MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 40/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 40             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 22 ianuarie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

21. - Hotărâre privind eliberarea, la cerere, a domnului Szakal Andras Zsolt din functia publică de subprefect al judetului Brasov

 

22. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007

 

23. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

136. - Decizie privind eliberarea domnului József Birtalan din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

137. - Decizie privind numirea domnului Szakal Andras Zsolt în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

2. - Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Szakal Andras Zsolt din functia publică de subprefect al judetului Brasov

 

Având în vedere Cererea domnului Szakal Andras Zsolt privind eliberarea din functia publică de subprefect al judetului Brasov, înregistrată sub nr. 5/339 din 19 ianuarie 2009,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 19 alin. (1) lit. a) si al art. 97 lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Szakal Andras Zsolt se eliberează, la cerere, din functia publică de subprefect al judetului Brasov.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Liviu Nicolae Dragnea

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2009.

Nr. 21.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea programului

de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei

înaltilor functionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) lit. a) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu cel putin 30 de zile înaintea desfăsurării concursului.”

2. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) În vederea gestionării procedurilor administrative de organizare si desfăsurare a concursului, se constituie, cu cel putin 15 zile înainte de desfăsurarea concursului, prin act administrativ al conducerii Institutului, secretariatul comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor, denumit în continuare secretariat.”

3. La articolul 4 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Secretariatul are obligatia să asigure publicitatea prin afisarea la sediul si pe pagina de internet ale Institutului, cu cel putin 10 zile înainte de desfăsurarea concursului, a următoarelor informatii:”.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Liviu Nicolae Dragnea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2009.

Nr. 22.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria

înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (2) se abrogă.

2. La articolul 25 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) prin revocare.”

3. La articolul 57, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazurile prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. b)-i), primul-ministru desemnează o persoană, cu respectarea prevederilor art. 51 alin. (1), pentru durata rămasă a mandatului persoanei care îsi pierde calitatea de membru al comisiei de evaluare.”

4. La articolul 68, alineatele (2)-(4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Numărul posturilor corespunzătoare functiei publice de inspector guvernamental se stabileste, în conditiile alin. (1), având în vedere criteriile prevăzute la art. 5 alin. (3), în mod treptat si în raport cu fondurile bugetare disponibile.

(3) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) si (2), bugetul Secretariatului General al Guvernului se suplimentează în cursul anului 2009 cu sumele necesare, pe baza numărului functiilor publice aprobate de Guvern.

(4) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările necesare în structura bugetului aprobat pentru anul 2009.”

5. Articolul 69 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 69. - În cursul anilor 2007, 2008 si 2009, ocuparea functiilor publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici se face în conditiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe baza mecanismelor instituite prin prezenta hotărâre, cu aplicarea, în ordine, a următoarelor modalităti:

a) prin mobilitate, în conditiile prezentei hotărâri;

b) prin exceptie de la prevederile art. 7, prin concurs organizat pentru ocuparea functiilor publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici vacante, în situatia în care nu a fost posibilă ocuparea functiei în conditiile prevăzute la lit. a).”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Liviu Nicolae Dragnea

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2009.

Nr. 23.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului József Birtalan din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat,

al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

În temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul József Birtalan se eliberează din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2009.

Nr. 136.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Szakal Andras Zsolt în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat,

al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

În temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Szakal Andras Zsolt se numeste în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2009.

Nr. 137.

 


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările ulterioare, si ale art. 30 alin. (1) din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

în baza prevederilor art. 101 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările ulterioare, si ale art. 34 alin. (1) din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 14 martie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 4 alineatul (1), literele a) si f) vor avea următorul cuprins:

„a) modalitatea de organizare a activitătii de acordare si derulare a creditelor destinate persoanelor fizice si, după caz, conditiile de garantare pentru fiecare tip de credit, inclusiv limita maximă admisă pentru valoarea finantării în raport cu valoarea imobilului ipotecat;

..............................................................................................

f) nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare, inclusiv fundamentarea acestora, diferentiate pe categoriile de clientelă, pe destinatia creditului (de exemplu, credit de consum, credit ipotecar), pe tipul creditului (defalcat în functie de moneda de exprimare sau, după caz, de indexare, de tipul dobânzii, respectiv fixă sau variabilă, de termenul de acordare a creditului si de comportamentul clientului în legătură cu onorarea serviciului datoriei determinat de calitatea garantiei), iar în cazul creditelor care nu sunt garantate cu ipoteci asupra proprietătilor imobiliare locative sau a terenurilor intravilane, nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare sunt stabilite inclusiv prin luarea în considerare a riscului valutar, riscului de rată a dobânzii, precum si a posibilitătii de majorare a costului creditului provenind din comisioane si alte cheltuieli privind administrarea creditului prevăzute în contract;”.

Art. II. - Prin derogare de la dispozitiile art. 3 alin. (2) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/2007, cu modificările si completările ulterioare, reglementările proprii ale împrumutătorilor, modificate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului regulament si aprobate la nivelul organelor decizionale competente, intră în vigoare de la data transmiterii acestora Băncii Nationale a României - Directia supraveghere, în vederea validării.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2009.

Nr. 2.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.