MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 920/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 920         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 29 decembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.618. - Hotărâre privind finantarea unitătilor de învătământ preuniversitarde stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2010

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

100. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distributie

 

101. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

 

102. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciti si furnizorii de ultimă optiune consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici

 

1.603/1.045. - Ordin al ministrului sănătătii, interimar, si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009

 

2.240. - Ordin al ministrului economiei pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.286/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modemizate/retehnologizate, din cadrul operatiunii 4.1 .c) „Investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/ retehnologizate" din axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice"(POS CCE)

 

6.226. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a cluburilor sportive studentesti din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind finantarea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) si (3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 si al art. 33 alin. (8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Finantarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora, pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat, se face pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar.

(2) Standardele de cost pe elev/prescolar se determină, pentru fiecare nivel de învătământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în functie de numărul de elevi, de limba de predare, de alti indicatori specifici de învătământ si de mediul urban/rural.

(3) Finantarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură prin bugetele locale ale unitătilor administrativ teritoriale de care apartin unitătile de învătământ, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată.

Art. 2. - (1) Standardele de cost pe elev/prescolar/an pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Standardele de cost pe elev/prescolar au fost determinate prin aplicarea coeficientilor de diferentiere, prevăzuti în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la standardul de cost/elev din învătământul gimnazial, mediul urban, care are coeficientul 1. Standardul de cost/elev pentru coeficientul 1 este 2.857 lei.

(3) Pentru învătământul în limbile minoritătilor nationale standardul de cost/elev a fost determinat prin aplicarea coeficientilor de suplimentare aferenti, prezentati în anexa nr. 2, la standardul de cost/elev pentru nivel de învătământ, filieră, profil, specializare/domeniu.

Art. 3. - (1) Unitătile din învătământul preuniversitar de stat cu personalitate juridică transmit primarilor si inspectoratelor scolare numărul de elevi/prescolari pe nivel de învătământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate cu personalitate juridică. Directorii unitătilor de învătământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică răspund de corectitudinea datelor transmise.

(2) Primarii transmit Directiei generale a finantelor publice judetene numărul de elevi pe nivel de învătământ, filieră, profil, specializare/domeniu pentru întreaga unitate administrativ-teritorială.

(3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin legea bugetului de stat pentru anul 2010, pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti se face prin decizie a directorului Directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu asistenta tehnică de specialitate a inspectoratelor scolare.

(4) Calculul sumelor aferente unei unităti administrativ-teritoriale se face prin ponderarea numărului de elevi/prescolari cu standardele de cost prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) Consiliile locale răspund de repartizarea sumelor si aprobarea bugetelor pentru fiecare unitate de învătământ cu personalitate juridică.

(2) Consiliile locale, inspectoratele scolare si consiliile de administratie ale unitătilor de învătământ cu personalitate juridică răspund de reorganizarea unitătilor de învătământ cu personalitate juridică, în conditiile legii, cu încadrarea în standardele de cost/elev/prescolar/an.

(3) Directorul unitătii de învătământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, în calitate de angajator, răspunde de încadrarea în bugetul aprobat pe baza standardelor de cost/elev/prescolar/an, transmis de către primar, pe baza hotărârii consiliului local de aprobare a bugetului anual.

Art. 5. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru învătământul special si centrele de resurse si asistentă educatională.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2009.

Nr. 1.618.

 

ANEXA Nr. 1

 

Standardele de cost/elev/prescolar/an

 

Nr. cit

 

 

Nivel/filieră/profil

 

 

Forma de învătământ

 

 

Număr mediu de elevi pe clasă

Standarde de cost pe elev, pe medii si pe nivele

(lei)

Standarde de cost pe elev, pe medii si pe nivele

(pentru învătământul în limbile minoritătilor)

(lei)

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

1

Învătământ prescolar cu program normal

ZI

20

18

1.895

2.071

1.895

2.071

2

Învătământ prescolar cu program prelungit/ săptămânal

ZI

20

20

3.474

3.474

3.474

3.474

3

Învătământ primar

ZI

22

18

2.180

2.597

2.616

3.116

4

Învătământ primar „A doua sansă"

-

15

12

1.679

2.023

2.015

2.428

5

Învătământ primar vocational

ZI

22

18

2.555

3.056

3.066

3.667

6

Învătământ gimnazial

ZI

25

20

2.857

3.494

3.257

3.983

7

Învătământ gimnazial „A doua sansă"

-

20

20

1.902

1.902

2.168

2.168

8

Învătământ gimnazial vocational

ZI

25

20

3.196

3.918

3.643

4.467

9

Învătământ gimnazial

FR

25

20

1.158

1.371

1.320

1.563

10

Învătământ liceal teoretic

ZI

28*)

28

2.713

2.713

3.066

3.066

11

Învătământ liceal tehnologic, sportiv, militar, pedagogic si teologic

ZI

28*)

28

2.953

2.952

3.337

3.336

12

Învătământ liceal de artă si muzică

ZI

28*)

28

3.272

3.272

3.697

3.697

13

Învătământ liceal

FR

28*)

28

1.114

1.114

1.259

1.259

14

Învătământ Scoli de arte si meserii, an completare

ZI

24

22

3.129

3.403

3.442

3.743

15

Învătământ postliceal/maistri

ZI

30

30

3.129

3.129

3.442

3.442


*) Începând cu anul scolar 2010-2011, pentru clasele de intrare vor fi 30 de elevi/clasă.

ANEXA Nr. 2

 

Coeficientii de diferentiere pentru standardele de cost/elev/prescolar/an si coeficientii suplimentari pentru învătământul în limbile minoritătilor nationale

 

Nr. crt.

 

 

Nivel/filieră/profil

 

 

Forma de învătământ

 

 

Coeficienti de diferentiere ai standardelor de cost pe medii si pe niveluri, fată de coeficient „1" (urban gimnazial)

Coeficienti suplimentari pentru învătământul în limbile minoritătilor

Urban

Rural

Urban

Rural

1

Învătământ prescolar cu program normal

ZI

0,663

0,725

0,000

0,000

2

Învătământ prescolar cu program prelungit/ săptămânal

ZI

1,216

1,216

0,000

0,000

3

Învătământ primar

ZI

0,763

0,909

0,200

0,200

4

Învătământ primar „A doua sansă"

-

0,588

0,708

0,200

0,200

5

Învătământ primar vocational

ZI

0,894

1,070

0,200

0,200

6

Învătământ gimnazial

ZI

1,000

1,223

0,143

0,143

7

Învătământ gimnazial „A doua sansă"

-

0,666

0,666

0,143

0,143

8

Învătământ gimnazial vocational

ZI

1,119

1,371

0,143

0,143

9

Învătământ gimnazial

FR

0,405

0,480

0,143

0,143

10

Învătământ liceal teoretic

ZI

0,950

0,950

0,133

0,133

11

Învătământ liceal tehnologic, sportiv, militar, pedagogic si teologic

ZI

1,034

1,033

0,133

0,133

12

Învătământ liceal de artă si muzică

ZI

1,145

1,145

0,133

0,133

13

Învătământ liceal

FR

0,390

0,390

0,133

0,133

14

Învătământ Scoli de arte si meserii, an completare

ZI

1,095

1,191

0,100

0,100

15

Învătământ postliceal/maistri

ZI

1,095

1,095

0,100

0,100


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distributie

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) si (9), aleart. 11 alin. (1)si alin. (2) lit. a) si e), ale art. 74 lit. b), ale art. 76 alin. (1), ale art. 79 si ale art. 80 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice - Revizia 1, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2007,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice, practicate de operatorii principali de distributie a energiei electrice, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distributie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în functie de nivelul de tensiune în punctul de delimitare cu consumatorul, stabilit conform contractului de distributie a energiei electrice.

Art. 3. - Operatorii principali de distributie a energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 130/2008 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distributie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 22 decembrie 2008.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2009.

Nr. 100.

 

ANEXĂ

 

TARIFE SPECIFICE

pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distributie

 

Tarifele nu contin taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 1

 

Operator principal de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

S.C. Enel Distributie Banat -S.A.

IT

21,00

MT

42,00

JT

126,28

 

            Tabelul nr. 2

 

Operator principal de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

S.C. Enel Distributie Dobrogea - S.A.

IT

21,00

MT

42,00

JT

112,67


            Tabelul nr. 3

 

Operator principal de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

S.C. Enel Distributie Muntenia - S.A.

IT

9,39

MT

28,09

JT

125,77

           

Tabelul nr. 4

 

Operator principal de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

S.C. E.ON Moldova Distributie - S.A.

IT

21,00

MT

42,00

JT

125,17

           

            Tabelul nr. 5

 

Operator principal de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

S.C. CEZ Distributie - S.A.

IT

21,00

MT

42,00

JT

139,00

           

            Tabelul nr. 6

 

Operator principal de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

S.C. Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord - S.A.

IT

13,26

MT

34,92

JT

120,97

           

            Tabelul nr. 7

 

Operator principal de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

S.C. Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord - S.A.

IT

19,99

MT

42,00

JT

87,07

           

            Tabelul nr. 8

 

Operator principal de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

S.C. Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud - S.A.

IT

21,00

MT

39,19

JT

119,36


AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (8) si (9), ale art. 11 alin. (1)si alin. (2) lit. e), ale art. 74 lit. b) si g), ale art. 76 alin. (1) si ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2007, si ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2007,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tariful mediu pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciul de sistem, tariful pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si tarifele zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 94/2009 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 15 decembrie 2009.

Art. 3. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2009.

Nr. 101.

 

ANEXĂ

 

Tabelul 1. - Tariful mediu pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciul de sistem si tariful pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta

 

Operatorul economic

Tariful (lei/MWh)

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A.

Tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice

17,00

Tariful pentru serviciul de sistem, din care: - pentru servicii functionale de sistem

20,68 1,00

S.C. Operatorul Pietei de Energie Electrică „OPCOM" - S.A.

Tariful pentru serviciile prestate de operatorul de piete centralizate participantilor la pietele administrate de acesta

0,30

 

NOTA:

Tarifele nu contin taxa pe valoarea adăugată (TVA).

 

Tabelul 2. - Tarife zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în retea (TG)

 

Zone de introducere a energiei electrice în retea

(G)

Cod zonă

Noduri RET

Operatorul de distributie/noduri RED*

Tarife zonale pentru

introducerea de energie electrică în retea - TG (lei/MWh)

Muntenia

1G

Doicesti, Târgoviste

S.C. FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord - S.A.

Târgoviste

6,86

 

 

Brazi Vest, Teleajen

 

Ploiesti

 

 

 

Stâlpu

 

Buzău

 

 

 

Arefu, Bradu, Pitesti Sud

S.C. CEZ Distributie - S.A.

Pitesti

 

 

 

Râureni, Stupărei

 

Râmnicu Vâlcea

 

 

 

Turnu Măgurele

 

Alexandria

 

 

 

Ghizdaru

S.C. Enel Distributie Muntenia - S.A.

Giurgiu

 

 

 

Bucuresti Sud, Fundeni

 

Bucuresti

 

 

 

Domnesti

 

Ilfov

 

Transilvania de Nord

2G

Oradea Sud

S.C. FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord - S.A.

Oradea

4,76

 

 

Câmpia Turzii, Cluj Est, Cluj Floresti, Gădălin, Somes Măriselu

 

Cluj-Napoca

 

 

 

Baia Mare 3, Rosiori

 

Baia Mare

 

 

 

Vetis

 

Satu Mare

 

 

 

Sălaj, Tihău

 

Zalău

 

 

 

Gheorgheni

S.C. FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud -S.A.

Miercurea-Ciuc

 

 

 

Fântânele, lernut, Ungheni

 

Târgu Mures

 

Transilvania Centrală

3G

Lotru

S.C. CEZ Distributie - S.A.

Râmnicu Vâlcea

8,63

 

 

Arad, Nădab

S.C. Enel Distributie Banat -S.A.

Arad

 

 

 

laz, Resita

 

Resita

 

 

 

Baru Mare, Hăjdat, Mintia, Pestis, Râul Mare Retezat, Paroseni

 

Deva

 

 

 

Săcălaz, Timisoara

 

Timisoara

 

 

 

Alba lulia, Gâlceag, Sugag

S.C. FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud -S.A.

Alba lulia

 

 

 

Brasov, Dârste

 

Brasov

 

 

 

Sibiu Sud

 

Sibiu

 

Oltenia

4G

Calafat, Cetate, Craiova Nord, Isalnita

S.C. CEZ Distributie - S.A.

Craiova

9,96

 

 

Sărdănesti, Târgu Jiu Nord, Urechesti, Tântăreni

 

Târgu Jiu

 

 

 

Portile de Fier, Turnu Severin Est

 

Turnu Severin

 

 

 

Drăgănesti Olt, Grădiste, Slatina

 

Slatina

 

Moldova

5G

Bacău Sud, Gutinas

S.C. E.ON Moldova Distributie -S.A.

Bacău

6,70

 

 

Dumbrava, Roman Nord, Stejaru

 

Piatra-Neamt

 

 

 

FAI

 

lasi

 

 

 

Suceava

 

Suceava

 

 

 

Munteni

 

Vaslui

 

 

 

Focsani Vest

S.C. FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord - S.A.

Focsani

 

Dobrogea

6G

Cernavodă, Constanta Nord, Medgidia Sud

S.C. Enel Distributie Dobrogea - S.A.

Constanta

7,64

 

 

Pelicanu, Mostistea

 

Călărasi

 

 

 

Gura lalomitei

 

Slobozia

 

 

 

Isaccea, Tulcea Vest

 

Tulcea

 

 

 

Lacu Sărat

S.C. FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord - S.A.

Brăila

 

 

 

Bărbosi, Filesti, Smârdan

 

Galati

 

Tarif mediu de introducere

 

 

 

 

8,41

 

NOTĂ:

Tarifele nu contin taxa pe valoarea adăugată (TVA).


* Nodurile din reteaua electrică de distributie exploatată de operatorul de distributie, incluse în fiecare zonă de introducere a energiei electrice în retea.

 


Tabelul 3. - Tarife zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din retea (TL)

 

Zone de extragere a energiei electrice

din retea

(L)

Cod zonă

Noduri RET

Noduri RED *

Tarife zonale pentru extragerea de energie

electrică din retea - TL (lei/MWh)

Muntenia de Nord

1L

Doicesti, Târgoviste

Târgoviste

12,01

 

 

Brazi, Teleajen

Ploiesti

 

 

 

Stâlpu

Buzău

 

 

 

Focsani Vest

Focsani

 

 

 

Bărbosi, Filesti, Smârdan

Galati

 

 

 

Lacu Sărat

Brăila

 

Muntenia de Sud

2L

Bucuresti Sud, Fundeni

Bucuresti

7,41

 

 

Domnesti

Ilfov

 

 

 

Ghizdaru

Giurgiu

 

Oltenia

3L

Arefu, Bradu, Pitesti Sud

Pitesti

6,63

 

 

Râureni, Stupărei, Lotru

Râmnicu Vâlcea

 

 

 

Turnu Măgurele

Alexandria

 

 

 

Calafat, Cetate, Craiova Nord, Isalnita

Craiova

 

 

 

Drăgănesti Olt, Grădiste, Slatina

Slatina

 

 

 

Portile de Fier, Turnu Severin Est

Drobeta-Turnu Severin

 

 

 

Sărdănesti, Târgu Jiu Nord, Urechesti, Tântăreni

Târgu Jiu

 

Banat

4L

Arad, Nădab

Arad

8,57

 

 

Baru Mare, Hăjdat, Mintia, Pestis, Râul Mare Retezat, Paroseni

Deva

 

 

 

Săcălaz, Timisoara

Timisoara

 

 

 

laz, Resita

Resita

 

Transilvania de Sud

5L

Fântânele, lernut, Ungheni

Târgu Mures

10,19

 

 

Gheorgheni

Miercurea-Ciuc

 

 

 

Alba lulia, Gâlceag, Sugag

Alba lulia

 

 

 

Brasov, Dârste

Brasov

 

 

 

Sibiu Sud

Sibiu

 

Transilvania de Nord

6L

Baia Mare 3, Rosiori

Baia Mare

8,55

 

 

Câmpia Turzii, Cluj Est, Cluj Floresti, Gădălin, Somes Măriselu

Cluj-Napoca

 

 

 

Oradea Sud

Oradea

 

 

 

Sălaj, Tihău

Zalău

 

 

 

Vetis

Satu Mare

 

Moldova

7L

Bacău Sud, Gutinas, Borzesti

Bacău

8,50

 

 

Dumbrava, Roman Nord, Stejaru

Neamt

 

 

 

FAI

lasi

 

 

 

Suceava

Suceava

 

 

 

Munteni

Vaslui

 

Dobrogea

8L

Cernavodă, Constanta Nord, Medgidia Sud

Constanta

9,03

 

 

Pelicanu, Mostistea

Călărasi

 

 

 

Gura lalomitei

Slobozia

 

 

 

Isaccea, Tulcea Vest

Tulcea

 

Tarif mediu de extragere

 

 

8,59

 

NOTĂ:

Tarifele nu contin taxa pe valoarea adăugată (TVA).


* Nodurile din reteaua electrică de distributie, exploatată de operatorul de distributie, incluse în fiecare zonă de extragere a energiei electrice din retea.


 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciti si furnizorii de ultimă optiune consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2), (8) si (9), ale art. 11 alin. (1)si alin. (2) lit. a), c) si d), ale art. 74 lit. d), ale art. 76 alin. (1) si ale art. 79 alin. (3), alin. (4) lit. d) si alin. (6) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă optiune a energiei electrice si ale Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 133/2008 pentru aprobarea Metodologiei de calcul necesar stabilirii preturilor si tarifelor reglementate,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru energia electrică livrată de furnizorii impliciti si furnizorii de ultimă optiune consumatorilor casnici, cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) În calculul valorii facturii se utilizează tarifele în forma publicată în anexa nr. 1 (cu 4 zecimale). Rotunjirea la unitatea monetară minimă (banul) se realizează la valoarea facturii, înainte de aplicarea TVA.

Art. 2. - Tarifele aprobate conform art. 1 se aplică:

a) consumatorilor casnici care nu si-au exercitat dreptul de a alege furnizorul de energie electrică pe piata concurentială de energie electrică;

b) consumatorilor casnici care au actionat pe piata concurentială si optează pentru revenirea pe piata reglementată;

c) consumatorilor casnici noi care optează pentru furnizorul implicit.

Art. 3. - Încadrarea în transele de putere la tariful CTP de tip monom pentru consumatorii casnici, prevăzut în anexa nr. 1, se face la puterea maximă contractată.

Art. 4. - Tarifele nu includ accizele la consumatorii finali stabilite conform legii si taxa pe valoarea adăugată. Aceste taxe vor fi evidentiate distinct în factură si vor fi incluse în suma totală de plată.

Art. 5. - Consumatorii casnici pot să opteze pentru oricare dintre tarifele reglementate corespunzătoare categoriei din care fac parte.

Art. 6. - Schimbarea tipului de tarif este permisă în următoarele cazuri:

a) după 12 luni calendaristice de la ultima schimbare, cu exceptia consumatorilor casnici care optează să treacă la tarif social sau trebuie să treacă de la tarif social la un alt tarif, în conditiile reglementărilor în vigoare;

b) la aparitia unor noi tipuri de tarife, chiar dacă de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni calendaristice;

c) la desfiintarea tarifului aplicat consumatorului.

Art. 7. - Zonele orare utilizate la tarifare sunt stabilite în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - (1) Tariful social se acordă numai pentru consumul realizat de consumatorii casnici care solicită aplicarea acestui tarif pentru locul de consum unde consumatorul domiciliază si care au un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie stabilit prin hotărâre a Guvernului.

(2) În cazul aplicării tarifului social, consumul din perioada de facturare se alocă succesiv pe 3 transe.

(3) Cantitatea corespunzătoare primei transe se calculează considerând 2 kWh/zi pentru fiecare zi a perioadei de facturare, cantitatea corespunzătoare celei de-a doua transe se calculează considerând 1 kWh/zi (suplimentar fată de prima transă) pentru fiecare zi a perioadei de facturare, iar cantitatea corespunzătoare celei de-a treia transe nu este limitată.

Art. 9. - La tariful CI de tip monom, prevăzut în anexa nr. 1, cu consum inclus aplicabil consumatorilor casnici, abonamentul se calculează corespunzător numărului de zile din perioada de facturare. Abonamentul cuprinde contravaloarea componentei de rezervare si contravaloarea unei cantităti zilnice de 1 kWh de energie electrică. Cantitatea de energie electrică cuprinsă în abonament si neconsumată în perioada de facturare nu se reportează.

Art. 10. - La tarifele de tip monom si monom diferentiat cu rezervare, aplicabile consumatorilor casnici, valoarea componentei rezervării se calculează corespunzător numărului de zile din perioada de facturare.

Art. 11. - Consumul de energie electrică al consumatorilor asimilati consumatorilor casnici se facturează la tariful CD de tip monom sau la un tarif cu rezervare, conform optiunii consumatorului de energie electrică.

Art. 12. - Obligatiile de plată ale consumatorilor pentru serviciul prestat de furnizorul de ultimă optiune (FUO) se calculează pe bază de tarife/preturi calculate astfel:

1. tariful aplicat de FUO consumatorilor casnici este egal cu tariful CR;

2. tariful aplicat de FUO consumatorilor asimilati consumatorilor casnici este egal cu tariful CD.

Art. 13. - Furnizorii impliciti si furnizorii de ultimă optiune vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, iar departamentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări aplicarea acestuia.

Art. 14. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 66/2008 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru energia electrică livrată de furnizorii impliciti si furnizorii de ultimă optiune consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 27 iunie 2008.

Art. 15. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2009.

Nr. 102.

 

ANEXA Nr. 1

 

TARIFE PENTRU CONSUMATORII CASNICI

valabile de la 1 ianuarie 2010

 

            Pentru contoare cu plata postconsum

 

 

Tarif CS - de tip social1)

Tarif

CD -

de tip

monom

Tarif CR - de tip monom cu rezervare

Tarif CR2 - de tip monom cu rezervare, diferentiat pe două zone orare

Tarif CR3 - de tip monom cu rezervare, diferentiat

pe 3 zone orare

Nivel de tensiune

Transa 2

kWh/zi

(lei/kWh si

abonat)

Transa

2-3

kWh/zi

(lei/kWh si

abonat)

Transa

peste

3 kWh/zi

(lei/kWh si

abonat)

Pret energie (lei/kWh)

Pret

rezervare

(lei/zi)

Pret energie (lei/kWh)

Pret

rezervare

(lei/zi)

Pret energie în zona de zi (lei/kWh)

Pret

energie în

zona de

noapte2)

(lei/kWh)

Pret

rezervare

(lei/zi)

Pret energie în zona de vârf (lei/kWh)

Pret energie în zona normală (lei/kWh)

Pret

energie

în zona

de gol

(lei/kWh)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Joasă tensiune (0-1 kV, inclusiv)

0,1804

0,4330

0,8537

0,4330

0,1562

0,3247

0,1562

0,5172

0,1682

0,1562

0,7336

0,4088

0,1924

Medie tensiune (1-110kV, exclusiv)

-

0,3368

0,1562

0,2525

0,1562

0,4088

0,1323

0,1562

0,5773

0,3247

0,1443

 

Tarif CI - de tip monom cu consum inclus

Nivel de tensiune

Abonament4)

(lei/zi)

Pret energie

(lei/kWh)

1

2

3

Joasă tensiune (0-1 kV, inclusiv)

0,4485

0,3247

Medie tensiune (1-110kV, exclusiv)

0,3836

0,2525

 

Tarif CTP - de tip monom

Nivel de tensiune

Transa de putere maximă contractată

(kW)

Pret rezervare

(lei/zi)

Pret energie

(lei/kWh)

1

2

3

4

Joasă tensiune (0-1 kV, inclusiv)

până la 3 kW, inclusiv

0,1562

0,2645

3-6kW

0,3368

0,2645

peste 6 kW3)

0,5051

0,2645

 

Pentru contoare cu preplată

 

 

Tarif CP - de tip monom

Tarif CP2 - de tip monom, diferentiat pe două zone orare

Tarif CP3 - de tip monom, diferentiat pe 3 zone orare

Nivel de tensiune

Pret rezervare

(lei/zi)

Pret energie

(lei/kWh)

Pret rezervare

(lei/zi)

Pret energie în zona

de zi (lei/kWh)

Pret energie în zona

de noapte

(lei/kWh)2)

Pret rezervare

(lei/zi)

Pret energie în zona

de vârf

(lei/kWh)

Pret energie în zona normală

(lei/kWh)

Pret energie în zona

de gol

(lei/kWh)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Joasă tensiune (0-1 kV, inclusiv)

0,1485

0,3084

0,1485

0,4912

0,1600

0,1485

0,6970

0,3885

0,1828

Medie tensiune (1-110kV, exclusiv)

0,1485

0,2399

0,1485

0,3885

0,1256

0,1485

0,5483

0,3084

0,1371

 

NOTĂ:

Tarifele nu contin acciza si taxa pe valoare adăugată.

1. Începând cu data de 1 noiembrie 2005, tariful social se aplică numai consumatorilor casnici cu un venit lunar net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie.

2. Pretul se aplică si pentru perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.

3. Pentru tariful cu putere maximă contractată peste 6 kW nu sunt necesare echipamente suplimentare.

4. Abonamentul cuprinde costurile de rezervare si un consum zilnic de 1 kWh.


 

ANEXA Nr. 2

 

ZONE ORARE PENTRU TARIFELE CR3 SI CP3

 

Sezon

Zona de vârf

Zona de gol

Zona normală

VARĂ

8,00-9,00

00,00-8,00

21,00-00,00

si de vineri de la ora 21,00 până luni la ora 8,00

9,00-21,00

IARNĂ

8,00-10,00

19,00-22,00

00,00-8,00

22,00-00,00

si de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 8,00

10,00-19,00

 

            Sezonul de vară: 1 aprilie-30 septembrie Sezonul de iarnă: 1 octombrie-31 martie

 

ZONE ORARE PENTRU TARIFELE CR2 SI CP2

 

Zona de zi

Zona de noapte

7,00-22,00

22,00-7,00 si de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.603 din 18 decembrie 2009

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.045 din 14 decembrie 2009

 

ORDIN

privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.430/2009 al Ministerului Sănătătii si nr. 3.181/2009 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârile Guvernului nr. 1.549/2009 privind prelungirea până la data de 31 martie 2010 a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, interimar, si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se prelungeste până la data de 31 martie 2010 aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 si 210 bis din 1 aprilie 2009, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii, interimar,

Adriean Videanu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae Lucian Dută


MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.286/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate, din cadrul operatiunii 4.1.c) „Investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate" din axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" (POS CCE)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale,

în conformitate cu:

Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999,

Cadrul Strategic National de Referintă 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene 2.594 din 25 iunie 2007, Decizia Comisiei 3.472/2007 de aprobare a Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitătii Economice",

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.286/2008 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte de investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate, din cadrul operatiunii 4.1.c) „Investitii în instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus si filtre pentru instalatiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate" din axa prioritară 4 „Cresterea eficientei energetice si a securitătii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" (POS CCE), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 si 599 bis din 11 august 2008, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Valoarea alocării financiare din fondurile axei prioritare 4 din cadrul POS CCE, pentru perioada 1 august 2008-31 decembrie 2010, este în cuantum de 546.261.478 lei, pentru finantarea proiectelor selectate în cadrul cererii de propuneri de proiecte prevăzută la art. 1."

2. La anexa nr. 1, rubrica „Modalitatea, locul si termenul de depunere a cererilor de finantare" se modifică si va avea următorul cuprins:

„Cererea de finantare se depune prin reprezentant al solicitantului sau se transmite prin postă sau curier cu confirmare de primire la sediul Ministerului Economiei din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucuresti.

Termenul de depunere începe la 11 august 2008, ora 10,00, si se va încheia la terminarea finantării alocate, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2010, ora 14,00."

3. La anexa nr. 1, conditia „- documente care atestă capacitatea Solicitantului de a asigura contributia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile si de a finanta cheltuielile neeligibile ale proiectului (extras de cont/contract de credit care să acopere valoarea însumată a acestora);" se modifică si va avea următorul cuprins:

„- documente care atestă capacitatea Solicitantului de a asigura contributia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile si de a finanta cheltuielile neeligibile ale proiectului; OIE apreciază dacă acestea dovedesc capacitatea Solicitantului în acest sens;".

4. La anexa nr. 1, conditia „în cazul în care, în urma cererilor OIE, Solicitantul amână nejustificat încheierea contractului sau prezentarea documentelor de mai sus, pe o perioadă mai lungă de 45 de zile de la data solicitării în scris a acestora, se va decide respingerea finantării proiectului" se modifică si va avea următorul cuprins:

„În cazul în care, în urma cererilor OIE, Solicitantul amână nejustificat încheierea contractului sau prezentarea documentelor de mai sus, pe o perioadă mai lungă de 45 de zile de la data solicitării în scris a acestora, se va decide respingerea finantării proiectului.

Pentru motive temeinice, OIE poate prelungi termenul de 45 de zile cu maximum încă un termen de 45 de zile."

Art. II. - Structurile responsabile cu coordonarea, implementarea si gestionarea fondurilor structurale aferente axei prioritare 4 din cadrul POS CCE din cadrul Ministerului Economiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2009.

Nr. 2.240.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a cluburilor sportive studentesti din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

 

 

În temeiul prevederilor art. 40 si art. 140 alin. (5) lit. b) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a cluburilor sportive studentesti, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cluburile sportive studentesti care functionează în subordinea directă a Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinul ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a cluburilor sportive studentesti din subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării si a sectiilor pe ramuri de sport ce functionează în cadrul acestora, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 4. - Directia generală învătământ superior, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2009.

Nr. 6.226.

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a cluburilor sportive studentesti din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Cluburile sportive studentesti sunt structuri sportive, persoane juridice de drept public, în subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării.

(2) Cluburile sportive studentesti pot fi trecute în coordonarea universitătilor, prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării.

(3) Universitatea coordonatoare analizează indicatorii de performantă realizati, utilitatea dezvoltării de noi sectii, precum si activitatea personalului angajat.

Art. 2. - Cluburile sportive studentesti au următoarele atributii:

a) asigură selectia, pregătirea si instruirea studentilor sportivi din cadrul institutiilor de învătământ de stat sau particulare, acreditate ori autorizate să functioneze provizoriu;

b) asigură participarea acestora la competitii nationale si internationale;

c) asigură organizarea si desfăsurarea activitătilor sportive de performantă.

 

CAPITOLUL II

Înfiintarea si organizarea cluburilor sportive studentesti

 

Art. 3. - Cluburile sportive studentesti din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării si sectiile pe ramură de sport ale cluburilor sportive studentesti se înfiintează prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării.

Art. 4. - (1) Cluburile sportive studentesti asigură conditii de participare, organizare si desfăsurare a activitătii lor specifice în sectii pe ramură de sport, afiliate la federatiile nationale de specialitate.

(2) Cluburile sportive studentesti asigură participarea sportivilor si echipelor proprii în sistemul competitional national si international.

Art. 5. - Structura organizatorică si statele de functii ale cluburilor sportive studentesti se aprobă anual de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - (1) Cluburile sportive studentesti au stampilă proprie, rotundă, pe care sunt inscriptionate următoarele date: „ROMÂNIA - Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării - denumirea clubului sportiv studentesc si localitatea".


(2) Pe documentele cu antet, pe clădirile si anexele în care functionează cluburile sportive studentesti se scriu următoarele date: „ROMÂNIA- Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării - clubul sportiv (denumirea clubului, astfel cum se regăseste în Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, cu modificările si completările ulterioare)".

Art. 7. - Cluburile sportive studentesti sunt supuse înregistrării în Registrul sportiv. În urma înregistrării primesc numere de identificare în Certificatul de identitate sportivă, în baza cărora se pot afilia la federatiile nationale de specialitate.

Art. 8. - Cluburile sportive studentesti sunt evaluate si îndrumate metodic de către Directia generală învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării.

 

CAPITOLUL III

Conducerea cluburilor sportive studentesti

 

Art. 9. - Activitatea cluburilor sportive studentesti este condusă de către un consiliu de administratie si de către un director executiv care este de drept membru al consiliului.

Art. 10. - (1) Consiliul de administratie este format din 5-9 membri, numiti de ministrul educatiei, cercetării si inovării, după cum urmează: un reprezentant al Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, 2 reprezentanti ai universitătii coordonatoare, reprezentanti ai celorlalte universităti (sefii catedrelor de sport), directorul executiv al clubului sportiv studentesc. Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea înlocuirii înainte de expirarea acestei perioade.

(2) Presedintele consiliului de administratie este rectorul universitătii coordonatoare si are un mandat de 4 ani.

(3) Consiliul de administratie coordonează activitatea managerială a clubului sportiv studentesc si are rol de decizie asupra bunei desfăsurări a activitătii clubului.

(4) Consiliul de administratie adoptă hotărâri privind activitatea specifică cluburilor sportive studentesti.

(5) Consiliul de administratie are în principal următoarele atributii:

a) propune structura organizatorică si numărul de posturi, statele de functii, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale ale clubului sportiv studentesc, înfiintarea sau desfiintarea sectiilor pe ramură de sport, cu avizul universitătii coordonatoare (după caz);

b) aprobă programul managerial anual si trimestrial, calendarul sportiv, precum si repartizarea bugetară pe ramuri de sport;

c) initiază protocoale cu mediul sportiv universitar si extrauniversitar, pentru dezvoltarea sportului de performantă sau de masă.

Art. 11. - (1) Consiliul de administratie este condus de presedinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre membrii consiliului, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar dintre membrii consiliului de administratie.

(2) Consiliul de administratie se întruneste la sediul clubului o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui.

(3) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu 5 zile înaintea sedintei.

(4) Hotărârile consiliului de administratie se iau prin vot deschis, cu majoritatea membrilor prezenti, dacă numărul lor reprezintă cel putin două treimi din totalul membrilor.

(5) Dezbaterile si hotărârile consiliului de administratie se consemnează în procesul-verbal de sedintă, într-un registru stampilat si sigilat de presedinte. Procesul-verbal se semnează de fiecare dintre cei prezenti, iar în situatia când există obiectii, acestea se consemnează distinct.

(6) Presedintele consiliului de administratie prezintă Directiei generale învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, o dată la 6 luni, un raport de activitate a clubului sportiv studentesc.

Art. 12. - (1) Postul de director executiv al clubului sportiv studentesc se ocupă prin concurs de către absolventi ai institutiilor de învătământ superior, având competentă managerială în domeniul educatiei fizice si sportului.

(2) Directorul executiv al clubului sportiv studentesc este numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, în baza concursului.

(3) Directorul executiv al clubului sportiv studentesc asigură conducerea curentă a activitătii si duce la îndeplinire deciziile consiliului de administratie.

(4) Directorul executiv al clubului sportiv studentesc are următoarele atributii:

a) întocmeste programul managerial trimestrial si anual, bugetul anual si le supune spre aprobare consiliului de administratie;

b) răspunde de activitatea clubului sportiv studentesc;

c) reprezintă clubul sportiv studentesc în relatiile cu tertii, persoane fizice si juridice;

d) îndrumă, controlează si coordonează activitatea personalului din subordine;

e) face propuneri consiliului de administratie pentru premierea personalului din subordine.

 

CAPITOLUL IV

Baza materială si finantarea clubului sportiv studentesc

 

Art. 13. - (1) Baza materială a clubului sportiv studentesc este formată din clădiri, terenuri, săli, bazine de înot, anexele lor, utilajele, mijloace de transport, care nu pot fi înstrăinate altor institutii, întreprinderi sau operatori economici.

(2) Baza materială a clubului sportiv studentesc face parte din domeniul public al statului si nu poate fi înstrăinată.

Art. 14. - (1) Cluburile sportive studentesti sunt finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat.

(2) Veniturile extrabugetare pot proveni din:

a) donatii si sponsorizări din partea persoanelor fizice si juridice, române si străine, în conformitate cu legislatia în vigoare;

b) închirierea de bunuri mobile si imobile din patrimoniul pe care îl detine, în conditiile legii;

c) transferul sportivilor către alte unităti sportive din tară si din străinătate;

d) încasări din vânzarea biletelor, programelor, materialelor publicitare, dreptul de televiziune, prestări de servicii;

e) cotizatii - taxe etc.

(3) Veniturile extrabugetare sunt utilizate pentru:

a) realizarea de investitii patrimoniale proprii si sporirea bazei materiale proprii în vederea cresterii performantelor sportive;

b) alte destinatii aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, la propunerea consiliului de administratie sau universitătii coordonatoare, după caz.

(4) Cheltuielile privind organizarea si desfăsurarea activitătii în cadrul cluburilor sportive studentesti sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare.

Art. 15. - (1) Documentele de bancă, precum si cele financiar-contabile sunt semnate de director si de contabilul-sef.

(2) Contabilul sau, după caz, contabilul-sef este împuternicit cu acordarea vizei de control financiar preventiv si are obligatia de a refuza, în conditiile legii, orice operatie care contravine prevederilor legale.

(3) Activitatea financiar-contabilă a cluburilor sportive studentesti se desfăsoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Fiecare club sportiv studentesc întocmeste semestrial si anual dări de seamă contabile care se depun la Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării în dublu exemplar, pentru Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii si Directia generală învătământ superior.

Art. 16. - Contabilul/Contabilul-sef al clubului sportiv studentesc ocupă postul pe bază de concurs validat de consiliul de administratie. La concurs pot participa absolventi de învătământ superior din profilul economic, cu experientă în specialitatea corespunzătoare functiei.

 

CAPITOLUL V

Transferul sportivilor

 

Art. 17. - (1) Transferul sportivilor din cluburile sportive studentesti se face în baza reglementărilor federatiilor sportive nationale.

(2) Transferul sportivilor între cluburile sportive studentesti si între cluburile sportive scolare si cluburile sportive studentesti se realizează în baza dezlegării pe linie sportivă, pe o perioadă determinată sau definitivă, fără a se pretinde niciun fel de taxe sau bunuri materiale.

(3) Transferul studentilor de la cluburile sportive studentesti la cluburile sportive din afara sistemului de învătământ se poate realiza numai în baza dezlegării pe linie sportivă, pe perioadă determinată sau definitiv, cu achitarea obligatiilor financiare de către clubul care solicită transferul.

(4) Negocierea financiară a transferului se face de către o comisie numită de consiliul de administratie si este condusă de directorul executiv. Rezultatul negocierii trebuie validat de consiliul de administratie.

(5) Sumele sau alte bunuri provenite din transferul sportivilor se folosesc conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 18. - Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării exercită supravegherea si controlul asupra cluburilor sportive studentesti.

Art. 19. - (1) De la data intrării în vigoare a prezentului regulament, persoanele care exercită functia de director vor asigura, cu delegatie, interimatul functiei de director, până la organizarea concursului.

(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării organizează consiliile de administratie si concursurile pentru ocuparea functiilor de directori ai cluburilor sportive studentesti.

 

ANEXA Nr. 2

 

CLUBURI SPORTIVE STUDENTESTI

care functionează în subordinea directă a Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

1.

Clubul „Sportul Studentesc" din Bucuresti

2.

Clubul Sportiv „Academia Natională de Educatie Fizică si Sport" din Bucuresti

3.

Clubul Sportiv „Universitatea" din Timisoara

4.

Clubul Sportiv „Universitatea" din Cluj-Napoca

5.

Clubul Sportiv „Universitatea" din Craiova

6.

Clubul Sportiv „Universitatea" din Galati

7.

Clubul Sportiv „Universitatea" din Brasov

8.

Clubul Sportiv „Politehnica" din lasi

9.

Clubul Sportiv „Stiinta" din Bacău

10.

Clubul Sportiv „Stiinta" din Petrosani

11.

Clubul Sportiv „Stiinta" din Constanta

12.

Clubul Sportiv „Stiinta" din Baia Mare

13.

Clubul Sportiv Universitar din Sibiu

14.

Clubul Sportiv Universitar din Ploiesti

15.

Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mures

16.

Clubul Sportiv Universitar din Oradea

17.

Clubul Sportiv Universitar din Pitesti

18.

Clubul Sportiv Studentesc „Medicina" Timisoara

19.

Clubul Sportiv Universitar din Suceava

20.

Clubul Sportiv Universitar din Resita

21.

Clubul Sportiv Universitar din Târgoviste

22.

Clubul Sportiv Universitar din Arad

23.

Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.