MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 436/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 436            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 25 iunie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

            25. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM) pe anul 2009

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

            26. - Hotărâre privind înfiintarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului si Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi, pentru organizarea „Zilei Tineretului"

 

DECRETE

 

            1.105. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Republica Coreea în domeniul securitătii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 464 din 2 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 49 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

            Decizia nr. 810 din 19 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

            Decizia nr. 833 din 26 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            420/2.031/1.325. - Ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Comerciale „Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română" - S.A.

 


HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM) pe anul 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM) pe anul 2009, finantat integral din venituri proprii, se stabileste în sumă de 232.000 mii lei - venituri si 309.378 mii lei - cheltuieli, cu un deficit de 77.378 mii lei, care se acoperă din disponibilitătile înregistrate la 31 decembrie 2008.

Art. 2. - Detalierea cheltuielilor pe structura clasificatiei bugetului de stat este prezentată în anexele nr. 1,2 si 3*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Repartizarea pe trimestre a bugetului de venituri si cheltuieli se face de Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii în conformitate cu obiectivele si sarcinile acesteia.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 22 iunie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 25.

 

ANEXA Nr. 1

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2009

al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

 

 

 

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod

Program 2009

0

1

2

VENITURI-TOTALE

 

232.000

Venituri din prestări servicii

33.10.08

224.964

Alte venituri

36.10.50

36

Alte venituri din dobânzi

31.10 03

7.000

CHELTUIELI-TOTALE

 

309.378

CHELTUIELI CURENTE

01

209.873

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

68.705

RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

30.800

CHELTUIELI CURENTE - TOTAL, din care:

01

209.873

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

77.629

Cheltuieli salariale în bani

10.01

59.531

Cheltuieli salariate în natură

10.02

1.500

Contributii

10.03

16.598

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

73.411

Bunuri si servicii

20.01

17.105

Reparatii curente

20.02

1 003

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

669

Deplasări, detasări, transferări

20.06

3.276

Cărti, publicatii si materiale documentare

20.11

207

Consultantă si expertiză

20.12

3.748

Pregătire profesională

20.13

1.100

Protectia muncii

20.14

393

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

20.25

5

Alte cheltuieli

20.30

45.905

TITLUL III. DOBÂNZI

30

19.515

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

19.500

Alte dobânzi

30.03

15

TITLUL VI. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

38.000

Transferuri curente

51.01

38.000

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

150

Transferuri curente in străinătate (către organizatii internationale)

55.02

150

TITLUL IX. ASISTENTĂ SOCIALĂ

57

1.168

Ajutoare sociale

57.02

1 168

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

68.705

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

68.705

ACTIVE FIXE

71.01

68.705

OPERATIUNI FINANCIARE

79

30.800

TITLUL XVI. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

30.800

Rambursări de credite externe

81.01

30.800

TITLUL XVIII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT *)

90

-77.378

Rezerve

91.01

0

Excedent

92.01

0

Deficit *)

93.01

-77.378


*) Deficitul în sumă de 77.376 mii lei, se acoperă din disponibilitătile înregisirale la 31 dec 2008, în sumă de 304.951 mii lei.

 

ANEXA Nr. 2

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pentru fondurile externe nerambursabile proiecte PHARE pe anul 2009

 

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod

AN 2009

0

1

2

VENITURI - TOTALE

 

-

CHELTUIELI - TOTALE

85.08

13.000

CHELTUIELI CURENTE - TOTAL, din care:

01

13.000

TITLU II. BUNURI SI SERVICII

20

13.000

Consultantă si expertiză

20.12

13.000


ANEXA Nr. 3

 

SITUATIA PRIVIND ACTIUNILE MULTIANUALE

 

- Surse proprii -

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Actiune / Denumire

Cod

Indicator

I/II

TOTAL

Cheltuieli efectuate

până la 31/12/2008

PROGRAM 2009

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANTAT

Propuneri 2010

Propuneri 2011

 

2012

2013

anii ulteriori

0

1

2

3=4+. ..+10

4

5

6

7

8

9

10

1. Mentenantă Sistem National de Management al Spectrului

20.01.09

I.

3.742

3.742

-

-

-

-

-

-

II.

3,742

806

950

945

1.041

-

-

-

2. Chirie

20.30.04

I.

91.250

91.250

-

-

-

-

-

-

II.

91.250

2.894

9.125

9.125

9.125

9.125

9.125

42.731

3. Laborator pentru incercări de compatibilitate electromagnetică

71.01,01

I.

10.800

-

10.800

-

-

-

-

-

ii.

10.800

-

5.400

5.400

-

-

-

-

4. Concesionare teren pentru TMS Muntele Mic

71.01.01

I.

120

-

170

-

-

-

-

-

II.

120

-

12

12

12

12

12

60

5. Concesionare teren pentru realizare garaj

71.01.01

I.

1.200

-

1.200

-

-

-

-

-

II.

1.200

-

120

120

120

120

120

600

6. Extindere Sistem National de Management al Spectrului

71.01.02

I.

9,250

8.650

600

-

-

-

-

-

ii.

9.250

-

9,250

-

-

-

-

-

7. Licente soft

71.01.30

I.

1.902

1.902

-

-

-

-

-

-

ii.

1.902

1.094

808

-

-

-

-

-

8. Dotare autoturisme (2006)

71.01.30

I.

562

562

-

-

-

-

-

-

ii.

562

307

95

160

-

-

-

-


HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului si Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica lacob-Ridzi, pentru organizarea „Zilei Tineretului"

 

În temeiul art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si al art. 75 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Comisia parlamentară de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului si Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi, pentru organizarea „Zilei Tineretului", denumită în continuare Comisie de anchetă, cu următoarele obiective:

a) verificarea sumelor alocate evenimentului, provenienta acestora si modul de cheltuire a lor;

b) verificarea modului în care s-au respectat sau nu procedurile legale privind organizarea si finantarea evenimentului;

c) verificarea modului în care Ministerul Tineretului si Sportului a selectat si a plătit firmele care au organizat evenimentul.

Art. 2. - (1) Comisia de anchetă este formată din 15 membri si are un birou compus din presedinte, 2 vicepresedinti si un secretar.

(2) Componenta nominală a Comisiei de anchetă si cea a biroului său sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - În conditiile în care unul dintre membrii Comisiei de anchetă se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor.

Art. 4. - Convocarea sedintelor Comisiei de anchetă se face cu cel putin 24 de ore înainte de către presedintele acesteia sau, în lipsa lui, de un vicepresedinte care îl înlocuieste.

Art. 5. - (1) Pentru ca sedintele Comisiei de anchetă să aibă loc în mod legal este necesară participarea a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor care o compun.

(2) Hotărârile Comisiei de anchetă se adoptă cu votul majoritătii membrilor acesteia. Votul este deschis.

Art. 6. - Detaliile privind organizarea si functionarea Comisiei de anchetă vor fi cuprinse într-un regulament propriu, elaborat si prezentat Biroului permanent în termen de 5 zile de la constituirea acesteia.

Art. 7. - Împiedicarea, în orice fel, a activitătii Comisiei de anchetă în îndeplinirea atributiilor sale se sanctionează potrivit legii penale.

Art. 8. - (1) Comisia de anchetă poate invita pentru audiere si explicatii orice persoană care poate avea cunostintă despre o faptă sau împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în domeniul care formează obiectul activitătii Comisiei de anchetă.

(2) La cererea Comisiei de anchetă, orice persoană care cunoaste fapte sau împrejurări în legătură cu situatiile semnalate este obligată să le aducă la cunostintă sau să le înfătiseze. Institutiile si autoritătile cu atributii referitoare la faptele înfătisate sunt obligate, în conditiile legii, să răspundă la solicitările Comisiei de anchetă în termenul stabilit de aceasta.

(3) În cazul în care este necesară prezenta unor experti pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări în vederea aflării adevărului, Comisia de anchetă dispune efectuarea de expertize.

(4) Dispozitiile legale referitoare la invitarea, prezentarea si ascultarea martorilor, precum si cele privitoare la prezentarea înscrisurilor sau efectuarea expertizelor se aplică în mod corespunzător.

(5) Presedintele Comisiei de anchetă atrage atentia persoanei audiate că are obligatia de a spune adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce stie si că nerespectarea acestei obligatii atrage răspunderea legală.

Art. 9. - În activitatea sa, Comisia de anchetă va putea utiliza un grup de specialisti, fără drept de vot, desemnati după cum urmează:

a) 1-2, de către grupurile parlamentare din Camera Deputatilor;

b) 2 reprezentanti ai societătii civile.

Art. 10. - (1) Constatările, concluziile si propunerile Comisiei de anchetă vor face obiectul unui raport final, elaborat de toti membrii acesteia, care va fi depus la Biroul permanent al Camerei Deputatilor în termen de 60 de zile de la data înfiintării si aprobării componentei Comisiei de anchetă de către Camera Deputatilor.

(2) După primirea raportului, Biroul permanent îl va pune la dispozitia grupurilor parlamentare si îl va comunica Comitetului liderilor grupurilor parlamentare pentru înscrierea pe ordinea de zi.

(3) Raportul Comisiei de anchetă se va supune dezbaterii Plenului Camerei Deputatilor, într-o sedintă special afectată acestui scop.

(4) În cadrul dezbaterilor pot interveni, pentru explicatii tehnice, expertii utilizati de Comisia de anchetă la elaborarea raportului.

Art. 11. - În scopul realizării obiectivelor pentru care se constituie Comisia de anchetă, Camera Deputatilor va asigura personalul de specialitate si logistica necesare, cu aprobarea Biroului permanent.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din data de 23 iunie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 23 iunie 2009.

Nr. 26.


 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului si Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi, pentru organizarea „Zilei Tineretului"

 

1. Domnul deputat Visan Gelu -Grupul parlamentar al PD-L

2. Domnul deputat Zătreanu Dan-Radu - Grupul parlamentar al PD-L

3. Domnul deputat Petrescu Cristian -Grupul parlamentar al PD-L

4. Domnul deputat Gondor Marius Sorin - Grupul parlamentar al PD-L

5. Domnul deputat Voinescu-Cotoi Sever - Grupul parlamentar al PD-L

6. Domnul deputat Dumitrescu Cristian -Grupul parlamentar al PSD + PC

7. Domnul deputat Stanciu Anghel -Grupul parlamentar al PSD + PC

8. Doamna deputat Burcău Doina -Grupul parlamentar al PSD + PC

9. Domnul deputat Florea Damian -Grupul parlamentar al PSD + PC

10. Domnul deputat Bănicioiu Nicolae -Grupul parlamentar al PSD + PC

11. Doamna deputat Gorghiu Alina-Stefania -Grupul parlamentar al PNL

12. Doamna deputat Gavrilescu Gratiela Leocadia - Grupul parlamentar al PNL

13. Domnul deputat Olteanu Bogdan - Grupul parlamentar al PNL

14. Domnul deputat Lakatos Petru - Grupul parlamentar al UDMR

15. Domnul deputat Ibram lusein - Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

Biroul comisiei:

Presedinte - doamna deputat Gorghiu Alina-Stefania

Vicepresedinte - domnul deputat Visan Gelu

Vicepresedinte - domnul deputat Bănicioiu Nicolae

Secretar - domnul deputat Lakatos Petru

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Republica Coreea în domeniul securitătii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 116 din 3 iunie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre România si Republica Coreea în domeniul securitătii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

în temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 1.105.

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 464

din 2 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 49 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 49 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de George Vlaescu în Dosarul nr. 2.877/252/2007 al Tribunalului Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât aspectele criticate tin de optiunea legiuitorului.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 19 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.877/252/2007, Tribunalul Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 49 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de George Vlaescu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat contravine dispozitiilor constitutionale privind dreptul la liberă circulatie, întrucât stabileste limita maximă a vitezei cu care se poate circula în localităti la 50 km/h, ceea ce nu corespunde nevoilor firesti si rezonabile ale conducătorilor auto.

Tribunalul Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că textul de lege criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale invocate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 49 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, cu următoarea redactare: „Limita maximă de viteză în localităti este de 50 km/h."

Textul constitutional invocat este cel al art. 25 alin. (1), potrivit căruia „Dreptul la liberă circulatie, în tară si în străinătate, este garantat. Legea stabileste conditiile exercitării acestui drept".

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că dispozitiile constitutionale ale art. 25, referitoare la dreptul la libera circulatie, nu au nicio legătură cu textul de lege criticat. Constitutia garantează dreptul la liberă circulatie în tară si în străinătate, potrivit propriei vointe, iar conditiile exercitării acestui drept sunt stabilite prin lege. Pe de altă parte, dreptul la liberă circulatie asigură fiecărui cetătean dreptul de a-si stabili domiciliul sau resedinta în orice localitate din tară, de a emigra, precum si de a reveni în tară.

De altfel, nemultumirea autorului exceptiei cu privire la limitarea vitezei de circulatie în localităti vizează o situatie de fapt care excedează contenciosului constitutional.


Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 49 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de George Vlaescu în Dosarul nr. 2.877/252/2007 al Tribunalului Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 810

din 19 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată din oficiu de Judecătoria Miercurea-Ciucîn Dosarul nr. 2.005/258/2008.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 23 ianuarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 2.005/258/2008, Judecătoria Miercurea-Ciuc a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 111 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Exceptia a fost ridicată de instanta de judecată, din oficiu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale atacate contravin prevederilor art. 23 alin. (11), art. 25 alin. (1) si art. 53 din Constitutia României, deoarece legitimează aplicarea unei sanctiuni contraventionale complementare în legătură cu săvârsirea unei infractiuni, înainte ca persoana cercetată penal să fi fost condamnată penal.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul a apreciat că prevederile legale atacate nu încalcă principiul prezumtiei de nevinovătie, dreptul la liberă circulatie si nici dispozitiile constitutionale referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 111 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 111 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, astfel cum au fost modificate prin


Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 7 noiembrie 2008, dispozitii ce au următorul continut: „(1) Permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se retine în următoarele cazuri: [...] b) când titularul acestuia a săvârsit una dintre infractiunile prevăzute la art. 85, art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2),(4) si (5), art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1) sila art. 92 alin. (3) si(5);[...]

(3) În situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si d), precum si în cele mentionate la art. 85 alin. (2) si (4), art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2), (4) si (5), art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1), art. 92 alin. (3) si (5) si la art. 102 alin. (3) lit. a) si c), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulatie."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta urmează să fie respinsă ca neîntemeiată.

Prevederile art. 111 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate prin raportare la aceleasi dispozitii din Legea fundamentală invocate si în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 1.262 din 25 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 12 ianuarie 2009, Curtea a respins critica de neconstitutionalitate adusă prevederilor art. 111 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, pentru motivele acolo arătate.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să conducă la schimbarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată din oficiu de Judecătoria Miercurea-Ciucîn Dosarul nr. 2.005/258/2008.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Fabian Niculae

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 833

din 26 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie invocată de Tiberius Bărbăcioru în Dosarul nr. 12.207/300/2008 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile din Legea fundamentală invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 23 ianuarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 12.207/300/2008, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie invocată de Tiberius Bărbăcioru.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că dispozitiile criticate, stabilind că, pentru judecarea plângerii împotriva procesului-verbal de contraventie este competentă doar judecătoria în a cărei rază teritorială a fost constatată fapta, îngrădesc liberul acces la justitie, „date fiind distantele mari dintre resedintele judecătoriilor aflate pe teritoriul României si potential competente în solutionarea unor plângeri împotriva proceselor-verbale de contraventie la regimul circulatiei rutiere". Or, liberul acces la justitie nu se rezumă doar la posibilitatea recunoscută de lege persoanelor de a sesiza instanta cu o plângere, ci presupune prezenta efectivă a petentului în fata instantei. Angajarea unui profesionist - avocat - nu solutionează problema, costurile fiind chiar mai ridicate decât cele pe care le presupune deplasarea petentului la instantă si nesubstituind prezenta efectivă a petentului la propriul proces.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În opinia instantei, stabilirea prin norme legale a unei anumite competente nu poate fi interpretată ca un factor de natură a aduce atingere dreptului persoanei la un proces echitabil. Se opinează totusi că, de lege ferenda, s-ar impune reglementarea unei competente teritoriale alternative între locul constatării faptei si domiciliul contravenientului, alegerea urmând să apartină acestuia din urmă.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că normele criticate sunt constitutionale, invocând si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, având următorul cuprins: „Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competentă a fost constatată fapta."

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 21 alin. (1) si (2) privind liberul acces la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Textul de lege criticat, care instituie norme de procedură privind solutionarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, nu îngrădeste accesul liber la justitie al persoanelor interesate si nu contravine dreptului la un proces echitabil. Dimpotrivă, reglementarea competentei teritoriale a instantelor judecătoresti în cauzele având ca obiect plângerile împotriva proceselor-verbale de contraventie, prin care se constată încălcări ale dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, este menită să dea expresie garantiilor constitutionale invocate, prin asigurarea administrării cu celeritate a probelor strânse de lucrătorii politiei rutiere.

În plus, această modalitate de reglementare reprezintă optiunea legiuitorului, fiind în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) din Constitutie privind competenta si procedura în fata instantelor judecătoresti. În acelasi sens, Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 464 din 22 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 19 mai 2008, ale cărei considerente sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie invocată de Tiberius Bărbăcioru în Dosarul nr. 12.207/300/2008 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Marieta Safta

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

Nr. 420 din 15 mai 2009

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.031 din 4 iunie 2009

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 1.325 din 26 mai 2009

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Comerciale „Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română" - S.A.

 

Având în vedere Referatul de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al Societătii Comerciale „Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română" - S.A., avizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Finantelor Publice, nr. 5/2.029/2009,

în temeiul art. 15 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si societătii informationale, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Comerciale „Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Nationale „Posta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut în art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială „Romfilatelia" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Societatea Comercială „Romfilatelia" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Dumitru Cornoiu,

secretar de stat

 

ANEXA*)

 


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

al Societătii Comerciale „Romfilatelia” - S.A.

 

 

 

 

 

lei

 

 

 

 

INDICATORI

Nr rd.

 

Program 2009

0

1

2

3

4

I.

 

VENITURI TOTALE (rând 2+10+15)

1

9.135.000

 

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

8.970.000

 

 

a) productia vândută

3

375.000

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

8.500.000

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

- subventii, conform prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d) productia imobilizată

8

 

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

95.000

 

2

Venituri financiare – total, din care:

10

165.000

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

95.000

 

 

d) alte venituri financiare

14

70.000

 

3

Venituri extraordinare

15

 

II.

CHELTUIELI TOTALE (rând 17+46+49)

16

8.994.590

 

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

8.921.990

 

 

a) cheltuieli materiale

18

230.000

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energia si apă)

19

135.360

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

3.270.1)00

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

3.086.847

 

 

salarii

22

2.095.500

 

 

contracte de mandat/contracte de perfomantă

23

148.807

 

 

cheltuieli cu asigurările si protectia, din care

24

610.740

 

 

cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

464.740


0

1

2

3

4

 

 

cheltuieli privind contributia de asigurări pentru somaj

26

11.300

 

 

cheltuieli privind contribuita la asigurări sociale de sănătate

27

134.700

 

 

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

224.000

 

 

cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

35,000

 

 

tichete de cresă (conform art.3 din Legea nr.193/2006)

30

 

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli sociale (conform art. 2 din Legea nr. 193/2006)

31

 

 

 

-fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

52.000

 

 

tichete de masă

33

137.000

 

 

tichete vacantă

34

 

 

 

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale

35

400.000

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

36

1.799.783

 

 

cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

37

1.584.783

 

 

cheltuieli de protocol, din care:

38

30.000

 

 

tichete cadou pentru protocol (conform art.2 din Legea nr.193/2006)

39

 

 

 

cheltuieli de reclamă si publicitate

40

615.000

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate potrivit Legii nr. 193/2006

41

 

 

 

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovare pe piete existente sau noi, conform art.2 din Legea nr. 193/ 2006

42

 

 

 

cheltuieli cu sponsorizarea

43

3.200

 

 

alte cheltuieli, din care:

44

215.000

 

 

provizioane

45

63.000

 

 

reluări provizioane

 

-130.277

 

 

taxe si impozite clădiri si auto, alte taxe

46

282.277

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

cheltuieli privind dobânzile

47

72.600

 

 

48

7.600


0

1

2

3

4

 

 

alte cheltuieli financiare

49

65.000

 

1

Cheltuieli extraordinare

50

 

III.

REZULTATUL BRUT

51

140.410

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

52

21.340

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

53

119.070

 

1

rezerve legale

54

7.020

 

2

acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

55

 

 

3

alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

4

constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

57

 

 

5

alte repartizări prevăzute de lege

58

 

 

6

profit contabil după deducerea sumelor de la rând 54,55,56,57 si 58

59

112.050

 

6

participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

60

11.205

 

7

minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

61

56.025

 

8

profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la punctul 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

62

44.820

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

63

444.820

 

1

surse proprii

64

400.000

 

2

alocatii de la buget

65

 

 

3

credite bancare

66

 


0

1

2

3

4

 

 

- interne

67

 

 

 

- externe

68

 

 

4

Alte surse

69

44.820

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

70

150.000

 

1

cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

71

150.000

 

2

rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

72

 

 

 

- interne

73

 

 

 

- externe

74

 

VIII.

REZERVE, din care:

75

 

 

1

rezerve legale

76

7.020

 

2

rezerve statutare

77

 

 

3

alte rezerve

78

 

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

79

 

 

1

venituri totale

80

9.135.000

 

2

cheltuieli aferente veniturilor totale

81

8.994.590

 

3

număr prognozat de personal la finele anului

82

76

 

4

număr mediu de salariati total

83

76

 

5

fond de salarii, din care:

84

2.095.500

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

85

2.010.500

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul (Ordonanta de urgenta nr. 222/ 2008 Cenzori, AGA, CA.etc )

86

85.000

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

87

2.204,50

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu

88

120.197

 

 

(lei/persoana)(rd.80/83 - în preturi curente)

 

 

 

9

Productivitatea muncii pe total personal mediu

89

120.197

(lei/persoana)(rd.80/83 - în preturi comparabile)

 

 

10

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

90

 

 

11

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd.1) x 1000

91

984,63

 

12

Plăti restante

92

 

 

 

 

93

 

 

 

 

94

 

 

13

Creante restante

95

 

 

 

preturi curente

96

16.587

 

 

preturi comparabile

97

16.587

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.