MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 473/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 473            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 9 iulie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

274. - Lege privind înfiintarea Universitătii Financiar-Bancare din municipiul Bucuresti

 

1.155. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii Financiar-Bancare din municipiul Bucuresti

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 548 din 9 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 399 alin. 1-3 din Codul de procedură penală

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

6. - Ordonantă pentru modificarea termenului privind sanctionarea contraventiilor prevăzute de art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale

 

762. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritătilor administratiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009

 

767. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

577. - Decizie privind exercitarea atributiilor de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

 

578. - Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 500/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Pricăjan Dan Aurel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

107. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

267. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei

 

268. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei

 

1.787/C.- Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind aprobarea renuntării la cetătenia romană unor persoane

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii Financiar-Bancare din municipiul Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Universitatea Financiar-Bancară din municipiul Bucuresti, ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Bucuresti, Strada Negru Vodă nr. 3, sectorul 3, codul postai 030774!

Art. 2. - Universitatea Financiar-Bancară din municipiul Bucuresti se înfiintează cu următoarea facultate cu specializare acreditată: Facultatea de Management Financiar, cu specializarea Finante si bănci, cu predarea în limba română.

Art. 3. - În structura Universitătii Financiar-Bancare din municipiul Bucuresti intră si facultătile si specializările, altele decât cele prevăzute la art. 2, acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu prin hotărâre a Guvernului, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia, în conditiile legii, la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea Financiar-Bancară din municipiul Bucuresti dispune de patrimoniu propriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Patrimoniul universitătii constă din patrimoniul initial al fondatorilor, la care se adaugă patrimoniul dobândit ulterior. Acesta este compus din bunuri mobile si imobile si din creante.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea privată a Universitătii Financiar-Bancare din municipiul Bucuresti, de care dispune în mod liber. În cazul înstrăinării unor bunuri din patrimoniul universitătii, contravaloarea lor revine universitătii.

(3) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul Universitătii Financiar-Bancare din municipiul Bucuresti, înfiintată prin lege, revine fondatorilor.

Art. 6. - Cheltuielile privind functionarea universitătii se asigură din veniturile proprii dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 7. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice învătământului superior, Universitatea Financiar-Bancară din municipiul Bucuresti este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 7 iulie 2009.

Nr. 274.

 

ANEXĂ

 

PATRIMONIUL

Universitătii Financiar-Bancare

 

Facultatea de Management Financiar

 

Denumirea

Adresa

Valoare contabilă

- lei -

Titlul în baza căruia este detinut

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Str. Negru Vodă nr. 3

17.985,34

 

A) Soft, programe si licente

Str. Negru Vodă nr. 3

17.985,34

Factură achizitie

II. BUNURI MOBILE, DIN CARE:

Str. Negru Vodă nr. 3

289.968,70

 

A) Tehnică de calcul

Str. Negru Vodă nr. 3

195.679,78

Factură achizitie

B) Birotică

Str. Negru Vodă nr. 3

7.763,39

Factură achizitie

C) Mobilier

Str. Negru Vodă nr. 3

44.198,26

Factură achizitie

D) Inventar gospodăresc

Str. Negru Vodă nr. 3

20.242,34

Factură achizitie

E) Fond bibliotecă

Str. Negru Vodă nr. 3

22.084,93

Factură achizitie

 

TOTAL I + II

307.954,04

 

III. MIJLOACE DE TRANSPORT

Str. Negru Vodă nr. 3

52.097,00

Factură achizitie

IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE, DIN CARE:

Str. Negru Vodă nr. 3

375.000,00

 

A) Depozite bancare

Str. Negru Vodă nr. 3

375.000,00

Contracte depozit

VALOARE TOTALĂ PATRIMONIU (I+I+III+IV)

 

735.051,04

 

 

NOTĂ:

Prezenta anexă are la bază Protocolul de predare-primire a patrimoniului dintre Asociatia Milenium Tres si Universitatea Financiar-Bancară, care se înfiintează prin lege.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea

Universitătii Financiar-Bancare din municipiul Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii Financiar-Bancare din municipiul Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2009.

Nr. 1.155.


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 548

din 9 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 399 alin. 1-3 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 399 alin. 1-3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Marian Munteanu în Dosarul nr. 3.321/98/2008 al Tribunalului Ialomita - Sectia penală.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 14 ianuarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 3.321/98/2008, Tribunalul Ialomita - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitu­tionalitate a prevederilor art. 399 alin. 1-3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Marian Munteanu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor art. 16, 21, 23 si 148 din Constitutie, deoarece nu prevăd obligatia procurorului de a-l asculta pe revizuent si de a cere în toate cazurile dosarul cauzei, si nici obligatia de a face în toate cazurile în mod nemijlocit acte de cercetare pentru verificarea temeiniciei cererii de revizuire.

Tribunalul Ialomita - Sectia penală consideră exceptia neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate nu contravin Constitutiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei fi constituie art. 399 alin. 1-3 din Codul de procedură penală cu următoarea redactare: „După introducerea cererii de revizuire procurorul ascultă, dacă este cazul, potrivit art. 397 alin. 3, persoana care solicită revizuirea. În cazul când este necesară efectuarea de cercetări pentru a verifica temeinicia cererii de revizuire, procurorul dispune aceasta prin ordonantă.

Totodată, procurorul cere, dacă este necesar, dosarul cauzei.

Pentru efectuarea actelor de cercetare procurorul poate delega organul de cercetare penală. Dispozitiile art. 217 alin. ultim sunt aplicabile.[...]."


Textele constitutionale invocate sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 23 privind libertatea individuală si art. 148 referitor la integrarea europeană.

Examinând exceptia, Curtea retine următoarele:

Prevederile art. 399 din Codul de procedură penală au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, Curtea pronuntând numeroase decizii în sensui constitutionalitătii acestui text.

Astfel, prin Decizia nr. 570 din 15 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 16 iunie 1998, a constatat că dispozitiile art. 399 din Codul de procedură penală, instituind reguli privind modul de solutionare a cererii de revizuire, nu sunt de natură să îngrădească dreptul părtilor de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor lor legitime si de a beneficia de un proces echitabil. Legislatia procesual penală prevede suficiente garantii pentru asigurarea accesului liber la justitie. Astfel, după efectuarea cercetărilor pentru verificarea temeiniciei cererii de revizuire, procurorul înaintează întregul material, împreună cu concluziile sale, instantei competente.

În concluzie, din dispozitiile art. 397-406 din Codul de procedură penală rezultă faptul că este obligatorie sesizarea instantei de judecată, care, după verificarea probelor existente sau după administrarea de probe noi, se va pronunta cu privire la temeinicia cererii de revizuire.

Justificarea prezentei organelor de urmărire penală în procedura revizuirii se explică prin specificul acestei căi de atac, al cărui scop îl constituie repararea erorilor judiciare de fapt cuprinse în hotărârile judecătoresti definitive. Calea de atac a revizuirii presupune reluarea procesului penal din faza de urmărire penală, restabilirea adevărului putând duce la o altă solutionare a cauzei decât cea dispusă anterior, fiind necesar ca si în această situatie fazele procesului penal să fie respectate.

Considerentele si solutia deciziei mentionate sunt valabile si în cauza de fată, fntrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina o reconsiderare ajurisprudentei Curtii.

 

            Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 399 alin. 1-3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Marian Munteanu în Dosarul nr. 3.321/98/2008 al Tribunalului Ialomita - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publică din data de 9 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Măria Bratu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea termenului privind sanctionarea contraventiilor prevăzute de art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VIII din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articolul unic. - Prin derogare de la dispozitiile art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, dispozitiile art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările si completările ulterioare, se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Mie Sârbu

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 8 iulie 2009.

Nr. 6.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritătilor administratiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritătilor administratiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 10 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 3, cu următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Transferurile de fonduri de la bugetul Ministerului Turismului, capitolul 87.01 «Alte actiuni economice», titlul «Transferuri între unităti ale administratiei publice», către unitătile administrativ-teritoriale prevăzute în anexă se vor face pe baza solicitărilor acestora însotite de contractul de achizitie publică încheiat între beneficiar si executant în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Unitătile administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1), beneficiare ale fondurilor, au obligatia:

a) să organizeze procedurile de achizitii publice pentru atribuirea contractelor de servicii, bunuri sau lucrări pentru finantarea documentatiilor tehnice, respectiv studii de fezabilitate, proiecte tehnice, alte studii de specialitate, precum si a lucrărilor de executie aferente programelor si obiectivelor de investitii în turism;

b) să încheie contractele;

c) să implementeze contractele;

d) să efectueze plătile."

2. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 1 iulie 2009.

Nr. 762.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 426/2009)

 

LISTA

cuprinzând autoritătile administratiei publice locale care beneficiază de finantarea proiectelor de investitii în turism pe anul 2009, în completarea surselor proprii ale acestora

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Destinatia

Suma alocată în 2009

- mii lei -

1.

JUDETUL ALBA

TOTAL

2.255

 

Consiliul Judetean Alba

1. Constructie baza salvamontArieseni

1.091

Consiliul Local Alba lulia

1. Restaurare si amenajare zona portii de sud a castrului roman - cetatea bastionară Alba Carolina

1.164

2.

JUDETUL ARAD

TOTAL

3.360

 

Consiliul Local Arad

Amenajare strand termal „Neptun" din Arad

3.360

3.

JUDETUL ARGES

TOTAL

3.096

 

Consiliul Judetean Arges

1. Constructii refugii de creastă în masivul Făgăras

2. Constructii baze de salvare în masivul Făgăras si în masivul Piatra Craiului

3. Reabilitare trasee turistice montane în masivele Făgăras si Piatra Craiului

3.096

4.

JUDETUL BIHOR

TOTAL

886

 

Consiliul Judetean Bihor

1. Centre de sisteme de informare turistică si baze salvamont la Stâna de Vale si la Băita - Vârtop

886

5.

JUDETUL BRASOV

TOTAL

31.675

 

Consiliul Judetean Brasov

1. Modernizări baze de salvare în muntii Bucegi, Făgăras si Piatra Craiului - Valea Mălăiesti, Vârful Omu, Zănoaga, Valea Ciubotea, Valea Sâmbetei, Curmătura

2. Constructii refugii montane în masivul Bucegi si în masivul Făgăras

3. Reabilitare trasee turistice în masivul Bucegi si în masivul Făgăras

6.575

Consiliul Local Brasov

Schi în România

9.500

Consiliul Local Predeal

Schi în România

13.500

Consiliul Local Râsnov

Investitii în infrastructura de schi (baza biatlon si schi fond si complex trambuline pentru sărituri cu schiurile)

2.100

6.

JUDETUL CARAS-SEVERIN

TOTAL

4.657

 

Consiliul Judetean Caras-Severin

1. Constructie cabană salvamont si cabană pentru centru de informare turistică

2. Constructie refugiu montan

4.657

7.

JUDETUL CLUJ

TOTAL

8.119

 

Consiliul Judetean Cluj

1. Constructii centre de salvare în masivul Bihor Vlădeasa - Serviciul public salvamont Margău - localitătile Belis, Doda Pilii, Săcuieu

1.819

Consiliul Judetean Cluj

1. Schi în România - comuna Băisoara

6.300

8.

JUDETUL CONSTANTA

TOTAL

9.644

 

Consiliul Judetean Constanta

1. Amenajarea unor centre de preventie, tratament medical primar si a punctelor de salvamar din zona litorală a judetului Constanta

5.000

Consiliul Local Constanta

1. Pasarela si pontoane acostare ambarcatiuni agrement în statiunea Mamaia

4.644

9.

JUDETUL COVASNA

TOTAL

4.956

 

Consiliul Local Covasna

1. Reabilitarea căilor de acces din parcul central al statiunii si centru de informare turistică

756

Consiliul Local Sfântu Gheorghe

Reabilitarea infrastructurii de schi în zona Sugas-Băi, municipiul Sfântu Gheorghe

4.200

10.

JUDETUL DÂMBOVITA

TOTAL

9.370

 

Consiliul Judetean Dâmbovita

1. Constructii si reabilitarea de cabane, refugii montane si baze salvamont

2. Refacerea sistemului de semnalizare pe traseele montane

9.370

11.

JUDETUL HARGHITA

TOTAL

17.957

 

Consiliul Local Praid

1. Constructie complex balnear

2. Reabilitare clădire dispensar pentru amenajarea unui centru de informare turistică

9.500

Consiliul Local Băile Tusnad

1. Modernizarea, consolidarea si extinderea clădirii casei de cultură pentru amenajarea unui complex balnear

2. Amenajarea unui traseu pentru cură de teren

4.687

Consiliul Local Borsec

Schi în România

3.770

12.

JUDETUL GALATI

TOTAL

2.940

 

Consiliul Local Galati

Port ambarcatiuni de agrement - Galati

2.940

13.

JUDETUL HUNEDOARA

TOTAL

28.458

Consiliul Judetean Hunedoara

1. Constructii baze salvamont si refugii montane în masivul

Retezat - Râusor, Poiana Pelegii, Pietrele, Bucura, Paltina, Stâna de

Râu, Baleia

3.048

Consiliul Local Vulcan

Schi în România

10.700

Consiliul Local Petrosani

Schi în România

14.800


14.

JUDETUL MARAMURES

TOTAL

21.500

 

Consiliul Judetean Maramures

Schi în România

10.500

Consiliul Local Cavnic

Schi în România

11.000

15.

JUDETUL MURES

TOTAL

4.633

 

Consiliul Local Sovata

1. Amenajare lac de agrement în zona lacului Tineretului

4.633

16.

JUDETUL NEAMT

TOTAL

10.992

 

Consiliul Judetean Neamt

1. Constructii si reabilitare de refugii montane si baze salvamont în masivul Ceahlău

2. Refacerea sistemului de semnalizare pe traseele montane în masivul Ceahlău

992

Consiliul Local Piatra-Neamt

1. Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement pe masivele Cozla si Pietricica

10.000

17.

JUDETUL PRAHOVA

TOTAL

32.637

 

Consiliul Judetean Prahova

1. Constructii baze salvamont în masivul Bucegi la Busteni - Babele si Sinaia -Cota 1400

2. Constructie centru de informare turistică a parcului natural Bucegi

1.862

Consiliul Local Azuga

Schi în România

11.500

Consiliul Local Busteni

Schi în România

9.775

Consiliul Local Sinaia

Schi în România

9.500

18.

JUDETUL SIBIU

TOTAL

9.569

 

Consiliul Judetean Sibiu

1. Constructie bază salvamont Bâlea Lac

2. Refacerea refugiilor montane si a sistemului de semnalizare pentru trasee turistice montane

1.069

Consiliul Local Ocna Sibiului

1. Amenajarea parcului balnear

2. Modernizarea si amenajarea salinelor exterioare

8.500

19.

JUDETUL SUCEAVA

TOTAL

9.500

 

Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc

Schi în România

9.500

20.

JUDETULTULCEA

TOTAL

25.500

 

Consiliul Judetean Tulcea

1. Amenajare plajă Sulina

2. Miniporturi în localitătile Sfântu Gheorghe, Murighiol

25.500

21.

JUDETUL VÂLCEA

TOTAL

8.000

 

Consiliul Local Băile Govora

1. Reabilitarea casei de cultură în vederea amenajării muzeului balnear

2. Constructie centru de informare turistică si bază de kinetoterapie

5.500

Consiliul Local Călimănesti

1. Centre de informare turistică în localitătile Călimănesti si Căciulata

2. Amenajare traseu pentru cură de teren

2.500

 

TOTAL GENERAL:

 

249.704


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, al Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 1 iulie 2009.

Nr. 767.

 


ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

COMPANIA NATIONALĂ DE AUTOSTRĂZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMÂNIA-S.A.

Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 16054368/15.01.2004

Nr. de ordine în registrul comertului: J40/552/15.01.2004

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATOR

Nr. rd.

2009 Propuneri

0

1

2

3

4

A.

VENITURI SI SURSE (I+II+III)

1

7.685.139,87

I.

VENITURI TOTALE

2

1.336.060,00

 

1

Venituri din exploatare - total, din care:

3

1.335.016.60

 

 

a)

venituri proprii

4

848.400.60

 

 

b)

transferuri curente pentru întretinerea infrastructurii rutiere

5

259.740.00

 

 

c)

transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere

6

140.329,00

 

 

d)

Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă credit extern BIRD SWAP preluat de MFP începând cu 01.01.2009

7

86.547.00

 

 

e)

sume repartizate din Fondul National de Dezvoltare pentru reparatii capitale

8

0,00

 

2

Venituri financiare - total, din care:

9

1.043,40

 

 

a)

venituri proprii

10

1.043.40

 

3

Venituri extraordinare

11

0,00

 

 

a)

Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

12

0,00

II.

SURSE DE LA BUGETUL STATULUI

13

4.571.490.00

 

1

Transferuri interne

14

2.731.681,00

 

 

a)

cofinantare împrumuturi rambursabile

15

131.962.00

 

 

b)

cofinantare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA * programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila+ cheltuieli neeligibile FC)

15

146.489.00

 

 

c}

cofinantare fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibile si neeliqibile)

17

59.351,00

 

 

d)

investitii (investitii ale agentilor economici cu capital de stat)

18

2.393.879.00

 

2

Sume repartizate din Fondul National de Dezvoltare pentru investitii

19

0,00

 

3

Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite externe

20

201.711,00

 

 

a)

Rambursări de credite

21

113.207.00

 

 

b)

Plăti de dobânzi

22

85.801.00

 

 

c)

Comisioane

23

2.703.00

 

4

Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă: contributia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garantia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009

24

646.757,00

 

5

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, din care:

25

991.341,00

 

 

a)

Programe FEDR

26

131.600.00

 

 

b)

Programe FC

27

848.085.00

 

 

c)

Alte facilităti si instrumente postaderare

(ITHACA)

28

11.656,00

 

III.

ALTE SURSE

29

1,784.758,87

 

1

Intrări de credite externe contractate de stat/cu garantia statului (nepreluate de MFP incepând cu 01.01.2009}

30

114.054.00

 

2

Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă: intrări de credite externe contractate de stat/cu garantia statului preluate de MFP începând cu 0101.2009

31

591.330,00

 

3

Fonduri externe nerambursabile

32

623.371.00

 

4

Credite contractate în nume propriu pentru rambursări

33

390.000.00

 

5

Credite contractate pentru exploatare

34

3.434.00

 

6

Aite fonduri ne rambursabi le (cheltuieli eligibile si neeligibile)

35

55.400.87

 

7

Credite programe calamităti, prin bugetul M T

36

0.00

 

B

Aite surse proprii pentru investitii*

37

7.169.00

B.

CHELTUIELI SI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI)

38

7.687.557,10

IV.

CHELTUIELI TOTALE:

39

1.199.495,60

 

1

Cheltuieli din exploatare - total, din care:

40

1.082.555,50

 

 

a)

cheltuieli materiale

41

55.124.00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

42

7 700.00

 

 

c)

cheltuieli ci. perse--aiul din care

43

217.265.76

 

 

 

c1) salarii

44

157.597,87

 

 

 

c2) contracte de mandat

45

80.30

 

 

 

c3) cheltuieli cu asigurările si protectia sociaiă. din care:

46

41 784.00

 

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

47

32.797.00

 

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pentru somaj

48

788.00

 

 

 

-cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

49

8.199,00

 

 

 

c4) alte cheltuieli cu personalul, din care:

50

17.803.59

 

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

50a

3.112.00

 

 

 

1 - tichete de cresa potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările si completările ulterioare

50 a1

15.84

 

 

 

2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

50 a2

1447.77

 

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

50 b

2.92100

 

 

 

- fond accidente de muncă si boli profesionale

50 b1

265.00

 

 

 

- fond garantare creante salariati

50 b2

394.00

 

 

 

- fond persoane cu handicap

50 b3

922.00

 

 

 

- contributii pentru concedii si indemnizatii

50 b4

1340.00

 

 

 

- tichete de masă

50 c

11 770.59

 

 

 

- tichete de vacantă

50 d

 

 

 

d)

amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

51

10.685,00

 

0

1

2

3

4

 

 

e)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

52

761 780.74

 

 

 

-cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

53

761.780.74

 

 

 

- cheltuieli de protocol, din cere:

54

120.00

 

 

 

- tichete de cadou potrivit Legii nr. 193/2006.

cu modificările si completările ulterioare

54 a

 

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

55

58.00

 

 

 

- tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

55 a

 

 

 

 

- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piele existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

55 b

 

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

56

 

 

 

 

- alte cheltuieli, din care

57

 

 

 

 

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

58

 

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

59

 

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

60

116.940,10

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

61

116.940.10

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

62

 

 

3

Cheltuieli extraordinare

63

0,00

V.

INVESTITII

64

5.962.814,87

 

1

plăti din cofinantare împrumuturi rambursabile

65

131.962.00

 

2

plăti din cofinantare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă+ cheltuieli neeliqibile FC )

66

146.489.00

 

3

plăti din cofinantare fonduri nerambursabile (programe ISPA)

67

114.751.87

 

4

plăti din intrări de credite externe contractate de stat/cu garantia statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009)

68

114.054.00

 

5

plăti din intrări de credite externe contractate de stat/cu garantia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009

69

591.330.00

 

6

plăti din fondun externe nerambursabile

70

623.371.00

 

7

rambursări credite externe

71

113.207.00

 

8

dobânzi si comisioane

72

88 504,00

 

9

plăti din transferuri si din Fondul National de Dezvoltare pentru investitii

73

2393.679,00

 

10

plăti din surse proprii pentru investitii*

74

7.169.00

 

11

plăti din credite programe calamităti, prin bugetul M.T

75

0,00

 

12

sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile si neeliqibile)

76

0.00

 

13

lucrări de investitii, finantare credit furnizor**

77

0.00

 

14

plăti din cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă: contributia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garantia statului preluate de MFP incepând cu 01.01 2009

78

646.757.00

 

15

plăti din proiecte cu finantare din fonduri externe ne rambursabile (FC. FEDR, ITHACA)

79

991.341.00

VI.

UTILIZĂRI SURSE

80

532.415,63

 

 

1

restituire credite contractate în nume propriu si plăti efecte comerciale

81

532.415,63

VII.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

82

136.564,40

VIII.

IMPOZIT PE PROFIT

83

 

IX.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

84

136.564,40

 

1.

Rezerve legale

85

 

 

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

86

136.564,40

 

3.

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

87

 

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumutur

88

 

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

39

 

 

6.

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de lard. 87, 88, 89, 90 st 91

90

 

 

7.

Participarea salariatilor la profit In limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referi ntă

91

 

 

8.

Minim 50% vârsâminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor/corn paniiior nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

92

 

 

9,

Profitul ne repartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

93

 

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

94

 

 

1

Venituri totale

95

1.336,060,00

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

96

1.199.495,60

 

3

Număr proqnozat de personal la finele anului

97

6.628

 

4

Nr. mediu de salariati total

98

6.405

 

5

Fond de salarii din care:

99

157.597,87

 

 

a)

fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

100

157.581.00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

101

16,87

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

102

2.050,23

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

103

1,850

 

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totalex1000)

104

897,79

 

9

Plăti restante

105

 

 

 

-preturi curente

106

437.650,40

 

 

-preturi comparabile

107

437.650,40

 

10

Creante restante

108

 

 

 

-preturi curente

109

44.276,32

 

 

-preturi comparabile

110

44.276,32

 

Indicator fizic = km echivalenti de drum întretinut/pers.

* Valorile prevăzute nu sunt incluse în total „venituri si surse" si în total „cheltuieli si utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. „amortizarea imobilizărilor corporale".

Având în vedere ca plătile aferente lucrărilor în sistem credit furnizor vor fi efectuate începând cu anul 2011, valoarea cheltuielilor aferente acestor lucrări începând cu anul 2009 va fi înscrisă în bugetul anului în care se vor efectua plătile.


 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind exercitarea atributiilor de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Cristina Ecaterina Corut, secretar general, exercită atributiile de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, până la numirea secretarului de stat, conform legii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2009.

Nr. 577.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 500/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Pricăjan Dan Aurel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Articolul unic din Decizia primului-ministru nr. 500/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Pricăjan Dan Aurel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 29 aprilie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Pricăjan Dan Aurel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judetului Hunedoara, atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Administratiei si Internelor. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau reprezentantul Ministerului Administratiei si Internelor la nivelul judetului unde îsi desfăsoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2009.

Nr. 578.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

Având în vedere dispozitiile art. 3 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare, si ale art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

în temeiul art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 113/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 20 mai 2008.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Cristina Trăilă

 

Bucuresti, 6 iulie 2009.

Nr. 107.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament are ca obiect reglementarea metodologiei de supraveghere de către Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a modului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Art. 2. - În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) A.N.R.M.A.P. - Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice;

b) C.N.S.C. - Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor;

c) U.C.V.A.P. - Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice din cadrul Ministerului Economiei;

d) directie de specialitate - compartimentul din cadrul A.N.R.M.A.P. care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, are atributii în exercitarea functiei de supraveghere a modului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;

e) agent constatator- persoana din cadrul A.N.R.M.A.P, împuternicită prin ordin al presedintelui A.N.R.M.A.P. pentru a desfăsura activitatea de supraveghere si de a aplica sanctiunile contraventionale prevăzute de legislatia aplicabilă domeniului achizitiilor publice;

f) echipă de control - echipa formată din 2 sau mai multi agenti constatatori;

g) echipă de control mixtă - echipa de control care cuprinde si alte persoane din cadrul unor institutii/autorităti publice cu care A.N.R.M.A.P. are încheiate protocoale de colaborare/acorduri în domeniul achizitiilor publice, gestionării fondurilor comunitare/nerambursabile, concurentei si al controlului;

h) autoritate contractantă - autoritătile definite conform art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare;

i) operator economic - operatorii care nu au calitatea de autoritate contractantă, dar care, în temeiul prevederilor legale în vigoare, au obligatia să aplice legislatia privitoare la achizitii publice;

j) măsuri de prevenire, stopare sau remediere a efectelor - măsurile adoptate, în conditiile legii, prin care se pot preveni, stopa sau remedia efectele produse de încălcarea ori eludarea prevederilor legale, altele decât aplicarea de sanctiuni, respectiv:

- sesizarea organelor competente ale statului, în măsura în care se constată fapte care excedează limitelor de competentă conferite A.N.R.M.A.P. prin actele normative în vigoare;

- formularea de actiuni în constatarea nulitătii absolute a contractelor/acordurilor-cadru, în cazurile în care legea prevede o astfel de posibilitate;

- recomandări si propuneri privind modul de aplicare a procedurilor de achizitie publică de către autoritătile contractante/operatorii economici;

k) plan lunar de supraveghere - documentul de planificare a activitătilor de supraveghere pentru o perioadă egală cu o lună calendaristică;


l) raport de control - documentul unilateral care se întocmeste de echipa de control ca urmare a efectuării procedurii de supraveghere;

m) proces-verbal de constatare a contraventiilor si sanctionare a contraventiilor- documentul care se întocmeste când se constată fapte care constituie contraventii potrivit normelor legale în materia achizitiilor publice;

n) regulament - prezentul regulament privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;

o) supraveghere - actiunea A.N.R.M.A.R prin care se desfăsoară activitatea de control al procedurilor de atribuire aplicate de către autoritătile contractante, inclusiv al procedurilor de achizitie publică impuse operatorilor economici de către autoritătile de management pentru derularea proiectelor finantate din fondurile structurale acordate României de către Uniunea Europeană; de constatare a faptelor prin care se încalcă sau se eludează prevederile legale în domeniu; de aplicare a sanctiunilor pentru acele fapte care constituie contraventie; de adoptare a măsurilor pentru prevenirea, stoparea si remedierea efectelor produse de încălcarea sau eludarea prevederilor legale în organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;

p) zile - zilele calendaristice, dacă nu se precizează zile lucrătoare.

Art. 3. - (1) În exercitarea functiei de supraveghere a achizitiilor publice, activitătile A.N.R.M.A.R sunt:

a) constatarea faptelor prin care se încalcă sau se eludează prevederile legale în domeniul achizitiilor publice;

b) sanctionarea faptelor prevăzute la lit. a), în măsura în care acestea constituie contraventii;

c) utilizarea măsurilor prin care se pot preveni, stopa sau remedia efectele produse de încălcarea ori eludarea prevederilor legale în organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, altele decât aplicarea de sanctiuni.

(2) A.N.R.M.A.R îndeplineste activitătile prevăzute la alin. (1) prin:

a) controlul planificat pe baza planului lunar de supraveghere, întocmit ca urmare a:

- solicitărilor autoritătilor de management;

- monitorizării sistemului de achizitii publice;

- deciziilor C.N.S.C, respectiv avizelor consultative emise de U.C.V.A.R după încheierea activitătii de monitorizare a acestora;

b) controlul neplanificat, ca urmare a:

- sesizărilor primite de la terti;

- sesizării din oficiu.

(3) Activitătile derulate în scopul îndeplinirii functiei de supraveghere nu pot depăsi în nicio situatie atributiile si competentele conferite A.N.R.M.A.R prin actele normative în vigoare.

(4) Obiect al supravegherii îl constituie numai acele proceduri de achizitii publice care sunt finalizate prin încheierea unui contract de achizitie publică, de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii.

(5) În situatia în care procedura de achizitie publică a fost anulată ca urmare a deciziei autoritătii contractante, obiectul supravegherii îl va constitui numai verificarea legalitătii acestei decizii.

Art. 4. - (1) Planul lunar de supraveghere se întocmeste până pe data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare, de către directia de specialitate din cadrul A.N.R.M.A.R

(2) Planul lunar de supraveghere se avizează de către vicepresedintele A.N.R.M.A.P, se aprobă de către presedintele

A.N.R.M.A.P si poate fi modificat, ori de câte ori este necesar, ulterior datei întocmirii acestuia.

 

CAPITOLUL II

Procedura de supraveghere

 

Art. 5. - (1) Procedura de supraveghere se efectuează de echipa de control, respectând următoarele etape:

a) întocmirea unei note de informare potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) transmiterea către autoritatea contractantă/operatorul economic a comunicării privind începerea procedurii de supraveghere;

c) efectuarea controlului procedurilor de atribuire aplicate de autoritătile contractante/operatorii economici;

d) încheierea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si/sau luarea măsurilor de prevenire, stopare ori remediere a efectelor, dacă este cazul;

e) întocmirea raportului de control;

f) transmiterea către autoritatea contractantă/operatorul economic a comunicării privind încetarea procedurii de supraveghere.

(2) Procedura de supraveghere se va desfăsura la sediul autoritătii contractante/operatorului economic si numai prin exceptie, în cazurile si conditiile prevăzute de prezentul regulament, la sediul A.N.R.M.A.P

(3) Pentru efectuarea activitătii de control în bune conditii, autoritatea contractantă/operatorul economic supus procedurii de supraveghere are obligatia de a pune la dispozitia echipei de control toate documentele si actele solicitate în termenele stabilite, precum si un spatiu adecvat desfăsurării acestei activităji, în cadrul sediului propriu.

(4) În cazul în care, pe parcursul desfăsurării procedurii de supraveghere, documentatia pusă la dispozitia echipei de control necesită o perioadă mai mare de analiză sau se impune extinderea obiectului controlului, perioada de efectuare a procedurii de supraveghere poate fi prelungită cu aprobarea presedintelui A.N.R.M.A.P.

Art. 6. - (1) Înainte de efectuarea controlului procedurilor de atribuire aplicate de autoritătile contractante/operatorii economici, echipa de control, desemnată de directorul directiei de specialitate, va întocmi o notă de informare, în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. a).

(2) Nota de informare va fi avizată de vicepresedinte si aprobată de presedintele A.N.R.M.A.P.

Art. 7. - (1) După aprobarea notei de informare prevăzute la art. 6, A.N.R.M.A.P, prin intermediul directiei de specialitate, are obligatia de a transmite autoritătii contractante/operatorului economic o comunicare privind începerea procedurii de supraveghere, care va cuprinde următoarele informatii:

a) perioada în care se va desfăsura procedura de supraveghere;

b) obiectul si perioada la care se raportează procedura de supraveghere.

(2) Modelul comunicării privind începerea procedurii de supraveghere este prevăzut în anexele nr. 2a) si 2b).

Art. 8. - (1) În efectuarea controlului procedurii de atribuire, echipa de control poate solicita note explicative reprezentantului legal al autoritătii contractante/operatorului economic sau oricărei persoane implicate în procedura de atribuire. Întrebările la care se va răspunde prin notele explicative vor fi formulate în mod clar, concis si concret, pentru a da posibilitatea unor răspunsuri la obiect.

(2) Modelul notelor explicative este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) În cazul în care persoana căreia i s-a solicitat o notă explicativă refuză să furnizeze răspunsurile solicitate pe loc, agentul constatator va stabili un termen rezonabil, care nu poate depăsi 24 de ore, pentru formularea răspunsului. În acest caz, agentul constatator va proceda la solicitarea notei explicative prin adresă scrisă, care se înregistrează la registratura autoritătii contractante/operatorului economic.


(4) Neprezentarea/Netransmiterea în termenul stabilit a documentelor si a notelor explicative solicitate de către A.N.R.M.A.R echivalează cu refuzul de a pune la dispozitia acesteia informatiile referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică, faptă sanctionată în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. - (1) După verificarea documentelor puse la dispozitia echipei de control, în măsura în care s-au constatat fapte care potrivit reglementărilor legale constituie contraventii, vor fi încheiate procese-verbale de constatare a contraventiilor.

(2) Constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor contraventionale, utilizarea căilor de atac împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, precum si executarea sanctiunilor contraventionale se efectuează în conformitate cu dispozitiile procedurilor stabilite prin legislatia în vigoare privind regimul juridic al contraventiilor.

(3) Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor va fi încheiat cu indicarea, pentru persoanele fizice răspunzătoare, a datelor personale din actul de identitate, inclusiv seria, numărul si codul numeric personal, ocupatia si locul de muncă, iar pentru persoanele juridice, denumirea, sediul, codul de identificare fiscală/codul unic de înregistrare la registrul comertului, precum si datele de identificare ale conducătorului institutiei/reprezentantului legal al acesteia.

(4) Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se întocmeste în 3 exemplare, dintre care unul pentru autoritatea contractantă/operatorul economic, si va fi semnat de către toti agentii constatatori care fac parte din echipa de control. Modelul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 10. - (1) Procedura de supraveghere va fi finalizată de echipa de control prin întocmirea unui raport de control.

(2) Raportul de control se întocmeste în termen de 30 zile de la data expirării perioadei prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), în două exemplare, se semnează pe fiecare pagină de către toti membrii echipei de control si va intra în circuitul de avizare si aprobare prevăzut de Regulamentul de organizare si functionare ai A.N.R.M.A.P. După aprobarea acestuia, echipa de control va transmite autoritătii contractante o comunicare privind încetarea procedurii de supraveghere la care va fi anexat, în copie, si raportul de control.

(3) Modelul comunicării privind încetarea procedurii de supraveghere este prevăzut în anexa nr. 5.

(4) Raportul de control va indica documentele puse la dispozitia echipei de control împreună cu elementele de identificare ale acestora, inclusiv mentiuni cu privire la întocmirea unui/unor proces-verbal/procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, si va fi însotit de orice acte, documente si note explicative, necesare sustinerii constatărilor.

(5) Constatările care se înscriu în raport trebuie să fie precise, fără stersături si corecturi si să se bazeze pe date si documente aferente procedurii de atribuire ce face obiectul verificării, eliminându-se orice elemente si descrieri personale, inutile si neconcludente, care încarcă nejustificat continutul acestuia.

(6) Neregulile, încălcarea sau eludarea prevederilor legale constatate se consemnează în raportul de control în mod obligatoriu, cu precizarea actelor normative încălcate, la nivel de articol, alineat si/sau literă. Pentru fiecare neregulă înscrisă se nominalizează persoana care nu a respectat prevederile legale, la nivel de persoană fizică si/sau persoană juridică.

(7) În măsura în care s-au constatat încălcări sau eludări ale prevederilor legale în materia achizitiilor publice, altele decât cele pentru care legea prevede sanctiuni contraventionale, agentii constatatori le vor preciza în raportul de control.

Art. 11. - Procedura de supraveghere se poate desfăsura la sediul A.N.R.M.A.P. În următoarele situatii:

a) procedurile de achizitie publică au fost începute si/sau finalizate sub imperiul altor acte normative decât cele care reglementează în prezent domeniul achizitiilor publice;

b) procedurile de achizitie publică intră sub incidenta art. 295 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare;

c) din motive temeinic justificate, la propunerea directorului directiei si cu aprobarea presedintelui A.N.R.M.A.P.

Art. 12. - (1) După finalizarea fiecărei proceduri de supraveghere se va întocmi un dosar de supraveghere care va contine, după caz, următoarele:

a) opisul documentelor de control, conform modelului din anexa nr. 6;

b) sesizarea, conform prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b);

c) nota de informare, întocmită potrivit prevederilor art. 6;

d) comunicarea privind începerea procedurii de supraveghere;

e) comunicarea privind încetarea procedurii de supraveghere;

f) documentele aferente fiecărei proceduri de atribuire supuse verificării;

g) declaratia pe propria răspundere a conducătorului autoritătii contractante/operatorului economic sau a reprezentantului legal;

h) notele explicative;

i) raportul de control;

j) procesul-verbal de constatare a contraventiei;

k) propunerile privind utilizarea mijloacelor de prevenire, stopare sau remediere a efectelor produse de încălcarea ori eludarea prevederilor legale;

l) oricare alte informatii/documente relevante pentru verificarea modului de atribuire a contractelor de achizitie publică.

(2) Dosarul de supraveghere poate fi pus doar la dispozitia instantelor judecătoresti si a celorlalte organe judiciare competente.

 

CAPITOLULUI

Agentii constatatori

 

Art. 13. - (1) Exercitarea functiei de supraveghere a A.N.R.M.A.P. se efectuează de către agentii constatatori, cu respectarea dispozitiilor prezentului regulament.

(2) Răspunderea agentilor constatatori pentru constatările efectuate si actele întocmite este individuală.

Art. 14. - (1) Agentii constatatori au următoarele drepturi si obligatii:

a) să efectueze procedurile de supraveghere, în conformitate cu prevederile prezentului regulament;

b) să constate faptele prin care se încalcă sau se eludează prevederile legale în domeniul achizitiilor publice si să aplice, dacă este cazul, sanctiunile corespunzătoare;

c) să propună presedintelui A.N.R.M.A.P. utilizarea măsurilor de prevenire, stopare sau remediere a efectelor produse de încălcarea ori eludarea prevederilor legale în organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, altele decât aplicarea de sanctiuni, conform modelelor din anexele nr. 7 si 8; adoptarea măsurii de formulare de actiuni în constatarea nulitătii absolute a contractelor de achizitie publică/acordurilor-cadru/contractelor de concesiune va fi dispusă de către Colegiul consultativ al A.N.R.M.A.P. după analizarea situatiei de fapt si de drept cuprinsă în raportul de control;

d) să solicite autoritătii contractante, în original si/sau în copie conformă cu originalul, toate documentele în legătură cu procedurile de achizitie publică, precum si note explicative, care pot contribui la stabilirea unor elemente relevante legate de procedurile de atribuire aplicate;


e) să se legitimeze ori de câte ori acest lucru este solicitat de către autoritătile contractante care sunt supuse procedurii de supraveghere;

f) să înscrie în Registrul unic de control al autoritătii contractante datele privitoare la actiunea de verificare;

g) să demonstreze obiectivitate si impartialitate în desfăsurarea procedurii de supraveghere;

h) să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si confidentialitatea în legătură cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostintă în exercitarea functiei publice, în conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public;

i) să nu pretindă sau să primească bani ori alte foloase materiale si să nu îsi creeze avantaje în legătură cu serviciul sau în calitate de agent constatator.

(2) În desfăsurarea activitătii de supraveghere, calitatea de agent constatator se atestă prin prezentarea legitimatiei de control, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9.

(3) Orice faptă săvârsită împotriva membrilor echipei de control se sanctionează potrivit dispozitiilor legale aplicabile.


 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Directia............................................................................................

Nr.............../...................

Aprobat

Presedinte,

..........................

Avizat

Vicepresedinte,

..........................

 

 

NOTĂ DE INFORMARE

 

 Sesizare primită de la...............................................................

 Sesizare din oficiu

Autoritatea contractantă la care se referă sesizarea.........................................................................................................

Obiectul sesizării:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 

Propuneri:

 Înaintarea petitiei către o altă institutie/autoritate competentă...........................................................................................

 Înaintarea petitiei către o altă directie din cadrul Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

.................................................................................................................................................................................................

 Clasare, întrucât.................................................................................................................................................................

 Conexare cu altă lucrare, respectiv......................................................................................................................................

 Neînceperea procedurii de supraveghere..........................................................................................................................

 Începerea procedurii de supraveghere...............................................................................................................................

 

Vizat.

Director general,

....................................

 

Întocmit

 

 

 

ANEXA Nr. 2a)
la regulament

 

 

ANTET

 

 

Nr.........../............

Către .........................................................................................................

În atentia domnului/doamnei.............................................................................

 

COMUNICARE

privind începerea procedurii de supraveghere

 

Prin prezenta, Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (A.N.R.M.A.P.) vă aduce la cunostintă că veti face obiectul unui control al procedurilor de atribuire a următoarelor contracte de achizitie publică:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Procedura de supraveghere se va desfăsura la sediul institutiei dumneavoastră începând cu data de/în perioada:

....................................................................................................................................................................................

Autoritatea contractantă/Operatorul economic va pune la dispozitia echipei de control următoarele documente:

....................................................................................................................................................................................

Toate documentele vor fi opisate, numerotate si însotite de o declaratie pe propria răspundere a conducătorului autoritătii contractante/operatorului economic sau reprezentantului legal al acesteia/acestuia, declaratie care să ateste faptul că acestea au fost prezentate echipei de control, în copie, conform cu originalul.

Procedura de supraveghere se va desfăsura în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 107/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.

 

Directia generală supraveghere, monitorizare si evaluare

Director general,

....................................

 

            Persoană de contact....................................Telefon..............................


 

ANEXA Nr. 2b)

la regulament

 

 

ANTET

 

 

Nr.........../............

Către .........................................................................................................

În atentia domnului/doamnei.............................................................................

 

COMUNICARE

privind începerea procedurii de supraveghere

 

Prin prezenta, Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (A.N.R.M.A.P.) vă aduce la cunostintă că veti face obiectul unui control al procedurilor de atribuire a următoarelor contracte de achizitie publică:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Procedura de supraveghere se va desfăsura la sediul A.N.R.M.A.P, dumneavoastră având obligatia de a ne pune la dispozitie, în termen de 5 zile de la data primirii prezentei comunicări, următoarele documente:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Toate documentele vor fi opisate, numerotate si însotite de o declaratie pe propria răspundere a conducătorului autoritătii contractante/operatorului economic sau reprezentantului legal al acesteia/acestuia, declaratie care să ateste faptul că acestea au fost prezentate echipei de control, în copie, conform cu originalul.

Procedura de supraveghere se va desfăsura în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 107/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.

 

Directia generală supraveghere, monitorizare si evaluare

Director general,

......................................

 

            Persoană de contact....................................Telefon..............................


 

ANEXA Nr.3

la regulament

 

 

ANTET

 

 

NOTĂ EXPLICATIVĂ

 

Subsemnatul(a),......................................................................................., având calitatea de..................................................

în cadrul......................................................., la întrebările puse de.................................................,în calitate de agent constatator

în cadrul Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, dau următoarele explicatii:

 

1. Întrebarea:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Răspuns:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

2. Întrebarea:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Răspuns:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

3. Observatii:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 

Persoana care a completat răspunsurile:

Numele si prenumele (în clar)

................................................................................

Functia.....................................................................

Semnătura................................................................

Agent constatator,

................................

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

 

ANTET

 

PROCES-VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiilor

seria...............nr..............

 

 

Încheiat în ziua ...... luna ...... anul ........., ora ........., în localitatea ............................................ Judetul/sectorul ...................., str. ...............................................nr. ........., et. ......., de către agentii constatatori ................................................................................, calitatea ........................................................................, legitimatie nr. ................. si ......................................., din cadrul Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (A.N.R.M.A.P.)

În urma controlului procedurilor de achizitie publică, efectuat în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, aplicate de .........................................................................................................., cu sediul în ..............................................., judetul/sectorul ........................................., str. ................................................... nr. ........, et. ......, CIF/CUI .................................., nr. de înregistrare la registrul comertului .............................................., datele de identificare ale conducătorului institutiei/reprezentantului legal ...........................................................................................................................................................

În data de................................................................................................

Locul săvârsirii faptei(lor).....................................................................................................................................

Descrierea faptei (lor) si urmarea acesteia(ora) vor fi consemnate în anexa la procesul-verbal.

Pentru săvârsirea faptei(lor) descrisă(e) contravenient este: ...............................................................................

Fapta(ele) descrisă(e) mai sus constituie contraventie (ii) conform: ............................................................................ si se sanctionează cu amendă de la ............................ la .................................., conform art. .............................din Ordonanta de urgentăa Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Stabilesc avertisment conform...................................../amendă în cuantum de...................(...................................) lei.

Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ.

Alte mentiuni (obiectiuni ale contravenientului).................................................................................................................

Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării. Plângerea si copia procesului-verbal se depun la sediul A.N.R.M.A.P./instantei de la domiciliul contravenientului.

Contravenientul nu este de fată/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal, fapt atestat de martorul:

..............................................., domiciliat în ........................str. ................................................ nr. ..........., bl. ..........., sc. ....., et. ......., judetul/sectorul ........................., act de identitate: .........seria ............nr. ..................., emis de ........................................................., cod numeric personal .........................................., semnătura: ..................................

Prezentul proces-verbal nu contine mentiunile referitoare la martor, deoarece:...................................................................

 

Semnătură agenti constatatori

..................................................

Semnătura (si stampila) contravenientului

..............................

 

Înstiintare de plată

 

Amenda în cuantum de................................. (..................................................................................) lei se va achita în contul nr. ..............................., deschis la Trezoreria ..........................................................................,  beneficiar ............................................................................................................

Chitanta de plată a amenzii se depune împreună cu copia de pe procesul-verbal sau se transmite de către contravenient prin postă recomandat la sediul A.N.R.M.A.P. din bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucuresti, cod fiscal A.N.R.M.A.P. 18125074. Amenda poate fi achitată la jumătate din minimul prevăzut de lege în termen de 48 de ore de la primirea prezentei înstiintări. Neachitarea amenzii în termenul legal de 15 zile de la data comunicării prezentei înstiintări atrage executarea silită conform prevederilor legale.

 

 

ANTET

ANEXĂ LA PROCES-VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiilor

seria...............nr..............

 

Descrierea faptei

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

 

Semnătură agenti constatatori

………………………………..

Semnătura (si stampila) contravenientului

..............................................................

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

 

ANTET

 

 

Nr.........../............

Către ............................................................................

În atentia domnului/doamnei.............................................................................

 

COMUNICARE

privind încetarea procedurii de supraveghere

 

            Prin prezenta, Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (A.N.R.M.A.P.) vă aduce la cunostintă că procedura de supraveghere a achizitiei publice începută prin Comunicarea nr............................./................................a încetat.

            Anexăm la prezenta Raportul de control nr......................./.......................

 

Directia generală supraveghere, monitorizare si evaluare

Director general,

.................................................

 


ANEXA Nr. 6

la regulament

 

Directia generală supraveghere, monitorizare si evaluare

Nr. ....../......

Vizat

Director general,

..................................

 

OPIS DOCUMENTE

 

*)

Documente

Pagina

 

Sesizarea

 

 

Nota de informare

 

 

Comunicarea privind începerea procedurii de supraveghere

 

 

Comunicarea privind încetarea procedurii de supraveghere

 

 

Documentele aferente fiecărei proceduri de atribuire supuse verificării

 

 

Notele explicative

 

 

Declaratia pe proprie răspundere a conducătorului autoritătii contractante/operatorului economic sau reprezentantului legal

 

 

Procesul-verbal de constatare a contraventiei

 

 

Raportul de control

 

 

Propuneri privind utilizarea mijloacelor de prevenire, stopare sau remediere a efectelor produse de încălcarea sau eludarea prevederilor legale

 

 

Oricare alte informatii/documente relevante pentru verificarea modului de atribuire a contractelor de achizitie publică

 

 

Întocmit

Agent constatator,

............................

 


*) Se bifează căsuta

 


ANEXA Nr. 7

la regulament

 

 

ANTET

 

 

Aprobat

Presedinte,

................................................

Avizat

Vicepresedinte,

............................

 

PROPUNERI LA RAPORTUL DE CONTROL

privind verificările efectuate la.....................

 

Ca urmare a procedurii de supraveghere efectuate la..........................................................................., echipa de control a constatat că:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) lit. c) din Regulamentul privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 107/2009, echipa de control propune ca măsură de ...................... a efectelor produse de încălcarea prevederilor legale în organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, altele decât aplicarea de sanctiuni, următoarele:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

 

Vizat

Director general,

……………………

Avizat

Compartiment juridic

…………………..

 

 

 

 

 

 

Echipa de control,

................................

 

ANEXA Nr. 8

la regulament

 

 

ANTET

 

 

Aprobat

Presedinte,

................................................

Avizat

Vicepresedinte,

............................

 

PROPUNERI LA RAPORTUL DE CONTROL

privind verificările efectuate la.....................

 

Ca urmare a procedurii de supraveghere efectuate la ............................................., echipa de control a constatat că: ........

.......................................................................................................................................................................................

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) lit. d)din Regulamentul privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 107/2009, echipa de control propune Colegiului consultativ al A.N.R.M.A.P, ca măsură de stopare a efectelor produse de încălcarea prevederilor legale, să se uzeze de dreptul de a solicita în instantă constatarea nulitătii absolute a contractului, drept conferit de art. 296(1) alin. (1) lit.......) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, după analizarea situatiei de fapt si de drept cuprinse în Raportul de control nr................/.................

 

Vizat

Director general,

……………………

Avizat

Compartiment juridic

…………………..

 

 

 

 

 

 

Echipa de control,

................................

 

ANEXA Nr. 9*)

la regulament

 

LEGITIMATIA DE CONTROL

- Model -

 

 


* Anexa nr. 9 este reprodusă în facsimil.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei

 

Având în vedere referatul de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti pe anul 2009, avizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Finantelor Publice,

în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare si ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limitele maxime, ce nu pot fi depăsite.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale  veniturilor aprobate,   Institutul   National  de  Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 24 aprilie 2009.

Nr. 267.


 

ANEXA

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

PENTRU URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI - URBANPROIECT

BUCURESTI

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2009

 

 

 

 

 

- mii lei -

Indicatori

Nr. rd.

Preliminat/ Realizări 2008

Program 2009

Crestere/ Descrestere 2009/2008

A

0

1

2

3=2/1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

4.611

4.621

100,21

I. VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea;

02

4.609

4.619

100.21

a) Venituri din activitatea de bază*)

03

4.399

4.399

100,00

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

04

210

220

104,76

c) Venituri din subventii de la bugetul de stat pentru investitii

05

108

125

115.74

2. VENITURI FINANCIARE

06

2

2

100

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

-

-

-

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

4.424

4.430

100,13

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

4.422

4.428

100.13

a) Bunuri si servicii

10

55

65

118,18

b) Cheltuieli de personal din care:

11

2.704

2.660

98,37

- cheltuieli cu salariile

12

2.065

2.053

99,41

- indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

44

11

25.00

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

76

72

94,73

- contributii de asigurări sociale de stat

15

395

425

107,59

- contributie de asigurări de somaj

16

19

10

52,63

- contributie de asigurări sociale de sănătate

17

114

107

93.85

- contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

18

8

3

37.5

- contributii pentru concedii si indemnizatii

19

18

17

94,44

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

20

5

5

100

- contributii la fondul de pensii facultative

21

-

-

-

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

80

40

50.00

- tichete de masă

23

46

-

-

- deplasări, detasări

24

34

40

117,64

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

81

86

106,17

d) Cheltuieli de protocol

26

1

2

200

e) Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

-

-

-

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

-

-

-

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

9

40

444

- tichete de crese

30

-

-

-

- tichete cadou

31

-

-

-

h) Alte cheltuieli

32

1.572

1.575

100,19

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

2

2

100

- cheltuieli privind dobânzile

34

-

-

-

- alte cheltuieli financiare

35

2

2

100

3. Cheltuieli extraordinare

36

-

-

-

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

37

187

191

102.13

IV. IMPOZIT PE PROFIT

38

32

31

96,87

V. REZULTATUL NET

39

155

160

103,22

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

40

-

-

-


A

0

1

2

3=2/1

VIL PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

41

155

160

103,22

a) pentru cointeresarea personalului

42

31

32

103,22

b) pentru finantarea dezvoltării institutului national

43

62

64

103,22

c) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

44

62

64

103,22

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

45

170

189

111,17

1. Surse proprii

46

62

64

103,22

2. Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

47

108

125

115.74

3. Credite bancare pentru investitii

48

-

-

-

- interne

49

-

-

-

- externe

50

-

-

-

4. Alte surse

51

-

-

-

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

52

91

189

207.69

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

53

-

-

-

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

54

-

-

-

- interne

55

-

-

-

- externe

56

-

-

-

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01)

57

4.611

4.621

100,21

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

58

4.424

4.430

100.13

3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58)

59

187

191

102,13

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

60

79

79

100,00

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

61

61

61

100,00

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

62

2.077,77

2.104,7

101,29

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

63

2.656,82

2.691,18

101,29

7. Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58* 100)

64

4,22

4,31

102,13

8. Rata rentabilitătii financiare rd.39*100 capital propriu

65

300,27

309,96

103.22

10. Plăti restante

66

249

 

 

11. Creante de încasat

67

479

 

 


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetări / Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică - inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt în suma de 770.871 mii lei, încheiate până la data de 31,12.2008 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 0 mii lei.

*) Veniturile din subventii rd. 05 se evidentiază fără a se lua la calculul profitului, deoarece fac parte din categoria bugetară transferuri".

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

 


 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - ÎNCERC Bucuresti din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei

 

Având în vedere referatul de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - ÎNCERC Bucuresti pe anul 2009, avizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Finantelor Publice,

în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare si ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - ÎNCERC Bucuresti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limitele maxime, ce nu pot fi depăsite.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare- Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor- ÎNCERC Bucuresti va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor- ÎNCERC Bucuresti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 24 aprilie 2009.

Nr. 268.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mii lei

INDICATORI

Nr.rind

Realizări

Program

Crestere/

2008

2009

descrestere

Preliminat

 

2009/2008

A

0

1

2

3=2/1

1 VENITURI TOTALE, din care:

1

16.935

18.117

106,93

1JVENITURI DIN EXPLOATARE, din care

2

16.929

18.110

106,93

a) Venituri din activitatea de baza*)

3

15.309

16.380

107,00

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare - dezvoltare

4

1.620

1.730

106,79

c) Venituri din subventii de la bugetul de stat pt investitii

5

1.692

2.000

118.20

2) VENITURI FINANCIARE

6

6

7

116.67

3) VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

 

 

II CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

16.522

17.672

106,96

1) Cheltuieli de exploatare total, din care:

9

16,521

17.670

106,95

a) Bunuri si servicii

10

4.695

5,050

107,56

b) Cheltuieli de personal, din care

11

9973

10795

108,24

- cheltuieli cu salariile

12

7.381

7.900

107,03

-indemnizatiile membrilor Cons de Administratie

13

81

81

100,00

-drepturile salariale ale directorului (general)

14

120

120

100.00

- contributii pentru asigurări sociale de stat

15

1.358

1.643

120,99

- contributii pentru asigurările de somaj

16

72

40

55,56

- contributii pentru asigurările sociale de sănătate

17

411

411

100,00

- contributii pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

18

51

21

41,18

- contributii pentru concedii si indemnizatii

19

64

67

104,69

 

A

0

1

2

3=2/1

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

20

18

20

111,11

- contributii la fondul de pensii facultative

21

 

 

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

618

693

112,14

- deplasări, detasări

23

188

200

106,38

- tichete de masa

24

430

493

114,65

c) Chelt.de exploatare privind amortizarea si provizioanele

25

1 229

1.250

101,71

d) Cheltuieli de protocol

26

13

9

69,23

e)Cheltuieii de reclama si publicitate

27

25

27

108,00

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

 

 

g) Cheltuieli prevăzute la art.21(3 - litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul F

29

91

95

104,40

- tichete de crese

30

 

 

 

- tichete cadou

31

 

 

 

h) Alte cheltuieli

32

495

444

89,70

2) Cheltuieli financiare, din care

33

1

2

200,00

- cheltuieli privind dobânzile

34

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

35

1

2

200,00

3) Cheltuieli extraordinare

36

 

 

 

III. REZULTATUL BRUT (profit / pierdere)

37

413

445

107,75

IV. IMPOZIT PE PROFIT

38

66

71

107,75

V.REZULTATUL NET

39

347

374

107,75

VI.ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

40

 

 

 

VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR

41

347

374

107,78

a) Pentru cointeresarea personalului

42

69

75

108,70

b)Pentru finantarea dezvoltării institutului national

43

209

224

107,18

c)Pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

44

69

75

108,70

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

45

3.130

3.474

110,99

1. Surse proprii

46

1.438

1.474

102,50

2.Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

47

1.592

2.000

118.20

3. Credite bancare pentru investitii

48

 

 

 

- interne

49

 

 

 

- externe

50

 

 

 

4 Alte surse

51

 

 

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

52

1.664

3.474

208.77

1. Investitii, inclusiv investii in curs la finele anului

53

1.664

3.474

208.77

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

54

 

 

 

- interne

55

 

 

 

- externe

56

 

 

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd.01)

57

16.935

18.117

106.98

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

58

16.522

17.672

106,96

3.Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)

59

413

445

107.75

4. Număr mediu de personal, total institut din care

60

267

267

100.00

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

61

205

205

100.00

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/pers/luna

62

2.249

2.412

107,25

6.Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare lei/pers/luna

63

2.380

2.545

106,93

7,Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)

64

2,50

2,52

100.74

9.Rata rentabilitătii financiare (rd.39*100)/capital propriu

65

286

2.71

94,75

10.Plati restante

66

241

 

 

11.Creante de incasat

67

283

 

 


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării/ Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt in suma de 8.210 mii lei, incheiate pana la data de 28.02,2009, iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt in suma de......-.....mii lei.


 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

Având în vedere raportul depus în temeiul art. 30 alin. 4 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatând îndeplinite conditiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 30 alin. 4 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de renuntare la cetătenia română ale persoanelor care au obtinut cetătenia altui stat, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererea de renuntare la cetătenia română a persoanei care a obtinut promisiunea acordării unei alte cetătenii, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 iulie 2009.

Nr. 1.787/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

1. Paul Nicolae, fiul lui Paul Petru si Catita, născut la data de 13 aprilie 1964 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 8075 Hart bei Graz, Pachern-Haupststr. 31/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. 6 Martie nr. 45/47, ap. 113, judetul Timis. (215/Rc/2007)

2. Scott Ioana-Panseluta, fiica lui Pătrascu Alexandru si Panseluta-Smaranda, născută la data de 22 mai 1977 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 237 Dartmouth Ave, Fair Haven, NJ 07704. (2.945/RC/2005)

 

ANEXA Nr. 2

 

            Havran Anuta, fiica lui Simoc Alexandru si Condea losana, născută la data de 9 martie 1974 în localitatea Ineu, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 7000 Eisenstadt, Kasernenstr. 7a/7, cu ultimul domiciliu din România în Arad, Str. Dunării nr. 135, judetul Arad. (369/Rc/2007) Copii minori: Havran Anna-Maria, născută la data de 5.05.2000.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.