MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 432/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 432            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 24 iunie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 773 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 si art. 31 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Decizia nr. 804 din 19 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Decizia nr. 809 din 19 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 300, 403, 581 si 582 din Codul de procedură civilă

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            73. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

570. - Decizie privind aplicarea mobilitătii pentru domnul lonescu Daniel din functia publică de secretar general al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat în functia publică de inspector guvernamental

 

571. - Decizie privind promovarea temporară a domnului Cristian Vintilă în functia publică de secretar general al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat

 

572. - Decizie privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Clăbescu Doru Eduard, inspector guvernamental

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            493. - Ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.748/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 3.038/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.214/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.237/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.239/C/2009

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 773

din 12 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 si art. 31 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 si art. 31 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Victra” - S.R.L. din Râmnicu Vâlcea în Dosarul nr. 2.932/90/2008 al Tribunalului Vâlcea - Sectia comercială si contencios administrativ-fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, arătând că, după cum rezultă din motivare, autorul acesteia urmăreste, în realitate, modificarea textelor de lege criticate, ceea ce excedează competentei Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 februarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 2.932/90/2008, Tribunalul Vâlcea - Sectia comercială si contencios administrativ-fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 si art. 31 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Victra” - S.R.L. din Râmnicu Vâlcea în cadrul procedurii insolventei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 31 din Legea nr. 85/2006, coroborate cu cele ale art. 3 pct. 1 din aceeasi lege, care definesc insolventa, instituie posibilitatea oricărui pretins creditor să formuleze o cerere de deschidere a procedurii insolventei împotriva oricărui asa-zis debitor, posibilitate ce conduce, în practică, la o serie de abuzuri. Astfel, consideră că art. 31 ar trebui să prevadă cerinta dovedirii creantei printr-un titlu executoriu si a existentei mentiunii că, înainte de a se adresa tribunalului cu o cerere de deschidere a procedurii insolventei, creditorul s-a adresat executorului judecătoresc în vederea executării silite, iar în urma acestui demers, debitorul nu are posibilitatea de a acoperi acel pasiv. În lipsa acestor prevederi, textul de lege criticat este discriminatoriu, afectând pe debitor în cazul introducerii unor cereri făcute cu rea-credintă de deschidere a procedurii insolventei. Astfel, până la solutionarea contestatiei formulate împotriva deciziei de deschidere a procedurii insolventei, ceilalti creditori se vor înscrie la masa credală, ceea ce va conduce realmente la intrarea în faliment a comerciantului. Prin urmare, consideră că art. 31 din Legea nr. 85/2006 „trebuie să fie modificat în sensul de a deveni mult mai restrictiv”.

Tribunalul Vâlcea - Sectia comercială si contencios administrativ-fiscal consideră că exceptia de neconstitu­tionalitate nu este întemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale si invocă în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale prin deciziile nr. 113/2009, nr. 1.144/2008 si nr. 659/2008.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3 pct. 1 si art. 31 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006.

Textele de lege criticate au următoarea redactare:

- Art. 3: „1. insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienta fondurilor bănesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:

a) insolventa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 30 de zile de la scadentă, nu a plătit datoria sa fată de unul sau mai multi creditori;

b) insolventa este iminentă atunci când se dovedeste că debitorul nu va putea plăti la scadentă datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănesti disponibile la data scadentei;”;

- Art. 31: „(3) Dacă între momentul înregistrării cererii de către un creditor si cel al judecării acestei cereri sunt formulate cereri de către alti creditori împotriva aceluiasi debitor, tribunalul va verifica, din oficiu, la data înregistrării, existenta dosarului pe rol, va dispune conexarea acestora si va stabili îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1) referitoare la cuantumul minim al creantelor, în raport cu valoarea însumată a creantelor tuturor creditorilor care au formulat cereri si cu respectarea valorii-prag prevăzute de prezenta lege.”

Autorul exceptiei consideră că aceste texte de lege sunt contrare prevederilor art. 16, 21 si 44 din Constitutie, care consacră egalitatea în drepturi a cetătenilor, accesul liber la justitie si dreptul de proprietate.


Examinând exceptia de neconstitutionalitate în raport cu prevederile art. 16 din Constitutie, Curtea constată că autorul exceptiei sustine că debitorii sunt defavorizati, întrucât deschiderea procedurii insolventei în conditiile prevăzute de art. 31 din Legea nr. 85/2006 ar putea să-i supună pe acestia unor abuzuri.

Or, fată de acestea, se retine că principiul egalitătii are în vedere aplicarea unui regim juridic egal pentru persoane aflate în situatii egale. În spetă însă, autorul exceptiei nu indică în raport cu care alte persoane, aflate în situatii identice cu a sa, se creează tratamentul juridic diferentiat, motiv pentru care dispozitiile art. 16 din Constitutie nu sunt incidente.

Apoi, în ceea ce priveste dispozitiile art. 21 din Constitutie, Curtea observă că prevederile de lege criticate nu împiedică nici pe debitor, nici pe creditor să se adreseze justitiei pentru apărarea drepturilor si intereselor legitime si nici nu aduce atingere posibilitătii acestora de a-si formula apărări în conformitate cu cerintele unui proces echitabil. Din contră, art. 31 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 consacră rolul activ al judecătorului care trebuie să vegheze la îndeplinirea conditiilor legale ale cererii de declansare a procedurii insolventei.

În sfârsit, în ceea ce priveste criticile de neconstitutionalitate raportate la prevederile art. 44 din Constitutie, Curtea constată că acestea au constituit în numeroase rânduri obiect al controlului de constitutionalitate. Cu titlu de exemplu poate fi amintită Decizia nr. 805 din 9 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995 din 13 decembrie 2006, prin care s-a statuat că: „dreptul formulării cererii introductive pentru declansarea procedurii reorganizării judiciare si a falimentului este conditionat de caracterul creantelor si de cuantumul minim al acestora, pentru a împiedica abuzul de drept prin formularea unor cereri, în cadrul procedurii speciale, pentru orice creantă si indiferent de valoare”.

De asemenea, Curtea a retinut că „procedura prevăzută de textul de lege criticat a fost instituită de legiuitor ca un mijloc de constrângere a debitorului care nu si-a executat voluntar obligatiile de plată, modalitate prin care nu a fost încălcat dreptul de proprietate al acestuia, în conditiile în care, în ceea ce-l priveste, era tinut de existenta unor creante certe, lichide si exigibile, ci s-a asigurat protectia dreptului de proprietate al titularilor unor asemenea creante, încălcat prin refuzul de executare din partea debitorilor rău-platnici”.

Asa fiind, Curtea a retinut că dreptul de proprietate privată, prevăzut de art. 44 alin. (1) teza întâi si alin. (2) teza întâi si de art. 136 alin. (5) din Constitutie, nu este încălcat prin dispozitiile de lege criticate.

Curtea constată însă că, în spetă, criticile de neconstitutionalitate sunt însotite de solicitarea ca prevederile de lege criticate să fie modificate „în sensul de a deveni mult mai restrictive”.

Având în vedere această solicitare, precum si dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”, Curtea apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 si art. 31 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Victra” - S.R.L. din Râmnicu Vâlcea în Dosarul nr. 2.932/90/2008 al Tribunalului Vâlcea - Sectia comercială si contencios administrativ fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 804

din 19 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

            Simona Ricu - procuror

            Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Vica Rodica Covalciuc în Dosarul nr. 2.569/30/2008 al Tribunalului Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ.


La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, întrucât nu este motivată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 1 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.569/30/2008, Tribunalul Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Vica Rodica Covalciuc într-o cauză având ca obiect anularea unui act administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că Legea nr. 571/2003 este neconstitutională, întrucât nu prevede ca persoanele cărora li se eliberează acte să facă dovada deplină a drepturilor pretinse prin cererile pe care le fac.

Tribunalul Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ nu si-a exprimat opinia cu privire la exceptia de neconstitutionalitate invocată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Avocatul Poporului consideră că textele legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 24 privind dreptul la apărare si ale art. 46 privind dreptul la mostenire.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, prin raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea constată că autorul acesteia se mărgineste doar la a invoca în sustinerea ei anumite texte din Constitutie.

Or, simpla enumerare în sustinerea exceptiei a unor prevederi constitutionale pretins încălcate nu este de natură să satisfacă exigentele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. De altfel, în acest sens, Curtea s-a mai pronuntat prin numeroase decizii, cu titlu exemplificativ retinându-se Decizia nr. 627 din 29 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 23 iulie 2008, Decizia nr. 465 din 17 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 30 mai 2007, Decizia nr. 517 din 8 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 2 iunie 2008, Decizia nr. 245 din 19 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 17 martie 2009, Decizia nr. 589 din 14 aprilie 2009, nepublicată încă.

Mai mult, Curtea retine că autorul exceptiei consideră întreg Codul fiscal ca fiind neconstitutional prin prisma unei omisiuni de reglementare. Or, având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea nu este competentă să modifice sau să completeze dispozitiile legale supuse controlului său. O asemenea competentă apartine fie Parlamentului, fie Guvernului, în calitatea sa de legiuitor delegat.

În consecintă, exceptia de neconstitutionalitate invocată urmează să fie respinsă ca fiind inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Vica Rodica Covalciuc în Dosarul nr. 2.569/30/2008 al Tribunalului Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 


DECIZIA Nr. 809

din 19 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 300, 403, 581 si 582 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 300 si următoarele, art. 403, 581 si 582 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Vasile Dan si Măria Dan în Dosarul nr. 9.273/296/2008 al Tribunalului Satu Mare - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 789D/2009, având ca obiect o exceptie de neconstitutionalitate identică cu cea ridicată în Dosarul nr. 787D/2009.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere identitatea dintre obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate, din oficiu, pune în discutie conexarea Dosarului nr. 789D/2009 la Dosarul nr. 787D/2009.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 789D/2009 la Dosarul nr. 787D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 300 si 403 din Codul de procedură civilă este inadmisibilă, iar cea care priveste prevederile art. 581 si 582 din acelasi cod este neîntemeiată, invocând, în acest sens, jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 24 februarie 2009, pronuntate în dosarele nr. 9.273/296/2008 si nr. 89/83/2009, Tribunalul Satu Mare - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 300 si următoarele, art. 403, 581 si 582 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Vasile Dan si Măria Dan în cauze având ca obiect emiterea unei ordonante presedintiale si suspendarea executării unei hotărâri judecătoresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că art. 300 si următoarele, precum si art. 403 din Codul de procedură civilă sunt neconstitutionale, întrucât nu prevăd inaplicabilitatea lor în cazul hotărârilor prin care s-a dispus suspendarea executării silite. Totodată, sunt considerate neconstitutionale dispozitiile art. 581 si 582 din Codul de procedură civilă, întrucât dau posibilitatea adoptării, într-un termen foarte scurt, a unor hotărâri judecătoresti fără citarea părtilor.

Tribunalul Satu Mare - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate formulată este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textele legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. 300 si următoarele, art. 403, 581 si 582 din Codul de procedură civilă. În realitate, din motivarea exceptiei se constată că obiectul acesteia îl reprezintă dispozitiile art. 300, 403, 581 si 582 din Codul de procedură civilă, texte asupra constitutionalitătii cărora Curtea urmează a se pronunta. Aceste texte legale au următorul cuprins:

- Art. 300: „Recursul suspendă executarea hotărârii numai în cauzele privitoare la strămutarea de hotare, desfiintarea de constructii, plantatii sau a oricăror lucrări având o asezare fixă, precum si în cazurile anume prevăzute de lege.

La cerere, instanta sesizată cu judecarea recursului poate dispune, motivat, suspendarea executării hotărârii recurate si în alte cazuri decât cele la care se referă alin. 1.

Suspendarea la cerere a executării hotărârii poate fi acordată numai după depunerea unei cautiuni ce se va stabili, prin încheiere, cu ascultarea părtilor în camera de consiliu, scop în care acestea vor fi citate în termen scurt, chiar înainte de primul termen de judecată, dacă este cazul. Dispozitiile art. 403 alin. 3 si 4 se aplică în mod corespunzător.

Pentru motive temeinice, instanta poate reveni asupra suspendării acordate, dispozitiile alin. 3 aplicându-se în mod corespunzător.”;

- Art. 403: „Până la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanta competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cautiune în cuantumul fixat de instantă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.

Dacă bunurile urmărite sunt supuse stricăciunii, pierii sau deprecierii, se va suspenda numai distribuirea pretului.

Asupra cererii de suspendare formulate potrivit alin. 1 si 2, instanta, în toate cazurile, se pronuntă prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat.

În cazuri urgente, dacă s-a plătit cautiunea, presedintele instantei poate dispune, prin încheiere si fără citarea părtilor, suspendarea provizorie a executării până la solutionarea cererii de suspendare de către instantă. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. Cautiunea care trebuie depusă este în cuantum de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 500 lei pentru cererile neevaluabile în bani. Cautiunea depusă este deductibilă din cautiunea stabilită de instantă, dacă este cazul.”;

- Art. 581: „Instanta va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Cererea de ordonantă presedintială se va introduce la instanta competentă să se pronunte asupra fondului dreptului.

Ordonanta va putea fi dată si fără citarea părtilor si chiar atunci când există judecată asupra fondului. Judecata se face de urgentă si cu precădere. Pronuntarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonantei se face în cel mult 48 de ore de la pronuntare.

Ordonanta este vremelnică si executorie. Instanta va putea hotărî ca executarea să se facă fără somatie sau fără trecerea unui termen.”;

- Art. 582: „Ordonanta este supusă recursului în termen de 5 zile de la pronuntare, dacă s-a dat cu citarea părtilor, si de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor.

Instanta de recurs poate suspenda executarea până la judecarea recursului, dar numai cu plata unei cautiuni al cărei cuantum se va stabili de către aceasta.

Recursul se judecă de urgentă si cu precădere, cu citarea părtilor. Dispozitiile art. 581 alin. 3 referitoare la amânarea pronuntării si redactarea ordonantei sunt aplicabile.

Împotriva executării ordonantei presedintiale se poate face contestatie.”

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil. Totodată, sunt considerate ca fiind încălcate si prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, prin raportare la prevederile constitutionale invocate, se constată următoarele:

1. Exceptia de neconstitutionalitate ce vizează dispozitiile art. 300 si 403 din Codul de procedură civilă este inadmisibilă, întrucât autorul acesteia critică o omisiune de reglementare. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea nu poate modifica sau completa dispozitiile legale supuse controlului său, această competentă apartinând Parlamentului. Mai mult, se

retine că în sustinerea acestei critici nu este invocată nicio prevedere constitutională, contrar art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, ceea ce se constituie într-o altă cauză de inadmisibilitate.

2. Curtea Constitutională, prin numeroase decizii, s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 581 si 582 din Codul de procedură civilă. Astfel, Curtea, spre exemplu, prin Decizia nr. 396 din 5 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 8 decembrie 2004, Decizia nr. 60 din 2 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 2 martie 2006, Decizia nr. 305 din 6 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 3 mai 2006, Decizia nr. 31 din 15 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 13 februarie 2008, Decizia nr. 657 din 10 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 23 iulie 2008, si Decizia nr. 799 din 3 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 7 august 2008, respingând exceptia de neconstitutionalitate, a statuat că reglementările criticate instituie o procedură specială potrivit căreia instanta de judecată poate dispune, prin ordonantă presedintială, luarea unor măsuri cu caracter vremelnic a căror urgentă este justificată de necesitatea evitării prejudicierii unor drepturi sau interese legitime. Totodată, prin procedura de urgentă instituită de art. 581 din Codul de procedură civilă nu se îngrădeste dreptul oricărei persoane de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime si, implicit, dreptul la un proces echitabil. Dimpotrivă, prin această procedură se creează o posibilitate în plus pentru cel vătămat într-un drept legitim de a se adresa justitiei, prin cerere de ordonantă presedintială, si aceasta în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. Totodată, posibilitatea atacării cu recurs a ordonantei presedintiale, ca si cea a contestării executării acesteia, prevăzută de art. 582 din Codul de procedură civilă, constituie un argument suplimentar în sensul deplinei respectări a dreptului la apărare.

Neexistând elemente noi, de natură a determina schimbarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

În consecintă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 300 si 403 din Codul de procedură civilă urmează să fie respinsă ca inadmisibilă, iar cea a dispozitiilor art. 581 si 582 din acelasi cod ca neîntemeiată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 300 si 403 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Vasile Dan si Măria Dan în dosarele nr. 9.273/296/2008 si nr. 89/83/2009 ale Tribunalului Satu Mare - Sectia civilă.

II. Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 si 582 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de aceiasi autori în aceleasi dosare ale aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 


ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

Având în vedere necesitatea asigurării activitătii de control oficial desfăsurate în unitătile din domeniul alimentar de personalul de specialitate angajat pe perioadă determinată, în conditiile legii, de către directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti,

luând în considerare faptul că blocarea realizării activitătii de control oficial al producerii, transportului si comercializării produselor alimentare, respectiv al trasabilitătii acestora pe întregul lant alimentar, în conditii adecvate cerintelor europene, este de natură a genera grave consecinte de ordin social si economic,

în temeiul Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 191 din 28 mai 2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 19 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Functionarea unitătilor de tăiere a animalelor, de colectare, producere, prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare a produselor si subproduselor de origine animală, stabilite prin ordin al presedintelui Autoritătii, este permisă numai dacă sunt înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar si sunt supuse controlului oficial, în conditiile legislatiei sanitar-veterinare în vigoare.

(2) Functionarea unitătilor de colectare, producere, prelucrare, procesare, depozitare, transport si valorificare a produselor si subproduselor de origine nonanimală, stabilite prin ordin al presedintelui Autoritătii, este permisă numai dacă sunt înregistrate sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor si se supun controlului oficial, în conditiile legislatiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor în vigoare.

(3) Controlul oficial prevăzut la alin. (1) si (2), activitătile desfăsurate în laboratoarele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si alte activităti desfăsurate în conditiile art. 48 alin. (5) se asigură de personal de specialitate angajat în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, încheiat, în conditiile legii, cu directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în baza tarifelor stabilite conform art. 48.

(4) Contractele individuale de muncă prevăzute la alin. (3), încheiate pe perioada maximă prevăzută de legislatia în vigoare, pot fi prelungite ulterior, cu acordul părtilor, atât timp cât există conditiile care au stat la baza încheierii acestora, în măsura asigurării resurselor financiare prevăzute în acest sens, până la încheierea unor noi contracte individuale de muncă, în urma organizării concursurilor, în conditiile legii.

(5) Plata personalului prevăzut la alin. (3) se asigură integral din veniturile proprii ale directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, obtinute de către acestea din domeniile specifice în care personalul respectiv îsi desfăsoară activitatea.”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 73.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul lonescu Daniel din functia publică de secretar general al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Ionescu Daniel i se aplică mobilitatea din functia publică de secretar general al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat în functia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Domnul Ionescu Daniel este desemnat să îndeplinească, la nivelul judetului Dâmbovita, atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau reprezentantul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii la nivelul judetului unde îsi desfăsoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2009.

Nr. 570.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind promovarea temporară a domnului Cristian Vintilă în functia publică de secretar general al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat

 

Având în vedere Avizul favorabil nr. 1.890.608 din 16 aprilie 2009 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea de către domnul Cristian Vintilă, cu caracter temporar (6 luni), a functiei publice de secretar general al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 92 alin. (1)si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian Vintilă se promovează temporar în functia publică de secretar general al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2009.

Nr. 571.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Clăbescu Doru Eduard, inspector guvernamental

 

Având în vedere Adresa Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bucuresti nr. 182/P/2008,

întemeiul art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 94 alin. (1) lit. m) si al art. 95 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată suspendarea de drept, începând cu data de 16 iunie 2009, a raportului de serviciu al domnului Clăbescu Doru Eduard, inspector guvernamental.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2009.

Nr. 572.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

 

ORDIN

privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

 

În temeiul art. 4 alin. (1) pct. 58 si al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 27 din Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică,

ministrul comunicatiilor si societătii informationale emite prezentul ordin.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme tehnice si metodologice se aplică activitătii de arhivare electronică a documentelor efectuate în conditiile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică si stabilesc procedura privind acordarea, suspendarea sau retragerea acreditării administratorilor de arhive electronice de către Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale, denumit în continuare MCSI, precum si conditiile privind desfăsurarea acestei activităti.

Art. 2. - (1) În întelesul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

a) beneficiar- persoana fizică sau juridică ce depune spre păstrare documente în formă electronică în cadrul unei arhive electronice;

b) acreditare - constatarea de către MCSI a îndeplinirii conditiilor legale pentru dobândirea calitătii de administrator al arhivei electronice;

c) sistem de administrare a documentelor electronice - aplicatie informatică destinată receptiei, clasării, utilizării si selectionării documentelor în formă electronică;

d) evidentă de auditare - ansamblu de informatii privind operatiuni sau orice alte activităti care au afectat sau au modificat documentul, culese cu suficiente detalii astfel încât să permită reconstituirea unei activităti anterioare;

e) nomenclator arhivistic - listă structurată alcătuită din schema de clasare, termenele de păstrare corespunzătoare categoriilor de documente din schema de clasare si actiunile de dispozitie asupra documentelor dintr-un sistem de administrare a documentelor electronice.


(2) În cuprinsul prezentului ordin sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevăzute la art. 15 lit. b) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 237 prima liniută din Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Autoritatea de reglementare si supraveghere

 

Art. 3. - (1) Autoritatea de reglementare si supraveghere specializată în domeniul arhivării electronice este MCSI.

(2) MCSI gestionează Registrul administratorilor de arhive electronice, denumit în continuare registru, care va fi actualizat permanent si va fi disponibil spre consultare pe pagina sa de internet.

(3) Continutul si structura registrului sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(4) MCSI face publice, spre consultare, următoarele date din registru:

a) tipul administratorului de arhive electronice, denumit în continuare administrator- persoană fizică sau juridică;

b) numele si prenumele sau denumirea administratorului, după caz;

c) data la care si-a început activitatea;

d) descrierea politicii administratorului privind arhivarea electronică;

e) domiciliul sau sediul - tară, oras, judet/sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod postal, telefon, fax, e-mail, pagină de internet;

f) cetătenia, pentru persoana fizică, sau nationalitatea, pentru persoana juridică;

g) situatia activitătii administratorului: operatională, suspendată, încetată, în curs de transferare.

Art. 4. - (1) Controlul respectării dispozitiilor Legii nr. 135/2007, precum si ale prezentului ordin revine MCSI, care actionează prin personalul de control împuternicit în acest scop.

(2) MCSI are dreptul de a efectua controale asupra administratorului, din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate, motivată corespunzător. Persoana interesată este acea persoană care ar putea suferi un prejudiciu în urma deteriorării, divulgării neautorizate, pierderii sau distrugerii documentelor aflate în arhiva electronică.

(3) Controalele din oficiu vor fi realizate periodic, la intervale care nu pot depăsi un an.

(4) În vederea exercitării atributiilor de control, personalul împuternicit în acest scop este autorizat, în limitele legii:

a) să verifice conformitatea dintre informatiile declarate în cursul procesului de acreditare si realitate;

b) să solicite orice document sau informatie necesar/necesară în vederea verificării respectării obligatiilor ce incumbă administratorului;

c) să verifice punerea în aplicare a oricăror proceduri utilizate de către administratorul supus controlului.

 

CAPITOLULUI

Acreditarea administratorului

 

Art. 5. - (1) Administratorul este persoana fizică ce are rolul de supervizare si implementare a activitătii de management al unei arhive electronice pentru terti, respectiv persoana juridică ce are rolul de supervizare si implementare a activitătii de management al unei arhive electronice în nume propriu sau pentru terti si este responsabilă cu activitatea de administrare a sistemului electronic de arhivare si a documentelor arhivate electronic.

(2) Orice persoană care intentionează să devină administrator, denumită în continuare solicitant, are obligatia să

transmită MCSI o notificare în acest sens cu 30 de zile înainte de începerea activitătii.

(3) Notificarea se va realiza în mod obligatoriu prin completarea formularului-tip prevăzut în anexa nr. 2.

(4) Odată cu efectuarea notificării prevăzute la alin. (2), solicitantul are obligatia de a transmite MCSI următoarele documente, care fac parte integrantă din notificare:

a) atestări pentru persoana fizică sau pentru angajatul/angajatii persoanei juridice care intentionează să devină administrator ori al persoanei juridice subcontractate în acest scop (atestările pot fi detinute cumulativ de mai multi angajati ai persoanei juridice):

1. diplomă de absolvent de studii superioare în domeniul tehnologiei informatiei;

2. calificări/atestări care să certifice cunoasterea standardelor ISO/IEC 27001 sau a standardelor echivalente si a versiunilor ulterioare ale acestora;

3. certificări/atestări în domeniul administrării bazelor de date si a sistemelor de operare;

4. calificări/atestări în domeniul arhivistic;

b) documente din care să rezulte că sistemul electronic de arhivare îndeplineste următoarele cerinte functionale:

1. asigură mijloacele de control si de securitate a documentelor si a bazei de date;

2. mentine integritatea internă, functionarea si coerenta sistemului si a bazei de date;

3. asigură conservarea pe termen nelimitat a documentelor cu caracter permanent si eliminarea definitivă a celor cu termen de păstrare expirat, potrivit nomenclatorului arhivistic, cu exceptia situatiilor prevăzute de lege;

4. asigură procesele de introducere a documentelor în sistemul de administrare;

5. asigură functia de căutare a documentelor;

6. asigură accesul la documentele stocate în arhivă, cu respectarea regimului de acces stabilit, precum si prezentarea indiferent de formă (afisare, printare etc.) a documentelor;

7. asigură functiile de administrare si stergere a documentelor, garantându-se controlul operatiunilor în vederea înlăturării riscului accesului neautorizat la documente si al distrugerii necorespunzătoare de documente;

c) datele de identificare a centrului de date care găzduieste arhiva electronică;

d) politica si procedurile referitoare la securitatea si conservarea datelor, inclusiv politica de protectie a datelor cu caracter personal;

e) copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calitătii de operator de date cu caracter personal, eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare;

f) în cazul în care solicitantul intentionează să ofere servicii de arhivare electronică pentru terti, va prezenta, pe lângă documentele prevăzute la lit. a)-e), o scrisoare de garantie din partea unei institutii financiare de specialitate sau o polită de asigurare de răspundere civilă generală la o societate de asigurări, în valoare cel putin egală cu echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro, prin care să acopere prejudiciile pe care le-ar putea cauza cu prilejul desfăsurării activitătilor de arhivare electronică.

Art. 6. - (1) Notificarea si documentele anexate se transmit la sediul MCSI în unul dintre următoarele moduri:

a) prin depunere, personal sau de către reprezentantul legal, cu luare de număr de înregistrare;

b) printr-un serviciu postal;

c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, i s-a atasat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la


momentul respectiv si generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

(2) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înregistrării în registrul general de intrare-iesire a corespondentei al MCSI, data confirmării primirii documentelor la sediul MCSI printr-un serviciu postal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.

Art. 7. - (1) Solicitantul care a realizat notificarea în termenul si în conditiile prevăzute de prezentul ordin dobândeste calitatea de administrator de la data indicată în formularul-tip al notificării ca fiind data estimativă a începerii activitătii, însă nu mai devreme de 30 de zile de la data realizării notificării în conditiile alin. (2) sau (3), după caz.

(2) Notificarea este considerată realizată dacă au fost îndeplinite toate cerintele legale privind transmiterea, forma si continutul său.

(3) În cazul în care notificarea nu îndeplineste conditiile prevăzute de prezentul ordin, MCSI va solicita completarea documentatiei. În acest caz, notificarea este considerată realizată la data transmiterii către MCSI a documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor.

(4) În cazul în care constată îndeplinirea tuturor conditiilor legale pentru dobândirea calitătii de administrator, MCSI emite si comunică solicitantului ordinul de acreditare, înscrie administratorul în registru si emite codul de identificare a acestuia.

Art. 8. - (1) Orice modificare a datelor cuprinse în notificare va fi comunicată MCSI în termen de 15 zile, prin transmiterea unei informări însotite, acolo unde este cazul, de actele doveditoare, în copie.

(2) Administratorul are obligatia de a comunica MCSI, cu cel putin 10 zile în avans, orice intentie de modificare a procedurilor de securitate si de conservare, cu precizarea datei si a orei la care modificarea intră în vigoare, precum si obligatia de a confirma, în termen de 24 de ore, modificarea efectuată.

(3) În cazurile urgente în care securitatea serviciilor de arhivare este afectată, administratorul poate efectua modificări ale procedurilor de securitate si de conservare, urmând să comunice MCSI în termen de 24 de ore modificările efectuate si justificarea deciziei luate.

Art. 9. - (1) În situatia în care MCSI constată că administratorul nu mai îndeplineste una sau mai multe dintre conditiile prevăzute la art. 5, acreditarea va fi suspendată. În acest caz, MCSI transmite administratorului o notificare, stabilind un termen de maximum 30 de zile în care acesta trebuie să remedieze deficientele semnalate.

(2) Pe perioada suspendării acreditării, administratorul nu poate primi în arhiva electronică documente noi, dar are obligatia de a asigura operatiunile de conservare a documentelor existente.

(3) MCSI poate retrage acreditarea în următoarele cazuri:

a) dacă administratorul nu remediază deficientele constatate în termenul prevăzut la alin. (1);

b) la data dizolvării sau a intrării în faliment a administratorului persoană juridică, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 10. - (1) Administratorul care intentionează să îsi înceteze activitatea are obligatia de a informa MCSI, cu cel putin 60 de zile în avans, despre intentia sa, respectiv despre existenta si natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activitătii, completând formularul prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Administratorul este obligat să transfere activitătile sale unui alt administrator de arhive electronice, cu respectarea următoarelor conditii:

a) va înstiinta fiecare beneficiar, cu cel putin 30 de zile în avans, despre intentia sa de transferare a activitătilor legate de arhivarea electronică unui alt administrator, mentionând si

identitatea administratorului căruia intentionează să îi transfere activitătile sale;

b) va face cunoscută beneficiarilor săi posibilitatea de a refuza acest transfer, precum si termenul si conditiile în care refuzul poate fi exercitat.

 

CAPITOLUL IV

Administrarea arhivei electronice

 

Art. 11. - (1) Administratorul are obligatia de a crea si de a opera un registru în formă electronică.

(2) Referinta în registrul arhivei electronice la un document care nu este public sau care face parte din categoria documentelor clasificate în conformitate cu Legea nr. 182/2002, cu modificările si completările ulterioare, poate fi obtinută în functie de drepturile de acces ale solicitantului.

(3) Continutul minimal si structura acestui registru sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 12. - Arhivarea electronică a documentelor este guvernată de aceleasi reguli ca si în cazul documentelor pe suport hârtie si se supune prevederilor legislatiei arhivistice în vigoare, cu următoarele precizări:

a) înregistrarea documentelor în formă electronică de către sistemul electronic de arhivare atestă existenta oficială a documentelor respective. Numărul de înregistrare identifică în mod unic documentul în cadrul sistemului. Odată înregistrat, documentul nu mai poate suferi niciun fel de modificări de continut. Concomitent cu înregistrarea se completează fisa electronică a documentului, în conditiile art. 8 alin. (2) si (3) din Legea nr. 135/2007;

b) în cazul în care documentele sunt transferate din sistem, respectiv migrate de pe suportul initial, evidenta documentelor pe noile suporturi va include evidenta suporturilor externe si evidenta continutului documentelor cuprinse. Pe un suport extern vor fi grupate documentele cu acelasi termen de păstrare;

c) sistemul de administrare a documentelor electronice trebuie să genereze automat o evidentă de auditare, în care sunt înregistrate, fără posibilitatea de a fi modificate, toate deciziile si actiunile care se produc asupra unui document din momentul înregistrării si până la distrugerea sau transferul acestuia către Arhivele Nationale;

d) documentele si dosarele arhivate în formă electronică vor fi cuprinse în nomenclatorul arhivistic al organizatiei, precizându-se la rubrica „Observatii”: „în formă electronică”.

Art. 13. - (1) Arhivarea electronică a documentelor clasificate si accesul la acestea se vor realiza cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 182/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate în România.

(2) Administratorul sau persoana împuternicită de acesta să realizeze si să implementeze politica de securitate a informatiilor clasificate arhivate trebuie să detină un certificat de securitate pentru cel mai înalt nivel de clasificare a informatiilor stocate, procesate sau transmise prin aceste sisteme.

(3) Modalitătile si măsurile de protectie a informatiilor clasificate în formă electronică sunt similare celor aplicate pentru informatiile clasificate pe suport hârtie.

(4) Măsurile INFOSEC acoperă securitatea calculatoarelor, a transmisiilor, securitatea criptografică, precum si depistarea si prevenirea amenintărilor la care sunt expuse datele si sistemele.

(5) Sistemele de arhivare pot fi utilizate în vederea stocării, procesării sau transmiterii de informatii clasificate numai dacă sunt autorizate în conditiile Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate în România.

Art. 14. - Activitatea de arhivare electronică se realizează cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. - Administratorii care oferă servicii de arhivare electronică pentru terti au obligatia de a face publice, prin


intermediul paginii proprii de internet, cel putin următoarele informatii:

a) datele de contact ale administratorului;

b) descrierea generală a politicilor, procedurilor si tehnologiilor utilizate în activitatea de arhivare electronică;

c) limitări ale dreptului de acces la documentele arhivate;

d) obligatiile beneficiarilor;

e) disponibilitatea serviciilor.

 

CAPITOLUL V

Drepturile si obligatiile beneficiarilor

 

Art. 16. - (1) Orice persoană fizică sau juridică poate beneficia de servicii de arhivare electronică a documentelor.

(2) Pentru depunerea unui document în arhiva electronică, beneficiarul trebuie să îndeplinească atât conditiile stabilite de prevederile art. 7 din Legea nr. 135/2007, cât si următoarele conditii:

a) să posede un certificat digital calificat pentru semnătura electronică;

b) certificatul digital calificat să fie valabil;

c) să comunice administratorului informatiile necesare verificării valabilitătii certificatului folosit pentru semnarea electronică a documentelor stocate în arhiva electronică.

(3) Beneficiarul are următoarele drepturi:

a) stabilirea regimului de acces ia documentul arhivat, precum si modificarea acestuia, în conditiile art. 14 din Legea nr. 135/2007;

b) atestarea valorii de original sau de copie a documentului arhivat;

c) accesul on-line la registrul în formă electronică al arhivei electronice;

d) accesul on-line la fisa electronică atasată în mod obligatoriu fiecărui document intrat în arhiva electronică, conform regimului de acces stabilit;

e) accesul la programele utilizate de administrator în cadrul activitătii de arhivare, necesare pentru accesul la documentele personale care au fost arhivate.

(4) Accesul on-line la documentele arhivate care nu au regim de acces public si la fisele electronice ale acestora se consideră asigurat atunci când persoanele care au drept de acces la documente si la fisele electronice ale acestora le pot consulta printr-o retea care nu este conectată la internet. Este necesar acordul scris al beneficiarului în ceea ce priveste utilizarea respectivei retele.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 17. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 18. - (1) La data intrării în vigoarea prezentului ordin se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii nr. 1.130/2008 privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 10 decembrie 2008.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

 

Bucuresti, 15 iunie 2009.

Nr. 493.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONTINUTUL Sl STRUCTURA

Registrului administratorilor de arhive electronice

 

1.

Numărul de ordine al înregistrării, generat automat

2.

Codul de identificare a administratorului

3.

Tipul administratorului: persoană fizică/juridică

4.

Numele si prenumele (pentru persoana fizică)/Denumirea (pentru persoana juridică)

5.

Nationalitatea/Cetătenia

6.

Adresa (tară, oras, judet/sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod postal, telefon, fax, e-mail, adresă pagină de internet)

7.

Cod unic de Înregistrare/Cod de identificare fiscală (pentru persoana juridică)

8.

Data la care a început activitatea

9.

Tipul garantiei administratorului

10.

Societatea de asigurări/Institutia financiară care garantează capacitatea financiară a administratorului

11.

Suma asigurată/Suma acoperită prin scrisoarea de garantie

12.

Descrierea politicii generale a administratorului

13.

Situatii critice: câmp ce poate contine referiri la ultima situatie critică (de exemplu, întreruperea temporară a activitătii din cauza unor probleme tehnice, modificarea procedurilor, sanctiuni etc.)

14.

Data si ora ultimei actualizări

15.

Data si ora ultimei verificări

16.

Situatia activitătii administratorului (operatională, suspendată, încetată, în curs de transferare)

17.

Motivul suspendării/reluării/încetării activitătii (dacă este cazul)

18.

Administratorul care preia activitatea

 

ANEXA Nr. 2

 

NOTIFICARE

în vederea dobândirii calitătii de administrator al arhivei electronice

 

Către:

MINISTERUL COMUNICATIILOR Sl SOCIETĂTII INFORMATIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loc rezervat MCSI

 

Denumire/Nume si prenume:

 

 

 

Statut:

|_| persoană fizică

|_| persoană juridică

 

Sediu/Domiciliu:

Stradă:

Nr.

Bl.

Sc.

Ap.

Localitate:

Cod postal:

 

Judet/Sector:

 

 

Telefon:

Fax:

 

E-mail:

Pagină de internet:

 

Cod de identificare fiscală/Cod unic de înregistrare (pentru persoane juridice):

 

 

CNP (pentru persoane fizice):

 

 

 

 

Reprezentant legal:

Nume:

 

Functia:

 

Telefon:

Fax:

E-mail:

 

Persoană de contact:

Nume:

 

Functia:

 

Telefon:

Fax:

E-mail:

 

 

Solicit acreditarea ca administrator de arhive electronice si mă angajez să îmi desfăsor activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică si ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia de către Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale, în calitate de autoritate de reglementare si supraveghere specializată în domeniul furnizării serviciilor de arhivare electronică.

Solicit acreditarea în scopul prestării de servicii de arhivare electronică:

|_| în nume propriu;

|_| pentru terti.

Anexez prezentei cereri următoarele documente:

- diplomă de absolvent de studii superioare în domeniul tehnologiei informatiei;

- calificări/atestări care să certifice cunoasterea standardelor ISO/IEC 27001 sau a standardelor echivalente si a versiunilor ulterioare ale acestora;

- certificări/atestări în domeniul administrării bazelor de date si a sistemelor de operare;

- calificări/atestări în domeniul arhivistic;

- documente din care rezultă că sistemul de administrare a arhivei electronice îndeplineste următoarele cerinte functionale:

a) asigură mijloacele de control si de securitate a documentelor si a bazei de date;

b) mentine integritatea internă, functionarea si coerenta sistemului si a bazei de date;

c) asigură conservarea pe termen nelimitat a documentelor cu caracter permanent si eliminarea definitivă a celor cu termen de păstrare expirat, potrivit nomenclatorului arhivistic, cu exceptia situatiilor prevăzute de lege;

d) asigură procesele de introducere a documentelor în sistemul de administrare;

e) asigură functia de căutare a documentelor;

f) asigură accesul la documentele stocate în arhivă, cu respectarea regimului de acces stabilit, precum si prezentarea indiferent de formă (afisare, printare etc.) a documentelor;

g) asigură functiile de administrare si stergere a documentelor, garantându-se controlul operatiunilor, în vederea înlăturării riscului accesului neautorizat la documente si al distrugerii necorespunzătoare de documente;

- datele de identificare a centrului de date care găzduieste arhiva electronică;

- politica si procedurile referitoare la securitatea si conservarea datelor, inclusiv politica de protectie a datelor cu caracter personal;

- copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calitătii de operator de date cu caracter personal, eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

Ca modalitate asiguratorie pentru acoperirea prejudiciilor pe care le-as putea cauza cu prilejul desfăsurării activitătii, anexez (se va preciza una dintre următoarele variante) *):

|_| o scrisoare de garantie în va|oare de...........(cel putin 300.000 euro) din partea...................(denumirea institutiei financiare);

|_| o polită de asigurare în valoare de............(cel putin 300.000 euro) la..................(denumirea societătii de asigurare).

Data estimativă a începerii activitătii.................

Semnătura reprezentantului legal si stampila solicitantului...................

 

*) Se va completa în cazul în care solicitantul va oferi servicii de arhivare electronică pentru terti si se va anexa dovada măsurii asigurătorii pentru care administratorul a optat.


 

ANEXA Nr. 3

 

NOTIFICARE

în vederea încetării activitătii de administrator al arhivei electronice

 

Catre:

MINISTERUL COMUNICATIILOR Sl SOCIETĂTII INFORMATIONALE

 

 

Loc rezervat MCSI

Nume si prenume/Denumirea administratorului..........................................................................

 

Numărul din Registrul administratorilor de arhive electronice

 

Data încetării activitătii:...../...../.........(zi/lună/an)

 

Motivele încetării activitătii

 

Numele si prenumele/Denumirea administratorului care va prelua activitatea....................

 

Numărul din Registrul administratorilor de arhive electronice..............

 

Documente anexate privitoare la preluarea activitătii

 

Măsuri luate referitoare la beneficiari

 

Semnătura reprezentantului legal si stampila administratorului care îsi încetează activitatea

 

Semnătura reprezentantului legal si stampila administratorului care preia activitatea

 

 

ANEXA Nr. 4

 

CONTINUTUL MINIMAL Sl STRUCTURA

registrului arhivei electronice

 

A. Date privind beneficiarul:

- nume si prenume/denumire;

- adresă;

- cod.

B. Date privind documentele stocate de către beneficiar:

- forma utilizată;

- cuvinte-cheie necesare identificării documentului în formă electronică (taguri);

- politica de acces la documentele arhivate;

- dimensiunea documentului arhivat;

- data introducerii în arhivă;

- data expirării perioadei de arhivare.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.748/C/2008 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 29 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, la pozitia 4*), în loc de: „4. Antohi Irina, fiica lui Esaian Evghenii si Madlena Mihailovna, născută la data de 22 aprilie 1964 în localitatea Batumi, Republica Sovietică Socialistă Autonomă Gruzină, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 36, bl. 30B, se. 2, ap. 73, sectorul 2. (265A/2008)” se va citi: „4. Antohi Irina, fiica lui Esaian Evghenii Tatulovici si Esaian Madlena Mihailovna, născută la data de 22 aprilie 1964 în localitatea Batumi, Republica Sovietică Socialistă Autonomă Gruzină, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 36, bl. 30B, se. 2, ap. 73, sectorul 2. (265A/2008)”.

*) Ase vedea si rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 aprilie 2009.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.038/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 47, în loc de: „47. Crivencova Elena, fiica lui Vieru Martin (născut la 16.04.1929 în localitatea Zaim, judetul Tighina) si Măria, născută la data de 28 iulie 1968 în localitatea Zaim, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. lazului nr. 4, bl. 4, ap. 49. (1.196/2003) Copii minori: Crivencov Alexandru, născut la data de 4 octombrie 1992.” se va citi: „4 7. Crivencov Elena, fiica lui Vieru Martin (născut la 16.04.1929 în localitatea Zaim, judetul Tighina) si Măria, născută la data de 28 iulie 1968 în localitatea Zaim, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. lazului nr. 2, bl. 4, ap. 49. (1.196/2003) Copii minori: Crivencov Alexandru, născut la data de 4 octombrie 1992.”


La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.115/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 14 aprilie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 48, în loc de: „48. Cară Sergiu, fiul lui Ion (fiul lui Vasile, născut la 1.01.1921 în localitatea Bender) si Ludmila, născut la data de 8 martie 1982 în localitatea Bender, judetul Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bender, str. Severnîi nr. 31, ap. 103. (5.937/2003)” se va citi: „48. Cară Sergiu, fiul lui Ion (fiul lui Vasile, născut la 1.01.1921 în localitatea Bender) si Liudmila, născut la data de 8 martie 1982 în localitatea Bender, judetul Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bender, str. Severnîi nr. 31, ap. 103. (5.937/2003)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 86, în loc de: „86. Danilescu Nina, fiica lui Maftei Feodor (născut la 26.08.1931, în localitatea Horodiste) si Măria, născută la data de 1 iunie 1963 în localitatea Slobozia-Hodorogea, raionul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în localitatea Chisinău, Str. Fantalului nr. 15, ap. 3. (2.470/2008)” se va citi: „86. Danilescu Nina, fiica lui Maftei Feodor (născut la 26.08.1931 în localitatea Horodiste) si Măria, născută la data de 1 iunie 1963 în satul Slobozia Horodiste, raionul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în localitatea Chisinău, Str. Fantalului nr. 15, ap. 3. (2.470/2008)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.214/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 28 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la pozitia 9, în loc de: „9. Dulap Larisa, fiica lui Valeriu (născut la 11.06.1933 în localitatea Bălti) si Galina, născută la data de 15 aprilie 1961 în localitatea Obreja Veche, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pelinia, raionul Rîscani. (1.767/2004)” se va citi: „9. Dulap Larisa, fiica lui Valerii (născut la 11.06.1933 în satul Cuhnesti, raionul Balatina) si Galina, născută la data de 15 aprilie 1961 în localitatea Obreja Veche, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pelinia, raionul Drochia. (1.767/2004)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.237/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 28 aprilie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la pozitia 12, în loc de: „12. Pripa Corneliu, fiul lui Mihail si Larisa, născut la data de 18 ianuarie 1987 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pelenia, raionul Rîscani. (1.768/2004)” se va citi: „12. Pripa Corneliu, fiul lui Mihail si Larisa, născut la data de 18 ianuarie 1987 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pelinia, raionul Rîscani. (1.768/2004)”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 13, în loc de: „13. Pripa Mihail, fiul lui Stefan (născut la 11.01.1916 în localitatea Pelinia, judetul Bălti) si Varvara, născut la data de 2 octombrie 1954 în localitatea Pelinia, raionul Rîscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pelinia, raionul Drochia. (1.768/2004)” se va citi: „13. Pripa Mihail, fiul lui Stefan (născut la 1.01.1916 în localitatea Pelinia, judetul Bălti) si Varvara, născut la data de 2 octombrie 1954 în localitatea Pelinia, raionul Rîscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pelinia, raionul Drochia. (1.768/2004)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.239/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 85, în loc de: „85. Corolevschi Silvia, fiica lui Mihail si Ecaterina (fiica lui Ciusca Pavel, născut la 8.05.1930 în localitatea Prepelita, judetul Bălti), născută la data de 14 octombrie 1983 în localitatea Prepelita, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîngerei, str. Anton Crihan nr. 9, ap. 37. (3.518/2004)” se va citi: „85. Pavăl Silvia, fiica lui Mihail si Ecaterina (fiica lui Ciusca Pavel, născut la 8.05.1930 în localitatea Prepelita, judetul Bălti), născută la data de 14 octombrie 1983 în localitatea Prepelita, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîngerei, str. Anton Crihan nr. 9, ap. 37. (3.518/2004)”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.