MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 34/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 34             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 19 ianuarie 2009

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            4. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în apele maritime interioare si în apele continentale

 

            6. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

            101/2008. - Decizie privind procedura emiterii autorizatiei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, în conditiile art. 9 alin. (3) si (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            1.165/2008. - Decizie privind aprobarea mentinerii domnului Goia Dragos în functia de director executiv, revocarea măsurii dispuse prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 427/2008 si reluarea activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială MIGO BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L

 

            1.172/2008. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale CASA DE LICHIDĂRI DAUNE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

            13. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale MKB ROMEXTERRA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

            18. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale AUTOACT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

            22. - Decizie privind aprobarea conducătorului executiv, închiderea unui punct de lucru si reluarea activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială NORD BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în apele maritime interioare si în apele continentale

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură nr. 100 din 13 ianuarie 2009,

în temeiul art. 9, art. 10 alin. (1), art. 13 si 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, al art. 8 lit. A pct. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură, precum si al art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în apele maritime interioare si în apele continentale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 333/2008 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii în vederea practicării pescuitului comercial al resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, în apele maritime interioare si în apele continentale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 2 iulie 2008, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2009.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în apele maritime interioare si în apele continentale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Pe teritoriul României pescuitul comercial se practică în Dunăre, Delta Dunării, complexul lagunar Razim- Sinoie, Prut, lacuri de acumulare în care nu se practică acvacultura si în Marea Neagră.

(2) Lista cu lacurile de acumulare în care nu se practică acvacultura se stabileste prin protocol încheiat de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură si administratorii acestora.

Art. 2. - (1) Accesul la resursele acvatice vii în vederea practicării pescuitului comercial se atribuie de către Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură, denumită în continuare Agentie, la cerere, pescarilor profesionisti, persoane fizice autorizate si/sau juridice.

(2) Activitatea de pescuit comercial se desfăsoară până la începerea perioadei de prohibitie din anul 2009.

Art. 3. - Stabilirea numărului ambarcatiunilor si navelor de pescuit se face potrivit Regulamentului (CE) 2.371/2002 privind conservarea si exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului, precum si a capturii totale admisibile aferente perioadei prevăzute la art. 2 alin. (2).

Art. 4. - (1) Practicarea pescuitului comercial se face în baza licentei, permisului si autorizatiei de pescuit comercial, după caz.

(2) Licenta, permisul si autorizatia de pescuit comercial se eliberează de Agentie, prin filialele sale regionale.

Art. 5. - Agentia are obligatia asigurării tipăririi, gestionării si emiterii documentelor prevăzute de prezentele norme.

Art. 6. - (1) Licenta de pescuit este un document netransmisibil, emis de Agentie, care dă dreptul unei nave/ambarcatiuni să desfăsoare activitatea de pescuit comercial.

(2) Licenta de pescuit se eliberează la solicitarea proprietarului navei/ambarcatiunii de pescuit sau a împuternicitilor acestuia.

(3) Modelul licentei de pescuit în apele continentale este prezentat în anexa nr. 1.

(4) Modelul licentei de pescuit în apele marine este prezentat în anexa nr. 2.


Art. 7. - (1) Pentru eliberarea licentei de pescuit, nava/ambarcatiunea de pescuit trebuie să fie înscrisă în Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit.

(2) Pentru eliberarea licentei de pescuit, solicitantii trebuie să depună următoarele documente:

a) cerere în care se va mentiona zona de pescuit, numărul si tipul uneltelor de pescuit;

b) dovada plătii conform Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare în pescuit si acvacultură;

c) copie de pe carnetul ambarcatiunii (ROL), certificată cu originalul de către reprezentantii filialei regionale a Agentiei.

(3) Cererile pentru obtinerea licentei de pescuit, însotite de documentele prevăzute la alin. (2), se depun la filialele regionale ale Agentiei.

Art. 8. - (1) Permisul de pescuit comercial este un document individual si netransmisibil, prin care se atestă dreptul de pescuit comercial.

(2) Modelul permisului de pescuit comercial este prezentat în anexa nr. 3.

Art. 9. - (1) Autorizatia de pescuit, cu caracter temporar, complementară licentei de pescuit, contine date referitoare la identificarea navei/ambarcatiunii de pescuit, la perioada de valabilitate, la zona de pescuit si la cota alocată pe specii.

(2) Modelul autorizatiei de pescuit comercial este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 10. - Pe baza studiilor de evaluare a resurselor acvatice vii, elaborate de institutiile de cercetare acreditate conform legii, Agentia stabileste captura totală admisibilă, cotele anuale sau partiale admisibile la pescuit, zonele de pescuit comercial si efortul de pescuit pentru fiecare zonă.

Art. 11. - (1) Beneficiarii dreptului de pescuit comercial au obligatia să achizitioneze si să monteze mărci pe uneltele de pescuit înscrise în permisul de pescuit comercial.

(2) Agentia asigură confectionarea mărcilor.

(3) Gestionarea si evidenta mărcilor se fac de către filialele regionale ale Agentiei.

(4) Codurile uneltelor de pescuit, precum si modul de marcare a acestora se stabilesc prin decizie a presedintelui Agentiei.

(5) Uneltele identificate de personalul cu drept de inspectie si control, care nu au montate mărci, sunt retrase de la pescuit, aplicându-se măsurile legale în vigoare.

(6) Mărcile vor fi trecute în permisul de pescuit comercial la rubrica „Observatii”.

Art. 12. - (1) Pestele capturat este descărcat în punctele/porturile de descărcare, unde se întocmeste declaratia de descărcare.

(2) Declaratia de descărcare se completează de proprietarul/operatorul navei/ambarcatiunii de pescuit în 3 exemplare, care sunt distribuite astfel:

a) originalul - la portul/punctul de descărcare;

b) exemplarul 2 - la filiala regională a Agentiei;

c) exemplarul 3 - rămâne la cotor, la nava/ambarcatiunea de pescuit.

(3) Modelul declaratiei de descărcare se stabileste prin decizie a presedintelui Agentiei.

Art. 13. - Transportul pestelui si al produselor rezultate din pescuit se face în baza documentelor prevăzute de legislatia specifică în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Pescuitul comercial în Marea Neagră

 

Art. 14. - Toate navele de pescuit cu lungimi mai mari de 15 m trebuie să aibă instalat la bord un sistem de monitorizare prin satelit.

Art. 15. - Sistemul de monitorizare prin satelit trebuie să fie conectat în permanentă în timpul cât nava se află în activitate pe mare.

Art. 16. - Plecările la pescuit si sosirile se fac din/în porturile/punctele nominalizate de Agentie.

Art. 17. - Înainte de plecare, comandantii navelor de pescuit sau conducătorii ambarcatiunilor de pescuit trebuie să anunte autoritătile portuare si pe reprezentantul filialei regionale despre intentia de a iesi în mare.

Art. 18. - (1) Filialele regionale ale Agentiei tin evidenta navelor/ambarcatiunilor de pescuit care operează în porturile aferente, prin completarea registrului de evidentă a navelor/ambarcatiunilor de pescuit, în care se înscriu toate intrările si iesirile acestora.

(2) Modelul registrului de evidentă a navelor/ambarcatiunilor de pescuit se stabileste prin decizie a presedintelui Agentiei.

Art. 19. - (1) În timpul activitătii de pescuit comandantii navelor de pescuit cu lungimi mai mari de 15 m au obligatia de a completa zilnic jurnalul de pescuit aflat la bord, în care este inclusă si declaratia de descărcare.

(2) Modelul jurnalului de pescuit se stabileste prin decizie a presedintelui Agentiei.

Art. 20. - (1) Conducătorii navelor de pescuit cu lungimi mai mici de 15 m au obligatia să completeze la întoarcerea în port jurnalul de pescuit costier.

(2) Modelul jurnalului de pescuit costier se stabileste prin decizie a presedintelui Agentiei.

Art. 21. - Dispozitiile art. 20 se aplică si celor care pescuiesc cu unelte fixe de tip talian.

Art. 22. - Jurnalele de pescuit mentionate la art. 19 si 20 se completează în 3 exemplare, care sunt distribuite astfel:

a) originalul - la portul/punctul de descărcare;

b) exemplarul 2 - la filiala regională a Agentiei;

c) exemplarul 3 - rămâne la cotor, la nava/ambarcatiunea de pescuit.

Art. 23. - Speciile de pesti pescuite sunt mentionate în jurnalele de pescuit utilizând codurile alocate fiecărei specii, stabilite prin decizie a presedintelui Agentiei.

Art. 24. - În cazul navelor trawler, pescuitul sub limita izobatei de 20 m este interzis.

Art. 25. - (1) Comandantii navelor de pescuit au obligatia de a semnala prezenta delfinilor în zona de pescuit.

(2) Modelul fisei de semnalare a delfinilor se stabileste prin decizie a presedintelui Agentiei.

(3) Fisele de semnalare a delfinilor sunt transmise la filialele regionale ale Agentiei.

Art. 26. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.


 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURĂ

 

LICENTĂ

de pescuit în ape continentale

Nr............din.............................

 

Numărul de identificare din Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit (CFR):....................................................

Date de identificare

1. Numele navei/ambarcatiunii si numărul A.N.R.:............................................./.....................................................

2. Tipul ambarcatiunii:............................................................................................................................................

3. Punct de debarcare:...........................................................................................................................................

4. Marcajul exterior:...............................................................................................................................................

5. Numele proprietarului:........................................................................................................................................

6. Adresa proprietarului: .......................................................................................................................................

7. Operatori:..........................................................................................................................................................

8. Adresa operatorilor:............................................................................................................................................

Caracteristici tehnice si echipamente

1. Puterea motorului principal:............kW

2. Lungimea maximă:..........................m

3. Tonajul brut:...................................TRB

4. Unelte de pescuit:................................................................................................................................................

Tipul:.......................................................... Marca:................................................................................................

5. Zona de pescuit:..................................................................................................................................................

 

Presedinte,

...............................................

 


ANEXA Nr. 2

la norme

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURĂ

 

LICENTĂ

de pescuit în ape marine

Nr............din.............................

 

Numărul de identificare din Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit (CFR):.........................................

1. Numele navei/ambarcatiunii si numărul A.N.R.:............................................./.......................................................

2. Tipul navei/ambarcatiunii:......................................................................................................................................

3. Portul de bază/punct de debarcare:.......................................................................................................................

4. Marcajul exterior:.................................................................................................................................................

5. Indicativul radio:....................................................................................................................................................

6. Numele proprietarului:...........................................................................................................................................

7. Adresa proprietarului:............................................................................................................................................

8. Operatori:.............................................................................................................................................................

9. Adresa operatorilor:...............................................................................................................................................

Caracteristici tehnice si echipamente

1. Puterea motorului principal:............kW

2. Lungimea maximă:..........................m

3. Lungimea între perpendiculare:.......m

4. Tonajul brut:...................................TRB

5. Unelte de pescuit:..................................................................................................................................................

Tipul:.......................................................... Marca:...................................................................................................

6. Zona de pescuit:....................................................................................................................................................

 

Presedinte,

..........................................

 


ANEXA Nr. 3 la norme

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 


ANEXA Nr. 4 la norme

 

(Fată)

 

Seria 01 ANPA 001

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA

 

AUTORIZATIE de pescuit comercial

Nr......din......................

 

Valabilă de la...................................până la..................................

 

........................................................................................................... (PF;AF;S.C.), adresa ....................................................., înregistrarea fiscală........................., poate practica pescuitul comercial în zonele ..................................................................... cu un număr de ambarcatiuni de pescuit..................... si un număr de pescari ..................................

Pestele capturat si descărcat în punctele de descărcare mentionate pe verso se vinde prin centrul de primă vânzare .............................................

........................................................................................................................................................................%..............................................

.........................................................................................................................................................................................................................

Adresa centrului de primă vânzare ....................................................................................................................................................................

 

Presedinte,

………………………….


(Verso)

 

1

Puncte de debarcare

 

 

 

1.

3.

 

2.

4.

 

 

 

 

 

 

Cote

- tone -

 

 

Specia

Zona:

Zona:

Zona:

TOTAL

Cota alocată

Cota alocată

Cota alocată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

Emitent,

.........................................

L.S.

 


MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale

 

În temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit căruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se face cunoscută intrarea în vigoare a tratatelor internationale încheiate de România cu alte state, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I,

constatând că părtile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatelor internationale enumerate mai jos,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 15 iulie 2008 a intrat în vigoare Protocolul aditional dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 20 septembrie 1994, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 128 din 24 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 30 iunie 2008.

Art. 2. - La data de 24 iulie 2008 a intrat în vigoare Acordul de colaborare dintre Ministerul Economiei si Finantelor din România si Ministerul Industriei si Energeticii din Republica Azerbaidjan, semnat la Bucuresti la 12 martie 2008, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 726 din 9 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 14 iulie 2008.

Art. 3. - La data de 11 septembrie 2008 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri din Bosnia si Hertegovina privind cooperarea în combaterea terorismului si a crimei organizate, semnat la Bucuresti la 4 iunie 2007, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 138 din 4 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 5 august 2008.

Art. 4. - La data de 6 ianuarie 2008 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind eliminarea regimului de vize, semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2004, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 2.204 din 9 decembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.251 din 24 decembrie 2004.

Art. 5. - La data de 10 iunie 2008 a intrat în vigoare Tratatul de extrădare dintre România si Republica Federativă a Braziliei, semnat la Brasilia la 12 august 2003, ratificat prin Legea nr. 259 din 16 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 7 iulie 2004.

Art. 6. - La data de 29 februarie 2008 a intrat în vigoare Acordul de colaborare în domeniile culturii, învătământului, stiintei, tineretului si sportului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga la 23 octombrie 2007, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 181 din 20 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 26 februarie 2008.

Art. 7. - La data de 8 septembrie 2008 a intrat în vigoare Întelegerea dintre Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului din România si Ministerul Învătământului, Tineretului si Sportului al Republicii Cehe privind colaborarea în domeniul învătământului, semnată la Praga la 22 ianuarie 2008, aprobată de Guvernul României prin Hotărârea nr. 698 din 2 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 23 iulie 2008.

Art. 8. - La data de 2 iunie 2008 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt cu privire la cooperarea economică, stiintifică si tehnică, semnat la Cairo la 21 februarie 2007, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 508 din 14 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 22 mai 2008.

Art. 9. - La data de 21 septembrie 2008 a intrat în vigoare Conventia dintre România si Islanda pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucuresti la 19 septembrie 2007, ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 139 din 4 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 6 august 2008.

Art. 10. - La data de 12 octombrie 2008 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul protectiei minorilor români neînsotiti sau în dificultate aflati pe teritoriul Republicii Italiene, semnat la Roma la 9 iunie 2008, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 859 din 13 august 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 27 august 2008.

Art.11. - La data de 12 august 2008 a intrat în vigoare Acordul de colaborare în domeniile educatiei, stiintei si culturii dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnat la Damasc la 7 noiembrie 2004, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 534 din 21 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 27 mai 2008.

Art. 12. - La data de 21 august 2008 a intrat în vigoare Conventia dintre România si Spania în domeniul securitătii sociale, semnată la Madrid la 24 ianuarie 2006, ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 408 din 9 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 949 din 24 noiembrie 2006.

Art. 13. - La data de 20 iunie 2008 a intrat în vigoare Acordul dintre România si Republica Turcia privind asistenta judiciară în materie civilă, semnat la Ankara la 28 septembrie 2005, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 214 din 24 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 29 mai 2006.

Art. 14. - La data de 30 octombrie 2008 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de politie aeriană, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 163 din 1 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 21 octombrie 2008.

 

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2009.

Nr. 6.

 


ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

DECIZIE

privind procedura emiterii autorizatiei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, în conditiile art. 9 alin. (3) si (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 14 din 21 noiembrie 2008 al Biroului autorizatii din cadrul Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, privind necesitatea emiterii unei decizii referitoare la procedura de autorizare a prelucrărilor de date cu caracter personal privind starea de sănătate, în lipsa consimtământului scris si neechivoc al persoanei vizate,

în aplicarea prevederilor art. 21 alin. (3) lit. c), raportate la art. 9 alin. (3) si (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare,

luând în considerare prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European s i a Consiliului Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulatie a acestor date, potrivit cărora statele membre pot deroga de la interdictia de a prelucra categorii speciale de date, atunci când aceasta se justifică din motive de interes public important în domenii cum ar fi sănătatea publică sau asigurările de sănătate,

având în vedere că în anumite circumstante persoana vizată se află în imposibilitatea de a-si da consimtământul sau refuză acordarea acestuia în vederea prelucrării datelor sale personale, în special a celor privind starea de sănătate,

tinând cont de faptul că dreptul fundamental la viata intimă, familială si privată poate fi restrâns în scopul realizării unor interese publice, precum protejarea sănătătii publice, sau în scopul protejării vietii, integritătii fizice ori sănătătii altei persoane decât persoana vizată,

văzând exceptia prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, potrivit căreia prelucrarea datelor privind starea de sănătate poate fi efectuată când legea prevede în mod expres, în scopul protejării unui interes public important, cu conditia ca prelucrarea să se efectueze cu respectarea drepturilor persoanei vizate si a celorlalte garantii prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare,

văzând garantiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, în special cele referitoare la conditia ca prelucrarea datelor privind starea de sănătate să fie efectuată numai de către ori sub supravegherea unui cadru medical supus secretului profesional sau de către ori sub supravegherea unei alte persoane supuse unei obligatii echivalente în ceea ce priveste secretul,

având în vedere principiile instituite de art. 4 din Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, conform cărora prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu bună-credintă si în conformitate cu legea, iar colectarea datelor trebuie să se facă pentru scopuri determinate, explicite si legitime,

luând în considerare faptul că art. 22 din Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, impune obligatia operatorului de a notifica Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, înainte de efectuarea oricărei prelucrări ori a oricărui ansamblu de prelucrări, având acelasi scop sau scopuri corelate,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (5) si (6) din Legea nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Autoritatea natională de supraveghere, precum si ale art. 6 alin. (2) lit. b) si art. 8 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005,

presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate în scopul protejării vietii, integritătii fizice sau sănătătii altor persoane decât persoana vizată sau a publicului în general, în conditiile în care persoana vizată nu si-a dat consimtământul în scris si în mod neechivoc, poate fi efectuată de către operator numai după obtinerea autorizatiei Autoritătii nationale de supraveghere.

(2) Modelul autorizatiei prevăzute la alin. (1) este stabilit în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - (1) În cadrul procedurii de emitere a autorizatiei prevăzute la art. 1 este necesară respectarea următoarelor conditii:

a) notificarea Autoritătii nationale de supraveghere în conditiile art. 22 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, sau completarea/modificarea unei notificări anterior înregistrate, după caz;

b) depunerea unei cereri, însotită de documente justificative, care va cuprinde cel putin următoarele informatii: scopul prelucrării; categoria sau categoriile de persoane vizate; datele cu caracter personal prelucrate; data estimată pentru încheierea operatiunilor de prelucrare; sursa de colectare a datelor cu caracter personal; descrierea conditiilor de prelucrare a datelor si, după caz, a motivelor care justifică urgenta.

(2) În cazul în care cererea prevăzută la alin. (1) lit. b) este incompletă, Autoritatea natională de supraveghere poate solicita informatii si documente suplimentare.


Art. 3. - În situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile stabilite la art. 1 si 2, Autoritatea natională de supraveghere va înstiinta în scris solicitantul în acest sens.

Art. 4. - (1) În vederea emiterii autorizatiei Autoritatea natională de supraveghere solicită avizul consultativ al Colegiului Medicilor din România.

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazul existentei unor motive de urgentă justificate potrivit art. 2.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 februarie 2009.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Georgeta Basarabescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2008.

Nr. 101.

 

ANEXĂ

 

AUTORIZATIA nr. ....................din.................

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, în conditiile art. 9 alin. (3) si (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

 

În temeiul art. 21 alin. (3) lit. c), raportat la art. 9 alin. (3) si (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere:

Cererea nr.....................din ............................................., depusă de ................................................................................,

scopul prelucrării:

categoria sau categoriile de persoane vizate:

datele cu caracter personal prelucrate:

data estimată pentru încheierea operatiunilor de prelucrare:

sursa de colectare a datelor cu caracter personal:

conditiile de prelucrare a datelor:

..............................................................................................................................................................................................

motivele care justifică urgenta: ...

solicitarea avizului consultativ al Colegiului Medicilor din România1),

presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

AUTORIZEAZĂ

prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, efectuată de....................................................................2),

prelucrare notificată cu.....................................3).

Prelucrarea datelor cu caracter personal în afara limitelor stabilite în autorizatie este interzisă.

Prezenta autorizatie nu exonerează operatorul de îndeplinirea celorlalte obligatii care îi revin potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv de obligatia de a se supune controlului efectuat de către Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În conditiile legii, Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate dispune orice măsuri, în cazul în care constată încălcarea obligatiilor asumate de către operator.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Georgeta Basarabescu

 


1) Cu exceptia motivelor de urgentă.

2) Numele/Denumirea operatorului.

3) Numărul de înregistrare a notificării din registrul de evidentă a prelucrărilor de date cu caracter personal.

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea mentinerii domnului Goia Dragos în functia de director executiv, revocarea măsurii dispuse prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 427/2008 si reluarea activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială MIGO BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr.18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptate în sedinta din data de 16 decembrie 2008, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. V5.392 din 9 decembrie 2008 privind aprobarea mentinerii conducătorului executiv, a reluării activitătii de broker de asigurare si a revocării Deciziei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 427/2008 de către Societatea Comercială MIGO BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Sibiu, str. Paltinul nr. 16, parter, ap. 2/7, judetul Sibiu, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J32/455/24.03.2005, cod unic de înregistrare 17400869, număr de înmatriculare în Registrul brokerilor RBK-284,

s-au constatat următoarele:

Prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 300/2008, societatea de brokeraj MIGO BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. a fost sanctionată cu avertisment scris, întrucât a înregistrat la oficiul registrului comertului suspendarea temporară a activitătii pe o perioadă de 3 ani, desi nu detinea avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, si s-a aprobat suspendarea, la cerere, a desfăsurării activitătii de broker de asigurare pe o perioadă de un an.

Prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 427/2008, domnul Goia Dragos a fost sanctionat cu 3 salarii, pentru nedeschiderea registrului personalului propriu.

Prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 526/2008 s-au aprobat modificările aduse actului constitutiv al Societătii Comerciale MIGO BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. si reluarea activitătii societătii odată cu aprobarea conducătorului executiv.

Având în vedere faptul că Societatea Comercială MIGO BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. si-a îndeplinit obligatiile prevăzute în Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 526/2008, în sensul că a depus la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor documentatia în vederea aprobării mentinerii în functia de director executiv a domnului Goia Dragos,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 16 decembrie 2008, reluarea activitătii de broker de asigurare, mentinerea conducătorului executiv si revocarea Deciziei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 427/2008, drept care se decide:

Art. 1. - Aprobarea reluării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială MIGO BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

Art. 2. - Aprobarea mentinerii domnului Goia Dragos în functia de director executiv al Societătii Comerciale MIGO BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., conform Deciziei asociatilor nr. 1 din 25.09.2008.

Art. 3. - În temeiul art. 41 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 9 din Normele privind gradualizarea măsurilor sanctionatorii, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.118/2006, se revocă măsura dispusă prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 427/2008 referitoare la sanctionarea domnului Goia Dragos cu 3 salarii, pentru nedeschiderea registrului personalului propriu.

Art. 4. - Societatea are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2008.

Nr. 1.165.

 


COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale CASA DE LICHIDĂRI DAUNE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 11 noiembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale CASA DE LICHIDĂRI DAUNE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială CASA DE LICHIDĂRI DAUNE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Iasi, str. Vasile Lupu nr. 102, bloc C5, sc. A, et. 4, ap. 4, judetul Iasi, nr. de ordine în registrul comertului J22/1604/23.05.2008, cod unic de înregistrare 23934985/23.05.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2008.

Nr. 1.172.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale MKB ROMEXTERRA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 23 decembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale MKB ROMEXTERRA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială MKB ROMEXTERRA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Bd. Unirii nr. 11, birou nr. 9, sectorul 5, nr. de ordine în registrul comertului J40/14682/28.08.2008, cod unic de înregistrare 24395242/29.08.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Societatea comercială va fi înregistrată în Registrul brokerilor de asigurare, după transmiterea de către aceasta a declaratiei autentificate conform art. 2 lit. f) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2009.

Nr. 13.

 


COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale AUTOACT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 23 decembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale AUTOACT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială AUTOACT BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în orasul Mioveni, str. Carol Davila, camera 2, bloc N1A, scara B, etaj 1, ap. 10, judetul Arges, nr. de ordine în registrul comertului J03/2322/12.11.2008, cod unic de înregistrare 24736536/13.11.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti,13 ianuarie 2009.

Nr. 18.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea conducătorului executiv, închiderea unui punct de lucru si reluarea activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială NORD BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 23 decembrie 2008, prin care s-au aprobat conducătorul executiv, închiderea unui punct de lucru si reluarea activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială NORD BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

1. Aprobarea:

- numirii domnului Teodoreanu Dinu în functia de director executiv;

- reluării activitătii de broker de asigurare a societătii;

- închiderii punctului de lucru al societătii, situat în municipiul Baia Mare, str. George Cosbuc nr. 1/21-22,

conform Hotărârii Adunării generale a asociatilor din data de 8 decembrie 2008 a Societătii Comerciale NORD BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

2. Societatea are obligatia ca, în termen de 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comertului a mentiunii de mai sus, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii prezentei aprobări, să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copia certificatului de înscriere de mentiuni, copia încheierii judecătorului delegat prin care s-a dispus înregistrarea, precum si copia certificatului constatator, care va cuprinde toate datele societătii.

3. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2009.

Nr. 22.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.