MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI nr. 420/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 420            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 19 iunie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 354 din 17 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 alin. (1) si art. 60 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

Decizia nr. 575 din 14 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            66. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national

 

            67. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, precum si pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată si al accizelor pentru unele cantităti de combustibili

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

19. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 18/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind substantele nedorite din hrana pentru animale

 

34. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate în exploatatiile de crestere a bovinelor

 

35. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea unor acte normative care stabilesc tarife în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor

 

145. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 354

din 17 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 alin. (1) si art. 60 alin. (4)

din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 alin. (1) si art. 60 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, exceptie ridicată de Neculai Mihalcea, Ioana Mihalcea, Sabina Mihalcea si Asociatia Centrul de Educatie si Ocrotire „Căsuta Bunicilor" în Dosarul nr. 10.063/231/2007 al Tribunalului Vrancea - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 10.063/231/2007, Tribunalul Vrancea - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 alin. (1) si art. 60 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, exceptie ridicată de Neculai Mihalcea, Ioana Mihalcea, Sabina Mihalcea si Asociatia Centrul de Educatie si Ocrotire „Căsuta Bunicilor".

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât instituie posibilitatea dizolvării unei asociatii pe cale judecătorească la cererea unor persoane care nu fac parte din asociatie si pierderea dreptului de proprietate al asociatilor asupra bunurilor entitătii cu încălcarea normelor constitutionale invocate.

Tribunalul Vrancea - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu circumstantiază titularii actiunii prin care se solicită dizolvarea unei asociatii, iar pe de altă parte, prin aplicarea lor se încalcă normele constitutionale privind garantarea dreptului de proprietate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate nu contravin Constitutiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl reprezintă prevederile art. 56 alin. (1) si art. 60 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 25 iulie 2005.

Prevederile de lege criticate au următoarea redactare:

- Art. 56 alin. (1): „(1) Asociatia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

a) când scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) când asociatia urmăreste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) când asociatia a devenit insolvabilă;

e) în cazul prevăzut la art. 14.";

- Art. 60 alin. (4): „în cazul în care asociatia sau fundatia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a)-c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finantelor, sau, după caz, de comuna sau orasul în a cărui rază teritorială asociatia sau fundatia îsi avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local."

Textele constitutionale considerate a fi încălcate sunt: art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, art. 40 privind dreptul la asociere, art. 44 alin. (1) si (8) privind dreptul de proprietate privată. Este invocată si încălcarea art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că reglementarea posibilitătii oricărei părti interesate de a solicita dizolvarea asociatiei prin hotărâre judecătorească, în cazurile stabilite de art. 56 alin. (1) din ordonanta criticată, nu contravine sub niciun aspect dispozitiilor constitutionale invocate. De asemenea, transmiterea bunurilor asociatiei care a fost dizolvată către persoane juridice, expres prevăzute de art. 60 din ordonantă, vizează destinatia bunurilor asociatiei căreia i s-a aplicat o sanctiune civilă, aceea a dizolvării în conditiile art. 56.

Curtea observă că asupra constitutionalitătii dispozitiilor cap. IX din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, din care fac parte si textele de lege criticate, cu raportare la art. 21 alin. (3) din Constitutie, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 449 din 30 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 27 iunie 2006.

Curtea a retinut că dispozitiile cap. IX din ordonantă instituie o procedură specială de dizolvare si lichidare a asociatiilor, fundatiilor si federatiilor, ce are drept scop îndestularea corespunzătoare a creditorilor, transmiterea bunurilor rămase în urma lichidării si radierea acestor forme asociative din Registrul asociatiilor si fundatiilor. Instituirea unei asemenea proceduri speciale este rezultatul faptului că asociatiile si fundatiile, astfel cum prevede art. 1 alin. (2) din ordonantă, sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial si, de aceea, dizolvarea poate avea loc si pentru alte motive decât cele strict economice.

De asemenea, Curtea a retinut că debitorul are la dispozitie toate mijloacele de probă prin care să se apere împotriva cererilor de dizolvare si lichidare, ordonanta în cauză neîngrădind în niciun fel folosirea acestora, astfel încât nu se poate retine încălcarea art. 21 alin. (3) din Constitutie. Totodată, Curtea a constatat că, în cadrul procedurii de lichidare, dispozitiile art. 70 din ordonantă prevăd că orice persoană interesată poate contesta bilantul lichidatorului la judecătorie si împotriva sentintei pronuntate se poate exercita calea de atac a recursului.

Cele statuate în deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, neintervenind elemente noi, de natură a determina o reconsiderare ajurisprudentei Curtii Constitutionale.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 alin. (1) si art. 60 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, exceptie ridicată de Neculai Mihalcea, Ioana Mihalcea, Sabina Mihalcea si Asociatia Centrul de Educatie si Ocrotire „Căsuta Bunicilor" în Dosarul nr. 10.063/231/2007 al Tribunalului Vrancea - Sectia civilă.

            Definitivă si general obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 17 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 575

din 14 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244 alin. 1 pct. 1

din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Carol Lucian Farcas si Carmen Elisabeta Farcas în Dosarul nr. 4.934/320/2007 al Tribunalului Comercial Mures, precum si de Coca luliana Ciolacu în Dosarul nr. 22.881/299/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.


Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 2.508D/2008 si nr. 302D/2009, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite conditiile legale pentru conexare.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 302D/2009 la Dosarul nr. 2.508D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta constantă a Curtii în această materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 8 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 4.934/320/2007 al Tribunalului Comercial Mures, si prin încheierea din 8 decembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 22.881/299/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă, Curtea Constitutională a fost sesizată pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Carol Lucian Farcas si Carmen Elisabeta Farcas, respectiv de Coca luliana Ciolacu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii opinează că textul de lege criticat, lăsând la aprecierea judecătorului suspendarea sau nu a judecătii procesului civil, atunci când există o altă judecată, care are o înrâurire directă asupra cauzei respective, nu face altceva decât să introducă un element arbitrar în luarea deciziei de către judecător si astfel să se ajungă la un tratament juridic inegal fată de părtile din proces. Tratând cererea de suspendare a judecătii în mod diferit, chiar dacă situatiile sunt identice, instanta de judecată pronuntă o hotărâre în baza unui text de lege care contravine si prevederilor constitutionale ale art. 44 alin. (2) din Constitutie si ale art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În temeiul acestor prevederi, părtile au garantată în mod egal proprietatea, respectiv orice persoană are dreptul la respectarea bunurilor sale, nimeni neputând fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauze de utilitate publică si în conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Tribunalul Comercial Mures consideră exceptia ca fiind neîntemeiată, arătând că prevederile art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă constituie o normă de drept formal, conditiile de exercitare a unor actiuni judiciare, precum si instituirea procedurilor de judecată fiind în competenta exclusivă a legiuitorului, conform art. 126 alin. (2) din Constitutie.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă apreciază, de asemenea, că exceptia este neîntemeiată, întrucât art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă reglementează un caz de suspendare facultativă a judecătii, care permite instantei să aprecieze cu privire la necesitatea întreruperii vremelnice a cursului judecătii. Această suspendare este de natură a preîntâmpina situatii în care s-ar pronunta hotărâri contradictorii.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezintă dispozitiile art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, texte de lege care au următorul continut: „Instanta poate suspenda judecata:

1. când dezlegarea pricinii atârnă, în totul sau în parte, de existenta sau neexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecăti;".

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16, art. 44 alin. (2) si art. 124, precum si celor ale Protocolului nr. 1 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra constitutionalitătii acestora s-a pronuntat în mai multe rânduri, exemplu fiind Decizia nr. 29 din 27 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 26 februarie 2004. Cu acel prilej s-a retinut, în esentă, că „suspendarea reprezintă un incident procedural survenit în cursul desfăsurării judecătii si are ca efect sistarea temporară a procedurii de judecată ca urmare a aparitiei unor împrejurări voite de părti sau independente de vointa lor. Prevederile art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă reglementează un caz de suspendare facultativă a judecătii, întrucât permit instantei să aprecieze cu privire la necesitatea întreruperii vremelnice a cursului judecătii.

Asa fiind, în situatia în care dezlegarea pricinii atârnă, în totul sau în parte, de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecăti, suspendarea vizează o chestiune prejudicială de a cărei solutionare ar putea depinde si hotărârea ce va fi pronuntată în cauza dedusă judecătii.

Curtea constată că suspendarea cauzei într-o astfel de ipoteză este de natură să preîntâmpine situatiile în care instantele judecătoresti ar pronunta hotărâri contradictorii, cu efecte nedorite asupra stabilitătii raporturilor juridice existente între părti. Pe de altă parte, având posibilitatea de a aprecia oportunitatea suspendării cursului judecătii, instanta este chemată să cenzureze toate acele cazuri care ar putea constitui pretext pentru tergiversarea judecătii. Prin urmare, lăsarea măsurii suspendării la aprecierea judecătorului, atunci când dezlegarea pricinii depinde de existenta unui drept care face obiectul unui alt proces aflat în curs, este menită să-i permită acestuia să-si exercite rolul activ, sanctionând eventualele tentative de exercitare abuzivă a drepturilor procesuale, incontestabil mai eficient decât în situatia în care suspendarea ar avea caracter imperativ.

Sub acest aspect, Curtea a statuat în mod constant că reglementarea de către legiuitor, în limitele competentei ce i-a fost conferită prin Constitutie, a conditiilor de exercitare a unui drept - subiectiv sau procesual - nu constituie o restrângere a exercitiului acestuia, ci doar o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, în detrimentul altor titulari de drepturi, în egală măsură ocrotite.

În consecintă, Curtea constată că sustinerea autorului exceptiei, potrivit căreia textul criticat încalcă dispozitiile constitutionale care prevăd liberul acces la justitie si garantarea dreptului la apărare, precum si cele referitoare la dreptul persoanei la un proces echitabil, este neîntemeiată, art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă constituind garantia exercitării cu bună-credintă a drepturilor procesuale de către toate părtile implicate în proces."

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile anterioare îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Carol Lucian Farcas si Carmen Elisabeta Farcas în Dosarul nr. 4.934/320/2007 al Tribunalului Comercial Mures, si de Coca luliana Ciolacu în Dosarul nr. 22.881/299/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national

 

Având în vedere obiectivele Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, care urmăresc reducerea poluării generate de emisiile de gaze de esapament si prevenirea formării deseurilor generate de autovehicule, îmbunătătirea stării de sănătate a populatiei si ameliorarea factorilor de mediu,

luând în considerare necesitatea încadrării aerului ambiental în valorile-limită admise la nivel european si a atingerii tintelor prevăzute de acquis-ul comunitar de mediu privind recuperarea si reciclarea deseurilor provenite din vehiculele uzate,

toate acestea reclamă adoptarea unui cadru legislativ în concordantă cu angajamentele asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene si fundamentat deopotrivă pe actuala situatie de criză economică mondială, cu implicatii negative majore asupra economiei nationale si implicit la nivelul cetăteanului.

Tinând cont că toate aceste elemente constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată si vizează totodată interesul public,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2009, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Obiectivul prezentei ordonante de urgentă îl constituie diminuarea poluării prin scoaterea din uz a autoturismelor si autoutilitarelor usoare vechi, cu nivel de poluare ridicat, proprietate a persoanelor fizice române."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:


a) Autoritatea-Administratia Fondului pentru Mediu;

b) autoturism - autovehicul apartinând categoriei de folosintă M-|, conceput si construit pentru transportul de pasageri si care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune;

c) autoutilitară usoară - autovehicul apartinând categoriei de folosintă N-i, conceput si construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depăseste 3,5 tone;

d) autovehicul - vehicul care se deplasează prin propulsie proprie, cu exceptia celui care circulă pe sine;

e) autovehicul uzat - orice autovehicul prevăzut la lit. b) si c), înmatriculat în România si având o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricatiei, care contine cumulativ următoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricatie;

f) autovehicul nou - orice autovehicul prevăzut la lit. b) si c), care nu a fost înmatriculat niciodată;

g) proprietar - orice persoană fizică având domiciliul sau resedinta în România, care detine în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său, precum si mostenitorii săi;

h) producător validat - orice persoană juridică, producător de autovehicule sau importator autorizat de autovehicule noi ori distribuitor autorizat al acestora, căreia i-a fost aprobată cererea de înscriere în Program."

3. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Producătorul validat garantează accesul la Program proprietarului care depune în termen toate documentele necesare pentru achizitionarea unui autovehicul nou. În cazul în care accesul la Program nu se realizează din culpa producătorului validat, acesta este obligat să ofere respectivului proprietar posibilitatea achizitionării unui autovehicul nou la un pret mai mic cu 3.800 lei fată de pretul de achizitie."

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Poate beneficia de o primă în cuantum de 3.800 lei proprietarul definit la art. 3 lit. g), care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) s-a înscris la un producător validat pentru achizitionarea unui autovehicul nou;

b) a predat autovehiculul uzat spre casare unui operator economic autorizat, conform prevederilor legale, să desfăsoare activităti de colectare a vehiculelor scoase din uz, obtinând un certificat de distrugere;

c) a radiat autovehiculul uzat;

d) achizitionează un autovehicul nou de la producătorul validat la care s-a înscris."

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Suma prevăzută la art. 6 se scade din pretul de achizitie al autovehiculului nou."

6. La articolul 8, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Se interzic omologarea pentru circulatie, reînmatricularea sau reutilizarea caroseriei, sasiului ori a motorului unui autovehicul uzat, predat spre casare conform prevederilor art. 6.

(2) Comercializarea ulterioară a autovehiculelor prevăzute la alin. (1) sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, sasiului ori a motorului acestora de către operatorii economici autorizati prevăzuti la art. 6 lit. b) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei."

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Pentru ducerea la îndeplinire în anul 2009 a prevederilor prezentei ordonante de urgentă se alocă de la Fondul pentru mediu suma de 190.000 mii lei din sumele virate Administratiei Fondului pentru Mediu cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule."

8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Instructiunile privind modalitătile de aplicare a prezentei ordonante de urgentă se aprobă prin ordin al ministrului mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă."

Art. II. - Instructiunile privind modalitătile de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 16 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 66.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, precum si pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată si al accizelor pentru unele cantităti de combustibili

 

Având în vedere insuficienta resurselor necesare finantării integrale de la bugetul de stat a cantitătilor de petrol pentru turboreactoare, în scopul operării tehnicii de aviatie din dotarea Ministerului Apărării Nationale - Statul Major al Fortelor Aeriene si Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General de Aviatie, precum si necesitatea eliberării spatiilor de depozitare a produsului sus-mentionat pentru regruparea cantitătii de motorină achizitionate ca stoc minim de sigurantă, păstrată în custodie în spatiile Societătii Comerciale „Petrom" - S.A.,


în contextul actualei crize economico-financiare este necesară instituirea unor derogări, a căror reglementare nu poate fi amânată, în ceea ce priveste termenul până la care se va achita contravaloarea taxei pe valoarea adăugată si a accizelor suportate de către beneficiari pentru unele cantităti de combustibili,

toate aceste elemente vizând interesul general public si constituind o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se aproba scoaterea cantitătii de 13.554 tone petrol pentru turboreactoare din stocul disponibil al rezervelor de stat, care va fi acordată, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Cantitătile prevăzute în anexă pot fi diminuate în functie de pierderile normale înregistrate pe perioada păstrării în rezerva de stat.

(3) Taxa pe valoarea adăugată va fi suportată de beneficiar.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune cantitătile de petrol pentru turboreactoare, aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prevederilor art. 1, prin contul „Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare", pe baza avizelor de însotire a mărfii, a proceselor-verbale de predare-preluare, semnate de reprezentantii desemnati de părti, si a facturilor, documente în baza cărora se va face si intrarea în patrimoniul institutiilor beneficiare.

(2) Pe factură se va mentiona că nu se achită contravaloarea bunurilor, ci numai contravaloarea taxei pe valoare adăugată.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile art. 1342 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervine la data încasării de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat a contravalorii totale sau partiale a acestei taxe, dar nu mai târziu de 30 iunie 2010 inclusiv.

Art. 4. - Preluarea si transportul întregii cantităti de petrol pentru turboreactoare, aprobată a fi scoasă de la Administratia Natională a Rezervelor de Stat, se va face prin grija Ministerului Apărării Nationale, cu decontarea de către Ministerul Administratiei si Internelor, pe bază de document justificativ, a cheltuielilor cu transportul efectuate în beneficiul acestuia.

Art. 5. - Depozitarea petrolului pentru turboreactoare destinat Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul General de Aviatie se va face fără plată, până la epuizarea lui prin consum, în depozitele de combustibili pentru aviatie apartinând Ministerului Apărării Nationale.

Art. 6. - Graficul de predare-preluare a produselor si detaliile tehnice se vor stabili prin protocoale încheiate între părtile interesate.

Art. 7. - Pentru cantitătile de combustibili prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 649/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Administratiei si Internelor, taxa pe valoarea adăugată si accizele datorate vor fi suportate de beneficiar, iar Administratia Natională a Rezervelor de Stat va emite facturi în care se va mentiona că nu se achită contravaloarea bunurilor, ci numai contravaloarea taxei pe valoarea adăugată si a accizelor.

Art. 8. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 1342 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru cantitătile de combustibili prevăzute la art. 7, exigibilitatea taxei pe valoare adăugată intervine la data încasării de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat a contravalorii totale sau partiale a acestei taxe, dar nu mai târziu de 30 iunie 2010 inclusiv.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 193 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru cantitătile de combustibili prevăzute la art. 7, termenul de plată a accizelor este până la data de 30 iunie 2010 inclusiv.

(3) Pentru situatia prevăzută la alin. (2) nu se aplică prevederile art. 221 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Vasile Muntenită

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 67.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

privind cantitătile de petrol pentru turboreactoare aprobate a fi scoase din stocul disponibil al rezervelor de stat

 

Cantităti/Tone

Tipul de petrol pentru turboreactoare

Institutiile beneficiare

6.732

TH

Ministerul Apărării Nationale - Statul Majorai Fortelor Aeriene

4.822

T1

Ministerul Apărării Nationale - Statul Majorai Fortelor Aeriene

2.000

TH

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul General de Aviatie


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 18/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind substantele nedorite din hrana pentru animale

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 525 din 3 martie 2009, întocmit de Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 18/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind substantele nedorite din hrana pentru animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 22 februarie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2002/32/CE privind substantele nedorite din furaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 140 din 30 mai 2002, asa cum a fost modificată de Directiva Comisiei 2008/76/CE de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind substantele nedorite din furaje, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 198 din 26 iulie 2008, si de Directiva Comisiei 2009/8/CE de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste limitele maxime ale transferului inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice în furajele nevizate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L40 din 11 februarie 2009."

2. În anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, numerele curente 3, 14 si 21 se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Substante nedorite

Produse destinate hrănirii animalelor

Continut maxim în

mg/kg (ppm) al furajelor

cu umiditate de 12%

(1)

(2)

(3)

„3. Fluor (*n)

Materii prime furajere Exceptii:

150

- furajele de origine animală, cu exceptia crustaceelor marine, cum ar fi krillul

500

- crustaceele marine, cum ar fi krillul

3000

- fosfatii

2000

- carbonatul de calciu

350

- oxidul de magneziu

600

- algele marine calcaroase

1000

Vermiculită - E 561

3000(*9)

Furaje complementare continând < 4% fosfor

500

Furaje complementare continând > 4% fosfor

125 pentru 1% fosfor

Furaje complete

Exceptii:

- furaje complete pentru bovine, ovine si caprine

 

 

150

- în lactatie

30

- altele

50

- furajele complete pentru porci

100

- furajele complete pentru păsări

350

- furajele complete pentru pui de găină

250

- hrana completă pentru pesti

350

(*11) Limitele maxime se referă la o determinare analitică a fluorului, în care extractia este realizată în acid clorhidric 1N la temperatura camerei timp de 20 de minute. Se pot utiliza metode de extractie echivalente, în cazul în care se demonstrează că au o eficientă egală de extractie.

(*9) Limitele sunt revizuite până la 31 decembrie 2008 în scopul reducerii limitelor maxime.

……………………………………………………………

14. Seminte de buruieni si fructe nemăcinate si nezdrobite care contin alcaloizi, glucozide sau alte substante toxice separate sau în combinatii

Toate furajele

 

 

3000

Seminte de buruieni si fructe nemăcinate si nezdrobite care contin alcaloizi, glucozide sau alte substante toxice separate sau în combinatii continând Datura stramonium L.

1000

21. DDT [suma izomerilor DDT-, DDD- (sau TDE-) si DDE- exprimati ca DDT]

Toate furajele

0,05

Exceptii: grăsimile si uleiurile

0,5"

 

3. În anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, numerele curente 28, 29 si 31 se abrogă.

4. În anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, după numărul curent 39 se introduc unsprezece noi numere curente, numerele 40-50, cu următorul cuprins:

 

Substante nedorite

Produse destinate hrănirii animalelor

Continut maxim în

mg/kg (ppm) al furajelor cu umiditate de 12%

(1)

(2)

(3)

„40. Lasalocid sodiu

Materii prime furajere

1,25

Furaje combinate pentru câini, vitei, iepuri, ecvine, animale producătoare de lapte, păsări ouătoare, curcani cu vârsta mai mare de 12 săptămâni si puicute pentru ouat cu vârsta mai mare de 16 săptămâni

1,25

Furaje combinate pentru pui pentru îngrăsare, puicute pentru ouat cu vârsta mai mică de 16 săptămâni si curcani cu vârsta mai mică de 12 săptămâni pentru perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea lasalocidului sodiu -furaje de retragere

1,25

Furaje combinate pentru alte specii de animale

3,75

Preamestecuri pentru utilizarea în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea lasalocidului de sodiu

(**)

41. Narazin

Materii prime furajere

0,7

Furaje combinate pentru curcani, iepuri, ecvine, păsări ouătoare si puicute pentru ouat cu vârsta mai mare de 16 săptămâni

0,7

Furaje combinate pentru pui pentru îngrăsare, pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea de narazin -furaje de retragere

0,7

Furaje combinate pentru alte specii de animale

2,1

Preamestecuri pentru utilizarea în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de narazin

(**)

42. Salinomicin sodiu

Materii prime furajere

0,7

Furaje combinate pentru ecvine, curcani, păsări ouătoare si puicute pentru ouat cu vârsta mai mare de 12 săptămâni

0,7

Furaje combinate pentru pui pentru îngrăsare, puicute pentru ouat cu vârsta mai mică de 12 săptămâni si iepuri pentru îngrăsare pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea de salinomicin sodiu -furaje de retragere

0,7

Furaje combinate pentru alte specii de animale

2,1

Preamestecuri pentru utilizare în furaje pentru care nu este autorizată utilizarea de salinomicin sodiu

(**)

43. Monensin sodiu

Materii prime furajere

1,25

Furaje combinate pentru ecvine, câini, rumegătoare mici, respectiv oi si capre, rate, bovine, vaci de lapte, păsări ouătoare, puicute pentru ouat cu vârsta mai mare de 16 săptămâni si curcani cu vârsta mai mare de 16 săptămâni

1,25

Furaje combinate pentru pui pentru îngrăsare, puicute pentru ouat cu vârsta mai mică de 16 săptămâni si curcani cu vârsta mai mică de 16 săptămâni pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea de monensin sodiu -furaje de retragere

1,25

Furaje combinate pentru alte specii de animale

3,75

Preamestecuri pentru utilizare în furaje pentru care nu este autorizată utilizarea de monensin sodiu

(**)

44. Semduramicin sodiu

Materii prime furajere

0,25

Furaje combinate pentru păsări ouătoare si puicute pentru ouat cu vârsta mai mare de 16 săptămâni

0,25

Furaje combinate pentru pui pentru îngrăsare pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea de semduramicin sodiu -furaje de retragere

0,25

Furaje combinate pentru alte specii de animale

0,75

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de semduramicin sodiu

(**)

 

(1)

(2)

(3)

45. Maduramicin amoniu alfa

Materii prime furajere

0,05

Furaje combinate pentru ecvine, iepuri, curcani cu vârsta mai mare de 16 săptămâni, păsări ouătoare si puicute pentru ouat cu vârsta mai mare de 16 săptămâni

0,05

Furaje combinate pentru pui pentru îngrăsare si curcani cu vârsta mai mică de 16 săptămâni pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea maduramicin amoniu alfa - furaje de retragere

0,05

Furaje combinate pentru alte specii de animale

0,15

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de maduramicin amoniu alfa

(**)

46. Clorhidratde robenidină

Materii prime furajere

0,7

Furaje combinate pentru păsări ouătoare si puicute pentru ouat cu vârsta mai mare de 16 săptămâni

0,7

Furaje combinate pentru pui pentru îngrăsare, iepuri pentru îngrăsare si reproductie si curcani pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea clorhidratului de robenidină - furaje de retragere

0,7

Furaje combinate pentru alte specii de animale

2,1

Preamestecuri pentru utilizare în furaje pentru care nu este autorizată utilizarea clorhidratului de robenidină

(**)

47. Decochinat

Materii prime furajere

0,4

Furaje combinate pentru păsări ouătoare si puicute pentru ouat cu vârsta mai mare de 16 săptămâni

0,4

Furaje combinate pentru pui pentru îngrăsare pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea decochinatului -furaje de retragere

0,4

Furaje combinate pentru alte specii de animale

1,2

Preamestecuri pentru utilizarea în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea decochinatului

(**)

48. Bromhidrat de halofuginonă

 

 

Materii prime furajere

0,03

Furaje combinate pentru păsări ouătoare, puicute pentru ouat cu vârsta mai mare de 16 săptămâni si curcani cu vârsta mai mare de 12 săptămâni

0,03

Furaje combinate pentru pui pentru îngrăsare si curcani cu vârsta mai mică de 12 săptămâni pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea bromhidratului de halofuginonă - furaje de retragere

0,03

Furaje combinate pentru alte specii de animale, altele decât puicute pentru ouat cu vârsta mai mică de 16 săptămâni

0,09

Preamestecuri pentru utilizare în furaje pentru care nu este autorizată utilizarea bromhidratului de halofuginonă

(**)

49. Nicarbazin

Materii prime furajere

0,5

Furaje combinate pentru ecvine, păsări ouătoare si puicute pentru ouat cu vârsta mai mare de 16 săptămâni

0,5

Furaje combinate pentru pui pentru îngrăsare pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea de nicarbazin, în combinatie cu narazin -furaje de retragere

0,5

Furaje combinate pentru alte specii de animale

1,5

Preamestecuri pentru utilizare în furaje pentru care nu este autorizată utilizarea de nicarbazin, în combinatie cu narazin

(**)

50. Diclazuril

Materii prime furajere

0,01

Furaje combinate pentru păsări ouătoare, puicute pentru ouat cu vârsta mai mare de 16 săptămâni si curcani pentru îngrăsare cu vârsta mai mare de 12 săptămâni

0,01

Furaje combinate pentru iepuri pentru îngrăsare si reproductie pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea diclazurilului - furaje de retragere

0,01

Furaje combinate pentru alte specii de animale, altele decât puicute pentru ouat cu vârsta mai mică de 16 săptămâni, pui pentru îngrăsare si curcani pentru îngrăsare cu vârsta mai mică de 12 săptămâni

0,03

Preamestecuri pentru utilizare în furaje pentru care nu este autorizată utilizarea diclazurilului

(**)

(*) Fără a aduce atingere nivelurilor autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European si al  Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor.

(**) Limita maximă a substantei în premix este concentratia care nu determină un nivel de substantă mai mare de 50% fată de limitele maxime stabilite în furaje atunci când sunt respectate instructiunile pentru utilizarea premixului."

 

Art. II. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 2008/76/CE de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind substantele nedorite din furaje, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 198 din 26 iulie 2008, si Directiva Comisiei 2009/8/CE de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste limitele maxime ale transferului inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice în furajele nevizate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 40 din 11 februarie 2009.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

Marian Zlotea

 

Bucuresti, 21 aprilie 2009.

Nr. 19.

 


AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate în exploatatiile de crestere a bovinelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 226 din 24 aprilie 2009, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 331/2009 pentru aprobarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, a altor actiuni prevăzute în alte programe nationale, pe care Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să le pună în aplicare, precum si a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2009,

în baza prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind regulile generale de biosecuritate în exploatatiile de crestere a bovinelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor controlează modul de implementare si respectare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 26/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale pentru prevenirea si combaterea bolilor infectocontagioase si parazitare la animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 18 martie 2005.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Corneliu Ceică

 

Bucuresti, 9 iunie 2009.

Nr. 34.

 

ANEXA

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind regulile generale de biosecuritate în exploatatiile de crestere a bovinelor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară stabileste regulile generale de biosecuritate pentru functionarea exploatatiilor de crestere a bovinelor.

Art. 2. - În România, sistemele de crestere a bovinelor sunt următoarele:

a) sistemul de crestere a bovinelor în exploatatiile agricole familiale, în care produsele de origine animală rezultate de la acestea sunt destinate consumului familial;

b) sistemul comercial de crestere a bovinelor în exploatatiile agricole comerciale, din care se comercializează pe piata unică europeană animale vii si produsele de origine animală de la acestea.

 

CAPITOLUL II

Regulile generale de biosecuritate de crestere a bovinelor în exploatatiile agricole comerciale

 

Art. 3. - (1) Detinătorii de bovine din exploatatiile agricole comerciale de crestere a bovinelor au următoarele obligatii:

a) să fie înregistrati/autorizati sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) să asigure asistenta sanitară veterinară realizată de medicul veterinar de liberă practică;

c) să asigure aplicarea normelor sanitare veterinare privind popularea, protectia si bunăstarea bovinelor si a programelor de supraveghere a sănătătii acestora, păstrarea evidentelor prevăzute de normele sanitare veterinare, precum si aplicarea măsurilor dispuse de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor;


d) să asigure spatii pentru schimbarea hainelor si a încăltămintei de stradă cu echipamentul de protectie, instalatie de spălare si dezinfectie a mâinilor persoanelor care intră si ies din incinta exploatatiei;

e) să interzică accesul în exploatatie persoanelor care nu lucrează direct în procesul de productie; fac exceptie organele de îndrumare si control din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, care pot intra numai cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare;

f) să asigure adăposti rea separată a bovinelor nou-introduse în exploatatie până la clarificarea statusului de sănătate;

g) să asigure efectuarea reproducerii bovinelor prin montă naturală sau prin însământări artificiale, numai cu tauri autorizati sanitar-veterinar sau material seminal corespunzător;

h) să asigure spatii pentru depozitarea cadavrelor si a altor deseuri de origine animală destinate distrugerii;

i) să asigure facilităti pentru realizarea actiunilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare de către o societate comercială autorizată sau de către o echipă proprie coordonată de medicul veterinar de liberă practică din exploatatia agricolă comercială de crestere a bovinelor;

j) să asigure depozitarea si prepararea furajelor, ca activitate integrantă a exploatatiei;

k) să asigure evacuarea si depozitarea dejectiilor, a gunoiului, astfel încât să nu constituie surse de difuzare a bolilor;

l) să notifice prin sistemul TRACES la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti intentia privind introducerea/scoaterea de bovine în/din exploatatie si alte miscări interne de bovine;

m) să notifice fără întârziere medicului veterinar de liberă practică împuternicit de către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti aparitia unor modificări în starea de sănătate a bovinelor; să ia măsuri pentru izolarea animalelor bolnave si suspecte, a celor moarte sau tăiate de urgentă si să nu permită folosirea, vânzarea sau distribuirea produselor de origine animală provenite de la aceste animale, precum si scoaterea din fermă a furajelor, gunoiului si a altor materiale.

(2) Pentru prevenirea introducerii de boli infectocontagioase, detinătorul exploatatiei înregistrate/autorizate sanitar-veterinar poate să întocmească si să implementeze un program de biosecuritate propriu, dezvoltat pe proceduri care să aibă la bază regulile generale de biosecuritate, specifice exploatatiei, avizat de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiva municipiului Bucuresti.

 

CAPITOLULUI

Reguli generale de biosecuritate de crestere a bovinelor în exploatatiile agricole familiale

 

Art. 4. - Detinătorii de bovine din exploatatiile agricole familiale au următoarele obligatii:

a) să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la asigurarea reproducerii bovinelor din exploatatie numai prin utilizarea reproducătorilor autorizati sanitar-veterinar;

b) să declare medicului veterinar de liberă practică împuternicit de către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti si la primărie bovinele proprii, pe rase, sexe si categorii de vârstă;

c) să nu introducă timp de cel putin 15 zile bovinele nou-achizitionate în efectivele constituite în turme sau cirezi; aceste animale vor fi tinute în perioada de 15 zile numai în exploatatia proprie;

d) să întretină bovinele si adăposturile acestora în conformitate cu normele de protectie si bunăstare a animalelor;

e) să prezinte, la solicitarea medicului veterinar de liberă practică împuternicit, la data, ora si locul stabilite, animalele pentru efectuarea unor actiuni sanitar-veterinare de supraveghere obligatorii;

f) să permită personalului directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti verificarea stării de sănătate a animalelor din exploatatie si să îl sprijine în efectuarea actiunilor sanitar-veterinare din normele metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, aprobat anual prin ordin al presedintelui;

g) să anunte fără întârziere directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, prin medicul veterinar de liberă practică împuternicit, aparitia unor semne de boală la bovine, a primelor cazuri de moarte sau tăiere de urgentă, iar până la sosirea personalului sanitar-veterinar să izoleze exemplarele bolnave, să păstreze pe loc cadavrele, carnea, organele sau alte produse rezultate de la animalele tăiate de urgentă, luând măsuri ca acestea să nu fie folosite sau vândute;

h) să respecte prevederile legislatiei sanitar-veterinare în vigoare cu privire la conditiile de tăiere si de valorificare a bovinelor.

 

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea unor acte normative care stabilesc tarife în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 375 din 4 iunie 2009, întocmit de Directia generală sanitară veterinară, Directia de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSAsi farmacovigilentă si Directia economică si financiar-contabilă,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,


presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor si examenelor de laborator, precum si a unor activităti sanitare veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 20 aprilie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

„Art. 81. - (1) Verificarea capacitătii de diagnostic se efectuează gratuit pentru profilele: morfopatologie, serologie, bacteorologie, virusologie prin IFD, IFI, TICE, IFA, ELISAsi ID, parazitologie, toxicologie, micologie, boli de nutritie si biologie moleculară, leucemii si imunodeficiente pentru leucoza enzootică bovină si anemia infectioasă ecvină, patologie rumegătoare, patologie aviară, patologie animale acvatice si patologie albine, igienă animală si protectia mediului.

(2) Consultanta, instruirile periodice si verificarea capacitătii analitice de laborator privind expertiza alimentelor si furajelor se efectuează gratuit."

2. La anexa nr. 1, litera C „Verificarea capacitătii de diagnostic" se abrogă.

3. La anexa nr. 2, litera B „Tarife pentru consultantă, instruiri periodice si verificarea capacitătii analitice de laborator privind expertiza alimentelor si furajelor" se abrogă.

Art. II. -Anexa nr. 12 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare si autorizare sanitar-veterinară a unitătilor si a mijloacelor de transport din domeniul sănătătii si al bunăstării animalelor, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 62/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 22 martie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Numărul curent 1 se abrogă.

2. Numărul curent 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Unitate

U.M.

Tarif de autorizatie

- lei/U.M.-

„2.

Exploatatie de carantină pentru animale importate

Obiectiv

200

Centru pentru colectare, exploatatii de origine ale animalelor destinate exportului

 

250

Baza de achizitie a animalelor/Centre de colectare a animalelor

 

200

Puncte de control

 

300"

 

3. Numărul curent 3 se abrogă.

4. Numărul curent 14 se abrogă.

Art. III. -Anexa nr. 4 la Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor de obtinere si de vânzare directă si/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum si a activitătilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 111/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Numărul curent 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Unitatea

 

Tariful de

înregistrare

lei/unitate

„1.

Carne, lapte si produse din lapte:

 

 

 

Carmangerie, măcelărie, centru sacrificare păsări si/sau lagomorfe centru de prelucrare lapte

la nivelul fermei sau exploatatiei,

300

 

Centru colectare vânat sălbatic

 

200"

 

2. Numărul curent 2 se abrogă.

3. Numărul curent 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Unitatea

Tariful de

înregistrare

lei/unitate

„3.

Peste si produse din pescuit, miere si alte produse din miere si ouă pentru consum:

 

 

Centru de colectare peste, magazin de desfacere peste, pescărie, centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, punct de debarcare, centru extractie, colectare miere si alte produse apicole, centru colectare ouă

200

 

Ambarcatiune de pescuit, stupină, magazin desfacere a mierii de albine si a altor produse apicole

100"


4. Numărul curent 4 se abrogă.

5. Numărul curent 5 se abrogă.

6. Numărul curent 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Unitatea

Tariful de

înregistrare

lei/unitate

„6.

Unităti de alimentatie publică si unităti de comercializare a alimentelor si unităti care desfăsoară alte activităti în domeniu:

 

 

Restaurant, indiferent de specific, laborator de cofetărie si/ sau patiserie, pensiuni turistice, unităti de vânzare prin internet, statie spălare si dezinfectie mijloace de transport

300

 

Pizzerie, cantină, cofetărie/patiserie, magazin alimentar, depozit alimentar, catering

200

 

Hipermarket/supermarket

500"

 

7. Numărul curent 7 se abrogă.

8. Numărul curent 8 se abrogă.

 

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l,si intră în vigoare în 10 zile de la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

 

Bucuresti, 15 iunie 2009.

Nr. 35.

 

MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/21/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 si ale art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii emite Drezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Micisi Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 12 iunie 2009.

Nr. 145.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.