MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 425/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 425            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 22 iunie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 579 din 14 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 301 si art. 336 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 580 din 14 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 581 din 14 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            701. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale „Posta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

568. - Decizie privind detasarea doamnei Irina Alexe din functia de secretar general adjunct la Ministerul Administratiei si Internelor în functia de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei

 

            569. - Decizie privind detasarea domnului Constantin Cristian Baci de la Ministerul Administratiei si Internelor la Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, pe functia de secretar general adjunct

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            113. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind desemnarea domnului secretar de stat Mihai Viorel Fifor si a domnului secretar de stat Cătălin Vrabie ca reprezentanti ai Ministerului Administratiei si Internelor în componenta Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol

 

            380. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind conditiile de acordare a autorizatiei speciale de pescuit în scop stiintific

 

            762. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si Comisiei nationale de transparentă

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 579

din 14 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 301 si art. 336 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 301 si art. 336 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială Romenergo - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 3.275/4/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 31 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3.275/4/2007, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 301 si art. 336 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială Romenergo - S.A. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul consideră că prevederile criticate aduc atingere principiului egalitătii în drepturi si liberului acces la justitie. Astfel, dispozitiile art. 310 din Codul de procedură civilă nu asigură posibilitatea reală ca subiectele de drept vizate de o hotărâre judecătorească să fie efectiv înstiintate despre aceasta, întrucât nu li se comunică hotărârea decât dacă au fost părti în proces. Or, modalitatea de reglementare a institutiei recursului si a momentului de la care începe să curgă termenul de recurs pentru persoanele cărora nu li s-a comunicat hotărârea este contrară principiilor constitutionale enuntate. Se încalcă si dreptul de proprietate garantat de art. 44 din Constitutie, deoarece se ajunge la situatia inechitabilă în care proprietatea unei persoane juridice este grevată prin înregistrarea unui sediu, dispusă prin hotărârea care autorizează constituirea unui sindicat, fără ca persoana care este proprietara imobilului să fi fost citată în proces.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 336 alin. 3 din Codul de procedură civilă, acestea încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 si 21, întrucât nu prevăd expres că recursul poate fi formulat de orice persoană interesată, chiar dacă nu a fost parte în proces.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă apreciază exceptia ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Cu privire la obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea observă că, desi a fost sesizată cu prevederile art. 301 si art. 336 din Codul de procedură civilă, din analiza notelor scrise ale autorului exceptiei si a motivelor invocate, critica vizează doar dispozitiile art. 301 si art. 336 alin. 3 din Codul de procedură civilă, texte de lege care au următorul continut:

- Art. 301: „Termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel. Dispozitiile art. 284 alin. 24 se aplică în mod corespunzător.";

- Art. 336 alin. 3: „Recursulpoate fi făcut de orice persoană interesată, chiar dacă nu a fost citată la dezlegarea cererii."

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile de lege criticate încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 16, 21, 44 si 53, precum si în art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine că, prin Decizia nr. 998 din 6 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 19 decembrie 2007, a constatat că dispozitiile art. 336 alin. 3 din Codul de procedură civilă reprezintă norme de procedură privind solutionarea recursului în materia procedurii necontencioase, iar conform prevederilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, legiuitorul stabileste prin lege competenta instantelor de judecată si procedura în fata acestora, evident si cu respectarea celorlalte prevederi sau principii constitutionale. Faptul că, în temeiul textului de lege criticat, în materie necontencioasă recursul poate fi declarat de orice persoană interesată, chiar dacă nu a fost citată la dezlegarea cererii, nu încalcă, ci dă expresie principiului prevăzut de art. 21 din Constitutie, potrivit căruia orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

Într-o atare împrejurare, pentru tertul care nu a fost citat si nici nu a participat la desfăsurarea procedurii gratioase, termenul de recurs, în temeiul art. 338 alin. 1 coroborat cu art. 301 din Codul de procedură civilă, este de 15 zile si începe să curgă de la pronuntare, aceasta fiind singura posibilitate de a i se recunoaste dreptul la calea de atac, de vreme ce încheierea nu se comunică celui care nu a participat la solutionarea cererii. Curtea a statuat în mod constant că reglementarea de către legiuitor, în limitele competentei ce i-a fost conferită prin Constitutie, a conditiilor de exercitare a unui drept - subiectiv sau procesual, inclusiv prin instituirea unor termene, nu constituie o restrângere a exercitiului acestuia, ci doar o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, în detrimentul altor titulari de drepturi, în egală măsură ocrotite.

Asa fiind, termenul instituit prin textul de lege criticat are în vedere solutionarea procesului cu celeritate, în absenta lui calea de atac putând fi formulată oricând, fapt ce ar fi de natură a genera o stare de perpetuă incertitudine cât priveste raporturile juridice stabilite printr-o hotărâre judecătorească, afectând astfel grav stabilitatea si securitatea care trebuie să le caracterizeze.

De altfel, art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia „Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege", precum si art. 129, care prevede că „împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii", atribuie exclusiv legiuitorului prerogativa stabilirii competentei si procedurii de judecată, inclusiv a conditiilor de exercitare a căilor de atac. Prin urmare, termenele procedurale instituite de textul de lege criticat reprezintă expresia aplicării dispozitiilor constitutionale invocate mai sus.

Departe de a îngrădi drepturi consacrate constitutional, reglementarea prevăzută de art. 301 si art. 336 din Codul de procedură civilă constituie o garantie a aplicării principiului prevăzut de art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind judecarea unei cauze în mod echitabil si într-un termen rezonabil, în scopul înlăturării oricăror abuzuri din partea părtilor, prin care s-ar tinde la tergiversarea nejustificată a solutionării unui proces.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 301 si art. 336 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială Romenergo - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 3.275/4/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 580

din 14 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga – procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Eduard Baboi în Dosarul nr. 4.182/299/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 24 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 4.182/299/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 2821 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Eduard Baboi.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată că textul de lege criticat este discriminatoriu si încalcă liberul acces la justitie, întrucât stabileste că hotărârea dată în cauza sa nu este supusă apelului, singura cale de atac fiind recursul.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă apreciază exceptia ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.


Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2821 din Codul de procedură civilă, dispozitii care au următorul continut:

„Nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoresti date în primă instantă în cererile introduse pe cale principală privind pensii de întretinere, litigii al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei inclusiv, atât în materie civilă, cât si în materie comercială, actiunile posesorii, precum si cele referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, luarea măsurilor asigurătorii si în alte cazuri prevăzute de lege.

Hotărârile instantelor judecătoresti prin care se solutionează plângerile împotriva hotărârilor autoritătilor administratiei publice cu activitate jurisdictională si ale altor organe cu astfel de activitate nu sunt supuse apelului, dacă legea nu prevede altfel."

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 11, 20, 12 si 24.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii textului de lege criticat, de exemplu prin Decizia nr. 226 din 18 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 7 iunie 2004. Cu acel prilej, Curtea a apreciat că acest text de lege nu contine nicio dispozitie discriminatorie, regimul juridic diferit fiind determinat de deosebirea de situatii care impune solutii legislative diferite în vederea asigurării celeritătii solutionării cauzelor aflate pe rolul instantelor. Asa fiind, cu privire la încălcarea art. 16 alin. (1) din Constitutie, în măsura în care reglementarea dedusă controlului se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare, critica cu un atare obiect nu este întemeiată.

Pe de altă parte, Curtea a considerat că instituirea unor reguli speciale privind exercitarea căilor de atac nu contravine, asa cum sustine autorul exceptiei de neconstitutionalitate, prevederilor constitutionale cuprinse în art. 21 privind accesul liber la justitie, atâta timp cât, potrivit celor prevăzute de art. 2821 din Codul de procedură civilă, părtilor interesate le este asigurată posibilitatea exercitării unei căi de atac împotriva hotărârii judecătoresti considerate defavorabilă.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în această decizie îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Eduard Baboi în Dosarul nr. 4.182/299/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 581

din 14 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Academia Română, prin Fundatia „Patrimoniu", în Dosarul nr. 3.733/114/2008 al Tribunalului Buzău - Sectia civilă.


La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 10 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3.733/114/2008, Tribunalul Buzău - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Academia Română, prin Fundatia „Patrimoniu".

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul sustine că textul de lege criticat contravine prevederilor constitutionale privind egalitatea în drepturi a cetătenilor si dreptul la un proces echitabil, întrucât art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă creează în mod evident o discriminare a părtilor cu privire la calea de atac a recursului, care poate fi exercitată împotriva unei încheieri prin care s-a admis cererea de suspendare a cauzei pe toată durată suspendării. Or, absenta unui termen în interiorul căruia să poată fi exercitată calea de atac contravine dreptului la un proces echitabil, solutionat într-un termen rezonabil.

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 încalcă prevederile art. 142 alin. (1) si art. 146 lit. d) din Constitutie, deoarece conferă posibilitatea instantei judecătoresti în fata căreia a fost ridicată exceptia de neconstitutionalitate de a cenzura sesizarea Curtii Constitutionale, îngrădind astfel exercitarea controlului de constitutionalitate de către această din urmă instantă.

Tribunalul Buzău - Sectia civilă consideră exceptia ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, texte de lege care au următorul continut:

- Art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă: „Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului, atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea, cât si împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de repunere pe rol a procesului.";

- Art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992: „Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curtii Constitutionale. Încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanta imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronuntare. Recursul se judecă în termen de 3 zile."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii, ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil, solutionat într-un termen rezonabil, ale art. 11 alin. (2) si art. 20 alin. (1) raportate la dispozitiile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că a analizat în mai multe rânduri constitutionalitatea prevederilor din Codul de procedură civilă referitoare la suspendarea cursului judecării procesului, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale ca si în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 712 din 13 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 18 octombrie 2007, Curtea a retinut că „sustinerea autorului exceptiei potrivit căreia textul de lege criticat este neconstitutional deoarece nu reglementează expres termenul de declarare a recursului împotriva încheierilor prin care s-a dispus suspendarea este neîntemeiată, dispozitiile art. 2441 alin. 2 teza întâi din Codul de procedură civilă reglementând termenul de declarare a recursului, si anume cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului.

Textul de lege criticat reprezintă norme speciale de procedură, derogatorii de la dreptul comun, impuse de specificul domeniului reglementat, si anume suspendarea judecătii, adoptate de legiuitor în cadrul competentei sale constitutionale, astfel cum este consacrată prin art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia „Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege". Legiuitorul, în considerarea unor situatii speciale, poate adopta norme de procedură derogatorii de la dreptul comun, atâta vreme cât îsi subordonează acest demers regulilor si principiilor constitutionale."

În ceea ce priveste critica referitoare la dispozitiile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, Curtea constată că asupra constitutionalitătii acestora s-a pronuntat în repetate rânduri, exemplu fiind Decizia nr. 607 din 15 noiembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 25 ianuarie 2006. Cu acel prilej, s-a retinut, în esentă, că aceste prevederi sunt constitutionale, reprezentând norme de procedură pe care instanta care a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate este obligată să le aplice, în vederea selectării doar a acelor exceptii care, potrivit legii, pot face obiectul controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutională, unica autoritate de jurisdictie constitutională. Această procedură nu face însă posibilă respingerea sau admiterea exceptiei de neconstitutionalitate de către instanta judecătorească, ci doar pronuntarea, în situatiile date, asupra oportunitătii sesizării Curtii Constitutionale, instanta de judecată având rol de filtru al exceptiei de neconstitutionalitate ridicate de părti, cu obligatia de a le respinge ca inadmisibile pe cele care nu îndeplinesc cerintele legii.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie, considerentele deciziei amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Academia Română, prin Fundatia „Patrimoniu", în Dosarul nr. 3.733/114/2008 al Tribunalului Buzău - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale „Posta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale „Posta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al operatorului economic prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 10 iunie 2009.

Nr. 701.

 


ANEXĂ

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

Compania Natională „Posta Română" - S.A.

Bd. Dacia nr. 140, parter, et. 3-11, sectorul 2, 0200065,

Bucuresti Cod fiscal RO 427410

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2009

 

 

 

 

 

-mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

2009 Bugetat

0

1

2

3

4

I.

 

VENITURI TOTALE (rd.Q2+rd.9+rd.14)

1

1.543.950

 

1

Venituri exploatare - total, din care:

2

1.487.300

 

 

a) productia vândută, din care:

3

1.460.245

 

 

- venituri din comisionul pentru transmiterea pensiilor si altor drepturi de asigurări sociale la domiciliul beneficiarilor

4

498.357

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

5

11.300

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

6

0

 

 

d) productia imobilizată

7

0

 

 

e) alte venituri din exploatare

8

15.755

 

2

Venituri financiare - total, din care:

9

56.650

 

 

a) venituri din interese de participare

10

0

 

 

b) venituri din alte investitii si alte împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

11

0

 

 

c) venituri din dobânzi

12

41.150

 

 

d) alte venituri financiare

13

15.500

 

3

Venituri extraordinare

14

0

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.16+rd.50+rd.53)

15

1.539.075

 

1

Cheltuieli exploatare - total, din care:

16

1.533.438

 

 

a) cheltuieli materiale

17

58.573


 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

18

8.000

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

19

7.500

 

 

d) cheltuieli privind personalul (rd.21+22+23+24+28), din care:

20

901.687

 

 

- salarii

21

637.609

 

 

- contract de mandat Director General

22

110

 

 

- alte contracte de management/ de mandat

23

2.100

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

24

169.874

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

133.404

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pentru somaj

26

3.199

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

33.271

 

 

- alte cheltuieli cu personalul (rd 29+32+36+37+38), din care:

28

91.994

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si completările ulterioare, din care:

29

12.752

 

 

- tichete de cresa, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

0

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr,193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

5.900

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii (rd. 33+34+35), din care:

32

11.592

 

 

- fond handicapati

33

4.554

 

 

- fond garantare creante

34

1.600

 

 

- contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale (FNUASS)

35

5.438

 

 

- tichete de masă

36

67.650

 

 

- tichete de vacantă

37

0

 

 

- participarea salariatilor la profit

38

0

 

 

e) amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

39

48.279

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare (rd. 41+48), din care:

40

509.399

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care

41

404.275

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

42

100

 

 

- tichete cadou pentru protocol potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

0

 

 

- cheltuieli de reclama si publicitate , din care:

44

2.250


 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

45

0

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

46

0

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

47

330

 

 

- alte cheltuieli, din care:

48

105.124

 

 

- impozite, taxe si alte varsaminte asimilate

49

87.757

 

2

Cheltuieli financiare, total, din care:

50

5.637

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

51

4.637

 

 

- alte cheltuieli financiare

52

1.000

 

3

Cheltuieli extraordinare

53

0

III.

 

REZULTAT BRUT (profit/ pierdere)

54

4.875

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

55

780

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

56

4.095

 

1

Rezerve legale

57

0

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

58

0

 

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

59

0

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

60

0

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

61

0

 

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57,58, 59, 60, 61

62

4.095

 

7

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referintă

63

409

 

8

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societătilor-companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

64

2.047

 

9

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct 1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

65

1.638


VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

66

289.221

 

1

Surse proprii

67

81.124

 

2

Alocatii de la buget

68

0

 

3

Credite bancare

69

208.097

 

 

- interne

70

0

 

 

- externe

71

208.097

 

4

Alte surse

72

0

VII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

73

85.400

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

74

85.200

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

75

200

 

 

- interne

76

0

 

 

- externe

77

200

VIII.

 

REZERVE, din care:

78

940.368

 

1

Rezerve legale

79

11.674

 

2

Rezerve statutare

80

0

 

3

Alte rezerve

81

928.694

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

82

*

 

1

Venituri totale

83

1.543.950

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

84

1.539.075

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

85

35.920

 

4

Nr. mediu de salariati total

86

35.600

 

5

Fond de salarii (rd. 88+89), din care:

87

637.609

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

88

637.596

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

89

13

 

6

Câstig mediu lunar pe salariat (lei/ persoană) (rd 88/rd 86)

90

1.492,5

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/ persoană) (rd 83/rd 86) - în preturi curente

91

-

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/ persoană) (rd 83/rd 86) - în preturi comparabile

92

-

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (nr. prestatii postale/salariat)

93

38.769

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000]= (rd.15/rd.1)x1000

94

996,84

 

11

Plăti restante

95

*

 

 

- preturi curente

96

0

 

 

- preturi comparabile

97

0

 

12

Creante restante

98

*

 

 

- preturi curente

99

29.545

 

 

- preturi comparabile

100

29.545

 

DECIZII ALE PRlMULUI - MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL - MINISTRU

 

DECIZIE

privind detasarea doamnei Irina Alexe din functia de secretar general adjunct la Ministerul Administratiei si Internelor în functia de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, prin care doamna Irina Alexe este propusă pentru functia de secretar general al ministerului,

tinând cont de Adresa nr. 214.495 din 28 aprilie 2009, prin care Ministerul Administratiei si Internelor îsi exprimă acordul pentru ca doamna Irina Alexe să fie detasată din functia de secretar general adjunct la Ministerul Administratiei si Internelor în functia de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei,

luând în considerare avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, exprimat prin Adresa nr. 1.890.402 din 21 aprilie 2009, precum si acordul doamnei Irina Alexe pentru a fi detasată în functia de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei,

potrivit dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Irina Alexe se detasează din functia de secretar general adjunct la Ministerul Administratiei si Internelor în functia de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 568.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL – MINISTRU

 

DECIZIE

privind detasarea domnului Constantin Cristian Baci de la Ministerul Administratiei si Internelor la Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, pe functia de secretar general adjunct

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, prin care domnul Constantin Cristian Baci este propus pentru functia de secretar general adjunct al ministerului,

tinând cont de Adresa nr. 10.738 din 18 iunie 2009, prin care Ministerul Administratiei si Internelor îsi exprimă acordul pentru ca domnul Constantin Cristian Baci să fie detasat de la Ministerul Administratiei si Internelor pe functia de secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei,

luând în considerare punctul de vedere al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, exprimat prin Adresa nr. 189.069 din 18 iunie 2009, precum si acordul domnului Constantin Cristian Baci pentru a fi detasat în functia de secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei,

potrivit dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin Cristian Baci se detasează de la Ministerul Administratiei si Internelor la Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, pe functia de secretar general adjunct.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 569.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind desemnarea domnului secretar de stat Mihai Viorel Fifor si a domnului secretar de stat Cătălin Vrabie ca reprezentanti ai Ministerului Administratiei si Internelor în componenta Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) si ale anexei nr. 1 din Legea nr. 153/2008 privind efectuarea recensământului general agricol din România,

luând în considerare prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se desemnează ca reprezentanti ai Ministerului Administratiei si Internelor în componenta Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol domnul secretar de stat Mihai Viorel Fifor, în calitate de vicepresedinte, si domnul secretar de stat Cătălin Vrabie, în calitate de membru.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului internelor si reformei administrative

nr. 565/2008 privind desemnarea domnilor Paul Victor Dobre si Marian Petrache ca reprezentanti ai Ministerului Internelor si Reformei Administrative în Comisia Centrală pentru Recensământul Agricol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 11 august 2008.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 15 iunie 2009.

Nr. 113.

 


MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind conditiile de acordare a autorizatiei speciale de pescuit în scop stiintific

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 2.055 din 14 aprilie 2009, în temeiul art. 51 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, în temeiul art. (7) alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prin pescuit în scop stiintific se întelege extragerea resurselor acvatice vii din domeniul public al statului si din amenajările piscicole, în orice perioadă a anului, inclusiv în perioadele de prohibitie, în orice zonă, pentru orice specie acvatică, la orice vârstă si dimensiune, cu utilizarea oricăror metode, unelte, dispozitive si plase de pescuit, atât pe timpul zilei, cât si pe timpul noptii, în baza autorizatiei speciale de pescuit în scop stiintific.

(2) Pescuitul în scop stiintific poate fi practicat de institutiile de cercetare care au obiectivele de cercetare mentionate la art. 51 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura.

(3) Cantitătile de produse obtinute în urma practicării pescuitului în scop stiintific nu fac obiectul comercializării.

Art. 2. - (1) În vederea obtinerii autorizatiei speciale de pescuit în scop stiintific, institutiile de cercetare depun la Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura, denumită în continuare Agentie, o cerere însotită de următoarele documente:

a) datele de identificare ale institutiei de cercetare: actul normativ în baza căruia functionează, din care să reiasă că are în obiectul de activitate cercetarea stiintifică în domeniul resurselor acvatice vii, al pescuitului si acvaculturii, o copie a certificatului de înregistrare fiscală, adresa, numerele de telefon si fax, adresa de e-mail;

b) extrasul din planul de cercetare, care să prevadă temele de cercetare aprobate, cu termene si domenii definite si care corespund obiectivelor cercetării stiintifice în domeniul evaluării resurselor acvatice vii, pescuitului si acvaculturii;

c) regulamentul de desfăsurare a pescuitului în scop stiintific, elaborat de fiecare institutie de cercetare si avizat de Agentie;

d) declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al institutiei privind obligatia de a transmite Agentiei, în termen de 30 de zile de la expirarea valabilitătii autorizatiei, o sinteză care să cuprindă activitătile desfăsurate si rezultatele obtinute ca urmare a practicării pescuitului în scop stiintific;

e) lista cu cercetătorii responsabili ai tematicii/temei de cercetare, personalul care participă la pescuit, navele/ambarcatiunile, uneltele si metodele folosite la pescuit.

(2) Navele/ambarcatiunile proprii folosite la pescuitul în scop stiintific se înscriu în Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit si primesc licentă de pescuit în scop stiintific.

(3) Nava/ambarcatiunea licentiată pentru pescuitul în scop stiintific va fi radiată din Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit comercial, iar licenta de pescuit comercial se suspendă pe timpul desfăsurării activitătii de pescuit în scop stiintific.

(4) Modelul licentei de pescuit în scop stiintific este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - Autorizatiile speciale de pescuit în scop stiintific se eliberează de Agentie si se înregistrează într-un registru special.

Art. 4. - (1) Titularul autorizatiei speciale de pescuit în scop stiintific eliberează periodic ordine de serviciu personalului înscris în autorizatie.

(2) Pescuitul în scop stiintific practicat cu metode si echipamente interzise de lege se exercită strict în prezenta personalului de cercetare special desemnat de către detinătorul autorizatiei speciale de pescuit în scop stiintific.

Art. 5. - (1) Autorizatia specială de pescuit în scop stiintific se eliberează pentru o perioadă de cel mult un an calendaristic, în concordantă cu termenele fazelor prevăzute în tematica/tema de cercetare, pentru fiecare zonă.

(2) Activitatea de pescuit în scop stiintific în perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării" se va desfăsura în baza permisului de cercetare eliberat de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării", conform prevederilor Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării", cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - In cazul nerespectării conditiilor care au stat la baza eliberării autorizatiei, aceasta poate fi retinută/suspendată pe o durată de 90 de zile, la propunerea personalului Agentiei cu drept de inspectie si control.

Art. 7. - Institutiile de cercetare care nu transmit Agentiei sinteza mentionată la art. 2 alin. (1) lit. d) nu vor mai putea obtine autorizatie de pescuit în scop stiintific la următoarea solicitare.

Art. 8. - Modelul autorizatiei de pescuit în scop stiintific este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 9. - Formularele licentei si autorizatiei de pescuit în scop stiintific se asigură prin grija Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

Art. 10. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 405/2008 privind conditiile de acordare a autorizatiei speciale pentru pescuit în scop stiintific, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 19 iunie 2008, se abrogă.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 11 iunie 2009.

Nr. 380.


*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse în facsimil.

 


ANEXA Nr. 1

 

LICENTA DE PESCUIT IN SCOP STIINTIFIC

 

 


 

ANEXA Nr. 2

 

AUTORIZATIE DE PESCUIT IN SCOP STIINTIFIC

 


 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si Comisiei nationale de transparentă

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Secretariatului general nr. I.B. 5.914/2009,

în temeiul art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 alin. (4) si art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 326/2009 privind înfiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si Comisiei nationale de transparentă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 6 aprilie 2009, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. 2A, „II. Componenta comisiilor de specialitate", punctul 22 va avea următorul cuprins:

„22. Comisia de recuperare, medicină fizică si balneologie

Presedinte: prof. dr. Mihai Berteanu - Bucuresti

Vicepresedinte: prof. dr. Liviu Pop - Cluj-Napoca

Membri:

- prof. dr. Roxana Sanda Popescu - Craiova

- prof. dr. Adriana Sarah Nica - Bucuresti

- conf. dr. Anca lonescu - Bucuresti

- conf. dr. Dan Nemes - Timisoara

- conf. dr. Delia Cinteză - Bucuresti Secretar: dr. Horatiu Dinu - Bucuresti"

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

 

Bucuresti, 15 iunie 2009.

Nr. 762.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.