MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 483/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 483            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 13 iulie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

270. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

 

1.151. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

 

1.207. - Decret pentru numirea unui consilier prezidential

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

782. - Hotărâre privind încetarea exercitării functiei publice de subprefect al judetului Neamt de către domnul Tocu Iulian Costel

 

783. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Neamt de către domnul Constantin Dan-Vasile

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            948. - Ordin al ministrului mediului pentru modificarea Instructiunilor privind modalitătile de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25 din 18 martie 2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 23 martie 2009, cu următoarele completări:

1. La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 181, cu următorul cuprins:

„181. La articolul 72, partea introductivă a alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 72. - (1) La evaluarea calitătii institutiei de credit din statul tert se au în vedere criteriile prevăzute la art. 26 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător, precum si cel putin următoarele:»".

2. La articolul I, după punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 341, cu următorul cuprins:

„341. La articolul 230, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(2) Actionarii fată de care s-a dispus măsura prevăzută la alin. (1) nu mai pot achizitiona noi actiuni ale institutiei de credit, persoană juridică română.»"

3. La articolul I, după punctul 341 se introduce un nou punct, punctul 342, cu următorul cuprins:

„342. La articolul 230, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

«(3) Actionarii al căror exercitiu al drepturilor de vot nu este suspendat pot tine adunare generală si pot să ia orice hotărâre de competenta acesteia, cu majoritatea prevăzută de lege sau, după caz, de actul constitutiv, majoritatea respectivă fiind raportată în acest caz la totalul capitalului social detinut de actionarii în cauză.»"

4. La articolul I, după punctul 342 se introduce un nou punct, punctul 343, cu următorul cuprins:

„343. După articolul 230 se introduce un nou articol, articolul 2301, cu următorul cuprins:

«Art. 2301. - (1) În scopul remedierii unei situatii de deteriorare semnificativă a indicatorilor prudentiali si de performantă financiară ai unei institutii de credit, persoană juridică română, sau al prevenirii aparitiei unei deteriorări semnificative previzibile a acestora, de natură să pericliteze în perspectivă apropiată capacitatea institutiei de credit de a respecta cerintele prudentiale, Banca Natională a României este abilitată să adopte următoarele măsuri:

a) să solicite persoanelor care detin participatii calificate să sustină financiar institutia de credit prin majorarea capitalului social;

b) să solicite persoanelor care detin participatii calificate să sustină financiar institutia de credit, prin acordarea de împrumuturi eligibile pentru a fi incluse în calculul fondurilor proprii conform reglementărilor în materie emise de Banca Natională a României si/sau convertirea în actiuni a unor astfel de împrumuturi;

c) să interzică repartizarea totală sau partială a profitului pe alte destinatii decât cele prevăzute de lege ca fiind obligatorii, până când Banca Natională a României constată remedierea situatiei financiare a institutiei de credit.

(2) Dacă persoanele care detin participatii calificate nu se conformează, în termenele indicate de Banca Natională a României, măsurilor dispuse potrivit alin. (1) lit. a) sau b), devin incidente prevederile art. 230 alin. (1) si (3). În acest caz, Banca Natională a României revocă măsura suspendării exercitării drepturilor de vot numai dacă circumstantele care au generat adoptarea măsurii au încetat să mai existe.»"

5. La articolul I, după punctul 343 se introduce un nou punct, punctul 344, cu următorul cuprins:

„344. Articolul 231 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 231. - (1) Exercitiul drepturilor de vot ale persoanelor care nu s-au conformat obligatiei de notificare, potrivit art. 25 alin. (1), ori care au achizitionat o participatie calificată fără a tine seama de opozitia formulată de Banca Natională a României, potrivit art. 26 alin. (2), este suspendat de drept.

(2) Pentru tinerea unei adunări generale a actionarilor sunt aplicabile prevederile art. 230 alin. (3).»"

6. La articolul I, după punctul 344 se introduce un nou punct, punctul 345, cu următorul cuprins:

„345. Articolul 232 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 232. - (1) Persoanele care au achizitionat o participatie calificată fără a tine seama de opozitia formulată de Banca Natională a României trebuie să-si vândă, în termen de 3 luni de la data comunicării opozitiei, actiunile aferente participatiei calificate astfel achizitionate. Dacă după expirarea termenului actiunile nu au fost vândute, Banca Natională a României dispune institutiei de credit, persoană juridică română, anularea actiunilor respective, emiterea unor noi actiuni purtând acelasi număr si vânzarea acestora, urmând ca pretul încasat din vânzare să fie consemnat la dispozitia detinătorului initial, după retinerea cheltuielilor ocazionate de vânzare.

(2) Consiliul de administratie, respectiv directoratul institutiei de credit, răspunde de îndeplinirea măsurilor necesare pentru anularea actiunilor, potrivit alin. (1), si vânzarea actiunilor nou-emise.

(3) Dacă din lipsă de cumpărători vânzarea nu are loc sau se realizează numai o vânzare partială a actiunilor nou-emise, institutia de credit procedează la reducerea capitalului social cu diferenta dintre capitalul social înregistrat si cel detinut de actionarii cu drept de vot.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător si în cazul persoanelor care nu s-au conformat obligatiei de notificare a achizitiei unei participatii calificate conform prevederilor art. 25 alin. (1) si care, în termenul prevăzut de


Banca Natională a României, nu furnizează acesteia informatiile si documentatia necesare evaluării prevăzute la art. 26 alin. (1). În acest caz, Banca Natională a României se poate opune achizitiei conform prevederilor art. 26 alin. (2).»"

Art. II. - Institutiile de credit care au încheiat contracte de muncă cu persoanele desemnate să exercite mandatul de director/membru al directoratului au la dispozitie 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi pentru îndeplinirea formalitătilor necesare încetării acestor contracte. În caz contrar, prin derogare de la prevederile art. 56 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, aceste contracte de muncă încetează de drept la încheierea termenului de 6 luni.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 7 iulie 2009.

Nr. 270.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2009.

Nr. 1.151.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui consilier prezidential

 

În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si al art. 3 alin. (1) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui României, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Corina- Alexandrina Gătej se numeste în functia de consilier prezidential.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2009.

Nr. 1.207.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării functiei publice de subprefect al judetului Neamt de către domnul Tocu Iulian Costel

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 97 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea functiei publice de subprefect al judetului Neamt de către domnul Tocu Iulian Costel.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul

administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 8 iulie 2009.

Nr. 782.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Neamt de către domnul Constantin Dan-Vasile

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Constantin Dan-Vasile exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Neamt până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul

administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 8 iulie 2009.

Nr. 783.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Instructiunilor privind modalitătile de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 19.551 din 3 iulie 2009 al Serviciului strategii si promovare programe din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu,

în baza art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

ministrul mediului emite prezentul ordin.

Art. I. - Instructiunile privind modalitătile de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 16 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 1

Definitii

În cuprinsul prezentelor instructiuni se utilizează termenii si expresiile ale căror definitii sunt prevăzute la art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2009, cu modificările ulterioare."

2. La articolul 2, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(1) Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finantării Programului se face în limita fondurilor stabilite cu această destinatie, prin bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 228/2009.

(2) Suma prevăzută pentru derularea Programului este de 190 milioane lei."

3. La articolul 3, alineatele (1) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(1) Prima de casare se defineste ca fiind parte din pretul de achizitie al unui autovehicul nou, suportată prin modalitate nerambursabilă de către Autoritate din Fondul pentru mediu, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat. Un proprietar poate beneficia de mai multe prime de casare, prin achizitionarea mai multor autovehicule noi, în schimbul predării spre casare a unui număr echivalent de autovehicule uzate.

(4) Prima de casare se scade de către producătorul validat din pretul autovehiculului nou, diferenta fiind asigurată de proprietar din surse financiare proprii, inclusiv credite bancare sau prin finantare în baza unui contract de leasing financiar."

4. La articolul 3, alineatele (3) si (5) se abrogă.

5. La articolul 4, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) etapa a treia, de la 1 septembrie până la 11 decembrie, în limita sumei de 38 milioane lei; după caz, aceasta se poate suplimenta cu suma rămasă neutilizată la sfârsitul etapei a doua sau diminua cu suma accesată în avans în etapa a doua."

6. La articolul 6, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(1) Producătorii care întrunesc conditiile prevăzute la art. 5 pot depune cereri de înscriere în vederea validării în Program, în cadrul sesiunii de înscriere organizate de Autoritate în perioada 12-27 februarie 2009. Producătorii de autoutilitare usoare pot depune, până la data de 15 august 2009, cereri de înscriere pentru participarea la cea de-a treia etapă."

7. La articolul 9 alineatul (6), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) 18 septembrie si 19 octombrie, numai pentru suplimentare; în conditiile în care sunt depuse cereri de suplimentare, iar un producător validat nu utilizează la prima tragere din etapa a treia cel putin 80% din finantarea acordată pentru respectiva tragere, Autoritatea îi va diminua finantarea corespunzător sumei neutilizate, în mod identic procedându-se si la tragerea a doua."

8. La articolul 10 alineatul (2), literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) lista proprietarilor beneficiari si a autovehiculelor uzate aferente, care contine: datele de identificare a proprietarilor beneficiari (tip, serie si număr act de identitate, domiciliul si/sau resedinta, cod numeric personal, număr de telefon), datele de identificare a autovehiculului uzat (categoria de folosintă: M-|/N-|, marcă, tip, număr de identificare - serie sasiu/caroserie, serie motor, după caz, an de fabricatie, serie/număr certificat de înmatriculare, serie/număr certificat de distrugere, serie/număr certificat de radiere din evidenta circulatiei), iar în cazul finantării în baza unui contract de leasing financiar, denumirea societătii de leasing, numărul contractului, data perfectării si perioada de leasing prevăzută în cuprinsul acestuia; lista se depune la Autoritate, semnată si stampilată pe fiecare filă de către producătorul validat, precum si în format electronic;

b) facturile emise proprietarilor beneficiari, aferente achizitionării autovehiculelor noi, în copie si în original (originalul se restituie); în cazul finantării în baza unui contract de leasing financiar, factura trebuie să cuprindă si datele de identificare a societătii de leasing, precum si datele de identificare a utilizatorului (nume si prenume, cod numeric personal)."

9. La articolul 15, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Producătorul validat si proprietarul efectuează formalitătile de vânzare-cumpărare si predare-primire a autovehiculului nou, producătorul scăzând din pretul de vânzare cuantumul primei de casare.

(3) În factura de livrare a autovehiculului nou producătorul validat evidentiază pretul de vânzare al acestuia si, distinct, face mentiunea «Suma de 3.800 lei reprezentând prima de casare se suportă de către Administratia Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national pentru anul 2009». Sub rubrica «Total de plată» se înscrie textul «Diferenta de plată beneficiar» si se mentionează suma rămasă de achitat de către proprietar sau, în cazul finantării în baza unui contract de leasing financiar, suma rămasă de achitat de către utilizator."

10. Anexele nr. 1-7 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7 la prezentul ordin.

11. În tot cuprinsul prezentului ordin, termenul „autoturism" se înlocuieste cu termenul „autovehicul", iar sintagmele „autoturism uzat" si „autoturism nou" se înlocuiesc cu sintagmele „autovehicul uzat", respectiv „autovehicul nou".

Art. II. - Contractele pentru finantare încheiate si documentele depuse de către producătorii validati, precum si documentele prezentate producătorilor validati de către proprietari până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile în forma prevăzută de Instructiunile privind modalitătile de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009, cu modificările ulterioare.

Art. III. - Administratia Fondului pentru Mediu si producătorii validati vor încheia acte aditionale la contractele pentru finantare, corespunzător modificărilor dispuse prin prezentul ordin, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. IV. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

 

Bucuresti, 3 iulie 2009.

Nr. 948.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la instructiuni)

 

Datele de identificare a solicitantului..........................................

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului

(producător de autovehicule, importator sau reprezentant autorizat)

pentru Mediu................./...................

Nr. de înregistrare............/..........................

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

 

Denumirea solicitantului...........................................................................................................................................................

Forma juridică de organizare..................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului.........................../......................../................, C.I.F................ cont nr........................................, deschis la Trezoreria......................................................

Adresa sediului social: str.....................................nr........, bl......., sc........, et......., ap........, localitatea ..............., judetul/sectorul............, telefon........., fax........., e-mail................

Reprezentant legal/împuternicit.............., posesor al Bl/CI/pasaportului seria.....nr.........., eliberat/eliberată de................., CNP..............................., domiciliat în..................................................................................................................................................

Solicităm înscrierea în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national pentru anul 2009, instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 217/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2009, cu modificările ulterioare.

Subsemnatul,............................................, în calitate de reprezentant legal al.........................................................., declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în declaratii, următoarele:

a) societatea comercială nu se află în procedură de insolventă sau lichidare judiciară si nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea acestora, potrivit prevederilor legale;

b) societatea comercială nu are obligatii exigibile de plată la bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;

c) societatea comercială nu sponsorizează activităti cu efect negativ asupra mediului;

d) nu am furnizat informatii false în documentele prezentate.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informatiilor continute în prezenta cerere si în toate celelalte formulare si documente depuse, inclusiv documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale si corecte si declar că am luat cunostintă despre prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

Neîndeplinirea conditiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor conditii va duce automat la respingerea cererii ori, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite cu titlu de finantare nerambursabilă în cadrul programului mentionat mai sus, dacă aceasta a fost acordată.


Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Administratiei Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătură cu activitatea societătii pe care o reprezint.

 

Persoană de contact............................

Telefon...............................................

În calitate de.......................................

 

Prin semnătura si stampila sa, solicitantul confirmă că a înteles si si-a însusit în întregime continutul cererii.

 

Reprezentant legal/împuternicit

Numele si prenumele..........................

Functia..............................................

Semnătura.........................................

Data..................................................

L.S.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la instructiuni)

 

Datele de identificare a solicitantului..........................................

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului

(producător de autovehicule, importator sau reprezentant autorizat)

pentru Mediu................./...................

Nr. de înregistrare............/..........................

 

 

 

CERERE DE FINANTARE

pentru prima/a doua/a treia etapă a Programului

 

Denumirea solicitantului..........................................................................................................................................................

Forma juridică de organizare....................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului ............................./.............................../.......................,

C.I.F........................, cont nr..............................................., deschis la Trezoreria...........................................................................

Adresa sediului social: str....................................... nr........, bl........., sc......, et....., ap......, localitatea................., judetul/sectorul...................., telefon............................, fax.........................., e-mail................................

Reprezentantul legal/împuternicitul ........................................, posesor al Bl/CI/pasaportului seria ....... nr........, eliberat/eliberată de..........................., CNP........................., domiciliat în..............................................................., solicit finantarea nerambursabilă cu suma de................................lei a proiectului „Diminuarea poluării cauzate de autovehicule, prin înnoirea Parcului auto national" din cadrul primei/celei de-a doua/celei de-a treia etape a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national pentru anul 2009, instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 217/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2009, cu modificările ulterioare.

 

Reprezentant legal/împuternicit

Numele si prenumele..........................

Functia...............................................

Semnătura..........................................

Data...................................................

L.S.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la instructiuni)

 

PROIECT

privind diminuarea poluării cauzate de autovehicule, prin înnoirea Parcului auto national

 

A. Datele de identificare a societătii comerciale

1. Denumirea completă a societătii comerciale......................................................................................................................

2. Numărul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului..................../.................../..................

3. C.I.F..............................................................

4. Forma juridică de organizare.......................

5. Adresa societătii comerciale:

- adresa sediului social: str...............................nr........., localitatea.................Judetul/sectorul.........., telefon................., fax.................., e-mail.........................., persoana de contact.................................., telefon...............................;

- adresa sediului operational: str....................................nr..........., localitatea.....................Judetul/sectorul....................., telefon........................, fax.........................., e-mail.........................., persoana de contact..............................., telefon...............;

- adresele punctelor de lucru care au legătură cu implementarea proiectului: str.................nr.........., localitatea.............., judetul/sectorul................., telefon....................., fax......................, e-mail......................., persoana de contact.........................., telefon ..............................


6. Forma de proprietate:

- forma de proprietate: privată |_| publică |_|;

- procentul: privată..........% publică..........%.

7. Domeniul de activitate al societătii comerciale (descrierea activitătilor - principală si secundară):

 

Activitatea principală

Cod CAEN

 

 

Activitatea secundară

Cod CAEN

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

 

8. Cifra de afaceri.................................................................................................................................................................

8.1. Cifra totală de afaceri (pe ultimii 3 ani, dacă este cazul, si estimat pe anul curent):

- anul..............., valoarea.........................lei;

- anul..............., valoarea.........................lei;

- anul..............., valoarea.........................lei;

- anul curent.........., valoarea....................lei.

8.2. Cifra de afaceri realizată pe piata românească (pe ultimii 3 ani, dacă este cazul, si estimat pe anul curent):

- anul..............., valoarea.........................lei;

- anul..............., valoarea.........................lei;

- anul..............., valoarea.........................lei;

- anul curent.........., valoarea....................lei.

9. Profit/Pierderi înregistrat/înregistrate pe piata românească (pe ultimii 3 ani, dacă este cazul, si estimat pe anul curent):

- anul..............., valoarea.........................lei;

- anul..............., valoarea.........................lei;

- anul..............., valoarea.........................lei;

- anul curent.........., valoarea....................lei.

10. Total active/pasive:

- anul precedent....................lei;

- anul curent..........................lei.

11. Numărul si structura personalului: Numărul total de salariati.................., din care:

- personal direct productiv...................................................;

- personal administrativ si alte departamente.........................;

- personal de conducere......................................................;

- personal care participă la realizarea proiectului...................

B. Descrierea activitătii curente a solicitantului

1. Istoric al activitătii solicitantului..............................................................

1.1. Descrieti activitatea de bază desfăsurată..................................................

1.2. Descrieti pe scurt activitătile secundare (auxiliare) desfăsurate.................................

2. Produsele/serviciile oferite de solicitant (precizati si aria geografică în care sunt comercializate/prestate).....................

3. Ponderi ale diferitelor tipuri de activităti în cifra de afaceri curentă:      ..............................%;

                                                                                                            ..............................%.

4. Autorizatii, avize, acorduri, certificate necesare pentru proiect, dacă este cazul:

 

 

Denumirea

Data eliberării/expirării

Institutia emitentă

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 


5. Piata actuală si piata potentială a solicitantului:

Ce procent din piată are firma dumneavoastră?.....................Care este piata-tintă?......................

6. Alte informatii si/sau documente semnificative pentru functionarea afacerii si realizarea proiectului:...................

C. Prezentarea proiectului si obiectul finantării

1. Titlul proiectului: Diminuarea poluării cauzate de autovehicule, prin înnoirea Parcului auto national

2. Descrierea si localizarea proiectului [descrieti tema proiectului cu elementele generale si particulare, fazele si etapele acestuia, modul de implementare, grupurile-tintă cărora se adresează, sursa de poluare si eforturile (inclusiv financiare) depuse până acum pentru reducerea poluării].................................................

3. Obiectul finantării: sustinerea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a primei de casare în sumă de 3.800 lei din pretul de vânzare al unui autovehicul nou, în conditiile predării în vederea distrugerii a unui autovehicul uzat de către proprietar - persoană fizică beneficiară

4. Obiectivele si rezultatele estimate la finalizarea proiectului.....................................

5. Impactul asupra mediului (efecte, rezultate, propagare, modul în care se asteaptă ca implementarea proiectului să contribuie la reducerea poluării si/sau a consumului de carburant)................................................

6. Durata si graficul estimativ de realizare a proiectului propus:

Data anticipată de început: ziua..................luna................anul..............

Data anticipată de sfârsit: ziua....................luna................anul..............

 

Luna

Activitatea propusă în cadrul proiectului (înnoirea Parcului auto national cu un număr de...........autovehicule noi, din care, estimativ:.............

categoria M-i - autoturisme si...................categoria N2 - autoutilitare usoare)

Luna 1

 

Luna 2

 

Luna 3

 

 

 

 

7. Riscuri ce pot apărea în implementarea proiectului (prezentati riscurile luate în calcul la elaborarea proiectului, dacă este cazul)................................................

D. Valoarea proiectului

Suma solicitată de la Administratia Fondului pentru Mediu pentru prima etapă a Programului..................lei

(numărul de autovehicule noi ce se estimează a se comercializa în prima etapă x 3.800 lei)

Suma totală estimată a fi solicitată de la Administratia Fondului pentru Mediu..................lei

(numărul total de autovehicule noi ce se estimează a se comercializa în cadrul proiectului x 3.800 lei)

E. Alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus..........................

 

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal/împuternicitului

.......................................

Numele, prenumele si functia responsabilului de proiect

.......................................

 

 

Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului si stampila firmei

.......................................

Semnătura responsabilului de proiect

.......................................

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la instructiuni)

 

FISA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂTII PRODUCĂTORULUI

 

Producător..............................................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu a cererii de înscriere......................................................................

Marca de autovehicul comercializată................../...................../..................

Suma solicitată prin cererea de finantare..................................lei

 

Criteriul de eligibilitate

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

A.

ELIGIBILITATEA PRODUCĂTORULUI

Da

Nu

Comentarii

A.1.

A depus documentatia în cadrul sesiunii de înscriere organizate de Administratia Fondului pentru Mediu, în conditiile prevăzute de instructiuni.

 

 

 

A.2.

A depus cererea de înscriere în vederea validării în Program, în original, semnată si stampilată de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia.

 

 

 

A.2.1.

Cererea de înscriere contine declaratia reprezentantului legal al producătorului, potrivit căreia societatea comercială:

 

 

 

A.2.1.1.

- nu se află în procedură de insolventă sau lichidare judiciară si nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea acestora, potrivit prevederilor legale;

 

 

 

A.2.1.2.

- nu are obligatii exigibile de plată la bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;

 

 

 

A.2.1.3.

- nu sponsorizează activităti cu efect negativ asupra mediului.

 

 

 

A.3.

A depus cererea de finantare, în original, semnată si stampilată de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia.

 

 

 

A.3.1.

Suma solicitată prin cererea de finantare respectă prevederile art. 8 alin. (1) din instructiuni.

 

 

 

A.4.

A depus, în copie, certificatul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, împreună cu toate anexele sau/si certificatul constatator eliberat conform prevederilor art. 171 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, în copie.

 

 

 

A.5.

A depus procura notarială prin care reprezentantul legal al producătorului împuterniceste persoana care îl reprezintă în relatia cu Autoritatea, inclusiv la momentul semnării contractului pentru finantare, si copia actului de identitate a persoanei împuternicite, dacă este cazul.

 

 

 

A.6.

A depus, în original, certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, valabil la data depunerii cererii de înscriere, din care rezultă: datele de identificare, codul unic de înregistrare, capitalul social, obiectul principal de activitate si activitătile secundare, administratorii, actionarii/asociatii, situatia juridică.

 

 

 

A.7.

A depus, în original, certificatele de atestare fiscală si certificatul fiscal, valabile la data depunerii cererii de înscriere, care atestă faptul că producătorul nu are datorii la bugetele locale si la bugetul general consolidat.

 

 

 

A.8.

Adepus, în original, certificatul de cazier fiscal, valabil la data depunerii cererii de înscriere.

 

 

 

A.9.

A depus, în original, certificatul de atestare privind obligatiile de plată la Fondul pentru mediu.

 

 

 

A.10.

Adepus:

 

 

 

A.10.1.

- formularul de raportare contabilă la încheierea ultimului exercitiu financiar, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, însotit de raportul administratorilor si al comisiei de cenzori sau raportul de audit, după caz;

 

 

A.10.2.

- formularul de raportare contabilă semestrială, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, precum si ultima balantă de verificare lunară.

 

 

 

A.11.

Adepus proiectul, în original, semnat si stampilat de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia.

 

 

 

B.

ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

 

 

 

B.1.

Proiectul prevede diminuarea poluării cauzate de autovehicule, prin înnoirea Parcului auto national, si se încadrează în cerintele instructiunilor.

 

 

 

 

NOTĂ:

În cadrul rubricii „îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu DA sau NU îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv si se vor înscrie, după caz, comentariile de rigoare.

 

REZULTATUL EVALUĂRII PRODUCĂTORULUI:

 

1. JURIDIC: ACCEPTAT/RESPINS

Numele si prenumele evaluatorului.......................................Data..................Semnătura...........

 

2. ECONOMIC: ACCEPTAT/RESPINS

Numele si prenumele evaluatorului.......................................Data..................Semnătura............

 

3. TEHNIC: ACCEPTAT/RESPINS

Numele si prenumele evaluatorului.......................................Data.................Semnătura............

 

COMISIA DE VALIDARE PROPUNE COMITETULUI DIRECTOR VALIDAREA/INVALIDAREA PRODUCĂTORULUI.

 

Presedintele comisiei de validare,

Numele si prenumele.......................................Data....................Semnătura..................


 

 

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 5 la instructiuni)

 

CONTRACT PENTRU FINANTARE NERAMBURSABI

Nr..........din....................

 

Între:

PĂRTILE CONTRACTANTE

Administratia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr. RO92TREZ7065017XXX000155, deschis la Trezoreria Sector 6 Bucuresti, reprezentată legal prin ....................................................................................- presedinte, în calitate de finantator, denumită în continuare AFM,

si

Societatea Comercială........................................, cu sediul în............................................, înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr............................................................, C.I.F....................................., cont nr................................., deschis la Trezoreria ................................................., reprezentată legal prin domnul/doamna ...................................................., care împuterniceste pe domnul/doamna..........................................................., în calitate de producător validat, denumită în continuare

Beneficiar, a intervenit prezentul contract pentru finantare nerambursabilă, denumit în continuare contract.

 

ARTICOLUL 1

Obiectul si valoarea contractului

 

1.1. Prin prezentul contract, AFM acordă Beneficiarului o finantare nerambursabilă, denumită în continuare finantare, în vederea sustinerii proiectului intitulat „Diminuarea poluării cauzate de autovehicule, prin înnoirea Parcului auto national", denumit în continuare Proiect, din cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national pentru anul 2009, denumit în continuare Program.

1.2. Valoarea totală a prezentului contract, respectiv finantarea, este de................lei, din care................lei pentru comercializarea autovehiculelor marca.......................si................lei pentru comercializarea autovehiculelor marca....................... În cadrul Programului.

 

ARTICOLUL 2

Durata contractului

 

            Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părti si este valabil până la data de 11 decembrie 2009 inclusiv.

 

ARTICOLUL 3

Modalitatea de finantare

 

3.1. Finantarea se face în transe lunare, în interiorul perioadei prevăzute la art. 2, si în conformitate cu graficul de finantare nerambursabilă prevăzut în anexa la contract.

3.2. Finantarea se realizează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumelor, si prin creditarea contului nr.............................., deschis la Trezoreria.......................de către Beneficiar, pe bază de cerere de tragere însotită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la art. 10 alin. (2) din Instructiunile privind modalitătile de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009, cu modificările ulterioare, în conditiile în care cererea de tragere si documentatia aferentă sunt complete si corect întocmite.

3.3. Virarea sumelor din contul AFM în contul Beneficiarului se face în termen de 15 zile de la depunerea cererii de tragere. Pentru prima etapă, ultima cerere de tragere se depune cel mai târziu la data de 22 mai 2009.

3.4. Beneficiarul poate solicita diminuarea sau suplimentarea finantării în conditiile art. 9 alin. (5) si (6) din Instructiunile privind modalitătile de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009, cu modificările ulterioare.

3.5. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligatia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

 

ARTICOLUL 4

Obligatiile părtilor

 

4.1. Beneficiarul se obligă:

a) să utilizeze finantarea numai în scopul si în conditiile în care a fost acordată;

b) să asigure executarea Proiectului cu diligenta necesară si eficientă, în conformitate cu prezentul contract, precum si cu legislatia în vigoare si cu standardele de mediu aplicabile;

c) să fie singurul răspunzător în fata AFM pentru implementarea Proiectului;

d) să asigure înregistrarea în evidenta contabilă a tuturor documentelor privind operatiunile aferente prezentului contract, precum si arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

e) să plătească toate taxele, impozitele si contributiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale si în termenele prevăzute de acestea;

f) să permită reprezentantilor AFM accesul la sediile sale pentru inspectarea activitătilor ce se realizează din finantarea acordată si examinarea registrelor si a evidentelor contabile, a altor documente relevante în legătură cu derularea Proiectului;

g) să nu sponsorizeze activităti cu impact negativ asupra mediului, pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului contract;


h) să informeze AFM si să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la actele constitutive si/sau la informatiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de finantare ori pe parcursul derulării prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificări;

i) să informeze AFM în cazul în care va fi supus unei proceduri de reorganizare judiciară ori faliment, executare silită sau oricărei alte proceduri similare;

j) în îndeplinirea prezentului contract să nu prezinte date, informatii sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;

k) să furnizeze, în maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea AFM, orice informatii suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;

l) să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat în legătură cu Proiectul, în orice formă si în orice mediu, că acesta este realizat în cadrul Programului derulat de Ministerul Mediului si finantat prin AFM;

m) să pună la dispozitia solicitantilor o linie telefonică accesibilă sau de tip „info-line" la care acestia pot obtine informatii cu privire la Proiect;

n) să justifice în scris solicitantului, la cererea acestuia, motivele de fapt si de drept care stau la baza refuzului de a-i elibera notă de acceptare sau, dacă i-a eliberat notă de acceptare, motivele de fapt si de drept care stau la baza refuzului de a comercializa autovehiculul nou;

o) să utilizeze cel putin 80% din suma contractată pentru fiecare dintre etapele Programului, cu exceptia ultimei etape.

4.2. AFM se obligă:

a) să asigure finantarea Proiectului în conditiile mentionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate Programului prin bugetul anual propriu de venituri si cheltuieli;

b) să pună la dispozitia Beneficiarului informatiile legate de finantare.

 

ARTICOLUL 5

Răspunderea contractuală

 

5.1. Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia dintre obligatiile/clauzele asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

5.2. Constituie caz de culpă si următoarele fapte ale Beneficiarului:

a) comite nereguli de ordin financiar în legătură cu Proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

b) împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de reorganizare judiciară ori faliment, executare silită sau orice altă procedură asemănătoare;

c) situatia economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură conditii de realizare a Proiectului.

5.3. Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.

5.4. Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru refuzul de a elibera notă de acceptare solicitantului sau pentru refuzul de a comercializa autovehiculul nou solicitantului căruia i-a fost eliberată notă de acceptare.

5.5. Beneficiarul suportă taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale si orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare si finalizarea prezentului contract si a tuturor documentelor si activitătilor aferente.

5.6. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecintele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea prezentului contract înainte de termen din culpa sa.

5.7. Orice caz de culpă si orice disfunctionalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate Beneficiarului de către AFM în maximum 5 zile de la constatare. Dacă deficientele mentionate nu sunt înlăturate în termen de maximum 10 zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:

a) sistarea temporară a utilizării finantării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivă a finantării si rezilierea unilaterală a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în conditiile Codului de procedură fiscală/procedură civilă.

 

ARTICOLUL 6

Încetarea contractului

 

Prezentul contract încetează de drept:

a) la data prevăzută în acesta;

b) la data interventiei unui act de autoritate;

c) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia si care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrară AFM si interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul aparitiei unor astfel de circumstante sau de la momentul în care AFM a luat cunostintă de aparitia unor astfel de circumstante;

d) în situatia în care Beneficiarul nu a utilizat în una dintre etapele Programului cel putin 80% din finantarea contractată în cadrul acelei etape, exceptându-se ultima etapă.

 

ARTICOLUL 7

Forta majoră si cazul fortuit

 

7.1. Prin fortă majoră si/sau caz fortuit se întelege un eveniment independent de vointa părtilor, imprevizibil si insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract si care împiedică părtile să îsi execute, total sau partial, obligatiile contractuale.

7.2. Partea care invocă forta majoră are următoarele obligatii:

a) să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data aparitiei;

b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de fortă majoră, certificatul de fortă majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) să ia orice măsuri care îi stau la dispozitie în vederea limitării consecintelor.

7.3. Dacă nu se procedează la anuntare, în conditiile si termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părti prin lipsa notificării.


7.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.

7.5. Forta majoră, comunicată si dovedită în conditiile alin. 7.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.

7.6. Dacă forta majoră si/sau consecintele acesteia durează sau se estimează ca va/vor dura mai mult de 3 luni, părtile se obligă să negocieze cu bună-credintă în vederea identificării solutiei celei mai bune:

a) încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părti să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea prezentului contract.

7.7. Prevederile de mai sus se aplică si în caz fortuit.

 

ARTICOLUL 8

Cesiunea

 

            Prezentul contract, precum si toate drepturile si obligatiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau partiale.

 

ARTICOLUL 9

Litigii

 

9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea si/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

9.2. În cazul în care o solutie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre solutionare instantelor judecătoresti competente în a căror rază teritorială îsi are sediul AFM.

 

ARTICOLUL 10

Dispozitii finale

 

10.1. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării Proiectului.

10.2. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese: Pentru AFM: municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6; Pentru Beneficiar:....................................................

În cazul în care Beneficiarul doreste să fie notificat la o altă adresă sau si-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris AFM.

Notificările făcute Beneficiarului la adresa mentionată în cuprinsul prezentului alineat sau la o altă adresă, comunicată ulterior, se consideră a fi aduse la cunostinta acestuia.

Sub conditia ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite si prin fax la următoarele numere telefonice:

- pentru AFM:...........................;

- pentru Beneficiar:................................

10.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat si executat conform legislatiei române si guvernat de aceasta.

10.4. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentantii legali ai Beneficiarului, am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

10.5. Anexa la contractul de finantare, pe care Beneficiarul declară că o cunoaste si o acceptă, face parte integrantă din prezentul contract.

10.6. Prezentul contract, inclusiv anexa la acesta, poate fi modificat si/sau completat numai cu acordul părtilor, prin act aditional.

10.7. Prin exceptie de la alin. 10.6, nu este necesară întocmirea unui act aditional pentru modificările din coloana nr. 4 „Data programată" si coloana nr. 5 „Suma" din anexa la prezentul contract, dacă acestea nu implică si modificarea duratei de realizare a Proiectului sau modificarea valorii totale a Proiectului.

10.8. Sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare. Solicitarea privind decalarea datei programate de depunere a cererii de tragere si/sau modificarea sumei de tras se transmite în scris, cu cel putin două zile înaintea momentului la care se doreste ca această modificare să intre în vigoare.

10.9. Prezentul contract s-a semnat la data de...................., la sediul AFM, în 4 exemplare, toate având valoare juridică egală, dintre care 3 exemplare pentru AFM si un exemplar pentru Beneficiar.

 

Administratia Fondului pentru Mediu

Presedinte

..................................................

Beneficiar

..................................................

Director buget-finante

..................................................

Prin reprezentant legal/împuternicit,

..................................................

Director tehnic

..................................................

 

Consilier juridic

..................................................

 


ANEXA

la Contractul pentru finantare nerambursabilă

 

Nr.........../......................

 

GRAFIC

de finantare nerambursabilă

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Esalonarea finantării

Sold

la începutul

perioadei

Acordări

Sold la sfârsitul perioadei

Observatii

Anul

Luna

Data programată

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratia Fondului pentru Mediu

Presedinte

..................................................

Beneficiar

..................................................

Director buget-finante

..................................................

Prin reprezentant legal/împuternicit,

..................................................

Director tehnic

..................................................

 

Consilier juridic

..................................................

 

Întocmit

Referent de specialitate

(numai pentru exemplarele care rămân la AFM)

 

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 6 la Instructiuni)

 

Datele de identificare a producătorului validat

........................................

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu .........../.......................

Nr. de înregistrare............/..........................

 

 

CERERE DE TRAGERE

 

Denumirea solicitantului..........................................................................................................................................................

Forma juridică de organizare...................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului............................................................, C.I.F........................., cont nr..................................................., deschis la Trezoreria.........................

Adresa sediului social: str...........................................nr........, bl......., sc........, et......., ap........, localitatea......................., judetul/sectorul............, telefon..............., fax..................., e-mail..................................

Reprezentant legal/împuternicit................................., posesor al B.I./C.I./pasaportului seria ....... nr..................., eliberat/eliberată de............................., CNR.............................., domiciliat în...................................................................................

În baza Contractului pentru finantare nerambursabilă nr................................/.................., vă rog să aprobati prezenta cerere de tragere pentru suma de ...................lei din finantarea nerambursabilă contractată.

Prezenta cerere este însotită de:

a) lista proprietarilor beneficiari si a autovehiculelor uzate aferente, care contine: datele de identificare a proprietarilor beneficiari (tip, serie si număr act de identitate, domiciliul si/sau resedinta, cod numeric personal, număr de telefon), datele de identificare a autovehiculului uzat (categoria de folosintă: M-|/N-|, marcă, tip, număr de identificare - serie sasiu/caroserie, serie motor, după caz, an de fabricatie, serie/număr certificat de înmatriculare, serie/număr certificat de distrugere, serie/număr certificat de radiere din evidenta circulatiei) si, în cazul finantării în baza unui contract de leasing financiar, denumirea societătii de leasing, numărul contractului, data perfectării si perioada de leasing prevăzută în cuprinsul acestuia; lista este semnată si stampilată pe fiecare filă;

b) lista prevăzută la lit. a), în format electronic;

c) facturile emise proprietarilor beneficiari, aferente achizitionării autovehiculelor noi, în copie si în original (originalul se restituie); în cazul finantării în baza contractelor de leasing financiar, facturile cuprind datele de identificare ale societătii de leasing si datele de identificare ale utilizatorului (nume si prenume, cod numeric personal);


d) declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal, din care să rezulte că societatea comercială nu are obligatii exigibile de plată la bugetul general consolidat, bugetele locale si Fondul pentru mediu.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informatiilor continute în prezenta cerere, în lista proprietarilor beneficiari si a autovehiculelor uzate aferente, inclusiv documentele financiare.

Garantez că datele furnizate sunt actuale, reale si corecte si declar că am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

 

Reprezentant legal/împuternicit

Numele si prenumele........................................

Functia..............................................................

Semnătura ........................................................

Data ..................................................................

L.S.

 

Aprobat de Administratia Fondului pentru Mediu:

Presedinte

Numele si prenumele........................................

Semnătura ........................................................

Director buget-finante

Numele si prenumele........................................

Semnătura ........................................................

Director tehnic

Numele si prenumele........................................

Semnătura ........................................................

Sef serviciu (Directia tehnică)

Numele si prenumele..................................

Semnătura....................................

Referent de specialitate

Numele si prenumele..................................

Semnătura.................................

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 7 la Instructiuni)

 

Datele de identificare a producătorului validat

Nr. de înregistrare iesire......................./....................

(Se completează la eliberarea notei de acceptare persoanei fizice.)

Nr. de înregistrare intrare............................../..........................

(Se completează la prezentarea persoanei fizice cu documentele obligatorii.)

 

NOTĂ DE ACCEPTARE

 

I. Prin prezenta se confirmă înscrierea în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national pentru anul 2009, instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 217/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2009, cu modificările ulterioare, a doamnei/domnului.........................................................................................................(numele si prenumele) , adresa....................................................,

În calitate de proprietar al autovehiculului:

- marca1):....................................................................................;

- tipul1):.......................................................................................;

- numărul de identificare (seria caroseriei/sasiului)1):..................................................;

- seria motorului (după caz)1, 2):...................................................;

- anul de fabricatie1):....................................................................;

- numărul de înmatriculare1):........................................................

II. Prezenta notă de acceptare garantează accesul doamnei/domnului.............................................................(numele si prenumele)  la facilitătile oferite prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national pentru anul 2009 de achizitionare a unui autovehicul nou:

- marca:..............................................................;

- tip/model/variantă:......................................................................,

comercializat prin Societatea Comercială........................., sub conditia predării spre casare si radierii din evidenta circulatiei a autovehiculului precizat la pct. I, având o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricatiei, a cărui primă înmatriculare în România a avut loc până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, aflat în stare de functionare, care contine cumulativ următoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricatie, în baza prezentării următoarelor documente într-un interval de 30 de zile de la data eliberării prezentei note de acceptare, fără a se depăsi însă data de ...........................3):

a) actul de identitate, în copie;

b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizată;

c) certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, eliberat de un operator economic autorizat să desfăsoare activităti de colectare a vehiculelor scoase din uz, în copie legalizată;

d) certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat, în original;

e) certificatul de mostenitor, în copie legalizată, pentru situatia în care persoana fizică înscrisă este mostenitoarea proprietarului. Atunci când certificatul de mostenitor atestă existenta mai multor mostenitori, este necesară procura notarială prin care unul dintre acestia este împuternicit să actioneze si să încheie acte juridice în numele si pe seama tuturor comostenitorilor, în vederea achizitionării unui autovehicul nou în cadrul Programului;

f) documentul care atestă o situatie particulară, dacă este cazul: căsătorie, schimbarea numelui si/sau a prenumelui etc, în copie legalizată;

g) prezenta notă de acceptare, în original.

Subsemnatul, ................., în calitate de proprietar al autovehiculului uzat precizat la pct. I, declar că datele înscrise în prezenta notă de acceptare sunt verificate si corespund celor prezentate de subsemnat si am fost informat cu privire la conditiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de facilitătile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national pentru anul 2009. De asemenea, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere că nu m-am înscris cu autovehiculul uzat precizat la pct. I. pe listele altui producător validat.

 

Semnăturile autorizate ale producătorului validat

............................................

L.S.

Beneficiar,

............................................


1) Se mentionează aceste date conform certificatului de înmatriculare.

2) Se completează dacă seria motorului este mentionată în certificatul de înmatriculare.

3) Se completează data care precedă datei programate pentru depunerea ultimei cereri de tragere din etapă.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.