MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 910/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 910         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 decembrie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.891. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor

 

1.892. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor

 

1.893. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de penitenciare unui comisar sef de penitenciare

 

1.894. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de penitenciare unui comisar sef de penitenciare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            683/1.452/1.684. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, al ministrului sănătătii, interimar, si al ministrului mediului, interimar, pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005

 

            921. - Ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind retragerea de pe piată a radiomicrofoanelor AK-80 fabricate de Enping Yixing Electronic Equipment Co LTD din China, introduse pe piata din România de către Societatea Comercială VALMARI 93 - S.R.L.

 

            990. - Ordin al ministrului turismului pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului în vederea implementării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România

 

            1.752. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, interimar, pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale -I.N.OS.M.P.S. Bucuresti

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

            138. - Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate în cadrul operelor audiovizuale, altele decât videoclipurile muzicale, concertele si înregistrările audiovizuale continând biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzică

 

            Protocol referitor la Metodologia privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate în cadrul operelor audiovizuale, altele decât videoclipurile muzicale, concertele si înregistrările audiovizuale continând biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzică

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

            Lista semnelor electorale depuse si admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de partidele politice si aliantele politice care participă la alegerile partiale din Colegiul uninominal nr. 1 pentru Camera Deputatilor din Circumscriptia Electorală nr. 42 - Municipiul Bucuresti din data de 17 ianuarie 2010


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor de politie Luncasu Dumitru Silviu-Cristian îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 22 decembrie 2009.

Nr. 1.891.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de politie cu Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor principal de politie Plăiasu Eugeniu Neculae îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 22 decembrie 2009.

Nr. 1.892.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor de penitenciare unui comisar sef de penitenciare

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, republicată,

având în vedere propunerea ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comisar sef de penitenciare Băla loan loan i se acordă gradul profesional de chestor de penitenciare.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 22 decembrie 2009.

Nr. 1.893.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor de penitenciare unui comisar sef de penitenciare

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, republicată,

având în vedere propunerea ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comisar sef de penitenciare Cel-Mare Gheorghe Ionel i se acordă gradul profesional de chestor de penitenciare.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 22 decembrie 2009.

Nr. 1.894.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 683 din 5 noiembrie 2009

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.452 din 17 noiembrie 2009

MINISTERUL MEDIULUI

Nr. 1.684 din 10 decembrie 2009

 

ORDIN

pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 133.001 din 13 august 2009 al Agentiei Nationale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul:

- Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, ministrul sănătătii, interimar, si ministrul mediului, interimar, emit prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 24 mai 2005, se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 21 si 22, cu următorul cuprins:

„21. eliberarea certificatelor de recunoastere oficială a testelor de eficacitate biologică. Modelul de certificat este prezentat în anexa nr. 2 la prezentul regulament;

22. recunoasterea oficială a testelor de eficacitate biologică se face conform procedurii prezentate în anexa nr. 3 la prezentul regulament."

2. După anexa nr. 1 se introduc două noi anexe, anexele nr. 2 si 3, având continutul prevăzut în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

p. Ministrul sănătătii, interimar,

Cristian- Anton Irimie,

secretar de stat

Ministrul mediului, interimar,

Elena Gabriela Udrea


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la regulament)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENTIA NATIONALĂ FITOSANITARĂ

COMISIA NATIONALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTEOLR

 

CERTIFICAT

de recunoastere oficială a testelor de eficacitate biologică

 

Se acordă Institutului/Statiunii/Unitătii de Stiinte Agronomice............................................................................................., cu sediul..............................................................................................................................................................................,

pentru domeniul/domeniile de activitate:...............................................................................................................................

Prezentul certificat se eliberează în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005, cu completările ulterioare.

 

Data emiterii certificatului..............................

Data expirării certificatului.............................

 

Presedinte,

........................

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la regulament)

 

PROCEDURA DE RECUNOASTERE OFICIALĂ A TESTELOR DE EFICACITATE BIOLOGICĂ

 

În cadrul procedurii de omologare a produselor de protectie a plantelor în conformitate cu prevederile legislatiei nationale armonizate cu legislatia comunitară în domeniu, o cerintă esentială o reprezintă realizarea studiilor de eficacitate biologică conform principiilor Bunei practici experimentale (BPE) si a liniilor directoare 152 si 181 ale Organizatiei Europene si Mediteraneene pentru Protectia Plantelor (OEPP).

BPE definesc modul de organizare a unitătilor care efectuează teste de eficacitate biologică, precum si conditiile de planificare, realizare, control, înregistrare si valorificare a acestora, în vederea obtinerii de date fiabile si comparabile în conditii agricole, fitosanitare si de mediu, adecvate folosirii produsului respectiv de protectie a plantelor si reprezentative pentru conditiile preponderente din locurile în care urmează să fie utilizat pe teritoriul României. BPE impun, de asemenea, anumite conditii referitoare la calificarea personalului din unitătile respective, la folosirea adecvată a materialelor si instalatiilor, a protocoalelor si a modalitătilor de operare, ca si ia înregistrarea rezultatelor.

Recunoasterea oficială reprezintă decizia prin care Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor (CNOPPP) recunoaste testele care au ca scop generarea de date referitoare la eficacitatea biologică a produselor de protectie a plantelor, în cadrul procesului de omologare a acestora.

Evaluarea conformitătii cu BPE si liniile directoare OEPP va fi realizată de către o comisie de audit, numită de Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, constituită din 3 reprezentanti ai Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor (ICDPP), care au fost instruiti în acest sens în cadrul proiectului de înfrătire PHARE RO2004-IB- AG-15: „Continuarea întăririi institutionale a serviciilor fitosanitare din România".

În urma auditului efectuat, Comisia de audit va întocmi un raport care va fi prezentat spre analiză Comisiei de coordonare a cercetării si promovării produselor de protectie a plantelor din cadrul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti" (ASAS), care va analiza raportul si va întocmi o propunere de decizie privind recunoasterea oficială a testelor de eficacitate biologică, pe care o va înainta CNOPPP. După analizarea propunerii de decizie, CNOPPP va elibera certificatul de recunoastere oficială, care va fi semnat de presedintele CNOPPP.

Certificatul de recunoastere oficială a testelor de eficacitate biologică are valabilitate de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii lui pentru încă 5 ani.

Retragerea certificatului de recunoastere oficială sau suspendarea acestuia se face de către CNOPPP, la solicitarea Comisiei de coordonare a cercetării si promovării produselor de protectie a plantelor din cadrul ASAS, în baza unui raport efectuat de comisia de audit.

În vederea derulării activitătii de audit, Comisia de audit va pune la dispozitia tuturor celor interesati următoarele documente:

- cerere de evaluare a conformitătii cu principiile BPE si cu liniile directoare OEPP 152 si 181, respectiv chestionarul de informare;

- scrisoarea de intentie;

- dosarul de candidatură;

- procedura de evaluare a conformitătii cu principiile BPE si cu liniile directoare OEPP 152 si 181 pentru recunoasterea oficială a testelor de eficacitate biologică realizate în vederea omologării produselor de protectie a plantelor în cadrul institutelor si statiunilor de cercetare agricolă din reteaua ASAS si unitătile de stiinte agronomice din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării;

- referential privind exigentele bunelor practici experimentale pentru recunoasterea oficială a testelor de eficacitate biologică realizate în vederea omologării produselor de protectia plantelor în cadrul institutelor si statiunilor din reteaua ASAS si unitătile de stiinte agronomice din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării;

- conventie între institutia auditată si Comisia de audit privind evaluarea retelei de experimentare pentru recunoasterea oficială a testelor de eficacitate biologică.

Documentele vor fi publicate pe pagina web a Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si ASAS.


 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

 

ORDIN

privind retragerea de pe piată a radiomicrofoanelor AK-80 fabricate de Enping Yixing Electronic Equipment Co LTD din China, introduse pe piata din România de către Societatea Comercială VALMARI 93 - S.R.L.

 

Având în vedere că Societatea Comercială VALMARI 93 - S.R.L a încălcat prevederile art. 28, respectiv art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de comunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, republicată,

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), ale art. 38 alin. (1) si alin. (3) lit. c), ale art. 39 lit. b) si ale art. 42 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003, republicată, precum si ale art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si societătii informationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se dispune retragerea de pe piată a radiomicrofoanelor AK-80 fabricate de Enping Yixing Electronic Equipment Co LTD din China, introduse pe piata din România de către Societatea Comercială VALMARI 93 - S.R.L., cu sediul social în satul Strejnicu nr. 27 bis, comuna Târgsoru Vechi, judetul Prahova.

Art. 2. - În vederea aplicării dispozitiilor prezentului ordin, precum si ale art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, republicată, se notifică Societatea Comercială VALMARI 93 -S.R.L.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 921.

 

MINISTERUL TURISMULUI

 

ORDIN

pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului în vederea implementării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România

 

În vederea implementării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului, cu modificările ulterioare, si ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

ministrul turismului emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului turismului nr. 485/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 10 iunie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prevederile prezentului ordin se completează cu dispozitiile-cadru ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România."

2. În anexă, la articolul 5, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, din care să rezulte activitătile autorizate a fi desfăsurate la punctul de lucru si codul/codurile CAEN corespunzător/corespunzătoare, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, pentru portiunea de plajă utilizată în scop turistic;".

3. În anexă, după articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Procedura de autorizare a plajelor în scop turistic poate fi îndeplinită prin intermediul punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, în termen de 60 de zile de la operationalizarea punctului de contact unic electronic.

(2) Pentru operatorii economici străini din statele membre UE sau SEE, în cazul în care este necesară verificarea legalitătii documentelor depuse în vederea autorizării, Ministerul Turismului, prin Directia generală control, autorizare, privatizare, va contacta autoritătile competente din statul membru UE sau SEE în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pietei interne, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009."

Art. II. - Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 292/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăsurarea activitătii de agrement nautic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 19 septembrie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prevederile prezentului ordin se completează cu dispozitiile-cadru ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România."

2. În anexă, la subpunctul 2.1.2, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, din care să rezulte activitătile autorizate a fi desfăsurate la punctul de lucru si codul/codurile CAEN corespunzător/corespunzătoare, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, pentru zona în care se desfăsoară activitatea de agrement nautic;".

3. În anexă, după punctul 3.2 se introduc două noi puncte, punctele 3.3 si 3.4, cu următorul cuprins:

„3.3. Procedura de autorizare a activitătii de agrement nautic poate fi îndeplinită prin intermediul punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, în termen de 60 de zile de la operationalizarea punctului de contact unic electronic.

3.4. Pentru operatorii economici străini din statele membre UE sau SEE, în cazul în care este necesară verificarea legalitătii documentelor depuse în vederea autorizării, Ministerul Turismului, prin Directia generală control, autorizare, privatizare, va contacta autoritătile competente din statul membru UE sau SEE în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pietei interne, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009."

Art. III. - Ordinul ministrului turismului nr. 491/2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, întretinerea si exploatarea pârtiilor si traseelor de schi pentru agrement, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 19 noiembrie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prevederile prezentului ordin se completează cu dispozitiile-cadru ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România."

2. În anexă, la punctul 1.3, a doua liniută se modifică si va avea următorul cuprins:

„- certificat constatator emis de oficiul registrului comertului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, din care să rezulte activitătile autorizate a fi desfăsurate la punctul de lucru si codul/codurile CAEN corespunzător/corespunzătoare, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, pentru pârtia sau traseul de schi pentru agrement;".

3. După capitolul 4 se introduce un nou capitol, capitolul 5, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL 5

Dispozitii finale

5.1. Procedura de autorizare a pârtiilor si traseelor de schi pentru agrement poate fi îndeplinită prin intermediul punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, în termen de 60 de zile de la operationalizarea punctului de contact unic electronic.

5.2. Pentru operatorii economici străini din statele membre UE sau SEE, în cazul în care este necesară verificarea legalitătii documentelor depuse în vederea autorizării, Ministerul Turismului, prin Directia generală control, autorizare, privatizare, va contacta autoritătile competente din statul membru UE sau SEE în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pietei interne, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009."

Art. IV. - Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 637/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si criteriile pentru selectionarea, scolarizarea, atestarea si utilizarea ghizilor de turism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 15 iunie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prevederile prezentului ordin se completează cu dispozitiile-cadru ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România."

2. În anexă, după articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Procedura de atestare a ghizilor de turism poate fi îndeplinită prin intermediul punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, în termen de 60 de zile de la operationalizarea punctului de contact unic electronic.

(2) Pentru operatorii economici străini din statele membre UE sau SEE, în cazul în care este necesară verificarea legalitătii documentelor depuse în vederea autorizării, Ministerul Turismului, prin Directia generală control, autorizare, privatizare, va contacta autoritătile competente din statul membru UE sau SEE în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pietei interne, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009."

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 14 decembrie 2009.

Nr. 990.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti

 

Având în vedere prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul:

- referatului de aprobare a rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti, avizat de Ministerul Finantelor Publice;

- prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti, institut aflat în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Institutul National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti, aflat în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2009.

Nr. 1.752.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICĂ ÎN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE - I.N.C.S.M.P.S. BUCURESTI

 

BUGETUL RECTIFICAT DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

 

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr.rd.

BVC aprobat

Influente

BVC rectificat

%

VENITURI TOTALE din care:

1

16.189

-1.485

14.704

-9,17

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:

2

16.159

-1485

14.674

-9,19

a. Venituri din activitatea de bază*)

3

4.500

722

5.222

16,04

b. Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

4

11.659

-2.207

9.452

-18,93

c. Venituri din subventii de la bugetul de stat pentru investitii

5

 

0

 

 

2. VENITURI FINANCIARE

6

30

0

30

0,00

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

-

0

 

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

16.156

-1.773

14.383

-10,97

1. Cheltuieli din exploatare total, din care:

9

16.152

-1.773

14.379

-10,98

a. Bunuri si servicii

10

60

0

60

0,00

b. Cheltuieli de personal, din care:

11

14.192

-1 773

12.419

-12,49

-cheltuieli cu salariile

12

10.960

-1.388

9.572

-12,66

- indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

119

0

119

0,00

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

125

6

131

4,80

- contributii pentru asigurări sociale de stat

15

2.265

-289

1.976

-12,76

- contributii pentru asigurările de somaj

16

55

-7

48

-12,98

- contributie pentru asigurările sociale de sănătate

17

570

-72

498

-12,68

-contributii pentru asigurări pt. accidente de munca si boli profesionale

18

16

-2

14

-10,26

-contributii pentru concedii si indemnizatii

19

93

-12

81

-12,51

-contributii la fondul de garantare a creantelor salariale

20

27

-3

24

-11,37

-contributii la fondul de pensii facultative

21

 

0

 

 

-alte cheltuieli de personal, din care:

22

206

0

206

0,00

- tichete de masă

23

79

0

79

0,00

-deplasări, detasări

24

127

0

127

0,00

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

400

0

400

0.00


d. Cheltuieli de protocol

26

15

0

15

0,00

e. Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

_

0

 

 

f. Cheltuieli cu sponsorizarea

28

-

0

 

 

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

14

0

14

0,00

- tichete de cresă

30

-

0

 

 

- tichete cadou

31

-

0

 

 

h. Alte cheltuieli

32

1.471

0

1.471

0,00

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

4

0

4

0,00

- cheltuieli privind dobânzile

34

-

0

 

 

-alte cheltuieli financiare

35

4

0

4

0,00

3. Cheltuieli extraordinare

36

-

0

 

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)

37

33

288

321

871,88

IV. IMPOZIT PE PROFIT

38

8

45

53

562,50

V. REZULTATUL NET

39

25

243

268

972,00

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

40

 

0

 

 

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI:

41

25

243

268

972,00

a. Pentru cointeresarea personalului

42

5

49

54

972,00

b. Pentru finantarea dezvoltării institutului national

43

 

0

 

 

c. Pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

44

20

194

214

972,00

IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

45

6

94

100

1566,67

1. surse proprii

46

6

94

100

1566,67

2. Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

47

 

0

 

 

3. Credite bancare pentru investitii

48

.

0

 

 

- interne

49

-

0

 

 

- externe

50

-

0

 

 

4. Alte surse

51

-

0

 

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII ,din care :

52

6

94

100

1566,67

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

53

6

94

100

1566,67

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

54

 

0

 

 

- interne

55

-

0

 

 

- externe

56

-

0

 

 

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

 

-

0

 

 

1. Venituri totale (rd.01)

57

16.189

-1.485

14 704

-9,17


2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)

58

16.156

-1.773

14.383

-10,97

3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)

59

33

288

321

871,88

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

60

868

-93

775

-10,71

- număr mediu personal cercetare-dezvoltare

61

35

3

38

8,57

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut -lei/persoana/luna

62

1,03

0

1,00

-2,56

personal de cercetare-dezvoltare lei/persoana/luna

63

4,17

0

4,32

3,60

7. Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100}

64

0,2

2

2,23

1014,91

8. Rata rentabilitătii financiare -rd. 39*100/capital propriu

65

156

0

156

0,00

10. Plăti restante

66

 

 

 

 

11. Creante de încasat

67

 

 

 

 

 

*)Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetării/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt în sumă de 4.881 mii lei, lei, încheiate până ia data de 31.10.2009.

Iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 9.823 mii lei

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate în cadrul operelor audiovizuale, altele decât videoclipurile muzicale, concertele si înregistrările audiovizuale continând biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzică

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (2), art. 133 alin. (1) si ale art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare, ale Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 97/2008 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile de videograme ale operelor muzicale utilizate în cadrul operelor audiovizuale, altele decât videoclipurile muzicale, concertele si înregistrările audiovizuale continând biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzică, si ale Referatului Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice nr. 8.564 din 14 decembrie 2009,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul referitor la Metodologia privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate în cadrul operelor audiovizuale, altele decât videoclipurile muzicale, concertele si înregistrările audiovizuale continând biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzică, încheiat între Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România-Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR- ADA) si Societatea Comercială PROVIDEO - S.R.L., Societatea Comercială PROOPTIKI ROMÂNIA- S.R.L., Societatea Comercială TVR MEDIA - S.R.L.


Art. 2. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR- ADA), cu sediul în Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, Bucuresti, drept colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor stabilite prin protocolul mentionat la art. 1.

Art. 3. - Prezenta decizie intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Laurentiu Oprea

 

Bucuresti, 14 decembrie 2009.

Nr. 138.

 

PROTOCOL

referitor la Metodologia privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate în cadrul operelor audiovizuale, altele decât videoclipurile muzicale, concertele si înregistrările audiovizuale continând biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzică

 

Încheiat astăzi, 7 decembrie 2009, în cadrul comisiei de negociere constituite în temeiul Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 97/2009 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate în cadrul operelor audiovizuale, altele decât videoclipurile muzicale, concertele si înregistrările audiovizuale continând biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzică, între următoarele părti:

Societatea Comercială PROVIDEO - S.R.L., înregistrată la registrul comertului sub nr. J23/247/2002, având sediul în orasul Buftea, Str. Studioului nr. 1, judetul Ilfov, prin doamna Anca Trută, în calitatea sa de administrator,

Societatea Comercială PROOPTIKI ROMÂNIA-S.R.L., înregistrată la registrul comertului sub nr. J40/5793/2002, având sediul în municipiul Bucuresti, bd. luliu Maniu nr. 447-451, sectorul 6, prin domnul George Mitroiu, în calitatea sa de reprezentant legal,

Societatea Comercială TVR MEDIA - S.R.L., înregistrată la registrul comertului sub nr. J40/4126/2003, având sediul în municipiul Bucuresti, str. Făinari nr. 3, sectorul 2, prin doamna Mihaela Petrescu, în calitatea sa de director executiv, si

Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România -Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR- ADA), cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, cod fiscal RO 8887006, reprezentată prin doamna Ana Achim, director general.

În baza art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, a Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 97/2009 si potrivit celor consemnate în Procesul-verbal de negociere din 7 decembrie 2009, Societatea Comercială PROVIDEO - S.R.L., Societatea Comercială PROOPTIKI ROMÂNIA - S.R.L., Societatea Comercială TVR MEDIA- S.R.L. si UCMR- ADA au negociat si au convenit forma finală a Metodologiei privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale, din repertoriul UCMR- ADA, utilizate în cadrul operelor audiovizuale, altele decât videoclipurile muzicale, concertele si înregistrările audiovizuale continând biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzică, anexată prezentului protocol.

 

Pentru Societatea Comercială PROVIDEO - S.R.L.,

Anca Trută,

administrator

 

Pentru Societatea Comercială PROOPTIKI ROMÂNIA -S.R.L.

George Mitroiu,

reprezentant legal

Pentru Societatea Comercială TVR MEDIA - S.R.L.,

Mihaela Petrescu,

director general

Pentru UCMR- ADA,

Ana Achim,

director general

Măria M. Voican,

avocat

Alexandru Roată Palade,

avocat

 


METODOLOGIE

privind remuneratiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate în cadrul operelor audiovizuale, altele decât videoclipurile muzicale, concertele si înregistrările audiovizuale continând biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzică

Art. 1. - Reproducerea si/sau distribuirea pe teritoriul României, în cadrul operelor audiovizuale fixate pe videograme, altele decât videoclipurile muzicale, concertele si înregistrările audiovizuale continând biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzică, indiferent de tipul de suport, a operelor muzicale din repertoriul Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din România -Asociatia pentru Drepturile de Autor se poate face în baza unei autorizatii-licentă neexclusivă încheiate cu acest organism de gestiune colectivă.

Art. 2. - în sensul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) prin utilizator se întelege orice persoană juridică sau persoană fizică, autorizată de Centrul National al Cinematografiei, care realizează ori organizează realizarea de copii ale unei opere audiovizuale pe videograme (CD, DVD, VHS, Blu-Ray), în vederea comercializării lor, si astfel reproduce una sau mai multe opere muzicale ce fac parte din opera audiovizuală;

b) UCMR- ADA - Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România -Asociatia pentru Drepturi de Autor;

c) prin repertoriu se întelege totalitatea operelor muzicale pentru care UMCR- ADA a fost mandatată direct de către membrii proprii, potrivit legii si statutului său, ori indirect, prin intermediul contractelor scrise de reprezentare încheiate cu organismele similare din străinătate, să gestioneze colectiv drepturile mecanice privind operele muzicale utilizate în cadrul operelor audiovizuale;

d) prin videogramă se întelege orice copie a unei opere audiovizuale sau a unor secvente de imagini în miscare, însotite de opere muzicale, pe suporturi CD, DVD, VHS, Blu-Ray, oricare ar fi metoda utilizată pentru realizarea copiei. Nu fac obiect al prezentei metodologii reproducerile partiale ale operelor audiovizuale cuprinzând opere muzicale, reprezentând trailere utilizate exclusiv pentru promovarea operei audiovizuale;

e) prin produse se întelege:

- produs standard - videogramă aflată la prima lansare în România, în vederea comercializării de către vânzătorii cu amănuntul către consumatorii finali;

- produs catalog A - videogramă relansată în vederea comercializării de către vânzătorii cu amănuntul către consumatorii finali la un pret redus cu cel putin 35% fată de pretul de lansare ca produs standard;

- produs catalog B - videogramă relansată în vederea comercializării de către vânzătorii cu amănuntul către consumatorii finali la un pret redus cu cel putin 60% fată de pretul de lansare ca produs standard;

- produs tip sold - videogramă relansată în vederea comercializării de către vânzătorii cu amănuntul către consumatorii finali la un pret redus cu cel putin 75% fată de pretul de lansare ca produs standard.

Art. 3. - (1) Autorizatia-licentă neexclusivă se încheie între UCMR- ADA si utilizator pe o perioadă de 24 de luni, este valabilă numai pentru teritoriul României, urmând ca la solicitarea scrisă a utilizatorului să se prelungească pe aceeasi perioadă printr-un act aditional. Autorizatia-licentă neexclusivă se încheie pentru fiecare operă muzicală sau grup de opere muzicale din repertoriul UCMR- ADA utilizată/utilizat în opera audiovizuală, înainte de data la care urmează a se realiza reproducerea si distribuirea.

(2) Nu fac obiect al prezentei metodologii reproducerea si/sau distribuirea acelor opere muzicale cuprinse în opere audiovizuale în cazul cărora plata drepturilor patrimoniale de autor pentru acea reproducere si/sau distribuire se face, integral, direct către titularii drepturilor patrimoniale de autor, în baza unor contracte directe încheiate cu acestia.

(3) În vederea încheierii autorizatiei-licentă neexclusivă, utilizatorul va depune la UCMR- ADA, cu cel putin 30 de zile înainte de data reproducerii sau distribuirii videogramelor, după caz, o cerere cuprinzând cel putin următoarele informatii:

a) numele/denumirea utilizatorului si datele sale de identificare;

b) titlul si tara de origine a operei audiovizuale;

c) producătorul, regizorul si anul productiei operei audiovizuale;

d) tipul suportului (suporturilor) pe care vor fi reproduse operele audiovizuale cuprinzând opere muzicale;

e) tirajul estimat;

f) distribuitorul (distribuitorii), dacă este cazul;

g) numele, prenumele, functia si semnătura reprezentantului legal al utilizatorului si stampila utilizatorului.

(4) Cererea va fi însotită de un cue-sheet, cuprinzând operele muzicale utilizate în opera audiovizuală, în forma transmisă de licentiator/producător, sau de o listă tabelară continând informatiile evidentiate la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c) si e).

(5) Autorizatiile-licentă neexclusivă se vor încheia în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii de către UCMR- ADA a solicitării si a tuturor documentelor de mai sus. În autorizatiile-licentă neexclusivă se va mentiona faptul că UCMR- ADA certifică, potrivit mandatelor primite si contractelor internationale de reprezentare reciprocă în vigoare, că acele opere muzicale fac parte din repertoriul definit la art. 2 lit. c).

Art. 4. - Utilizatorii vor elabora un catalog de evidentă a videogramelor reproduse de acestia, în vederea comercializării pe teritoriul României, care va contine următoarele informatii:

a) titlul operei audiovizuale si titlurile secundare, acolo unde este cazul, anul productiei si tara de origine;

b) producătorul operei audiovizuale, regizorul;

c) durata operei audiovizuale;

d) cue-sheet;

e) durata si titlul operei (operelor) muzicale si autorii, când nu există cue-sheet;

f) tipul suportului (CD, DVD, VHS, Blu-Ray);

g) tirajul.

Art. 5. - (1) Remuneratiile datorate potrivit prezentei metodologii se vor calcula potrivit următoarei formule de calcul: baza de calcul x procentul rezultat din durata muzicii reprezentată de UCMR- ADA. raportată la durata filmului x remuneratia procentuală.


(2) Remuneratia procentuală este următoarea:

 

4% pentru anul 2010

5% pentru anul 2011

7% pentru anul 2012

 

(3) Baza de calcul a remuneratiilor o constituie veniturile realizate de utilizatori, pentru fiecare operă audiovizuală, din comercializarea videogramelor către vânzătorii cu amănuntul în trimestrul de referintă.

(4) În cazul videogramelor care nu sunt comercializate de către utilizator direct către vânzătorul cu amănuntul, ci se apelează la unul sau mai multi intermediari, pentru videogramele astfel comercializate, baza de calcul a remuneratiei o reprezintă cel mai mare pret publicat de utilizator către vânzătorii cu amănuntul pentru aceeasi videogramă.

(5) În situatia în care videogramele sunt comercializate de către utilizator exclusiv către distribuitori, intermediari între utilizator si vânzătorii cu amănuntul, baza de calcul a remuneratiei o reprezintă cel mai mare pret practicat către vânzătorii cu amănuntul de către oricare utilizator autorizat de UCMR- ADA cu privire la orice altă videogramă din aceeasi categorie de produs.

(6) Nu se consideră comercializare prin distribuitor/ intermediar vânzarea videogramelor de către utilizator către vânzătorii altor produse în scopul distribuirii acelor videograme împreună cu produsele acestora. Baza de calcul aplicabilă în această situatie este cea prevăzută la art. 5 alin. (3). Remuneratiile minime nu se aplică în acest caz.

(7) Remuneratia datorată de utilizatori nu va putea fi mai mică decât remuneratiile mentionate în tabelul de mai jos.

 

Categorie produs

Remuneratie minimă

 

An 2010

An 2011

An 2012

Produs standard

1 leu

1,3 lei

1,5 lei

Produs catalog A

0,50 lei

0,60 lei

0,75 lei

Produs catalog B

0,25 lei

0,30 lei

0,38 lei

Produs tip sold

0,10 lei

0,12 lei

0,15 lei

 

Remuneratiile mentionate în tabel sunt prevăzute pentru situatia în care durata muzicii utilizate în opera audiovizuală reprezintă 100% din durata operei audiovizuale si muzica face parte în totalitate din repertoriul gestionat colectiv de UCMR- ADA. În cazul în care muzica din repertoriul UCMR- ADA reprezintă mai putin de 100% din durata unei opere audiovizuale, remuneratia minimă se reduce în mod corespunzător si se calculează după următoarea formulă: remuneratia minimă prevăzută în tabel x procentul de muzică din repertoriul UCMR- ADA din durata totală a operei audiovizuale.

(8) La remuneratiile prevăzute de prezenta metodologie se adaugă TVA.

Art. 6. - (1) Plata remuneratiilor datorate de utilizatori către UCMR- ADA se face trimestrial, până la data de 30 a lunii următoare trimestrului încheiat, pentru toate videogramele comercializate de către vânzătorul cu amănuntul către consumatorul final, în situatia în care contractul dintre utilizator si vânzătorul cu amănuntul cuprinde clauze cu privire la retururi. Pentru videogramele vândute de utilizator fără drept de retur, plata remuneratiei se face până la data de 30 a lunii următoare trimestrului încheiat, pentru toate videogramele astfel comercializate în acel trimestru.

(2) Pentru întârzierile la plată utilizatorii datorează UCMR- ADA penalităti în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere, valoarea penalitătilor neputând depăsi valoarea remuneratiilor datorate.

Art. 7. - (1) Utilizatorul are obligatia să transmită UCMR- ADA, pentru fiecare trimestru încheiat, până la data de 20 a lunii următoare acelui trimestru, cu privire la reproducerile si/sau distribuirile ce fac obiectul prezentei metodologii, un raport întocmit pe propria răspundere, care să cuprindă următoarele:

a) numele/denumirea utilizatorului si datele sale de identificare;

b) titlul operei audiovizuale, incluzând titlul alternativ, dacă este cazul, si numărul autorizatiei-licentă neexclusivă acordate de UCMR- ADA;

c) numărul de unităti vândute, cu mentionarea tipului sau tipurilor de suport si de produs pentru care se datorează remuneratia în acel trimestru;

d) baza de calcul a remuneratiei pentru acel trimestru, potrivit art. 5 alin. (3), art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (2);

e) fabricantul/multiplicatorul si tara în care s-a realizat multiplicarea;

f) numele, prenumele, functia si semnătura reprezentantului legal al utilizatorului si stampila utilizatorului.

(2) Utilizatorul are obligatia de a întocmi si comunica către UCMR- ADA un raport întocmit pe propria răspundere cu privire la situatia vânzărilor efective de videograme, cuprinzând muzică din repertoriul UCMR- ADA, realizate către consumatorul final de către vânzătorul cu amănuntul, atunci când contractele încheiate de utilizator cu acestia cuprind clauze de retur. Acest raport, semnat si stampilat, va fi comunicat odată cu raportul mentionat la alin. (1).

Art. 8. - UCMR- ADA sau auditorii desemnati de aceasta pot solicita, cu o notificare prealabilă de 15 (cincisprezece) zile, la fiecare 18 (optsprezece) luni, examinarea situatiilor contabile si extracontabile de la art. 7 alin. (2) - rapoartele de vânzări si facturile utilizatorilor privind operele audiovizuale pentru care s-a încheiat autorizatie-licentă neexclusivă. Examinarea se va desfăsura pe cheltuiala UCMR- ADA si nu va putea dura mai mult de 5 (cinci) zile lucrătoare. În cazul stabilirii unor nereguli, situatiile nereflectând volumul real comercializat sau baza de calcul a remuneratiei, la solicitarea expresă a UCMR- ADA, utilizatorul va suporta sumele rezonabile, corespunzătoare onorariilor de audit ale pietei românesti, privind cheltuielile de audit. Documentele puse la dispozitie de utilizatori cu ocazia auditului au caracter confidential, iar UCMR- ADA se obligă să asigure confidentialitatea lor.

Art. 9. - Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 (trei) ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

LISTA

semnelor electorale, depuse si admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de partidele politice si aliantele politice care participă la alegerile partiale din Colegiul uninominal nr. 1 pentru Camera Deputatilor din Circumscriptia Electorală nr. 42 -

Municipiul Bucuresti din data de 17 ianuarie 2010

 

1. Partidul Democrat Liberal

2. Partidul National Liberal

3. Alianta Politică Partidul Social Democrat + Partidul Conservator

 

1. Semnul electoral*) al Partidului Democrat Liberal

 

2. Semnul electoral*) al Partidului National Liberal

 

3. Semnul electoral*) al Aliantei Politice Partidul Social Democrat + Partidul Conservator


*) Semnele electorale sunt reproduse în facsimil.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.