MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 916/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 916         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 decembrie 2009

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.555 din 17 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuitătii activitătii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

278. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea anexei nr. 10 la Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START 2009, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 145/2009

 

765. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de reproductie de rasă pură din specia bovine

 

768. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, cu privire la înfiintarea paginilor de internet informative care contin liste de unităti aprobate de autoritatea competentă în conformitate cu legislatia din domeniul zootehnic

 

1.072. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei privind ridicarea suspendării desemnării unor laboratoare de încercări care realizează evaluarea conformitătii produselor pentru constructii

 

1.264. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2009 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

1.265. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2009 al Autoritătii Feroviare Române - AFER

 

1.270. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60), sectorul Bucuresti-Ploiesti-Brasov

 

1.574. - Ordin al ministrului sănătătii, interimar, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unitătilor de tehnică medicală, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.636/2004

 

3.426. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

            70. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/2009 privind supravegherea punerii în aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

780. - Decizie privind acordarea autorizatiei de functionare POOL-ULUI DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE - S.A. pentru desfăsurarea activitătii de asigurare obligatorie a locuintelor.

 

1.001. - Decizie privind aprobarea cererii de încetare a activitătii si retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale NET CONSULTANTĂ UFS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1.052. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale SWISS INVEST IFN - S.A.

 

1.053. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale LEASING SI CREDIT DIRECT IFN - S.A

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2009


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.555

din 17 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuitătii activitătii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga – procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuitătii activitătii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, exceptie ridicată direct de Avocatul Poporului.

La apelul nominal răspunde, pentru Avocatul Poporului, doamna Bianca Drăghici, expert pentru probleme juridice, cu delegatie depusă la dosar.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului autorului exceptiei, care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2009, reiterând aceleasi argumente expuse în motivarea scrisă ce însoteste adresa de sesizare a Curtii Constitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate. Arătând, mai întâi, că si Guvernul este o autoritate cu atributii de legiferare, chiar dacă prin delegare mentionează că situatia extraordinară care justifică adoptarea actului normativ examinat este cea la care se face referire în preambulul acestuia, constând în necesitatea asigurării, până la o viitoare reglementare în materie, a continuitătii activitătii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Totodată, contrar sustinerilor autorului exceptiei, dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2009 nu reglementează atributii ale Corpului de control al primului-ministru care să vizeze institutii fundamentale ale statului, deoarece, chiar dacă enumerate exhaustiv, acele autorităti si institutii administrative mentionate se caracterizează printr-o relatie de subordonare si colaborare în cadrul activitătii specifice administrative. Cât priveste relatia dintre activitatea de control a Corpului de control al primului-ministru si cea a Curtii de Conturi desfăsurată prin Autoritatea de audit, reprezentantul Ministerului Public sustine că aceasta nu este caracterizată prin subordonare a primei institutii fată de cea din structura aparatului de lucru al Guvernului, din moment ce rezultatul controlului efectuat de aceasta din urmă se concretizează într-o notă de informare, care are menirea, asadar, de a informa, si nu de a trasa noi sarcini sau obligatii Curtii de Conturi.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Cu Adresa nr. 8.803 din 17 septembrie 2009, Curtea Constitutională a fost sesizată direct de Avocatul Poporului cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuitătii activitătii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 31 august 2009, în temeiul art. 146 lit. d) teza a doua din Constitutie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Avocatul Poporului arată, în esentă, că, prin dispozitiile sale, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2009 exprimă o tendintă de concentrare a puterii în mâna Guvernului si reprezintă o imixtiune nepermisă în competenta Parlamentului de unică autoritate legiuitoare. În acest sens, sustine următoarele:

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2009 cuprinde prevederi referitoare la organizarea unor structuri ale aparatului de lucru al Guvernului, cum ar fi Corpul de control al primului-ministru sau Departamentul pentru Lupta Antifraudă. În baza atributiilor principale reglementate de art. 6 alin. (4) din ordonantă, Corpul de control al primului-ministru exercită atributii de control general si coordonare asupra tuturor entitătilor publice, care, la rândul lor, exercită atributii de control (spre exemplu, Curtea de Conturi), subordonând astfel toate aceste entităti Guvernului, cu nesocotirea atât a principiului constitutional al separatiei si echilibrului puterilor în stat, cât si a statutului constitutional si legal care conferă autonomie functională fiecăreia dintre aceste entităti publice. Or, „este în afara ordinii constitutionale ca o autoritate situată pe o treaptă inferioară în ierarhia constitutională să controleze o autoritate situată pe o treaptă superioară a ierarhiei constitutionale", aceasta fiind expresia ingerintei puterii executive în activitatea legislativului. Mai mult, actul normativ criticat nu precizează care sunt aceste institutii si autorităti publice centrale, de aici putându-se întelege că pot fi controlate toate institutiile si autoritătile publice centrale. Or, o asemenea reglementare, tocmai prin generalitatea sa, devine imprecisă, neclară si poate genera confuzii de interpretare si aplicare.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2009 încalcă si prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutie, prin aceea că nu este justificată din perspectiva unei situatii extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată. Necesitatea continuării activitătilor structurilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, ca urmare a constatării, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.039/2009 a neconstitutionalitătii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea si completarea unor acte normative referitoare la organizarea si functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, nu poate fi acceptată drept justificare a urgentei reglementării si semnifică, pe de altă parte, perpetuarea stării de neconstitutionalitate deja sanctionată de Curtea Constitutională. De asemenea, actul normativ atacat nu învederează o situatie extraordinară, întrucât reglementări cuprinse la art. 1 din acesta, privind cadrul organizatoric al aparatului de lucru al Guvernului, erau deja prevăzute la momentul emiterii ordonantei criticate în Ordonanta Guvernului nr. 32/1998, structurile reglementate prin aceasta fiind, în unele cazuri, noi doar prin denumire. Totodată, prin Decizia nr. 421/2007, Curtea Constitutională a statuat c㠄urgenta reglementării nu echivalează cu existenta situatiei extraordinare, reglementarea operativă putându-se realiza si pe calea procedurii obisnuite de legiferare". Or, autorul exceptiei arată că ia data de 27 iulie 2009 s-a depus la Camera Deputatilor, în regim de urgentă, un proiect de lege privind unele măsuri pentru organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului, precum si a altor autorităti ale administratiei publice centrale, proiect de lege care cuprinde aceleasi atributii pentru Corpul de control al primului-ministru ca în ordonantele de urgentă ale Guvernului nr. 3/2009 si nr. 94/2009. Acest proiect se află în procedură de adoptare si este necesară finalizarea acestei proceduri, pentru a se respecta rolul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a tării, consfintit de art. 61 din Constitutie.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2009, prin art. 6 alin. (4) lit. n), intervine în organizarea si functionarea unei institutii fundamentale a statului - Curtea de Conturi a României - si nesocoteste astfel prevederile art. 115 alin. (6) si ale art. 140 din Constitutie. Dispozitiile legale indicate prevăd atributia Corpului de control al primului-ministru de a propune măsuri de corectare a disfunctionalitătilor si încălcării legilor în vigoare, sesizate în activitatea de control, pe care le înaintează primului-ministru sau, după caz, ministerelor de resort, si de a transmite, când se impune, sesizări către organele de urmărire penală sau către Curtea de Conturi, pentru a se stabili prejudiciile si răspunderea penală, dacă este cazul. Astfel se recunoaste, practic, dreptul Guvernului, prin Corpul de control al primului-ministru, de a trasa sarcini si atributii Curtii de Conturi, stabilind anumite activităti pe care aceasta să le desfăsoare. Alin.(5) si (6) ale art. 6 din ordonanta de urgentă impun, într-un mod redundant, una si aceeasi obligatie a autoritătilor si institutiilor publice de a pune la dispozitie informatiile solicitate si de a acorda sprijin pentru realizarea misiunii de control, ceea ce asază din nou, sub autoritatea Guvernului, toate entitătile publice cu atributii de control, inclusiv Curtea de Conturi. De asemenea, art. 7 alin. (4) din ordonanta criticată stabileste atributii ale Departamentului pentru Lupta Antifraudă în domeniul controlului fondurilor provenite din asistenta financiară acordată de Uniunea Europeană României, ceea ce încalcă rolul de control al Curtii de Conturi, exercitat, prin Autoritatea de audit, asupra resurselor financiare de provenientă comunitară. Practic, cele două structuri din aparatul de lucru al Guvernului devin, prin efectul ordonantei atacate, institutii fundamentale si prin aceasta se adaugă la Constitutie. În concluzie, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2009 afectează, pe de o parte, statutul constitutional al Curtii de Conturi, consacrat de art. 140 din Legea fundamentală - institutie fundamentală a statului, aflată exclusiv sub control parlamentar - si regimul său juridic stabilit, potrivit art. 73 alin. (3) lit. I) din Constitutie, prin lege organică (si care nu poate fi prejudiciat pe calea unei ordonante de urgentă), precum si raporturile, pe de altă parte, dintre cele două autorităti fundamentale ale statului, care trebuie să fie guvernate de principiul constitutional al separatiei puterilor si echilibrului puterilor.

Potrivit dispozitiilor art. 32-33 din Legea nr. 47/1992, sesizarea a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 32 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuitătii activitătii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 31 august 2009. Avocatul Poporului mentionează, în special, următoarele dispozitii legale din actul criticat:

- Art. 6 alin. (4) lit. a), k), I), m) si n): „(4) Corpul de control al primului-ministru îndeplineste următoarele atributii principale:

a) în vederea realizării functiei de autoritate a Guvernului, controlează si urmăreste activitatea ministerelor, agentiilor, autoritătilor administratiei publice locale, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiilor publice, oficiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, societătilor comerciale, companiilor si societătilor nationale, institutiilor financiar-bancare, cu capital de stat integral sau majoritar, precum si dacă activitatea acestora se desfăsoară cu respectarea politicilor interne si a obligatiilor impuse de lege, regulamente si proceduri; (...)

k) exercită controlul asupra activitătii autoritătilor si institutiilor publice centrale, stabilit prin sarcina încredintată de Guvern sau dispus de primul-ministru;

l) urmăreste implementarea politicilor si strategiilor în domeniul controlului;

m) coordonează si controlează aplicarea de către entitătile cu atributii de control a prevederilor actelor normative care reglementează controlul si conduita personalului cu atributii de control la nivelul administratiei publice centrale;

n) propune măsuri de corectare a disfunctionalitătilor si a încălcărilor legilor în vigoare, sesizate în activitatea de control, pe care le înaintează primului-ministru sau, după caz, ministerelor de resort, si transmite, când se impune, sesizări către organele de urmărire penală sau către Curtea de Conturi, pentru a se stabili prejudiciile si răspunderea penală, dacă este cazul; (...)."

- Art. 6 alin. (5) si (6): „(5) în realizarea atributiilor de control, autoritătile si institutiile publice, precum si operatorii economici vizati au obligatia să pună la dispozitia reprezentantilor Corpului de control al primului-ministru documentele si informatiile în termenul solicitat. Refuzul nejustificat atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a persoanei vinovate.

(6) Institutiile cu atributii de control din cadrul administratiei publice centrale si locale au obligatia, la solicitarea Corpului de control al primului-ministru, să pună la dispozitie informatiile solicitate si să acorde sprijin pentru realizarea misiunii de control."

- Art. 7 alin. (4): „(4) Departamentul are următoarele atributii principale:

a) asigură coordonarea luptei antifraudă si protejarea efectivă si echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

b) efectuează controlul obtinerii, derulării si utilizării fondurilor provenite din asistenta financiară acordată României de Uniunea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente, în vederea identificării de nereguli, având si calitatea de organ de constatare, în sensul prevederilor art. 214 din Codul de procedură penală, în privinta fraudelor ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în România;

c) efectuează actiuni de control în vederea descoperirii fraudelor ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, prin diminuarea ilegală a resurselor proprii înscrise în bugetul general al Uniunii Europene, având calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală;

d) asigură si facilitează cooperarea dintre institutiile nationale implicate în protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, precum si dintre acestea si Oficiul European de Luptă Antifraudă si autoritătile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene;

e) initiază, prin Secretariatul General al Guvernului, si avizează proiecte de acte normative privind protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

f) culege, analizează si prelucrează datele în scopul realizării analizelor relevante în domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

g) elaborează si coordonează programe de perfectionare, stagii de pregătire si instruire în domeniul luptei antifraudă;

h) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative sau prin decizii ale primului-ministru."

În opinia Avocatului Poporului, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2009 contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (4) referitoare la principiul separatiei si echilibrului puterilor - legislativă, executivă si judecătorească - în cadrul democratiei constitutionale, ale art. 115 alin. (4) privind conditiile în care Guvernul poate adopta ordonante de urgentă, ale art. 115 alin. (6) teza a doua, potrivit căreia ordonantele de urgentă nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului si ale art. 140 - Curtea de Conturi.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că aceasta urmează să fie admisă pentru cele ce se vor arăta în continuare:

Potrivit preambulului Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuitătii activitătii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, acest act normativ a fost adoptat ca urmare a pronuntării de către Curtea Constitutională a Deciziei nr. 1.039 din 9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 21 august 2009, prin care, în cadrul controlului de constitutionalitate apriori, Legea de aprobare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea si completarea unor acte normative referitoare la organizarea si functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului a fost declarată ca fiind neconstitutională. În lipsa unei reglementări care să vizeze functionarea acestor structuri, Guvernul a adoptat Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2009, preluând, cu unele exceptii, prevederile cuprinse în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2009. Datorită acestor împrejurări de natură să motiveze urgenta adoptării, această reglementare nu poate fi amânată si constituie, totodată, o situatie extraordinară, fiind îndeplinite, în opinia legiuitorului delegat, conditiile cerute de art. 115 alin. (4) din Constitutie.

În ceea ce priveste conditiile cuprinse la art. 115 alin. (4) din Legea fundamentală referitoare la emiterea unei ordonante de urgentă, invocate de autorul exceptiei, Curtea Constitutională a statuat în jurisiprudenta sa, de exemplu Decizia nr. 1.008 din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 23 iulie 2009, că pentru îndeplinirea acestora este necesară existenta unei stări de fapt obiective, cuantificabile, independente de vointa Guvernului, care pune în pericol un interes public. Cu privire la criteriul obiectiv necesar pentru aprecierea situatiei extraordinare, Curtea a retinut, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 255 din 11 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iunie 2005, c㠄invocarea elementului de oportunitate, prin definitie de natură subiectivă, căruia i se conferă o eficientă contributivă determinantă a urgentei, ceea ce, implicit, îl converteste în situatie extraordinară, impune concluzia că aceasta nu are, în mod necesar si univoc, caracter obiectiv, ci poate da expresie si unor factori subiectivi, de oportunitate (...). Întrucât însă asemenea factori nu sunt cuantificabili, afirmarea existentei situatiei extraordinare, în temeiul lor sau prin convertirea lor într-o asemenea situatie, conferă acesteia un caracter arbitrar, de natură să creeze dificultăti insurmontabile în legitimarea delegării legislative. S-ar ajunge, astfel, ca un criteriu de constitutionalitate - situatia extraordinară -, a cărui respectare este prin definitie supusă controlului Curtii, să fie, practic, sustras unui atare control, ceea ce ar fi inadmisibil". Totodată, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 421 din 9 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 30 mai 2007, Curtea Constitutională a statuat c㠄urgenta reglementării nu echivalează cu existenta situatiei extraordinare, reglementarea operativă putându-se realiza si pe calea procedurii obisnuite de legiferare".

Examinând preambulul ordonantei de urgentă criticate, Curtea observă că existenta unei situatii extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată si urgenta acesteia sunt justificate de Guvern prin faptul că structurile din aparatul de lucru au în derulare o serie de activităti derivate din atributiile stabilite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2009, precum si raporturi de muncă cu personalul angajat, că se află în imposibilitatea de a asigura continuitatea activitătilor în vederea îndeplinirii obligatiilor asumate pe perioada functionării acestora.

Or, Curtea Constitutională constată că, desi prin Decizia nr. 1.039/2009 mentionată, Legea de aprobare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2009, si deci inclusiv ordonanta, a fost declarată ca fiind neconstitutională, această împrejurare nu se poate constitui într-o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată. În urma pronuntării si publicării în Monitorul Oficial a acestei decizii, Guvernul a adoptat, în termenul de 45 de zile prevăzut de art. 147 alin. (1) din Constitutie, un alt act normativ - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2009 - punând de acord prevederile din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2009 ce au condus la constatarea neconstitutionalitătii ei în întregime, însă mentinând aceeasi manieră de reglementare si aceleasi solutii legislative de principiu cuprinse în ordonanta neconstitutională si suspendate de drept în temeiul aceluiasi art. 147 alin. (1) din Legea fundamentală.

Curtea constată că solutiile juridice cuprinse în ordonanta ce constituie obiectul controlului nu prezintă însă noutate absolută, deoarece legislatia existentă până la momentul adoptării acesteia reglementa cadrul organizatoric al aparatului de lucru al Guvernului. Chiar în cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2009 se face, de pildă, trimitere la anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, cu modificările si completările ulterioare, sau la Legea nr. 760/2001 de aprobare, cu modificări si completări, a Ordonantei Guvernului nr. 32/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 16 ianuarie 2002. Cadrul legislativ în această materie este completat de o serie de alte acte normative, dintre care pot fi enumerate: Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea si functionarea Secretarului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 255/2001, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2006 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2007, cu modificările ulterioare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, aprobată prin Legea nr. 98/2008, cu modificările si completările ulterioare, sau Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările si completările ulterioare.

Rezultă cu evidentă numărul mare de acte normative ce reglementează organizarea si functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Asadar, motivarea urgentei si a situatiei extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată, astfel cum este prezentată în preambulul ordonantei de urgentă, nu poate fi primită din perspectiva exigentelor art. 115 alin. (4) din Constitutie, din moment ce pentru continuarea activitătii unor structuri din aparatul de lucru al Guvernului, derivate din atributiile stabilite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3/2009, precum si a raporturilor de muncă cu personalul angajat, există cadru legislativ adecvat, astfel încât activitatea, atributiile si obligatiile acestora să poată continua. În plus, Guvernul ar fi trebuit să stăruie pentru finalizarea proiectului de lege depus la Parlament pentru a fi dezbătut si adoptat în procedură de urgentă, ceea ce ar fi condus la respectarea rolului Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a tării, asa cum acesta este stabilit de art. 61 din Legea fundamentală.

În cadrul aceluiasi control de conformitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2009 fată de conditiile constitutionale referitoare la delegarea legislativă pe calea ordonantei de urgentă, Curtea constată si încălcarea art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală, potrivit căruia „ordonantele de urgentă (...) nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului".

Astfel, Curtea constată că prin competentele conferite de art. 6 Corpului de control al primului-ministru, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2009 „afectează" regimul juridic al Curtii de Conturi - institutie fundamentală a statului, în sensul prevederilor art. 115 alin. (6) din Constitutie. Potrivit art. 6 alin. (4) lit. m) si n) din aceasta, Corpul de control ,,m) coordonează si controlează aplicarea de către entitătile cu atributii de control a prevederilor actelor normative care reglementează controlul si conduita personalului cu atributii de control la nivelul administratiei publice centrale; n) propune măsuri de corectare a disfunctionalitătilor si a încălcărilor legilor în vigoare, sesizate în activitatea de control, pe care le înaintează primului-ministru sau, după caz, ministerelor de resort, si transmite, când se impune, sesizări către organele de urmărire penală sau către Curtea de Conturi, pentru a se stabili prejudiciile si răspunderea penală, dacă este cazul." Coroborând dispozitiile citate cu cele ale art. 6 alin. (9), conform cărora „Actele de control aprobate se transmit institutiilor vizate, care, în termen de 10 zile, au obligatia de a comunica Corpului de control al primului-ministru măsurile luate în conditiile legii", rezultă că actul normativ criticat instituie, practic, atributii ale Corpului de control de natură să directioneze, să influenteze activitatea Curtii de Conturi a României, institutie al cărei regim constitutional este consacrat de art. 140 din Legea fundamentală.

Potrivit art. 140 din Constitutie, Curtea de Conturi face parte din institutiile fundamentale ale statului, exercită controlul asupra modului de formare, de administrare si de întrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, fiind, totodată, o institutie subordonată exclusiv Parlamentului, în fata căruia prezintă anual un raport. Or, atât substanta juridică a normelor legale mentionate mai sus, cât si caracterul lor imperativ, conduc la ideea că si Curtea de Conturi, ca si celelalte institutii publice, cu sau fără activităti de control, se află într-o relatie de subordonare fată de Corpul de control al primului-ministru, ceea ce este în contradictie cu prevederile art. 140 din Constitutie.

Prin Decizia nr. 544 din 28 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 30 iunie 2006, Curtea Constitutională a statuat c㠄natura Curtii de Conturi de institutie fundamentală a statului este deopotrivă subliniată de statutul constitutional al acesteia, ca si de faptul că organizarea si functionarea sa, adică regimul său juridic, se reglementează, potrivit art. 73 alin. (3) lit. I) din Constitutie, prin lege organică". Asa fiind, este neconstitutional ca printr-o ordonantă de urgentă a Guvernului să se instituie, chiar si indirect, atributii ale Curtii de Conturi, deoarece regimul său juridic, adică organizarea si functionarea sa, se reglementează exclusiv prin lege organică.

Totodată, Curtea constată că prin această ordonantă se atribuie Corpului de control al primului-ministru competente de control asupra tuturor institutiilor si autoritătilor publice centrale, fără niciun fel de distinctie. În acest sens, art. 6 alin. (4) lit. h) prevede atributia Corpului de control de a monitoriza si controla „modul în care se elaborează si se asigură transparenta raportărilor periodice prezentate, conform reglementarilor legale în vigoare, de către autoritătile administratiei publice centrale, de institutii si entităti publice centrale si servicii deconcentrate", iar alin. (5) prevede că, „în realizarea atributiilor de control, autoritătile si institutiile publice, precum si operatorii economici vizati au obligatia să pună la dispozitia reprezentantilor Corpului de control al primului-ministru documentele si informatiile în termenul solicitat. Refuzul nejustificat atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a persoanei vinovate". Astfel, modalitatea vagă, imprecisă, de redactare a normelor juridice mentionate, care vizează institutii si autorităti publice centrale în mod generic si nu distinct, deschide posibilitatea ca în această categorie să se înscrie, în lipsa oricărei precizări suplimentare, si institutiile sau autoritătile publice al căror regim este reglementat în Constitutie si care exercită diferite functii în stat - legislativă sau judecătorească. Or, conform art. 1 alin. (4) din Constitutie, „Statul se organizează potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor- legislativă, executivă si judecătorească - în cadrul democratiei constitutionale", astfel că supraordonarea activitătii Corpului de control al primului-ministru, aflat în subordinea primului-ministru, tuturor celorlalte institutii si entităti publice centrale, inclusiv a celor de natură constitutională, reprezintă o ingerintă a puterii executive în activitatea legislativului sau a puterii judecătoresti.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului si constată că prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuitătii activitătii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului sunt neconstitutionale.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind modificarea anexei nr. 10 la Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START 2009, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 145/2009

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/21/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, cu modificările ulterioare, si ale art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. I. - În anexa nr. 10 la Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare START - 2009, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 145/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 si 420 bis din 19 iunie 2009, punctul II, articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Termenul-limită de depunere a facturilor pentru bun de plată este 31 martie 2010."

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Micisi Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 21 decembrie 2009.

Nr. 278.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de reproductie de rasă pură din specia bovine

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 141.100 din 16 decembrie 2009 al Directiei generale politici agricole,

în concordantă cu Directiva 2009/157/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind animalele de reproductie de rasă pură din specia bovine,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 790/2005 privind delimitarea competentelor institutiilor si organizatiilor implicate în transpunerea si implementarea legislatiei comunitare din domeniul zootehnic cuprinse în acquis-ul veterinar,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.407/2009 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agricuturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

în temeiul art. 26 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma cu privire la animalele de reproductie de rasă pură din specia bovine, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu", în calitate de autoritate competentă, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 17/2006 pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de reproductie de rasă pură din specia bovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 si 146 bis din 15 februarie 2006, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 765.

 

ANEXA

 

NORMA

cu privire la animalele de reproductie de rasă pură din specia bovine

 

Art. 1. - În sensul prezentei norme, următorii termeni se definesc astfel:

a) animal de reproductie de rasă pură din specia bovine înseamnă orice bovină, inclusiv bivol, ai cărei părinti si bunici sunt înscrisi sau înregistrati într-un registru genealogic al aceleiasi rase si care este ea însăsi fie înscrisă, fie înregistrată si poate fi înscrisă sau înregistrată în acest registru genealogic;

b) registru genealogic înseamnă orice registru, arhivă sau bază de date:

(i) care este tinut/tinută de o organizatie sau asociatie a crescătorilor acreditată de autoritatea competentă; si

(ii) în care animalele de reproductie de rasă pură din specia bovine, dintr-o anumită rasă sunt înscrise sau înregistrate, cu mentionarea ascendentilor lor.

Art. 2. - Autoritatea competentă se asigură că, din motive zootehnice, nu sunt interzise, restrictionate sau împiedicate următoarele:

a) schimburile intracomunitare cu animale de reproductie de rasă pură din specia bovine;

b) schimburile intracomunitare cu material seminal, ovule si embrioni provenite de la animalele de reproductie de rasă pură din specia bovine;

c) înfiintarea si conducerea registrelor genealogice, în măsura în care corespund conditiilor stabilite în aplicarea art. 6;

d) recunoasterea organizatiilor sau asociatiilor care înfiintează si conduc registrele genealogice, în conformitate cu art. 6;

e) sub rezerva Directivei 87/328/CEE a Consiliului din 18 iunie 1987 privind acceptarea la reproductie a bovinelor de rasă pură, transpusă prin art. 49 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 19/2006 pentru aprobarea Normelor de apreciere a bovinelor de reproductie, schimburile intracomunitare cu tauri destinati însământării artificiale.

Art. 3. - Organizatiile sau asociatiile de crescători acreditate de autoritatea competentă nu se pot opune înscrierii în registrele lor genealogice a animalelor de reproductie de rasă pură din specia bovine provenite dintr-un alt stat membru, cu conditia ca ele să îndeplinească normele stabilite în conformitate cu art. 6.

Art. 4. - (1) Autoritatea competentă întocmeste si mentine actualizată o listă de organisme, astfel cum sunt mentionate la art. 1 lit. b) pct. (i), care sunt acreditate în scopul întocmirii si mentinerii registrelor genealogice pentru animale, si o pun la dispozitia statelor membre si a publicului.

(2) Normele detaliate pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se aprobă în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - Animalele de reproductie de rasă pură din specia bovine, precum si materialul seminal sau ovulele si embrionii


care provin de la acestea sunt însotite, în schimburile intracomunitare, de un certificat de origine, conform modelului stabilit în conformitate cu procedura mentionată la art. 7 alin. (2), în special în ceea ce priveste performantele zootehnice.

Art. 6. - în conformitate cu procedura mentionată la art. 7 alin. (2) se stabilesc următoarele:

a) metodele de monitorizare a performantei si de evaluare a valorii genetice a bovinelor;

b) criteriile pentru acreditarea organizatiilor si asociatiilor de crescători;

c) criteriile pentru înfiintarea si conducerea registrelor genealogice;

d) criteriile pentru înscrierea în registrele genealogice;

e) indicatiile care trebuie să figureze în certificatul de origine.

Art. 7. - (1) Comisia este asistată de Comitetul zootehnic permanent, instituit prin Decizia 77/505/CEE a Consiliului din 25 iulie 1977 de instituire a unui comitet zootehnic permanent.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică art. 5 si 7 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competentelor de executare conferite Comisiei.

(3) Termenul prevăzut la art. 5 alin. (6) din Decizia 1999/468/CE se stabileste la 3 luni.

Art. 8. - Trimiterile la norma aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 17/2006 pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de reproductie de rasă pură din specia bovine se interpretează ca trimiteri la prezenta normă si se citesc în conformitate cu tabelul de corespondentă din anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

 

ANEXĂ

la normă

 

TABEL DE CORESPONDENTA

 

Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 17/2006 pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de reproductie de rasă pură din specia bovine

Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 765/2009 pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de reproductie de rasă pură din specia bovine

Art. 1 lit. a)-b)

Art. 1 lit. a)-b)

Art. 2 lit. a)-e)

Art. 2 lit. a)-e)

Art. 3

Art. 3

-

Art. 4

Art. 4

Art. 5

Art. 5

Art. 6

Art. 6

-

Art. 7

Art. 7

Art. 8

-

-

Art. 8

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

cu privire la înfiintarea paginilor de internet informative care contin liste de unităti aprobate de autoritatea competentă în conformitate cu legislatia din domeniul zootehnic

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 141.108 din 17 decembrie 2009 al Directiei generale politici agricole,

în concordantă cu Decizia 2009/712/CE a Comisiei din 18 septembrie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2008/73/CE a Consiliului în ceea ce priveste paginile de internet informative care contin liste de unităti si laboratoare aprobate de statele membre în conformitate cu legislatia comunitară din domeniul veterinar si zootehnic,

în baza art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.407/2009 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

în temeiul Legii zootehniei nr. 72/2002, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Până cel târziu la 1 ianuarie 2010, Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu", în calitate de autoritate competentă, înfiintează pagini de internet informative pentru a pune la dispozitia celorlalte state membre si a publicului, în mod electronic, listele unitătilor din domeniul zootehnic asa cum sunt prevăzute în anexa nr. 1, care sunt aprobate, recunoscute sau altfel desemnate, în conformitate cu actele normative enumerate în anexa nr. 2.

(2) Paginile de internet informative se realizează de autoritatea competentă în conformitate cu modelele stabilite în anexa nr. 1 si cu cerintele suplimentare stabilite în anexa nr. 3.

(3) Autoritatea competentă mentine si actualizează paginile de internet informative, astfel încât să tină seama de orice nouă aprobare sau suspendare ori retragere a aprobării pentru orice unităti, atunci când nu mai respectă dispozitiile legale în vigoare. (4) Autoritatea competentă comunică Comisiei adresele de internet ale paginilor de internet informative.

Art. 2. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 decembrie 2009.

Nr. 768.

 

ANEXA Nr. 1

 

UNITĂTI DIN DOMENIUL ZOOTEHNIC

I. Organisme acreditate în scopul înfiintării si conducerii registrelor genealogice pentru bovine, ovine, caprine sau ecvidee

 

            a) Specia bovină

 

Stat membru

(Se introduce numele.)

Lista organismelor mentionate la art. 1 lit. b) din Norma cu privire la animalele de reproductie de rasă pură din specia bovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 765/2009, acreditate pentru înfiintarea si conducerea registrelor genealogice

Versiune

(Se introduce data.)

Nume

Data aprobării

Date de contact

Numele rasei (raselor)

Observatii

 

 

 

 

 

 

            b) Specia porcine (reproducătoare porcine de rasă pură)

 

Stat membru

(Se introduce numele.)

Lista organismelor mentionate la art. 1 lit. c) din Norma privind animalele de reproductie din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 13/2006, acreditate pentru înfiintarea si conducerea registrelor genealogice

Versiune

(Se introduce data.)

Nume

Data aprobării

Date de contact

Numele rasei (raselor)

Observatii

 

 

 

 

 

 

            c) Specia porcine (reproducătoare porcine hibride)

 

Stat membru

(Se introduce numele.)

Lista organismelor mentionate la art. 1 lit. d) din Norma privind animalele de reproductie din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 13/2006, acreditate pentru înfiintarea si conducerea registrelor zootehnice

Versiune

(Se introduce data.)

Nume

Data aprobării

Date de contact

Numele rasei (raselor)

Observatii

 

 

 

 

 


            d) Specia ovine

 

Stat membru

(Se introduce numele.)

Lista organismelor mentionate la art. 2 lit. b) din Norma cu privire la animalele de reproductie de rasă pură din speciile ovine si caprine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 20/2006, acreditate pentru înfiintarea si conducerea registrelor genealogice

Versiune

(Se introduce data.)

Nume

Data aprobării

Date de contact

Numele rasei (raselor)

Observatii

 

 

 

 

 

 

            e) Specia caprine

 

Stat membru

(Se introduce numele.)

Lista organismelor mentionate la art. 2 lit. b) din Norma cu privire la animalele de reproductie de rasă pură din speciile ovine si caprine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 20/2006, acreditate pentru înfiintarea si conducerea registrelor genealogice

Versiune

(Se introduce data.)

Nume

Data aprobării

Date de contact

Numele rasei (raselor)

Observatii

 

 

 

 

 

 

            f) Specia ecvine

 

Stat membru

(Se introduce numele.)

Lista organismelor mentionate la art. 1 lit. c) din Normele privind organizarea study-book-ului, certificarea originii si comertului cu ecvidee de rasă pură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii,

pădurilor si dezvoltării rurale nr. 464/2006, acreditate pentru înfiintarea si conducerea registrelor genealogice

Versiune

(Se introduce data.)

Nume

Data aprobării

Date de contact

Numele rasei (raselor)

Observatii

 

 

 

 

 

 

II. Criteriile stabilite pentru distribuirea de fonduri pentru mentinerea, dezvoltarea si ameliorarea cresterii animalelor

 

Stat membru

(Se introduce numele.)

Criteriile stabilite pentru distribuirea de fonduri pentru mentinerea, dezvoltarea si ameliorarea cresterii animalelor (Normele privind organizarea stud-book-ului, certificarea originii si comertului cu ecvidee de rasă pură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 464/2006)

Versiune

(Se introduce data.)

 

 

 

 

III. Concursuri ecvestre care se încadrează pentru derogarea de la principiul nediscriminării

 

Stat membru

(Se introduce numele.)

Disciplină ecvestră

Numărul de concursuri care se încadrează pentru derogarea de la art. 32 alin. (4) din Normele privind organizarea stud-book-ului, certificarea originii si comertului cu ecvidee de rasă pură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 464/2006

Anul

(Se introduce data.)

 

 

 

 


ANEXA Nr. 2

 

LEGISLATIA ZOOTEHNICĂ

 

1. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 765/2009 pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de reproductie de rasă pură din specia bovine

2. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 13/2006 pentru aprobarea Normei privind animalele de reproductie din specia porcină

3. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 20/2006 pentru aprobarea Normei cu privire la animalele de reproductie de rasă pură din speciile ovine si caprine

4. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 464/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea stud-book-ului, certificarea originii si comertul cu ecvidee de rasă pură

 

ANEXA Nr. 3

 

CERINTE SUPLIMENTARE

pentru realizarea paginilor de internet

 

1. Antetul fiecărei pagini de internet informative indică numele statului membru si data versiunii listei, având următorul format: zz/II/aaaa.

2. Antetul fiecărei pagini de internet informative este prezentat în limba română si în limba engleză.

3. În cazul în care se va emite un număr de înregistrare, acesta va fi unic în respectiva categorie, iar entitătile sunt enumerate, pe cât posibil, într-o ordine logică.

4. Orice informatie privind o unitate (de exemplu, suspendarea, retragerea etc.) pe care autoritatea competentă o pune la dispozitia celorlalte state membre si a publicului se înscrie la coloana „Observatii".

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind ridicarea suspendării desemnării unor laboratoare de încercări care realizează evaluarea conformitătii produselor pentru constructii

 

În baza concluziilor rapoartelor de audit nr. 77.314-3/2009 si nr. 77.314-9/2009 privind supravegherea anuală la sediul organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, prezentate de Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii, precum si în baza concluziilor Procesului-verbal nr. 65 din 8 decembrie 2009 al Comisiei de recunoastere si desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii si a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

în temeiul art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se ridică suspendarea desemnării laboratoarelor de încercări pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, suspendare instituită prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 624/2009 privind suspendarea desemnării unor laboratoare de încercări si organisme de certificare notificate care realizează evaluarea conformitătii produselor pentru constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 19 august 2009.

Art. 2. - Directia generală tehnică în constructii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei si Secretariatul Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.072.

 

ANEXĂ

LISTA

laboratoarelor de încercări care realizează evaluarea conformitătii produselor pentru constructii, a căror suspendare a desemnării încetează

 

Nr. crt.

Organismul

Functia pentru care încetează suspendarea desemnării

1.

Societatea Comercială CEPROCIM - S.A.

Laborator de încercări

2.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - ÎNCERC - Laboratorul de cercetare si încercări privind tehnologia si durabilitatea betoanelor si mortarelor

Laborator de încercări

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2009 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1999 privind înfiintarea Scolii Superioare de Aviatie Civilă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 352/2003, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2009 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă, care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantată din venituri proprii si alocatii de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Scolii Superioare de Aviatie Civilă reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Scoala Superioară de Aviatie Civilă poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 979/2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 1 octombrie 2009, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2009.

Nr. 1.264.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

actualizat pe anul 2009 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap/ Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumire indicator

Program 2009

Influente

Program actualizat 2009

 

 

 

0

1

2

3=1+2

 

 

 

VENITURI TOTAL

27.869,00

-2.030,00

25.839,00

 

 

 

VENITURI PROPRII

12.100,00

 

12.100.00

 

 

 

VENITURI CURENTE

12 100.00

 

12.100.00

 

 

 

VENITURI NEFISCALE

12 100,00

 

12.100.00

C2

 

 

VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

12.100,00

 

12.100,00

 

33.10

 

Venituri din prestări servicii

11 500,00

 

11.500,00

 

 

08

Venituri din prestări servicii

3300.00

 

3.300.00

 

 

 

Venituri din org.cursuri calific. si conversie profesionala

 

 

 

 

 

17

specializare si perfectionare

7300,00

 

7.300.00

 

 

50

Alte venituri din prestări servicii si alte activităti

900.00

 

900.00

 

39.10

 

VENITURI DIN CAPITAL

600,00

 

600.00

 

 

01

Venituri din valorificare unor bunuri ale institutiilor pubiice

600,00

 

600.00

 

 

 

VENITURI DIN ALOCATII DE LA BUGET

15769.00

-2.030.00

13.739.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHELTUIELI, din care:

27,869,00

-2.030,00

25.839,00

 

 

 

Venituri proprii

12.100.00

 

12.100.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

15769.00

-2030.00

13.739.00

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

18.600,00

 

18.600,00

 

 

 

Venituri proprii

11 500,00

 

11.500.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

7.100.00

 

7.100,00

 

10

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

8 500.00

66,00

8.566.00

 

 

 

Venituri proprii

5.100,00

56.00

5.166.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

3400.00

 

3.400,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

6 512,00

 

6.512.00

 

 

 

Venituri proprii

3.906.00

 

3.906,00

 

 

 

Alocatii dela buget de stat

2606.00

 

2.606.00

 

 

01

Salarii de baza

3.283,00

-134.00

3.149.00

 

 

 

Venituri proprii

2.004.00

-149,00

1.855,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1 279.00

15,00

1.294.00

 

 

03

Indemnizatie de conducere

67.00

89.00

156.00

 

 

 

Venituri proprii

50.00

89,00

139.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

17.00

 

17,00

 

 

04

Spor de vechime

814.00

26,00

840.00

 

 

 

Venituri proprii

474.00

26.00

500.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

340.00

 

340.DO

 

 

05

Sporuri pentru conditii de muncă

462.00

-116.00

346.00

 

 

 

Venituri proprii

257,00

-116.00

141.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

205,00

 

205.00

 

 

06

Alte sporuri

1 500.00

154,00

1.654.00

 

 

 

Venituri proprii

780,00

154.00

934.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

720,00

 

720.00

 

 

07

Ore suplimentare

 

 

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

 

08

Fond de premii

256.00

-2,00

254.00

 

 

 

Venituri proprii

256.00

-2.00

254.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

10.00

 

10,00

 

 

 

Venituri proprii

5,00

3,00

8,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

5.00

-3.00

2.00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

30.00

 

30,00

 

 

 

Venituri proprii

18.00

12,00

30,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

12.00

-12.00

 

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

90,00

-17.00

73,00

 

 

 

Venituri proprii

62.00

-17.00

45,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

28.00

 

28,00

 

10.03

 

Contributii

1 988,00

66,00

2.054.00

 

 

 

Venituri proprii

1 194.00

56,00

1.260.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

794.00

 

794.00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

1 516,00

79.00

1.595.00

 

 

 

Venituri proprii

910,00

74.00

984,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

606.00

5.00

61 1 00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

35.00

-9.00

26,00

 

 

 

Venituri proprii

21.00

-9.00

12,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

14.00

 

14,00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

340,00

5,00

345.00

 

 

 

Veniturii proprii

204.00

5,00

209.00

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

136.00

 

136.00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de munca

41.00

-22.00

19.00

 

 

 

Venituri proprii

25,00

-22.00

3,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

16.00

 

16,00

 

 

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

E6.00

13,00

99,00

 

 

 

Venituri proprii

34.00

! 8 00

52.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

22.00

-5.00

17,00

 

20

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

10.100,00

-66.00

10.034,00

 

 

 

Venituri proprii

6400,00

-66.00

6.334.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

3.700,00

 

3.700.00

 

20.01

 

Bunuri si servicii

4,973.00

-53.00

4.920.00

 

 

 

Venituri proprii

3083.00

-66.00

3.017.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1 890.00

13,00

1.903.00

 

 

01

Furnituri de birou

70.00

10,00

80,00

 

 

 

Venituri proprii

66.00

10.00

76,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

4.0D

 

4,00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

65.00

 

65,00

 

 

 

Venituri proprii

64,00

 

64,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.00

 

1,00

 

 

03

Încălzit, iluminat si forta motrica

160,00

16.00

176.00

 

 

 

Venituri proprii

125.00

16.00

141.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

35.00

 

35,00

 

 

04

Apâ. canal si salubritate

60.00

 

60,00

 

 

 

Venituri proprii

50.00

 

50,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

10.00

 

10,00

 

 

05

Carburanti si lubrifiant)

2.428,00

-152.00

2.276.00

 

 

 

Venituri proprii

1.428,00

-152.00

1.276,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.000,00

 

1.000.00

 

 

06

Piese de schimb

1 330.00

13,00

1.343.00

 

 

 

Venituri proprii

750.00

 

750.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

580,00

13,00

593.00

 

 

07

Transport

10.00

 

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10.00

 

10,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

 

08

Posta, telecomunicatii, radio. tv. internet

110,00

 

110.00

 

 

 

Venituri proprii

100,00

 

100.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

10.00

 

10.00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

605,00

60,00

665.00

 

 

 

Venituri proprii

390,00

60,00

450.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

215,00

 

215.00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

135.00

 

135.00

 

 

 

Venituri proprii

100.00

 

100.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

35.00

 

35,00

 

20.02

 

Reparatii curente

1 805,00

 

1.305.00

 

 

 

Venituri proprii

950,00

 

950.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

855,00

 

855.00

 

20.03

 

Hrana

315,00

-13.00

302.00

 

 

 

Venituri proprii

50.00

 

50.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

265.00

-13,00

252.00

 

 

01

Hrana pentru oameni

315.00

-13.00

302.00

 

 

 

Venituri proprii

50.00

 

50,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

265,00

-13,00

252.00

 

20.04

 

Medicamente si materiale sanitare

10,00

 

10.00

 

 

 

Venituri proprii

10.00

 

10.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

 

01

Medicamente

10.00

 

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10.00

 

10,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

100,00

-2.00

98.00

 

 

 

Venikni prcprii

60.00

 

60.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

40.00

-2.00

38.00

 

 

01

Uniforme si echipament

30.00

-6.00

24,00

 

 

 

Venituri proprii

10.00

 

10,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

20.00

-6.00

14,00

 

 

03

Lenjerie

8.00

-5,00

3,00

 

 

 

Venituri proprii

3.00

 

3,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

5,00

-5,00

 

 

 

30

Alte obiecte de inventar

62.00

9,00

71,00

 

 

 

Venituri proprii

47.00

 

47.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

15.00

9,00

24,00

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

87.00

 

87,00

 

 

 

Venituri proprii

87.00

 

87,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

 

01

Deplasări interne, detasări, transferări

46.00

 

46,00


 

 

 

Venituri proprii

46.00

 

46,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

 

02

Deplasări în străinătate

41.00

 

41.00

 

 

 

Venituri proprii

41.00

 

41.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

 

 

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

20 12

 

Consultanta si expertiza

140,00

 

140.00

 

 

 

Venituri proprii

140,00

 

140.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

20.13

 

Pregătire profesională

20.00

 

20,00

 

 

 

Venituri proprii

20.00

 

20,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

20.14

 

Protectia muncii

10.00

 

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10.00

 

10,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

20.30

 

Alte cheltuieli

2.640,00

2,00

2.642.00

 

 

 

Venituri proprii

1.990,00

 

1.990.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

650,00

2,00

652.00

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

9269.00

-2.030.00

7.239.00

 

 

 

Venituri proprii

600,00

 

600.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

8.669.00

-2.030.00

6.639.00

 

71

 

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE

9269,00

-2.030.00

7.239.00

 

 

 

Venituri proprii

600.00

 

600.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

8.669.00

-2.030.00

6.639.00

 

71.01

 

Active fixe

3.265,00

 

3.265.00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

3265,00

 

3.265,00

 

 

01

Constructii

433.00

 

433.00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

433,00

 

433.00

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

2.832,00

 

2.832.00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

2832,00

 

2.832.00

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active

 

 

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

71.03

 

Reparatii capitale aferente activelor fixe

6.004.00

-2.030.00

3.974.00

 

 

 

Venituri proprii

600.00

 

600.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

5.404,00

-2.030.00

3.374.00

 

Date de fundamentarea cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009:

1) Numar mediu de personal: 112 persoane

2) Câsligul mediu brut lunar: 4 799 lei(RON)/salariat;

3) În câstigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă si suma destinată plătii conducătorului unitătii (suma de 80 mii lei), suma destinata membrilor consiliului de conducere (10 mii lei), precum si indemnizatiile pentru delegări (suma de 30 mii lei).

3) Cistigul mediu brut lunar este influentat de art. 10,01.06 "Alte drepturi" in suma de 1.500 mii lei care provine din :

- indemnizatie orara de zbor - suma de 96 lei/ora de instruire practica in zbor

- indemnizatie de instruire sintetica pe Simulator Frasca 242 - suma de 45 lei/ora

- indemnizatie de exploatare, suma de 10 lei/ora de functionare pentru fiecare tip de aeronava, 500 lei pentru fiecare verificare tehnica de certificare si repunere in serviciu a aeronavelor

4) Mentionam ca de aceste indemnizatii beneficiază un număr de 33 salariati (piloti instructori si personal tehnic) si ca sunt prevăzute a se piali conform CCM inregistrat la Directia de munca si protectie sociala sub nr.2326/14,05,2007.


 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2009 al Autoritătii Feroviare Române – AFER

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române - AFER, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2009 al Autoritătii Feroviare Române - AFER, care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Feroviare Române - AFER se aprobă de către Consiliul de conducere al acesteia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Feroviare Române - AFER reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română - AFER poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.171/2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2009 al Autoritătii Feroviare Române - AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 20 noiembrie 2009, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2009.

Nr. 1.265.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

modificat pe anul 2009 al Autoritătii Feroviare Române – AFER

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap. Articol

Paragraf Alineat

Denumirea indicatorilor A

Program 2009

Influente

Program modificat 2009

 

 

 

 

1

2

3=1+2

 

 

 

VENITURI PROPRII -TOTAL

49.717,00

-5114,00

44.603,00

 

 

 

I.VENITURI CURENTE

44.153,00

 

44,153,00

C

 

 

VENITURI NEFISCALE

44.153,00

 

44.153,00

C1

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

45,00

 

45,00

 

31.10

 

Venituri din dobânzi

45,00

 

45,00

 

 

03

Alte venituri din dobânzi

45,00

 

45.00

C2

 

 

VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

44.108,00

 

44.108,00

 

33.10

 

Venituri din prestări de servicii si alte activităti

43.978,00

 

43.978,00

 

 

08

Venituri din prestări de servicii

43.413,00

 

43.413,00

 

 

16

Venituri din valorificarea produselor obtinute din productia proprie

125,00

 

125,00

 

 

20

Venituri din cercetare

250,00

 

250,00

 

 

50

Alte venituri din prestări servicii si alte activităti

190,00

 

190,00

 

35.10

 

AMENZI, PENALITĂTI SI CONFISCĂRI

130,00

 

130,00

 

 

50

Alte amenzi, penalităti si confiscări

130,00

 

130,00

 

39.10

 

II VENITURI DIN CAPITAL

450,00

 

450,00

 

 

50

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

450.00

 

450,00

 

 

 

ALTE TRANSFERURI

5.114,00

-5 114.00

 

 

 

 

Transferuri interne

5.114,00

-5.114,00

 

 

 

 

Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabilă

5.114,00

-5.114.00

 

 

 

 

CHELTUIELI-TOTAL

49.717,00

-5 114.00

44 603,00

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

40.947,00

-5 114.00

35833,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

29.930,00

 

29.930,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariate in bani

22.792,00

 

22.792,00

 

 

01

Salarii de bază

15.950,00

 

15.950,00

 

 

04

Spor de vechime

3.352,00

 

3.352,00

 

 

05

Sporuri pentru conditii de muncă

1.157,00

 

1.157,00

 

 

06

Alte sporuri

49,00

 

49,00

 

 

07

Ore suplimentare

96,00

 

96,00

 

 

08

Fond de premii

 

 

 

 

 

09

Prima de vacantă

1.014,00

 

1.014,00

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

52,00

 

52,00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

238,00

 

238,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

884,00

 

884,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariale in natură

929.00

 

929,00

 

 

01

Tichete de masă

929,00

 

929,00

 

10.03

 

Contributii

6.209.00

 

6.209,00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

4.691,00

 

4.691,00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somai

113,00

 

113,00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

1.173,00

 

1.173,00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă

40,00

 

40,00

 

 

06

Contributii pt.concedii si indemnizatii

192,00

 

192,00

 

 

07

Contributii la fondul de garantare pt.plata creantelor salariale

 

 

 

20

 

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

5.253,00

 

5.253,00

 

20.01

 

Bunuri si servicii

2.710.00

 

2.710,00

 

 

01

Furnituri de birou

30,00

 

30,00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

25,00

 

25,00

 

 

03

încălzit, iluminat si fortă motrică

650,00

 

650,00

 

 

04

Apă, canal si salubritate

60,00

 

60,00

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

250,00

 

250,00

 

 

06

Piese de schimb

120,00

 

120,00

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv. internet

600,00

 

600,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

310,00

 

310,00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

665,00

 

665,00

 

20.02

 

Reparatii curente

200.00

 

200,00

 

20.04

 

Medicamente si materiale sanitare

10.00

 

10,00

 

 

02

Materiale sanitare

10,00

 

10,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

230.00

 

230,00

 

 

01

Uniforme si echipament

100,00

 

100,00

 

 

 

03

Lenjerie si accesorii de pat

20.00

 

20,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

110.00

 

110,00

 

20 06

 

Deplasări, detasări, transferări

800.00

 

800,00

 

 

01

Deplasări interne

350.00

 

350,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

450.00

 

450,00

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

130.00

 

130,00

 

20.12

 

Consultantă si expertiză

100.00

 

100,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

225.00

 

225,00

 

20.14

 

Protectia muncii

100.00

 

100,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

748.00

 

748,00

 

 

01

Reclamă si publicitate

40,00

 

40,00

 

 

02

Protocol si reprezentare

100,00

 

100,00

 

 

04

Chirii

300,00

 

300,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

308,00

 

308,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENTĂ SOCIALA

650,00

 

650,00

 

57.02

 

Asistentă socială

650,00

 

650,00

 

 

01

Ajutoare sociale

650.00

 

650,00

 

 

04

Tichete cadou pnetru cheltuieli sociale

650.00

 

650,00

 

 

 

ALTE TRANSFERURI

5114.00

-5.114,00

 

 

 

 

Transferuri interne

5.114,00

-5.114,00

 

 

 

 

Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabilă

5114,00

-5.114,00

 

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.770,00

 

8.770,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

8.770,00

 

8.770,00

 

71.01

 

Active fixe

8.663,00

 

8.663,00

 

 

01

Constructii

6.497,00

 

6.497,00

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

1.035,00

 

1.035,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

 

 

 

 

 

30

Alte active fixe

1.131,00

 

1.131,00

 

71.03

 

Reparatii capitale aferente activelor fixe

107,00

 

107,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009:

1) Număr mediu de personal: 549 persoane;

2) Câstigul mediu brut lunar: 3.376 lei(RON)/salariat;

3) În câstigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă si suma destinată plătii Directorului General, Directorilor de

organisme (suma de 344 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse si indemnizatiile membrilor Consiliului de Conducere si ale membrilor Comitetelor directoare ale organismelor (suma de 52 mii tei).

5) În câstigul mediu brut lunar nu este cuprinsă suma de 120 mii lei, reprezentând diferente salariate ce se vor achita conform sentintelor judecătoresti definitive si irevocabile.


 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60), sectorul Bucuresti-Ploiesti-Brasov

 

Pentru fluidizarea traficului si limitarea intensitătii acestuia, precum si pentru protectia unor sectoare de drumuri, în temeiul art. 12 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone se introduce restrictia temporară de circulatie, în perioada 1 ianuarie 2010- 31 decembrie 2010, în zilele de luni până vineri, între orele 6,00-22,00, pe următoarele sectoare din drumul national DN 1 (E60):

a) de la Bucuresti (DN 1, km 7+418 aflat la intersectia str. Ion lonescu de la Brad cu Bd. Aerogării) până la Bărcănesti (intersectia DN 1, km 53+650, cu DN 1Akm 70+550);

b) dela Ploiesti (intersectia DN 1, km 67+248, cu DN 1B) până la Brasov (DN 1 km 159+600, intrare în municipiu).

(2) În sensul prezentului ordin, prin vehicul rutier, altul decât cel destinat exclusiv transportului de persoane, cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone se întelege orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel putin două axe, sau orice ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorcile tractate de acesta.

(3) Semnalizarea rutieră a restrictiei prevăzute la alin. (1), precum si semnalizarea rutieră de orientare a participantilor la trafic se realizează prin grija Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., denumită în continuare CNADNR -S.A.

(4) CNADNR - S.A. va aduce la cunostinta participantilor la trafic introducerea restrictiei prevăzute la alin. (1), precum si principalele rute de tranzit ocolitoare recomandate.

Art. 2. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 1, circulatia vehiculelor este permisă pe baza autorizatiei nominale de circulatie, eliberată pentru fiecare vehicul de CNADNR - S.A., conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Autorizatia nominală de circulatie este valabilă numai în original, în perioada, pe traseul si în conditiile înscrise în aceasta. Autorizatia nominală de circulatie nu este transmisibilă.

(3) Autorizatia nominală de circulatie nu poate fi eliberată cu mai mult de 15 zile calendaristice înainte de prima zi de valabilitate.

Art. 3. - (1) Autorizatia nominală de circulatie se păstrează, în original, la bordul vehiculului si se prezintă la controlul organelor abilitate. În cazul pierderii, furtului, deteriorării sau schimbării detinătorului vehiculului pentru care a fost eliberată, cu exceptia cazurilor de leasing, autorizatia nominală de circulatie se consideră nulă si nu se înlocuieste. În acest caz, detinătorul poate solicita eliberarea unei noi autorizatii, în conditiile prezentului ordin.

(2) Autorizatia nominală de circulatie îsi păstrează valabilitatea în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, pentru acelasi detinător, cu mentinerea celorlalte înscrisuri din autorizatia nominală de circulatie.

Art. 4. - Prevederile art. 1 nu se aplică pentru:

a) vehiculele detinute de unitătile Ministerului Apărării Nationale;

b) vehiculele detinute de unitătile subordonate Ministerului Administratiei si Internelor;

c) vehiculele detinute de CNADNR - S.A. si de subunitătile acesteia;

d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulantă;

e) vehiculele detinute de serviciile de urgentă, asa cum sunt definite în Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările si completările ulterioare;

f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau pentru Parteneriatul pentru Pace, asa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor si a Protocolului aditional, încheiate la BruxeIIes la 19 iunie 1995;

g) vehiculele detinute de institutii ale statului cu atributii în securitatea si siguranta natională;

h) vehiculele care efectuează activitatea de deszăpezire, în baza contractelor încheiate cu CNADNR - S.A.;

i) vehiculele care efectuează transporturile prevăzute în anexa nr. 2, în conditiile stabilite prin prezentul ordin.

Art. 5. - Transporturile prevăzute la lit. A pct. I din anexa nr. 2 se pot efectua dacă este îndeplinită una dintre următoarele conditii:

a) încărcătura se încadrează în una dintre categoriile prevăzute si este justificată prin documente de însotire a mărfii, în cazul persoanelor juridice;

b) încărcătura se încadrează în una dintre categoriile prevăzute si este justificată prin certificat de producător, în cazul persoanelor fizice;

c) detin ordinul de interventie, semnat de conducătorul unitătii sau de persoana desemnată, dacă este cazul;

d) fără încărcătură, de la locul descărcării sau până la locul încărcării, în cazul în care acesta se află pe unul dintre sectoarele restrictionate, până la prima intersectie cu un drum national.

Art. 6. - Transporturile prevăzute la lit. J din anexa nr. 2 se pot efectua pe unul dintre sectoarele restrictionate numai dacă au punctul de origine/destinatie sau efectuează controlul vamal pe acel sector, făcând dovada astfel:

a) pentru circulatia fără încărcătură, pentru încărcare - în baza comenzii de transport în original sau vizată în original de operatorul de transport;


b) pentru circulatia fără încărcătură, după descărcare - cu C.M.R., în original;

c) pentru circulatia cu încărcătură, pentru descărcare - în baza C.M.R., în original.

Art. 7. - (1) Transporturile prevăzute la lit. K din anexa nr. 2 se pot efectua de către riverani numai pe sectorul de drum restrictionat pe care acestia îsi au domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comertului.

(2) În sensul prezentului ordin, prin riveran se întelege orice persoană fizică sau juridică ce are domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comertului pe unul dintre sectoarele restrictionate prevăzute la art. 1 ori în localitătile la care singura cale de acces la un drum national este pe unul dintre sectoarele restrictionate prevăzute la art. 1.

(3) Dovada îndeplinirii conditiilor stabilite la alin. (1) se face la solicitarea organelor de control, în traseu, cu cartea de identitate a detinătorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comertului din care să reiasă sediul social ori punctul de lucru, în copie stampilată si semnată în original de către conducătorul unitătii, cu înscrisul „Conform cu originalul", în cazul persoanelor juridice.

Art. 8. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctionează potrivit prevederilor legale.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2009.

Nr. 1.270.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

de eliberare a autorizatiei nominale de circulatie

 

1. Eliberarea autorizatiilor se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în baza documentatiei prezentate.

2. Documentatia cuprinde următoarele:

2.1. memoriu din care să rezulte necesitatea efectuării transportului pe traseul sau pe traseele solicitate, numărul de vehicule pe fiecare traseu, numerele de înmatriculare, perioada pentru care se solicită autorizarea;

2.2. certificatul de înmatriculare, în copie, pentru fiecare vehicul, inclusiv semiremorcile si/sau remorcile;

2.3. copia documentelor care atestă plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale (rovinieta), valabilă pe perioada pentru care se solicită autorizarea;

2.4. autorizatia specială de transport pentru depăsiri de limite masice si/sau dimensiuni maxime admise, dacă este cazul, sau declaratie pe propria răspundere că nu se depăsesc în circulatie limitele masice si/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

2.5. dovada achitării tarifului pentru utilizarea zonei drumurilor nationale, dacă este cazul;

2.6. copie a contractului de închiriere/leasing, în cazul în care solicitantul autorizatiei nominale de circulatie nu este detinătorul vehiculelor;

2.7. dovada necesitătii efectuării transportului pe sectorul de drum restrictionat (contracte, comenzi de transport etc).

Fiecare pagină a documentelor, transmise în copie, va purta înscrisul „Subsemnatul.........................................., administrator al ........................................, declar pe propria răspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul în declaratii, că prezentul act este conform cu originalul.", semnătura administratorului si stampila unitătii, în original.

3. Analiza documentatiilor:

3.1. analiza documentatiei se realizează de către o comisie formată din reprezentanti ai CNADNR - S.A.;

3.2. comisia se întruneste periodic, în raport cu numărul si importanta solicitărilor.

4. Concluziile comisiei privind analiza documentatiei pentru eliberarea autorizatiilor nominale de circulatie se consemnează într-un proces-verbal.

5. Conditii pentru acordarea autorizatiilor nominale de circulatie:

5.1. punctul de origine sau de destinatie al transportului se află situat pe traseul restrictionat;

5.2. nu există trasee alternative pentru acces la punctul de origine sau de destinatie al transportului;

5.3. sectorul de drum pentru care se autorizează transportul să fie cât mai scurt, prin folosirea în principal a traseelor alternative;

5.4. caracteristicile tehnice si geometrice ale traseelor alternative nu conferă posibilitatea efectuării transportului pe aceste trasee;

5.5. autorizatia se eliberează pe o perioadă maximă egală cu perioada de valabilitate a rovinietei, dar care nu poate depăsi data de 31 decembrie 2010;

5.6. comisia îsi rezervă dreptul de a nu elibera autorizatii persoanelor fizice sau juridice care nu au depus documentatia completă, care nu au respectat cele declarate în documentatie referitoare la circulatia cu depăsiri ale limitelor maxime admise ori care nu au respectat conditiile impuse la autorizare.

6. Autorizarea efectuării transportului:

6.1. În cazul avizării documentatiei, autorizatia de circulatie se completează si se semnează conform competentelor;

6.2. În cazul în care nu se avizează efectuarea transportului, documentatia nu se restituie solicitantului.

7. Depunerea documentatiilor se realizează în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 9,00-16,00, la Registratura generală a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

8. Autorizatiile se pot ridica de la CNADNR - S.A., în fiecare zi de marti si joi, între orele 13,30-16,00.

9. CNADNR - S.A. va tine evidenta tuturor autorizatiilor de circulatie eliberate.

10. Documentatiile se arhivează o perioadă de 6 luni la sediul CNADNR -S.A.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

transporturilor care nu se supun restrictiei de circulatie, conform art. 4 din ordin

 

A. Transporturi de animale vii si de produse perisabile de origine animală si vegetală:

I. Animale vii din toate speciile:

1. bovine;

2. porcine;

3. ovine;

4. cabaline, măgari;

5. iepuri;

6. vânat;

7. animale de menajerie;

8. păsări, inclusiv pui de o zi;

9. păsări exotice;

10. colonii de albine;

11. broaste, melci vii;

12. faună acvatică;

13. animale de companie (câini, pisici, maimute).

II. Carne si preparate din carne:

1. carne, indiferent de specie, inclusiv vânat, refrigerată si congelată;

2. preparate din carne, cu termen de valabilitate de maximum o săptămână.

III. Lapte si produse lactate:

1. lapte lichid;

2. produse lactate proaspete (iaurt, chefir, frisca, smântână si altele);

3. brânzeturi;

4. unt, margarina;

5. Înghetată.

IV. Ouă si produse din ouă:

1. ouă de consum;

2. ouă pentru incubatie;

3. produse din ouă (melanj, maioneză).

V. Peste si produse din peste:

1. peste refrigerat si congelat;

2. icre de peste;

3. ouă embrionate de peste;

4. preparate din peste, cu termen de valabilitate de maximum o săptămână;

5. fructe de mare în stare proaspătă.

VI. Pulpe de broască, raci, melci, midii, stridii, scoici si altele în stare proaspătă

VII. Subproduse de abator pentru industria farmaceutică

VIII. Pâine si produse de panificatie proaspete

IX. Produse biologice si medicamente de uz veterinar

X. Material seminal

XI. Produse vegetale perisabile:

1. fructe si legume proaspete;

2. material săditor destinat plantării (răsaduri, puieti de pomi, bulbi, rizomi, stoloni, drajoni, cepe, butasi si altele asemenea);

3. flori tăiate;

4. plante ornamentale în ghivece.

B. Deplasarea vehiculelor care participă la interventii în caz de fortă majoră, în caz de fenomene naturale care afectează căile de comunicatii si telecomunicatii, zone locuite si obiective de interes national

C. Transporturi funerare

D. Transportul de echipamente de prim ajutor si ajutoare umanitare în cazul unor calamităti sau dezastre naturale

E. Transporturi postale

F. Transporturi pentru distribuirea de carburanti

G. Transporturi de mărfuri sub temperatură controlată

H. Transporturi cu vehicule destinate prin constructie tractării vehiculelor avariate

I. Transporturi cu vehicule specializate destinate prin constructie salubrizării

J. Transporturile de mărfuri în trafic international, efectuate de operatorii de transport români si/sau străini, cu puncte de descărcare/încărcare pe sectorul restrictionat

K. Transporturile efectuate cu vehicule detinute de către riverani în proprietate sau în baza unui contract de leasing.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unitătilor de tehnică medicală, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.636/2004

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei pentru infrastructură sanitară, logistică si dispozitive medicale cu nr. A.V. 2.285/2009, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, interimar, emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unitătilor de tehnică medicală, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.636/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 4 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi însotită de următoarele documente:

a) copie a certificatului de înregistrare si a certificatului constatator emise de oficiul registrului comertului sau alt înscris oficial/act normativ care să ateste înfiintarea unitătii solicitante;

b) notificarea (împuternicirea) de la producătorul pe care unitatea de tehnică medicală îl reprezintă în Uniunea Europeană, după caz."

2. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) În cazul farmaciilor si drogheriilor care detin autorizatie de functionare emisă de Ministerul Sănătătii conform legii nu se mai emite aviz de functionare pentru activitatea de comercializare a dispozitivelor medicale."

3. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Unitatea de tehnică medicală, desemnată explicit de un producător cu sediul în afara statelor membre ale Uniunii Europene ca reprezentant autorizat în Uniunea Europeană, se înregistrează ca reprezentant autorizat al producătorului."

4. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) În cazul în care nu s-au întrunit conditiile emiterii avizului, Ministerul Sănătătii informează despre aceasta unitatea solicitantă, în termen de 15 zile de la primirea raportului de la OTDM."

5. La articolul 11 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) În cazul în care, prin auditul de supraveghere, OTDM constată că unitatea nu mai îndeplineste conditiile pentru desfăsurarea activitătii avizate, OTDM comunică aceasta Ministerului Sănătătii, care retrage avizul unitătii pentru activitatea respectivă."

6. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Avizele de functionare emise în conformitate cu prezentele norme metodologice sunt valabile pe perioadă nedeterminată, dacă se mentin neschimbate conditiile care au stat la baza avizării."

7. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

„Art. 171. - în cazul în care intervin modificări în lista producătorilor pentru care unitatea este distribuitor, unitatea notifică Ministerului Sănătătii aceste modificări la un interval de 6 luni de la emiterea avizului sau anexei, după caz."

8. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

9. Anexa nr. 2 se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Avizele de functionare emise până în prezent, conform Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.636/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unitătilor de tehnică medicală, cu modificările ulterioare, nu se mai reînnoiesc, termenul de valabilitate al acestora se prelungeste pe o perioadă nedeterminată, dacă se mentin neschimbate conditiile care au stat la baza avizării.

Art. III. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii, interimar,

Cristian- Anton Irimie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.574.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

CERERE/NOTIFICARE

pentru aviz de functionare a unitătii de tehnică medicală

nr.............din...........................

 

Către

            MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Structura de specialitate în domeniul dispozitivelor medicale

 

Unitatea de tehnică medicală, persoană fizică autorizată/juridică, ...................................................................................., cu sediul în ....................................................................... si puncte de lucru în ............................................................................, telefon ....................................., fax ......................................, e-mail .........................................., reprezentată prin ....................................................................., având functia de ......................................., solicit eliberarea avizului de functionare pentru activitătile de:

 import, comercializare, depozitare, pentru dispozitivele medicale din categoriile:

 01. Dispozitive medicale implantabile active;

 02. Dispozitive medicale pentru anestezie, ventilatie pulmonară;

 03. Dispozitive medicale stomatologice;

 04. Dispozitive medicale electromecanice;

 05. Dispozitive medicale de uz medical/general spitalicesc;

 06. Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro;

 07. Dispozitive medicale implantabile neactive;

 08. Dispozitive medicale oftalmologice si optice;

 09. Dispozitive medicale chirurgicale reutilizabile;

 10. Dispozitive medicale de unică utilizare;

 11. Mijloace ajutătoare pentru persoane cu dizabilităti;

 12. Dispozitive medicale pentru diagnosticare si tratament cu radiatii

 protezare:      ortopedică;    auditivă;         alte tipuri;

 optică medicală;

 reparare, verificare si punere în functiune, pentru dispozitivele medicale din categoriile:................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

 alte tipuri de prestări servicii...................................................................................................................................................

Persoana de contact din cadrul firmei pentru probleme de securitate a dispozitivelor medicale si de vigilentă este.

Declar că unitatea de tehnică medicală comercializează dispozitive medicale cu marcaj CE fabricate de următorii producători:

 

Producător

1...............................................

2...............................................

Tara

....................................

....................................

 

(În cazul mai multor producători se completează o anexă la prezenta cerere.)

 

Anexez următoarele documente:

- copie a certificatului de înregistrare si a certificatului constatator emise de oficiul registrului comertului sau alt înscris oficial/act normativ care să ateste înfiintarea unitătii solicitante.

Solicit înregistrarea unitătii ca reprezentant autorizat al producătorului.............................................................................,

din tara................................................, pe baza notificării (împuternicirii) anexate. (Se completează unde este cazul.)

 

Data...............

Semnătura.....................

Stampila


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

 

ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Structura de specialitate în domeniul dispozitivelor medicale

 

AVIZ DE FUNCTIONARE

nr.........din...............

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată, si în baza documentatiei înaintate, Ministerul Sănătătii avizează functionarea unitătii ........................................................................, cu sediul în ...........................................................,

pentru activităti de:

 

import, comercializare si depozitare

DA 

 

NU

pentru dispozitivele medicale din categoriile:

 01. Dispozitive medicale implantabile active;

 02. Dispozitive medicale pentru anestezie, ventilatie pulmonară;

 03. Dispozitive medicale stomatologice;

 04. Dispozitive medicale electromecanice;

 05. Dispozitive medicale de uz medical/general spitalicesc;

 06. Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro;

 07. Dispozitive medicale implantabile neactive;

 08. Dispozitive medicale oftalmologice si optice;

 09. Dispozitive medicale chirurgicale reutilizabile;

 10. Dispozitive medicale de unică utilizare;

 11. Mijloace ajutătoare pentru persoane cu dizabilităti;

 12. Dispozitive medicale pentru diagnostic si tratament cu radiatii;

protezare:

DA

 

NU

:  ortopedică;

 auditivă;

 alte tipuri;

 

optică medicală 

DA

 

NU

 

 

reparare, verificare si punere în functiune

DA

 

NU

 

pentru dispozitive medicale........................................................................(Se completează categoria dispozitivelor medicale.)............................................

Unitatea este distribuitor al producătorului.........................................................................................

Unitatea este reprezentant autorizat al producătorului.........................., din tara.............................

Orice modificare a conditiilor stabilite prin reglementările Ministerului Sănătătii, care au stat la baza avizării, atrage anularea prezentului aviz de functionare.

 

Director,

………………………………

 

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 14 iulie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) În cadrul perioadei de raportare, ordonatorii de credite pot solicita în ziua «z» pentru ziua «z+2» si numai în situatii de urgentă suplimentarea plătilor peste cele prognozate, inclusiv peste abaterea pozitivă de cel mult 10% prevăzută la art. 5 alin. (1) pct. 21."

2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11)în cazul solicitării de suplimentare a plătilor în conditiile alin. (1), ordonatorii de credite vor justifica întreaga sumă care a fost solicitată peste prognoza depusă initial, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1."

3. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. plătile care se dispun în limita unei abateri pozitive sau negative de cel mult 10%, zilnic, pentru fiecare categorie de plăti prognozată potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1."

4. La articolul 7, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Situatia prevăzută în anexa nr. 3 se întocmeste distinct pentru fiecare decadă a lunii si se depune la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal, cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de începutul fiecărei decade, cu exceptia decadei I, pentru care situatia se depune cel mai târziu până la data de 4 a fiecărei luni."

5. La articolul 8, punctul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„5. plata comisionului către Compania Natională «Posta Română» - S.A. aferent transmiterii pensiilor si altor drepturi de asigurări sociale la domiciliul beneficiarilor;".

6. La articolul 11, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care sumele programate zilnic sunt mai mari decât plătile efectuate, inclusiv în situatia abaterilor negative de cel mult 10%, prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 21, institutiile publice depun în termen de 5 zile de la terminarea lunii, la unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului, o situatie în care vor prezenta motivele care au stat la baza diferentelor înregistrate."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2009.

Nr. 3.426.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/2009 privind supravegherea punerii în aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital

 

În conformitate cu prevederile art. 1 si 2, precum si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările ulterioare, si ale art. II din Legea nr. 217/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, în sedinta din 16 decembrie 2009, a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 9/2009 privind supravegherea punerii în aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Regulamentul mentionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia si a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se publică si în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 70.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT Nr. 9/2009

privind supravegherea punerii în aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste norme privind supravegherea de către Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., a respectării regulilor privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale instituite prin acte ale Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite si ale Uniunii Europene, precum si ale altor organizatii internationale sau adoptate prin decizii unilaterale ale României ori ale altor state, asa cum sunt reglementate prin dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, denumită în continuare O.U.G. nr. 202/2008.

Art. 2. - (1) Termenii, abrevierile si expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificatia prevăzută în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, în Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, si în O.U.G. nr. 202/2008.

(2) În sensul prezentului regulament, termenii, abrevierile si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) entităti reglementate - entitătile a căror activitate este autorizată, reglementată si supravegheată de către C.N.V.M. În îndeplinirea atributiilor sale legale si care intră sub incidenta prevederilor O.U.G. nr. 202/2008;

b) instrumente financiare - instrumente financiare definite conform art. 7 alin. (1) pct. 141 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea

capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, care apartin sau sunt detinute ori se află sub controlul unor persoane care fac obiectul sanctiunilor internationale prevăzute în O.U.G. nr. 202/2008.

Art. 3. - C.N.V.M. asigură publicitatea prevederilor actelor care instituie sanctiuni internationale obligatorii în România, prin afisarea în regim de urgentă a unor alerte pe pagina de internet proprie, cu trimiteri la paginile de internet ale organizatiilor care instituie sanctiunile internationale.

Art. 4. - (1) C.N.V.M. supraveghează respectarea regulilor privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale de către entitătile reglementate care activează pe piata de capital.

(2) În procesul de supraveghere, C.N.V.M. poate solicita entitătilor reglementate orice informatii sau documente relevante.

(3) În situatia în care constată încălcări ale sanctiunilor internationale, C.N.V.M. aplică persoanelor fizice si juridice responsabile sanctiunile prevăzute la art. 26 din O.U.G. nr. 202/2008 sau sesizează organele de urmărire penală, după caz.

Art. 5. - (1) C.N.V.M. creează si gestionează o evidentă proprie cu privire la respectarea regulilor privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale în domeniul pietei de capital.

(2) Documentatia privind sanctiunile internationale puse în aplicare în domeniul pietei de capital se păstrează în evidenta proprie a C.N.V.M. prevăzută la alin. (1), în conditiile legii, pe o perioadă de 5 ani de la data încetării aplicării sanctiunilor respective si se pune la dispozitia Ministerului Finantelor Publice, la cererea acestuia, cu respectarea regimului juridic aplicabil în privinta informatiilor obtinute în cursul sau ca urmare a exercitării atributiilor legale ale C.N.V.M. si care nu sunt publice.

(3) C.N.V.M. cooperează cu celelalte autorităti si institutii publice, din România si din alte state, care au atributii de punere în aplicare a sanctiunilor internationale, inclusiv prin schimb de date si informatii transmise numai în conditiile prevăzute de lege.

(4) Obligatia de confidentialitate nu poate fi invocată la cererea de informatii din partea C.N.V.M.

 

CAPITOLUL II

Obligatii ale entitătilor reglementate

 

Art. 6. - (1) În situatia în care o entitate reglementată are date si informatii despre persoane si/sau entităti desemnate, detine sau are sub control instrumente financiare ori are date si informatii despre acestea, despre tranzactii legate de instrumente financiare sau în care sunt implicate persoane ori entităti desemnate, are obligatia de a înstiinta C.N.V.M. din momentul în care ia cunostintă de existenta situatiei care impune înstiintarea.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplică si personalului angajat al entitătilor reglementate, inclusiv conducătorilor acestora, precum si actionarilor, administratorilor, auditorilor, membrilor consiliului de supraveghere si altor persoane care prin natura activitătii lor intră în posesia datelor si informatiilor prevăzute la alin. (1).

(3) C.N.V.M. ia în considerare numai acele înstiintări care cuprind cel putin datele personale si de contact care să permită identificarea autorilor.

(4) După primirea înstiintărilor prevăzute la alin. (1), C.N.V.M. informează Ministerul Afacerilor Externe despre modul de aplicare a sanctiunilor internationale în cazurile respective, precum si despre orice încălcări sau dificultăti de aplicare.

Art. 7. - (1) Entitătile reglementate trebuie să sesizeze C.N.V.M. În scris, anexând toate documentele relevante, dacă constată o eroare de identificare privind persoane sau entităti desemnate, precum si instrumente financiare. Decizia C.N.V.M. În legătură cu sesizarea, adoptată după verificarea acesteia si, după caz, după consultarea altor autorităti, se comunică Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Finantelor Publice si entitătii reglementate în termen de 15 zile lucrătoare.

(2) Decizia C.N.V.M. prevăzută la alin. (1) poate fi contestată potrivit dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Entitătile reglementate au obligatia să identifice clientii care detin sau au sub control instrumente financiare sau care apartin ori se află sub controlul unor persoane sau entităti desemnate si să raporteze de îndată Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală si C.N.V.M. În acest scop, entitătile reglementate aplică măsurile standard de cunoastere a clientelei prevăzute de Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire si combatere a spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 83/2005, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008. Raportarea către Ministerul Finantelor Publice si C.N.V.M se face în scris, în conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

(2) C.N.V.M. Înregistrează în evidenta proprie, prevăzută la art. 5 alin. (1), blocarea fondurilor care se află în proprietatea, sunt detinute sau se află sub controlul clientilor entitătilor reglementate identificati ca fiind persoane sau entităti desemnate, după ce blocarea a fost dispusă prin ordin al ministrului finantelor publice si a fost aplicată si notificată la C.N.V.M. de depozitarul central autorizat la care sunt depozitate instrumentele financiare si alte categorii de fonduri supuse blocării.

 

CAPITOLUL III

Proceduri interne ale entitătilor reglementate privind administrarea sanctiunilor internationale

 

Art. 9. - (1) Entitătile reglementate au obligatia să păstreze toate informatiile pe care le detin privind sanctiunile internationale, inclusiv la sediile lor secundare, în conditiile legii, pe o perioadă de 5 ani de la data încetării aplicării respectivelor sanctiuni internationale.

(2) Entitătile reglementate trebuie să elaboreze si să depună la C.N.V.M., în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, procedurile interne privind sanctiunile internationale, avizate de compartimentul de control intern, după caz.

(3) Entitătile reglementate au obligatia să desemneze, printr-un act intern, cel putin un angajat care răspunde de administrarea corespunzătoare a sanctiunilor internationale si să notifice la C.N.V.M. respectiva desemnare, în termenul prevăzut la alin. (2). Pentru a îndeplini această activitate poate fi desemnat ofiterul de conformitate care coordonează implementarea politicilor si procedurilor interne aferente prevenirii si combaterii spălării banilor si a finantării actelor de terorism, desemnat conform dispozitiilor art. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008.

(4) Entitătile reglementate notifică la C.N.V.M. În cel mult 5 zile lucrătoare orice modificare intervenită în procedurile interne prevăzute la alin. (2), precum si în desemnarea persoanei prevăzute la alin. (3).

(5) Entitătile reglementate asigură permanent instruirea personalului în domeniul aplicării sanctiunilor internationale.

 

CAPITOLUL IV

Contraventii si dispozitii finale

 

Art. 10. - (1) Încălcarea dispozitiilor prezentului regulament constituie contraventie si se sanctionează în conformitate cu prevederile titlului X din Legea nr. 297/2004, coroborate cu prevederile art. 26 din O.U.G. nr. 202/2008.

(2) Clauzele contractuale de confidentialitate sau secretul profesional nu pot/poate fi invocate/invocat de entitătile reglementate pentru a nu respecta prevederile prezentului regulament.

Art. 11. - Entitătile reglementate au obligatia de a utiliza pentru raportarea prevăzută la art. 8 modelul unitar de raportare elaborat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 202/2008.

Art. 12. - Prezentul regulament se completează de drept cu celelalte prevederi legale incidente punerii în aplicare la nivel national a sanctiunilor internationale.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind acordarea autorizatiei de functionare POOL-ULUI DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE - S.A. pentru desfăsurarea activitătii de asigurare obligatorie a locuintelor

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 14 octombrie 2009, prin care s-a acordat autorizatia de functionare POOL-ULUI DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE - S.A. pentru desfăsurarea activitătii de asigurare obligatorie a locuintelor,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Se acordă autorizatia de functionare POOL-ULUI DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE - S.A. (PAID) pentru desfăsurarea activitătii de asigurare obligatorie a locuintelor.

Art. 2. - Societatea are obligatia prezentării la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a copiilor documentelor care atestă înregistrarea societătii ca persoană juridică: actul constitutiv, atestat de un consilier juridic/avocat sau autentificat de un notar public, hotărârea judecătorească de înfiintare, certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comertului si certificatul constatator cuprinzând toate datele de identificare ale societătii.

Art. 3. - În termen de 3 luni de la data obtinerii autorizatiei de functionare, PAID are obligatia:

- să transmită studiul de fezabilitate pentru următorii 3 ani, care va cuprinde următoarele:

a) estimarea marjei de solvabilitate minime;

b) elementele fondului minim de sigurantă, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia;

c) estimarea cheltuielilor generale de administratie si a cheltuielilor cu comisioanele, precum si sursele de finantare a acestora;

d) estimarea cheltuielilor aferente membrilor consiliului de administratie, persoanelor din conducerea executivă si persoanelor care ocupă functiile de conducere mentionate în anexa nr. 7 la Normele privind autorizarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2009, cu exceptia conducătorului activitătii de asigurări de viată si a medicului. Estimarea se va defalca pe fiecare categorie în parte;

e) proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul contului de profit si pierdere, proiectul contului tehnic al asigurării generale, proiectul contului netehnic;

f) estimarea primelor subscrise si a daunelor ce vor fi plătite;

g) resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor;

- să transmită copia contractului/contractelor de reasigurare, lista cuprinzând reasiguratorii, cu mentionarea cotei de participare a fiecăruia, dovada plătii ratelor primelor de reasigurare, precum si alte documente sau informatii solicitate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

- să încadreze persoane care îndeplinesc conditiile de pregătire si de competentă profesională si să prezinte documentatia în vederea aprobării, pentru functiile mentionate în anexa nr. 7 la Normele privind autorizarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2009, cu exceptia conducătorului activitătii de asigurări de viată si a medicului, cu respectarea si în conformitate cu prevederile normelor mai sus mentionate;

- să distribuie politele tipărite asigurătorilor autorizati într-un termen de 90 de zile de la constituirea PAID;

- să prezinte programul de reasigurare întocmit în conformitate cu prevederile Normelor privind autorizarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2009. În vederea acoperirii dezastrelor naturale, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor, PAID va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor calculul expunerii (sau acumulării) maxime pe clasa de asigurare practicată, modul de estimare a daunei maxime posibile, precum si programul de reasigurare privind astfel de riscuri, din care să rezulte capacitatea PAID de a le subscrie, respectiv retinerea netă.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2009.

Nr. 780.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de încetare a activitătii si retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale NET CONSULTANTĂ UFS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptate în sedinta din data de 17 noiembrie 2009, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. IX.995 din 12 noiembrie 2009 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială


NET CONSULTANTĂ UFS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Oradea, str. Stefan cel Mare nr. 68A, ap. 2, judetul Bihor, înmatriculată în registrul comertului cu numărul de ordine J05/2376/21.12.2004 si codul unic de înregistrare 17061576/21.12.2004 si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-268/16.02.2005, reprezentată legal de domnul Peter Karaszi, în calitate de administrator - neavizat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, si ca urmare a celor solicitate de societate privind aprobarea cererii de încetare a activitătii, a constatat următoarele:

- Societatea nu a mai desfăsurat activitate de intermediere în asigurări începând cu luna martie 2009.

- Societatea nu mai are angajati cu contract individual de muncă si nici asistenti în brokeraj, persoane fizice/juridice. Acestia au fost radiati din Registrul personalului propriu si din Jurnalul asistentilor în brokeraj.

- Societatea a reziliat contractele cu asigurătorii, cu exceptia celui încheiat cu Societatea Comercială OTP GARANCIA ASIGURĂRI - S.A., la care are debite restante în sumă de 62.742,03 lei, provenite din rezilierea unor polite de asigurare de viată intermediate de asistentul în brokeraj Societatea Comercială FORMCONS - S.R.L. Toate documentele cu regim special (polite, chitantiere, vignete) au fost predate către societătile de asigurare/reasigurare.

- Balantele analitice au fost întocmite conform prevederilor Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor.

- Societatea nu are datorii fată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în contul taxei de functionare.

- Societatea Comercială NET CONSULTANTĂ UFS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu detine conducător executiv aprobat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, fapta constituind contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. m2.

- Societatea a transmis cu întârziere raportările aferente trimestrelor II si III ale anului 2009, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 3 pct. III ultimul alineat din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, faptă ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

- Societatea nu a transmis notificarea privind persoana responsabilă cu prevenirea si combaterea spălării banilor si cu politicile si procedurile interne în materie de cunoastere a clientului, fiind încălcate astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 5 alin. (10) si art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, faptă ce constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, pentru aceste motive,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Se aprobă încetarea activitătii, la cerere, ca urmare a retragerii autorizatiei de functionare, a Societătii Comerciale NET CONSULTANTĂ UFS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Oradea, str. Stefan cel Mare nr. 68A, ap. 2, judetul Bihor, înmatriculată în registrul comertului cu numărul de ordine J05/2376/21.12.2004 si codul unic de înregistrare 17061576/21.12.2004 si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-268/16.02.2005, potrivit dispozitiilor art. 5 lit. g) si art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, începând de la data comunicării prezentei decizii.

Art. 2. - Se interzice Societătii Comerciale NET CONSULTANTĂ UFS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Art. 3. - (1) Brokerul de asigurare are obligatia să rezilieze toate contractele de colaborare încheiate cu societătile de asigurare.

(2) Societatea are obligatia să îsi notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare, până la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Societatea are obligatia să schimbe denumirea societătii, prin eliminarea sintagmei „broker de asigurare".

Art. 4. - În termen de 60 de zile de la data primirii prezentei decizii, societatea are obligatia să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor dovada înregistrării la oficiul registrului comertului a modificărilor mentionate.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu