MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 25/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 25             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 12 ianuarie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.260 din 25 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Decizia nr. 1.262 din 25 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (1) lit. b), alin. (3) si (4) si ale art. 113 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Decizia nr. 1.267 din 25 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 1.275 din 25 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. 2 din Codul penal

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

93. - Decizie pentru numirea domnului Marian Hoinaru în functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

94. - Decizie pentru numirea domnului Marius-Constantin Fecioru în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

 

95. - Decizie pentru numirea domnului Gerard Jităreanu în functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.624/2008. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea licitatiilor publice în vederea atribuirii contractelor de închiriere, precum si a Contractului-cadru de închiriere a unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.260

din 25 noiembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Sergiu-Leon Rus în Dosarul nr. 14.956/211/2006 al Curtii de Apel Cluj - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând, în acest sens, jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Decizia civilă nr. 815/R din 28 martie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 14.956/211/2006, Curtea de Apel Cluj - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Exceptia a fost ridicată de Sergiu-Leon Rus în fata Tribunalului Cluj - Sectia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale, cu ocazia solutionării recursului formulat cu privire la o sentintă civilă de respingere a plângerii împotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii. În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că ordonanta criticată anihilează prezumtia de nevinovătie si răstoarnă sarcina probei, întrucât instituie obligatia presupusului contravenient de a-si proba nevinovătia.

Curtea de Apel Cluj - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal apreciază că se impune clarificarea caracterului constitutional al întregii proceduri, inclusiv stabilirea persoanei căreia îi revine sarcina probei.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 sunt constitutionale, invocând în acest sens deciziile Curtii nr. 349/2003 si nr. 380/2003.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui act normativ autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) referitoare la statul român si ale art. 23 alin. (11) privind prezumtia de nevinovătie, precum si a prevederilor art. 6 paragraful 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale referitoare tot la prezumtia de nevinovătie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi prevederi din Legea fundamentală si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale invocate si în prezenta cauză si cu motivări similare. Astfel, prin Decizia nr. 787 din 3 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 4 august 2008, Curtea a constatat că dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 sunt în deplin acord cu exigentele art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, iar din procedura de solutionare a plângerii împotriva procesului-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiei nu rezultă răsturnarea sarcinii probei, ceea ce ar fi contrar intereselor contravenientului, ci, mai degrabă, exercitarea dreptului la apărare.

În acelasi sens sunt si deciziile nr. 349 din 18 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 6 noiembrie 2003, nr. 380 din 14 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 7 noiembrie 2003, si nr. 270 din 22 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 10 august 2004.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Sergiu-Leon Rus în Dosarul nr. 14.956/211/2006 al Curtii de Apel Cluj - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 noiembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.262

din 25 noiembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (1) lit. b), alin. (3) si (4) si ale art. 113 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (1) lit. b), alin. (3) si (4) si ale art. 113 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Marius Eduard Comărniceanu în Dosarul nr. 4.419/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a de contencios administrativ si fiscal si de Daniel Suta în Dosarul nr. 743/83/2008 al Tribunalului Satu Mare - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se prezintă, pentru autorul exceptiei Marius Eduard Comărniceanu, apărătorul ales Ion Ghigheanu, cu împuternicire la dosar. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă Curtii că partea Inspectoratul de Politie al Judetului Satu Mare a formulat concluzii scrise în sensul respingerii exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiei de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 1.318D/2008 si nr. 1.371D/2008, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Avocatul Ion Ghigheanu este de acord cu conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării cauzelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.371D/2008 la Dosarul nr. 1.318D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Apărătorul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia, pentru argumentele invocate în fata Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a de contencios administrativ si fiscal si depune note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin Încheierea din 19 martie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 4.419/3/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (4) si art. 113 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Exceptia a fost ridicată de Marius Eduard Comărniceanu cu ocazia solutionării unei cereri de constatare a refuzului nejustificat de restituire a permisului de conducere.

Prin Încheierea din 15 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 743/83/2008, Tribunalul Satu Mare - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Exceptia a fost ridicată de Daniel Suta cu ocazia solutionării unei cereri de anulare a dovezii înlocuitoare a permisului de conducere eliberată fără drept de circulatie.

În motivarea exceptiei de neconstitu t ionalitate autorul acesteia, Marius Eduard Comărniceanu, susine că prevederile art. 111 alin. (4) si ale art. 113 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice încalcă prezumtia de nevinovătie, libera circulatie si dreptul de a fi ales în Parlamentul European, întrucât, prin retinerea permisului de conducere până la solutionarea dosarului penal, îsi poate exercita dreptul de a conduce un autovehicul doar în interiorul tării, fără a putea face acelasi lucru si în străinătate, unde călătoreste frecvent în interes de serviciu, având în vedere că dovada înlocuitoare a permisului de conducere eliberată cu drept de circulatie nu este recunoscută în afara granitelor t ării.

Autorul excepiei Daniel Suta consideră că dispozi t iile art. 111 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgenă a Guvernului nr. 195/2002, care prevăd retinerea permisului de conducere si eliberarea unei dovezi înlocuitoare fără drept de circula t ie în cazul săvârsirii anumitor infractiuni la regimul circulaiei pe drumurile publice, în conditiile în care nu există o hotărâre definitivă de condamnare, încalcă egalitatea în drepturi, prezumtia de nevinovătie si conditiile restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, întrucât instituie o discriminare între conducătorii de autovehicule cărora li se aplică si aceia care, din culpă, au provocat accidente din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, cărora li se poate elibera dovadă înlocuitoare cu drept de circulatie în anumite conditii.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a de contencios administrativ si fiscal apreciază ca neîntemeiată critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (4) si ale art. 113 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002.

Tribunalul Satu Mare - Sectia comercială si de contencios administrativ consideră că exceptia de neconstitutionalitate a art. 111 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 este neîntemeiată, întrucât este la latitudinea legiuitorului stabilirea unor măsuri sanctionatorii în functie de gravitatea faptelor comise si de interesul general ocrotit.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, întrucât nu încalcă prevederile din Legea fundamentală invocate de autorii exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei prezent, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 111 alin. (1) lit. b), alin. (3) si (4) si ale art. 113 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006. Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 7 noiembrie 2008, a fost modificat art. 111 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, păstrându-se însă solutia legislativă anterioară în ceea ce priveste textele de lege criticate de autorii exceptiei.

Astfel, dispozitiile art. 111 alin. (1) lit. b), alin. (3) si (4) si ale art. 113 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 au următorul cuprins:

- Art. 111 alin. (1) lit. b) si alin. (3) si (4): „(1) Permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se retine în următoarele cazuri: [...] b) când titularul acestuia a săvârsit una dintre infractiunile prevăzute la art. 85, art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2), (4) si (5), art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1) si la art. 92 alin. (3) si (5);

[...] (3) În situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si d), precum si în cele mentionate la art. 85 alin. (2) si (4), art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2), (4) si (5), art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1), art. 92 alin. (3) si (5) si la art. 102 alin. (3) lit. a) si c), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulatie.

(4) Permisul de conducere al conducătorului de autovehicul sau de tramvai, implicat într-un accident de circulatie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, se retine de către politia rutieră dacă acesta a încălcat o regulă de circulatie, eliberându-se dovada înlocuitoare fără drept de circulatie, în situatia în care regula de circulatie încălcată este una dintre cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) si c), sau dovada înlocuitoare cu drept de circulatie pentru o perioadă de 15 zile, în celelalte cazuri.”;

- Art. 113 alin. (1) lit. e): „(1) Permisul de conducere se restituie titularului: [...] e) în baza hotărârii judecătoresti rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost anulat.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi legale, autorii exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (5) referitoare la statul român, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 23 alin. (11) referitoare la prezumtia de nevinovătie, ale art. 25 alin. (1) privind libera circulatie, ale art. 38 referitoare la dreptul de a fi ales în Parlamentul European si ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului raportate la prevederile art. 14 referitoare la interzicerea discriminării din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate adusă dispozitiilor art. 111 alin. (4) si ale art. 113 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 prin raportare la prevederile constitutionale ale art. 25, care consacră dreptul la liberă circulatie, acestea din urmă nu au legătură cu dispozitiile de lege criticate. Astfel, dreptul la liberă circulatie vizează libertatea de miscare a cetăteanului, textul constitutional reglementând ambele aspecte care formează acest drept fundamental, si anume: libera circulatie pe teritoriul României si libera circulatie în afara teritoriului tării. Dreptul la liberă circulatie, astfel cum este reglementat de Constitutia României, prin receptarea sa din Pactul international privitor la drepturile civile si politice, nu include si dreptul de a conduce autovehicule, respectiv de a detine un permis de conducere auto în acest scop, prevederile constitutionale nefăcând referire si la mijloacele de transport prin care se realizează libera circulatie.

Ca urmare, fiecare cetătean poate folosi mijloacele de transport pe care le consideră potrivite (rutiere, feroviare, aeriene, fluviale, navale, mijloace de transport în comun sau personale), cu respectarea, însă, a regulilor impuse prin actele normative care reglementează utilizarea acestora. Stabilirea unor astfel de reguli în ceea ce priveste circulatia pe drumurile publice, inclusiv în ceea ce priveste retinerea permisului de conducere, respectiv suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, are ca scop, potrivit art. 1 alin. (2) din


Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, „asigurarea desfăsurării fluente si în sigurantă a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritătii corporale si a sănătătii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective [...]” si nu este de natură să încalce, pentru motivele arătate, dreptul fundamental reglementat de art. 25 din Constitutie. De altfel, si „libera circulatie”, prevăzută de textul constitutional invocat în motivarea exceptiei, se desfăsoară potrivit unor reguli stabilite prin lege, reguli care au ca finalitate ocrotirea unor valori economice si sociale, a drepturilor si libertătilor cetătenilor, precum si a unei normale desfăsurări a relatiilor interstatale.

Referitor la dispozitiile art. 111 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, aceste texte de lege nu instituie niciun fel de discriminare între conducătorii de autovehicule cărora li se aplică si aceia care, din culpă, au provocat accidente din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, cărora li se poate elibera dovadă înlocuitoare cu drept de circulatie în anumite conditii, întrucât principiul egalitătii cetătenilor nu înseamnă uniformitate, astfel că, dacă la situatii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situatii diferite, tratamentul nu poate fi decât diferit. Pentru acelasi motiv, dispozitiile de lege criticate nu contravin nici prevederilor art. 14 referitoare la interzicerea discriminării din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Nu poate fi retinută nici critica cu privire la încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, întrucât retinerea permisului de conducere si eliberarea unei dovezi înlocuitoare fără drept de circulatie în cazul săvârsirii uneia dintre infractiunile la care face trimitere art. 111 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 vizează atingerea scopurilor enuntate de dispozitiile art. 1 alin. (2) din acelasi act normativ, citate mai sus.

Prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (5) referitoare la statul român, ale art. 23 alin. (11) referitoare la prezumtia de nevinovătie si ale art. 38 referitoare la dreptul de a fi ales în Parlamentul European nu sunt incidente în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (1) lit. b), alin. (3) si (4) si ale art. 113 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Marius Eduard Comărniceanu în Dosarul nr. 4.419/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a de contencios administrativ si fiscal si de Daniel Suta în Dosarul nr. 743/83/2008 al Tribunalului Satu Mare - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 noiembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.267 din 25 noiembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Serban Simedrea în Dosarul nr. 2.712/2/2008 (număr în format vechi 986/2008) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia I penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă Curtii că partea Stefan Deaconu a formulat concluzii scrise în sensul respingerii exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza se află în stare de judecată.


Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă, întrucât sesizarea Curtii s-a făcut cu încălcarea dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 20 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.712/2/2008 (nr. în format vechi 986/2008), Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Serban Simedrea în dosarul cu numărul de mai sus, înregistrat ca având drept obiect solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 din Codul de procedură penală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 2781 din Codul de procedură penală îngrădeste accesul la justitie si încalcă dreptul la un proces echitabil, precum si dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată cu încălcarea art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, arătând că pe rolul instantei nu se află nicio cauză penală în care să fie parte autorul exceptiei.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 2781 din Codul de procedură penală sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor,

concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit prevederilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2781 („Plângerea în fata judecătorului împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată”) din Codul de procedură penală, modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil si ale art. 52 referitoare la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, precum si prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta a fost formulată de autor în afara cadrului procesual al unui anumit litigiu în care acesta să aibă calitatea de parte, ceea ce înseamnă că exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată cu încălcarea prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit cărora „Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, care are legătură cu solutionarea cauzei în orice fază a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia”. În aceste conditii, în baza art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, critica de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art.29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Serban Simedrea în Dosarul nr. 2.712/2/2008 (număr în format vechi 986/2008) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia I penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 noiembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.275

din 25 noiembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. 2 din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. 2 din Codul penal, exceptie ridicată de Doru Colac în Dosarul nr. 4.060/45/2006 al Curtii de Apel Iasi - Sectia penală.

La apelul nominal se prezintă, pentru autorul exceptiei, apărătorul ales Mariana Stefan, cu împuternicire la dosar.

Cauza se află în stare de judecată.

Apărătorul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia, reiterând concluziile formulate în fata instantei de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă, având în vedere că este vorba de o problemă de interpretare si aplicare a legii, care, de altfel, a fost lămurită prin Decizia nr. LXXIV/2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, pronuntată în recurs în interesul legii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 23 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 4.060/45/2006, Curtea de Apel Iasi - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. 2 din Codul penal. Exceptia a fost ridicată de Doru Colac cu ocazia solutionării recursului formulat împotriva unei decizii penale pronuntate de Tribunalul Iasi cu privire la săvârsirea infractiunii prevăzute de art. 329 din Codul penal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat, potrivit căruia pedepsele accesorii prevăzute în art. 64 lit. a)-c) din Codul penal sunt aplicabile de drept pe lângă pedeapsa principală a detentiunii pe viată sau a închisorii, încalcă drepturile electorale, dreptul la muncă, precum si conditiile restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Curtea de Apel Iasi - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 71 alin. 2 din Codul penal sunt constitutionale, întrucât nu contravin prevederilor din Legea fundamentală invocate de autorul exceptiei. În acest sens, face trimitere la deciziile Curtii Constitutionale nr. 184/2001 si nr. 735/2008, precum si la Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. LXXIV/2007.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 71 alin. 2 din Codul penal, modificate prin Legea nr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2006, având următorul cuprins: „Condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viată sau a închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a)-c) din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă si până la terminarea executării pedepsei, până la gratierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescriptie a executării pedepsei.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 36 privind dreptul de vot, ale art. 37 referitoare la dreptul de a fi ales, ale art. 38 privind dreptul de a fi ales în Parlamentul European, ale art. 41 referitoare la dreptul la muncă si ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si ale art. 11 referitoare la dreptul international si dreptul intern, raportate la dispozitiile art. 3 privind dreptul la alegeri libere din Protocolul nr. 1 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 71 din Codul penal prin raportare la prevederi din Legea fundamentală invocate si în prezenta cauză si fată de motivări similare. În acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 1.122 din 16 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 18 noiembrie 2008, prin care Curtea a respins critica de neconstitutionalitate a art. 71 din Codul penal.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să ducă la reconsiderarea acestei jurisprudente, atât solutia, cât si considerentele deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. 2 din Codul penal, exceptie ridicată de Doru Colac în Dosarul nr. 4.060/45/2006 al Curtii de Apel Iasi - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 noiembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Marian Hoinaru în functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marian Hoinaru se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2009.

Nr. 93.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Marius-Constantin Fecioru în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marius-Constantin Fecioru se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2009.

Nr. 94.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Gerard Jităreanu în functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gerard Jităreanu se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2009.

Nr. 95.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea licitatiilor publice în vederea atribuirii contractelor de închiriere, precum si a Contractului-cadru de închiriere a unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu

 

În baza prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.438/2007 privind aprobarea închirierii unor imobile si a bunurilor mobile din dotarea acestora, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile pentru organizarea si desfăsurarea licitatiilor publice în vederea atribuirii contractelor de închiriere a unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Agenţiei Nationale pentru Protectia Mediului - Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Contractul-cadru de închiriere a unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

 

Bucuresti, 22 decembrie 2008.

Nr. 1.624.

 

ANEXA Nr. 1

 

INSTRUCTIUNI

privind organizarea si desfăsurarea licitatiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere

 

Art. 1. - (1) Prezentele instructiuni au ca obiect reglementarea organizării si desfăsurării licitatiei pentru închirierea unor imobile si bunuri mobile din dotarea acestora, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Agen t iei Nationale pentru Protectia Mediului - Agentia pentru Protecia Mediului Sibiu.

(2) Închirierea imobilelor si a bunurilor mobile din dotarea acestora se realizează prin licitatie publică, conform prevederilor prezentelor instructiuni, organizată de Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu.

(3) Închirierea se face în baza unui contract prin care Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu, denumită în continuare locator, transmite, pentru o perioadă de maximum 5 ani, unei alte persoane, denumită în continuare locatar, dreptul de folosintă asupra imobilelor si bunurilor mobile din dotarea acestora, în schimbul unei chirii.

Art. 2. - (1) Licitatia publică, conform prezentelor instructiuni, este licitatia prin care orice persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau străină, poate prezenta o ofertă.

(2) La licitatie pot participa persoanele prevăzute la alin. (1) care au cumpărat caietul de sarcini si care au constituit garantia de participare.

Art. 3. - (1) Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu elaborează caietul de sarcini.

(2) Caietul de sarcini cuprinde:

a) descrierea imobilelor si bunurilor mobile din dotarea acestora ce fac obiectul procedurii de licitatie pentru închiriere;

b) pretul de pornire a licitatiei pentru fiecare bun;

c) condi t iile si regimul de exploatare a bunului închiriat;

d) condiiile privind eligibilitatea, înregistrarea si capacitatea economico-financiară;

e) criteriile de selectie;

f) garantiile;

g) obligatiile privind protectia mediului; h) interdictia subînchirierii.

(3) Caietul de sarcini va fi pus în vânzare de către locator, la sediul său si/sau în alte locuri stabilite de către acesta si prevăzute în anuntul publicitar.

(4) Pretul de vânzare al caietului de sarcini se stabileste de către Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu, prin decizie a conducătorului acesteia.

Art. 4. - (1) Garan t ia de participare este obligatorie.

(2) Valoarea garaniei de participare la licitatia de închiriere va fi de 10% din valoarea de pornire a chiriei anuale pentru imobilul ce face obiectul licitatiei.

(3) Garantia de participare la licitatia de închiriere se restituie în cazul ofertantilor a căror ofertă nu a fost declarată câstigătoare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere.


Art. 5. - (1) Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu va publica anuntul licitatiei publice într-un cotidian local si într-unul national, precum si pe site-ul propriu.

(2) Anuntul licitatiei va contine:

a) denumirea si sediul locatorului;

b) obiectul si durata închirierii;

c) conditii de procurare a caietului de sarcini;

d) data si locul primirii ofertelor;

e) data, ora si locul deschiderii ofertelor;

f) durata pentru care ofertantii rămân angajati prin termenii ofertelor lor.

(3) Termenul de primire a ofertelor este de 20 de zile calendaristice, începând cu data publicării anuntului licitatiei publice.

Art. 6. - Oferta trebuie să cuprindă detaliat toate conditiile prevăzute în caietul de sarcini.

Art. 7. - (1) Ofertantii transmit ofertele în două plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. Ofertele vor fi înregistrate, în ordinea primirii lor, într-un registru special, tinut de locator.

(2) Pe plicul exterior se va indica imobilul propus spre închiriere prin licitatie publică pentru care este depusă oferta. Plicul exterior trebuie să contină următoarele documente:

a) garantia de participare;

b) dovada cumpărării caietului de sarcini;

c) fisa cu informatii generale despre ofertant;

d) declaratia de participare;

e) documente care dovedesc calitătile si capacitătile ofertantilor, conform cerintelor caietului de sarcini.

(3) Pe plicul interior se înscriu denumirea ofertantului, precum si sediul social al acestuia. Acest plic va contine oferta tehnico-economică propriu-zisă.

(4) Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, prin fax, e-mail, postă sau curierat.

(5) Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.

Art. 8. - (1) Componenta comisiei de evaluare se stabileste de către Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu, prin decizie a conducătorului acesteia.

(2) Comisia de evaluare este formată din 5 membri, dintre care unul este presedintele comisiei. De asemenea, vor fi desemnati 2 membri supleanti si un secretar. Secretarul nu are drept de vot.

Art. 9. - (1) Membrii comisiei de evaluare care sunt sot/soţie, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu asociatii, cu actionarii, cu administratorii sau cenzorii societătilor comerciale ori cu persoana fizică participanti/participantă la licitatia publică, nu pot fi membri ai comisiei de evaluare.

(2) Membrii comisiei de evaluare sunt obligati să dea o declaratie de compatibilitate, impartialitate si confidentialitate, pe propria răspundere, după deschiderea plicurilor exterioare, care se va păstra la dosarul închirierii.

(3) În situatia în care membrii comisiei de evaluare constată că se află într-una dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1), acestia sunt obligati să-l anunte imediat pe presedintele comisiei de evaluare, care dispune înlocuirea persoanei incompatibile cu unul dintre membrii supleanti.

Art. 10. - (1) Atributiile comisiei de evaluare sunt:

a) selectarea ofertelor pe baza datelor, informatiilor si documentelor cuprinse în plicul exterior;

b) întocmirea listei cuprinzând candidatii admisi la prezentarea ofertei tehnico-economice si comunicarea acesteia;

c) analizarea si evaluarea ofertelor tehnico-economice pe baza criteriilor de selectie stabilite prin caietul de sarcini;

d) întocmirea raportului de evaluare;

e) întocmirea proceselor-verbale prevăzute de prezentele instructiuni;

f) desemnarea câstigătorului licitatiei publice.

(2) Secretarul comisiei de evaluare redactează procesele-verbale prevăzute de prezentele instructiuni.

Art. 11. - (1) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenta tuturor membrilor. În cazul în care, din motive obiective sau în caz de incompatibilitate, un membru al comisiei nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu unul dintre cei 2 membri supleanti.

(2) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor.

Art. 12. - (1) Pentru desfăsurarea procedurii licitatiei publice este obligatorie participarea a cel putin 2 ofertanti pentru fiecare imobil propus spre închiriere.

(2) La sedinta de deschidere a plicurilor exterioare pot participa reprezentantii împuterniciti ai ofertantilor imobilului licitat.

(3) După deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimină ofertele care nu contin totalitatea documentelor si datelor cerute la art. 7 alin. (2) si întocmeste un proces-verbal care va fi semnat de membrii comisiei de evaluare. Acest proces-verbal se face public prin afisare la sediul locatorului, imediat după semnare.

(4) Pentru continuarea desfăsurării procedurii de licitatie este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel putin două oferte să fie acceptate, în caz contrar procedura de licitatie urmând a fi refăcută în conditiile prevăzute la art. 15.

(5) La sedinta de deschidere a plicurilor interioare pot participa ofertantii acceptati pentru imobilul licitat.

(6) După deschiderea plicurilor interioare, comisia de evaluare întocmeste un proces-verbal, semnat de membrii comisiei de evaluare si de ofertantii prezenti.

Art. 13. - (1) Comisia de evaluare analizează ofertele tehnico-economice din plicurile interioare si alege oferta cea mai bună din punctul de vedere al îndeplinirii criteriilor de selectie precizate în caietul de sarcini.

(2) Pe baza evaluării ofertelor, comisia de evaluare întocmeste raportul de evaluare, care va cuprinde descrierea procedurii de închiriere si operatiunile de evaluare, elementele esentiale ale ofertelor depuse si motivele alegerii ofertantului câstigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat câstigător niciun ofertant, cauzele respingerii.

(3) Comisia de evaluare procedează în termen de maximum două zile la informarea tuturor ofertantilor cu privire la rezultatul licitatiei.

Art. 14. - (1) Ofertantii pot face contestatie privind eventualele încălcări ale dispozitiilor prezentelor instructiuni.

(2) Termenul de depunere a contestatiilor este de maximum două zile de la data primirii înstiintării privind rezultatul licitatiei publice. Contestatiile se depun la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu.

(3) Contestatiile vor fi solutionate de o comisie compusă din 3 (trei) membri, dintre care unul este presedintele comisiei, si un secretar care nu are drept de vot, altii decât cei din comisia de evaluare. Componenta comisiei se stabileste de către Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu prin decizie a conducătorului acesteia, în maximum 3 zile de la data transmiterii contestatiei la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu.

(4) Comisia de solutionare a contestatiilor decide cu privire la oportunitatea suspendării procedurii de atribuire a contractelor de închiriere.

Art. 15. - (1) În cazul în care licitatia publică nu a condus la desemnarea unui câstigător, se va consemna această situatie într-un proces-verbal, iar în termen de 20 de zile se va organiza o nouă licitatie.

(2) Dacă în urma organizării unei noi licitatii, în conditiile prevăzute la alin. (1), au fost depuse minimum două oferte, dar numai una a fost acceptată, contractul de închiriere se poate încheia cu ofertantul a cărui ofertă a fost acceptată, în conditiile în care oferta tehnico-economică îndeplineste criteriile minime prevăzute în caietul de sarcini.

Art. 16. - (1) Contractul de închiriere se semnează în maximum 5 zile de la desemnarea ofertantului câstigător si intră în vigoare la data constituirii garantiei de bună executie, dar nu mai târziu de 10 zile de la data semnării.

(2) Garantia de participare la licitatie se pierde în cazul în care nu se perfectează contractul de închiriere din vina ofertantului desemnat câstigător.

(3) În cazul nesemnării contractului de închiriere din vina exclusivă a ofertantului desemnat câstigător sau în cazul neconstituirii garantiei de bună executie în termenul prevăzut la alin. (1), locatorul încheie contractul cu ofertantul clasat pe locul următor.

Art. 17. - Contractul de închiriere va cuprinde în mod obligatoriu prevederile din contractul-cadru, clauzele din caietul de sarcini si alte clauze convenite de părtile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini si fără să contravină obiectivelor închirierii.

 

ANEXA Nr. 2

 

CONTRACT-CADRU DE ÎNCHIRIERE

 

I. Părtile contractante

Agentia Natională pentru Protectia Mediului - Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu, în calitate de locator, cu sediul în.........................................., telefon...................., fax.........................., cont virament nr.................., deschis la.................., cod unic de înregistrare......................., cod fiscal ..................., reprezentată prin...................,

si

............................................în calitate de locatar, cu domiciliul în......................, str............, nr........., (nume si prenume/denumirea) bl........, sc........., ap........, et..........., judetul................., identificat cu BI/CI, seria.............., nr.............., CNP........................................sau, după caz, cu sediul în......................, telefon..............., fax..............., cont virament nr............................, deschis la....................................., număr de înregistrare la registrul comertului........................., cod unic de înregistrare....................., reprezentată prin...........................

 

II. Obiectul contractului

 

ARTICOLUL 1

 

1.1. Obiectul contractului îl reprezintă transmiterea dreptului de folosintă asupra imobilelor situate în ......................si a bunurilor mobile din dotarea acestora, în scopul exploatării acestora în conditiile prezentului contract, precum si în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare.

1.2. Folosinta efectivă a imobilelor închiriate se va realiza începând cu data de............., pe baza procesului-verbal de predare-primire, anexă la prezentul contract.

1.3. Bunurile închiriate vor fi folosite de locator numai potrivit specificului si destinatiei acestora si numai pentru îndeplinirea obiectului de activitate.

 

ARTICOLUL 2

 

Suprafata totală închiriată este de.........m2 (...........), conform schitei prevăzute în caietul de sarcini.

 

III. Durata de închiriere

 

ARTICOLUL 3

 

Durata de închiriere este de 5 (cinci) ani, cu începere de la data semnării contractului si înregistrării acestuia la sediul locatorului.

 

ARTICOLUL 4

 

4.1. Contractul de închiriere poate fi prelungit prin acordul părtilor, pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa initială. Intentia de prelungire se notifică celeilalte părti contractante cu cel putin 60 de zile înainte de expirarea duratei de închiriere.

4.2. Refuzul locatorului de a prelungi perioada de închiriere a bunurilor imobile nu dă dreptul locatarului de a solicita despăgubiri, indiferent de natura acestora.

 

IV. Valoarea chiriei, conditii si termene de plată

 

ARTICOLUL 5

Locatarul datorează locatorului o chirie lunară, care va fi actualizată anual prin indexare cu indicele de inflatie aferent anului precedent.


 

ARTICOLUL 6

 

Chiria lunară este de.............lei.

 

ARTICOLUL 7

 

Chiria se achită lunar în ziua de...........a lunii următoare celei pentru care se percepe chiria, la sediul locatorului.

 

ARTICOLUL 8

 

În cazul neexecutării obligatiei de plată prevăzute la art. 6 si 7 din prezentul contract, se percep penalităti de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, cu decontarea prioritară a facturilor de penalităti, pentru sumele scadente, indiferent de instructiunile de pe ordinul de plată.

 

ARTICOLUL 9

 

Cuantumul penalitătilor de întârziere în decontarea debitelor restante va putea depăsi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.

 

V. Drepturi si obligatii contractuale

 

ARTICOLUL 10

 

Drepturile locatarului:

10.1. să folosească bunul închiriat conform destinatiei stabilite prin prezentul contract;

10.2. să exploateze bunurile închiriate ca un bun proprietar, evitând distrugerea, degradarea sau deteriorarea constructiilor si a accesoriilor aferente;

10.3. să primească în folosintă efectivă bunurile ce fac obiectul prezentului contract la data stabilită la art. 1 pct. 1.2.

 

ARTICOLUL 11

 

Obligatiile locatarului:

11.1. să achite locatorului chiria datorată în conditiile si în termenele stabilite în prezentul contract;

11.2. să achite cheltuielile de întretinere la termenele convenite cu locatorul;

11.3. să nu subînchirieze bunul ce face obiectul contractului de închiriere;

11.4. să suporte costul lucrărilor de reparatie interioare si exterioare la partea de constructii si accesoriile aferente;

11.5. să permită locatorului să execute, într-o perioadă stabilită de comun acord, lucrările de reparatie si întretinere care îi cad în sarcină;

11.6. să nu execute niciun fel de reparatii sau modificări în spatiul închiriat ori la instalatiile aferente fără acordul locatorului;

11.7. să restituie locatorului bunurile închiriate la termenul stabilit pentru încetarea contractului;

11.8. să aducă la cunostinta locatorului orice fapte si acte care pun în pericol integritatea imobilului si, de asemenea, să aducă la cunostinta locatorului orice acte sau fapte de natură să împiedice folosinta normală a imobilului;

11.9. să suporte toate cheltuielile născute ca urmare a neglijentei sau folosirii în mod necorespunzător a bunurilor închiriate;

11.10. să întrebuinteze bunurile care fac obiectul prezentului contract potrivit specificului si destinatiei acestora si numai pentru îndeplinirea obiectului său de activitate;

11.11. să despăgubească locatorul pentru pagubele pricinuite de un incendiu bunurilor care fac obiectul prezentului contract, cu exceptia situatiilor când incendiul:

- a provenit dintr-un caz fortuit sau de fortă majoră;

- a fost cauzat de un defect de constructie; sau

- s-a propagat de la o constructie învecinată.

Dovada existentei uneia dintre situatiile de exceptie anterior mentionate cade în sarcina locatarului.

 

ARTICOLUL 12

 

Drepturile locatorului:

12.1. să primească chiria în conditiile si în termenele stabilite la art. 6 si 7;

12.2. să controleze executarea obligatiilor locatarului si respectarea conditiilor închirierii;

12.3. să verifice si să constate starea integritătii bunurilor care fac obiectul închirierii.


 

ARTICOLUL 13

Obligatiile locatorului:

13.1. să predea bunurile închiriate, pe bază de proces-verbal, la data de.............;

13.2. să asigure folosinta bunurilor închiriate pe toată durata prezentului contract;

13.3. să execute pe cheltuiala sa lucrările de întretinere la elementele de constructii si la instalatii, devenite necesare ca urmare a uzurii normale a acestora, pe toată durata contractului;

13.4. să nu îl împiedice pe locatar să îsi realizeze drepturile legate de închiriere decât în conditiile reglementate de legislatia în vigoare si de prezentul contract.

 

VI. Garantii pentru executarea contractului de închiriere

 

ARTICOLUL 14

 

În scopul garantării îndeplinirii întocmai a obligatiei de plată a chiriei, precum si a obligatiei de reparare a oricărui prejudiciu suferit de locator prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă de către locatar a obligatiilor prevăzute în prezentul contract, locatarul se obligă să constituie în termen de 10 zile de la încheierea prezentului contract o garantie de bună executie.

 

ARTICOLUL 15

 

Locatorul poate executa garantia de bună executie, fără nicio formalitate prealabilă, în cazul în care locatarul nu îsi îndeplineste obligatiile contractuale. În cazul executării scrisorii de garantie bancară, locatarul are obligatia reconstituirii acesteia la valoarea initială în termen de 15 zile de la data executării, sub sanctiunea rezilierii de drept a contractului. Toate comisioanele si spezele bancare, precum si alte cheltuieli necesare executării garantiei de bună executie se suportă de către locatar.

 

ARTICOLUL 16

 

Garantia de bună executie este de......lei, reprezentând 30% din valoarea anuală a contractului, si

se pune la dispozitie locatorului în termen de 10 zile de la data încheierii contractului de închiriere.

 

ARTICOLUL 17

 

Pentru fiecare dintre anii următori, garantia este de 30% din chiria aferentă anului precedent si se pune la dispozitie locatorului până la data de 31 ianuarie a anului pentru care se constituie garantia.

 

VII. Răspunderea contractuală

 

ARTICOLUL 18

 

18.1. Prezentul contract se reziliază de plin drept, în cazul în care oricare dintre părtile contractante nu îsi execută obligatiile contractuale.

18.2. Rezilierea nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente între părti.

18.3. La încetarea contractului prin ajungere la termen sau datorită rezilierii, în conditiile pct. 18.1, locatorul nu datorează despăgubiri locatarului pentru îmbunătătirile aduse bunului închiriat.

 

VIII. Încetarea contractului

 

ARTICOLUL 19

 

Prezentul contract încetează:

a) la expirarea termenului pentru care a fost încheiat;

b) cu acordul părtilor;

c) când locatarul nu face dovada constituirii garantiei de bună executie, conform art. 14.

 

IX. Modificarea contractului

 

ARTICOLUL 20

 

Contractul se modifică numai cu acordul părtilor, pe bază de acte aditionale, în următoarele cazuri:

a) actualizarea chiriei anuale, ca urmare a indexării cu indicele de inflatie;

b) aparitia unor împrejurări sau acte normative care modifică în mod esential obligatiile părtilor sau care impun obligatii noi.


 

X. Forta majoră

 

ARTICOLUL 21

 

21.1. Părtile convin să fie exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract atunci când această neîndeplinire este urmare a interventiei unui caz de fortă majoră.

21.2. Forta majoră invocată va fi comunicată celeilalte părti, în scris, în termen de 5 zile de la aparitie, de către partea interesată si este opozabilă numai dacă este atestată de o autoritate competentă în raport cu natura evenimentului.

21.3. Locatarul este obligat să accepte planurile de măsuri stabilite de către organele competente, neavând dreptul la despăgubiri.

 

XI. Litigii

 

ARTICOLUL 22

 

Eventualele litigii în legătură cu modul de derulare a prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabilă, iar în caz contrar, de către instantele judecătoresti competente.

 

XII. Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 23

 

În întelesul prezentului contract, orice notificare, cerere, comunicare sau informare va fi făcută în scris, prin orice mijloc de comunicare ce asigură transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.

 

ARTICOLUL 24

 

Toate documentele prezentului contract, precum si cele legate de executarea lui se vor întocmi în limba română.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ..................., în 3 (trei) exemplare originale, dintre care 2 (două) pentru locator si 1 (unu) pentru locatar.

 

LOCATOR

LOCATAR

Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu

......................................................................

......................................................................

(nume si prenume/denumire)

(numele si prenumele reprezentantului legal)

......................................................................

 

(numele si prenumele reprezentantului legal, dacă este cazul)

......................................................................

......................................................................

(semnătura autorizată si stampila)

(semnătura si stampila, dacă este cazul)

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.