MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 502/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 502            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 21 iulie 2009

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

464. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Listei cuprinzând rasele de lapte, carne sau pielicele, din speciile ovine si caprine, care se pot achizitiona în baza Hotărârii Guvernului nr. 700/2009 pentru sustinerea din fonduri bugetare, în anul 2009, a achizitiei de masculi pentru reproductie din speciile ovine si/sau caprine

 

978. - Ordin al ministrului mediului pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

 

1.215/62. - Ordin al ministrului tineretului si sportului si al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 pentru aprobarea Protocolului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinti detin certificate doveditoare ale calitătii de revolutionar, eliberate în baza Legii nr. 341/2004

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând rasele de lapte, carne sau pielicele, din speciile ovine si caprine, care se pot achizitiona în baza Hotărârii Guvernului nr. 700/2009 pentru sustinerea din fonduri bugetare, în anul 2009, a achizitiei de masculi pentru reproductie din speciile ovine si/sau caprine

 

Văzând Adresa nr. 3.371/2009 transmisă de Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu", prin care este propusă lista cu rasele de lapte, carne sau pielicele, din speciile ovine si caprine, care se pot achizitiona în baza Hotărârii Guvernului nr. 700/2009 pentru sustinerea din fonduri bugetare, în anul 2009, a achizitiei de masculi pentru reproductie din speciile ovine si/sau caprine, precum si Referatul de aprobare nr. 126.566 din 3 iulie 2009 al Directiei politici de piată în zootehnie,

având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 700/2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând rasele de lapte, carne sau pielicele, din speciile ovine si caprine, care se pot achizitiona în baza Hotărârii Guvernului nr. 700/2009 pentru sustinerea din fonduri bugetare, în anul 2009, a achizitiei de masculi pentru reproductie din speciile ovine si/sau caprine, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 14 iulie 2009.

Nr. 464.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând rasele de lapte, carne sau pielicele, din speciile ovine si caprine, care se pot achizitiona în baza Hotărârii Guvernului nr. 700/2009 pentru sustinerea din fonduri bugetare, în anul 2009, a achizitiei de masculi pentru reproductie din speciile ovine si/sau caprine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rase de ovine pentru carne

Suffolk

Texel

Albă de Norvegia

Charollais

Linia sintetică de carne Palas

lle de France

Germană cu Capul Negru

Beltex

Merinos de Palas

Merinos de Transilvania

Blue Face Leicester

Hampshire


 

 

 

 

 

 

Rase de ovine pentru lapte

Awassi

Lacaune

Sarde

Tigaie cu Cap Negru

Tigaie Ruginie

Linia de lapte Palas

Turcana

 

Rase de ovine pentru pielicele

Karakul

 

Rase de caprine pentru carne

Boer

 

 

 

 

 

 

 

Rase de caprine pentru lapte

Albă de Banat

Alpină Franceză

Saanen

Murciana

Nubiana

Granadine

Toggenburg

 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale protectia mediului si dezvoltare durabilă nr. 75.099 din 26 martie 2009,

în baza art. 4 din Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

ministrul mediului emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 2 din Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 25 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Art. 2. - Se aprobă componenta nominală a Comisiei de evaluare astfel:

- presedinte: Mihail Facă - presedinte, Agentia Natională pentru Protectia Mediului;

- vicepresedinte: Teodor Ognean - director, Ministerul Mediului;

- membri:

- Simona Mihaela Ghită - consilier principal, Ministerul Mediului;

- Emanuel Momanu - consilier juridic, Agentia Natională pentru Protectia Mediului;

- Brândusa Petroaica - director, Agentia Natională pentru Protectia Mediului;

- Adriana Amarandei - sef birou, Agentia Natională pentru Protectia Mediului;

- Călin Constantin Istrătoiu - director general adjunct, Ministerul Economiei;

- Marilena Banu - consilier superior, Ministerul Administratiei si Internelor;

- Constantin Ailincăi, Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

 

Bucuresti, 10 iulie 2009.

Nr. 978.

 


MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

Nr. 1.215 din 6 iulie 2009

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUTIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989

Nr. 62 din 26 iunie 2009

 

ORDIN

pentru aprobarea Protocolului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinti detin certificate doveditoare ale calitătii de revolutionar, eliberate în baza Legii nr. 341/2004

 

Având în vedere prevederile cuprinse în anexa nr. 3/39 (Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989) la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare,

în considerarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f) si ale art. 3 alin. (1) lit. v) din Hotărârea Guvernului nr. 1.721/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, cu completările ulterioare, precum si ale prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d), i) si j) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.721/2008, cu completările ulterioare, si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2003, cu modificările ulterioare,

ministrul tineretului si sportului si secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 emit următorul ordin:

Articol unic. - Se aprobă Protocolul privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinti detin certificate doveditoare ale calitătii de revolutionar, eliberate în baza Legii nr. 341/2004, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul tineretului si sportului,

Monica Iacob-Ridzi

p. Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

Cristina Ecaterina Corut

 

ANEXĂ

 

PROTOCOL

privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinti detin certificate doveditoare ale calitătii de revolutionar, eliberate în baza Legii nr. 341/2004

 

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, reprezentat prin domnul Emilian Vasile Cutean - secretar de stat, si Ministerul Tineretului si Sportului, reprezentat prin Monica lacob-Ridzi - ministru, au convenit următoarele:

Art. 1. -în vacantele scolare ale anului 2009, în special în vacanta de vară, cele două părti vor conlucra pentru realizarea în comun a programului de cuprindere în tabere de odihnă organizate în spatiile apartinând directiilor pentru tineret judetene, prevăzute în anexa nr. 1, sau în tabere private care functionează cu avizul acestora, prevăzute în anexa nr. 2, a copiilor prescolari, elevi sau studenti, care urmează cursurile învătământului de stat sau ale celui acreditat, conform legii, urmasi de erou-martir, si ai căror părinti detin certificate doveditoare ale calitătii de revolutionar, eliberate în baza Legii recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Ministerul Tineretului si Sportului, prin directiile judetene pentru tineret, va asigura locurile corespunzătoare în tabere scolare pentru copiii mentionati la art. 1.

(2) Pentru a alege tabăra, perioada si pentru a afla costul acesteia, părintii care detin certificate de revolutionar eliberate în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, sau asociatiile de revolutionari - organizatori de grupuri, care doresc participarea copiilor mentionati la art. 1 în tabere, se vor prezenta la directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin Directia de programe recreative pentru tineret.


(3) După desfăsurarea activitătilor prevăzute la alin. (2), părintii sau organizatorii de grupuri care doresc participarea copiilor la tabără, cu cel putin 15 zile lucrătoare înainte de plecarea în tabără, se vor prezenta la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 cu următoarele documente, după cum urmează:

1. părintii:

a) cerere în care sunt specificate tabăra, perioada, costul acesteia, numele si prenumele părintelui, numărul certificatului care atestă calitatea de revolutionar, conform prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, numele si prenumele copilului, data nasterii copilului;

b) copie de pe BI/CI al/a părintelui;

c) copie de pe certificatul care atestă calitatea de urmas erou-martir a copilului sau calitatea de revolutionar al părintelui, conform prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare;

d) adeverintă de scolarizare în cadrul învătământului de stat sau acreditat conform prevederilor legale, în original;

e) copie de pe certificatele de nastere ale copiilor sau, după caz, copie de pe BI/CI ale copiilor;

f) alte acte doveditoare (hotărâri judecătoresti, anchete sociale etc);

2. asociatiile de revolutionari - organizatori de grupuri:

a) cerere în care sunt specificate tabăra, perioada si costul acesteia;

b) tabel nominal semnat si stampilat în original de către reprezentantul legal al asociatiei, tabel care va contine în mod obligatoriu următoarele date de identificare: date de identificare ale asociatiei (adresă, nr. telefon/mobil nr. fax,) numele si prenumele părintelui care are calitatea de revolutionar, numărul certificatului care atestă calitatea de revolutionar, numele si prenumele copilului, data nasterii copilului, numele si prenumele însotitorului/însotitorilor de grup;

c) copie de pe BI/CI al/a însotitorului;

d) copie de pe certificatul de urmas erou-martir al copilului sau de pe certificatul de revolutionar al părintelui, conform prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare;

e) copie de pe BI/CI al/a părintelui;

f) adeverinta de scolarizare în cadrul învătământului de stat sau acreditat conform prevederilor legale, în original;

g) copie de pe certificatul de nastere al copilului, copie de pe BI/CI al/a copilului;

h) alte documente necesare (anchete sociale, hotărâri judecătoresti etc).

(4) Cererile si tabelele pentru plecarea în tabără, înaintate la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 (SSPR), care nu contin toate datele si documentele justificative prevăzute la alin. (3), care prezintă stersături, modificări, adăugări sau care au fost depuse spre avizare la SSPR cu întârziere, nu vor fi avizate.

(5) SSPR va transmite directiilor pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti avizul, însotit de xerocopia tabelului înaintat de către asociatie la SSPR în cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.

Art. 3. - SSPR va asigura finantarea cheltuielilor legate de cazarea si masa copiilor persoanelor enumerate la art. 1, transmitând directiilor pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sumele reprezentând cheltuielile prilejuite de serviciile acordate de tabără.

Art. 4. - Directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor transmite în maximum 15 zile de la prestarea serviciului, dar nu mai târziu de 1 decembrie 2009, factura detaliată a cheltuielilor, însotită de xerocopia avizului din partea SSPR, precum si de xerocopia tabelului cu persoanele avizate de SSPR si confirmate de tabere si de directiile taberelor că au participat efectiv la tabără.

Art. 5. - Ministerul Tineretului si Sportului, prin directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, răspund de modul de rezervare a locurilor în tabere, organizarea grupurilor, conditiile de cazare si masă pe care le oferă prin contractele încheiate în anul 2009 de către acestia, sumele facturate în conformitate cu tarifele stabilite prin contractele încheiate si cu participarea efectivă în tabără a copiilor beneficiarilor prevăzuti la art. 1.

Art. 6. - Directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti transmit la SSPR, prin Ministerul Tineretului si Sportului, listele cu taberele avizate să functioneze în anul 2009 cu care s-au încheiat contracte, precum si tarifele practicate de acestea.

Art. 7. - (1) Sumele reprezentând valoarea serviciilor prestate de tabere în favoarea copiilor beneficiarilor prevăzuti la art. 1 sunt suportate din bugetul SSPR, aprobat pe anul 2009, în cuantum de până la 450 lei/copil/sejur tabără/cazare si masă, pe serie de 6-7 zile.

(2) în suma prevăzută la alin. (1) se include si contravaloarea serviciilor prestate de directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru trimiterea grupului în tabără - 2 lei/zi, care, în factura emisă, se evidentiază separat de contravaloarea serviciilor de cazare si masă.

Art. 8. - (1) Numărul maxim de copii ai persoanelor prevăzute la art. 1, care vor beneficia de prevederile prezentului protocol, este de 800.

(2) Avizul prevăzut la art. 2 alin. (4) se acordă în ordinea depunerii documentelor complete mentionate la art. 2.

Art. 9. - Sumele facturate de către directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti se vor vira de către SSPR, în termen de maximum 15 zile de la primirea facturii si a documentelor prevăzute la art. 4, în conturile comunicate de către acestia, deschise la trezoreriile judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 10. - Pentru copiii cuprinsi în taberele care nu au avizul SSPR si care totusi beneficiază de serviciile de tabără, cheltuielile nu vor fi decontate de către SSPR, ci se suportă de către părintii acestora sau de organizatorii de grup.

Art. 11. - În cazul în care părintii/organizatorii de grup optează pentru o tabără care presupune cheltuieli mai mari decât subventia de până la 450 lei/copil/sejur/cazare si masă (6-7 zile) suportată de SSPR, acestia vor achita diferenta directiilor pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 12. - Orice modificare a prezentului protocol se va face cu acordul ambelor părti.

Art. 13. - Neîntelegerile dintre părti se vor rezolva pe cale amiabilă.

Art. 14. - Prezentul protocol se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 15. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul protocol.

 

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989,

Emilian Vasile Cutean

Ministerul Tineretului si Sportului

Monica lacob Ridzi


 

ANEXA Nr. 1 la protocol

 

LOCURILE PUSE LA DISPOZITIE

de către Ministerul Tineretului si Sportului în centrele de agrement

 

Vacanta de vară 13.06.2009-13.09.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judetul

Centrul de agrement

Nr. locuri

Pret

Alba

Arieseni

100

50 lei

Arad

Moneasa

110

55 lei

Căsoaia

114

15 lei

Arges

Baza Turistică Pitesti

80

50 lei

Bacău

Valea Budului

140

78.57 lei

57 lei

Sălătruc

80

50 lei

Bihor

Baza Turistică Oradea

80

57 lei

Suncuius

60

20

57 lei

52 lei

Valea Brătcutei

20

50

57 lei

52 lei

Remeti

55

57 lei

Bistrita-Năsăud

Sângeorz Băi

104

55 lei

Botosani

Codrii de Aramă

130

50 lei

Buzău

Poiana Pinului

285

57 lei

Monteoru

140

57 lei

Arbănasi

120

57 lei

Brasov

Predeal

44

62 lei

Caras-Severin

Râul Alb

100

55 lei

Cluj

Leghia

40

56 lei

Covasna

Pădureni

67

57 lei

Zăbala

100

52 lei

Constanta

Eforie Sud

384

57 lei

2 Mai

190

57 lei

Dâmbovita

Vânătorul

164

55 lei

Cerbul

180

55 lei

Căprioara

120

55 lei

Galati

Gârboavele

48

52 lei


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judetul

Centrul de agrement

Nr. locuri

Pret

Gorj

Tismana

80

57 lei

Săcelu

70

50 lei

Harghita

Băile Homorod

67

52 lei

Hunedoara

Căprioara

55

55 lei

Costesti Pavilion

20

55 lei

Costesti Căsute

40

52 lei

Ialomita

Amara

110

52 lei

lasi

Muncel

120

52 lei

Maramures

Mara

174

54 lei

Cuart

63

52 lei

Stibina

108

50 lei

Mehedinti

Drobeta-Turnu Severin

50

57 lei

Mures

Sovata 1

27

27 lei

Sovata II

44

72 lei

Neamt

Cozla

90

57 lei

Oglinzi

170

57 lei

Prahova

Sinaia

25

57 lei

Busteni

103

57 lei

Satu Mare

Strand

80

55 lei

Sălaj

Izvoarele Barcăului

40

52 lei

Sibiu

Păltinis

80

50 lei

Ocna Sibiului

80

47 lei

Săliste II

80

42 lei

Teleorman

Dunărica

99

52 lei

Timis

Cheveresul Mare

73

54 lei

Poieni Strâmbu

54

54 lei

Tulcea

Sulina

150

54 lei

Vâlcea

Brădisor

90

57 lei

Căciulata

110

57 lei

Cozia

90

57 lei

Vaslui

Youth Hostel Vaslui

44

52 lei

Poiana Căprioarei

50

50 lei

Vrancea

Gălăciuc

150

52 lei


ANEXA Nr. 2 la protocol

 

CENTRALIZATORUL

operatorilor economici avizati 2009

 

            Brasov (Perioada valabilitătii avizului: 9.12.2008-9.12.2009)

 

Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

1.

AC 28/08

S.C. COPILU -S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Timisu de Sus, zonă tabere Predeal DN1

Pensiunea Turistică „La Copilu"

Pensiunea Turistică „La Copilu"

9 cam. x2 loc.

1 cam. x 3 loc.

2 cam. x4 loc.

TOTAL: 29 loc.

Restaurant: 60 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

 

            Brasov (Perioada valabilitătii avizului: 12.12.2008-12.12.2009)

 

Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

1.

AC 29/08

S.C. GROUPMIS -S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Bran-Sohodol, judetul Brasov

Pensiunea Turistică MIS

Pensiunea Turistică MIS

7 cam. x2 loc.

2 cam. x 3 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 20 loc.

Restaurant: 30 loc.

 

            Brasov (Perioada valabilitătii avizului: 30.04.2009-30.04.2010)

 

Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

1.

1722

S.C. SILVANIATOUR - S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Bran, Brasov, str. Poarta nr. 202C Pensiunea Martin

Pensiunea Martin

10 cam. x2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 20 loc.

Restaurant: Bufet Martin 60 loc.

2.

1728

S.C. LACOLI PRODIMPEX -S.R.L./ Hotel Piatra Craiului

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Predeal, Brasov, str. Valea Râsnovei nr. 10

Hotel Piatra Craiului

Categoria 2*

12 cam. x2 loc.

Categoria 3*

2 cam. x2 loc.

8 garsoniere x 2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

 

 

 

TOTAL: 44 loc.

Restaurant: 230 loc.

Piatra Craiului

3.

1729

S.C. LACOLI PRODIMPEX -S.R.L./ VILA CARPATI

 

 

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

 

 

Predeal, Brasov str. Valea Râsnovei nr. 10 Vila Carpati

 

 

 

Vila Carpati

3 cam. x2 loc.

4 cam. x 3 loc. 3 cam. x4 loc.

Camerele au grup sanitar comun.

 

 

TOTAL: 30 loc.

Restaurant: 230 loc.

Piatra Craiului

4.

1731

S.C. IOKI COM 2002 - S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Târlungeni, judetul Brasov

Pensiunea Veronica

Pensiunea Veronica 11 cam. x2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 22 loc.

Restaurant Ciucas: 180 loc.

 

            Brasov (Perioada valabilitătii avizului: 12.05.2009-12.05.2010)

 

Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

1.

1924

S.C. COREX&CB - S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Predeal, Pârâul Rece, Brasov,

str. Valea Râsnovei nr. 10

Hotel pentru tineret Bucegi

Portile Regatului

Hotel pentru tineret Bucegi Portile Regatului

24 cam. x2 loc.

2 cam. x3 loc.

2 cam. x4 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 62 loc.

Restauran: Portile Regatului: 210 loc.

 

            Brasov (Perioada valabilitătii avizului: 1.06.2009 - 1.06.2010)

 

Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

1.

2198

S.C. SILVANIA- S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Brasov, Str. Căprioarei nr. 27

Vila Silvania

Vila Silvania

6 cam. x2 loc.

2 cam. x3 loc.

4 cam. x2 loc. (pat matrimonial)

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 26 loc.

Restaurant Catering

 

            Bihor (Perioada valabilitătii avizului: 18.08.2008-18.08.2009)

 

Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

1.

AC 22/08

S.C. SIND ROMÂNIA - S.R.L.

SUCURSALA FELIX

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Băile Felix, Hotel Muncel

Hotel Muncel 432 cam. x 2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 864 loc.

Restaurant +Cantină Muncel: 80+390 loc. = 470 loc.

 

            Constanta (Perioada valabilitătii avizului: 30.06.2008-30.06.2009)

 

Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

2.

AC 16/08

S.C.ADIROM PRODIMPEX -S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Eforie Sud, str. Mihai Viteazu nr. 2-4

Hotel Genius

Hotel Genius

2 ap. x2 loc.

22 cam. x 2 loc.

15 cam. (3*)x2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 78 loc.

Restaurant Genius: 110 loc.


            Constanta (Perioada valabilitătii avizului: 28.07.2008-28.07.2009)

 

Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

1.

AC 19/08

S.C. DVGCOMIMPEX - S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Costinesti, Str. Principală

Bungalowuri DVG Albatros 1,2,3 si 4

Bungalowuri DVG Albatros 1,2,3 si 4 48 cam. x2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 96 loc.

Terasa DVG: 250 loc.

 

            Constanta (Perioada valabilitătii avizului: 9.12.2008-9.12.2009)

 

Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

1.

AC 25/08

ASOCIATIA FAMILIALA LAGOS

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Costinesti, Str. Azurului nr. 5

Pensiunea Lagos

Pensiunea Lagos 24 cam. x2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 48 loc.

Terasa acoperită Lagos: 54 loc.

 

            Constanta (Perioada valabilitătii avizului: 14.04.2009-14.04.2010)

 

Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

1.

1515

S.C. ROMTRANS HOLIDAY -S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Eforie Sud, Constanta Str. Carmen Silva nr. 20

Vila B7 Holiday

Vila B7 Holiday 14 cam. x2 loc.

Camerele au grup sanitar comun.

TOTAL: 28 loc.

Braserie Holiday: 40 loc.

2.

1514

S.C. ONE IMPEX -S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Năvodari, Constanta DC 86 Lac Sutghioi

Popas Turistic Năvodari Nord

Popas Turistic Năvodari Nord

36 cam. x2 loc.

17 căsute x 2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 106 loc.

Restaurant Năvodari Nord: 250 loc.

 

            Constanta (Perioada valabilitătii avizului: 16.04.2009-16.04.2010)

 

Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

1.

1534

S.C. PRIM INTERMOD - S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Eforie Sud, Constanta Str. Aleea Mercur nr. 1

Bungalow Briza Mării

Bungalow Briza Mării 17 cam. x3 loc.

Camerele au grup sanitar comun.

TOTAL: 51 loc.

Restaurant Picolo: 196 loc.

 

            Constanta (Perioada valabilitătii avizului: 17.04.2009-17.04.2010)

 

Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

1.

1554

S.C. ANDORA INTERNATIONAL - S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Eforie Sud, Constanta str. Oituz nr. 12

Vila Victoria

Vila Victoria

27 cam. cu 2 si 4 loc.

Camerele au grup sanitar comun.

TOTAL: 90 loc.

Restaurant Flacăra: 90 loc.

2

1552

S.C. IUNONATRAVEL - S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Costinesti, Constanta Str. Tineretului nr. 86

Hotel pentru Tineret Iunona

Hotel pentru Tineret

lunona

54 cam. x3 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 162 loc.

Restaurant lunona: 165 loc.

 

            Constanta (Perioada valabilitătii avizului: 24.04.2009-24.04.2010)

 

Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

1.

1606

S.C. CORSA TRANS - S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Costinesti, Constanta, Zona Lac Costinesti

Tabăra de Copii si Tineret Alina (Corsa 2, Corsa 3)

Tabăra de Copii si Tineret Alina (Corsa 2, Corsa 3) 77 cam. x2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 154 loc.

Restaurant: Braserie Vraja Mării - 200 loc.

2.

1608

S.C. CON -S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Costinesti, Constanta, Incinta BTT

Vila Albatros A19.A20

Vila Albatros A19.A20

16 cam. x2 loc. (au grup sanitar comun)

10 cam. x2 loc. (au grup sanitar propriu)

Camerele au grup sanitar comun/ propriu.

TOTAL: 52 loc.

Restaurant: Braserie Vraja Mării - 200 loc.

3.

1612

S.C. BALEA ESTIVAL 2002 - S.A.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Neptun, Constanta Hotel Bâlea

Hotel Bâlea 111 cam. x2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 222 loc.

Restaurant Romanta - 1.050 loc.

4.

1610

S.C. VENUS HOLIDAY 2000 - S.A.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Statiunea Venus, Constanta

Popas Turistic Brates

Popas Turistic Brates

100 cam. x2 loc.

Camerele au grup sanitar comun.

TOTAL: 200 loc.

Restaurant Brates SummerTime - 250 loc.

5.

1614

PERSOANA FIZICA OLTEAN DESPINA

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Costinesti, Constanta, Str. Delfinului nr. 21

Hotel Talisman

Hotel Talisman 4 cam. x3 loc. 14 cam. x4 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

 

TOTAL: 68 loc.

Restaurant Talisman - 60 loc.

 

            CONSTANTA (Perioada valabilitătii avizului: 30.04.2009-30.04.2010)

 

Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

1.

1704

S.C. COMPLEX ALCOR - S.A.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Statiunea Mamaia, Constanta

Hotel Alcor

Hotel Alcor 10 ap. x2 loc. 109 cam. x2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 238 loc.

Restaurant Alcor - 250 loc.

2.

1706

S.C. ZANUBA-S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Costinesti, Constanta, incinta BTT

Tabăra de Copii si Tineret Casa Duca

Tabăra de Copii si Tineret Casa Duca 70 cam. x3 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 210 loc.

Restaurant: Casa Duca - 180 loc.

3.

1708

S.C. PRAHOVA ESTIVAL 2002 - S.A.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Neptun, Constanta, Str. Plopilor nr. 1

Hotel Prahova

Hotel Prahova 112 cam. x2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 224 loc.

Restaurant: Romanta - 1.050 loc.

4.

1710

S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 -S.A.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Neptun, Constanta, Str. Plopilor nr. 1

Hotel Romanta

Hotel Romanta 55 cam. x2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 110 loc.

Restaurant: Romanta - 1.050 loc.

5.

1712

S.C.ARVAC'99 -S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Costinesti, Constanta, incinta BTT

Bungalow„R V"

Bungalow „R V" 16 cam. x3 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 48 loc.

Restaurant: Autoservire Radio Vacanta - 360 loc.

6.

1714

S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 - S.A./ HOTEL CRAIOVA

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Neptun, Constanta, Str. Plopilor nr. 1

Hotel Craiova

Hotel Craiova 30 cam. x2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 60 loc.

Restaurant: Craiova - 760 loc.

7.

1734

S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 - S.A./ HOTEL SLATINA

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Neptun, Constanta Str. Plopilor nr. 1

Hotel SIatina

Hotel SIatina 20 cam. x2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 40 loc.

Restaurant: Craiova - 760 loc.

8.

1718

S.C. DELCOSTOUR - S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Eforie Nord, Constanta zona Belona - Vraja Mării, lot 31

Hotel Anca Club

Hotel Anca Club 45 cam. x2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 90 loc.

Restaurant Anca Club -90 loc.

9.

1716

S.C. PIM COMERCIAL - S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Costinesti, Constanta, incinta BTT

Hotel Costinesti

Hotel Costinesti 32 cam. x4 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 128 loc.

Restaurant Costinesti: 100 loc.

10.

1730

S.C. ZELAL IMPORT EXPORT -S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Constanta Costinesti,

Căsute Perla

Căsute Perla 56 cam. x2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 112 loc.

Restaurant Classico - 250 loc.


            Constanta (Perioada valabilitătii avizului: 6.05.2009-6.05.2010)

 

Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

1.

1842

I.F.AMARINO

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Costinesti, Constanta, Str. Principală nr.17

Hostel Amarino

Hostel Amarino 4 cam. x2 loc. 13 cam. x3 loc.

Camerele au grup sanitar comun.

TOTAL: 47 loc.

Restaurant Amarino: 112 loc.

 

Constanta (Perioada valabilitătii avizului: 7.05.2009-7.05.2010)

 

Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

2.

1864

S.C. VILA REGAL - S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Costinesti, Constanta, Incinta BTT

Hotel Regal

Hotel Regal 3*. 5 ap. x2 loc. 47 cam. x2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 104 loc.

Restaurant Regal: 300 loc.

3.

1866

S.C. VILA REGAL - S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Costinesti, Incinta BTT

Vila Belvedere B6

Vila Belvedere B6

19 cam. x2 loc. 30 cam. x2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu/ comun.

TOTAL: 98 loc.

Restaurant Regal: 300 loc.

 

            Covasna (Perioada valabilitătii avizului: 9.12.2008-9.12.2009)

 

Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

1.

AC 26/08

S.C. TURISM COVASNA - S.A.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Covasna, Str. 1 Decembrie

1918 nr. 1-2

Hotel Covasna

Hotel Covasna 7 cam. x 1 loc. 111 cam. x2 loc. 3 ap. x2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 235 loc.

Restaurant Covasna: 280 loc.

2.

AC 27/08

S.C.  TURISM COVASNA - S.A.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Covasna, Str. 1 Decembrie

1918 nr. 1-2

Hotel Cerbul

Hotel Cerbul 30 cam. x 1 loc. 90 cam. x2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 210 loc.

Restaurant Covasna: 220 loc.

 

            Hunedoara (Perioada valabilitătii avizului: 30.04.2009-30.04.2010)

 

Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

1.

1720

S.C. COMEXIMR - S.R.L./CABANA MONTANA

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Lupeni, Hunedoara, Masivul Straja

Cabana Montana

Cabana Montana

Categoria 3 *

I cam. x2 loc.

II cam. x4 loc.

Categoria 2 * 6 cam. x2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu

TOTAL: 58 loc.

Restaurant Montana - 48 loc, Bufet-Bar Montana - 30 loc.


Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

2.

1724

S.C. COMEXIMR - S.R.L./CABANA PASUL VULCAN

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Vulcan, Hunedoara,

Masivul Vulcan Cabana Pasul Vulcan

Cabana Pasul Vulcan

8 cam. x2 loc. (au grup sanitar comun)

6 cam. x2 loc. (au grup sanitar propriu)

Camerele au grup sanitar comun/ propriu.

TOTAL: 28 loc.

Restaurant Pasul Vulcan: 96 loc.

 

            Hunedoara (Perioada valabilitătii avizului: 12.05.2009-12.05.2010)

 

Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

1.

1932

S.C. VEST WEEK-END COM -S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Lupeni, Masivul Straja, Platoul Soarelui,

Hunedoara Cabana Platoul Soarelui

Cabana Platoul Soarelui

3 cam. x2 loc.

2 cam. x 3 loc. 1 cam. x4 loc. 5 cam. x4 loc.

(au grup sanitar comun)

Camerele au grup sanitar propriu/ comun.

 

 

 

TOTAL: 36 loc.

Restaurant Platoul

Soarelui: 48 loc.

 

            Ialomita (Perioada valabilitătii avizului: 18.08.2008-18.08.2009)

 

Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

1.

AC 21/08

S.C. SIND ROMÂNIA-S.R.L.- SUCURSALA AMARA

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Amara, Str. Lacului nr. 2

Hotel Lebăda

Hotel Lebăda 70 cam. x 1 loc. 437 cam. x2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 944 loc.

Restaurant Lebăda: 550 loc.

 

Maramures (Perioada valabilitătii avizului: 1.06.2009-1.06.2010)

 

Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

1.

2200

 

S.C. STAIMS -S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Loc Cavnic, Str. Maramuresului nr. 22

Hotel Superski

Hotel Superski 16 cam. x 2 loc. (3*) 1 ap. x 2 loc. (3*) 3 cam. x 2 loc. (2*)

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 40 loc.

Restaurant Superski: 130 loc.

 

            Prahova (Perioada valabilitătii avizului: 30.04.2009-30.04.2010)

 

Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

1.

1726

S.C. TOURSEB -S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Sinaia, Prahova, bd. Ferdinand nr. 22

Hotel Regina

Hotel Regina 12 cam. x 1 loc. 14 cam. x2 loc. 1 ap. x 1 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 41 loc.

Restaurant Regina - 80 loc.


            Prahova (Perioada valabilitătii avizului: 12.05.2009-12.05.2010)

 

Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

1.

1928

S.C. MIXCOMTUR - S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Busteni, DN1, Km 126, Prahova

Motel Vadul Cerbului

Motel Vadul Cerbului 46 cam. x2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 92 loc.

Restaurant Vadul Cerbului: 160 loc.

2.

1930

S.C. PEDROMIN -S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Sinaia, calea Bucuresti, DN1, Km 117, Prahova

Motel Izvorul Rece

Motel Izvorul Rece 20 cam. x2 loc. 1 ap. x2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 42 loc.

Restaurant Izvorul Rece: 250 loc.

 

            Sibiu (Perioada valabilitătii avizului: 12.12.2008-12.12.2009)

 

Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

1.

AC 32/08

S.C. NORA EXCLUSIV - S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Statiunea Păltinis,

Cabana Păltinis

Cabana Păltinis

2 cam. x2 loc.

15 cam. x3 loc.

5 cam. x4 loc. 2 cam. x8 loc. 1 cam. x 12 loc.

Camerele au grup sanitar propriu/

comun.

TOTAL: 97 loc.

Restaurant Păltinis:

150 loc.

 

            Tulcea (Perioada valabilitătii avizului: 12.05.2009-12.05.2010)

 

Nr crt +

Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

1.

1926

S.C. DELTA GROUP - S.R.L.

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Dunavătu de Jos nr. 422, Tulcea

Pensiunea Turistică Solinia

Pensiunea Turistică Solinia Corp A

6 cam. x2 loc.

Corp B 2 ap. x2 loc.

CorpC 4 cam. x2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

 

 

 

TOTAL: 24 loc.

Restaurant Solinia: 106 loc.

 

            Vâlcea (Perioada valabilitătii avizului: 12.12.2008-12.12.2009)

 

Nr. crt. + Nr. aviz

Societatea Comercială

Persoana de contact

Locatia

Structura de cazare

Observatii

1.

AC 30/08

S.C. SIND ROMÂNIA - SUCURSALA VOINEASA

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Voineasa, str. Mihai Eminescu nr. 1

Hotel Lotru

Hotel Lotru 25 cam. x 1 loc. 143 cam. x2 loc. 5 ap. x2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 321 loc.

Restaurant Lotrisor: 270 loc.

2.

AC 31/08

S.C. SIND ROMÂNIA - SUCURSALA VOINEASA

Directia pentru tineret din judetul în care se află solicitatorul

Voineasa, str. Mihai Eminescu nr. 1

Hotel Vidruta

Hotel Vidruta 18 cam. x 1 loc. 151 cam. x2 loc.

Camerele au grup sanitar propriu.

TOTAL: 320 loc.

Restaurant Lotrisor: 270 loc.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.