MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 921/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 921         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 29 decembrie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            391. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

            1.903. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.683. - Ordin al ministrului mediului, interimar, pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            16. - Ordin privind modificarea si completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84 din 30 iunie 2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 1 iulie 2009, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

„ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea art. 9 alin. (1) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti

anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004"

2. Articolul unic va avea următorul cuprins: „Articol unic. -Alineatul (1) al articolului 9 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins: «Art. 9. - (1) Certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, după verificare, potrivit art. 5 alin. (3), (4) si (5), se vor preschimba, la cererea titularului, de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, până la data de 30 aprilie 2010 inclusiv.»"

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 28 decembrie 2009.

Nr. 391.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2009.

Nr. 1.903.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 37.102 din 12 noiembrie 2009 al Serviciului strategii si promovare programe din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu,

în baza art. 13 alin. (2) lit. q) si a art. 131 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, interimar,

Elena Gabriela Udrea

 

Bucuresti, 10 decembrie 2009.

Nr. 1.683.

 

ANEXĂ

 

GHID DE FINANTARE

a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Rolul Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national

 

(1) Ghidul de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza informatii esentiale privind derularea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, denumit în continuare program.

(2) Ghidul contine dispozitii privind:

a) sursa de finantare, suma prevăzută si durata de aplicare a programului;

b) cuantumul si conditiile de acordare a primei de casare;

c) categoriile de persoane eligibile care pot participa în cadrul programului;

d) participarea persoanelor eligibile în cadrul programului.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

În sensul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritatea-Administratia Fondului pentru Mediu;

b) autoturism - autovehicul apartinând categoriei de folosintă M-i, conceput si construit pentru transportul de pasageri

si care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune;

c) autoutilitară usoară - autovehicul apartinând categoriei de folosintă N-i, conceput si construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depăseste 3,5 tone;

d) autovehicul nou - orice autoturism sau autoutilitară usoară, care nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată;

e) autovehicul uzat - orice autoturism sau autoutilitară usoară înmatriculat/înmatriculată în România si având o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricatiei, care contine cumulativ următoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricatie;

f) colector - persoană juridică, operator economic autorizat să desfăsoare activităti de colectare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificările si completările ulterioare, si care a încheiat cu Autoritatea un protocol de distributie a tichetelor valorice, denumit în continuare protocol;

g) criterii de eligibilitate - normele sau principiile care trebuie îndeplinite cumulativ;

h) documente aferente tichetului valoric - certificatul de înmatriculare, certificatul de distrugere si certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat;


i) persoană eligibilă - persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori de drept privat, care îndeplineste criteriile de eligibilitate;

j) proprietar- persoana fizică având domiciliul sau resedinta în România, care detine în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său, ori, după caz, mostenitorii săi; persoana juridică română care detine în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său;

k) proprietar înscris - persoana fizică care obtine de la producătorul validat, în baza tichetului valoric si a documentelor aferente acestuia, nota de înscriere în program; proprietarul, persoană juridică, al cărui dosar de înscriere în program a fost aprobat de Autoritate;

l) prima de casare - parte din pretul de achizitie a unui autovehicul nou, suportată prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu si exprimată printr-un tichet valoric obtinut în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat;

m) producător - persoană juridică, operator economic producător de autovehicule sau importator autorizat de autovehicule noi ori reprezentant autorizat al acestora;

n) producător validat - producătorul al cărui dosar de validare în program a fost aprobat de Autoritate;

o) sesiune de înscriere - perioada de timp determinată, în interiorul căreia proprietarul, persoană juridică, poate depune la Autoritate dosarul de înscriere;

p) sesiune de validare - perioada de timp determinată, în interiorul căreia producătorul poate depune la Autoritate dosarul de validare;

q) tichet valoric - documentul a cărui valoare nominală reprezintă echivalentul primei de casare;

r) utilizarea tichetului valoric - depunerea tichetului valoric la un producător validat până cel mai târziu la data înscrisă în cuprinsul său, în scopul achizitionării unui autovehicul nou.

 

ARTICOLUL 3

Obiectul, scopul si obiectivele programului

 

(1) Obiectul programului îl reprezintă finantarea nerambursabilă acordată din Fondul pentru mediu pentru achizitionarea autovehiculelor noi, mai putin poluante, în schimbul tichetelor valorice obtinute în urma predării spre casare a autovehiculelor uzate.

(2) Scopul programului îl constituie îmbunătătirea calitătii mediului prin înnoirea Parcului auto national.

(3) Programul vizează atingerea următoarelor obiective de protectie a mediului de interes general:

a) diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului si sănătătii populatiei, cauzate de emisiile de gaze de esapament de la autovehiculele uzate;

b) încadrarea emisiilor în valorile limită admise la nivel european, pentru aerul ambiental;

c) diminuarea efectelor poluării solului si apei cauzate de scurgerile de substante periculoase de la autovehiculele uzate;

d) prevenirea formării deseurilor ca urmare a abandonării autovehiculelor uzate si atingerea tintelor prevăzute de acquis-ul comunitar de mediu privind recuperarea si reciclarea deseurilor provenite din vehiculele uzate.

(4) Nu intră sub incidenta prevederilor prezentului ghid:

a) autovehiculul uzat a cărui primă înmatriculare în România a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2006;

b) autovehiculul uzat, cu certificat de înmatriculare si număr de înmatriculare modele vechi, radiat de drept prin efectul prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 432/2006.

 

ARTICOLUL 4

Aria geografică de aplicare a programului

 

            Programul se aplică la nivel national.

 

ARTICOLUL 5

Sursa de finantare si suma prevăzută pentru derularea programului

 

(1) Finantarea programului se realizează de către Autoritate din Fondul pentru mediu.

(2) Programul se derulează anual, în limita fondurilor prevăzute cu această destinatie prin bugetul anual de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu si al Autoritătii, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

 

ARTICOLUL 6

Prima de casare

 

(1) Cuantumul primei de casare se stabileste prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(2) Prima de casare este exprimată printr-un tichet valoric cu valoare nominală.

(3) Pentru anul 2010, valoarea nominală a tichetului valoric este de 3.800 lei.

(4) Pentru achizitionarea unui autovehicul nou se pot utiliza unul, două sau cel mult trei tichete valorice.

(5) Se pot achizitiona mai multe autovehicule noi, în conditiile stipulate la alin. (4).

(6) Valoarea nominală a tichetului valoric/tichetelor valorice se scade de către producătorul validat din pretul de comercializare al autovehiculului nou, diferenta fiind asigurată de către proprietarul înscris din surse financiare proprii, inclusiv credite bancare sau prin finantare în baza unui contract de leasing financiar.

 

ARTICOLUL 7

Conditii de acordare a primei de casare

 

(1) Poate beneficia de prima de casare proprietarul, persoană fizică, care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) a predat colectorului spre casare autovehiculul uzat, obtinând certificatul de distrugere si tichetul valoric;

b) a radiat din evidenta circulatiei autovehiculul uzat, obtinând certificatul de radiere;

c) s-a înscris la un producător validat în vederea achizitionării autovehiculului nou, în baza tichetului valoric si a documentelor aferente, obtinând o notă de înscriere;

d) a achizitionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere, după declararea de către Autoritate a autenticitătii tichetului valoric.

(2) Poate beneficia de prima de casare persoana fizică care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) a dobândit tichetul valoric si documentele aferente de la un proprietar, persoană fizică, care a predat spre casare si a radiat din evidenta circulatiei autovehiculul uzat;

b) s-a înscris la un producător validat în vederea achizitionării autovehiculului nou, în baza tichetului valoric si a documentelor aferente dobândite potrivit lit. a), obtinând o notă de înscriere;

c) a achizitionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere, după declararea de către Autoritate a autenticitătii tichetului valoric.

(3) Beneficiază de prima de casare proprietarul, persoană juridică, care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) i-a fost aprobată cererea de finantare si este inclus pe lista proprietarilor înscrisi publicată pe pagina de internet a Autoritătii;


b) a predat colectorului spre casare autovehiculul uzat, obtinând certificatul de distrugere si tichetul valoric;

c) a radiat din evidenta circulatiei autovehiculul uzat, obtinând certificatul de radiere;

d) s-a înscris la un producător validat în vederea achizitionării autovehiculului nou, în baza tichetului valoric si a documentelor aferente, obtinând o notă de înscriere;

e) a achizitionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere, după declararea de către Autoritate a autenticitătii tichetului valoric.

(4) Utilizarea tichetului valoric se face până cel mai târziu la data înscrisă în cuprinsul său.

(5) Neutilizarea tichetului valoric până cel mai târziu la data înscrisă în cuprinsul său atrage:

a) decăderea proprietarului din dreptul de a achizitiona autovehiculul nou prin program;

b) decăderea proprietarului din dreptul de a utiliza tichetul valoric.

 

CAPITOLUL II

Categorii de persoane eligibile si criterii de eligibilitate

 

ARTICOLUL 8

Producătorul

 

Este eligibil producătorul care îndeplineste, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

a) este persoană juridică română, operator economic, constituită potrivit Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) are ca obiect de activitate productia de autovehicule si/sau comercializarea de autovehicule noi;

c) functionează legal si detine autorizatiile/acordurile/avizele necesare desfăsurării activitătii;

d) are îndeplinite obligatiile de plată a taxelor, impozitelor si contributiilor către bugetul de stat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;

e) nu este înregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiară, vamală, precum si cu fapte care privesc disciplina financiară;

f) are deschis la Trezoreria Statului contul „50.70.24 - Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finantare sau cofinantare nerambursabilă a proiectelor pentru protectia mediului";

g) nu se află în procedură de insolventă sau lichidare judiciară si nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea acestora, potrivit prevederilor legale în vigoare;

h) nu sponsorizează activităti cu efect negativ asupra mediului.

 

ARTICOLUL 9

Colectorul

 

Este eligibil colectorul care îndeplineste, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

a) este persoană juridică română, operator economic, constituită potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) are ca obiect de activitate colectarea vehiculelor scoase din uz sau colectarea si tratarea vehiculelor scoase din uz;

c) functionează legal si detine autorizatiile/acordurile/avizele necesare desfăsurării activitătii si este autorizat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările si completările ulterioare;

d) emite certificate de distrugere a vehiculelor scoase din uz, în nume propriu, în calitate de operator economic autorizat să desfăsoare activităti de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz, sau are încheiat contract cu un operator economic autorizat să colecteze si/sau să trateze vehicule scoase din uz si în numele căruia emite certificate de distrugere a vehiculelor scoase din uz, în cazul în care este autorizat doar pentru colectarea acestora;

e) se află inclus în lista actualizată periodic de Agentia Natională pentru Protectia Mediului.

 

ARTICOLUL 10

Proprietarul

 

(1) Este eligibilă persoana fizică care îndeplineste, cumulativ, următoarele criterii:

a) detine calitatea de proprietar;

b) intentionează să obtină tichetul valoric de la un colector în vederea achizitionării unui autovehicul nou prin program sau în vederea înstrăinării acestuia si a documentelor aferente către o altă persoană fizică.

(2) Este eligibilă persoana fizică care îndeplineste, cumulativ, următoarele criterii:

a) detine sau nu calitatea de proprietar;

b) intentionează să dobândească de la proprietarul prevăzut la alin. 1 tichetul valoric si documentele aferente în vederea achizitionării unui autovehicul nou prin program.

(3) Sunt eligibile următoarele persoane juridice:

a) unitatea administrativ-teritorială: comună, oras, municipiu, judet, legal înfiintat si delimitat, administrat conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) unitatea de învătământ de stat sau privată ori institutia de învătământ de stat sau privată, înfiintată si organizată în baza Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, acreditată;

c) institutia publică, centrală sau locală, înfiintată conform legii;

d) organizatia neguvernamentală înfiintată în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare;

e) operatorul economic constituit potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Proprietarul, persoana juridică, trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate generale:

a) detine în proprietate unul sau mai multe autovehicule uzate;

b) actionează în nume propriu;

c) are îndeplinite obligatiile de plată a taxelor, impozitelor si contributiilor către bugetul de stat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;

d) nu este înregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiară, vamală, precum si cu fapte care privesc disciplina financiară;

e) după caz, nu are suspendate activitătile economice, nu este insolvabil sau în încetare de plăti, nu se află în procedură de insolventă sau lichidare ori reorganizare judiciară sau în stare de faliment si nu face obiectul unei proceduri legale în justitie pentru declararea acestora, precum si pentru altă situatie similară, potrivit prevederilor legale în vigoare, nu se află în procedură de lichidare/dizolvare/desfiintare;

f) nu sponsorizează activităti cu efect negativ asupra mediului;


g) a adoptat prin forul său deliberativ hotărârea/decizia/dispozitia de participare la program.

(5) În cazul operatorului economic, acesta trebuie să îndeplinească si următoarele criterii de eligibilitate specifice:

a) nu este considerat „Firmă în dificultate", conform Instructiunilor Comisiei Europene privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244/2004;

b) nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare de stat declarate ilegale si incompatibile, ca urmare a unei decizii a Comisiei Europene;

c) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal în cursul căruia se înscrie în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de ajutor de stat de minimis aprobată prin dispozitie a presedintelui Autoritătii nu depăseste echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de înscriere, a 200.000 euro (100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor).

 

CAPITOLUL III

Participarea în cadrul programului

 

SECTIUNEA 1

Producătorul

 

ARTICOLUL 11

Sesiunea de validare

 

(1) Perioada de organizare a sesiunii de validare se aprobă prin dispozitie a presedintelui Autoritătii.

(2) Dispozitia prevăzută la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Autoritătii, cu cel putin 5 zile înainte de data deschiderii sesiunii de validare.

 

ARTICOLUL 12

Depunerea dosarului de validare

 

(1) Producătorul care întruneste, cumulativ, criteriile prevăzute la art. 8 poate depune dosarul de validare în cadrul sesiunii de validare organizate de Autoritate.

(2) Dosarul de validare se depune legat, paginat si opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autoritătii, la adresa: Administratia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod postal 060031.

(3) Plicul care contine dosarul de validare poate fi transmis si prin postă, cu confirmare de primire, cu conditia ca data de expediere, evidentiată prin stampila postei, să nu depăsească data-limită aferentă sesiunii de validare.

(4) Producătorul va înscrie pe plic, în mod obligatoriu, următoarele informatii:

a) denumirea si adresa sa completă;

b) titlul: „Dosar de validare în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national pentru anul........" - Producător;

c) sesiunea de validare.

(5) Autoritatea nu răspunde pentru situatia în care plicurile transmise prin postă sunt receptionate după 5 zile lucrătoare de la data-limită aferentă sesiunii de validare, chiar dacă data de expediere, evidentiată prin stampila postei, nu depăseste data-limită de depunere; în acest caz, dosarul de validare nu mai face obiectul analizei si evaluării.

(6) La data receptionării plicului continând dosarul de validare, acesta primeste de la registratura Autoritătii un număr de înregistrare, în ordinea sosirii.

(7) Documentele cuprinse în dosarul de validare care sunt ilizibile sau care contin stersături ori modificări, precum si cele incomplete sau continând date si informatii neconforme cu realitatea atrag respingerea dosarului de validare.

(8) Dosarul de validare trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de finantare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în original;

b) actul de înfiintare (act constitutiv/contract de societate/statut), cu toate modificările si completările ulterioare, în copie;

c) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului, împreună cu toate anexele, sau/si certificatul constatator eliberat conform prevederilor art. 171 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, pentru sediul social si punctul/punctele de lucru prin care se intentionează comercializarea autovehiculelor noi în cadrul programului, în copie;

d) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, în original si nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare, din care să rezulte: datele de identificare a producătorului, codul unic de înregistrare, capitalul social, obiectul principal de activitate si activitătile secundare de activitate, administratorii, actionarii/asociatii si situatia juridică;

e) copia actului de identitate al reprezentantului legal;

f) procura notarială prin care reprezentantul legal al producătorului împuterniceste persoana care îl reprezintă în relatia cu Autoritatea, inclusiv la momentul semnării contractului de finantare, si copia actului de identitate al persoanei împuternicite, dacă este cazul;

g) certificatul de înregistrare fiscală, corespunzător formularului cod M.FP 14.13.20.99/1/2, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările ulterioare, în copie;

h) certificatul de atestare fiscală, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii dosarului de validare, în original;

i) certificatul/certificatele de atestare fiscală emis/emise de către directia/directiile de taxe si impozite locale, valabil/valabile la data depunerii dosarului de validare, pentru sediul social si punctul/punctele de lucru prin care se intentionează comercializarea autovehiculelor noi în cadrul programului, în original;

j) certificatul de cazier fiscal, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii dosarului de validare, în original;

k) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii dosarului de validare, în original;

l) formularul de raportare contabilă la încheierea ultimului exercitiu financiar, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, însotit, după caz, de raportul administratorilor si al comisiei de cenzori sau raportul de audit, formularul de raportare contabilă semestrială, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, precum si ultima balantă de verificare lunară, în copii;

m) certificările/înregistrările comunitare sau nationale de tip pentru autovehiculele noi propuse a fi comercializate prin program, în copii, sau dovada calitătii de importator ori de reprezentant autorizat al producătorului/importatorului de autovehicule noi, în copie;


n) documentul doveditor al deschiderii contului „50.70.24 - Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finantare sau cofinantare nerambursabilă a proiectelor pentru protectia mediului"; acesta poate fi prezentat cel mai târziu la data încheierii contractului;

o) proiectul privind diminuarea poluării prin înnoirea Parcului auto national conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, în original.

(9) În situatia validării, producătorul prezintă până cel mai târziu la data încheierii contractului de finantare cu Autoritatea originalele documentelor depuse în copie la dosar, pentru ca acestea din urmă să fie certificate „Conform cu originalul" de către personalul Autoritătii.

 

ARTICOLUL 13

Validarea producătorului

 

(1) Validarea producătorului se face în urma analizei si evaluării documentelor cuprinse în dosarul de validare depus de către acesta.

(2) În vederea analizei si evaluării documentelor cuprinse în dosarul de validare, prin dispozitie a presedintelui Autoritătii, se numeste Comisia de analiză si evaluare, constituită din personal din cadrul Autoritătii.

(3) Comisia de analiză si evaluare verifică îndeplinirea de către producător a criteriilor de eligibilitate, completând fisa de evaluare a eligibilitătii producătorului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.

(4) În baza propunerii Comisiei de analiză si evaluare, Autoritatea, prin structurile sale de decizie, aprobă validarea producătorului sau respinge dosarul de validare al acestuia.

(5) Comisia de analiză si evaluare si/sau structurile de decizie ale Autoritătii pot solicita producătorului orice documente sau informatii suplimentare considerate esentiale/necesare pentru fundamentarea hotărârii/deciziei de aprobare a validării.

 

ARTICOLUL 14

Perfectarea contractului de finantare nerambursabilă

 

(1) Modelul de contract de finantare nerambursabilă, denumit în continuare contract, este prevăzut în anexa nr. 4 si cuprinde majoritatea clauzelor contractuale, fără a fi prohibită adăugarea de către Autoritate a unor noi clauze de extractie legală si/sau renuntarea justificată la unele dintre acestea, precum si modificarea lor, dacă aceste actiuni sunt esentiale pentru îndeplinirea contractului si atingerea scopului si obiectivelor programului. Adăugarea de către Autoritate a noi clauze si/sau renuntarea la unele dintre acestea, precum si modificarea lor sunt permise până la momentul perfectării contractului, ulterior orice adăugare, renuntare ori modificare realizându-se prin încheierea de act aditional, cu acordul părtilor contractante.

(2) Contractul se întocmeste în 4 exemplare originale, din care 3 pentru Autoritate si unul pentru producătorul validat.

(3) Finantarea se utilizează numai după îndeplinirea tuturor conditiilor de intrare în vigoare a contractului prevăzute în cuprinsul său si numai în termenul de valabilitate al acestuia.

(4) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părtile contractante si este valabil până la data de 11 decembrie. Suma rămasă neutilizată la data de 11 decembrie se consideră anulată si rămâne la dispozitia Autoritătii.

(5) Se consideră renuntare la finantarea aprobată neprezentarea producătorului validat pentru semnarea contractului si/sau neprezentarea documentelor solicitate de către Autoritate într-un termen de maximum 10 zile de la data comunicată de către Autoritate.

(6) Lista producătorilor validati care au încheiat contract cu Autoritatea se publică pe pagina de internet a Autoritătii.

 

ARTICOLUL 15

Verificarea autenticitătii tichetelor valorice

 

(1) După perfectarea contractului, producătorul validat înscrie proprietarii si depune la Autoritate lista proprietarilor înscrisi si tichetele valorice, în original.

(2) Lista proprietarilor înscrisi se depune semnată si stampilată pe fiecare filă de către producătorul validat, precum si în format electronic. Lista trebuie să contină date de identificare privind:

a) proprietarul înscris: nume si prenume, tip/serie/număr act de identitate, domiciliul sau resedinta, cod numeric personal, număr de telefon; denumire, număr înregistrare la oficiul registrului comertului/tribunal/judecătorie, după caz, C.U.I./C.I.F, adresa sediului social;

b) autovehiculul uzat: categoria de folosintă/tip (M-|N-|), marcă, serie sasiu/caroserie, serie motor, anul fabricatiei, anul primei înmatriculări în România, serie/număr certificat de înmatriculare, serie/număr certificat de distrugere, serie/număr certificat de radiere din evidenta circulatiei;

c) tichetul valoric: serie si număr, data distribuirii, denumirea colectorului.

(3) Autoritatea verifică autenticitatea tichetelor valorice depuse de către producătorul validat si publică pe pagina de internet proprie lista tichetelor valorice autentice.

(4) Tichetele valorice rămân spre păstrare si arhivare la Autoritate.

(5) Proprietarii înscrisi vor fi cuprinsi în liste diferite, în functie de categoria acestora: persoane fizice sau persoane juridice.

 

ARTICOLUL 16

Decontarea tichetului valoric

 

(1) Decontarea contravalorii tichetului valoric/tichetelor valorice se face lunar, prin virament în contul de trezorerie al producătorului validat, în baza contractului încheiat între acesta si Autoritate si a cererii de decontare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Cererea de decontare se poate depune la Autoritate până la data de 25 a lunii inclusiv. La cererea de decontare se anexează următoarele documente:

a) lista proprietarilor beneficiari, semnată si stampilată pe fiecare filă de către producătorul validat; lista proprietarilor beneficiari se depune si în format electronic;

b) facturile emise proprietarilor beneficiari, aferente achizitionării autovehiculelor noi, în copie si în original (după procedura certificării „Conform cu originalul" de către personalul Autoritătii, originalul se restituie); în cazul finantării în baza unui contract de leasing financiar, factura trebuie să cuprindă si datele de identificare a societătii de leasing, precum si datele de identificare a proprietarului beneficiar (nume si prenume, cod numeric personal, adresă; denumire, număr înregistrare la oficiul registrului comertului/tribunal/judecătorie, după caz, C.U.I./C.I.F, adresa sediului social);

c) declaratia pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care proprietarul beneficiar îsi exprimă în mod explicit optiunea de a achizitiona autovehiculul nou la sfârsitul perioadei de leasing, în cazul finantării în baza unui contract de leasing financiar;

d) declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societătii de leasing, prin care acesta se obligă să notifice Autoritatea în termen de 5 zile, dacă proprietarul beneficiar, din diferite motive, se află în imposibilitate de a achizitiona efectiv autovehiculul care a făcut obiectul contractului de leasing, în cazul finantării în baza unui contract de leasing financiar;


e) declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal, din care să rezulte că producătorul nu are obligatii exigibile de plată la bugetul de stat, bugetele locale si Fondul pentru mediu.

(3) Producătorul validat completează lista proprietarilor beneficiari cu datele prevăzute la art. 15 alin. (2), la care se adaugă:

a) seria si numărul facturii emise proprietarului beneficiar;

b) denumirea societătii de leasing, numărul contractului, data perfectării si perioada de leasing prevăzută în cuprinsul acestuia, în cazul finantării în baza unui contract de leasing financiar.

(4) Producătorul validat completează lista proprietarilor beneficiari, înscriindu-i pe acestia în ordinea stabilită în lista proprietarilor înscrisi prevăzută ia art. 15 alin. (2). Producătorul validat răspunde de corectitudinea si realitatea datelor înscrise în lista proprietarilor beneficiari.

(5) Proprietarii beneficiari vor fi cuprinsi în liste diferite, în functie de categoria acestora: persoane fizice sau persoane juridice.

(6) Ultima cerere de decontare din cadrul programului se poate depune, cel mai târziu, la data de 25 noiembrie, iar decontarea se efectuează până la data de 11 decembrie inclusiv.

 

SECTIUNEA a 2-a

Proprietarul, persoană fizică

 

ARTICOLUL 17

Casarea autovehiculului uzat

 

(1) După publicarea pe pagina de internet a Autoritătii a listei producătorilor validati care au încheiat contract si a listei colectorilor care au încheiat protocol cu Autoritatea, proprietarul care întruneste criteriile prevăzute la art. 10 alin. (1) se poate prezenta la un colector în vederea predării spre casare a autovehiculului uzat.

(2) Colectorul îi eliberează proprietarului certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului si a conditiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz, precum si tichetul valoric, numai după:

a) verificarea existentei cumulative a componentelor esentiale ale autovehiculului: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricatie;

b) stabilirea îndeplinirii conditiei de vechime a autovehiculului uzat, prin verificarea anului de fabricatie în baza certificatului de înmatriculare si/sau a altor documente doveditoare;

c) stabilirea îndeplinirii conditiei vizând prima înmatriculare în România a autovehiculului uzat, în baza certificatului de înmatriculare si a cărtii de identitate a vehiculului, dacă aceasta există, sau a altor documente doveditoare;

d) verificarea, în baza certificatului de înmatriculare si a cărtii de identitate a vehiculului, dacă aceasta există, a corespondentei dintre datele înscrise în aceste documente si tipul/categoria de folosintă (M-|N-|), marca autovehiculului uzat, seria sasiului/caroseriei si seria motorului;

e) verificarea corespondentei datelor înscrise în actul de identitate al proprietarului cu datele cuprinse în certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat si în celelalte documente prezentate.

(3) Pentru identificarea exactă a calitătii persoanei care predă autovehiculul uzat spre casare, colectorul poate solicita, după caz, prezentarea următoarelor documente:

a) certificatul de mostenitor; atunci când certificatul de mostenitor atestă existenta mai multor mostenitori, este necesară procura notarială prin care persoana ce se prezintă în vederea predării spre casare a autovehiculului uzat este împuternicită să actioneze si să încheie acte juridice în numele si pe seama tuturor comostenitorilor în cadrul programului, în vederea predării spre casare a autovehiculului uzat si obtinerii tichetului valoric, radierii autovehiculului uzat din evidenta circulatiei, înscrierii la un producător validat si achizitionării autovehiculului nou;

b) certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea/modificarea numelui si/sau prenumelui, eliberat de autoritatea competentă;

c) actul care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de resedintă.

(4) Documentele prevăzute la alin. (2) si (3) trebuie prezentate de către proprietar în original si copie. După confruntarea înscrisurilor, colectorul certifică exemplarul în copie „Conform cu originalul" si restituie proprietarului exemplarul original. Copiile documentelor rămân spre păstrare si arhivare la colector.

(5) Colectorul are în păstrare un registru de evidentă a tichetelor valorice distribuite proprietarilor. Continutul registrului, modul de completare si termenul de păstrare a acestuia se stabilesc prin protocolul încheiat între colector si Autoritate.

(6) Autoritatea poate solicita copiile documentelor prevăzute la alin. (2) si (3), precum si Registrul de evidentă a tichetelor valorice distribuite proprietarilor, pentru verificarea datelor înscrise în cuprinsul acestora si confruntarea cu datele înscrise în tichetele valorice distribuite.

(7) Colectorul răspunde de corectitudinea si realitatea datelor înscrise în cuprinsul certificatului de distrugere, tichetului valoric distribuit si Registrului de evidentă a tichetelor valorice distribuite proprietarilor.

(8) Lista colectorilor care au încheiat protocoale cu Autoritatea se publică pe pagina de internet a Autoritătii odată cu publicarea listei producătorilor validati.

 

ARTICOLUL 18

Radierea autovehiculului uzat

 

(1) Anterior prezentării la serviciul comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, proprietarul trebuie să obtină copii legalizate ale certificatului de înmatriculare si certificatului de distrugere a autovehiculului uzat.

(2) Certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat se eliberează la cererea proprietarului, în baza predării certificatului de înmatriculare si a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, ambele documente în original.

(3) Certificatul de radiere din evidenta circulatiei trebuie să mentioneze că autovehiculul uzat a fost casat/predat în vederea dezmembrării.

 

ARTICOLUL 19

Înscrierea la producătorul validat

 

(1) Proprietarul se prezintă în vederea înscrierii la unul dintre producătorii validati, numai după publicarea pe pagina de internet a Autoritătii a listei producătorilor validati care au încheiat contract cu aceasta.


(2) Producătorul validat înscrie proprietarul în baza verificării si confruntării datelor cuprinse în următoarele documente:

a) actul de identitate al proprietarului, în copie si în original (originalul se restituie);

b) tichetul valoric/tichetele valorice, în original;

c) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizată;

d) certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, în copie legalizată;

e) certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat, în original;

f) declaratia pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care proprietarul îsi exprimă în mod explicit optiunea de a achizitiona autovehiculul nou la sfârsitul perioadei de leasing, în cazul intentiei acestuia de a obtine finantare în baza unui contract de leasing financiar.

(3) După constatarea îndeplinirii conditiilor de participare la program si a concordantei datelor cuprinse în documentele prezentate, producătorul validat eliberează proprietarului nota de înscriere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(4) Valabilitatea notei de înscriere nu poate depăsi data-limită de utilizare a tichetului valoric.

(5) Responsabilitatea înscrierii proprietarului revine în exclusivitate producătorului validat.

(6) După eliberarea notei de înscriere, documentele prevăzute la alin. (2), cu exceptia tichetelor valorice, rămân spre păstrare si arhivare la producătorul validat.

(7) În conformitate cu prevederile art. 15, în vederea verificării autenticitătii tichetelor valorice, producătorul validat transmite Autoritătii lista proprietarilor înscrisi, precum si tichetele valorice aferente.

(8) Producătorul validat garantează comercializarea autovehiculului nou, din al cărui pret de vânzare se scade contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice, către proprietarul înscris care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) a prezentat tichet valoric declarat au ten ti c/ti chete valorice declarate autentice de către Autoritate;

b) se prezintă, în termenul de valabilitate a notei de înscriere, la producătorul validat, în vederea achizitionării autovehiculului nou.

(9) În cazul în care achizitionarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligatia de a oferi proprietarului înscris, în maximum 90 de zile după data de 11 decembrie a anului în care proprietarul trebuia să beneficieze de achizitionarea autovehiculului nou prin program, posibilitatea achizitionării unui autovehicul nou, din al cărui pret se va scădea contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice.

 

ARTICOLUL 20

Achizitionarea autovehiculului nou

 

(1) După publicarea pe pagina de internet a Autoritătii a listei tichetelor valorice autentice, fără a se depăsi însă termenul de valabilitate a notei de înscriere, producătorul validat si proprietarul înscris efectuează formalitătile de vânzare-cumpărare si predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din pretul de vânzare a acestuia contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice declarate autentice.

(2) În factura de livrare a autovehiculului nou, producătorul validat evidentiază pretul de vânzare si, distinct, face mentiunea „Suma de ...... lei reprezentând contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice se suportă de către Administratia Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national pentru anul.......". Sub rubrica „Total de plată" se înscrie textul „Diferenta de plată beneficiar" si se mentionează suma rămasă de achitat de către proprietar.

(3) Factura va cuprinde si datele de identificare a societătii de leasing, în cazul finantării în baza unui contract de leasing financiar.

 

SECTIUNEA a 3-a

Proprietarul, persoană juridică

 

ARTICOLUL 21

Sesiunea de înscriere

 

(1) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere, precum si suma alocată sesiunii de înscriere se aprobă prin dispozitie a presedintelui Autoritătii.

(2) Dispozitia prevăzută la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Autoritătii, cu cel putin 5 zile înainte de data deschiderii sesiunii de înscriere.

 

ARTICOLUL 22

Înscrierea la Autoritate

 

(1) În cadrul sesiunii de înscriere aprobată conform art. 21, proprietarul poate depune la Autoritate dosarul de înscriere.

(2) Dosarul de înscriere se întocmeste de către proprietar si trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de finantare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7, în original, semnată de către reprezentantul legal al proprietarului sau de către persoana împuternicită/desemnată să îl reprezinte în cadrul programului, dacă proprietarul nu este reprezentat de însusi reprezentantul său legal;

b) copia actului de identitate al reprezentantului legal al proprietarului;

c) procura notarială de împuternicire a persoanei care reprezintă proprietarul în cadrul programului, dacă proprietarul nu este reprezentat de însusi reprezentantul său legal, însotită de actul de identitate al acesteia în copie; în cazul proprietarului, unitate administrativ-teritorială, se prezintă, în copie certificat㠄Conform cu originalul" de către secretar, dispozitia primarului/presedintelui consiliului judetean de desemnare a persoanei care reprezintă unitatea administrativ-teritorială în cadrul programului, dacă este cazul, însotită de copia actului de identitate al acesteia;

d) certificatul de înregistrare fiscală, corespunzător formularului cod M.FP 14.13.20.99/1/2, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007, cu modificările ulterioare, în copie;

e) certificatul de atestare fiscală, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii dosarului de înscriere, în original;

f) certificatul/certificatele de atestare fiscală emis/emise de directia/directiile de taxe si impozite locale, valabil/valabile la data depunerii dosarului de înscriere, pentru sediul social si pentru punctul/punctele de lucru pentru care se intentionează achizitionarea autovehiculelor noi în cadrul programului, în original; dacă nu este cazul, proprietarul, unitate administrativ-teritorială, poate prezenta declaratia pe propria răspundere a secretarului;

g) certificatul de cazier fiscal, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii dosarului de înscriere, în original;

h) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii dosarului de înscriere, în original;


i) certificatele de înmatriculare a autovehiculelor uzate, în copii certificate „Conform cu originalul";

j) cu exceptia proprietarului, operator economic: copiile formularelor de raportare contabilă la încheierea ultimului exercitiu financiar, vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor publice, însotite, după caz, de rapoartele administratorilor si ale comisiei de cenzori sau de ultimul raport de audit ori raportul de analiză pe bază de bilant, formularul de raportare contabilă semestrială, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, împreună cu ultima balantă de verificare lunară; în cazul proprietarului cu activitate până la un an, dar nu mai mică de 6 luni, se depune ultima balantă de verificare, transpusă în formular de bilant contabil.

(3) Dosarul de înscriere a proprietarului, unitate administrativ-teritorială, trebuie să cuprindă si hotărârea consiliului local sau judetean, după caz, privind participarea la program, în original sau copie certificat㠄Conform cu originalul" de către secretar.

(4) Dosarul de înscriere a proprietarului, unitate sau institutie de învătământ, trebuie să cuprindă si următoarele documente specifice:

a) dovada personalitătii juridice, aviz sau autorizatie de functionare, în copie;

b) decizia, ordinul sau actul de numire/validare, după caz, prin care a fost numit directorul unitătii de învătământ ori rectorul institutiei de învătământ, în copie;

c) actul doveditor al acreditării, în copie;

d) hotărârea consiliului de administratie privind participarea la program, în original sau în copie legalizată.

(5) Dosarul de înscriere a proprietarului, organizatie neguvernamentală, trebuie să cuprindă si următoarele documente specifice, după caz:

a) actul constitutiv, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie;

b) statutul, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie;

c) hotărârea adunării generale a organizatiei neguvernamentale/composesoratului privind alegerea reprezentantului legal, în copie;

d) certificatul de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor, în copie legalizată;

e) certificatul eliberat de către instanta competentă, care atestă faptul că organizatia neguvernamentală nu a fost radiată din Registrul asociatiilor si fundatiilor, în original si nu mai vechi de 10 zile fată de data depunerii dosarului de înscriere;

f) declaratia, în original, privind eventuala activitate economică a organizatiei neguvernamentale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8;

g) hotărârea adunării generale a organizatiei neguvernamentale privind participarea la program, în original sau copie legalizată.

(6) Dosarul de înscriere a proprietarului, operator economic, trebuie să cuprindă si următoarele documente specifice:

a) actul de înfiintare (act constitutiv/contract de societate/statut), cu toate modificările si completările ulterioare, în copie;

b) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului, împreună cu toate anexele, sau/si certificatul constatator eliberat conform prevederilor art. 171 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, pentru sediul social si punctul/punctele de lucru pentru care se intentionează achizitionarea autovehiculelor noi în cadrul programului, în copii;

c) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, în original si nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de înscriere, din care să rezulte: datele de

identificare a proprietarului, codul unic de înregistrare, capitalul social, obiectul principal de activitate si activitătile secundare de activitate, administratorii, actionarii/asociatii si situatia juridică;

d) copia actului de identitate al reprezentantului legal;

e) hotărârea/decizia adunării generale a actionarilor/asociatilor, a asociatului unic, a consiliului de administratie privind participarea la program, în copie legalizată;

f) declaratia, în original, privind ajutoarele de stat primite în ultimii 3 ani, inclusiv cele exceptate de la obligatia notificării; modelul declaratiei este prevăzut în anexa nr. 9;

g) copiile formularelor de raportare contabilă la încheierea ultimelor două exercitii financiare, vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, însotite de rapoartele administratorilor si ale comisiei de cenzori sau de rapoartele de audit, după caz, precum si copiile formularelor de raportare contabilă semestrială, vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, însotite de ultima balantă de verificare lunară; în cazul solicitantului cu activitate până la un an, dar nu mai mică de 6 luni, se depune ultima balantă de verificare a anului în curs, transpusă în formular de bilant contabil.

(7) Dosarul de înscriere a proprietarului, institutie publică, trebuie să cuprindă si următoarele documente specifice:

a) actul de înfiintare, în copie certificat㠄Conform cu originalul";

b) actul de numire/validare a reprezentantului legal, în copie certificat㠄Conform cu originalul";

c) hotărârea/decizia/dispozitia privind participarea la program, în original sau copie legalizată.

(8) Hotărârea/decizia/dispozitia de participare la Program trebuie să cuprindă:

a) acordul cu privire la casarea autovehiculelor uzate si achizitionarea de autovehicule noi prin program;

b) numărul de autovehicule noi care se intentionează a fi achizitionate prin program, tipul/categoria de folosintă (autoturisme/autoutilitare usoare) si marca acestora;

c) valoarea totală a finantării solicitate, reprezentând prima de casare corespunzătoare numărului de autovehicule uzate;

d) anexa, continând lista autovehiculelor uzate care urmează să fie casate prin program; lista va cuprinde următoarele date: tipul/categoria de folosintă a autovehiculului uzat (autoturism/autoutilitară usoară), marca, numărul de înmatriculare; anul fabricatiei, anul primei înmatriculări în România, numărul si seria certificatului de înmatriculare, numărul de inventar.

(9) Dosarul de înscriere se depune legat, paginat si opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autoritătii, la adresa: Administratia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod postal 060031.

(10) Plicul continând dosarul de înscriere poate fi transmis prin postă, cu confirmare de primire, cu conditia ca data de expediere, evidentiată prin stampila postei, să nu depăsească data-limită aferentă sesiunii de înscriere.

(11) Proprietarul va înscrie pe plic, în mod obligatoriu, următoarele informatii:

a) denumirea si adresa sa completă;

b) titlul: „Dosar de înscriere în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national pentru anul ........- Persoane juridice";

c) sesiunea de înscriere.

(12) Autoritatea nu răspunde pentru situatia în care plicurile transmise prin postă sunt receptionate după 5 zile lucrătoare de la data-limită aferentă sesiunii de înscriere, chiar dacă data de expediere, evidentiată prin stampila postei, nu depăseste data-limită de depunere; în acest caz, dosarul de înscriere nu mai face obiectul analizei si evaluării.

(13) La data receptionării plicului continând dosarul de înscriere, acesta primeste de la registratura Autoritătii un număr de înregistrare, în ordinea sosirii.

(14) Documentele cuprinse în dosarul de înscriere care sunt ilizibile sau care contin stersături ori modificări, precum si cele incomplete sau continând date si informatii neconforme cu realitatea atrag respingerea dosarului de înscriere.

 

ARTICOLUL 23

Aprobarea înscrierii proprietarului

 

(1) Aprobarea înscrierii proprietarului se face în urma analizei si evaluării documentelor cuprinse în dosarul de înscriere depus.

(2) În vederea analizei si evaluării documentelor cuprinse în dosarul de înscriere depus de către proprietar, prin dispozitie a presedintelui Autoritătii se numeste Comisia de analiză si evaluare, constituită din personal din cadrul Autoritătii.

(3) Comisia de analiză si evaluare verifică îndeplinirea de către proprietar a criteriilor de eligibilitate, completând fisa de evaluare a eligibilitătii proprietarului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10.

(4) În baza propunerii Comisiei de analiză si evaluare, Autoritatea, prin structurile sale de decizie, aprobă înscrierea în program a proprietarului sau respinge dosarul de înscriere a acestuia.

(5) Comisia de analiză si evaluare si/sau structurile de decizie ale Autoritătii pot solicita proprietarului orice documente sau informatii suplimentare considerate esentiale/necesare pentru fundamentarea hotărârii/deciziei de aprobare a înscrierii.

 

ARTICOLUL 24

Suma aprobată proprietarului înscris

 

(1) Proprietarul, operator economic, poate solicita cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, la momentul depunerii dosarului de înscriere, în caz contrar solicitarea fiind nulă; dacă activează în domeniul transporturilor, acesta nu poate solicita mai mult de echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, la momentul depunerii dosarului de înscriere, în caz contrar solicitarea fiind nulă.

(2) Valoarea totală a ajutoarelor de stat de minimis acordate proprietarului, operator economic, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal în cursul căruia se înscrie în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de ajutor de stat de minimis aprobată prin dispozitia presedintelui Autoritătii nu depăseste echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de înscriere, a 200.000 euro (100.000 euro în cazul celui care activează în sectorul transporturilor).

(3) Solicitările cumulate ale tuturor proprietarilor înscrisi nu trebuie să depăsească suma alocată sesiunii de înscriere; în conditiile în care suma totală solicitată de către proprietarii înscrisi depăseste suma alocată sesiunii de înscriere, Autoritatea va proceda la distribuirea acesteia între proprietarii înscrisi, prin aplicarea unui coeficient de proportionalitate obtinut din raportul dintre suma alocată sesiunii de înscriere si suma totală solicitată de către proprietarii înscrisi.

(4) Lista proprietarilor si suma aprobată fiecăruia se publică pe pagina de internet a Autoritătii.

 

ARTICOLUL 25

Casarea autovehiculului uzat

 

(1) După publicarea pe pagina de internet a Autoritătii a listei proprietarilor înscrisi si a sumei aprobate fiecăruia, proprietarul înscris predă autovehiculul uzat unui colector care are încheiat protocol cu Autoritatea.

(2) Colectorul eliberează proprietarului înscris certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 87/527/411/2005, precum si tichetul valoric, numai după:

a) verificarea existentei cumulative a componentelor esentiale ale autovehiculului uzat: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricatie;

b) stabilirea îndeplinirii conditiei de vechime a autovehiculului uzat, prin verificarea anului de fabricatie în baza certificatului de înmatriculare si/sau a altor documente doveditoare;

c) stabilirea îndeplinirii conditiei vizând prima înmatriculare în România a autovehiculului uzat, în baza certificatului de înmatriculare si a cărtii de identitate a vehiculului, dacă aceasta există, sau a altor documente doveditoare;

d) verificarea, în baza certificatului de înmatriculare si a cărtii de identitate a vehiculului, dacă aceasta există, a corespondentei dintre datele înscrise în aceste documente si categoria de folosintă/tipul (M1/N1), marca autovehiculului uzat, seria sasiului/caroseriei si seria motorului;

e) verificarea corespondentei datelor înscrise în documentul de identificare a proprietarului (dovada personalitătii juridice) cu datele cuprinse în certificatul de înmatriculare a autovehiculului si în celelalte documente prezentate;

f) verificarea actului de identitate al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite/desemnate să predea spre casare autovehiculul uzat.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) trebuie prezentate de către proprietar, în original si în copie. După verificarea acestora, colectorul certifică exemplarele în copie „Conform cu originalul" si restituie proprietarului exemplarele originale. Copiile documentelor rămân spre păstrare si arhivare la colector.

(4) Colectorul va tine un registru de evidentă a tichetelor valorice distribuite proprietarilor. Continutul registrului, modul de completare si termenul de păstrare al acestuia se stabilesc prin protocolul încheiat între colector si Autoritate.

(5) Autoritatea poate solicita documentele prevăzute la alin. (2), precum si Registrul de evidentă a tichetelor valorice distribuite proprietarilor, pentru verificarea datelor înscrise în cuprinsul acestora si confruntarea cu datele înscrise în tichetele valorice distribuite.

(6) Colectorul răspunde de corectitudinea si realitatea datelor înscrise în cuprinsul certificatului de distrugere, tichetului valoric distribuit si registrului de evidentă a tichetelor valorice distribuite proprietarilor.

(7) Lista colectorilor care au încheiat protocoale cu Autoritatea se publică pe pagina de internet a Autoritătii odată cu publicarea listei producătorilor validati.

 

ARTICOLUL 26

Radierea autovehiculului uzat

 

(1) Anterior prezentării la Serviciul comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, proprietarul trebuie să obtină copii legalizate de pe certificatul de înmatriculare si de pe certificatul de distrugere a autovehiculului uzat.


(2) Certificatul de radiere din evidenta circulatiei autovehiculului uzat se eliberează la cererea proprietarului, în baza predării certificatului de înmatriculare si a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, ambele documente în original.

(3) Certificatul de radiere din evidenta circulatiei trebuie să mentioneze că autovehiculul uzat a fost casat/predat în vederea dezmembrării.

 

ARTICOLUL 27

Înscrierea la producătorul validat

 

(1) Proprietarul se prezintă în vederea înscrierii la unul dintre producătorii validati, numai după publicarea pe pagina de internet a Autoritătii a listei producătorilor validati care au încheiat contract cu Autoritatea.

(2) Producătorul validat înscrie proprietarul în baza verificării si confruntării datelor cuprinse în următoarele documente:

a) actul de identificare a proprietarului (dovada personalitătii juridice), în copie;

b) tichetul valoric/tichetele valorice, în original;

c) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizată;

d) certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, în copie legalizată;

e) certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat, în original;

f) actul de identitate al reprezentantului legal al proprietarului sau actul de identitate al persoanei împuternicite/desemnate de către reprezentantul legal al proprietarului, în original si copie (originalul se restituie);

g) procura de împuternicire/actul de desemnare a persoanei împuternicite/desemnate de către reprezentantul legal al proprietarului, în original, dacă este cazul;

h) declaratia pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care proprietarul îsi exprimă în mod explicit optiunea de a achizitiona autovehiculul nou la sfârsitul perioadei de leasing, în cazul intentiei acestuia de a obtine finantare în baza unui contract de leasing financiar.

(3) După constatarea îndeplinirii conditiilor de participare la program si a concordantei datelor cuprinse în documentele prezentate, producătorul validat eliberează proprietarului nota de înscriere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.

(4) Valabilitatea notei de înscriere nu poate depăsi data-limită de utilizare a tichetului valoric.

(5) Responsabilitatea înscrierii proprietarului revine în exclusivitate producătorului validat.

(6) După eliberarea notei de înscriere, documentele prevăzute la alin. (2), cu exceptia tichetelor valorice, rămân spre păstrare si arhivare la producătorul validat.

(7) În conformitate cu prevederile art. 15, în vederea verificării autenticitătii tichetelor valorice, producătorul validat transmite Autoritătii lista proprietarilor înscrisi, precum si tichetele valorice aferente.

(8) Producătorul validat garantează comercializarea autovehiculului nou, din al cărui pret de vânzare se scade contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice, către proprietarul înscris care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) a prezentat tichetul valoric declarat autentic/tichetele valorice declarate autentice de către Autoritate;

b) se prezintă, în termenul de valabilitate a notei de înscriere, la producătorul validat, în vederea achizitionării autovehiculului nou.

(9) În cazul în care achizitionarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligatia de a oferi proprietarului înscris, în maximum 90 de zile după data de 11 decembrie a anului în care proprietarul trebuia să beneficieze de achizitionarea autovehiculului nou prin program, posibilitatea achizitionării unui autovehicul nou, din al cărui pret se va scădea contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice.

 

ARTICOLUL 28

Achizitionarea autovehiculului nou

 

(1) După publicarea pe pagina de internet a Autoritătii a listei tichetelor valorice autentice, fără a se depăsi însă termenul de valabilitate a notei de înscriere, producătorul validat si proprietarul înscris efectuează formalitătile de vânzare-cumpărare si predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din pretul de vânzare al acestuia contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice declarate autentice.

(2) În factura de livrare a autovehiculului nou, producătorul validat evidentiază pretul de vânzare si, distinct, face mentiunea „Suma de ...... lei reprezentând contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice se suportă de către Administratia Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national pentru anul.......". Sub rubrica „Total de plată" se înscrie textul „Diferenta de plată beneficiar" si se mentionează suma rămasă de achitat de către proprietar.

(3) Factura trebuie să cuprindă si datele de identificare a proprietarului beneficiar (denumire, nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului sau nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie, după caz, C.U.I./C.I.F., adresa sediului social, precum si datele de identificare a societătii de leasing, în cazul finantării în baza unui contract de leasing financiar).

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 29

Publicarea informatiilor relevante

 

(1) Toate datele, informatiile, instructiunile, comunicatele, listele si alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Autoritătii, www.afm.ro, la sectiunea „Informatii privind Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national".

(2) Singurele informatii si instructiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Autoritătii.

 

ARTICOLUL 30

Reguli de publicitate

 

(1) Orice demers publicitar efectuat cu privire la „Proiectul de diminuare a poluării prin înnoirea Parcului auto national", în orice formă si în orice mediu, trebuie să specifice că acesta se realizează prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national" derulat de Autoritate si finantat din Fondul pentru mediu.

(2) Dispozitia de la alin. (1) se aplică:

a) producătorilor validati care au încheiat contract cu Autoritatea;

b) colectorilor care au încheiat protocol cu Autoritatea.

 

ARTICOLUL 31

 

            Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul ghid.

 

ANEXA Nr. 1 la ghid

 

Datele de identificare a producătorului

.......................................................

Nr. de înregistrare........./............

Nr. de înregistrare la Administratia

Fondului pentru Mediu.............../.................

 

CERERE DE FINANTARE

 

Titlul proiectului: „Diminuarea poluării prin înnoirea Parcului auto national"

Denumirea producătorului solicitant..........................................

Forma juridică de organizare.....................................................

Nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului ................./............../....................., C.U.I./C.I.F ..................................

Cont nr. ......................................., deschis la Trezoreria ................................

Adresa sediului social: str. ...................................................................... nr. ......., bl. ......, sc........, et. ......, ap. ......., localitatea ............................ Judetul/sectorul ........................, telefon ..................., fax ................, e-mail ......................................

Reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal ......................................................., posesor al BI/CI seria ......... nr. ..............., eliberat/eliberată de ........................, CNP ..........................................., telefon (fix si mobil) ........................................., Fax .........................., e-mail ..........................................

Responsabil de proiect ....................................................(persoană de contact), posesor al BI/CI seria ........ nr. ......................., eliberat/eliberată de ............................., CNP................................, telefon (fix si mobil) ......................................................., fax ............................., e-mail .........................................

Solicităm validarea în „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national pentru anul ......." si, în cazul validării, finantarea nerambursabilă a proiectului „Diminuarea poluării prin înnoirea Parcului auto national" prin decontarea contravalorii tichetelor valorice utilizate de proprietarii înscrisi în cadrul Programului la........................................... (denumire producător)

Subsemnatul, ................................................, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al............................................., declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în declaratii, următoarele:

a) societatea comercială nu se află în procedură de insolventă sau lichidare judiciară si nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea acestora, potrivit prevederilor legale;

b) societatea comercială nu are obligatii exigibile de plată la bugetul de stat, bugetul local/bugetele locale, Fondul pentru mediu;

c) nu suntem înregistrati cu fapte sanctionate de legislatia financiară, vamală sau cu fapte care privesc disciplina financiară;

d) societatea comercială nu sponsorizează si nu va sponsoriza activităti cu efect negativ asupra mediului;

e) societatea comercială nu se află în dificultate economico-financiară;

f) am depus întreaga documentatie, conform prevederilor ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national;

g) nu am furnizat informatii false în documentele prezentate.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informatiilor continute în prezenta cerere de finantare si în toate celelalte formulare si documente depuse, inclusiv documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale si corecte si declar că am luat cunostintă despre prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

Neîndeplinirea conditiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor conditii va duce automat la respingerea cererii de finantare sau ulterior la returnarea integrală a sumelor decontate de către Administratia Fondului pentru Mediu, primite ca finantare nerambursabilă în cadrul programului mai sus mentionat.

Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de finantare orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Administratiei Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătură cu activitatea societătii pe care o reprezint.

Prin semnătura si stampila sa, producătorul solicitant confirmă că a înteles si si-a însusit în întregime continutul cererii.

 

Responsabil de proiect (persoană de contact)

Numele si prenumele..........................

Functia................................................

Semnătura..........................................

Reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal

Numele si prenumele..........................

Functia................................................

Semnătura..........................................

Data....................................................

L.S.


ANEXA Nr. 2 la ghid

 

PROIECT

privind diminuarea poluării prin înnoirea Parcului auto national

 

A. Datele de identificare a societătii comerciale

1. Denumirea completă a societătii comerciale:....................................

2. Numărul de înregistrare la oficiul registrului comertului:................/.......................

3. C.U.I./C.I.F............................................

4. Forma juridică de organizare.......................

5. Adresa societătii comerciale:

- adresa sediului social: str. ........................................ nr. ......., localitatea .............................Judetul/sectorul ....................., telefon ...................., fax ..................., e-mail ......................, persoana de contact ....................................., telefon .......................;

- adresa sediului operational: str. ............................... nr. .........., localitatea ...........................Judetul/sectorul ....................., telefon ...................., fax ..................., e-mail ......................, persoana de contact ....................................., telefon .......................;

- adresele punctelor de lucru care au legătură cu implementarea proiectului: str. .................................... nr. ........., localitatea ........................., judetul/sectorul ......................, telefon ................, fax ..................., e-mail ....................., persoana de contact ...................................., telefon ........................

6. Forma de proprietate:

- forma de proprietate: privată |_| publică |_|;

- procentul: privată..........% publică..........%.

7. Domeniul de activitate al societătii comerciale (descrierea activitătilor - principală si secundară):

 

Activitatea principală

Cod CAEN

 

 

Activitatea secundară

Cod CAEN

1.

 

2.

 

3.

 

…………..

 

 

8. Cifra de afaceri..........................

8.1. Cifra totală de afaceri (pe ultimii 3 ani, dacă este cazul, si estimat pe anul curent):

- anul..............., valoarea.........................lei;

- anul..............., valoarea.........................lei;

- anul..............., valoarea.........................lei;

- anul curent.........., valoarea....................lei.

8.2. Cifra de afaceri realizată pe piata românească (pe ultimii 3 ani, dacă este cazul, si estimat pe anul curent):

- anul..............., valoarea.........................lei;

- anul..............., valoarea.........................lei;

- anul..............., valoarea.........................lei;

- anul curent.........., valoarea....................lei.

9. Profit/Pierderi înregistrat/înregistrate pe piata românească (pe ultimii 3 ani, dacă este cazul, si estimat pe anul curent):

- anul..............., valoarea.........................lei;

- anul..............., valoarea.........................lei;

- anul..............., valoarea.........................lei;

- anul curent.........., valoarea....................lei.

10. Total active/pasive:

- anul precedent....................lei;

- anul curent..........................lei.

11. Numărul si structura personalului: Numărul total de salariati.................., din care:

- personal direct productiv...................................................;

- personal administrativ si alte departamente.........................;

- personal de conducere....................................................;

- personal care participă la realizarea proiectului...................

B. Descrierea activitătii curente a solicitantului

1. Istoric al activitătii solicitantului.....................................................

1.1. Descrieti activitatea de bază desfăsurată.....................................................

1.2. Descrieti pe scurt activitătile secundare (auxiliare) desfăsurate............................

2. Produsele/Serviciile oferite de solicitant (precizati si aria geografică în care sunt comercializate/prestate):.............


3. Ponderi ale diferitelor tipuri de activităti în cifra de afaceri curentă: ..............................%;

..............................%.

4. Autorizatii, avize, acorduri, certificate necesare pentru proiect, dacă este cazul:

 

 

Denumirea

Data eliberării/expirării

Institutia emitentă

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

…..

 

 

 

 

5. Piata actuală si piata potentială a solicitantului:

Ce procent din piată are firma dumneavoastră?....................................................................................................................

Care este piata-tintă?...............................................................................................................................................................

6. Alte informatii si/sau documente semnificative pentru functionarea afacerii si realizarea proiectului:...............................

C. Prezentarea proiectului si obiectul finantării

1. Titlul proiectului: „Diminuarea poluării prin înnoirea Parcului auto national"

2. Descrierea si localizarea proiectului [descrieti tema proiectului cu elementele generale si particulare, fazele si etapele acestuia, modul de implementare, grupurile-tintă cărora se adresează, sursa de poluare si eforturile (inclusiv financiare) depuse până acum pentru reducerea poluării]......................................................................................................................................................

3. Obiectul finantării: decontarea din Fondul pentru mediu a contravalorii tichetelor valorice obtinute de către proprietari, persoane fizice si persoane juridice, în urma casării autovehiculelor uzate din parcul propriu si utilizate pentru achizitionarea de autovehicule noi

4. Obiectivele si rezultatele estimate la finalizarea proiectului:............................................................................................

5. Impactul asupra mediului (efecte, rezultate, propagare, modul în care se asteaptă ca implementarea proiectului să contribuie la reducerea poluării si/sau a consumului de carburant)...................................................................................................

6. Durata si graficul estimativ de realizare a proiectului propus:

Data anticipată de început: ziua..................luna................anul..............

Data anticipată de sfârsit: ziua....................luna................anul..............

 

Luna

Activitatea propusă în cadrul proiectului (înnoirea Parcului auto national cu un număr de autovehicule noi)

Luna 1

 

Luna 2

 

Luna

 

…..

 

 

7. Riscuri ce pot apărea în implementarea proiectului (prezentati riscurile luate în calcul la elaborarea proiectului, dacă este cazul):...................................................................................................................................................................................................

D.Valoarea proiectului

Suma totală estimată a fi decontată din Fondul pentru mediu..................(lei), în baza tichetelor valorice prezentate de proprietarii beneficiari

E. Alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus:................................................................................................

 

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal/împuternicitului

...................................

 

Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului si stampila firmei

...................................

Numele, prenumele si functia responsabilului de proiect

...................................

 

Semnătura responsabilului de proiect

...................................


ANEXA Nr. 3 la ghid

 

FISA

de evaluare a eligibilitătii producătorului

 

Producător:..............................................................................................

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu a cererii de finantare:...........................

 

Criteriul de eligibilitate

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

A. Eligibilitatea producătorului

Da

Nu

Comentarii

A.1.

A depus documentatia în cadrul sesiunii de validare organizate de Administratia Fondului pentru Mediu.

 

 

 

A.2.

A depus cererea de finantare, în original, semnată si stampilată de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia.

 

 

 

A.2.1.

Cererea de finantare contine declaratia reprezentantului legal al producătorului/împuternicitului, potrivit căreia societatea comercială:

 

 

 

A.2.1.1.

- nu se află în procedură de insolventă sau lichidare judiciară si nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea acestora, potrivit prevederilor legale;

 

 

 

A.2.1.2.

- nu are obligatii exigibile de plată la bugetul de stat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;

- nu este înregistrată cu fapte sanctionate de legislatia financiară, vamală, precum si cu fapte care privesc disciplina financiară;

- nu se află în dificultate economico-financiară;

 

 

 

A.2.1.3.

- nu sponsorizează si nu va sponsoriza activităti cu efect negativ asupra mediului.

 

 

 

A.3.

A depus, în copie, actul de înfiintare (act constitutiv/contract de societate/statut), cu toate modificările si completările ulterioare.

 

 

 

A.4.

A depus, în copie, certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului, împreună cu toate anexele, sau/si certificatul constatator eliberat conform prevederilor art. 171 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, pentru sediul social si punctul/punctele de lucru prin care se intentionează comercializarea autovehiculelor noi în cadrul programului.

 

 

 

A.5.

A depus certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului în original si nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare, din care să rezulte: datele de identificare a producătorului, codul unic de înregistrare, capitalul social, obiectul principal de activitate si activitătile secundare de activitate, administratorii, actionarii/asociatii si situatia juridică.

 

 

 

A.6.

A depus, în copie, certificatul de înregistrare fiscală, corespunzător formularului cod M.F.P. 14.13.20.99/1/2, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările ulterioare.

 

 

 

A.7.

A depus, în original, certificatul de atestare fiscală, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii dosarului de validare.

 

 

 

A.8.

A depus, în original, certificatul/certificatele de atestare fiscală emis/emise de către directia/directiile de taxe si impozite locale, valabil/valabile la data depunerii dosarului de validare, pentru sediul social si punctul/punctele de lucru prin care se intentionează comercializarea autovehiculelor noi în cadrul programului.

 

 

 

A.9.

A depus, în original, certificatul de cazier fiscal, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii dosarului de validare.

 

 

 

A.10.

A depus, în original, certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii dosarului de validare.

 

 

 

A.11.

A depus copia actului de identitate a reprezentantului legal.

 

 

 


Criteriul de eligibilitate

îndeplinirea criteriului de eligibilitate

A.

Eligibilitatea producătorului

Da

Nu

Comentarii

A.12.

A depus procura notarială prin care reprezentantul legal al producătorului împuterniceste persoana care îl reprezintă în relatia cu Autoritatea, inclusiv la momentul semnării contractului de finantare, si copia actului de identitate a persoanei împuternicite (dacă este cazul).

 

 

 

A.13.

A depus, în copie, certificările/înregistrările comunitare sau nationale de tip pentru autovehiculele noi propuse a fi comercializate prin program sau dovada calitătii de importator ori de reprezentant autorizat al producătorului/importatorului de autovehicule noi.

 

 

 

A.14.

A depus documentul doveditor al deschiderii contului „50.70.24 - Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finantare sau cofinantare nerambursabilă a proiectelor pentru protectia mediului" (acesta poate fi prezentat cel mai târziu la data încheierii contractului).

 

 

 

A.15.

A depus, în copie:

 

 

 

A.15.1.

- formularul de raportare contabilă la încheierea ultimului exercitiu financiar, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, însotit, după caz, de raportul

administratorilor si al comisiei de cenzori sau raportul de audit;

 

 

 

A.15.2.

- formularul de raportare contabilă semestrială, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, precum si ultima balantă de verificare lunară.

 

 

 

B.

Eligibilitatea proiectului

 

 

 

B.1.

A depus proiectul, în original, semnat si stampilat de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia si de responsabilul de proiect.

 

 

 

B.2.

Proiectul prevede diminuarea poluării prin înnoirea Parcului auto national si se încadrează în cerintele Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national.

 

 

 

 

NOTĂ:

În cadrul rubricii „îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu DA sau NU îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv si se vor înscrie, după caz, comentariile de rigoare.

 

REZULTATUL EVALUĂRII PRODUCĂTORULUI

 

1. JURIDIC: ACCEPTAT/RESPINS

Nume si prenume evaluator:.......................................Data:..................Semnătura:...............

 

2. ECONOMIC: ACCEPTAT/RESPINS

Nume si prenume evaluator:.......................................Data:..................Semnătura:...............

 

3. TEHNIC: ACCEPTAT/RESPINS

Nume si prenume evaluator:.......................................Data:..................Semnătura:...............

 

COMISIA DE ANALIZĂ SI EVALUARE PROPUNE VALIDAREA/INVALIDAREA PRODUCĂTORULUI

 

Presedintele Comisiei de analiză si evaluare

 

Nume si prenume:.......................................Data:..................Semnătura:


 

ANEXA Nr. 4 la ghid

 

CONTRACT

pentru finantare nerambursabilă

Nr..........din....................

Între:

Părtile contractante

Administratia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr. RO92TREZ7065017XXX000155 deschis la Trezoreria Sector 6 Bucuresti, reprezentată legal prin..................................................- presedinte, în calitate de finantator, denumită în continuare AFM,

si

Societatea Comercială ..............................................., cu sediul în .................................................................., înregistrată la O.R.C. sub nr. ................................, C.U.I./C.I.F........................., cont nr. .......................... deschis la Trezoreria ............................., reprezentată legal prin domnul/doamna ......................................., care împuterniceste pe domnul/doamna ........................................, în calitate de producător validat, denumită în continuare Beneficiar,

a intervenit prezentul contract pentru finantare nerambursabilă, denumit în continuare contract.

 

ARTICOLUL 1

Obiectul contractului

 

1.1. Prin prezentul contract, AFM acordă Beneficiarului o finantare nerambursabilă, denumită în continuare finantare, în vederea sustinerii proiectului intitulat „Diminuarea poluării prin înnoirea Parcului auto national", denumit în continuare proiect, din cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national pentru anul ..........", denumit în continuare program.

1.2. Finantarea se acordă pentru comercializarea autovehiculelor marca ....................... si ....................... în cadrul programului.

 

ARTICOLUL 2

Durata contractului

 

            Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părti si este valabil până la data de 11 decembrie.........inclusiv.

 

ARTICOLUL 3

Modalitatea de finantare

 

3.1. Finantarea se face în transe lunare, în interiorul perioadei prevăzute la art. 2.

3.2. Finantarea se realizează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura decontării contravalorii tichetelor valorice declarate autentice de către AFM si prin creditarea contului nr. ..................................... deschis la Trezoreria .................................... de către Beneficiar, pe bază de cerere de decontare, însotită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la art. 16 alin. (2) din Ghidul de finantare a programului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 1.683/2009 din .................., în conditiile în care cererea de decontare si documentatia aferentă sunt complete si corect întocmite.

3.3. Virarea sumelor din contul AFM în contul Beneficiarului se face în termen de 15 zile de la depunerea cererii de decontare.

3.4. Cererea de decontare se depune la AFM, la data de ........... a fiecărei luni.

3.5. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligatia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

 

ARTICOLUL 4

Obligatiile părtilor

 

4.1. Beneficiarul se obligă:

a) să utilizeze finantarea numai în scopul si în conditiile în care a fost acordată;

b) să asigure executarea proiectului cu diligenta necesară si eficientă, în conformitate cu prezentul contract, precum si cu legislatia în vigoare si cu standardele de mediu aplicabile;

c) să fie singurul răspunzător în fata AFM pentru implementarea proiectului;

d) să asigure înregistrarea în evidenta contabilă a tuturor documentelor privind operatiunile aferente prezentului contract, precum si arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

e) să plătească toate taxele, impozitele si contributiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale si în termenele prevăzute de acestea;

f) să permită reprezentantilor AFM accesul la sediile sale pentru inspectarea activitătilor ce se realizează din finantarea acordată si examinarea registrelor si a evidentelor contabile, a altor documente relevante în legătură cu derularea proiectului;

g) să nu sponsorizeze activităti cu impact negativ asupra mediului pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului contract;

h) să informeze AFM si să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la actele constitutive si/sau la informatiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de finantare ori pe parcursul derulării prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificări;

i) să informeze AFM în cazul în care va fi supus unei proceduri de reorganizare judiciară ori faliment, executare silită sau oricărei alte proceduri similare;

j) în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informatii sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;

k) să furnizeze în maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea AFM orice informatii suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;

l) să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat în legătură cu proiectul, în orice formă si în orice mediu, că acesta este realizat în cadrul programului derulat de AFM si finantat din Fondul pentru mediu;


m) să pună la dispozitia solicitantilor o linie telefonică accesibilă sau de tip „info-line" la care acestia pot obtine informatii cu privire la proiect;

n) să justifice în scris proprietarului solicitant, la cererea acestuia, motivele de fapt si de drept care stau la baza refuzului de a-i elibera notă de înscriere sau, dacă i-a eliberat notă de înscriere, motivele de fapt si de drept care stau la baza refuzului de a efectua formalitătile de vânzare-cumpărare si predare-primire a autovehiculului nou;

4.2. AFM se obligă:

a) să asigure finantarea proiectului în conditiile mentionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate programului prin bugetul anual propriu de venituri si cheltuieli;

b) să pună la dispozitia Beneficiarului informatiile legate de finantare.

 

ARTICOLUL 5

Răspunderea contractuală

 

5.1. Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia dintre obligatiile/clauzele asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

5.2. Constituie caz de culpă si următoarele fapte ale Beneficiarului:

a) comite nereguli de ordin financiar în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

b) împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de reorganizare judiciară ori faliment, executare silită sau orice altă procedură asemănătoare;

c) situatia economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură conditii de realizare a proiectului.

5.3. Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.

5.4. Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru refuzul de a elibera notă de înscriere proprietarului solicitant sau pentru refuzul de a efectua formalitătile de vânzare-cumpărare si predare-primire a autovehiculului nou în favoarea proprietarului căruia i-a fost eliberată notă de înscriere.

5.5. Beneficiarul suportă taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale si orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare si finalizarea prezentului contract si a tuturor documentelor si activitătilor aferente.

5.6. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecintele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sa.

5.7. Orice caz de culpă si orice disfunctionalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate Beneficiarului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. Dacă deficientele mentionate nu sunt înlăturate în termen de maximum 10 zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:

a) sistarea temporară a utilizării finantării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivă a finantării si rezilierea unilaterală a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în conditiile Codului de procedură fiscală/procedură civilă.

 

ARTICOLUL 6

Încetarea contractului

 

Prezentul contract încetează de drept:

a) la data prevăzută în acesta;

b) la data interventiei unui act de autoritate;

c) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia si care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrară AFM si interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul aparitiei unor astfel de circumstante sau de la momentul în care AFM a luat cunostintă de aparitia unor astfel de circumstante.

 

ARTICOLUL 7

Forta majoră si cazul fortuit

 

7.1. Prin fortă majoră si/sau caz fortuit se întelege un eveniment independent de vointa părtilor, imprevizibil si insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract si care împiedică părtile să îsi execute, total sau partial, obligatiile contractuale.

7.2. Partea care invocă forta majoră are următoarele obligatii:

a) să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data aparitiei;

b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de fortă majoră, certificatul de fortă majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) să ia orice măsuri care îi stau la dispozitie în vederea limitării consecintelor.

7.3. Dacă nu se procedează la anuntare, în conditiile si termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părti prin lipsa notificării.

7.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.

7.5. Forta majoră, comunicată si dovedită în conditiile alin. 7.2., exonerează de răspundere partea care o invocă.

7.6. Dacă forta majoră si/sau consecintele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părtile se obligă să negocieze cu bună-credintă în vederea identificării solutiei celei mai bune:

a) încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părti să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

7.7. Prevederile de mai sus se aplică si în caz fortuit.

 

ARTICOLUL 8

Cesiunea

 

            Prezentul contract, precum si toate drepturile si obligatiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau partiale.

 

ARTICOLUL 9

Litigii

 

9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea si/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

9.2. În cazul în care o solutie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre solutionare instantelor judecătoresti competente în a căror rază teritorială îsi are sediul AFM.

 

ARTICOLUL 10

Dispozitii finale

 

10.1. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.

10.2. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese:

Pentru AFM: municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6;


Pentru Beneficiar: ....................................................

În cazul în care Beneficiarul doreste să fie notificat la o altă adresă sau si-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris laAFM.

Notificările făcute Beneficiarului la adresa mentionată în cuprinsul prezentului alineat sau la o altă adresă comunicată ulterior se consideră a fi aduse la cunostinta acestuia.

Cu conditia ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite si prin fax la următoarele numere telefonice:

- pentru AFM: ...........................;

- pentru Beneficiar: ...............................

10.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat si executat conform legislatiei române si guvernat de aceasta.

10.4. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentantii legali ai Beneficiarului, am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

10.5. Prezentul contract, inclusiv anexa la acesta, poate fi modificat si/sau completat numai cu acordul părtilor, prin act aditional.

10.6. Prezentul contract s-a semnat la data de ...................., la sediul AFM, în 4 exemplare, toate având valoare juridică egală, dintre care 3 exemplare pentru AFM si un exemplar pentru Beneficiar.

 

Administratia Fondului pentru Mediu

Presedinte,

....................................................

 

Director buget-finante,

....................................................

Viza Control financiar preventiv

(Semnătura/ziua, luna, anul)

 

Director tehnic,

....................................................

 

Consilier juridic,

....................................................

Beneficiar,

....................................................

 

Prin

reprezentant legal/împuternicit

....................................................

 

ANEXA Nr. 5 la ghid

 

Datele de identificare a producătorului

....................................................

Nr. de înregistrare........./............

Nr. de înregistrare la Administratia

Fondului pentru Mediu.............../.................

 

CERERE DE DECONTARE

 

Denumirea producătorului validat solicitant.....................................................................

Forma juridică de organizare........................................................................

Nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului ..................................................., C.U.I./C.I.F......................................., cont nr. ...................................., deschis la Trezoreria ...................................

Adresa sediului social: str. .......................................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap......, localitatea .................... Judetul/sectorul ......................., Telefon ....................., fax ..................., e-mail ......................................

Reprezentant legal/împuternicit ....................................................................................., posesor al B.I./C.I./pasaportului Seria ............nr. ..............................., eliberat/eliberată de ................................, CNP................................................., domiciliat în .........................................................................................................................,

În baza Contractului de finantare nerambursabilă nr. ........../......./...............si a unui număr de .......... tichete valorice depuse la Administratia Fondului pentru Mediu si declarate autentice, vă rog să aprobati prezenta cerere de decontare pentru suma de ....................... lei (în cifre si litere).


Prezenta cerere este însotită de:

1. lista proprietarilor beneficiari, semnată si stampilată pe fiecare filă, cu datele de identificare privind:

a) proprietarul, persoană fizică: nume si prenume, cod numeric personal, adresa de domiciliu/resedintă;

b) proprietarul, persoană juridică: denumire, nr. Înregistrare la oficiul registrului comertului sau nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie, după caz, C.U.I./C.I.R, adresa sediului social;

c) autovehiculul uzat: categoria de folosintă/tip (M-|/N-|), marcă, serie sasiu/caroserie, serie motor, anul fabricatiei, anul primei înmatriculări în România, serie/număr certificat de înmatriculare, serie/număr certificat de distrugere, serie/număr certificat de radiere din evidenta circulatiei);

d) factura emisă/facturile emise proprietarului beneficiar: serie si număr;

e) contractul de leasing financiar, dacă este cazul: denumirea societătii de leasing, numărul contractului, data perfectării si perioada de leasing prevăzută în cuprinsul acestuia;

2. lista proprietarilor beneficiari, în format electronic;

3. facturile emise proprietarilor beneficiari, aferente achizitionării autovehiculelor noi, în copie si în original (originalul se restituie); în cazul finantării în baza unui contract de leasing financiar, factura cuprinde si datele de identificare a societătii de leasing, precum si datele de identificare a proprietarului beneficiar (nume si prenume, cod numeric personal, adresa de domiciliu/resedintă; denumire, nr. Înregistrare la oficiul registrului comertului sau nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie, după caz, C.U.I./C.I.R, adresa sediului social);

4. declaratiile pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care proprietarii beneficiari îsi exprimă în mod explicit optiunea de a achizitiona autovehiculele noi la sfârsitul perioadei de leasing, în cazul finantării în baza unor contracte de leasing financiar;

5. declaratiile pe propria răspundere ale reprezentantilor legali ai societătilor de leasing, prin care acestia se obligă să notifice Administratia Fondului pentru Mediu în termen de 5 zile, dacă proprietarii beneficiari, din diferite motive, se află în imposibilitate de a achizitiona efectiv autovehiculele care au făcut obiectul contractului de leasing, în cazul finantării în baza unui contract de leasing financiar;

6. declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal al producătorului validat, din care rezultă că societatea comercială nu are obligatii exigibile de plată la bugetul de stat, bugetele locale si Fondul pentru mediu.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informatiilor continute în prezenta cerere de decontare, în lista proprietarilor beneficiari, inclusiv documentele financiare. Garantez că datele furnizate sunt actuale, reale si corecte si declar că am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

 

Reprezentant legal/împuternicit,

Numele si prenumele.................................

Functia......................................................

Semnătura.................................................

Data..........................................................

L.S.

 

Aprobat de Administratia Fondului pentru Mediu:

Presedinte,

Numele si prenumele..................................

Semnătura.................................................

Director buget-finante,

Numele si prenumele..................................

Semnătura.................................................

Director tehnic,

Numele si prenumele..................................

Semnătura.................................................

Sef Serviciu implementare si monitorizare tehnică,

Numele si prenumele..................................

Semnătura.................................................

Referent de specialitate,

Numele si prenumele..................................

Semnătura.................................................


 

ANEXA Nr. 6 la ghid

 

Nr. de înregistrare iesire................./....................

(Se completează la eliberarea notei de înscriere proprietarului.)

Nr. de înregistrare intrare............................../..........................

(Se completează la prezentarea proprietarului în vederea achizitionării autovehiculului.)

 

NOTĂ DE ÎNSCRIERE

- persoane fizice -

 

I. Prin prezenta se confirmă înscrierea în „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national pentru anul .............."

a doamnei/domnului..................................................(numele si prenumele) , adresa ...................................................., în calitate de proprietar si detinător al tichetului valoric/tichetelor valorice:

1. seria ....... numărul .................., distribuit la data .................. de S.C. ............................................. pentru autovehiculul uzat tip .............., marcă ............................, model/variantă .............................., nr. înmatriculare ....................., an de fabricatie .........., anul primei înmatriculări în România ..............., capacitate cilindrică ..................[cm3], serie sasiu/caroserie ..........................., serie motor .................., proprietar ..........................................................(numele si prenumele);

- tichetul valoric este însotit de următoarele documente obligatorii:

a) act de identitate, în copie, tip ......., seria ....... numărul ....................., eliberat de ......................... la data ..........................;

b) certificat de înmatriculare, în copie legalizată, seria ........... numărul ..........................;

c) certificat de distrugere, în copie legalizată, seria ............. numărul ................., eliberat de S.C. ........................................... la data ..........................;

d) certificat de radiere, în original, seria .............. numărul ................., eliberat de ........................ la data .......................;

2. seria ....... numărul .................., distribuit la data .................. de S.C. ............................................. pentru autovehiculul uzat tip  .............., marcă ............................, model/variantă .............................., nr. înmatriculare ....................., an de fabricatie .........., anul primei înmatriculări în România ..............., capacitate cilindrică ..................[cm3], serie sasiu/caroserie ..........................., serie motor .................., proprietar ..........................................................(numele si prenumele);

- tichetul valoric este însotit de următoarele documente obligatorii:

a) act de identitate, în copie, tip ......., seria ........numărul ....................., eliberat de .........................la data ..........................;

b) certificat de înmatriculare, în copie legalizată, seria ........... numărul ..........................;

c) certificat de distrugere, în copie legalizată, seria ............. numărul ................., eliberat de S.C. ........................................... la data ..........................;

d) certificat de radiere, în original, seria .............. numărul ................., eliberat de ........................ la data .......................;

3. seria ....... numărul .................., distribuit la data .................. de S.C. ............................................. pentru autovehiculul uzat tip .............., marcă ............................, model/variantă .............................., nr. înmatriculare ....................., an de fabricatie .........., anul primei înmatriculări în România ..............., capacitate cilindrică ..................[cm3], serie sasiu/caroserie ..........................., serie motor .................., proprietar ..........................................................(numele si prenumele);

- tichetul valoric este însotit de următoarele documente obligatorii:

a) act de identitate, în copie, tip ......., seria ........ numărul ....................., eliberat de ......................... la data ..........................;

b) certificat de înmatriculare, în copie legalizată, seria ........... numărul ..........................;

c) certificat de distrugere, în copie legalizată, seria ............. numărul ................., eliberat de S.C. ........................................... la data ..........................;

d) certificat de radiere, în original, seria..............numărul................., eliberat de........................la data.......................;

II. În urma verificării documentelor prevăzute la pct. I, prin prezenta notă de înscriere garantăm comercializarea către doamna/domnul ................................................(numele si prenumele)  a autovehiculului nou, tip ........., marca ......................., model/variantă ..................., din al cărui pret se va scădea contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice, sub rezerva îndeplinirii următoarelor conditii cumulative:

a) autentificarea de către Administratia Fondului pentru Mediu a tichetului valoric depus/tichetelor valorice depuse de proprietar;

b) prezentarea la sediul nostru a proprietarului, în vederea achizitionării autovehiculului nou, în termenul de valabilitate a prezentei note de înscriere.

III. Prezenta notă de înscriere este valabilă până la data de ........................ inclusiv.

IV. Subsemnatul, ......................................... , în calitate de proprietar, detinător al tichetului valoric precizat/tichetelor valorice

precizate la pct. I, declar că datele înscrise în prezenta notă de înscriere sunt verificate si corespund celor prezentate de subsemnat si am fost informat cu privire la conditiile cumulative care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de facilitătile „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national pentru anul ............."

De asemenea, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere că nu m-am înscris cu tichetul valoric precizat/tichetele valorice precizate la pct. I, precum si cu documentele obligatorii care îl/le însotesc pe listele altui producător validat.

 

Semnăturile autorizate ale producătorului validat

........................................

L.S.

Proprietar înscris,

........................................


ANEXA Nr. 7 la ghid

 

Antet proprietar solicitant:................................................1)

Nr. Înregistrare la proprietarul solicitant:...................din data.....................1)

Nr. Înregistrare la A.F.M.:...................din data.....................2)

 

CERERE DE FINANTARE

 

A. Date generale

Denumire proprietar:..........................................................................................

Forma juridică de organizare:...........................................................................................

Nr. de înregistrare la oficiul registrului comertului sau nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie, după caz, ......../........./............, C.U.I./C.I.F....................., Cont nr. .........................., deschis la Trezoreria .........................................

Adresa (sediului social): str. ........................................nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. .......

Localitate (municipiu/oras/comună-sat):...........................................................................

Judet/Sector: .......................................... Cod postal: ...........................

Telefon (fix/mobil): ....................../.....................Fax:.....................E-mail: .....................

Website: ...................................................

Reprezentant legal (numele si prenumele): ............................................................................

Act de identitate: B.l./C.l. seria .....nr. ..............., eliberat de ........, C.N.P...................., domiciliat în .......................................

Telefon (fix/mobil): ....................../....................Fax: ....................E-mail: .......................

Persoana împuternicită (numele si prenumele): ......................................................................

Act de identitate: B.l./C.l. seria .....nr. ..............., eliberat de ........, C.N.P...................., domiciliat în .......................................

Telefon (fix/mobil): ....................../....................Fax: ....................E-mail: .......................

 

B. Finantare solicitată

Proprietarul solicitant ......................................................, prin reprezentantul său legal ......................................................., solicităm înscrierea în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national pentru anul ............." cu un număr de .....autovehicule uzate din parcul auto propriu si pentru care solicităm o finantare nerambursabilă în sumă de ...................... lei (în cifre si litere) , reprezentând prima de casare, exprimată prin tichete valorice, echivalentă predării spre casare a numărului de autovehicule uzate mai sus mentionat. Prima de casare va fi utilizată exclusiv în scopul achizitionării de autovehicule noi de la un producător validat/producătorii validati.

Diferenta până la acoperirea integrală a pretului de comercializare a autovehiculelor noi va fi asigurată si sustinută:

a) din surse proprii:                   DA                NU 

b) prin credit bancar:                 DA                NU 

c) prin leasing financiar:             DA                NU 

 

C. Declaratie pe propria răspundere

Subsemnatul, având datele de identificare mentionate la lit. A „Date generale" din cuprinsul prezentei cereri de finantare, reprezentant legal al proprietarului solicitant................................................................................................................., declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în declaratii, următoarele:

a) am depus dosarul de înscriere în nume propriu, fără a ne interpune în beneficiul vreunei persoane fizice sau vreunei alte persoane juridice de drept public ori de drept privat;

b) avem îndeplinite obligatiile exigibile de plată a taxelor, impozitelor si contributiilor către bugetul de stat, bugetul local si Fondul pentru mediu;

c) nu suntem înregistrati cu fapte sanctionate de legislatia financiară, vamală sau fapte care privesc disciplina financiară;

d) nu avem suspendate activitătile economice, nu suntem insolvabili sau în încetare de plăti, nu ne aflăm în procedură de insolventă sau lichidare ori reorganizare judiciară sau în stare de faliment si nu facem obiectul unei proceduri legale în justitie pentru declararea acestora, precum si pentru altă situatie similară, potrivit prevederilor legale în vigoare, nu ne aflăm în procedură de lichidare/dizolvare/desfiintare (Se completează după caz, în functie de categoria persoanei juridice.);

e) nu încurajăm, nu sustinem si nu sponsorizăm activităti cu efect negativ asupra mediului;

f) ne angajăm să asigurăm si să sustinem diferenta de pret prin modalitatea prevăzută la lit. B „Finantare solicitată" din cuprinsul prezentei cereri de finantare;

g) casarea autovehiculelor uzate si achizitionarea autovehiculelor noi nu fac obiectul unui alt program de finantare;

h) suntem de acord ca orice institutie, societate comercială, bancă sau alte persoane juridice să furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Administratiei Fondului pentru Mediu, cu privire la orice aspect juridic, tehnic si financiar în legătură cu activitatea noastră;

i) am depus întreaga documentatie, potrivit cerintelor Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national;

j) am luat cunostintă că prezentarea eronată sau falsă a datelor si informatiilor continute în prezenta cerere de finantare si în celelalte documentele cuprinse în dosarul de înscriere va duce automat la respingerea acestuia sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei acordate în cadrul programului cu titlu de primă de casare.

Subsemnatul, întelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informatiilor în scopul de a obtine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informatii false în documentele prezentate si îmi asum responsabilitatea datelor continute în prezenta cerere de finantare si în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de înscriere depus, inclusiv documentele financiare, garantând de asemenea că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte si complete.

Prin semnarea prezentei cereri de finantare si aplicarea stampilei confirmăm că am înteles si ne-am însusit în integralitate continutul acesteia.

 

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal/împuternicitului

.................................................................

.................................................................

Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului si stampila proprietarului solicitant

.................................................................

 

1) Se completează de către proprietarul solicitant.

2) Se completează de către personalul A.F.M.

 

ANEXA Nr. 8 la ghid

 

DECLARATIE

privind activitatea economică a O.N.G.-ului

 

Subsemnatul, ....................................., reprezentant legal al asociatiei/fundatiei/federatiei ......................................................, înregistrată/înregistrat la judecătoria/tribunalul ......................sub nr. ........./..........., cod de înregistrare fiscală ...................................., cunoscând prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si ale actelor normative subsecvente, precum si dispozitiile Codului penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere următoarele:

I. Asociatia/Fundatia/Federatia:

 Nu a înfiintat societăti comerciale în baza art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare, ori în temeiul altor acte normative.

II. Asociatia/Fundatia/Federatia

 A înfiintat societăti comerciale, în baza art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare, sau în temeiul

1. Societătile comerciale înfiintate sunt:

1................................................;

2................................................;

3................................................

2. Asociatia/Fundatia/Federatia detine actiuni/părti sociale la următoarele societăti comerciale:

1................................................;

2................................................;

3................................................

3. Asociatia/Fundatia/Federatia este membră/membru a unei federatii care detine actiuni/părti sociale la următoarele societăti comerciale:

1. ...............................................;

2................................................;

3................................................

III. Totodată, declar că societătile comerciale la care asociatia/fundatia/federatia......................................detine, în mod direct sau prin intermediul unei federatii/asociatii/alte forme de asociere, actiuni sau părti sociale nu vor fi angajate sub nicio formă în proiectul finantat de A.F.M., în caz contrar sprijinul financiar acordat va fi supus prevederilor legale privind ajutorul de stat. De asemenea, ne obligăm să facem cunoscut A.FM. dacă asociatia/fundatia/federatia....................................detine, în mod direct sau prin intermediul unei federatii/asociatii/altei forme de asociere, actiuni sau părti sociale ce vor fi angajate în proiectul finantat de A.F.M., pentru a se proceda în conformitate cu legislatia în vigoare în domeniul ajutorului de stat.

IV. Totodată, declar că, în cazul în care printre membrii asociatiei/fundatiei/federatiei există operatori economici, acestia nu vor fi angajati sub nicio formă în proiectul finantat de A.F.M.

V. În cazul în care asociatia/fundatia/federatia, în perioada derulării proiectului finantat de A.F.M., se va afla în una dintre situatiile stipulate la pct. II si/sau IV, ne obligăm să informăm A.F.M. cu privire la modificarea survenită.

 

Data ........................................

Reprezentant legal,

........................................

Semnătura si stampila reprezentantului legal


ANEXA Nr. 9 la ghid

 

DECLARATIE

privind ajutorul de stat

 

Subsemnatul, ..........................................................., domiciliat în ............................................................................................, identificat cu act de identitate BI/CI seria ..............nr. ........................., eliberat la data de .................................. de .......................,

CNP ......................................................................., în calitate de reprezentant legal al .......................................................................,

cunoscând prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si ale actelor normative subsecvente, precum si dispozitiile Codului penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere următoarele:

Nu am beneficiat/Am beneficiat: NUD DA D în ultimii 3 ani de ajutor de stat, după cum urmează:

1. anul........,

suma...............................................lei,

sursa de finantare...............................................................;

2. anul........,

suma...............................................lei,

sursa de finantare...............................................................;

3. anul........,

suma...............................................lei,

sursa de finantare...............................................................,

sub una ori mai multe dintre următoarele modalităti:

a) subventie      

b) subventie pentru export         

c) anularea de datorii (forma concretă a datoriei....................., perioada în care a fost înregistrată)..............................: 

d) preluarea pierderilor (perioada în care s-au înregistrat)....................................: 

e) exceptări de la plata taxelor si impozitelor (precizati fiecare taxă si/sau impozit si perioada de exceptare)................: 

f) reduceri de la plata taxelor si impozitelor (precizati fiecare taxă si/sau impozit, în ce constă reducerea si perioada pentru care se acordă reducerea)....................................: 

g) amânări de la plata taxelor si a impozitelor (precizati fiecare taxă si/sau impozit, durata si perioada de acordare a amânării)....................................: 

h) obtinerea unor venituri de pe urma fondurilor publice prin:

- acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferentiale (precizati suma care constituie ajutor de stat - diferenta dintre dobânda medie anuală practicată de băncile comerciale pentru aceeasi perioadă si dobânda anuală cu care a fost obtinut împrumutul)

....................................: 

- participări cu capital la investitii în conditii preferentiale (precizati suma care constituie ajutor de stat - profitul anual la care fondul respectiv a renuntat prin efectuarea investitiei respective)...............................: 

i) garantii acordate de stat sau de alte autorităti publice; cuantificati avantajele obtinute pe această cale......................: 

j) reduceri de pret la bunurile si/sau la serviciile achizitionate (precizati suma care constituie ajutor de stat: diferenta dintre valoarea la pretul de piată si valoarea acestora la preturile la care au fost achizitionate)...................................: 

k) venituri obtinute din achizitionarea sub pretul pietei a unor terenuri apartinând domeniului privat al statului (precizati suma care constituie ajutor de stat: diferenta dintre pretul pietei si pretul efectiv la care s-a realizat tranzactia) ....................................: 

l) alte modalităti prin care s-a acordat ajutorul de stat (specificati).............................: 

Nu suntem/Suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare declarate ilegale sau incompatibile.

Nu au mai fost/Au fost acordate fonduri comunitare sau nationale în raport cu aceeasi sumă solicitată în prezenta cerere de finantare.

Nu au mai fost/Au fost acordate ajutoare de minimism baza legislatiei privind ajutorul de minimism vigoare la momentul acordării acestuia, raportate la aceeasi sumă solicitată prin prezenta cerere de finantare.

 

Data ..........................................

Reprezentant legal,

...............................................

Semnătura si stampila

 

NOTĂ:

Se bifează varianta corespunzătoare.


 

ANEXA Nr. 10 la ghid

 

FISA DE EVALUARE

a eligibilitătii proprietarului

 

Proprietar:.....................................................................

Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finantare:.............................

Suma solicitată prin cererea de finantare:..................................lei

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

Da

Nu

Comentarii

1.

Proprietarul a depus următoarele documente cu caracter general:

 

 

 

1.1.

- cererea de finantare în original, semnată de către reprezentantul legal al proprietarului sau de către persoana împuternicită/desemnată de către acesta, dacă proprietarul nu este reprezentat de însusi reprezentantul său legal; suma solicitată prin cererea de finantare se încadrează în prevederile Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national;

 

 

 

1.2.

- copia actului de identitate a reprezentantului legal;

 

 

 

1.3.

- procura notarială de împuternicire a persoanei care reprezintă proprietarul în cadrul programului, dacă proprietarul nu este reprezentat de însusi reprezentantul său legal, însotită de actul de identitate a acesteia în copie;

- unitatea administrativ-teritorială a prezentat în copie certificat㠄Conform cu originalul" de către secretar dispozitia primarului/presedintelui consiliului judetean de desemnare a persoanei care reprezintă unitatea administrativ-teritorială în cadrul programului, dacă este cazul, însotită de copia actului de identitate al acesteia

 

 

 

1.4.

- certificatul de înregistrare fiscală, corespunzător formularului cod M.F.P 14.13.20.99/1/2, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările ulterioare, în copie;

 

 

 

1.5.

- certificatul de atestare fiscală emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii dosarului de înscriere, în original;

 

 

 

1.6.

- certificatul/certificatele de atestare fiscală emis/emise de directia/directiile de taxe si impozite locale, valabil/valabile la data depunerii dosarului de înscriere, pentru sediul social si pentru punctul/punctele de lucru pentru care se intentionează achizitionarea autovehiculelor noi în cadrul programului, în original;

- unitatea administrativ-teritorială a prezentat declaratia pe propria răspundere a secretarului;

 

 

 

1.7.

- certificatul de cazier fiscal, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii dosarului de înscriere, în original;

 

 

 

1.8.

- certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii dosarului de înscriere, în original;

 

 

 

1.9.

- certificatele de înmatriculare a autovehiculelor uzate, în copii certificate „Conform cu originalul";

 

 

 

1.10.

- copiile formularelor de raportare contabilă la încheierea ultimului exercitiu financiar, vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, însotite, după caz, de rapoartele administratorilor si ale comisiei de cenzori sau de ultimul raport de audit ori raportul de analiză pe bază de bilant, formularul de raportare contabilă semestrială, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, împreună cu ultima balantă de verificare lunară; în cazul proprietarului cu activitate până la un an, dar nu mai mică de 6 luni, se depune ultima balantă de verificare, transpusă în formular de bilant contabil (nu se aplică proprietarului, operator economic).

 

 

 

2.

Proprietarul, unitate administrativ-teritorială, a depus următoarele documente specifice:

 

 

 

2.1.

- hotărârea consiliului local sau judetean, după caz, privind participarea la program, în original sau copie certificat㠄Conform cu originalul" de către secretar.

 

 

 


3.

Proprietarul, unitate sau institutie de învătământ, a depus următoarele documente specifice:

 

 

 

3.1.

- dovada personalitătii juridice (aviz sau autorizatie de functionare), în copie;

 

 

 

3.2.

- decizia, ordinul sau actul de numire/validare, după caz, prin care a fost numit directorul unitătii de învătământ ori rectorul institutiei de învătământ, în copie;

 

 

 

3.3.

- actul doveditor al acreditării, în copie;

 

 

 

3.4.

- hotărârea consiliului de administratie privind participarea la program, în original sau copie legalizată.

 

 

 

4.

Proprietarul, organizatie neguvernamentală, a depus următoarele documente specifice:

 

 

 

4.1.

- actul constitutiv, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie;

 

 

 

4.2.

- statutul, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie;

 

 

 

4.3.

- hotărârea adunării generale privind alegerea reprezentantului legal (presedintelui), în copie;

 

 

 

4.4.

- certificatul de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor, în copie legalizată;

 

 

 

4.5.

- certificatul eliberat de către instanta competentă, care atestă faptul că organizatia neguvernamentală nu a fost radiată din Registrul asociatiilor si fundatiilor, în original si nu mai vechi de 10 zile fată de data depunerii dosarului de finantare;

 

 

 

4.6.

- declaratia privind activitatea economică a organizatiei neguvernamentale, în original;

 

 

 

4.7.

- hotărârea adunării generale privind participarea la program, în original sau copie legalizată.

 

 

 

5.

Proprietarul, operator economic, a depus următoarele documente specifice:

 

 

 

5.1.

- actul de înfiintare (act constitutiv/contract de societate/statut), cu toate modificările si completările ulterioare, în copie;

 

 

 

5.2.

- certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului, împreună cu toate anexele, sau/si certificatul constatator eliberat conform prevederilor art. 171 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, pentru sediul social si punctul/punctele de lucru pentru care se intentionează achizitionarea autovehiculelor noi în cadrul programului, în copii;

 

 

 

5.3.

- certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, în original si nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de înscriere, din care să rezulte: datele de identificare a proprietarului, codul unic de înregistrare, capitalul social, obiectul principal de activitate si activitătile secundare de activitate, administratorii, actionarii/asociatii si situatia juridică;

 

 

 

5.4.

- copia actului de identitate al reprezentantului legal;

 

 

 

5.5.

- hotărârea/decizia adunării generale a actionarilor/asociatilor, a asociatului unic, a consiliului de administratie privind participarea la program, în original sau copie legalizată;

 

 

 

5.6.

- declaratia, în original, privind ajutoarele de stat primite în ultimii 3 ani, inclusiv cele exceptate de la obligatia notificării;

 

 

 


5.7.

- copiile formularelor de raportare contabilă la încheierea ultimelor două exercitii financiare, vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, însotite de rapoartele administratorilor si ale comisiei de cenzori sau rapoartele de audit, după caz, precum si copiile formularelor de raportare contabilă semestrială, vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, însotite de ultima balantă de verificare lunară; în cazul solicitantului cu activitate până la un an, dar nu mai mică de 6 luni, se depune ultima balantă de verificare a anului în curs, transpusă în formular de bilant contabil.

 

 

 

6.

Proprietarul, institutie publică, a depus următoarele documente specifice:

 

 

 

6.1.

- actul de înfiintare, în copie certificat㠄Conform cu originalul";

 

 

 

6.2.

- actul de numire/validare a reprezentantului legal, în copie certificat㠄Conform cu originalul";

 

 

 

6.3.

- hotărârea/decizia/dispozitia privind participarea la program, în original sau copie legalizată.

 

 

 

7.

Hotărârea/decizia/dispozitia de participare la program cuprinde:

 

 

 

7.1.

- acordul cu privire la casarea autovehiculelor uzate si achizitionarea de autovehicule noi prin program;

 

 

 

7.2.

- numărul de autovehicule noi care se intentionează a fi achizitionate prin program, tipul/categoria de folosintă (autoturisme/autoutilitare usoare) si marca acestora;

 

 

 

7.3.

- valoarea totală a finantării solicitate, reprezentând prima de casare corespunzătoare numărului de autovehicule uzate;

 

 

 

7.4.

- anexa, continând lista autovehiculelor uzate care urmează să fie casate prin program; lista va cuprinde următoarele date: tipul/categoria de folosintă a autovehiculului uzat (autoturism/autoutilitară usoară), marca, numărul de înmatriculare; anul fabricatiei, anul primei înmatriculări în România, numărul si seria certificatului de înmatriculare, numărul de inventar.

 

 

 

 

NOTĂ:

În cadrul rubricii „îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu „DA" sau „NU" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv si se vor înscrie, după caz, comentariile de rigoare.

 

REZULTATUL EVALUĂRII PROPRIETARULUI:

JURIDIC: ACCEPTAT/RESPINS

 

Numele si prenumele evaluatorului.......................................

Data..................Semnătura...............

 

ECONOMIC: ACCEPTAT/RESPINS

Numele si prenumele evaluatorului.......................................

Data..................Semnătura...............

 

COMISIA DE ANALIZĂ SI EVALUARE

PROPUNE APROBAREA ÎNSCRIERII PROPRIETARULUI/RESPINGEREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

 

Presedintele Comisiei de analiză si evaluare,

Numele si prenumele.......................................

Data..................Semnătura...............


 

ANEXA Nr. 11 la ghid

 

Nr. de înregistrare iesire................./....................

(Se completează la eliberarea notei de înscriere către proprietar.)

Nr. de înregistrare intrare............................../..........................

(Se completează la prezentarea proprietarului în vederea achizitionării autovehiculului.)

 

NOTĂ DE ÎNSCRIERE

- persoane juridice –

 

I. Prin prezenta se confirmă înscrierea în „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national pentru anul .............." a ............................................... (denumirea persoanei juridice), înregistrat/înregistrată la ................................... sub nr. ............................., C.U.I./C.I.F......................, având sediul social în ............................................, reprezentat/reprezentată de către doamna/domnul ............................................... (numele si prenumele), CNP ......................................, act de identitate tip .......... seria ........... nr. ...................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit/desemnat, în baza tichetului valoric/tichetelor valorice:

1. seria .............. număr ..................., distribuit la data ................................ de către S.C. ........................................................, pentru autovehiculul uzat tip .........., marcă .................., model/variantă .............................., nr. înmatriculare ................................, an fabricatie .............., anul primei înmatriculări în România ..............., capacitate cilindrică .............[cm3], serie sasiu/caroserie ........................., serie motor ...................

2. seria ..............număr ..................., distribuit la data ................................ de către S.C. ........................................................, pentru autovehiculul uzat tip .........., marcă .................., model/variantă .............................., nr. înmatriculare ................................, an fabricatie .............., anul primei înmatriculări în România ..............., capacitate cilindrică .............[cm3], serie sasiu/caroserie ........................., serie motor ..................;

3. seria ..............număr ..................., distribuit la data ................................ de către S.C. ........................................................, pentru autovehiculul uzat tip .........., marcă .................., model/variantă .............................., nr. înmatriculare ................................, an fabricatie .............., anul primei înmatriculări în România ..............., capacitate cilindrică .............[cm3], serie sasiu/caroserie ........................., serie motor ...................

Tichetul valoric este Însotit/Tichetele valorice sunt însotite de următoarele documente obligatorii:

a) act de identificare a proprietarului (dovada personalitătii juridice), în copie, tip .........., seria .........., numărul ....................., eliberat de .................. la data de ...............;

b) certificat de înmatriculare, în copie legalizată, seria .........., numărul .........................;

c) certificat de distrugere, în copie legalizată, seria ........, numărul ...................., eliberat de S.C. ............................................. la data de .....................;

d) certificat de radiere, în original, seria ....................., numărul ..............................., eliberat de ................................la data de ...........................;

e) actul de identitate al reprezentantului legal al proprietarului sau al persoanei împuternicite/desemnate de către reprezentantul legal al proprietarului, în copie, seria............, numărul..............................;

f) dacă este cazul, actul de împuternicire/desemnare a persoanei împuternicite/desemnate de către reprezentantul legal al proprietarului, în original,......................................................................

II. În urma verificării documentelor prevăzute la pct. I, prin prezenta notă de înscriere garantăm comercializarea către proprietarul înscris, ..............................................., a autovehiculului nou/autovehiculelor noi, tip ............, marca ............................, model/variantă .............................., din al cărui pret se va scădea contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice, sub rezerva îndeplinirii următoarelor conditii cumulative:

a) autentificarea de către Administratia Fondului pentru Mediu a tichetului valoric depus/tichetelor valorice depuse de către proprietarul înscris;

b) prezentarea la sediul nostru a reprezentantului legal al proprietarului înscris sau a persoanei împuternicite/desemnate de către reprezentantul legal al proprietarului înscris, în vederea achizitionării autovehiculului nou/autovehiculelor noi, în termenul de valabilitate a prezentei note de înscriere.

III. Prezenta notă de înscriere este valabilă până la data de ........................inclusiv.

IV. Subsemnatul, ........................................., în calitate de reprezentant legal al proprietarului/împuternicit/desemnat al reprezentantului legal al proprietarului ........................................., declar că datele înscrise în prezenta notă de înscriere sunt verificate si corespund celor prezentate de subsemnatul si am fost informat cu privire la conditiile cumulative care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de facilitătile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national destinat persoanelor juridice. De asemenea, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere că nu ne-am înscris cu tichetul valoric/tichetele valorice precizat/precizate la pct. I, precum si cu documentele obligatorii care îl/le însotesc pe listele altui producător validat.

 

Semnăturile autorizate ale producătorului validat

L.S.

............................

Proprietar înscris,

............................

prin

Reprezentant legal/împuternicit/desemnat

............................

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008

 

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 22 si 54 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare si ale art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale art. 73 din Legea nr. 93/2009 si ale art. 461 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 si 879 bis din 24 decembrie 2008, se modifică si se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile începând cu situatiile financiare aferente exercitiului financiar al anului 2009, cu exceptia prevederilor pct. 4 din anexă, care intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2010.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Bancn Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2009.

Nr. 16.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI SI COMPLETĂRI

la Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

1. Punctul 228 se modifică si va avea următorul cuprins:

„228. (1) Un exemplar al situatiilor financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, împreună cu un exemplar al raportului administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, si un exemplar al raportului persoanelor responsabile cu auditarea statutară a situatiilor financiare anuale vor fi trimise de consiliul de administratie al institutiilor, societăti comerciale, în termen de 130 de zile de la încheierea exercitiului financiar la Banca Natională a României. Situatiile financiare anuale, însotite de situatia activelor imobilizate si de un formular de date informative, vor fi trimise la Banca Natională a României - Directia supraveghere atât în format letric, cât si electronic. Situatia activelor imobilizate si formularul de date informative vor fi întocmite potrivit modelelor puse la dispozitie de Banca Natională a României - Directia supraveghere.

(2) Institutiile, cu exceptia societătilor comerciale, vor depune documentele prevăzute la alin. (1) la Banca Natională a României - Directia supraveghere în termenul prevăzut de Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

(3) Institutiile, cu exceptia societătilor comerciale, vor depune documentele prevăzute la alin. (1) la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice în termenul prevăzut de Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, însotite de balanta de verificare a conturilor sintetice pentru sfârsitul exercitiului financiar."

2. La punctul 229, liniuta a doua se modifică si va avea următorul cuprins:

„- situatiile financiare anuale întocmite de cooperativele de credit trebuie vizate de casa centrală a cooperativelor de credit la care sunt afiliate;".

3. La punctul 236, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„236. (1) Pct. 226-233 se aplică si situatiilor financiare consolidate aprobate, raportului consolidat al administratorilor, precum si raportului întocmit de persoana responsabilă pentru auditarea statutară a situatiilor financiare consolidate, cu exceptia prevederilor referitoare la depunerea de documente la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si a prevederii referitoare la termenul de transmitere a acestor documente la Banca Natională a României, care, în cazul situatiilor financiare consolidate, este cel prevăzut de Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, pentru întocmirea situatiilor financiare anuale consolidate."


4. La punctul 336 alineatul (2) litera (a), paragraful al doilea se modifică si va avea următorul cuprins:

„Aceste comisioane, împreună cu costurile de tranzactie aferente, trebuie amânate si recunoscute ca o ajustare a veniturilor din dobânzi, fie prin metoda liniară, fie prin metoda dobânzii efective. Aceste prevederi se aplică în mod corespunzător la înregistrarea cheltuielilor cu dobânzile aferente împrumuturilor primite."

5. Corespondenta planului de conturi aplicabil institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar cu unele pozitii din formatul bilantului si contului de profit si pierdere aplicabile institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare, prevăzută la capitolul 11, se modifică si se completează astfel:

„BILANT

 

COD POZITIE

PLAN DE CONTURI

ACTIV

120 - Alte active

311 (solduri debitoare) + 312 + 319 (solduri debitoare) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 341 (sold debitor) + 342 (sold debitor) + 3514+ 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (sold debitor) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 3551 + 3552 + 3556 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 373 (solduri debitoare) + ex.379 (solduri debitoare) + ex. 3811 + ex. 3821 - 393 - ex. 399

130 - Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate

1171 + 1271 + 1317+ 1417+ 1517+ 1617+ 17171 + 17317+ 17417+ 17617 + 17812 + 17817 + 17822 +17827 + 1812 + 1817 + 1822 + 1827-1912 + 2017 + 2027 + 2037 + 2047 + 2057 + 2067 + 2097 + 2317 + 2417 + 25171 + 2617 + 27171 + 2727 + 2737 + 2757 + 2777 + 2812 + 2817 + 2822 + 2827-2912 + 30117 + +30257 + ex. 30371 + ex. 30372 + 30373 + ex. 30471 + ex. 30472 + 3371 + 3557 + 3749 + 375 + 378 + 3812 + 3817 + 3822 + 3827 - ex. 399 + 407 + 417 + 4717 + 4812 + 4817 + 4822 + 4827 - ex.493 - ex.499

PASIV

320 - Datorii constituite prin titluri

3211 + 3221 + 3251 + 3261 - ex.3741 - ex.3742

330 - Alte pasive

30271 + 30272 + 3036 + 311 (solduri creditoare) + 313 + 319 (solduri creditoare) + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 341 (sold creditor) + 342 (sold creditor) + 3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 3531 (sold creditor) + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 354 + 3561 + 3562 + 3566 + 3572 + 3581 + 3582 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 373 (solduri creditoare) + 379 (solduri creditoare) + 418 + 508 (sold creditor) + 541

360 - Datorii subordonate

531 + 532 - ex.3741 - ex.3742

 

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

 

COD POZITIE

PLAN DE CONTURI

060 - Profit sau pierdere netă din operatiuni financiare

7032 + 70336 + 7061 + 70741 + 70742 + 70743 + 70744 + 7075 + ex.7099 + 76311 + ex. 7637-60321-6033-6061-60741-60742-60743-60744- 6075 - ex.6099 - 66311 - ex. 6637

070 - Alte venituri din exploatare

ex.7037 + 7042 + 7077 + 7092 + 7093 + 7094 + ex.7099 + 741 + 746 + 747 + ex.749 + ex.765

100 - Alte cheltuieli de exploatare

60322 + ex.6037 + 6042 + 60749 + 6077 + 6092 + 6093 + 6094 + ex.6099 + 621 + 641 + 646 + 649 + ex.665"


            6. Corespondenta planului de conturi aplicabil institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar cu unele pozitii din formatul bilantului aplicabil Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, prevăzută la capitolul 12, se modifică si se completează astfel:

„BILANT

 

COD POZITIE

PLAN DE CONTURI

ACTIV

070 - Alte active

3514 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 35516 + 3552 + 3556 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 373 (solduri debitoare) + ex.379 (solduri debitoare) + ex. 3811 + ex. 3821-393 - ex. 399

080 - Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate

22171 + 2237 + 2257 + 2812 + 2817 + 2822 + 2827-2912 + 30257 + ex. 30371 + ex. 30372 + ex. 30471 + ex. 30472 + 3557 + 3749 + 375 + 378 + 3812 + 3817 + 3822 + 3827 - ex. 399

PASIV

320 - Datorii constituite prin titluri

3251 + 3261-3741-3742

330 - Alte pasive

30271 + 30272 + 3036 + 3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 3562 + 3566 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 373 (solduri creditoare) + 379 (solduri creditoare) + 541"

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.