MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 470/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 470            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 8 iulie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            579. - Decizie privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Cezar Manole Armeanu din functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale în functia publică de inspector guvernamental

 

            580. - Decizie privind promovarea temporară a domnului Kalapis Adrian Frantz în functia publică de secretar general al Ministerului Comunicatiilor sî Societătii Informationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            128. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale „WDP Development Ro" - S.R.L.

 

            1.019. - Ordin al ministrului economiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 479/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de întreprinderile mari", aferentă operatiunii a) „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile", axa prioritară 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient", din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice"

 

            1.189. - Ordin al ministrului economiei privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.293/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional „Finantarea proiectelor de investitii initiale în cercetare-dezvoltare si inovare", aferentă operatiunilor 2.5.2 „Dezvoltarea infrastructurii C-D în întreprinderi si crearea de noi locuri de muncă în cercetare" si 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul firmelor" din cadrul domeniului major de interventie 2.3 „Accesul întreprinderilor la activităti de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI)", axa prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare", din Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice"

 

            1.190. - Ordin al ministrului economiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.388/2008 privind aprobarea schemei de ajutor ele stat „Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) prin Programul operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice (POS-CCE)", aferentă operatiunilor 2.1.1 „Proiecte de cercetare în parteneriat între universităti/institutii de cercetare-dezvoltare si întreprinderi", 2.1.2 „Proiecte CD de înalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din străinătate" si 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor"

 

            1.191. - Ordin al ministrului economiei privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.862/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimii „Sprijin acordat IMM pentru implementarea standardelor internationale si pentru cresterea competitivitătii prin accesul pe noi piete si internationalizare", aferentă operatiunilor b) „Sprijin pentru implementarea standardelor internationale" si c) „Sprijin pentru accesul IMM pe noi piete si internationalizare", domeniului major de interventie 1.1 „Investitii productive si pregătirea pentru competitia pe piată a întreprinderilor, în special a IMM , axa prioritară 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice"

 

            1.192. - Ordin al ministrului economiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 480/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimls „Sprijin pentru cresterea competitivitătii întreprinderilor mici si mijlocii prin servicii de consultantă", aferentă operatiunii b) „Sprijin pentru consultantă acordat iMM-urilor", domeniul major de interventie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", axa prioritară 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient", din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice

 

            1.193. - Ordin al ministrului economiei privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.229/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Ajutor pentru investitii realizate de întreprinderile mici si mijlocii în vederea dezvoltării e-economiei", aferentă operatiunilor 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri" si 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri", domeniul major de interventie 3.3 „Sustinerea e-economiei", axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice"

 

            1.194. - Ordin al ministrului economiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 477/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de întreprinderile mici si mijlocii", aferentă operatiunii a) „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile", domeniul major de interventie 1.1 „Investitii productive si pregătirea pentru competitia pe piată a întreprinderilor, în special a IMM, axa prioritară 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient", din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice"

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

            144. - Hotărâre privind atribuirea calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentrupersoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 

            145. - Hotărâre cu privire la aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere

 

REPUBLICĂRI

 

            Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Cezar Manole Armeanu din functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Comunicatiilor  si Societătii Informationale în functia publică de inspector guvernamental

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Cezar Manole Armeanu i se aplică mobilitatea din functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale în functia publică de inspector guvernamental.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2009.

Nr. 579.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind promovarea temporară a domnului Kalapis Adrian Frantz în functia publică de secretar general al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Kalapis Adrian Frantz se promovează temporar în functia publică de secretar general al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 iulie 2009.

Nr. 580.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale „WDP Development Ro" - S.R.L.

 

Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002,

constatând, sub rezerva rezultatelor verificării de detaliu, că proiectul depus îndeplineste, în principiu, conditiile de eligibilitate stabilite în schema de ajutor de stat regional acordat pentru investitiile realizate în parcurile industriale, aprobată prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 296/2007,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acordă titlul de parc industrial Societătii Comerciale „WDP Development Ro" - S.R.L., denumită în continuare societate-administrator, având numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti J40/8568/2007, cod unic de înregistrare 21664036, sediul social în municipiul Bucuresti, sectorul 2, strada Baia de Aramă nr. 1, imobil corp C3, etajul 1, biroul nr. 5, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.

Art. 2. - Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este amplasat în intravilanul comunei Corbii Mari, judetul Dâmbovita;

b) are o suprafată de 22,22 ha.

Art. 3. - Titlul de parc industrial este valabil în perimetrul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, pe perioada de existentă a societătii-administrator, în conditiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute în legislatia în vigoare.

Art. 4. - Societatea-administrator transmite Ministerului Administratiei si Internelor:

a) datele de identificare ale fiecărui operator economic cu care a încheiat contract de amplasare în parcul industrial, până la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

b) datele de identificare ale fiecărui operator economic cu care încheie contract de amplasare în parcul industrial, în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin;

c) rapoarte semestriale privind activitătile realizate în parcul industrial.

Art. 5. - În baza titlului acordat potrivit prezentului ordin societatea-administrator si societătile comerciale localizate în Parcul Industrial Corbii Mari pot beneficia de ajutor de stat regional pentru investitiile realizate în parcul industrial, în situatia îndeplinirii conditiilor stipulate în:

a) Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comună în aplicarea art. 87 si 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214 din 9 august 2008;

b) Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 296/2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat regional acordat pentru investitiile realizate în parcurile industriale.

Art. 6. - Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul titlului de parc industrial acordat potrivit prezentului ordin este unitatea administrativ teritorială Corbii Mari, judetul Dâmbovita.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 25 iunie 2009.

Nr. 128.

 


ANEXĂ)

 

PLAN ÎNCADRARE ZONA

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 


MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 479/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de întreprinderile mari", aferentă operatiunii a) „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile", axa prioritară 1 „Un sistem de productie inovativsi ecoeficient", din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice"

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013 si ale Ordonantei Guvernului nr. 29/2007*) privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 911/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de întreprinderile mari în cadrul Programului operational sectorial «Cresterea competitivitătii economice» la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 479/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189, din 12 martie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Solicitantii trebuie să respecte următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt întreprinderi mari;

b) sunt înregistrati la registrul comertului ca societăti comerciale si îsi desfăsoară activitatea în România;

c) nu sunt în stare de faliment sau nu se află în procedură de lichidare, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au nicio restrictie asupra activitătii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori;

d) nu se încadrează, din punct de vedere al obligatiilor de plată restante la bugetele publice, în una dintre situatiile de mai jos:

- obligatiile de plată nete depăsesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agentia Natională de Administrare Fiscală;

- obligatiile de plată depăsesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autoritătile publice locale;

e) reprezentantul legal al solicitantului nu a fost supus niciunei condamnări în ultimii 3 ani, de către nicio instantă de judecată, din motive profesionale sau de etică profesională;

f) reprezentantul legal al solicitantului nu furnizează informatii false;

g) nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate, asa cum sunt definite în Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C244 din 1 octombrie 2004);

h) demonstrează că detin resursele financiare necesare pentru cofinantarea proiectului;

i) în cazul în care Comisia Europeană a emis o decizie de recuperare a unui ajutor de stat împotriva solicitantului, aceasta a fost deja executată, creanta fiind integral recuperată;

j) îndeplinesc si alte conditii specificate în apelul de proiecte si Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat."

2. La articolul 26 alineatul (1), litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) derularea proiectelor si rambursarea cheltuielilor: plătile se efectuează de către Unitatea de plată a Programului operational sectorial «Cresterea competitivitătii economice», pe bază de documente justificative; în cazul în care beneficiarul optează pentru prefinantare, aceasta se acordă si se recuperează în conformitate cu prevederile legale;".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 20 mai 2009.

Nr. 1.019.


*) Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 a fost abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009.

 


MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.293/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional „Finantarea proiectelor de investitii initiale în cercetare-dezvoltare si inovare", aferentă operatiunilor 2.3.2 „Dezvoltarea infrastructurii C-D în întreprinderi si crearea de noi locuri de muncă în cercetare" si 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul firmelor" din cadrul domeniului major de interventie 2.3 „Accesul întreprinderilor la activităti de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI)", axa prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare", din Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice"

 

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 29/2007*) privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă si ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 911/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa „Finantarea proiectelor de investitii initiale în cercetare-dezvoltare si inovare" la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.293/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 10 iunie 2008, se modifică după cum urmează:

-La articolul 25, literele c), d) si i) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) verificarea formală (verificarea conformitătii cererilor si a documentelor însotitoare, verificarea datelor din RPC); d) verificarea eligibilitătii beneficiarilor;

i) depunerea cererii de prefinantare/rambursare, însotită de documentele justificative;".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei,

Tudor Serban,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 iunie 2009.

Nr. 1.189.


*) Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 a fost abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009.

 


MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.388/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) prin Programul operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice (POS-CCE)", aferentă operatiunilor 2.1.1 „Proiecte de cercetare în parteneriat între universităti/institutii de cercetare-dezvoltare si întreprinderi", 2.1.2 „Proiecte CD de înalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din străinătate" si 2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor"

 

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 29/2007*) privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 911/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa „Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) prin Programul operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice (POS-CCE)" la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.388/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 5 decembrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Ajutorul de stat se acordă conform transelor stabilite în contractul de finantare, fără a depăsi intensitatea ajutorului de stat aplicabilă pe proiect. Totalul cheltuielilor eligibile decontate nu poate depăsi suma prevăzută în contractul de finantare."

2. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă.

3. La articolul 44, literele c), d) si h) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) verificarea formală (verificarea conformitătii cererilor si a documentelor însotitoare, verificarea datelor din RPC); d) verificarea eligibilitătii beneficiarilor;

h) depunerea cererii de prefinantare/rambursare, însotită de documentele justificative;".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei,

Tudor Serban,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 iunie 2009.

Nr. 1.190.


*) Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 a fost abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009.

 


MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.862/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat IMM pentru implementarea standardelor internationale si pentru cresterea competitivitătii prin accesul pe noi piete si internationalizare", aferentă operatiunilor b) „Sprijin pentru implementarea standardelor internationale" si c) „Sprijin pentru accesul IMM pe noi piete si internationalizare", domeniului major de interventie 1.1 „Investitii productive si pregătirea pentru competitia pe piată a întreprinderilor, în special a IMM", axa prioritară 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice"

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, ale Ordonantei Guvernului nr. 29/2007*) privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013, ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa „Sprijin acordat IMM pentru implementarea standardelor internationale si pentru cresterea competitivitătii prin accesul pe noi piete si internationalizare" la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.862/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iulie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) la data depunerii cererii de finantare nu înregistrează obligatii bugetare nete (diferenta dintre obligatiile de plată restante la buget si sumele de recuperat de la buget) mai mari de 1/12 din obligatiile datorate de solicitant în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agentia Natională de Administrare Fiscală, sau de 1/6 din totalul obligatiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autoritătile publice locale;".

2. La articolul 26, literele c) si i) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) verificarea conformitătii administrative (verificarea conformitătii cererilor si a documentelor însotitoare);

i) rambursarea cheltuielilor se efectuează de către Unitatea de plată a Programului operational sectorial «Cresterea competitivitătii economice», pe bază de documente justificative; în cazul în care beneficiarul optează pentru prefinantare, aceasta se acordă si se recuperează în conformitate cu prevederile legale;".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei,

Tudor Serban,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 iunie 2009.

Nr. 1.191.


*) Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 a fost abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009.

 


MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 480/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru cresterea competitivitătii întreprinderilor mici si mijlocii prin servicii de consultantă", aferentă operatiunii b) „Sprijin pentru consultantă acordat IMM-urilor", domeniul major de interventie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", axa prioritară 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient", din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice"

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, ale Ordonantei Guvernului nr. 29/2007*) privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013, ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa „Sprijin pentru cresterea competitivitătii întreprinderilor mici si mijlocii prin servicii de consultantă în cadrul Programului operational sectorial «Cresterea competitivitătii economice»" la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 480/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190, din 12 martie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10, liniuta a patra se modifică si va avea următorul cuprins:

„- nu înregistrează obligatii bugetare nete (diferenta dintre obligatiile de plată restante la buget si sumele de recuperat de la buget) mai mari de 1/12 din obligatiile datorate de solicitant în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agentia Natională de Administrare Fiscală, sau de 1/6 din totalul obligatiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autoritătile publice locale;".

2. La articolul 16, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat pentru un proiect în cadrul prezentei scheme nu poate depăsi echivalentul în lei a 40.000 euro."

3. La articolul 25, literele c) si i) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) verificarea conformitătii administrative (verificarea conformitătii cererilor si a documentelor însotitoare);

i) rambursarea cheltuielilor se efectuează de către Unitatea de plată a Programului operational sectorial «Cresterea competitivitătii economice», pe bază de documente justificative; în cazul în care beneficiarul optează pentru prefinantare, aceasta se acordă si se recuperează în conformitate cu prevederile legale."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei,

Tudor Serban,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 iunie 2009.

Nr. 1.192.


*) Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 a fost abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009.

 


MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.229/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Ajutor pentru investitii realizate de întreprinderile mici si mijlocii în vederea dezvoltării e-economiei", aferentă operatiunilor 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri" si 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri", domeniul major de interventie 3.3 „Sustinerea e-economiei", axa prioritară 3 „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice"

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, ale Ordonantei Guvernului nr. 29/2007*) privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013, ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa „Ajutor pentru investitii realizate de întreprinderile mici si mijlocii în vederea dezvoltării e-economiei" la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.229/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 28 iulie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) solicitantul nu înregistrează obligatii bugetare nete (diferenta dintre obligatiile de plată restante la buget si sumele de recuperat de la buget) mai mari de 1/12 din obligatiile datorate de solicitant în ultimele 12 luni în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agentia Natională de Administrare Fiscală sau de 1/6 din totalul obligatiilor datorate în ultimul semestru în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autoritătile publice locale;".

2. Articolul 27 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Plătile granturilor sunt efectuate, prin rambursare, conform termenelor stabilite în contractul de finantare, cu exceptia situatiei în care beneficiarul a optat pentru acordarea unei prefinantări, în conformitate cu legislatia în vigoare."

3. La articolul 31, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) verificarea administrativă (verificarea conformitătii cererilor si a documentelor însotitoare);".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei,

Tudor Serban,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 iunie 2009.

Nr. 1.193.


*) Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 a fost abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009.

 


MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 477/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de întreprinderile mici si mijlocii", aferentă operatiunii a) „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile", domeniul major de interventie 1.1 „Investitii productive si pregătirea pentru competitia pe piată a întreprinderilor, în special a IMM", axa prioritară 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient", din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice"

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, ale Ordonantei Guvernului nr. 29/2007*) privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013, ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de întreprinderile mici si mijlocii în cadrul Programului operational sectorial «Cresterea competitivitătii economice" la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 477/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 12 martie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11 alineatul (1), paragraful al patrulea se modifică si va avea următorul cuprins:

„- nu înregistrează obligatii bugetare nete (diferenta dintre obligatiile de plată restante la buget si sumele de recuperat de la buget) mai mari de 1/12 din obligatiile datorate de solicitant în ultimele 12 luni în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agentia Natională de Administrare Fiscală sau de 1/6 din totalul obligatiilor datorate în ultimul semestru în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autoritătile publice locale;".

2. La articolul 29 alineatul (1), literele c) si j) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) verificarea conformitătii administrative (verificarea conformitătii cererilor si a documentelor însotitoare);

j) rambursarea cheltuielilor se efectuează de către Unitatea de plată a Programului operational sectorial «Cresterea competitivitătii economice», pe bază de documente justificative; în cazul în care beneficiarul optează pentru prefinantare, aceasta se acordă si se recuperează în conformitate cu prevederile legale;".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei,

Tudor Serban,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 iunie 2009.

Nr. 1.194.


*) Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 a fost abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009.

 


ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) si ale art. 12 lit. Adin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv ale Normelor privind atribuirea calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 42/2005, precum si Procesul-verbal întocmit de Comisia de examinare stabilită prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, încheiate în data de 25 mai 2008,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă acordarea calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor fizice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2009.

Nr. 144.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând persoanele fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat, si care au dobândit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România în data de 11 iunie 2009

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Tara de origine

Institutul străin la care este membru

1.

Bădoi Cristian Ion

România

The Association of Chartered Certified Accountants

2.

Burcea Alexandra

România

The Association of Chartered Certified Accountants

3.

Cadaru Cătălin

Elvetia

The Association of Chartered Certified Accountants

4.

Coman Oana Cristina

România

The Association of Chartered Certified Accountants

5.

Drăgoi Anda Valeria

România

The Association of Chartered Certified Accountants

6.

Georgescu Dragos

România

The Association of Chartered Certified Accountants

7.

lancu Georgiana Alina

România

The Association of Chartered Certified Accountants

8.

Marin Ioana Diana

România

The Association of Chartered Certified Accountants

9.

Matei Liliana

România

The Association of Chartered Certified Accountants

10.

Mihai Mihaela

România

The Association of Chartered Certified Accountants

11.

Mihailov Sergiu

România

The Association of Chartered Certified Accountants

12.

Neacsu Laura Alina

România

The Association of Chartered Certified Accountants

13.

Nica Odette Mihaela

România

The Association of Chartered Certified Accountants

14.

Popa Cosmin Viorel

România

The Association of Chartered Certified Accountants

15.

Sârbu Ioana Roxana

România

The Association of Chartered Certified Accountants

16.

Spantu Roxana Niculina

România

The Association of Chartered Certified Accountants

17.

Surdeanu Elena

România

The Association of Chartered Certified Accountants

18.

Tosun Irina Liliana

România

The Association of Chartered Certified Accountants

19.

Tudorache Ioana Andreea

România

The Association of Chartered Certified Accountants

20.

Efraim Ori

Israel

Institutul Contabililor Publici Autorizati din Israel

21.

MessmerAndreas

Germania

Institutul Auditorilor Financiari din Germania

22.

Bichescu Sebastian Andrei

România

The Association of Chartered Certified Accountants

23.

Birnescu Iustin Constantin

România

The Association of Chartered Certified Accountants

24.

Cioată Cristina Măria

România

The Association of Chartered Certified Accountants

25.

Ciobotaru Mircea Florin

România

The Association of Chartered Certified Accountants

26.

Cristea Carmen Gabriela

România

The Association of Chartered Certified Accountants

27.

Cuciula Ioana Anca

România

The Association of Chartered Certified Accountants

28.

Dică Cătălin Marian

România

The Association of Chartered Certified Accountants

29.

Farkas Dorian Lorin

România

The Association of Chartered Certified Accountants

30.

Gania Anca Silvana

România

The Association of Chartered Certified Accountants

31.

Ghiurluc Claudiu

România

The Association of Chartered Certified Accountants

32.

Ivanovici Alice Andreea

România

The Association of Chartered Certified Accountants

33.

Marinete Gabriela

România

The Association of Chartered Certified Accountants

34.

Movileanu Monica Andreea

România

The Association of Chartered Certified Accountants

35.

Muntean-Birtar Daniela Măria

România

The Association of Chartered Certified Accountants

36.

Oprea Genonia Florentina

România

The Association of Chartered Certified Accountants

37.

Oprea Raluca Elena

România

The Association of Chartered Certified Accountants

38.

Ozmen Kemal Aycan

Turcia

The Association of Chartered Certified Accountants

39.

Pop Loredana Nicoleta

România

The Association of Chartered Certified Accountants

40.

SebovAna

România

The Association of Chartered Certified Accountants

41.

Spita Mihaela

România

The Association of Chartered Certified Accountants

42.

Teodor Marin

România

The Association of Chartered Certified Accountants

43.

Vasilescu lonut

România

The Association of Chartered Certified Accountants

44.

Cadariu Andreea

România

The Association of Chartered Certified Accountants

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere

 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 11 si art. 12 lit. a), b), c), d), e) si k) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, si în baza materialelor supuse dezbaterilor,

Conferinta ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunită în sedinta din 27 iunie 2009, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Raportul anual de activitate a Consiliului Camerei pentru anul 2008, Situatiile financiare anuale ale Camerei pentru anul 2008, Executia Bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei pentru anul 2008, Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009, precum si Programul de activităti al Consiliului Camerei pentru anul 2009 si se ia la cunostintă Raportul Comisiei auditorilor statutari asupra gestiunii financiare a Consiliului Camerei pentru anul 2008.

Art. 2. - Se deleagă Consiliul Camerei în vederea depunerii demersurilor pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, si cu modificările aduse Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, urmând a se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Se aprobă rezultatul alegerilor pentru Comisia de apel si Comisia de auditori statutari ale Camerei cu următoarea componentă:

- Comisia de apel:

1. prof. univ. dr. Călin Oprea - auditor financiar;

2. Bâgu Paraschiva - auditor financiar;

3. Petrescu Aurel - auditor financiar;

4. reprezentantul Ministerului Finantelor Publice - Lazăr Alexandra;

5. reprezentantul Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti - prof. univ. dr. Jora Cristian;

- Comisia de auditori statutari:

1. Manole Ion - auditor financiar;

2. Ungureanu Mihai Aristotel - auditor financiar;

3. Voiculescu Octavia - auditor financiar.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările ulterioare.

 


Bucuresti, 23 iunie 2009.

Nr. 144.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 202/1998*)

privind organizarea Monitorului Oficial al României

 


*) Republicată în temeiul art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 28 august 2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 224/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 iunie 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 10 noiembrie 1998 si a mai fost modificată si completată prin:

- Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, care a fost abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, si a fost respinsă prin Legea nr. 473/2001 pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 26 septembrie 2001;

- Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005;

- Ordonanta Guvernului nr. 1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 26 ianuarie 2009, respinsă prin Legea nr. 223/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 iunie 2009.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Monitorul Oficial al României este publicatia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constitutie, de prezenta lege si de alte acte normative.

Art. 2. - Editorul Monitorului Oficial al României este Camera Deputatilor.

Art. 3. - (1) Editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial", care functionează sub autoritatea Camerei Deputatilor.

(2) Imaginea si formatul, consacrate, ale publicatiei „Monitorul Oficial al României" cuprinse în anexa la prezenta lege sunt protejate de lege.

 

CAPITOLUL II

Structura Monitorului Oficial al României

 

Art. 4. - Monitorul Oficial al României cuprinde 7 părti, structurate în functie de natura actelor supuse publicării.

Art. 5. - În Partea I se publică următoarele categorii de acte:

A. actele juridice ale Parlamentului:

a) legile, hotărârile si motiunile;

b) hotărârile si motiunile celor două Camere ale Parlamentului;

B. actele cu caracter politic ale Parlamentului si ale celor două Camere;

C. actele birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, potrivit legii;

D. decizii ale presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului;

E. actele Presedintelui României:

a) decretele;

b) mesajele si alte acte adresate Parlamentului;

F. actele Guvernului:

a) hotărârile, cu exceptia celor care au caracter militar;

b) ordonantele emise în temeiul unei legi speciale de abilitare;

c) ordonantele de urgentă;

d) declaratiile de politică generală si alte asemenea declaratii;

G. deciziile primului-ministru, potrivit legii;

H. actele normative ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competentei lor stabilite prin lege, adoptate în vederea organizării executării legii;

I. actele normative adoptate de autoritătile administrative autonome si de alte autorităti publice, potrivit competentei lor conferite prin lege, în vederea organizării executării legii;

J. deciziile, hotărârile si avizele Curtii Constitutionale;

K. acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii;

L. deciziile pronuntate de Sectiile Unite ale înaltei Curti de Casatie si Justitie, ca urmare a solutionării recursurilor în interesul legii;

M. deciziile si hotărârile Curtii Europene a Drepturilor Omului, pronuntate în cazurile în care statul român are calitatea de pârât;

N. actele normative adoptate de persoane juridice - altele decât autoritătile publice - care au fost abilitate prin lege să asigure executarea unor legi;

O. alte acte care, potrivit unor dispozitii legale, se publică în Partea I a Monitorului Oficial al României.

Art. 6. - În Partea a II-a se publică:

A. stenogramele sedintelor Camerei Deputatilor si Senatului;

B. stenogramele sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului;

C. sintezele lucrărilor comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului;

D. rapoartele si dările de seamă prezentate Parlamentului de către autoritătile publice, potrivit Constitutiei sau altor legi, după dezbaterea acestora de către Parlament;

E. întrebări adresate de deputati, respectiv de senatori Guvernului, ministrilor sau altor conducători ai organelor administratiei publice la care nu s-a răspuns;

F alte acte prevăzute de lege.

Art. 7. - În Partea a III-a se publică, în temeiul unor dispozitii legale, acte juridice, înscrisuri, comunicări, anunturi si altele asemenea.

Art. 8. - În Partea a IV-a se publică, în temeiul unor dispozitii legale, acte juridice referitoare la operatori economici si la alte categorii de persoane juridice, precum si alte acte stabilite prin dispozitii legale.

Art. 9. - În Partea a V-a se publică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel national si de ramură, conventiile si recomandările Organizatiei Internationale a Muncii, precum si alte acte stabilite prin dispozitii legale.

Art. 10. - În Partea a VI-a se publică anunturile privind atribuirea contractelor de achizitie publică si a contractelor de concesiune de lucrări si servicii publice, a contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum si alte anunturi stabilite prin dispozitii legale.

Art. 11. - În Partea a VII-a se publică, în temeiul unor dispozitii legale, acte juridice referitoare la societăti cooperative si la alte categorii de persoane juridice înfiintate de societătile cooperative, precum si alte acte referitoare la cooperatie, stabilite prin dispozitii legale.


 

CAPITOLULUI

Procedura publicării actelor în Monitorul Oficial al României

 

SECTIUNEA 1

Publicarea

 

Art. 12. - (1) Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I si Partea a ll-a, se înaintează secretarului general al Camerei Deputatilor pe suport hârtie, în copie certificată sub semnătura conducătorului sau a loctiitorului, si pot fi transmise si prin e-mail, în fisier electronic certificat prin semnătură electronică de către emitenti.

(2) Secretarul general al Camerei Deputatilor transmite Regiei Autonome „Monitorul Oficial" spre publicare actele prevăzute la alin. (1).

Art. 13. - Autoritătile emitente au obligatia de a comunica neîntârziat, în scris, secretarului general al Camerei Deputatilor date, informatii si precizări, solicitate de acesta sau de Regia Autonomă „Monitorul Oficial", necesare îndeplinirii cerintelor de publicare.

Art. 14. - Retragerea actelor de la publicare se poate face numai de către cel care a solicitat publicarea, cu încuviintarea secretarului general al Camerei Deputatilor si cu suportarea, de către solicitant, a cheltuielilor aferente, efectuate de Regia Autonomă „Monitorul Oficial" în procesul de editare si publicare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Republicarea si rectificarea actelor

 

Art. 15. - (1) Actul normativ modificat si/sau completat se republică numai în temeiul expres al dispozitiei cuprinse în actul de modificare si/sau de completare.

(2) Republicarea actelor normative se face în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija autoritătii publice care a emis actul de modificare si/sau de completare. Republicarea se face potrivit legii.

(3) Republicarea actelor normative modificate si/sau completate prin ordonante ale Guvernului se face numai după aprobarea acestora din urmă de către Parlament.

Art. 16. - Republicarea actelor normative se face cu aprobarea secretarului general al Camerei Deputatilor, pe baza avizului prealabil al Consiliului Legislativ.

Art. 17. - (1) În cazul în care, după publicarea actului normativ, se descoperă erori materiale, la cererea organului emitent, adresată secretarului general al Camerei Deputatilor, se procedează la publicarea unei rectificări.

(2) Rectificarea se face cu avizul prealabil al Consiliului Legislativ.

(3) Se interzice, sub sanctiunea nulitătii, modificarea prevederilor unor acte normative prin recurgerea la operatiunea rectificării.

 

SECTIUNEA a 3-a
Accesul la publicatia Monitorul Oficial al României

 

Art. 18. - Regia Autonomă „Monitorul Oficial" editează Monitorul Oficial al României atât în format tipărit, cât si în format electronic, pe care îl pune la dispozitia tuturor categoriilor de utilizatori contra cost.

Art. 19. - Regia Autonomă „Monitorul Oficial" realizează un produs electronic continând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet si este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte. Sumarele monitoarelor oficiale sunt accesibile permanent.

 

SECTIUNEA a 4-a

Cheltuielile de publicare

 

Art. 20. - (1) Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I, III-VII, si a celor prevăzute la art. 6 lit. D se suportă de către emitentii pe baza tarifelor aprobate anual prin hotărâre a Biroului permanent al Camerei Deputatilor, la propunerea Regiei Autonome „Monitorul Oficial". Hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputatilor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) actele a căror publicare este prevăzută de Constitutie, deciziile primului-ministru si actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a ll-a, ale căror cheltuieli aferente publicării se suportă de Regia Autonomă „Monitorul Oficial" din bugetul propriu.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 21. - Monitorul Oficial al României, Partea I, se editează, în traducere, si în limba maghiară. Pentru Partea I în limba maghiară, cheltuielile de publicare se suportă de către Camera Deputatilor.

Art. 22. - Procedura publicării în părtile I-VII, procedura republicării si a rectificării, precum si cea a publicării unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat, se stabilesc prin ordin al secretarului general al Camerei Deputatilor.

Art. 23. - Reproducerea legilor si a celorlalte acte normative se face numai după textele publicate în Monitorul Oficial al României.

Art. 24. - Prevederile legale privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii se aplică Regiei Autonome „Monitorul Oficial", cu exceptia achizitiilor de materii prime, materiale si servicii destinate în exclusivitate operatiunilor contractualei altele decât cele necesare pentru realizarea obiectului principal de activitate, care serveste interesului public.

Art. 25. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe aceeasi dată se abrogă art. 3 alin. 1-3 din Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiintarea si organizarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial" si cap. IV „Organizarea regiei" din Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome „Monitorul Oficial", anexă la hotărâre, republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, precum si orice alte dispozitii contrare, iar art. 3 lit. a) din regulament se modifică în mod corespunzător.

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II, III si V din Ordonanta Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 202/1998 si care se aplică, în continuare, ca dispozitii proprii ale actului modificator:

„Art. II. - În aplicarea prevederilor art. 152*) din Legea nr. 202/1998, cu modificările si completările ulterioare, aparitiile publicatiei Monitorul Oficial al României anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonante se transpun în format electronic de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», în baza unui program aprobat de secretarul general al Camerei Deputatilor si în limita sumelor aprobate prin bugetul anual al Camerei Deputatilor.

Art. III. - Ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonante, bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome «Monitorul Oficial» se va rectifica.

Art. V. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. I pct. 5, 6 si 7, care intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2009."


*) Art. 152 a devenit în urma renumerotării art. 19.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.