MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 482/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 482            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 13 iulie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

262. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003 si a Legii petrolului nr. 238/2004

 

1.143. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003 si a Legii petrolului nr. 238/2004

 

265. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2009 privind înfiintarea Agentiei de Credite pentru Studentii din Institutiile de învătământ Superior de Stat si Particular Acreditate

 

1.146. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2009 privind înfiintarea Agentiei de Credite pentru Studentii din Institutiile de învătământ Superior de Stat si Particular Acreditate

 

266. - Lege pentru modificarea si completarea art. 7 din Legea apiculturii nr. 89/1998

 

1.147. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 7 din Legea apiculturii nr. 89/1998

 

267. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social

 

1.148. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social

 

268. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protectie socială

 

1.149. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protectie socială

 

271. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului „Schi în România"

 

1.152. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului „Schi în România"

 

273. - Lege pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

1.154. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

275. - Lege privind modificarea art. 1 din Legea nr. 476/2002 pentru aprobarea plătii contributiei României la Fondul de Cooperare al Initiativei Central Europene

 

1.156. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 1 din Legea nr. 476/2002 pentru aprobarea plătii contributiei României la Fondul de Cooperare al Initiativei Central Europene

 

276. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

1.157. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru


 

LEGI SI DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003 si a Legii petrolului nr. 238/2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003 si a Legii petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 8 octombrie 2007, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, punctul 2 se abrogă.

2. La articolul I, punctul 3 se abrogă.

3. La articolul I, punctul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„5. La articolul 45, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

«Art. 45. - (1) Redeventa minieră cuvenită bugetului de stat se stabileste, la încheierea licentei ori la eliberarea permisului de exploatare, după cum urmează:

a) o cotă procentuală de 4% din valoarea productiei miniere pentru cărbuni, minereuri feroase, neferoase, de aluminiu si roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, pământuri rare si disperse, pietre pretioase si semipretioase, produse reziduale miniere, roci bituminoase, ape minerale terapeutice, ape termominerale, ape geotermale si gazele care le însotesc, gaze necombustibile, nămoluri si turbe terapeutice;

b) echivalentul în lei a 0,70 euro, pe unitatea de productie minieră, pentru substante nemetalifere;

c) echivalentul în lei a 0,35 euro, pe unitatea de productie minieră, pentru roci magmatice, roci metamorfice, calcare industriale si de constructii, dolomită, gresie si tufuri industriale;

d) echivalentul în lei a 0,40 euro, pe unitatea de productie minieră, pentru argile, marne, loess, nisip si pietris, nisip si roci caolinoase;

e) echivalentul în lei a 0,55 euro, pe unitatea de productie minieră, pentru alabastru industrial, piatră ponce, sienite nefelinice, gips, cretă, nisip silicios, bentonită, nisip caolinos, ardezie si diatomită;

f) echivalentul în lei a 2,0 euro, pe unitatea de productie minieră, pentru bazalt ornamental, dacit ornamental, andezit ornamental, riolit ornamental, granit ornamental si granodiorit ornamental;

g) echivalentul în lei a 2,50 euro, pe unitatea de productie minieră, pentru alabastru ornamental, aragonit ornamental si siliconite ornamentale;

h) echivalentul în lei a 3,0 euro, pe unitatea de productie minieră, pentru marmură, calcar ornamental, gresie ornamentală, travertin si tufuri ornamentale;

i) echivalentul în lei a 0,80 euro, pe unitatea de productie minieră, pentru săruri haloide.

(2) Redeventa minieră cuvenită bugetului de stat pentru ape minerale naturale se stabileste la sursă, în echivalentul în lei a 4 euro/1.000 litri, la cursul Băncii Nationale a României de la data plătii.»"

4. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:

„51. La articolul 45, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) Redeventele miniere prevăzute la alin. (1)se achită la cursul de schimb oficial lei/euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.»"

5. La articolul I, punctul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„7. La articolul 60, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«Art. 60. - (1) Prevederile licentelor în vigoare rămân valabile, pe întreaga lor durată, în conditiile în care au fost încheiate.»"

6. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:

„8. La articolul 60, alineatul (2) se abrogă."

7. La articolul II, punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. La articolul 31, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

«(2) Prevederile acordului petrolier rămân valabile pe toată durata acestuia, cu exceptia adoptării unor dispozitii legale favorabile titularului acordului petrolier.»"

8. La articolul II, punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. La articolul 31, alineatul (3) va avea următorul cuprins: «(3) În situatia în care, pe parcursul realizării operatiunilor petroliere, apar situatii care nu au putut fi prevăzute la încheierea acordului, cu exceptia prevederilor care au condus la câstigarea concursului public de ofertă, părtile, de comun acord, vor încheia acte aditionale, care vor intra în vigoare la data aprobării lor de către Guvern.»"

9. La articolul II, punctul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„6. La articolul 61, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«Art. 61. - (1) Prevederile acordurilor petroliere aprobate de către Guvern rămân valabile, pe întreaga lor durată, în conditiile în care au fost încheiate.»"

10. Articolul IV se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. IV. - (1) Acordurile petroliere încheiate si neintrate în vigoare, precum si acordurile petroliere intrate în vigoare se modifică în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă.

(2) Termenul de finalizare a modificărilor prevăzute la alin. (1) se stabileste prin ordin al conducătorului autoritătii competente.

(3) Acordurile petroliere se modifică prin încheierea de acte aditionale între autoritatea competentă si titular.

(4) În vederea modificării acordurilor petroliere, autoritatea competentă notifică titularul cu privire la data modificărilor si completărilor corespunzătoare."

Art. II. - Taxele si redeventele instituite de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101/2007 se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei legi tuturor permiselor, licentelor si acordurilor petroliere, după caz.

Art. III. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, titularii licentelor si autoritatea competentă încheie acte aditionale de stabilire a redeventelor astfel cum sunt reglementate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101/2007.

(2) Actele aditionale încheiate potrivit prevederilor alin. (1) fac parte integrantă din licentă si intră în vigoare, prin semnarea lor de către conducătorul autoritătii competente, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 7 iulie 2009.

Nr. 262.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003 si a Legii petrolului nr. 238/2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003 si a Legii petrolului nr. 238/2004 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2009.

Nr. 1.143.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2009 privind înfiintarea Agentiei de Credite pentru Studentii din Institutiile de învătământ Superior de Stat si Particular Acreditate

 

Parlamentul României adoptă prezenta leqe.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 5 din 29 ianuarie 2009 privind înfiintarea Agentiei de Credite pentru Studentii din Institutiile de învătământ Superior de Stat si Particular Acreditate, adoptată în temeiul art. 1 pct. XI din Legea nr. 306/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 7 iulie 2009.

Nr. 265.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2009 privind înfiintarea Agentiei de Credite pentru Studentii din Institutiile de învătământ Superior de Stat si Particular Acreditate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2009 privind înfiintarea Agentiei de Credite pentru Studentii din Institutiile de învătământ Superior de Stat si Particular Acreditate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2009.

Nr. 1.146.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea art. 7 din Legea apiculturii nr. 89/1998

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 7 din Legea apiculturii nr. 89/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 30 aprilie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Amplasarea stupilor de albine pe terenurile detinute de apicultori, cu orice titlu, se face la o distantă de cel putin 5 m fată de căile ferate, drumurile publice sau hotarele proprietătilor din domeniul public sau domeniul privat, intravilan sau extravilan."

2. După alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

„(4) Dacă distanta fată de obiectivele prevăzute la alin. (3) este mai mică de 5 m, stupii de albine trebuie să fie despărtiti de acestea printr-un gard, zid, plasă ori alt obstacol prin care albinele să nu poată pătrunde în zbor, cu o înăltime minimă de 2 m, măsurată de la nivelul solului, si care să continue pe aceeasi linie încă 2 m dincolo de stupii amplasati la extremitătile stupinei.

(5) Numărul familiilor de albine amplasate pe teren, conform obligatiilor prevăzute la alin. (3) si (4), nu este limitat."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 7 iulie 2009.

Nr. 266.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 7 din Legea apiculturii nr. 89/1998

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea art. 7 din Legea apiculturii nr. 89/1998 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2009.

Nr. 1.147.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108 din 18 septembrie 2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 22 septembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 7 iulie 2009.

Nr. 267.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2009.

Nr. 1.148.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protectie socială

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28 din 18 martie 2009 privind reglementarea unor măsuri de protectie socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 25 martie 2009, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 39 alin. (1) si art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, pentru persoanele care se încadrează în una dintre situatiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2009, perioada de acordare a indemnizatiei de somaj, stabilită în conditiile legii, se prelungeste cu 3 luni.

(2) Pentru somerii care beneficiază de indemnizatie de somaj la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, perioada de acordare se prelungeste cu 3 luni de la data până la care a fost stabilit dreptul respectiv.

(3) Pentru somerii pentru care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, plata indemnizatiei de somaj este suspendată în conditiile legii, la data repunerii în plată a dreptului la indemnizatia de somaj, perioada de acordare a indemnizatiei de somaj, stabilită în conditiile legii, se prelungeste cu 3 luni."

2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) În anul 2009, pe perioada suspendării contractului individual de muncă din initiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activitătii potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, salariatii ale căror contracte sunt astfel suspendate si care beneficiază de indemnizatia de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, prevăzută la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si angajatorii, pentru salariatii respectivi, sunt scutiti de plata contributiilor de asigurări sociale datorate potrivit legii, dar nu pentru mai mult de 90 de zile.

(2) Indemnizatiile de care beneficiază salariatii, de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, plătite din fondul de salarii, pe durata întreruperii temporare a activitătii angajatorului, prevăzută la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, cu modificările si completările ulterioare, nu sunt incluse în veniturile salariale si nu sunt impozabile, pentru o perioadă de cel mult 90 de zile în anul 2009, în întelesul impozitului pe venit prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Perioada prevăzută la alin. (1), pentru care salariatii ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate si angajatorii acestor salariati sunt scutiti de plata contributiilor de asigurări sociale datorate potrivit legii, constituie stagiu de cotizare fără plata contributiei.

(4) Măsurile prevăzute la alin. (1)-(3) se aplică în cazul în care contractul individual de muncă se suspendă în situatiile de întrerupere temporară, totală sau partială, inclusiv de reducere temporară, a activitătii angajatorului, în special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

(5) Măsurile prevăzute la alin. (1)-(3) nu se aplică pe perioada din anul 2009 anterioară datei intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(6) Prin sintagma contributii de asigurări sociale se întelege contributia de asigurări sociale, contributia de asigurări pentru somaj, contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale, contributia la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, contributia pentru asigurări sociale de sănătate, inclusiv contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate, datorate, potrivit prevederilor legale, atât de salariatii care beneficiază de indemnizatia de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, prevăzută la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, cu modificările si completările ulterioare, cât si de angajatorii acestora, pentru respectivii salariati.

(7) Pentru stabilirea si calculul indemnizatiei de somaj prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si pentru stabilirea si calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută la alin. (1). În situatia în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (3) este corespunzător unei fractiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fractiunii de lună.

(8) Prin derogare de la dispozitiile art. 34 alin. (11) lit. a) si ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, perioada prevăzută la alin. (3), în care salariatii realizează stagiu de cotizare fără plata contributiei, se ia în calcul la stabilirea perioadei de 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru acordarea indemnizatiei de somaj, prevăzută la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si la realizarea stagiului minim de cotizare în sistemul asigurărilor pentru somaj."


3. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Alt 3. - Legea nr. 132/1999 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 4 se introduc treisprezece noi articole, articolele 41-413, cu următorul cuprins:

«Art. 41. - Comitetele sectoriale sunt institutii de dialog social de utilitate publică, cu personalitate juridică, organizate în baza prezentei legi la nivelul ramurilor de activitate definite prin Contractul colectiv de muncă unic la nivel national în vigoare. La nivelul unei ramuri de activitate se poate constitui un singur comitet sectorial.

Art. 42. - (1) Pentru înfiintarea unui comitet sectorial este necesar acordul de asociere a cel putin două organizatii, una patronală si una sindicală, de tip federativ si reprezentative la nivelul aceleiasi ramuri, potrivit legii, pentru care se înfiintează respectivul comitet. Prin exceptie, acolo unde angajatorul este un minister, pentru înfiintarea unui comitet sectorial este necesar acordul de asociere a cel putin unei organizatii sindicale reprezentative la nivel de ramură si a ministerului, respectiv a autoritătii de reglementare care are rolul de angajator.

(2) Confederatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national pot desemna o singură federatie sindicală, respectiv o singură federatie patronală nereprezentativă membră, semnatară a contractului colectiv de muncă la nivel de ramură, pentru a participa la înfiintarea comitetului sectorial al ramurii respective.

(3) Din componenta comitetului sectorial mai pot face parte si reprezentanti ai asociatiilor profesionale din ramura de activitate respectivă.

(4) Pentru dobândirea personalitătii juridice potrivit prezentei legi, persoana împuternicită în acest scop de către comitetul sectorial va depune la Tribunalul Bucuresti următoarele acte:

a) cerere de înscriere a comitetului sectorial ca persoană juridică de utilitate publică;

b) copie de pe sentinta civilă de înfiintare a federatiei patronale la nivel de ramură, respectiv a federatiei sindicale;

c) copie de pe sentinta civilă de reprezentativitate valabilă a organizatiilor prevăzute la lit. b) care si-au dobândit reprezentativitatea la nivelul ramurii pentru care se constituie comitetul sectorial sau dovada afilierii la o confederatie sindicală/patronală reprezentativă la nivel national, pentru situatia prevăzută la alin. (2);

d) actul constitutiv al comitetului sectorial;

e) statutul comitetului sectorial, semnat de către constituentii acestuia, care trebuie să contină cel putin următoarele: datele de identificare ale constituentilor, denumirea, sediul, acordul de asociere pentru constituire, durata de functionare, structura si atributiile organelor de conducere, administrare si control ale comitetului sectorial - modalităti de alegere si revocare, scopul si obiectivele, drepturile si obligatiile membrilor comitetului sectorial, precum si dispozitii legate de divizare, comasare sau lichidare;

f) avizul Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor pentru înfiintare;

g) dovada existentei sediului si a patrimoniului initial;

h) hotărârea judecătorească de înfiintare a comitetului sectorial în baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare, dacă aceasta există.

Art. 43. - (1) Tribunalul Bucuresti, la primirea cererii de înscriere, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea acesteia, va examina si se va asigura:

a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. 42 alin. (4);

b) dacă actul constitutiv si statutul comitetului sectorial sunt conforme prevederilor legale în vigoare;

c) să nu existe o înregistrare în registrul special prevăzut la art. 45 a unui alt comitet sectorial în aceeasi ramură de activitate.

(2) În cazul în care constată că cerintele legale pentru constituirea comitetului sectorial nu sunt îndeplinite, presedintele completului de judecată o citează în camera de consiliu pe persoana împuternicită, prevăzută la art. 42 alin. (4), căreia îi solicită, în scris, remedierea neregulilor constatate, în termen de cel mult 7 zile.

(3) În cazul în care sunt întrunite cerintele prevăzute la alin. (1), instanta va proceda la solutionarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea persoanei împuternicite.

(4) Instanta pronuntă o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii.

(5) Hotărârea tribunalului se comunică semnatarului cererii de înscriere, în termen de cel mult 5 zile de la pronuntare.

Art. 44. - (1) Hotărârea tribunalului este supusă numai recursului.

(2) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la comunicarea hotărârii.

(3) Recursul se judecă cu citarea persoanei împuternicite a comitetului sectorial, în termen de 45 de zile. Instanta de recurs redactează decizia si restituie dosarul tribunalului în termen de 5 zile de la pronuntare.

Art. 45. - (1) Tribunalul va tine un registru special, în care se înscriu: denumirea si sediul comitetului sectorial, data înscrierii, precum si numărul si data hotărârii judecătoresti definitive si irevocabile de admitere a cererii de înscriere.

(2) Înscrierea în registrul special prevăzut la alin. (1) se face din oficiu, în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătoresti.

Art. 46. - Comitetul sectorial dobândeste personalitate juridică de la data înscrierii în registrul special prevăzut la art. 45 a hotărârii judecătoresti definitive si irevocabile de admitere a cererii.

Art. 47. - Originalul procesului-verbal de constituire si al statutului, pe care tribunalul certifică înscrierea, împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse, se restituie comitetului sectorial, iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevăzute la art. 42 alin. (4), în copii certificate de persoana împuternicită si vizate de tribunal, se va păstra în arhiva acestuia.

Art. 48. - (1) Comitetul sectorial este obligat să aducă la cunostinta tribunalului unde s-a înregistrat, în termen de 30 de zile, orice modificare ulterioară a statutului, precum si orice schimbare în compunerea organului de conducere.

(2) Pentru aprobarea modificării statutului sunt aplicabile în mod corespunzător dispozitiile art. 42-47.

(3) Tribunalul va mentiona în registrul special prevăzut la art. 45 modificările din statut, precum si schimbările din compunerea organului de conducere al comitetului sectorial.

Art. 49. - Actiunea în instantă în vederea dobândirii personalitătii juridice de către comitetele sectoriale, precum si actele ulterioare sunt scutite de taxa judiciară de timbru.

Art. 410. - Orice altă federatie patronală sau orice altă federatie sindicală reprezentativă la nivel de ramură, înfiintată conform legii, care îsi exprimă dorinta în acest sens, poate deveni membră de drept a comitetului sectorial deja înfiintat, în măsura în care face dovada reprezentativitătii valabile în ramura în care este înfiintat comitetul si pentru care solicită afilierea. De acelasi drept beneficiază si federatiile sindicale/patronale nereprezentative, cu conditia respectării statutului si a prevederilor art. 42 alin. (2).

Art. 411. - Principalele atributii ale comitetelor sectoriale sunt:

a) participă la elaborarea strategiilor nationale si sectoriale în domeniul formării profesionale;

b) participă la dezvoltarea cadrului normativ privind formarea, evaluarea si certificarea competentelor;

c) sustin promovarea sistemului de formare si evaluare pe bază de competente;

d) participă la dezvoltarea si actualizarea, sub coordonarea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, a calificărilor aferente sectoarelor din care fac parte;

e) validează calificările si standardele asociate calificărilor, cu exceptia celor dobândite prin învătământul superior;

f) recomandă specialisti pe domenii ocupationale pentru realizarea analizei ocupationale, pentru definirea competentelor si calificărilor si pentru elaborarea si validarea standardelor ocupationale, pentru verificarea si validarea standardelor de pregătire profesională, precum si pentru evaluarea si certificarea pe bază de standarde si avizează lucrările efectuate de acestia;

g) încurajează si stimulează participarea organizatiilor si persoanelor la formarea profesională continuă si la învătământul profesional si tehnic;

h) colaborează, în scopul realizării obiectului lor de activitate, cu ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autorităti administrative autonome, cu organizatii neguvernamentale nationale si internationale, cu furnizorii de formare profesională si cu alte institutii publice;

i) oferă partenerilor sociali consultantă în domeniul ocupării si formării profesionale a fortei de muncă;

j) realizează analize ocupationale si studii cu privire la cererea de fortă de muncă pentru ramura reprezentată;

k) acordă aviz consultativ solicitantilor în vederea actualizării Clasificării ocupatiilor din România;

l) propun furnizorilor de formare profesională calificările si competentele asociate acestora, precum si corelarea calificărilor cu ocupatiile care pot fi practicate;

m) stabilesc prin statutul propriu alte activităti în interesul ramurii de activitate pe care o reprezintă.

Art. 412. - Finantarea comitetelor sectoriale se asigură:

a) de la bugetul de stat, pentru acoperirea cheltuielilor legate de functionarea secretariatului tehnic, din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin bugetul Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, care devine ordonator de credite bugetare, ca autoritate finantatoare în urma semnării unui contract de finantare; numărul de posturi aferent secretariatelor tehnice ale comitetelor sectoriale este de două persoane;

b) din venituri realizate prin prestarea serviciilor de validare a standardelor ocupationale si a calificărilor asociate, activităti finantate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pe bază de tarife stabilite de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor;

c) din venituri realizate prin prestarea serviciilor de validare a calificărilor si standardelor de pregătire profesională, activităti finantate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, pe bază de tarife stabilite de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor;

d) din venituri proprii care se pot constitui din veniturile realizate prin prestatiile efectuate tertilor;

e) din alte venituri realizate prin programe;

f) din donatii si/sau sponsorizări.

Art. 413. - Statutul de utilitate publică conferă comitetelor sectoriale următoarele drepturi si obligatii:

a) dreptul de a li se atribui în folosintă gratuită bunuri proprietate publică;

b) dreptul de a mentiona în toate documentele pe care le întocmesc calitatea de utilitate publică;

c) obligatia de a transmite Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale;

d) obligatia de a comunica, în extras, Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, copii ale rapoartelor de activitate si ale situatiilor financiare anuale, însotite de dovada eliberată de Regia Autonomă „Monitorul Oficial" de solicitare a publicării acestora si în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

e) obligatia de a înregistra în evidentele contabile ale comitetelor sectoriale, separat, bunurile achizitionate sau construite din bani publici. În cazul dizolvării unui comitet sectorial, bunurile provenite din resurse bugetare si rămase în urma lichidării se vor repartiza, prin hotărâre a Guvernului, către alte comitete sectoriale sau către institutii publice cu acelasi obiect de activitate.»

2. La articolul 12, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(2) Secretariatul tehnic este condus de un director general, numit de presedintele Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor pe bază de concurs organizat în conditiile legii, care are si calitatea de ordonator de credite bugetare.»"

4. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Structurile care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, sunt organizate ca comitete sectoriale, cu sau fără personalitate juridică, sau au în denumire sintagma «comitet sectorial» pot deveni institutii de dialog social de utilitate publică, cu personalitate juridică, organizate în baza prezentei ordonante de urgentă, dacă depun în instantă, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, documentatia necesară obtinerii personalitătii juridice, prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 132/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Comitetele sectoriale constituite anterior intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, care devin institutii de dialog social de utilitate publică, cu personalitate juridică, organizate în baza prezentei ordonante de urgentă, preiau de drept toate activitătile initiate de către acestea înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, preluând în totalitate si activul si pasivul acestora.


(3) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) nu se pot depune cereri de înfiintare a comitetelor sectoriale ca institutii de dialog social de utilitate publică, cu personalitate juridică, organizate în baza prezentei ordonante de urgentă, cu exceptia situatiilor prevăzute la alin. (1).

(4) În cazul comitetelor sectoriale organizate în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare, care nu se organizează, în vederea continuării activitătii acestora, ca institutii de dialog social de utilitate publică, cu personalitate juridică, conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă, bunurile provenite din fonduri publice vor fi repartizate prin hotărâre a Guvernului."

5. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 5. - Functionarea persoanelor juridice de drept privat care au în denumire sintagma «comitet sectorial» sau alte sintagme asemănătoare, în alte conditii decât cele prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, constituie infractiune si se sanctionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei si dizolvarea persoanei juridice."

6. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării vor aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului educatiei, cercetării si inovării modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 307/4.275/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, cu modificările ulterioare."

7. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Legea nr. 132/1999 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 7 iulie 2009.

Nr. 268.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protectie socială

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protectie socială si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2009.

Nr. 1.149.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului „Schi în România"

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 3 din 30 ianuarie 2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului „Schi în România", adoptată în temeiul art. 1 pct. IV. 1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 31 ianuarie 2008, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, litera a) a articolului 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) realizarea studiilor de prefezabilitate privind dezvoltarea turismului, pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarnă, de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism, la solicitarea administratiei publice locale si centrale;".

2. La articolul I punctul 2, litera a1) a articolului 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a1) avizarea de către Ministerul Turismului a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate sau a proiectelor tehnice privind dezvoltarea turismului, pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarnă, realizate de către administratiile publice locale;".

3. La articolul I, punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 4. - (1) Beneficiarii scoaterii definitive din fondul forestier a terenurilor prevăzute la art. 3 lit. b), destinate realizării pârtiilor pentru practicarea schiului sau a altor sporturi de iarnă, precum si realizării instalatiilor de transport pe cablu aferente acestora, sunt exceptati de la plata obligatiilor bănesti prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. c) si e) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În cazul în care beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier prevăzute la alin. (1) este autoritatea publică locală, iar terenul respectiv este în proprietatea publică a unitătilor administrativ-teritoriale, a statului sau a administratorului pădurilor proprietate publică a statului, după caz, aceasta este exceptată de la plata obligatiilor bănesti prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În mod identic cu prevederile alin. (1) si (2), beneficiarii scoaterii definitive din fondul forestier sunt exceptati de la plata obligatiilor bănesti prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (2), scoaterea definitivă din fondul forestier se realizează prin transfer din proprietatea publică respectivă în proprietatea publică a autoritătii publice locale beneficiare. Pentru celelalte cazuri, scoaterea definitivă din fondul forestier se realizează prin compensare cu terenuri echivalente ca suprafată si bonitate.

(5) Pentru toate cazurile prevăzute la alin. (4), scoaterea definitivă din fondul forestier, precum si transferurile sau compensările se realizează prin hotărâre a Guvernului, cu derogările corespunzătoare de la art. 37 si 38 din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Lucrările de amenajare a zonelor pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarnă, realizate din fonduri publice, sunt declarate de utilitate publică si vor fi realizate în conformitate cu legislatia în vigoare.

(7) Terenurile situate în ariile naturale protejate, declarate conform prevederilor legale specifice, nu fac obiectul prezentei legi, cu exceptia cazului în care acestea sunt amplasate în zonele de dezvoltare durabilă ale ariilor naturale protejate de interes national, desemnate prin planurile de amenajare si urbanism aprobate.»"

4. La articolul I, punctul 4 se abrogă.

5. La articolul I punctul 5, articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Scoaterea din fondul forestier national a terenurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) se aprobă numai după realizarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate sau a proiectelor tehnice privind dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarnă.

(2) Finantarea studiilor de prefezabilitate pentru suprafetele de teren din zonele incluse în program se realizează de către Ministerul Turismului, în functie de fondurile disponibile si de prioritătile din punct de vedere al dezvoltării turistice. Autoritătile administratiei publice locale sau centrale implicate în program pot hotărî, în conditiile legii, participarea cu resurse financiare din bugetele proprii."

6. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:

„6. Anexa se modifică si va avea următorul cuprins:

 

«ANEXĂ

 

LISTA

zonelor identificate pentru dezvoltarea domeniului schiului si practicarea altor sporturi de iarnă, cuprinse în cadrul Programului national de dezvoltare a turismului

 

„Schiul în România" Judetul Alba: Abrud, Arieseni, Baia de Aries, Poarta Raiului (Sureanu), Zlatna

Judetul Arges: Cumpăna, Iezer-Portăreasa (Albestii de Muscel), zona Leaota, Molivis, Piscul Negru, Valea Caprei, Valea Dâmbovitei (Pecineagu)

Judetul Bacău: Slănic-Moldova, Ghimes, Palanca, Agăs, Asău, Brusturoasa

Judetul Bihor: Padis, Stâna de Vale, Nucet Judetul Bistrita-Năsăud: Colibita, Lesu, Tihuta, Tibles (Fiad), Valea Vinului

Judetul Brasov: zona Bran-Moeciu, Fundata, Poiana Brasov, zona Predeal-Râsnov-Zărnesti, zona Tărlungeni- Vama Buzăului, zona Poiana Mărului, Sinca Nouă, Sinca, Hârseni, Lisa, Voila, Sâmbăta de Sus, Drăgus, Vistea, Victoria, Săcele

Judetul Caras-Severin: Muntele Mic, Semenic-Crivaia, Valea Olteana (Tarcu)


Judetul Cluj: Băisoara, Fântânele-Belis, Lunca Visagului (Vlădeasa), Măguri-Răcătău, Rogojel (Vlădeasa), Valea lerii, zona Mărisel

Judetul Covasna: Comandau, Sugas-Băi, Malnas-Băi, Virghis, Bixad, Balvanyos, Oituz, Zagon, Covasna

Judetul Dâmbovita: zona Padina-Pestera-Valea lalomitei

Judetul Gorj: Rânca (Novaci, Baia de Fier)

Judetul Harghita: Borsec, Bucin, Harghita-Băi, Harghita Mădăras, Izvoru Muresului, Lacul Rosu, Valea Strâmbă, Tusnad, Vărsag/Vlăhita, Mieresti/Căpâlnita

Judetul Hunedoara: Baleia, Câmpusel-Oslea, Clopotiva, Groapa Seacă, Parâng, Râul Ses (Godeanu), Râusor, Straja- Pasul Vulcan

Judetul Maramures: Borsa, Cavnic, Izvoarele, Mogosa- Suior, Poienile de sub Munte, Valea Vaserului, Târgu Lăpus, Băiut, Grosii Tiblesului

Judetul Mures: Lăpusna, Sovata

Judetul Neamt: Borca, Durau, Piatra-Neamt, Valea Tarcăului, Bicaz-Chei, Bicazu Ardelean

Judetul Prahova: Azuga, Busteni, Sinaia, zona Valea Doftanei, zona Valea Superioară a Teleajenului-Cheia

Judetul Satu Mare: Luna Ses

Judetul Sibiu: Bâlea-Lac, Gâtu Berbecului, Jina, Păltinis, Valea Avrigului, Poiana Neamtului

Judetul Suceava: Brosteni, Câmpulung Moldovenesc, Crucea, Gura Haitii, Gura Humorului, Pojorâta, Sucevita, Vatra Dornei, Cârlibaba, Dorna Candrenilor, Saru Dornei, Ciocănesti

Judetul Vâlcea: Horezu, Malaia, Obârsia Lotrului, Valea Latoritei-Petrimanu, Vidra

Judetul Vrancea: Lepsa, Soveja»"

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 7 iulie 2009.

Nr. 271.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului „Schi în România"

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului „Schi în România" si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2009.

Nr. 1.152.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 49, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, la împlinirea vârstelor standard de pensionare prevăzute de prezenta lege pensia anticipată devine pensie pentru limită de vârstă si se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare."

2. Articolul 52 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - Începând cu data de 1 ianuarie 2011, la împlinirea vârstelor de pensionare prevăzute de prezenta lege pensia anticipată partială devine pensie pentru limită de vârstă si se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 50 alin. (2) si prin adăugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 7 iulie 2009.

Nr. 273.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2009.

Nr. 1.154.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea art. 1 din Legea nr. 476/2002 pentru aprobarea plătii contributiei României la Fondul de Cooperare al Initiativei Central Europene

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Legea nr. 476/2002 pentru aprobarea plătii contributiei României la Fondul de Cooperare al Initiativei Central Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 23 iulie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei anuale a României la Fondul de Cooperare al Initiativei Central Europene în cuantumul stabilit de organul competent al Initiativei Central Europene."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 7 iulie 2009.

Nr. 275.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 1 din Legea nr. 476/2002 pentru aprobarea plătii contributiei României la Fondul de Cooperare al Initiativei Central Europene

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea art. 1 din Legea nr. 476/2002 pentru aprobarea plătii contributiei României la Fondul de Cooperare al Initiativei Central Europene si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2009.

Nr. 1.156.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 212 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 12 decembrie 2008, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:

„La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 2. - (1) Actiunile si cererile evaluabile în bani, introduse la instantele judecătoresti, se taxează astfel:

a) până la valoarea de 50 lei - 6 lei;

b) între 51 lei si 500 lei - 6 lei + 10% pentru ce depăseste 50 lei;

c) între 501 lei si 5.000 lei - 51 lei + 8% pentru ce depăseste 500 lei;

d) între 5.001 lei si 25.000 lei - 411 lei + 6% pentru ce depăseste 5.000 lei;

e) între 25.001 lei si 50.000 lei - 1.611 lei + 4% pentru ce depăseste 25.000 lei;

f) între 50.001 lei si 250.000 lei - 2.611 lei + 2% pentru ce depăseste 50.000 lei;

g) peste 250.000 lei - 6.611 lei + 1% pentru ce depăseste 250.000 lei.»"

2. La articolul I punctul 1, alineatul (11) al articolului 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(11) Dispozitiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător si cererilor privind declararea nulitătii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum si cererilor privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial; cererea privind repunerea părtilor în situatia anterioară este scutită de taxă de timbru dacă este accesorie cererii privind declararea nulitătii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial."

3. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. La articolul 3, literele c) sij) se modifică si vor avea următorul cuprins: «c) cereri pentru:

- stabilirea calitătii de mostenitor - 50 lei/mostenitor - stabilirea masei succesorale - 3% la valoarea masei succesorale;

- cereri de raport - 3% la valoarea bunurilor a căror raportare se solicită;

- cereri de reductiune a liberalitătilor - 3% la valoarea rezervei care urmează a fi reîntregită prin reductiunea liberalitătilor;

- cereri de partaj - 3% la valoarea masei partajabile. Separat de această taxă, dacă părtile contestă bunurile de împărtit, valoarea acestora sau drepturile ori mărimea drepturilor coproprietarilor în cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciară de timbru se datorează de titularul cererii la valoarea contestată în conditiile art. 2 alin. (1);

j) actiuni posesorii si cereri care au ca obiect servituti - taxa se va calcula în conditiile art. 2 alin. (1), la o valoare stabilită la 20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită sau asupra căruia se solicită constituirea unei servituti;»."

4. La articolul I, punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. Articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 31. - (1) Cererile introduse la instantele judecătoresti, prin care se solicită pronuntarea unei hotărâri judecătoresti care tine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, se taxează potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), la valoarea imobilului.

(2) Taxarea cererilor prevăzute la alin. (1) se face la valoarea imobilului declarat de părti. În cazul în care valoarea declarată de părti este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camerele notarilor publici, taxarea cererilor se va face la această din urmă valoare.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplică în mod corespunzător si la taxarea cererilor în materie de mostenire.

(4) Instantele de judecată vor solicita la începutul fiecărui an camerelor notarilor publici expertizele privind stabilirea valorilor orientative ale bunurilor imobile din circumscriptia teritorială a instantei.»"

5. La articolul I, după punctul 3 se introduc sase noi puncte, punctele 31-36, cu următorul cuprins:

„31. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 32, cu următorul cuprins:

«Art. 32. - (1) În cazul cererilor prin care se solicită pronuntarea unei hotărâri care tine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, instanta de judecată va solicita extras de carte funciară pentru bunurile imobile ce au carte funciară deschisă sau certificat de sarcini pentru imobilele care nu au carte funciară deschisă, certificat fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale si dovada debitelor la zi ale cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari.

(2) Dispozitiile art. 20 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari se aplică în mod corespunzător.

(3) În cazul acestor cereri, dacă instanta de judecată va dispune efectuarea unei expertize tehnice judiciare, aceasta va fi avizată de oficiul de cadastru si publicitate imobiliară.»

32. La articolul 6, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

«c) actiuni, cereri si contestatii introduse în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare - 39 lei.»

33. La articolul 6, litera d) se abrogă.

34. La articolul 81, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 81. - (1) Cererile pentru eliberarea de către instantele judecătoresti de copii de pe hotărârile judecătoresti, cu mentiunea că sunt definitive si irevocabile, prin care se stabilesc calitatea de mostenitor, masa succesorală, cotele si bunurile ce revin fiecărui mostenitor, dacă nu s-a plătit taxa de timbru pentru efectuarea procedurii succesorale notariale, se taxează potrivit dispozitiilor art. 3 lit. c).»

35. La articolul 9, alineatele (1)-(5) si (7) se abrogă.

36. Articolul 171 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 171. - Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru înregistrarea asociatiilor de proprietari, de locatari sau mixte, adresate judecătoriei.»"

6. La articolul I punctul 4, articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Taxele judiciare de timbru, precum si sumele provenite din impozitele încasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecătoresti se plătesc în numerar, prin virament sau în sistem on-line, în contul bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază îsi are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal debitorul. Taxele judiciare de timbru, precum si sumele provenite din impozitele încasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecătoresti pot fi plătite si prin unităti bancare în contul bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale, costurile operatiunilor de transfer fiind în sarcina debitorului taxei."

7. La articolul I punctul 6, alineatul (3) al articolului 211 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Împotriva încheierii, părtile interesante pot formula cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii."

8. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins:

„71. La articolul 23 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

«f) În cazul în care instanta de judecată se declară necompetentă, trimitând cauza la un alt organ cu activitate jurisdictională.»"

9. La articolul I punctul 8, alineatul (21) al articolului 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(21) În cazul în care, până la prima zi de înfătisare, părtile încheie tranzactie sau renuntă la judecată, suma achitată cu titlu de taxă judiciară de timbru se restituie în întregime, iar în cazul în care tranzactia ori renuntarea la judecată intervin ulterior primei zile de înfătisare, se restituie până la jumătate din suma achitată, tinând seama de actele procesuale deja îndeplinite."

10. După articolul II se introduce un nou articol, articolul III, cu următorul cuprins:

„Art. III. - Hotărârile judecătoresti irevocabile se comunică părtilor."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 7 iulie 2009.

Nr. 276.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2009.

Nr. 1.157.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.