MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 452/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 452            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 1 iulie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            14. - Hotărâre privind numirea unor membri ai Consiliului National de Integritate

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 753 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (4) si aii. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

84. - Ordonantă de urgentă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

85. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

86. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri si prestări de servicii efectuate de Compania National㠄Romtehnica"- S.A. către Ministerul Apărării Nationale

 

87. - Ordonantă de urgentă privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de călătorie

 

88. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

89. - Ordonantă de urgentă pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Nationale si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice

 

710. - Hotărâre privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum judetean si a unor drumuri locale, încadrarea în categoria functională a drumurilor judetene a unui drum local neclasat si a unui drum vicinal, precum si modificarea traseului si a lungimii unui drum judetean existent, situate în judetul Brasov

 

750. - Hotărâre pentru aprobarea repatrierii în Federatia Rusă a materialului nuclear continând uraniu puternic îmbogătit, neiradiat si neutilizat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

67. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Metodologiei de stabilire, implementare si utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007

 

70. - Ordin al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

 

Declaratie de cooperare între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

 

1.785. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor metodologice privind procesarea declaratiilor vamale întocmite prin procedee informatice

 

2.175. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

2.185. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2009

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            21. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iulie 2009

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 3.529/C/2007;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.862/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 3.242/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 648/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 649/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 741/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 865/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.116/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.214/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.238/C/2009;

 - Normele aprobate prin  Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 560/2009

 


HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unor membri ai Consiliului National de Integritate

 

În temeiul prevederilor art. 67 din Constitutia României, republicată, ale art. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 139 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul numeste în calitate de membri titulari ai Consiliului National de Integritate următoarele persoane:

- domnul Marian Niculescu, în locul doamnei Xenia Cosette Teodorescu, care a demisionat;

- domnul Decebal Lohan, în locul domnului Mircea Gheorghe Hava, care a demisionat.

Art. 2. - Senatul numeste în calitate de membri supleanti ai Consiliului National de Integritate următoarele persoane:

- doamna Paula Ghitescu Cocea, în locul doamnei Smaranda Ramona Palan, care a demisionat;

- domnul Marius Cristian Tugurel.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 30 iunie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 30 iunie 2009.

Nr. 14.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 753

din 12 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (4) si art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (4) si art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, exceptie ridicată de Gheorghe Falcă în Dosarul nr. 4.015/108/2007 al Tribunalului Arad - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile din Legea fundamentală invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 6 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 4.015/108/2007, Tribunalul Arad - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (4) si art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, exceptie ridicată de Gheorghe Falcă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că dispozitiile art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie sunt neconstitutionale, deoarece prin continutul lor se atribuie organelor de politie judiciară competenta de a efectua acte de urmărire penal㠄în numele procurorului", fără o limitare a categoriei actelor procedurale ce ar putea fi întocmite în acest mod, ceea ce permite o delegare generală a acestuia, în flagrantă contradictie cu dispozitiile Legii fundamentale. Se permite astfel eludarea normelor procedurale privitoare la competenta materială functională, de cele mai multe ori aproape toate actele procedurale fiind întocmite de ofiteri de politie judiciară, procurorul mărginindu-se doar la a audia inculpati si a le prezenta materialul de urmărire penală.

În ceea ce priveste art. 11 alin. (3) din aceeasi ordonantă de urgentă a Guvernului, se sustine că încalcă dreptul la un proces echitabil si dreptul la apărare, deoarece determină eludarea procedurii expertizei care instituie pentru fiecare dintre părti dreptul de a cere ca un expert recomandat de ea să participe la efectuarea expertizei.

Tribunalul Arad - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată în cauză este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale, invocând si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 10 alin. (4) si art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, având următorul cuprins:

- art. 10 alin. (4): „Dispozitiile procurorilor din Directia Natională Anticoruptie sunt obligatorii pentru ofiterii de politie judiciară prevăzuti la alin. (1). Actele întocmite de ofiterii de politie judiciară din dispozitia scrisă a procurorului sunt efectuate în numele acestuia.";

- Art. 11 alin. (3): „Constatarea tehnico-stiintifică efectuată din dispozitia scrisă a procurorului de specialistii prevăzuti la alin. (1) constituie mijloc de probă, în conditiile legii."

Se sustine că aceste dispozitii legale încalcă art. 11, art. 20, art. 21 alin. (3) si art. 124 din Constitutie, privind Dreptul international si dreptul intern, Tratatele internationale privind drepturile omului, dreptul la un proces echitabil si înfăptuirea justitiei, cu raportare la art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că a mai examinat constitutionalitatea acelorasi texte de lege, în raport cu aceleasi texte din Legea fundamentală.

Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 968 din 30 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 12 decembrie 2007, si Decizia nr. 915 din 16 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 23 octombrie 2008, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie. Cu acel prilej, Curtea a statuat că efectuarea de acte de cercetare penală de către ofiterii de politie judiciară ai Directiei Nationale Anticoruptie nu echivalează cu o încălcare a garantiilor dreptului la un proces echitabil, prevăzut de dispozitiile art. 21 din Legea fundamentală, întrucât, pe de-o parte, această politie judiciară a fost creată în scopul efectuării cu celeritate si în mod temeinic a activitătilor de descoperire si de urmărire a infractiunilor de coruptie, iar pe de altă parte, actele de cercetare ale acestor ofiteri se efectuează în numele procurorului si numai după dispozitia scrisă a acestuia. Totodată, Curtea a retinut că ofiterii si agentii de politie judiciară îsi desfăsoară activitatea sub directa conducere, supraveghere si control al procurorului, ceea ce dă expresie prevederilor art. 131 alin. (3) din Constitutie, potrivit cărora parchetele conduc si supraveghează activitatea de cercetare penală a politiei judiciare, în conditiile legii. Având în vedere toate aceste argumente, Curtea a constatat că dispozitiile criticate nu contravin nici prevederilor constitutionale ale art. 124 alin. (2), potrivit cărora justitia este unică, impartială si egală pentru toti.

De asemenea, prin Decizia nr. 805 din 3 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 5 august 2008, Curtea a respins, pentru considerentele acolo retinute, exceptia de neconstitutionalitate a art. 11 alin. (1)-(3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie.

Considerentele care fundamentează această jurisprudenta sunt valabile si în prezenta cauză, deoarece nu au intervenit elemente noi.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (4) si art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, exceptie ridicată de Gheorghe Falcă în Dosarul nr. 4.015/108/2007 al Tribunalului Arad - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

Având în vedere că termenul de preschimbare a certificatelor doveditoare este 30 iunie 2009, iar la acest moment sunt nesolutionate peste 8.000 de dosare, este necesară prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, până la 1 ianuarie 2010.

Tinând seama că aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. -Termenul prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2010 inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru

Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989,

Cristina Ecaterina Corut

 

Bucuresti, 30 iunie 2009.

Nr. 84.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

Tinând seama de necesitatea continuării procesului de restructurare si închidere a minelor, în conformitate cu strategiile în domeniu, de necesitatea realizării obiectivelor de restructurare si reorganizare a unor societăti nationale, regii autonome si companii nationale sau societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, care impun luarea unor măsuri imediate de redresare economico-financiară care să conducă la eliminarea în perioada 2009-2012 a pierderilor si la eficientizarea pe termen lung a activitătii acestora, de expirarea la 31 ianuarie 2008 a termenelor prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 171/2007, cu modificările si completările ulterioare, se impune luarea unor măsuri urgente pentru atenuarea impactului social al proceselor de restructurare si reorganizare, pentru protectia socială a persoanelor concediate si totodată pentru determinarea acceptării postdisponibilizare a unor activităti necesare închiderii si conservării minelor.

Având în vedere punerea în aplicare a Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020 corelată cu Strategia industriei miniere,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 171/2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Societătile care pot efectua concedieri colective în conditiile prezentei ordonante de urgentă, precum si numărul de salariati ce urmează să fie disponibilizati se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort sau a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, numai în conditiile în care au un program de restructurare sau reorganizare aprobat astfel încât concedierea colectivă să nu depăsească termenul de 31 decembrie 2012 pentru persoanele concediate din cadrul societătilor prevăzute în anexa nr. 3."

2. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - Prezenta ordonantă de urgentă se aplică până la data de 31 decembrie 2012, pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective de la societătile prevăzute în anexa nr. 3."

3. Anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 3

 

LISTA

societătilor care au programe de restructurare sau reorganizare aprobate până în anul 2012

 

1. Compania Natională a Huilei - SA. Petrosani

2. Compania Natională a Uraniului - SA. Bucuresti

3. Societatea Natională a Lignitului Oltenia - SA. Târgu Jiu

4. Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

5. Complexul Energetic Rovinari - S.A.

6. Complexul Energetic Turceni - S.A.

7. Complexul Energetic Craiova - S.A.

8. Societatea Comercială MINBUCOVINA- S.A. Vatra Dornei

9. Societatea Comercială CUPRU MIN - S.A. Abrud

10. Societatea Comercială MOLDOMIN - S.A. Moldova Nouă

11. Societatea Natională a Sării - S.A. Bucuresti

12. Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului MINVEST - S.A. Deva

13. Societatea Comercială Termoelectrica - S.A. Bucuresti

14. Societatea Comercială Electrocentrale Bucuresti - S.A.

15. Societatea Comercială Electrocentrale Deva - S.A.

16. Societatea Comercială Electrocentrale Galati - S.A.

17. Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare Drobeta-Turnu Severin."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 30 iunie 2009.

Nr. 85.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri si prestări de servicii efectuate de Compania National㠄Romtehnica"- S.A. către Ministerul Apărării Nationale

 

Având în vedere lipsa resurselor necesare pentru efectuarea plătii taxei pe valoarea adăugată aferente contractelor de achizitii încheiate de Compania National㠄Romtehnica" - S.A., care actionează în calitate de comisionar, în nume propriu, pentru Ministerul Apărării Nationale,

tinând cont de acumularea unor majorări generate de neplata taxei pe valoarea adăugată, aspect care grevează substantial bugetul Ministerului Apărării Nationale,

elemente care, în contextul actualei crizei economico-financiare, vizează interesul public si constituie o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în lipsa unei astfel de reglementări existând riscul nerespectării angajamentelor asumate fată de organismele internationale, precum si crearea unei presiuni suplimentare asupra bugetului de stat, prin majorarea cheltuielilor privind stationarea nejustificată în vamă a bunurilor si serviciilor contractate,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 1342 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către Ministerul Apărării Nationale de către Compania National㠄Romtehnica" - S.A., care actionează în calitate de comisionar, în nume propriu, dar în contul Ministerului Apărării Nationale, intervine la data încasării de către Compania National㠄Romtehnica" - S.A. a contravalorii integrale a bunurilor livrate/serviciilor prestate si a taxei aferente acestora, dar nu mai târziu de 31 august 2010. Pentru bunurile/serviciile acordate cu titlu gratuit, pentru care se datorează TVA conform titlului VI - Taxa pe valoarea adăugată din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervine la data încasării de către Compania National㠄Romtehnica" - S.A. a contravalorii totale sau partiale a acestei taxe de la Ministerul Apărării Nationale, dar nu mai târziu de 31 august 2010.

Art. 2. - Prevederile art. 1 se aplică pentru livrările de bunuri, prestările de servicii si donatiile efectuate până la data de 31 decembrie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 30 iunie 2009.

Nr. 86.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de călătorie

 

Având în vedere:

- faptul că prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere si ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, cu modificările si completările ulterioare, Regia Autonom㠄Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" a fost abilitată să realizeze permisele de sedere, documentele de identitate si documentele de călătorie care se eliberează străinilor, inclusiv celor care au obtinut o formă de protectie în România;

- faptul că, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de călătorie, activitatea de producere a acestor documente a fost preluată de către Compania National㠄Imprimeria Natională" - S.A., însă în ceea ce priveste personalizarea documentelor actul normativ face referire doar la personalizarea pasapoartelor electronice, nu si a permiselor de sedere si a documentelor de călătorie care se eliberează străinilor;

- faptul că, potrivit competentelor si atributiilor stabilite prin legi speciale, Oficiul Român pentru Imigrări are obligatia de a elibera aceste documente străinilor cărora li s-a reglementat dreptul de sedere;

- faptul că la încetarea contractelor încheiate între Oficiul Român pentru Imigrări si Regia Autonom㠄Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", în baza cărora sunt produse si personalizate permisele de sedere si documentele de călătorie care se eliberează străinilor, Oficiul Român pentru Imigrări va fi în imposibilitatea de a elibera documentele respective;

- faptul că o astfel de situatie are consecinte negative în privinta respectării de către statul român a dreptului la liberă circulatie si a celorlalte drepturi care decurg din acesta ale străinilor si face ca străinul să nu îsi poată dovedi sederea legală pe teritoriul României în fata autoritătilor statului si, implicit, să îsi rezolve problemele de ordin administrativ, judiciar etc,

întrucât toate aceste elemente vizează interesul public si contribuie la îndeplinirea obligatiilor asumate de România, potrivit calitătii sale de stat membru al Uniunii Europene, respectiv constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - La articolul II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de călătorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 30 iunie 2008, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(1) Personalizarea pasapoartelor electronice, a permiselor de sedere si a documentelor de călătorie care se eliberează străinilor se realizează de către Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice, care va functiona în structura Directiei generale de pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) Compania National㠄Imprimeria Natională" - S.A. este abilitată să procure si să pună la dispozitia Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice, echipamentele si produsele soft necesare personalizării documentelor prevăzute ia alin. (1) si a Ministerului Afacerilor Externe echipamentele si produsele soft necesare personalizării colantelor uniforme de viză si colantelor pentru vize biometrice."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 30 iunie 2009.

Nr. 87.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

Având în vedere îndeplinirea obligatiei statului de garantare a dreptului constitutional al cetătenilor la ocrotirea sănătătii,

tinând cont de faptul că, potrivit dispozitiilor art. 406 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, Colegiul Medicilor din România are obligatia să elaboreze ghiduri si protocoale de practică medicală, pe niveluri de competente ale unitătilor sanitare, si să le propună spre aprobare Ministerului Sănătătii, obligatie până în prezent neîndeplinită, fapt ce determină abordări discretionare ale actelor terapeutice si costuri suplimentare si imposibil de controlat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,

întrucât în anul 2009 prevederile bugetare aprobate pentru tratamentul bolnavilor în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate sunt insuficiente si nu pot asigura un tratament adecvat tuturor bolnavilor, este necesară aprobarea de urgentă a ghidurilor si protocoalelor terapeutice.

Tratamentul standardizat al bolnavilor va asigura cresterea accesului acestora la servicii medicale într-un mod echitabil si nediscriminatoriu, precum si o utilizare eficientă a fondurilor publice.

Tinând cont că de la an la an creste numărul pacientilor diagnosticati cu forme grave de cancer oral si maxilo-facial si cu afectiuni malformative si anomalii dento-faciale,

întrucât în România modul de pregătire a absolventilor facultătii de medicină dentară este unul general, care nu poate asigura o abordare corespunzătoare, se impune crearea unui cadru legal în vederea asigurării unei arii largi de specializare postuniversitară în domeniul medicinei dentare, începând cu anul universitar 2009-2010.

Având în vedere că formarea acestor specialisti este un proces de durată si pentru a da posibilitatea pacientului de a beneficia de servicii medicale complexe specifice afectiunilor vizate,

tinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonantă de urgentă, ar conduce la reale dificultăti în ceea ce priveste formarea de specialisti în domeniul medico-dentar, amânarea acestei măsuri având consecinte directe asupra stării de sănătate orală a populatiei, prin continuarea cresterii indicelui de sănătate orală,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 16 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) aprobă, prin ordin al ministrului, ghidurile si protocoalele de practică medicală elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii."

2. La articolul 406 alineatul (1), litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) acordă aviz consultativ ghidurilor si protocoalelor de practică medicală elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii;".

3. La articolul 431, litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h) acordă aviz consultativ ghidurilor si protocoalelor de practică medicală elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii;".

4. La articolul 470 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) certificatul de dentist specialist eliberat de Ministerul Sănătătii în una dintre specialitătile medico-dentare prevăzute

de Nomenclatorul specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală;".

5. La articolul 477, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 477. - (1) Profesia de medic dentist se exercită în România cu titlul profesional corespunzător calificării profesionale însusite, după cum urmează:

a) medic dentist;

b) dentist specialist în una dintre specialitătile medico-dentare prevăzute de Nomenclatorul specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală."

6. La articolul 502 alineatul (1), litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) acordă aviz consultativ ghidurilor si protocoalelor de practică medicală elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii;".

7. La articolul 655, alineatul (2) se abrogă.

Art. II. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 30 iunie 2009.

Nr. 88.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Nationale si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice

 

Având în vedere faptul că:

- Ministerul Apărării Nationale, prin structura medicală specializată în acest sens, asigură asistentă medicală Presedintelui României, presedintelui Senatului, presedintelui Camerei Deputatilor, precum si primului-ministru;

- Academia Română este o institutie de cercetare în domeniile fundamentale ale stiintei, fără a avea ca atributii activităti de inspectie sanitară;

- Serviciul de Protectie si Pază are în competentă protectia demnitarilor români si străini si a familiilor acestora, inclusiv protectia medicală;

- în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 166/2006, modificată prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 5/2009, asistenta medicală pentru demnitarii români este asigurată de către Ministerul Apărării Nationale, prin structurile specializate,

în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare, hotărârile acestuia sunt obligatorii pentru autoritătile administratiei publice si institutiile la care se referă,

pentru eficientizarea măsurilor antiepidemice în scopul prevenirii îmbolnăvirilor de natură infectocontagioasă, toxico-chimică sau produse de radiatiile ionizante, se impune adoptarea de urgentă a cadrului legal care să permită îndeplinirea acestei atributii.

Tinând seama de necesitatea adoptării unor măsuri imediate în vederea asigurării cadrului legal care să permită Serviciului de Protectie si Pază punerea în practică a tuturor măsurilor care se impun pentru asigurarea protectiei demnitarilor aflati în competenta sa,

având în vedere că neadoptarea în regim de urgentă a măsurilor prevăzute în prezentul act normativ ar putea avea consecinte negative asupra asigurării în deplină sigurantă a asistentei medicale si protectiei sanitare pentru demnitarii români si străini,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Componenta de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, denumită în continuare componenta de medicină preventivă, trece în subordinea Ministerului Apărării Nationale, în cadrul structurii medicale specializate.

(2) Structura medicală specializată se stabileste prin ordin al ministrului apărării nationale.

Art. 2. - Asistenta medicală si protectia sanitară pentru demnitarii români si străini, precum si activitătile de control în domeniul sănătătii publice se realizează de structurile specializate din cadrul Ministerului Apărării Nationale în colaborare cu structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, având în vedere protocolul de colaborare interinstitutională în vigoare.

Art. 3. - (1) Se aprobă transmiterea imobilului în care îsi desfăsoară activitatea componenta de medicină preventivă, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, din administrarea Academiei Române în administrarea Ministerului Apărării Nationale.

(2) Mijloacele fixe, obiectele de inventar, materialele, aparatura si tehnica medicală aflate în dotarea si în folosinta componentei de medicină preventivă, precum si alte bunuri patrimoniale si ambulantele destinate asigurării asistentei medicale de specialitate a demnitarilor se transmit de la Academia Română la Ministerul Apărării Nationale.

(3) Transmiterea bunurilor prevăzute la alin. (1) si (2) se realizează prin protocol de predare-preluare încheiat între Academia Română si Ministerul Apărării Nationale în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 4. - (1) Sumele prevăzute în bugetul Academiei Române pentru anul 2009, alocate componentei de medicină preventivă, se transferă cu aceeasi destinatie în bugetul Ministerului Apărării Nationale.

(2) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetelor Ministerului Apărării Nationale si Academiei Române pe anul 2009.

Art. 5. - De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Nationale, se asigură fonduri pentru:

a) activităti de medicină preventivă;

b) activităti de control în domeniul sănătătii publice;

c) asigurarea asistentei medicale de urgentă pentru demnitarii români si membrii delegatiilor din care acestia fac parte, în tară si în străinătate;

d) asigurarea asistentei medicale de urgentă pentru demnitarii străini si membrii delegatiilor din care acestia fac parte, aflati în vizită oficială pe teritoriul României;

e) controale medicale obligatorii ale demnitarilor români, altele decât cele prevăzute în contractul-cadru sau în normele proprii ale caselor de asigurări sociale de sănătate pentru aplicarea contractului-cadru;

f) dotarea cu echipamente medicale de înaltă performantă pentru asigurarea activitătilor prevăzute la lit. a)-e).

Art. 6. - Personalul militar care îsi desfăsoară activitatea în cadrul componentei de medicină preventivă se numeste în functiile militare care vor fi preluate în organica structurii medicale specializate din cadrul Ministerului Apărării Nationale, iar personalul civil contractual angajat pe acelasi segment al medicinei preventive, ce va fi preluat de Ministerul Apărării Nationale, îsi păstrează drepturile salariale prevăzute în art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 26 martie 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 222/2007.

Art. 7. - Asistenta medicală a demnitarilor este organizată si coordonată de către Serviciul de Protectie si Pază, pentru demnitarii din competentă, si este asigurată de Spitalul Clinic de Urgentă Militar Central „Dr. Carol Davila", structură medicală specializată a Ministerului Apărării Nationale, si de către spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătătii, pe cele 4 componente prevăzute prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 166/2006, modificată prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 5/2009.

Art. 8. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 26 martie 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 222/2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Centrul asigură asistentă medicală primară, de specialitate, de urgentă pentru categorii de persoane aflate în sistemul de asigurări sociale de sănătate."

2. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.

3. La articolul 6 alineatul (4), literele a)-d) se abrogă.

4. La articolul 6, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Fondurile pentru activitătile prevăzute la alin. (4) lit. e)-g) se suportă din transferuri pentru sănătate de la bugetul de stat."

5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Personalul civil angajat al segmentului de medicină preventivă îsi păstrează această calitate si drepturile salariale după trecerea acestuia în subordinea Ministerului Apărării Nationale."

Art. 9. - Pentru punerea în practică a prevederilor prezentei ordonante de urgentă, Serviciul de Protectie si Pază, Ministerul Apărării Nationale si Ministerul Sănătătii vor încheia un protocol în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 30 iunie 2009.

Nr. 89.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se transmite din administrarea Academiei Române în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Academiei Române care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Bd. Ion Mihalache nr. 126,

municipiul Bucuresti

Statul român,

Academia Română

Statul român,

Ministerul Apărării Nationale

- cod 8.29.06

- nr. M.F. 154.468

- suprafata construită = 1.405 m2

- suprafata desfăsurată = 1.518 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 6.808 m2


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum judetean si a unor drumuri locale, încadrarea în categoria functională a drumurilor judetene a unui drum local neclasat si a unui drum vicinal, precum si modificarea traseului si a lungimii unui drum judetean existent, situate în judetul Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum judetean si a unor drumuri locale, situate în judetul Brasov, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor judetene a unui drum local neclasat si a unui drum vicinal, potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modificarea traseului si a lungimii unui drum judetean existent, situat în judetul Brasov, potrivit anexei nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Anexele nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Parteal, nr. 338 si nr. 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 10 iunie 2009.

Nr. 710.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui drum judetean si a unor drumuri locale, situate în judetul Brasov, care se încadrează în categoria drumurilor comunale

 

Nr. crt.

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Pozitia kilometrică (origine-destinatie)

Lungimea

(km)

Provine din

1.

DC 84

Rucăr-Gherdeal

0+000-5+100

5,100

drum vicinal

2.

DC 85

Rucăr-Feldioara

0+000-5+400

5,400

drum vicinal

3.

DC 86

Vistisoara-valea Vistea Mare

0+000-4+600

4,600

drum neclasat

4.

DC 87

Vistisoara-valea Vistisoara

0+000-2+800

2,800

drum neclasat

5.

DC 88

Vistea de Sus (zona Par DJ 103)- valea Vistea Mare

0+000-2+900

2,900

drum neclasat

6.

DC 89

Sinca Nouă (DN 73 A)-Vlădeni (DN 1)-Dumbrăvita

Pe teritoriul administrativ al comunei Sinea Nouă 0+000-4+470

Pe teritoriul administrativ al comunei Dumbrăvita 4+470-8+570

8,570

DJ 106 0+000-8+570

7.

DC 90

Calbor-Cincsor

0+000-3+700

3,700

drum neclasat


ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui drum local neclasat si a unui drum vicinal, situate în judetul Brasov, care se încadrează în categoria functională a drumurilor judetene

 

Nr. crt.

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Pozitia kilometrică (origine-destinatie)

Lungimea

(km)

Provine din

1.

DJ 101 A

DJ 103C(ICAGhimbav)- Ocolitoarea mare a municipiului Brasov

0+000-7+500

7,500

drum vicinal

2.

DJ 130 C

DJ 104 K -Ticusu Nou-DC 21 Comana

0+000-1+800

1,800

drum local neclasat

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui drum judetean existent, situat în judetul Brasov, care îsi modifică traseul si lungimea

 

 

 

 

 

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Pozitia kilometrică (origine-destinatie)

Lungimea (km)

Provine din

DJ104 E

Sinca (DN 73 A)-Mănăstirea Sinca-Complex al Fundatiei Ortodox-Cultural㠄Maica Sfântă-Bucuria Neasteptată"

0+000-3+420

3,420

DJ 104 E 0+000-3+100

drum vicinal 0+000-0+320

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea repatrierii în Federatia Rusă a materialului nuclear continând uraniu puternic îmbogătit, neiradiat si neutilizat

 

În scopul îndeplinirii obligatiilor asumate de România în cadrul Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare, semnat la Moscova, Washington si Londra la 1 iulie 1968, ratificat prin Decretul nr. 21/1970, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se repatriază gratuit în Federatia Rusă materialul nuclear continând uraniu puternic îmbogătit, neiradiat si neutilizat, de origine rusă, detinut în prezent de Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala Cercetări Nucleare Pitesti, în cantitatea si calitatea înregistrate în evidentele contabile si de garantii nucleare.

Art. 2. - Repatrierea se realizează prin exportul în Federatia Rusă a materialului prevăzut la art. 1 în baza unui contract de export între Sucursala Cercetări Nucleare Pitesti din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare si Joint Stock Company „State Scientific Centre Research Institute of Atomic Reactors" din Federatia Rusă.

Art. 3. - Se împuterniceste pentru partea română directorul RAAN-SCN Pitesti să negocieze si să semneze contractul de export al materialului prevăzut la aft. 1, depozitat în prezent la Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare, Sucursala Cercetări Nucleare Pitesti, în calitatea si cantitatea înregistrate în evidentele de garantii nucleare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Presedintele Comisiei Nationale

pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vajda Borbala

Presedintele Agentiei Nucleare,

Ion Năstăsescu

 

Bucuresti, 24 iunie 2009.

Nr. 750.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei de stabilire, implementare si utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (8) si (9) si ale art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c) si h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 9 din Metodologia de stabilire, implementare si utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de stabilire, implementare si utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 30 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Este definită «Faza ca fiind perioada tranzitorie cuprinsă între data aprobării metodologiei si data de 31 decembrie 2009."

2. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

„Art. 30. -Termenul pentru definirea mecanismului de piată pentru asigurarea rezervei de capacitate si a modalitătilor de plată pentru «Faza II» este 1 ianuarie 2010."

3. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

„Art. 31. -Termenul de testare a functionării mecanismului de piată pentru rezerva de capacitate aferent «Fazei II» este

30 iunie 2010."

4. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

„Art. 33. -Termenul de calcul efectiv al indicatorilor pe baza metodologiilor si a procedurilor stabilite si avizate de ANRE este 31 decembrie 2009."

Art. II. - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A. si furnizorii serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2009.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 25 iunie 2009.

Nr. 67.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

 

ORDIN

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism

 

În temeiul:

- Hotărârii Guvernului nr. 254/2006 privind revocarea unor membri ai Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, numirea în functie, pe posturile rămase vacante, a altor membri, precum si numirea presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor;

- Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor;


- Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinului secretarului general al Camerei Deputatilor nr. 6/1999 privind procedura publicării, republicării si rectificării actelor în Monitorul Oficial al României, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor,

Adriana Luminita Popa

 

Bucuresti, 26 iunie 2009.

Nr. 70.

 

OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR DIN ROMÂNIA

AGENTIA DE INFORMATII FINANCIARE DIN BERMUDA

 

DECLARATIE DE COOPERARE

între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare din Bermuda privind cooperarea în domeniul schimbului de informatii financiare având legătură cu spălarea banilor si finantarea actelor de terorism*)

 


*) Traducere din limba engleză.

 

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Agentia de Informatii Financiare din Bermuda, denumite în continuare autorităti, doresc, în spiritul cooperării si al interesului reciproc, să faciliteze schimbul de informatii relevante pentru investigarea si urmărirea penală a spălării banilor sau a finantării actelor de terorism si a activitătilor infractionale ce au legătură cu spălarea banilor ori cu finantarea actelor de terorism.

în acest sens, autoritătile, fără intentia de a crea un document cu obligatii juridice, dar cu scopul de a proteja pe cât posibil schimbul de informatii, au convenit după cum urmează:

Art. 1. - Autoritătile vor coopera pentru a colecta, a procesa si a analiza informatiile pe care le detin cu privire la tranzactiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor sau finantarea actelor de terorism ori de activităti infractionale având legătură cu spălarea banilor sau cu finantarea actelor de terorism. În acest sens, în conformitate cu legislatia natională si cu politicile si procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din proprie initiativă sau la cerere, orice informatie disponibilă, care poate fi relevantă în cadrul tranzactiilor financiare legate de spălarea banilor sau de finantarea actelor de terorism si în contextul persoanelor fizice ori juridice implicate. Orice cerere de informatii trebuie să fie justificată de o scurtă motivatie pentru evidentierea faptelor.

Art. 2. - Informatiile sau documentele obtinute de la autoritatea respectivă nu vor fi transmise unei terte părti, pentru a fi folosite în scopuri administrative, în investigatii politienesti, în cadrul unei proceduri penale sau judiciare, fără consimtământul prealabil al autoritătii care a furnizat informatia, cu exceptia informatiilor obtinute din surse publice sau răspunsuri negative. Se întelege că informatiile obtinute în conformitate cu dispozitiile prezentei declaratii vor putea fi folosite în justitie numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finantarea actelor de terorism, care rezultă din săvârsirea unor categorii specifice de activităti infractionale incriminate de legislatia natională relevantă a fiecărei autorităti.

Art. 3. - Schimbul de informatii se poate realiza doar cu respectarea ordinii publice si a altor interese nationale esentiale si dacă nu se încalcă legislatia privind secretul si fiscalitatea.

Art. 4. - Autoritătile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informatiilor ori a documentelor obtinute de la autoritatea respectivă în alte scopuri decât cele stipulate în prezenta declaratie, fără consimtământul prealabil al autoritătii care Ie-a transmis.

Art. 5. - Informatiile obtinute în aplicarea prezentei declaratii sunt confidentiale. Acestea fac obiectul secretului oficial si sunt protejate de cel putin aceeasi confidentialitate ca cele furnizate de legislatia natională a autoritătii care primeste, pentru informatii similare din surse nationale.

Art. 6. - Schimbul de informatii între autorităti se va realiza prin unul dintre următoarele mijloace:

a) prin reteaua securizată Egmont; sau

b) în format scris (prin canal diplomatic), semnat în original;

c) prin alte canale de comunicare, agreate de cele două autorităti, care să asigure transmiterea informatiilor în conditii de securitate.

Art. 7. - Comunicarea între autorităti se va efectua în limba engleză.

Art. 8. - Autoritătile nu au obligatia de a acorda asistentă, în special dacă procedurile judiciare care au fost deja initiate privesc aceleasi fapte la care cererea de informatii face referire. Dacă o autoritate decide să nu răspundă la o cerere, autoritatea care a primit cererea de informatii va notifica autoritatea solicitantă cu privire la decizia sa.

Art. 9. - Prezenta declaratie poate fi modificată oricând, prin acordul scris al ambelor autorităti, prin încheierea unui act aditional la prezenta declaratie, cu respectarea procedurii prevăzute pentru intrarea sa în vigoare.


Art. 10. - Prezenta declaratie este încheiată pentru o perioadă nedeterminată si poate fi denuntată oricând de către oricare dintre autorităti. Prezenta declaratie va înceta odată cu primirea notificării scrise privind denuntarea de la cealaltă autoritate. Termenii si conditiile referitoare la confidentialitatea informatiilor primite anterior încetării prezentei declaratii vor produce efecte si după iesirea acesteia din vigoare.

Art. 11. - Prezenta declaratie va intra în vigoare la data semnării de către autorităti.

Semnată la Doha, la data de 28 mai 2009, în două exemplare originale, în limba engleză (textul în limba engleză fiind considerat autentic, iar fiecare parte îsi asumă răspunderea pentru traducerea în limba proprie).

 

Pentru Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România,

Adriana Luminita Popa,

presedinte

Pentru Agentia de Informatii Financiare din Bermuda

Sinclair White,

director

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ AVĂMILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procesarea declaratiilor vamale întocmite prin procedee informatice

 

Având în vedere Normele tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind procesarea declaratiilor vamale întocmite prin procedee informatice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 8.060/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procesarea declaratiilor vamale întocmite prin procedee informatice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 1 septembrie 2006.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

 

Bucuresti, 29 iunie 2009.

Nr. 1.785.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind procesarea declaratiilor vamale întocmite prin procedee informatice

 

CAPITOLUL I

Definitii

 

1. În aplicarea prezentelor norme metodologice se întelege prin:

a) SIIV-sistemul informatic integrat vamal;

b) CDPS - sistemul de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice;

c) DTI- mecanismul de transmitere a declaratiei vamale de către operatorii economici autorizati să utilizeze sistemul informatic de procesare a declaratiei vamale către autoritatea vamală, prin procedee informatice;

d) procedura informatică de declarare a mărfurilor - ansamblul de instructiuni si activităti care permit declararea mărfurilor prin intermediul sistemului informatic de procesare a declaratiei vamale în procedură normală si simplificată;

e) utilizator al sistemului informatic de procesare a declaratiei vamale - persoana stabilită în România, autorizată să declare mărfurile prin procedee informatice;


e1) declarant în nume propriu - persoana juridică stabilită în România, autorizată să depună declaratia vamală în nume propriu, în format electronic pe suport magnetic sau prin conexiune internet, în procedură normală;

e2) declarant la domiciliu - persoana juridică stabilită în România, autorizată pentru utilizarea procedurii simplificate de vămuire la domiciliu, conectată la SIIV;

e3) comisionar în vamă - persoana juridică stabilită în România definită la art. 563 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările si completările ulterioare;

f) numărul EORI - număr de înregistrare si identificare a operatorilor economici si a altor persoane, definit la art. 1 pct. 16 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările si completările ulterioare;

g) culoar de control vamal- circuitul care trebuie urmat de declaratia vamală pe durata procesului de control vamal. Fiecare culoar reprezintă un nivel de control care trebuie aplicat unei declaratii;

h) culoarul verde de control vamal - culoarul de control vamal care permite acordarea liberului de vamă fără efectuarea controlului documentar si fizic;

i) culoarul galben de control vamal - culoarul de control vamal care permite acordarea liberului de vamă după efectuarea controlului documentar, fără a mai efectua control fizic;

j) culoarul rosu de control vamal - culoarul de control vamal care permite acordarea liberului de vamă numai după efectuarea controlului documentar si fizic;

k) culoarul albastru de control vamal - culoarul de control vamal care permite acordarea liberului de vamă fără efectuarea controlului documentar si fizic, cu recomandarea efectuării unui control ulterior;

l) punctul de receptie-acceptare-selectie - punctul de lucru stabilit de directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal, unde declarantul sau reprezentantul său prezintă declaratia vamală tipărită în setul corespunzător regimului vamal solicitat, semnată si stampilată, împreună cu documentele anexate stabilite de reglementările vamale comunitare în vigoare, documentele de plată sau de garantare a drepturilor de import si „Borderoul documente anexate", în care acestea sunt evidentiate în conformitate cu prevederile normelor tehnice de completare, utilizare si tipărire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006, cu modificările si completările ulterioare;

m) punctul de control documentar- punctul de lucru stabilit de directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal, unde se efectuează controlul documentar;

n) punctul de control fizic - punctul de lucru stabilit de directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal, unde se efectuează controlul fizic al mărfurilor; în acest punct de lucru se poate realiza si invalidarea informatică a declaratiei vamale pentru care controlul fizic a fost efectuat;

o) punctul de validare - punctul de lucru stabilit de directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal, unde se efectuează verificarea realizării controalelor vamale stabilite în baza criteriilor de selectivitate si validarea din punct de vedere informatic a declaratiei vamale în cauză;

p) punctul financiar-contabil- punctul de lucru stabilit de directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal, unde se efectuează validarea informatică a plătii cuantumului drepturilor de import;

q) redirectionarea declaratiei vamale - actiunea de redirijare a unei declaratii vamale pe un alt culoar de control vamal decât cel selectat initial, efectuată de lucrătorul vamal desemnat prin ordin de serviciu;

r) număr de referintă (stocare) - codul unic ce contine anul înregistrării declaratiei vamale, urmat de datele de identificare a lotului de marfă, unic atribuite de către utilizatorul sistemului informatic de procesare a declaratiei vamale;

s) număr de înregistrare - numărul unic al declaratiei vamale, de forma „Ixxxxxxxx", atribuit de sistemul informatic de procesare a declaratiei vamale; declaratia vamală acceptată primeste număr de înregistrare;

s) număr de validare - numărul declaratiei vamale, de forma „Vxxxxxxxx", atribuit unic de sistemul informatic de procesare a declaratiei vamale; numărul de validare are semnificatia validării declaratiei vamale si, după caz, este urmat de numărul secventei aferente rectificării declaratiei vamale, atribuit de sistemul informatic de procesare a declaratiei vamale;

t) număr de borderou contabil - numărul borderoului contabil, de forma „Rxxxxxxxx", atribuit unic de sistemul informatic de procesare a declaratiei vamale; numărul de borderou contabil are semnificatia plătii drepturilor de import;

t) act de inspectie - documentul întocmit informatic în care se evidentiază modificările efectuate de agentii vamali în declaratia vamală rectificată sau, după caz, invalidarea acesteia;

u) rectificarea declaratiei vamale - actiune care permite agentului vamal modificarea informatică a uneia sau a mai multor date cuprinse în declaratia vamală depusă si acceptată;

v) invalidarea declaratiei vamale - actiunea care permite agentului vamal invalidarea din punct de vedere informatic a unei declaratii vamale;

w) postcontrol - functia sistemului informatic de procesare a declaratiei vamale care permite rectificarea sau invalidarea din punct de vedere informatic a unei declaratii vamale.

 

CAPITOLUL II

 

SECTIUNEA 1

Autorizarea pentru accesul la sistemul de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice pentru depunerea declaratiei vamale în format electronic utilizând conectarea directă

 

2. Persoana juridică stabilită în România poate fi autorizată pentru accesul la CDPS, în calitate de declarant la domiciliu


si/sau comisionar în vamă, în vederea completării si depunerii declaratiei vamale prin procedee informatice, utilizând conectarea directă la reteaua informatică a autoritătii vamale.

3. CDPS poate fi utilizat de către operatorii economici numai după obtinerea autorizatiei de acces, emisă de directia regională pentru accize si operatiuni vamale în a cărei rază de competentă teritorială functionează directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal pe lângă care se solicită conectarea.

4. Autorizatia de acces la CDPS se eliberează numai dacă solicitantul îndeplineste simultan următoarele conditii:

a) detine autorizatie de comisionar în vamă sau autorizatie de utilizare a procedurii de vămuire la domiciliu;

b) detine infrastructură informatică adecvată;

c) utilizează standardele de conectare implementate de Autoritatea Natională a Vămilor la nivelul sistemului informatic integrat vamal.

5. Pentru eliberarea autorizatiei de acces la CDPS se depune la directia regională pentru accize si operatiuni vamale un dosar care cuprinde următoarele documente:

a) cerere de autorizare pentru acces la CDPS utilizând conectarea directă, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, semnată de persoana care reprezintă legal societatea comercială;

b) schema tehnică de conectare la reteaua locală a directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale/biroului vamal pe lângă care solicită conectarea;

c) declaratia-angajament privind respectarea obligatiilor ce revin utilizatorilor CDPS, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, în original, semnată de persoana care reprezintă legal societatea comercială;

d) autorizatia de comisionar în vamă sau, după caz, autorizatia pentru utilizarea procedurii simplificate de vămuire la domiciliu, în copie.

6. În cazul în care toate conditiile sunt îndeplinite, directia regională pentru accize si operatiuni vamale, în termen de maximum 7 zile lucrătoare, vizează schema tehnică de conectare la reteaua locală, o transmite spre aprobare Autoritătii Nationale a Vămilor - Directia de tehnologia informatiei, comunicatii, statistică vamală si eliberează autorizatia de acces la CDPS utilizând conectarea directă, în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 si anexa nr. 3 bis, semnate de directorul coordonator al directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale. Exemplarul nr. 1 al autorizatiei si anexa nr. 3 bis se transmit solicitantului. Exemplarul nr. 2 al autorizatiei se păstrează în evidenta directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale emitente.

Solicitantul va depune câte o copie a autorizatiei de acces la CDPS utilizând conectarea directă si a anexei nr. 3 bis la directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal pe lângă care îsi va desfăsura activitatea, pentru a i se permite accesul.

7. Titularul autorizatiei de acces la CDPS utilizând conectarea directă poate solicita extinderea autorizatiei initiale pentru procedura de declarare a mărfurilor pentru alte directii judetene pentru accize si operatiuni vamale/birouri vamale. În acest caz, transmite directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale în a cărei rază de competentă teritorială functionează directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal pe lângă care solicită extinderea documentele prevăzute la pct. 5 lit. a) si b), precum si anexa nr. 3 bis, în original.

8. Extinderea autorizatiei de acces la CDPS utilizând conectarea directă pe lângă alte directii judetene pentru accize si operatiuni vamale/birouri vamale decât cele pentru care s-a eliberat initial autorizatia se evidentiază în anexa nr. 3 bis, în original, si se transmite solicitantului.

Solicitantul va depune o copie a anexei nr. 3 bis actualizată la directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal pe lângă care îsi va desfăsura activitatea, pentru a i se permite accesul la CDPS utilizând conectarea directă.

9. În situatia în care persoana autorizată pe lângă o directie judeteană pentru accize si operatiuni vamale/un birou vamal solicită suplimentarea cu noi statii de lucru (calculatoare), transmite directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale în a cărei rază de competentă teritorială functionează directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal o cerere întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, specificând numărul de statii de lucru (calculatoare) pentru care solicită suplimentarea.

Directia regională pentru accize si operatiuni vamale analizează solicitarea si, în functie de posibilitătile tehnice ale echipamentelor IT din dotarea directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale/biroului vamal, de numărul de declaratii vamale procesate pe zi pe fiecare statie de lucru sau de alte criterii tehnice/functionale, aprobă sau respinge conectarea noilor statii de lucru si transmite răspunsul în scris solicitantului.

10. În cazul în care se aprobă conectarea de noi statii de lucru (calculatoare), solicitantul va depune o copie a răspunsului favorabil la directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal pe lângă care îsi va desfăsura activitatea, pentru a i se permite accesul la CDPS.

 

SECTIUNEA a 2-a

Autorizarea pentru accesul la sistemul de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice pentru depunerea declaratiei vamale în format electronic utilizând suport magnetic

 

11. Persoana juridică stabilită în România poate fi autorizată pentru accesul la CDPS, în calitate de declarant în nume propriu, în vederea completării si depunerii declaratiei vamale pe suport magnetic la reteaua informatică a autoritătii vamale.

12. CDPS poate fi utilizat de către operatorii economici numai după obtinerea autorizatiei de acces, emisă de directia regională pentru accize si operatiuni vamale în a cărei rază de competentă teritorială functionează directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal pe lângă care se solicită conectarea.

13. Pentru eliberarea autorizatiei de acces la CDPS se transmite la directia regională pentru accize si operatiuni vamale un dosar care cuprinde următoarele documente:


a) cerere de autorizare pentru acces la CDPS, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, semnată de persoana care reprezintă legal societatea comercială;

b) declaratia-angajament întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, în original, semnată de persoana care reprezintă legal societatea comercială.

14. În cazul în care toate conditiile sunt îndeplinite, directia regională vamală eliberează autorizatia de acces la CDPS conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 si anexa nr. 3 bis, semnate de directorul coordonator al directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale.

Un exemplar al autorizatiei de acces la CDPS si anexa nr. 3 bis se transmit solicitantului. Exemplarul nr. 2 al autorizatiei de acces la CDPS se păstrează în evidenta directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale.

Solicitantul va depune câte o copie a autorizatiei de acces la CDPS si a anexei nr. 3 bis la directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal pe lângă care îsi va desfăsura activitatea, pentru a i se permite accesul.

15. Titularul autorizatiei de acces la CDPS poate solicita extinderea autorizatiei initiale pentru alte unităti vamale. În acest caz transmite la directia regională pentru accize si operatiuni vamale în a cărei rază de competentă teritorială functionează directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal pe lângă care solicită extinderea cererea prevăzută la pct. 16, precum si anexa nr. 3 bis, în original.

16. Extinderea autorizatiei de acces la CDPS pe lângă alte directii judetene pentru accize si operatiuni vamale/birouri vamale decât cele pentru care s-a eliberat initial autorizatia se evidentiază în anexa nr. 3 bis, în original, si se transmite solicitantului.

Solicitantul va depune o copie a anexei nr. 3 bis actualizată la directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal pe lângă care îsi va desfăsura activitatea, pentru a i se permite accesul la CDPS.

 

SECTIUNEA a 3-a

Autorizarea pentru accesul la sistemul de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice pentru depunerea declaratiei vamale în format electronic utilizând conexiune internet

 

17. Persoana juridică stabilită în România poate fi autorizată pentru accesul la CDPS, în calitate de declarant la domiciliu, comisionar în vamă, declarant în nume propriu, în vederea completării si depunerii declaratiei vamale, utilizând conexiune internet.

18. CDPS poate fi utilizat numai după obtinerea autorizatiei de acces, emisă de directia regională pentru accize si operatiuni vamale în a cărei rază de competentă teritorială functionează directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal pe lângă care se solicită conectarea.

19. Autorizatia de acces la CDPS se eliberează numai dacă solicitantul îndeplineste simultan următoarele conditii:

a) detine autorizatie de comisionar în vamă ori autorizatie de utilizare a procedurii de vămuire la domiciliu sau este declarant în nume propriu;

b) detine infrastructură informatică potrivit cerintelor prevăzute în anexa nr. 4.

20. Pentru eliberarea autorizatiei de acces la CDPS se transmite la directia regională pentru accize si operatiuni vamale în a cărei rază de competentă teritorială functionează directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal pe lângă care se solicită conectarea un dosar care cuprinde următoarele documente:

a) cerere de autorizare pentru acces la CDPS prin conexiune internet, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, semnată de persoana care reprezintă legal societatea comercială:

b) declaratia-angajament întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, în original, semnată de persoana care reprezintă legal societatea comercială si care a semnat si cererea de autorizare;

c) autorizatia de comisionar în vamă sau autorizatia pentru utilizarea procedurii simplificate de vămuire la domiciliu, în copie.

21. În cazul în care toate conditiile sunt îndeplinite, directia regională pentru accize si operatiuni vamale în a cărei rază de competentă teritorială functionează directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal pe lângă care se solicită conectarea eliberează autorizatia de acces la CDPS prin conexiune internet, în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 si în anexa nr. 6 bis, semnate de directorul coordonator al directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale.

Autorizatia de acces la CDPS prin conexiune internet contine:

a) denumirea si sediul solicitantului;

b) numărul EORI;

c) certificat digital (fisier care asigură accesul criptat si securizat la sistemul informatic de procesare a declaratiei vamale prin conexiune internet) alocat pentru fiecare operator economic, constând în nume utilizator si parolă;

d) nume utilizator si parolă pentru accesul la baza de date de referintă a Autoritătii Nationale a Vămilor.

Exemplarul nr. 1 al autorizatiei de acces la CDPS si anexa nr. 6 bis se transmit solicitantului. Exemplarul nr. 2 al autorizatiei de acces la CDPS se păstrează în evidenta directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale.

Solicitantul va depune câte o copie a autorizatiei de acces la CDPS si a anexei nr. 6 bis la directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal pe lângă care îsi va desfăsura activitatea, pentru a i se permite accesul.

22. Titularul autorizatiei de acces la CDPS poate solicita extinderea autorizatiei initiale pentru procedura de declarare a mărfurilor pentru alte directii judetene pentru accize si operatiuni vamale/birouri vamale. În acest caz depune la directia regională pentru accize si operatiuni vamale în a cărei rază de competentă teritorială functionează directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal pe lângă care solicită extinderea documentele prevăzute la pct. 9, precum si anexa nr. 6 bis, în original.

23. Extinderea autorizatiei de acces la CDPS pe lângă alte directii judetene pentru accize si operatiuni vamale/birouri vamale decât cele pentru care s-a eliberat initial autorizatia se evidentiază în anexa nr. 6 bis, în original, si se transmite solicitantului.

Solicitantul va depune o copie a anexei nr. 6 bis actualizate la directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal pe lângă care îsi va desfăsura activitatea, pentru a i se permite accesul la CDPS.

24. Instructiunile de acces la CDPS prin conexiune internet sunt publicate pe site-ul Autoritătii Nationale a Vămilor: www.customs.ro

 

SECTIUNEA a 4-a

Anularea autorizatiei de acces la sistemul de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice pentru depunerea declaratiei vamale în format electronic

 

25. Autorizatia de acces la CDPS poate fi anulată de directia regională pentru accize si operatiuni vamale în următoarele cazuri:

a) când una dintre conditiile ce au stat la baza autorizării nu mai este îndeplinită;

b) când se constată că persoana autorizată nu respectă regulile de functionare si de securitate impuse de CDPS;

c) când emiterea autorizatiei s-a făcut pe baza unor informatii si date incorecte sau incomplete, iar solicitantul avea cunostintă sau trebuia să aibă cunostintă despre acest fapt;

d) când autorizatia de declarant la domiciliu si/sau comisionar în vamă a fost anulată.

26. Decizia de anulare a autorizatiei de acces la CDPS pentru una sau mai multe directii judetene pentru accize si operatiuni vamale/birouri vamale este transmisă de către directia regională pentru accize si operatiuni vamale persoanei autorizate. Aceasta va returna anexa nr. 3 bis sau anexa nr. 6 bis, în original, directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale.

27. Directia regională pentru accize si operatiuni vamale aduce la cunostintă decizia de anulare a autorizatiei de acces la CDPS directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale/birourilor vamale pe lângă care intervine măsura respectivă.

 

CAPITOLULUI

Procedura normală de vămuire prin procedee informatice

 

28. Procedura normală de vămuire prin procedee informatice poate fi folosită de către utilizatorii CDPS autorizati.

29. Etapele procedurii normale de vămuire sunt:

- completarea, stocarea pe server, tipărirea declaratiei vamale si a „Borderoului documente anexate";

- receptia-acceptarea-selectia declaratiei vamale si a documentelor însotitoare;

- controlul documentar, după caz;

- controlul fizic, după caz;

- validarea informatică a declaratiei vamale;

- validarea informatică a plătii cuantumului drepturilor de import.

Completarea, stocarea pe server, tipărirea declaratiei vamale si a „Borderoului documente anexate"

30. Utilizatorul CDPS efectuează următoarele operatiuni:

a) completează declaratia vamală, inclusiv „Borderoul documente anexate", conform normelor tehnice aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006, cu modificările si completările ulterioare; în situatia în care declaratia vamală are mai multe articole, se completeaz㠄Borderoul documente anexate" pentru fiecare articol cu informatii privind: cod document, referintă document, dată document; „Borderoul documente anexate" pentru primul articol trebuie să contină toate informatiile aferente tuturor documentelor prezentate în sustinerea declaratiei vamale;

b) verifică declaratia vamală completată pe statia sa de lucru si rezolvă eventualele erori de completare apărute în urma verificării automate cu datele de referintă;

c) verifică declaratia vamală pe serverul directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale/biroului vamal si rezolvă eventualele erori;

d) stochează declaratia vamală pe serverul directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale/biroului vamal;

e) completează declaratia vamală conform Regulamentului (CE) nr. 2.286/2003, tipăreste declaratia vamală pe formularele prevăzute de reglementările vamale comunitare în vigoare, precum si „Borderoul documente anexate"; în situatia în care declaratia vamală are mai multe articole, se tipăreste/se tipăresc numai pagina/paginile din „Borderoul documente anexate" aferentă/aferente primului articol;

f) semnează declaratia vamală tipărită si „Borderoul documente anexate" si aplică stampila;

g) depune declaratia vamală tipărită, „Borderoul documente anexate" si documentele stabilite pentru regimul vamal solicitat, inclusiv documentele de plată sau, după caz, de garantare, la punctul de receptie-acceptare-selectie al directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale/biroului vamal/punctului vamal.

Receptia-acceptarea-selectia declaratiei vamale si a documentelor însotitoare

31. La punctul de receptie-acceptare-selectie declaratia vamală însotită de toate documentele necesare, inclusiv „Borderoul documente anexate" în care acestea sunt evidentiate, este înregistrată, atribuindu-se numărul de înregistrare.

32. Lucrătorul vamal de la punctul de receptie-acceptare-selectie efectuează următoarele operatiuni:

a) verifică dacă declaratia vamală a fost stocată pe server;

b) verifică dacă documentele înscrise în „Borderoul documente anexate" sunt prezentate împreună cu declaratia vamală;

c) înregistrează declaratia vamală;


d) înscrie numărul si data alocate de sistemul informatic pe declaratia vamală si pe „Borderoul documente anexate";

e) semnează si aplică stampila individuală pe declaratia vamală si pe „Borderoul documente anexate";

f) predă declaratia vamală neacceptată utilizatorului CDPS în vederea modificării sau, după caz, invalidării acesteia în cazul în care la control s-au constatat neconcordante sau erori.

33. După înregistrare, declaratia vamală este selectată de sistem pe unul dintre culoarele de control vamal.

Controlul documentar

34. Lucrătorul vamal de la punctul de control documentar efectuează următoarele operatiuni:

a) vizualizează declaratia vamală în „Lista declaratiilor selectate", pentru a vedea culoarul de control vamal pe care aceasta a fost selectată;

b) verifică criteriul sau criteriile de selectivitate atasate declaratiei vamale si procedura sau procedurile de urmat si, după caz, poate redirectiona declaratia vamală pe culoarul rosu de control vamal;

c) efectuează controlul documentar în conformitate cu reglementările vamale în vigoare, semnează si aplică stampila individuală pe declaratia vamală.

35. În cazul în care la controlul documentar s-au constatat neconcordante sau erori:

a) rectifică declaratia vamală în conformitate cu cele constatate;

b) deschide si completează informatic actul de inspectie;

c) tipăreste actul de inspectie în două exemplare, ambele semnate atât de lucrătorul vamal care a efectuat controlul documentar, cât si de utilizatorul CDPS;

d) transmite declaratia vamală împreună cu documentele însotitoare la punctul de control fizic sau la punctul de validare, în functie de rezultatul controlului documentar.

Controlul fizic

36. Lucrătorul vamal de la punctul de control fizic efectuează următoarele operatiuni:

a) vizualizează declaratia vamală în „Lista declaratiilor selectate", pentru a vedea culoarul de vămuire pe care aceasta a fost selectată;

b) verifică criteriul sau criteriile de selectivitate atasate declaratiei vamale si procedura sau procedurile de urmat;

c) efectuează controlul fizic în conformitate cu reglementările vamale comunitare în vigoare;

d) semnează si aplică stampila individuală pe declaratia vamală.

37. În cazul în care la controlul fizic s-au constatat neconcordante sau erori, lucrătorul vamal de la punctul de control fizic:

a) rectifică declaratia vamală în conformitate cu cele constatate;

b) deschide si completează informatic actul de inspectie;

c) tipăreste actul de inspectie în două exemplare, ambele semnate atât de lucrătorul vamal care a efectuat controlul documentar, cât si de utilizatorul CDPS;

d) transmite declaratia vamală împreună cu documentele însotitoare la punctul de validare.

Validarea informatică a declaratiei vamale

38. Lucrătorul vamal de la punctul de validare efectuează următoarele operatiuni:

a) verifică dacă au fost efectuate etapele de vămuire în conformitate cu criteriile de selectivitate;

b) validează informatic declaratia vamală;

c) înscrie în rubrica „B" din declaratia vamală numărul de validare si data validării declaratiei vamale si, după caz, numărul si data borderoului contabil; înscrierea numărului si a datei borderoului contabil atestă plata cuantumului drepturilor de import si/sau, după caz, a taxei pe valoarea adăugată, accizei, din depozitul bănesc constituit anticipat în contul directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale/biroului vamal;

d) aplică stampila individuală pe declaratia vamală.

Validarea informatică a plătii cuantumului drepturilor de import

39. Lucrătorul vamal de la punctul financiar-contabil efectuează următoarele operatiuni:

a) verifică documentele de plată sau, după caz, de garantare a cuantumului drepturilor de import;

b) introduce datele din documentele de plată în CDPS; în cazul în care plata se efectuează electronic, tipăreste ordinul de plată transmis electronic de către bancă;

c) validează contabil declaratia vamală;

d) înscrie în rubrica „B" din declaratia vamală numărul de borderou contabil;

e) aplică stampila individuală pe declaratia vamală;

f) efectuează constituirea sau alimentarea depozitului bănesc deschis în contul directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale/biroului vamal de către titularul operatiunii sau comisionarul în vamă, în situatia în care plata se face anticipat.

 

CAPITOLUL IV

Procedura simplificată de vămuire prin procedee informatice

 

40. Procedura simplificată de vămuire prin procedee informatice poate fi folosită de către utilizatorii CDPS autorizati.

41. Etapele procedurii simplificate de vămuire sunt cele descrise în Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007, cu modificările si completările ulterioare.

42. În cazul procedurii de vămuire la domiciliu, dacă declaratia vamală a fost selectată automat pe alt culoar de control vamal decât cel verde, lucrătorul vamal desemnat să efectueze redirectionarea declaratiilor comunică criteriul sau criteriile de selectivitate atasate declaratiei vamale si procedura sau procedurile de urmat lucrătorilor vamali cu atributii pe linia reverificării/controlului ulterior al declaratiilor vamale si va redirectiona declaratia pe culoarul verde de control vamal.


 

CAPITOLUL V

Procedura de vămuire informatică simplificată pentru trimiterile transportate prin servicii de curierat rapid

 

43. Procedura de vămuire informatică simplificată poate fi folosită de către utilizatorii CDPS, comisionari în vamă care desfăsoară activităti de curierat rapid prin aeroporturile deschise traficului international.

44. După întocmirea declaratiei vamale, comisionarul în vamă utilizează functia „Validare", în urma căreia declaratia vamală primeste automat număr si dată de înregistrare, număr de validare si număr de borderou contabil, după caz.

45. Declaratia vamală înregistrată este dirijată automat de CDPS pe unul dintre culoarele de control vamal.

46. Dacă declaratia vamală a fost dirijată pe culoarul verde de control vamal (a obtinut număr de înregistrare de forma „Ixxxxx", număr de validare de forma „Vxxxxx" si, după caz, numărul de borderou contabil de forma „Rxxxxx"), utilizatorul CDPS prezintă declaratia vamală lucrătorului vamal desemnat prin ordin de serviciu, în vederea acordării liberului de vamă.

47. Dacă declaratia vamală a obtinut numai număr de înregistrare, utilizatorul CDPS urmează pasii descrisi la procedura normală de vămuire.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

48. Organizarea punctelor de lucru stabilite conform prezentelor norme metodologice se face prin ordin de serviciu de către directorul coordonator al directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale/seful biroului vamal, în functie de personalul existent si de volumul de activitate.

49. Persoanele juridice române autorizate în conformitate cu prevederile Ordinului vicepresedintelui Autoritătii Nationale de Administrare Fiscală nr. 8.060/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procesarea declaratiilor vamale întocmite prin procedee informatice pot functiona pe baza autorizatiilor obtinute anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, cu mentiunea că numărul EORI va înlocui codul declarantului.

50. Anexele nr. 1, 2, 3, 3 bis, 4, 5, 6 si 6 bis fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

 la normele metodologice

 

Nr............din...............

Către

Directia Regională pentru Accize si Operatiuni Vamale

 

CERERE DE AUTORIZARE

pentru acces la sistemul de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice utilizând conectarea directă si/sau suport magnetic

 

Societatea Comercială.........................., cod unic de înregistrare..............., număr EORI................, cu sediul în ..................................................., adresa............................................................................., reprezentată legal de............................................, având functia de.............................................., solicităm autorizarea/ extinderea/ suplimentarea pentru accesul la sistemul informatic de procesare a declaratiei vamale la directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal ...........................................

Numărul, tipul si parametrii tehnici ai statiilor de lucru (calculatoarelor) pentru care se doreste conectarea .................................................................

Numărul, tipul si parametrii tehnici ai imprimantelor..........................................................................

 

Tip utilizator*)

CV 

DD 

DP 

Declarare de procedură**)

normal㠁

 

simplificat㠁

 

 

………………………………………..

(numele, prenumele, functia)

………………………………………..

(semnătura si stampila)

 


*) Se bifează căsuta corespunzătoare:

- CV - comisionar în vamă;

- DD - declarant la domiciliu;

- DP - declarant în nume propriu.

**) Se bifează căsuta corespunzătoare procedurii solicitate.


 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Societatea Comercială.......

Cod unic de înregistrare ......

 

DECLARATIE- ANGAJAMENT

privind respectarea obligatiilor ce revin utilizatorilor sistemului de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice

 

Nr.................data.......................

 

Societatea Comercială .........................................., număr EORI ............................................, reprezentată legal prin .............................................., având functia de...............................................,

se angajează:

în calitate de utilizator, cunoscând dispozitiile legale cu caracter general si special în materie de protectie a dreptului de proprietate, precum si sanctiunile aplicabile în cazul săvârsirii unor fapte prin care se aduc atingeri dreptului de proprietate, ne asumăm în mod direct si neconditionat obligatiile privitoare la utilizarea sistemului informatic de procesare a declaratiei vamale fată de Autoritatea Natională a Vămilor, în calitate de proprietar al sistemului informatic de procesare a declaratiei vamale, astfel:

I. Obligatiile utilizatorului

Ne angajăm, în calitate de utilizatori ai sistemul de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice, să respectăm regulile impuse de autoritatea vamală, proprietară a sistemului informatic. Aceasta este singura în măsură să asigure accesul utilizatorilor la software-ul specific sistemului de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice, în conditiile pe care le consideră necesare.

Fată de cele de mai sus, ne obligăm în ceea ce priveste:

1. conditiile tehnice:

a) să detinem echipamentele de calcul adecvate pentru instalarea, utilizarea si functionarea normală a sistemului de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice;

b) să detinem platforma software adecvată pentru instalarea, utilizarea si functionarea normală a sistemului de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice;

c) să asigurăm suportul tehnic necesar pentru utilizarea si functionarea normală a sistemului de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice;

d) să asigurăm conexiunea directă sau la internet în conformitate cu cerintele stabilite prin Normele metodologice privind accesul la sistemul de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice;

2. resursele umane:

a) să asigurăm personalul calificat în domeniul informatic si vamal, capabil să utilizeze sistemul de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice;

b) să asigurăm instruirea personalului utilizator al sistemului de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice cu privire la normele în vigoare;

3. confidentialitatea si securitatea datelor:

a) să asigurăm utilizarea modulelor specifice sistemului de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice puse la dispozitie de autoritatea vamală cu titlu gratuit, la parametrii stabiliti de aceasta;

b) să nu permitem accesul tertilor la sistemul de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice;

c) să nu utilizăm sistemul de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice în numele altor persoane juridice sau fizice;

d) să nu difuzăm modulele specifice sistemului de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice altor persoane juridice sau fizice;

e) să nu modificăm modulele specifice sistemului de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice;

f) să nu utilizăm alte produse informatice pentru accesul la sistemul de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice;

g) să luăm toate măsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea sistemului de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice;

h) să asigurăm confidentialitatea datelor si informatiilor de care luăm cunostintă prin utilizarea sistemului de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice;

4. asigurarea conditiilor pentru exercitarea dreptului de control al Autoritătii Nationale a Vămilor asupra activitătii desfăsurate privind:

a) respectarea obligatiilor referitoare la conditiile tehnice, comunicatii si confidentialitatea si securitatea datelor;

b) nivelul de instruire a persoanelor desemnate să utilizeze sistemul de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice si respectarea instructiunilor de lucru.


II. Măsuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de către Autoritatea Natională a Vămilor

În cazul nerespectării obligatiilor asumate, am luat cunostintă că suntem pasibili de a suporta următoarele sanctiuni, în functie de gravitatea faptelor săvârsite:

a) suspendarea temporară a autorizatiei de acces la sistemul de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice pe o perioadă cuprinsă între 3 si 12 luni;

b) anularea autorizatiei de acces la sistemul de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice.

Directia regională pentru accize si operatiuni vamale are dreptul de a anula sau de a prelungi sanctiunile acordate.

Aplicarea sanctiunilor de către autoritatea vamală nu exclude răspunderea civilă si penală a utilizatorului pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele săvârsite.

 

Data...................

Utilizator,

.........................................................................

(numele, prenumele, functia si semnătura)

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Directia Regională pentru Accize si Operatiuni Vamale........

Nr. .................../......................

 

AUTORIZATIE DE ACCES

la sistemul de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice utilizând conectarea directă si/sau suport magnetic

Nr...................din....................

 

1. Denumirea si sediul solicitantului*).......................................................................................

2. Număr EORI.................................................................................................................................

3. Calitate acordată prin prezenta autorizatie **):

- declarant la domiciliu 

- comisionar în vam㠁

- declarant în nume propriu 

 

Director coordonator,

................................................

 


*) Datele continute în autorizatie au la bază informatiile puse la dispozitie de solicitant.

**) Se bifează căsuta corespunzătoare.

 

ANEXA Nr. 3 bis

la Autorizatia de acces la sistemul de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice utilizând conectarea directă si/sau suport magnetic nr............/..........

 

            Operator economic:.....................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZARE

ANULARE AUTORIZATIE

DJAOV/ Birou vamal

Procedură de declarare a mărfurilor

Data emiterii autorizatiei

Semnătura directorului coordonator al DRAOV

DJAOV/ Birou vamal

Tipul procedurii

Data anulării autorizatiei

Semnătura directorului coordonator al DRAOV

 

normală

 

 

 

 

 

 

 

simplificată

 

 

 

 

 

 

 

normală

 

 

 

 

 

 

 

simplificată

 

 

 

 

 

 

 

normală

 

 

 

 

 

 

 

simplificată

 

 

 

 

 

 

 

normală

 

 

 

 

 

 

 

simplificată

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

CERINTE TEHNICE

pentru utilizarea sistemului de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice

 

- Hardware:

- Intel Pentium IV:

- 64 MB RAM

- 20-40 G HDD

- USB

- Conexiune internet stabilă (128 Kbps), nerecomandat dial-up

- Imprimantă

- Software:

- Windows 98 (prima sau a doua versiune)/Windows NT 4.0 cu Service Pack 5 sau XP cu Service Pack 2, pentru procesoare Intel

- Internet Explorer versiunea 6.0 sau superioară

- Java 2 Standard Edition, Java Environment (J2SE JRE), versiunea 1.4.106

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

Nr..................din...................

Către

Directia Regională pentru Accize si Operatiuni Vamale..........................

 

CERERE DE AUTORIZARE

pentru acces la sistemul de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice prin conexiune internet

 

Societatea Comercială.........................................................................................................................., cu sediul în .................................................., adresa ...................................................................................................................., reprezentată legal de ...................................................., având functia de .................................................................................................., cod unic de înregistrare .........................................................................................................,

număr EORI ..........................................................................................................................................,

solicităm autorizarea/extinderea pentru accesul la sistemul de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice prin conexiune internet la directia judeteană pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal ...........................................................................................................................................................

Adresa de e-mail....................................................................................................................................

 

Tip utilizator*)

CVD

DDD

DPD

Declarare de procedură**)

normal㠁

 

simplificat㠁

 

 

………………………………………..

(numele, prenumele, functia)

………………………………………..

(semnătura si stampila)

 


*) Se bifează căsuta corespunzătoare:

- CV - comisionar în vamă;

- DD - declarant la domiciliu;

- DP - declarant în nume propriu.

**) Se bifează căsuta corespunzătoare procedurii solicitate.


 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

Directia Regională pentru Accize si Operatiuni Vamale...........................

Serviciul/Biroul de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală Nr.........../.................

 

AUTORIZATIE DE ACCES

la sistemul de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice prin conexiune internet

 

Denumirea si sediul solicitantului........................................................................................................

Număr EORI.......................................................................................................................................

Certificat digital: utilizator..................................................................................................................

parolă.....................................................................................................................

Acces la baza de date de referintă a Autoritătii Nationale a Vămilor:

utilizator.....................................

parolă.......................................

 

Director coordonator,

.........................................

 

ANEXA Nr. 6 bis

la Autorizatia de acces la sistemul de procesare a declaratiei vamale prin procedee informatice prin conexiune internet nr............../.............

 

            Operator economic: ............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZARE

ANULARE AUTORIZATIE

DJAOV/ Birou vamal

Procedură de declarare a mărfurilor

Data emiterii autorizatiei

Semnătura directorului coordonator al DRAOV

DJAOV/ Birou vamal

Tipul procedurii

Data anulării autorizatiei

Semnătura directorului coordonator al DRAOV

 

normală

 

 

 

 

 

 

 

simplificată

 

 

 

 

 

 

 

normală

 

 

 

 

 

 

 

simplificată

 

 

 

 

 

 

 

normală

 

 

 

 

 

 

 

simplificată

 

 

 

 

 

 

 

normală

 

 

 

 

 

 

 

simplificată

 

 

 

 

 

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, si ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 29 iunie 2009.

Nr. 2.175.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

1. Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, precum si operatorii economici cu capital majoritar de stat au obligatia de a-si programa lunar operatiunile de vânzare/cumpărare de valută potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

2. Situatia prevăzută în anexă se completează lunar si se transmite, pe suport de hârtie, cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de începerea fiecărei luni, cu respectarea modalitătii de raportare prevăzute în formular, Directiei generale de trezorerie si datorie publică din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

3. Având în vedere volatilitatea cursului de schimb, orice modificări în raportările lunare transmise vor fi raportate Directiei generale de trezorerie si datorie publică cu cel putin 3 zile lucrătoare înaintea efectuării operatiunii planificate.

4. La completarea datelor din anexă, institutiile publice si operatorii economici cu capital majoritar de stat vor avea în vedere următoarele:

a) în coloana „Ziua calendaristică" se va completa data depunerii documentului de schimb valutar la banca la care institutia publică sau operatorul economic cu capital majoritar de stat îsi are deschis contul bancar;

b) în coloana „Tipul operatiunii" se va trece operatiunea de vânzare, respectiv cumpărare de valută efectuată de institutia publică sau operatorul economic care initiază o astfel de operatiune;

c) în coloana „Tipul valutei" va fi mentionată moneda care face obiectul operatiunii de schimb valutar (USD, EUR, CHF, GBP, JPYetc);

d) în coloana „Data valutei" va fi mentionată data la care se executa operatiunea de vânzare/cumpărare valută;

e) în coloana „Beneficiarul operatiunii" va fi trecută institutia publică sau operatorul economic beneficiar al operatiunii de schimb valutar;

f) în coloana „Banca beneficiarului" se va trece banca comercială/trezoreria statului în care beneficiarul îsi are contul deschis.

5. Sunt exceptate de la obligatia raportării operatiunile de schimb valutar care nu depăsesc plafonul de 1.000.000 în echivalent EUR, pentru fiecare tip de valută în parte.


 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

Denumirea institutiei publice/operatorului economic cu capital majoritarele stat...............

Cod de identificare fiscală.......................................

Nr.....................din data de............................................

 

SITUATIA

privind operatiunile de vânzare/cumpărare de valută aferente lunii...........anul..........

 

Ziua calendaristică

Tipul operatiunii

(vânzare/cumpărare valută)

Suma

Tipul valutei

Data valutei

Beneficiarul operatiunii

Banca beneficiarului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutia publică/Operatorul economic,

.......................................................................

Întocmit

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2009

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si al Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Economiei si Finantelor si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - în vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna iulie 2009 se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 7.500 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică in Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 iunie 2009.

Nr. 2.185.


 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iulie 2009

 

            Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, în luna iulie 2009, Ministerul Finantelor Publice anuntă astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0910CTN0O6

6.07.2009

8.07.2009

6.01.2010

182

2.000.000.000

RO0909CTN0P6

13.07.2009

15.07.2009

14.10.2009

91

2.000.000.000

RO0910CTN0Q1

20.07.2009

22.07.2009

20.01.2010

182

1.000.000.000

RO0910CTN0R9

27.07.2009

29.07.2009

28.07.2010

364

1.000.000.000

 

Art. 2. -Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, în aplicarea Regulamentului nr. 11/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

P= 1- d x r / 360

Y = r/P,

în care:

P - pretul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d - numărul de zile până la scadentă;

r- rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y- randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.


 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna iulie 2009

 

            Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna iulie 2009, Ministerul Finantelor Publice anuntă redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark cu scadenta la 5 ani si 3 ani, cu următoarele caracteristici:

 

Cod ISIN*)

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate Nr. ani

Rata cuponului

-ro-

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominală totală

- lei -

RO0914DBN049

2.07.2009

6.07.2009

5.03.2014

5

11,00

370,68

750.000.000

RO0912DBN076

16.07.2009

20.07.2009

25.10.2012

3

11,25

826.03

750.000.000

 


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzactionate si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercial㠄Bursa de Valori Bucuresti" - S.A., aceste serii se tranzactionează simultan pe piata secundară administrată de Banca Natională a României si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercial㠄Bursa de Valori" - S.A.

 

Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. -Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.756/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2009, cu modificările ulterioare, pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 5 ani si la datele specificate în prospectul de emisiune, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 351/2009 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2009, pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 3 ani, fiind determinată conform formulei:

D = VN* r/frecventa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN - valoarea nominală;

r- rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub forma procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilor de pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iulie 2009

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna iulie 2009, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 9,50% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 iulie 2009.

Nr. 21.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.529/C/2007 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 27 decembrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 2, în loc de: „2. Tabanschi Reghina, fiica lui Traistari Nistor (născut la data de 21.02.1946 în Ciolacu Vechi) si Traistari Lidia, născută la data de 13 august 1971 în localitatea Ciolacu, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean cu domiciliul în Republica Moldova, Ungheni, str. Ion Creangă nr. 15, ap. 61. Dosar nr. 2.808RD/2007." se va citi: „2. Tabanschi Reghina, fiica lui Traistari Nistor (născut la data de 21.02.1946 în Ciolacu Vechi) si Traistari Lidia, născută la data de 13 august 1971 în satul Ciolacu Nou, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Ungheni, str. Ion Creangă nr. 15, ap. 61. Dosar nr. 2.808RD/2007."

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.862/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, la pozitia 105, în loc de: „105. Sulepova Tatiana, fiica lui Alexandru siAglaida (fiica lui Ciurea Petru, născut la 16.01.1937 în localitatea Tohatin), născut la data de 29 august 1985 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Tohatin, judetul Chisinău. (3.695/2006)" se va citi: „105. Sulepova Tatiana, fiica lui SulepovAlexandr si Sulepova Aglaida (fiica lui Ciurea Petru, născut la 16.01.1937 în localitatea Tohatin), născută la data de 29 august 1985 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Tohatin, judetul Chisinău. (3.695/2006)".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.242/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 12 ianuarie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 76, în loc de: „76. Sarev Viorica, fiica lui Damensian Mihail (născut la 6.03.1940 în localitatea Anenii Noi) si Ecaterina, născută la data de 14 martie 1972 în localitatea Delacău, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Puhăceni, raionul Anenii Noi. (6.023/2004)" se va citi: „76. Sarev Viorica, fiica lui Domentian Mihail (născut la 6.03.1940 în localitatea Anenii Noi) si Ecaterina, născută la data de 14 martie 1972 în localitatea Delacău, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Puhăceni, raionul Anenii Noi. (6.023/2004)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 648/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 5 martie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, la pozitia 58, în loc de: „58. Railean Ana, fiica lui Grigore si Svetlana (fiica lui Scurtu llie, născut la 27.07.1937 în localitatea Orhei), născută la data de 11 mai 1987 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Grenoble nr. 209, ap. 18.


(856bis3/2003)"se va citi: „58. Railean Ana, fiica lui Grigorii si Svetlana (fiica lui Scurtu llie, născut la 27.07.1937 în localitatea Orhei), născută la data de 11 mai 1987 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Grenoble nr. 209, ap. 18. (856bis3/2003)"\

- în anexa nr. 2, la pozitia 59, în loc de: „59. Railean Stanislav, fiul lui Grigore si Svetlana (fiica lui Scurtu llie, născut la 27.07.1937 în localitatea Orhei), născut la data de 11 mai 1987 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Grenoble nr. 209, ap. 18. (856bis2/2003)"se va citi: „59. Railean Stanislav, fiul lui Grigorii si Svetlana (fiica lui Scurtu llie, născut la 27.07.1937 în localitatea Orhei), născut la data de 11 mai 1987 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Grenoble nr. 209, ap. 18. (856bis2/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 649/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, la pozitia 34, în loc de: „34. Dîrul Dumitru, fiul lui Tudor (fiul luiAlexei, născut la 3.05.1930 în localitatea Lunga) si Ludmila, născut la data de 30 iunie 1984 în localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Dubăsari, Str. Moldovenească 3, nr. 19. (944/2007)" se va citi: „34. Dîrul Dumitru, fiul lui Tudor (fiul luiAlexei, născut la 3.05.1930 în localitatea Lunga) si Liudmila, născut la data de 30 iunie 1984 în localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Dubăsari, Str. Moldovenească 3, nr. 19. (944/2007)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 741/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 25 martie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 407, în loc de: „407. Platonov Albina, fiica lui Valentin si Măria, născută la data de 31 martie 1986 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Buiucani nr. 3, ap. 45. (2.845/2009)" se va citi: „407. Platonov Albina, fiica lui Valentin si Elena, născută la data de 31 martie 1986 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Buiucani nr. 3, ap. 45. (2.845/2004)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 408, în loc de: „408. Platonov Andrei, fiul lui Valentin si Măria, născut la data de 4 august 1989 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Buiucani nr. 3, ap. 45. (2.845/2009)"se va citi: „408. Platonov Andrei, fiul lui Valentin si Elena, născut la data de 4 august 1989 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Buiucani nr. 3, ap. 45. (2.845/2004)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 865/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 27 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 26, în loc de: „26. Botezat Viorica, fiica lui Petru, fiul lui Constantin (născut la 7.03.1912 în localitatea Teleseuca, judetul Soroca) si Ana, născută la data de 21 mai 1985 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Conev nr. 6, ap. 4. (3.199/2008) "se va citi: „26. Botezat Viorica, fiica lui Petru, fiul lui Constantin (născut la 7.03.1912 în localitatea Teleseuca, judetul Soroca) siAnna, născută la data de 21 mai 1985 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Conev nr. 6, ap. 4. (3.199/2008)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.116/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 75, în loc de: „75. Herskovits Dov, fiul lui Zoltan si Măria, născut la data de 7 martie 1953 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petach Tikva, str. Ben-Jehvoa nr. 1. (601/2005)" se va citi: „75. Herskovics Dov, fiul lui Zoltan si Măria, născut la data de 7 martie 1953 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petach Tikva, str. Ben-Jehvoa nr. 1. (601/2005)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.214/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 28 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 21, în loc de: „21. Burduhos Carolina, fiica lui Ion (fiul lui Vasile, născut la 2.01.1919 în localitatea Sîngerei) si Eleonora, născută la data de 9 noiembrie 1980 în localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str.-la 1 Smochină Nichita nr. 6. (1.153/2004)" se va citi: „21. Chiriac Carolina, fiica lui Ion (fiul lui Vasile, născut la 2.01.1919 în localitatea Sîngerei) si Eleonora, născută la data de 9 noiembrie 1980 în localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str.-la 1 Smochină Nichita nr. 6. (1.153/2004)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.238/C/2009 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 24 aprilie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexă, la pozitia 8, în loc de: „8. Ahmed Kahlil Ahmed, fiul lui Khalil Ahmed si SoulafAbduIlah, cetătean irakian, născut la data de 12 februarie 1990 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. George


Enescunr. 40, bl. 6C, ap. 33, sectorul 1. (3.069/2008)"seva citi: „8. Ahmed KhalilAhmed, fiul lui Khalil Ahmed si Soulaf Abdullah, cetătean irakian, născut la data de 12 februarie 1990 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. George Enescunr. 40, bl. 6C, ap. 33, sectorul 1. (3.069/2008)";

- în anexă, la pozitia 37, în loc de: „37. Hafidh H. Naief, fiul lui Hamza si Măria Ebrahiem, cetătean irakian, născut la data de 9 martie 1961 în localitatea Babylon, Irak, cu domiciliul actual în localitatea Bacău, str. Corisa Bistrita nr. 8, se. B, ap. 2, judetul Bacău. (3.229/2008)" se va citi: „37. Hafidh H. Naief Al-Jiryan, fiul lui Hamza si Măria Ibrahim, cetătean irakian, născut la data de 9 martie 1961 în localitatea Babylon, Irak, cu domiciliul actual în localitatea Bacău, str. Corisa Bistrita nr. 8, se. B, ap. 2, judetul Bacău. (3.229/2008)".

 

La Normele privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă si dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câstigători ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot, si alti furnizori privati de servicii medicale de hemodializă si dializă peritoneală autorizati si evaluati în conditiile legii, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 560/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 30 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la pct. 1.3, în loc de: „... nanicii si copiii cu vârste peste 18 ani..."se va citi: „...copiii sinanicii cu vârste peste 18 ani...".


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.