MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 375/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 375            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 3 iunie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

872. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Administratiei si Internelor

 

873. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            609. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Centrului National de Cultură al Romilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            565. - Ordin al ministrului mediului pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului

 

            619. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea evidentei iesirii din vigoare a unor acorduri internationale în domeniul sanitar-veterinar si fitosanitar

 

            1.129. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind valorificarea prin vânzare la licitatie a bunurilor sechestrate potrivit dispozitiilor Codului de procedură fiscală

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

            16. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 12/2009 privind transferul participantilor între fondurile de pensii administrate privat

 

REPUBLICĂRI

 

            Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-maior cu două stele Udor Potenchin Aurel trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 30 mai 2009.

Nr. 872.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Valerica Epure se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Maldivelor si în Republica Democrată Socialistă Sri Lanka.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 30 mai 2009.

Nr. 873.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Centrului National de Cultură al Romilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Centrul National de Cultură al Romilor se reorganizează si va purta denumirea de Centrul National de Cultură a Romilor - Romano Kher, institutie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri si cu dispozitiile legale în vigoare.

(2) Centrul National de Cultură a Romilor - Romano Kher este succesor universal al Centrului National de Cultură a Romilor.

(3) Centrul National de Cultură a Romilor - Romano Kher, denumit în continuare Centrul, este asezământ cultural de drept public.

(4) Sediul Centrului este situat în municipiul Bucuresti, calea Ferentari nr. 86, sectorul 5.

(5) La data finalizării lucrărilor de constructie si amenajare a sediului Centrului, situat la adresa prevăzută la alin. (4), imobilul va fi înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului si în administrarea Centrului, în conditiile legii.

(6) Până la data finalizării lucrărilor de constructie si amenajare a sediului Centrului, acesta functionează într-un imobil, pe bază de contract de închiriere.

Art. 2. - (1) Centrul îsi îndeplineste rolul de serviciu cultural de utilitate publică, desfăsurând activităti în domeniul cultural, de informare, de educatie permanentă, de sustinere si derulare a programelor si proiectelor culturale destinate comunitătii rome si/sau de promovare a culturii rome, în conformitate cu legislatia română în vigoare.

(2) Centrul îsi desfăsoară activitatea, în principal, pe bază de programe si proiecte elaborate de conducerea acestuia, concepute pentru a răspunde nevoilor comunitătii căreia i se adresează, în concordantă cu strategiile în domeniu stabilite de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.

Art. 3. - (1) Desfăsurarea activitătii Centrului urmăreste, în principal, realizarea următoarelor obiective:

a) oferirea de programe si servicii culturale pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul cresterii gradului de acces si de participare a cetătenilor de etnie romă la viata culturală;

b) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea si punerea în valoare a culturii si a patrimoniului imaterial traditional al minoritătii rome;

c) sustinerea programelor, proiectelor si actiunilor artistilor independenti, ale organizatiilor neguvernamentale si ale altor organizatii, în acord cu principiile si obiectivele Centrului;

d) sprijinirea debutului si afirmării tinerilor creatori si interpreti si implicarea în educarea prin artă a publicului pentru receptarea culturii rome;

e) realizarea de parteneriate cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, din tară si din străinătate, care urmăresc aceleasi obiective.

(2) În scopul îndeplinirii obiectivelor sale, Centrul organizează si desfăsoară, în conditiile legii, activităti de tipul:

a) programe anuale si/sau multianuale, proiecte si actiuni culturale în domeniul artelor spectacolului, expozitional, muzeal, precum si alte activităti artistice;

b) evenimente culturale cu rol educativ si/sau de divertisment, la nivel national si international, precum si promovarea acestora;

c) cursuri de educatie permanentă si formare profesională continuă din domeniul culturii, autorizate potrivit legii;

d) finantare de programe, proiecte si actiuni culturale ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice de drept public sau de drept privat cu misiune social-educativă sau culturală romă explicită;

e) realizarea si editarea de publicatii specifice pe orice tip de suport;

f) realizarea de studii si cercetări culturale, singur sau în parteneriat cu institutii abilitate;

g) ocrotirea si promovarea mediului cultural traditional si a meseriilor traditionale rome;

h) organizarea de rezidente pentru tinerii artisti.

Art. 4. - (1) Centrul organizează, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările si completările ulterioare, cel putin o sesiune anuală de finantare a ofertelor culturale prevăzute la art. 3 alin. (1)lit. c) si alin.(2) lit. d).

(2) Centrul are obligatia să prevadă distinct în bugetul anual propriu fondurile publice necesare pentru acordarea de finantări nerambursabile în conditiile prezentei hotărâri si ale prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. - (1) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 77 si se asigură în limita numărului total de posturi prevăzut la pct. II „Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.

(2) Structura organizatorică a Centrului cuprinde departamente, servicii, birouri si alte compartimente functionale.

(3) Structura organizatorică, statul de functii si Regulamentul de organizare si functionare ale Centrului se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national, la propunerea directorului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - (1) Functionarea Centrului se asigură prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată sau determinată, în functii de specialitate, precum si prin activitatea unor persoane care participă la realizarea programelor si proiectelor culturale în baza unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturile conexe sau în baza unor conventii reglementate de Codul civil.

(2) Încadrarea personalului cu contract individual de muncă se face în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) si (3) din


Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Salarizarea personalului Centrului se face cu respectarea dispozitiilor art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Personalul existent la data reorganizării Centrului este preluat pe bază de concurs sau examen, după caz, în vederea verificării aptitudinilor profesionale, corespunzător atributiilor si structurii organizatorice ale institutiei, organizat în termen de 30 de zile de la data aprobării organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului.

Art. 7. - Statul de functii al Centrului cuprinde următoarele posturi de conducere:

a) director;

b) director adjunct programe;

c) director adjunct economic.

Art. 8. - (1) Directorul asigură organizarea, gestionarea si conducerea activitătii Centrului în baza si în conformitate cu clauzele contractului de management încheiat cu Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, în conditiile legii.

(2) Directorul Centrului este ordonator tertiar de credite.

(3) În exercitarea atributiilor sale, directorul Centrului emite decizii.

(4) Angajarea directorilor adjuncti prevăzuti la art. 7 lit. b) si c) se face pe bază de concurs organizat de Centru, cu participarea reprezentantilor Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 9. - (1) Prin decizie a directorului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se înfiintează Consiliul administrativ si Consiliul consultativ ale Centrului.

(2) Consiliul administrativ este format din:

a) presedinte - directorul Centrului;

b) membri:

(i) directorul adjunct programe si directorul adjunct economic;

(ii) reprezentantul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National;

(iii) sefii de compartiment, după caz.

(3) Consiliul consultativ este format din 5-7 membri, personalităti culturale, si are rolul de:

a) a sprijini directorul în elaborarea strategiilor culturale pentru îndeplinirea obiectivelor Centrului;

b) a face propuneri cu privire la domeniile prioritare pentru care Centrul va acorda finantări nerambursabile.

(4) Consiliul administrativ si Consiliul consultativ se organizează si functionează în baza Regulamentului de organizare si functionare a Centrului.

Art. 10. - (1) Activitatea Centrului este finantată din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, precum si din alte surse, potrivit prevederilor legale.

(2) Veniturile proprii ale Centrului pot proveni din:

a) realizarea activitătilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-c);

b) vânzarea biletelor de intrare la spectacole/concerte;

c) editarea si vânzarea de cărti, studii, cercetări si alte publicatii de specialitate;

d) prestarea de servicii culturale;

e) valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul său;

f) sponsorizări sau donatii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine, în conditiile legii;

g) alte activităti specifice, realizate de Centru, în conditiile legii.

(3) Centrul stabileste, în conditiile legii, preturi sau tarife pentru activitătile pe care le desfăsoară, conform legii, sumele încasate reprezentând venituri proprii ale institutiei.

(4) Liberalitătile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de conditii ori de sarcini care pot afecta autonomia Centrului sau care sunt contrare obiectului său de activitate.

Art. 11. - Centrul are în dotare un număr de două autoturisme, pentru activitătile sale specifice, cu un consum lunar maxim de 300 litri.

Art. 12. - Nr. crt. 37 de la pct. II „Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 21 ianuarie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„37.

Centrul National de Cultură A Romilor - Romano Kher

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat"

 

Art. 13. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 834/2003 privind înfiintarea Centrului National de Cultură al Romilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 22 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 20 mai 2009.

Nr. 609.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului

 

În baza art. 131 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

ministrul mediului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul de finantare a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Administratia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

 

Bucuresti, 8 mai 2009.

Nr. 565.

 

ANEXĂ

 

GHID DE FINANTARE

a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului

 

Art. 1. - Prezentul ghid de finantare furnizează informatii privind completarea cererilor de înscriere în Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului, denumit în continuare Program, a cererilor de finantare pentru proiecte, precum si desfăsurarea programului de finantare. Ghidul de finantare este documentul în care sunt precizate toate criteriile de eligibilitate ce trebuie să fie îndeplinite de către solicitantul finantării, precum si cele privind proiectul si cheltuielile, bugetul prevăzut si desfăsurarea programului de finantare.

Art. 2. - Obiectul Programului îl reprezintă finantarea de la Fondul pentru mediu a proiectelor de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului.

Art. 3. - Scopul Programului îl reprezintă îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire si obtinerea de apă caldă menajeră, precum si stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

Art. 4. - În sensul prezentului ghid de finantare, expresiile si termenii de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritate- Administratia Fondului pentru Mediu;

b) beneficiar- solicitantul al cărui proiect a fost aprobat si care a încheiat contract pentru finantare cu Autoritatea;

c) instalator - operatorul economic specializat, care comercializează si instalează sisteme de încălzire ce utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană;

d) sistem de încălzire - complex de instalatii, echipamente si elemente destinate obtinerii/producerii de energie termică;

e) sistem de încălzire clasic - sistem de încălzire bazat pe arderea combustibililor fosili: produse petroliere, gaze naturale, cărbuni;

f) solicitant- unitatea administrativ-teritorială.

Art. 5. - Unitătile administrativ-teritoriale pot depune proiecte de finantare în cadrul Programului pentru imobilele aflate în proprietatea sau în administrarea lor ori pentru asociatiile de proprietari/locatari cu personalitate juridică, care au sediul pe raza administrativă a respectivelor unităti administrativ-teritoriale.

Art. 6. - Pentru a participa la Program, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să nu înregistreze obligatii de plată restante la bugetul general consolidat;


b) să detină contributia proprie în vederea implementării proiectului; în cazul asociatiilor de proprietari/locatari se va mentiona contributia formată din cota aprobată de către unitatea administrativ-teritorială si cota asociatiei de proprietari/locatari;

c) să aibă în administrare sau în proprietate imobilul pe care urmează să se implementeze proiectul ori a încheiat un contrat de mandat, în cazul unitătilor administrativ-teritoriale care solicită finantare pentru asociatiile de proprietari/locatari.

Art. 7. - (1) Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finantării Programului se face anual, în limita fondurilor stabilite cu această destinatie prin bugetul anual de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Pentru anul 2009, suma prevăzută pentru derularea Programului este de 310.000 mii lei.

(3) Unitătile administrativ-teritoriale pot solicita finantare pentru mai multe locatii în cadrul aceleiasi cereri de finantare.

Art. 8. - (1) Finantarea se acordă prin modalitate nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului.

(2) Procentul de cheltuieli eligibile nefinantat constituie contributia proprie a solicitantului si este asigurată din surse financiare proprii.

(3) Finantarea se face esalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finantare si pe măsura realizării proiectului.

(4) Finantarea nerambursabilă, asigurată de Administratia Fondului pentru Mediu, se acordă în procent de până la 80% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

(5) Consiliul local va stabili cota de participare pentru asociatiile de proprietari/locatari.

(6) Cuantumul finantării nu poate depăsi următoarele valori:

a) 4.000.000 lei pentru unitătile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mare de 100.000;

b) 3.000.000 lei pentru unitătile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 50.000-100.000;

c) 2.000.000 lei pentru unitătile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 20.000-50.000;

d) 1.000.000 lei pentru unitătile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori între 3.000-20.000;

e) 500.000 lei pentru unitătile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mic de 3.000.

(7) Cuantumul finantării reprezintă însumarea valorilor tuturor obiectivelor pentru care se solicită finantare de către un solicitant.

Art. 9. - (1) Unitătile administrativ-teritoriale care doresc participarea la Program pentru imobilele din patrimoniul propriu, trebuie să depună următoarele documente:

a) cererea de finantare nerambursabilă, în formatul prevăzut în anexa nr. 1;

b) copia certificatului de înregistrare fiscală;

c) copie de pe hotărârea consiliului local, consiliului judetean si acordul cu privire la contractarea finantării;

d) înscrisuri din care să rezulte că beneficiarul are în proprietate sau în administrare imobilul în care se va monta sistemul de încălzire;

e) aprobarea în consiliul local sau consiliul judetean a studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii;

f) declaratie pe propria răspundere că sunt prevăzute în buget sumele necesare cofinantării proiectelor de mediu;

g) declaratie pe propria răspundere că vor include în dosarul achizitiilor publice solicitările Administratiei Fondului pentru Mediu prevăzute în prezentul ghid de finantare;

h) studiul de fezabilitate, care să cuprindă explicit: consumul lunar de apă rece si apă caldă menajeră, certificat de documentele de plată si numărul de utilizatori, exceptând acorduri si autorizatii.

(2) Unitătile administrativ-teritoriale care doresc participarea la Program pentru asociatiile de proprietari/locatari trebuie să depună, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), e)-g), si următoarele documente:

a) contractul de mandat privind participarea la Program, încheiat în formatul prevăzut în anexa nr. 5, si actul aditional al acestuia, încheiat în formatul prevăzut în anexa nr. 6;

b) hotărârea adunării generale a proprietarilor/locatarilor cu privire la acordul de înscriere în Program, în formatul prevăzut în anexa nr. 2;

c) solicitarea de înscriere în Program, în formatul prevăzut în anexa nr. 3;

d) acordul tuturor proprietarilor/locatarilor cu privire la participarea la Program, în cazul asociatiilor de proprietari/locatari, în formatul prevăzut în anexa nr. 4;

e) hotărârea consiliului local cu privire la stabilirea cotei de participare a acestuia la implementarea Programului;

f) hotărârea asociatiei de proprietari/locatari cu privire la cota de participare la Program.

Art. 10. - Sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli efectuate în cadrul Programului:

a) cheltuielile prevăzute pentru realizarea investitiei conform studiului de fezabilitate (instalatii, subansamble, constructii aferente instalatiilor);

b) cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor si încercărilor;

c) taxa pe valoare adăugată (TVA);

d) cheltuielile cu consultanta, studii de fezabilitate, proiect tehnic, publicitate, în limita a 8% din cheltuielile eligibile.

Art. 11. - Sunt considerate neeligibile următoarele cheltuieli:

a) cheltuielile efectuate până la semnarea contractului de finantare, excluzând cheltuielile prevăzute la art. 10 lit. d);

b) cheltuielile unui eventual credit contractat de beneficiar pentru plata contributiei proprii, cheltuieli bancare, comisioane, diferente de curs valutar;

c) costurile de exploatare a instalatiilor existente sau realizate în cadrul proiectului;

d) cheltuielile realizate în regie proprie;

e) cheltuielile privitoare la emiterea acordurilor, avizelor si autorizatiilor;

f) cheltuielile cu orice fel de amendă sau cheltuielile de judecată generate de lucrările de instalare a sistemului.

Art. 12. - (1) Aprobarea proiectului are la bază analiza si evaluarea cererii de finantare si a documentatiei depuse de către solicitant.

(2) Presedintele Autoritătii emite o dispozitie prin care numeste Comisia de analiză constituită din personalul Autoritătii.

(3) Comisia de analiză verifică si analizează documentele prezentate de către solicitant si formulează propuneri prin grila de evaluare a eligibilitătii solicitantului, întocmită în formatul prevăzut în anexa nr. 7, comisiei de avizare constituite prin ordin al ministrului mediului.

(4) Comisia de avizare aprobă sau respinge cererea de finantare a solicitantului.

(5) Lista solicitantilor aprobati si lista solicitantilor respinsi se publică pe site-ul Autoritătii după finalizarea procedurii de analiză si evaluare.


(6) Solicitantii nemultumiti de decizia comisiei de avizare pot depune o contestatie la sediul Autoritătii în termen de 3 zile de la data afisării pe pagina de internet a proiectelor aprobate si a celor respinse.

(7) Contestatiile se solutionează de către o comisie constituită prin ordin al ministrului mediului.

(8) Solutionarea contestatiilor se face în termen de 7 zile de la data expirării termenului de depunere a contestatiilor si se finalizează prin elaborarea listei finale cu proiectele selectate care se aprobă de către comisia de avizare.

Art. 13. - (l)Contractul-cadru pentru finantare nerambursabilă în cadrul Programului este prevăzut în anexa nr. 8.

(2) Autoritatea nu efectuează plăti în avans pentru lucrări efectuate anterior încheierii contractului de finantare nerambursabilă, cu exceptia prevederilor art. 10 lit. d), nu efectuează plăti pe baza facturilor pro forma emise de către instalator beneficiarului finantării si nu efectuează plăti pentru facturile reprezentând avansuri în baza unor conventii.

(3) Decontarea sumei către beneficiar se face în baza contractului pentru finantare si a cererii de tragere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la contractul de finantare nerambursabilă.

Art. 14. - (1) Responsabilitatea întocmirii documentatiei de achizitie, organizării si derulării procedurii de achizitie, potrivit prevederilor legislatiei specifice achizitiilor publice, revine beneficiarului.

(2) Vor fi incluse în documentatia de achizitie următoarele prevederi minime pe care instalatorii trebuie să le îndeplinească pentru a fi admisi la licitatie:

a) să fie persoană juridică si obiectul de activitate principal sau secundar corespunde grupei CAEN 432 - Lucrări de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrări de instalatii pentru constructii;

b) să aibă experientă în domeniu;

c) să aibă îndeplinite obligatiile de plată a taxelor, impozitelor si contributiilor către bugetul general consolidat, Fondul pentru mediu;

d) să nu fie insolvabili, în stare de reorganizare juridică sau faliment, în încetare de plăti sau în stare de insolventă, să nu aibă suspendate activitătile economice sau să nu se afle în situatii similare;

e) să nu sponsorizeze activităti cu efect negativ asupra mediului;

f) să declare, prin reprezentantii lor legali, că sistemele utilizate în cadrul instalatiei corespund reglementărilor de punere pe piată si sunt conforme cu standardele europene, adoptate la nivel national;

g) să asigure o garantie de 3 ani pentru sistemele de încălzire;

h) să fie autorizati de furnizor pentru comercializarea si montajul echipamentelor livrate de acesta;

i) să aibă personal specializat si instruit de furnizorul de echipamente pentru montajul acestora;

j) echipamentele si instalatiile sub regimul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat să fie însotite de documentatia solicitată de legile în vigoare pentru punerea în functiune.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) atrage rezilierea de drept a contractului de finantare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere si fără îndeplinirea altor formalităti, iar beneficiarul este obligat să returneze, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii notificării de încetare a contractului, sumele finantate de Autoritate până la acel moment.

Art. 15. - Evaluarea cererilor de finantare se va face după următoarele criterii:

a) cota de cofinantare;

b) tipul sistemului de încălzire înlocuit;

c) raportul cost-beneficiu al instalatiei;

d) gradul de utilizare si randamentul instalatiei propuse;

e) cererile de finantare vor fi aprobate în ordinea descrescătoare a punctajului acordat conform grilei de evaluare a eligibilitătii solicitantului.

Art. 16. - (1) Pentru anul 2009 se organizează două sesiuni de depunere a proiectelor cu următoarele sume aferente:

a) sesiunea I - 150.000 mii lei;

b) sesiunea II - 160.000 mii lei.

(2) Sesiunile vor fi stabilite prin dispozitia presedintelui Autoritătii si vor fi publicate pe site-ul acesteia.

(3) Sumele neutilizate într-o sesiune se reportează pentru sesiunea următoare.

(4) Cererea de finantare si documentatia anexată, legată, paginată si opisată, se depun într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autoritătii, la adresa Administratia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, codul postal 060031, si în format electronic. Pe plic trebuie scrise în mod obligatoriu următoarele informatii;

a) denumirea si adresa completă ale solicitantului;

b) pentru „Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului".

(5) Documentele prevăzute la alin. (4) pot fi transmise prin postă, cu confirmare de primire, sub conditia ca data de expediere, evidentiată prin stampila postei, să nu depăsească data-limită de depunere aferentă sesiunii de finantare.

(6) Documentatia continând stersături, ilizibilă, incompletă sau neconformă cu realitatea, atrage respingerea cererii de finantare.

Art. 17. - (1) Toate datele, informatiile, instructiunile, comunicatele si alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul Autoritătii, www.afm.ro, la sectiunea „Informatii privind Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului".

(2) Singurele informatii si instructiuni valabile prezentate în mass-media, referitoare la Program, sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului si a Autoritătii.

Art. 18. - (1) Beneficiarul finantării care a participat la Program este obligat să inscriptioneze sistemul cu sintagma „Finantat din Fondul pentru mediu".

(2) Orice demers publicitar efectuat de către beneficiar sau instalator cu privire la proiectul propus, în orice formă si în orice mediu, trebuie să specifice că acesta este realizat în cadrul „Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului", derulat de Ministerul Mediului si finantat de Autoritate.

Art. 19. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ghid de finantare.

 


ANEXA Nr. 1

la ghidul de finantare

 

Antet solicitant........................................

Nr. de înregistrare (la solicitant)...................din data...............

Nr. de înregistrare (la AFM)...................din data......................

 

CERERE DE FINANTARE NERAMBURSABI

 

Denumirea solicitantului.......................................................................................

Forma juridică de organizare...............................................................................

Codul fiscal...........................................................................................................

Adresa sediului: Str...............................................................................nr..........

Localitatea (municipiu/oras/comună/sat)..............................................................

Judetul/sectorul....................................................................................................

Telefon........................, fax................., e-mail....................................................

Reprezentant legal...............................................................................................

Responsabil de proiect.........................................................................................

Telefon (fix si mobil).............................., e-mail...................................................

 

FINANTARE SOLICITATĂ

 

..................................................................................... (Unitatea administrativ-teritorială) solicită o finantare nerambursabilă în sumă de...........................lei, reprezentând.........% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru amplasarea sistemelor care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului în cadrul următoarelor  locatii: ...................................................................................................................

Valoarea totală a proiectului este de......................................lei (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile).

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, conform ghidului de finantare, este de..........................................lei.

Contributia proprie reprezintă...............% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

Subsemnatul, reprezentant al............................................................ (Unitatea administrativ-teritorială) faptei declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate de fals în declaratii, următoarele:

a) sunt îndeplinite obligatiile exigibile de plată a impozitelor si taxelor către bugetul general consolidat, bugetul local si Fondul pentru mediu;

b) nu avem cazier fiscal;

c) nu sustinem activităti/nu sponsorizăm si nu vom sustine/nu vom sponsoriza activităti cu efect negativ asupra mediului pe întreaga durată a contractului de finantare;

d) detinem contributia proprie necesară implementării proiectului;

e) nu am furnizat informatii false în documentele prezentate;

f) am depus întreaga documentatie solicitată de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), conform Ghidului de finantare al Fondului pentru mediu; în cazul în care proiectul propus spre finantare se implementează într-un imobil care apartine unei alte entităti juridice si nu se află în administrarea noastră, am depus Contractul de mandat nr............/....;

g) suntem de acord cu faptul că în timpul procesului de analiză si evaluare a proiectului poate apărea ca necesară completarea cu noi acte, autorizatii, avize etc. a documentatiei depuse initial, pe care, la cererea si în termenul precizat de AFM, ne obligăm să le depunem.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informatiilor continute în prezenta cerere de finantare nerambursabilă si în toate celelalte formulare si documente depuse, inclusiv documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale si corecte si declar că am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

Neîndeplinirea conditiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor conditii va duce automat la respingerea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finantare în cadrul acestui program, dacă aceasta a fost acordată.

Finantarea nerambursabilă solicitată, dacă va fi aprobată si acordată, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în această cerere de finantare si în formularele si documentele aferente.

Prin semnarea prezentei cereri de finantare nerambursabilă si aplicarea stampilei, semnatarul confirmă că a înteles si si-a însusit în întregime continutul acesteia.

 

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal al solicitantului

…………………………………………

Numele, prenumele si functia responsabilului de proiect

…………………………………………

 

 

Semnătura reprezentantului legal si stampila solicitantului

…………………………………………

Semnătura responsabilului de proiect

…………………………………………


ANEXA Nr. 2

la ghidul de finantare

 

ASOCIATIA DE PROPRIETARI/LOCATARI

Localitatea.......................................................Judetul (sectorul)..............................................,

str......................................................................nr......, bl............., codul postal.....................

Cod de înregistrare fiscală...............................

HOTĂRÂREA

Adunării generale a proprietarilor/locatarilor

nr............din data...............

 

Luând cunostintă de prevederile Ordinului ministrului mediului nr. 565/2009 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului si de continutul contractului de mandat afisat la avizierul Asociatiei de proprietari/locatari începând cu data........................,

Adunarea generală a proprietarilor/locatarilor, în sedinta ordinară/extraordinară din data de.............................., în prezenta a..........membri din totalul de..........membri ai asociatiei,

HOTĂRĂSTE:

Înscrierea Asociatiei de proprietari/locatari ...............................................din localitatea.............................................., judetul/sectorul......................................., str.................................................nr........, bl............, codul postal..........................., codul de înregistrare fiscală............................................., în Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului.

Drept care îl împuterniceste pe presedintele asociatiei de proprietari, dna/dl.............................................., să semneze, în numele si pentru fiecare dintre proprietarii înscrisi în lista anexată, contractul de mandat transmis de către unitatea administrativ-teritorială si să solicite acesteia, în scris, înscrierea în Program.

Prezenta hotărâre se afisează la avizierul asociatiei de proprietari/locatari si va însoti documentatia ce urmează a fi transmisă.............................................................. (consiliul local al unitătii administrativ-teritoriale)

 

Presedinte,

……………………………………

(numele si semnătura)

L.S.

 

ANEXA Nr. 3

la ghidul de finantare

 

ASOCIATIA DE PROPRIETARI/LOCATARI

Localitatea.......................................................Judetul (sectorul)..............................................,

str.............................................................nr......, bl............., codul fiscal...............................

Nr................./...........................

 

Către

Municipiul/Orasul/Comuna/Sectorul.......al municipiului Bucuresti

 

SOLICITARE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM

 

Domnule Primar,

 

Ca urmare a Ordinului ministrului mediului nr. 565/2009 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului,

În temeiul împuternicirii acordate de către adunarea generală a asociatiei de proprietari prin Hotărârea nr....................... din data de..............................,

Asociatia de proprietari/locatari din localitatea.........................................................., judetul/sectorul ............................., str...........................................................................nr.........., bl............., codul fiscal..............................., codul postal........................,

prin prezenta solicită înscrierea în Program a blocului (blocurilor) de locuinte.............................................., în conditiile si cu respectarea Ordinului ministrului mediului nr. 565/2009.

În sustinerea cererii se anexează:

- hotărârea adunării generale a proprietarilor/locatarilor;

- lista proprietarilor/locatarilor;

- contractul de mandat semnat de ambele părti.

 

Presedinte,

(numele si semnătura) L.S.

 


ANEXA Nr. 4 la ghidul de finantare

 

ASOCIATIA DE PROPRIETARI/LOCATARI

Localitatea.......................................................Judetul (sectorul)..............................................,

str......................................................................nr......, bl.............codul postal.....................

Codul fiscal...............................

Nr................./...........................

 

LISTA proprietarilor/locatarilor*)

- situatie la data de.........................-

 

Asociatia de proprietari/locatari, prin presedintele acesteia, declară următoarele:

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Nr. apartamentului

Proprietar/Locatar

Suprafata utilă

în proprietate individuală

- m2 -

Cota-parte indiviză din proprietatea comună

- % -

Observatii

Numele si prenumele

0

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

100%

X

 

Răspundem pentru realitatea si exactitatea datelor înscrise.

Presedinte,

..............................

(numele si semnătura) L.S.

Administrator,

..............................

(numele si semnătura)


*) Se anexează la Hotărârea adunării generale a proprietarilor/locatarilor nr........................../..........................

 

ANEXA Nr. 5

la ghidul de finantare

 

CONTRACT DE MANDAT*)

nr............../....................................

 


*) Prezentul contract reprezintă un model care cuprinde clauzele minime si obligatorii, părtile având libertatea să îl completeze cu alte clauze, după caz.

 

Prezentul contract se încheie în conformitate cu prevederile Codului civil, ale Ghidului de finantare a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 565/2009, si ale Hotărârii adunării generale a proprietarilor/locatarilor........................nr.........din data de..............................

Prezentul contract se încheie între următoarele părti:

1. Municipiul/Orasul/Comuna/Sectorul......al municipiului Bucuresti, cu sediul în localitatea, judetul/sectorul ......................., str. .......................................... nr. ......, telefon .................., fax .................., reprezentat de dna/dl . ............................................, primar (coordonator local), în calitate de mandatar,

si

2. Asociatia de proprietari/locatari ........................................................, cu sediul în localitatea ........................................., judetul/sectorul ...................................., str. ......................................nr. ......, bl. ..........., telefon .........................,fax ......................, cont IBAN.................................., deschis la ..................., cod fiscal ....................., reprezentată prin dna/dl. .................................., în calitate de presedinte, posesoare/posesor a/al actului de identitate ......seria .......nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ..................., eliberat de ................................ la data de......................., domiciliată/domiciliat în localitatea..............................., str..................................nr............, bl............., se........, et........, ap........, sectorul/judetul......................................, născută/născut la data de (ziua, luna, anul)........................, în localitatea............................................., sectorul/judetul................................, fiica/fiul lui.............................si a/al........................, codul numeric personal................................., în calitate de mandant.

 

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

 

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie mandatarea de către asociatia de proprietari/locatari (mandant), beneficiar final al investitiei, a coordonatorului local (mandatar) să stabilească si să efectueze în numele si pentru mandant, cu titlu gratuit, măsurile si actiunile ce se impun în conditiile si cu respectarea prevederilor Ghidului de finantare a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 565/2009.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile părtilor contractante

 

Art. 2. - Obligatiile mandatarului (coordonatorului local) sunt:

a) să elaboreze documentatia de atribuire a contractelor de proiectare si executie a lucrărilor din cadrul Programului, denumite în continuare lucrări;

b) să organizeze procedurile de achizitie publică, să semneze si să gestioneze contractele de achizitie publică pentru prestarea serviciilor de proiectare si executie a lucrărilor;

c) să asigure întocmirea documentatiei de avizare a lucrărilor de interventie si să supună aprobării, conform legii, indicatorii tehnico-economici aferenti;

d) să notifice mandantului documentatia de avizare a lucrărilor si indicatorii tehnico-economici care stau la baza completării, prin act aditional la contractul de mandat, a valorii acestor lucrări si a sumelor aferente cotelor de participare ale celor două părti;

e) să transmită mandantului actul aditional la prezentul contract de mandat, cuprinzând cota-parte ce revine acestuia pentru executarea lucrărilor, precum si durata de executie a acestora;

f) să contracteze executarea lucrărilor după semnarea actului aditional la contractul de mandat;

g) să emită certificatul de urbanism, autorizatia de construire si ordinul de începere a lucrărilor;

h) să organizeze receptia la terminarea lucrărilor si receptia finală după expirarea garantiei de bună executie;

i) să predea mandantului documentatia legală pentru completarea cărtii tehnice a constructiei;

j) să deschidă un cont separat în numele unitătii administrativ-teritoriale la Trezoreria Statului, pentru finantarea executiei lucrărilor, în conditiile legii;

k) să efectueze plata lucrărilor executate, în cotele si în conditiile prevăzute de ghidul de finantare, conform documentelor de plată;

l) să solicite mandantului virarea sumei aferente părtii ce îi revine, pe baza deconturilor de plată a lucrărilor executate;

m) să desfăsoare orice actiuni necesare executării în conditii de eficientă a lucrărilor la blocul de locuinte;

n) să înstiinteze mandantul asupra existentei oricărei situatii de natură să îi prejudicieze interesele, precum si asupra actiunilor întreprinse.

Art. 3. - Actele juridice încheiate de către mandatar, în limitele mandatului, sunt opozabile tertilor.

Art. 4. - Obligatiile mandantului (asociatia de proprietari/ locatari):

A. Obligatiile membrilor asociatiei de proprietari/locatari sunt:

a) să îsi însusească valorile cuprinse în documentatia de avizare a indicatorilor tehnico-economici;

b) să îl împuternicească pe presedintele asociatiei de proprietari/locatari să semneze actul aditional la contractul de mandat;

c) să constituie suma necesară cofinantării corespunzătoare cotei-părti prevăzute de ghidul de finantare si de hotărârea unitătii administrativ-teritoriale;

d) să desemneze un reprezentant la receptia la terminarea lucrărilor si la receptia finală.

B. Obligatiile presedintelui asociatiei de proprietari/locatari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

a) să informeze membrii asociatiei de proprietari/locatari, prin afisarea la avizierul asociatiei a tuturor documentelor primite/transmise de la/la mandatar;

b) să convoace, conform legii, adunarea generală a proprietarilor/locatarilor imediat după primirea de la mandatar a documentatiei de avizare a indicatorilor tehnico-economici în vederea aducerii la cunostintă a valorilor si pentru stabilirea cotelor de participare în sarcina fiecărui proprietar/locatar;

c) să supună aprobării adunării generale a proprietarilor/ locatarilor:

(i) măsurile de interventie fundamentate în documentatia de avizare a lucrărilor din cadrul Programului;

(ii) cuantumul sumei necesare cofinantării executării lucrărilor, în conditiile prevăzute de ghidul de finantare; (iii) cotele de participare la Program stabilite în sarcina fiecărui proprietar proportional cu cota-parte indiviză de proprietate, pentru constituirea sumei necesare cofinantării executării lucrărilor de interventii;

d) să semneze si să transmită coordonatorului local, în maximum 30 de zile, actul aditional la prezentul contract de mandat, în care se prevede valoarea lucrărilor;

e) să vireze din fondul de reparatii al asociatiei, pe numele mandatarului, suma ce îi revine, conform legii, pentru plata lucrărilor executate.

Art. 5. - Mandantul nu poate solicita modificări ale proiectului în baza căruia s-a emis autorizatia de construire.

Art. 6. -în cazul în care adunarea generală a asociatiei de proprietari/locatari nu aprobă executarea lucrărilor de interventie fundamentate în documentatia de avizare, hotărârea motivată a adunării generale a proprietarilor/locatarilor va fi transmisă mandatarului.

 

CAPITOLUL III

Termenul contractului

 

            Art. 7. - (1) Prezentul contract de mandat intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părti.

            (2) Prezentul contract are valabilitate până la data procesului-verbal de receptie finală.

 

CAPITOLUL IV

Încetarea contractului

 

Art. 8. - Prezentul contract încetează de plin drept, fără somatie si fără îndeplinirea altor formalităti, în cazul în care:

a) mandantul hotărăste că nu este de acord cu executarea lucrărilor, după luarea la cunostintă a documentatiei de avizare a lucrărilor si a indicatorilor tehnico-economici;

b) la data semnării procesului-verbal de receptie finală a lucrărilor de interventie la blocul de locuinte nr.........................

 

CAPITOLUL V

Forta majoră

 

Art. 9. - Forta majoră este constatată de o autoritate competentă.

Art. 10. - Forta majoră exonerează părtile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract de mandat, pe toată perioada în care aceasta actionează.

Art. 11. - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.

Art. 12. - Partea contractantă care invocă forta majoră are obligatia de a notifica celeilalte părti, imediat si în mod complet, producerea acesteia si de a lua orice măsuri care îi stau la dispozitie în vederea limitării consecintelor.

Art. 13. - Dacă forta majoră actionează sau se estimează că va actiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părti să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 

CAPITOLUL VI

Notificări

 

Art. 14. - în acceptiunea părtilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi depusă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 15. -în cazul în care notificarea se face prin postă, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire si se consideră primită de destinatar ia data mentionată de oficiul postal primitor pe această confirmare.


Art. 16. - Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în ziua expediată, dacă aceasta a fost zi lucrătoare si dacă transmiterea s-a făcut până la ora 17,00, sau în prima zi lucrătoare, dacă ziua expedierii faxului era nelucrătoare.

Art. 17. - Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părti dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitătile prevăzute la articolele precedente.

 

CAPITOLUL VII

Litigii

 

            Art. 18. -în cazul în care rezolvarea neîntelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre solutionare instantelor judecătoresti competente din România.

 

CAPITOLUL VIII

Clauze finale

 

Art. 19. - (1) În prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul z/ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

Art. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între părtile contractante.

 

Art. 21. - Fac parte integrantă din prezentul contract următoarele anexe:

- anexa nr. 2 la ghidul de finantare

- Hotărârea adunării generale a proprietarilor/locatarilor nr...........din data de.................... (în original);

- anexa nr. 4 la ghidul de finantare - Lista proprietarilor/locatarilor din blocul de locuinte.

Art. 22. - Prezentul contract de mandat constituie titlu executoriu pentru sumele avansate de autoritătile administratiei publice locale si nerecuperate în caz de culpă sau renuntare la Program de la mandant (asociatiile de proprietari/locatari) până la receptia finală a lucrărilor executate.

Art. 23. - Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din acesta, reprezintă vointa părtilor.

Art. 24. - Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

Art. 25. - Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

Art. 26. - Prezentul contract de mandat a fost încheiat astăzi, ........................., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeasi valoare juridică.

 

Mandatar, (coordonatorul local, prin primar)

…………………………………………

(numele si semnătura)

L.S.

Mandant, (asociatia de proprietari/locatari, prin presedinte)

…………………………………………

(numele si semnătura) L.S.

Nr.........din data......................

Nr. ............din data......................

 

ANEXA Nr. 6

la ghidul de finantare

 

ACT ADITIONAL NR. 1*)

la Contractul de mandat nr....../................

 

Prezentul act aditional la contractul de mandat se încheie în conformitate cu prevederile Codului civil, ale art. 6 din Ghidul de finantare a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 565/2009, si ale Hotărârii adunării generale a proprietarilor/locatarilor nr..........din data de..........................

Prezentul act aditional se încheie între următoarele părti:

1. Municipiul/Orasul/Comuna/Sectorul ... al municipiului Bucuresti), cu sediul în localitatea ................................, judetul/sectorul ................................., str. .......................................... nr. .............., telefon.........................., fax................................., reprezentat de dna/dl. ....................................................................., primar (coordonator local), în calitate de mandatar,

si

2. Asociatia de proprietari/locatari ................................................., cu sediul în localitatea............................................, judetul/sectorul........................., str. .............................nr......., bl. ........, telefon ..............., fax ............., cont IBAN ..........................., deschis la ...................., codul fiscal .........................., reprezentată prin dna/dl ................................................., în calitate de presedinte, posesoare/posesor a/al actului de identitate ........... seria ...........nr. ............................., eliberat de ...............................la data de.............................., domiciliată/domiciliat în localitatea ......................................, str........................................nr..........., bl.........., sc........., et........., ap........., sectorul/judetul................................, născută/născut la data de ........................................ (ziua, luna, anul) în localitatea................................, sectorul/judetul....................................., fiica/fiul lui.........................si a/al..................................., codul numeric personal.........................., în calitate de mandant.

Art. 1. - Obiectul prezentului act aditional îl constituie exprimarea acordului mandantului (asociatia de proprietari/ locatari) pentru executarea lucrărilor în cadrul Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului, denumite în continuare lucrări.

Art. 2. - (1) Mandantul a luat act de continutul documentatiei de avizare a lucrărilor, de indicatorii tehnico-economici aprobati, aferenti blocului de locuinte situat în.................., precum si de durata de executie a lucrărilor si cota-parte ce revine asociatiei de proprietari/locatari pentru finantarea executării lucrărilor.

(2) Mandantul îsi exprimă acordul privind valoarea lucrărilor de interventie si aprobă constituirea sumei necesare

Art. 3. - (1) Valoarea lucrărilor este de..............mii lei.

(2) Cota-parte ce revine asociatiei de proprietari/locatari este de......................mii lei.

(3) Durata de executare a lucrărilor este de....................luni.

Art. 4. - Cofinantarea în cuantum de................se constituie prin contributii ale proprietarilor/locatarilor la fondul de reparatii al asociatiei de proprietari/locatari, proportional cu cota-parte indiviză.

Art. 5. - Mandantul (Asociatia de proprietari/locatari) îl mandatează pe mandatar să contracteze executarea lucrărilor la blocul de locuinte la valoarea prevăzută la art. 3 alin. (1) si în termenul prevăzut la art. 3 alin. (3).

Art. 6. - Mandantul este de acord cu virarea sumei aferente cotei-părti ce îi revine pe baza deconturilor lunare de plată a lucrărilor executate.

Art. 7. - Prezentul act aditional completează Contractul de mandat nr..........., încheiat în data de.......................

Art. 8. - Prezentul act aditional a fost încheiat astăzi,................, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeasi valoare juridică.

 

Mandatar, (coordonatorul local, prin primar)

…………………………………………

(numele si semnătura)

L.S.

Mandant, (asociatia de proprietari/locatari, prin presedinte)

…………………………………………

(numele si semnătura) L.S.

Nr.........din data......................

Nr. ............din data......................


*) Prezentul act aditional reprezintă un model care cuprinde clauzele minime si obligatorii, părtile având libertatea să îl completeze cu alte clauze, după caz.


cofinantării corespunzătoare cotei-părti prevăzute de hotărârea unitătii administrativ-teritoriale si este de acord cu realizarea lucrărilor.

 

ANEXA Nr. 7

la ghidul de finantare

 

GRILĂ DE EVALUARE A ELIGIBILITĂTII SOLICITANTULUI

 

Unitatea administrativ-teritorială:

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de înscriere:...........................

Suma solicitată prin cererea de finantare:..................................lei

 

 

 

 

 

Criteriul de eligibilitate

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

Eligibilitatea solicitantului

DA

NU

Comentarii

1.

Cererea de finantare (CF) este completată integral, stampilată si semnată de reprezentantii autorizati ai solicitantului si de persoana responsabilă de proiect.

 

 

 

2.

Cererea de finantare contine declaratia reprezentantului legal al unitătii administrativ-teritoriale, potrivit căreia:

 

 

 

 

- nu sponsorizează/sustine activităti cu efect negativ asupra mediului;

- detine contributia proprie necesară implementării proiectului;

- nu are obligatii exigibile de plată la bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Copia certificatului de înregistrare fiscală

 

 

 

4.

Copia hotărârii consiliului local sau a consiliului judetean privind aplicarea la Program si acordul cu privire la contractarea finantării

 

 

 

5.

Documentele din care să rezulte că beneficiarul are în proprietate sau în administrare imobilul în care se va monta sistemul de încălzire sau contractul de mandat privind instalarea sistemului de încălzire pentru imobilele care nu se află în proprietatea sau în administrarea consiliului local sau consiliului judetean

 

 

 

6.

Solicitarea de înscriere în Program a asociatiei de proprietari/locatari si hotărârea adunării generale a acesteia cu privire la acordul de înscriere în Program

 

 

 

7.

Acordul tuturor proprietarilor/locatarilor cu privire la participarea la Program

 

 

 

8.

Hotărârea unitătii administrativ-teritoriale cu privire la stabilirea cotei de participare a acestuia la implementarea Programului pentru asociatiile de proprietari/locatari

 

 

 

9.

Hotărârea asociatiei de proprietari/locatari cu privire la cota de participare la Program

 

 

 

10.

Hotărârea consiliului local sau a consiliului judetean prin care se aprobă studiul de fezabilitate potrivit anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii

 

 

 


11.

Declaratie pe propria răspundere că sunt prevăzute în buget sumele necesare cofinantării proiectelor de mediu

 

 

 

12.

Declaratie pe propria răspundere că se vor include în dosarul de achizitii publice solicitările AFM prevăzute în ghidul de finantare

 

 

 

13.

Studiul de fezabilitate conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, care să cuprindă explicit consumul lunar de apă rece/apă caldă menajeră, certificat de documentele de plată, si numărul de utilizatori

 

 

 

14.

Criterii de evaluare

Punctaj

- cota de finantare

 

20% - 0 puncte 30% - 2 puncte

 

35% - 4 puncte 40% - 8 puncte 45% -12 puncte 50% -16 puncte Peste 50% - 20 de puncte

0-20 pct.

- tipul sistemului de încălzire înlocuit

 

Combustibil solid - 20 de puncte Combustibil lichid - 15 puncte Combustibil gazos - 10 puncte

0-20 pct.

- raportul cost-beneficiu al instalatiei

0-20 pct.

- gradul de utilizare si randamentul instalatiei propuse

0-20 pct.

 

NOTĂ:

În cadrul rubricii „îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu DA sau NU îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv si se vor înscrie, după caz, comentariile de rigoare.

 

REZULTATUL EVALUĂRII:

1. Juridic: acceptat/respins

Numele si prenumele evaluatorului:.......................................Data:..................Semnătura:........

2. Tehnic: acceptat/respins

Numele si prenumele evaluatorului:.......................................Data:..................Semnătura:........

Comisia de analiză propune Comisiei de avizare aprobarea/respingerea.

Presedintele Comisiei de analiză, Numele si prenumele:.......................................Data:..................Semnătura:...............

OBSERVATIE:

Respingerea cererii de înscriere a solicitantului în etapa evaluării juridice atrage în mod automat invalidarea solicitantului, documentatia depusă de către acesta nemaifiind evaluată din punct de vedere tehnic.


 

ANEXA Nr. 8

la ghidul de finantare

 

CONTRACT-CADRU PENTRU FINANTARE N E R A M B U R S A B I

nr..........din....................

 

Între:

Părtile contractante

Administratia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, codul fiscal 14715650, cont nr................................deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucuresti, reprezentată legal prin..........................- presedinte, în calitate de finantator, denumită în continuare AFM,

si

Unitatea administrativ-teritorială........................................, cu sediul în....................................., CIF.........................., cont nr..........................., deschis la Trezoreria ...................................., reprezentată legal prin domnul/doamna ...................................................., care împuterniceste pe domnul/doamna............................................, în calitate de beneficiar, denumită în continuare beneficiar,

a intervenit prezentul contract pentru finantare nerambursabilă, denumit în continuare contract.

 

ARTICOLUL 1

Obiectul si valoarea contractului

 

1.1. Prin prezentul contract, AFM acordă beneficiarului o finantare nerambursabilă, denumită în continuare finantare, în vederea sustinerii proiectului intitulat „..............................................", denumit în continuare proiect, din cadrul Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului, denumit în continuare program, conform Hotărârii Comisiei de avizare nr.........din ..........................., în temeiul Ghidului de finantare a Programului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 565/2009.

1.2. Valoarea totală a prezentului contract, respectiv finantarea, este de................lei.

 

ARTICOLUL 2

Durata contractului

 

            Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părti si este valabil ............luni, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional.

 

ARTICOLUL 3

Modalitatea de finantare

 

Executarea lucrărilor aferente fiecărei cereri de tragere stabilite prin graficul de finantare, prevăzut în anexa nr. 2, si pentru fiecare locatie va începe numai cu acordul scris al AFM, care va cuprinde si confirmarea de garantare a finantării pentru respectiva cerere de tragere. Garantarea se va efectua în functie de veniturile încasate si alocate programului descris la art. 1.

3.1. Finantarea se face în maximum două transe pe fiecare locatie, prima dintre ele constând în contravaloarea serviciilor de proiectare, iar cea de-a doua fiind valoarea totală a lucrării de executie.

3.2. Finantarea se realizează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumelor, si prin creditarea contului nr.............................., deschis la.......................de către beneficiar, pe bază de cerere de tragere întocmită în formatul prevăzut în anexa nr. 3, însotită în mod obligatoriu de documentele prevăzute în anexa nr. 4.

3.3. Virarea sumelor din contul AFM în contul beneficiarului se face în termen de 30 de zile de la depunerea cererii de tragere, în conditiile în care cererea de tragere si documentatia aferentă sunt complete si corect întocmite si sumele încasate la Fondul pentru mediu permit decontarea sumei solicitate.

3.4. Suma neutilizată de beneficiar la data expirării contractului de finantare se consideră anulată si rămâne la dispozitia AFM.

3.5. Orice plată excedentară efectuată de AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligatia de a restitui sumele necuvenite în termen de 10 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM. Depăsirea termenului stabilit va atrage calcularea unor majorări de întârziere în cuantum de 0,1%/zi de întârziere.

 

ARTICOLUL 4

Obligatiile părtilor

 

4.1. Beneficiarul se obligă:

a) să utilizeze finantarea numai în scopul si în conditiile în care a fost acordată;

b) să asigure executarea proiectului cu diligenta necesară si eficientă, în conformitate cu prezentul contract, precum si cu legislatia în vigoare si standardele de mediu aplicabile;

c) să fie singurul răspunzător în fata AFM pentru implementarea proiectului;

d) să asigure înregistrarea în evidenta contabilă a tuturor documentelor privind operatiunile aferente prezentului contract, precum si arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

e) să plătească toate taxele, impozitele si contributiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale si în termenele prevăzute de acestea;

f) să permită reprezentantilor AFM accesul la sediile sale si la amplasamentele proiectului pentru inspectarea activitătilor ce se realizează din finantarea acordată si examinarea registrelor si a evidentelor contabile, a altor documente relevante în legătură cu derularea proiectului;

g) să nu sponsorizeze activităti cu impact negativ asupra mediului, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului;

h) să informeze AFM si să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la informatiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de finantare sau pe parcursul derulării prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificări;

i) în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informatii sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;

j) să furnizeze în maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea AFM orice informatii suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;

k) să specifice în cazul oricărui demers publicitar efectuat în legătură cu proiectul, în orice formă si în orice mediu, că acesta este realizat în cadrul programului derulat de Ministerul Mediului si finantat prin Administratia Fondului pentru Mediu.


4.2. AFM se obligă:

a) să asigure finantarea proiectului numai pentru cheltuielile eligibile ale proiectului, stabilite potrivit anexei nr. 1, în conditiile mentionate în prezentul contract, în limita veniturilor încasate si disponibile alocate programului prin bugetul anual propriu de venituri si cheltuieli;

b) să pună la dispozitia beneficiarului informatiile legate de finantare.

 

ARTICOLUL 5

Răspunderea contractuală

 

5.1. Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligatiile/clauzele asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

5.2. Constituie caz de culpă si următoarele fapte ale beneficiarului:

a) comite nereguli de ordin financiar în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

b) situatia economico-financiară a beneficiarului nu mai asigură conditii de realizare a proiectului.

5.3. beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe parcursul derulării contractului, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.

5.4. Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru sistemele instalate de către instalator, precum si pentru solutiile tehnice adoptate în legătură cu proiectul. AFM îsi rezervă dreptul de a suspenda finantarea pe o perioadă determinată, în functie de veniturile încasate si alocate programului respectiv, precum si în cazul rectificării bugetului de venituri si cheltuieli.

5.5. Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru efectuarea lucrărilor de instalare a sistemelor de încălzire în lipsa acordurilor, avizelor, autorizatiilor si a altor documente necesare.

5.6. Beneficiarul suportă taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale si orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare si finalizarea prezentului contract si a tuturor documentelor si activitătilor aferente.

5.7. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecintele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la initiativa sa.

5.8. Orice caz de culpă si orice disfunctionalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate beneficiarului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. Dacă deficientele mentionate nu sunt înlăturate în termen de maximum 15 zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:

a) sistarea temporară a utilizării finantării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivă a finantării si rezilierea unilaterală a contractului cu recuperarea sumelor virate către beneficiar, în conditiile Codului de procedură fiscală/Codului de procedură civilă.

 

ARTICOLUL 6

Încetarea contractului

 

6.1. De drept:

a) la data prevăzută în contract;

b) la data interventiei unui act de autoritate;

c) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia si care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară AFM si interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul aparitiei unor astfel de circumstante sau de la momentul în care AFM a avut cunostintă despre aparitia unor astfel de circumstante.

6.2. La initiativa beneficiarului, prin renuntare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, în cazul imposibilitătii obiective a acestuia de a realiza proiectul. Acest fapt implică restituirea finantării conform art. 5 pct. 5.8 lit. b).

6.3. Prin reziliere, la initiativa AFM, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligatiilor contractuale asumate de către beneficiar; în acest caz, beneficiarul este obligat la plata de daune-interese, în cuantum egal cu suma trasă din finantare; în situatia în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

 

ARTICOLUL 7

Forta majoră si cazul fortuit

 

7.1. Prin forta majoră si/sau caz fortuit se întelege un eveniment independent de vointa părtilor, imprevizibil si insurmontabil, intervenit după încheierea contractului si care împiedică părtile să îsi execute, total sau partial, obligatiile contractuale.

7.2. Partea care invocă forta majoră are următoarele obligatii:

a) de a o notifica celeilalte părti în termen de 5 zile de la data aparitiei;

b) de a transmite în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de fortă majoră certificatul de fortă majoră emis de autoritatea competentă;

c) de a comunica data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) de a lua orice măsuri care îi stau la dispozitie în vederea limitării consecintelor.

7.3. Dacă nu se procedează la anuntare în conditiile si în termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părti prin lipsa notificării.

7.4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.

7.5. Forta majoră, comunicată si dovedită în conditiile pct. 7.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.

7.6. Dacă forta majoră si/sau consecintele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părtile se obligă să negocieze cu bună-credintă în vederea identificării solutiei celei mai bune:

a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părti să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

7.7. Prevederile de mai sus se aplică si în caz fortuit.

 

ARTICOLUL 8

Cesiunea

 

            Prezentul contract, precum si toate drepturile si obligatiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau partiale.

 

ARTICOLUL 9

Litigii

 

9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea si/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

9.2. În cazul în care o solutie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre solutionare instantelor judecătoresti competente în a căror rază teritorială îsi are sediul AFM.

 

ARTICOLUL 10

Dispozitii finale

 

10.1. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.

10.2. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese:


- Pentru AFM: municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6;

- Pentru beneficiar: ...................

în cazul în care beneficiarul doreste să fie notificat la o altă adresă sau si-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.

Notificările făcute beneficiarului la adresa mentionată în cuprinsul prezentului punct sau la o altă adresă comunicată ulterior se consideră a fi aduse la cunostintă acestuia.

Sub conditia ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite si prin fax la următoarele numerele telefonice:

- Pentru AFM:...........................

- Pentru beneficiar:................................

10.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, potrivit art. 13 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat si executat conform legislatiei române si guvernat de aceasta.

10.4. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentantii legali ai beneficiarului, am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

10.5. Anexa, pe care beneficiarul declară că o cunoaste si o acceptă, face parte integrantă din prezentul contract.

10.6. Prezentul contract, inclusiv anexa la acesta, poate fi modificat si/sau completat numai cu acordul părtilor, prin act aditional.

10.7. Prin exceptie de la pct. 10.6. nu este necesară întocmirea unui act aditional pentru modificările din coloana nr. 4 („Data programată") si coloana nr. 5 („Suma") din anexa la contract, dacă acestea nu implică si modificarea duratei de realizare a proiectului sau modificarea valorii totale a proiectului.

10.8. Sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare. Solicitarea privind decalarea datei programate de depunere a cererii de tragere si/sau modificarea sumei de tras se transmite în scris, cu cel putin două zile înaintea momentului la care se doreste ca această modificare să intre în vigoare.

10.9. Prezentul contract s-a semnat la data de....................,

la sediul AFM, în 4 exemplare, toate având valoare juridică egală, dintre care 3 exemplare pentru AFM si un exemplar pentru beneficiar.

10.10. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul contract de finantare.

 

Administratia Fondului pentru Mediu

Presedinte,

…………………………………………

Beneficiar,

Prin reprezentant legal/împuternicit

…………………………………………

 

 

Serviciul juridic,

…………………………………………

 

Director buget-finante,

…………………………………………

 

Director tehnic,

…………………………………………

 

 

ANEXA Nr. 1

la Contractul de finantare nerambursabilă nr.........../..............

 

CAPITOLELE SI SUBCAPITOLELE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

 

Administratia Fondului pentru Mediu

Presedinte,

…………………………………………

Beneficiar,

Prin reprezentant legal/împuternicit

…………………………………………

Serviciul juridic,

…………………………………………

 

Director buget-finante,

…………………………………………

 

Director tehnic,

…………………………………………

 

Întocmit,

Referent de specialitate

…………………………………………

 

(numai exemplarele care rămân la AFM)

 


ANEXA Nr. 2

la Contractul pentru finantare nerambursabilă nr......./.............

 

GRAFIC DE FINANTARE NERAMBURSABILA

 

Nr. crt.

Data depunerii cererii de tragere

Suma

0

1

2

1.

 

 

2.

 

 

….

 

 

Total:

X

 

 

Administratia Fondului pentru Mediu

Presedinte,

…………………………………………

Beneficiar,

Prin reprezentant legal/împuternicit

…………………………………………

Serviciul juridic,

…………………………………………

 

Director buget-finante,

…………………………………………

 

Director tehnic,

…………………………………………

 

Întocmit,

Referent de specialitate

…………………………………………

 

(numai exemplarele care rămân la AFM)

 

 

ANEXA Nr. 3

la Contractul de finantare nerambursabilă nr............/............

 

Solicitant.....................................

Sediul.........................................

C.U.I..........................................

Cont nr.......................................deschis la Trezoreria....................

Nr. de înregistrare la AFM............................

 

Către

Administratia Fondului pentru Mediu

 

CERERE DE TRAGERE

Nr............/......................

 

În baza Contractului pentru finantare nerambursabilă nr.................din.........../............./.....................,

vă rugăm să aprobati prezenta cerere de tragere, pentru suma de ..............................lei (RON), din finantarea nerambursabilă în valoare de......................lei (RON).

Aceasta sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activitătilor desfăsurate în perioada.....................

Documentele justificative: situatii de lucrări executate de beneficiar, cuantificate valoric (după caz), facturi fiscale, ordine de plată, extrase de cont si/sau alte documente justificative, respectiv chitante fiscale, cecuri, registre de casă, ordine de deplasare (după caz), facturi externe (traduse autorizat în limba română), documente de transport, packing list, dispozitii de plată externe, declaratii vamale (pentru importurile din afara UE), extrase de cont, documente de transfer al fondurilor (în cazul importurilor), contracte cu terti pentru achizitia de bunuri/servicii/lucrări (în situatia în care contractul este redactat într-o limbă străină, se va prezenta si traducerea autorizată a acestuia în limba română), proces-verbal de receptie bunuri/servicii/lucrări, certificate de calitate si de garantie, declaratia de conformitate (a producătorului utilajului), alte documente relevante sunt anexate la prezenta cerere de tragere, în original sau în copii.


 

Situatia finantării la data prezentei cereri de tragere

 

Suma totală

aprobată

conform

contractului

de finantare

Suma acordată

până la data

prezentei cereri

de tragere

Suma solicitată

prin prezenta

cerere de tragere

Suma aprobată

prin prezenta

cerere de tragere

Suma totală trasă din finantare, inclusiv suma

aprobată prin prezenta

cerere de tragere

Suma rămasă

de tras

din finantarea

aprobată (col. 1-5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaratii, declar că am verificat datele din prezenta cerere si, în conformitate cu informatiile furnizate, o declar corectă si completă.

 

Reprezentantul legal al beneficiarului,

Numele si prenumele.......................

Functia...............................................

Semnătura........................................

L.S.

 

Aprobat AFM,

Presedinte..................................

Serviciul juridic...............................

Director tehnic...................................

Sef Serviciu implementare si monitorizare..............................

Referent de specialitate...................................

 

NB1: Coloanele nr. 1, 2 si 3 se completează de către beneficiar, iar coloanele nr. 4, 5 si 6, de către salariatii AFM.

NB2: După aprobare, o copie a cererii de tragere va fi înmânată beneficiarului.

 

ANEXA Nr. 4

la Contractul de finantare nerambursabilă nr............/............

 

LISTA

documentelor justificative pentru efectuarea plătilor de către AFM

 

1. Situatii de lucrări executate de beneficiar, cuantificate valoric (după caz)

2. Facturi fiscale, ordine de plată, extrase de cont si/sau alte documente justificative, respectiv chitante fiscale, cecuri, registre de casă, ordine de deplasare (după caz)

3. Facturi externe (traduse autorizat în limba română), documente de transport, packing list, dispozitii de plată externe, declaratii vamale, extrase de cont, documente de transfer al fondurilor (în cazul importurilor)

4. Contracte cu terti pentru achizitia de bunuri/servicii/lucrări (în situatia în care contractul este redactat într-o limbă străină, se va prezenta si traducerea autorizată a acestuia în limba română)

5. Proces-verbal de receptie bunuri/servicii/lucrări

6. Certificate de calitate si de garantie

7. Declaratia de conformitate (a producătorului utilajului)

8. Dovada plătii integrale a facturilor aferente tragerii anterioare

9. Declaratie privind respectarea prevederilor legale specifice achizitiilor publice

10. Alte documente relevante.

 


MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea evidentei iesirii din vigoare a unor acorduri internationale în domeniul sanitar-veterinar si fitosanitar

 

În temeiul art. 29 alin. (7), al art. 34 alin. (5) si al art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, precum si al art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe adoptă prezentul ordin.

Art. 1. - Se aduce la cunostintă iesirea din vigoare, prin denuntare, a următoarelor acorduri si conventii:

1. Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar, semnată la Brasilia la 25 iulie 2000, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 13 decembrie 2000 - iesire din vigoare la 1 august 2006;

2. Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si al carantinei, semnată la Brasilia la 25 iulie 2000, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 13 decembrie 2000 - iesire din vigoare la 1 august 2006;

3. Conventia sanitar-veterinară dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Columbia, semnată la Bogota la 12 noiembrie 1973, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 65/1974, publicată în Buletinul Oficial nr. 12 din 1 februarie 1974 - iesire din vigoare la 17 februarie 2008;

4. Conventia sanitar-veterinară dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Arabe Egipt, semnată la Cairo la 6 aprilie 1972, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 977/1972, publicată în Buletinul Oficial nr. 96 din 30 august 1972 - iesire din vigoare la 11 septembrie 2008;

5. Conventia privind protectia plantelor si carantina fitosanitară dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Arabe Egipt, semnată la Cairo la 6 aprilie 1972, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 870/1972, publicată în Buletinul Oficial nr. 90 din 10 august 1972 - iesire din vigoare la 11 septembrie 2007;

6. Conventia sanitar-veterinară dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Guineea, semnată la Conakry la 11 martie 1974, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 652/1974, publicată în Buletinul Oficial nr. 92 din 1 iulie 1974 - iesire din vigoare la 18 octombrie 2010;

7. Conventia sanitar-veterinară dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Islamice Mauritania, semnată la Bucuresti la 25 iunie 1974, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 43/1977, publicată în Buletinul Oficial nr. 17 din 1 martie 1977 - iesire din vigoare la 12 aprilie 2010;

8. Conventia sanitar-veterinară dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Democratice Sudan, semnată la Khartoum la 28 august 1974, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1.442/1974, publicată în Buletinul Oficial nr. 150 din 26 noiembrie 1974 - iesire din vigoare la 14 februarie 2012.

Art. 2. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următorului acord încheiat prin schimb de note verbale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, privind iesirea din vigoare prin acordul părtilor a următorului acord international:

- Acord încheiat prin schimb de note verbale dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Siriene pentru încetarea valabilitătii Conventiei sanitar-veterinare dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnată la Bucuresti la 28 iunie 1976, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 78/1981, publicată în Buletinul Oficial nr. 45 din 8 iulie 1981 - iesire din vigoare la 21 martie 2008.

 

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 619.

 

ANEXA

 

Nr. H2-3/870

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Republicii Arabe Siriene la Bucuresti si are onoarea de a-i comunica următoarele:

Luând în considerare faptul că România va adera la Uniunea Europeană pe data de 1 ianuarie 2007 si faptul că, în conformitate cu art. 6.10 din Actul cu privire la conditiile de aderare anexate Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005, România trebuie să compatibilizeze cu legislatia comunitară tratatele internationale la care este parte, este necesar ca toate tratatele bilaterale continând prevederi în domeniul cooperării sanitar-veterinare si fitosanitare să îsi înceteze valabilitatea începând cu data aderării României la Uniunea Europeană. Încetarea valabilitătii acestor tratate este motivată de faptul că România va transfera Uniunii Europene, după data aderării, competenta relevantă în materie.

în consecintă, partea română reiterează propunerea sa, precizată si în Nota verbală nr. H2-1-1/1.141 din 22 septembrie 2006, către autoritătile siriene de a conveni încetarea valabilitătii Conventiei sanitar-veterinare dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnată la Bucuresti la 28 iunie 1976, în conformitate cu art. 54 (b) din Conventia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor, prin acordul părtilor, începând de la data primirii notei verbale de răspuns a părtii siriene.


Dacă autoritătile siriene nu sunt de acord cu această propunere, partea română va considera prezenta notă verbală ca o notificare a intentiei sale de a denunta Conventia sanitar-veterinară dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnată la Bucuresti la 28 iunie 1976, potrivit art. 54 (a) din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor si conform clauzelor finale ale Conventiei sanitar-veterinare. În consecintă, Conventia mentionată îsi va înceta valabilitatea, în conformitate cu art. 7, la data de 4 iulie 2011.

Partea română îsi exprimă convingerea că viitoarea colaborare în domeniul agriculturii dintre România si Republica Arabă Siriană va continua si se va consolida, pe baza cadrului juridic existent între Uniunea Europeană si Republica Arabă Siriană. În acelasi timp, încetarea valabilitătii Conventiei nu va afecta în niciun fel relatiile foarte bune dintre cele două părti si partea română este convinsă că aderarea sa la Uniunea Europeană va duce la consolidarea acestor relatii.

Partea română ar aprecia dacă partea siriană va confirma primirea prezentei note verbale.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Arabe Siriene asigurarea înaltei sale consideratii.

Bucuresti, 29 octombrie 2007 AMBASADEI REPUBLICII ARABE SIRIENE Bucuresti

Ambasada Republicii Arabe Siriene

Bucuresti

Nr. 138/1

Data: 21 martie 2008

Ambasada Republicii Arabe Siriene la Bucuresti prezintă salutul său către Ministerul Afacerilor Externe - Directia tratate si acorduri internationale si are onoarea de a informa că Ministerul Agriculturii si Reformei Agrare sirian este de acord cu rezilierea Acordului de cooperare în domeniul sanitar-veterinar cu România. De asemenea, îsi exprimă opinia privind necesitatea elaborării unui nou acord bilateral între cele două tări, care confirmă continuitatea cooperării dintre ele si care nu afectează integrarea României în Uniunea Europeană.

Ambasada Republicii Arabe Siriene la Bucuresti foloseste acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe - Directia tratate si acorduri internationale - asigurarea celei mai înalte consideratii.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind valorificarea prin vânzare la licitatie a bunurilor sechestrate potrivit dispozitiilor Codului de procedură fiscală

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 162 si 163 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind valorificarea prin vânzare la licitatie a bunurilor sechestrate potrivit dispozitiilor Codului de procedură fiscală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, organele fiscale teritoriale subordonate acestora, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 26 mai 2009.

Nr. 1.129.

 


ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind valorificarea prin vânzare la licitatie a bunurilor sechestrate potrivit dispozitiilor Codului de procedură fiscală

 

Vânzarea la licitatie, in conditiile Codului de procedura fiscală, reprezintă o fofmă a licitatiei de tip mixt, reprezentând o combinatie între licitatia prin ofertă în plic închis si licitatia cu strigare, care porneste de la cel mai mare pret înscris în oferte, dar nu mai mic decât pretul de pornire al licitatiei, potrivit legii.

1.(1) Pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitatie, organul de executare competent efectuează publicitatea vânzării prin afisarea anuntului privind vânzarea într-un cotidian national de largă circulatie, într-un cotidian local, pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală sau, după caz, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, la sediul organului de executare, al primăriei în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, la sediul si domiciliul debitorului, la locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel unde se află bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vânzare, în cazul vânzării bunurilor imobile, precum si prin alte modalităti prevăzute de lege, cu cel putin 10 zile înainte de data fixata pentru desfăsurarea licitatiei.

(2) Afisarea anuntului pe bunurile imobile scoase la licitatie, în cazul clădirilor, se face prin lipirea anuntului pe un zid exterior expus publicului, iar în cazul terenurilor, prin amplasarea unui stâlp cu un suport plan pe care se va lipi anuntul. In acest sens, organul de executare se va deplasa la locul imobilului si va încheia un proces-verbal de afisare în prezenta a cel putin unui martor.

2. În cazul bunurilor imobile si al bunurilor mobile corporale cu valoare de evaluare mai mare de 20.000 lei, anuntul privind vânzarea la licitatie publicat pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala va fi însotit de fotografii ale acestor bunuri.

3. Organul de executare competent înstiintează, printr-o notificare, despre data, ora si locul desfăsurării licitatiei, debitorul, custodele si/sau administratorul-sechestru, în cazul când acestia sunt alte persoane decât debitorul, precum si titularii drepturilor reale si ai sarcinilor care grevează bunul sechestrat, dacă este cazul.

4. Organul de executare competent va verifica la locul unde se află bunurile starea si numărul acestora după procesul-verbal de sechestru, întocmind o notă în acest sens, si, dacă este cazul, va ridica sigiliile, va primi bunurile de la custode sau de la administratorul-sechestru.

5. Pentru participarea la licitatie ofertantii depun la organul de executare competent pentru executarea silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, cu cel putin o zi înainte de data licitatiei, documentele prevăzute la art! 162 alin. (7) din Codul de procedură fiscală.

6. (1) Comisia de licitatie verifică si analizează documentele depuse de ofertanti, respectiv îndeplinirea conditiilor de participare la licitatie, si afisează la locul licitatiei, cu o oră înaintea începerii acesteia, lista cuprinzând ofertantii care au depus documentatia de participare, încheind în acest sens un proces-verbal de constatare.

(2) La data tinerii licitatiei, executorul fiscal va verifica, în cazul plătii taxei de participare la licitatie prin decontare bancară sau prin mandat postal, creditarea contului curent general al Trezoreriei Statului indicat de organul de executare pentru virarea acesteia.

(3) Procesul-verbal de constatare prevăzut la alin. (1) va cuprinde mentiuni cu privire la îndeplinirea conditiilor de participare la licitatie pentru ofertantii admisi, precum si mentiuni cu privire la neîndeplinirea conditiilor de participarela licitatie pentru ofertantii respinsi.

7. Vânzarea la licitatie se face la locul unde se află bunurile sechestrate, la domiciliul sau sediul debitorului ori în alt loc stabilit de organul de executare, în orice zi lucrătoare, între orele 8,00-20,00, prevederile art. 159 alin. (5) din Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.

8. Presedintele comisiei de licitatie anuntă obiectul licitatiei, pasul de licitare, în cazul în care sunt mai multi participanti, care este cel mai mare pret din ofertele de cumpărare scrise, dacă acesta este superior pretului de pornire a licitatiei stabilit potrivit art. 162 alin. (8) din Codul de procedură fiscală,precum si modul de desfăsurare a acesteia.

9. Pasul de licitare se stabileste de comisia de licitatie si este cuprins între 5-15% din pretul de începere a licitatiei! astfel:

a) pentru bunuri cu o valoare de până la 10.000 iei, pasul de licitatie se stabileste la 15%;

b) pentru bunuri a căror valoare se încadrează între 10.001-50.000 lei, pasul de licitatie se stabileste la 10%;

c) pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 50.001 lei, pasul de licitatie se stabileste la 5%.

10. La termenele fixate pentru tinerea licitatiei executorul fiscal va da citire mai întâi anuntului de vânzare si apoi ofertelor primite potrivit pct. 5.

11. (1) Executorul fiscal va oferi spre vânzare bunurile, prin 3 strigări succesive potrivit alin. (2), în care se pot face optiuni si supralicitări, conform pasului de licitare stabilit în conditiile pct. 9, fată de pretul cel mai mare din ofertele de cumpărare scrise, dacă acesta este superior pretului de pornire a licitatiei sau, în lipsa unei asemenea oferte, chiar fată de acest pret.

(2) Cele 3 strigări succesive se vor face la intervale de timp diferite, în functie de valoarea bunurilor licitate, astfel:

a) pentru bunuri cu o valoare de până la 10.000 lei, la interval de un minut;

b) pentru bunuri a căror valoare se încadrează între 10.001-50.000 lei, la interval de 3 minute;

c) pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 50.001 lei, la interval de 5 minute.

12. Bunul se adjudecă celui care, după 3 strigări succesive, oferă pretul cel mai mare în conditiile pct. 11 ori fată de pretul de pornire sau fată de pretul de începere a licitatiei, după caz.

13. Dacă se prezintă un singur ofertant care oferă cel putin pretul de pornire, acesta este declarat adjudecatar.

14. Când în cadrul unei sedinte nu au putut fi licitate toate bunurile, licitatia începută va continua în zilele următoare, la ora stabilită de comisia de licitatie si anuntată de executorul fiscal înainte de închiderea sedintei, fără aite formalităti legate de publicitate.

15. Bunurile mobile corporale se vor vinde separat sau mai multe împreună, în raport cu natura si destinatia lor, avându-se în vedere procesul-verbal de sechestru si raportul de evaluare.

16. Vânzarea la licitatie a bunurilor imobile se va tine separat pentru fiecare imobil sau corp de proprietate, avându-se în vedere procesul-verbal de sechestru si raportul de evaluare.

17. În cazul în care, după aplicarea procedurii prevăzute la pct. 11, există participanti la licitatie care oferă acelasi pret, adjudecatarul se va stabilidupă următoarele criterii:

a) are asupra bunului urmărit garantii reale înscrise în Arhiva Electronică de Garantii Reale Imobiliare;

b) a avut oferta scrisă cea mai mare;

c) alte criterii, stabilite de comisia de licitatie si comunicate participantilor înainte de începerea licitatiei.

18. După fiecare licitatie se întocmeste un proces-verbal privind desfăsurarea si rezultatul acesteia, care va cuprinde elementele prevăzute la art. 163 alin. (11) din Codul de procedură fiscală si care va fi semnat de toti membrii comisiei de iicitatie si de ofertantii prezenti.

19. În cazul prevăzut la pct. 14 se întocmeste în fiecare zi de licitatie un proces-verbal privind desfăsurarea si rezultatul licitatiei.


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 12/2009 privind transferul participantilor între fondurile de pensii administrate privat

 

Având în vedere prevederile art. 41 lit. b) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată,

cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 19 mai 2009, În temeiul dispozitiilor art. 16 si art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea,

organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin

Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 12/2009 privind transferul participantilor între fondurile de pensii administrate privat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Directia secretariat, directorul general si Directia reglementare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 19 mai 2009.

Nr. 16.

 

ANEXA

 

NORMA Nr. 12/2009

privind transferul participantilor între fondurile de pensii administrate privat

 

Având în vedere prevederile art. 41 lit. b) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 16 si art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează procedura care trebuie îndeplinită de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat si de către participantul la un fond de pensii administrat privat în vederea realizării transferului activului său personal de la un fond de pensii administrat privat la un alt fond de pensii administrat privat.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatia prevăzută la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

(2) În întelesul prezentei norme, prin notificare se întelege documentul prin care participantul înstiintează administratorul fondului de pensii administrat privat al cărui participant este cu privire la transferul său la un alt fond de pensii administrat privat.

Art. 3. - (1) Transferul participantului între fonduri de pensii administrate privat este o optiune individuală a acestuia si se realizează cu îndeplinirea procedurii de transfer prevăzute la art. 39 si 40 din Lege si de prezenta normă.

(2) Până la plata primei contributii la un fond de pensii administrat privat, persoanei care a aderat sau care a fost repartizată aleatoriu de către Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) la un fond de pensii administrat privat îi este interzis să solicite transferul la un alt fond de pensii administrat privat.


 

CAPITOLUL II

Transferul participantilor între fonduri de pensii administrate privat

 

Art. 4. - (1) Obtinerea acordului de aderare la un fond de pensii administrat privat în vederea transferului de la un alt fond de pensii administrat privat se face exclusiv de administratorul fondului la care participantul doreste să se transfere.

(2) Este interzisă implicarea agentilor de marketing, asa cum sunt definiti prin Norma nr. 25/2007 privind marketingul fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 56/2007, cu modificările si completările ulterioare, în operatiunile de transfer.

Art. 5. - (1) Un participant se poate transfera de la un fond de pensii administrat privat la un alt fond de pensii administrat privat dacă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) a semnat actul individual de aderare la fondul de pensii administrat privat la care doreste să se transfere, marcând optiunea referitoare la transfer;

b) a notificat administratorul de la care se transferă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în termenul prevăzut la art. 39 alin. (1) din Lege.

(2) Administratorul fondului de pensii administrat privat la care doreste să se transfere participantul pune la dispozitia solicitantului formularul de act individual de aderare si formularul de notificare conform anexei nr. 1.

(3) Formularul de notificare poate fi procurat de participant si prin descărcarea acestui document de pe pagina de internet a Comisiei (www.csspp.ro).

(4) Notificarea va fi întocmită în două exemplare originale, din care:

a) un exemplar va fi păstrat de către participant;

b) un exemplar va fi transmis administratorului fondului de la care participantul doreste să se transfere.

(5) După semnarea actului individual de aderare la fondul la care doreste să se transfere, participantul transmite notificarea la administratorul fondului de pensii administrat privat de la care doreste să se transfere, la care anexează o copie a actului individual de aderare prevăzut la alin. (1) lit. a) si o copie a actului de identitate valabil la data depunerii documentatiei, cu semnătura în original, pe aceeasi pagină cu imaginea reprodusă prin copiere.

(6) În cazul în care documentatia prevăzută la alin. (5) nu este întocmită în conformitate cu prezenta normă sau nu se poate identifica participantul în baza de date, administratorul solicită participantului completarea acesteia.

(7) Dacă documentatia necesită completări care nu mai permit procesarea acestora în termenul prevăzut de art. 39 din Lege, notificarea se solutionează la următorul termen de depunere a documentatiei.

(8) În cazul în care documentatia completă nu este depusă până la data de 15 inclusiv a lunii în curs, termenul va fi prelungit până la data de 15 a lunii următoare.

(9) Depunerea documentatiei prevăzute la alin. (1) la administratorul de la care se solicită transferul se face oricând până la data de 15 inclusiv a lunii anterioare fiecărei luni stabilite conform prevederilor art. 6.

Art. 6. - Informatiile privind transferul participantilor de la un fond de pensii administrat privat la un alt fond de pensii

administrat privat sunt procesate si validate lunar de către CNPAS, cu respectarea procedurii prevăzute în prezenta normă.

Art. 7. - (1) Pe data de întâi a fiecărei luni, administratorul fondului la care participantul doreste să se transfere transmite către Comisie, pentru fiecare participant care a solicitat transferul, pe suport electronic, sub semnătură electronică extinsă, câte un fisier care contine imaginea scanată a documentului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a).

(2) Imaginea scanată a documentelor prevăzute la alin. (1) este memorată în fisiere de tip TIF, denumite în formatul „xxx CNP", unde xxx reprezintă seria unică alocată de Comisie administratorului la momentul alocării seriilor si numerelor cu care urmează a fi marcate actele individuale de aderare, iar CNP reprezintă codul numeric personal al persoanei ale cărei documente sunt înregistrate în fisier.

Art. 8. - (1) Pe data de întâi a fiecărei luni, administratorul fondului de la care participantul doreste să se transfere transmite către CNPAS si Comisie un raport pe suport electronic, sub semnătură electronică extinsă.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) cuprinde datele aferente tuturor participantilor ale căror notificări si acte individuale de aderare au fost înregistrate până la data prevăzută la art. 5 alin. (9) si contine următoarele informatii:

a) numele si prenumele persoanelor care au semnat un nou act individual de aderare;

b) codul numeric personal al acestora;

c) seria si numărul actului de identitate;

d) seria si numărul unic ale noului act individual de aderare;

e) data semnării noului act individual de aderare;

f) codul de înregistrare a noului administrator în registrul Comisiei;

g) codul de înregistrare a noului fond de pensii administrat privat în registrul Comisiei;

h) optiunea de transfer;

i) seria si numărul unic ale actului individual de aderare cu care participantul era înregistrat în evidentele fondului de la care acesta se transferă.

(3) Informatiile transmise către CNPAS si Comisie vor fi corecte, complete si la termenele prevăzute de prezenta normă.

Art. 9. - (1) CNPAS procesează si validează informatiile aferente noului act de aderare, înregistrează transferul participantului către noul fond de pensii administrat privat si actualizează Registrul participantilor pe baza raportului prevăzut la art. 8.

(2) În cazul în care nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 8 alin. (3), CNPAS procedează la invalidarea înregistrărilor eronate.

(3) În data de 10 a fiecărei luni, CNPAS comunică administratorului de la care s-a solicitat transferul, administratorului la care s-a solicitat transferul, precum si Comisiei rezultatul procedurii de validare.

(4) Pe baza rezultatului procedurii de validare, administratorul fondului de la care se solicită transferul procedează la virarea disponibilitătilor bănesti doar pentru participantii al căror transfer a fost validat.

Art. 10. - (1) Disponibilitătile bănesti transferate reprezintă contravaloarea activului personal net al participantului care nu poate fi mai mică decât valoarea garantată de lege, si anume suma contributiilor virate în numele acestuia de la momentul dobândirii calitătii de participant la un fond pentru prima dată,


diminuată cu comisioanele legale si penalitătile de transfer, după caz.

(2) Transferul disponibilitătilor bănesti reprezentând contravaloarea activului personal net al participantului se face din contul fondului de la care se transferă în contul fondului la care se transferă participantul.

(3) În cazul în care contravaloarea activului personal al participantului care se transferă este mai mică decât valoarea garantată, diferenta se acoperă din provizionul tehnic constituit de administratorul de la care se transferă participantul.

(4) Pentru determinarea valorii garantate prevăzute la alin. (1) si (3) se va folosi formula prevăzută în anexa nr. 2.

(5) Transferul sumelor prevăzute la alin. (3) se face din contul administratorului fondului de la care se transferă în contul fondului la care se transferă, în aceeasi zi în care se efectuează transferul prevăzut la alin. (2).

(6) Transferul disponibilitătilor bănesti se efectuează în data de 15 a lunii.

(7) Cuantumul disponibilitătilor bănesti transferate se calculează având la bază valoarea unitară a activului net calculată si raportată de administrator si de depozitar în data de 14 a lunii curente, iar anularea unitătilor de fond aferente transferului disponibilitătilor bănesti ale participantului se efectuează la aceeasi dată.

(8) Administratorul fondului de pensii administrat privat de la care se transferă participantul suportă comisioanele bancare aferente transferului de disponibilităti bănesti ale participantului.

Art. 11. - în termen de 5 zile calendaristice de la data efectuării transferului disponibilitătilor bănesti, administratorul fondului de pensii de la care se transferă participantul transmite către noul administrator, pe suport hârtie, prin servicii postale, si în format electronic, următoarele informatii, valabile la data efectuării transferului:

a) informatii despre contributiile participantului;

b) informatii despre transferurile de disponibilităti efectuate în numele său;

c) informatii despre contributiile participantului la fondurile de pensii al căror participant a fost anterior, după caz;

d) istoricul operatiunilor efectuate pentru participant până la data transferului;

e) valoarea penalitătii de transfer, după caz;

f) valoarea disponibilitătilor bănesti transferate.

Art. 12. - În termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării transferului disponibilitătilor bănesti, noul administrator transmite participantului prin serviciile postale, pe suport hârtie, informarea privind rezultatul procedurii de validare a transferului si situatia valorii disponibilitătilor bănesti transferate, prevăzute la art. 11.

 

CAPITOLULUI

Penalitatea de transfer

 

Art. 13. - (1) Cuantumul penalitătii de transfer se determină ca procent aplicat valorii de numerar ce urmează a fi transferată în numele participantului, stabilită conform anexei nr. 3.

(2) Penalitatea de transfer se aplică conform prospectului schemei de pensii autorizat de Comisie si este de maximum 5%.

(3) Penalitatea de transfer este retinută de către administratorul fondului de la care se solicită transferul, din activul personal net al participantului care solicită transferul mai devreme de 2 ani de la data semnării actului individual de aderare la un fond de pensii administrat privat sau de la data repartizării aleatorii.

Art. 14. - Penalitatea de transfer nu se aplică:

a) participantilor care solicită transferul ca urmare a modificării prospectului schemei de pensii, dacă solicitarea este făcută în termen de două luni de la autorizarea modificării prospectului;

b) participantilor care au fost angajati în misiuni peste hotare ordonate de statul român si care au făcut obiectul repartizării aleatorii ca urmare a imposibilitătii de a adera la un fond de pensii administrat privat în termenul prevăzut de lege si de normele Comisiei. Dovada o reprezintă adeverinta eliberată în acest scop de către angajator;

c) participantilor aflati în alte situatii prevăzute în actele emise de Comisie.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 15. - (1) În vederea procesării si validării transferului de către CNPAS, administratorul de la care se solicită transferul va transmite în cadrul aceleiasi raportări o singură solicitare de transfer care vizează acelasi participant.

(2) În perioada de transfer, cuprinsă între două procesări consecutive, un participant la un fond de pensii administrat privat va semna un singur act individual de aderare si o singură notificare aferentă acestuia.

(3) În cazul în care un participant transmite către fonduri de pensii administrate privat diferite mai multe notificări de transfer, în cadrul aceleiasi perioade prevăzute la art. 5 alin. (9), administratorul fondului de la care se solicită transferul înregistrează toate notificările primite si procesează numai prima notificare primită si înregistrată.

(4) În situatia prevăzută la alin. (3), administratorul de la care s-a solicitat transferul va informa participantul care a transmis mai multe notificări de transfer, cu privire la procesarea numai a primei notificări de transfer primite si înregistrate.

Art. 16. - CNPAS virează contributiile în contul colector deschis la depozitarul fondului de pensii la care figurează participantul la momentul efectuării viramentului.

Art. 17. - Termenele prevăzute de prezenta normă, care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare, se vor prelungi până la sfârsitul următoarei zile lucrătoare.

Art. 18. - Nerespectarea dispozitiilor cuprinse în prezenta normă se sanctionează în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, respectiv art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g) si alin. (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) si (11) din Lege.

Art. 19. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 20. - Prezenta normă se aplică începând cu data de 1 iulie 2009.

Art. 21. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 3/2008 privind transferul participantilor între fondurile de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2008, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 4/2008, precum si orice alte dispozitii contrare.


 

ANEXA Nr. 1 la normă

 

NOTIFICARE

 

Subsemnatul,......................................................................................................................... (numele si prenumele)  posesor al Bl/CI/pasaportului seria..........nr......................................, eliberat/eliberată de la data de............................................................................., CNP..........................................

adresa de domiciliu ................................................................................................................... adresa de corespondentă ........................................................................................................ număr de telefon ....................................................................................................

adresa de e-mail ....................................................................................................................

având calitatea de participant la Fondul de pensii administrat privat administrat de..................................................................................... solicit transferul meu si al disponibilitătilor mele bănesti, calculate în conformitate cu dispozitiile legale, către Fondul de pensii administrat privat ................................................. administrat de  ............................................................................................

Am luat cunostintă de prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, potrivit cărora în cazul transferului la un alt fond de pensii, mai devreme de 2 ani de la data aderării, se va aplica o penalitate de transfer de maximum 5% asupra activului personal net care se va transfera, conform prospectului schemei de pensii al fondului.

Anexat vă transmit următoarele:

1. copie de pe actul individual de aderare seria.............nr.........din data de.....................;

2. copie de pe actul de identitate BI/CI seria.............nr.................., valabil la data semnării prezentei notificări, semnată

În original pentru conformitate.

 

Data

 

 

Participant,

……………………..

 

(numele si prenumele)

……………………..

 

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 2 la normă

 

FORMULA DE CALCUL PENTRU VALOAREA GARANTATĂ

 

FORMULA DE CALCUL

 

unde:

- GT(o) - valoarea garantată calculată de administratorul anterior (diminuată cu penalitatea de transfer, după caz), la momentul transferului participantului la noul fond. În cazul în care nu au existat transferuri, GT(0) si E(0) sunt egale cu zero;

- C(h) - contributia lunară brută;

- eth) - cuantumul comisionului perceput din contributie, prevăzut în prospect;

- E(h) - valoarea taxei de audit, repartizată pe participant, pe perioada cuprinsă între investirea a două contributii consecutive;

- E(0) - valoarea taxei de audit, repartizată pe participant, pe perioada cuprinsă între momentul transferului si cel al investirii primei contributii primite de respectivul participant la noul fond;

- rC0 - rata cheltuielilor cu comisioanele din activ, pe perioada cuprinsă între momentul investirii a două contributii consecutive;

- rc(0) - rata cheltuielilor cu comisioanele din activ, pe perioada cuprinsă între momentul investirii sumei provenite prin transfer si cel al investirii primei contributii primite de respectivul participant la noul fond.

 

1. Determinarea valorii taxei de audit, repartizată pe participant, pe perioada cuprinsă între investirea a două contributii consecutive:

 

FORMULA DE CALCUL


unde:

- coef(h) - coeficientul pentru luna h;

- coef(h+1) - coeficientul pentru luna h+1;

- taxalunaraaudit - taxa de audit anuală, prevăzută în prospect pe perioada pentru care se calculează repartizarea acestei taxe, împărtită la 12;

- nr_uf_participant(h) - numărul de unităti de fond existent în contul participantului în luna h, după investirea contributiei aferente lunii h;

- nr_total_uf(h) - numărul total de unităti la nivelul fondului după investirea contributiilor aferente lunii h.

2. Determinarea valorii taxei de audit, repartizată pe participant, pe perioada cuprinsă între momentul transferului si cel al investirii primei contributii primite de respectivul participant la noul fond:

 

FORMULA DE CALCUL

 

unde:

- coef(0) - coeficientul pentru luna 0 (luna în care se investeste suma provenită prin transfer de la vechiul fond);

- taxalunaraaudit - taxa de audit anuală, prevăzută în prospect pe perioada pentru care se calculează repartizarea acestei taxe, împărtită la 12;

- nr_uf_participant(0) - numărul de unităti de fond existent în contul participantului în luna 0, după investirea sumei provenite prin transfer aferente lunii 0;

- nr_total_uf(0) - numărul total de unităti la nivelul fondului după investirea sumelor provenite prin transfer, aferente lunii 0.

3. Determinarea ratei cheltuielilor cu comisioanele din activ, pe perioada cuprinsă între momentul investirii a două contributii consecutive:

 

FORMULA DE CALCUL

 

unde:

- C(h)= cuantumul comisionului lunar perceput din activ pentru luna h;

- C(h+i)= cuantumul comisionului lunar perceput din activ pentru luna h+1;

- coef(h) - coeficientul pentru luna h;

- coef(h+i)= coeficientul pentru luna h+1.

4. Determinarea ratei cheltuielilor cu comisioanele din activ, pe perioada cuprinsă între momentul investirii sumei provenite prin transfer si cel al investirii primei contributii primite la noul fond:

 

FORMULA DE CALCUL

 

unde:

- C(0) - cuantumul comisionului lunar perceput pentru luna 0 (luna în care se investeste suma provenită prin transfer de la vechiul fond GT0)\

- coef(o)= coeficientul pentru luna 0.

5. Determinarea coeficientului pentru luna h:

 

FORMULA DE CALCUL

 

unde:

- nr_zile_luna_(h) - numărul de zile ale lunii de plată a contributiei C(h), cuprinse între data investirii contributiei C(h) si sfârsitul lunii;

- nr_total_zile_luna_(h) - numărul total de zile ale lunii de plată a contributiei C(h).

6. Determinarea coeficientului pentru luna h+1:

 

FORMULA DE CALCUL


unde:

- nr_zile_luna_(h+1) - numărul de zile ale lunii de plată a contributiei C(h+i), cuprinse între începutul lunii si data investirii contributiei C(h+1) (respectiv data transferului către alt fond, pentru luna în care se efectuează transferul);

- nr_total_zile_luna_(h+1) - numărul total de zile ale lunii de plată a contributiei C(h+1)

 

7. Determinarea coeficientului pentru luna 0:

 

FORMULA DE CALCUL

 

unde:

- nr_zile_luna_(0) - numărul de zile cuprinse între momentul investirii sumei GT(0) si momentul investirii primei contributii (momentul plătii sumei, în cazul în care acest eveniment apare primul) primite la noul fond;

- nr_total_zile_luna_(0)= numărul total de zile ale lunilor din intervalul situat între momentul investirii sumei provenite prin transfer GT(0) si momentul investirii primei contributii (momentul plătii sumei, în cazul în care acest eveniment apare primul).

 

NOTE:

1. Comisioanele folosite în determinarea valorii garantate Gm sunt cele prevăzute de prospect. În cazul în care prospectul prevede suportarea cheltuielilor aflate în sarcina fondului de către administrator, aceste deduceri vor fi eliminate din formula de calcul a valorii garantate pentru perioada de valabilitate a prevederii respective.

2. Pentru determinarea momentului investirii se va aproxima prin adunarea a două zile datei de transmitere a sumelor (contributii, active personale provenite prin transfer).

 

ANEXA Nr. 3 la normă

 

FORMULA DE CALCUL PENTRU VALOAREA TRANSFERATĂ NETĂ

 

Penalitatea de transfer se aplică valorii de numerar ce urmează a fi transferată în numele participantului. Valoarea ce urmează a fi transferată reprezintă, pentru orice participant, maximul dintre valoarea efectivă a contului S(t) (activul personal) si valoarea garantată G(t). Prin diminuarea valorii ce urmează a fi transferată cu penalitatea de transfer se va obtine valoarea transferată netă:

 

Valoare transferată netă = max (S(t), G(t)) * (1 - penalitate transfer %)

 

Cazul I: Valoarea activului personal este mai mare decât valoarea garantată S(q > G^. În acest caz, penalitatea de transfer se va aplica la valoarea activului personal S(t).

 

Valoare transferată netă = S(t) * (1 - penalitate transfer %)

Cazul II: Valoarea activului personal este mai mică decât valoarea garantată S(t) < Gtq.

În acest caz, penalitatea de transfer se va aplica la valoarea garantată G(q. Valoarea garantată va reprezenta suma dintre valoarea activului personal S(t) si o diferentă D suportată din provizion până la concurenta cu valoarea garantată:

 

G(t) = S(t) + D

 

În această situatie, penalitatea de transfer se va aplica separat pentru fiecare componentă a valorii garantate G(t). Astfel, penalitatea de transfer va fi percepută după cum urmează:

 

Valoare transferată netă = S(t) * (1 - penalitate transfer %) + D * (1 - penalitate transfer %)

 

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 142/1999

privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)

 


*) Republicată în temeiul art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 20 noiembrie 2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 117/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 aprilie 2009, dându-se texteloro nouă numerotare.

Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 29 iulie 1999 si a mai fost modificată si completată prin:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 6 iunie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 647/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 16 ianuarie 2002,

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 197/2000 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 20 noiembrie 2000, respinsă prin Legea nr. 765/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 16 ianuarie 2002;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 18 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 354/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 18 iunie 2002,

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 24 februarie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 7 iulie 2003;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 22 decembrie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 164/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 19 mai 2004;

- Legea nr. 132/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 10 iulie 2008.

- Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.221/2002 privind indexarea cuantumului valorii de referintă sectorială pentru personalul clerical, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, cuantumul valorii de referintă sectorială pentru personalul clerical a fost indexat.

**)A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.070/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare.

 

 

Art. 1. - (1) Statul român sprijină cultele, recunoscute potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor, la cererea acestora, pentru salarizarea personalului clerical.

(2) Personalul clerical care beneficiază de prevederile prezentei legi îsi păstrează statutul de angajat al cultului religios recunoscut.

(3) Numărul posturilor personalului clerical pentru care statul sprijină salarizarea prin alocarea unui fond de la bugetul de stat se repartizează anual de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, pe baza propunerilor unitătilor centrale de cult ale cultelor recunoscute, în raport cu numărul credinciosilor, conform ultimului recensământ, cu nevoile reale si cu fondul alocat în acest scop.

Art. 2. - (1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care îsi desfăsoară activitatea în tară, în cadrul cultelor din România, recunoscute potrivit legii, se stabileste după cum urmează:

a) personalul din conducerea cultelor asimilat celui încadrat pe functii de demnitate publică beneficiază de o indemnizatie lunară prevăzută în anexa nr. 1. Indemnizatia lunară este unica formă de remunerare pentru personalul respectiv si reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor, care se determină în raport cu venitul salarial;

b) personalul din conducerea cultelor, altul decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit functiilor pe care le ocupă, la nivelul salariilor de bază stabilite conform legii pentru cadrele didactice din învătământul preuniversitar de stat, conform asimilărilor prevăzute în anexa nr. 2;

c) personalul clerical care îsi desfăsoară activitatea în unitătile de cult beneficiază de sprijin lunar la salarizare în cuantum de 65% din salariile de bază stabilite conform legii pentru cadrele didactice din învătământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obtinut si vechimii în activitatea clericală detinută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Numărul de posturi pentru personalul clerical se poate majora anual prin legea bugetului de stat.

(3) Indemnizatiile si cuantumul sprijinului lunar la salarizare, care se alocă de la bugetul de stat, prevăzute la alin. (1), sunt în sumă brută si sunt impozabile, potrivit legii.

Art. 3. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. c), personalul clerical care îsi desfăsoară activitatea în unitătile de cult cu venituri reduse poate beneficia de un sprijin lunar la salarizare în cuantum de 80% din salariile de bază stabilite conform legii pentru cadrele didactice din învătământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obtinut si vechimii în activitatea clericală detinută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Criteriile în baza cărora unitătile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri reduse, potrivit alin. (1), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi**).

(3) Personalul clerical poate beneficia de prevederile alin. (1) în procent de 30% din totalul posturilor clericale prevăzute în anexa nr. 3, pentru care se alocă sprijin la salarizare de la bugetul de stat.

(4) Numărul de posturi stabilite potrivit alin. (3) va fi repartizat pe culte, în raport cu numărul credinciosilor, conform ultimului recensământ, si cu nevoile reale.

(5) Unitătile centrale de cult, în baza numărului de posturi comunicat anual, transmit Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National propuneri motivate cuprinzând nominalizarea unitătilor de cult pentru al căror personal clerical se doreste acordarea sprijinului lunar prevăzut la alin. (1) si care întrunesc conditiile si criteriile prevăzute la alin. (1) si (2).

(6) Listele unitătilor de cult al căror personal clerical beneficiază de sprijin lunar în conditiile alin. (1), precum si modificarea acestora se stabilesc la propunerea unitătilor centrale de cult si se aprobă anual prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national.


(7) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) personalul clerical de la unitătile de cult care obtin venituri din închirierea, arendarea si concesionarea proprietătilor.

Art. 4. - Conditiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) se aprobă de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, la propunerea cultelor recunoscute.

Art. 5. - De la bugetul de stat se asigură, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, numai drepturile stabilite în conditiile prevăzute la art. 2 si 3, inclusiv contributiile la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de somaj, precum si alte contributii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator.

Art. 6. - (1) Pentru sprijinirea asezămintelor religioase românesti din afara granitelor, care desfăsoară activităti deosebite în vederea mentinerii identitătii lingvistice, culturale si religioase a românilor din afara granitelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă reprezentând echivalentul în lei a 200.000 de euro lunar.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă unitătilor centrale ale cultelor recunoscute, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.

(3) Destinatiile sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc de unitătile centrale ale cultelor recunoscute, împreună cu conducerile unitătilor de cult din afara granitelor, suma urmând a fi utilizată pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unităti, inclusiv pentru plata contributiilor prevăzute de lege la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate, la asigurările de somaj, precum si a altor contributii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator. Obligatia de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unitătii centrale de cult din România, prin prezentarea la Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National a documentelor prevăzute de normele legale în vigoare.

(4) Suma prevăzută la alin. (1), respectiv echivalentul în lei al acesteia, poate fi modificată anual prin legea bugetului de stat.

Art. 7. -începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi personalul clerical prevăzut la art. 2 si 6 nu mai beneficiază de alte contributii de la bugetul de stat, acordate în baza Ordonantei Guvernului nr. 4/1993*) privind acordarea de contributii de la bugetul de stat pentru completarea salarizării personalului unitătilor de cult din tară si a personalului deservent al cultului ortodox care îsi desfăsoară activitatea în străinătate, aprobată prin Legea nr. 88/1994, cu modificările ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri si acordarea de indemnizatii unor ierarhi si cadre din conducerea cultelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 130/1994, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Personalul clerical încadrat în unitătile bugetare nu beneficiază de prevederile prezentei legi, acesta fiind salarizat în conformitate cu dispozitiile legale care reglementează salarizarea personalului încadrat în aceste unităti.

Art. 9. - Drepturile stabilite potrivit dispozitiilor legale în vigoare se acordă în continuare personalului angajat în cadrul cultelor religioase din România, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi.

Art. 10. - Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National si altor organe abilitate de lege.

Art. 11. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 12. - Guvernul va elabora norme metodologice de aplicare a dispozitiilor prezentei legi**), la propunerea Secretariatului de Stat pentru Culte, în urma consultării acestuia cu cultele religioase.


*) Ordonanta Guvernului nr. 4/1993 a fost abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri apartinând cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 244/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 1 iunie 2001.

- Ordonanta Guvernului nr. 72/2000 a fost abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 25 martie 2002.

**)Ase vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.070/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 1

INDEMNIZATIILE

personalului din conducerea cultelor recunoscute si a unitătilor centrale de cult, asimilat celui încadrat pe functii de demnitate publică

 

 

 

Nr. crt.

Functia

Numărul maxim

de posturi

Indemnizatia lunară

- lei -

1.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

1

8.357

2.

Arhiepiscop major, mitropolit Biserica Ortodoxă Română si Biserica Romano-Catolică

11

7.698

3.

Arhiepiscop, sef de cult (mitropolit, episcop, muftiu, sef rabin, presedinte uniune, presedinte)

16

7.244

4.

Episcop, episcop-vicar patriarhal

39

6.629

5.

Episcop-vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu-vicar

26

6.342


ANEXA Nr. 2

 

Personalul din conducerea cultelor si a unitătilor de cult, altul decât cel asimilat functiilor de demnitate publică

 

Nr. crt.

Functia clericală

Numărul de posturi pentru care se asigură

sprijin lunar la salarizare

Functia didactică cu care se asimilează

1.

Vicepresedinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin

46

Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I si vechime în învătământ peste 40 ani

2.

Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial, vicar episcopal

41

Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I si vechime în învătământ între 22 si 25 ani

3.

Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop

715

Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II si vechime în învătământ între 10 si 14 ani

4.

Staret, superioară, egumen

466

Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II si vechime în învătământ între 2 si 6 ani

 

ANEXA Nr. 3

 

Personal clerical angajat în unitătile cultelor recunoscute din România

 

Nr. crt.

Functia clericală

Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare

Functia didactică cu care se asimilează

 

Preot, diacon, pastor, vestitor, imam, rabin, cantor, oficiant de cult

15.237

 

1.

Cu studii superioare:

10.957

Profesor cu studii superioare

1.1.

gradul I

3.018

gradul didactic I

1.2.

gradul II

3.238

gradul didactic II

1.3.

definitiv

2.440

definitiv

1.4.

debutant

2.261

debutant

2.

Cu studii medii:

4.280

învătător, educator, maistru-instructor cu studii medii

2.1.

gradul I

663

gradul didactic I

2.2.

gradul II

783

gradul didactic II

2.3.

definitiv

1.690

definitiv

2.4.

debutant

1.144

debutant

 

NOTĂ:

Sprijinul lunar la salarizarea personalului clerical se determină, în conditiile prezentei legi, pe transe de vechime în activitatea clericală, în mod corespunzător cu salariile de bază ale cadrelor didactice astfel cum sunt stabilite prin lege, pe transe de vechime.

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederi care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 142/1999 si care se aplică, în continuare, ca dispozitii proprii ale actelor modificatoare:

- art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului:

„Art. II. - De drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului poate beneficia, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, si personalul clerical care a intrat sub incidenta prevederilor art. 1 alin. (3) din aceeasi lege si care nu a beneficiat de sprijinul statului pentru salarizarea clerului.";


- art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului:

„Art. III. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă se aplică începând cu data de 1 martie 2002.

(2) Pe data prevăzută la alin. (1) se abrogă art. I pct. 22 si 23 si art. I1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 6 iunie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 647/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 16 ianuarie 2002.";

- art. II din Legea nr. 132/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului:

„Art. II. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii si Cultelor, în urma consultării cu cultele religioase, va supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului*), modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.070/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 decembrie 1999.";

- art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului:

„Art. II. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2009."


*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.617/2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.070/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 15 decembrie 2008.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.