MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 414/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 414            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 17 iunie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

607. - Hotărâre privind suspendarea pe o perioadă de 6 luni a executării silite a creantelor Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit fată de comuna Popricani, judetul Iasi

 

608. - Hotărâre privind suspendarea pe o perioadă de 6 luni a executării silite a creantelor Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit fată de comuna Vlădeni, judetul Iasi

 

661. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Administratiei Publice si Securitătii din Republica Coreea privind cooperarea în domeniul informatizării nationale, semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2008

 

Memorandum de întelegere între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Administratiei Publice si Securitătii din Republica Coreea privind cooperarea în domeniul informatizării nationale.

 

672. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

697. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            131. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor în domeniul minier si a taxelor în domeniul petrolier, percepute pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resursele minerale


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suspendarea pe o perioadă de 6 luni a executării silite a creantelor Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit fată de comuna Popricani, judetul Iasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 148 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se suspendă pe o perioadă de 6 luni executarea silită a creantelor Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit fată de comuna Popricani, judetul Iasi, aferente rezilierii Contractului de finantare nerambursabilă nr. C2.111012400145 din data de 15 aprilie 2003, declansată de Agentia Natională de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 607.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suspendarea pe o perioadă de 6 luni a executării silite a creantelor Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit fată de comuna Vlădeni, judetul Iasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 148 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se suspendă pe o perioadă de 6 luni executarea silită a creantelor Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit fată de comuna Vlădeni, judetul Iasi, aferente rezilierii Contractului de finantare nerambursabilă nr. C2.111012400116 din data de 15 aprilie 2003, declansată de Agentia Natională de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 608.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Administratiei Publice si Securitătii din Republica Coreea privind cooperarea în domeniul informatizării nationale, semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Administratiei Publice si Securitătii din Republica Coreea privind cooperarea în domeniul informatizării nationale, semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor

si societătii informationale,

Gabriel Sandu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Mazuru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 661.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Administratiei Publice si Securitătii din Republica Coreea privind cooperarea în domeniul informatizării nationale

 

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si Ministerul Administratiei Publice si Securitătii din Republica Coreea (denumite în continuare părti),

recunoscând importanta dezvoltării în aria informatizării nationale, în folosul României si Republicii Coreea, în special nevoia cooperării reciproce în domeniile care folosesc avantajele comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru depăsirea decalajului digital, suplimentar altor proiecte de cooperare pentru încurajarea si sprijinul parteneriatelor dintre cele două părti,

recunoscând nevoia de promovare a unor activităti de cooperare substantiale între cele două părti din momentul semnării Memorandumului de întelegere privind cooperarea în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor din 26 mai 2005 dintre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei din România si fostul Minister al Informatiei si Comunicatiilor din Republica Coreea,

reconfirmând importanta depăsirii decalajului digital, deziderat mentionat în declaratia comună din cadrul reuniunii la nivel înalt dintre Presedintele României si Presedintele Republicii Coreea din 12 septembrie 2008,

au încheiat următorul memorandum de întelegere:

 

ARTICOLUL 1

Obiectivele cooperării

 

            Obiectivul prezentului memorandum de întelegere (denumit în continuare memorandum) este de a stabili relatiile de cooperare si implementarea activitătilor de colaborare dintre părti prin concentrarea resurselor tehnice, financiare si umane având ca finalitate dezvoltarea de programe comune pentru depăsirea decalajului digital, precum si programe de cooperare

tehnologică, consultantă si servicii de instruire tehnică în domeniul tehnologiei informatiei (IT).

 

ARTICOLUL 2

Domeniile de cooperare

 

Principalele domenii de cooperare între cele două părti, fără a fi limitate la acestea, sunt următoarele:

- strategiile si politicile din aria informatizării nationale;


- informatizarea în sectorul public si e-government;

- politicile privind securitatea informatiei si protectia informatiei si a mijloacelor de comunicatii;

- protectia informatiei în organizatiile publice si semnătura electronică;

- schimbul de informatii la nivel guvernamental si strategiile privind standardele în e-government;

- crearea si functionarea centrelor nationale de date integrate si managementul resurselor informationale;

- programe pentru promovarea utilizării informatiei în conditii de sigurantă si pentru depăsirea decalajului digital;

- alte aspecte privind comunicatiile si tehnologia informatiei (TIC).

 

ARTICOLUL 3

Activitătile de cooperare

 

(1) Cooperarea în domeniul TIC se va desfăsura în felul următor:

- schimb de informatii despre strategiile si politicile din aria informatizării nationale;

- schimb de experti în IT din sectorul public si din sectorul privat si consultarea privind dezvoltarea la nivel national a TIC în România;

- proiecte comune de cercetare-dezvoltare pentru dezvoltarea ITÎn România;

- participarea la programe de instruire pentru dezvoltarea abilitătilor IT;

- organizarea comună de expozitii, seminare si simpozioane dedicate informatizării nationale;

- sprijinirea participării sectorului privat la proiectele de informatizare a sectorului public în România;

- cooperarea cu organizatii internationale din aria informatizării;

- încurajarea dezvoltării de proiecte comune de informatizare;

- alte activităti de cooperare reciproce convenite de părti.

(2) Desfăsurarea de activităti de cooperare în conformitate cu prezentul memorandum va fi conditionată de disponibilitatea resurselor de finantare, precum si a altor resurse ale părtilor. Costurile activitătilor de cooperare vor fi suportate într-o modalitate care va fi ulterior convenită.

 

ARTICOLUL 4

Implementarea memorandumului

 

(1) Prezentul memorandum va fi implementat de către Comitetul de cooperare IT România - Coreea (denumit în continuare Comitet), compus din reprezentanti ai ambelor părti. Fiecare reprezentant al părtilor va fi responsabil pentru determinarea directiei activitătilor de cooperare, compozitia Comitetului si implementarea efectivă a programelor de cooperare în ansamblu. Acest comitet va fi înfiintat în termen de o lună de la data ultimei notificări prin care părtile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor interne legale privind intrarea în vigoare a prezentului memorandum.

(2) Comitetul va fi responsabil cu definirea metodologiilor, mecanismelor si procedurilor pentru dezvoltarea activitătilor stabilite prin prezentul memorandum, inclusiv fezabilitatea, cerintele financiare si evaluarea activitătilor si proiectelor aflate în desfăsurare, precum si schimbul de informatii privind evolutiile sectoarelor TIC din ambele tări care sunt acoperite de prezentul memorandum.

(3) Comitetul se va întruni cel putin o dată pe an, alternativ în România si Republica Coreea, în functie de acordul dintre părti.

 

ARTICOLUL 5

Drepturile de proprietate intelectuală

 

            Drepturile de proprietate intelectuală rezultate din proiecte bilaterale vor fi convenite de comun acord.

 

ARTICOLUL 6

Confidentialitatea informatiilor

 

            Niciuna dintre părti nu va dezvălui sau distribui către un tert informatii confidentiale furnizate de cealaltă parte în cursul desfăsurării activitătilor de cooperare conform prezentului memorandum, cu exceptia permisiunii scrise din partea celeilalte părti si în limitele acestei permisiuni sau în conformitate cu prevederile legale.

 

ARTICOLUL 7

Amendamente

 

            Prezentul memorandum poate fi amendat prin acordul scris al ambelor părti. Amendamentele prezentului memorandum vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. 8.

 

ARTICOLUL 8

Valabilitatea

 

(1) Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile îsi vor comunica îndeplinirea procedurilor legale interne privind intrarea în vigoare.

(2) Prezentul memorandum va rămâne în vigoare pe o durată de patru (4) ani. Fiecare parte poate denunta prezentul memorandum printr-o notificare scrisă. În acest caz, prezentul memorandum îsi va înceta valabilitatea după 90 de zile de la data notei scrise de denuntare transmise celeilalte părti.

(3) Denuntarea prezentului memorandum nu va afecta activitătile de cooperare aflate deja în derulare si neterminate la data denuntării, dacă nu s-a convenit altfel, în scris, de către cele două părti.

Semnat la Bucuresti la data de 16 octombrie 2008, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, coreeană si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

din România,

Károly Borbely,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei

Pentru Ministerul Administratiei Publice si Securitătii

din Republica Coreea,

Sei-Hoon Won,

ministrul administratiei publice si securitătii


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 26 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jilava" la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 si 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu pozitiile nr. 239-279, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 672.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jilava

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea de

inventar

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

239

1

Platformă betonată - S = 2.330 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

197.723,8

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

240

1.6.2

Clădire (grajd dezafectat) - S = 776 mp Teren aferent - S = 882 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

157.474,7

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

241

1.6.2

Clădire (grajd dezafectat) - S = 790 mp Teren aferent - S= 1.380 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

201.224,27

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

242

1.6.2

Clădire (grajd dezafectat) - S = 745 mp Teren aferent - S= 1.380 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

196.433,92

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

243

1.6.2

Clădire (grajd dezafectat) - S = 715mp Teren aferent - S= 1.330 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

192.101,82

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

244

1.6.2

Clădire (grajd dezafectat) - S = 785 mp Teren aferent - S= 1.280 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

195.619,27

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

245

1.6.2

Clădire (grajd dezafectat) - S = 790 mp Teren aferent - S= 1.890 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

247.935,46

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

246

1.6.2

Clădire (grajd dezafectat) - S= 170 mp Teren aferent - S = 300 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

44.296,92

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

247

1.6.2

Teren - S = 1.566 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

132.890,76

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

248

1.6.2

Teren - S = 3.130 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

265.611,8

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

249

1.6.2

Clădire (grajd dezafectat) - S = 738 mp Teren aferent - S = 5.560 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

553.609,66

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

250

1.6.2

Clădire (grajd dezafectat) - S = 718mp Teren aferent - S = 2.090 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

256.930,62

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

251

1.6.2

Clădire (grajd dezafectat) - S = 716mp Teren aferent - S= 1.556 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

211.394,74

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

252

1.6.2

Clădire (grajd dezafectat) - S = 730 mp Teren aferent - S= 1.580 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

214.980,08

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

253

1.6.2

Clădire (grajd dezafectat) - S = 740 mp Teren aferent - S = 2.130 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

262.760,5

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

254

1.6.2

Clădire (grajd dezafectat) - S = 406 mp Teren aferent - S = 857 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

117.717,7

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

255

1.6.2

Clădire (grajd dezafectat) - S = 300 mp Teren aferent - S= 1.590 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

168.175,54

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

256

1.6.2

Clădire (grajd dezafectat) - S = 905 mp Teren aferent - S = 2.320 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

297.171,23

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

257

1.6.2

Clădire (grajd dezafectat) - S =1.840 mp Teren aferent - S= 1.640 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

343.093,22

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

258

1.6.2

Clădire (grajd dezafectat) - S =1.330 mp Teren aferent - S= 1.850 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

304.388,57

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

259

1.6.2

Clădire (grajd dezafectat) - S =2.180 mp Teren aferent - S = 5.220 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

684.569,86

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

260

1.6.2

Clădire-anexă - S = 885 mp Teren aferent - S = 815mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

167.242,08

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

261

1.6.2

Clădire-anexă - S = 230 mp Teren aferent - S = 455 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

64099

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

262

1.6.2

Clădire-grajd - S = 210mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

23.272,85

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

263

1.6.2

Clădire-grajd - S = 395 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

43.775,03

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

264

46

Remiză auto - S = 335 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

37.126,25

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

265

47

Atelier - S = 530 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

58.735,84

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

266

48

Atelier - S = 200 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

22.165,43

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

267

49

Anexă - S = 75 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

8.312,03

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

268

50

Atelier - S = 250 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

27.706,79

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

269

51

Magazie cereale - S = 780 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

86.442,63

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

270

52

Magazie cereale - S = 465 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

51.531,23

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

271

53

Magazie cereale - S = 420 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

46.545,71

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

272

54

Magazie cereale - S = 285 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

31.584,89

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

273

55

Atelier - S = 260 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

28.814,21

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

274

56

Atelier - S = 550 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

60.954,93

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

275

57

Atelier - S = 480 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

53.194,49

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

276

58

Atelier - S = 285 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

31.584,89

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

277

59

Garaj - S= 100 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

11.082,71

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

278

60

Curti constructii - S=1.040 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

88.254,4

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

279

1.6.2

Teren intravilan incintă CAP - S= 14.900 mp

Sos. Giurgiului nr. 288

1989

1.264.414

Domeniul public al comunei Jilava, conform HCL nr. 2 din 18.03.2009

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, potrivit anexelor nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare răspunde de modul de formare, administrare, angajare si utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 3. - Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului României.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Comisiei Nationale pentru

Controlul Activitătilor Nucleare,

Borbâla Vajda

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 10 iunie 2009.

Nr. 697.

 


ANEXA Nr. 1

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI pentru anul 2009

 

            Cap. 51.10.01.03 Autorităti executive mii lei

 

Cap.

/ titlu

Subcap.

/art.

Paragraf/ alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2009

C

 

 

VENITURI NEFISCALE-TOTAL

49.024

C1

31.10

 

Venituri din dobânzi

200

 

 

31.10.03

Alte venituri din dobânzi

200

C2

33.10

 

Venituri din prestări de servicii si alte activităti

48.724

 

 

33.10.07

Venituri realizate cu ocazia participării la actiuni sub egida organizatiilor internationale

32.775

 

 

33.10.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activităti

15.949

 

36.10

 

Diverse venituri

40

 

 

36.10.50

Alte venituri

40

 

39.10

 

Venituri din valorificarea unor bunuri

60

 

 

39.10.50

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

60

 

 

 

CHELTUIELI-TOTAL

48.724

 

 

 

01. CHELTUIELI CURENTE (10+20+55+59)

47.240

10

 

 

TITLUL I

CHELTUIELI DE PERSONAL

10.564

 

10.01

 

CHELTUIELI SALARIALE ÎN BANI

8.102

 

10.02

 

CHELTUIELI SALARIALE ÎN NATURĂ

280

 

10.03

 

CONTRIBUTII

2.182


 

 

10.03.01

Contributii de asigurări sociale de stat

1.647

 

 

10.03.02

Contributii de asigurări de somaj

40

 

 

10.03.03

Contributii de asigurări sociale de sănătate

413

 

 

10.03.04

Contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

14

 

 

10.03.06

Contributii pentru concedii si îndemn izatii

68

20

 

 

TITLUL II

BUNURI Sl SERVICII

3.865

 

20.01

 

Bunuri si servicii

1.874

 

20.02

 

Reparatii curente

40

 

20.04

 

Medicamente si materiale sanitare

7

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

117

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

1.020

 

20.09

 

Materiale de laborator

4

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

6

 

20.13

 

Pregătire profesională

80

 

20.14

 

Protectia muncii

10

 

20.30

 

Alte cheltuieli

707

55

 

 

TITLUL VII

ALTE TRANSFERURI

32.791

 

55.01

 

A. Transferuri interne

5.318

 

55.02

 

B. Transferuri curente în străinătate (către organizatii internationale)

27.473

59

 

 

TITLUL IX

ALTE CHELTUIELI

20

 

59.17

 

Despăgubiri civile

20

 

 

 

70. CHELTUIELI DE CAPITAL (71+72)

1.484

71

 

 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

1.484

 

71.01

 

Active fixe

1.449

 

71.03

 

Reparatii capitale aferente activelor fixe

35

90

 

 

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT

300

 

ANEXA Nr. 2

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

pentru anul 2009

 

Cap. 51.08.01.03 Autorităti executive

 

 

 

 

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

Cod

Program 2009

0

1

2

VENITURI TOTALE

 

15.190

IV. SUBVENTII

 

15.190

Donatii din străinătate

44.08

15.190

Donatii din străinătate

44.08.01

15.190

CHELTUIELI TOTALE

51.08

15.190

CHELTUIELI CURENTE

01

15.190

TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI

55

10.870

Transferuri interne

55.01

10.870

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă

55.01.08

10.870

TITLUL VIII - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

56

4.320

Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie

56.14

4.320


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor în domeniul minier si a taxelor în domeniul petrolier, percepute pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resursele minerale

 

Având în vedere art. 48 alin. (1) si art. 55 lit. d) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, art. 52 alin. (2) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, si art. 94 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă tarifele în domeniul minier si taxele în domeniul petrolier, percepute pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resurse minerale, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -Tarifele si taxele stabilite potrivit art. 1 se calculează în functie de gradul de complexitate, volumul informatiilor, calitatea acestora, metodele de investigare si de vechimea acestora.

Art. 3. - Taxele prevăzute în anexa nr. 2 sunt încadrate în clase de complexitate conform anexei nr. 3.

Art. 4. - Tarifele si taxele stabilite potrivit art. 1 se achită anticipat, pe baza încadrării realizate de directiile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, a datelor si informatiilor solicitate în clasa si în categoria corespunzătoare.

Art. 5. - Solicitarea datelor si informatiilor se face printr-o scrisoare - comandă fermă, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4 si 5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002 privind aprobarea tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resurse minerale, cu exceptia petrolului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 19 septembrie 2002.

 

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Lupu Matei

 

Bucuresti, 11 iunie 2009.

Nr. 131.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând tarifele pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resurse minerale, altele decât petrolul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Specificatie

U.M.

Tarif (lei)

1

Coloane litologice foraj:

 

 

a) nisipuri, pietrisuri, turbe si nămoluri

m

0,04

b) ape subterane, minerale, termominerale:

b.1.)0 -300m

b.2.) peste 300 m

 

m

m

 

0,09

0,20

c) substante metalifere, nemetalifere si cărbuni:

c.1.) 0 - 300 m

c.2.) 300 - 700 m

c.3.) peste 700 m

 

m

m

m

 

0,08

0,15

0,23

2

Carotaje geofizice:

 

 

a) treapta < 50 m:

scara 1:200

scara 1:1.000

 

m

m

 

1,10

0,91

 

b) treapta 51 - 100 m:

scara 1:200

scara 1:1.000

 

m

m

 

0,91

0,72

c) treapta 101 -200 m:

scara 1:200

scara 1:1.000

 

m

m

 

0,73

0,54

d) treapta 201 -400 m:

scara 1:200

scara 1:1.000

 

m

m

 

0,64

0,44

e) treapta 401 -700 m:

scara 1:200

scara 1:1.000

 

m

m

 

0,61

0,41

f) treapta 701 - 1000 m:

scara 1:200

scara 1:1.000

 

m

m

 

0,59

0,39

g) treapta > 1000 m:

scara 1:200

scara 1:1.000

 

m

m

 

0,60

0,39

3

Cartări

 

 

a) lucrări miniere de suprafată

m

2,07

b) lucrări miniere subterane

m

2,66

4

Hărti si planuri specifice: geologice, izobate, izopachite, continuturi, rezerve, orizont, mină

 

 

a) scara > 1:500

km2

430,98

b) scara 1:500-1:1.000

km2

293,68

c) scara 1:1.000 - 1:2.000

km2

89,30

d) scara 1:2.000 - 1:5.000

km2

33,75

e) scara < 1:5.000

km2

7,93

5

Sectiuni geologice

 

 

a) scara > 1:500

km

430,98

b) scara 1:500-1:1.000

km

293,68

c) scara 1:1.000 - 1:2.000

km

89,30

d) scara 1:2.000 - 1:5.000

km

33,75

e) scara < 1:5.000

km

7,93

6

Buletine analize de laborator

parametru analizat

3,28

7

Documentatii (studii, sinteze geologice-miniere)

 

 

a) studii geologice-miniere

 

 

a.1) complexitate redusă

lei/exemplar

1318,46

a.2) complexitate medie

lei/exemplar

1977,69

a.3) complexitate mare

lei/exemplar

2636,92

b) sinteze geologice-miniere

 

 

b.1) complexitate redusă

lei/exemplar

2056,12

b.2) complexitate medie

lei/exemplar

3084,18

b.3) complexitate mare

lei/exemplar

4112,24

8

Consultare documentatii (studii, sinteze geologice-miniere) fără extragere de date

 

 

a) studii geologice-miniere

 

 

a.1) complexitate redusă

lei/oră

131,85

a.2) complexitate medie

lei/oră

197,77

a.3) complexitate mare

lei/oră

263,69

b) sinteze geologice-miniere

 

 

b.1) complexitate redusă

lei/oră

205,61

b.2) complexitate medie

lei/oră

308,42

b.3) complexitate mare

lei/oră

411,22

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând taxele pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resursele de petrol

 

Nr. crt.

Tip de date

Unitate de măsură

Tax**) (lei)

1

Documentatii geologice si geofizice*), pachete de date

buc.

 

1.A

Clasa A

 

10.000,00

1.B

Clasa B

 

15.000,00

1.C

Clasa C

 

20.000,00

2

Coloane stratigrafice

km

200,00

3

Sectiuni geologice si paralelizări ale diagrafiilor geofizice

km

100,00

4

Hărti geologice

km2

150,00

5

Hărti specifice (isobate, isopachite, rezerve, geofizice etc.)

km2

60,00

6

Hărti cu amplasarea sondelor si localizarea profilelor seismice

km2

30,00

7

Profile seismice

- Onshore

- Offshore

 

km

km

 

100,00

60,00

8

Diagrafii geofizice de sondă

- Standard

- Complexe

 

buc.

buc.

 

800,00

1.500,00

9

Buletine de analiză de laborator

parametru

5,00

10

Carate, probe

kg

1.000,00

11

Consultare date

oră/specialist

600,00


*) Încadrarea în clase de complexitate se face conform anexei nr. 3.

**) Taxele mentionate corespund unor date si informatii mai noi de 10 ani. Pentru date cu o vechime mai mare de 10 ani taxele se reduc astfel:

 

a) 20%, pentru date si informatii cu o vechime de 10-20 de ani;

b) 30%, pentru date si informatii cu o vechime de 20-40 de ani;

c) 40%, pentru date si informatii cu o vechime mai mare de 40 de ani.


 

ANEXA Nr. 3

 

CRITERII de încadrare*)

în clasa A, B sau C a documentatiilor geologice si geofizice prevăzute la nr. crt. 1 din anexa nr. 2

 

A. Clasa A

Criteriile de încadrare a unei documentatii în clasa A sunt următoarele:

a) se referă la suprafete mai mici de 50 km2;

b) cuprinde date referitoare la zone cu geologie simplă, caracterizată prin înclinări reduse ale straturilor, lipsa variatiilor de facies, formatiuni în zonele cu geologie simplă, caracterizată prin înclinări reduse ale straturilor, lipsa variatiilor de facies si/sau formatiuni nederanjate tectonic;

c) cuprinde date si informatii înregistrate cu cel mult două metodologii diferite de explorare;

d) cuprinde date referitoare la cel mult 20 de sonde;

e) cuprinde date mai vechi de 20 de ani.

B. Clasa B

Criteriile de încadrare a unei documentatii în clasa B sunt următoarele:

a) se referă la suprafete cuprinse între 50 km2 si 200 km2;

b) cuprinde date referitoare la zone cu geologie complicată, caracterizată prin prezenta straturilor larg cutate, formatiuni

afectate de falii normale sau de decrosare si/sau formatiuni care prezintă variatii laterale de facies;

c) cuprinde date si informatii înregistrate cu 2-4 metodologii diferite de explorare;

d) cuprinde date referitoare la 21-100 de sonde;

e) cuprinde date cu vechime de 10-20 de ani.

C. Clasa C

Criteriile de încadrare a unei documentatii la clasa C sunt următoarele:

a) se referă la suprafete mai mari de 200 km2;

b) cuprinde date referitoare la zone cu geologie foarte complicată, caracterizată prin straturi puternic tectonizate, afectate de falii cu caracter de încălecare si/sau formatiuni care prezintă frecvente variatii de facies pe orizontală si verticală;

c) cuprinde date si informatii înregistrate prin mai mult de 4 metodologii diferite de explorare;

d) cuprinde date referitoare la mai mult de 100 de sonde;

e) cuprinde date cu vechime mai mică de 10 ani.


*) Încadrarea se face pe baza îndeplinirii a minimum 3 dintre conditiile clasei respective.

 

ANEXA Nr. 4

 

SCRISOARE-COMANDĂ

- model -

 

Persoana juridică....................................

Reprezentată prin....................................

Adresa ...............................................

Cod unic de înregistrare.............................

Autorizatia nr............................................

Nr. de înregistrare la registrul comertului..........

Cont...............................................

Banca ..............................................

Nr. de telefon, fax sau adresa de e-mail.............

 

Către

Agentia Natională pentru Resurse Minerale

Având în vedere prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în vederea efectuării activitătilor miniere în perimetrul..........................., vă rugăm să ne puneti la dispozitie următoarele date/informatii:

1...............................................................;

2...............................................................;

3...............................................................

În termen de 10 zile de la data primirii comunicării de plată vom achita tariful perceput, prin ordin de plată sau în numerar.

Prezenta scrisoare-comandă tine loc de comandă fermă.

Reprezentant autorizat al operatorului economic,

............................................................................

Încadrarea datelor/informatiilor solicitate conform anexei nr. 1*)

 

Datele/informatiile solicitate se încadrează la pozitia/pozitiile .........din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 131/2009 privind aprobarea tarifelor în domeniul minier si a taxelor în domeniul petrolier, percepute pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resursele minerale si se tarifează cu suma de.........................lei.]

 

Data

.................

Director,

................................


*) Se completează de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

 


ANEXA Nr. 5

 

SCRISOARE-COMANDĂ

- model -

 

Persoana juridică....................................

Reprezentată prin....................................

Adresa ...............................................

Cod unic de înregistrare............................

Cont...............................................

Banca ..............................................

Nr. de înregistrare la registrul comertului..........

Nr. de telefon, fax sau adresa de e-mail.............

 

Către

Agentia Natională pentru Resurse Minerale

În baza prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, în vederea efectuării operatiunilor petroliere în perimetrul..........................., vă rugăm să ne puneti la dispozitie următoarele date/informatii:

1...............................................................;

2...............................................................;

3...............................................................

În termen de 10 zile de la data primirii comunicării de plată vom achita taxa percepută, prin ordin de plată sau în numerar. Prezenta scrisoare-comandă tine loc de comandă fermă.

Reprezentant autorizat al operatorului economic,

............................................................................

Încadrarea datelor/informatiilor solicitate conform anexei nr. 2*)

Datele/informatiile solicitate se încadrează la pozitia/pozitiile .........din anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei «Jationale pentru Resurse Minerale nr. 131/2009 privind aprobarea tarifelor în domeniul minier si a taxelor în domeniul petrolier, jercepute pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resursele minerale si se arifează cu suma de.........................lei.

 

Data

.................

Director,

................................


*) Se completează de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.