MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 472/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 472            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 8 iulie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

247. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu si introducerea pe piată a organismelor modificate genetic

 

1.112. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu si introducerea pe piată a organismelor modificate genetic

 

1.133. - Decret pentru numirea unui consilier prezidential

 

1.134. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Centrului de Instruire pentru Infanterie si Vânători de Munte „Constantin Brâncoveanu"

 

1.135. - Decret pentru numirea în functie a procurorului sef adjunct al Sectiei judiciare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            759. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            576. - Decizie privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Antonel Jîjîie din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de director executiv în cadrul Institutiei Prefectului - judetul Dâmbovita

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.784/C.- Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

            17. - Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti care au depus până la data de 7 iulie 2009 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 610/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea unui primar si a unui consiliu local

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu si introducerea pe piată a organismelor modificate genetic

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43 din 23 mai 2007 privind introducerea deliberată în mediu si introducerea pe piată a organismelor modificate genetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 28 iunie 2007, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei de urgentă se modifică si va avea următorul cuprins:

„ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind introducerea deliberată in mediu a organismelor modificate genetic"

2. La articolul 1 alineatul (4), literele b) si f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) activitătii de transport al organismelor modificate genetic pe calea ferată, pe drumurile publice, pe căile de navigatie interioare, pe mare sau prin aer, cu exceptia prevederilor privind evaluarea riscului si planul de urgentă;

f) autorizării introducerii pe piată si miscării transfrontiere a medicamentelor de uz uman si veterinar, continând organisme modificate genetic sau constând din organisme modificate genetic ori o combinatie de organisme modificate genetic, care sunt reglementate prin legislatia specifică;".

3. La articolul 2 alineatul (1) punctul 6, partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„6. introducere pe piată - punerea la dispozitie a organismelor modificate genetic, contra cost sau gratuit, unor persoane autorizate pentru activităti cu organisme modificate genetic, reprezentând introducere deliberată în mediu care se supune cerintelor prevăzute la cap. III. în sensul prezentei ordonante de urgentă, nu este considerată introducere pe piată:".

4. La articolul 2 alineatul (1), punctele 12, 15 si 24 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„12. evaluarea riscului asupra sănătătii umane si a mediului - procesul menit să evalueze riscurile directe sau indirecte, imediate ori întârziate, pe care introducerea deliberată în mediu sau introducerea pe piată a organismelor modificate genetic le poate avea asupra sănătătii umane si a mediului si care se realizează în conformitate cu anexa nr. 2;

15. miscare transfrontieră - deplasarea intentionată a organismelor modificate genetic, respectiv introducerea pe teritoriul national, exportul în afara Comunitătii Europene si tranzitul frontieră-frontieră;

24. probă de control, probă-martor- conform art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.829/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare si furajele, modificate genetic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L268 din 18 octombrie 2003. Se prelevă pentru certificarea tipului de modificare genetică;".

5. La articolul 2 alineatul (1), punctul 25 se abrogă.

6. La articolul 2 alineatul (1), punctul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

„26. locatie - locul unde are loc introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic;".

7. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Persoana prevăzută la alin. (1) este responsabilă pentru exactitatea informatiilor incluse în notificare si în toate documentele transmise autoritătilor nationale si comunitare în procedura de autorizare."

8. La articolul 6, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Comisia pentru securitate biologică examinează din punct de vedere stiintific studiul privind evaluarea riscului pentru sănătatea umană si mediu si emite un aviz stiintific pentru introducerea deliberată în mediu a organismului modificat genetic supus procedurii de autorizare.

(4) Autoritatea competentă informează si consultă publicul, primeste informatiile de la Comisia pentru securitate biologică si autoritătile implicate si asigură transmiterea informatiilor si/sau a deciziilor luate în aplicarea prezentei ordonante de urgentă, după caz, către autoritătile implicate, către Comisia pentru securitate biologică, către public si către notificator."

9. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Deciziile finale ale autoritătii competente, în conformitate cu cap. II si III, se emit după consultarea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului."

10. La articolul 7, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În situatia în care au loc introduceri deliberate în mediu ori pe piată ale unuia sau mai multor organisme modificate genetic ori se realizează o miscare transfrontieră a acestora, în mod ilicit, organul de control solicită notificatorului sau, după caz, operatorului economic aplicarea măsurilor necesare pentru a opri aceste activităti si, dacă este cazul, dispune aplicarea măsurilor pentru remedierea efectelor adverse. Aceste informatii sunt transmise prin intermediul autoritătii competente către celelalte autorităti implicate si către public. Informatiile privind miscarea transfrontieră ilicită sunt transmise Comisiei Europene si celorlalte state membre, prin intermediul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului."

11. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Autoritatea competentă si organul de control publică pe adresa proprie de internet, cel mai târziu la sfârsitul primului trimestru al fiecărui an, un raport asupra activitătilor din anul anterior. Acest raport trebuie avizat în prealabil de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului."

12. La articolul 9, alineatul (5) se abrogă.

13. La articolul 10, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Organismele modificate genetic continând gene de rezistentă la antibiotice, folosite în tratamentul afectiunilor umane sau veterinare, care pot avea efecte adverse asupra sănătătii umane si asupra mediului, prevăzute la alin. (1), nu pot fi introduse pe piată, în conformitate cu prevederile cap. III, dacă


este dovedit că acestea au fost inserate prin modificare genetică."

14. La articolul 11 alineatul (2), partea introductivă si literele d), e) si j) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului asigură aplicarea principiului precautiei, pentru evitarea efectelor adverse potentiale ale organismelor modificate genetic asupra sănătătii umane si asupra mediului în domeniul obtinerii, utilizării si comercializării acestor organisme definite conform art. 2. Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului are următoarele responsabilităti:

d) avizează rapoartele anuale de activitate întocmite de autoritatea competentă si organul de control, în conformitate cu prezenta ordonantă de urgentă;

e) asigură, împreună cu autoritatea competentă, comunicarea cu Comisia Europeană si celelalte state membre, pe baza informatiilor furnizate de autoritatea competentă, în conformitate cu prezenta ordonantă de urgentă;

j) asigură aplicarea prevederilor art. 42 privind clauza de salvgardare;".

15. La articolul 11 alineatul (3) litera a), punctele 6, 7 si 9 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„6. emite autorizatiile/acordurile conform prezentei ordonante de urgentă, le revizuieste, le suspendă sau le retrage;

7. informează autoritătile, publicul despre revizuirea, suspendarea sau retragerea autorizatiilor/acordurilor, precum si despre eventuale accidente;

9. colaborează cu autoritătile nationale si comunitare în procesul de autorizare a organismelor modificate genetic pentru utilizare directă ca aliment sau hrană pentru animale ori ca medicamente si produse de uz uman sau veterinar, după caz, dacă necesită o evaluare a riscului asupra mediului;".

16. La articolul 11 alineatul (3), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) realizează si gestionează Registrul national privind informatia despre modificările genetice din organismele modificate genetic, prevăzut la art. 48 alin. (4), si Registrul privind locatiile pentru introducerea deliberată în mediu, conform cap. II si III, prevăzut la art. 48 alin. (5);".

17. La articolul 11, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Autoritatea competentă consultă în procesul decizional si în situatii de urgentă sau în cazul evenimentelor cu impact transfrontieră, după caz, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, experti nationali sau comunitari, organisme stiintifice nationale si internationale si poate solicita elaborarea unor studii de specialitate."

18. La articolul 11 alineatul (5), literele d) si e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,d) informează autoritatea competentă privind rezultatele controlului/inspectiei în domeniul organismelor modificate genetic si privind măsurile adoptate si transmite, în termen de cel mult 15 zile, o copie a raportului de sinteză cuprinzând concluziile controlului/inspectiei;

e) furnizează către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului datele necesare participării României la procedura internatională si comunitară de informare în domeniul biosecuritătii (BCH), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.946/2003 si Legea nr. 59/2003;".

19. La articolul 11 alineatul (7), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„(7) Pentru îndeplinirea obligatiilor conform prezentei ordonante de urgentă, autoritatea competentă consultă Comisia pentru securitate biologică. Atributiile Comisiei si modul de organizare si functionare ale acesteia sunt după cum urmează:".

20. La articolul 11 alineatul (7) litera a), partea introductivă se abrogă.

21. La articolul 11 alineatul (7) litera a), după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:

„8. colaborează cu organisme similare din alte state membre, cu experti nationali sau internationali în exercitarea atributiilor conform prezentului act normativ."

22. La articolul 11 alineatul (7), litera b) se abrogă.

23. La articolul 11 alineatul (7), după litera c) se introduc sase noi litere, literele d)-i), cu următorul cuprins:

,,d) Comisia pentru securitate biologică se compune din 12 membri titulari si 4 membri supleanti, specializati în domeniile reglementate prin prezenta ordonantă de urgentă, care detin titluri academice si/sau universitare si sunt personalităti stiintifice consacrate. Membrii Comisiei pentru securitate biologică provin din următoarele institutii:

1. 3 membri titulari si un membru supleant, din Academia Română si/sau din institutiile aflate în subordinea acesteia;

2. 3 membri titulari si un membru supleant, din Academia de Stiinte Agricole si Silvice «Gheorghe lonescu-Sisesti» si/sau din institutiile aflate în subordinea/coordonarea acesteia;

3. 3 membri titulari si un membru supleant, din Academia de Stiinte Medicale si/sau din institutiile aflate în subordinea/ coordonarea acesteia;

4. 3 membri titulari si un membru supleant, din universităti si institute de cercetare-dezvoltare cu profil biologic, agricol, medical, protectia mediului si alte domenii conexe;

e) componenta Comisiei pentru securitate biologică se stabileste pe baza propunerilor transmise de conducătorii institutiilor mentionate la lit. d) si se aprobă prin ordin al autoritătii publice centrale pentru protectia mediului;

f) Comisia pentru securitate biologică îsi desfăsoară activitatea legal în prezenta a cel putin două treimi din totalitatea membrilor săi si emite avize stiintifice cu minimum două treimi din cele 12 voturi;

g) Comisia pentru securitate biologică îsi desfăsoară activitatea după un regulament de organizare si functionare propriu aprobat cu majoritatea de voturi a membrilor, în prima sedintă a acesteia;

h) membrii Comisiei pentru securitate biologică sunt obligati să declare eventuale situatii de conflict de interese. Participarea la avizare este decisă de către Comisie;

i) Comisia pentru securitate biologică poate consulta experti nationali, pe o perioadă determinată, pentru solutionarea aspectelor de evaluare a riscurilor si a altor atributii legale. în acest scop stabileste o listă de experti, care sunt potentiali colaboratori. Plata membrilor Comisiei pentru securitate biologică, a expertilor, precum si costurile activitătilor tehnico-administrative legate de functionarea Comisiei se asigură de către autoritatea competentă din bugetul propriu. Cuantumul indemnizatiilor pentru membrii Comisiei si experti se stabileste prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului."

24. La articolul 11 alineatul (8), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) În îndeplinirea obligatiilor de inspectie si control, organul de control poate colabora pe bază de contract, după caz, cu laboratoare nationale si internationale, acreditate pentru executarea determinărilor/analizelor de specialitate. Plata serviciilor se asigură din bugetul propriu, cu exceptia situatiilor în care responsabilitatea determinărilor revine notificatorului/ detinătorului autorizatiei, acordului/operatorului, conform legislatiei în vigoare."

25. La articolul 11, alineatul (10) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(10) Autoritatea competentă poate solicita autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, după consultarea Comisiei pentru securitate biologică si a autoritătilor implicate, restrictionarea provizorie sau interzicerea utilizării si/sau a comercializării unui organism modificat genetic, ca atare sau componentă a unui produs, pe teritoriul national, prin aplicarea procedurii comunitare privind clauza de salvgardare, prevăzută ia art. 42. De asemenea, autoritatea competentă asigură aplicarea măsurilor necesare în situatia unor riscuri majore, în colaborare cu notificatorul si autoritătile implicate, conform competentelor."

26. La articolul 12 alineatul (1), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Art. 13-26 nu se aplică în cazul medicamentelor si produselor de uz uman, care constau din sau contin organisme modificate genetic ori o combinatie de asemenea organisme, definite conform art. 2 alin. (1), dacă introducerea lor deliberată în mediu, în alte scopuri decât acela de introducere pe piată, este autorizată cu îndeplinirea următoarelor cerinte:".

27. La capitolul II, după titlul sectiunii a 2-a „Notificarea se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

„Art. 12*1. - Notificările privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, reprezentând plantele superioare modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piată, se transmit pentru consultare si aviz de către autoritatea competentă numai Comisiei pentru securitate biologică si autoritătii publice centrale pentru agricultură."

28. La articolul 13 alineatul (2) litera c), punctele 1-3 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„1. informatii de ordin general;

2. informatii privind organismele modificate genetic;

3. locatia/locatiile unde are/au loc introducerea/introducerile deliberată/deliberate în mediu;".

29. La articolul 13 alineatul (2) litera c), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:

„31. numai datele prezentate de către notificator la art. 13 alin. (2) pct. 3 cu privire la locatia/locatiile introducerii deliberate în mediu pot fi făcute publice, si anume locatia/locatiile cu referire la unitatea administrativ-teritorială. Celelalte date prezentate de către notificator sunt considerate confidentiale si pot fi puse la dispozitia celorlalte autorităti si a publicului numai ia solicitarea scrisă si motivată a acestora;".

30. La articolul 13 alineatul (2) litera c), punctele 4-6 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„4. informatii privind conditiile de introducere si mediul potential receptor, specifice fiecărei locatii prevăzute la pct. 3;

5. informatii privind interactiunile dintre organismele modificate genetic si mediu;

6. un plan de monitorizare, în conformitate cu părtile relevante din anexa nr. 3, pentru a identifica efectele pe care le pot avea organismele modificate genetic asupra sănătătii umane si asupra mediului;".

31. La articolul 13, alineatele (4)-(6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(4) Notificarea se transmite autoritătii competente în limba română, în format electronic, precum si pe suport hârtie, în două exemplare originale, prin postă, cu confirmare de primire, sau se depune la autoritatea competentă, care înregistrează notificarea la data primirii. Rezumatul notificării si evaluarea riscului se transmit, obligatoriu, si în limba engleză. în situatiile prevăzute la art. 25 alin. (2), notificarea se transmite în limbile română si engleză, în format electronic.

(5) Informatiile suplimentare, cerute ulterior notificatorului, se transmit, de asemenea, în limbile română si engleză, în format electronic, precum si pe suport hârtie.

(6) Notificatorul este obligat să asigure probe-martor din organismul modificat genetic, precum si metoda de detectie către reprezentantul legal al organului de control si/sau al autoritătii competente, în vederea efectuării de analize, odată cu notificarea sau cel mai târziu în 5 zile de la efectuarea importului sau de la introducerea pe teritoriul national."

32. La articolul 15, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care notificarea se acceptă, autoritatea competentă înscrie notificarea în registrul prevăzut la art. 11 alin. (3) lit. g), informează în scris notificatorul si îi comunică numărul de înregistrare al notificării, precum si numărul de copii ale dosarului de notificare, necesare în procesul de autorizare, pe care trebuie să le depună la autoritatea competentă în termen de cel mult 7 zile. Orice întârziere în transmiterea documentatiei conduce automat la prelungirea celorlalte termene cu durata întârzierii."

33. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Comisia pentru securitate biologică si autoritătile implicate înstiintează autoritatea competentă dacă au nevoie de informatii suplimentare de la notificator si îsi motivează cererea.

(2) Autoritatea competentă solicită motivat notificatorului orice informatii suplimentare. După primirea informatiilor suplimentare solicitate de la notificator, autoritatea competentă le transmite Comisiei pentru securitate biologică si/sau autoritătilor implicate. Orice întârziere în transmiterea informatiei suplimentare de către notificator conduce automat la prelungirea ceiorlalte termene cu durata întârzierii.

(3) Comisia pentru securitate biologică este informată despre observatiile formulate de autoritatea competentă sau de către celelalte state membre, precum si despre observatiile publicului.

(4) Autoritatea competentă poate decide să suspende curgerea termenului prevăzut la art. 18 alin. (1) pe perioada în care se asteaptă transmiterea informatiilor suplimentare si aduce la cunostinta notificatorului, Comisiei pentru securitate biologică si/sau autoritătilor implicate, după caz, decizia de suspendare a curgerii termenului.

(5) Autoritătile implicate transmit avizul lor autoritătii competente în termen de 15 zile de la data primirii avizului Comisiei pentru securitate biologică.

(6) În termen de 60 de zile de la data începerii procedurii prevăzute la art. 15 alin. (4), Comisia pentru securitate biologică transmite avizul fundamentat stiintific la autoritatea competentă si la fiecare dintre autoritătile implicate. Pentru autoritatea competentă avizul se transmite în limba română si în limba engleză."

34. La articolul 17, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) În termen de 10 zile de la încheierea consultării publicului, autoritatea competentă elaborează o sinteză a observatiilor acestuia, pe care o transmite autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, autoritătilor implicate si Comisiei pentru securitate biologică."

35. La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Autoritatea competentă stabileste si aplică, după consultarea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, măsurile privind asigurarea participării publicului la luarea deciziei, în conformitate cu legislatia în vigoare."

36. La articolul 18, alineatele (1), (2) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) În termen de cel mult 90 de zile de la data începerii procedurii, stabilită conform art. 15 alin. (4), referitor la autorizarea introducerii deliberate în mediu, în alte scopuri decât introducerea pe piată, autoritatea competentă ia o decizie pe baza avizului fundamentat stiintific al Comisiei pentru securitate biologică, a avizelor autoritătilor implicate, a sintezei consultării publicului, precum si pe baza consultării statelor membre, în conformitate cu prevederile art. 25.

(2) Pentru a calcula termenul de 90 de zile, prevăzut la alin. (1), nu se iau în considerare perioada în care se asteaptă copiile dosarului de notificare, conform art. 15 alin. (2), si perioadele de timp în care autoritatea competentă asteaptă informatiile suplimentare de la notificator si asigură consultarea si participarea publicului la luarea deciziei. Procedura privind consultarea si participarea publicului nu trebuie să depăsească cu mai mult de 30 de zile termenul de 90 de zile.

(6) Autoritatea competentă publică autorizatia pe adresa sa de internet si transmite câte o copie autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, Comisiei pentru securitate biologică, organului de control si fiecărei autorităti implicate în procesul decizional, în termende 7 zile de la data achitării tarifului de către notificator."

37. La articolul 18 alineatul (8), litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) locatiile aprobate, cu indicarea exactă a suprafetelor pentru testare;".

38. La articolul 21, alineatele (2) si (3) se abrogă.

39. La articolul 22, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 22. - (1) Cel mai târziu la data de 15 decembrie a fiecărui an în cursul căruia are loc o introducere deliberată în mediu a unui organism modificat genetic, ca atare sau componente ale unor produse, autorizată conform prezentului capitol si, ulterior, la orice intervale prevăzute în autorizatie, pe baza rezultatelor evaluării riscului asupra mediului si sănătătii umane, notificatorul transmite autoritătii competente un raport cuprinzând rezultatul introducerii/introducerilor si indică, dacă este cazul, orice astfel de organisme sau componente pe care notificatorul intentionează să le notifice ulterior."

40. La articolul 24, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Al. 24. - (1) Autoritatea competentă poate suspenda sau retrage autorizatia privind introducerea deliberată în mediu emisă conform prezentului capitol, în următoarea situatie: conditiile impuse prin autorizatie nu sunt sau nu mai sunt îndeplinite si nu a putut fi găsită nicio solutie alternativă la suspendarea/retragerea autorizatiei de către autoritatea competentă. Dacă este cazul, se cere, în prealabil, avizul Comisiei pentru securitate biologică.

(2) Suspendarea/retragerea autorizatiei se face după o notificare prealabilă, prin care se poate acorda un termen pentru îndeplinirea obligatiilor; pe perioada suspendării desfăsurarea activitătilor este interzisă."

41. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 26. - (1) Anual, autoritatea competentă transmite Comisiei Europene, în scopul informării autoritătilor competente din celelalte state membre, lista deciziilor finale luate pe baza cererilor de autorizare conform registrului prevăzut la art. 11 alin. (3) lit. g), incluzând, dacă este cazul, motivele respingerii notificărilor, precum si rezultatele introducerilor, conform prevederilor art. 22.

(2) Anual, autoritatea competentă transmite Comisiei Europene, cu avizul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, o listă a organismelor modificate genetic care au fost introduse deliberat în mediu, pentru care s-au aplicat procedurile simplificate, conform prezentei ordonante de urgentă, precum si o listă a notificărilor respinse conform aceleiasi sectiuni, pentru a fi transmise autoritătilor competente ale celorlalte state membre."

42. Titlul capitolului III se modifică si va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL III

Introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, ca atare sau componente ale unor produse în scopul introducerii pe piată"

43. La articolul 27, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Art. 29-42 nu se aplică niciunui organism modificat genetic, ca atare sau componentă a unui medicament ori produs medicamentos de uz uman sau veterinar. Acestea se supun procedurii de autorizare conform Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea si supravegherea medicamentelor de uz uman si veterinar si de instituire a unei Agentii Europene pentru Medicamente, denumit în continuare Regulamentul nr. (CE) 726/2004.

(3) Procedura de autorizare prevăzută la alin. (2) se poate aplica numai medicamentelor si produselor modificate genetic sau constând dintr-un organism modificat genetic pentru care a fost emisă, de autoritatea competentă privind introducerea deliberată în mediu, o autorizatie privind introducerea deliberată în mediu pentru scopuri de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile cap. II."

44. Articolul 28 se abrogă.

45. La articolul 29, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Orice persoană juridică, care doreste să introducă pe piată, pentru prima dată, un organism modificat genetic sau o combinatie de asemenea organisme, ca atare sau componentă a unui produs, trebuie să transmită în prealabil o notificare către autoritatea competentă, dacă România este statul unde se intentionează introducerea pe piată, pentru prima dată, a acestui organism modificat genetic, pentru a obtine autorizatia prevăzută la art. 4 alin. (1). Notificarea se transmite în format electronic, în limbile română si engleză, precum si pe suport hârtie, în două exemplare originale, prin postă, cu confirmare de primire, sau se depune la autoritatea competentă, care înregistrează notificarea la data depunerii."

46. La articolul 29 alineatul (2) litera c), punctul 6 se abrogă.

47. La articolul 30 alineatul (5), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) rezumatul notificării, prevăzut la art. 29 alin. (2) lit. d), în limba engleză, către autoritătile competente ale celorlalte state membre si către Comisia Europeană."

48. Articolul 32 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) În termen de 5 zile de la data începerii procedurii de autorizare, autoritatea competentă declansează procedura de consultare si participare a publicului la luarea deciziei, conform prevederilor alin. (2)-(5) si cu respectarea legislatiei în vigoare privind consultarea si participarea publicului la luarea deciziei.

(2) În termenul stabilit la alin. (1), autoritatea competentă publică pe adresa sa de internet:

a) rezumatul notificării, conform art. 29 alin. (2) lit. d);

b) informatia destinată publicului, prevăzută la art. 29 alin. (2) lit. k).

(3) Publicul poate transmite observatiile sale către autoritatea competentă, timp de 30 de zile, prin e-mail sau prin postă cu confirmare de primire si poate să consulte dosarul de notificare, cu exceptia datelor confidentiale, în baza unei adrese transmise autoritătii competente, conform art. 43.

(4) La încheierea duratei stabilite pentru primirea observatiilor publicului, autoritatea competentă elaborează o sinteză a acestora, care se transmite autoritătii publice centrale pentru protectia mediului pentru a decide organizarea sau nu a unor dezbateri publice.

(5) Autoritatea competentă aplică, după consultarea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, prevederile privind participarea publicului la luarea deciziei, în conformitate cu legislatia în vigoare."

49. La articolul 33, alineatele (1), (5) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) În termen de cel mult 90 de zile de la data începerii procedurii de autorizare, stabilite conform prevederilor art. 30 alin. (4), autoritatea competentă, pe baza avizului Comisiei pentru securitate biologică, al autoritătilor implicate, a informatiei destinate publicului si a sintezei consultării publicului, conform art. 32 alin. (3), a măsurilor de management al riscurilor si după consultarea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, elaborează un raport de evaluare a notificării. Raportul se elaborează în limbile română si engleză.


(5) În cazul în care raportul stabileste că organismul/ organismele modificat/modificate genetic poate/pot fi introdus/introduse pe piată, autoritatea competentă transmite Comisiei Europene, în maximum 90 de zile de la data începerii procedurii, raportul de evaluare, însotit de informatii suplimentare, eventual solicitate de la notificator, si de orice alte informatii care au stat la baza raportului. Termenul de transmitere este stabilit si în conformitate cu prevederile alin. (8).

(6) În cazul în care raportul stabileste că organismul/ organismele modificat/modificate genetic nu poate/nu pot fi introdus/introduse pe piată, nu mai devreme de 15 zile după trimiterea raportului de evaluare către notificator si nu mai târziu de 105 zile de la data începerii procedurii, autoritatea competentă transmite Comisiei Europene raportul de evaluare, însotit de informatiile suplimentare eventual solicitate de la notificator si de orice alte informatii care au stat la baza raportului. Termenul de transmitere este stabilit si în conformitate cu prevederile alin. (8)."

50. La articolul 34, alineatele (3), (5) si (9) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Dacă nu se primesc obiectii motivate din partea unui alt stat membru sau a Comisiei Europene, în termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (1), sau dacă se ajunge la un acord privind eventuale probleme nerezolvate, în termenul de 105 zile de la data transmiterii raportului de evaluare Comisiei Europene, autoritatea competentă emite o autorizatie privind introducerea pe piată, în conditiile prevăzute la art. 33 alin. (1). în cazul prevăzut la art. 33 alin. (2) lit. a), dacă se primesc obiectii motivate din partea unui alt stat membru sau a Comisiei Europene, în termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (1), si dacă nu se ajunge la un acord în termenul de 105 zile de la data transmiterii raportului de evaluare Comisiei Europene, în cazul în care o autoritate competentă a unui stat membru sau Comisia Europeană a formulat si a mentinut o obiectie, se aplică procedura comunitară prevăzută în Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic si de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 106 din 17 aprilie 2001, cu amendamentele ulterioare.

(5) Autoritatea competentă informează celelalte state membre si Comisia Europeană, în termen de 30 de zile, despre emiterea autorizatiei. Autoritatea competentă transmite o copie a autorizatiei autoritătilor implicate, Comisiei pentru securitate biologică si organului de control, în termen de 7 zile de la data achitării tarifului.

(9) În cadrul procedurilor de notificare initiate de autoritătile competente ale altor state membre, autoritatea competentă din România analizează notificarea respectivă, precum si raportul de evaluare transmis de Comisia Europeană si le trimite Comisiei pentru securitate biologică si, după caz, autoritătilor implicate, în vederea emiterii unui aviz. Autoritatea competentă publică raportul de evaluare pe adresa proprie de internet, la data primirii acestuia. în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de evaluare, autoritatea competentă, după consultarea conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, comunică Comisiei Europene observatiile, obiectiile motivate sau eventuale solicitări de informatii suplimentare, însotite, de asemenea, de o motivare, formulate de autoritate, de Comisia pentru securitate biologică sau de autoritătile implicate."

51. La articolul 36, partea introductivă a alineatului (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Cel târziu cu 9 luni înainte de data de expirare a autorizatiei emise în baza prezentului capitol, dacă România este statul membru care a primit notificarea initială, notificatorul trebuie să transmită autoritătii competente o notificare de reînnoire, în următoarele conditii:".

52. La articolul 37, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 37. - (1) În termen de cel mult 90 de zile de la data începerii procedurii de reînnoire, autoritatea competentă, pe baza avizelor primite si a rezultatelor consultării publicului si după consultarea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, elaborează un raport de evaluare, care se întocmeste conform recomandărilor din anexa nr. 6.

(3) Autoritatea competentă transmite câte o copie a raportului notificatorului, autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, Comisiei pentru securitate biologică, precum si Comisiei Europene."

53. La articolul 37, alineatul (10) se abrogă.

54. La articolul 38 alineatul (3), litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) cerintele de monitorizare în conformitate cu anexa nr. 7, durata planului de monitorizare, inclusiv obligatia de a raporta Comisiei si autoritătilor competente ale statelor membre si, dacă este cazul, orice obligatii ale persoanei care comercializează sau utilizează produsul, printre altele, pentru organismele modificate genetic cultivate, informatia adecvată privind locatia;".

55. La articolul 38, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Autoritatea competentă nu emite autorizatia în conformitate cu prevederile cap. III, dacă organismele modificate genetic contin una sau mai multe gene de rezistentă la antibiotice care se folosesc în medicina umană sau veterinară, care ar putea avea efecte adverse asupra sănătătii umane, animale si asupra mediului, conform prevederilor art. 10 alin. (1)."

56. La articolul 42, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - (1) În cazul în care autoritatea competentă a intrat în posesia unor informatii noi sau suplimentare, care au devenit disponibile după emiterea autorizatiei si care afectează evaluarea riscului privind sănătatea umană sau a mediului ori reevaluează informatiile existente pe baza unor date stiintifice noi sau suplimentare si are motive întemeiate de a considera că un organism modificat genetic, ca atare sau componentă a unui produs, care a făcut obiectul unei notificări valide si al unei autorizatii emise într-un stat membru, prezintă un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu, după consultarea Comisiei pentru securitate biologică, aceasta poate solicita autoritătii publice centrale pentru protectia mediului limitarea duratei de valabilitate a autorizatiei, restrictionarea ori interzicerea temporară a utilizării si/sau vânzării acestuia, ca atare sau componentă a unui produs, pe teritoriul national. Decizia privind initierea procedurii clauzei de salvgardare se ia de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului cu avizul autoritătilor implicate."

57. La articolul 42, alineatul (3) se abrogă.

58. La articolul 43 alineatul (4), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Nu sunt confidentiale următoarele informatii, transmise conform art. 13-20, 22, 29, 36, 39 si 42:".

59. La articolul 46, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Procedurile prin care Comisia Europeană consultă comitetul/comitetele stiintific/stiintifice existent/existente la nivel european nu aduc atingere procedurilor administrative prevăzute prin prezenta ordonantă de urgentă."

60. La articolul 47, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Procedurile prin care Comisia Europeană consultă comitetul/comitetele de etică existent/existente la nivel european nu aduc atingere procedurilor administrative prevăzute prin prezenta ordonantă de urgentă."


61. La articolul 48, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) Pentru gestionarea registrelor prevăzute la alin. (5) lit. b), autoritatea publică centrală pentru agricultură, prin structurile sale teritoriale, transmite autoritătii competente datele privind culturile de plante superioare modificate genetic solicitate a fi cultivate de către fermieri, pentru a se demara elaborarea planului de monitorizare la nivel national."

62. La articolul 50, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Importul produselor care contin sau constau dintr-un organism modificat genetic ori o combinatie de asemenea organisme si care constituie obiectul prezentei sectiuni este permis numai pentru produsele autorizate conform alin. (1), incluse în lista oficială, stabilită la nivel national, în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3). Importul se face cu respectarea regimului stabilit la art. 53-56, precum si a prevederilor legislatiei nationale si comunitare privind etichetarea si trasabilitatea acestora."

63. La articolul 63, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 63. - (1) Controlul realizat de autoritatea vamală privind operatiunile vamale cu produsele care fac obiectul prezentei ordonante de urgentă, documentele care trebuie prezentate de titularii regimului vamal, precum si obligatiile acestora se stabilesc prin ordin comun al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului si al conducătorului autoritătii vamale privind importul, exportul si tranzitul organismelor modificate genetic, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Ordinul comun prevăzut la alin. (1) contine în anexă liste ale mărfurilor modificate genetic, supuse controlului potrivit alin. (1), cu precizarea codului tarifar al acestora. Pentru actualizarea listelor, conducătorul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului transmite anexele modificate la Autoritatea Natională a Vămilor, pentru stabilirea codurilor tarifare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I."

64. La articolul 69, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea competentă percepe tarife, stabilite prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, pentru orice alte evaluări solicitate de institutii nationale si comunitare, în procesul de autorizare a produselor care constau din sau contin organisme modificate genetic, definite conform prezentei ordonante de urgentă.

(3) Contravaloarea tarifelor se achită direct si integral într-un cont special al autoritătii competente, pentru a asigura functionarea Comisiei pentru securitate biologică."

65. Articolul 70 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 70. - (1) Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

1. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 11 alin. (7) lit. h), art. 22, art. 39 alin. (2), art. 43 alin. (1), cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;

2. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (4), art. 9, art. 10 alin. (2) si (3), art. 13 alin. (6), art. 18 alin. (10), art. 20 alin. (1), art. 29 alin. (7), art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (4), art. 40, art. 44, art. 50-52, art. 55 alin. (2), art. 56, art. 57, art. 62 si art. 65, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;

3. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 3, art. 4 alin. (1), (2), (4) si (5), art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (2), art. 24 alin. (2), art. 29 alin. (6), art. 54 alin. (1), art. 55 alin. (1) si art. 58-61, cu amendă de la 50.000 lei la 80.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizează de către personalul împuternicit al Gărzii Nationale de Mediu."

66. La articolul 72, alineatele (1) - (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 72. - (1) Cuantumul tarifelor percepute de autoritatea competentă se stabileste prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(2) Ordinul comun care stabileste procedura de control privind importul, exportul si tranzitul organismelor modificate genetic, prevăzut la art. 63 alin. (1), intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Registrul national privind informatia despre modificările genetice din organisme modificate genetic se stabileste prin ordin al ministrului mediului.

(4) Registrul national privind locatiile introducerii în mediu a organismelor modificate genetic se stabileste prin ordin al ministrului mediului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.

(5) Formatul autorizatiilor privind activitătile cu organisme modificate genetic si formatul acordului de import pentru organisme modificate genetic se stabilesc de către autoritatea competentă si se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă."

67. Articolul 74 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 74. - Autoritatea competentă realizează si gestionează, în baza prezentei ordonante de urgentă, un sistem informatic, care asigură baza de date conform cerintelor prezentului act normativ, inclusiv pentru comunicarea cu Comisia Europeană si statele membre în procesul de autorizare si de raportare privind organismele modificate genetic, precum si pentru comunicarea cu celelalte autorităti, functionarea Comisiei pentru securitate biologică, informarea si consultarea publicului."

68. La anexa nr. 1A partea 1, punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. tehnicile de fuziune celulară (inclusiv fuziunea protoplastilor) sau tehnici de hibridare în care celulele vii prezentând noi combinatii de material genetic ereditar sunt formate prin fuzionarea a două sau mai multor celule, prin metode care nu se produc în mod natural."

69. La anexa nr. 1B, punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. fuziunea celulară (inclusiv fuziunea protoplastilor) a celulelor vegetale provenind de la organisme care pot schimba material genetic prin metode traditionale de selectie."

70. La anexa nr. 2, titlul sectiunii D se modifică si va avea următorul cuprins:

„D. Concluzii cu privire la impactul potential asupra mediului ca urmare a introducerii deliberate în mediu a unui OMG."

71. La anexa nr. 2 sectiunea D, partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pe baza unei evaluări a riscului asupra sănătătii umane si a mediului realizate în conformitate cu principiile si metodologia cuprinse în sectiunile B si C, notificările trebuie să includă informatii cu privire la punctele mentionate în sectiunea D1 sau D2, pentru a putea concluziona cu privire la impactul potential asupra mediului, ca urmare a introducerii deliberate în mediu a unui OMG:".

72. La anexa nr. 2 sectiunea D, punctul 5 al sectiunii D.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„5. Impactul posibil asupra mediului, imediat si/sau întârziat, pe care îl pot avea interactiunile directe si indirecte dintre plantele superioare modificate genetic si organisme-nontintă (luând, de asemenea, în considerare interactiunile organismelor cu organisme-tintă), inclusiv impactul asupra nivelului populatiilor de concurenti, erbivore, simbionti (dacă este cazul), paraziti si agenti patogeni."


73. La anexa nr. 3A punctul III sectiunea A, punctul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„4. Mărimea locatiei, care pentru testarea în câmp a plantelor modificate genetic, este reprezentată de întreaga suprafată a câmpului experimental în care are loc testarea organismelor modificate genetic."

74. La anexa nr. 3B sectiunea B punctul 1, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) cultivar/linie;".

75. La anexa nr. 3B sectiunea B, punctul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„4. Diseminarea deliberată în mediu:

a) căile si amploarea diseminării (de exemplu, o estimare a modului în care viabilitatea polenului si a semintelor viabile scade cu distanta);

b) factorii specifici care afectează diseminarea în mediu, dacă există."

76. La anexa nr. 3B sectiunea D punctul 4, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) diseminarea;".

77. La anexa nr. 4 partea introductivă, teza I se modifică si va avea următorul cuprins:

„Prezenta anexă descrie în termeni generali informatiile suplimentare care trebuie să fie furnizate în cazul notificării pentru introducerea pe piată si informatiile privind cerintele de etichetare a organismelor modificate genetic, ca atare sau componente ale unor produse, care urmează să fie introduse pe piată si la organismele modificate genetic, exceptate, conform art. 2 alin. (1) pct. 6."

78. La anexa nr. 4 sectiunea B, punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. instructiunile specifice de realizare a monitorizării si de elaborare a raportului de către notificator, astfel încât autoritatea competentă si/sau organismul de control să poată fi informate eficient cu privire la orice efect negativ. Aceste instructiuni trebuie să fie conforme cu anexa nr. 7 sectiunea C;".

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 30 iunie 2009.

Nr. 247.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu si introducerea pe piată a organismelor modificate genetic

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu si introducerea pe piată a organismelor modificate genetic si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 iunie 2009.

Nr. 1.112.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui consilier prezidential

 

În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si al art. 3 alin. (1) si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui României, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data prezentului decret, domnul Alexandru Gheorghe Gussi se numeste în functia de consilier prezidential la Departamentul de educatie si cercetare.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2009.

Nr. 1.133.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Centrului de Instruire pentru Infanterie si Vânători de Munte „Constantin Brâncoveanu"

 

În temeiul prevederilor art. 92 si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Centrului de Instruire pentru Infanterie si Vânători de Munte „Constantin Brâncoveanu".

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2009.

Nr. 1.134.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea în functie a procurorului sef adjunct al Sectiei judiciare din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti si avizul favorabil al Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Antonia Eleonora Constantin se numeste în functia de procuror sef adjunct al Sectiei judiciare din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, pentru o perioadă de 3 ani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2009.

Nr. 1.135.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La punctul 2.d), după liniuta a 27-a se introduce o nouă liniută, liniuta a 28-a, cu următorul cuprins:

„- plasamentul privat - instrument de datorie publică materializat prin contractarea în mod direct de împrumuturi sau vânzarea directă de titluri de stat către un investitor ori un grup restrâns de investitori autorizati să opereze pe pietele financiare care au capacitatea de a evalua si administra beneficiile si riscurile unei oportunităti de investitii si care se află sub reglementarea autoritătilor de supraveghere a pietelor financiare. Utilizarea acestui instrument se realizează în conditii specifice determinate de caracterul confidential al tranzactiei solicitat de investitori."

2. La punctul 3.2.1, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) plasamente private."

3. Punctul 3.2.4 se abrogă.

4. După punctul 3.2.6 se introduce un nou punct, punctul 3.2.61, cu următorul cuprins:

„3.2.61. în scopul limitării riscurilor asumate de către stat în utilizarea instrumentelor de datorie, în functie de complexitatea fiecărei tranzactii si a documentatiei contractuale aferente, Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generală de trezorerie si datorie publică, poate solicita unor firme de avocatură servicii de consultantă juridică."

5. Punctul 4.1.a), b)2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„4.1.a), b)2. Procedura lansării emisiunilor de titluri de stat pe pietele internationale se realizează prin parcurgerea următoarelor etape de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice:

1. directia de specialitate fundamentează necesitatea lansării unei emisiuni de titluri de stat pe pietele internationale de capital, ca instrument de finantare a deficitului bugetar si de refinantare a datoriei publice, si supune aprobării Guvernului, printr-un memorandum, principalele caracteristici ale acesteia în ceea ce priveste suma, scadenta, moneda;

2. cererea de ofertă se transmite către institutii financiare care au capacitatea si experienta să efectueze astfel de tranzactii. în cuprinsul acesteia se specifică principalele caracteristici ale emisiunii, fără a se limita la acestea: suma, scadenta, moneda, criteriile care vor fi avute în vedere în procesul de selectie, precum si termenul până la care poate fi transmisă;

3. ofertele primite în termenul specificat în cererile de ofertă sunt evaluate pe baza criteriilor mentionate la pct. 2, care includ următoarele: elementele fixe de cost care nu se pot modifica până la momentul lansării emisiunii (comisionul de administrare a tranzactiei, costurile cu consultanta juridică, în cazul în care acestea sunt incluse în acest comision), strategia propusă de institutiile financiare pentru lansarea emisiunii, capabilitatea de distribuire a emisiunii către potentiali investitori, istoricul si experienta ofertantilor în finalizarea unor tranzactii similare ale emitentilor suverani, activitatea pe piata primară si secundară, internă si externă a titlurilor de stat emise de România, precum si alti factori considerati relevanti;

4. efectuarea selectiei intermediare a institutiilor financiare prin întocmirea «listei scurte» si aprobarea acesteia de către ministrul finantelor publice;

5. organizarea de întrevederi cu institutiile financiare selectate în «lista scurtă» pentru dezbatere si o eventuală actualizare a ofertelor depuse initial;

6. evaluarea ofertelor rezultate si întocmirea clasamentului, luându-seîn considerare criteriile prevăzute la pct. 3; rezultatele evaluării si clasamentul ofertelor institutiilor financiare, precum si propunerea de numire a administratorilor tranzactiei se aprobă de către ministrul finantelor publice;

7. aprobarea prin ordin al ministrului finantelor publice a administratorilor desemnati ai tranzactiei, suma, scadenta, precum si alte elemente de bază ale acesteia, cu exceptia celor care depind de evolutia conditiilor de piată si care se pot modifica până la momentul lansării efective a emisiunii;

8. între reprezentantii Ministerului Finantelor Publice si administratorii desemnati ai tranzactiei se semnează scrisoarea de mandat, în cuprinsul căreia se vor preciza, fără a se limita la acestea, responsabilitătile si obligatiile administratorilor, comisionul perceput de acestia pentru administrarea tranzactiei, precum si eventuale cheltuieli care sunt suportate de către administratorii tranzactiei;

9. selectarea firmei/firmelor de consultantă juridică care va/vor analiza si definitiva documentatia contractuală aferentă emisiunii de titluri de stat în numele Ministerului Finantelor Publice. în alegerea acestora se vor avea în vedere o serie de criterii considerate relevante pentru scopul propus, mentionate în cererile de ofertă transmise de Ministerul Finantelor Publice;

10. desfăsurarea procesului de pregătire a lansării emisiunii si elaborarea documentatiei aferente: colectarea de informatii în vederea elaborării prospectului de emisiune, organizarea de întâlniri între administratorii tranzactiei si institutii reprezentative ale statului (procesul de due dilligence), realizarea marketingului emisiunii prin organizarea de roadshows în centre financiare recomandate de administratorii tranzactiei;

11. lansarea emisiunii, cu stabilirea caracteristicilor principale: cupon, randament, pret;

12. semnarea documentatiei aferente tranzactiei de către ministrul finantelor publice;

13. suma aferentă emisiunii se virează în contul Ministerului Finantelor Publice, conform prevederilor legale în vigoare. Suma încasată va fi reîntregită, după caz, cu valoarea comisionului de administrare a tranzactiei si a altor cheltuieli aferente emisiunii (cheltuieli cu avocatii, cheltuieli cu marketingul emisiunii eto), la care se adaugă discontul, în cazul în care emisiunea se lansează cu discont.

Reîntregirea sumei emisiunii se efectuează:

- din bugetul de stat, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi», art. 20.24 «Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor», alin. 20.24.01 «Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe» - cu valoarea comisionului de administrare si a altor cheltuieli aferente; si

- din bugetul de stat, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi», art. 30.02 «Dobânzi aferente datoriei publice externe», alin. 30.02.01 «Dobânzi aferente datoriei publice externe directe» - cu valoarea discontului;

14. în cazul în care pretul emisiunii este cu primă, prima înregistrată reprezintă venit al bugetului de stat si se virează la cap. «Alte venituri»;

15. în functie de evolutiile pietelor financiare interne si internationale, tinând cont de necesitătile de finantare si refinantare a datoriei publice guvernamentale si în baza unei fundamentări în acest sens, emisiunile de titluri de stat lansate pe pietele internationale pot fi redeschise, cu aprobarea ministrului finantelor publice; în cadrul fundamentării se vor prezenta argumentele în favoarea redeschiderii, precum si conditiile de desfăsurare a acesteia (administratorii tranzactiei, avocati eto);

16. operatiunea de redeschidere se poate aplica în mod corespunzător si emisiunii de titluri de stat lansate pe piata internatională, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.561/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut extern, sub forma unei emisiuni de obligatiuni pe pietele externe de capital, denominată în euro, în conditiile în care suma care se doreste a fi obtinută prin redeschidere se încadrează în limita aprobată prin această hotărâre."

6. La punctul 4.1.a),b)4, subpunctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. Ministerul Finantelor Publice selectează institutia/institutiile finantatoare cu respectarea prevederilor pct. 3.2.5;".

7. După punctul 4.1.a),b)4 se introduce un nou punct, punctul 4.1.a),b)5, cu următorul cuprins:

„4.1.a),b)5. Procedura contractării de împrumuturi prin plasamente private se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

1. un investitor sau un grup restrâns de investitori transmite Ministerului Finantelor Publice o ofertă de efectuare a unui plasament privat;

2. Ministerul Finantelor Publice, prin directia de specialitate, efectuează analiza comparativă a termenilor si conditiilor ofertei primite cu cele aferente instrumentelor de datorie cu caracteristici similare emise de România (de exemplu, pret, randament, maturitate, monedă) pe pietele financiare interne si externe. în cazul în care nu există instrumente de datorie cu caracteristici similare emise de România, analiza poate avea în vedere compararea cu instrumente cu caracteristici similare emise de tări clasificate într-o categorie de rating apropiată de cea a României;

3. în cazul în care oferta este considerată avantajoasă prin raportarea la conditiile respective de piată, se supune aprobării ministrului finantelor publice mandatul de negociere a ofertei (conditiile si termenii financiari, precum si alte conditii, dacă este cazul);

4. termenii si conditiile ofertei si documentatia contractuală aferentă se negociază în conformitate cu mandatul aprobat de ministrul finantelor publice;

5. rezultatele negocierii se aprobă de ministrul finantelor publice;

6. documentatia contractuală aferentă tranzactiei se semnează de către ministrul finantelor publice;

7. suma aferentă plasamentului privat se virează în contul Ministerului Finantelor Publice, conform prevederilor legale în vigoare. Suma încasată va fi reîntregită, după caz, cu valoarea comisionului de administrare a tranzactiei si a altor cheltuieli aferente (de exemplu, cheltuieli cu avocatii), la care se adaugă discontul, în cazul în care plasamentul privat s-a efectuat prin emiterea de titluri de stat cu discont. Reîntregirea sumei împrumutului se efectuează:

- din bugetul de stat, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi», art. 20.24 «Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor», alin. 20.24.01 «Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe» - cu valoarea comisionului de administrare si a altor cheltuieli aferente; si

- din bugetul de stat, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi», art. 30.02 «Dobânzi aferente datoriei publice externe», alin. 30.02.01 «Dobânzi aferente datoriei publice externe directe» - cu valoarea discontului."

8. La punctul 4.1.i), după subpunctul 8 se introduce un nou subpunct, subpunctul 9, cu următorul cuprins:

„9. După virarea transelor în contul Ministerului Finantelor Publice, suma obtinută va fi reîntregită, după caz, cu contravaloarea costurilor determinate de atragerea fondurilor de către Uniunea Europeană (de exemplu, pregătirea si executarea documentatiei împrumutului, plata serviciilor de rating, deplasări s.a., după caz), la care se adaugă discontul, în cazul în care împrumutul a fost contractat prin emisiune de obligatiuni.

Reîntregirea sumei împrumutului se efectuează:

- din bugetul de stat, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi», art. 20.24 «Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor», alin. 20.24.01 «Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe» - cu contravaloarea costurilor determinate de atragerea fondurilor de către UE; si

- din bugetul de stat, cap. 55.01 «Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi», art. 30.02 «Dobânzi aferente datoriei publice externe», alin. 30.02.01 «Dobânzi aferente datoriei publice externe directe» - cu valoarea discontului."

9. La punctul 4.1.a), b)1 subpunctul 4 si punctul 4.1.a), b)2 subpunctul 14, sintagma „Alte încasări" se înlocuieste cu sintagma „Alte venituri".

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 30 iunie 2009.

Nr. 759.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Antonel Jîjîie din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de director executiv în cadrul Institutiei Prefectului -judetul Dâmbovita

 

Având în vedere solicitarea Institutiei Prefectului -judetul Dâmbovita, formulată prin Adresa nr. 4.902 din 3 iulie 2009 privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Antonel Jîjîie din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de director executiv în cadrul Institutiei Prefectului -judetul Dâmbovita, precum si acordul scris al domnului Antonel Jîjîie cu privire la acest transfer,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 90 alin. (1) lit. a) si alin. (2)-(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Domnul Antonel Jîjîie, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se transferă, în interesul serviciului, în functia publică de director executiv în cadrul Institutiei Prefectului -judetul Dâmbovita.

Art. 2. - Numirea în functia publică de director executiv în cadrul Institutiei Prefectului - judetul Dâmbovita se face prin ordin al prefectului judetului Dâmbovita.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2009.

Nr. 576.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatând îndeplinite conditiile prevăzute la art. 8 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 pct. VI.1 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti,

ministrul Justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de acordare a cetăteniei române ale persoanelor prevăzute în anexă, care au solicitat acordarea ei.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 iulie 2009.

Nr. 1.784/C.

 


ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care solicită acordarea cetăteniei române, în temeiul art. 8 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Abdul Hassan Y. Noori, fiul lui Yasir si Ubeed Fatimah, cetătean irakian, născut la data de 25 martie 1965 în localitatea Basrah, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, Aleea Pravăt nr. 1, bl. M3, se. A, et. 1, ap. 7, sectorul 6. (167/2009)

2. Abdul Hassan Huraiz Muhammad, fiul lui Abdul Hassan si Mahdi Ferdos, cetătean irakian, născut la data de 8 septembrie 1963 în localitatea Babylon, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, bd. Decebal nr. 11, bl. S14, se. 3, ap. 65, sectorul 3. (3.107/2008) Copii minori: Mohammad Abdul Hasan Barakat, născut la data de 15.02.1996, Abdul Hassan Safa, născut la data de 4.03.2006, Mohammad Abdul Hasan Mubark, născut la data de 22.12.1998.

3. Aboul Mouna Ghazal Shadi, fiul lui Hafez Hassan Aboul Mouna si Amale Ghazal de Aboul Mouna, cetătean venezuelean, născut la data de 13 mai 1979 în localitatea Cumana - Sucre, Venezuela, cu domiciliul actual în localitatea Otopeni, str. 23 August nr. 17, bl. P-20, ap. 2, judetul Ilfov. (2.486/2008)

4. Ahmad Khalil, fiul lui Mohamad si Fatima, cetătean sirian, născut la data de 20 aprilie 1959 în localitatea Ankala, Siria, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, Calea Martirilor nr. 110 B, judetul Timis. (644/2008) Copii minori: Ahmad Esma-Evin, născut la data de 30.08.2008.

5. Al Sabzachi Nail Younis Mustafa, fiul lui Younis si Rafiya, cetătean irakian, născut la data de 17 ianuarie 1974 în localitatea Arbil, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, Sos. lancului nr. 33, bl. 105A, ap. 72, sectorul 2. (3.075/2008)

6. Al Tayar Thamir M. Aii, fiul lui Musa si Rassmia, cetătean irakian, născut la data de 15 aprilie 1963 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Drumul Taberei nr. 80, bl. C 15, se. A, ap. 51, sectorul 6. (1.372/2008)

7. Al Ugeily Mohammed Sadik Hadi, fiul lui Sadik Hadi si Badriah, cetătean irakian, născut la data de 6 iunie 1945 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Ionel Fernic nr. 28, sectorul 1. (55/2009)

8. Albay Bekir, fiul lui Eroi si Ayse, cetătean turc, născut la data de 5 august 1975 în localitatea Konya, Turcia, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Ciocârliei nr. 12, bl. D-8, se. 1, et. 6, ap. 38, sectorul 2. (3935/2008)

9. Albay Eroi, fiul lui Bekir si Aise, cetătean turc, născut la data de 1 ianuarie 1956 în localitatea Konya, Turcia, cu domiciliul actual în localitatea Dobroiesti, Str. Doinei nr. 25, judetul Ilfov. (3.929/2008)

10. Aloub Omer, fiul lui Mohamed si Zakeya Abdel Samie, cetătean sudanez, născut la data de 7 aprilie 1973 în localitatea Khartoum, Republica Sudan, cu domiciliul actual în localitatea Vernesti, raionul Buzău. (97/2009)

11. Al-Qadi Aii, fiul lui Mohammad Fuad si Kamleh Khalil, cetătean iordanian, născut la data de 28 septembrie 1962 în localitatea Der Abu Daif, Iordania, cu domiciliul actual în Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 109, bl. 13A, ap. 34, sectorul 1. (951/2009) Copii minori: Al-Qadi Aia, născută la data 30.10.2003.

12. Al Rihani Dit Tallaj Lama, fiica lui Mohamad si Sanaa, cetătean sirian, născută la data de 10 august 1981 în localitatea Damasc, Siria, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Emil Gîrleanu nr. 11, bl. A-8, se. 2, ap. 39, sectorul 3. (4.288/2008)

13. AltiparmakAli, fiul lui Ziya si Gulden, cetătean turc, născut la data de 5 august 1969 în localitatea Istanbul, Turcia, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Dimitrie Cantemir nr. 23, bl. 3, se. A, ap. 57, sectorul 4. (3.354/2008)

14. Arnaout Mohamad, fiul lui Arnaout Abdul HamidsiAziza Aii, cetătean libanez, născut la data de 1 decembrie 1976 în localitatea Bourj El-Barajneh, Liban, cu domiciliul actual în Bucuresti, Calea Văcăresti nr. 300, bl. 1-B, se. 1, ap. 9, sectorul 4. (3.515/2008)

15. Awaida Ziad, fiul lui Mohamad Issam Awaida si Najla Awaida, cetătean libanez, născut la data de 21 iulie 1971 în localitatea Eltal Tripoli, Liban, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Uranus nr. 98, bl. U-8, se. 2, ap. 45, sectorul 5. (1.183/2008) Copii minori: Awaida Najla, născută la data de 5.07.2007.

16. Azarshab Mehdi, fiul lui Mohammad si Molouk, cetătean iranian, născut la data de 6 ianuarie 1962 în localitatea Teheran, Iran, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Râul Dorna nr. 8, bl. Z-30, et. 6, ap. 41, sectorul 6. (3.799/2008) Copii minori: Azarshab Danial, născut la data de 14.12.2007.

17. Aziz Osama, fiul lui Jaber si Hassin Hbrahem Maggusi Aysha, cetătean palestinian, născut la data de 25 februarie 1968 în localitatea Jabalia, Palestina, cu domiciliul actual în localitatea Măgurele, Str. Atomistilor nr. 167, judetul Ilfov. (2.857/2008)

18. Baaj Okba, fiul lui Baaj Ibrahim si Alqadi Chamsa, cetătean sirian, născut la data de 25 noiembrie 1967 în localitatea Der Ezor, Siria, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Socrate nr. 8, ap. 2, judetul Timis. (3.824/2008) Copii minori: Baaj Mohamed Oda, născut la data de 26.01.2001, Baaj Shady, născut la data de 6.08.2005.

19. Bakri Mahd, fiul lui Ibrahim si Fayzeh, cetătean iordanian, născut la data de 23 august 1975 în localitatea Amman, Iordania, cu domiciliul actual în localitatea Craiova, calea Bucuresti nr. 33, bl. C21, se. 1, ap. 7, judetul Dolj. (921/2009)

20. Bdeir Mohamad, fiul lui Mourched si Leila Hajj, cetătean libanez, născut la data de 3 martie 1973 în localitatea Aljdaide, Liban, cu domiciliul actual în Bucuresti, Bd. Unirii nr. 75, bl. H-1, se. 4, et. 6, ap. 121, sectorul 3. (4.091/2008)

21. Benjelloun Mohcine, fiul lui Mohamed si Najat, cetătean marocan, născut la data de 25 iulie 1971 în localitatea Casablanca, Maroc, cu domiciliul actual în Bucuresti, Aleea Secuilor nr. 1, bl. 24, se. 2, et. 4, ap. 40, sectorul 4. (3.944/2008)

22. Chehab Samir, fiul lui Chehab Mahmoud si Samira, cetătean libanez, născut la data de 29 aprilie 1967 în localitatea Monrovia, Liberia, cu domiciliul actual în localitatea Constanta, bd. Mamaia nr. 90, bl. B.I.6. ap. 4, judetul Constanta. (165/2009) Copii minori: Chehab Hassan, născut la data de 22.09.1999, Chehab Mahmoud, născut la data de 18.11.1992, Chehab Nour El Hoda, născută la data de 26.06.1991.

23. Chen Xuliang, fiul lui Chen Chaomin si Bao Aimei, cetătean chinez, născut la data de 30 martie 1976 în localitatea Zhejiang, China, cu domiciliul actual în localitatea Voluntari,


Sos. Afumati nr. 106-G, bl. C-20, ap. 1, judetul Ilfov. (874/2008) Copii minori: Chen Qianrou, născută la data de 18.04.2000.

24. Chouk Yolla, fiica lui Chouk Hanna si Buglo Larisa, cetătean rus, născută la data de 9 decembrie 1973 în localitatea Leningrad, Federatia Rusă, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Prof. I. Filibiliu nr. 6, ap. 1, sectorul 3. (713/2009)

25. Demirhan Murat, fiul lui Mehmet-Ali si Makul, cetătean turc, născut la data de 2 octombrie 1973 în localitatea Dogubayazit, Turcia, cu domiciliul actual în Bucuresti, Aleea Cumidava nr. 54, sectorul 2. (955/2009)

26. Duhair Marwan, fiul lui Said si Rabia Tamam, cetătean palestinian, născut la data de 17 februarie 1974 în localitatea Rafah, Palestina, cu domiciliul actual în Bucuresti, calea Crângasi nr. 12, bl. 26, se. 3, et. 8, ap. 101, sectorul 6. (108/2009)

27. Eghbal Reza, fiul lui Javad si Effat, cetătean iranian, născut la data de 21 septembrie 1964 în localitatea Teheran, Iran, cu domiciliul actual în Bucuresti, aleea Arinii Dornei nr. 16, bl. I.4, se. B, ap. 25, sectorul 6. (3.431/2008)

28. Esen Mehmet, fiul lui OrucAli Tutenksi Nilufer, cetătean turc, născut la data de 18 iunie 1967 în localitatea Istanbul, Turcia, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Arh. lonescu Grigore nr. 92, bl. T7C, se. A, et. 7, ap. 28, sectorul 2. (743/2009)

29. Ghzawi Manar, fiul lui Mouafaksi Fadia, cetătean sirian, născut la data de 1 ianuarie 1982 în localitatea Damasc, Siria, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Nicolae Paulescu nr. 59A, se. B, ap. 20, sectorul 5. (102/2009)

30. Goudarzi Ayatollah, fiul lui Seyfollah si Sakineh, cetătean iranian, născut la data de 6 aprilie 1966 în localitatea Saraband, Iran, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Maica Domnului nr. 12, bl. T53, se. 1, et. 9, ap. 28, sectorul 2. (3.486/2008)

31. Haddad Helene, fiica lui Panarin Victor si Panarin Larisa, cetătean libanez, născută la data de 3 iunie 1961 în localitatea Lugansc, Ucraina, cu domiciliul actual în localitatea Voluntari, str. Drumul Negru nr. 31C, judetul Ilfov. (147/2009)

32. Haj Serhan Haifaa, fiica lui M-Said si Fadieh, cetătean sirian, născută la data de 8 ianuarie 1976 în localitatea Der Ezor, Siria, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, Str. Socrate nr. 8, ap. 2, judetul Timis. (3.869/2008)

33. Hamid Omar, fiul lui Hani si Ibtihal Aziz, cetătean irakian, născut la data de 9 iulie 1972 în localitatea Mosul, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Maica Domnului nr. 8, bl. T55, se. 2, ap. 5, sectorul 2. (1.131/2009) Copii minori: Hamid Aya, născută la data de 25.01.2003.

34. Hamu Naser, fiul lui Khalil si Sanm, cetătean sirian, născut la data de 20 iunie 1966 în localitatea Merata-Almsalamie-Alep, Siria, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, Aleea Lirei nr. 9, se. A, ap. 14. (604/2009)

35. Harandi Soheyl, fiul lui Mirza Abdullah si Talat, cetătean iranian, născut la data de 14 februarie 1968 în localitatea Shemiran, Iran, cu domiciliul actual în localitatea Cluj-Napoca, Str. Dorobantilor nr. 93, ap. 75, judetul Cluj. (195/2009)

36. Hassan Yassir, fiul lui Medhat si Suham, cetătean irakian, născut la data de 1 iunie 1968 în localitatea Al Karkh - Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Otesani nr. 14, bl. T-8-B, ap. 15, sectorul 2. (2.532/2008) Copii minori: Hassan Mohamed, născut la data de 6.09.2003, Hassan Zina, născută la data de 20.03.2005.

37. Hazzouri Randa, fiica lui Abdullah si Fahidah, cetătean sirian, născută la data de 15 februarie 1968 în localitatea Homs, Siria, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Lidia nr. 78, se. C-1, ap. 5, judetul Timis. (3.854/2008)

38. Hussen Talal Rached, fiul lui Chahbi si Fatima, cetătean sirian, născut la data de 9 iunie 1973 în localitatea Al Sukna, Siria, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Tusnad nr. 88, sectorul 2. (1.080/2008) Copii minori: Hussen Talal Ariam, născută la data de 21.03.2005, Hussen Talal Abdul Aziz, născut la data de 13.01.2004, Hussen Talal Omar, născut la data de 26.08.2007, Hussen Talal Rănim, născută la data de 1.05.2008, Hussen Talal Muhammed, născut la data de 20.01.2003.

39. Ibrahem Gourg, fiul lui Soubhi si Kateba, cetătean sirian, născut la data de 17 februarie 1962 în localitatea Homs, Siria, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Ripiceni nr. 3, bl. 4, se. 2. ap. 84, sectorul 2. (239/2009)

40. Irbeihat Isam, fiul lui Awad si Rajwa, cetătean iordanian, născut la data de 9 iunie 1968 în localitatea Amman, Iordania, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, Aleea Poiana Ruscăi nr. 5, ap. 9, judetul Timis. (725/2009)

41. Jabber Kousay, fiul lui Kamel Jabber si Fewzie Dhehr, cetătean irakian, născut la data de 27 august 1964 în localitatea Al Khareh-Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în localitatea Sînmihaiu Almasului nr. 394, judetul Sălaj. (2.639/2008)

42. Kahel Ahmed, fiul lui Mustafa si Alya, cetătean sirian, născut la data de 6 februarie 1963 în localitatea Edlib, Siria, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Gura lalomitei nr. 8, bl. H-31, se. 2, ap. 18, sectorul 3. (3.493/2008)

43. Kamal Aii, fiul lui Nouri si Wafia Salman, cetătean irakian, născut la data de 2 februarie 1964 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Radu Popescu nr. 17, bl. 24A, se. 1, ap. 67, sectorul 1. (738/2009) Copii minori: Kamal Rahma, născută la data de 25.12.1999, Kamal Mohamed, născut la data de 21.03.2004, Kamal Aia, născută la data de 29.01.2003.

44. Karam George, fiul lui Naim si Saide, cetătean libanez, născut la data de 25 octombrie 1947 în localitatea Kartaba, Liban, cu domiciliul actual în localitatea Ovidiu, Str. Portului nr. 1, judetul Constanta. (157/2009)

45. Keyhani Seyed Mohammad, fiul lui Javad si Maliheh, cetătean iranian, născut la data de 15 mai 1977 în localitatea Teheran, Iran, cu domiciliul actual în localitatea Voluntari, str. Eugen Jebeleanu nr. 31C, judetul Ilfov. (3.222/2008)

46. Khalaf Hasenin A., fiul lui Aii si Suad A. Farhan, cetătean irakian, născut la data de 26 ianuarie 1970 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 286, bl. 41, ap. 15, sectorul 2. (1.040/2009) Copii minori: Khalaf losif, născut la data de 15.09.2001, Khalaf Mohamed Aii, născut la data de 28.01.1999, Khalaf Fatima, născută la data de 30.08.1996.

47. Majeed Reem, fiica lui Sabih Amin si Maha Ahmad, cetătean irakian, născută la data de 26 ianuarie 1978 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Maica Domnului nr. 8, bl. T55, se. 2, ap. 5, sectorul 2. (1.132/2009)

48. Maras Ahmet, fiul lui Temei si Hatice, cetătean turc, născut la data de 20 februarie 1965 în localitatea Sinir, Turcia, cu domiciliul actual în Bucuresti, Calea Călărasilor nr. 250, bl. S.18, ap. 15, sectorul 3. (3.441/2008) Copii minori: Maras Talha, născut la data de 17.06.1995, Maras Betul, născută la data de 19.09.1992, Maras Bursa Nur, născută la data de 22.07.1997.

49. Nehme Zeina, fiica lui Antoine si Andre, cetătean libanez, născută la data de 6 mai 1971 în localitatea Beirut, Liban, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Iresti nr. 4, sectorul 1. (3.512/2008)


50. OzturkTamer, fiul lui Halii si Hafize, cetătean turc, născut la data de 19 iunie 1969 în localitatea Eskisehir, Turcia, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Pricopan nr. 26, bl. 51, se. 2, ap. 25, sectorul 5 (745/2009)

51. Ozturkmen Gursel, fiul lui Zeki si Zohre, cetătean turc, născut la data de 1 ianuarie 1964 în localitatea Oguzeli, Turcia, cu domiciliul actual în localitatea Voluntari, sos. Erou lancu Nicolae nr. 12-26, vila 51, judetul Ilfov. (2.492/2008) Copii minori: Ozturkmen Zeki, născut la data de 25.05-2001, Ozturkmen Halit, născut la data de 27.07,1999, Ozturkmen Osman, născut la data de 10.12.2003, Ozturkmen llayda, născută la data de 7.11.2006.

52. Regazi Silvana, fiica lui Kozma si Liri, cetătean albanez, născută la data de 8 aprilie 1977 în localitatea Lushnje, Albania, cu domiciliul actual în localitatea Sfântu Gheorghe, Str. Crîngului nr. 20, bl. 25, se. A, ap. 1, judetul Covasna. (2.529/2008)

53. Rezk Hesham, fiul lui El Tabei si El Gallad Thanaa, cetătean egiptean, născut la data de 17 februarie 1970 în localitatea Damiette, Republica Arabă Egipt, cu domiciliul actual în localitatea Constanta, str. 23 August nr. 9A, judetul Constanta. (331/2009) Copii minori: Rezk Alaaelrahman, născut la data de 25.03.1999, Rezk Islam, născut la data de 5.09.1996, Rezk Ahmed, născut la data de 25.08.1994, RezkTaha, născut la data de 22.01.2001.

54. Sabbagh Khaled, fiul lui Abdulghani si Fadila, cetătean sirian, născut la data de 24 iunie 1963 în localitatea Aleppo, Siria, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 258, bl. 47, se. D, ap. 214, sectorul 2. (727/2009) Copii minori: Sabbagh Abdul Rahman, născut la data de 17.01.2009, Sabbagh Lara, născută la data de 12.06.2007.

55. Tas Sabri, fiul lui Mustafa si Feride, cetătean turc, născut la data de 4 noiembrie 1973 în localitatea Suruc, Turcia, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Drumu Sării nr. 2, bl. V-55, se. 2, et. 6, ap. 62, sectorul 6. (4.342/2008) Copii minori: Tas Ibrahim Halii, născut la data de 2.05.2002.

56. Tran Que Chi, fiica lui Tran Dinh Moc si Nguyen Thi Thanh, cetătean vietnamez, născută la data de 22 septembrie 1976 în localitatea Nam Dinh, Vietman, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Stefan cel Mare nr. 234, bl. 77, se. B, et. 6, ap. 61, sectorul 2. (3.472/2008) Copii minori: Bach Minh Chau, născută la data de 25.07.2002, Bach Quoc Hung, născut la data de 19.10.2004.

57. Vahdani Aii, fiul lui Abdool Majid si Khadijeh, cetătean iranian, născut la data de 11 septembrie 1982 în localitatea Behbahan, Iran, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Jules Michelet nr. 1,sc. 1, ap. 1, sectorul 1. (612/2009)

58. Warwar Misab, fiul lui Hatam Warwar si Wajeha Najeeb, cetătean irakian, născut la data de 25 august 1967 în localitatea Al Anbar, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, Calea Mosilor nr. 272, bl. 16, se. 1, et. 8, ap. 87, sectorul 2. (100/2009) Copii minori: Warwar Miryam, născută la data de 24.06.2004, Warwar Lena, născută la data de 23.02.2007, Warwar Hatam, născut la data de 25.01.2009.

59. Yassin Saly, fiica lui Hassan Yassin si Wafaa Rtayl, cetătean libanez, născută la data de 21 noiembrie 1979 în localitatea Al Msaitbe, Liban, cu domiciliul actual în Bucuresti, Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, ap. 11, sectorul 3. (244/2009) Copii minori: Mroueh Hadi, născut la data de 11.05.2001, Mroueh Ahmad, născut la data de 19.10.2002, Mroueh Hasan, născut la data de 17.05.2007.

60. Yildirim Sarper, fiul lui Haci Memet si Mujgan, cetătean turc, născut la data de 4 februarie 1955 în localitatea Bolayir, Turcia, cu domiciliul actual în Bucuresti, Bd. Agronomiei nr. 2-6, bl. N-2, se. A, ap. 7, sectorul 1. (4.318/2008).

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti care au depus până la data de 7 iulie 2009 raportul detaliat al veniturilor si  cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 610/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea unui primar si a unui consiliu local

 

1. Judetul Galati, comuna Fundeni

- Partidul National Liberal

- Partidul Social Democrat

- Partidul Democrat Liberal

- Partidul Conservator

- Partida Alternativa Ecologistă

- Partidul Noua Generatie Crestin Democrat

2. Judetul Teleorman, comuna Călinesti

- Partidul Social Democrat

- Partidul National Liberal

- Partidul Democrat Liberal

 

Bucuresti, 7 iulie 2009.

Nr. 17.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.