MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 923/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 923         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 decembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Hotărârea nr. 37 din 26 noiembrie 2009 referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 22 noiembrie 2009 si la confirmarea rezultatelor acestuia

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.613. - Hotărâre privind aprobarea diferentierii pe zone geografice si localităti a indemnizatiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. 11/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.585. - Ordin al ministrului sănătătii, interimar, privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a  titlului VI „Efectuarea prelevării si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.290/2006

 

2.520. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national pentru modificarea si  completarea Regulamentului privind concursul de selectie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, productie si distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.335/2006

 

6.189. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Rut" din Bucuresti

 

6.191. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Internatională Cluj

 

6.197. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Sanitară Postliceală „Carol Davila" din Caracal

 

6.199. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Eugen Nicoară" din Miercurea-Ciuc

 

6.206. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară FEG din Iasi

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            1.021. - Decizie privind autorizarea functionării ca societate de asigurare a Societătii Comerciale ERGO ASIGURĂRI DE VIATĂ - S.A.


 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

HOTĂRÂREA Nr. 37

din 26 noiembrie 2009

referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 22 noiembrie 2009 si la confirmarea rezultatelor acestuia

 

            În conformitate cu prevederile art. 146 lit. i) din Constitutie, ale art. 46 alin. (1) si ale art. 47 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, precum si ale art. 45 alin. (1) si (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, cu modificările si completările ulterioare, Curtea Constitutională s-a întrunit în plen, pentru a verifica dacă a fost respectată procedura pentru organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 22 noiembrie 2009 si pentru a confirma rezultatele acestuia.

CURTEA

constată că, în conformitate cu prevederile constitutionale si legale mentionate, este competentă să examineze respectarea procedurii pentru organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 22 noiembrie 2009 si să confirme rezultatele acestuia.

La data de 22 octombrie 2009, Presedintele României a emis Decretul nr. 1.507 pentru organizarea unui referendum national, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 22 octombrie 2009, prin care a chemat poporul român să-si exprime vointa cu privire la două probleme de interes national: trecerea la un Parlament unicameral si reducerea numărului de parlamentari ia maximum 300 de persoane.

Întrebările înscrise pe buletinele de vot au avut următorul continut:

1. „Sunteti de acord cu trecerea la un Parlament unicameral în România?"

2. „Sunteti de acord cu reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane?"

Din examinarea datelor comunicate Curtii Constitutionale de către Biroul Electoral Central cu privire la referendumul national din data de 22 noiembrie 2009 rezultă următoarele:

În ceea ce priveste răspunsul la întrebarea „Sunteti de acord cu trecerea la un Parlament unicameral în România?" s-au înregistrat următoarele rezultate:

 

 

Cifre absolute

Procente

a) numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente

18.293.277

100

 

b) numărul participantilor

9.320.240

50,94

100

c) numărul voturilor valabil exprimate pentru răspunsul „DA"

6.740.213

 

72,31

d) numărul voturilor valabil exprimate pentru răspunsul „NU"

1.925.209

 

20,65

e) numărul voturilor nule

653.234

 

7,00

 

            În ceea ce priveste răspunsul la întrebarea „Sunteti de acord cu reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane?" s-au înregistrat următoarele rezultate:

 

 

Cifre absolute

Procente

a) numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente

18.293.277

100

 

b) numărul participantilor

9.320.240

50,94

100

c) numărul voturilor valabil exprimate pentru răspunsul „DA"

7.765.573

 

83,31

d) numărul voturilor valabil exprimate pentru răspunsul „NU"

975.252

 

10,46

e) numărul voturilor nule

578.477

 

6,20

 

Din datele prezentate rezultă că la întrebarea „Sunteti de acord cu trecerea la un Parlament unicameral în România?" un număr de 1.584 de persoane nu a introdus buletinele de vot în urne. De asemenea, la întrebarea „Sunteti de acord cu reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane?" nu a introdus buletinele de vot în urne un număr de 938 de persoane.

În baza datelor existente, Curtea constată că, din totalul participantilor la referendumul national din 22 noiembrie 2009, la întrebarea „Sunteti de acord cu trecerea la un Parlament unicameral în România?" cel mai mare număr de voturi valabil exprimate a fost dat pentru răspunsul „DA". De asemenea, la întrebarea „Sunteti de acord cu reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane?" cel mai mare număr de voturi valabil exprimate a fost dat pentru răspunsul „DA".

Prin Hotărârea nr. 33 din 26 noiembrie 2009, Curtea Constitutională a respins contestatia formulată de Asociatia „Pro Democratia" si de Agentia de Monitorizare a Presei, prin care s-a solicitat anularea Decretului Presedintelui României nr. 1.507 din 22 octombrie2009 pentru organizarea unui referendum national si infirmarea rezultatelor acestuia.

Curtea constată că referendumul s-a desfăsurat cu respectarea dispozitiilor prevăzute de lege, neînregistrându-se încălcări sau incidente de natură să influenteze rezultatul votului.

Potrivit art. 5 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 referendumul national este valabil dacă la acesta participă cel putin jumătate plus unu din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.

Având în vedere că la referendumul national din data de 22 noiembrie 2009 din totalul de 18.293.277 de persoane înscrise în listele electorale permanente au participat la vot. 9.320.240 de persoane, adică 50,94% din numărul persoanelor înscrise în aceste liste, în temeiul dispozitiilor art. 146 lit. i) din Constitutie, ale art. 11 alin. (1) lit. B.c), ale art. 46 alin. (1)si ale art. 47 din Legea


nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, precum si ale art. 5 alin. (2) si art. 45 alin. (1) si (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, cu modificările si completările ulterioare, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

1. Constată că a fost respectată procedura pentru organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 22 noiembrie 2009.

2. Confirmă rezultatele referendumului national din data de 22 noiembrie 2009 si constată că din totalul de 18.293.277 de persoane înscrise în listele electorale permanente au participat la vot 9.320.240 de persoane, număr suficient ca referendumul să fie declarat valabil în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 3/2000. Totodată, constată că, dintre voturile valabil exprimate, 72,31% au fost pentru răspunsul „DA" la întrebarea „Sunteti de acord cu trecerea la un Parlament unicameral în România?", iar 83,31 % dintre voturile valabil exprimate au fost pentru răspunsul „DA" la întrebarea „Sunteti de acord cu reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane?". Prin urmare, majoritatea participantilor la vot a ales la ambele întrebări răspunsul afirmativ.

Referendumul cu privire la probleme de interes national, initiat de Presedintele României în temeiul art. 90 din Constitutie, este consultativ.

Hotărârea se prezintă Camerei Deputatilor si Senatului, întrunite în sedintă comună.

Hotărârea este definitivă si general obligatorie si se publică în Monitorul Oficial al România, Partea I, si în presă.

Dezbaterea a avut loc la data de 26 noiembrie 2009 si la aceasta au participat: loan Vida, presedinte, Nicolae Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Petre Lăzăroiu, Ion Predescu, Puskâs Valentin Zoltân, Tudorel Toadersi Augustin Zegrean, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea diferentierii pe zone geografice si localităti a indemnizatiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. 11/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al pct. 4 din anexa nr. 11/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă diferentierea pe zone geografice si localităti a indemnizatiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare, în conformitate cu prevederile pct. 4 din anexa nr. 11/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010. Pe aceeasi dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 167/2002 privind aprobarea diferentierii pe zone geografice si localităti a indemnizatiei ce se acordă personalului didactic calificat, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 1 martie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2009.

Nr. 1.613.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.290/2006

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei de control în sănătate publică nr. A.V. 2.325/2009 si al Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe nr. A.V. 2.325/2009,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, interimar, emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.290/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 10 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„ Art. 71. - Procedura de acreditare a unitătilor sanitare care desfăsoară activitate de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distributie si/sau transplant de organe, tesuturi si/sau celule de origine umană în scop terapeutic, denumită în continuare procedura de acreditare, este prevăzută în anexa la prezentele norme metodologice."

2. Articolul 8 se abrogă.

3. După articolul 10 se introduce o anexă, al cărei continut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii, directiile de sănătate publică, Agentia Natională de Transplant, unitătile sanitare, precum si persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii, interimar,

Cristian- Anton Irimie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.585.

 

ANEXĂ

(Anexa la normele metodologice)

 

PROCEDURA DE ACREDITARE

a unitătilor sanitare care desfăsoară activitate de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distributie si/sau transplant de organe, tesuturi si/sau celule de origine umană în scop terapeutic

 

Art. 1. - (1) Unitatea sanitară care doreste acreditarea în vederea desfăsurării activitătii de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distributie si/sau transplant de organe, tesuturi si/sau celule de origine umană în scop terapeutic adresează Agentiei Nationale de Transplant o cerere scrisă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Unitatea sanitară este obligată să depună, împreună cu cererea prevăzută la alin. (1), toate documentele care fac dovada îndeplinirii criteriilor de acreditare a unitătilor sanitare prevăzute de legislatia în vigoare, cu privire la:

a) structura de personal (lista personalului implicat în această activitate - documente care atestă experienta, cursurile absolvite, competentele, stagiile de pregătire);

b) dotarea cu aparatură si echipamente medicale adecvate activitătii pentru care se solicită acreditarea;

c) respectarea sistemului de vigilentă pentru raportarea, investigarea, înregistrarea si transmiterea informatiilor despre incidentele grave si reactiile adverse severe care pot influenta calitatea si siguranta organelor, tesuturilor si celulelor de origine umană, ce pot fi datorate procurării, testării, procesării, stocării si distributiei acestora;

d) respectarea procedurilor de înregistrare si raportare a prelevărilor de organe, tesuturi sau celule de origine umană;

e) logistica necesară pentru stocarea datelor privind activitatea desfăsurată;

f) prezentarea unitătii sanitare solicitante;

g) experienta unitătii sanitare în domeniul activitătilor pentru care se solicită acreditarea;

h) modalitătile de evidentă informatizată a procedurilor efectuate si a urmăririi în dinamică a pacientilor;


i) îndeplinirea conditiilor igienico-sanitare necesare în vederea functionării, după caz:

- autorizatia sanitară de functionare;

- certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului;

j) declaratia pe propria răspundere a conducătorului unitătii sanitare cu privire la realitatea documentelor depuse, precum si concordanta acestora cu situatia de la nivelul unitătii sanitare care a solicitat acreditarea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - (1) Agentia Natională de Transplant înregistrează cererea, inclusiv documentatia anexată depusă de către unitatea sanitară, si informează în scris Ministerul Sănătătii, Consiliul stiintific, precum si directia de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde se află unitatea sanitară solicitantă, în termen de maximum 48 ore de la data înregistrării, cu privire la aceasta.

(2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data informării în conditiile alin. (1), Agentia Natională de Transplant, Consiliul stiintific, precum si directia de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde se află unitatea sanitară solicitantă comunică în scris Ministerului Sănătătii reprezentantii desemnati în vederea efectuării inspectiei unitătii sanitare solicitante.

Art. 3. - Ministerul Sănătătii desemnează, prin ordin al ministrului sănătătii, un număr de 3 persoane, denumite în continuare evaluatori, după cum urmează:

a) un reprezentant al Agentiei Nationale de Transplant, din cadrul personalului propriu al acesteia, la propunerea directorului executiv al institutiei;

b) un reprezentant cu experientă în domeniul transplantului, desemnat de Consiliul stiintific, la propunerea presedintelui acestuia;

c) un reprezentant al directiei de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde se află unitatea sanitară solicitantă.

Art. 4. - (1) Evaluatorii desemnati prin ordin al ministrului sănătătii efectuează inspectia unitătii sanitare pentru a constata în ce măsură aceasta îndeplineste criteriile de acreditare a unitătilor sanitare care desfăsoară activitate de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distributie si/sau transplant de organe, tesuturi si/sau celule de origine umană în scop terapeutic, prevăzute la art. 7 din normele metodologice.

(2) Evaluatorii sunt răspunzători de efectuarea corectă si obiectivă a inspectiei unitătii sanitare, precum si de păstrarea confidentialitătii datelor si documentelor depuse de către aceasta.

Art. 5. - Inspectia unitătii sanitare se desfăsoară după cum urmează:

1. Evaluatorii desemnati în conditiile prezentului ordin, de comun acord cu unitatea sanitară solicitantă, stabilesc data la care se va efectua inspectia unitătii sanitare, nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la depunerea cererii de acreditare de către acesta.

2. Programarea vizitelor de evaluare se va face, de preferintă, în ordinea depunerii cererilor sau astfel încât timpul de lucru al evaluatorilor să fie folosit cât mai eficient.

3. Inspectia unitătii sanitare are loc numai în zilele lucrătoare din timpul săptămânii.

4. Rezultatul inspectiei este consemnat într-un raport de inspectie, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

5. Reprezentantul legal al unitătii sanitare contrasemnează raportul de inspectie prevăzut la pct. 4.

6. Pentru a fi luate în considerare, orice modificări/stersături pe documentele completate în cursul inspectiei trebuie certificate, prin semnătură, atât de către evaluatori, cât si de către reprezentantul legal al unitătii sanitare inspectate.

7. În termen de maximum două zile lucrătoare de la data efectuării inspectiei, evaluatorii predau raportul de inspectie, sub semnătură, directorului executiv al Agentiei Nationale de Transplant.

Art. 6. - În situatia în care nu sunt îndeplinite criteriile legale necesare în vederea acreditării unitătii sanitare pentru activitatea de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distributie si/sau transplant de organe, tesuturi si/sau celule de origine umană în scop terapeutic, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii, sub semnătură, a raportului de inspectie, directorul executiv al Agentiei Nationale de Transplant transmite acesteia o notificare scrisă privind neîndeplinirea criteriilor de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, prin care se comunică motivele neacreditării, precum si faptul că respectiva unitate sanitară nu poate depune o nouă cerere de acreditare mai devreme de 3 luni de la data notificării neacreditării.

Art. 7. - Dacă raportul de inspectie concluzionează că sunt îndeplinite criteriile legale necesare în vederea acreditării unitătii sanitare pentru desfăsurarea activitătilor de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distributie si/sau transplant de organe, tesuturi si/sau celule de origine umană în scop terapeutic, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii, sub semnătură, a raportului de inspectie, directorul executiv al Agentiei Nationale de Transplant înaintează Consiliului stiintific al acesteia următoarele documente:

1. documentele depuse de unitatea sanitară, si anume:

a) cererea;

b) documentele referitoare la structura de personal (lista personalului implicat în această activitate - documente care atestă experienta, cursurile absolvite, competentele, stagiile de pregătire);

c) documentele referitoare la dotarea cu aparatură si echipamente medicale adecvate activitătii pentru care se solicită acreditarea;

d) documentele referitoare la respectarea sistemului de vigilentă pentru raportarea, investigarea, înregistrarea si transmiterea informatiilor despre incidentele grave si reactiile adverse severe care pot influenta calitatea si siguranta organelor, tesuturilor si celulelor de origine umană, ce pot fi datorate procurării, testării, procesării, stocării si distributiei acestora;

e) documentele referitoare la respectarea procedurilor de înregistrare si raportare a prelevărilor de organe, tesuturi sau celule de origine umană;

f) documentele cu privire la logistica necesară pentru stocarea datelor privind activitatea desfăsurată;

g) prezentarea unitătii sanitare solicitante;

h) date privind experienta unitătii sanitare în domeniul activitătilor pentru care se solicită acreditarea;

i) documentele care fac dovada, după caz, a îndeplinirii conditiilor igienico-sanitare necesare în vederea functionării, respectiv:

- autorizatia sanitară de functionare;

- certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului;

- notificarea directiei de sănătate publică privind certificarea conformitătii cu normele de igienă, sănătate publică si alte reglementări legale specifice domeniului de activitate;

j) modalitătile de evidentă informatizată a procedurilor efectuate si a urmăririi în dinamică a pacientilor;

k) declaratia pe propria răspundere a conducătorului unitătii sanitare cu privire la realitatea documentelor depuse, precum si concordanta acestora cu situatia de la nivelul unitătii sanitare care a solicitat acreditarea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

2. raportul de inspectie întocmit de evaluatori în conditiile prezentelor norme metodologice.


Art. 8. - În termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data primirii raportului de inspectie, Consiliul stiintific se întruneste, ia convocarea presedintelui, având pe ordinea de zi a sedintei analiza documentelor prevăzute la art. 7 si solutionarea cererii adresate Agentiei Nationale de Transplant de către unitatea sanitară în vederea acreditării acesteia.

Art. 9. - (1) Ca urmare a analizei documentelor prevăzute la art. 7, Consiliul stiintific poate propune acreditarea unitătii sanitare solicitante pentru desfăsurarea activitătilor de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distributie si/sau transplant de organe, tesuturi si/sau celule de origine umană în scop terapeutic.

(2) Propunerea de acreditare a unitătii sanitare se consemnează în cuprinsul hotărârii privind acreditarea unitătii sanitare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 10. - În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii privind acreditarea unitătii sanitare de către Consiliul stiintific, Agentia Natională de Transplant transmite Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe, precum si Directiei control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii, în copie conformă cu originalul, propunerea de acreditare a unitătii sanitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 11. - Directiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii prevăzute la art. 10 initiază proiectul de ordin privind acreditarea unitătii sanitare pentru desfăsurarea activitătilor de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distributie si/sau transplant de organe, tesuturi si/sau celule de origine umană în scop terapeutic si îl supun spre aprobare ministrului sănătătii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 12. - Unitatea sanitară solicitantă poate desfăsura activitătile de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distributie si/sau transplant de organe, tesuturi si/sau celule de origine umană în scop terapeutic pentru care a fost solicitată acreditarea numai de la data intrării în vigoare a prevederilor ordinului ministrului sănătătii, aprobat în conditiile legii.

Art. 13. - (1) Agentia Natională de Transplant păstrează un dosar de acreditare pentru fiecare unitate sanitară care a solicitat acreditarea.

(2) Dosarul de acreditare prevăzut la alin. (1) contine următoarele documente:

a) cererea unitătii sanitare;

b) documentele referitoare la structura de personal (lista personalului implicat în această activitate - documente care atestă experienta, cursurile absolvite, competentele, stagiile de pregătire);

c) documentele referitoare la dotarea cu aparatură si echipamente medicale adecvate activitătii pentru care se solicită acreditarea;

d) documentele referitoare la respectarea sistemului de vigilentă pentru raportarea, investigarea, înregistrarea si transmiterea informatiilor despre incidentele grave si reactiile adverse severe care pot influenta calitatea si siguranta organelor, tesuturilor si celulelor de origine umană, ce pot fi datorate procurării, testării, procesării, stocării si distributiei acestora;

e) documentele referitoare la respectarea procedurilor de înregistrare si raportare a prelevărilor de organe, tesuturi sau celule de origine umană;

f) documentele cu privire la logistica necesară pentru stocarea datelor privind activitatea desfăsurată;

g) prezentarea unitătii sanitare solicitante;

h) date privind experienta unitătii sanitare în domeniul activitătilor pentru care se solicită acreditarea;

i) modalitătile de evidentă informatizată a procedurilor efectuate si a urmăririi în dinamică a pacientilor;

j) documentele care fac dovada, după caz, a îndeplinirii conditiilor igienico-sanitare necesare în vederea functionării, respectiv:

- autorizatia sanitară de functionare;

- certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului;

k) declaratia pe propria răspundere a conducătorului unitătii sanitare cu privire la realitatea documentelor depuse, precum si concordanta acestora cu situatia de la nivelul unitătii sanitare care a solicitat acreditarea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

l) raportul de inspectie întocmit de evaluatori;

m) hotărârea Consiliului stiintific privind acreditarea unitătii sanitare sau, după caz, notificarea privind neîndeplinirea criteriilor de acreditare;

n) propunerea Agentiei Nationale de Transplant cu privire la acreditarea unitătii sanitare.

Art. 14. - În situatia în care, ulterior obtinerii acreditării, autoritătile competente constată că unitatea sanitară nu respectă prevederile legale în vigoare si/sau nu mai îndeplineste conditiile initiale în baza cărora a fost acreditată, Agentia Natională de Transplant propune Ministerului Sănătătii, în scris, suspendarea sau revocarea acreditării acesteia, până la îndeplinirea conditiilor de acreditare necesare pentru desfăsurarea activitătilor de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distributie si/sau transplant de organe, tesuturi si/sau celule de origine umană în scop terapeutic, în conditiile legii.

Art. 15. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta procedură de acreditare.

 

ANEXA Nr. 1

la procedura de acreditare

 

AGENTIA NATIONALĂ DE TRANSPLANT

nr..............din..................

Unitatea sanitară .................

nr.............. din..................

 

Domnule director,

 

Subsemnatul, .................................................., reprezentant legal al unitătii sanitare .................................................., cu sediul la adresa: str. ........................... nr. ....., localitatea .............................., judetul ......................., telefon ......................,

Fax ............., având actul de înfiintare sau de organizare nr. .............., Autorizatia sanitară de functionare nr. ................., codul fiscal ................si contul nr. ...................................., deschis la Trezoreria Statului, sau cont nr. .........................................., deschis

la Banca ........................................................, solicit pentru .........................................................................................................., situatia (adresa): ...................................................................................................., efectuarea inspectiei unitătii sanitare în vederea

acreditării pentru a desfăsura următoarele activităti: .........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Anexez la prezenta cerere următoarele documente care fac dovada îndeplinirii criteriilor de acreditare a unitătilor sanitare care desfăsoară activitate de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distributie si/sau transplant de organe, tesuturi si/sau celule de origine umană în scop terapeutic, conform prevederilor legale în vigoare:

a) cu privire la structura de personal (lista personalului implicat în această activitate - documente care atestă experienta, cursurile absolvite, competentele, stagiile de pregătire):...................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

b) cu privire la dotarea cu aparatură si echipamente medicale adecvate activitătii pentru care se solicită acreditarea:

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

c) cu privire la respectarea sistemului de vigilentă pentru raportarea, investigarea, înregistrarea si transmiterea informatiilor despre incidentele grave si reactiile adverse severe care pot influenta calitatea si siguranta organelor, tesuturilor si celulelor de origine umană, ce pot fi datorate procurării, testării, procesării, stocării si distributiei acestora:.......................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

d) cu privire la respectarea procedurilor de înregistrare si raportare a prelevărilor de organe, tesuturi sau celule de origine umană:..............................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

e) cu privire la logistica necesară pentru stocarea datelor privind activitatea desfăsurată:.................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

f) prezentarea unitătii sanitare solicitante:............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

g) date privind experienta unitătii sanitare în domeniul activitătilor pentru care se solicită acreditarea:

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

h) modalitătile de evidentă informatizată a procedurilor efectuate si a urmăririi în dinamică a pacientilor:

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

i) documentele care fac dovada, după caz, a îndeplinirii conditiilor igienico-sanitare necesare în vederea functionării, respectiv:

- autorizatia sanitară de functionare;

- certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului.

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

j) declaratia pe propria răspundere a conducătorului unitătii sanitare cu privire la realitatea documentelor depuse, precum si concordanta acestora cu situatia de la nivelul unitătii sanitare care a solicitat acreditarea:

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Mă oblig prin prezenta:

1. să furnizez evaluatorilor informatiile si documentele necesare vizitei în vederea inspectiei unitătii sanitare, precum si să asigur accesul liber în spatiile acesteia;

2. să reînnoiesc permanent documentele al căror termen de valabilitate expiră ulterior datei depunerii acestora prin prezenta cerere;

3. să comunic Agentiei Nationale de Transplant, în scris, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data aparitiei, orice modificare a conditiilor initiale în baza cărora am fost evaluat.

 

Data (completării)

………………………..

Semnătura

…………………………


ANEXA Nr. 2

la procedura de acreditare

 

AGENTIA NATIONALĂ DE TRANSPLANT

nr............../..................

Unitatea sanitară ..

nr............../..................

 

DECLARATIE

cu privire la realitatea documentelor, precum si concordanta acestora cu situatia de la nivelul unitătii sanitare care a solicitat acreditarea

 

Subsemnatul (a), ......................................................................., în calitate de ....................................................................... al ................................................................., cu sediul în localitatea ..........................., judetul .........................., str. ...............................nr. ......., sectorul ............, având codul fiscal ......................................................., cunoscând că declaratiile false sunt pedepsite conform legii, declar pe propria răspundere ca documentele anexate la Cererea nr. ...................... sunt conforme cu originalul si sunt în concordantă cu situatia de la nivelul unitătii sanitare pe care o reprezint.

 

Data

………………………..

Semnătura

………………………..

 

ANEXA Nr. 3

la procedura de acreditare

 

Aprobat

Consiliul stiintific

Presedinte,

………………………..

 

RAPORT DE INSPECTIE

nr............../.................

 

Subsemnatii:

1.................................................................................................................................................................................................,

în calitate de........................................., din cadrul..........................................................................................................................(se specifică institutia publică pe care o reprezintă),

2.................................................................................................................................................................................................,

în calitate de........................................., din cadrul..........................................................................................................................(se specifică institutia publică pe care o reprezintă),

3.................................................................................................................................................................................................,

în calitate de........................................., din cadrul..........................................................................................................................(se specifică institutia publică pe care o reprezintă),

desemnati prin Ordinul ministrului sănătătii nr............../..............., am efectuat, la solicitarea........................................................(denumirea solicitantului),

înregistrată la....................................cu nr................../..................., în prezenta domnului/doamnei.........................................., în calitate de..............................................., inspectia în vederea obtinerii acreditării pentru activitatea de...............................................

..................................................................................... a unitătii sanitare cu sediul în localitatea ...................................................., str. ..................................................nr. .............Judetul/sectorul ..................................................

Evaluatorii au verificat modul în care unitatea sanitară îndeplineste criteriile de acreditare a unitătilor sanitare care desfăsoară activitate de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distributie si/sau transplant de organe, tesuturi si/sau celule de origine umană în scop terapeutic, conform prevederilor legale în vigoare:

a) structura de personal:

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

b) dotarea cu aparatură si echipamente medicale adecvate activitătii pentru care se solicită acreditarea:

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

c) respectarea sistemului de vigilentă pentru raportarea, investigarea, înregistrarea si transmiterea informatiilor despre incidentele grave si reactiile adverse severe care pot influenta calitatea si siguranta organelor, tesuturilor si celulelor de origine umană, ce pot fi datorate procurării, testării, procesării, stocării si distributiei acestora:

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

d) respectarea procedurilor de înregistrare si raportare a prelevărilor de organe, tesuturi sau celule de origine umană:

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................


e) logistica necesară pentru stocarea datelor privind activitatea desfăsurată:

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite criteriile necesare în vederea acreditării unitătii sanitare pentru desfăsurarea următoarelor activităti:

a) prelevare..........................................................................................................................................................................;

b) stocare..............................................................................................................................................................................;

c) depozitare........................................................................................................................................................................;

d) conservare........................................................................................................................................................................;

e) procesare..........................................................................................................................................................................;

f) distributie si/sau transplant de organe, tesuturi si/sau celule de origine umană în scop terapeutic conform prevederilor legale in vigoare.

2. Nu sunt îndeplinite criteriile legale necesare în vederea acreditării unitătii sanitare pentru activitatea de prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distributie si/sau transplant de organe, tesuturi si/sau celule de origine umană în scop terapeutic, din următoarele motive:

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

 

            Prezentul raport de inspectie a fost întocmit în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la unitatea sanitară evaluată.

 

Unitatea sanitară

Reprezentant legal,

 

Semnătura.........................

Stampila............................

Evaluator,

Semnătura.....................

Evaluator,

Semnătura.....................

Evaluator,

Semnătura.....................

 

ANEXA Nr. 4

la procedura de acreditare

 

AGENTIA NATIONALĂ DE TRANSPLANT

NOTIFICARE

privind neîndeplinirea criteriilor de acreditare

nr.........................../.............................

 

Către:

Unitatea sanitară ...........................................

Ca urmare a cererii dumneavoastră, înregistrată la Agentia Natională de Transplant cu nr. ........din data de ......../........, prin care ati solicitat acreditarea pentru activitatea de .............................................................................................................................. a unitătii sanitare ...................................., cu sediul în localitatea ......................................., str. .......................................nr. ......, judetul/sectorul ....................., vă comunicăm că nu sunt îndeplinite conditiile de acreditare prevăzute de legislatia în vigoare, după cum urmează*:

De asemenea, vă informăm că o nouă cerere de acreditare poate fi adresată Agentiei Nationale de Transplant după cel putin 90 de zile de la data emiterii prezentei notificări.

 

Director executiv,

 

Numele în clar...........................

Semnătura si stampila.............................


* Se mentionează, punctual si explicit, situatia constatată cu ocazia efectuării inspectiei, conform datelor consemnate în cuprinsul Raportului de inspectie nr..................din data de ...................., precum si prevederile legale cu care nu se conformează.


 

ANEXA Nr. 5

la procedura de acreditare

 

AGENTIA NATIONALĂ DE TRANSPLANT

Consiliul stiintific nr............/..................

HOTĂRÂRE

privind acreditarea unitătii sanitare

nr.............../....................

 

Consiliul stiintific, întrunit în sedinta din data de.........../..............., a analizat:

a) cererea unitătii sanitare ..............................................................., cu sediul în ....................................................................., înregistrată la Agentia Natională de Transplant cu nr. ....................................;

b) documentatia depusă împreună cu cererea;

c) Raportul de inspectie nr.............../...................

Ca urmare a analizei documentelor sus-mentionate, Consiliul stiintific a constatat că sunt îndeplinite prevederile legale în vigoare, fapt pentru care a aprobat, cu un număr de ................. voturi pentru si un număr de ............. împotrivă, Raportul de inspectie nr.. ........./............... cu privire la propunerea de acreditare a unitătii sanitare pentru desfăsurarea următoarelor activităti:

a) prelevare...........................................................................................................................................................................;

b) stocare.............................................................................................................................................................................;

c) depozitare........................................................................................................................................................................;

d) conservare..........................................................................................................................................................................;

e) procesare.........................................................................................................................................................................;

f) distributie si/sau transplant de organe, tesuturi si/sau celule de origine umană în scop terapeutic....................................., conform prevederilor legale în vigoare.

În temeiul prevederilor art. 25 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 558/2004, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul stiintific propune acreditarea unitătii sanitare ....................................................................................................................................................... pentru următoarele activităti:

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

 

Presedinte,

 

Numele în clar...........................

Semnătura si stampila..................................

 

ANEXA Nr. 6

la procedura de acreditare

 

AGENTIA NATIONALĂ DE TRANSPLANT

nr............../..................

MINISTERUL SĂNĂTĂTII...........................................

nr............../..................

 

PROPUNERE DE ACREDITARE

 

Ca urmarea cererii unitătii sanitare ........................................................................., cu sediul în ............................................, înregistrată la Agentia Natională de Transplant cu nr. ...............................................,

având în vedere:

- documentatia depusă si datele consemnate în Raportul de inspectie nr.............../................;

- Hotărârea Consiliului stiintific al Agentiei Nationale de Transplant nr............../................., din care a rezultat faptul că sunt îndeplinite prevederile legale în vigoare,

în temeiul prevederilor art. 3 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 558/2004, cu modificările si completările ulterioare,

Agentia Natională de Transplant propune acreditarea unitătii sanitare.................................................................................... pentru următoarele activităti:

 

Director executiv,

 

Numele în clar...........................

Semnătura si stampila.................................


 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de selectie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, productie si distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.335/2006

 

În temeiul prevederilor art. 73 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 11 alin. (1)si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind concursul de selectie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, productie si distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.335/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 31 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu următorul cuprins:

„(11) Concursul de selectie a proiectelor cinematografice se organizează în 3 sectiuni:

a) sectiunea filmelor de fictiune de lung sau scurt metraj;

b) sectiunea filmelor documentare;

c) sectiunea filmelor de animatie."

2. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 9. - La data anuntării publice a primei sesiuni anuale de concurs, Centrul National al Cinematografiei va comunica lista festivalurilor cinematografice acreditate oficial de Federatia Internatională a Asociatiilor Producătorilor de Film (F.I.A.P.F.), precizând festivalurile care sunt incluse în categoria «A» (competitive), precum si a altor festivaluri cinematografice agreate de centru, pentru a fi luate în consideratie în conditiile legii si ale prezentului regulament."

3. La articolul 19, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Selectia proiectelor cinematografice este făcută de 3 comisii, astfel:

a) o comisie formată din 5 membri pentru sectiunea filmelor de fictiune, de lung si scurt metraj;

b) o comisie formată din 3 membri pentru sectiunea filmelor documentare;

c) o comisie formată din 3 membri pentru sectiunea filmelor de animatie."

4. Articolul 37 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - Proiectele de film selectionate vor fi clasificate în functie de ordinea descrescătoare a punctajului final obtinut, pe liste separate, pentru următoarele categorii de filme, după cum urmează:

a) lista proiectelor cinematografice selectionate pentru filmele de fictiune de lung metraj;

b) lista proiectelor cinematografice selectionate pentru filmele de fictiune de lung metraj de debut;

c) lista proiectelor cinematografice selectionate pentru filmele de scurt metraj de fictiune;

d) lista proiectelor cinematografice selectionate pentru filmele documentare;

e) lista proiectelor cinematografice selectionate pentru filmele de animatie;

f) lista proiectelor de fictiune selectionate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect;

g) lista proiectelor de documentare selectionate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect;

h) lista proiectelor de animatie selectionate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect."

5. La articolul 63, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 63. - (1) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică a filmului se acordă producătorilor si regizorilor unui film care a fost selectionat ori premiat la premiile OSCAR, ale Academiei Europene de Film (EFA), la festivaluri internationale acreditate de FI.A.PF, precum si la alte festivaluri internationale agreate de Centrul National al Cinematografiei."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 17 decembrie 2009.

Nr. 2.520.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoală „Rut" din Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 26 noiembrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-noiembrie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Rut", cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Lacul Bucura nr. 9-13, sectorul 5, pentru nivelurile de învătământ „primar" si „gimnazial", limba de predare „română", forma de învătământ „zi".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Rut" din Bucuresti, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Rut" din Bucuresti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala „Rut" din Bucuresti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala „Rut" din Bucuresti.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Rut" din Bucuresti este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. Fundatia „Providenta" din Bucuresti, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala „Rut" din Bucuresti, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2009.

Nr. 6.189.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Internatională Cluj

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,


având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 26 noiembrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-noiembrie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Internatională Cluj, pentru nivelul de învătământ „gimnazial", cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Detunata fn, judetul Cluj.

Art. 2. - Nivelul de învătământ „gimnazial" din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Internatională Cluj, acreditat conform art. 1, devine parte a sistemului national de învătământ începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - Personalul didactic si nedidactic angajat la nivelul de învătământ „gimnazial" se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Internatională Cluj, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Internatională Cluj are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, si pentru nivelul de învătământ „gimnazial", acreditat potrivit dispozitiilor prezentului ordin.

Art. 5. - Fundatia „Copii Fericiti" din Cluj-Napoca, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Internatională Cluj, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2009.

Nr. 6.191.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Sanitară Postliceală „Carol Davila" din Caracal

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 26 noiembrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-noiembrie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Sanitară Postliceală „Carol Davila", cu sediul în municipiul Caracal, Str. Lotrului nr. 31B, judetul Olt, pentru nivelul de învătământ „postliceal", domeniul „sănătate si asistentă pedagogică", calificarea profesională „asistent medical generalist", limba de predare „română", forma de învătământ „zi".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Sanitară Postliceală „Carol Davila" din Caracal, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Sanitară Postliceală „Carol Davila" din Caracal dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Sanitară Postliceală „Carol Davila" din Caracal revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Sanitară Postliceală „Carol Davila" din Caracal.


Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Sanitară Postliceală „Carol Davila" din Caracal are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Sanitară Postliceală „Carol Davila" din Caracal este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Olt, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia Femeilor Romanetene din Caracal, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Sanitară Postliceală „Carol Davila" din Caracal, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Olt vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2009.

Nr. 6.197.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Eugen Nicoară" din Miercurea-Ciuc

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 26 noiembrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-noiembrie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Eugen Nicoară", cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, aleea Suta nr. 3, judetul Harghita, pentru nivelul de învătământ „postliceal", domeniul „sănătate si asistentă pedagogică", calificarea profesională „asistent medical de farmacie", limba de predare „română", forma de învătământ „zi".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Eugen Nicoară" din Miercurea-Ciuc, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Eugen Nicoară" din Miercurea-Ciuc dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Eugen Nicoară" din Miercurea-Ciuc revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Eugen Nicoară" din Miercurea-Ciuc.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Eugen Nicoară" din Miercurea-Ciuc are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Eugen Nicoară" din Miercurea-Ciuc este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Harghita, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.


Art. 7. - Fundatia „Laurentia" din Miercurea-Ciuc, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Eugen Nicoară" din Miercurea-Ciuc, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Harghita vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2009.

Nr. 6.199.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoală Primară FEG din Iasi

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 13 din 9 decembrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-decembrie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară FEG, cu sediul în municipiul Iasi, str. Smârdan nr. 63, judetul Iasi, pentru nivelul de învătământ „primar", limba de predare „română".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară FEG din Iasi, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară FEG din Iasi dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară FEG din Iasi revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Primară FEG din Iasi.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară FEG din Iasi este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia Ecologică Green din Iasi, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Primară FEG din Iasi, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2009.

Nr. 6.206.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca societate de asigurare a Societătii Comerciale ERGO ASIGURĂRI DE VIATĂ - S.A.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 decembrie 2009, prin care s-a aprobat cererea de obtinere a autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale ERGO ASIGURĂRI DE VIATĂ - S.A. ca societate de asigurare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor în vigoare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială ERGO ASIGURĂRI DE VIATĂ - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Intrarea Murmurului nr. 2-4, parter, sectorul 1, număr de ordine în registrul comertului J40/6000/19.05.2009, cod unic de înregistrare 25569690, este autorizată să functioneze ca societate de asigurare cu respectarea legislatiei în vigoare, având dreptul de a practica în conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, categoria A„Asigurări de viată", cu următoarele clase de asigurări:

I. Asigurări de viată, anuităti si asigurări de viată suplimentare prevăzute la lit. A.a), b), c), cu exceptia celor prevăzute la pct. II si III;

II. Asigurări de căsătorie, asigurări de nastere;

III. Asigurări de viată si anuităti care sunt legate de fonduri de investitii, prevăzute la lit. A.a) si b);

IV Asigurări permanente de sănătate, prevăzute la pct. A.d), si categoria B „Asigurări generale", cu următoarele clase de asigurări:

1. Asigurări de accidente (inclusiv accidente de muncă si bolile profesionale);

2. Asigurări de sănătate, cu conditia respectării dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 2. - În termen de 30 de zile de la primirea autorizatiei de functionare, societatea are obligatia să transmită metodologia de constituire a rezervei de daune neavizată (IBNR) în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. A pct. (xii) din Normele privind rezervele tehnice pentru asigurările de viată, activele admise să le acopere si dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006, cu modificările si completările ulterioare, si metodologia de calcul al rezervei de prime în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. A pct. (ii) din Normele privind rezervele tehnice pentru asigurările de viată, activele admise să le acopere si dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.131/2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru asigurările de viată atasate contractelor de credite oferite de o institutie bancară sau de credit.

Art. 3. - În termen de 60 de zile de la primirea autorizatiei de functionare, asigurătorul va depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii integrale ale documentelor mentionate la art. 14 alin. (1) din Normele privind autorizarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2009, a căror conformitate cu originalul va fi certificată de o persoană semnificativă aprobată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - În termen de 60 de zile de la primirea autorizatiei de functionare societatea are obligatia să nominalizeze si să transmită documentatia completă în vederea aprobării de conducătorul Departamentului control intern.

Art. 5. - Societatea are dreptul să practice activitatea de asigurare din momentul înregistrării în Registrul asigurătorilor.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.021.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.