MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 434/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 434            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 25 iunie 2009

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

74. - Ordonantă de urgentă privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentrumodificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.364/4.201. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică privind completarea Clasificării ocupatiilor din România

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

            71. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 264 A din 2 decembrie 2008 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă,

prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 

Având în vedere:

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 11 august 2005, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr.1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 277 din 21 octombrie 2005, ale Regulamentului (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul


European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 368 din 23 decembrie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea si exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 358 din 31 decembrie 2002, ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, seria L, nr. 248 din 16 septembrie 2002, ale Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privitor la Fondul European pentru Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 223 din 15 august 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 120 din 10 mai 2007, ale Programului National de Dezvoltare Rurală, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.831 din 16 iulie 2008, si ale Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2007) 6.664 din 14 decembrie 2007;

- criza financiară existentă la nivel global care va afecta si fermierii români potentiali beneficiari ai fondurilor nerambursabile acordate prin politica comunitară în domeniul agricol si al pescuitului;

- că producătorii agricoli se află în prezent sub presiunea limitării posibilitătilor de creditare generată de criza financiară si sunt din ce în ce mai afectati de lipsa de lichidităti din economie;

- necesitatea realizării de investitii în agricultură, a introducerii si dezvoltării de tehnologii noi, a diversificării productiei, a adaptării exploatatiilor la standardele comunitare;

- că în prezent actualul cadru juridic privind gestionarea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin bugetul propriu, a Fondului European de Garantare pentru Agricultură, a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală si a Fondului European de Pescuit nu cuprinde ultimele modificări ale clasificatiei bugetare:

- necesitatea asigurării cadrului juridic pentru efectuarea plătilor reprezentând prefinantarea, cofinantarea si finantarea cheltuielilor neeligibile aferente Fondului European de Garantare pentru Agricultură, Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală si Fondului European de Pescuit;

- urgenta efectuării plătilor către beneficiarii finali ai schemelor de sprijin direct si măsuri (finantate din) FEGA, ai Programului National de Dezvoltare Rurală si ai Programului operational de pescuit;

- urgenta deschiderii unui cont al Ministerului Finantelor Publice la Banca Natională a României, prin care se vor derula fondurile nerambursabile pentru a asigura o protectie a fondurilor comunitare;

- urgenta modificării cadrului juridic pentru efectuarea plătilor aferente derulării Programului operational de pescuit finantat din Fondul European de Pescuit, în sensul că din acest an Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale va efectua plătile către beneficiarii finali si nu Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit;

- reglementarea unitară a fluxurilor financiare privind gestionarea fondurilor provenite din Fondul European de Garantare Agricolă, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală si Fondul European pentru Pescuit, în conformitate cu prevederile bugetare nationale, în vederea optimizării fluxurilor financiare si a cresterii capacitătii de absorbtie a fondurilor comunitare,

luând în considerare:

- necesitatea asigurării cofinantării de la bugetul de stat a institutiilor implicate în gestionarea fondurilor comunitare, pentru implementarea programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului, a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului, în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 de stabilire a măsurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului si în domeniul dreptului mării, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 160 din 14 iunie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 1.543/2000 al Consiliului din 29 iunie 2000 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea si gestionarea datelor necesare conducerii politicii comune a pescuitului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 176 din 15 iulie 2000, ale Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea si utilizarea datelor din sectorul pescuitului si sprijinirea consultantei stiintifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 5 martie 2008, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 261 din 20 octombrie 1993, cu modificările si completările ulterioare, de asemenea, având în vedere că până în prezent au fost executate de către băncile comerciale unele dintre garantiile acordate de fondurile de garantare din fondurile alocate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în conditiile Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, rezultând creante bugetare ce nu pot fi executate în nume propriu de fondurile de garantare, iar în Legea nr. 218/2005, republicată, nu sunt prevăzute metodologia si competentele în acest domeniu al institutiilor specializate ale Ministerului Finantelor Publice,

tinând seama de faptul că în prezent s-a declansat procedura reglementată de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la debitorii în cauză, pentru a evita pierderea fondurilor alocate de la bugetul de stat din care s-au constituit garantiile respective, cu urmări grave asupra procesului de reformă si modernizare a spatiului rural românesc, impunându-se cu necesitate completarea, printr-un act normativ în regim de urgentă, a prevederilor Legii nr. 218/2005, republicată, - Lege notificată la Bruxelles prin Planul National de Dezvoltare Rurală - cu prevederi speciale privind modalitatea de desfăsurare a executării silite de competenta Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,


având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

TITLUL I

Gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat

 

CAPITOLUL I

Obiectul reglementat. Definitii

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă stabileste cadrul financiar general pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum si a prefinantării si cofinantării aferente acestei asistente, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor provenite din Fondul european de garantare agricolă, denumit în continuare FEGA, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, denumit în continuare FEADR, si Fondul european pentru pescuit, denumit în continuare FEP.

Art. 2. - (1) Termenii nereguli, creante bugetare rezultate din nereguli, autorităti cu competente în gestionarea fondurilor comunitare au întelesurile prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare, si în regulamentele comunitare în materie.

(2) În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

a) contributia financiară a Comunitătii Europene - sumele care se transferă Guvernului României de către Comisia Europeană, cu titlu de contributie financiară nerambursabilă acordată României de către Comunitatea Europeană, în conformitate cu cadrul financiar multianual prevăzut prin Acordul interinstitutional si alocările prevăzute pentru România de către Comisia Europeană;

b) prefinantare - sumele transferate de către Comisia Europeană din FEADR si FEP sub forma avansurilor pentru sustinerea începerii si/sau pe parcursul implementării proiectelor finantate în cadrul Programului National pentru Dezvoltare Rurală si Programul operational pentru pescuit, în vederea derulării corespunzătoare a acestora;

c) sprijin financiar aferent FEGA - sumele alocate temporar de la buget si/sau din alte surse prevăzute de lege pentru finantarea cheltuielilor aferente schemelor de sprijin direct si măsurilor FEGA, potrivit art. 14 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii agricole comune, cu modificările si completările ulterioare, până la transferarea plătilor lunare de la Comisia Europeană, inclusiv a avansurilor acordate beneficiarilor FEGA pentru măsurile prevăzute de următoarele regulamente:

- Regulamentul (CEE) nr. 3.14/92 al Comisiei din 29 octombrie 1992 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de interventie pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 313 din 30 octombrie 1992, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind actiunile de informare si promovare pentru produsele agricole pe piata internă si în tările terte, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 3 din 5 ianuarie 2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 501/2008 al Comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare ale Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind actiunile de informare si promovare pentru produsele agricole pe piata internă si în tările terte, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 147 din 6 iunie 2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei din 15 aprilie 1999 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 102 din 17 aprilie 1999, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul(CE) nr. 1.146/2007 al Comisiei din 2 octombrie 2007 de adoptare a unui plan privind atribuirea statelor membre de resurse imputabile exercitiului 2008 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de interventie pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 257 din 3 octombrie 2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 907/2000 al Comisiei din 2 mai 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.254/1999 al Consiliului în ceea ce priveste ajutoarele pentru depozitarea privată în sectorul cărnii de vită si mânzat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 105 din 3 mai 2000, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse agricole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 223 din 21 august 2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1.255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pietei în sectorul laptelui si produselor lactate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 160 din 26 iunie 1999, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 105/2008 al Comisiei din 5 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999 al Consiliului în ceea ce priveste interventia pe piata untului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 32 din 6 februarie 2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a unor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 30 din 31 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei din 10 iulie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate elevilor din institutii scolare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 183 din 11 iulie 2008;

- Regulamentul (CE) nr. 1.898/2005 al Comisiei din 9 noiembrie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999 al Consiliului în ceea ce priveste măsurile de comercializare a smântânii, untului si untului concentrat pe piata comunitară, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 308 din 25 noiembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul(CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 privind finantarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 58 din 28 februarie 2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare ale regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 si (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor si legumelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 350 din 31 decembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pietei vitivinicole în ceea ce priveste programele de sprijin, comertul cu tările terte, potentialul de productie si privind controalele în sectorul vitivinicol, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 170 din 30 iunie 2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 507/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.673/2000 al Consiliului privind organizarea comună a pietelor în sectorul inului si cânepei pentru fibre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 149 din 7 iunie 2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul(CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP"), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 16 noiembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1.043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3.448/93 al Consiliului în ceea ce priveste regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum si criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 172 din 5 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 983/2008 al Comisiei din 3 octombrie 2008 de adoptare a planului de repartizare către statele membre a resurselor imputabile exercitiului financiar 2009 pentru furnizarea de produse alimentare din stocurile de interventie persoanelor celor mai defavorizate din Comunitate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 268 din 9 octombrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, si orice alte regulamente care apar în perioada următoare;

d) cofinantare publică - orice contributie pentru finantarea cheltuielilor eligibile, din sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cofinantarea acordată de la bugetul de stat pentru alti beneficiari decât cei prevăzuti la art. 14 si 24;

e) cofinantare privată - orice contributie a beneficiarului la finantarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută la lit. d), aferentă proiectelor finantate din FEGA, FEADRsi FEP;

f) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finantate din FEGA, FEADR si FEP, care pot fi finantate atât din contributia financiară a Comunitătii Europene, cât si din cofinantarea publică si/sau cofinantarea privată, conform reglementărilor legale comunitare si nationale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;

g) contributie publică natională totală - totalul fondurilor publice necesare implementării schemelor de sprijin direct si măsurilor finantate din FEGA, a Programului National pentru Dezvoltare Rurală, denumit în continuare PNDR, si a Programului operational pentru pescuit, denumit în continuare POP, format din cofinantarea publică si fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile;

h) valoarea totală a proiectului - totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementării proiectelor aferente schemelor de sprijin direct si măsurilor finantate din FEGA, a celor din PNDR si POP, la nivelul beneficiarului, format din contravaloarea contributiei financiare a comunitătii europene, cofinantarea publică si/sau privată, precum si din cheltuieli publice/private, altele decât cele eligibile;

i) Acordul interinstitutional - este acordul încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene si Comisia Europeană, la data de 17 mai 2006, cu privire la disciplina bugetară si managementul financiar sănătos;

j) programe - documente de programare elaborate de România si aprobate de Comisia Europeană, respectiv: PNDR, finantat din FEADR, si POP, finantat din FEP;

k) structuri de implementare - autoritătile de management, agentiile de plată, precum si alte entităti prevăzute în regulamentele comunitare si în legislatia natională din domeniul politicii agricole comune si a politicii comune în domeniul pescuitului, asa cum sunt definite la lit. I)-r);

l) autorităti de management - structuri organizatorice din cadrul si din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MAPDR, responsabile pentru:

- managementul PNDR, caz în care Autoritatea de management este Directia generală dezvoltare rurală din cadrul MAPDR;

- managementul POP, caz în care Autoritatea de management este Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura, denumită în continuare ANPA;

m) agentii de plată - structuri organizatorice din cadrul si din subordinea MAPDR, responsabile cu:

- plăti aferente schemelor de sprijin direct si măsurilor finantate din FEGA, caz în care agentia de plată este Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA;

- plăti aferente programului PNDR, caz în care agentia de plată este Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, denumită în continuare APDRP;

- plăti aferente programului POP, caz în care rolul agentiei de plată este îndeplinit de Directia generală buget finante si fonduri europene din cadrul MAPDR;

n) autoritatea de certificare pentru FEGA si FEADR - organism responsabil cu certificarea declaratiilor de cheltuieli si a cererilor de plată, înaintea transmiterii acestora către Comisia Europeană, reprezentat de organismul de coordonare a agentiilor de plăti, structură din subordinea MAPDR;

o) autoritatea de certificare pentru FEP - organism responsabil cu certificarea declaratiilor de cheltuieli si a cererilor de plată, înaintea transmiterii acestora către Comisia Europeană, reprezentat de Autoritatea de certificare si plată, structură organizatorică din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

p) organismul de certificare - organismul responsabil de certificarea realitătii, integralitătii si acuratetei conturilor agentiilor de plăti acreditate care derulează fonduri transferate României din FEGA si FEADR, reprezentat de Autoritatea de audit constituită pe lângă Curtea de Conturi a României;

r) autoritatea de audit pentru FEP- organism responsabil de verificarea bunei functionări a sistemului de management si control si care functionează independent de autoritatea de management si de autoritatea de certificare, reprezentat de Autoritatea de audit constituită pe lângă Curtea de Conturi a României;

s) beneficiari - cei prevăzuti în PNDR, POP si în regulamentele comunitare care reglementează managementul fondurilor FEGA, FEADR si FEP.


 

CAPITOLUL II

Mecanismul de finantare din fonduri externe nerambursabile si de la bugetul de stat aferente FEGA, FEADR si FEP

 

SECTIUNEA 1

Managementul financiar al FEGA, FEADR si FEP

 

Art. 3. - Guvernul, prin MAPDR, garantează corecta gestionare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si asigură respectarea utilizării acesteia, conform reglementărilor comunitare si nationale în vigoare.

Art. 4. - (1) MAPDR este autorizat să gestioneze contributia financiară a Comunitătii Europene, în limita plafoanelor anuale si alocărilor pentru România convenite între Comisia Europeană si Guvernul României.

(2) MAPDR asigură gestionarea contributiei financiare a Comunitătii Europene prin conturi deschise la Trezoreria Statului sau printr-un cont analitic deschis pe numele acestuia în cadrul contului de valută al Ministerului Finantelor Publice deschis la Banca Natională a României.

(3) Conturile aferente gestionării contributiei financiare a Comunitătii Europene si a contributiei publice nationale totale se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, cu avizul ministrului finantelor publice.

(4) Sumele aferente derulării proiectelor finantate din FEGA, FEADR si FEP, existente în conturile beneficiarilor, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor de finantare.

Art. 5. - Contributia financiară a Comunitătii Europene, aferentă FEGA, FEADR si FEP, se alocă si se derulează în baza prevederilor regulamentelor comunitare în materie si a deciziilor Comisiei Europene.

 

SECTIUNEA a 2-a

Sprijinul financiar aferent FEGA

 

Art. 6. - În bugetul MAPDR se cuprinde valoarea integrală aferentă implementării schemelor de sprijin direct si măsurilor finantate din FEGA, cu respectarea prevederilor art. 8, astfel:

a) sumele reprezentând sprijinul financiar aferent FEGA asigurat de la bugetul de stat;

b) sumele reprezentând cofinantare publică asigurată de la bugetul de stat;

c) sumele necesare finantării costurilor aferente transferului de fonduri din conturile MAPDR în scopul efectuării plătilor;

d) sumele pentru acoperirea plătii taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii si executiei de lucrări, finantate integral sau partial din contributia financiară a Uniunii Europene;

e) sumele aferente plătii unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari;

f) sumele necesare finantării diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente operatiunilor efectuate de MAPDR;

g) sumele aferente efectuării plătilor cu întârziere către beneficiari, conform art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului în ceea ce priveste tinerea evidentei conturilor de către agentiile de plăti, declaratiile de venituri si cheltuieli si conditiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA si FEADR, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 171 din 23 iunie 2006, cu modificările si completările ulterioare;

h) sumele rezultate din punerea în aplicare a Deciziei de lichidare a conturilor si a Deciziei de lichidare referitoare la conformitate;

i) sumele necesare pentru acoperirea consecintelor financiare ale suspendării plătilor de către Comisia Europeană în conformitate cu prevederileregulamentelor comunitare.

Art. 7. - Sumele aferente fondurilor comunitare se transferă de către MAPDR, prin intermediul APIA, către beneficiarii schemelor de sprijin direct si măsurilor finantate din FEGA la termene prevăzute de regulamentele Consiliului Uniunii Europene si ale Comisiei Europene.

Art. 8. - Propunerile de credite de angajament si de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute ia art. 6 se stabilesc de MAPDR în calitate de ordonator principal de credite pe baza estimării valorii schemelor de sprijin direct si măsurilor ce se vor finanta din FEGA si se includ în bugetul de stat.

Art. 9. - Sumele lunare rambursate de Comisia Europeană până în a 3-a zi lucrătoare din a doua lună care urmează celei în care s-a efectuat plata de către APIA si încasate de MAPDR se virează de către MAPDR în contul de venituri ale bugetului de stat.

Art. 10. - (1) Beneficiarii publici si privati ai schemelor de sprijin direct si măsurilor FEGA potsolicita APIA plata unui avans, potrivitregulamentelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c).

(2) Cuantumul avansului acordat beneficiarului FEGA este cel prevăzut în regulamentele Comisiei Europene prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c) si plata acestuia trebuie să fie subordonată constituirii unei garantii care corespunde procentului prevăzut în aceleasi regulamente.

(3) Beneficiarii privati vor constitui garantia sub forma unei scrisori de garantie bancară sau a unui depozit în numerar constituit în contulAPIA deschis la Trezoreria Statului.

(4) La efectuarea plătilor către beneficiari, reprezentând finantarea schemelor de sprijin direct si măsurilor finantate din FEGÂ, avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate.

(5) Sumele reprezentând avansuri acordate si nejustificate până la termenele specificate în regulamentele comunitare vor fi recuperate de APIA prin executarea garantiilor. Sumele astfel recuperate, inclusiv sumele în numerar, constituite sub forma depozitelor în trezorerie înainte de acordarea avansurilor, se vor restitui MAPDR, care la rândul său va transfera sumele în contul de venituri ale bugetului de stat.

(6) În cazul nejustificării avansurilor la termenele prevăzute în regulamentele comunitare, recuperarea sumelor de către APIA se face cu perceperea dobânzilor si penalitătilor de întârziere existente pentru creante bugetare, calculate pentru perioada de când s-au acordat si până în momentul recuperării. Sumele astfel încasate se vor vira de APIA la MAPDR, care la rândul său le va transfera în contul de venituri ale bugetului de stat.

(7) Este interzisă acordarea avansurilor beneficiarilor FEGA care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat sau de la care nu au fost recuperate în termenele stabilite în regulamentele europene.

Art. 11. - Plătile aferente finantării cheltuielilor de înfiintare si sustinere a sistemelor informatice de contabilitate pentru agricultură se efectuează de MAPDR.

Art. 12. - Disponibilitătile din fonduri externe nerambursabile FEGA si fonduri publice aferente sprijinului financiar si a cofinantăriipublice prevăzute la art. 6, rămase la sfârsitul anului bugetar în contul MAPDR, se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

 

SECTIUNEA a 3-a

Mecanismul de finantare din fonduri externe nerambursabile si de la bugetul de stat aferent FEADR

 

Art. 13. - În bugetul MAPDR în calitate de autoritate de management se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 19, următoarele:

a) sumele reprezentând cofinantare publică asigurată de la bugetul de stat pentru beneficiarii proiectelor cuprinse în PNDR, altii decât cei prevăzuti la art. 14;

 b) sumele alocate temporar de la bugetul de stat pentru finantarea componentei reprezentând fondurile externe nerambursabile, aferente măsurilor din PNDR, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană;

c) sumele necesare finantării costurilor aferente transferului de fonduri din conturile MAPDR în scopul efectuării plătilor;

d) sumele necesare acoperirii plătii taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii si executiei de lucrări, finantate integral sau partial din contributia


financiară a Uniunii Europene si/sau din cofinantarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unităti administrativ-teritoriale, asociatii ale acestora legal constituite si organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică;

e) sumele necesare finantării valorii totale a cheltuielilor directe, asa cum sunt definite la cap. 16 „Operatiuni de asistentă tehnică" din PNDR;

f) sumele necesare finantării diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente operatiunilor efectuate de MAPDR;

g) sumele aferente achitării unor debite datorate bugetului Uniunii Europene pentru înregistrarea unor nereguli în procesul de derulare a FEADR, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari;

h) sumele rezultate din punerea în aplicare a deciziilor Comisiei Europene de lichidare a conturilor si cele referitoare la conformitate;

i) sumele necesare pentru acoperirea consecintelor financiare ale suspendării plătilor de către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare.

Art. 14. - În bugetele beneficiarilor care sunt finantati integral din bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind integral sumele necesare finantării valorii totale a proiectelor proprii, finantate din FEADR.

Art. 15. - În bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetul de stat ori bugetele fondurilor speciale se cuprind integral sumele necesare finantării valorii totale a proiectelor proprii finantate din FEADR.

Art. 16. - (1) În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind integral sumele necesare finantării valorii totale a proiectelor proprii, precum si a proiectelor ai căror beneficiari sunt entităti finantate integral din bugetele acestora.

(2) În bugetele beneficiarilor care sunt entităti publice locale finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetele locale se cuprind sumele necesare implementării proiectelor proprii finantate din FEADR.

(3) Pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finantare prevăzute la alin. (1), beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta finantări rambursabile sau pot utiliza disponibilitătile fondului de rulment, prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1)-(3) si art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 17. - Sumele aferente finantării proiectelor cuprinse în PNDR din FEADR se transferă de către MAPDR beneficiarilor prin intermediul APDRP

Art. 18. - (1) După încasarea contributiei financiare a Comunitătii Europene, aferente plătilor efectuate către beneficiari din sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe nerambursabile pentru componenta de finantare externă, MAPDR virează sumele respective în contul de venituri ale bugetului de stat.

(2) După autorizarea plătilor de către APDRP pentru cheltuielile directe efectuate în cadrul măsurii de asistentă tehnică, MAPDR virează sumele reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene în contul de venituri ale bugetului de stat.

(3) Pentru beneficiarii prevăzuti la art. 14, APDRP virează sumele reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finantate proiectele respective.

(4) Pentru beneficiarii prevăzuti la art. 16 alin. (1), APDRP virează sumele reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene aferentă proiectelor proprii în contul de venituri ale bugetelor locale.

(5) Pentru beneficiarii prevăzuti la art. 15 si art. 16 alin. (2), APDRP virează sumele reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene aferentă proiectelor proprii în contul de disponibil prin care se gestionează bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora.

Art. 19. - Propunerile de credite de angajament si de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 13 se stabilesc de MAPDR în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii contractelor de finantare aferente proiectelor din cadrul măsurii de asistentă tehnică aflate în implementare, a proiectelor aprobate si/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finantate în cadrul PNDR si se includ în bugetul de stat.

Art. 20. - (1) Beneficiarii publici si privati ai unui sprijin pentru investitii, finantat din FEADR, pot solicita APDRP plata unui avans, în conformitate cu prevederile din PNDR.

(2) Cuantumul avansului nu poate depăsi 20% din contributia financiară a Comunitătii Europene si contributia publică natională pentru investitii, iar plata acestuia trebuie să fie subordonată constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii eliberate de fondurile de garantare care corespunde procentului de 110% din suma avansului. Suma avansului este prevăzută în contractul de finantare încheiat între beneficiar si agentia de plată.

(3) În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările si completările ulterioare, în cazul investitiilor pentru care se încheie contracte de finantare în perioada 2009-2010, cuantumul avansului este de 50% din contributia financiară publică.

(4) Garantia este eliberată în cazul în care APDRP constată că suma cheltuielilor reale efectuate care corespund contributiei financiare a Comunitătii Europene si contributiei publice nationale pentru investitii depăseste suma avansului.

(5) Suma avansului se justifică pe bază de documente până la expirarea duratei initiale de executie a proiectului prevăzute la momentul semnării contractului de finantare.

(6) Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea favorabilă de către APDRP a procedurii de achizitii, conform procedurilor de lucru ale acesteia.

(7) Sumele reprezentând avansuri acordate si nejustificate până la termenul prevăzut la alin. (5) vor fi recuperate de APDRP prin executarea scrisorilor de garantie. Sumele astfel recuperate se vor restitui MAPDR, care la rândul său le va transfera în contul de venituri ale bugetului de stat.

(8) În cazul nejustificării avansurilor la termenul prevăzut la alin. (5), recuperarea sumelor de către APDRP se face cu perceperea dobânzilor si penalitătilor de întârziere existente pentru creante bugetare, calculate pentru perioada de când s-au acordat si până în momentul recuperării. Sumele astfel încasate se vor vira de APDRP la MAPDR, care la rândul său le va transfera în conturile prevăzute la art. 4 alin. (2) pentru componenta de finantare externă si în contul de venituri ale bugetului de stat pentru componenta de cofinantare publică.

(9) Este interzisă acordarea unui avans către un beneficiar FEADR care a beneficiat anterior de avans si pe care nu l-a justificat sau de la care nu a fost recuperat în termenele stabilite în regulamentele europene.

Art. 21. - Disponibilitătile din fonduri nerambursabile FEADR si fonduri publice, aferente sumelor alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a contributiei financiare a Comunitătii Europene si a cofinantării publice prevăzute la art. 13, rămase la sfârsitul anului bugetar în contul MAPDR, se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.


 

SECTIUNEA a 4-a

Mecanismul de finantare din fonduri externe nerambursabile si de la bugetul de stat aferent FEP

 

Art. 22. - În bugetul MAPDR se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 29, următoarele:

a) sumele reprezentând cofinantare publică asigurată de la bugetul de stat pentru beneficiarii proiectelor finantate din FEP, altii decât cei prevăzuti la art. 24;

 b) sumele alocate temporar de la bugetul de stat pentru finantarea componentei reprezentând fondurile externe nerambursabile, aferente măsurilor din POP, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană;

c) sumele necesare finantării costurilor aferente transferului de fonduri din conturile MAPDR în scopul efectuării plătilor;

d) sumele pentru plata taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii si executiei de lucrări, finantate integral sau partial din contributia financiară a Uniunii Europene, si/sau din cofihantarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unităti admninistrativ-teritoriale, asociatii ale acestora legal constituitesi organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cupersonalitate juridică;

e) sumele necesare finantării valorii totale a proiectelor propuse în cadrul măsurii de Asistentă tehnică din POP;

f) sumele necesare finantării diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente operatiunilor efectuate de MAPDR;

g) sumele aferente plătii unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari;

h) sumele necesare pentru acoperirea consecintelor financiare ale suspendării plătilor de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare.

Art. 23. - În bugetul ANPAîn calitate de ordonator de credite si autoritate de management pentru POP se va include suma necesară finantării valorii totale a proiectelor propuse în cadrul măsurii de Asistentă tehnică.

Art. 24. - În bugetele beneficiarilor care sunt finantati integral din bugetul de stat sau bugetele fondurilor specialese cuprind integral sumele necesare finantării valorii totale a proiectelor proprii, finantate din FEP.

Art. 25. - In bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si/sau finantatepartial de la bugetul de stat ori bugetele fondurilorspeciale se cuprind integral sumele necesare finantării valorii totale a proiectelor proprii finantate din FEP.

Art. 26. - (1) În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind integral sumele necesare finantării valorii totale a proiectelor proprii, precum si a proiectelor ai căror beneficiari sunt entităti finantate integraj din bugetele acestora.

(2) În bugetele beneficiarilor care sunt entităti publice locale finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetele locale se cuprind sumele necesare implementării proiectelor proprii finantate din FEP.

(3) Pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finantare prevăzute la alin. (1), beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta finantări rambursabile sau pot utiliza disponibilitătile fondului de rulment, prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1)-(3) si art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 27. - Sumele aferente finantării proiectelor din FEP se transferă de către MAPDR beneficiarilor, asa cum sunt definiti în POP.

Art. 28. - (1) După încasarea contributiei financiare a Comunitătii Europene aferente plătilor efectuate către beneficiari din sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe nerambursabile pentru componenta de finantare externă, MAPDR virează sumele respective în contul devenituri ale bugetului de stat.

(2) Lunar, după verificarea documentelor justificative privind plătile efectuate de către ANPA în cadrul măsurii de Asistentă tehnică, MAPDR virează sumele reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene în contul de venituri ale bugetului de stat.

(3) Pentru beneficiarii prevăzuti la art. 24, MAPDR virează sumele reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene în contul de venituri ale bugetelor din care au fost finantate proiectele respective.

(4) Pentru beneficiarii prevăzuti la art. 26 alin. (1), MAPDR virează sumele reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene, aferentă proiectelor proprii în contul de venituri ale bugetelor locale.

(5) Pentru beneficiarii prevăzuti la art. 25 si art. 26 alin. (2), MAPDR virează sumele reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene, aferentă proiectelor proprii în contul de disponibilprin care se gestionează bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora.

Art. 29. - Propunerile de credite de angajament si de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 22 se stabilesc de MAPDR în calitate de ordonator principal de credite cu rol de organism de plată si cosemnatar al contractelor de finantare, pe baza valorii contractelor de finantare si a proiectelor aprobate si/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finantate în cadrul POP, comunicate de ANPA, în calitate de autoritate de management, si se includ în bugetul de stat.

Art. 30. - Disponibilitătile din fonduri nerambursabile FEP si fonduri publice, aferente sumelor alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a contributiei financiare a Comunitătii Europene si a cofinantării publice prevăzute la art. 22, rămase la sfârsitul anului bugetar în contul MAPDR, se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

 

SECTIUNEA a 5-a

Alte dispozitii privind mecanismul financiar al FEGA, FEADR si FEP

 

Art. 31. - (1) Fondurile prevăzute la art. 8, 19 si 29, cuprinse în bugetul MAPDR în calitate de ordonator principal de credite, sunt exclusiv destinate proiectelor finantate din FEGA, FEADR si FEP si nu pot fi utilizate pentru finantarea altor naturi de cheltuieli prin redistribuire cu ocazia rectificărilor bugetare si/sau prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat.

(2) Din fondurile prevăzute la alin. (1)se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finantate din FEGA, FEADR si FEP.

(3) Se autorizează MAPDR să efectueze pe tot parcursul exercitiului bugetar redistribuiri de fonduri între proiectele finantate/propuse la finantare din FEGA, FEADR si FEP, precum si virări de credite de la alte titluri sau capitole de cheltuieli, astfel fncât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte si/sau să se asigure finantarea unor proiecte noi, prin derogarede la prevederile art. 47 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice.

Art. 32. - (1) Sumele prevăzute la art. 13 lit. d) si art. 22 lit. d) se acordă prin APDRP si MAPDR următorilor beneficiari:

a) institutii publice finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetul de stat ori bugetele fondurilor speciale;

b) autorităti ale administratiei publice locale sau entităti publice finantate integral din bugetele acestora;

c) entităti publice locale finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetele locale;

d) organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care functionează în domeniul dezvoltării rurale si de pescuit;

e) organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică pentru activitatea desfăsurată fără scop patrimonial.

(2) Beneficiarii prevăzuti la alin. (1), care, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, îsi exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finantate din FEADR si FEP, au obligatia să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit prezentei ordonante de urgentă, în conditiile stabilite prin normele metodologice.

Art. 33. - Pentru derularea operatiunilor financiare aferente derulării schemelor de sprijin direct si măsurilor finantate din FEGA si a proiectelor finantate din FEADR si FEP, institutiile publice] indiferent de sistemul de finantare side subordonare, au obligatia să deschidă conturi în sistemul trezoreriei Statului, conform prevederilor legale în vigoare. Celelalte categorii de beneficiari pot opta pentru deschiderea acestor conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau la institutii financiar-bancare.

 

CAPITOLULUI

Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor efectuate aferente schemelor de sprijin direct si măsurilor FEGA si celor de la nivelul programelor PNDR si POP

 

Art. 34. - (1) Proiectele implementate în cadrul programelor PNDR si POP sunt considerate actiuni multianuale.

(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achizitii publice, aferente proiectelor implementate în cadrul programelor PNDR si POP pot fi anuale sau multianuale.

(3) Creditele de angajament si creditele bugetare necesare implementării programelor PNDR si POP se stabilesc având în vedere deciziile Comisiei Europene de adoptare a acestora si se reflectă în anexa la bugetul MAPDR.

(4) În cazul plătilor aferente schemelor de sprijin direct si măsurilor FEGA, APIA efectuează angajarea cheltuielilor, lichidarea, ordonantarea si plata acestora.

(5) În cazul plătilor aferente proiectelor implementate în cadrul programului PNDR, APDRP efectuează angajarea cheltuielilor, lichidarea, ordonantarea si plata acestora.

(6) În cazul plătilor aferente proiectelor implementate în cadrul programului POP, MAPDR efectuează angajarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, iar ANPA lichidarea acestora, cu exceptia cheltuielilor privind implementarea proiectelor aferente măsurii de Asistentă tehnică, situatie în care angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor se efectuează de ANPA.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 35. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltăriirurale, cu avizul ministrului finantelor publice, se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 36. - Sumele neutilizate până la data de 31 decembrie 2008, rămase în contul de disponibil al MAPDR „Disponibil fonduri externe nerambursabile FEGA" se utilizează în continuare pentru finantarea schemelor de sprijin direct si a măsurilor finantate din FEGA, până la lichidarea lui.

Art. 37. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 18 septembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările si completările ulterioare;

b) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 17 martie 2008, aprobată prin Legea nr. 168/2008.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, dispozitiile contrare acesteia nu sunt aplicabile derulării schemelor de sprijin direct, măsurilor finantate din FEGA si proiectelor/propunerilor de proiecte finantate din FEADR si FEP.

Art. 38. - Până la data intrării în vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgentă se aplică în mod corespunzător, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonante de urgentă, prevederile:

a) Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerarribursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prinHotărârea Guvernului nr. 293/2008, cu modificările si completările ulterioare;

b) Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerarribursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.014/2008;

c) Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de ia bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 236/2008;

d) Instructiunile pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 620/2008.

 

TITLUL II

Gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului

 

CAPITOLUL I

Obiectul reglementat. Definitii

 

Art. 39. - Prezenta ordonantă de urgentă stabileste cadrul financiar general pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum si a cofinantării aferente acestei asistente, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor comunitare acordate pentru implementarea programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului.

Art. 40. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

a) fonduri externe nerambursabile - sume care se transferă Guvernului României de către Comisia Comunitătii Europene, cu titlu de contributie financiară nerambursabilă acordată României de către Comunitatea Europeană, în conformitate cu deciziile Comisiei;

b) prefinantare - sumele transferate de către Comisia Europeană sub forma avansurilor pentru sustinerea începerii implementării proiectelor finantate în cadrul programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului;

c) fonduri publice - asa cum sunt definite de Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare;

d) structuri de implementare - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura, denumită în continuare ANPA;

e) cofinantarea publică - suma alocată de la bugetul de stat, pentru finantarea contributiei nationale, ca parte a cheltuielilor publice totale eligibile alocate prin programul de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si prin programul de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului, conform Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 de stabilire a măsurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului si în domeniul dreptului mării, Regulamentului (CE) nr. 1.543/2000 al Consiliului din 29 iunie 2000 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea si gestionarea datelor necesare conducerii politicii comune a pescuitului, Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea si utilizarea datelor din sectorul pescuitului si sprijinirea consultantei stiintifice cu privire la politica comună fn domeniul pescuitului si Regulamentului (CEE) nr. 2.847/1993 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului, cu modificările si completările ulterioare;

f) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de ANPA pentru implementarea Programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a Programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului, care pot fi finantate atât din fonduri externe nerambursabile, cât si din cofinantarea publică, conform reglementărilor legale comunitare si nationale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;

g) contributie publică natională totală - totalul fondurilor publice necesare implementării Programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a Programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului, format din cofinantarea publică si fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile;

h) programe - documente de programare elaborate de ANPA si aprobate de Comisia Europeană, respectiv Programul de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si Programul de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului;

i) beneficiarul programelor - ANPA;

j) valoare totală a proiectului - totalul cheltuielilor necesare implementării proiectelor aferente Programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si Programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului, format din contravaloarea contributiei financiare a Comunitătii Europene, cofinantarea publică, precum si din cheltuieli publice, altele decât cele eligibile;

k) Acordul interinstitutional - acordul încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene si Comisia Europeană, la data de 17 mai 2006, cu privire ladisciplina bugetară si managementul financiar sănătos.

 

CAPITOLUL II

Managementul financiar al Programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si al Programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului

 

Art. 41. - Guvernul, prin MAPDR, garantează corecta gestionare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si asigură respectarea utilizării acesteia conform destinatiei stabilite prin Programul de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si prin Programul de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului.

Art. 42. - (1) MAPDR asigură gestionarea contributiei financiare a Comunitătii Europene prin conturi deschisela institutii financiar-bancare, la Trezoreria Statului sau printr-un cont analitic deschis pe numele acestuia în cadrul contului de valută al Ministerului Finantelor Publice, deschis la Banca Natională a României.

(2) Conturile aferente gestionării contributiei financiare a Comunitătii Europene si a contributiei publice nationale totale se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 43. -Alocarea fondurilor externe nerambursabile de către Comunitatea Europeană se efectuează potrivit cerintelor prevăzute în cadrul financiar multianual prevăzut de Acordul interinstitutional sau în alte documente, încheiate ori convenite între Comisia Europeană si Guvernul României.

Art. 44. - (1) Fondurile externe nerambursabile aferente implementării Programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a Programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului se alocă si se derulează în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.543/2000 al Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.847/1993 al Consiliului si a programelor aprobate de Comisia Europeană.

(2) Fondurile externe nerambursabile destinate efectuării cheltuielilor Programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului se virează de câtre Comisia Europeană în două transe, astfel: o prefinantare reprezentând echivalentul a 50% din contributia comunitara stipulată în decizia de aprobare a programului national si o plată anuală a soldului după finalizarea programului.

(3) Fondurile externe nerambursabile destinate efectuării cheltuielilor Programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului se virează de către Comisia Europeană astfel: o prefinantare reprezentând un avans de până la 50% din contributia financiară prevăzută în decizia de aprobare a programului, plăti intermediare si plata finală a contributiei.

 

CAPITOLULUI
Contributia publică natională

 

Art. 45. - Sumele necesare finantării valorii totale a proiectelor aferente Programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si Programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului se cuprind integral în bugetul MAPDR, ca ordonator principal de credite.

Art. 46. - După autorizarea cheltuielilor, conform prevederilor comunitare si nationale, sumele cuvenite a fi rambursate din fonduri externenerambursabile se virează de MAPDR, în conturile de venituri ale bugetului de stat.

Art. 47. - În limita creditelor bugetare aprobate, MAPDR virează sumele cuvenite la ANPA.

Art. 48. - Disponibilitătile din fondurile aferente derulării programelor, destinate finantării acestora, rămase în conturile MAPDR la sfârsitul anului bugetar, se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

Art. 49. - (1) Creditele de angajament si creditele bugetare necesare implementării fiecărui program se stabilesc având în vedere deciziile anuale ale Comisiei Europene de adoptare a acestora si se reflectă în anexa la bugetul MAPDR, în calitate de ordonator principal de credite.

(2) Angajarea cheltuielilor în baza creditelor prevăzute la alin. (1), precum si lichidarea, ordonantarea si plata acestora se efectuează de ANPA.

Art. 50. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltăriirurale, cu avizul ministrului finantelor publice, se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia.

 

TITLUL III

Modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 

Art. 51. - Art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei Fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:


„Art. 10. - (1) Creantele fondurilor de garantare rezultate din contractele de garantare, executate de institutiile de credit, au regim de creantă bugetară si sunt venituri ale bugetului de stat.

(2) Executarea silită a creantelor bugetare prevăzute la alin. (1) se efectuează potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de către organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în temeiul biletului la ordin emis de debitor, care reprezintă titlu executoriu, potrivit legii, transmis de fondurile de garantare.

(3) În cazul debitorilor aflati în procedura insolventei, înscrierea la masa credală pentru creantele prevăzute la alin. (1) se efectuează de Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A. sau Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii IFN - S.A., după caz.

(4) Sumele încasate potrivit alin. (2) si (3) sunt venituri ale bugetului de stat.

(5) În biletul la ordin prevăzut la alin. (2), suma pe care debitorul se obligă să o plătească va fi înscrisă în moneda în care a fost acordat creditul.

(6) Pentru neplata la scadenta înscrisă în biletul la ordin a sumei determinate prin acesta, debitorul datorează majorări de întârziere, conform prevederilor legale în materie de colectare a creantelor fiscale."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 74.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 1.364 din 11 iunie 2009

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Nr. 4.201 din 16 iunie 2009

 

ORDIN

privind completarea Clasificării ocupatiilor din România

 

În temeiul prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în conceptia generală a informatizării în România,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si presedintele Institutului National de Statistică emit următorul ordin:

Art. I. - Se aprobă completarea Clasificării ocupatiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistică nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu modificările si completările ulterioare, cu noile ocupatii din economie prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Presedintele Institutului National de Statistică

Vergil Voineagu

 

ANEXĂ

 

LISTA

ocupatiilor ce completează Clasificarea ocupatiilor din România

 

1.

Administrator de retea de telefonie VOIP

codul -213909

2.

Auditor intern în sectorul public

codul -241961

3.

Cercetător de dezvoltare comunitară

codul - 244207

4.

Consultant fiscal

codul -241129

5.

Coordonator conformitate

codul -121117

6.

Director/Director executiv de conformitate

codul -121116

7.

Examinator de stat de specialitate

codul -247011

8.

Expert conformitate

codul -241517

9.

Facilitator de dezvoltare comunitară

codul - 346004

10.

Inspector de integritate

codul -247010

11.

Manager energetic

codul -123907

12.

Manager securitatea informatiei (Chief Information Security Officer - CISO)

codul -121118

13.

Monitor de schi, snowboard si sporturi de alunecare pe zăpadă

codul - 347520

14.

Muncitor necalificat în metalurgie

codul -932012

15.

Nutritionist si dietetician

codul - 322303

16.

Ofiter conformitate

codul -241516

17.

Ofiter securitatea informatiei (Security Officer - SO)

codul -241518

18.

Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor

codul -823130

19.

Operator instalatii apă si canalizare

codul -713613

20.

Operator suport tehnic pentru servicii de comunicatii electronice

codul -312208

21.

Responsabil afacere

codul -214907

22.

Specialist în proceduri si instrumente de securitate a sistemelor informatice

codul -213908

23.

Specialist plan progres

codul -241962

24.

Sef formatie

codul -122236

25.

Sef schimb

codul -122235

26.

Urbanist

codul -214110

 

Se modifică denumirea ocupatiei cod 214905 din „Instructor ameliorare/standardizare post de lucru" în „Instructor sistem de productie".

Se modifică denumirea Grupei de bază 3224 din „Optometricieni si opticieni" în „Optometristi si opticieni". Se elimină ocupatia Consilier de reintegrare socială si supraveghere - cod 244602. Se elimină ocupatia Inspector de reintegrare socială si supraveghere - cod 244603. Se elimină ocupatia Evaluator de risc de incendiu - cod 315102.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 264 A din 2 decembrie 2008 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si Referatul nr. RG 11/7.156 din 25 mai 2009 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Decizia civilă nr. 264 A din 2 decembrie 2008 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, privind respingerea apelului formulat de Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Română pentru Gestiunea Operelor Audiovizuale (U.PF.A.R. - A.R.G.O.A.) împotriva Hotărârii arbitrale din data de 20 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 6 decembrie 2007, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 369/2007.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 25 mai 2009.

Nr. 71.

 

ANEXĂ

 

CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A IX-A CIVILĂ SI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 264 A

din 2 decembrie 2008

 

Curtea este compusă din: Presedinte -Antonela Cătălina Brătuianu Judecător - Aglaia Vălan Grefier - Daniela Stefan

Pe rol se află solutionarea cererii de apel formulate de către apelanta Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România -Asociatia Romană pentru Gestiunea Operelor Audiovizuale (U.PF.A.R. -A.R.G.O.A.) împotriva Hotărârii arbitrale din data de 20 noiembrie 2007, emisă de Completul de arbitri din cadrul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.), în contradictoriu cu intimata Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.).

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din data de 4 noiembrie 2008, fiind consemnate în încheierea de sedintă de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta decizie, si, întrucât Curtea a avut nevoie de timp pentru a delibera si pentru a da posibilitatea părtilor să depună la dosar concluzii scrise, a amânat pronuntarea la 11 noiembrie 2008, 18 noiembrie 2008, 25 noiembrie 2008 si 2 decembrie 2008, când, în aceeasi compunere, a dat următoarea decizie:

CURTEA,

Prin Cererea de arbitraj formulată de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) si înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.) cu nr. SG/2.144 din 15 noiembrie 2007, respectiv 9.784 din 15 noiembrie 2007, s-a solicitat în contradictoriu cu Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România -Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.RF.A.R.- A.R.G.O.A.) obligarea acesteia din urmă la acordarea unui procent de 30% din remuneratiile colectate din retransmiterea prin cablu si a unui procent de 25% din remuneratia compensatorie pentru copia privată a operelor audiovizuale, aferente videoclipurilor muzicale si altor materiale audiovizuale (concerte, documentare privind viata artistilor etc.) apartinând membrilor U.P.F.R.

În motivarea cererii s-a arătat, în esentă, că U.P.F.R. reprezintă interesele producătorilor de muzică, fiind mandatată de producători majori, licentiati de principalele case de discuri internationale, în legătură cu drepturile acestora rezultând din exploatarea videoclipurilor muzicale si a altor materiale audiovizuale.

Ambele părti sunt organisme de gestiune colectivă care actionează în acelasi domeniu de creatie (operele audiovizuale) si, desi au existat mai multe întâlniri între acestea, nu s-a reusit convenirea unui procent care să revină caselor de discuri, nici să se încheie un protocol de repartizare a remuneratiilor datorate U.P.F.R. de către U.PFA.R. - A.R.G.O.A., în calitate de colector unic al celor două categorii de remuneratii. De asemenea, aceasta nu a făcut dovada repartitiei remuneratiei compensatorii pentru copia privată vreunui membru al U.P.F.R., desi are atributul stabilirii criteriilor, comisionului si modalitătii de repartizare.

În opinia solicitantei, criteriul în functie de care trebuie stabilită remuneratia pentru copia privata este procentul de vânzări ale materialelor audiovizuale continând videoclipuri muzicale, concerte si orice alte materiale audiovizuale apartinând caselor dediscuri (DVD-uri cu muzică), neavând niciorelevantă criteriile propuse de partea adversă, respectiv genul operei, durata, zona de acoperire, audienta canalului.

Evaluarea procentului de 25% solicitat a fost întemeiată pe un studiu de marketing efectuat de societăti care detin retele mari de magazine în care se comercializează CD-uri si DVD-uri cu opere audiovizuale, comparativ cu vânzările DVD-urilor cu filme.

Solicitarea unui procent de 30% din remuneratiile colectate de organismul unic din retransmiterea prin cablu are în vedere continutul audiovizual al programelor retransmise prin cablu, respectiv ponderea pe care o au videoclipurile muzicale, concertele si documentarele despre artisti în programele TV. S-a solicitat a fi avute în vedere procentele între 15-20% reprezentate de posturile/televiziunile muzicale din grilele de programe ale diferitilor operatori de cablu, difuzarea videoclipurilor muzicale si la celelalte posturi TV comerciale (conform playlisturilor acestora), ca si verificarea asupra utilizării operelor audiovizuale de către operatorii de cablu, efectuată printr-o societate de monitorizare recunoscută international.

Pentru ambele categorii de remuneratii s-a solicitat retinerea directă a acestora din cele colectate de organismul unic colector, având în vedere ratiuni economice (evitarea comisioanelor bancare, administrative).

În cuprinsul întâmpinării U.PFA.R. -A.R.G.O.A. a arătat că solicitanta nu este reprezentantul tuturor producătorilor de videoclipuri muzicale (ceilalti titulari de drepturi, care nu i-au acordat mandat, fiind reprezentati de U.PFA.R. -A.R.G.O.A., ca principal organism de gestiune din domeniu).

Considerând necesară înscrierea în baza de date a U.PFA.R. - A.R.G.O.A. a tuturor producătorilor de opere audiovizuale si a repertoriului acestora, intimata a admis transferarea, in orice conditii, către U.P.F.R. a unui procentaj nu mai mare de 1% din sumele ce revin producătorilor de opere audiovizuale.

În sustinerea apărărilor, fiind recunoscut producătorilor de videoclipuri dreptul la remuneratie compensatorie, s-a arătat că în cazul copiei private ponderea cea mai mare o detine fixarea pe diverse suporturi a programelor difuzate pe diferite posturi de televiziune, a filmelor artistice, urmate de manifestările sportive si de emisiunile distractive. în mod gresit U.P.F.R. include în productia muzicală piata muzicală, carenu contine imagine si, ca atare, nu apartine domeniului audiovizual, nefiind reprezentative pentru întreaga piată audiovizuală etaloanele sau esantioanele alese de către aceasta.

Totodată, s-a arătat că în cazul retransmiterii prin cablu pretentiile U.P.F.R. sunt exagerate, nefiind reprezentativ esantionul propus, solicitările întemeindu-se pe analiza unui număr redus de posturi de televiziune retransmise prin cablu, iar din playlisturi rezultând că o serie de producători nu au acordat mandat U.P.F.R.

S-a invocat ca argument de practică internatională negocierea de către Asociatia Internatională de Gestiune Colectivă a Operelor Audiovizuale (AGICOA), în diferite tări, a unui procentaj ce se cuvine producătorilor de videoclipuri, până în limita de 1,2%.

Prin Hotărârea arbitrală din 20 noiembrie 2007, emisă de Completul de arbitri din cadrul O.R.D.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 6 decembrie 2007, conform Deciziei directorului general al O.R.D.A. nr. 369/2007, a fost admisă cererea de arbitraj, stabilindu-se nivelul remuneratiilor cuvenite producătorilor de videoclipuri muzicale reprezentati de U.P.F.R., astfel:

- 25% din remuneratia compensatorie pentru copia privată, din sumele colectate de U.PFA.R. - A.R.G.O.A. în acest domeniu;

- 30% din remuneratia reprezentând dreptul de retransmitere prin cablu, din sumele colectate de U.PFA.R. - A.R.G.O.A. în acest domeniu, cu suportarea de către U.PFA.R. - A.R.G.O.A. a cheltuielilor arbitrale avansate de U.P.F.R.

Totodată, s-a retinut acordul părtilor ca U.P.F.R. să retină direct procentul ce va fi stabilit din remuneratiile colectate în calitate de organism unic colector al remuneratiei compensatorii pentru copia privată în domeniul sonor si audiovizual, din ratiuni economice (evitarea comisioanelor bancare, administrative), precum si cu plata directă de către Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România-Asociatia pentru Drepturi de Autor (U.C.M.R. -A.D.A) către U.P.F.R. aprocentului ce va fi stabilit pentru dreptul de retransmitere prin cablu.

Pentru a solutiona astfel, Completul de arbitri a constatat că disputa dintre părti este doar asupra mărimii procentului datorat către solicitanta U.P.F.R. pentru dreptul de retransmitere prin cablu si dreptul la remuneratia compensatorie pentru copia privată privind videoclipurile muzicale, acest procent stabilindu-se pe baza criteriului întinderii folosirii operelor membrilor U.P.F.R., comparativ cu totalul operelor, asa cum s-a probat de către părtile implicate:

- a fost considerat echitabil procentul solicitat de U.P.F.R. de 25% din remuneratia compensatorie pentru copia privată colectată de U.PFA.R. - A.R.G.O.A., apreciindu-se ca un criteriu obiectiv procentul de vânzări ale materialelor audiovizuale continând videoclipuri muzicale, concerte si orice alte materiale audiovizuale apartinând caselor de discuri (DVD-uri cu muzică), propus de solicitantă, fată de criteriile aleatorii propuse de U.PFA.R. -A.R.G.O.A., respectiv „genul operei", „durata", „zona de acoperire", „audienta canalului".

S-a apreciat că afirmatia U.PFA.R. -A.R.G.O.A. - potrivit căreia în domeniul audiovizual copia privată se realizează prin fixarea programelor difuzate de diferite posturi TV – încalcă dispozitiile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, exploatarea operelor presupunând reproducerea de pe un suport original (DVD, casetă video etc);

- a fost considerat echitabil procentul solicitat de U.P.F.R. de 30% din remuneratia reprezentând dreptul de retransmitere prin cablu colectată de U.P.F.A.R. -A.R.G.O.A., apreciindu-se că solicitanta a probat că unii titulari de drepturi i-au acordat mandat pentru gestionarea drepturilor lor în calitate de producători de înregistrări audiovizuale si fiind permisă optiunea acestora între mai multe organisme de gestiune colectivă din acelasi domeniu.

S-a apreciat ca fiind obiectiv, legal si conform principiului cuprins în art. 134 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare (potrivit căruia sumele vor fi distribuite „proportional cu utilizarea repertoriului" organismului de gestiune colectivă), criteriul propus de solicitantă pentru stabilirea procentului - respectiv ponderea pe care o au videoclipurile muzicale, concertele si documentarele despre artisti în programele TV.

S-a retinut că fată de ponderea probată a utilizării repertoriului U.RF.R. există o variatie maximă de până la 99,81 % în cazul televiziunilor muzicale, asa cum rezultă din monitorizarea realizată de un organism specializat. Totodată, U.RF.A.R. -A.R.G.O.A. nu a făcut dovada repartizării sumelor cuvenite din dreptul de retransmitere prin cablu către unii producători importanti de videoclipuri muzicale, membri U.RF.R.

Împotriva acestei hotărâri arbitrale U.RF.A.R. -A.R.G.O.A. a declarat apel în termen legal, solicitând în principal anularea acesteia pentru încălcarea dispozitiilor imperative ale art. 131 cu trimitere la art. 1312 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, cu aplicarea corespun­zătoare a dispozitiilor art. 105 alin. 2 din Codul de procedură civilă, iar în subsidiar, schimbarea în parte a hotărârii, în sensul acordării către U.RF.R. a procentelor propuse de către apelantă, respectiv pentru copia privată 1,86% pentru anul 2004 si 0,91% pentru anul 2005, iar pentru retransmiterea prin cablu, un procent de 1 %.

În motivarea apelului s-a arătat că sunt aplicabile hotărârii apelate dispozitiile art. 105 alin. 2 din Codul de procedură civilă, deoarece nu aii fost parcurse etapele prealabile obligatorii ale procedurii arbitrale, prevăzute de art. 131 si 1312 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, cu înregistrarea de către solicitantă la O.R.D.A. a documentatiei legale (cerere însotită de metodologiile propuse a fi negociate, întelegerea părtilorcu privire la metodologii consemnată într-un protocol), fiind atestat doar faptul existentei între părti în perioada octombrie-noiembrie 2006 a unor discutii cu privire ia modul în care se vor împărti remuneratiile compensatorii cuvenite titularilor de drepturi conexe numai pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor.

Tot ca o exceptie a nulitătii hotărârii arbitrale, s-a arătat că au fost depăsite puterile acordate de legiuitor în materie Completului de arbitri din cadrul O.R.D.A., întrucât, conform art. 133 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, ceea ce poate stabili un complet de arbitraj nu este un cuantum al remuneratiei, ci numai criterii de repartizare a remuneratiei.

Pe fond, s-a arătat că solicitanta nu este reprezentantul tuturor producătorilor de videoclipuri muzicale, ci doar al titularilor care se regăsesc în lista-convocator aflată pe site-ul www.upfr.ro (lista anexată dosarului de fond), ceilalti titulari de drepturi fiind reprezentati de apelantă ca principal organism de gestiune din domeniu.

Este gresit criteriul ales pentru stabilirea unui procent de 25% ca remuneratie compensatorie pentru copia privată, neexistând argumente care să conducă la un asemenea nivel al remuneratiei. Apelanta recunoaste producătorilor de videoclipuri dreptul la remuneratie compensatorie, însă consideră că este suficientă solicitarea de înregistrare în baza sa de date a repertoriului acestora, ceea ce ar conduce la virarea în cel mai scurt timp a sumelor cuvenite. Intimata recunoaste în chiar cererea de arbitraj că prin aceasta intentionează să dobândească 25% din copia privată cuvenită apelantei, nu din sumele administrate de către aceasta, ceea ce înseamnă că sumele pe care le pretinde nu i se cuvin.

Domeniul de aplicare a conceptului de copie privată este mult mai restrâns decât a arătat intimata, remuneratia compensatorie fiind cuvenită numai în cazul unei copii private a cărei destinatie este uzul personal sau al familiei si care se bucură de recunoasterea legalitătii, nu si în cazul unor copii piratate (cu sau fără scop comercial) care ies din sfera legalitătii. Copia privată se realizează în majoritatea cazurilor nu prin copierea unor opere cumpărate cu suport cu tot, ci prin fixarea pe diferite suporturi a programelor difuzate de diferitele posturi de televiziune, cele mai numeroase programe fixate în acest fel fiind filmele artistice, urmate de manifestările sportive si de emisiunile distractive.

Procentajul de 25% din piata media, indicat ca fiind acoperit de productia muzicală, includesi piata muzicală care nu contine si imagine, ceea ce o face să nu apartină domeniului audiovizual. Pe plan international, clipurile muzicale sunt considerate productii audio si nu participă la împărtirea procentului cuvenit producătorilor de audiovizual.

S-a arătat că, potrivit distinctiei legale dintre notiunea de videogramă si cea de fonogramă (detaliată cu trimitere la legislatia Uniunii Europene), asociatia intimată nu ar trebui să poată reprezenta si drepturi ce tin de domeniul audiovizualului. Chiar si acceptând această ipoteză, detinând mai multe mandate de reprezentare a producătorilor de fonograme si reprezentând un număr redus de producători de videograme, procentul cuvenit intimatei trebuie să fie proportional cu reprezentativitatea organismului.

Nu sunt relevante si nici aplicate consecvent criteriile invocate de intimată în legătură cu volumul vânzărilor de produse video. O imagine mai exactă a distributiei pietei ar fi fost dată de lanturile specializate în vânzarea si/sau închirierea casetelor video si a DVD-urilor, cu referire strictă la CD-urile si DVD-urile care nu contin numai muzică, fără imagine video. Un procent semnificativ din vânzările de DVD-uri îl reprezintă cele care nu contin un element video, apartinând astfel domeniului fonograme lor, categorie separată, pentru care U.P.F.R. a primit deja remuneratia compensatorie corespunzătoare.

Confuzie seface si între producătorul de spectacol, respectiv concert si producătorul de operă audiovizuală, acesta fiind de cele mai multe ori un post de televiziune care are echipamentele si personalul calificat în vederea fixării unor asemenea evenimente, în timp ce productia de filme, inclusiv a celor documentare, se supune pe teritoriul României Legii cinematografiei, producătorii de filme având obligatia de a se înregistra în registrul cinematografic.

Este eronat criteriul care a stat la baza stabilirii procentului de 30% ca remuneratie reprezentând dreptul de retransmitere prin cablu, pretentiile fiind total exagerate, deoarece argumentele invocate se referă la un număr redus de posturi de televiziune retransmise prin cablu, cu grad redus de acoperire si cu un nivel infim de audienti, acestea difuzând partial videoclipuri produse de membrii U.P.F.R.

S-a sustinut că, astfel cum reiese din playlisturile depuse de intimată la dosar, o serie de producători transmisi pe aceste posturi nu sunt membri U.P.F.R. (exemplificându-se cu A&A, EMI, Nova Media, Pro Compani, Roton R- la Kiss tv, respectiv Warner Music, Space Music, Music & Music, Virgin, Epic Records - la U-tv), existând totodată posturi de televiziune, cu largă acoperire si mare audientă, în programul cărora videoclipurile acoperă un procentaj nesemnificativ.

Din practica internatională rezultă că organismelor de gestiune a drepturilor producătorilor de fonograme le revine un procentaj de maximum 1-1,2% din sumele ce revin producătorilor de audiovizual. Contractele ale căror copii sunt depuse de apelantă la dosar au fost încheiate de către AGICOA membru U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A., cu societăti similare U.P.F.R. din diferite tări.

Totodată, s-a adăugat că prezenta solicitare adresată comisiei de arbitri O.R.D.A. încalcă principiul suprematiei vointei părtilor contractante, rezultând din mecanismul ofertei si al acceptării acesteia, în conditiile în care are valoare de oferta de a contracta - fiind acceptată de apelantă prin procentele evocate în comunicările reciproce dintre părti, dar si în prezenta cauză -, consemnarea cuprinsă în considerentele Hotărârii


arbitrale din 28 noiembrie 2005 având drept obiect împărtirea procentului de 0,5% cuvenit titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu a operelor lor, publicată în Monitorul Oficial al României , Partea I, nr. 1.140 din 16 decembrie 2005, si ale procesului-verbal al termenului de arbitraj din data de 16 noiembrie 2005, referitoare la achiesarea de către intimată la o viitoare propunere a apelantei, privind împărtirea procentului cuvenit U.P.F.R., în cazul retransmiterii prin cablu a videoclipurilor muzicale.

Intimata U.P.F.R. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului, arătând în sinteză că aspectele prealabile fazei de arbitraj sunt impuse de lege doar în cazul stabilirii unei metodologii între organismele de gestiune colectivă si utilizatori; pentru anularea actelor de procedură din faza arbitrajului nu a fost indicată si dovedită vătămarea, care nu este instituită de lege ca o prezumtie; nu a fost invocată nerespectarea formelor legale ale actelor de procedură din faza arbitrajului, ci acte/fapte juridice prealabile acesteia.

S-a sustinut că există o practică a hotărârilor arbitrale privind împărtirea procentelor cuvenite titularilor de drepturi, exemplificându-se cu hotărâri având obiect similar, aflate în vigoare si producând efecte juridice.

Intimata a fost mandatată de producători majori, licentiati de principalele case de discuri internationale (exemplificati), conform libertătii de alegere a organismului care să îi gestioneze drepturile, iar niciun producător de fonograme, membru U.P.F.R., nu a primit drepturile cuvenite si nici nu a fost notificat în acest sens.

Exploatarea copiei private presupune, conform art. 34 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, reproducerea de pe un suport original (DVD, casetă video etc), iar informatiile solicitate lanturilor de librării si magazine privind vânzările de opere audiovizuale reprezintăexclusiv materiale audiovizuale.

Celelalte materiale audiovizuale - concerte, documentare despre viata artistilor - apartin exclusiv caselor de discuri, iar înregistrarea de către o televiziune a unui concert cu o logistică proprie îi conferă doar dreptul de transmitere la o anumită dată, si nu de multiplicare ori distribuire către public.

Chiar în cazul admiterii efectuării de copii private prin realizarea reproducerilor diverselor programe TV există videoclipuri muzicale sau concerte ori alte materiale apartinând caselor de discuri.

Solicitarea drepturilor nu a fost efectuată pentru toti producătorii de videoclipuri muzicale, ci doar pentru membrii U.P.F.R., iar un alt exemplu de organism de gestiune colectivă care reprezintă membrii săi atât pe segmentul audio, cât si pe segmentul video este Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti - CREDIDAM.

Videoclipurile muzicale se încadrează în mod evident la definitia operei audiovizuale, considerate ca atare si pe plan international.

Statutul U.P.F.R. prevede la obiectul de activitate atât fonpgramele, cât si videogramele.

În ceea ce priveste retransmiterea prin cablu, procentul a fost solicitat exclusiv pentru membrii U.P.F.R., fiind dovedite procentele de utilizare a videoclipurilor acestora, conform principiului continut de art. 134 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Conform adreselor depuse la dosar, U.P.F.R. a fost mandatată inclusiv pentru catalogul international apartinând celor 4 case majore de discuri (EMI, SonyBMG, Warner Music, Universal) si prin licentiatii exclusiv în România, iar apelanta nu a făcut dovada că partenerul sau AGICOA a distribuit sume către acestia. Sunt eronate exemplificările apelantei în legătură cu playlisturile, deoarece toti cei enuntati sunt membri U.P.F.R.

Au fost încuviintate ambelor părti probatorii cu înscrisuri.

La termenul de judecată din 9 septembrie 2008, apelanta a invocat exceptia puterii de lucru judecat în ceea ce priveste copia privată, în raport cu respingerea irevocabilă a pretentiei intimatei de a primi o cotă din remuneratiile compensatorii pentru copia privată din domeniul audiovizual, prin Hotărârea arbitrală din 13 aprilie 2006 (publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, conform Deciziei directorului general al O.R.D.A. nr. 86/2006).

Exceptia a fost respinsă ca neîntemeiată prin încheierea de sedintă din data de 23 septembrie 2008, constatându-se ca nefiind îndeplinită tripla identitate de părti, obiect si cauză, pentru considerentele consemnate în încheierea de sedintă mentionată. Asupra obiectului diferit al celor două cereri de arbitraj s-a retinut că în cererea anterioară s-a solicitat stabilirea modalitătii de repartizare între organismele de gestiune colectivă beneficiare a remuneratiei compensatorii pentru copia privată, spre deosebire de solicitarea prezentă, de determinare a remuneratiei procentuale datorate de apelantă producătorilor de videograme reprezentati de U.P.F.R. Astfel, diferenta este dată în spetă de împărtirea remuneratiei în cadrul aceleiasi categorii de titulari de drepturi (producători de audiovizual) fată de arbitrajul anterior care viza împărtirea remuneratiei pe categorii de titulari de drepturi (autori de audiovizual, autori de audio, artisti de audio, artisti de audiovizual, producători de audio, producători de audiovizual).

Examinând hotărârea arbitrală apelată, prin prisma motivelor invocate si în raport cu actele si lucrările dosarului, Curtea constată ca apelul este neîntemeiat, urmând a fi respins, pentru următoarele considerente:

Acordând prioritate în analiza considerentelor de ordin procedural, se retine că etapele prealabile obligatorii ale procedurii arbitrale, prevăzute de art. 131 si 1312 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, invocate de către apelantă ca nefiind parcurse în prezenta cauză, sunt specifice fazei de colectare a drepturilor de autor si a drepturilor conexe, fiind în legătură cu negocierea metodologiilor pe care organismele de gestiune colectivă trebuie să le elaboreze pentru domeniul lor de activitate, în vederea plătii de către utilizatorii de drepturi de autor si drepturi conexe. In spetă, ambele părti au calitatea de organisme de gestiune colectivă, actionând în acelasi domeniu de creatie (operele audiovizuale), obiectul dezbaterii prezente fiind în legătură cu repartizarea drepturilor a căror gestiune le este încredintată de către titulari.

Pentru situatia existentei măi multor organisme de gestiune colectivă în acelasi domeniu de creatie, se prevede la art. 133 din aceeasi lege depunerea la O.R.D.A. a unui protocol încheiat între organismele beneficiare, prin care se stabilesc criteriile privind repartizarea sumelor colectate, nedepunerea acestuia în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a metodologiilor (de colectare de la utilizatori) îndreptătind pe oricare dintre organismele de gestiune colectivă la initierea procedurii de arbitraj, conform dispozitiilor art. 133 alin. (5) din lege. Doar procedura de arbitraj si etapele ulterioare sunt similare celor specifice negocierii metodologiilor cu utilizatorii, conform trimiterii efectuate prin teza finală a acestui alineat.

Astfel, neexistând o prevedere legală expresă în legătură cu obligativitatea parcurgerii unei proceduri prealabile arbitrajului, de natura celei invocate de către apelantă si pentru atributia de repartizare în gestionarea drepturilor, sustinerea de nulitate a hotărârii pe acest considerent apare ca nefondată.

Mai mult decât atât, procedura prealabilă a negocierii s-a desfăsurat între părti în perioada 5 octombrie 2006- 5 noiembrie 2006, cu încheierea a 3 procese-verbale de negociere, iar solicitanta a transmis apelantei o propunere de protocol, cu Adresa nr. 4.458 din 3 octombrie 2007.

Analizând continutul art. 133 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, prin prisma exceptiei de nulitate a hotărârii relativ la limitele obiectului arbitrajului, se constată că, desi textul invocat face referire la stabilirea criteriilor privind repartizarea remuneratiilor între categoriile de beneficiari - care, de altfel, au făcut obiectul dezbaterii fondului hotărârii atacate -, repartizarea efectivă rămâne fără continut în lipsa determinării unor procente concrete întemeiate pe aceste criterii. Aceasta face operantă solutia de determinare procentuală a nivelului repartizării sumelor colectate, fiind în concordantă cu caracterul procentual al remuneratiilor (enuntat de art. 107 din Legea nr. 8/1996, cu modificările sicompletările ulterioare), dar si cu practica în domeniu privind împărtirea procentelor cuvenite titularilor de drepturi de autor si drepturi conexe, astfel cum a fost exemplificată prin hotărârile arbitrale irevocabile din data de 20 februarie 2006 (Decizia directorului general al O.R.D.A. nr. 28/2006), 13 aprilie 2006 (Decizia directorului general al O.R.D.A. nr. 86/2006), 28 noiembrie 2005 (Decizia directorului general al O.R.D.A. nr. 238/2005).

De altfel, această sustinere apare ca fiind formală, în conditiile indicării de către însăsi apelantă, atât în cadrul procedurii arbitrale, cât si pe parcursul căii de atac, a unor procente concrete până la limita cărora a exprimat acordul de repartizare către intimată, apărarea cu această interpretare fiind una nouă, formulată exclusiv în calea de atac.

În ceea ce priveste consemnarea, într-o procedură arbitrală anterioară (incluzând împărtirea procentului cuvenit U.P.F.R., în cazul retransmiterii prin cablu a videoclipurilor muzicale), a achiesării intimatei la o viitoare propunere a apelantei si valorizarea acestei achiesări anterior procedurii arbitrale în discutie, Curtea constată că, nefiind consemnat acordul concret de vointă al părtilor într-un protocol al organismelor de gestiune colectiva, astfel cum prevăd dispozitiile art. 133 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, nu poate fi primită interpretarea apelantei de epuizare a mecanismului ofertei si acceptării acesteia, prin simpla evocare a unor procente, care să atragă încălcarea principiului suprematiei vointei părtilor contractante în acest capăt al pretentiilor.

În ceea ce priveste mandatul de reprezentare de către intimată a titularilor de drepturi conexe având calitatea de producători de videoclipuri muzicale si de alte materiale audiovizuale, Curtea constată că statutul asociatiei intimate include actualmente în obiectul principal de activitate gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale rezultate din exploatarea fonogramelor si videogramelor, desemnate în acceptiunea cea mai largă ca videoclipuri muzicale, concerte fixate pe suport si orice alte materiale sau fixări audiovizuale aflate în proprietatea caselor de discuri, care au mandatat U.RF.R. pentru repertoriul de videograme (pct. 2.1 si 2.8 din statut). Această autorizare exclude sustinerea privind limitarea reprezentării, potrivit distinctiei dintre notiunea de videogramă si cea de fonogramă.

Fără a sustine reprezentarea tuturor producătorilor de videoclipuri muzicale, intimata a probat cu lista-convocator a propriului site, cu adresele licentiatilor exclusivi în România si cu declaratii traduse si legalizate mandatarea sa (conform libertătii de alegere a organismului care să le gestioneze drepturile, prevăzute la art. 123 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare) de către producători majori, recunoscuti ca principale case de discuri internationale, inclusiv pentru catalogul international (EMI, SonyBMG, Warner Music, Universal), precum si de către un număr de 49 de producători nationali (exemplificativ, prin raportare la dezbaterea contradictorie: Alma Artex Production, Compania de Radio Pro, Media Nova, Media Services, Music & Music, Nova Distribution International, Roton).

Totodată, se impune lămurirea în acelasi cadru a distinctiei între titularii de drepturi conexe drepturilor de autor, conform prevederilor art. 94 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare: producătorii de înregistrări audiovizuale - titulari pentru propriile înregistrări, organismele de radiodifuziune si televiziune - titulare pentru propriile emisiuni si servicii de programe. Se constată că obiectul prezentei învestiri, precum si calitatea titularilor care au mandatat intimata solicitantă nu atrag drepturi ale celei de a doua categorii enuntate pentru a se retine existenta unei confuzii în planul pretentiilor vizând remuneratia compensatorie pentru copia privată, astfel cum sustine apelanta.

Asupra fondului drepturilor în discutie se retine în prealabil că cererea de arbitraj a fost formulata pentru acordarea unor procente din remuneratiile colectate de către apelantă (rezultând din retransmiterea pfin cablu si copia privată a operelor audiovizuale), astfel că sustinerea privind recunoasterea unor drepturi exclusive ale acesteia asupra sumelor fn discutie, rezultând dintr-o formulare a solicitantei ce nu ar face referire la administrarea sumelor, este pur speculativă.

Domeniul de aplicare a conceptului de copie privată este într-adevăr restrâns de art. 34 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, la reproducerea unei opere fără consimtământul autorului, pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii, fiind deci exclusă considerarea copiilor piratate ca generatoare de remuneratie. Alin. (2) al aceluiasi articol enumera totodată cazurile de colectare a remuneratiei compensatorii, în situatia copiei private: pentru suporturile pe care se pot realiza înregistrările, precum si pentru aparatele concepute pentru realizarea de copii. Astfel, nu se poate considera că reproducerea prin copie privată exclude existenta unui suport original de pe care să se realizeze înregistrarea, ci, dimpotrivă, după cum în cazul fixării înregistrărilor televizate sfera de cuprindere poate include videoclipuri muzicale, concerte ori alte materiale apartinând titularilor în categoria cărora se încadrează cei reprezentati de intimată.

Prin urmare, stabilind că efectuarea copiilor private este conditionată implicit de existenta unor suporturi originale rezultând din vânzări de materiale audiovizuale, criteriul procentului vânzărilor, luat în considerare de către Completul de arbitri la propunerea solicitantei intimate, apare ca unul relevant si obiectiv.

Efectuând în continuare distinctia în cadrul volumului vânzărilor de produse video, pentru determinarea întinderii folosirii operelor membrilor U.P.F.R., comparativ cu totalul operelor, Curtea observă că procentul de 25% din piata media a fost retinut în baza unor studii de marketing/vânzări efectuate de societăti care detin retele mari de magazine, în care se comercializează suporturi cu opere audiovizuale, comparativ cu vânzările DVD-urilor cu filme: Societatea Comercială „Direct Client Services" - S.R.L., care detine reteaua de librării „Cărturesti", Societatea Comercială „Âltex Impex" - S.R.L., care detine reteaua de magazine „Altex" si „Media Galaxy".

Nu poate fiprimită sustinerea apelantei privind includerea în acest procent a pietei muzicale care nu contine imagine, câtă vreme solicitările intimatei exprimate prin adresele nr. 4.333 din 27 septembrie 2007 si nr. 4.459 din 3 octombrie 2007 fac referire expresă la vânzările operelor audiovizuale, fiind declarat scopul acestor informări. Aceiasi rationament este aplicabil si sustinerii privind tipul suportului de înregistrare, CD sau DVD, diferitedoar prin capacitatea de stocare.

Desi afirmă posibilitatea realizării unei imagini mai exacte a pietei de distributie, prin sondarea lanturilor specializate în vânzarea si/sau închirierea casetelor video si a DVD-urilor, cu referire strictă la CD-urile si DVD-urile care nu contin numai muzică, fără imagine video, apelanta nu produce probatorii în acest sens si nici nu aduce argumente suplimentare asupra relevantei închirierilor, pentru a concluziona asupra fondului acestui rationament.

În sfârsit, fără a mai sustine argumente asupra criteriilor propuse anterior (privind „genul operei", „durata", „zona de acoperire", „audienta canalului"), apelanta invocă proportionarea procentului cuvenit intimatei relativ la reprezentativitatea organismului. Desi fermitatea si nuantarea acestui criteriu trebuiau probate în sensul declarat, el poate fi considerat că se apropie de regula de gestiune colectivă enuntată în art. 134 aiin. (2) lit. d) din Legea nr. 8/1996, respectiv a repartizării sumelor colectate proportional cu utilizarea repertoriului titularilor, regulă aplicată de altfel prin solutionarea dată de Completul de arbitri capătului de cerere privind copia privată, la retinerea criteriului procentului de vânzări.

 Asupra drepturilor rezultând din retransmiterea prin cablu nu vor mai fi reluate consideratiile privind apartenenta ca membri U.P.F.R. a producătorilor inclusi în playlisturile posturilor de televiziune (depuse de intimată la dosar), fiind expusă concordanta sustinerilor intimatei cu lista membrilor acesteia.

Invocând întemeierea gresită a criteriului de repartizare pe continutul audiovizual al unui număr redus de posturi de televiziune retransmise prin cablu, cu grad redus de acoperire si cu un nivel infim de audientă, apelanta a solicitat, fiind încuviintate, probatorii în dovedirea procentului scăzut de videoclipuri în cadrul programelor TV

Astfel, desi instanta a admis proba cu raportul de monitorizare a gradului de utilizare a videoclipurilor muzicale de către organismele de retransmitere prin cablu românesti si străine pentru perioada 2004-2007, apelanta a depus un raport de monitorizare pentru perioada 9-15 iunie 2008 (o săptămână), care nu poate fi considerat suficient si relevant. A fost adăugat probatoriul constând într-o corespondentă privind utilizarea videoclipurilor în cadrul unor televiziuni din Marea Britanie, nerelevante însă în raport cu obiectul judecătii prezente si specificul pietei audiovizuale nationale. Totodată, proba cu analiza privind timpul de difuzare în anul 2007 a repertoriului AGICOA nu a fost supusă dezbaterii, nefiind contestată de către intimată reprezentativitatea apelantei în domeniul audiovizual.

Pe de altă parte, desi apelanta declară că este membru AGICOA, nu depune dovezi în sustinerea acestei afirmatii si lămurirea raporturilor cu acest organism, astfel că, fiind contestat parteneriatul de către intimată, nu pot fi primite ca relevante probele în legătură cu aceasta. De altfel, chiar depăsind acest impediment, analiza contractelor depuse de apelantă ca fiind încheiate între AGICOA si diferite asociatii externe ale producătorilor de muzică relevă determinarea procentului de repartizare ca având la bază ponderea utilizării materialelor audiovizuale în anumite programe retransmise prin cablu.

Tot astfel, invocarea de către apelantă a existentei unei practici internationale în sensul limitării procentului la maximum 1-1,2% nu poate fi considerată ca lămuritoare si nici nu constituie izvor de drept. Aceeasi valoare probatorie va fi dată înscrisului depus în contraprobă tn acest sens de către intimată, constând în comunicarea organismului de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de muzică din Polonia (care primeste 19,82% pentru copia privată în domeniul audiovizual).

Nu poate fi considerată ca dovedită plata efectuată de apelantă prin intermediul AGICOA către cele 4 case de discuri internationale (EMI, SonyBMG, Warner Music, Universal), detaliile ordinelor de plată (depuse altcumva, fără traducere legalizată si autorizată) nefiind suficient amănuntite pentru determinarea naturii debitelor si plătitorului.

Ca atare, observând că la stabilirea procentului din remuneratia reprezentând dreptul de retransmitere prin cablu a fost aplicat criteriul ponderii pe care o au videoclipurile muzicale, concertele si documentarele despre artisti în programele TV, astfel cum a fost probat prin procentajul televiziunilor muzicale în grilele de programe ale diferitilor operatori de cablu, prin monitorizarea AC Nielsen Music Control de utilizare a videoclipurilor în cadrul televiziunilor muzicale, dar si în cadrul celorlalte posturi TV comerciale (inclusiv în faza apelului), Curtea va constata că nu există elemente de modificare a repartizării stabilite prin hotărârea arbitrală atacată, fiind respectat principiul de distribuire proportională cu utilizarea repertoriului organismului de gestiune colectivă solicitant.

În baza acestor considerente, solutia atacată apare ca fiind legală si temeinică, apelul urmând a fi respins ca nefondat, în baza art. 296 din Codul de procedură civilă.

În aplicarea dispozitiilor art. 274 din Codul de procedură civilă va fi respinsă ca neîntemeiată cererea intimatei de acordare a cheltuielilor arbitrajului fată de lipsa formulării de către această parte a căii de atac împotriva hotărârii arbitrale.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca nefondat apelul formulat de către apelanta Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Română pentru Gestiunea Operelor Audiovizuale (U.PF.A.R. -A.R.G.O.A.) împotriva Hotărârii arbitrale din data de 20 noiembrie 2007, emisă de Completul de arbitri din cadrul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 6 decembrie 2007, conform Deciziei directorului general al O.R.D.A. nr. 369 din 26 noiembrie 2007, în contradictoriu cu intimata Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.).

Respinge ca neîntemeiată cererea intimatei de acordare a cheltuielilor de arbitraj.

Definitivă si irevocabilă.

Pronuntată în sedintă publică astăzi. 2 decembrie 2008.

 

Antonela Cătălina Brătuianu,

 

Aglaia Vălan,

presedinte

Daniela Stefan,

grefier

judecător

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.