MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 89/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 89             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 13 februarie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

296. - Decret pentru reînvestirea în functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.253 din 25 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 246 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si ale art. 280 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

76. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

211. - Decizie privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Sorin Sergiu Chelmu, secretar general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

212. - Decizie privind promovarea temporară a domnului Miron Moldovan în functia publică de secretar general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

90. - Ordin al ministrului mediului privind abrogarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.339/2008 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului

 

91. - Ordin al ministrului mediului privind stabilirea perioadei de organizare a primei sesiuni de depunere a cererilor de finantare pentru anul 2009 în cadrul Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti, instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2007

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru reînvestirea în functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti si avizul favorabil al Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Daniel Marius Morar se reînvesteste în functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, pe o perioadă de 3 ani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 februarie 2009.

Nr. 296.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.253

din 25 noiembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 246 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si ale art. 280 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 246 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si ale art. 280 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Centrul Medical Mipet” - S.R.L. din Pitesti în Dosarul n r. 598/1.259/2007 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal răspund, pentru Casa de Asigurări de Sănătate Arges, consilierul juridic Daniela Mincă si, pentru Casa Natională de Asigurări de Sănătate, consilierul juridic Anca Raiciu. Lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantilor părtilor prezente, care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care depun si note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 23 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 598/1.259/2007, Curtea de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 246 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si ale art. 280 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Centrul Medical Mipet” - S.R.L. din Pitesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile art. 246 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 contravin art. 21, 52, art. 126 alin. (6) si art. 148 alin. (2) din Constitutie, deoarece caracterizează raporturile juridice dintre casa de asigurări de sănătate si furnizorii de servicii medicale ca fiind raporturi de natură civilă, excluzând în felul acesta competenta instantelor de contencios administrativ în solutionarea litigiilor având ca obiect raporturi juridice din această categorie. Referitor la art. 280 din Codul de procedură civilă, se sustine că, în contradictie cu normele constitutionale, împiedică executarea unei hotărâri judecătoresti definitive si, prin aceasta, realizarea dreptului recunoscut pe cale judiciară.

Curtea de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 246 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, asa cum au fost modificate prin art. I pct. 49 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 93/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, precum si prevederile art. 280 din Codul de procedură civilă.

Aceste texte au următoarea redactare:

- Art. 246 alin. (1) din Legea nr. 95/2006: „Relatiile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale si casele de asigurări sunt de natură civilă, reprezintă actiuni multianuale si se stabilesc si se desfăsoară pe bază de contract. În situatia în care este necesară modificarea sau completarea clauzelor, acestea sunt negociate si stipulate în acte aditionale.”;

- Art. 280 din Codul de procedură civilă:

„Cererea pentru suspendarea executării vremelnice se va putea face fie o dată cu apelul, fie deosebit în tot cursul instantei de apel.

Cererea se va depune la prima instantă sau instanta de apel, în care caz se va alătura în copie legalizată dispozitivul hotărârii.

Cererea de suspendare se va judeca de instanta de apel. Dispozitiile art. 403 alin. 3 sunt aplicabile.

Suspendarea va putea fi încuviintată numai cu dare de cautiune, al cărei cuantum îl va fixa instanta.

Până la dezlegarea cererii de suspendare aceasta va putea fi încuviintată vremelnic, prin ordonantă presedintială, chiar înainte de sosirea dosarului, cu respectarea cerintei prevăzute la alin. 4.”

Autorul exceptiei consideră că textul de lege mentionat încalcă prevederile constitutionale ale art. 52 - dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, ale art. 126 alin. (6) referitoare la garantarea controlului judecătoresc al actelor administrative ale autoritătilor publice si ale art. 148 alin. (2).

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora prevederile actelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu au prioritate fată de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

I. Cu privire la art. 246 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, Curtea constată că, în esentă, autorul acesteia invocă încălcarea prin acest text a prevederilor art. 52 si art. 126 alin. (6) din Constitutie, precum si a principiului prioritătii, în caz de conflict cu legile interne, a prevederilor tratatelor constitutive ale Uniunii Europene si a celorlalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, prevăzut de art. 148 alin. (2) din Constitutie, deoarece textul de lege criticat califică relatiile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale si casele de asigurări ca fiind de natură civilă, ceea ce determină o competentă materială de solutionare a litigiilor dintre aceste părti, de natură să înfrângă drepturile si principiile fundamentale mai sus amintite.

Curtea retine că, potrivit art. 298 alin. (1) din legea criticată, „Litigiile dintre furnizorii de servicii medicale sau farmaceutice si casele de asigurări de sănătate pot fi solutionate, la solicitarea uneia dintre părti, pe calea arbitrajului în conditiile si procedurile dreptului comun”, astfel că asemenea chestiuni pot fi convenite în prealabil de părtile contractuale si solutionate pe calea arbitrajului.

Totodată, Curtea retine că identificarea si interpretarea legislatiei aplicabile într-un domeniu sau altul nu constituie un motiv de neconstitutionalitate, acestea fiind atributii specifice instantei de judecată.

II. Cu privire la art. 280 din Codul de procedură civilă, Curtea retine că acest text a mai fost supus controlului de constitutionalitate într-o cauză în care criticile au fost raportate la aceleasi dispozitii din Legea fundamentală ca si în cauza de fată.

Astfel, prin Decizia nr. 363 din 20 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 10 iunie 2008, Curtea a retinut că dispozitiile criticate sunt în concordantă cu prevederile art. 126 si 129 din Constitutie, potrivit cărora competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege, iar căile de atac pot fi exercitate în conditiile legii.

De asemenea, Curtea a mai retinut că suspendarea vremelnică a executării nu contravine dreptului la un proces echitabil si nici nu este de natură să întârzie nejustificat procesul, pentru că încheierea instantei prin care se dispune suspendarea este supusă recursului, astfel că partea interesată poate să îsi prezinte toate apărările si cererile cu privire la acest aspect în cursul solutionării recursului.

Considerentele si solutia deciziei mai sus mentionate sunt valabile si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 246 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si ale art. 280 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Centrul Medical Mipet” - S.R.L. din Pitesti în Dosarul nr. 598/1.259/2007 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 noiembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 si art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

(2) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii stabileste politica în domeniul transporturilor la nivel national, elaborează strategia si reglementările specifice de dezvoltare si de armonizare a activitătilor de transport în cadrul politicii generale a Guvernului si îndeplineste rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor si al infrastructurii de transport.

(3) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii este autoritatea publică centrală responsabilă cu elaborarea, reglementarea si implementarea politicilor de transport comunitare.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitatea sa de organ de specialitate al administratiei publice centrale, îndeplineste următoarele atributii principale:

1. elaborează si supune spre aprobare cadrul legislativ privind domeniul transporturilor, administrarea si utilizarea infrastructurii de transport si punerea acestei infrastructuri la dispozitia utilizatorilor, potrivit legii;

2. elaborează politica economică în domeniul transporturilor;

3. elaborează strategiile de dezvoltare în domeniul infrastructurii de transport, precum si al activitătilor de transport;

4. elaborează si implementează strategii, politici si programe privind reteaua de drumuri publice din România: drumuri nationale, drumuri judetene, drumuri comunale si străzi;

5. elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale si a transportului combinat;

6. coordonează, monitorizează si sprijină îndeplinirea obligatiilor care decurg din prevederile Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, a celorlalte angajamente rezultate din procesul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, precum si a strategiilor si programelor nationale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene, în domeniul său de competentă;

7. comunică Comisiei Europene si/sau statelor membre toate măsurile rezultate din directivele comunitare transpuse, potrivit domeniului său de responsabilitate;

8. elaborează pozitiile României pe problematica afacerilor europene în domeniul său de competentă;

9. fundamentează si elaborează necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniul său de activitate;

10. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite externe si din fonduri comunitare, în domeniul său de activitate;

11. exercită drepturile si obligatiile statului ca actionar la companiile nationale, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sa, până la finalizarea procesului de privatizare;

12. elaborează si pune în aplicare strategiile de privatizare în domeniul său de activitate si asigură gestionarea întregului proces de privatizare si postprivatizare pentru unitătile de sub autoritatea sa si/sau la care este actionar;

13. aprobă tarifele percepute de institutiile publice din subordine pentru eliberarea de autorizatii si licente, precum si cuantumul redeventelor ce se obtin prin concesionarea infrastructurilor de transport apartinând domeniului public aflate în administrarea sa, potrivit legii;

14. asigură organizarea si dezvoltarea cercetării în domeniul transporturilor si asigură valorificarea acesteia, ca informatii de interes public, prin reglementări tehnice si alte activităti specifice de reglementare, potrivit legii;

15. organizează si finantează activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice si a fondurilor documentare specializate din domeniul transporturilor, participând la sistemul informational national si international;

16. promovează sistemul institutional pentru dezvoltarea pietei libere a transporturilor, asigură conditiile unui mediu concurential în cadrul fiecărui mod de transport, precum si între modurile de transport;

17. elaborează si promovează cadrul legal în vederea stimulării investitiilor în domeniul său de activitate;

18. initiază si negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de conventii, acorduri si alte întelegeri internationale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente si ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniul său de activitate;

19. reprezintă interesele statului în cadrul organismelor internationale, pe baza conventiilor, acordurilor si întelegerilor stabilite, si dezvoltă relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale interesate de domeniul său de activitate;

20. reprezintă interesele statului în cadrul organismelor comunitare, pe baza conventiilor, acordurilor si întelegerilor stabilite, si dezvoltă relatii de colaborare cu entităti din statele membre, în domeniul său de competentă;

21. sustine promovarea intereselor operatorilor economici autohtoni de profil pe pietele internationale;

22. avizează si urmăreste realizarea programelor si proiectelor de constructii si infrastructuri în domeniul său de activitate;

23. asigură administrarea, dezvoltarea si gestionarea infrastructurilor de transport apartinând domeniului public si ale echipamentelor de interes national din sistemul national de transport;


24. asigură tuturor utilizatorilor acces egal si nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public;

25. asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul si mijlocul de transport;

26. sprijină dezvoltarea si functionarea transportului public;

27. stimulează libera initiativă si asigură autonomia transportatorilor;

28. concesionează, în numele statului, bunurile proprietate publică ori privată a statului din domeniul transporturilor;

29. avizează si supune spre aprobare Guvernului metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare si alte tarife care sunt în competenta de aprobare a Guvernului;

30. clasifică infrastructurile de transport în conformitate cu standardele nationale si internationale;

31. stabileste prin norme un mod unitar de prezentare a sistemului informational privind transportul public de persoane, în sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public;

32. elaborează si supune spre aprobare Guvernului schema retelei nationale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasării persoanelor si a mărfurilor între toate localitătile tării, precum si conectarea infrastructurilor nationale de transport la principalele infrastructuri internationale de transport;

33. încheie, în numele statului, contracte de activitate cu compania natională care administrează infrastructura feroviară si contracte de servicii publice cu societătile nationale si/sau cu societătile comerciale care efectuează transport feroviar public de călători;

34. realizează activităti de asigurări de sănătate pentru personalul propriu, pentru personalul institutiilor publice din subordine, al companiilor nationale, societăilor nationale si regiilor autonome de sub autoritatea sa, precum si al societătilor comerciale care desfăsoară activităti în domeniul transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare, cu metroul, pentru membrii de familie ai acestora, precum si pentru pensionarii care au lucrat în transporturi si pentru membrii lor de familie, care folosesc reteaua sanitară proprie;

35. emite certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat de sub autoritatea ori din subordinea sa;

36. emite avize de specialitate pentru obiectivele de investitii finantate integral sau partial de la bugetul de stat, din fonduri comunitare si din credite garantate de stat, precum si pentru lucrările de interes national care sunt finantate din alte surse legal constituite, din domeniul său de activitate;

37. analizează studiile de fezabilitate pentru lucrările din domeniul său de activitate aflate în competenta de aprobare a Guvernului si le prezintă Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes national si locuinte, sustinând necesitatea, oportunitatea si eficienta economică a acestora; participă la promovarea pentru aprobare a lucrărilor avizate, conform legii;

38. poate desemna organisme tehnice specializate pentru: elaborarea si punerea în aplicare a normelor tehnice si a reglementărilor specifice, asigurarea pregătirii profesionale si perfectionării personalului din transporturi, efectuarea certificării si înmatriculării mijloacelor de transport si asigurarea inspectiei si controlului acestora, efectuarea certificării operatorilor economici care desfăsoară activităti de transport, efectuarea certificării personalului cu atributii în domeniul sigurantei transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

39. îndeplineste functia de autoritate de implementare a proiectelor majore de infrastructură din domeniul transporturilor;

40. coordonează programele de asistentă tehnică acordate de Uniunea Europeană si de alte organisme internationale;

41. asigură managementul tipurilor de risc generatoare de situatii de urgentă, care i-au fost repartizate, si îndeplinirea funciilor de sprijin specifice, în conditiile legii;

42. asigură managementul proteciei civile în domeniul său de competentă.

Art. 3. - (1) În exercitarea atributiilor sale, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii colaborează cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritătile publice locale si cu alte organisme interesate.

(2) Pentru îndeplinirea atributiilor care îi revin, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii poate solicita si obtine, fără plata tarifelor, informatii privind date înregistrate în registrul comertului computerizat.

Art. 4. - (1) În calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transporturilor si infrastructurii, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii are următoarele atributii principale, pe care le exercită direct sau prin organisme tehnice specializate, institutii publice subordonate, unităti care functionează sub autoritatea sau în coordonarea sa ori societăti comerciale autorizate:

1. aprobă, potrivit legii, instruciuni si regulamente obligatorii pentru activitătile de transport feroviare, auto, navale si aeriene;

2. coordonează si participă la investigarea incidentelor si accidentelor produse în activitătile de transport si emite reglementări specifice privind raportarea si investigarea tehnică a acestora, în conditiile legii;

3. elaborează, în conditiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale;

4. exercită inspectia de stat privind respectarea reglementărilor interne si internationale în activitătile specifice transporturilor;

5. acordă, pe bază de reciprocitate, dreptul de utilizare cu plată sau gratuit a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii străini;

6. emite norme obligatorii de licentiere si autorizare a operatorilor economici care efectuează sau urmează să efectueze activităti de transport ori activităti specifice sigurantei traficului si stabileste conditiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licentelor, autorizatiilor si certificatelor;

7. stabileste organizarea regională a transporturilor rutiere, feroviare, navale si aeriene;

8. aprobă utilizarea spatiului aerian, cu acordul organelor abilitate ale Ministerului Apărării Nationale si ale Ministerului Administratiei si Internelor;

9. exercită activitatea de registru, de inspectie de stat si de control în transporturi;

10. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat, din fonduri comunitare, si a resurselor din credite interne si externe, al stadiului executării fizice a lucrărilor de infrastructură din domeniul său de activitate si al calitătii acestora;

11. emite norme obligatorii de atestare, certificare, licentiere si brevetare a personalului care lucrează în transporturi sau care concură la siguranta traficului si stabileste conditiile de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licentelor ori brevetelor acordate;

12. emite norme obligatorii de sigurantă a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum si în transportul multimodal si combinat si supraveghează respectarea acestora;

13. autorizează functionarea porturilor, aeroporturilor civile, gărilor si a autogărilor;

14. emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase;

15. certifică starea tehnică a mijloacelor de transport, în conformitate cu reglementările nationale si conventiile si acordurile internationale la care România este parte;


16. asigură certificarea si omologarea de tip sau individuală a mijloacelor de transport;

17. gestionează frecventele de comunicatii alocate;

18. emite norme si asigură prin reteaua sanitară proprie asistenta medicală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si controlul sanitar-veterinar specific tuturor modurilor si activitătilor de transport si emite autorizatii sanitar-veterinare în toate cazurile în care legea îi recunoaste acest drept;

19. propune Guvernului, cu avizul Ministerului Apărării Nationale, închiderea unor linii de cale ferată nerentabile sau mentinerea în exploatare a liniei respective si regimul exploatării acesteia;

20. emite reglementări specifice privind certificarea agentilor aeronautici civili si asigură eliberarea, prelungirea valabilitătii, validarea, echivalarea, modificarea, limitarea, suspendarea si revocarea documentelor de certificare a agentilor aeronautici civili;

21. emite reglementări specifice privind siguranta si securitatea activitătilor aeronautice civile si supraveghează respectarea acestora;

22. emite reglementări specifice obligatorii pentru efectuarea transporturilor aeriene de mărfuri periculoase;

23. asigură organizarea spatiului aerian national, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apărării Nationale;

24. coordonează sistemul de securitate în domeniul aviatiei civile si aprobă sistemele de facilităti aeronautice la nivelul aeroporturilor civile;

25. emite reglementări specifice privind certificarea tehnicii aeronautice si asigură certificarea acesteia;

26. emite reglementări specifice privind certificarea personalului aeronautic civil si asigură eliberarea, prelungirea valabilitătii, validarea, echivalarea, modificarea limitarea, suspendarea si revocarea documentelor de certificare pentru această categorie de personal;

27. asigură organizarea si functionarea serviciilor civile de navigatie aeriană în spatiul aerian al României si autorizează efectuarea zborurilor în spatiul aerian national, în limita competentelor legale;

28. avizează efectuarea de lucrări în zonele supuse servitutilor de aeronautică civilă;

29. asigură certificarea aerodromurilor civile;

30. emite reglementări specifice privind raportarea si investigarea evenimentelor de aviatie civilă, precum si a actelor de interventie ilicită asupra aeronavelor civile;

31. aprobă tarifele percepute de către organismele tehnice specializate, institutiile publice sau operatorii economici, ca urmare a prestării activitătilor pentru care le-au fost delegate competente în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

32. restrictionează operarea aeronavelor civile pe aeroporturile din România sau în spatiul aerian national, după caz, în scopul protectiei mediului;

33. stabileste aeroporturile din România care, în urma derulării activitătilor specifice, au impact semnificativ asupra mediului, în vederea implementării de programe de protectie a mediului, cu avizul ministerului de resort;

34. aprobă, la solicitarea administratorului aeroportului, măsuri speciale pentru operarea aeronavelor civile a căror functionare are impact semnificativ asupra mediului;

35. acordă permisiunea de intrare si de plecare a navelor românesti si străine în/din porturile civile românesti;

36. supraveghează si controlează navigatia în apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul acestora; controlează navele sub pavilion român în apele internationale;

37. stabileste, nominal si pe portiuni, căile nationale navigabile ale României; pentru apele de frontieră va tine seama si de acordurile bilaterale privind regimul frontierei de stat;

38. stabileste regulile de navigatie în marea teritorială, în apele interioare si în porturile românesti, în conformitate cu reglementările nationale si cu acordurile si conventiile internationale la care România este parte; organizează si coordonează sistemele de urmărire a traficului de nave în apele nationale navigabile;

39. acordă dreptul de arborare a pavilionului român sau poate dispune suspendarea ori retragerea acestui drept;

40. emite reglementări cu privire la durata si continutul cursurilor de pregătire, modul de obtinere a brevetelor si certificatelor de capacitate, a documentelor de conformitate, precum si cu privire la anularea sau suspendarea acestora;

41. organizează sistemul de salvare pe mare si pe apele interioare navigabile;

42. stabileste căile navigabile, porturile, radele si bazinele portuare în care pilotajul este obligatoriu;

43. stabileste modul de recrutare, scolarizare si brevetare a pilotilor, precum si efectuarea serviciului de pilotaj maritim si fluvial;

44. stabileste, cu acordul Ministerului Administratiei si Internelor si al organelor de grăniceri, locurile de acostare si de ancorare în afara limitelor porturilor, aflate în apele de frontieră sau în marea teritorială;

45. eliberează, printr-o societate cu clasificare agreată, certificate de clasificare a navei si a echipamentelor acesteia, care atestă buna stare de navigabilitate, în conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care România este parte;

46. stabileste normele tehnice privind constructia si exploatarea navelor;

47. stabileste conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere, metodologia de omologare pentru circulatie a acestora, precum si metodologia de inspectie tehnică periodică;

48. certifică prin omologare, agreare si prin inspectie tehnică periodică, după caz, încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei;

49. autorizează statiile de inspectie tehnică, supraveghează si controlează activitatea acestora si atestă personalul care efectuează inspectia tehnică periodică;

50. autorizează operatorii economici care desfăsoară activităti de reparatii, de întretinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz;

51. stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a produselor si a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, în vederea introducerii acestora pe piată;

52. elaborează norme obligatorii privind clasificarea autovehiculelor destinate transportului de persoane pe categorii de confort;

53. desemnează/acreditează institutii publice subordonate, organisme tehnice specializate si societăti comerciale, autorizate, care să elaboreze si să pună în aplicare normele tehnice si reglementările specifice transportului rutier si să asigure inspectia si controlul tehnic de specialitate;

54. autorizează scolile de conducători auto si centrele de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul de transporturi rutiere, cu exceptia celor care apartin Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Român de Informatii si altor instituii similare;


55. emite norme metodologice privind pregătirea, examinarea si atestarea profesională a lectorilor/formatorilor necesari în procesul de pregătire si de perfectionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere;

56. emite norme privind examinarea medicală si psihologică la angajare si examinarea periodică a personalului cu atributii în siguranta circulatiei rutiere, precum si norme pentru agrearea altor unităti medicale si psihologice în vederea efectuării acestor examinări;

57. emite norme privind evaluarea psihologică obligatorie ce precedă pregătirea teoretică si practică a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere auto si pentru obtinerea certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule si de tramvaie, precum si norme vizând autorizarea laboratoarelor de psihologie ce efectuează aceste evaluări, conform reglementărilor în vigoare;

58. autorizează deplasarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport străine si execută controlul acestei activităti, iar pentru transporturile speciale, strategice, si cu aprobarea Ministerului Apărării Nationale;

59. stabileste, potrivit legii, norme si normative tehnice obligatorii de proiectare, constructii, reparare si exploatare a mijloacelor de transport, a drumurilor, autostrăzilor, porturilor, aeroporturilor, liniilor si statiilor de cale ferată si de metrou, astfel încât acestea să corespundă si nevoilor de apărare; asigură supravegherea aplicării acestor norme si autorizează operatorii economici să efectueze astfel de activităti;

60. stabileste, în conditiile legii, în colaborare cu Ministerul Apărării Nationale si cu Ministerul Administratiei si Internelor, potrivit reglementărilor interne si internationale, norme unitare ale activitătilor de interventie, de căutare si salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum si a vietilor omenesti;

61. asigură buna organizare a activitătilor de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor si a situatiilor de pericol, pentru limitarea sau, după caz, înlăturarea acestora, solicitând, la nevoie, sprijinul altor ministere si organe de stat; coordonează sistemul de securitate în transporturi si activitătile de protectie împotriva actelor de interventie ilicită;

62. controlează respectarea de către detinătorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, conform reglementărilor interne si internationale;

63. coordonează activitătile industriale, de constructii, de cercetare si proiectare, de sănătate, precum si alte activităti specifice transporturilor si zonelor libere;

64. emite norme tehnice pentru constructia, reparatia, întretinerea infrastructurii si a mijloacelor de transport;

65. elaborează programe de pregătire si de perfectionare pentru personalul de sigurantă din transporturi si organizează desfăsurarea acestora;

66. asigură dirijarea navelor în apele nationale navigabile, în conformitate cu reglementările nationale si internationale;

67. editează publicatii de specialitate si de informare specifice domeniilor sale de activitate;

68. emite avizele si aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;

69. monitorizează si verifică întocmirea cadastrului pentru domeniul public al statului aferent infrastructurii de transport;

70. elaborează norme si reglementări specifice în transporturi, cu privire la protectia mediului;

71. aprobă planurile de gestionare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor mărfii;

72. verifică si monitorizează, prin specialistii desemnati în comisiile de evaluare, achizitiile publice ale autorităilor contractante aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului;

73. exercită toate drepturile si obligatiile privind realizarea obiectivului „Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin”, care reveneau Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului potrivit Hotărârii Guvernului nr. 174/2004 pentru aprobarea componentei reprezentantilor părtii române si organizarea activitătii acestora în Comisia mixtă româno-bulgară pentru realizarea obiectivului „Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat- Vidin”.

(2) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

Art. 5. - (1) Ministrul transporturilor si infrastructurii conduce întreaga activitate a aparatului propriu al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si exercită întreaga autoritate asupra unitătilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului.

(2) Ministrul transporturilor si infrastructurii este ordonator principal de credite bugetare.

(3) Ministrul transporturilor si infrastructurii reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tară si din străinătate.

(4) În exercitarea atributiilor sale ministrul transporturilor si infrastructurii emite ordine si instructiuni.

(5) Ministrul transporturilor si infrastructurii este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat si de un subsecretar de stat.

(6) Răspunderile si atributiile secretarilor de stat si ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(7) Ministrul transporturilor si infrastructurii poate delega o parte din atributiile sale secretarilor de stat.

(8) În cazul în care ministrul transporturilor si infrastructurii este în imposibilitate să îsi exercite atributiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atributii, înstiintându-l pe primul-ministru.

Art. 6. - (1) Secretarul general al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii este înalt functionar public, numit în conditiile legii. Acesta asigură stabilitatea functionării ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor functionale între structurile ministerului.

(2) Secretarul general îndeplineste atributiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Secretarul general al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii îndeplineste si alte atributii prevăzute în regulamentul de organizare si functionare al ministerului ori încredintate de ministrul transporturilor si infrastructurii.

(4) În realizarea atributiilor ce îi revin secretarul general al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii este ajutat de 2 secretari generali adjuncti, care sunt înalti functionari publici, numiti în conditiile legii.

Art. 7. - În structura organizatorică a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzută în anexa nr. 1, se organizează si functionează, în subordinea demnitarului, cabinetul ministrului si cabinetele secretarilor de stat.

Art. 8. - (1) În structura organizatorică a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii functionează directii generale, directii si servicii.

(2) În cadrul directiilor generale, prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, se pot organiza directii, servicii, birouri, compartimente, precum si colective temporare, în conditiile legii.

(3) În cadrul directiilor, prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, se pot organiza servicii, birouri, compartimente, precum si colective temporare, în conditiile legii.


(4) Serviciul de informatii clasificate si probleme speciale are în structură Centrul operativ pentru situatii de urgentă.

(5) Numărul maxim de posturi este de 499, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

(6) Personalul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii este compus din functionari publici si din personal angajat cu contract individual de muncă.

(7) Ministrul transporturilor si infrastructurii desemnează, prin ordin, specialisti din cadrul ministerului care să îsi desfăsoare activitatea, corespunzător domeniului lor de competentă, pe lângă structurile specializate ale Uniunii Europene.

Art. 9. - (1) În conditiile legii, în cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si/sau al unitătilor aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea ministerului se pot înfiinta, organiza si functiona unităti de management al proiectului, denumite în continuare UMP, si unităti de coordonare a proiectului, denumite în continuare UCP, conduse de un director de proiect, numit prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe. Finantarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului prevăzute cu această destinatie, în conditiile legii.

(2) Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de organizare si functionare pentru fiecare UMP/UCP si, după caz, numărul de unităti se prevăd în documentele proiectului si sunt preluate ca atare în ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii privind înfiintarea UMP/UCP, conform reglementărilor în vigoare.

(3) Ministrul transporturilor si infrastructurii numeste personalul UMP/UCP si stabileste competentele directorului de proiect.

Art. 10. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Directia generală relatii financiare externe, îndeplineste si atributiile Autoritătii de management pentru Programul operaional sectorial de transport, finantat prin Fondul de coeziune si Fondul european de dezvoltare regională.

Art. 11. - Atributiile directiilor generale, directiilor, serviciilor, birourilor si ale altor compartimente din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

Art. 12. - (1) Unitătile aflate în subordinea, în coordonarea si, respectiv, sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare ale unitătilor din subordinea si din coordonarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, cu exceptia unitătilor pentru care legea prevede altfel.

(3) Statele de functii pentru institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, în conditiile legii.

(4) Conducătorii unitătilor prevăzute la alin. (1) sunt numiti si mandatati să conducă unitătile si sunt eliberati din functie prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, dacă legislatia nu prevede altfel.

Art. 13. - Secretariatul Consiliului interministerial pentru siguranta rutieră este asigurat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Art. 14. - Spatiile si utilitătile detinute de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii în clădirea „Palat C.F.R.” sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 15. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii are în dotare un parc auto stabilit conform reglementărilor în vigoare. Pentru activitătile specifice de inspectie si control, care se desfăsoară pe întreg teritoriul tării, pentru activitătile desfăsurate în cadrul programelor PHARE si pentru transportul delegatiilor, precum si pentru alte activităti specifice, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii are un parc de autovehicule stabilit conform anexei nr. 4.

Art. 16. - Personalul necesar desfăsurării activitătii Ministerului Transporturilor si Infrastructurii este preluat, potrivit legislatiei în vigoare, de la Ministerul Transporturilor. Încadrarea în numărul maxim de posturi si în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 17. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. - Litera g) a punctului II al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 27 ianuarie 2009, se modifică si va avea următorului cuprins:

„g) avizează documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii publice de interes national din competenta de aprobare a Guvernului, potrivit reglementărilor legale în vigoare.”

Art. 19. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 25 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, litera h) a punctului II al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 27 ianuarie 2009, precum si orice alte prevederi contrare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mariana Nedelcu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 februarie 2009.

Nr. 76.

 


ANEXA Nr. V)

Numărul maxim de posturi = 499. exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 


* Se organizează la nivel de serviciu

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

 

A. UNITĂTILE

care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si care se finantează de la bugetul de stat

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

1.

Aeroclubul României

Bugetul de stat

Bucuresti

 

NOTĂ:

Unitatea de la nr. crt. 1 poate utiliza un număr maxim de 327 de posturi.

 

B. UNITĂTILE

care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si care se finantează din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

1.

Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucuresti

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Bucuresti

2.

Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucuresti

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Bucuresti

3.

Spitalul Clinic Căi Ferate Iasi

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Iasi, judetul Iasi

4.

Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Cluj-Napoca, judetul Cluj

5.

Spitalul Clinic Căi Ferate Timisoara

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Timisoara, judetul Timis

6.

Spitalul General Căi Ferate Ploiesti

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Ploiesti, judetul Prahova

7.

Spitalul General Căi Ferate Galati

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Galati, judeul Galati

8.

Spitalul Clinic Căi Ferate Constanta

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Constanta, judetul Constanta

9.

Spitalul General Căi Ferate Brasov

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Brasov, judetul Brasov

10.

Spitalul General Căi Ferate Pascani

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Pascani, judetul Iasi

11 .

Spitalul General Căi Ferate Simeria

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Simeria,

judetul Hunedoara

12.

Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Oradea, judetul Bihor

13.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Craiova, judetul Dolj

14.

Spitalul General Căi Ferate Sibiu

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Sibiu, judetul Sibiu

15.

Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti

 

NOTĂ:

Unitătile prevăzute la nr. crt. 1-15 pot utiliza pentru activitătile specifice cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea si finantarea unor unităti sanitare, cu modificările si completările ulterioare, un număr maxim de 2.975 de posturi si pot primi transferuri de la bugetul de stat. Numărul maxim de posturi care pot fi finantate de la bugetul de stat se stabileste pentru fiecare unitate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.


 

C. UNITĂTILE*)

care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si care se finantează din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

1.

Clubul Sportiv „Rapid”

Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii

Bucuresti

2.

Agentia Română de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM

Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii

Constanta, judetul Constanta

3.

Scoala Superioară de Aviatie Civilă

Venituri proprii si alocatii de la bugetul de stat, în conditiile legii

Bucuresti

4.

Agentia de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii

Bucuresti


*) Numărul maxim de posturi pentru unitatea de la nr. crt. 1 este de 93, pentru unitatea de la nr. crt. 2 este de 145, pentru unitatea de la nr. crt. 3 este de 120, iar pentru cea de la nr. crt. 4 este de 264.

 

D. UNITĂTILE care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

1.

Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

Venituri proprii

Constanta, judetul Constanta

2.

Autoritatea Navală Română

Venituri proprii

Constanta, judetul Constanta

3.

Autoritatea Feroviară Română - AFER

Venituri proprii

Bucuresti

4.

Autoritatea Rutieră Română - ARR

Venituri proprii

Bucuresti

5.

Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER

Venituri proprii

Bucuresti

 

E. UNITĂTILE care functionează în coordonarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Localitatea

1.

Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Bucuresti

 

F. UNITĂTILE*)

care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Localitatea

1.

Societatea Natională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A.

Bucuresti

2.

Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

Bucuresti

3.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă” - S.A.

Bucuresti

4.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A.

Bucuresti

5.

Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F.” - S.A.

Bucuresti

6.

Societatea Feroviară de Turism „S.F.T. - C.F.R.” - S.A.

Bucuresti

7.

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex” - S.A.

Bucuresti

8.

Compania Natională „Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti” - S.A.

Otopeni, judetul Ilfov

9.

Societatea Natională „Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu” - S.A.

Bucuresti

10.

Societatea Natională „Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta” - S.A.

comuna Mihail Kogălniceanu, judetul Constanta

11 .

Societatea Natională „Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia” - S.A.

Timisoara, judetul Timis

12.

Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

Bucuresti

13.

Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”

Bucuresti

14.

Societatea Comercială „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.

Otopeni, judetul Ilfov

15.

Compania Natională „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

Constanta, judetul Constanta

16.

Compania Natională „Administratia Canalelor Navigabile” - S.A.

Constanta, judetul Constanta

17.

Compania Natională de Radiocomunicatii Navale „Radionav” - S.A.

Constanta, judetul Constanta

18.

Regia Autonomă „Administratia Fluvială a Dunării de Jos”

Galati, judetul Galati

19.

Compania Natională „Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A.

Galati, judetul Galati

20.

Compania Natională „Administratia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A.

Giurgiu, judetul Giurgiu

21.

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Bucuresti

22.

Regia Autonomă „Registrul Auto Român”

Bucuresti

23.

Regia Autonomă „Administratia Zonei Libere Sulina”

Sulina, judetul Tulcea

24.

Societatea Comercială „Maritime Training Centre Television” - S.A. Constanta

Constanta, judetul Constanta

25.

Societatea Comercială „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” - S.A.

Bucuresti

26.

Societatea Comercială „Antrepriza de Lucrări Drumuri si Poduri Bacău” - S.A.

Bacău, judetul Bacău

27.

Societatea Comercială „Stard” - S.A.

Fetesti, judetul Constanta

28.

Societatea Comercială „Via Star” - S.A.

Bucuresti

29.

Societatea Comercială de Dragaj pe Dunăre „Fluvdrag” - S.A. Giurgiu

Giurgiu, judetul Giurgiu


*) Unitătile prevăzute la nr. crt. 26-29 sunt cuprinse în programul de privatizare al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.


 

ANEXA Nr. 3

 

SPATIILE

detinute de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii în clădirea „Palat C.F.R.”

 

 

 

 

 

 

Administrator

Nivelurile

Suprafata construită

- m2 -

Suprafata utilă

- m2 -

Suprafata comună

- m2 -

Total suprafată detinută

- m2 -

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Subsol

710,52

509,86

144,34

654,20

Parter

689,74

451,40

183,67

635,07

Mezanin

1.277,36

813,87

362,23

1.176,10

Etajul I

5.821,87

3.972,40

1.387,95

5.360,35

Etajul II

5.627,74

3.934,27

1.247,34

5.181,61

Etajul III

891,37

617,10

203,61

820,71

Total

 

15.018,60

10.298,90

3.529,14

13.828,04

 

ANEXA Nr. 4

 

PARCUL AUTO

pentru activităti specifice

 

Nr. crt.

Activitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim (bucăti)

Consumul maxim de carburanti/autovehicul

(litri/lună)

1.

Inspectie si control

Autoturism

27

450

2.

Transport delegatii

Autovehicul pentru transport persoane

4

450

3.

Program PHARE

Autoturism Autoturism de teren

3

450

4.

Unitate de finantare si implementare programe comunitare

Autoturism

6

450

5.

Aprovizionare

Autovehicul pentru transport de marfă

5

450

 

NOTĂ:

Pentru transportul demnitarilor si parcul comun, numărul de autoturisme se stabileste potrivit Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.


 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Sorin Sergiu Chelmu, secretar general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere Cererea domnului Sorin Sergiu Chelmu, secretar general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, privind încetarea raportului de serviciu, prin acordul părtilor, înregistrată sub nr. 5/1.057 din 11 februarie 2009,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează, la cerere, raportul de serviciu al domnului Sorin Sergiu Chelmu, secretar general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 12 februarie 2009.

Nr. 211.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind promovarea temporară a domnului Miron Moldovan în functia publică de secretar general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere Avizul favorabil nr. 1.881.683 din 10 februarie 2009 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru exercitarea de către domnul Miron Moldovan, cu caracter temporar, pentru maximum 6 luni, a functiei publice de secretar general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 92 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Miron Moldovan se promovează temporar, pe o perioadă de maximum 6 luni, în functia publică de secretar general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 12 februarie 2009.

Nr. 212.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.339/2008 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.595 din 9 februarie 2009 al Administratiei Fondului pentru Mediu,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

ministrul mediului emite prezentul ordin.

Art. I. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.339/2008 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 3 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

 

Bucuresti, 10 februarie 2009.

Nr. 90.

 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

privind stabilirea perioadei de organizare a primei sesiuni de depunere a cererilor de finantare pentru anul 2009 în cadrul Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti, instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2007

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.555 din 9 februarie 2009 al Administratiei Fondului pentru Mediu, în baza prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii în localităti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 343/2007, în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

ministrul mediului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile pct. V.1 din Ghidul de finantare a Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.166/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 26 iulie 2007, cu modificările ulterioare, în anul 2009 perioada de organizare a primei sesiuni de depunere a cererilor de finantare în cadrul Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti, instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 343/2007, se stabileste prin ordin al ministrului mediului, la o dată ulterioară publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

 

Bucuresti, 10 februarie 2009.

Nr. 91.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.