MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 73/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 73             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 6 februarie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 104 din 20 ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            58. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

            59. - Hotărâre privind modificarea raportului de serviciu al prefectului judetului Olt, domnul Nicolae Stefan, prin transferarea, la cerere, într-o functie publică vacantă în cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Sigurana Alimentelor - Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor a Judetului Olt

 

            60. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Olt de către domnul Sarpe Daniel

 

            61. - Hotărâre privind încetarea exercitării functiei publice de subprefect al judetului Botosani de către domnul Mihai Corneliu

 

            62. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de către doamna Afrăsinei Viorica

 

            63. - Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului judetului Covasna, domnul Banu Gheorghe Dorel, prin acordul părtilor

 

            64. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Stănisteanu Sergiu Norut din functia publică de secretar general al Ministerului Mediului în functia publică de subprefect al judetului Giurgiu

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            197. - Decizie pentru numirea domnului Alexandru Pătruti în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            5. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Sigurana Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare în cadrul activitătii de neutralizare a deseurilor de origine animală

 

            32/137. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axelor prioritare Accesibilitate, Mediu si Dezvoltare Economică si Socială, pentru proiecte finantate în cadrul primului apel de proiecte pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 104

din 20 ianuarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei, exceptie ridicată din oficiu de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală în dosarele nr. 398/116/2008, nr. 2.173/122/2007, nr. 4.175/97/2007, nr. 506/116/2008, nr. 7.777/62/2007, nr. 59/40/2008, nr. 4.949/111/2007, nr. 5.999/1/2008, nr. 3.376/109/2007, nr. 593/98/2008 si nr. 653/109/2008.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 2.301D/2008 - 2.311D/2008, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea dispune, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, conexarea dosarelor nr. 2.302D/2008 - 2.311D/2008 la Dosarul nr. 2.301D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public, considerând că sunt înfrânte prevederile constitutionale ale art. 115 alin. (4) si (6) si ale art. 21 alin. (3), pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierile pronuntate în dosarele nr. 398/116/2008, nr. 2.173/122/2007, nr. 4.175/97/2007, nr. 506/116/2008, nr. 7.777/62/2007, nr. 59/40/2008, nr. 4.949/111/2007, nr. 5.999/1/2008, nr. 3.376/109/2007, nr. 593/98/2008 si nr. 653/109/2008, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei.

Exceptia a fost ridicată, din oficiu, de instanta de judecată cu ocazia solutionării unor recursuri formulate împotriva unor sentinte pronuntate de sectiile civile ale tribunalelor în cauze având ca obiect „drepturi bănesti”.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 115 alin. (4) si (6) si art. 21 alin. (3), pentru următoarele motive:

1. Dispozitiile art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 sunt neconstitutionale prin raportare la prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutie, deoarece nu există o situatie extraordinară legată de competenta de solutionare a cauzelor a cărei reglementare să nu poată fi amânată. Aceste dispozitii de lege cuprind norme de procedură referitoare la competenta de solutionare a cauzelor în primă instantă si în recurs; or, aspectele si implicatiile financiare legate de punerea în executare a hotărârilor judecătoresti nu îsi pot găsi o solutie în aceste norme, indiferent dacă acestea sunt legiferate pe calea unei proceduri legislative obisnuite sau de urgentă. Nici unificarea practicii judiciare nu poate fi realizată prin simpla schimbare a competentei de solutionare a cauzelor, ci doar prin mijloace procedurale specifice puse la dispozitia judecătorului de Codul de procedură civilă, legea de organizare judecătorească si regulamentul de organizare si functionare a instantelor judecătoresti. Astfel, art. 329 din Codul de procedură civilă, reglementând institutia recursului în interesul legii, dă dreptul procurorului general si colegiilor de conducere ale curtilor de apel să solicite Înaltei Curti de Casatie si Justitie să se pronunte asupra chestiunilor de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecătoresti, pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitară a legii pe întreg teritoriul României. În ceea ce priveste drepturile salariale ale personalului din sistemul justitiei, instanta supremă s-a pronuntat deja prin mai multe decizii date de Sectiile Unite în temeiul art. 329 din Codul de procedură civilă.

2. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 este neconstitutională, deoarece a nesocotit limitele prevăzute de art. 115 alin. (6) din Constitutie, prin efectele păgubitoare asupra unei institutii fundamentale a statului, Înalta Curte de Casatie si Justitie. Astfel, desi scopul declarat al ordonantei este reglementarea anumitor aspecte financiare în sistemul justitiei, dispozitiile acesteia cuprind norme de procedură civilă referitoare la competenta de solutionare în primă instantă si în recurs a cererilor ce au ca obiect acordarea unor drepturi salariale. Or, normele de competentă nu oferă nicio solutie aspectelor financiare legate de punerea în executare a hotărârilor judecătoresti, dar, prin reglementarea oferită, afectează grav Înalta Curte de Casatie si Justitie prin supradimensionarea activitătii, consecintele pe termen lung repercutându-se asupra celeritătii si calitătii actului de justitie.

3. Interventia Guvernului prin această ordonantă de urgentă contravine art. 21 alin. (3) din Constitutie, în conditiile supraîncărcării instantei supreme, care nu are o sectie specializată în solutionarea litigiilor de muncă.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 sunt neconstitutionale, deoarece nu satisfac exigentele prevederilor constitutionale ale art. 115 alin. (4) si (6) si art. 21 alin. (3).

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Desi Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 20 iunie 2008, în ansamblul său, în realitate, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum reiese din motivarea acesteia, îl constituie numai dispozitiile art. I si II din ordonantă.

Astfel, textele de lege asupra cărora urmează să se pronunte Curtea Constitutională au următorul cuprins:

„Art. I. - (1) Cererile având ca obiect acordarea unor drepturi salariale, formulate de personalul salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si potrivit Ordonantei Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările ulterioare, sunt solutionate, în primă instantă, de curtile de apel.

(2) Recursul împotriva hotărârilor pronuntate în primă instantă de curtile de apel se judecă de Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. II. - (1) Dispozitiile art. I se aplică si proceselor în curs de judecată, având ca obiect solutionarea cererilor privind acordarea unor drepturi salariale formulate de personalul din sistemul justitiei, începute sub legea anterioară.

(2) Cauzele prevăzute la alin. (1) aflate în curs de judecată în fond la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă vor fi trimise de îndată spre solutionare curtilor de apel, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.

(3) Recursurile împotriva hotărârilor pronuntate cu privire la cererile prevăzute la alin. (1) aflate pe rolul curtilor de apel la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se trimit de îndată la Înalta Curte de Casatie si Justitie, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii de lege, instanta supremă invocă înfrângerea prevederilor art. 115 alin. (4) si (6) si art. 21 alin. (3) din Constitutie, potrivit cărora:

- Art. 115 alin. (4) si (6): „(4) Guvernul poate adopta ordonante de urgentă numai în situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligatia de a motiva urgenta în cuprinsul acestora. [...]

(6) Ordonantele de urgentă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constitutionale, nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertătile si îndatoririle prevăzute de Constitutie, drepturile electorale si nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică.”;

- Art. 21 alin. (3): „Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.”

Examinând sustinerile autorului exceptiei, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată în sensul si pentru motivele ce se vor arăta în continuare.

Astfel cum rezultă din nota de fundamentare care însoteste Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008, existenta situatiei extraordinare, de care textul constitutional conditionează posibilitatea Guvernului de a recurge la această modalitate de delegare legislativă, este justificată, în primul rând, de „faptul că justitia trebuie să reprezinte un factor esential de echilibru si stabilitate socială într-un stat de drept si că în realizarea deplină a acestui rol se impun o unificare a practicii judiciare si o asigurare a stabilitătii raporturilor juridice, inclusiv în domeniul stabilirii drepturilor salariale ale personalului din sistemul justitiei”, de asemenea, de „necesitatea asigurării unui cadru unitar privind administrarea fondurilor în domeniul justitiei” si de „imperativul identificării de noi resurse financiare în vederea îmbunătătirii capacitătii administrative a instantelor si parchetelor”. Totodată se mai arată că s-au luat în considerare „dificultătile întâmpinate până în prezent în ceea ce priveste executarea hotărârilor judecătoresti având ca obiect drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sistemul justitiei”, precum si „consecintele negative pe care le presupune pentru bugetul de stat întârzierea identificării unor solutii eficiente pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoresti având ca obiect solutionarea cererilor privind acordarea unor drepturi salariale formulate de personalul din sistemul justitiei”. În fine, se are în vedere si „faptul că întârzierea adoptării unor măsuri legislative conduce la crearea unor diferentieri cu privire la modalitatea de stabilire si la cuantumul drepturilor salariale acordate în temeiul hotărârilor judecătoresti pronuntate în domeniul stabilirii drepturilor salariale ale personalului din sistemul justitiei”.

Curtea observă că aceste elemente cuprinse în nota de fundamentare nu sunt de natură să justifice adoptarea ordonantei de urgentă, în conditiile stabilite de art. 115 alin. (4) teza întâi din Constitutie. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 nu a fost motivată de necesitatea unei situatii extraordinare a cărei reglementare nu putea fi amânată, ci a fost impusă de diverse situatii cu implicatii financiare legate de punerea în executare a hotărârilor judecătoresti. Aceste aspecte ce tin de oportunitatea adoptării reglementării nu îsi pot găsi însă solutionarea în modificarea unor norme ce reglementează competenta în primă instantă si în recurs.

Mai mult, niciunul dintre obiectivele Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 nu este susceptibil de a fi atins prin măsura schimbării de competentă, adică prin derogare de la dreptul comun în materia litigiilor de muncă, în domeniul actiunilor privind valorificarea drepturilor salariale ale personalului din justitie. Din această perspectivă, interventia legiuitorului delegat pentru schimbarea competentei de judecată, numai pentru o categorie de litigii, în vederea unificării practicii, nu se justifică. De altfel, unificarea practicii priveste întreaga jurisprudentă, iar nu numai o categorie de cauze ale personalului din sistemul justitiei. Singurul instrument procedural prin care se asigură unificarea practicii judiciare, pornind de la obligativitatea dezlegării date problemelor de drept de către instanta supremă, este recursul în interesul legii, reglementat prin art. 329 din Codul de procedură civilă.

De asemenea, Curtea constată că dispozitiile art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008, reglementând modificarea competentei de solutionare a litigiilor având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sistemul justitiei, înfrâng si prevederile art. 115 alin. (6) din Constitutie, deoarece afectează regimul unei institutii fundamentale a statului, Înalta Curte de Casatie si Justitie, al cărei statut constitutional este prevăzut de prevederile art. 126 alin. (4) din Constitutie, potrivit cărora „Compunerea Înaltei Curti de Casatie si Justitie si regulile de functionare a acesteia se stabilesc prin lege organică”.

În continuare, Curtea retine că stabilirea în competenta instantei supreme a solutionării recursurilor împotriva hotărârilor pronuntate de curtile de apel în primă instantă are ca efect extinderea sferei sale de competentă si supradimensionarea activitătii acesteia, în conditiile în care, potrivit Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare, nu functionează în cadrul Înaltei Curti de Casatie si Justitie o sectie specializată în solutionarea conflictelor si litigiilor de muncă.

În fine, Curtea constată că dispozitiile ordonantei de urgentă deduse controlului nu satisfac nici exigentele art. 21 alin. (3) din Constitutie în ceea ce priveste solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, întrucât supradimensionarea activitătii instantei supreme are repercusiuni asupra judecării cu celeritate a cauzelor, afectând grav calitatea actului de justitie.

Având în vedere argumentele expuse, Curtea retine că nerespectarea normelor constitutionale ale art. 115 alin. (4) si (6) si art. 21 alin. (3) atrage si înfrângerea prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (5), potrivit cărora, „În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie”.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată, din oficiu, de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală în Dosarele nr. 398/116/2008, 2.173/122/2007, 4.175/97/2007, 506/116/2008, 7.777/62/2007, 59/40/2008, 4.949/111/2007, 5.999/1/2008, 3.376/109/2007, 593/98/2008 si 653/109/2008 si constată că dispozitiile art. I si II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei sunt neconstitutionale.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 ianuarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art.1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 120.000 euro pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate pacientului Dimulescu Daniel, în vârstă de 31 de ani, din municipiul Bucuresi, aleea Râul Sadului nr. 6, bl. R7, sc. 1, ap. 1, sectorul 4.

(2) Suma prevazută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

- Ministerul Sănătătii va aloca suma de 60.000 euro;

- Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va aloca suma de 60.000 euro.

(3) Ajutorul se acordă în lei si se suportă atât din bugetul Ministerului Sănătătii, prin Directia de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, cât si din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia de Muncă si Protectie Socială a Municipiului Bucuresti, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate va fi transferată de Directia de Muncă si Protectie Socială a Municipiului Bucuresti Directiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate revin Ministerului Sănătătii, prin Directia de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează: Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 5 februarie 2009.

Nr. 58.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea raportului de serviciu al prefectului judetului Olt, domnul Nicolae Stefan, prin transferarea, la cerere, într-o functie publică vacantă în cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor a Judetului Olt

 

Având în vedere Cererea domnului Nicolae Stefan, prefect al judetului Olt, înregistrată cu nr. 15.658/2009, în baza prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 90 alin. (1) lit. b) si alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Raportul de serviciu al prefectului judetului Olt, domnul Nicolae Stefan, se modifică prin transfer, la cerere, într-o functie publică vacantă în cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare s i pentru Siguranta Alimentelor - Directia Sanitar-Veterinară i pentru Siguranta Alimentelor a Judetului Olt.


Art. 2. - Transferul prevăzut la art. 1 va opera de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Functia publică vacantă în care va fi transferat domnul Nicolae Stefan se stabileste în conformitate cu prevederile legii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul interimar al administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 5 februarie 2009.

Nr. 59.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Olt de către domnul Sarpe Daniel

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Sarpe Daniel exercită, cu caracter temporar, functia publică de prefect al judetului Olt până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul interimar al administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 5 februarie 2009.

Nr. 60.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării functiei publice de subprefect al judetului Botosani de către domnul Mihai Corneliu

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea functiei publice de subprefect al judetului Botosani de către domnul Mihai Corneliu.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul interimar al administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 5 februarie 2009.

Nr. 61.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de către doamna Afrăsinei Viorica

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Afrăsinei Viorica exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Botosani până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul interimar al administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 5 februarie 2009.

Nr. 62.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului judetului Covasna, domnul Banu Gheorghe Dorel, prin acordul părtilor

 

Având în vedere prevederile art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Raportul de serviciu al subprefectului judetului Covasna, domnul Banu Gheorghe Dorel, încetează prin acordul părtilor.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul interimar al administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 5 februarie 2009.

Nr. 63.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Stănisteanu Sergiu Norut din functia publică de secretar general al Ministerului Mediului în functia publică de subprefect al judetului Giurgiu

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Stănisteanu Sergiu Norut i se aplică mobilitatea din functia publică de secretar general al Ministerului Mediului în functia publică de subprefect al judetului Giurgiu.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul interimar al administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 5 februarie 2009.

Nr. 64.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Alexandru Pătruti în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru Pătruti se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 5 februarie 2009.

Nr. 197.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare în cadrul activitătii de neutralizare a deseurilor de origine animală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 48.411 din 12 august 2008, întocmit de Directia generală de inspectii si coordonare PIF din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) si ale art. 40 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deseurilor de origine animală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare în cadrul activitătii de neutralizare a deseurilor de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 si 822 bis din 12 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 5a) la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor va avea următorul cuprins:

 


„ANEXA Nr. 5a)*)

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

Document de miscare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman

Partea I: Original - exemplarul destinatarului

(Trebuie să se păstreze la destinatar 2 ani.)


*) Anexa nr. 5a) este reprodusă în facsimil.

 


2. Anexa nr. 5b) la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 5b)*)

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

Document de miscare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman

Partea II: Copia transportatorului (Trebuie păstrată de transportator 2 ani.)

 

Anexa nr. 5c) la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 5c)*)

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

Document de miscare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman

Partea III: Copia primitorului pentru a fi retransmisă expeditorului (Trebuie retransmisă expeditorului si păstrată de acesta 2 ani.)

 


4. Anexa nr. 5d) la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 5d)*)

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

Document de miscare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman

Partea IV: Matca (Rămâne la expeditor. Se păstrează împreună cu Partea III după receptionarea acesteia.)

 

Art. II. - Documentele de miscare care sunt în circulatie în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 80/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare în cadrul activitătii de neutralizare a deseurilor de origine animală, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 si 822 bis din 12 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se utilizează până la epuizarea acestora, conform seriilor alocate de Directia generală sanitară veterinară, dar nu mai târziu de 1 iunie 2009.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2009.

Nr. 5.


*) Anexele sunt reproduse în facsimil.


 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

Nr. 32 din 26 ianuarie 2009

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 137 din 23 ianuarie 2009

 

ORDIN

privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axelor prioritare Accesibilitate, Mediu si Dezvoltare Economică si Socială, pentru proiecte finantate în cadrul primului apel de proiecte pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 7 si 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, ale art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, art. 49-53 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.083/2006 în care se stabilesc prevederile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională si prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului Operational de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013,

în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 6, 8, al art. 19 alin. (2) si al art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - În cadrul primului apel de proiecte pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 sunt eligibile numai acele activităti din cadrul axelor prioritare Accesibilitate, Mediu, Dezvoltare Economică si Socială care nu presupun investitii, ci doar activităti ca: strategiile, studiile, seminariile, schimburile de experientă care să stea la baza creării si consolidării unor parteneriate viabile, concretizate în proiecte posibil de finantat ulterior din program.

Art. 2. - Prin prezentul ordin sunt reglementate categoriile de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axelor prioritare Accesibilitate, Mediu si Dezvoltare Economică si Socială, pentru proiecte finantate în cadrul primului apel de proiecte, lansat în anul 2008, pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, denumit în continuare Programul.

Art. 3. - (1) Cheltuielile efectuate în conditiile stabilite pentru axele prioritare mentionate la art. 1 sunt considerate eligibile de la data intrării în vigoare a contractului-cadru de finantare semnat între Autoritatea de management si Partenerul lider de proiect.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cheltuielile pentru pregătirea proiectelor sunt eligibile de la data de 18 decembrie 2007 inclusiv (data aprobării Programului prin Decizia Comisiei Europene nr. 6.331/2007), în limita a maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectul finantat.

Art. 4. - (1) Cheltuielile de pregătire a proiectelor sunt considerate cheltuielile privind:

a) întâlniri între partenerii proiectului, în scopul dezvoltării proiectului:

1. cheltuieli de transport;

2. cheltuieli pentru cazare (în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională aplicabilă institutiilor publice);

3. cheltuieli pentru traducerea în timpul întâlnirilor (interpretariat);

4. cheltuieli pentru diurnă (în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională aplicabilă institutiilor publice);

5. servicii de catering (în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională aplicabilă institutiilor publice);

b) consultantă, studii, asistentă tehnică si traducerea documentelor:

1. cheltuieli cu consultanta pentru pregătirea proiectelor, în măsura în care valoarea maximă cumulată a acestor cheltuieli nu depăseste 1% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului finantat, dar nu mai mult de 10.000 euro;

2. cheltuieli pentru traducerea documentelor;

c) taxe:

1. TVA aferentă cheltuielilor de pregătire ale proiectului, cu conditia să nu fie recuperabilă din alte surse;

2. cheltuieli cu alte taxe (taxe notariale, taxe de transport, taxe de eliberare a unor documente).

(2) Cheltuielile de pregătire nu pot fi declarate ulterior de către un beneficiar ca fiind cheltuieli de implementare (efectuate de la data intrării în vigoare a contractului-cadru de finantare).

Art. 5. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contributiile salariale, suportate de angajat si angajator, pentru personalul angajat de către organizatiile partenere în proiect, cu atributii în procesul de gestionare a proiectului, conform fiselor de prezentă/fiselor de post, astfel cum sunt descrise în cererea de finantare.

(2) Salariile ce pot fi decontate în cadrul proiectelor sunt aferente numai personalului încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu fractiune de normă ori cu normă întreagă de lucru, având atributii în procesul de gestionare a proiectului, si nu pot depăsi nivelul practicat în organizatia respectivă.

(3) Pentru personalul care este implicat partial în gestionarea proiectului se vor deconta doar cheltuielile efectuate pentru timpul efectiv lucrat în cadrul proiectului, conform fiselor de prezentă/fiselor de post.


(4) Timpul de muncă alocat proiectului nu poate depăsi durata normală de lucru, conform prevederilor legislatiei în vigoare.

(5) Cheltuielile de personal, inclusiv contributiile salariale suportate de către angajat si angajator, nu sunt eligibile în cazul functionarilor publici care derulează activităti în implementarea proiectului, conform legislatiei în vigoare.

Art. 6. - Cheltuielile efectuate de personalul cu atributii în implementarea proiectelor, cu ocazia deplasărilor, pentru transport, cazare, diurnă sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea acestora pentru derularea implementării proiectului si sunt în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională aplicabilă institutiilor publice.

Art. 7. - Categoriile de cheltuieli eligibile pentru prestarea de servicii necesare implementării proiectelor sunt următoarele:

1. cheltuielile pentru consultantă financiară, contabilă, fiscală si juridică, cheltuielile pentru expertiza tehnică, precum si cele legate de managementul proiectului, doar dacă sunt direct legate de operatiunea finantată si sunt necesare pentru implementarea acesteia;

2. cheltuielile pentru efectuarea de studii, în concordantă cu obiectivele proiectului supus finantării;

3. cheltuieli pentru pregătirea documentatiei de atribuire si pentru managementul derulării procedurilor de achizitii publice, conform legislatiei în vigoare;

4. cheltuielile privind achizitionarea serviciilor de audit independent, necesare implementării proiectelor, în functie de complexitatea proiectului, fără a depăsi 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului finantat si doar în cazul în care auditul independent este solicitat de Autoritatea de management;

5. cheltuieli pentru traducere;

6. cheltuieli de organizare pentru evenimente, reuniuni, întâlniri de lucru, sesiuni de instruire;

7. cheltuieli pentru achizitia de servicii informatice si de comunicatii, actualizarea si dezvoltarea aplicatiilor informatice si a paginilor web;

8. cheltuielile de informare si publicitate: panouri publicitare, postere, brosuri, pliante, reclame media, materiale promotionale, conferinte de presă, conform Manualului de identitate vizuală a Programului si prevederilor acordului de parteneriat încheiat între Partenerul lider de proiect si ceilalti parteneri si între Partenerul lider de proiect si Autoritatea de management.

Art. 8. - (1) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achizitia de active fixe corporale strict necesare implementării proiectului se includ: cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente IT, aparatură birotică, mobilier, echipamente si periferice de calcul, echipamente de aer conditionat si orice alte echipamente specifice necesare.

(2) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achizitia de active fixe necorporale strict necesare implementării proiectului se includ cheltuielile pentru achizitia de aplicatii informatice, brevete, licente, software.

(3) Toate echipamentele trebuie să îndeplinească conditiile cerute prin proiect si trebuie să fie în conformitate cu principiul eficientei economice.

Art. 9. - (1) În categoria cheltuielilor generale de administratie se includ: cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului; plata utilitătilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază, telefon, fax, servicii postale, curierat rapid si internet, consumabile si rechizite; cheltuielile efectuate pentru achizitionarea materialelor si serviciilor de întretinere a sediului.

(2) Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile dacă sunt îndeplinite anumite conditii:

a) valoarea totală a acestor cheltuieli nu poate depăsi 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

b) respectă metoda de calcul pro-rata pentru determinarea cheltuielilor de administratie direct generate de proiect, conform indicatiilor Autoritătii de management;

c) alocarea cheltuielilor generale de administratie trebuie să fie transparentă si plauzibilă; calculul cheltuielilor generale de administratie trebuie să fie bine documentat si revizuit periodic, trebuie să provină din proiect sau să aibă o corelatie clară cu scopul proiectului. Ratele costurilor trebuie să fie bazate pe cheltuieli deja plătite, care să se reflecte atât în calculul costurilor, cât si în contabilitate.

Art. 10. - (1) Sunt eligibile comisioanele bancare pentru tranzactiile financiare transnationale.

(2) Sunt eligibile cheltuielile cu comisioanele bancare la deschiderea si administrarea conturilor separate necesare pe perioada implementării proiectului.

(3) Taxele notariale strict necesare pentru depunerea cererii de finantare si implementarea proiectului sunt eligibile.

(4) Taxele de participare la diverse evenimente (sesiuni de pregătire, conferinte, seminarii) sunt eligibile, cu conditia ca evenimentele respective să fie necesare implementării proiectului.

(5) Taxele de transport (taxa de drum, taxa de bac, taxa de pod) sunt eligibile cu conditia ca acestea să fie strict necesare implementării proiectului.

(6) TVA este eligibilă dacă:

a) nu este recuperabilă prin orice alte mijloace;

b) este identificată clar în propunerea de proiect.

(7) Exceptie de la prevederile alin. (6) constituie TVA aferentă cheltuielilor generale de administratie, calculate pe bază de pro-rata, pentru acei beneficiari care desfăsoară atât operatiuni cu drept de deducere, cât si operatiuni fără drept de deducere.

Art. 11. - Prezentul ordin se aplică si proiectelor strategice pentru care sunt eligibile numai acele activităti din cadrul axelor prioritare Accesibilitate, Mediu, Dezvoltare Economică si Socială care nu presupun investitii, ci doar activităti ca: strategiile, studiile, seminariile, schimburile de experientă.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.