MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 508/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 508            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 23 iulie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            774. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2009 privind înfiintarea Consiliului interministerial „Consiliul pentru promovarea societătii informationale în România"

 

            802. - Hotărâre privind realizarea de către Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si Agentia Natională pentru Prestatii Sociale, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            158. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind aprobarea modalitătii de desfăsurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2009 - seria a II- A de admitere

 

            1.340. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului si continutului formularului 710 „Declaratie rectificativă", cod 14.13.01.00/r

 

            2.321. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amânării la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală

 

Rectificări la:

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 498/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 649/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 741/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.236/C/2009;

            - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.405/C/2009

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2009 privind înfiintarea Consiliului interministerial „Consiliul pentru promovarea societătii informationale în România"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 13/2009 privind înfiintarea Consiliului interministerial „Consiliul pentru promovarea societătii informationale în România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 19 februarie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Consiliul are următoarele atributii principale:

a) stabilirea directiilor strategice pentru trecerea la societatea informatională în România;

b) informarea cu privire la strategiile de informatizare a ministerelor;

c) stabilirea căilor principale de modernizare a administratiei publice centrale folosind metodele si instrumentele societătii informationale;

d) evaluarea implementării strategiei de e-guvernare la nivelul administratiei publice centrale.

(2) Consiliul se va întruni doar în vederea analizării proiectelor de importantă strategică pentru România.

(3) Ministerele, institutiile publice astfel cum sunt definite în Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si companiile/societătile nationale sau societătile comerciale la care statul este actionar unic ori majoritar informează Consiliul asupra proiectelor din domeniul comunicatiilor si societătii informationale mai mari de 100.000 de euro.

(4) Informarea prevăzută la alin. (1) lit. b) si alin. (3) se realizează prin depunerea strategiilor si proiectelor din domeniul comunicatiilor si societătii informationale la secretariatul Consiliului.

(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) proiectele mai mari de 100.000 de euro din domeniul comunicatiilor si societătii informationale ale Ministerului Administratiei si Internelor care vizează ordinea si siguranta natională, precum si ale Ministerului Afacerilor Externe care implică actiuni de protectie si securitate a functionării echipamentelor de comunicatii si de procesare de date de la misiunile diplomatice."

2. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - După îndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 2 alin. (3), ordonatorii principali de credite si companiile/societătile nationale/societătile comerciale la care statul este actionar unic ori majoritar vor aproba si vor coordona proiectele din domeniul comunicatiilor si societătii informationale."

3. La articolul 5, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Consiliul functionează conform regulamentului de organizare si functionare prevăzut în anexa la prezenta hotărâre."

4. Articolul 6 se abrogă.

5. După articolul 7 se introduce o anexă, „Regulament de organizare si functionare a Consiliului interministerial «Consiliul pentru promovarea societătii informationale în România»", al cărei continut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

Ministrul întreprinderilor mici si mijlocii, comertului

si mediului de afaceri,

Constantin Nită

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 1 iulie 2009.

Nr. 774.

 


ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Consiliului interministerial „Consiliul pentru promovarea societătii informationale în România"

 

Art. 1. - Consiliului interministerial „Consiliul pentru promovarea societătii informationale în România", denumit în continuare Consiliu, se organizează si functionează ca organism consultativ, fără personalitate juridică.

Art. 2. - Consiliul are următoarea componentă:

a) primul-ministru - presedinte;

b) viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor - vicepresedinte;

c) ministrul finantelor publice;

d) ministrul economiei;

e) ministrul educatiei, cercetării si inovării;

f) ministrul dezvoltării regionale si locuintei;

g) ministrul muncii, familiei si protectiei sociale; h) ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti;

i) ministrul turismului;

j) ministrul sănătătii;

k) ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national;

l) ministrul mediului;

m) ministrul întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri;

n) ministrul comunicatiilor si societătii informationale;

o) ministrul afacerilor externe;

p) secretarul de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale - secretar.

Art. 3. - Consiliul îndeplineste următoarele atributii:

a) stabilirea directiilor strategice pentru trecerea la societatea informatională în România;

b) informarea cu privire la strategiile de informatizare a ministerelor;

c) stabilirea căilor principale de modernizare a administratiei publice centrale folosind metodele si instrumentele tehnologiei informatiei;

d) evaluarea implementării strategiei de e-guvernare la nivelul administratiei publice centrale;

e) primirea informărilor asupra proiectelor mai mari de 100.000 de euro din domeniul comunicatiilor si societătii informationale, transmise de ministere, institutii publice astfel cum sunt definite în Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si companiile/societătile nationale sau societătile comerciale la care statul este actionar unic ori majoritar, cu exceptia acelora mai mari de 100.000 euro din domeniul comunicatiilor si societătii informationale ale Ministerului Administratiei si Internelor care vizează ordinea si siguranta natională, precum si ale Ministerului Afacerilor Externe, care implică actiuni de protectie si securitate a functionării echipamentelor de comunicatii si de procesare de date de la misiunile diplomatice.

Art. 4. - Presedintele Consiliului îndeplineste următoarele atributii principale:

a) convoacă si conduce sedintele Consiliului;

b) aprobă lista documentelor ce urmează să fie transmise tuturor participantilor la sedintă, lista invitatilor, precum si proiectul ordinii de zi a sedintei;

c) aprobă, după caz, publicarea, pe pagina de web dedicată Consiliului/Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, a documentelor adoptate în cadrul Consiliului;

d) semnează corespondenta, deciziile Consiliului si procesele-verbale ale sedintelor.

Art. 5. - (1) Consiliul îsi desfăsoară activitatea în cadrul sedintelor convocate ori de câte ori este necesar, la solicitarea presedintelui, a vicepresedintelui sau a oricăruia dintre membrii titulari.

(2) La lucrările Consiliului va participa si un reprezentant al Departamentului pentru afaceri europene în cazul în care sunt analizate proiecte care se referă la implementarea directivelor Uniunii Europene.

Art. 6. - (1) Convocarea si transmiterea invitatiilor membrilor la sedintele Consiliului se face în scris de către persoana care asigură secretariatul, cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data desfăsurării sedintei.

(2) Invitatiile la sedintele Consiliului cuprind în mod obligatoriu ziua, ora, locul desfăsurării si proiectul ordinii de zi, precum si adresa site-ului care contine informatii si documente privind sedinta respectivă.

(3) Ordinea de zi a sedintei Consiliului si materialele care urmează să fie supuse dezbaterii se transmit prin e-mail participantilor cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data desfăsurării sedintei.

(4) La începutul fiecărei sedinte se adoptă ordinea de zi a sedintei respective.

(5) La sedintele Consiliului pot participa numai membrii titulari, precum si persoanele invitate de presedintele Consiliului.

Art. 7. - La cererea membrilor Consiliului, ordinea de zi poate fi completată si cu alte teme decât cele comunicate initial, cu conditia transmiterii documentelor respective, în scris, secretariatului Consiliului cu o zi lucrătoare înaintea datei sedintei. Decizia asupra completării ordinii de zi revine presedintelui Consiliului.

Art. 8. - (1) Sedintele Consiliului se pot desfăsura în prezenta a jumătate plus unu din numărul membrilor.

(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), sedinta se amână, urmând să fie convocată o nouă sedintă în termen de 5 zile. Sedinta convocată în urma unei amânări se desfăsoară fără a fi necesară respectarea prevederilor alin. (1).

(3) Deciziile se iau cu votul a jumătate plus unu dintre cei prezenti.

(4) În cazul în care presedintele Consiliului propune adoptarea unor decizii urgente prin corespondentă, membrii Consiliului îsi vor exprima votul în scris sau prin mijloace electronice în termen de maximum 3 zile de la solicitare. în situatia în care nu se transmite în termenul stipulat, în scris, optiunea de vot, decizia supusă votului se consideră valabil adoptată prin acceptare tacită.

Art. 9. - în functie de problematica supusă dezbaterii Consiliului, la sedinte pot participa, în calitate de invitati, reprezentanti ai furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice, ai societătii civile, ai autoritătilor si institutiilor publice cu responsabilităti în domeniu.

Art. 10. - (1) În exercitarea atributiilor ce îi revin, Consiliul adoptă decizii.

(2) Deciziile adoptate se semnează de către presedintele Consiliului si se contrasemnează de ministrul comunicatiilor si societătii informationale.

(3) Deciziile prevăzute la alin. (2) se comunică, de drept, membrilor Consiliului.

(4) Procesele-verbale si deciziile Consiliului se publică pe site-ul dedicat Consiliului/Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind realizarea de către Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si Agentia Natională pentru Prestatii Sociale, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă realizarea de către Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si Agentia Natională pentru Prestatii Sociale, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă.

Art. 2. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, respectiv Agentia Natională pentru Prestatii Sociale, împreună cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale emit normele tehnice privind modul de utilizare a retelei constituite potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Se autorizează Serviciul de Telecomunicatii Speciale să achizitioneze de pe piata publică servicii de comunicatii de buclă locală sau alte tipuri de servicii de comunicatii pe care Serviciul de Telecomunicatii Speciale nu le poate asigura cu resurse proprii, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, respectiv Agentia Natională pentru Prestatii Sociale, si să gestioneze reteaua constituită conform cerintelor beneficiarului.

Art. 4. - (1) Modul de recuperare a costurilor pentru serviciile prevăzute la art. 3, precum si orice alte aspecte se stabilesc prin protocol comun, încheiat între Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, respectiv Agentia Natională pentru Prestatii Sociale si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

(2) Clauzele protocolului se pot renegocia anual, printr-o notificare din partea uneia dintre părti.

Art. 5. - (1) Costurile pentru serviciile achizitionate potrivit art. 3 se recuperează de către Serviciul de Telecomunicatii Speciale din bugetul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, respectiv al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale.

(2) Cu sumele rezultate în urma acestei activităti, încasate în cadrul aceluiasi exercitiu financiar, Serviciul de Telecomunicatii Speciale reconstituie creditele bugetare utilizate în acest scop.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si

Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Cristina Trăilă

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 8 iulie 2009.

Nr. 802.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind aprobarea modalitătii de desfăsurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2009 - seria a II- A de admitere

 

Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie si a centrelor regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, precum si ale art. 26 din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modalitatea de desfăsurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2009 - seria a II- A de admitere, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Cristian Făinisi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 158.

 

ANEXĂ

 

MODALITATEA DE DESFĂSURARE

a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, pentru anul 2009 - seria a II- A de admitere

Module

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea modulului

Perioada

1.

Managementul resurselor umane în administratia publică

23-25 iulie 2009

2.

Management strategic

30 iulie-1 august 2009

3.

Management de proiect

6-8 august 2009

4.

Administratie modernă si eficientă

12-14 august 2009

5.

Abilităti manageriale

20-22 august 2009

6.

Implicatiile aderării la Uniunea Europeană

27-29 august 2009

7.

Fonduri structurale

3-5 septembrie 2009

8.

Comunicare externă

10-12 septembrie 2009

9.

Management financiar si bugetar

17-19 septembrie 2009

10.

Politici publice

24-26 septembrie 2009

 

Evaluare

 

1.

Evaluarea finală

28-29 septembrie 2009

5-6 octombrie 2009

2.

Reevaluare

12 octombrie 2009

 

Locul de desfăsurare

 

 

Institutul National de Administratie, str. Eforie nr. 5, sectorul 5, Bucuresti

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea modelului si continutului formularului 710 „Declaratie rectificativă", cod 14.13.01.00/r

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si ale art. 84 si art. 228 alin. (2) si (21) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului 710 „Declaratie rectificativă", cod 14.13.01.00/r, prevăzut în anexa nr. 1*).

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează si se depune potrivit instructiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularului 710 „Declaratie rectificativă", cod 14.13.01.00/r, sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 6. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 16 iulie 2009.

Nr. 1.340.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 


ANEXA Nr. 1

 

DECLARATIE RECTIFICATIVĂ

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 710 „Declaratie rectificativă", cod 14.13.01.00/r

 

1. Declaratia rectificativă se utilizează pentru corectarea impozitelor, taxelor si contributiilor administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală si stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de retinere la sursă, declarate în formularele 100 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat", 102 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale" si 103 „Declaratie privind accizele".

Atentie! Sumele înscrise în declaratie nu cuprind diferentele de impozite, taxe si contributii sociale stabilite prin actele de control.

2. în cazul în care se corectează mai multe obligatii fiscale care se referă la aceeasi perioadă de raportare, pentru fiecare obligatie se completează în acelasi formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistentă. Pentru obligatii fiscale care privesc perioade diferite de raportare se va completa câte un formular pentru obligatiile fiscale aferente fiecărei perioade de raportare.

3. Declaratia rectificativă se depune la organul fiscal în a cărui evidentă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe. în cazul sediului secundar înregistrat ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii, declaratia rectificativă, corespunzător activitătii sediului secundar, se depune la organul fiscal în a cărui evidentă fiscală este înregistrat sediul secundar.

Declaratia rectificativă se completează cu ajutorul programului de asistentă.

Formularul se depune în format hârtie, semnat si stampilat conform legii, cu codificarea informatiei prin cod de bare.

Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distantă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

4. Completarea formularului se face astfel:

4.1. Perioada de raportare

În rubrica „Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligatia sau numărul ultimei luni a perioadei de raportare, după caz (07 pentru luna iulie sau 06 pentru trimestrul II).

Anul la care se referă declaratia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2009).

4.2. Date de identificare a plătitorului

În caseta „Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În situatia în care declaratia se completează de către împuternicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se înscrie codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligatii sunt îndeplinite, precum si datele de identificare a acesteia, iar la rubrica „Functia/Calitatea" din formular se înscrie „împuternicit".

În prima căsută se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

În rubrica „Denumire" se înscrie denumirea plătitorului.

Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului.

4.3. Date privind creanta fiscală

„Denumire creantă fiscală" - se completează denumirea impozitului, taxei sau a contributiei care se rectifică. Se va prelua denumirea exactă a obligatiei de plată din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat, Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale sau, după caz, Nomenclatorul privind accizele, prevăzute în Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă, cu modificările si completările ulterioare.

Coloana „Suma initială":

Rândurile 1-4 se completează după caz, înscriindu-se suma care s-a completat eronat în declaratia care se rectifică, respectiv formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat", formularul 102 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale", formularul 103 „Declaratie privind accizele" sau, după caz, formularul 710 „Declaratie rectificativă".

Coloana „Suma corectată":

Rândurile 1-4 se completează după caz, înscriindu-se suma corectă reprezentând impozitul, taxa sau contributia datorat/datorată în perioada la care se referă declaratia corectată.

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICI

de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularului

 

1. Denumire: 710 „Declaratie rectificativă"

2. Cod: 14.13.01.00/r

3. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare si editare. Formularele se completează si se editează cu ajutorul programului de asistentă asigurat gratuit de către Agentia Natională de Administrare Fiscală.

4. Se utilizează la: corectarea impozitelor si taxelor declarate în formular, stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de retinere la sursă, precum si a contributiilor sociale datorate de angajatori si retinute de către acestia de la asigurati.

5. Se întocmeste de: plătitorii de impozite, taxe si contributii sociale.

6. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal competent:

- în format hârtie, semnat si stampilat, potrivit legii, cu codificarea informatiei prin cod de bare;

- în format electronic;

- un exemplar la contribuabil.

7. Se arhivează la organul fiscal:

- formatul hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului;

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amânării la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală

 

În temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare si ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind procedura de acordare a amânării la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 iulie 2009.

Nr. 2.321.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind procedura de acordare a amânării la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Amânarea la plată se acordă pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală si neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, precum si pentru majorările de întârziere aferente acestora.

(2) Amânarea la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen se acordă la cererea contribuabililor, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, modul de organizare si data înfiintării.

(3) Prin obligatii fiscale neachitate la termen se întelege impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, datorate si neachitate la termenele legale de plată, precum si majorări de întârziere aferente acestora.

(4) Prin majorări de întârziere aferente acestora se întelege obligatiile fiscale accesorii pentru care organul fiscal competent a comunicat decizii referitoare la obligatiile de plată accesorii si pentru care s-a împlinit termenul de plată conform prevederilor art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

(5) Într-un an calendaristic, amânarea la plată se poate acorda o singură dată.

Art. 2. - (1) Agentia Natională de Administrare Fiscală, prin unitătile subordonate acesteia, acordă amânarea la plată pentru perioada solicitată de contribuabil, dar care nu poate fi mai mare de 6 luni. Amânarea la plată nu poate depăsi data de 20 decembrie a anului fiscal în care se acordă.

(2) Amânarea la plată se acordă pe număr de luni, iar termenul începe să curgă de la data emiterii deciziei de acordare a amânării la plată.

 

CAPITOLUL II

Competenta de solutionare a cererilor de amânare la plată si procedura de solutionare a acestora

 

Art. 3. - (1) Amânarea la plată se solicită de către contribuabili în baza unei cereri depuse la organele fiscale competente.

(2) În cazul în care contribuabilii au organizate sedii secundare plătitoare de impozit pe venitul din salarii, cererea de amânare la plată va fi depusă la organul fiscal competent în administrarea contribuabililor în structura cărora functionează aceste sedii secundare.

(3) Concomitent cu depunerea cererii de amânare la plată, contribuabilul solicită si eliberarea certificatului de atestare fiscală care va cuprinde sumele ce vor face obiectul amânării la plată. în certificatul de atestare fiscală, eliberat în vederea acordării amânării la plată, se vor mentiona creantele fiscale principale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii si neachitate la data eliberării acestuia, precum si majorările de întârziere aferente acestora.

(4) Cererea de amânare la plată trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) datele de identificare ale contribuabilului: denumirea/numele si prenumele acestuia, al reprezentantului fiscal/împuternicitului, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum si numele, prenumele si calitatea celor care reprezintă contribuabilul în relatiile cu tertii;

b) perioada pentru care se solicită amânarea la plată exprimată în luni;

c) suma totală pentru care se solicită amânarea la plată, defalcată pe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat si, separat, majorările de întârziere aferente acestora. în cazul contribuabililor care au organizate sedii secundare plătitoare de impozit pe venitul din salarii, acestea se defalcă pe fiecare sediu secundar.

(5) Contribuabilii fără domiciliu fiscal în România, care au obligatii fiscale neachitate la termen, pot beneficia de amânare la plată numai dacă acestea desemnează un împuternicit potrivit art. 18 din Codul de procedură fiscală.

(6) Amânarea la plată se acordă de organele fiscale competente prin emiterea unei decizii conform modelului prezentat în anexa nr. 1.

(7) Deciziile de acordare a amânărilor la plată care privesc si obligatiile fiscale ale sediilor secundare se vor comunica, în copie, si organelor fiscale competente pentru administrarea acelor sedii secundare.

(8) Pierderea valabilitătii amânării la plată se constată de către organul fiscal competent prin emiterea unei decizii ale cărei model si continut sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - (1) După depunerea de către contribuabili a cererilor de amânare la plată, organul fiscal competent verifică dacă acestia îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) nu înregistrează obligatii fiscale restante la data de 30 septembrie 2008, pentru care va consulta si va edita fisa analitică pe plătitori la data de 30 septembrie 2008, din care să rezulte că la această dată aveau toate declaratiile depuse si nu înregistrează obligatii fiscale restante.

Dacă un contribuabil înregistrează la data de 30 septembrie 2008 obligatii fiscale restante, dar are depuse înainte de această dată un decont cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare si/sau o cerere de restituire, în curs de solutionare la data depunerii cererii de amânare, conditia este îndeplinită dacă:

1. suma obligatiilor fiscale restante este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit;

2. sunt îndeplinite dispozitiile referitoare la data stingerii în cazul compensării conform art. 122 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.

Diferentele rezultate în urma solutionării deconturilor cu sumă negativă de TVA cu optiune de rambursare si/sau a cererilor de restituire se consideră obligatii de plată începând cu data comunicării modului de solutionare a acestora, conform dispozitiilor art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;

b) si-au depus toate declaratiile fiscale conform legii pentru perioada 1 octombrie 2008 si data depunerii cererii de amânare la plată. Dovada depunerii acestora va fi editată din baza de date a organului fiscal;

c) nu au înscrise fapte în cazierul fiscal pentru care va solicita compartimentului cu atributii în eliberarea cazierului fiscal informatii privind existenta sau inexistenta faptelor sanctionate de legile fiscale, financiare, precum si cele care privesc disciplina financiară;

d) nu s-a atras răspunderea pentru contribuabilii persoane fizice, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare, si/sau nu s-a atras răspunderea solidară pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Codul de procedură fiscală. în acest sens, contribuabilul va depune o declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că nu s-a atras răspunderea potrivit acestor prevederi legale.

(2) Conditiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) si d) trebuie îndeplinite la data depunerii cererii.

(3) După verificările efectuate potrivit alin. (1), organul fiscal competent, în termen de cel mult 3 zile de la data eliberării certificatului de atestare fiscală, întocmeste referatul conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

(4) Referatul va fi însotit de documentele doveditoare îndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (1).

(5) Pentru contribuabilii care au organizate sedii secundare plătitoare de impozit pe venitul din salarii, organul fiscal competent în administrarea sediilor secundare va aplica prevederile art. 5 si va întocmi referatul prevăzut în anexa nr. 3.

(6) Organul fiscal competent în administrarea sediului secundar va transmite referatul, împreună cu certificatul de atestare fiscală, organului fiscal competent în administrarea contribuabilului.

(7) Organul fiscal competent în administrarea contribuabilului va elibera certificatul de atestare fiscală, care va cuprinde sumele ce vor face obiectul amânării la plată atât pentru activitatea proprie, cât si pentru cele ale sediilor secundare si va întocmi un referat final, după caz.

(8) Pe baza constatărilor din referat, organul fiscal va emite decizia de acordare a amânării la plată sau, după caz, decizia de respingere.

(9) Modelul si continutul deciziei de respingere sunt prezentate în anexa nr. 4.

(10) În situatia în care organul fiscal constată neîndeplinirea unei conditii, înaintea emiterii deciziei de respingere, se va efectua audierea contribuabililor potrivit art. 9 din Codul de procedură fiscală.

Art. 5. - (1) Atunci când se constată neconcordante între obligatiile fiscale cuprinse în cererea contribuabilului si cele din certificatul de atestare fiscală, organul fiscal competent va solicita, în scris, prezentarea contribuabilului la sediul său pentru clarificarea situatiei fiscale a acestuia. Odată cu solicitarea se va transmite contribuabilului si o copie a certificatului de atestare fiscală.

(2) După clarificarea neconcordantelor, organul fiscal competent întocmeste, în două exemplare, o notă de constatare conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe baza căreia va proceda la eliberarea unui nou certificat de atestare fiscală. Această notă va fi semnată de functionarul desemnat pentru solutionarea cererii si avizată de seful compartimentului cu atributii privind evidenta analitică pe plătitori si de reprezentantul legal al contribuabilului. Un exemplar al acesteia va fi comunicat contribuabilului, iar altul va fi arhivat la dosarul fiscal al contribuabilului.

(3) Ca urmare a eliberării noului certificat de atestare fiscală, organul fiscal competent va proceda la emiterea deciziei de amânare la plată cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3).

Art. 6. - (1) Termenul general de solutionare a cererilor de amânare la plată este de maximum 15 zile de la data depunerii cererilor.

(2) În situatia în care pentru solutionarea cererilor de amânare la plată este necesară clarificarea aspectelor prevăzute la art. 5, termenul general de solutionare mentionat la alin. (1) se prelungeste cu perioada cuprinsă între data solicitării de prezentare a contribuabilului în vederea punerii de acord asupra diferentelor constatate si data eliberării noului certificat de atestare fiscală.

Art. 7. - (1) În cazul în care pentru amânarea la plată contribuabilul depune o garantie sub forma unei scrisori de garantie bancară, aceasta va avea o valabilitate mai mare cu 60 de zile decât perioada de amânare la plată.

(2) În cazul în care contribuabilul oferă bunuri libere de orice sarcini, organul fiscal competent va dispune instituirea măsurilor asigurătorii. Bunurile oferite vor fi însotite de raportul de evaluare întocmit de un expert independent, realizat conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, denumită în continuare ordonantă de urgentă. Comunicarea Comisiei privind elementele de ajutor de stat în vânzările de terenuri si clădiri de către autoritătile publice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 209/1997, poate fi vizualizată prin accesarea portalului Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, respectiv http://anaf.mfinante.ro

(3) În cazul în care contribuabilul oferă bunuri mobile libere de orice sarcini, organul fiscal competent poate să verifice existenta faptică a acestora, eventualele sarcini înscrise în registrele de publicitate prevăzute de lege si să informeze organul de executare asupra rezultatelor constatărilor. în vederea realizării acestor verificări, organul fiscal competent va putea accesa baza de date a Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare.

(4) În cazul în care contribuabilul oferă bunuri imobile libere de orice sarcini, acesta va prezenta organului fiscal competent extras de carte funciară.

(5) Dacă pentru sumele amânate la plată sunt deja instituite sechestre si organul fiscal care Ie- A aplicat are prioritate în fata oricărui alt creditor, conditia prevăzută la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgentă se consideră îndeplinită în limita valorii determinate potrivit art. 4 alin. (3) din ordonanta de urgentă. în acest caz contribuabilul are obligatia de a prezenta, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de amânare la plată, raportul de evaluare pentru bunurile sechestrate, care se va întocmi conform Comunicării Comisiei privind elementele de ajutor de stat în vânzările de terenuri si clădiri de către autoritătile publice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 209/1997.

(6) Odată cu identificarea, organul de executare competent în a cărui rază teritorială se află bunurile proprietatea contribuabilului va proceda la indisponibilizarea lor, prevederile cap. 6 privind măsurile asigurătorii al titlului VIII din Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.

(7) În cazul pierderii valabilitătii amânării la plată sau la data expirării perioadei de amânare la plată, organul fiscal competent va executa garantia sau, după caz, va trece la valorificarea bunului în contul obligatiilor fiscale rămase de plată sau pentru stingerea obligatiilor fiscale amânate la plată nestinse.

(8) Pe perioada amânării la plată contribuabilii sunt obligati să îsi achite, conform legii, obligatiile fiscale cu termene de plată începând cu data emiterii deciziei de amânare la plată.

(9) Obligatiile fiscale prevăzute la alin. (8) pot fi stinse prin orice modalitate si în conditiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Obligatia de plată se consideră îndeplinită si în cazul contribuabililor care au depuse la organul fiscal deconturi cu sumă negativă de TVA cu optiune de rambursare si/sau cereri de restituire, dacă:

a) suma obligatiilor de plată este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit;

b) sunt îndeplinite dispozitiile referitoare la data stingerii în cazul compensării conform art. 122 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.

Diferentele rezultate în urma solutionării deconturilor cu sumă negativă de TVA cu optiune de rambursare si/sau a cererilor de restituire se consideră obligatii de plată începând cu data comunicării modului de solutionare a acestora, conform dispozitiilor art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

(10) Orice alte obligatii fiscale care nu fac obiectul amânării la plată, inclusiv majorările de întârziere comunicate până la emiterea deciziei de amânare, aferente obligatiilor fiscale principale care au făcut obiectul amânării la plată, se vor stinge conform prevederilor legale în vigoare.

(11) Începând cu data emiterii deciziei de amânare la plată, pentru obligatiile fiscale care fac obiectul amânării la plată, executarea silită nu începe sau nu continuă, după caz.

(12) Decizia referitoare la obligatiile de plată accesorii se emite la data stingerii sumelor amânate la plată, dacă acestea au fost stinse anticipat, sau în ziua imediat următoare expirării termenului de amânare la plată.

 

CAPITOLULUI

Dispozitii finale

 

Art. 8. - Pe perioada amânării la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen, cu exceptiile prevăzute de lege, se datorează majorări de întârziere conform prevederilor art. 123 din Codul de procedură fiscală.

Art. 9. - Organele fiscale competente în administrarea contribuabililor care acordă amânări la plată vor organiza evidenta cererilor de amânare la plată, a amânărilor la plată acordate si vor urmări modul de respectare a acestora.

Art. 10. - (1) Cererile de amânare la plată depuse si nesolutionate înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice vor fi solutionate conform prevederilor acestora.

(2) Cererile de amânare la plată depuse si nesolutionate înainte de 30 iunie 2010 se vor solutiona conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

Art. 11. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 


ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

- Model -

(persoane juridice si persoane fizice)

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Directia generală de administrare a marilor contribuabili

Directia generală a finantelor publice........................

Administratia finantelor publice................................

Nr............/...............

 

DECIZIE

de acordare a amânării la plată

 

Către: Denumire/Nume si prenume...................................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea......................, str.............................................................................

nr........., bl.........., et..........Judetul/sectorul....................................................

Codul de identificare fiscală...............................................................................

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.321/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amânării la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală, având în vedere Cererea dumneavoastră nr...................., înregistrată sub nr...................din data de............................., precum si Certificatul de atestare fiscală nr. .............../...........................,

se emite următoarea decizie:

1. Se acordă amânarea la plată până la data de.............a obligatiilor fiscale datorate în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, respectiv ........., si nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ..............., reprezentând*):

 

 

 

 

- lei -

Denumirea obligatiei fiscale amânate la plată

Debite

Majorări de întârziere

0

1

2

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

2. Pentru sumele amânate la plată, cu exceptiile prevăzute de lege, se datorează majorări de întârziere în conformitate cu prevederile art. 123 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în sumă de ............. lei.

3. (1) Pentru sumele amânate la plată conform pct. 1 se constituie o garantie, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii la nivelul obligatiilor fiscale amânate la plată conform pct. 1 si a majorărilor de întârziere datorate pe perioada amânării la plată conform pct. 2.

(2) Garantia poate fi constituită sub formă de scrisoare de garantie bancară si/sau se vor oferi bunuri libere de orice sarcini în vederea instituirii măsurilor asigurătorii.

(3) În cazul scrisorii de garantie, aceasta se va constitui pe o perioadă de valabilitate mai mare cu 60 de zile decât perioada de amânare la plată prevăzută la pct. 1.

(4) După data pierderii valabilitătii amânării la plată sau după expirarea perioadei de amânare la plată, garantiile se vor executa după cum urmează:

a) în cazul scrisorii de garantie bancară, organul fiscal competent va solicita băncii garante utilizarea garantiei în vederea stingerii sumelor rămase de plată din decizia de amânare la plată;

b) în cazul bunurilor libere de orice sarcini oferite de contribuabil, organul fiscal competent în administrarea contribuabilului va proceda la valorificarea acestora, potrivit legii.

4. (1) Pe perioada amânării la plată contribuabilii sunt obligati să îsi achite, conform legii, obligatiile fiscale cu termene de plată începând cu data emiterii deciziei de amânare la plată.

(2) Obligatiile fiscale prevăzute la alin. (1) pot fi stinse prin orice modalitate si în conditiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Obligatia de plată se consideră îndeplinită si în cazul contribuabililor care au depuse la organul fiscal deconturi cu sumă negativă de TVA cu optiune de rambursare si/sau cereri de restituire, dacă:

a) suma obligatiilor de plată este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit;

b) sunt îndeplinite dispozitiile referitoare la data stingerii în cazul compensării conform art. 122 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.


Diferentele rezultate în urma solutionării deconturilor cu sumă negativă de TVA cu optiune de rambursare si/sau cererilor de restituire se consideră obligatii de plată începând cu data comunicării modului de solutionare a acestora, conform dispozitiilor art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

5. Orice alte obligatii fiscale care nu fac obiectul amânării la plată, inclusiv majorările de întârziere comunicate până la emiterea deciziei de amânare la plată, aferente obligatiilor fiscale principale care au făcut obiectul amânării la plată, se vor stinge conform prevederilor legale în vigoare.

6. (1) Amânarea la plată prevăzută în prezenta decizie îsi pierde valabilitatea dacă:

a) ...................................**) nu respectă prevederile pct. 3;

b) în situatia în care ...................**) nu îsi achită, conform legii, obligatiile fiscale cu termene de plată începând cu data emiterii prezentei decizii.

(2) Nerespectarea conditiilor prevăzute la pct. 6. (1) în care s-a acordat amânarea la plată prin prezenta decizie atrage anularea acesteia, începerea imediată sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie la organul fiscal emitent în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.

 

Conducătorul unitătii fiscale

Numele si prenumele ..........................................

Semnătura si stampila unitătii ..............................

 


*) Pentru contribuabilii cu sedii secundare, tabelul de la pct. 1 se va întocmi atât pe total societate, cât si defalcat pe activitatea proprie si cea a sediilor secundare.

**) Se va mentiona, după caz, denumirea contribuabilului persoană juridică sau persoană fizică.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

- Model -

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Directia generală de administrare a marilor contribuabili

Directia generală a finantelor publice ........................

Administratia finantelor publice ................................

Nr. .........../...............

 

DECIZIE

de comunicare a pierderii valabilitătii amânării la plată

 

Către: Denumire/Nume si prenume .......................................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea ..........................., str. .......................................nr. ......., bl. ......, et. .......

Judetul/sectorul .......................................

Codul de identificare fiscală ..................................................................

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare si al prevederilor art. 3 alin. (8) din Normele metodologice privind procedura de acordare a amânării la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.321/2009,

vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de acordare a amânării la plată nr. .............., si-a pierdut valabilitatea, începând cu data de .............., datorită nerespectării dispozitiilor ................*) din acest act administrativ.

De asemenea, vă precizăm că potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2009 pierderea valabilitătii amânării la plată atrage anularea acesteia, precum si începerea sau continuarea, după caz, a executării silite.

Garantia constituită de dumneavoastră va fi executată în contul sumelor amânate la plată si a majorărilor de întârziere aferente, rămase nestinse.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie la organul fiscal emitent în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.

 

Conducătorul unitătii fiscale

Numele si prenumele..........................................

Semnătura si stampila unitătii..............................

 


*) Se vor mentiona conditiile neîndeplinite din decizia de acordare a amânării la plată.

 


ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

- Model -

 

Organul fiscal competent..............................

(care aprobă sau respinge cererea)

Aprobat/data..........

Conducătorul unitătii fiscale

Semnătura

 

REFERAT

 

Subsemnatul (a), ..........................................., având functia de ..................... în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ........................................................., ca urmare a cererii depuse de ..........................................., C.I.F............................. înregistrată sub nr. ............. din data de ........................, am procedat la verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare si de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.321/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amânării la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală, si am constatat că au fost/nu au fost îndeplinite conditiile de acordare a amânării la plată, respectiv:

 

Sectiunea A: Conditii de acordare a amânării la plată

 

Conditii de acordare a amânării la plată

Modul de respectare a conditiilor

a) nu înregistrează obligatii fiscale restante la data de 30 septembrie 2008

□ □

Da Nu

b) si-a depus toate declaratiile fiscale

□ □

Da Nu

c) nu are înscrise fapte în cazierul fiscal

□ □

Da Nu

d) nu s-a stabilit răspunderea potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006, cu modificările si completările ulterioare, si/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare

□ □

Da Nu

 

            Sectiunea B: Sume ce vor face obiectul amânării la plată*)

 

Denumirea obligatiei fiscale amânate la plată

Debite

Majorări de întârziere

0

1

2

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

Fată de cele mai sus constatate propun aprobarea/respingerea cererii de amânare la plată.

De asemenea, anexăm la prezentul referat si documentele doveditoare ale îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2009, precum si Certificatul de atestare fiscală nr........../..........**)

 

Întocmit

Inspector,

................................

Avizat

Sef compartiment,

................................


*) Se va completa numai în situatia în care conditiile de acordare a amânării la plată sunt îndeplinite, atât pe total societate, cât si pentru fiecare sediu secundar si activitate proprie.

**) Se vor mentiona si anexa toate certificatele de atestare fiscală eliberate atât pentru contribuabil, cât si pentru sediile secundare, după caz.


 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

- Model -

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Directia generală de administrare a marilor contribuabili

Directia generală a finantelor publice........................

Administratia finantelor publice................................

Nr............/...............

 

DECIZIE

de respingere a cererii de amânare la plată

 

Către: Denumire/Nume si prenume....................................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea......................, str.....................................................................

nr........., bl.........., et..........Judetul/sectorul............................................

Codul de identificare fiscală.................................................................

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (9) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.321/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amânării la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală,

se respinge Cererea dumneavoastră nr. ........, prin care solicitati amânarea la plată a sumei de .................., reprezentând obligatii fiscale datorate în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii si nestinse până la data eliberării Certificatului de atestare fiscală nr. ........... din data de ................., datorită nerespectării dispozitiilor ................*) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie la organul fiscal emitent în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.

 

Conducătorul unitătii fiscale

Numele si prenumele..........................................

Semnătura si stampila unitătii..............................

 


*) Se va mentiona, după caz, art. 2 alin. (1) lit. a), b), c) sau d).

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

- Model -

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Directia generală de administrare a marilor contribuabili

Directia generală a finantelor publice........................

Administratia finantelor publice................................

Serviciul/Compartimentul........................................

Nr............/...............

 

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi,........../............., la sediul unitătii fiscale

 

Subsemnatul (a), ..........................................., având functia de ..................... în cadrul Serviciului/Compartimentului ......................................................., am procedat la reglarea fisei sintetice pe plătitori a ..................................................., C.I.F...............................

Drept urmare, am constatat că ....................................... figurează în evidente cu următoarele obligatii fiscale datorate în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, respectiv ..................., si nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală ..............., care vor face obiectul amânării la plată:

 

 

 

 

- lei -

Denumirea obligatiei fiscale

Debite

Majorări de întârziere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

Sunt de acord,

................................

Contribuabil,

Avizat

................................

Sef serviciu/compartiment,

 

 

Întocmit

Inspector,

................................


RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 498/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 18 februarie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la anexa nr. 1, la pozitia 98, în loc de: „98. Medelson Eti, fiica lui Schwartz Bernard si Freida, născută la data de 8 septembrie 1939 în localitatea lasi, judetul Iasi, România, cetătean israel ian, cu domiciliul actual în Israel, str. Armonim nr. 1/21, Kiriat Bialik, Haifa. (1.563/2006)" se va citi: „98. Mendelson Eti, fiica lui Schwartz Bernard si Freida, născută la data de 8 septembrie 1939 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, str. Armonim nr. 1/21, Kiriat Bialik, Haifa. (1.563/2006)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 649/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, la pozitia 20, în loc de: „20. Chiosa Vitalie, fiul lui Ion (fiul lui Nicolae, născut la 20.04.1917 în localitatea Lăpusna) si Tatiana, născut la data de 22 octombrie 1982 în localitatea Vărzăreuca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Floresti, str. Miron Costin. (3.632/2005)" se va citi: „20. Chiosa Vitalie, fiul lui Ion (fiul lui Nicolae, născut la 20.04.1917 în localitatea Lăpusna) si Tatiana, născut la data de 22 octombrie 1982 în localitatea Vărvăreuca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Floresti, str. Miron Costin. (3.632/2005)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 741/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 25 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 390, în loc de: „390. Papuc Sofia, fiica lui Sîrbu Pavel (născut la 2.10.1934 în localitatea Cociulia, raionul Cantemir) si Aurelia, născută la data de 27 martie 1961 în localitatea Cociulia, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cociulia, judetul Cahul. (6.848/2003) Copii minori: Papuc Vădim, născut la data de 5.01.1987, si Papuc Liuba, născută la data de 2.08.1992." se va citi: „390. Papuc Sofia, fiica lui Sîrbu Pavel (născut la 2.10.1934 în localitatea Cociulia, raionul Cantemir) si Aurelia, născută la data de 27 martie 1961 în localitatea Cociulia, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cociulia, judetul Cahul. (6.848/2003) Copii minori: Papuc Vădim, născut la data de 5.01.1987, si Papuc Liubovi, născută la data de 2.08.1992."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.236/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 29 aprilie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 13, în loc de: „ 13. Bar On, fiica lui Davidsohn Bluma si Avram, născută la data de 17 ianuarie 1958 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kochav Yair, str. Cârmei 31. (1.786/2004)" se va citi: „13. BarOn Luci, fiica lui Davidsohn Bluma si Avram, născută la data de 17 ianuarie 1958 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kochav Yair, str. Cârmei 31. (1.786/2004)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 84, în loc de: „84. Leibovici Jeanette, fiul lui Goldstein Strul si Maica, născut la data de 2 iulie 1941 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Gan, str. Levy nr. 6. (2.686/2007)" se va citi: „84. Leibovici Jeanette, fiica lui Goldstein Strul si Maica, născută la data de 2 iulie 1941 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Gan, str. Levy nr. 6. (2.686/2007)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.405/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 20 mai 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 94, în loc de: „94. Rohen Shacham Nomi, fiica lui Deutsch Ludovic si Margareta, născută la data de 27 mai 1946 în localitatea Ocna Mures, judetul Alba, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ganei Hatikna, str. Aleea Tabornr. 3. (1.593/2007)" se va citi: „94. Ronen Shacham Nomi, fiica lui Deutsch Ludovic si Margareta, născută la data de 27 mai 1946 în localitatea Ocna Mures, judetul Alba, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ganei Hatikna, str. Aleea Tabornr. 3. (1.593/2007)".


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.