MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 26/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 26             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 13 ianuarie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.721/2008. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

96. - Decizie pentru numirea domnului Răzvan Bobeanu în functia de secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip si pietris din perimetrul Zamfira, judetul Prahova

 

2. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea resurselor/rezervelor de nisip si pietris din perimetrul Bănesti-Movila, judetul Dâmbovita

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

268/2008. - Hotărâre pentru aprobarea Normei privind operatiunile de stabilizare a ratei de dobândă la creditele de export pe termen mediu si lung (NI-CST-13-I/0)

 

Rectificări la:

- La Decretul nr. 214/1998

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Ministerul Tineretului si Sportului este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează si asigură aplicarea strategiei si politicilor Guvernului în domeniile tineretului si sportului.

(2) Ministerul Tineretului si Sportului are sediul principal în municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, precum si alte spatii necesare desfăsurării activitătii, situate în str. Eremia Grigorescu nr. 26, sectorul 1, respectiv în str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1.

 

CAPITOLUL II

Principalele atributii ale Ministerului Tineretului si Sportului

 

Art. 2. - (1) În îndeplinirea rolului si a obiectivelor sale generale, Ministerul Tineretului si Sportului exercită următoarele atributii principale:

a) asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile tineretului si sportului; fundamentează si propune Guvernului politici în domeniile tineretului si sportului;

b) initiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, în vederea realizării obiectivelor strategice si a politicilor în domeniile tineretului si sportului;

c) asigură administrarea bunurilor proprietate publică si/sau privată a statului încredintate, potrivit prevederilor legale;

d) asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern si extern în domeniile tineretului si sportului;

e) asigură urmărirea aplicării si controlul respectării legilor si a celorlalte acte normative din domeniile tineretului si sportului;

f) colaborează cu celelalte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine.

(2) Ministerul Tineretului si Sportului îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative privind politicile în domeniile tineretului si sportului.

Art. 3. - (1) În îndeplinirea rolului si a obiectivelor sale în domeniul activitătii de tineret, Ministerul Tineretului si Sportului are următoarele atributii specifice:

a) aplică politica guvernamentală pentru tineret, fundamentează si elaborează studii si cercetări, analize si prognoze privind problemele tineretului în mod direct, prin institutiile aflate în subordinea sa sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;

b) colaborează si sprijină structurile de si pentru tineret, legal constituite, în vederea atingerii obiectivelor cuprinse în programele sale;

c) elaborează programe în scopul finantării actiunilor proprii;

d) autorizează si avizează desfăsurarea activitătilor din bazele proprii;

e) stabileste contacte la nivel international cu institutii si organisme similare;

f) sprijină formarea, pregătirea si perfectionarea profesională în domeniul tineretului în mod direct, prin institutiile aflate în subordinea sa sau în colaborare cu institutii si organisme de specialitate din tară si din străinătate;

g) organizează activităti de profil cu caracter national s i international, asigurându-se în acest fel participarea directă i pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare;

h) înfiintează centre de tineret noi ori prin amenajarea spatiilor si imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau aflate în administrarea institutiilor din subordinea sa;

i) colaborează direct cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei sau prin structurile specializate din subordine, în domenii de interes comun;

j) avizează proiectele de acte normative initiate de alte institutii în domeniul tineretului;

k) fundamentează si elaborează studii si cercetări, analize si prognoze privind problematica studentească;

l) elaborează si implementează planul de reabilitare si de extindere centrelor de agrement;

m) asigură organizarea si administrarea centrelor de agrement;

n) elaborează regulamentul privind functionarea si administrarea centrelor de agrement, metodologia privind repartizarea locurilor în taberele studentesti si eliberarea biletelor de tabără, precum si criteriile de eligibilitate ale participantilor;

o) elaborează si implementează planul de extindere si dezvoltare a retelei caselor de cultură ale studentilor;

p) coordonează si monitorizează buna desfăsurare a activitătilor specifice caselor de cultură ale studentilor si Complexului Cultural Sportiv Studentesc „Tei” din Bucuresti;

r) elaborează si derulează proiecte si programe nationale si internationale în interesul studentilor;

s) acordă asistentă de specialitate studentilor si structurilor asociative studentesti în vederea elaborării unor proiecte si programe care au următoarele obiective:

- impulsionarea participării studentilor, sub diversele ei forme, si anume: civică, culturală, economică si educatională, politică, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional;

- stimularea creativitătii studentilor;

- promovarea mobilităii studenilor în spatiul european;

- atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare si excludere socială;

t) sprijină formarea, pregătirea si perfectionarea profesională a studentilor si tinerilor;

u) editează, produce si difuzează materiale de specialitate, cuprinzând informatii utile tinerilor, precum si institutiilor si structurilor asociative studentesti implicate în activitatea de tineret;

v) organizează tabere sociale si tematice pentru tineri;


w) acreditează, în vederea colaborării, persoane juridice s i fizice, pentru organizarea de tabere pentru copii, studenti i tineri.

Art. 4. - (1) În îndeplinirea rolului si a obiectivelor sale în domeniul absorbtiei fondurilor europene, Ministerul Tineretului si Sportului are următoarele atributii specifice:

a) înfiintează centre noi pentru tineret cu responsabilităti directe în atragerea fondurilor comunitare pe domeniul tineret;

b) gestionează fonduri publice si fonduri atrase de la organisme finantatoare interne sau internationale, pe care le alocă sustinerii initiativelor tinerilor si ale structurilor neguvernamentale de si pentru tineret, prin selectie competitivă de proiecte desfăsurată conform legislatiei specifice;

c) în calitate de gestionar, beneficiar sau partener accesează fonduri structurale destinate sustinerii politicilor de coeziune în domeniul tineretului, cu respectarea metodologiei specifice;

d) aprobă programul de lucru anual al Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaiei si Formării Profesionale, până la termenul impus de Comisia Europeană;

e) stabileste politicile si prioritătile nationale în domeniul tineretului, pe actiuni, măsuri de monitorizare si evaluare a impactului proiectelor, care vor fi utilizate în comun de Agentia Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formării Profesionale, cu scopul de a estima modul în care programul „Youth in Action” îsi atinge obiectivele la nivel national, în general, si, în particular, modul în care contribuie la modernizarea sistemelor si practicilor în domeniul sprijinirii tineretului;

f) evaluează sistemul si procedurile de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formării Profesionale, în conformitate cu Ghidul pentru autoritătile nationale referitor la Declaratia de asigurare ex-ante, stabilit de Comisia Europeană, în vederea emiterii si trimiterii unei declaratii de asigurare ex-ante la termenul impus de aceasta, însoită de documentele-suport prevăzute de ghidul sus-mentionat;

g) întocmeste si aplică metodologia care va sta la baza efectuării controlului secundar, pentru granturile comunitare aferente diferitelor tipuri de proiecte;

h) supervizează mecanismul de control national primar si secundar si centralizează rezultatele din rapoarte, în scopul emiterii declaratiei anuale de asigurare;

i) controlează si coordonează activitatea Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formării Profesionale cu privire la managementul corect al fondurilor comunitare pentru realizarea proiectelor din cadrul programului, asigurând gestionarea corespunzătoare a acestora;

j) colaborează si consultă Comisia Europeană în vederea monitorizării si supervizării Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formării Profesionale;

k) stabileste un mecanism propriu de raportare si urmărire a neregulilor si/sau fraudelor, în conformitate cu legislatia în vigoare;

l) emite, la fiecare sfârsit de an, o declaratie de asigurare ex-post comună, care să certifice: corectitudinea si transparenta sistemelor financiare si ale procedurilor Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaiei si Formării Profesionale referitoare la managementul actiunilor descentralizate, probitatea conturilor, o asigurare rezonabilă asupra faptului că resursele financiare alocate proiectelor finantate de Agentia Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaiei si Formării Profesionale au fost folosite pentru scopurile declarate în respectivele proiecte si în conformitate cu principiile unui management financiar corect, conform Regulamentului financiar comunitar, si, de asemenea, că procedurile de control primar si secundar puse în practică pot să garanteze în mod corespunzător legalitatea si regularitatea tranzactiilor subsecvente; această declaratie va fi întocmită în conformitate cu formatul impus de Comisia Europeană si va tine cont de rezultatele controalelor desfăsurate pe parcursul anului;

m) poate revoca, prin ordin al ministrului, actul de desemnare a Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaiei si Formării Profesionale, din proprie initiativă sau în urma unei solicitări din partea Comisiei Europene, în eventualitatea unor nereguli, neglijente sau fraude care pot fi atribuite Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formării Profesionale; în cazul unor deficiente serioase repetate sau al unui management neperformant al Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formării Profesionale, Comisia Europeană poate solicita Ministerului Tineretului si Sportului revocarea actului de desemnare a Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formării Profesionale, cu o notificare în termen de 3 luni. Ministerul Tineretului si Sportului poate revoca, prin ordin al ministrului, actul de desemnare a Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formării Profesionale, pentru alte motive întemeiate. În acest caz, Ministerul Tineretului si Sportului va notifica Comisiei Europene, precizând motivele, cu cel putin 6 luni înainte de data prevăzută, în vederea încheierii mandatului Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formării Profesionale.

(2) Finantarea actiunilor de tineret se poate face din venituri realizate prin derularea de programe si actiuni, din donatii si sponsorizări, precum si din fondurile alocate de la bugetul de stat în acest scop.

Art. 5. - În îndeplinirea rolului si a obiectivelor sale în domeniul activitătii sportive, Ministerul Tineretului si Sportului are următoarele atributii specifice:

a) elaborează si sustine strategia generală a organizării si dezvoltării activitătii sportive si reprezintă interesele statului în raport cu federatiile sportive nationale;

b) elaborează normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate în administrarea sa si a mijloacelor financiare pentru activitatea sportivă, care provin din alocatii de la bugetul de stat;

c) colaborează cu ministerele s i cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale i locale, cu institutiile de cercetare si cu unitătile de învătământ si sanitare de specialitate pentru organizarea si dezvoltarea educatiei fizice si sportului;

d) conlucrează cu Comitetul Olimpic Român în finantarea si derularea programelor privind pregătirea si participarea sportivilor români la jocurile olimpice, precum si pentru promovarea valentelor educative ale olimpismului;

e) supraveghează mentinerea destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, precum si a celor care au aparinut domeniului public si au intrat în circuitul privat după anul 1989;

f) supraveghează mentinerea destinatiei bazelor si/sau instalatiilor sportive care au apartinut domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale si care, ulterior, au fost dobândite ca active patrimoniale destinate activitătii sportive sau vândute către societătile comerciale;

g) propune structura anuală a subventiilor de la bugetul de stat;

h) repartizează bugetul afectat activitătii sportive pentru:

- activitatea proprie si cea a unitătilor din subordinea sa;

- federatiile sportive nationale, în baza contractelor de finantare a obiectivelor si programelor sportive ale acestora;

- premierea performantelor deosebite obtinute la competitiile sportive internationale oficiale;

i) autorizează afilierea federatiilor sportive nationale la federatiile sportive internationale de profil si la alte foruri continentale sau mondiale, precum si afilierea tuturor


organizatiilor cu profil sportiv la forurile internationale de specialitate;

j) supraveghează si controlează respectarea de către structurile sportive a dispozitiilor legale în vigoare si a prevederilor cuprinse în statutele si în actele de constituire a acestora;

k) organizează sau sprijină, potrivit legii, formarea, pregătirea profesională si perfectionarea specialistilor din domeniul sportului, conlucrând în acest scop cu institutiile si organismele de specialitate din tară si din străinătate;

l) elaborează si duce la îndeplinire, în colaborare cu autoritătile administratiei publice locale, planurile de construire si de modernizare a bazelor si instalatiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului de performantă de interes national si international; avizează normativele tehnice în materie de baze si instalatii sportive;

m) recunoaste sau revocă, potrivit legii, existenta unei structuri sportive prin înscrierea, respectiv radierea acesteia din Registrul sportiv;

n) avizează constituirea structurilor sportive, inclusiv înscrierea ca persoane juridice a cluburilor sportive profesioniste organizate ca societăti comerciale sportive pe actiuni, respectiv retrage avizul de funcionare a acestora;

o) elaborează criteriile de acordare si atribuie distinctiile si titlurile sportive, altele decât cele stabilite prin lege;

p) sprijină organizarea si promovarea cercetării stiintifice si asistentei medicale în domeniul sportiv;

r) autorizează desfăsurarea pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene si regionale si participarea reprezentativelor nationale la campionatele mondiale si europene organizate în străinătate, precum si la campionatele regionale;

s) promovează măsurile de prevenire, control si reprimare a folosirii substantelor interzise si a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competitiilor;

t) adoptă măsuri pentru prevenirea si combaterea violentei la manifestările sportive;

u) reprezintă interesele statului în diferite organe si organisme sportive internationale; negociază si încheie acorduri, întelegeri, protocoale si alte documente de colaborare în domeniul sportului cu organisme de specialitate din alte tări, pe baza prevederilor legale în vigoare;

v) colaborează cu celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale pentru sustinerea sportului pentru toti si de performantă, asigurarea unei eficiente sporite pe linia supravegherii si controlului, exercitării autoritătii disciplinare, formării si perfectionării specialistilor din domeniul sportului, pentru corelarea finantării activitătii sportive, prevenirea violentei în sport si combaterea dopajului.

 

CAPITOLUL III

Structura organizatorică si conducerea Ministerului Tineretului si Sportului

 

Art. 6. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Tineretului si Sportului, formată din directii generale si directii, este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului tineretului si sportului se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare si se poate stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere si numărul posturilor de executie, în conditiile legii, cu respectarea numărului de posturi aprobat.

(2) Personalul Ministerului Tineretului si Sportului este compus din demnitari si asimilati ai acestora, functionari publici, cu functii publice generale sau specifice, si din personal contractual.

(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului si Sportului este de 381, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

(4) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Tineretului si Sportului se stabilesc prin fisa postului, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului tineretului si sportului.

(5) Statul de functii pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului si Sportului se aprobă prin ordin al ministrului tineretului si sportului.

(6) Încadrarea si salarizarea personalului se fac potrivit prevederilor aplicabile personalului din administratia publică centrală.

Art. 7. - (1) Conducerea Ministerului Tineretului si Sportului este exercitată de ministru, ajutat de 2 secretari de stat si un subsecretar de stat numiti prin decizie a primului-ministru; functia de ministru, functia de secretar de stat si functia de subsecretar de stat sunt functii de demnitate publică, potrivit legii.

(2) Ministrul tineretului si sportului reprezintă Ministerul Tineretului si Sportului în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu organisme si organizatii, precum si cu celelalte persoane juridice si fizice din tară si din străinătate.

(3) Ministrul tineretului si sportului este ordonator principal de credite.

(4) Secretarii de stat si subsecretarul de stat se subordonează ministrului tineretului si sportului si îndeplinesc atributiile stabilite prin ordin al ministrului tineretului si sportului.

(5) În exercitarea atributiilor sale, ministrul tineretului si sportului emite ordine si instructiuni.

 Art. 8. - (1) Ministerul Tineretului si Sportului are un secretar general si un secretar general adjunct, înalti functionari publici, numiti în conditiile legii.

(2) Secretarul general si secretarul general adjunct sunt subordonati ministrului tineretului si sportului si îndeplinesc atributiile prevăzute de lege, de regulamentul de organizare si functionare si atributii stabilite prin ordin al ministrului tineretului si sportului.

Art. 9. - (1) Pe lângă ministrul tineretului si sportului functionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului tineretului si sportului.

(2) Colegiul ministerului se întruneste, la cererea ministrului tineretului si sportului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.

(3) Presedintele Colegiului ministerului este ministrul tineretului si sportului. În lipsa acestuia, atributiile presedintelui se exercită de unul dintre secretarii de stat sau de subsecretarul de stat, desemnat de ministrul tineretului si sportului.

Art. 10. - (1) Ministrul tineretului si sportului poate delega unele dintre atributiile sale secretarilor de stat, subsecretarului de stat sau altei persoane desemnate de acesta.

(2) Pentru atributiile din activitatea curentă ce nu impun luarea unei decizii la nivelul conducerii Ministerului Tineretului si Sportului, delegarea unor atributii din competenta ministrului tineretului si sportului poate fi dispusă prin ordin al acestuia.

Art. 11. - Prin ordin al ministrului tineretului si sportului se numesc, în conditiile legii, directorii generali, directorii executivi si directorii din unitătile din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului.

Art. 12. - La nivelul Ministerului Tineretului si Sportului pot functiona consilii consultative pe probleme de tineret si sport. Înfiinarea, desfiintarea, competentele si componenta acestor consilii se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.


Art. 13. - (1) Ministerul Tineretului si Sportului si toate unitătile aflate în subordinea acestuia pot închiria spatii pentru necesităti proprii si pot închiria, la rândul lor, spatii unor operatori economici sau pot da în folosinta gratuită a altor institutii de utilitate publică spatii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care îsi desfăsoară activitatea si pe care le administrează, în conditiile legii.

(2) Veniturile rezultate din închirierea bunurilor prevăzute la alin. (1) se vor retine integral la bugetul Ministerului Tineretului si Sportului, respectiv bugetele institutiilor subordonate si vor constitui venituri proprii; aceste venituri vor fi utilizate pentru modernizarea imobilelor respective.

 

CAPITOLUL IV

Unitătile subordonate Ministerului Tineretului si Sportului

 

Art. 14. - (1) Unitătile din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului si sursele de finantare ale acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică, statele de functii, numărul de posturi si normele de organizare si functionare ale unitătilor din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului se aprobă prin ordin al ministrului tineretului si sportului.

(3) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului din unitătile subordonate Ministerului Tineretului si Sportului, precum si statele de functii corespunzătoare se aprobă prin ordin al ministrului tineretului si sportului, la propunerea conducătorilor acestor unităti.

Art. 15. - (1) Directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Tineretului si Sportului, cu personalitate juridică, înfiintate în conditiile legii.

(2) Directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sunt finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

Art. 16. - (1) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au următoarele atributii principale:

a) tin evidenta structurilor sportive fără personalitate juridică din judet, prin înscrierea acestora în Registrul sportiv;

b) finantează, pe bază de contract, programele sportive ale asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport si ale cluburilor sportive aflate în raza administrativ-teritorială respectivă, în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli cu această destinatie;

c) colaborează cu consiliile locale în scopul utilizării eficiente a alocatiilor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă de performantă în teritoriu;

d) elaborează si duc la îndeplinire, în colaborare cu autoritătile administratiei publice locale, planurile de construire si de îmbunătătire a bazelor si instalatiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general si a sportului de performantă în teritoriu; finantează unele programe speciale pentru sportivi, sectii sau echipe din raza lor administrativ-teritorială;

e) colaborează cu inspectoratele scolare, unitătile de învătământ si cu institutiile de învătământ superior, pentru organizarea si dezvoltarea sportului scolar si universitar, precum si pentru formarea si perfectionarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi;

f) initiază măsurile necesare pentru prevenirea violentei la manifestările sportive organizate în raza lor administrativ-teritorială, precum si a dopajului în sport;

g) sprijină cu mijloace materiale si financiare practicarea sportului pentru toti;

h) îndrumă si controlează din punct de vedere tehnico-metodic si de specialitate structurile sportive din judet;

i) supraveghează mentinerea destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, precum si a celor care au apartinut domeniului public si au intrat în circuitul privat.

(2) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti îndeplinesc si alte atributii stabilite prin acte normative specifice activitătii sportive si prin regulamentele aprobate de ministrul tineretului si sportului.

Art. 17. - (1) Directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au următoarele atributii principale:

a) aplică politica guvernamentală pentru tineret, fundamentează si elaborează studii si cercetări, analize si prognoze privind problemele tineretului direct, prin institutiile aflate în subordinea sa sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;

b) aplică politica guvernamentală în domeniul educatiei nonformale pentru copii si tineri;

c) contribuie, prin stimularea performantei si capacitătii tinerilor, la realizarea programului de reformă al Guvernului de integrare în Uniunea Europeană;

d) colaborează cu structurile de si pentru tineret legal constituite;

e) elaborează programe în scopul finantării actiunilor proprii;

f) sprijină actiunile structurilor asociative de tineret, actiuni care corespund obiectivelor cuprinse în programele sale;

g) autorizează si avizează desfăsurarea activitătilor din bazele proprii;

h) stabilesc contacte la nivel international cu institutii si organisme similare;

i) sprijină structurile asociative de tineret în realizarea de programe interne si internationale;

j) sprijină formarea, pregătirea si perfectionarea profesională în domeniul tineretului direct, prin cele 151 de centre de agrement pentru tineret sau în colaborare cu institutii si organisme de specialitate din tară si din străinătate;

k) organizează activităti de profil cu caracter national si international, asigurându-se în acest fel participarea directă si pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare;

l) înfiintează centre de tineret noi ori prin amenajarea spatiilor si imobilelor neutilizate din domeniul public al statului sau aflate în administrarea institutiilor din subordinea sa;

m) colaborează cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, direct sau prin structurile specializate din subordine, în domenii de interes comun;

n) avizează proiectele de acte normative initiate de alte institutii în domeniul tineretului;

(2) Directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti îndeplinesc si alte atributii stabilite prin acte normative specifice activitătii de tineret si prin regulamentele aprobate de ministrul tineretului si sportului.

Art. 18. - În subordinea directiilor pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti functionează unităti de administrare a bazelor sportive, fără personalitate juridică, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României de stat, care au ca obiect de activitate administrarea si întretinerea bazelor sportive, precum si prestarea de servicii pentru activitatea sportivă si de tineret.

Art. 19. - (1) Cluburile sportive din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului sunt institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, care au ca obiect de activitate:

a) realizarea performantei, selectia, pregătirea si participarea la competitii interne si internationale;

b) promovarea spiritului de fairplay, combaterea si prevenirea violentei si dopajului în activitatea sportivă;

c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;

d) administrarea bazei materiale sportive proprii;

e) organizarea de competitii sportive în conformitate cu statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale.

(2) Cluburile sportive pot desfăsura si alte activităti în vederea realizării scopului si obiectului de activitate, în conditiile legii.

Art. 20. - Complexurile sportive nationale sunt institutii publice în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat. Obiectul de activitate al acestora constă în administrarea bazelor sportive de interes national si international, destinate cu prioritate pregătirii loturilor nationale si olimpice, precum si organizării competitiilor de nivel national si international.

Art. 21. - (1) Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor este institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, finantată din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) Obiectul de activitate al institutiei prevăzute la alin. (1) îl constituie formarea, promovarea si perfectionarea antrenorilor si a altor specialisti din domeniul sportului, în conformitate cu Statutul antrenorului si cu celelalte dispozitii legale în vigoare.

Art. 22. - Institutul National de Cercetare pentru Sport, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, se organizează si functionează potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 23. - (1) Muzeul Sportului este institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 12, sectorul 3, finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) Obiectul de activitate al Muzeului Sportului constă în achizitionarea, conservarea, cercetarea si expunerea colectiilor de bunuri din domeniul educatiei fizice si sportului.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 24. - (1) Ministerul Tineretului si Sportului are în dotare un parc auto, potrivit dispozitiilor legale.

(2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Ministerului Tineretului si Sportului, precum si persoanele care desfăsoară activităti specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Ministerului Tineretului si Sportului, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ministrului tineretului si sportului.

Art. 25. - (1) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Încadrarea în numărul de posturi aprobat si în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului tineretului si sportului în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 26. - (1) Agentia Natională pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor si Agentia pentru Sprijinirea Studentilor, institutii publice cu personalitate juridică în subordinea Autoritătii Nationale pentru Tineret, se desfiintează.

(2) Ministerul Tineretului si Sportului va prelua toate drepturile si obligatiile institutiilor prevăzute la alin. (1), inclusiv personalul si bunurile mobile si imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 Art. 27. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 9 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 384/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Tineret, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 10 mai 2005, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 763/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 21 mai 2004, si Hotărârea Guvernului nr. 198/2002 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 18 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Monica Maria Iacob-Ridzi

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 30 decembrie 2008.

Nr. 1.721.

 


ANEXA Nr. 1*)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

A MINISTERULUI TINERETULUI Sl SPORTULUI

 

Nr. maxim de posturi = 381, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului


 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTILE care functionează în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

 

 

 

 

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

I. Directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti

Cu finantare din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

II. Casele de cultură ale studentilor si Complexul Cultural Sportiv Studentesc „Tei” - Bucuresti

 

III. Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti

Cu finantare din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat - 695 posturi

IV. Cluburi sportive

Cu finantare din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

1. Clubul Sportiv „Unirea” Alba Iulia

 

2. Clubul Sportiv Municipal Arad

 

3. Clubul Sportiv Municipal Pitesti

 

4. Clubul Sportiv „Muscel” Câmpulung

 

5. Sport Club Municipal Bacău

6. Clubul Sportiv Municipal Onesti

7. Clubul Sportiv „Crisul” Oradea

 

8. Clubul Sportiv Municipal Bistrita

 

9. Clubul Sportiv Botosani

 

10. Clubul Sportiv Municipal Brasov

 

11 . Clubul Sportiv Municipal Brăila

 

12. Clubul Sportiv Municipal Buzău

13. Clubul Sportiv Municipal Resita

14. Clubul Sportiv Municipal Călărasi

15. Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca

16. Clubul Sportiv „Farul” Constanta

17. Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe

18. Clubul Sportiv Târgoviste

 

19. Clubul Sportiv Municipal Craiova

 

20. Clubul Sportiv Municipal „Dunărea” Galati

 

21. Clubul Sportiv Municipal Giurgiu

 

22. Clubul Sportiv „Pandurii” Târgu Jiu

 

23. Sport Club Miercurea-Ciuc

 

24. Clubul Sportiv Municipal Iasi

 

25. Clubul Sportiv Municipal Baia Mare

 

26. Clubul Sportiv „Muresul” Târgu Mures

 

27. Clubul Sportiv „Ceahlăul” Piatra-Neamt

 

28. Clubul Atletic Roman

 

29. Clubul Sportiv „Petrolul” Ploiesti

 

30. Clubul Sportiv Orăsenesc Sinaia

 

31. Clubul Sportiv Satu Mare

 

32. Clubul Sportiv Municipal „Armătura” Zalău

 

33. Clubul Sportiv Municipal Sibiu

 

34. Clubul Sportiv Municipal Suceava

 

35. Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Suceava

 

36. Clubul Sportiv „Teleorman” Alexandria

 

37. Clubul Sportiv Municipal Timisoara

 

38. Clubul Sportiv Municipal „Danubiu” Tulcea

 

39. Clubul Sportiv „Viitorul” Vaslui

 


Denumirea unitătii

Sursa de finantare

40. Clubul Sportiv „Chimia” Râmnicu Vâlcea

41. Clubul Sportiv „Unirea” Focsani

42. Clubul Sportiv „Olimpia” Bucuresti

43. Clubul Sportiv Scolar „Triumf” Bucuresti

44. Clubul Central de Sah Bucuresti

45. Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Bucuresti

46. Clubul Sportiv Municipal Drobeta-Turnu Severin

47. Clubul Sporturilor de Iarna Vatra Dornei

48. Sport Club Municipal Deva

 

V. Complexuri sportive nationale

1. Complexul Sportiv National „Lia Manoliu” Bucuresti

2. Complexul Sportiv National Snagov

3. Complexul Sportiv National „Nicolae Navasart” Snagov

4. Complexul Sportiv National Poiana Brasov

5. Complexul Sportiv National Bascov

6. Complexul Sportiv National Orsova

7. Complexul Sportiv National Piatra Arsă

8. Complexul Sportiv National „Sala Polivalentă” Bucuresti

9. Complexul Sportiv National Izvorul Muresului

Cu finantare din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

VI. Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor

Cu finantare din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

VII. Muzeul Sportului

Cu finantare din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

VIII. Institutul National de Cercetări pentru Probleme de Sport

Cu finantare din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

 

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi prevăzut pentru unitătile cuprinse la pct. I si II este 1.388, din care 1.000 de posturi pentru directiile pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti — servicii publice deconcentrate. Numărul maxim de posturi pentru unitătile prevăzute la pct. III—VIII este de 3.310, din care 267 de posturi pentru directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti - servicii publice deconcentrate.

 

DECIZII ALE PRIMULUI - MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL - MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Răzvan Bobeanu în functia de secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului

 

În temeiul art. 15 lit. d) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Răzvan Bobeanu se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2009.

Nr. 96.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip si pietris

din perimetrul Zamfira, judetul Prahova

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei generale gestionare evaluare concesionare resurse/rezerve minerale, integrare europeană nr. 301.571 din 30 decembrie 2008;

- art. 31 lit. b), în conditiile stabilite la art. 32, din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a resurselor minerale din zăcământul de nisip si pietris din perimetrul Zamfira, judetul Prahova, convenită prin Licenta de concesiune nr. 1.506/2000, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială CONSTIL - S.A., cu sediul în municipiul Ploiesti, Piata Victoriei nr. 12, judetul Prahova, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2009.

Nr. 1.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea resurselor/rezervelor de nisip si pietris

din perimetrul Bănesti-Movila, judetul Dâmbovita

 

Având în vedere:

- referatul Directiei generale inspectie si supraveghere teritorială a activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere nr. 404.801 din 23 decembrie 2008;

- art. 31 lit. b), în conditiile stabilite la art. 32, din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a resurselor/rezervelor de nisip si pietris din perimetrul Bănesti- Movila, judetul Dâmbovita, convenită prin Licenta de concesiune nr. 1.437/2000, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială AGREMIN - S.A. Târgoviste, cu sediul în municipiul Târgoviste, Str. Lămâitei nr. 2, judetul Dâmbovita, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2009.

Nr. 2.

 


ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei privind operatiunile de stabilizare a ratei de dobândă

la creditele de export pe termen mediu si lung (NI-CST-13-I/0)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare, luând în analiză propunerea pentru aprobarea Normei privind operatiunile de stabilizare a ratei de dobândă la creditele de export pe termen mediu si lung (NI-CST-13-I/0) s i tinând seama de:

• Legea nr. 96/2000 privind organizarea i functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

• Nota de fundamentare nr. 409 din 4 iulie 2008, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

• discutiile si propunerile formulate în sedinta din data de 10 iulie 2008 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii i Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din ziua de 10 iulie 2008, hotărăste:

Articol unic. - Se aprobă Norma privind operatiunile de stabilizare a ratei de dobândă la creditele de export pe termen mediu si lung (NI-CST-13-I/0), conform anexei care face prte integrantă din prezenta hotărâre.

 

p. Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Carmen Radu

 

Bucuresti, 10 iulie 2008.

Nr. 268.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ

privind operatiunile de stabilizare a ratei de dobândă la creditele de export pe termen mediu si lung (NI-CST-13-I/0)

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Prezenta normă este elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A, republicată, cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare, denumit în continuare C.I.F.G.A., si cu Acordul OECD privind sustinerea oficială a creditelor de export1, denumit în continuare Acordul OECD.

Art. 2. - Obiectul prezentei norme îl constituie principiile si regulile de functionare pe baza cărora Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EximBank, administrează si coordonează mecanismul de stabilizare a ratei de dobândă la creditele de export pe termen mediu si lung acordate de bănci finantatoare.

Art. 3. - Stimularea exportatorilor români prin intermediul mecanismului se realizează din sumele alocate în acest scop din fondul prevăzut la art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, republicată, „fondul destinat stimulării operatiunilor de comert exterior, precum si pentru finantarea, cofinantarea si refinantarea activitătilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale”.

Art. 4. - Fondul poate fi utilizat pe baza hotărârilor C.I.FG.A. de aprobare a ofertelor finale, la propunerea EximBank, cu respectarea prezentei norme.

 

CAPITOLUL II

Descrierea mecanismului

 

Art. 5. - Mecanismul de stabilizare a ratei de dobândă reprezintă o măsură de sustinere oficială a exportatorilor români, permisă în cadrul Acordului OECD, prin care statul român facilitează exportatorilor români obtinerea de conditii de finantare a creditelor de export similare celor de care beneficiază exportatorii din statele membre ale Uniunii Europene si OECD.

Art. 6. - Mecanismul de stabilizare a ratei de dobândă implică un proces în cadrul căruia banca finantatoare acordă finantare la rata fixă de dobândă (CIRR) si plăteste/primeste diferenta dintre această rată de dobândă si rata variabilă a dobânzii pe care o suportă pentru refinantarea creditelor acordate. Dacă banca finantatoare înregistrează o pierdere, pierderea îi va fi rambursată de către EximBank, iar dacă banca a înregistrat un câstig, acesta va fi cedat EximBank de către banca finantatoare.

Art. 7. - Durata de aplicare a mecanismului este de 5 ani, în cadrul unui plafon alocat pe durata de aplicare de 1 miliard lei. Soldul creditelor (principalul) acordate de băncile comerciale care au încheiat acorduri cu EximBank pentru aplicarea mecanismului se va încadra în plafonul alocat.

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

Număr estimat de beneficiari

5

10

15

20

25

 

Art. 8. - Solicitările de stabilizare a ratei dobânzii vor fi analizate si selectate în limita plafonului alocat Mecanismului, în functie de data si numărul înregistrării, pe principiul „primul venit, primul servit”.

 

CAPITOLUL III

Definitii

 

Art. 9. - În sensul prezentei norme se definesc următorii termeni:

- acord de parteneriat pentru stabilizarea ratei de dobândă - acord încheiat între EximBank si băncile finantatoare, în baza căruia acestea pot solicita EximBank stabilizarea ratei de dobândă la creditele de export acordate pe termen mediu si lung si care stabileste, de principiu, drepturile si obligatiile părtilor pe parcursul derulării mecanismului (denumit în continuare acord);

- Acordul OECD: Acordul privind sustinerea oficială a creditelor de export;

- bancă finantatoare - banca românească, banca străină sau o institutie financiară internatională care finantează creditele de export pe termen mediu si lung si care a încheiat cu EximBank un acord;

- rată CIRR (abreviere de la Commercial Interest Reference Rates) - rata oficială minimă de dobândă stabilită în concordantă cu Acordul OECD. Ratele CIRR calculate pentru valutele aprobate de OECD se publică pe site-ul OECD si se actualizează periodic;

- contract de export - contractul comercial încheiat de exportatorul român cu cumpărători externi sau cu un mandatar al acestora, având ca obiect exportul de bunuri cu durată de viată mai mare decât perioada de finantare/servicii pentru realizarea bunurilor. Continutul national al exporturilor trebuie să fie de cel putin 30%;

- conventia de stabilizare a ratei de dobândă - contractul încheiat între EximBank, exportator si banca finantatoare, având ca obiect stabilirea conditiilor specifice de stabilizare a ratei de dobândă aferente contractului de credit încheiat între banca finantatoare si exportator;

- costuri de refinantare - costurile suportate de banca finantatoare pentru atragerea fondurilor necesare pentru acordarea finantării;

- credit de export- poate lua forma creditului cumpărător sau a creditului furnizor;

- credit cumpărător - creditul acordat de banca exportatorului fie direct cumpărătorului, fie băncii cumpărătorului;

- credit furnizor- credit acordat cumpărătorului extern de către exportator sau creditul acordat de o bancă exportatorului pentru realizarea exportului, inclusiv cumpărarea de către bancă a creditelor furnizor acordate cumpărătorului extern de către exportator (de exemplu: factoring, forfetare, scontare);

- credit de export care beneficiază de sustinere oficială - creditul de export pe termen mediu si lung, acordat în conditiile prevăzute de Acordul OECD. Prin termen mediu si lung se întelege o perioadă de rambursare egală sau mai mare de 2 ani;

- data contractului - data semnării contractului de export;

- marja băncii finantatoare - marja acordată băncilor finantatoare pentru acoperirea riscurilor legate de obtinerea si

administrarea fondurilor pentru finantarea la dobândă fixă a creditelor de export pe termen mediu si lung;

- mecanismul de stabilizare a ratei de dobândă (mecanismul) - mecanismul de decontare periodică între EximBank si una sau mai multe bănci finantatoare cu care EximBank a încheiat acorduri;

- oferta de stabilizare a dobânzii - oferta emisă de EximBank în favoarea băncilor comerciale pentru finantarea exportatorilor de către acestea la rate de dobândă fixe;

- rata de piată a dobânzii - rata dobânzii la 6 luni de pe piata interbancară, la care se refinantează băncile, după cum urmează:

a) EURIBOR la 6 luni, comunicată oficial cu două zile bancare înaintea intrării în vigoare a conventiei de stabilizare a ratei de dobândă, pentru creditele acordate în EUR de către băncile participante la mecanismul de stabilizare a ratei de dobândă;

b) LIBOR la 6 luni, comunicată oficial cu două zile bancare înaintea intrării în vigoare a conventiei de stabilizare a ratei de dobândă, pentru creditele acordate în toate celelalte valute de către băncile participante la mecanismul de stabilizare a ratei de dobândă;

- solicitant - banca finantatoare sau exportatorul. Stabilizarea ratei de dobândă poate fi solicitată fie de exportator, fie de banca finantatoare, însă oferta finală de stabilizare a dobânzii se emite de EximBank în favoarea băncii finantatoare;

- suma aferentă stabilizării dobânzii - suma calculată în conformitate cu prevederile conventiei de stabilizare a ratei de dobândă, pe care EximBank trebuie să o plătească băncii finantatoare sau să o primească din partea acesteia în perioada de referintă, în functie de evolutia ratei de piată a dobânzii fată de rata CIRR;

- valoarea contractului de export - suma datorată de cumpărătorul extern în baza contractului de export pentru bunurile/serviciile livrate de exportatorul român si care nu include costurile locale;

- costuri locale - cheltuielile cu bunuri si servicii realizate în tara cumpărătorului extern, care sunt necesare fie pentru executarea contractului de export, fie pentru executia proiectului din care contractul de export face parte. Aceste cheltuieli exclud comisioanele aplicabile comisionarului în tara cumpărătorului extern.

 

CAPITOLUL IV

Eligibilitate

 

Art.10. - Un exportator este eligibil pentru a solicita stabilizarea ratei de dobândă, fie direct, fie prin intermediul băncii finantatoare, dacă îndeplineste cumulativ următoarele criterii la data depunerii cererii:

a) desfăsoară activitate de export în nume propriu sau în comision;

b) nu este în dificultate în sensul Orientărilor privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate2;

c) nu s-a instituit procedura insolventei prevăzută de legislatia în vigoare;

d) nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat, al căror mod de plată nu a fost reglementat (conventii de esalonare, amânare, compensare cu TVA de recuperat etc.);

e) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu institutiile statului, inclusiv cu EximBank.

Art. 11. - Creditul de export îndeplineste următoarele criterii prevăzute în Acordul OECD:

a) durata minimă a creditului de export este de 2 ani.

b) durata maximă a creditului de export se stabileste diferentiat, conform prevederilor Acordului OECD:

(i) pentru tările din categoria I:5 ani, cu posibilitate de extindere până la 8 ani si jumătate, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute în Acordul OECD; (ii) pentru tările din categoria II: 10 ani; (iii) pentru centralele nonnucleare: 12 ani, cu posibilitate de extindere, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute în

Acordul OECD; (iv) pentru nave, indiferent de clasificarea tărilor: 12 ani de la data livrării navei; (v) pentru aeronave: 10 ani;

c) valoarea avansului este de minimum 15% din valoarea contractului de export, care urmează a fi achitat de cumpărătorul extern înainte sau la începutul perioadei de creditare;

d) rambursarea creditului de export:

(i) suma reprezentând principalul creditului de export se rambursează în rate egale; (ii) principalul si dobânda aferentă se rambursează/plătesc cel putin semestrial. Prima transă a principalului si dobânzii aferente se va achita cel târziu la 6 luni de la începutul perioadei de creditare.

Art. 12. - Creditul de export (creditul furnizor sau creditul cumpărător) trebuie să fie asigurat împotriva riscurilor comerciale si/sau politice.

Art. 13. - Nu pot beneficia de stabilizarea ratei de dobândă oferită de EximBank:

- exporturile de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EximBank, stabilită periodic3 prin hotărâre a Guvernului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conditiile legii;

- exporturile de echipamente militare si mărfuri agricole;

- exporturile cu impact negativ asupra mediului înconjurător, conform legislatiei nationale si internationale în vigoare;

- exporturile realizate către filiale ale societătii-mamă exportatoare sau operatori economici asociati. Prin exceptie, mecanismul se poate acorda în cazul în care exportul se face către un cumpărător extern din afara grupului, prin intermediul filialei sau al operatorilor economici asociati;

- contractele de export cu o persoană fizică;

- contractele de export structurate astfel încât, în scopul obtinerii unor termeni de rambursare mai favorabili, cumpărătorul extern este localizat într-o altă tară decât cea reprezentând destinatia finală a bunurilor/serviciilor exportate.


2 Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004.

3 Lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EximBank în vigoare la data aprobării prezentei norme este Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.279 din 30 decembrie 2004.

 

CAPITOLUL V

Solicitarea de stabilizare a ratei de dobândă

 

Art. 14. - În scopul facilitării accesului exportatorilor români la această formă de sustinere oficială, EximBank încheie acorduri cu băncile comerciale române si străine care finantează creditele de export pe termen mediu si lung.

Art. 15. - Solicitarea de stabilizare a ratei de dobândă se realizează prin depunerea la EximBank, fie de către exportatori, fie de băncile finantatoare cu care EximBank a încheiat acorduri de parteneriat, a cererii de stabilizare a ratei de dobândă si a documentatiei aferente analizei solicitării.

Art. 16. - Pentru solicitările de stabilizare a dobânzii, EximBank va percepe comisioane, conform Caietului de comisioane, care vor acoperi costurile operationale implicate de derularea mecanismului.

Art. 17. - Solicitantii vor depune la EximBank documentatia cuprinzând:

a) cerere de aplicare a mecanismului de stabilizare a ratei de dobândă;

b) dosarul juridic al exportatorului;

c) documente din care să reiasă conditiile si termenii contractului de export si contractului de credit;

d) cererea de asigurare a creditului de export pe termen mediu si lung;

e) declaratii ale exportatorului privind continutul national al mărfurilor exportate, neimplicarea în litigii cu EximBank sau alte institutii ale statului;

f) declaratia exportatorului/băncii privind neimplicarea în fapte de coruptie;

g) dovada plătii comisionului de analiză a cererii de aplicare a mecanismului;

h) alte documente solicitate de EximBank în functie de specificul tranzactiei de export/contractului de credit.

Art. 18. - Cererea va cuprinde în mod expres optiunea solicitantului cu privire la modalitatea de stabilire a CIRR: la data contractului sau la data solicitării.

Art. 19. - Mecanismul se aplică numai cererilor înregistrate la EximBank înainte de data contractului (data semnării contractului de export).

Art. 20. - EximBank îsi rezervă dreptul de a solicita informatii si documente suplimentare atunci când elementele cuprinse în cererea si documentatia furnizate nu sunt suficiente pentru luarea deciziei de aplicare a mecanismului asupra tranzactiei de export în cauză.

 

CAPITOLUL VI

Analiza si emiterea ofertei provizorii

 

21. - Pe baza informatiilor cuprinse în cerere si în documentatia aferentă, EximBank poate emite două tipuri de oferte:

a) o ofertă provizorie cu valabilitate în perioada anterioară încheierii contractului de export;

b) o ofertă finală, după încheierea contractului de export.

Art. 22. - În ambele cazuri, EximBank se angajează să stabilizeze ratele de dobândă pe baza ratei CIRR si a marjei de dobândă aferente băncii finantatoare, la nivelul prevăzut în ofertă.

Art. 23. - Ofertele se emit de EximBank în valuta creditului de export si se aprobă de C.I.F.G.A, cu avizul Comitetului de directie al EximBank.

Art. 24. - Oferta provizorie emisă de EximBank are o valabilitate de 120 de zile, calculată de la data înregistrării cererii la EximBank.

Art. 25. - În cazul în care optiunea solicitantului exprimată în cerere este CIRR la data contractului, în oferta provizorie emisă de EximBank nu se va specifica o anumită valoare a CIRR, ci doar mentiunea că CIRR va fi stabilită la nivelul acesteia în vigoare la data semnării contractului comercial de export.

Art. 26. - În cazul în care optiunea solicitantului este rata CIRR la data solicitării, oferta provizorie emisă va cuprinde rata CIRR în vigoare la data înregistrării cererii de stabilizare a dobânzii la EximBank, la care se vor adăuga 0,2%.

Art. 27. - Oferta provizorie devine automat ofertă finală, dacă contractul de export se încheie în perioada de valabilitate a ofertei. În situatia în care contractul de export nu se încheie în perioada de valabilitate a ofertei provizorii, aceasta expiră automat, fără nicio altă formalitate, dacă solicitantul nu a depus o cerere de prelungire a acesteia.


Art. 28. - Oferta provizorie se poate prelungi pe o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice, cu mentiunea că, în cazul optiunii CIRR la data solicitării, rata CIRR va fi actualizată în functie de data acestei noi solicitări.

Art. 29. - Solicitantul nu are dreptul să anuleze oferta provizorie a EximBank cu intentia de a cere emiterea unei noi oferte provizorii la o rată fixă mai redusă sau să selecteze un nou mod de fixare a ratei CIRR.

 

CAPITOLUL VII

Emiterea ofertei finale

 

Art. 30. - Dacă contractul de export se încheie în cadrul perioadei de valabilitate a ofertei provizorii, exportatorul/banca finantatoare poate solicita EximBank emiterea ofertei finale, în aceleasi conditii cu cele specificate în oferta provizorie, cel mai târziu în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea contractului de export.

Art. 31. - Solicitantul nu are dreptul să opteze pentru o altă rată CIRR chiar dacă noua rată comunicată de Secretariatul OECD este mai mică decât cea fixată în oferta EximBank.

Art. 32. - În scopul emiterii ofertei finale, solicitantul va depune la EximBank:

- contractul de export semnat, precum si alte documente referitoare la tranzactia de export;

- proiectul contractului de credit/contractul de credit încheiat cu banca finantatoare;

- contractul/polita de asigurare a creditului pe termen mediu si lung.

Art. 33. - EximBank verifică dacă termenii si conditiile contractului de export si ale contractului de credit sunt aceleasi cu cele prezentate în oferta provizorie si întocmeste oferta finală, în care se vor mentiona conditiile specifice de stabilizare a ratei de dobândă: rata CIRR fixată, marja aplicabilă băncii finantatoare, valoarea creditului de export etc.

Art. 34. - Marja acordată băncii finantatoare este destinată acoperirii cheltuielilor legate de administrarea creditului, inclusiv din punctul de vedere al gestionării riscurilor implicate de operatiunea de creditare, efectuate de aceasta.

Art. 35. - Marja se stabileste luând în calcul suma împrumutată si perioada de rambursare a creditului, conform reglementărilor interne ale EximBank:

 

 

Perioada de rambursare a creditului

Valoarea creditului (suma împrumutată)

< sau = cu 20 milioane lei

peste 20 milioane lei dar < sau = cu 50 milioane lei

peste 50 milioane lei

= sau > 2 ani si < sau = cu 5 ani

0,90%

0,85%

0,80%

> 5 ani si < sau = cu 8,5 ani

0,95%

0,90%

0,85%

peste 8,5 ani

1,00%

0,95%

0,90%

 

Pentru creditele acordate în valută, valoarea creditului în lei se calculează folosind rata de schimb comunicată de Banca Natională a României la data ofertei.

Art. 36. - În cazul în care cumpărătorul extern se află într-o tară încadrată în clasa 5 sau o altă clasă inferioară, potrivit Clasificării riscului de tară de către participantii la Acordul OECD, marja creste cu 0,1%.

Art. 37. - În cazul creditului cumpărător:

- contractul de credit încheiat între banca exportatorului si cumpărătorul extern/banca acestuia trebuie semnat în cel mult 6 luni de la data semnării contractului comercial de export;

- contractul de credit trebuie să intre în vigoare în cel mult 6 luni de la semnarea acestuia.

Art. 38. - În cazul creditului furnizor, contractul de credit încheiat între banca finantatoare si exportator trebuie să intre în vigoare (creditul să poată fi utilizat) în cel mult 6 luni de la data semnării contractului de export.

Art. 39. - Exportatorul/banca finantatoare are obligatia notificării EximBank în cazul în care conditiile prevăzute la art. 37 nu pot fi îndeplinite.

Art. 40. - În cazul în care solicitantul renuntă la oferta finală, EximBank are dreptul de a percepe un comision de anulare, care să acopere pierderile în administrarea fondului alocat mecanismului. EximBank poate să nu perceapă comisionul de anulare, dacă renuntarea la oferta finală este justificată de alte motive decât câstigul din evolutia ratei dobânzii.

 

CAPITOLUL VIII

Conventia de stabilizare a ratei de dobândă

 

Art. 41. - În baza ofertei finale, EximBank încheie cu banca finantatoare si exportatorul conventia de stabilizare a ratei de dobândă, în care se stabilesc drepturile si obligatiile părtilor implicate în operatiune.

Art. 42. - În oricare dintre cazurile prevăzute mai jos:

a) exportatorul, în calitate de împrumutat, utilizează creditul acordat de banca finantatoare cu altă destinatie decât cea prevăzută în contractul de credit si în conventia de stabilizare a ratei de dobândă;

b) exportatorul a furnizat cu bună stiintă informatii false/incorecte în faza de aprobare a creditului si a solicitării de stabilizare a dobânzii sau a ascuns anumite informatii care afectau decizia de acordare a creditului/de stabilizare a dobânzii;

c) banca finantatoare a furnizat cu bună stiintă informatii false/incorecte în faza de aprobare a solicitării de stabilizare a dobânzii sau a ascuns anumite informatii care afectau decizia de aprobare a acestei solicitări;

d) creditul acordat de banca finantatoare este transferat unui alt împrumutat sau obiectul contractului de export finantat este transferat unui alt proprietar fără acordul prealabil al EximBank, EximBank are dreptul să rezilieze conventia de stabilizare a ratei de dobândă si să suspende efectuarea operatiunilor aferente mecanismului, precum si să solicite returnarea sumelor (inclusiv dobânda prevăzută de legislatia în vigoare) plătite băncii finantatoare până la data rezilierii conventiei, din care se scad sumele primite de către EximBank din partea băncii finantatoare în perioada de referintă.

Art. 43. - În cazurile prevăzute la art. 42 lit. a) si b), banca finantatoare are drept de recurs asupra exportatorului pentru sume datorate EximBank ca urmare a rezilierii conventiei de stabilizare a ratei de dobândă. fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

 


CAPITOLUL IX

Decontarea sumelor aferente operatiunii de stabilizare a ratei de dobândă

 

Art. 44. - În baza conventiei de stabilizare a ratei de dobândă încheiate cu EximBank, banca finantatoare acordă finantare la rata CIRR si plăteste/primeste diferenta dintre rata CIRR si rata de piată a dobânzii (rata de dobândă variabilă de pe piata interbancară) la care se adaugă marja stabilită în convenie.

Art. 45. - În functie de graficul de rambursare specific fiecărui contract de credit, banca finantatoare va stabili de comun acord cu EximBank modalitatea si termenele la care aceasta va comunica situatia netă a dobânzilor.

Art. 46. - Banca finanatoare va comunica EximBank orice modificare a graficului de rambursare aferent unui contract de credit, care este de natură să influenteze modul de calcul si decontare a sumelor în baza conventiei de stabilizare a ratei de dobândă.

Art. 47. - Pe baza acestor situatii si în conformitate cu prevederile conventiei de stabilizare a ratei de dobândă, atunci când, în perioada de referintă, CIRR este:

a) mai mică decât rata de piată a dobânzii, EximBank va plăti diferenta băncii finantatoare;

b) mai mare decât rata de piată a dobânzii, banca finantatoare va remite diferenta EximBank.

Art. 48. - Modalitatea de calcul a sumelor de plătit/primit de către EximBank în urma aplicării mecanismului este următoarea:

 

 

% p.a

CIRR prevăzută în conventia de stabilizare a ratei de dobândă

A

Rata de dobândă de pe piata interbancară

B

Marja băncii finantatoare

C

Rata de stabilizare a dobânzii (Rd)

(A) - (B) - (C)

 

Art. 49. - Suma aferentă stabilizării dobânzii se obtine prin aplicarea ratei de stabilizare a dobânzii la soldul creditului, ajustat cu numărul de zile de dobândă, conform formulei: Sd = Sc x Rd x Zd/360 x 100 unde:

 

Sd - suma aferentă stabilizării dobânzii;

Sc* - soldul creditului comunicat de banca finantatoare în situatia netă a dobânzilor;

Rd - rata de stabilizare a dobânzii, calculată conform art. 48;

Zd - numărul de zile de dobândă aferente semestrului de referintă.

 

Art. 50. - În cazul în care Sd este negativă, EximBank va plăti suma datorată băncii finantatoare, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii situatiei nete a dobânzilor.

Art. 51. - În cazul în care Sd este pozitivă, banca finantatoare va plăti EximBank suma datorată, în cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii notificării din partea EximBank cu privire la obligatia de plată.

Art. 52. - Decontarea sumelor între EximBank si banca finantatoare se realizează pe baza cererilor transmise de banca finanatoare cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data scadentei de plată a dobânzii.

Art. 53. - În cazul în care suma aferentă stabilizării dobânzii într-o perioadă de referintă este mai mică de 100 EUR, EximBank nu va efectua plata/nu este îndreptătită să primească suma din partea băncii finantatoare, sumele urmând a fi regularizate în următoarea perioadă.

Art. 54. - Pentru fiecare sumă plătită/primită ca urmare a operatiunilor de stabilizare a dobânzii, EximBank va transmite băncii finantatoare notificări privind modul de calcul al acestor sume.

Art. 55. - În cazul rambursării anticipate a creditului acordat de banca finantatoare, exportatorul are obligatia de a plăti către EximBank un comision de rambursare anticipată, destinat contracarării influentei acestei operatiuni asupra gestionării fondurilor statului.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

Art. 56. - EximBank va publica periodic, pe site-ul oficial al institutiei, ratele CIRR comunicate de Secretariatul OECD.

Art. 57. - EximBank va tine evidenta acordurilor si a conventiilor de stabilizare a ratei de dobândă încheiate în baza acestora.

Art. 58. - EximBank va monitoriza anual modul de derulare a mecanismului, costurile implicate, precum si eficienta aplicării acestuia. În acest scop, EximBank îsi rezervă dreptul de a solicita băncilor finantatoare documente si informatii referitoare la derularea creditelor sustinute prin intermediul mecanismului.

Art. 59. - EximBank va urmări încadrarea tranzactiilor de export în termenii si conditiile acordurilor sectoriale.

Art. 60. - Derularea mecanismului se va realiza în conformitate cu standardele nationale si internationale privind protectia mediului înconjurător si cu cerintele privind combaterea faptelor de coruptie în domeniul creditelor de export sustinute oficial.

Art. 61. - În cazuri justificate, C.I.F.G.A poate aproba, la propunerea EximBank, măsuri adecvate de limitare a riscurilor aferente operatiunilor de stabilizare a ratei de dobândă.

 


* Soldul creditului înregistrat la începutul perioadei de dobândă, fără a lua în calcul alte creante atasate.

 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 214/1998 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 si 222 bis din 17 iunie 1998, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 6, la nr. crt. 243, la judetul Dolj, în loc de: „Urechiatu M. Ion” se va citi: „Urecheatu M. Ion”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.