MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 404/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 404            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 15 iunie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

236. - Lege pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 

934. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 

921. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Ofiter

 

922. - Decret privind conferirea unor ordine nationale

 

923 - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

924. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Actelor finale ale Conferintei regionale de radiocomunicatii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părti din regiunile 1 si 3, în benzile de frecvente 174-230 Mhiz si 470-862 MHz, si a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 783 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi

 

Decizia nr. 785 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

659. - Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a X-a 2009 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor

 

667. - Hotărâre pentru completarea art. 49 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului National al Politistilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.305/2002

 

673. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, situate în judetul Dolj

 

Rectificări la :

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 769/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.451/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.607/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 3.242/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 741/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 907/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 977/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.116/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.214/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.238/C/2009;

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea farmaciei nr. 266/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 13 noiembrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Asistenta farmaceutică a populatiei se asigură, în conditiile prezentei legi, prin intermediul următoarelor unităti farmaceutice: farmacie comunitară, care poate deschide puncte de lucru, denumite în continuare oficine, farmacie cu circuit închis si drogherie."

2. La articolul 2 alineatul (1), litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) testarea unor parametri biologici cu aparatură destinată utilizării individuale de către pacienti, precum si administrarea de vaccinuri numai în conditiile prevăzute prin ordin al ministrului sănătătii."

3. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Farmaciile comunitare, farmaciile cu circuit închis si drogheriile detin si eliberează numai medicamente cu autorizatie de punere pe piată, eliberată conform legii."

4. La articolul 2, alineatele (2), (3) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) în farmaciile comunitare si drogherii este interzisă utilizarea tehnicii de vânzare cu autoservire pentru medicamentele de uz uman sau veterinar.

(3) Distributia cu amănuntul a medicamentelor se face numai prin farmacii, oficine locale de distributie si drogherii.

(6) Eliberarea medicamentelor se face numai cu amănuntul, cu exceptia medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit închis si a produselor destinate truselor de urgentă, impuse prin lege."

5. La articolul 3, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) înfiintarea, organizarea si functionarea farmaciilor cu circuit închis din spitale sau din alte unităti în care este necesară existenta unei farmacii cu circuit închis se stabilesc prin norme de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii."

6. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Drogheria asigură asistenta farmaceutică a populatiei prin activitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) si e), cu exceptia vânzării produselor homeopate care se eliberează numai pe bază de prescriptie medicală."

7. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Activitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), c),

d) si f) se realizează în farmacii de farmacisti sau de asistentii medicali de farmacie, numai sub supravegherea farmacistului. (2) Activitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) si e) se pot realiza si de asistentii medicali de farmacie în farmacia comunitară sau în drogherie."

8. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Societatea comercială prevăzută la alin. (1) va avea în obiectul de activitate comercializarea cu amănuntul a produselor farmaceutice, precum si a produselor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) si e)."

9. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Farmaciile comunitare sunt conduse de un farmacist-sef. Poate fi farmacist-sef farmacistul care detine certificat de membru al Colegiului Farmacistilor din România, emis în conditiile legii."

10. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Farmacia comunitară functionează pe baza autorizatiei de functionare emise de Ministerul Sănătătii, în conditiile prezentei legi.

(2) înfiintarea, organizarea si functionarea, precum si preschimbarea autorizatiilor de functionare ale farmaciilor comunitare si ale drogheriilor se stabilesc prin norme de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si denumite în continuare norme.

(3) Activitatea farmaciei comunitare se desfăsoară în conformitate cu Regulile de bună practică farmaceutică, elaborate de Ministerul Sănătătii în colaborare cu Colegiul Farmacistilor din România si aprobate prin ordin al ministrului sănătătii."

11. La articolul 9, literele b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) dreptul de a detine, de a prepara si de a elibera, în conditiile legii, substante si medicamente psihotrope folosite în scop medical;

c) dreptul de a detine, de a prepara si de a elibera, în conditiile legii, substante si medicamente stupefiante ori precursori ai acestora, folosite în scop medical;".

12. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Autorizatia de functionare prevăzută la art. 8 alin. (1) se acordă pe numele persoanei juridice si al farmacistului-sef de farmacie de către Ministerul Sănătătii.

(2) Pentru obtinerea autorizatiei de functionare prevăzute la art. 8 alin. (1), solicitantul depune următoarele documente:

a) cererea-tip;

b) contractul de muncă sau dovada exercitării profesiei în formă liberală, pentru o normă întreagă cu durata timpului de lucru de 8 ore, pentru farmacistul-sef al unitătii, si certificatul de membru al Colegiului Farmacistilor din România, eliberat în conditiile legii, însotit de certificatul profesional curent, emis de Colegiul Farmacistilor din România;

c) fisele de atributii ale farmacistilor, avizate de Colegiul Farmacistilor din România;

d) actul constitutiv al societătii comerciale prevăzute la art. 6 alin. (1);

e) copia certificatului de înregistrare a societătii la oficiul registrului comertului;

f) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, care atestă înregistrarea ca punct de lucru a spatiului destinat farmaciei comunitare sau, după caz, a sediului social cu activitate, pentru care se solicită autorizarea;

g) schita si datele privind localul unitătii;

h) lista privind dotarea cu mobilier, ustensile si aparatură;

i) dovada încadrării în prevederile art. 12 alin. (1) si (2);

j) dovada achitării taxei prevăzute la art. 44 pentru autorizare, mutare, preschimbare sau orice altă modificare în autorizatia de functionare a farmaciilor.

(3) Documentatia prevăzută la alin. (2) se depune la Ministerul Sănătătii.

(4) Autorizatia de functionare prevăzută la art. 8 alin. (1) se eliberează în urma unui raport de inspectie favorabil întocmit de personalul de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii.

(5) Inspectia se efectuează în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete prevăzute la alin. (2).

(6) în cazul unui raport de inspectie cu recomandări, se acordă un termen de maximum 30 de zile pentru remedierea deficientelor.

(7) Autorizatia de functionare prevăzută la art. 8 alin. (1) se eliberează în maximum 30 de zile de la efectuarea inspectiei, în cazul unui raport de inspectie favorabil.

(8) în cazul în care farmacia comunitară îsi schimbă persoana juridică pe numele căreia a fost eliberată autorizatia prevăzută la alin. (1), Ministerul Sănătătii eliberează o nouă autorizatie de functionare pe numele noii persoane juridice, în termen de 30 de zile de la data solicitării; până la eliberarea noii autorizatii, farmacia comunitară functionează în baza vechii autorizatii. Documentele pe baza cărora se vor face modificările vor fi prevăzute în norme.

(9) Personalul care are calitatea de a efectua inspectiile în vederea autorizării, supravegherii si controlului farmaciilor si drogheriilor trebuie să aibă gradul profesional de farmacist primar sau farmacist cu o vechime de minimum 8 ani în specialitate."

13. La articolul 11, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Orice modificare ulterioară a listei personalului de specialitate se comunică la Ministerul Sănătătii si la colegiile teritoriale, în termen de 30 de zile de la aceasta."

14. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) înfiintarea unei farmacii comunitare în mediul urban se face în functie de numărul de locuitori, dovedit prin adeverintă eliberată de autoritatea administratiei publice locale, după cum urmează:

a) în municipiul Bucuresti, o farmacie la 3.000 de locuitori;

b) în orasele resedintă de judet, o farmacie la 3.500 de locuitori;

c) în celelalte orase, o farmacie la 4.000 de locuitori.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se poate înfiinta câte o farmacie comunitară în gări, aerogări si centre comerciale de mare suprafată, definite conform legii, în care se desfăsoară activităti de comercializare cu amănuntul de produse si de alimentatie publică, situate într-un singur imobil, care utilizează o infrastructură comună si utilităti adecvate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Dovada încadrării spatiului în această prevedere se eliberează de autoritatea administratiei publice locale în a cărei rază teritorială se află.

(3) Ministerul Sănătătii publică pe pagina de internet proprie lista cu farmaciile comunitare autorizate, localitătile urbane unde se mai pot deschide farmacii comunitare, în conformitate cu conditiile prevăzute la alin. (1), precum si cu solicitantii care au depus cereri de înfiintare de farmacii, în ordinea depunerii lor, mentionându-se data la care s-au depus aceste cereri."

15. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Societătile comerciale care au înfiintate farmacii comunitare pot înfiinta oficine locale de distributie în localitătile din mediul rural în care nu este asigurată asistenta populatiei cu medicamente prin farmacii, inclusiv în satele arondate oraselor.

(2) Societătile comerciale care au înfiintate farmacii comunitare pot înfiinta în statiunile aflate pe litoral, în perioada sezonului estival, oficine locale de distributie.

(3) Mentiunea privind înfiintarea oficinelor locale de distributie în mediul rural si în statiunile aflate pe litoral se înscrie pe autorizatia de functionare a farmaciei comunitare titulare, care este autorizată si functionează.

(4) înfiintarea, organizarea si functionarea oficinelor locale de distributie prevăzute la alin. (1) si (2) se reglementează prin norme.

(5) în cazul în care în localitatea din mediul rural se înfiintează o farmacie comunitară, oficina locală de distributie se desfiintează."

16. La articolul 16, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Sub îndrumarea si controlul unui farmacist cu drept de liberă practică, în farmacia comunitară îsi pot efectua stagiul profesional studentii sau alte persoane aflate în procesul de învătământ farmaceutic."

17. La articolul 18, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Modalitatea de asigurare a asistentei farmaceutice a populatiei în timpul noptii sau în zilele nelucrătoare si de sărbători legale este stabilită de colegiile teritoriale si este obligatorie pentru toate farmaciile comunitare aflate în relatii contractuale cu casele de asigurări sociale de sănătate."

18. Articolul 19 se abrogă.

19. La articolul 20, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Mutarea sediului unei farmacii comunitare se comunică Ministerului Sănătătii si colegiilor teritoriale.

(2) Începerea activitătii la noul sediu se poate face numai dacă sunt îndeplinite conditiile de autorizare, pe baza raportului de inspectie favorabil întocmit de personalul de specialitate prevăzut la art. 10 alin. (9) si după înscrierea mentiunii noului sediu pe autorizatia de functionare initială."

20. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - Mutarea sediului se poate face numai cu

respectarea conditiilor prevăzute la art. 12 alin. (1). Până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, farmaciile comunitare înfiintate în conditiile art. 12 alin. (2) se pot muta numai în aceleasi conditii."

21. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Pentru motive întemeiate sau pentru motive obiective invocate de detinătorul autorizatiei prevăzute la art. 10 alin. (1), Ministerul Sănătătii poate aproba întreruperea activitătii farmaciei comunitare pe o perioadă de până la 180 de zile.

(2) Farmacia comunitară îsi poate suspenda activitatea în mod voluntar pentru o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice. Dacă perioada de suspendare depăseste 30 de zile calendaristice, este obligatorie anuntarea Ministerului Sănătătii si a colegiilor teritoriale."

22. La articolul 23, partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - Farmacia comunitară îsi încetează activitatea prin anularea autorizatiei de functionare emise de Ministerul Sănătătii în următoarele situatii:".

23. La articolul 23, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) decesul farmacistului-sef."


24. Articolul 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 24. - (1) Societătile comerciale care au în obiectul de activitate comercializarea cu amănuntul a medicamentelor pot înfiinta drogherii.

(2) Drogheria este condusă de un farmacist-sef sau de un asistent medical de farmacie sef.

(3) Poate fi farmacist-sef sau asistent medical de farmacie sef, în conditiile alin. (2), farmacistul cu drept de liberă practică, membru al Colegiului Farmacistilor din România, respectiv asistentul medical de farmacie cu drept de liberă practică, membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România.

(4) Drogheria functionează numai în prezenta a cel putin unui asistent medical de farmacie sau a unui farmacist."

25. Articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 25. - (1) Autorizatia de functionare a drogheriei se acordă de Ministerul Sănătătii pe numele persoanei juridice si al farmacistului-sef sau al asistentului medical de farmacie sef.

(2) Pentru obtinerea autorizatiei de functionare prevăzute la alin. (1), solicitantul depune următoarele documente:

a) cererea-tip;

b) contractul de muncă sau dovada exercitării profesiei în formă liberală, pentru o normă întreagă cu durata timpului de lucru de 8 ore, pentru farmacistul-sef al unitătii, si certificatul de membru al Colegiului Farmacistilor din România, eliberat în conditiile legii, însotit de certificatul profesional curent, emis de Colegiul Farmacistilor din România;

c) contractul de muncă pentru normă întreagă cu durata timpului de lucru de 8 ore si autorizatia de liberă practică, emisă de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din România, pentru asistentul medical de farmacie sef;

d) actul constitutiv al societătii comerciale;

e) copia certificatului de înregistrare a societătii la oficiul registrului comertului;

f) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, care atestă înregistrarea ca punct de lucru a spatiului destinat drogheriei sau, după caz, a sediului social cu activitate, pentru care se solicită autorizarea;

g) schita si datele privind localul unitătii, conform ordinului ministrului sănătătii;

h) lista privind dotarea cu mobilier si aparatură;

i) dovada achitării taxei prevăzute la art. 44 pentru autorizare, mutare, preschimbare sau orice altă modificare în autorizatia de functionare a drogheriilor.

(3) Autorizatia de functionare prevăzută la alin. (1) se eliberează în urma unui raport de inspectie favorabil întocmit de personalul de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii.

(4) Inspectia se efectuează în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete prevăzute la alin. (2)>.

(5) în cazul unui raport de inspectie cu recomandări, se acordă un termen de maximum 30 de zile pentru remedierea deficientelor.

(6) Autorizatia de functionare prevăzută la alin. (1) se eliberează în maximum 30 de zile de la efectuarea inspectiei, în cazul raportului favorabil.

(7) în cazul în care drogheria îsi schimbă persoana juridică pe numele căreia a fost eliberată autorizatia prevăzută la alin. (1), Ministerul Sănătătii eliberează o nouă autorizatie de functionare pe numele noii persoane juridice, în termen de 30 de zile de la data solicitării; până la eliberarea noii autorizatii de functionare, drogheria functionează în baza vechii autorizatii.

(8) Activitatea drogheriei se desfăsoară în conformitate cu Regulile de bună practică farmaceutică, elaborate de Ministerul Sănătătii si aprobate prin ordin al ministrului sănătătii."

26. Articolul 28 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Pentru motive întemeiate sau pentru motive obiective invocate de detinătorul autorizatiei prevăzute la art. 25 alin. (1), Ministerul Sănătătii poate aproba întreruperea activitătii drogheriei pe o perioadă de până la 180 de zile.

(2) Drogheria îsi poate suspenda activitatea în mod voluntar pentru o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice. Dacă perioada de suspendare depăseste 30 de zile calendaristice, este obligatorie anuntarea Ministerului Sănătătii si a colegiilor teritoriale."

27. La articolul 29, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) faliment."

28. Articolul 30 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - Conditiile de organizare si functionare a drogheriei se stabilesc prin norme."

29. Articolul 32 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Inspectia de autorizare si inspectiile de supraveghere în farmacii comunitare, farmacii cu circuit închis si în drogherii se exercită de Ministerul Sănătătii.

(2) Controlul privind exercitarea profesiei de farmacist se face de Colegiul Farmacistilor din România, prin filialele teritoriale, în conformitate cu prevederile legii."

30. Articolul 33 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - Inspectia de supraveghere în farmacii comunitare, farmacii cu circuit închis si drogherii se face cel putin o dată la 3 ani sau ori de câte ori este nevoie."

31. Articolul 37 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:

a) angajarea de personal farmaceutic de specialitate care nu posedă drept de liberă practică;

b) distributia medicamentelor fără documente care să ateste provenienta si/sau calitatea acestora;

c) nerespectarea prevederilor privind procedura de retragere a medicamentelor de farmacii si drogherii;

d) comercializarea medicamentelor cu termen de valabilitate depăsit;

e) nerespectarea Regulilor de bună practică farmaceutică, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii."

32. Articolul 38 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 38. -în cazul în care organele de inspectie prevăzute la art. 32 constată repetarea abaterilor privind organizarea, dotarea si functionarea farmaciei sau a drogheriei, pot dispune suspendarea activitătii si închiderea unitătii până la remedierea deficientelor constatate."

33. Articolul 39 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei si închiderea farmaciei, respectiv a drogheriei, următoarele fapte:

a) functionarea unei farmacii sau a unei drogherii fără autorizatie de functionare emisă de Ministerul Sănătătii;

b) detinerea sau eliberarea în drogherii a unor medicamente ale căror detinere si eliberare sunt interzise în drogherie;

c) încălcarea prevederilor art. 15 si ale art. 24 alin. (4)."

34. Articolul 40 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - (1) Constatarea faptelor ce constituie contraventii si aplicarea amenzilor se fac de personalul de specialitate din Ministerul Sănătătii.

(2) Modelul procesului-verbal de contraventie este prevăzut în norme.

(3) La sesizarea Colegiului Farmacistilor din România, Ministerul Sănătătii va efectua un control. Rezultatul controlului este transmis Colegiului Farmacistilor din România, potrivit legii."

35. La articolul 42, alineatele (2) si (3) se abrogă.


36. Articolul 43 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 43. - Dispozitiile art. 12 se aplică până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv."

37. Articolul 44 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - (1) Taxele pentru emiterea autorizatiei de functionare sunt următoarele:

a) pentru înfiintarea de farmacii în mediul urban - 3.000 lei;

b) pentru înfiintarea de farmacii în mediul rural - 150 lei;

c) pentru înfiintarea unei oficine locale de distributie - 100 lei;

d) pentru înfiintarea de drogherii în mediul urban - 2.000 lei;

e) pentru înfiintarea de drogherii în mediul rural - 50 lei.

(2) Taxele pentru emiterea unei noi autorizatii în cazul preschimbării sau al pierderii autorizatiei de functionare a farmaciei ori a drogheriei sunt următoarele:

a) pentru mediul urban - 100 lei;

b) pentru mediul rural - 50 lei.

(3) Pentru orice altă modificare înscrisă pe autorizatia de functionare a farmaciei sau drogheriei se percepe o taxă de 50 de lei.

(4) în cazul mutării sediului farmaciei sau drogheriei, cuantumul taxelor este cel prevăzut pentru înfiintare.

(5) Taxele prevăzute de prezenta lege se fac venit la bugetul de stat.

(6) Cuantumul taxelor prevăzute de prezenta lege se poate actualiza periodic, prin hotărâre a Guvernului."

Art. II. - Cererile depuse la Ministerul Sănătătii, în vederea eliberării autorizatiei de functionare pentru farmacii si drogherii, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, precum si documentele ce le însotesc vor fi analizate în conformitate cu prevederile acesteia.

Art. III. - în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, unitătile prevăzute la art. 42 din Legea farmaciei nr. 266/2008, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, care detin autorizatii de functionare cu termen de valabilitate, sunt obligate să preschimbe autorizatiile de functionare, în conditiile legii.

Art. IV. - În tot cuprinsul Legii farmaciei nr. 266/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 13 noiembrie 2008, sintagma „Ministerul Sănătătii Publice" se înlocuieste cu sintagma „Ministerul Sănătătii", iar sintagma „ordin al ministrului sănătătii publice" se înlocuieste cu sintagma „ordin al ministrului sănătătii".

Art. V. - Legea farmaciei nr. 266/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 13 noiembrie 2008, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

 

Bucuresti, 10 iunie 2009.

Nr. 236.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iunie 2009.

Nr. 934.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 3 alin. (2), ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, în semn de înaltă apreciere pentru rezultatele remarcabile avute în activitatea de conceptie, organizare, coordonare si eficientizare a apărării nationale, a profesionalismului dovedit cu prilejul participării la misiunile comune internationale la care România a luat parte, cu ocazia aniversării a 150 de ani de la înfiintare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, de război, Drapelului de luptă al Statului Major General.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 9 iunie 2009.

Nr. 921.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor ordine nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă recunostintă si apreciere pentru eforturile semnificative avute la dezvoltarea relatiilor de reciprocă încredere si colaborare, pe multiple planuri, dintre România si Sfântul Scaun,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiter monseniorului Paolo De Nicolo, episcop titular de Mariana (Corsica) si regent al Prefecturii Casei Pontificale.

Art. 2. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Comandor domnului Domenico Giani, inspector general al Corpului Jandarmeriei Pontificale si director al Directiei Serviciilor de Securitate si Protectie Civilă ale Vaticanului.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 9 iunie 2009.

Nr. 922.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, în semn de apreciere pentru întreaga activitate artistică încununată de premii nationale si internationale, pentru dăruirea si talentul dovedite în realizarea a numeroase filme cu tematică militară,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria D - „Arta spectacolului", domnului Cobasnian Boris Gabriel, operator imagine la Trustul de Presă al Armatei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 9 iunie 2009.

Nr. 923.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Actelor finale ale Conferintei regionale de radiocomunicatii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părti din regiunile 1 si 3, în benzile de frecvente 174-230 MHz si 470-862 MHz,si a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 67 din 8 aprilie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supun spre ratificare Parlamentului Actele finale ale Conferintei regionale de radiocomunicatii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părti din regiunile 1 si 3, în benzile de frecvente 174-230 MHz si 470-862 MHz, si cele pentru revizuirea Acordului de ia Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 9 iunie 2009.

Nr. 924.

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 783

din 12 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, exceptie ridicată de Societatea Comercială Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group - SA. - Sucursala Brasov în Dosarul nr. 9.315/197/2006 al Curtii de Apel Brasov - Sectia penală si pentru cauze cu minori.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 5 mai 2009, în prezenta consilierului juridic al autorului exceptiei si a reprezentantului Ministerului Public, si au fost consemnate în încheierea din aceeasi dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea pentru data de 12 mai 2009.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 2 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 9.315/197/2006, Curtea de Apel Brasov - Sectia penală si pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group - S.A. - Sucursala Brasov cu ocazia solutionării recursului formulat împotriva unei decizii penale pronuntate de Tribunalul Brasov.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 încalcă accesul liber la justitie, dreptul la un proces echitabil, conditiile si limitele restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si dreptul la un recurs efectiv si dreptul la protectia proprietătii, întrucât abrogarea dispozitiilor art. 3859 alin. 1 pct. 171 din Codul de procedură penală duce la imposibilitatea exercitării controlului judiciar în situatia gresitei aplicări a legii în alte cazuri decât cele strict prevăzute de art. 3859 din Codul de procedură penală si, pe cale de consecintă, la mentinerea unor solutii gresite ce nu mai pot fi remediate în niciun fel, mai ales după abrogarea institutiei recursului în anulare.

Curtea de Apel Brasov - Sectia penală si pentru cauze cu minori apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile din Legea fundamentală si din actele normative internationale invocate. Face trimitere, în acest sens, la deciziile Curtii Constitutionale nr. 1.073/2007 si nr. 379/2008.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 sunt constitutionale, invocând în acest sens deciziile Curtii Constitutionale nr. 1.073/2007 si nr. 947/2008. Mai arată că prevederile art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale nu au incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, având următorul cuprins: „Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează: [...] 185. La articolul 3859, punctul 171 al alineatului 1 se abrogă."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi legale, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 referitoare la accesul liber la justitie si la dreptul la un proces echitabil si ale art. 53 privind conditiile si limitele restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, raportate la prevederile art. 13 referitoare la dreptul la un recurs efectiv din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale art. 1 privind protectia proprietătii din primul Protocol aditional la Conventie.


Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Referitor la competenta sa, Curtea retine că art. 146 lit. d) din Constitutie nu exceptează de la controlul de constitutionalitate dispozitiile legale de abrogare si că, în cazul constatării neconstitutionalitătii lor, acestea îsi încetează efectele juridice în conditiile prevăzute de art. 147 alin. (1) din Legea fundamentală, iar prevederile legale care au format obiectul abrogării continuă să producă efecte. în acelasi sens, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 18 februarie 2000, si prin Decizia nr. 62 din 18 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 12 februarie 2007.

Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată si urmează să fie admisă pentru considerentele expuse în continuare.

Pct. 171 al art. 3859 alin. 1 din Codul de procedură penală, abrogat prin dispozitiile art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006, prevede unul dintre cazurile în care hotărârile recurate sunt supuse casării, si anume: „când hotărârea este contrară legii sau când prin hotărâre s-a făcut o gresită aplicare a legii". Gândit de legiuitor drept caz de casare cu caracter general privind încălcarea legii materiale, acesta a fost introdus în Codul de procedură penală prin Legea nr. 141/1996 pentru modificarea si completarea acestui cod, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 14 noiembrie 1996, în conditiile existentei si în procesul civil a unui atare motiv de casare, consacrat de prevederile art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă: „când hotărârea pronuntată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea gresită a legii", realizându-se astfel o abordare unitară a acestei problematici în dreptul procesual român.

Curtea constată că abrogarea pct. 171 al art. 3859 alin. 1 din Codul de procedură penală, prin eliminarea posibilitătii criticării pe calea recursului a unei hotărâri judecătoresti pe motiv că este contrară legii sau că s-a făcut o gresită aplicare a legii, închide părtii interesate calea valorificării efective a dreptului încălcat.

Într-adevăr, ori de câte ori legea penală sau civilă a fost încălcată, trebuie să se asigure părtii interesate posibilitatea de a cere si de a obtine restabilirea legalitătii prin casarea hotărârii nelegale. Or, prin abrogarea pct. 171 al art. 3859 alin. 1 din Codul de procedură penală, se asigură existenta remediului numai pentru unele dintre cazurile de încălcare a legii materiale penale, formulate la pct. 12-17, 19 si 20 ale aceluiasi articol, iar pe de altă parte, se creează un vid de reglementare în ceea ce priveste desfiintarea hotărârii nelegale în situatia încălcării legii civile. Asadar, recursul reclamantului în procesul civil de daune produse printr-o infractiune se poate întemeia pe aplicarea gresită a legii civile, în timp ce pentru recursul părtii civile sau al părtii responsabile civilmente din procesul penal nu există temei de casare în cazul gresitei aplicări a legii civile în solutionarea actiunii civile de către instanta penală. Prin urmare, partea civilă si partea responsabilă civilmente sunt lipsite de posibilitatea apărării intereselor lor legitime specifice în cadrul procesului penal, spre deosebire de părtile procesului civil.

Curtea constată că abrogarea art. 3859 alin. 1 pct. 171 din Codul de procedură penală încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie, precum si ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului raportate la prevederile art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil si ale art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în mod constant în jurisprudenta sa, de exemplu în cauzele Aydin contra Turciei (1997), Rotaru împotriva României (2000) si Conka contra Belgiei (2002), că efectul esential al dispozitiei cuprinse în art. 13 din Conventie constă în a impune existenta unui recurs intern ce abilitează instanta natională să ofere o „reparatie adecvată", recursul trebuind să fie „efectiv" din punctul de vedere atât al reglementării, cât si al rezultatului practic.

În sfârsit, Curtea constată că motive de casare similare cu cel prevăzut de textul de lege abrogat prin dispozitiile supuse controlului de constitutionalitate se regăsesc si în legislatiile procesual penale ale altor tări europene, precum Italia, Franta si Spania.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (1) si (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), al art. 29 si al art. 31 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, exceptie ridicată de Societatea Comercială Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group - S.A. - Sucursala Brasov în Dosarul nr. 9.315/197/2006 al Curtii de Apel Brasov - Sectia penală si pentru cauze cu minori.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 785

din 12 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor. Exceptia a fost ridicată de Florina Izabela Cîrstea în Dosarul nr. 7.856/1/2008 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 5 mai 2009, fiind consemnate în încheierea de sedintă de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a dispus amânarea pronuntării pentru data de 12 mai 2009.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele: Prin încheierea din 3 decembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 7.856/1/2008, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Florina Izabela Cîrstea într-un litigiu având ca obiect solutionarea recursului introdus împotriva unei hotărâri a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la înscrierea acesteia la concursul de promovare în functia de judecător de tribunal.

În motivarea exceptiei autoarea acesteia sustine, în esentă, că prevederea de lege criticată „este neconstitutională prin excludere si discriminatorie", întrucât face posibilă promovarea în conditii mai facile la instantele superioare numai a magistratilor fosti avocati si excluderea posibilitătii promovării în aceleasi conditii a magistratilor care anterior admiterii în magistratură au fost consilieri juridici. Precizează că judecătorii în functie, indiferent de activitatea desfăsurată anterior admiterii în magistratură, au acelasi statut constitutional. Autoarea exceptiei sustine că discriminarea este cu atât mai evidentă cu cât, anterior admiterii în magistratură, activitatea desfăsurată anterior în functia de consilier juridic a fost asimilată cu cea de avocat. Arată că, desi initial toti magistratii se află în situatie de egalitate, pentru admiterea în profesie fiind cerută vechime de 5 ani în diferite profesii juridice, pe parcursul desfăsurării profesiei, legea instituie o prezumtie de „necorespundere profesională" a magistratilor fosti consilieri juridici fată de cei care au fost avocati, care sunt prezumati de lege superiori din punct de vedere profesional, din moment ce li se reduce perioada de activare în magistratură necesară pentru promovare, restrângând astfel dreptul celorlalti magistrati.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal, întrunită în plen, „a hotărât în unanimitate sesizarea din oficiu în aceste dosare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 din Legea nr. 303/2004".

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, întrucât „autoarea acesteia doreste, în realitate, completarea dispozitiei criticate din Legea nr. 303/2004 în sensul luării în considerare, la calculul vechimii prevăzute de art. 44 alin. (1) din acelasi act normativ, si a perioadei în care judecătorul sau procurorul a fost consilier juridic", ceea ce excedează competentei Curtii Constitutionale, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale. în opinia sa, dispozitiile de lege criticate fac abstractie de faptul că dobândirea calitătii de magistrat s-a realizat în urma promovării concursului de admitere în magistratură, cu îndeplinirea conditiilor cerute de lege, printre care si cele privind vechimea minimă necesară în functii juridice, inclusiv cea în functia de consilier juridic. Arată că, în contradictie cu principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor, la examenul de promovare a magistratilor se ia în considerare si perioada în care judecătorul sau procurorul a fost avocat. Consideră că, pe cale de consecintă, pentru persoane aflate în aceeasi situatie, judecători si procurori care au promovat concursul de admitere în magistratură, cu îndeplinirea conditiilor cerute de lege, se aplică un tratament juridic diferit în ceea ce priveste promovarea la instantele sau parchetele imediat superioare, fiind încălcat principiul egalitătii în drepturi.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile art. 44 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005. Din motivarea scrisă a exceptiei rezultă însă că autorul acesteia are în vedere numai alin. (2) al art. 44, care are următorul cuprins:

- Art. 44 alin. (2): „La calcularea vechimii prevăzute la alin. (1) se ia în considerare si perioada în care judecătorul sau procurorul a fost avocat."

Art. 44 alin. (1) prevede conditiile pe care trebuie să le îndeplinească judecătorii si procurorii pentru a putea participa la concursul de promovare la instantele sau parchetele imediat superioare, printre acestea numărându-se si anumite conditii minime de vechime.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine dispozitiilor din Legea fundamentală cuprinse la art. 16 - „Egalitatea în drepturi" si art. 53 - „Restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti".


Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că sub incidenta prevederilor art. 44 din Legea nr. 303/2004 intră, în principal, acei magistrati care au fost numiti în magistratură pe bază de concurs în conditiile art. 33 alin. (1) din aceeasi lege. Este vorba despre fostii judecători si procurori care si-au încetat activitatea din motive neimputabile lor, personalul de specialitate juridică din Ministerul Justitiei, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National de Criminologie, Institutul National de Expertize Criminalistice si din Institutul National al Magistraturii, avocatii, notarii, asistentii judiciari, consilierii juridici, personalul de probatiune cu studii superioare juridice, ofiterii de politie judiciară cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care au îndeplinit functii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române si Institutul Român pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din învătământul juridic superior acreditat si magistratii-asistenti de la Înalta Curte de Casatie si Justitie, toate aceste persoane pot participa la concursul de admitere în magistratură dacă au o vechime minimă de 5 ani în functiile enumerate.

Dintre cei declarati admisi la concursul de admitere în magistratură, numai cei care au fost avocati se pot înscrie, ulterior, la concursul de promovare la instantele sau parchetele imediat superioare fără să aibă vechimea minimă efectivă în magistratură necesară, potrivit art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, beneficiind de asimilarea vechimii în avocatură cu vechimea în magistratură.

Asadar, în ceea ce priveste conditiile ce trebuie îndeplinite pentru a accede la functia de judecător sau procuror la instantele sau parchetele superioare, se instituie un privilegiu în favoarea celor care au fost avocati, în detrimentul tuturor celorlalti. Tinând cont de faptul că, la momentul înscrierii la concursul de admitere în magistratură, toti candidatii au fost considerati egali sub aspectul profesiei si al vechimii necesare potrivit art! 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, este inechitabilă oferirea unui asemenea tratament privilegiat la un moment ulterior unei anumite categorii de magistrati. Nimic nu justifică aparitia unei diferentieri între cele două momente din cariera unui magistrat, respectiv momentul admiterii în magistratură si cel al promovării. De vreme ce au fost declarati admisi la concursul de admitere în magistratură, nu se poate presupune decât că toti magistratii, indiferent de functia în domeniul juridic pe care au avut-o anterior, au evoluat si s-au perfectionat în cadrul unor repere profesionale similare, neexistând niciun motiv pentru conferirea unei mai mari îndreptătiri la promovarea la instantele sau parchetele superioare unei anumite categorii, între magistrati, pe parcursul dezvoltării profesionale, nu pot exista decât eventuale discrepante generate de gradul individual de pregătire, nicidecum de împrejurări particulare, anterioare admiterii în magistratură.

Diferentierea nu se poate justifica nici pe considerentul că activitatea pe care o desfăsoară avocatii este mai apropiată de cea pe care o desfăsoară judecătorii si procurorii. Acelasi lucru se poate spune si despre alte categorii de juristi, printre cele mai sugestive exemple în acest sens fiind asistentii judiciari (care participă alături de judecători în completele care solutionează litigii de muncă), grefierii cu studii superioare juridice (care sunt auxiliari ai justitiei, fiind îndeaproape implicati în partea procedurală a activitătii jurisdictionale) ori magistratii-asistenti de la Înalta Curte de Casatie si Justitie (care au un statut foarte asemănător judecătorilor, conditiile generale de numire a lor fiind cele prevăzute pentru functia de judecător si procuror, iar dispozitiile Legii nr. 303/2004 privind incompatibilitătile si interdictiile, formarea profesională continuă si evaluarea periodică, drepturile si îndatoririle, precum si răspunderea disciplinară a judecătorilor si procurorilor aplicându-se în mod corespunzător si acestora).

Este de asemenea adevărat că tipul de activitate desfăsurată anterior admiterii în magistratură de alte categorii de juristi, cum ar fi, spre exemplu, persoanele care au îndeplinit functii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului ori al Administratiei Prezidentiale, este greu să fie asimilat cu activitatea jurisdictională si, implicit, vechimea în astfel de functii să fie asimilată vechimii în magistratură necesară pentru înscrierea la concursul de promovare la instantele sau parchetele superioare.

Tocmai de aceea solutia pentru îndepărtarea stării de neconstitutionalitate rezultată din conditiile diferentiate pe criteriul functiei anterior detinute, prevăzute de textul de lege criticat, nu poate fi decât constatarea existentei unei inegalităti, contrare prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Prin urmare, Curtea constată că prevederile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 constituie o încălcare a principiului egalitătii si nediscriminării, prin instituirea unui tratament diferentiat unor cazuri egale, în lipsa unei justificări obiective si rezonabile.

Curtea Constitutională a mai fost sesizată în câteva rânduri cu exceptia de neconstitutionalitate ce face obiectul cauzei de fată, dar a respins-o ca inadmisibilă, fără să examineze conformitatea textului de lege criticat cu normele constitutionale, întrucât motivarea neconstitutionalitătii textului de lege tindea la completarea acestuia, atributie ce excedează competentei instantei de contencios constitutional. în cazul de fată, însă, analizând situatia generală reglementată de norma criticată si observând că aceasta afectează, într-un fel sau altul, un număr considerabil de magistrati, Curtea constată că prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, observând, totodată, că legiuitorul este singurul în măsură să remedieze situatia injustă pe care a generat-o prin edictarea acestui text de lege.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată de Florina Izabela Cîrstea în Dosarul nr. 7.856/1/2008 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal si constată că prevederile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor sunt neconstitutionale.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea obiectivelor etapei a X-a 2009 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (2) si al art. 110 alin. (3) din Legea nr. 173/2008 privind interventiile active în atmosferă,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă obiectivele etapei a X-a 2009 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Fondurile pentru finantarea obiectivelor prevăzute la art. 1 se asigură din fondurile alocate cu această destinatie, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si

dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 659.

 

ANEXĂ

 

OBIECTIVELE

etapei a X-a 2009 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii din structura Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor

Denumirea obiectivului din cadrul investitiei

Suma

(mii lei)

Termen final de realizare

Natura cheltuielilor

1.

Centru Zonal de Coordonare

Proiectare si engineering, obtinere avize, acorduri, autorizatii, asistentă

2.300,257

15.12.2009

Cap. 83.01 - Agricultură, silvicultură si vânătoare,

2.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea

Executie lucrări c+m si dotări pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea

1.000

15.12.2009

Cap. 83.01 - Agricultură, silvicultură si vânătoare, titlul VII- Alte transferuri

3.

Centrul Zonal de Coordonare Transilvania si Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mures

Finalizare proiectare si engineering, obtinere avize, autorizatii, asistentă tehnică, consultantă, know-how si executie lucrări de c+m pentru Centrul Zonal de Coordonare Transilvania si Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mures

600

15.12.2009

Cap. 83.01 - Agricultură, silvicultură si vânătoare, titlul VII- Alte transferuri

4.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timis

Finalizare proiectare si engineering, obtinere avize, autorizatii, asistentă tehnică, consultantă, know-how si executie lucrări de c+m pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timis

400

15.12.2009

Cap. 83.01 - Agricultură, silvicultură si vânătoare, titlul VII- Alte transferuri

 

TOTAL GENERAL:

 

4.300,257

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 49 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului National al Politistilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.305/2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (1) al articolului 49 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului National al Politistilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.305/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 5 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

„(11) Resursele de la bugetul de stat prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. b) se alocă Corpului, sub formă de transferuri din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, pentru completarea veniturilor proprii ale Corpului necesare perfectionării pregătirii profesionale a membrilor Corpului.

(12) Alocarea sumelor de către Ministerul Administratiei si Internelor se face pe baza contractului încheiat cu Corpul, în care se prevăd activitătile si programele minimale ce urmează a fi realizate de acesta.

(13) în situatia în care activitătile si programele minimale stabilite conform alin. (12) nu sunt realizate, Corpul va restitui ordonatorului principal de credite la finele anului sumele neutilizate, conform prevederilor legale."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 667.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, situate în judetul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, situate în judetul Dolj, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul

administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 673.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor drumuri de interes local, situate în judetul Dolj, care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale

 

Nr. crt.

Indicativul si traseul drumului propus

Pozitii kilometrice (origine-destinatie)

Lungime

- km -

Provine din:

1.

DC 45 A: Gara Leu - limita administrativă a comunei Leu cu comuna Teslui

3+000-6+250

3,250

drum vicinal

2.

DC 155: Negoesti (DN 6B) - Godeni - Spineni - Melinesti (DN 6B)

0+000-6+500

6,500

drum vicinal


RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 769/C/2008 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 21 martie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexă, la pozitia 5, în loc de: „5. Al Sayegh Osama, fiul lui Ibrahim Issa si Mărim Azar, născut la data de 1 martie 1962 în localitatea Al Mafraq, Iordania, cu domiciliul în Bucuresti, Str. Albotei nr. 33, bl. X2, ap. 2, sectorul 1. Copii minori: Al Sayegh Daniel, născut la data de 23 august 2001, si Al Sayegh Albert, născut la data de 16 martie 2003. (920A/2007)" se va citi: „5. Al Sayegh Osama, fiul lui Al Sayegh Ibrahim si Al Sayegh Mărim, născut la data de 1 martie 1962 în localitatea Al Mafraq, Iordania, cu domiciliul în Bucuresti, Str. Albotei nr. 33, bl. X2, ap. 2, sectorul 1. Copii minori: Al Sayegh Daniel, născut la data de 23 august 2001, si Al Sayegh Albert, născut la data de 16 martie 2003. (920A/2007)".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.451/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 2 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 6, în loc: „6. Arnăut Ion, fiul lui Mihail (născut la 10.10.1938 în localitatea Utconosovca) si Elena, născut la data de 20 februarie 1965 în localitatea Utconosovca, raionul Izmail, Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Bd. Renasterii nr. 25, ap. 12. (8.669/2003)" se va citi: „6. Arnăut Ion, fiul lui Mihail (născut la 10.10.1938 în localitatea Utkonosovka) si Elena, născut la data de 20 februarie 1965 în localitatea Utkonosovka, raionul Ismail, Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Bd. Renasterii nr. 25, ap. 12. (8.669/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.607/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 27 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 221, în loc de: „221. Ponomariov Serghei, fiul lui Ponomariov Vladimir si Ponomariov Măria (născută la 2.04.1939 în localitatea Vărăncău), născut la data de 9 martie 1974 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Columna nr. 54, ap. 5A. (257/2007)" se va citi: „221. Ponomariov Serghei, fiul lui Ponomariov Vladimir si Ponomariov Măria (născută la 2.04.1939 în localitatea Vărăncău), născut la data de 29 martie 1974 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Columna nr. 54, ap. 5A. (257/2007)".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.242/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 12 ianuarie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 32, în loc: „32. Hadjiu Stefan, fiul lui Ion (născut la 17.01.1913 în localitatea Vulcănesti) si Teodora, născut la data de 9 august 1946 în localitatea Plavni, raionul Ismail, Odesa, Republica Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Vadul lui Isac, raionul Vulcănesti. (10.200/2003)" seva citi: „32. Hadjiu Stefan, fiul lui Ion (născut la 17.01.1913 în satul Plavni, raionul Reni, regiunea Odesa) si Teodora, născut la data de 9 august 1946 în localitatea Plavni, raionul Ismail, Odesa, Republica Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Vadul lui Isac, raionul Vulcănesti. (10.200/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 741/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 25 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 34, în loc de: „34. Berezovski Valeri, fiul lui Alexandru (născut la 1.09.1918 în localitatea Bălti) si Lidia, născut la data de 19 noiembrie 1957 în localitatea Rîscani, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Ostrovschi nr. 32, ap. 19. (3.382/2004)" se va citi: „34. Berezovski Valeri, fiul lui Alexandru (născut la 1.09.1918 în localitatea Bălti) si Lidia, născut la data de 19 noiembrie 1957 în localitatea Borosenii Noi, raionul Rîscani, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Ostrovschi nr. 32, ap. 19. (3.382/2004)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 907/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 27 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 70, în loc de: „70. Solomon Jonatan Eitan, fiul luiAlmafred si Beka, născut la data de 15 februarie 1977 în Iran, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, Yafo, str. Bnei Moshe nr. 25, ap. 6. (2.790/2008)" se va citi: „ 70. Solomon Jonathan Eitan, fiul lui Almafred si Beka, născut la data de 15 februarie 1977 în Iran, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, Yafo, str. Bnei Moshe nr. 25, ap. 6. (2.790/2008)".


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 977/C/2009 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexă, la pozitia 11, în loc de: „11.AI Qaisi Belal, fiul lui Yousef si Yusra, cetătean iordanian, născut la data de 28 decembrie 1968 în localitatea Zarqa, Iordania, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, Str. Culturii nr. 2, ap. 8, judetul Timis. (789/2008) Copii minori: Al Quasi Quais, născut la data de 28 august 2008." se va citi: „11. Al Qaisi Belal, fiul lui Yousef si Yusra, cetătean iordanian, născut la data de 28 decembrie 1968 în localitatea Zarqa, Iordania, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, Str. Culturii nr. 2, ap. 8, judetul Timis. (789/2008) Copii minori: Al Qaisi Qais, născut la data de 28 august 2008.";

- în anexă, la pozitia 23, în loc de: „23. Cansi Mehmet, fiul lui Seyhmus si Suphiye, cetătean turc, născut la data de 17 februarie 1962 în localitatea Mardin, Turcia, cu domiciliul actual în localitatea Ciolpani, str. Calea Bucuresti nr. 27, judetul Ilfov. (754/2008) Copii minori: Cansi Seyhmus, născut la data de 14 iulie 1993." se va citi: „23. Cansi Mehmet, fiul lui Seyhmus si Suphiye, cetătean turc, născut la data de 17 februarie 1962 în localitatea Mardin, Turcia, cu domiciliul actual în localitatea Ciolpani, str. Calea Bucuresti nr. 27, judetul Ilfov. (754/2008) Copii minori: Cansi Seyhmus, născut la data de 14 iulie 1993, si Cansi Muhammed Mir, născut la data de 9 martie 2009."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.116/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 21, în loc de: „21. Bogen Carmelia, fiica lui Klein Siegfried si Sofia Suzette, născută la data de 18 mai 1954 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon LeZion, str. Hameghila nr. 2. (220/2006)."se va citi: „21. Bogen Carmela, fiica lui Klein Siegfried si Sofia Suzette, născută la data de 18 mai 1954 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon LeZion, str. Hameghila nr. 2. (220/2006)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.214/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 28 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 117, în loc de: „117. Sarban Valentina, fiica lui Becciu Eremia si Ecaterina (fiica lui Melistean Pavel si Elena, născută la 15.02.1902 în localitatea Festelita), născută la data de 19 mai 1970 în localitatea Festelita, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Stefan Vodă, str. 31 August nr. 16, ap. 50. (14.089/2003) Copii minori: Sarban Cristian, născut la data de 23.01.1992, si Sarban Ecaterina, născută la data de 26.08.1997."se va citi: „117. Becciv Valentina, fiica lui Becciu Eremia si Ecaterina (fiica lui Melisteanu Pavel si Elena, născută la 15.02.1902 în localitatea Festelita), născută la data de 19 mai 1970 în localitatea Festelita, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Stefan Vodă, str. 31 August nr. 16, ap. 50. (14.089/2003) Copii minori: Sarban Cristian, născut la data de 23.01.1992, si Sarban Ecaterina, născută la data de 26.08.1997."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.238/C/2009 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 24 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexă, la pozitia 61, în loc de: „61. Ozcan Ayhan, fiul lui Ozcan Ismail si Ozcan Zatiye, cetătean turc, născut la data de 1 ianuarie 1963 în localitatea Susehri, Turcia, cu domiciliul actual în localitatea Târgu Mures, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 47, ap. 7. (2.300/2008) Copii minori: Ozcan Meri, născut la data de 10.07.1997, Ozcan Mustafa, născut la data de 18.03.1999, si Ozcan Selin, născută la data de 17.09.2008."se va citi: „61. Ozcan Ayhan, fiul lui Ozcan Ismail si Ozcan Zatiye, cetătean turc, născut la data de 1 ianuarie 1963 în localitatea Susehri, Turcia, cu domiciliul actual în localitatea Târgu Mures, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 47, ap. 7. (2.300/2008) Copii minori: Ozcan Mert, născut la data de 10.07.1997, Ozcan Mustafa, născut la data de 18.03.1999, si Ozcan Selin, născută la data de 3.09.2008."

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.