MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 487/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 487            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 14 iulie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

264. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

1.145. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

269. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezămintelor culturale de drept public

 

1.150. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezămintelor culturale de drept public

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

488. - Ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind procedura de verificare si omologare a sistemelor informatice destinate operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, precum si normele de performantă si securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitante si bonuri fiscale în formă electronică

 

500. - Ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitătii electronice notariale

 

2.281. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

4.394. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru completarea Metodologiei privind elaborarea testelor de evaluare a cunostintelor de Limba română, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.390/2008


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2008

pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 207 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 10 decembrie 2008, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Forma si continutul documentelor de călătorie prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor si a Ministerului Afacerilor Externe.”

2. La articolul I punctul 11, după alineatul (8) al articolului 15 se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

„(9) După dotarea tuturor serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple cu echipamentele tehnice necesare eliberării pasapoartelor simple electronice, cererile pentru eliberarea acestor documente de călătorie vor putea fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, în conditiile prevăzute la alin. (3).”

3. La articolul I punctul 13, partea introductivă a alineatului (1) al articolului 171 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 171. - (1) Pasaportul simplu temporar se eliberează cetătenilor români care îndeplinesc conditiile prevăzute de prezenta lege si nu se află în una dintre situatiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, în următoarele situatii:”.

4. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 171 se abrogă.

5. La articolul I punctul 13, alineatele (4) si (5) ale articolului 171 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(4) Cererile pentru eliberarea pasaportului simplu temporar se depun la autoritătile prevăzute la art. 15 alin. (2), cu exceptia serviciilor publice comunitare pentru evidenta persoanelor. Prevederile art. 15 alin. (3)-(5) si (7), respectiv ale art. 17 se aplică, în mod corespunzător, si cu privire la cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple temporare.

(5) Pentru eliberarea pasaportului simplu temporar se percepe suplimentar un tarif de 100 lei sau, în străinătate, suma stabilită potrivit Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările si completările ulterioare.”

6. La articolul I punctul 14, alineatul (3) al articolului 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Valabilitatea pasapoartelor simple temporare este de 12 luni.”

7. La articolul I punctul 16, alineatul (6) al articolului 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) Titularii pasapoartelor simple, ai pasapoartelor simple electronice ori ai pasapoartelor simple temporare sau, după caz, persoanele prevăzute la alin. (2) au obligatia de a preda pasapoartele simple, pasapoartele simple electronice ori pasapoartele simple temporare la solicitarea autoritătilor competente prevăzute la alin. (3).”

8. La articolul I punctul 24, alineatul (4) al articolului 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) În vederea constatării de către organele politiei de frontieră a situatiei prevăzute la alin. (2) lit. e), hotărârea instantei prin care s-a dispus măsura educativă a libertătii supravegheate se comunică Politiei de Frontieră Română si Directiei Generale de Pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.”

9. La articolul I punctul 25, alineatul (3) al articolului 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) În cazul solicitării unui pasaport simplu sau a unui pasaport simplu electronic ori a unui pasaport simplu temporar cu mentionarea tării de domiciliu, cererea se depune personal la serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple în a cărui rază teritorială a avut ultimul domiciliu sau, după caz, resedinta, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României. în situatiile prevăzute la art. 15 alin. (3) si (4), cererile pentru eliberarea pasaportului simplu, respectiv a pasaportului simplu temporar cu mentionarea tării de domiciliu, pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.”

10. La articolul I punctul 27, alineatul (3) al articolului 39 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) si (2), instanta se pronuntă, prin hotărâre, în termen de 5 zile de la primirea solicitării autoritătilor competente si comunică hotărârea persoanei, Directiei Generale de Pasapoarte, Politiei de Frontieră Română si serviciului public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple de la domiciliul persoanei împotriva căreia a fost dispusă măsura.”

11. La articolul III, alineatele (1), (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. III. - (1) La data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, precum si misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în străinătate, dotate cu echipamentele tehnice necesare eliberării pasapoartelor electronice, vor primi si vor solutiona atât cererile privind eliberarea pasapoartelor electronice, cât si a pasapoartelor simple temporare, potrivit competentelor.

(2) Autoritătile competente care, la data prevăzută la alin. (1), nu sunt dotate cu echipamentele tehnice necesare eliberării pasapoartelor electronice vor primi si vor solutiona în continuare cereri pentru eliberarea pasapoartelor simple, dar nu mai târziu de data de 1 noiembrie 2009.

(3) Pe măsura dotării cu echipamentele tehnice necesare eliberării pasapoartelor simple electronice, institutiile prefectului în subordinea cărora functionează serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple procedează potrivit alin. (1), având obligatia de a înstiinta cetătenii si de a notifica Ministerul Administratiei si Internelor cu privire la eliberarea noilor documente de călătorie.”

12. După articolul III se introduce un nou articol, articolul III1, cu următorul cuprins:

„Art. III1. - Guvernul va stabili prin hotărâre conditiile în care se vor prelua datele biometrice, precum si conditiile tehnice de preluare a acestor date, astfel încât acestea să se realizeze cu respectarea vietii private si protectia datelor cu caracter personal.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 7 iulie 2009.

Nr. 264.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea

si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români

în străinătate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2009.

Nr. 1.145.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul

institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor

si al asezămintelor culturale de drept public

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezămintelor culturale de drept public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei de urgentă se modifică si va avea următorul cuprins:

„ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind managementul institutiilor publice de cultură”

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind managementul institutiilor publice de cultură care organizează si desfăsoară activităti cultural-artistice sau oferă servicii culturale.”

3. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) autoritate - organ al administratiei publice centrale sau al administratiei publice locale în subordinea căruia functionează institutia publică de cultură;

b) manager - persoana fizică sau juridică ce a câstigat concursul de proiecte de management organizat de către autoritate si a încheiat un contract de management, în conditiile prezentei ordonante de urgentă;

c) management - organizarea, gestionarea si conducerea activitătii unei institutii publice de cultură de către o persoană fizică sau juridică, pe baza setului de cerinte definite de autoritate în caietul de obiective, în conditiile prezentei ordonante de urgentă;

d) caiet de obiective - setul de cerinte formulate de către autoritate, pe care managerul trebuie să le îndeplinească, prin intermediul institutiei publice de cultură, în vederea satisfacerii nevoilor culturale ale comunitătii, într-o perioadă determinată de timp;

e) proiect de management - documentul elaborat de candidat, ca ofertă, care cuprinde descrierea solutiilor concrete, a rezultatelor preconizate, precum si estimarea resurselor si mijloacelor necesare îndeplinirii cerintelor stabilite de către autoritate prin caietul de obiective;

f) contract de management - contractul dintre autoritate si manager, stabilit în urma negocierii, încheiat pe durată determinată, prin care se încredintează managementul institutiei publice de cultură, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă;

g) program - ansamblul de proiecte structurate organic conform viziunii manageriale, cu caracter multianual, prin care se realizează setul de cerinte specifice, stabilite de autoritate prin caietul de obiective, astfel cum au fost prevăzute în contractul de management;

h) proiect - ansamblul de actiuni sau activităti specifice fiecărei categorii de institutii publice de cultură, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu depăseste, de regulă, durata unui exercitiu bugetar;

i) program minimal - parte din programul de management, care cuprinde un număr de proiecte realizabile în intervalul de timp si în conditiile negociate prin contractul de management, costurile fiind acoperite integral de către autoritate din subventii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz.”

4. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Managementul institutiilor publice de cultură poate fi încredintat unei persoane fizice care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) are cetătenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

b) are capacitate deplină de exercitiu;

c) întruneste conditiile de studii, de pregătire culturală si de experientă managerială, precum si alte conditii solicitate de autoritate;

d) nu detine o functie de conducere la o altă institutie din România.

(2) Managementul institutiilor publice de cultură poate fi asigurat de o persoană juridică de drept privat care a câstigat concursul de proiecte de management si îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) este înregistrată în România sau în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene;

b) are în obiectul de activitate organizarea sau desfăsurarea de activităti cultural-artistice ori oferirea de servicii culturale;

c) poate desemna un reprezentant legal care să corespundă conditiilor prevăzute la alin. (1).”

5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) În vederea încredintării managementului institutiilor publice de cultură, autoritatea organizează concurs de proiecte de management, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.”

6. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Regulamentul-cadru de organizare si desfăsurare a concursului de proiecte de management, de solutionare a contestatiilor, precum si modelul-cadru al caietului de obiective, corespunzător specificului fiecărei categorii de institutii publice de cultură, sunt elaborate de către Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, după consultarea structurilor asociative ale autoritătilor locale, în calitate de ordonatori principali de credite, si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

7. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Pregătirea concursului de proiecte de management de către autoritate constă în:

a) elaborarea si aprobarea regulamentului de organizare si desfăsurare a concursului, de solutionare a contestatiilor, precum si a caietului de obiective, pe baza documentelor prevăzute la art. 5;


b) desemnarea componentei comisiei de concurs si a celei de solutionare a contestatiilor.

(2) În urma evaluării mapelor de concurs ale fiecărui candidat, etapele concursului de proiecte de management sunt:

a) analiza proiectului de management;

b) sustinerea proiectului de management în cadrul unui interviu.”

8. La articolul 7, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 7. - (1) În vederea organizării concursului de proiecte de management, caietul de obiective se întocmeste de către autoritate, respectând modelul-cadru, si se aprobă prin ordin al ministrului sau, după caz, prin hotărâre a autoritătii.”

9. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Conditiile de participare la concurs, caietul de obiective, bibliografia, regulamentul de organizare si desfăsurare a concursului, de solutionare a contestatiilor, precum si datele pentru depunerea mapelor de concurs, a proiectelor de management si desfăsurarea etapelor de concurs sunt aduse la cunostinta publică de către autoritate, prin mijloacele de informare în masă, pe pagina de internet a institutiei publice de cultură si a autoritătii, după caz, precum si prin afisare la sediul autoritătii si al institutiei pentru care se organizează concursul.”

10. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Autoritatea stabileste termenele pentru depunerea proiectelor de management si a mapelor de concurs, precum si datele privind desfăsurarea etapelor de concurs, astfel încât să asigure:

a) minimum 21 de zile calendaristice pentru elaborarea proiectului de management;

b) între 7 si 14 zile calendaristice pentru analizarea acestora de către membrii comisiei de concurs.”

11. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - În vederea participării la concurs, candidatii depun la sediul autoritătii proiectele de management, în scris si, după caz, în format electronic, precum si mapele de concurs, cuprinzând - conform regulamentului-cadru - documentele solicitate în anuntul public.”

12. La capitolul II, titlul sectiunii a 2-a se modifică si va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 2-a

Caietul de obiective si proiectul de management”

13. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Caietul de obiective se întocmeste de către autoritate pe baza modelului-cadru, prevăzut la art. 5, tinând cont de următoarele criterii:

a) obiectivele si misiunea institutiei publice de cultură;

b) evolutiile economice si socioculturale ale comunitătii în care institutia publică de cultură îsi desfăsoară activitatea;

c) dezvoltarea specifică a institutiei publice de cultură.

(2) Caietul de obiective cuprinde prevederi organizatorice, financiare si tehnice privind proiectul de management, după cum urmează:

a) date despre activitatea, bugetul si specificul institutiei publice de cultură;

b) regulamentul de organizare si functionare al institutiei;

c) sarcini si obiective pentru management;

d) perioada pentru care se încheie contractul de management, în intervalul de minimum 3 ani si maximum 5 ani;

e) structura obligatorie a proiectului de management.”

14. La articolul 12, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Prin caietul de obiective, autoritatea solicită candidatilor:

a) analiza socioculturală a mediului în care îsi desfăsoară activitatea institutia publică de cultură si propuneri privind evolutia acesteia în sistemul institutional existent;

b) analiza activitătii institutiei publice de cultură si, în functie de specific, propuneri privind îmbunătătirea acesteia;

c) analiza organizării institutiei publice de cultură si propuneri de reorganizare si/sau restructurare, după caz;

d) analiza situatiei economico-financiare a institutiei publice de cultură;

e) strategia, programele si planul de actiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a institutiei publice de cultură, conform sarcinilor si obiectivelor formulate de autoritate;

f) o previziune a evolutiei economico-financiare a institutiei publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare necesare, spre a fi alocate de către autoritate.”

15. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Proiectele de management sunt elaborate de către candidati fără a fi personalizate, fără a avea semnături si fără a contine indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerintelor din caietul de obiective si a prevederilor legislatiei indicate în bibliografie.”

16. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Candidatii pot solicita informatii suplimentare necesare elaborării proiectelor de management, în baza unei cereri motivate.

(2) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii privind solicitarea de date suplimentare, institutia publică de cultură pentru care se organizează concursul este obligată să furnizeze informatiile solicitate.”

17. La articolul 16, alineatele (2) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Comisia de concurs este alcătuită din specialisti în domeniu, desemnati de autoritatea competentă în functie de tipul institutiei publice de cultură pentru care se organizează concursul de proiecte de management, precum si din reprezentanti ai autoritătii.

(4) Din comisia de concurs nu pot face parte, în calitate de specialisti desemnati, persoane care au un contract individual de muncă încheiat cu autoritatea ori cu institutia publică de cultură pentru care se organizează concursul de proiecte de management.”

18. La articolul 16, alineatul (6) se abrogă.

19. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Secretariatul comisiei de concurs este asigurat prin grija compartimentului resurse umane din cadrul autoritătii.

(2) Rolul secretariatului comisiei de concurs este de a verifica legalitatea si conformitatea documentelor depuse de candidati, de a asigura conditiile tehnico-organizatorice pentru desfăsurarea concursului, precum si de a comunica rezultatele.

(3) Secretariatul comisiei elimină din concurs mapele de concurs incomplete si pe cele care contin documente neconforme cu cerintele din anuntul public si îi anuntă pe candidatii în cauză.”

20. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Comisia de concurs are următoarele atributii principale:

a) elimină din concurs proiectele de management care contin informatii privind identitatea autorului;

b) analizează proiectele de management depuse de candidati, acordând note pentru etapele concursului prevăzute la art. 6 alin. (2);

c) stabileste rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape, potrivit prevederilor regulamentului de organizare si desfăsurare a concursului.”


21. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Concursul de proiecte de management se desfăsoară în etapele prevăzute la art. 6 alin. (2).

(2) Nota obtinută în etapa prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a) se aduce la cunostinta candidatilor, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, precum si prin afisare la sediul autoritătii si al institutiei si pe pagina de internet a institutiei publice de cultură, după caz.

(3) Sunt declarati admisi pentru sustinerea interviului candidatii ale căror proiecte de management au obtinut în prima etapă a concursului note mai mari de 7.

(4) Rezultatul concursului, pentru fiecare candidat, se obtine prin calculul mediei aritmetice a notelor obtinute pentru fiecare etapă.

(5) Este declarat câstigător candidatul care a obtinut cea mai mare medie, cu conditia ca aceasta să fie de minimum 7.

(6) În cazul în care mai multi candidati obtin medii egale, este declarat câstigător candidatul care a obtinut nota cea mai mare la proiectul de management.

(7) În cazul în care niciun candidat nu a obtinut o medie de minimum 7, procedura de concurs se reia în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispozitiilor art. 8 si 9.

(8) Rezultatul concursului se aduce la cunostinta candidatilor, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea ultimei etape, precum si la cunostinta publică, prin afisare la sediul autoritătii, la sediul institutiei publice de cultură si pe pagina de internet a autoritătii, după caz.”

22. La articolul 20, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Contestatiile se depun în conditiile stabilite de autoritate, într-un termen care nu poate depăsi 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunostinta candidatilor a rezultatului concursului.”

23. La articolul 21, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) În vederea solutionării contestatiilor depuse de candidati, la nivelul autoritătii se înfiintează comisii de solutionare a contestatiilor.”

24. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunostinta publică a rezultatului final al concursului, potrivit prevederilor art. 20 alin. (4), câstigătorul acestuia si ordonatorul principal de credite au obligatia de a negocia, pe baza proiectului de management, clauzele contractului de management.

(2) În cazul în care câstigătorul concursului de proiecte, din motive personale, renuntă în scris la calitatea de manager înainte de semnarea contractului de management, ordonatorul principal de credite are dreptul să negocieze cu următorul clasat, în vederea încheierii contractului de management, cu conditia ca acesta să îndeplinească prevederile art. 19.”

25. Articolul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - Contractul de management se încheie pe o durată determinată, egală cu cea pentru care a fost aprobat proiectul de management.”

26. La articolul 24, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Contractul de management cuprinde clauze organizatorice, financiare si tehnice prevăzute în caietul de obiective si clauzele convenite de părtile contractante în urma negocierii prevăzute la art. 22.

(3) Modelul-cadru al contractului de management pentru institutiile publice de cultură, în functie de categoria si specificul acestora, este elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

27. Articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Pe durata contractului de management, autoritatea verifică modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către manager, în cadrul evaluărilor periodice ale managementului.

(2) Părtile au dreptul de a reanaliza periodic sumele necesare realizării programului, în raport cu valorile asumate prin angajamentele luate în documentul de referintă, si de a negocia anual programul minimal, în functie de bugetul aprobat pentru derularea contractului de management.

(3) Rezultatele negocierilor desfăsurate potrivit alin. (2) sunt consemnate în acte aditionale la contractul de management.”

28. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Managerul îsi realizează obligatiile asumate prin contractul de management potrivit termenilor si conditiilor acestuia si cu respectarea prevederilor legale.

(2) În functie de mărimea, complexitatea si specificul institutiei publice de cultură, managerul este asistat în activitatea sa de organisme colegiale cu rol consultativ, după cum urmează:

a) un consiliu administrativ;

b) un consiliu de specialitate, în functie de domeniul de activitate al institutiei.

(3) În exercitarea atributiilor ce îi revin, managerul poate fi ajutat de unul sau de mai multi directori generali adjuncti ori directori adjuncti, după caz, în functie de specificul si complexitatea activitătii institutiei publice de cultură, potrivit organigramei si statului de functii aprobate de autoritate.”

29. Articolul 28 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Pentru activitatea depusă, managerul are dreptul la o remuneratie, plătită de către autoritate, conform contractului de management.

(2) Cuantumul remuneratiei managerului se stabileste la nivelul salariului maxim brut care se plăteste în institutie, în conditiile legii, majorat cu până la 55% din acesta, fără a mai fi aplicată indemnizatia de conducere.

(3) Remuneratia managerului se stabileste prin negociere între manager si autoritate, în functie de importanta si complexitatea activitătii institutiei publice de cultură, precum si de impactul activitătii culturale specifice asupra comunitătii, reflectate de următoarele criterii de performantă:

a) nivelul de reprezentativitate;

b) eficienta financiară raportată la bugetul anual al institutiei;

c) nivelul de ocupare a posturilor raportat la numărul de salariati;

d) numărul de contracte interne si externe, reflectat în colaborări cu alte institutii de cultură, din tară si din străinătate;

e) numărul de spectacole, premiere, reprezentatii, expozitii, de activităti culturale organizate ori găzduite;

f) numărul de beneficiari, reflectat în numărul de spectatori, vizitatori, cititori ori utilizatori.

(4) Remuneratia lunară a managerului se poate modifica în functie de rezultatul fiecărei evaluări, raportat la obiectivele si criteriile de performantă stabilite prin contractul de management, precum si la sumele alocate anual de autoritate pentru programul minimal.”

30. La articolul 29, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Remuneratia managerului persoană fizică este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor salariale.”

31. Articolul 32 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Contractul de management încetează în următoarele cazuri:

a) rezultatul evaluării managementului este nesatisfăcător;

b) expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

c) managerul nu mai îndeplineste oricare dintre conditiile prevăzute la art. 3;


d) renuntarea de către manager la mandatul încredintat;

e) cu acordul părtilor;

f) decesul sau punerea sub interdictie judecătorească a managerului.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), managerul va acorda un preaviz de cel putin 30 de zile.”

32. La articolul 33, alineatele (1), (2) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Al. 33. - (1) În situatiile de încetare a contractului de management, autoritatea desemnează o conducere interimară a institutiei publice de cultură în maximum 5 zile de la constatarea încetării contractului de management si organizează un nou concurs de proiecte de management în maximum 120 de zile calendaristice de la desemnarea managerului interimar.

(2) În cazul în care conducerea interimară este asigurată de o persoană din cadrul institutiei publice de cultură sau al autoritătii, pe durata interimatului raporturile de muncă sau de serviciu ale acesteia se suspendă.

(4) Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de management.”

33. La articolul 33, alineatul (5) se abrogă.

34. La articolul 34, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) Contractul de management se încheie în formă scrisă, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte.”

35. Articolul 36 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Evaluarea managementului se face pe baza Regulamentului-cadru de organizare si desfăsurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, si reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligatiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate.

(2) În toate cazurile, evaluarea prevăzută la alin. (1) se face prin analizarea proiectelor realizate în cadrul programului asumat si, după caz, tinându-se cont si de activitătile realizate, altele decât cele prevăzute în programul minimal.”

36. Articolul 37 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - (1) Evaluările anuale sunt efectuate în primul trimestru al anului următor, conform clauzelor din contractul de management.

(2) În cazul în care rezultatele evaluărilor anterioare sunt pozitive, evaluarea finală are loc cu cel putin 150 de zile calendaristice înainte de expirarea duratei contractului de management.”

37. Articolul 38 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - (1) în vederea evaluării managementului, la nivelul autoritătii se înfiintează comisii de evaluare pentru fiecare categorie de institutie publică de cultură, conform procedurilor prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare si desfăsurare a evaluării managementului.

(2) Comisia de evaluare este alcătuită din specialisti în domeniu si reprezentanti ai autoritătii, conform prevederilor art. 16, care se aplică în mod corespunzător.

(3) Membrii comisiei de evaluare sunt numiti prin ordin sau, după caz, prin hotărâre a autoritătii.

(4) Regulamentul-cadru de organizare si desfăsurare a evaluării managementului este elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

38. Articolul 39 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) În vederea efectuării evaluării, managerul are obligatia de a înainta, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea situatiilor financiare anuale, un raport de activitate întocmit conform modelului elaborat de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National si aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) În cuprinsul raportului de activitate, managerul are dreptul de a formula propuneri motivate privind modificarea si/sau completarea clauzelor contractuale, cu respectarea cadrului general instituit prin contractul de management încheiat cu ordonatorul principal de credite, ca reprezentant al autoritătii, si poate propune, pentru următoarea perioadă de raportare, noi proiecte, în cadrul programului ce face obiectul contractului de management.”

39. Articolul 40 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - Evaluarea managementului este organizată în următoarele etape:

a) analiza raportului de activitate;

b) sustinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu.”

40. Articolul 41 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Comisia de evaluare elaborează un raport motivat asupra rezultatului obtinut de manager în urma evaluării si face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv reînnoirea ori rezilierea contractului de management încheiat cu respectivul manager.

(2) În cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este nesatisfăcător.

(3) Rezultatul evaluării, nota finală si concluziile raportului întocmit de comisia de evaluare sunt aduse la cunostinta managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare.”

41. La articolul 42, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Rezultatul final al evaluării se aprobă printr-un act administrativ: ordin sau, după caz, hotărâre a autoritătii, în functie de tipul de subordonare a institutiei publice de cultură.”

42. Articolul 43 se modifică va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - Rezultatul final al evaluării poate fi atacat în justitie în conditiile Legii nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.”

43. Articolul 44 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - (1) În cazul în care rezultatul evaluării finale prevăzute la art. 37 alin. (2) este situat peste nota 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerintele caietului de obiective întocmit de autoritate.

(2) Termenul de depunere a proiectului de management se stabileste de către autoritate.

(3) Proiectul de management depus în conditiile alin. (1) constituie baza încheierii unui nou contract de management.”

44. Articolul 45 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - Autoritatea are obligatia să organizeze concurs de proiecte de management, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, dacă:

a) rezultatul evaluării finale a managerului este nesatisfăcător;

b) rezultatul evaluării anuale a managerului este nesatisfăcător;

c) managerul nu respectă termenul de depunere a proiectului de management stabilit de autoritate conform art. 44;

d) în termenul de negociere stabilit potrivit prevederilor art. 22 alin (1), părtile nu convin asupra clauzelor noului contract de management.”

45. După titlul capitolului V se introduce un nou articol, articolul 451, cu următorul cuprins:

„Art. 451. - (1) În termen de un an de la semnarea contractului de management, ordonatorul principal de credite are obligatia de a asigura participarea managerilor la cursurile de atestare în domeniul managementului, special organizate de către Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, institutie aflată în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.

(2) Cheltuielile ocazionate de participarea la cursurile prevăzute la alin. (1): deplasare, cazare si diurnă, precum si costul cursurilor de management se suportă de către autoritate si se prevăd în bugetul institutiei publice de cultură.”

46. Articolele 46-48 se abrogă.

47. Articolul 49 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - Regulamentul-cadru de organizare si desfăsurare a concursului de proiecte de management, Regulamentul-cadru de organizare si desfăsurare a evaluării managementului, modelul-cadru al caietului de obiective, pe categorii de institutii, modelul-cadru al raportului de activitate, precum si modelele-cadru recomandate pentru contractele de management se elaborează de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

48. Articolul 50 se abrogă.

49. Articolul 52 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - (1) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de concurs, de evaluare, ai comisiei pentru solutionarea contestatiilor, precum si membrii secretariatelor acestora beneficiază de o indemnizatie în cuantum de 10% din indemnizatia ordonatorului principal de credite, precum si de decontarea cheltuielilor de transport, cazare si diurnă.

(2) Sumele reprezentând costurile corespunzătoare prevederilor alin. (1) sunt suportate din bugetul autoritătii, pe baza unor conventii încheiate conform prevederilor Codului civil.”

50. La articolul 53, alineatul (2) se abrogă.

Art. II. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, conducătorii institutiilor publice de cultură aflati în exercitiu la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2008 vor încheia cu ordonatorul principal de credite un nou contract de management.

Art. III. - Încheierea si exercitarea contractului de management, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2008, aprobată prin prezenta lege, se face independent de ocuparea unei functii de executie ori de conducere în cadrul institutiei de cultură în cauză.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului privind aprobarea regulamentelor-cadru si a modelelor-cadru prevăzute la art. 49 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2008, astfel cum a fost modificată si completată prin prezenta lege, se adoptă în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. V. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezămintelor culturale de drept public, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 7 iulie 2009.

Nr. 269.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul

institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezămintelor culturale de drept

public

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezămintelor culturale de drept public si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2009.

Nr. 1.150.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

 

ORDIN

privind procedura de verificare si omologare a sistemelor informatice destinate operatiunilor

de emitere a facturilor în formă electronică, precum si normele de performantă si securitate

cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi,

chitante si bonuri fiscale în formă electronică

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 59 si ale art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 26 si ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 260/2007 privind înregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice,

 

ministrul comunicatiilor si societătii informationale

 

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste procedura de verificare si omologare de către Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale, denumit în continuare MCSI, a sistemelor informatice destinate operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, precum si normele de performantă si securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitante si bonuri fiscale în formă electronică.

Art. 2. - În întelesul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

a) emitent al facturii în formă electronică - persoana fizică sau juridică ce emite facturi în formă electronică, în nume propriu ori în numele unor terti;

b) sistem informatic - dispozitivul ori ansamblul de dispozitive interconectate sau aflate în relatie functională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor cu ajutorul unui program informatic si care este destinat operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică;

c) omologare - procesul de evaluare a sistemului informatic, care are ca rezultat emiterea de către ministrul comunicatiilor si societătii informationale a ordinului de omologare;

d) ordin de omologare - ordinul emis de ministrul comunicatiilor si societătii informationale care atestă conformitatea sistemului informatic cu normele de securizare a informatiei prelucrate sau arhivate, precum si cu prevederile Legii nr. 260/2007 privind înregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice;

e) plan de securitate a sistemului informatic - documentul ce descrie totalitatea măsurilor tehnice si administrative care sunt aplicate sistemului informatic de către emitentul facturii în formă electronică în vederea oferirii serviciului în conditii de sigurantă.

Art. 3. - Emitentul facturii în formă electronică are obligatia să folosească un sistem informatic omologat de MCSI. în acest sens, acesta va înainta MCSI o cerere scrisă prin care va solicita începerea procedurii de omologare a sistemului informatic. Forma si continutul cererii sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) Emitentul facturii în formă electronică care solicită omologarea sistemului informatic are obligatia să transmită MCSI următoarele documente, redactate în limba română:

a) cererea prevăzută la art. 3;

emite prezentul ordin.

b) raportul de audit întocmit în conditiile art. 5;

c) descrierea functională a sistemului informatic;

d) planul de securitate a sistemului informatic;

e) certificări privind securitatea sistemului informatic, acolo unde acestea există;

f) declaratia pe propria răspundere a auditorului, prin care este exprimată independenta sa fată de emitentul facturii în formă electronică si producătorul sistemului informatic auditat;

g) dacă este cazul, descrierea echipamentelor necesare realizării procesului de conversie, în situatia în care emitentul de drept al facturii în formă electronică are un contract valabil încheiat în baza căruia beneficiază de servicii de conversie a facturilor emise pe suport hârtie în facturi în formă electronică;

h) dovada achitării tarifului de omologare prevăzut la art. 12.

(2) Pe parcursul procedurii de omologare, MCSI poate solicita completarea documentatiei, acolo unde este necesar. în acest caz, cererea prevăzută la art. 3 este considerată realizată la data transmiterii către MCSI a documentelor solicitate.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) si (2) se transmit la sediul MCSI în limba română în unul dintre următoarele moduri:

a) prin depunere, personal sau de către reprezentantul legal al solicitantului, sub luare de număr de înregistrare de la registratura MCSI;

b) printr-un serviciu postal;

c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat ori nerevocat la momentul respectiv si generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

(4) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înregistrării în registrul general de intrare-iesire a corespondentei al MCSI, data confirmării primirii documentelor la sediul MCSI printr-un serviciu postal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.

Art. 5. - (1) Auditul este realizat de către un auditor independent fată de emitentul facturii în formă electronică si fată de producătorul sistemului informatic a cărui omologare se solicită.

(2) Conditiile care trebuie îndeplinite de către auditori, obiectivele auditului, continutul minimal al raportului de audit si setul minimal de teste care sunt aplicate sistemului informatic în cursul procesului de audit sunt prevăzute în anexa nr. 2.


(3) Raportul de audit poate fi realizat de o persoană fizică sau juridică, certificată ca auditor de sisteme informatice.

(4) În cazul în care sistemul informatic este situat în alt stat, auditarea acestuia se va face prin una dintre următoarele metode:

a) auditorul auditează în mod nemijlocit sistemul informatic din străinătate;

b) auditorul îsi bazează raportul de audit pe certificări similare emise sau pe teste efectuate în statul în care se află sistemul informatic si care au un grad de asigurare corespunzător, acoperind obiectivele si ariile de control prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 6. - (1) Ordinul de omologare este emis în termen de 30 de zile de la data transmiterii documentatiei în conditiile art. 4 alin. (1) sau (2), în urma verificării conformitătii sistemului informatic cu cerintele stabilite în anexa nr. 2 alin. (2). Forma si continutul ordinului de omologare sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Ordinul de omologare este valabil pe o perioadă de un an, procedura de reînnoire fiind similară cu cea de emitere.

(3) Pe întreaga perioadă de valabilitate a ordinului de omologare, MCSI are dreptul de a efectua verificări ale sistemului informatic omologat.

Art. 7. - (1) Emitentul facturii în formă electronică este obligat să notifice MCSI orice modificare a sistemului informatic care afectează documentatia prezentată în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. c), d) si g), în conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 260/2007.

(2) MCSI avizează modificările aduse în maximum 30 de zile de la data transmiterii notificării, în conditiile art. 4 alin. (4).

(3) În cazul în care MCSI consideră că modificările aduse sistemului informatic afectează performantele acestuia în ceea ce priveste cerintele stabilite în anexa nr. 2 alin. (2), va solicita emitentului facturii în formă electronică declansarea procedurii de reînnoire a omologării.

Art. 8. - MCSI are obligatia de a păstra confidentialitatea tuturor informatiilor primite de la emitentul facturii în formă electronică care solicită omologarea sistemului informatic.

Art. 9. - (1) Emitentul facturii în formă electronică poate utiliza propria autoritate de marcare temporală, implementată în cadrul organizatiei sale, dacă îndeplineste următoarele conditii:

a) foloseste o bază de timp sincronizată cu Furnizorul unic de bază de timp, desemnat în conformitate cu Legea nr. 451/2004 privind marca temporală;

b) îndeplineste conditiile stabilite de Legea nr. 451/2004, cu exceptia celor referitoare exclusiv la furnizarea de servicii de marcare temporală pentru terti.

(2) Îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1) se atestă prin raportul de audit.

Art. 10. - Persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi în formă electronică pot externaliza aceste servicii în temeiul unui contract valabil încheiat cu un furnizor de servicii de facturare electronică, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 13 din Legea nr. 260/2007.

Art. 11. - (1) MCSI poate retrage omologarea, în următoarele situatii:

a) în cazul în care, în urma verificărilor efectuate în conditiile art. 29 alin. (2) din Legea nr. 260/2007, constată neîndeplinirea de către emitentul facturii în formă electronică a obligatiei de notificare a modificărilor efectuate asupra sistemului informatic;

b) în cazul în care, în urma verificărilor efectuate în conformitate cu art. 6 alin. (3), constată faptul că sistemul informatic nu mai îndeplineste normele de performantă si securitate prevăzute în anexa nr. 4.

(2) În cazul în care constată una dintre situatiile prevăzute la alin. (1), MCSI va comunica emitentului facturii în formă electronică deficientele constatate, acordându-i un termen de 30 de zile pentru remedierea acestora.

(3) Dacă deficientele constatate în conditiile alin. (1) nu sunt remediate în termenul prevăzut la alin. (2), MCSI va retrage omologarea, prin emiterea unui ordin.

Art. 12. - (1) Cuantumul tarifului prevăzut la art. 26 alin. (5) din Legea nr. 260/2007 este de 9.000 lei.

(2) Termenul de plată a tarifului prevăzut la alin. (1) este anterior transmiterii documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1) către MCSI.

(3) Plata tarifului de omologare se poate face:

a) prin decontare bancară, în contul MCSI;

b) în numerar, la casieria MCSI, cu respectarea plafonului zilnic stabilit prin Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările ulterioare.

(4) În vederea îndeplinirii de către emitentul facturii în formă electronică care solicită omologarea sistemului informatic, în conditiile prezentei decizii, a obligatiei prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. h), Directia economică, resurse umane si administrativă din cadrul MCSI, prin serviciul de specialitate, emite o factură fără taxă pe valoarea adăugată, după încasarea cuantumului tarifului de omologare. Factura emisă de MCSI va contine mentiunea expresă: „Factura a fost achitată cu O.P/Chitanta nr. .../.......”.

Art. 13. - Normele de performantă si securitate pe care trebuie să le îndeplinească sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitante si bonuri fiscale în formă electronică sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 14. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 15. - (1) La data intrării în vigoarea prezentului ordin se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii nr. 888/2008 privind procedura de verificare si omologare a sistemelor informatice destinate operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, precum si normele de performantă si securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitante si bonuri fiscale în formă electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 14 octombrie 2008.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

 

Bucuresti, 15 iunie 2009.

Nr. 488.

 

ANEXA Nr. 1

 


CERERE de omologare a sistemului informatic

 

Nr. *)..........................

Data ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Către

Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

Denumire/Nume si prenume:

Loc rezervat MCSI

Statut:

|_| persoană juridică

|_| persoană fizică

Sediu/Domiciliu:

Str.:

nr.

bl.

sc.

ap.

Localitate:

Cod postal:

Judetul/Sectorul:

 

Telefon:

Fax:

E-mail:

Pagină de internet:

Domiciliul fiscal:

Str.:

 

nr.

bl.

sc

ap.

Localitate:

 

Cod postal:

 

 

 

Judetul/Sectorul:

 

Telefon:

Fax:

Cod de identificare fiscală/Cod unic de înregistrare (pentru persoane juridice):

 

CNP (pentru persoane fizice):

 

Cont:

Banca:

Reprezentant legal:

Nume:

 

Functie:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Persoană de contact:

Nume:

 

Functie:

Telefon:

Fax:

E-mail:

 

Solicit eliberarea/reînnoirea Ordinului de omologare a sistemului informatic destinat operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică.

Atasez prezentei cereri următoarele documente:

|_| raportul de audit;

|_| descrierea functională a sistemului informatic;

|_| planul de securitate a sistemului informatic;

|_| certificări din punctul de vedere al securitătii sistemului informatic;

|_| declaratia pe propria răspundere a auditorului, prin care este exprimată independenta sa fată de subsemnatul si de producătorul sistemului informatic auditat;

|_| dacă este cazul, descrierea echipamentelor necesare realizării procesului de conversie, în situatia în care emitentul de drept al facturii în formă electronică are un contract valabil încheiat în baza căruia beneficiază de servicii de conversie a facturilor emise pe suport hârtie în facturi în formă electronică; _| dovada achitării tarifului de omologare.

 

Semnătura reprezentantului legal si stampila solicitantului .........................................


*) Numărul de iesire din registrul de intrări-iesiri al solicitantului si data de înregistrare.

 


ANEXA Nr. 2

 

CONDITII

privind auditorii, obiectivele auditului, continutul minimal al raportului de audit si setul minimal de teste care sunt

aplicate sistemului informatic în cursul procesului de audit

 

(1) Conditii privind auditorii sistemelor informatice

Persoana fizică sau angajatul persoanei juridice care realizează auditul trebuie să fie certificată/certificat ca auditor de sisteme informatice de către un organism general recunoscut în domeniu (ISACA-Asociatia de Audit si Control al Sistemelor Informatice/Information Systems Audit and Control Association).

Auditorul trebuie să fie un tert, care nu are raporturi de muncă cu persoana fizică sau juridică auditată, nu are interese financiare în legătură cu aceasta si nu a fost implicat în ultimii 3 ani în proiecte de consultantă care au ori au avut efect asupra sistemului auditat.

(2) Obiectivele auditului

Scopul auditului îl constituie evaluarea sistemului informatic destinat operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, precum si evaluarea măsurilor organizatorice implementate în vederea operării sistemului informatic de către emitentul de facturi în formă electronică, în ceea ce priveste îndeplinirea următoarelor cerinte:

1. sistemul informatic permite emiterea facturilor respectând formatul si continutul stabilite de actele normative speciale;

2. sistemul informatic permite emiterea facturilor continând semnătura electronică a emitentului facturii si marca temporală care certifică momentul emiterii, în conditiile anexei nr. 4 la ordin;

3. sunt respectate următoarele principii privind securitatea operatiunii de emitere a facturilor în formă electronică:

a) confidentialitatea si integritatea datelor folosite în procesul de emitere a facturilor în formă electronică;

b) protectia datelor cu caracter personal, inclusiv respectarea conditiilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal;

c) continuitatea serviciului de facturare oferit clientilor;

d) controlul accesului la sistemul de facturare electronică.

(3) Continutul minimal al raportului de audit

1. Introducere

1.1. elementele de identificare a auditorului, inclusiv prezentarea dovezii îndeplinirii conditiilor de la alin. (1);

1.2. perioada în care a fost efectuat auditul;

1.3. echipa de audit (pentru fiecare persoană se va preciza pozitia în cadrul echipei de audit, calificări, certificări, anexându-se documentele doveditoare).

2. Metodologia utilizată

2.1. standardele pe baza cărora s-a desfăsurat procesul de audit;

2.2. planul de audit folosit;

2.3. descrierea metodelor prin care sunt evaluate obiectivele de audit.

3. Descrierea sistemului auditat

3.1. descrierea entitătii auditate, cu prezentarea generală a sistemului informatic destinat operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică (inclusiv a aplicatiilor software utilizate) si a sistemelor informatice cu care acesta se află în relatie de interdependentă (prin relatie de interdependentă întelegându-se faptul că respectivele sisteme nu îsi pot îndeplini în mod separat functiile); se vor descrie componentele sistemului informatic utilizat în procesul de facturare: aplicatie/server/ sistem de operare/detalii configurare/locatie/administrare;

3.2. analiza riscurilor implicate de activitatea de facturare si a posibilelor vulnerabilităti ale sistemului informatic auditat fată de aceste riscuri;

3.3. identificarea interdependentelor sistemului de facturare cu celelalte sisteme informatice ale entitătii audiate, precum si cu sisteme informatice apartinând tertilor, cu precizarea vulnerabilitătilor determinate de aceste interdependente. In cazul existentei unui sistem informatic integrat, care asigură si alte procese ale entitătii auditate, se va determina întinderea părtii din sistemul informatic integrat care implică riscuri de securitate în ceea ce priveste activitatea de emitere a facturilor în formă electronică;

3.4. descrierea fluxului datelor care sunt folosite la întocmirea facturii electronice, cu identificarea momentului intrării acestor date în sistemul informatic destinat operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică. Se vor identifica aplicatiile utilizate si persoanele implicate: activitate/date de intrare/date de iesire/responsabil/aplicatie.

4. Evaluarea sistemului informatic destinat operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică în raport cu obiectivele urmărite de audit

4.1. analiza fiecărei amenintări de securitate si a tipului de răspuns necesar în ceea ce priveste următoarele componente:

a) echipamentele hardware (inclusiv în ceea ce priveste accesul persoanelor autorizate/neautorizate la acestea);

b) aplicatiile software rulate de către sistemul informatic;

c) măsurile organizatorice: politicile aplicate si procedurile folosite, inclusiv politica de personal;

4.2. testele efectuate în conformitate cu alin. (3), inclusiv constatările si recomandările aferente;

4.3. prezentarea măsurilor luate de entitatea auditată pentru minimizarea vulnerabilitătilor sistemului informatic, măsuri care pot afecta procesul de emitere a facturilor în formă electronică.

5. Opinia de audit

5.1. datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care are responsabilitatea juridică asupra auditului;

5.2. numele auditorului care semnează opinia si data semnării;

5.3. afirmatia de conformare a emitentului de facturi în formă electronică cu obiectivele auditate (opinie pozitivă), de conformare partială cu obiectivele auditate, indicând punctele care trebuie îmbunătătite (opinie cu rezerve/calificată), sau de neîndeplinire a obiectivelor auditate (opinie negativă).

(4) Arii minime de control în cadrul procesului de audit

1. îndeplinirea cerintelor legale referitoare la continutul facturii, semnătura electronică si marca temporală

1.1. sistemul permite respectarea cerintelor legale referitoare la forma si continutul facturilor emise;

1.2. certificatul calificat aferent semnăturii electronice a emitentului facturii în formă electronică contine informatii privind identificatorul fiscal si numărul notificării înregistrate la Ministerul Finantelor Publice;

1.3. certificatul calificat aferent semnăturii electronice a persoanelor care prestează servicii de emitere a facturilor în formă electronică pentru terti contine informatii privind calitatea de furnizor de servicii si datele sale de identificare;

1.4. emitentul tine evidenta facturilor electronice emise într-un registru electronic de evidentă a facturilor în formă electronică, operarea în acest registru realizându-se conform regulilor de operare a registrelor similare pe suport hârtie, completate cu normele metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice;

1.5. semnătura electronică extinsă atasată facturii în formă electronică este generată folosind dispozitive securizate de creare a semnăturii electronice;

1.6. marca temporală atasată facturii în formă electronică este generată respectând prevederile Legii nr. 451/2004 privind marca temporală;

1.7. accesul la dispozitivul de semnare este controlat.


2. Conversia facturilor emise initial pe suport hârtie (acolo unde este cazul)

2.1. sistemul informatic folosit pentru conversia facturilor emise initial pe suport hârtie permite reproducerea informatiilor continute de factura emisă initial pe suport hârtie cu un grad înalt de precizie;

2.2. procedurile implementate asigură corectarea manuală a informatiilor reproduse;

2.3. sistemul informatic folosit pentru conversia facturilor emise initial pe suport hârtie si procedurile utilizate asigură înscrierea precizării: „prezenta factură este conformă cu originalul emis initial pe suport hârtie având seria.........nr....., din data de..., emisă de...”;

2.4. sistemul informatic folosit pentru conversia facturilor emise initial pe suport hârtie si procedurile utilizate asigură atasarea semnăturii electronice a furnizorului de servicii de facturare electronică, precum si a mărcii temporale certificând momentul conversiei atât în cazul facturilor individuale, cât si în cazul în care conversia se face pentru un pachet sau lot de facturi.

3. Securitate

3.1. accesul la aplicatia de facturare este restrictionat prin mecanisme de autentificare;

3.2. aplicatia de facturare mentine un jurnal de acces si operare;

3.3. accesul utilizatorilor la date nu este permis decât prin intermediul aplicatiei;

3.4. parolele de acces ale utilizatorilor sunt stocate în formă criptată;

3.5. modul de utilizare a aplicatiei este descris într-un manual;

3.6. sunt aplicate măsurile de securizare specifice sistemului de operare;

3.7. masina pe care rulează aplicatia este amplasată într-o ncintă securizată;

3.8. actualizările de aplicatie sau de sistem de operare sunt aplicate numai după o testare prealabilă;

3.9. Testele efectuate înainte de utilizarea aplicatiei si de aplicarea eventualelor actualizări sunt documentate;

3.10. Programul de interfată cu sistemul contabil mentine un jurnal de transfer;

3.11. Modul de functionare a interfetei cu sistemul contabil este documentat.

4. Măsuri organizatorice

4.1. Personalul este instruit în aspecte generale privind securitatea informatiei, inclusiv protectia la atacuri de tipul ngineriei sociale;

4.2. Există o procedură de identificare si raportare a ncidentelor de securitate;

4.3. Jurnalele de acces si operare ale aplicatiei sunt verificate periodic;

4.4. Există clauze de confidentialitate semnate cu furnizorii si angajatii;

4.5. Echipamentele sunt asigurate prin contracte de garantie si reparatii;

4.6. Există suport pentru aplicatie acordat de furnizor;

4.7. Conturile de acces sunt individuale si revizuite periodic;

4.8. Parola de utilizare a conturilor de acces este confidentială;

4.9. Configuratia aplicatiei si a serverului pe care rulează este documentată.

 

ANEXA Nr. 3

 

ORDIN

de omologare a sistemului informatic

 

În baza Referatului de aprobare al Directiei1................, înregistrat la Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale sub nr.........................../...............................,

având în vedere prevederile art. 26 din Legea nr. 260/2007 privind înregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice si ale Ordinului ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 488/2009 privind procedura de verificare si omologare a sistemelor informatice destinate operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, precum si normele de performantă si securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitante si bonuri fiscale în formă electronică,

în temeiul art. 4 alin. (1) pct. 59 si al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si societătii informationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - În urma îndeplinirii procedurii de omologare a sistemului informatic destinat operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică apartinând ....................................... (denumirea solicitantului), Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale atestă faptul că acest sistem îndeplineste cerintele Legii nr. 260/2007 privind înregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice si ale Ordinului ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 488/2009 privind procedura de verificare si omologare a sistemelor informatice destinate operatiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, precum si normele de performantă si securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitante si bonuri fiscale în formă electronică.

Art. 2. - Prezentul ordin se comunică ......................... (denumirea solicitantului).


1 Se va mentiona denumirea directiei de specialitate din cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale care îndeplineste atributiile de punere în aplicare a Legii nr. 260/2007 privind înregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice.

 


ANEXA Nr. 4

 

NORME DE PERFORMANTA SI SECURITATE

cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitante si bonuri fiscale în formă electronică

 

I. Utilizarea unor sisteme informatice sigure joacă un rol esential în procesul de înregistrare a operatiunilor comerciale prin mijloace electronice, reprezentând elementul-cheie pentru asigurarea unor servicii care să respecte principiile cerute de lege: garantarea autenticitătii, a originii si a integritătii continutului.

Prezentul document stabileste normele minimale de performantă si securitate care trebuie îndeplinite de către sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitante si bonuri fiscale în formă electronică, cărora le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 260/2007 privind înregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice. Normele de performantă si securitate sunt aplicabile proceselor de emitere, transmitere si arhivare a facturilor, chitantelor si bonurilor fiscale realizate prin intermediul sistemelor informatice, completându-se cu celelalte acte normative în vigoare.

Capacitatea sistemelor informatice de a emite facturi în formă electronică respectând aceste principii, precum si conformitatea acestora cu prevederile legale vor fi garantate în urma unui proces de omologare, finalizat prin emiterea unei decizii de omologare a sistemului informatic. în cursul procedurii de omologare se va verifica respectarea conditiilor minimale de performantă si securitate corespunzătoare procesului de emitere a facturilor în formă electronică (cap. III pct. 1 din prezentele norme).

În continuare, prin documente contabile electronice se întelege facturi, chitante si bonuri fiscale în formă electronică, astfel cum acestea sunt definite la art. 4 din Legea nr. 260/2007.

II. Sistemul informatic utilizat de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitante si bonuri fiscale în formă electronică va trebui să îndeplinească următoarele cerinte minime de securitate, referitoare la:

a) confidentialitatea si integritatea comunicatiilor;

b) confidentialitatea si integritatea datelor;

c) autenticitatea părtilor;

d) protectia datelor cu caracter personal;

e) continuitatea serviciilor oferite clientilor;

f) împiedicarea, detectarea si monitorizarea accesului neautorizat în sistem;

g) restaurarea informatiilor gestionate de sistem în cazul unor calamităti naturale si evenimente imprevizibile;

h) gestionarea si administrarea sistemului informatic; i) orice alte activităti sau măsuri tehnice întreprinse pentru exploatarea în sigurantă a sistemului.

III. Sistemul informatic utilizat de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitante si bonuri fiscale în formă electronică trebuie să asigure respectarea cerintelor legale stabilite prin actele normative speciale pentru fiecare dintre cele 3 procese ale activitătii de înregistrare a operatiunilor comerciale prin mijloace electronice:

1. procesul de emitere a documentelor contabile electronice:

a) procesul de generare a documentelor contabile electronice;

b) procesul de generare a semnăturii electronice si a mărcii temporale pentru documentele contabile electronice;

c) procesul de conversie a documentelor contabile electronice - acolo unde este cazul;

2. procesul de transmitere a documentelor contabile electronice;

3. procesul de arhivare a documentelor contabile electronice.

1. Procesul de emitere a documentelor contabile electronice

a) Procesul de generare a documentelor contabile electronice

Sistemul informatic utilizat va trebui să permită respectarea continutului documentelor contabile electronice stabilit prin acte normative speciale si includerea în documentele contabile electronice a informatiilor stabilite prin aceste acte normative.

Sistemul informatic trebuie să permită emiterea documentelor contabile electronice într-un format static, fără posibilitatea de modificare a documentului respectiv.

b) Procesul de generare a semnăturii electronice si a mărcii temporale pentru documentele contabile electronice

Generarea semnăturii electronice si aplicarea mărcii temporale pentru documentele contabile electronice trebuie să fie făcute în mod automat. Sistemul informatic nu trebuie să permită emiterea documentului contabil electronic în absenta acestor două elemente.

Semnătura electronică extinsă atasată documentului contabil electronic trebuie generată folosindu-se dispozitive securizate de creare a semnăturii electronice, astfel cum sunt definite la art. 4 pct. 8 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, si să se bazeze pe un certificat calificat emis în conditiile Legii nr. 455/2001 de către un furnizor acreditat.

Certificatul va fi emis special în scopul desfăsurării activitătii de înregistrare a operatiunilor comerciale prin mijloace electronice si va contine atributele specifice ale semnatarului prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 260/2007, alături de celelalte informatii prevăzute în Legea nr. 455/2001.

Furnizorii de servicii de facturare electronică care emit facturi în formă electronică în numele unor terti, în conditiile art. 17 din Legea nr. 260/2007, vor folosi propriul certificat aferent semnăturii electronice aplicate facturilor. Certificatul va trebui să indice informatiile prevăzute la art. 17 alin. (2) din Legea nr. 260/2007. Furnizorii de servicii pot folosi acelasi certificat pentru emiterea de documente contabile electronice în numele mai multor terti.

Sistemul informatic trebuie să fie capabil să realizeze marcarea temporală a documentelor contabile electronice. Procesul de marcare temporală trebuie să fie conform cu cerintele Legii nr. 451/2004 privind marca temporală.


c) Procesul de conversie a documentelor contabile electronice

Procesul de conversie a documentelor contabile electronice reprezintă reproducerea în formă electronică de către un furnizor de servicii de facturare electronică a informatiilor continute în factura emisă pe suport hârtie.

Furnizorii de servicii de facturare electronică care prestează si servicii de conversie în formă electronică a facturilor emise pe suport hârtie, în conditiile art. 18 din Legea nr. 260/2007, trebuie să folosească sisteme informatice care să permită reproducerea informatiilor continute de factura emisă initial pe suport hârtie cu un grad înalt de precizie. Erorile apărute trebuie corectate prin verificarea manuală a corectitudinii informatiilor reproduse. în cazul reproducerii prin scanare, informatiile continute în factura emisă initial pe suport hârtie trebuie să fie lizibile.

Factura în formă electronică rezultată în urma conversiei din format material dobândeste calitatea de document justificativ, având acelasi regim juridic ca si factura originală din care s-a făcut conversia.

Prevederile privind conversia în formă electronică a facturilor emise initial pe suport hârtie sunt aplicabile si documentelor aferente tranzactiilor înregistrate prin intermediul caselor de marcat.

2. Procesul de transmitere a documentelor contabile electronice

Utilizarea semnăturii electronice si a mărcii temporale garantează integritatea documentelor contabile electronice, orice modificare asupra continutului unui document determinând pierderea valabilitătii semnăturii electronice si, prin consecintă, a documentului.

Modalitatea de transmitere a documentelor contabile electronice este stabilită de comun acord de către emitentul si beneficiarul acestora. De asemenea, prin acordul părtilor se va stabili nivelul de securitate care va fi utilizat. Astfel, emitentul si beneficiarul documentelor contabile electronice pot stabili prin acord transmiterea criptată a acestora sau orice alte măsuri de securitate considerate necesare.

3. Procesul de arhivare a documentelor contabile electronice

În procesul de arhivare a documentelor contabile electronice se vor aplica dispozitiile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică.

Autenticitatea si integritatea continutului facturii în formă electronică, precum si asigurarea accesului la aceasta trebuie să fie garantate pe toată durata legală de stocare a facturii.

Verificarea semnăturilor electronice atasate documentelor contabile electronice permite validarea faptului că aceste două caracteristici - autenticitatea si integritatea - sunt îndeplinite.

Sistemul informatic trebuie să permită arhivarea atât a documentului contabil electronic, cât si a tuturor datelor necesare verificării semnăturii electronice si mărcii temporale atasate facturii, pe toată durata legală de stocare a acesteia.

Asigurarea posibilitătii validării semnăturii electronice si a mărcii temporale folosite în procesul de emitere a documentelor contabile electronice presupune ca, la data efectuării verificării, să fie disponibile următoarele informatii:

1. certificatul utilizat pentru semnarea documentului contabil electronic si pentru emiterea mărcii temporale;

2. lista certificatelor revocate;

3. algoritmii folositi în procesele criptografice. Posibilitatea de verificare pe termen lung a autenticitătii

documentului contabil electronic (prin validarea semnăturii electronice si a mărcii temporale aplicate) se bazează pe următoarele 3 elemente:

1. determinarea momentului creării documentului;

2. determinarea faptului că momentul în care certificatul pe care se bazează semnătura documentului a expirat sau a fost revocat a fost ulterior momentului în care documentul a fost creat si semnat;

3. păstrarea în conditii de securitate a documentului, mai ales în cazul în care, după data semnării, algoritmul sau cheia privată folosită la semnare a fost compromis/compromisă.

Sistemul informatic trebuie să permită păstrarea informatiilor din care este constituit documentul contabil electronic fără niciun fel de alterare pe toată această perioadă. Emitentul documentului contabil electronic poate decide asupra oricărui mediu de stocare a facturilor care să garanteze respectarea conditiilor de mai sus. Este recomandabilă folosirea unor dispozitive de stocare permanentă care să nu permită stergerea, rescrierea sau modificarea datelor.

Arhivarea trebuie realizată cu ajutorul unor echipamente informatice adecvate si în amplasamente având facilităti speciale care asigură securitatea si accesibilitatea informatiilor arhivate. Se vor asigura operatiuni de back-up periodic al informatiilor stocate. Este necesară asigurarea securitătii informatiilor stocate în ceea ce priveste atât accesul fizic la echipamentele folosite, cât si accesul de la distantă, evitându-se aparitia breselor de securitate.

IV. Standarde recomandate

- ETSI TS 101 903, XML Advanced Electronic Signatures (XAdES);

- ETSI TS 101 733, Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Electronic Signature Formats;

- ITU-T Recommendation X.509 (2001) | ISO/IEC 9594-8: 2001 - Information technology - Open Systems Interconnection - The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks;

- ITU-T Recommendation X.520 (2001) | ISO/IEC 9594-6:2001 - Information technology - Open Systems Interconnection —The Directory: Selected attribute types;

- ITU-T Recommendation X.521 (2001) | ISO/IEC 9594-7:2001 - Information technology - Open Systems Interconnection —The Directory: Selected object classes;

- ETSI TS 101 862: Qualified Certificates profile V1.3.2 (2004-06);

- IETF RFC 3280 - Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List.

Pentru a asigura cerinta de interoperabilitate se recomandă folosirea următoarelor formate pentru facturile electronice:

- formate compatibile cu limbajul de marcare XML (Extensible Markup Language);

- PDF - Portable Document Format.

 


MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

 

ORDIN

privind Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004

privind regimul juridic al activitătii electronice notariale

 

În temeiul dispozitiilor art. 4 alin. (1) pct. 57, ale art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitătii electronice notariale,

ministrul comunicatiilor si societătii informationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitătii electronice notariale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 221/2005 privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitătii electronice notariale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 23 iunie 2005.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

Bucuresti, 18 iunie 2009.

Nr. 500.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE SI METODOLOGICE

pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitătii electronice notariale

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme tehnice si metodologice se aplică activitătii electronice notariale si stabilesc conditiile pentru autorizarea notarilor publici pentru efectuarea actelor notariale în formă electronică, precum si normele de performantă si securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de notarii publici, transmiterea documentelor electronice si păstrarea acestora în arhive.

Art. 2. - În sensul prezentelor norme tehnice si metodologice, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) autoritate - autoritatea de reglementare si supraveghere specială în domeniu, conform art. 25 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică si art. 4 alin. (1) pct. 57 din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu modificările si completările ulterioare;

b) registru - Registrul notarilor publici autorizati să efectueze acte notariale în formă electronică, care este constituit si actualizat de autoritatea de reglementare si supraveghere specializată în domeniu si care cuprinde datele de identificare si alte informatii necesare cu privire la activitatea notarilor publici care efectuează acte notariale în formă electronică.

Art. 3. - În cadrul activitătii electronice notariale se utilizează certificate calificate, eliberate de furnizori de servicii de certificare care functionează în baza Legii nr. 455/2001, acreditati de autoritate, precum si servicii de marcare temporală, furnizate conform Legii nr. 451/2004 privind marca temporală.

Art. 4. - Certificatul calificat utilizat de notarul public în activitatea electronică notarială va contine mentiunea că acesta a fost eliberat în scopul prestării activitătii notariale.

Art. 5. - Certificatul calificat emis notarului public va contine informatiile privind biroul notarial, care se referă la:

a) denumirea biroului notarial în cadrul căruia notarul public îsi desfăsoară activitatea;

b) sediul biroului notarial, asa cum sunt ele precizate în certificatul eliberat de curtea de apel în circumscriptia căreia notarul public îsi desfăsoară activitatea.

Art. 6. - Înscrierea de către furnizorii de servicii de certificare a informatiilor prevăzute la art. 4 si 5 se face în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 455/2001, în baza certificatului eliberat de curtea de apel în circumscriptia căreia notarul public îsi desfăsoară activitatea.

Art. 7. - (1) Autorizatia privind activitatea electronică notarială se emite pentru o perioadă de 3 ani, cu revizuirea anuală a conditiilor tehnice stabilite la art. 7 alin. (2) lit. b), d), e), g), h) si j) din Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitătilor electronice notariale, precum si a celor prevăzute la art. 12 din prezentele norme tehnice si metodologice.

(2) Verificările se fac de către:

a) auditori certificati de sisteme informatice, iar rezultatul verificărilor este prezentat autoritătii sub formă de opinie de audit;

b) agentii de omologare agreate de autoritate.

Art. 8. - Autorizatia emisă va avea forma prevăzută în anexa nr. 1 si va fi expusă într-un loc vizibil în incinta biroului notarial.

Art. 9. - Documentatia ce însoteste cererea de autorizare prevăzută în anexa nr. 2 cuprinde:

a) certificatul eliberat de curtea de apel în circumscriptia căreia notarul public îsi desfăsoară activitatea;

b) scrisoare de bonitate de la banca prin care notarul public îsi desfăsoară operatiunile curente si contract de asigurare profesională pentru activitatea desfăsurată;

c) descrierea tehnică a sistemului utilizat; lista dotărilor;

d) certificat de omologare a sistemului informatic;

e) politica de securitate privind activitatea electronică notarială;

f) codul de practici si proceduri după care se desfăsoară activitatea electronică notarială;


g) lista resurselor umane implicate în exploatarea si administrarea sistemului, cu evidentierea experientei si competentei acestora;

h) cererea de înregistrare în registru; modelul acestei cereri este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 10. - (1) După emiterea autorizatiei, autoritatea include datele notarului public în registru si generează pentru acesta un cod de identificare format prin alipirea indicativului N, a anului, lunii si datei de începere a activitătii si a numărului de ordine al notarului public.

(2) Datele necesare care însotesc cererea de înregistrare în registru sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Continutul informational si structura registrului sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 11. - În termen de 30 de zile de la primirea autorizatiei în conditiile art. 7, dar înainte de începerea activitătii electronice notariale, notarul public va prezenta autoritătii cheia publică aferentă certificatului ce va fi utilizat în această activitate.

Art. 12. - Pentru desfăsurarea activitătii electronice notariale, sistemul informatic utilizat trebuie să îndeplinească cerintele privind:

a) asigurarea securitătii fizice;

b) protectia antivirus;

c) asigurarea unui mecanism de autentificare a utilizatorilor;

d) asigurarea confidentialitătii si integritătii comunicatiilor, a datelor receptionate, transmise si stocate;

e) mentinerea unei arhive electronice locale;

f) mentinerea unui registru automatizat de audit care cuprinde evenimentele legate de utilizarea si administrarea sistemului informatic; aceste informatii vor fi păstrate pentru o perioadă de cel putin 10 ani si în arhiva de sigurantă;

g) accesul (eventual pe baze contractuale) la servicii calificate de arhivare electronică de sigurantă, unde va fi păstrată o copie a fiecărui act electronic notarial efectuat, o copie a registrului electronic al notarului public, prevăzut la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 589/2004, precum si o copie a registrului automatizat de audit mentionat la lit. f).

Art. 13 - (1) Serviciile calificate de arhivare electronică utilizate de notarii publici trebuie să respecte legislatia referitoare la arhivarea documentelor notariale si accesul la acestea, precum si standardele recunoscute în domeniul managementului securitătii informatiei si al managementului înregistrărilor electronice.

(2) Pentru păstrarea sub formă criptată a documentelor în arhive, notarul public va depune cheia si aplicatia de decriptare la Uniunea Natională a Notarilor Publici din România.

(3) Cheia si aplicatia de decriptare vor fi păstrate pe toată durata legală de păstrare a arhivelor. Cheia de decriptare se păstrează în conditii de securitate corespunzătoare si sub control dual al accesului.

Art. 14. - Standardele de referintă pentru aprecierea securitătii unui sistem informatic si a sistemului de management al securitătii informatiei sunt ISO/IEC 15408/1999 (părtile 1,2 si 3), respectiv ISO 17799/2000, ultimele versiuni ale acestora sau standarde care le înlocuiesc.

Art. 15. - Pentru verificarea semnatarilor care solicită încheierea actelor notariale în formă electronică, notarul public trebuie să verifice cel putin următoarele:

a) semnătura electronică extinsă a solicitantului se bazează pe un certificat calificat valabil, nerevocat si nesuspendat de către furnizorul de servicii de certificare care l-a eliberat;

b) certificatul semnatarului nu a fost eliberat pe baza unui pseudonim;

c) data si ora semnării documentului de către solicitant sunt afisate corect si sunt credibile.

Art. 16. - Încheierea actelor notariale în formă electronică va fi precedată de un avertisment al sistemului informatic asupra operatiunii ce urmează a fi efectuată si se va realiza printr-un mecanism care presupune confirmarea expresă a notarului public.

Art. 17. - Încălcarea prevederilor prezentelor norme tehnice si metodologice atrage retragerea autorizatiei.

Art. 18. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice si metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele tehnice si metodologice

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitătii electronice notariale si ale Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitătii electronice notariale, aprobate prin Ordinul ministrului comunicatiilor si societătii informationale nr. 500/2009,

în temeiul art. 4 alin. (1) pct. 57, al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu modificările si completările ulterioare, în baza Referatului Directiei1............nr............., ministrul comunicatiilor si societătii informationale eliberează prezenta

AUTORIZATIE

........................................, notar public cu sediul în cadrul Biroului notarial...................................................................... (adresa completă, inclusiv telefon si fax),

având Certificatul nr..........................., eliberat de................................, este autorizat să desfăsoare activitate electronică notarială, astfel cum este prevăzut în Legea nr. 589/2004.

Prezenta autorizatie este valabilă până la....................................

 

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

..................................................................

 

Nr........................................

Data....................................

 


1 Se va mentiona denumirea directiei de specialitate din cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale care îndeplineste atributiile de punere în aplicare a Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitătii electronice notariale.

 


ANEXA Nr. 2 la normele tehnice si metodologice

 

FORMULAR

de solicitare către autoritatea de reglementare si supraveghere specializată în domeniu a autorizatiei

pentru desfăsurarea activitătii electronice notariale

 

 

 

 

 

 

Notar public

Adresa biroului notarial

tara

oras

sector

strada

nr.

 

 

 

 

 

bloc

etaj

apartament

cod postal

 

 

 

 

 

 

telefon

fax

e-mail

web

 

 

 

 

 

 

Certificat nr.

eliberat de

 

 

Banca

nr. cont bancar

 

 

Data începerii activitătii

 

Proceduri de securitate utilizate (se vor detalia)

 

 

INSTIINTARE-ANGAJAMENT

 

Subsemnatul,..............................................., înstiintez autoritatea de reglementare si supraveghere specializată în domeniu (ARS) referitor la desfăsurarea activitătii electronice notariale mentionate în prezentul document, cu începere de la data de ................................................ (se va completa în mod obligatoriu data)

Mă angajez să îmi desfăsor activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitătii electronice notariale, pe care mă oblig să o respect întocmai atât în litera, cât si în spiritul ei.

Mă oblig totodată să respect Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitătii electronice notariale, precum si standardele europene si internationale în domeniu.

Mă angajez ca în termen de 30 de zile de la primirea autorizatiei, dar înainte de începerea activitătii electronice notariale, să prezint autoritătii de reglementare si supraveghere specializate în domeniu cheia publică aferentă certificatului ce va fi utilizat în această activitate.

Anexez la prezenta înstiintare-angajament următoarea documentatie:

1. certificatul eliberat de curtea de apel în circumscriptia căreia notarul public îsi desfăsoară activitatea;

2. scrisoarea de bonitate de la banca prin care notarul public îsi desfăsoară operatiunile curente;

3. copia contractului de asigurare profesională pentru activitatea desfăsurată;

4. descrierea tehnică a sistemului utilizat; lista dotărilor;

5. certificatul de omologare a sistemului informatic utilizat în desfăsurarea activitătii electronice notariale;

6. politica de securitate privind activitatea electronică notarială;

7. codul de practici si proceduri după care se desfăsoară activitatea electronică notarială;

8. lista resurselor umane implicate în exploatarea si administrarea sistemului, cu evidentierea experientei si competentei acestora;

9. cererea de înscriere în Registrul notarilor publici autorizati să efectueze acte notariale în formă electronică.

 

 

Notar public,

Din partea ARS Am primit documentatia mentionată.

Data si ora.........................


ANEXA Nr. 3 la normele tehnice si metodologice

 

Antetul biroului notarial în cadrul căruia îsi desfăsoară activitatea notarul public

Data........................

 

CERERE DE ÎNREGISTRARE

 

Subsemnatul,................................., notar public cu sediul în cadrul Biroului notarial........................................................... (adresa completă, inclusiv telefon si fax), având Certificatul nr........................................, eliberat de....................................., solicit înregistrarea în Registrul notarilor publici autorizati să efectueze acte notariale în formă electronică si acordarea codului de identificare.

 

Anexez la prezenta cerere de înregistrare documentatia necesară înregistrării.

..........................................

(semnătura notarului public)

 

ANEXA Nr. 4

 la normele tehnice si metodologice

 

DOCUMENTATIA

necesară înregistrării în Registrul notarilor publici autorizati să efectueze acte notariale în formă electronică

 

1.

Numele si prenumele notarului public

2.

Denumirea biroului notarial în care îsi desfăsoară activitatea notarul public

3.

Adresa (tara, oras, judet/sector, strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, cod postal)

4.

Telefon, fax, e-mail, adresa paginii web

5.

Certificatul eliberat de curtea de apel în circumscriptia căreia notarul public îsi desfăsoară activitatea sau de Uniunea Natională a Notarilor Publici din România

6.

Descrierea politicii de securitate privind activitatea electronică notarială

7.

Descrierea sistemelor utilizate pentru desfăsurarea activitătii electronice notariale

8.

Codul de practici si proceduri după care se desfăsoară activitatea electronică notarială

9.

Banca prin care notarul public îsi desfăsoară operatiunile curente

10.

Numărul contului bancar

11.

Atributele scrisorii de bonitate de la banca prin care notarul public îsi desfăsoară operatiunile curente: numărul actului, data, eliberat de

12.

Atributele contractului de asigurare profesională pentru activitatea desfăsurată: numărul actului, data, eliberat de....

13.

Atributele contractului de închiriere a sediului: numărul actului, data

14.

Atributele actului de proprietate al sediului: numărul actului, data

15.

Dovada privind achitarea obligatiilor către stat, eliberată de organul fiscal competent, sau declaratia pe propria răspundere

16.

Categoriile de servicii destinate publicului (tipul de acte notariale care pot fi eliberate în forma electronică, procedurile de securitate utilizate)

17.

Certificatul de omologare a sistemului informatic

18.

Agentia de omologare

19.

Modalitatea de arhivare electronică (proprie sau prin contract)

 

La pct. 8 notarul public trebuie să se refere la:

a) descrierea practicilor, procedurilor si sistemelor care asigură securitatea si integritatea datelor si accesul autorizat, permanent, la acestea;

b) descrierea modalitătii de arhivare electronică;

c) politicile de personal;

d) structura personalului;

e) orele de program;

f) lista dotărilor;

g) lista resurselor umane implicate în exploatarea si în administrarea sistemului, cu evidentierea experientei si a competentei acestora.

 


ANEXA Nr. 5

la normele tehnice si metodologice

 

 

CONTINUTUL INFORMATIONAL SI STRUCTURA

Registrului notarilor publici autorizati să efectueze acte notariale în formă electronică

 

1.

Numărul de ordine al înregistrării

2.

Numele si prenumele notarului public

3.

Codul de identificare a notarului public

4.

Denumirea biroului notarial în care îsi desfăsoară activitatea

5.

Adresa (tara, oras, judet/sector, strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, cod postal)

6.

Telefon, fax, e-mail, adresa paginii web

7.

Certificatul eliberat de curtea de apel în circumscriptia căreia notarul public îsi desfăsoară activitatea sau de Uniunea Natională a Notarilor Publici din România

8.

Data la care a început activitatea de instrumentare a actelor notariale în formă electronică

9.

Cheia publică a notarului public

10.

Indicatii privind furnizorul de certificate calificate, acreditat, care a emis certificatul notarului public

11.

Descrierea politicii de securitate privind activitatea electronică notarială

12.

Descrierea sistemelor utilizate pentru desfăsurarea activitătii electronice notariale

13.

Codul de practici si proceduri după care se desfăsoară activitatea electronică notarială

14.

Banca prin care notarul public îsi desfăsoară operatiunile curente

15.

Numărul contului bancar

16.

Atributele scrisorii de bonitate de la banca prin care notarul public îsi desfăsoară operatiunile curente: numărul actului, data, eliberat de ....

17.

Atributele contractului de asigurare profesională pentru activitatea desfăsurată: numărul actului, data, eliberat de ....

18.

Atributele contractului de închiriere a sediului: numărul actului, data

19.

Atributele actului de proprietate al sediului: numărul actului, data

20.

Dovada privind achitarea obligatiilor către stat, eliberată de organul fiscal competent, sau declaratia pe propria răspundere

21.

Categoriile de servicii destinate publicului (tipul de acte notariale care pot fi eliberate în formă electronică, procedurile de securitate utilizate)

22.

Certificatul de omologare a sistemului informatic

23.

Agentia de omologare

24.

Modalitatea de arhivare electronică (proprie sau prin contract)

25.

Situatii critice: câmp ce poate contine referiri la ultima situatie critică (de exemplu, întreruperea temporară a activitătii din cauza unor probleme tehnice, modificarea procedurilor, sanctiuni etc.)

26.

Data si ora ultimei actualizări

27.

Data si ora ultimei verificări

28.

Situatia notarului public (operational, suspendat, activitatea încetată)

29.

Motivul suspendării/încetării activitătii (dacă este cazul)

30.

Declaratia care confirmă exactitatea informatiilor de mai sus, semnată electronic de notarul public sau/si de autoritatea de reglementare si supraveghere specializată în domeniu

31.

Identitatea operatorului din partea autoritătii de reglementare si supraveghere specializată în domeniu, care a introdus/modificat/sters înregistrarea

32.

Un document înglobând toate datele anterioare, semnat electronic de operatorul din partea autoritătii de reglementare si supraveghere specializate în domeniu, care a introdus înregistrarea

 

La pct. 13 notarul public trebuie să se refere la:

a) descrierea practicilor, procedurilor si sistemelor care asigură securitatea si integritatea datelor si accesul autorizat, permanent, la acestea;

b) descrierea modalitătii de arhivare electronică;

c) politicile de personal;

d) structura personalului;

e) orele de program;

f) lista dotărilor;

g) lista resurselor umane implicate în exploatarea si în administrarea sistemului, cu evidentierea experientei si competentei acestora.

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la

rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Prevederi privind programarea plătilor efectuate prin

virament sau numerar

 

Art. 1. - (1) Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, au obligatia de a-si prognoza decadal plătile care urmează a fi dispuse din conturi deschise la unitătile Trezoreriei Statului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) În întelesul prezentului ordin, decada cuprinde următoarele intervale:

a) decada I - cuprinde toate zilele calendaristice din intervalul 1-10 al lunii;

b) decada II - cuprinde toate zilele calendaristice din intervalul 11-20 al lunii;

c) decada III - cuprinde toate zilele calendaristice din intervalul 21-31 al lunii.

Art. 2. - (1) Situatia prevăzută în anexa nr. 1 se completează de institutiile publice, distinct pentru fiecare decadă a lunii, cu respectarea strictă a rândurilor si coloanelor prevăzute de formular.

(2) Situatia prevăzută la alin. (1) se depune la unitătile Trezoreriei Statului la care institutiile publice îsi au deschise conturile, pe suport hârtie, cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de începutul fiecărei luni sau fiecărei decade, în functie de optiunea institutiei publice.

(3) După primirea aplicatiei informatice elaborate de Ministerul Finantelor Publice, situatia prevăzută în anexa nr. 1 va fi depusă la unitătile Trezoreriei Statului si în format electronic.

Art. 3. - La completarea datelor din anexa nr. 1 ordonatorii de credite vor avea în vedere următoarele:

1. pe rândul „data”, în coloanele ziua 1- ziua 11, se va înscrie data efectuării plătilor, care reprezintă data depunerii ordinului de plată (OPT) la unitatea Trezoreriei Statului, în cadrul programului de lucru al acesteia, sau data ridicării sumelor în numerar, după caz;

2. în rândurile corespunzătoare plătilor „în conturi deschise la institutii de credit” vor fi înscrise plătile care urmează a fi efectuate în conturi deschise la institutiile de credit, respectiv plătile care contin la beneficiar un IBAN apartinând unei institutii de credit;

3. în rândurile corespunzătoare plătilor „în conturi ale operatorilor economici, ONG-urilor si altor entităti de drept privat, deschise la Trezoreria Statului” vor fi înscrise plătile dispuse către conturile de disponibil ale operatorilor economici, ONG-urilor si altor entităti de drept privat, deschise la Trezoreria Statului;

4. în rândurile corespunzătoare plătilor „în alte conturi deschise la Trezoreria Statului” vor fi înscrise plătile dispuse în conturi deschise la Trezoreria Statului, respectiv plătile care contin la beneficiar un IBAN apartinând Trezoreriei Statului, altele decât cele prevăzute la pct. 3;

5. în rândurile corespunzătoare plătilor „în numerar” vor fi înscrise ridicările de sume în numerar din conturile deschise la Trezoreria Statului.

Art. 4. - (1) În cadrul perioadei de raportare, ordonatorii de credite pot solicita suplimentarea plătilor planificate, numai în situatii de urgentă, pentru obligatii de plată care nu au fost cunoscute la data întocmirii si depunerii situatiei de raportare.

(2) În vederea aprobării suplimentării plătilor potrivit alin. (1) institutiile publice vor depune la unitătile Trezoreriei Statului la care au conturile deschise o notă de fundamentare aprobată de ordonatorii de credite, în care vor justifica atât urgenta operatiunii, cât si motivele care au stat la baza necunoasterii scadentei obligatiei de plată la data întocmirii si depunerii situatiei de raportare. în scopul acceptării modificării propuse de ordonatorul de credite, unitatea Trezoreriei Statului va solicita avizul scris al Ministerului Finantelor Publice.

(3) După obtinerea avizului prevăzut la alin. (2) institutiile publice vor prezenta unitătilor Trezoreriei Statului situatia prevăzută în anexa nr. 5. Situatia va fi însotită de o adresă întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(4) Avizul Ministerului Finantelor Publice prevăzut la alin. (2) se comunică în termen de o zi lucrătoare de la transmiterea solicitării de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.

(5) Ministerul Finantelor Publice poate delega competenta avizării cererilor de suplimentare a plătilor planificate, prevăzute la alin. (1), către unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Art. 5. - (1) Sunt exceptate de la obligatia prognozării si raportării următoarele categorii de plăti:

1. plătile care nu depăsesc plafonul de 10.000 lei, determinat ca sumă a plătilor prin virament, care se dispun de o institutie publică în decursul unei zile calendaristice;

2. numerarul ridicat de o institutie publică de la unitătile Trezoreriei Statului care nu depăseste plafonul de 1.000 lei în decursul unei zile calendaristice;

3. plătile aferente unor situatii de calamităti naturale, inclusiv reparatii curente de urgentă la infrastructura feroviară si terestră în caz de accidente;


4. plăti privind cheltuieli de deplasare sau delegare interne/externe aferente actiunilor organizate în perioada de raportare;

5. plăti prin virament/ridicări de numerar aferente ajutoarelor de deces si ajutoarelor de urgentă, indemnizatii pentru accidente de muncă, inclusiv plăti aferente unor servicii funerare;

6. cheltuieli judiciare si extrajudiciare, inclusiv taxe notariale si cadastrale;

7. taxe privind avize si autorizatii;

8. medicamente si materiale sanitare achizitionate în regim de urgentă;

9. ajutoare pentru tratamente medicale în străinătate, aprobate prin hotărâri ale Guvernului;

10. restituiri de garantii pentru participarea la licitatii, garantii vamale sau alte garantii/cautiuni, inclusiv ale unor sume în lei confiscate, depuse în conturi deschise la Trezoreria Statului;

11. sume datorate în baza unor hotărâri judecătoresti sau a altor titluri executorii emise în conditiile legii, cu termene de plată în cadrul perioadei de raportare, inclusiv sume executate silit din conturi deschise la Trezoreria Statului;

12. amenzi;

13. plătile prin virament si ridicările de numerar destinate unor misiuni operative sau altor activităti specifice institutiilor publice din domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale;

14. plăti aferente operatiunilor privind siguranta natională a României, conform Legii nr. 51/1991, si cheltuieli privind flagranturi organizate în conditiile legii;

15. restituiri de sume încasate necuvenit sau peste nivelul drepturilor de încasat, cu exceptia celor prevăzute la art. 7;

16. plătile dispuse de către Comisia Europeană din contul deschis la Trezoreria Statului;

17. plătile aferente rambursării depozitelor pe termen scurt atrase de la institutii de credit sau alte institutii financiare pentru asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al Trezoreriei Statului si necesitătile de finantare, inclusiv dobânda aferentă acestora cu termen de contractare si rambursare în cadrul perioadei de raportare;

18. sume reprezentând transferuri sau regularizări între conturi proprii deschise la Trezoreria Statului si sume transferate în conturile institutiilor publice ierarhic inferioare;

19. dobânzi aferente certificatelor de depozit ale populatiei si conturilor de disponibilităti si depozite constituite la Trezoreria Statului;

20. comisioane pentru operatiunile derulate prin contul curent general al Trezoreriei Statului si prin conturile de valută deschise în evidentele Băncii Nationale a României pe numele Ministerului Finantelor Publice.

(2) În documentele de plată aferente plătilor exceptate de la obligatia prognozării si raportării, la rubrica „Explicatii”, se va preciza punctul de la art. 5 alin. (1) la care se încadrează plătile dispuse.

Art. 6. - În cazul nedepunerii situatiei prevăzute în anexa nr. 1 la termenul prevăzut sau al nerespectării graficului de plăti, unitătile Trezoreriei Statului vor restitui documentele de plată depuse de institutiile publice, responsabilitatea pentru neefectuarea plătilor revenind ordonatorilor de credite.

 

CAPITOLUL II

Prevederi privind programarea rambursărilor de taxă pe

valoarea adăugată

 

Art. 7. - (1) Organele fiscale au obligatia de a planifica rambursările de taxă pe valoarea adăugată efectuate în conturi ale contribuabililor deschise la institutii de credit, în conditiile legii, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Situatia prevăzută în anexa nr. 3 se întocmeste distinct pentru fiecare decadă a lunii si se depune la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal, cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de începutul fiecărei decade.

(3) În cazuri justificate, organele fiscale pot efectua modificări în situatia prevăzută în anexa nr. 3 numai cu avizul scris al Ministerului Finantelor Publice. în scopul obtinerii avizului, conducătorul organului fiscal va transmite unitătii Trezoreriei Statului, cu cel putin două zile lucrătoare înaintea efectuării operatiunii, nota privind modificări în Situatia rambursărilor de TVA în conturi deschise la institutii de credit, pentru decada ............../luna.............../anul ................, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4, însotită de o notă justificativă în care vor fi precizate cauzele care determină modificările propuse.

(4) După avizarea situatiei prevăzute în anexa nr. 4, aceasta se restituie unitătii Trezoreriei Statului, în scopul efectuării modificărilor aprobate si al înstiintării organului fiscal în legătură cu aprobarea modificărilor propuse.

 

CAPITOLUL III

Categorii de plăti exceptate de la prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului

nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

Art. 8. - Sunt exceptate de la prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare, următoarele:

1. plătile aferente serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale, efectuate de furnizorii de astfel de servicii, care se decontează de casele de asigurări de sănătate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate la termenele prevăzute de actele normative în vigoare specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate;

2. plătile ce se efectuează în cadrul proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile (FEN) de pre- si postaderare, precum si cele efectuate din fonduri proprii pentru pregătirea de proiecte în vederea accesării de fonduri europene;

3. plătile aferente organizării alegerilor electorale si referendumurilor;

4. plata unor servicii cu caracter social aferente serviciilor de tratament balnear si odihnă pentru pensionari si salariati bugetari;

5. plata comisionului către Compania Natională „Posta Română” - S.A. aferent transmiterii pensiilor si altor drepturi de asigurări sociale la domiciliul beneficiarilor, datorat de Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale;

6. plata avansului către contractori, aferent demarării proiectelor noi de investitii;

7. plata comisioanelor pentru operatiunile derulate prin contul curent general al Trezoreriei Statului si prin conturile de valută deschise în evidentele Băncii Nationale a României pe numele Ministerului Finantelor Publice.


Art. 9. - În documentele de plată aferente plătilor exceptate de la prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare, la rubrica „Explicatii”, se va preciza punctul de la art. 8 la care se încadrează plătile dispuse.

Art. 10. - Răspunderea pentru plata facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau a lucrărilor efectuate în afara perioadei prevăzute la art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare, revine ordonatorilor de credite.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 11. - (1) Pentru o perioadă de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului acceptă în vederea decontării documente de plată care depăsesc suma programată pentru ziua respectivă, cu conditia prezentării scrise de către institutiile publice a motivelor care au generat prognozarea eronată.

(2) În cazul în care sumele programate zilnic sunt mai mari decât plătile efectuate, institutiile publice depun în termen de 5 zile de la terminarea lunii, la unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului, o situatie în care vor prezenta motivele care au stat la baza diferentelor înregistrate.

Art. 12. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iulie 2009.

Nr. 2.281.

 

ANEXA Nr. 1

 

Denumirea institutiei publice......................

Cod de identificare fiscală........................

Nr.................../data................................

Formular nr............................................

 

SITUATIA

plătilor planificate pentru decada.....din luna......................../anul.................

 

- mii lei -

 

 

Nr. rd.

Sursa de plată

ziua

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11*

data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Total plăti, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

În conturi deschise la institutii de credit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

În conturi ale operatorilor economici, ONG-urilor si altor entităti de drept privat, deschise la Trezoreria Statului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

În alte conturi deschise la Trezoreria Statului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

În numerar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonator de credite,

...................................

Întocmit

................................


* Se completează numai pentru ultima decadă a lunilor cu 31 de zile calendaristice.

 

NOTĂ: Rândurile aferente coloanelor cu zilele nelucrătoare sau cu zilele pentru care luna are mai putin de 31 de zile se completează „0”.


Denumirea institutiei publice........................

Cod de identificare fiscală..........................

Nr......................../data.............................

 

Către:

Trezoreria Statului.............................

 

Vă prezentăm anexat la prezenta adresă Situatia plătilor planificate pentru decada....................din luna......................./anul .................., nr....................../data..................., care înlocuieste Situatia plătilor planificate pentru decada................din luna ........................./anul................, depusă la data de..............................cu nr............../data..........................

 

Ordonator de credite,

...................................

 

ANEXA Nr. 3

 

Denumirea organului fiscal

Nr.................../data....................

 

SITUATIA

rambursărilor de taxă pe valoarea adăugată în conturi deschise la institutii de credit,

pentru decada.....din luna......................../anul.................

 

- mii lei -

Suma de rambursat

ziua 1

ziua 2

ziua 3

ziua 4

ziua 5

ziua 6

ziua 7

ziua 8

ziua 9

ziua 10

ziua 11*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul organului fiscal,

.....................................................

 


* Se completează numai pentru ultima decadă a lunilor cu 31 de zile calendaristice.

 

NOTĂ: Rândurile aferente coloanelor cu zilele nelucrătoare sau cu zilele pentru care luna are mai putin de 31 de zile se completează „0”

 

ANEXA Nr. 4

 

Denumirea organului fiscal

Nr.................../data...........

 

Către

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

Vă rugăm să avizati următoarele propuneri de modificare în Situatia rambursărilor de TVA în conturi deschise la institutii de credit, pentru decada.......din luna.............../anul.................:

1. Pentru ziua...../luna......../anul .........................................lei

2. Pentru ziua...../luna......../anul .........................................lei

3. Pentru ziua...../luna......../anul .........................................lei

 

Conducătorul organului fiscal,

................................................

 

Ministerul Finantelor Publice

Directia generală...........................................

Avizat pentru: 1. suma de............................., pentru ziua...../luna......../anul.........

2. suma de............................., pentru ziua...../luna......../anul........

3. suma de............................., pentru ziua...../luna......../anul........

 

Director general,

……………………………..


ANEXA Nr. 5

 

Denumirea institutiei publice......................................

Cod de identificare fiscală.........................................

Nr........................../data....................

Formular nr........................................

 

SITUATIA

modificării plătilor planificate pentru decada.....din luna......................../anul.................

 

- mii lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

rd.

Sursa de plată

ziua

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11*

data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Total plăti, din care:

plan initial**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plan modificat***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diferenta****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

În conturi deschise la institutii de credit

plan initial**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plan modificat***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diferenta****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

În conturi ale operatorilor economici, ONG-urilor si altor entităti de drept privat, deschise la Trezoreria Statului

plan initial**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plan modificat***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diferenta****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

În alte conturi deschise la Trezoreria Statului

plan initial**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plan modificat***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diferenta****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

În numerar

plan initial**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plan modificat***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diferenta****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonator de credite,

...................................

Întocmit

................................


* Se completează numai pentru ultima decadă a lunilor cu 31 de zile calendaristice.

NOTĂ: Rândurile aferente coloanelor cu zilele nelucrătoare sau cu zilele pentru care luna are mai putin de 31 de zile se completează „0”.

** Se completează cu planul înscris în planificarea transmisă anterior acestei planificări.

*** Se completează cu suma modificată, aprobată de Ministerul Finantelor Publice.

**** Diferenta între planul modificat si planul initial.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru completarea Metodologiei privind elaborarea testelor de evaluare a cunostintelor

de Limba română, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.390/2008

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/1999 privind înfiintarea Institutului Limbii Române, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2007 privind stabilirea taxelor pentru organizarea cursurilor de limba română de către Institutul Limbii Române,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia privind elaborarea testelor de evaluare a cunostintelor de Limba română, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.390/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 30 octombrie 2008, se completează după cum urmează:

1. După capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VII „Evaluarea testelor”, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL VII

Evaluarea testelor

Art. 38 - (1) Fiecare test se notează cu puncte de la 0 la 100.

(2) Testarea cuprinde o probă scrisă si o probă orală.

(3) Repartizarea punctelor pentru cele două probe se face în functie de fiecare nivel de competentă lingvistică.

(4) Pentru fiecare probă, candidatul primeste o notă care se obtine prin împărtirea la 10 a punctajului obtinut la respectiva probă.

Art. 39. - (1) Evaluarea lucrării scrise se face de către 2 evaluatori numiti prin decizie a directorului Institutului Limbii Române, dintre care unul poate fi lectorul român trimis în străinătate sau reprezentantul partenerului străin.

(2) Fiecare evaluator acordă o notă obtinută prin împărtirea la 10 a punctajului acordat.

(3) Nota probei scrise este media aritmetică cu două zecimale exacte a notelor acordate la această probă de către cei 2 evaluatori.

(4) În cazul în care diferenta dintre cele două note ale probei scrise este mai mare de un punct, în plus sau în minus, lucrarea va fi reevaluată de către un al treilea evaluator numit prin decizie a directorului Institutului Limbii Române, a cărui notă va fi cea finală.

Art. 40. - (1) Evaluarea probei orale se face de către o comisie formată din 2 evaluatori numiti prin decizie a directorului Institutului Limbii Române, dintre care unul poate fi lectorul român trimis în străinătate sau reprezentantul partenerului străin.

(2) Fiecare evaluator acordă o notă obtinută prin împărtirea la 10 a punctajului acordat.

(3) Nota probei orale este media aritmetică cu două zecimale exacte a notelor acordate la această probă de către cei 2 evaluatori.

Art. 41. - (1) Nota finală este suma dintre nota finală a probei scrise si nota finală a probei orale.

(2) Nota minimă pentru obtinerea atestatului de competentă lingvistică a cunostintelor de Limba română este 6 (sase).

Art. 42. - (1) Testul pentru nivel începător A1 sepunctează cu 100 de puncte astfel:

- Proba scrisă - 75 puncte

- Proba orală - 25 puncte

(2) Proba scrisă se punctează pe componente după cum urmează:

- Întelegerea textului scris - 25 puncte

- Partea I a componentei «Întelegerea si exprimarea orală» - 25 puncte

- Exprimarea scrisă - 25 puncte

(3) Proba orală o constituie partea a II-a a componentei «Întelegerea si exprimarea orală».

Art. 43. - (1) Testul pentru nivel începător A2 se punctează cu 100 de puncte astfel:

- Proba scrisă - 75 puncte

- Proba orală - 25 puncte

(2) Proba scrisă se punctează pe componente după cum urmează:

- Întelegerea textului scris - 25 puncte

- Partea I a componentei «Întelegerea si exprimarea orală» - 25 puncte

- Exprimarea scrisă - 25 puncte

(3) Proba orală o constituie partea a II-a a componentei «Întelegerea si exprimarea orală».

Art. 44. - (1) Testul pentru nivel intermediar B1 se punctează cu 100 de puncte astfel:

- Proba scrisă - 75 puncte

- Proba orală - 25 puncte

(2) Proba scrisă se punctează pe componente după cum urmează:

- Comprehensiune de lectură si competentă gramaticală - 25 puncte

- Partea I a componentei «Întelegerea si exprimarea orală» - 25 puncte

- Exprimarea scrisă - 25 puncte

(3) Proba orală o constituie partea a II-a a componentei «Întelegerea si exprimarea orală».

Art. 45. - (1) Testul pentru nivel intermediar B2 se punctează cu 100 de puncte astfel:

- Proba scrisă - 50 puncte

- Proba orală - 50 puncte

(2) Proba scrisă are următoarele componente:

- Comprehensiune de lectură si competentă gramaticală - 25 puncte

- Exprimarea scrisă/Elaborarea unui text pe o temă dată - 25 puncte

(3) Proba orală este formată din componenta «Întelegerea si exprimarea orală».

Art. 46. - (1) Testul pentru nivel avansat C1 se punctează cu 100 de puncte astfel:

- Proba scrisă - 50 puncte

- Proba orală - 50 puncte

(2) Proba scrisă se punctează pe componente după cum urmează:

- Comprehensiune de lectură si competentă gramaticală - 25 puncte

- Elaborarea unui eseu pe o temă dată - 25 puncte

(3) Proba orală este formată din componenta «Discutii pe marginea unui text audiat».

Art. 47. - (1) Testul pentru nivel superior C1 se punctează cu 100 de puncte astfel:

- Proba scrisă - 50 puncte

- Proba orală - 50 puncte

(2) Proba scrisă se punctează pe componente după cum urmează:

- Comprehensiune de lectură si competentă gramaticală - 25 puncte

- Elaborarea unui eseu pe o temă dată - 25 puncte

(3) Proba orală este formată din componenta «Discutii pe marginea unui text audiat» - 50 puncte.


Art. 48. - (1) Testul pentru nivel superior C2 se punctează cu 100 de puncte astfel:

- Proba scrisă - 50 puncte

- Proba orală - 50 puncte

(2) Proba scrisă se punctează pe componente după cum urmează:

- Comprehensiune de lectură si competentă gramaticală - 25 puncte

- Elaborarea unui eseu pe o temă dată - 25 puncte

(3) Proba orală este formată din componenta «Discutii pe marginea unui text audiat».

Art. 49. - (1) Testul pentru nivel superior C2 se punctează cu 100 de puncte astfel:

- Proba scrisă - 50 puncte

- Proba orală - 50 puncte

(2) Proba scrisă se punctează pe componente după cum urmează:

- Comprehensiune de lectură si competentă gramaticală - 25 puncte

- Elaborarea unui eseu pe o temă dată - 25 puncte

(3) Proba orală este formată din componenta «Discutii pe marginea unui text audiat» - 50 puncte.

Art. 50. - Fiecare evaluator completează un borderou, conform modelelor prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

2. După articolul 50 se introduce anexa al cărei continut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Institutul Limbii Române va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 18 iunie 2009.

Nr. 4.394.

 

ANEXA (Anexă la metodologie)

 

Borderou de evaluare pentru proba scrisă

 

 

 

 

 

 

Nivelul de competentă lingvistică A1

Nota acordată

pentru proba scrisă

Nr. crt.

Numărul

de înregistrare

a cererii

de înscriere

Numele si prenumele candidatului

Puncte acordate

Întelegerea

textului scris

Maximum

25 de puncte

Exprimarea

scrisă

Maximum

25 de puncte

Partea I -

Întelegerea

si exprimarea

orală

Maximum 25 de puncte

Totalul punctelor acordate

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele evaluatorului

...................................................

Data

...................................................

Semnătura

...................................................

 

 

Borderou de evaluare pentru proba scrisă

 

 

 

 

 

 

Nivelul de competentă lingvistică A2

Nota acordată

pentru proba scrisă

Nr. crt.

Numărul

de înregistrare

a cererii

de înscriere

Numele si prenumele candidatului

Puncte acordate

Întelegerea

textului scris

Maximum

25 de puncte

Exprimarea

scrisă

Maximum

25 de puncte

Partea I -

Întelegerea

si exprimarea

orală

Maximum 25 de puncte

Totalul punctelor acordate

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele evaluatorului

...................................................

Data

...................................................

Semnătura

...................................................

 


Borderou de evaluare pentru proba scrisă

 

 

 

 

 

 

Nivelul de competentă lingvistică B1

Nota acordată

pentru proba scrisă

Nr. crt.

 

Numărul de

înregistrare a

cererii de înscriere

Numele si prenumele candidatului

Puncte acordate

Comprehensiune

de lectură

si competentă

gramaticală

Maximum

25 de puncte

Elaborarea

unui text

pe o temă dată

Maximum 25 de puncte

Partea I -

Întelegerea

si exprimarea

orală

Maximum 25 de puncte

Totalul punctelor acordate

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele evaluatorului

...................................................

Data

...................................................

Semnătura

...................................................

 

 

Borderou de evaluare pentru proba scrisă

 

 

 

 

 

 

Nivelul de competentă lingvistică B2

Nota acordată

pentru proba scrisă

Nr. crt.

Numărul de înregistrare a cererii de înscriere

Numele si prenumele candidatului

Puncte acordate

Comprehensiune

de lectură

si competentă

gramaticală

Maximum

25 de puncte

Exprimarea

scrisă/Elaborarea

unui text

pe o temă dată

Maximum 25 de puncte

Totalul punctelor acordate

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele evaluatorului

...................................................

Data

...................................................

Semnătura

...................................................

 

 

Borderou de evaluare pentru proba scrisă

 

 

 

 

 

 

Nivelul de competentă lingvistică C1

Nota

acordată

pentru

proba scrisă

Nr. crt.

Numărul

de înregistrare

a cererii

de înscriere

Numele si prenumele candidatului

Puncte acordate

Comprehensiune

de lectură

si competentă

gramaticală

Maximum

25 de puncte

Elaborarea unui eseu

pe o temă dată

Maximum 25 de

puncte

Totalul punctelor acordate

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele evaluatorului

...................................................

Data

...................................................

Semnătura

...................................................

 


Borderou de evaluare pentru proba scrisă

 

 

 

 

 

 

Nivelul de competentă lingvistică C2

Nota

acordată

pentru

proba scrisă

Nr. crt.

Numărul

de înregistrare

a cererii

de înscriere

Numele si prenumele candidatului

Puncte acordate

Comprehensiune

de lectură

si competentă

gramaticală

Maximum

25 de puncte

Elaborarea unui eseu

pe o temă dată

Maximum 25 de

puncte

Totalul punctelor acordate

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele evaluatorului

...................................................

Data

...................................................

Semnătura

...................................................

 

 

Borderou centralizator pentru proba scrisă

 

Nr. crt.

Numărul

de înregistrare

a cererii

de înscriere

Nivelul

de competentă

lingvistică evaluat

Numele si prenumele candidatului

Nota evaluator 1

Nota evaluator 2

Media

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele secretarului

...................................................

Data

...................................................

Semnătura

...................................................

 

 

Borderou de evaluare pentru proba orală - nivelul A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numărul

de înregistrare

a cererii

de înscriere

Numele si prenumele candidatului

Partea II - Întelegerea si exprimarea orală Maximum 25 de puncte

Nota finală

Evaluator 1

Evaluator 2

Puncte

Nota

Puncte

Nota

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele evaluatorului 1

...................................................

Data

...................................................

Semnătura

...................................................

 

Numele si prenumele evaluatorului 2

...................................................

 

Semnătura

...................................................

 

 

Borderou de evaluare pentru proba orală - nivelul A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numărul

de înregistrare

a cererii

de înscriere

Numele si prenumele candidatului

Partea II - Întelegerea si exprimarea orală Maximum 25 de puncte

Nota finală

Evaluator 1

Evaluator 2

Puncte

Nota

Puncte

Nota

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele evaluatorului 1

...................................................

Data

...................................................

Semnătura

...................................................

 

Numele si prenumele evaluatorului 2

...................................................

 

Semnătura

...................................................

 

 

Borderou de evaluare pentru proba orală - nivelul B1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numărul

de înregistrare

a cererii

de înscriere

Numele si prenumele candidatului

Partea II - Întelegerea si exprimarea orală Maximum 25 de puncte

Nota finală

Evaluator 1

Evaluator 2

Puncte

Nota

Puncte

Nota

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele evaluatorului 1

...................................................

Data

...................................................

Semnătura

...................................................

 

Numele si prenumele evaluatorului 2

...................................................

 

Semnătura

...................................................

 

 

Borderou de evaluare pentru proba orală - nivelul B2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numărul

de înregistrare

a cererii

de înscriere

Numele si prenumele candidatului

Partea II - Întelegerea si exprimarea orală Maximum 25 de puncte

Nota finală

Evaluator 1

Evaluator 2

Puncte

Nota

Puncte

Nota

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele evaluatorului 1

...................................................

Data

...................................................

Semnătura

...................................................

 

Numele si prenumele evaluatorului 2

...................................................

 

Semnătura

...................................................

 


Borderou de evaluare pentru proba orală - nivelul C1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numărul

de înregistrare

a cererii

de înscriere

Numele si prenumele candidatului

Discutii pe marginea unui text audiat Maximum 50 de puncte

Nota finală

Evaluator 1

Evaluator 2

Puncte

Nota

Puncte

Nota

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele evaluatorului 1

...................................................

Data

...................................................

Semnătura

...................................................

 

Numele si prenumele evaluatorului 2

...................................................

 

Semnătura

...................................................

 

 

Borderou de evaluare pentru proba orală - nivelul C2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numărul

de înregistrare

a cererii

de înscriere

Numele si prenumele candidatului

Discutii pe marginea unui text audiat Maximum 50 de puncte

Nota finală

Evaluator 1

Evaluator 2

Puncte

Nota

Puncte

Nota

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele evaluatorului 1

...................................................

Data

...................................................

Semnătura

...................................................

 

Numele si prenumele evaluatorului 2

...................................................

 

Semnătura

...................................................

 

 

Borderou centralizator pentru proba orală

 

 

Nr. crt.

Numărul

de înregistrare

a cererii de înscriere

Nivelul

de competentă

lingvistică evaluat

Numele si prenumele candidatului

Nota evaluator 1

Nota evaluator 2

Nota finală

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele evaluatorului 1

...................................................

Data

...................................................

Semnătura

...................................................

 

Numele si prenumele evaluatorului 2

...................................................

 

Semnătura

...................................................

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.