MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 908/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 908         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 23 decembrie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            1.902. - Decret pentru numirea Guvernului României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.559. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea „Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic" si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

767.- Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, pentru modificarea si completarea Normei privind animalele de reproductie din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 13/2006, si pentru modificarea Normei cu privire la animalele de reproductie de rasă pură din speciile ovine si caprine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 20/2006, si a Normelor privind organizarea stud-book-ului, certificarea originii si comertul cu ecvidee de rasă pură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 464/2006

 

1.103/M.126. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii si al ministrului apărării nationale pentru aprobarea înfiintării regiunii de control terminal (TMA) Constanta si reclasificării spatiului aerian national

 

1.588. - Ordin al ministrului sănătătii, interimar, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009

 

3.409. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind situatiile financiare ce se întocmesc de autoritătile si institutiile publice care se reorganizează potrivit prevederilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

22. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protectie a victimelor străzii

 

23. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind informatiile pe care asigurătorii si intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.324/2009

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.387/2009

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea Guvernului României

 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2009 pentru acordarea încrederii Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste Guvernul României, în următoarea componentă:

1. Emil Boc -prim-ministru

2. Marko Bela -viceprim-ministru

3. Vasile Blaga - ministrul administratiei si internelor

4. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu -ministrul finantelor publice

5. Adriean Videanu - ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri

6. Teodor Baconschi -ministrul afacerilor externe

7. Radu Mircea Berceanu - ministrul transporturilor si infrastructurii

8. Borbely Laszlo - ministrul mediului si pădurilor

9. Elena Gabriela Udrea - ministrul dezvoltării regionale si turismului

10. Gabriel Oprea - ministrul apărării nationale

11. Kelemen Hunor -ministrul culturii si patrimoniului national

12. Cătălin Marian Predoiu -ministrul justitiei

13. Gabriel Sandu -ministrul comunicatiilor si societătii informationale

14. Mihai Constantin Seitan - ministrul muncii, familiei si protectiei sociale

15. Daniel Petru Funeriu - ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului

16. CsekeAttila -ministrul sănătătii

17. Mihail Dumitru -ministrul agriculturii si dezvoltării rurale

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 decembrie 2009.

Nr. 1.902.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea „Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic" si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea „Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic" si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute în etapa I de implementare a programului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 21 aprilie 2004, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, pozitia nr. 34 va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investitii

Detinătorul obiectivului de investitii

…………

…………

 

SPITALE DE URGENTĂ

 

…………

…………

 

„34.

Consolidare si refunctionalizare

Spitalul Clinic Căi Ferate nr.1 Witing"

 

 

 

 

2. Anexa nr. 2/34 se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Finantarea obiectivului de investitii ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexa la prezenta hotărâre se face dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei si al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale

si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor

si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.559.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normei privind animalele de reproductie din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 13/2006, si pentru modificarea Normei cu privire la animalele de reproductie de rasă pură din speciile ovine si caprine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 20/2006, si a Normelor privind organizarea stud-book-ului, certificarea originii si comertul cu ecvidee de rasă pură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 464/2006

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 141.099 din 16 decembrie 2009 al Directiei generale politici agricole,

în concordantă cu Directiva 2008/73/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor de publicare a informatiilor în domeniul veterinar si zootehnic si de modificare a directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE si a directivelor 2001/89/CE, 2002/60/CE si 2005/94/CE,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 790/2005 privind delimitarea competentelor institutiilor si organizatiilor implicate în transpunerea si implementarea legislatiei comunitare din domeniul zootehnic cuprinse în acquis-ul veterinar,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.407/2009 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

în temeiul art. 26 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, emite următorul ordin:

Art. I. - Norma privind animalele de reproductie din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 13/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 si 146 bis din 15 februarie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31.- (1) Autoritatea competentă întocmeste si actualizează o listă cu organizatiile si asociatiile de crescători mentionate la art. 1 lit. c), pe care o pune la dispozitia statelor membre si a publicului.

(2) Normele detaliate pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se aprobă în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin."

2. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) Autoritatea competentă întocmeste si actualizează o listă cu organismele mentionate la art. 1 lit. d), pe care o pune la dispozitia statelor membre si a publicului.

(2) Normele detaliate pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se aprobă în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin."

3. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru zootehnie înfiintat în temeiul Deciziei 77/505 CEE a Consiliului din 25 iulie 1977 de instituire a unui comitet zootehnic permanent, denumit în documente Comitet.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică art. 5 si 7 din Decizia 1999/468 CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competentelor de exercitare. Perioada prevăzută în art. 5 alin. (6) din Decizia 1999/468 CE se stabileste în maximum 3 luni.

(3) Comitetul îsi stabileste regulamentul de procedură.

" Art. II. - Norma cu privire la animalele de reproductie de rasă pură din speciile ovine si caprine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 20/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 si 146 bis din 15 februarie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - (1) Autoritatea competentă întocmeste si actualizează lista cu organizatiile si asociatiile de crescători mentionate la art. 2 lit. b), care sunt autorizate oficial pentru a înfiinta si conduce registre genealogice si care îndeplinesc criteriile stabilite în conformitate cu art. 4 lit. b), si o pune la dispozitia statelor membre si a publicului.

(2) Normele detaliate pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se aprobă în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin."

Art. III. - Normele privind organizarea stud-book-ului, certificarea originii si comertul cu ecvidee de rasă pură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 464/2006 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din data de 21 august 2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Autoritatea competentă întocmeste si actualizează lista cu organismele care înfiintează si conduc stud-book-uri mentionate la art. 1 lit. c), acreditate sau recunoscute pe baza criteriilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 2 lit. a), si o pune la dispozitia statelor membre si a publicului.

(2) Normele detaliate pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se aprobă în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin."

2. Articolul 32 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Obligatiile prevăzute la art. 31 se aplică pentru:

a) cerintele pentru intrarea în competitie, minime sau maxime;

b) arbitrarea competitiei;

c) banii proveniti din premiul sau profitul care poate fi obtinut în cadrul competitiei.


(2) Obligatiile prevăzute la art. 31 nu aduc atingere organizării unor:

a) concursuri rezervate cailor înscrisi în stud-book, cu scopul de a permite ameliorarea rasei;

b) concursuri regionale pentru selectia cailor;

c) manifestări cu caracter istoric sau traditional.

(3) În cazul în care autoritatea competentă intentionează să folosească prevederile alin. (2), comunică în prealabil intentia si motivatia acesteia statelor membre si publicului.

(4) Autoritatea competentă este autorizată să rezerve pentru fiecare concurs sau tip de concurs, prin intermediul organismelor autorizate sau recunoscute oficial în acest scop, un anumit procent din valoarea câstigurilor sau profiturilor mentionate la alin. (1) lit. c) pentru protejarea, promovarea si ameliorarea cailor. Acest procent nu poate depăsi 20% începând cu anul 1993. Criteriile de distributie a acestor fonduri sunt puse la dispozitia celorlalte state membre si a publicului."

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 decembrie 2009.

Nr. 767.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Nr. 1.103 din 26 octombrie 2009

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

Nr. M.126 din 11 decembrie 2009

 

ORDIN

pentru aprobarea înfiintării regiunii de control terminal (TMA) Constanta si reclasificării spatiului aerian national

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si Ministerului Apărării Nationale, în temeiul prevederilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 si art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare, ale art. 4 pct. 4.1 si 4.8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 74/1991 privind înfiintarea Regiei Autonome „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, republicată, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii si ministrul apărării nationale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se înfiintează regiunea de control terminal (TMA) Constanta cu următoarele limite:

a) limitele orizontale corespund cu ale sectorului DANUB, asa cum sunt publicate în Publicatia de Informare Aeronautică - AIP România;

b) limita verticală superioară este stabilită la nivelul de zbor (FL) 175;

c) limita verticală inferioară este stabilită la 2000 ft QNH.

Art. 2. - Spatiul aerian aferent regiunii de control terminal (TMA) Constanta, asa cum este delimitat la art. 1, se clasifică drept spatiu aerian clasa C continuu.

Art. 3. - Pozitia 8 din anexa nr. 1. „Limitele superioare ale zonelor de control de aerodrom (CTR) din FIR Bucuresti" la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului apărării nr. 53/M.20/2007 pentru aprobarea reclasificării spatiului aerian national sub nivelul de zbor 195 si stabilirea limitelor superioare ale zonelor de control de aerodrom din Regiunea de informare a zborurilor (FIR) Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 13 februarie 2007, se modifică după cum urmează:

 

CTR

(Ft)

„Constanta

2000"

 

Art. 4. - (1) Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va emite proceduri si instructiuni pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin în termen de 60 de zile de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" asigură publicarea în Publicatia de Informare Aeronautică - AIP România a procedurilor si instructiunilor emise în aplicarea prevederilor prezentului ordin, precum si a informatiilor prevăzute la art. 1-3.

Art. 5. - Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" si Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA vor lua masurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul apărării nationale

Viorel Oancea,

secretar de stat


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe si al Directiei generale strategii si politica medicamentului nr. A.V. 2.365 din 16 decembrie 2009, având în vedere:

- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, interimar, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Se aprobă lista si preturile de decontare ale OTC-urilor care se acordă bolnavilor inclusi în programele nationale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009, cu modificările si completările ulterioare, si care nu fac parte din categoria medicamentelor ale căror preturi sunt prevăzute în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, în conformitate cu prevederile legale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Lista si preturile de decontare ale medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană si ale vaccinurilor care se acordă bolnavilor inclusi în programele nationale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009, cu modificările si completările ulterioare, si care nu fac parte din categoria medicamentelor ale căror preturi sunt prevăzute în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, în conformitate cu prevederile legale, se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii."

2. După articolul 5 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, operatorii economici importatori si distribuitori, Compania Natională „Unifarm" - SA, furnizorii publici si privati de servicii medicale, precum si farmaciile cu circuit deschis care derulează programe nationale de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii, interimar,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.588.

 

ANEXA

(Anexa la Ordinul nr. 426/2009)

 

LISTA SI PRETURILE DE DECONTARE

ale OTC-urilor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009, cu modificările si completările ulterioare

 

CodATC

DCI

Denumire comercială

Forma farmaceutică

Concentratie/UT

Detinător APP

Tara

Ambalaj al UT

Pret de

decontare/

UT

A09AA02

PANCREATINUM

KREON 10000

Capsule gastrorezistente

10000U/150mg

SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH

Germania

Flacon din PEID cu 20 capsule gastrorezistente

1,08

A09AA02

PANCREATINUM

KREON 25000

Capsule gastrorezistente

25000U/300 mg

SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH

Germania

Flacon din PEID cu 20 capsule gastrorezistente

1,65

A09AA03

PANCREATINUM

KREON 40000

Capsule gastrorezistente

40000U/400 mg

SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH

Germania

Flacon din PEID cu 50 capsule gastrorezistente

2,50

A09AA02

PANCREATINUM

MEZYM FORTE 25000

Capsule cu minicomprimate

gastrorezistente

25000U/356,100mg

BERLIN CHEMIEAG (MENARINI GROUP)

Germania

Cutie x 1 flacon dinPPx20 capsule cu minicomprimate gastrorezistente

2,12


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind situatiile financiare ce se întocmesc de autoritătile si institutiile publice care se reorganizează potrivit prevederilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

Având în vedere dispozitiile art. 3 si 5 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

în baza prevederilor art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind situatiile financiare ce se întocmesc de autoritătile si institutiile publice care se reorganizează potrivit prevederilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de metodologie contabilă institutii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2009.

Nr. 3.409.

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

vind situatiile financiare ce se întocmesc de autoritătile si institutiile publice care se reorganizează potrivit prevederilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, jtionalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

CAPITOLUL I

Întocmirea bilantului de închidere si a celorlalte componente ale situatiilor financiare

 

1. Institutiile publice au obligatia să efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute, în cazul fuziunii sau al încetării activitătii, potrivit prevederilor Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 20 octombrie 2009.

2. (1) Autoritătile si institutiile publice care se reorganizează prin modalitătile prevăzute la art. 3 lit. a)-d) si f) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International si care predau structuri sau activităti au obligatia să întocmească bilantul contabil de închidere la data predării/preluării, cu datele privind „Soldul la începutul anului" (coloana 1) si „Soldul la data predării/preluării" (coloana 2). Pe baza datelor înscrise în coloana 2 si a protocoalelor de predare-primire se scad din evidenta contabilă drepturile si obligatiile structurii sau activitătii predate, inclusiv bunurile mobile si imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, astfel:

 

892 „Bilant de închidere"

=

%

Conturi de activ

%

si

 

Conturi de pasiv

=

892 „Bilant de închidere

 

(2) Soldurile conturilor in afara bilantului se predau, de asemenea, prin protocoalele de predare-primire.

3. (1) Autoritătile si institutiile publice care preiau structuri sau activităti, precum si institutiile publice persoane juridice nou-constituite prin modalitătile prevăzute la art. 3 lit. a)-d) si f) din Legea nr. 329/2009 înregistrează în evidenta contabilă drepturile si obligatiile institutiei, structurii sau activitătii preluate, inclusiv bunurile mobile si imobile aflate în administrare sau, după caz, în proprietatea acestora, pe baza datelor înscrise în coloana 2 din bilantul contabil de închidere întocmit la data predării/preluării si a protocoalelor de predare-primire, astfel:

 

%

=

891 „Bilant de deschidere

Conturi de activ

si

 

891 „Bilant de deschidere"

=

%

Conturi de pasiv

 

(2) Soldurile conturilor în afara bilantului se înregistrează pe baza protocoalelor de predare-primire.

4. Datele din coloana 1 „Soldul la începutul anului" se raportează în bilantul autoritătilor sau institutiilor publice care au preluat structuri sau activităti, precum si în bilantul institutiilor publice persoane juridice nou-constituite.

5. Bilantul contabil de închidere va fi însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si celelalte anexe ce se întocmesc la sfârsitul exercitiului financiar.

6. Autoritătile si institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, integral din veniturile proprii, ai căror conducători aveau calitatea de ordonatori principali de credite până la intrarea în vigoare a Legii nr. 329/2009, indiferent de modalitatea de reorganizare, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 3 lit. e) din aceeasi lege, pentru perioada până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înfiintarea noii entităti rezultate din reorganizare, au obligatia să prezinte ordonatorului de credite în subordinea/structura căruia vor functiona după aparitia acestei legi bilantul contabil de închidere, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si celelalte anexe ce se întocmesc la sfârsitul exercitiului financiar, împreună cu protocolul de predare-primire, până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2009.

7. Autoritătile si institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, integral din veniturile proprii, ai căror conducători aveau calitatea de ordonatori secundari si/sau tertiari de credite până la intrarea în vigoare a Legii nr. 329/2009, indiferent de modalitatea de reorganizare, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 3 lit. e) din aceeasi lege, pentru perioada până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înfiintarea noii entităti rezultate din reorganizare, au obligatia să prezinte ordonatorului de credite în subordinea căruia au functionat până la aparitia acestei legi, dar si ordonatorului de credite în subordinea/ structura căruia vor functiona după aparitia acestei legi, după caz, bilantul contabil de închidere, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si celelalte anexe ce se întocmesc la sfârsitul exercitiului financiar, împreună cu protocolul de predare-primire, până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2009.

 

CAPITOLUL II

Întocmirea conturilor de executie pentru venituri si cheltuieli

 

1. Autoritătile si institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, integral din veniturile proprii, ai căror conducători aveau calitatea de ordonatori principali de credite până la intrarea în vigoare a Legii nr. 329/2009, indiferent de modalitatea de reorganizare, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 3 lit. e) din aceeasi lege, pentru perioada până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înfiintarea noii entităti rezultate din reorganizare, au obligatia să prezinte Ministerului Finantelor Publice - Directia generală de metodologie contabilă institutii publice conturile de executie întocmite în structura bugetelor aprobate pentru activitatea finantată din bugetul de stat, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, institutii si activităti finantate integral sau partial din venituri proprii, potrivit pct. 7 din Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si executia bugetului pe programe, după caz, până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2009.

2. Autoritătile si institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, integral din veniturile proprii, ai căror conducători aveau calitatea de ordonatori secundari si/sau tertiari de credite până la intrarea în vigoare a Legii nr. 329/2009, indiferent de modalitatea de reorganizare, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 3 lit. e) din aceeasi lege, pentru perioada până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înfiintarea noii entităti rezultate din reorganizare, au obligatia să prezinte ordonatorului de credite în subordinea căruia au functionat până la aparitia acestei legi conturile de executie întocmite în structura bugetelor aprobate pentru activitatea finantată din bugetul de stat, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, institutii si activităti finantate integral sau partial din venituri proprii, potrivit pct. 7 din Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si executia bugetului pe programe, după caz, la termenul stabilit de ordonatorul superior de credite.

3. Autoritătile si institutiile publice care si-au schimbat regimul de finantare au obligatia să întocmească conturi de executie potrivit surselor de finantare avute până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înfiintarea noii entităti rezultate din reorganizare. După această dată, conturile de executie se întocmesc conform noilor surse de finantare.

4. Autoritătile si institutiile publice reorganizate depun situatiile financiare trimestriale si anuale la ordonatorul de credite principal/secundar căruia i se subordonează după reorganizare.

5. (1) Întocmirea conturilor de executie în structura bugetelor aprobate pentru activitatea finantată din bugetul de stat, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, institutii si activităti finantate integral sau partial din venituri proprii, potrivit pct. 7 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si executia bugetului pe programe se efectuează pentru perioada până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înfiintarea noii entităti rezultate din reorganizare, astfel:

a) coloana 1 „Prevederi initiale" din anexa nr. 5 „Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri" si coloana 2 „Credite bugetare initiale" din anexa nr. 6 „Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli" si anexa nr. 7 „Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli" se completează cu sumele aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, sau prin hotărâre a Guvernului, după caz;

b) coloana 2 „Prevederi definitive" din anexa nr. 5 „Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri" si coloana 3 „Credite bugetare definitive" din anexa nr. 6 „Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli" si anexa nr. 7 „Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli" se completează cu sumele aprobate la finele perioadei de raportare;

c) coloana „Angajamente legale" din anexa nr. 6 „Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli" si anexa nr. 7 „Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli" (încheiate în limita creditelor bugetare si/sau a creditelor de angajament, după caz) se completează la nivelul plătilor efectuate până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înfiintarea noii entităti rezultate din reorganizare.

(2) În acest sens, autoritătile si institutiile publice reorganizate urmează să corecteze angajamentele bugetare si legale până la nivelul bugetului aprobat la data reorganizării si să angajeze din nou cheltuielile, în limita bugetului aprobat după data reorganizării.

 

CAPITOLUL III

Întocmirea raportărilor financiare lunare

 

1. Autoritătile si institutiile publice ai căror conducători aveau calitatea de ordonatori principali de credite până la intrarea în vigoare a Legii nr. 329/2009, indiferent de modalitatea de reorganizare, prezintă Ministerului Finantelor Publice – Directia generală de metodologie contabilă institutii publice, pentru perioada până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înfiintarea noii entităti rezultate din reorganizare, raportările financiare lunare (conturile de executie) întocmite potrivit Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare, până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2009.

2. Autoritătile si institutiile publice ai căror conducători aveau calitatea de ordonatori secundari si/sau tertiari de credite până la intrarea în vigoare a Legii nr. 329/2009, indiferent de modalitatea de reorganizare, prezintă ordonatorului de credite în subordinea căruia au functionat, pentru perioada până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înfiintarea noii entităti rezultate din reorganizare, raportările financiare lunare (conturile de executie) întocmite potrivit Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare, la termenul stabilit de ordonatorul superior de credite.

3. Autoritătile si institutiile publice care si-au schimbat regimul de finantare au obligatia să întocmească raportările financiare lunare (conturile de executie), potrivit surselor de finantare avute până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înfiintarea noii entităti rezultate din reorganizare. După această dată, raportările financiare lunare (conturile de executie) se întocmesc pe noile surse de finantare.

4. Autoritătile si institutiile publice ai căror conducători aveau calitatea de ordonatori principali de credite până la intrarea în vigoare a Legii nr. 329/2009, indiferent de modalitatea de reorganizare, au obligatia să întocmească si să depună la Ministerul Finantelor Publice - Directia generală de metodologie contabilă institutii publice raportările financiare lunare pentru luna noiembrie, prevăzute în Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, la pct. 22 referitor la raportarea lunară a plătilor restante (anexa nr. 30) si la pct. 23 referitor la raportarea lunară a unor indicatori din bilant, până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2009.

5. Autoritătile si institutiile publice ai căror conducători aveau calitatea de ordonatori secundari si/sau tertiari de credite până la intrarea în vigoare a Legii nr. 329/2009, indiferent de modalitatea de reorganizare, au obligatia să prezinte ordonatorului de credite în subordinea căruia au functionat raportările financiare lunare pentru luna noiembrie, prevăzute în Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.941/2009, la pct. 22 referitor la raportarea lunară a plătilor restante (anexa nr. 30) si la pct. 23 referitor la raportarea lunară a unor indicatori din bilant, la termenul stabilit de ordonatorul superior de credite.

6. Raportările financiare lunare întocmite începând cu luna decembrie 2009 de către autoritătile si institutiile publice reorganizate se depun la ordonatorul de credite principal/ secundar căruia i se subordonează după reorganizare.

7. (1) Autoritătile si institutiile publice care si-au schimbat regimul de finantare urmând a se finanta integral de la bugetul de stat, pentru lunile noiembrie si decembrie 2009, întocmesc „Situatia privind operatiunile de încasări si plăti efectuate de institutiile finantate integral sau partial din venituri proprii, care se reorganizează ca institutii finantate integral din bugetul de stat, conform Legii nr. 329/2009", al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(2) Autoritătile si institutiile publice transmit această situatie Ministerului Finantelor Publice - Directia generală de sinteză a politicilor bugetare, în format electronic, însotită de o adresă de înaintare scanată si semnată de conducătorul institutiei publice si de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie, până la data de 11 ianuarie 2010.

 

CAPITOLUL IV

Înregistrarea în contabilitate

 

1. Înregistrarea veniturilor obtinute de autoritătile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care sunt reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, si care se fac venit la bugetul de stat (art. 1 si 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.156/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obtinute de autoritătile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International):

 

- Înregistrarea obligatiei de plată către bugetul de stat:

 

117.10

=

4481

„Rezultatul reportat - institutii publice si activităti finantate integral sau partial din venituri proprii"

„Alte datorii fată de buget!

 

            - Virarea la bugetul de stat a disponibilitătilor reprezentând venituri proprii:

 

4481

=

%

Alte datorii fată de buget"

 

560

„Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii"

561

„Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii"

 

5121

„Disponibil la bănci în lei" etc.

 

            - Virarea subventiilor la bugetul de stat:

 

772

=

561

„Venituri din subventii"

 

„Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii"

 

2. Virarea la bugetul de stat a sumelor care au fost gestionate ca venituri proprii de institutiile publice si care se încasează în continuare de către acestea în contul de disponibilităti 50.32 „Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat", deschis pe numele acestor institutii publice la unitătile Trezoreriei Statului (art. 10 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.156/2009):

a) în situatia în care se emit facturi:

 

- Emiterea facturii:

 

411

=

4481

„Clienti"

 

„Alte datorii fată de buget!

 

            - Înregistrarea sumelor încasate de la clienti:

 

5291

=

411

„Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat"

 

„Clienti"

 

            - Virarea sumelor încasate la bugetul de stat:

 

4481

=

5291

Alte datorii fată de buget"

 

„Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat"


b) în situatia în care nu se emit facturi:

 

- înregistrarea sumelor încasate si crearea obligatiei de virare la bugetul de stat:

 

5291

=

4481

„Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat"

 

„Alte datorii fată de buget"

 

            - Virarea sumelor încasate la bugetul de stat:

 

4481

=

5291

„Alte datorii fată de buget"

 

„Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat"

 

3. Transferarea de către unitătile Trezoreriei Statului în contul de venituri al bugetului de stat 20.36.01.17 „Venituri ale bugetului de stat - Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilităti ale institutiilor publice reorganizate" a sumelor virate eronat în conturile de disponibilităti ale institutiilor publice reorganizate până la 31 decembrie 2009 [art. 8 alin. (3) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.156/2009]:

 

a) în situatia în care au fost emise facturi:

 

            - Crearea obligatiei de virare a sumelor la buget:

 

117.10 

=

4481

„Rezultatul reportat - institutii publice si activităti finantate integral sau partial din venituri proprii"

 

„Alte datorii fată de buget"

 

            - Stingerea datoriei fată de buget si a creantei, pe baza extrasului de cont eliberat de unitătile Trezoreriei Statului:

 

4481

=

411

„Alte datorii fată de buget"

 

„Clienti"

 

b) în situatia în care nu au fost emise facturi:

 

- Crearea obligatiei de virare a sumelor la buget:

 

117.10

=

4481

„Rezultatul reportat - institutii publice si activităti finantate integral sau partial din venituri proprii"

 

„Alte datorii fată de buget"

 

            - Stingerea datoriei fată de buget si a creantei, pe baza extrasului de cont eliberat de unitătile Trezoreriei Statului:

 

4481

=

117.10

„Alte datorii fată de buget"

 

„Rezultatul reportat - institutii publice si activităti finantate integral sau partial din venituri proprii"

 

            4. Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înfiintarea noii entităti rezultate din reorganizare, autoritătile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii sau din venituri proprii si subventii, care s-au reorganizat ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, utilizează contul 7701 „Finantarea de la bugetul de stat" pentru evidentierea plătilor efectuate din bugetul de stat în locul conturilor: 560 „Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii" si 561 „Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii".

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

            1. Autoritătile si institutiile publice care s-au reorganizat si nu se regăsesc în niciuna dintre situatiile prevăzute în prezentele norme metodologice urmează să se adreseze Ministerului Finantelor Publice - Directia generală de metodologie contabilă institutii publice pentru precizări suplimentare.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

SITUATIA

privind operatiunile de încasări si plăti efectuate de institutiile finantate integral sau partial din venituri proprii, care se reorganizează ca institutii finantate integral din bugetul de stat, conform Legii nr. 329/2009

 

Explicatii

Cod rând

Noiembrie 2009

Decembrie 2009

Sume virate la bugetul de stat din conturile de disponibilităti, conform art. 1 si 2 din Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obtinute de autoritătile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.156/2009 - total, din care:

01

 

 

- din sold la 31 decembrie 2008 reportat în 2009

02

 

 

Sume virate la bugetul de stat din venituri proprii conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

03

 

 

Plăti efectuate din bugetul institutiei care preia finantarea conform prevederilor Legii nr. 329/2009

04

 

 

 

Conducătorul institutiei,

............................................

 

Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,

............................................


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHEREA ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protectie a victimelor străzii

 

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 2 decembrie 2009, prin care s-au adoptat Normele privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protectie a victimelor străzii,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), precum si ale art. 251 alin. (7) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protectie a victimelor străzii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protectie a victimelor străzii pentru anul 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, si Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2008 pentru modificarea Normelor privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protectie a victimelor străzii pentru anul 2008, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 3 noiembrie 2008.

Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2009.

Nr. 22.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protectie a victimelor străzii

 

Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2010, contributia asigurătorilor care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, denumită asigurarea RCA, la Fondul de protectie a victimelor străzii, denumit în continuare Fond, este stabilită la cota procentuală de 0,3 % din volumul primelor brute încasate pentru această asigurare.

(2) Sumele ce reprezintă contributia asigurătorilor RCA la Fond se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului expirat sau până în următoarea zi lucrătoare, în cazul în care această dată este zi nelucrătoare. În documentele de plată a contributiilor la Fond trebuie să se precizeze perioada pentru care se efectuează virarea acestora.

Art. 2. - (1) Pentru nevirarea la termen a contributiilor la Fond se datorează majorări de întârziere, calculate potrivit reglementărilor legale aplicabile în materia colectării creantelor bugetare.

(2) Majorările de întârziere se virează în contul Fondului.

(3) Documentele de plată privind majorările de întârziere trebuie să precizeze perioada pentru care se efectuează virarea acestora.

Art. 3. - Modul de constituire, de utilizare si de plasament al sumelor bănesti la dispozitia Fondului este stabilit prin normele emise prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - (1) Fondul are obligatia urmăririi încasării contributiei, respectării prevederilor legale privind calculul contributiei datorate, precum si al majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a acesteia.

(2) Fondul va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, până la sfârsitul lunii următoare trimestrului expirat, raportarea cu privire la contributia la Fond, precum si la majorările de întârziere datorate.

Art. 5. - În cazuri justificate, nivelul contributiei mentionate la art. 1 alin. (1) poate fi modificat prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHEREA ASIGURĂRILOR

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind informatiile pe care asigurătorii si intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 241 si ale art. 33 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, ale prevederilor art. 10 si 401 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările din România, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 15 decembrie 2009, prin care s-au adoptat Normele privind informatiile pe care asigurătorii si intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind informatiile pe care asigurătorii si intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.111/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informatiile pe care asigurătorii si intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clientilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.243 din 23 decembrie 2004. Art. 3. - Asigurătorii, intermediarii în asigurări, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 23.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind informatiile pe care asigurătorii si intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc informatiile pe care asigurătorii si intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze persoanelor fizice, denumite în continuare clienti, în calitatea lor de asigurat, potential asigurat, contractant sau potential contractant al asigurării, precum si alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare.

(2) Clientii au dreptul de a fi informati în mod corect, încă din faza precontractuală, asupra tuturor conditiilor contractului de asigurare.

(3) Informatiile trebuie furnizate potentialului client pe hârtie ori pe alt suport durabil, anterior încheierii contractului de asigurare prin intermediul unui document distinct sau a mai multor documente. Aceste documente pot fi transmise potentialului client inclusiv prin utilizarea unor mijloace de comunicare la distantă, într-o modalitate care să confirme că acestia au luat cunostintă despre continutul acestor documente.

(4) Documentele prevăzute la alin. (3), contractul de asigurare si conditiile de asigurare vor fi redactate în scris, vizibil si usor de citit, cu o mărime a fontului utilizat de minimum 10, pe hârtie sau pe alt suport durabil, în cel putin două exemplare, fiind remis câte un exemplar original fiecărei părti. Culoarea de fond a hârtiei pe care sunt redactate documentele prevăzute la alin. 3), contractul si conditiile de asigurare trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat.

(5) Pentru contractele încheiate la distantă, prevederile alin. (4) se aplică în cazurile în care clientul a solicitat comunicarea conditiilor si prevederilor contractuale în scris, pe hârtie sau pe orice suport durabil disponibil si accesibil clientului, în timp util, înainte ca acesta să aibă obligatii rezultate din semnarea unui contract la distantă sau din acceptarea unei oferte de asigurare la distantă.

(6) La solicitarea clientilor, asigurătorii si intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clientilor un exemplar al proiectului de contract si al conditiilor de asigurare.

 

CAPITOLUL I

Informatiile pe care asigurătorii trebuie să le furnizeze clientilor

 

Art. 2. - (1) Prezentul capitol stabileste informatiile pe care asigurătorii trebuie să le furnizeze clientilor.

(2) Informatiile trebuie furnizate în limba română, în conditiile prevăzute la art. 1.

(3) Informatiile pot fi transmise într-o altă limbă în cazul în care clientii solicită în scris acest lucru.

(4) Informatiile trebuie să fie redactate într-o formă clară, accesibilă si exactă.

Art. 3. - înainte de încheierea unui contract de asigurare asigurătorii sunt obligati să remită clientilor documentele prevăzute la art. 1 alin. (3), care trebuie să cuprindă cel putin următoarele informatii:

1. informatii despre asigurător:

a) denumirea asigurătorului si forma juridică;

b) numărul de ordine din Registrul asigurătorilor, reasiguratorilor si intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări;


c) adresa sediului social si, dacă este cazul, adresa sucursalei sau agentiei la care se încheie contractul de asigurare, precum si numărul de telefon;

2. informatii despre contractul de asigurare:

a) definirea fiecărui eveniment asigurat, a indemnizatiei de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat;

b) excluderile din asigurare;

c) momentul începerii si cel al încetării contractului de asigurare;

d) modalitătile de executare, suspendare sau încetare a contractului de asigurare;

e) informatii privind orice drepturi pe care le pot avea părtile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral, inclusiv orice penalităti impuse de contract în astfel de cazuri;

f) modalitatea prin care se plătesc primele si termenele de plată a primelor de asigurare;

g) modalitătile si termenele de plată a indemnizatiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare si a sumelor asigurate;

h) informatii despre perioada de gratie;

i) procedurile de solutionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului, respectiv informatii despre modalitătile de rezolvare pe cale amiabilă a reclamatiilor formulate de asigurati sau de beneficiarii contractelor de asigurare, după caz, acestea neconstituind o restrângere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale;

j) informatii generale privind deducerile prevăzute de legislatia fiscală aplicabilă contractelor de asigurare;

k) legea aplicabilă contractului de asigurare.

l) existenta Fondului de garantare.

 

CAPITOLUL II

Informatiile pe care asigurătorii care practică asigurări de viată si/sau asigurări de accidente si boală si/sau asigurări de sănătate din categoria asigurărilor generale trebuie să le furnizeze clientilor

 

Art. 4. - (1) Prezentul capitol stabileste informatiile pe care asigurătorii care practică asigurări de viată si/sau asigurări de accidente si boală si/sau asigurări de sănătate din categoria asigurărilor generale trebuie să le furnizeze clientilor.

(2) Informatiile vor fi puse la dispozitia clientilor înainte de încheierea contractului de asigurare si/sau în timpul derulării unui contract de asigurare si trebuie furnizate în limba română, în conditiile prevăzute la art. 1.

(3) Informatiile pot fi transmise într-o altă limbă în cazul în care clientii solicită în scris acest lucru.

(4) Informatiile trebuie să fie redactate într-o formă clară, accesibilă si exactă.

(5) Furnizarea acestor informatii este obligatorie si pentru intermediarii în asigurări, persoane fizice sau juridice, care intermediază astfel de contracte de asigurare.

Art. 5. - Înainte de încheierea unui contract de asigurare de viată, asigurătorii sunt obligati să remită clientilor documentele prevăzute la art. 1 alin. (3), care trebuie să cuprindă cel putin următoarele informatii:

1. informatii despre asigurător:

a) denumirea asigurătorului si forma juridică;

b) numărul de ordine din Registrul asigurătorilor si reasiguratorilor si intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări;

c) adresa sediului social si, dacă este cazul, adresa sucursalei sau agentiei la care se încheie contractul de asigurare, precum si numărul de telefon;

2. informatii despre contractul de asigurare:

a) definirea fiecărui eveniment asigurat, a indemnizatiei de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat, a fiecărui beneficiu si a clauzelor optionale/suplimentare;

b) excluderile din asigurare;

c) momentul începerii si cel al încetării contractului de asigurare;

d) modalitătile de executare, suspendare sau încetare a contractului de asigurare;

e) modalitatea prin care se plătesc primele, durata si termenele de plată a primelor de asigurare;

f) modalitatea si termenele de plată a indemnizatiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare si a sumelor asigurate;

g) informatii despre primele aferente fiecărui beneficiu, atât cele principale, cât si cele suplimentare, după caz;

h) informatii despre perioada de gratie;

i) modalitătile de calcul si de distributie a bonusurilor si a sumelor reprezentând participarea la profit, dacă este cazul;

j) indicarea valorii de răscumpărare totale, a sumelor asigurate reduse, precum si a nivelului până la care acestea sunt garantate pentru fiecare an de asigurare din cadrul perioadei de asigurare acoperite prin contractul de asigurare;

k) informatii despre situatiile în care valoarea de răscumpărare a politei este 0;

l) informatii despre natura activelor, definirea unitătilor de care sunt legate beneficiile pentru asigurările de viată si anuităti legate de fonduri de investitii;

m) o simulare a evolutiei valorii contului contractantului, precum si a valorii de răscumpărare totale la sfârsitul fiecărui an de asigurare din cadrul perioadei acoperite prin contractul de asigurare pentru asigurările de viată si anuităti care sunt legate de fonduri de investitii; această simulare se va face mentinându-se constantă valoarea unitătii pe toată durata derulării contractului de asigurare;

n) procedurile de solutionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului de asigurare, respectiv informatii despre modalitătile de rezolvare pe cale amiabilă a reclamatiilor formulate de asigurati sau de beneficiarii cuprinsi în contractele de asigurare, după caz, acestea neconstituind o restrângere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale;

o) informatii generale privind deducerile prevăzute de legislatia fiscală care se aplică contractelor de asigurare;

p) legea aplicabilă contractului de asigurare;

q) existenta Fondului de garantare.

Art. 6. - În timpul derulării unui contract de asigurare de viată si/sau asigurări de accidente si boală si/sau asigurări de sănătate din categoria asigurărilor generale, asigurătorii sunt obligati să furnizeze asiguratilor sau contractantilor asigurării, în plus fată de informatiile prevăzute la art. 5, si următoarele informatii:

1. orice modificare a denumirii asigurătorului, a formei sale juridice, a adresei sediului social si, acolo unde este cazul, a denumirii sucursalei sau agentiei unde s-a încheiat contractul;

2. În cazul modificării conditiilor contractului de asigurare sau al modificării legii aplicabile acestuia, informatiile enumerate la art. 3 pct. 2 si la art. 5 pct. 2;

3. la fiecare aniversare a contractului de asigurare, informatii despre situatia bonusurilor si a sumelor reprezentând participarea la profit.


 

CAPITOLUL III

Informatiile pe care intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clientilor

 

Art. 7. - (1) Prezentul capitol stabileste informatiile pe care intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clientilor înainte de a încheia un contract de asigurare si, după caz, la modificarea sau reînnoirea contractului de asigurare, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Intermediarii în asigurări sunt persoanele fizice si juridice definite potrivit art. 2 litera C „Definitii pentru intermediari" din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, respectiv brokerii de asigurare, asistentii în brokeraj, brokerii în asigurări/reasigurări, agentii de asigurare, subagentii si agentii de asigurare subordonati.

Art. 8. - (1) Intermediarii în asigurări sunt obligati să furnizeze clientilor informatiile prevăzute la cap. I si II, după caz.

(2) Intermediarii în asigurări vor furniza clientilor si următoarele informatii suplimentare obligatorii, referitoare la:

1. brokerii de asigurare, asistentii în brokeraj, brokerii în asigurări/reasigurări:

a) faptul că sunt, după caz, înregistrati sau autorizati de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu normele emise în aplicarea Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si numărul de înregistrare din Registrul brokerilor de asigurare, Registrul personalului propriu al brokerilor de asigurare si/sau reasigurare sau Jurnalul asistentilor în brokeraj si mijloacele de verificare a acestei informatii;

b) denumirea si sediul social, după caz;

c) faptul că în conformitate cu art. 35 alin. (10) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, sub conditia împuternicirii primite din partea asigurătorilor, au dreptul să colecteze primele, să plătească despăgubirile în numele acestora, în moneda prevăzută în contractul de asigurare, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, si să emită documentele de asigurare în numele asigurătorului;

d) dacă informatiile despre contractul de asigurare propus clientului sunt furnizate în baza studiului conditiilor unui număr suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piată, care îi dau posibilitatea să facă o recomandare fundamentată si profesională, în concordantă cu cerintele formulate de clienti în mandatul de brokeraj;

e) procedurile de solutionare pe cale amiabilă a eventualelor litigii dintre clienti si brokerii de asigurare, asistentii în brokeraj, brokerii în asigurări/reasigurări;

2. agentii de asigurare, subagentii si agentii de asigurare subordonati:

a) faptul că pot, după caz, să desfăsoare activitate ca agenti de asigurare si agentii de asigurare subordonati, întrucât detin o autorizatie valabilă, scrisă, din partea unui asigurător, respectiv un contract de agent, pentru a actiona în numele acestuia;

b) numărul de înregistrare din Registrul agentilor de asigurare, agentilor de asigurare subordonati si al subagentilor si modalitătile de verificare a acestei informatii, precum si codul unic;

c) clasele de asigurări pentru care intermediază contracte de asigurare, în conformitate cu art. 34 alin. (8) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare;

d) denumirea asigurătorilor pentru care sunt autorizati să intermedieze fiecare clasă de asigurare prin contractul de agent;

e) orice interes de participare sau orice participatie, după caz, pe care o societate de asigurare ori o societate-mamă a unei anumite societăti de asigurare le detine în drepturile de vot sau în capitalul agentului de asigurare persoană juridică;

f) procedurile de solutionare pe cale amiabilă a eventualelor litigii dintre clienti si agentii de asigurare, subagentii si agentii de asigurare subordonati.

(3) Intermediarii în asigurări trebuie să informeze clientii asupra dreptului acestora de a solicita si alte informatii referitoare la contractul de asigurare.

Art. 9. - Toate informatiile prevăzute în prezentele norme trebuie furnizate clientilor:

a) în scris în conditiile prevăzute la art. 1 sau pe orice alt suport durabil, conform definitiei de la art. 2 lit. A pct. 24 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, care este disponibil si accesibil acestora;

b) în mod clar si exact;

c) în limba română sau în oricare altă limbă cu care părtile au fost de acord.

 

CAPITOLUL IV

Alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare

 

Art. 10. - (1) Contractul de asigurare va cuprinde, pe lângă elemente prevăzute la art. 10 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare, si următoarele elemente:

a) modalitatea si termenele de plată a indemnizatiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare si a sumelor asigurate;

b) excluderile din asigurare;

c) informatii privind orice drepturi pe care le pot avea părtile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral, inclusiv orice penalităti impuse de contract în astfel de cazuri;

d) informatii despre situatiile în care valoarea de răscumpărare a politei este 0.

(2) În cazul contractelor de asigurare de grup, asigurătorul este obligat să transmită persoanei eligibile preluate în asigurare documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) si să elibereze acesteia certificatul de asigurare prevăzut de art. 11 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Asigurătorul îsi asuma răspunderea pentru toate politele în care nu s-a făcut evaluarea riscului potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, înainte de cuprinderea în asigurare, inclusiv în cazul asigurărilor de grup în care persoana eligibilă a fost cuprinsă în asigurare, fără evaluarea stării de sănătate.

(4) Clauzele contractuale din polita de asigurare si din certificatul de asigurare, care sunt mai restrictive decât cele din documentele prevăzute la art. 1 alin. (3), nu sunt opozabile asiguratului/contractantului asigurării/persoanei eligibile preluate în asigurare.

Art. 11. - Nerespectarea în orice mod a dispozitiilor prezentelor norme se sanctionează de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în conditiile si potrivit prevederilor art. 8 si 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 691 alin. 2 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare.


 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea si functionarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la titlul procedurii, în loc de: „... pentru contestarea unor împrejurări privind fapte penale din domeniul financiar-fiscal" se va citi: „... pentru constatarea unor împrejurări privind fapte penale din domeniul financiar-fiscal".

 

În cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.387/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 26 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la lit. A pct. 2, în loc de: „Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului si Familiei (82 de posturi)" se va citi: „Autoritatea Natională pentru Protectia Familiei si a Drepturilor Copilului (82 de posturi)".


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.