MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 901/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 901         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 23 decembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.558. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2008 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2009 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

1.582. - Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare si modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

631. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

916/3.364. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică si socială", domeniul major de interventie „Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri si promovarea unei imagini si identităti regionale" pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

917/3.362. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Mediu", domeniul major de interventie „Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protectia mediului", pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

918/3.366. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Accesibilitate", domeniul major de interventie „Dezvoltarea retelelor si serviciilor de informare si comunicatii în zona transfrontalieră", pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

919/3.367. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Accesibilitate", domeniul major de interventie „îmbunătătirea facilitătilor de transport transfrontalier terestru si fluvial", pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

920/3.368. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică si socială", domeniul major de interventie „Cooperarea people to people" pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

921/3.365. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică si socială", domeniul major de interventie „Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane - dezvoltarea în comun a aptitudinilor si a cunostintelor", pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

922/3.363. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Mediu", domeniul major de interventie „Dezvoltarea infrastructurii comune si a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale si cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situatii de urgentă", pentru proiecte finantate în cadruf celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2008 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2009 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - (1) Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2008 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2009 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 19 decembrie 2008, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Numărul mediu maxim de personal prevăzut în anexă include si numărul mediu maxim de personal prevăzut prin Hotărârea Guvernului nr. 1.033/2009 pentru suplimentarea fondurilor alocate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2008 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2009 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare.

Art. II. - Fondurile necesare majorării numărului mediu maxim de personal la Compania Natională „Romarm" - S.A. Bucuresti, în cuantum de 1.472 mii lei, se asigură din bugetul de stat aprobat pentru Ministerul Economiei pe anul 2009, din capitolul 82.01 „Industria extractivă prelucrătoare si constructii", titlul 55 „Alte transferuri", alineatul 55.01.01 „Restructurarea industriei de apărare".

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.558.

 

ANEXA

 

Numărul mediu maxim de personal pe anul 2009, pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea operatorului economic

Numărul mediu maxim de personal

1.

Compania Natională „Romarm" - S.A. Bucuresti

1.654

2.

Societatea Comercială „Avioane Craiova" - S.A.

237

3.

Societatea Comercială „Romaero" - S.A.

34

4.

Societatea Comercială „IAR" - S.A.

34

5.

Societatea Comercială „Constructii Aeronautice" - S.A.

4

6.

Societatea Comercială „Uzina Mecanică Orăstie" - S.A.

4

TOTAL:

1.967

 

NOTĂ:

Numărul mediu lunar de persoane care desfăsoară activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările si completările ulterioare, se stabileste conform Hotărârii Guvernului nr. 1.597/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, prin ordin al ministrului economiei.

Drepturile salariale aferente personalului prevăzut în prezenta anexă cuprind si indemnizatiile de concediu de odihnă, de incapacitate temporară de muncă si drepturile aferente preavizelor acordate potrivit legii.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare si modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare si modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.582.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor ce fac obiectul actualizării inventarului domeniului public al statului

 

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care s-a transmis imobilul

Persoana fizică/juridică la care s-a transmis imobilul

Caracteristicile imobilului

Valoarea contabilă

Numărul de identificare atribuit de către Ministerul Finantelor Publice

Focsani,

Str. Republicii nr. 14,

judetul Vrancea

Ministerul Administratiei si Internelor -

UM 0836

Bacău (39-87)

Ministerul Administratiei si Internelor -

UM 0965 Focsani (45-323)

Imobil 45-323

S. teren=2.442,00 m2

Nr. constructii = 3

Sc = Sd = 993,00 m2

922.667,21

108131

Slobozia,

prelungirea Ianache,

judetul Ialomita

Ministerul Administratiei si Internelor -

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al Judetului Ialomita (48-88)

Ministerul Administratiei si Internelor -

UM 0412 Fetesti

(45-358)

Imobil 45-358

Sc = Sd = 970,20 m2

Nr. constructii = 6

S. teren = 4.162,00 m2

203.646,26

102013

Drobeta-Turnu Severin,

Str. Portului nr. 2,

judetul Mehedinti

Ministerul Administratiei si Internelor -

Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Mehedinti (49-63)

Ministerul Administratiei si Internelor - UM 0524

Drobeta-Turnu Severin (45-355)

Imobil 45-355

Sc = Sd = 2.496,62 m2

Nr. constructii = 6

S. teren = 13.977,00 m2

372.670,71

106191

Sighisoara,

str. Octavian Goga nr. 11,

bl. K01, judetul Mures

Ministerul Administratiei si Internelor – Inspectoratul de Politie al Judetului Mures (26-111)

Ministerul Administratiei si Internelor -UM 0526 Târgu Mures (45-362)

Imobil 45-362

Sc = Sd = 67,78 m2

S. teren = 67,78 m2

25.313,68

113251

Cluj-Napoca,

Str. Dorobantilor nr. 23,

judetul Cluj

Ministerul Administratiei si Internelor - UM 0701 Cluj-Napoca (45-15)

Ministerul Administratiei si Internelor -UM 0827 Cluj-Napoca (45-15)

S. teren = 11.582,00 m2
Sc = 5.148,00 m2

Sd = 8.238,00 m2

Nr. constructii = 12

5.701.970,94

36548

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere referatul de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare pe anul 2009, avizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Finantelor Publice,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale*);

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prevăzute în anexele nr. 1-3**), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele nationale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Institutele nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2009.

Nr. 631.


*) Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.407/2009 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 2 decembrie 2009.

**) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

 

 

 

-mii lei-

INDICATORI

Nr. rd

Program 2009

A

0

2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

7.430

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care :

02

7.388

a) Venituri din activitatea de baza*)

03

7.308

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

04

80

c) Venituri din subventii de la bugetul de stat pentru investitii

05

 

2. VENITURI FINANCIARE

06

42

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

7.402

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

7.392

a) Bunuri si servicii

10

750

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

5.470

- cheltuieli cu salariile

12

3.880

- indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

75

- drepturile salariale ale directorului general

14

165

- contributii de asigurări sociale de stat

15

807

- contributii de asigurări de somaj

16

19

- contributii de asigurări sociale de sănătate

17

197

- contributii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

18

10

- contributii pentru concedii si indemnizatii

19

32

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

20

9

- contributii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

276

- tichete de masa

23

246

- deplasări, detasări

24

30

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

1.019

d) Cheltuieli de protocol

26

20

e) Cheltuieli de reclama si publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

1

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

32

- tichete de crese

30

0

- tichete cadou

31

10

h) Alte cheltuieli

32

100

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

10

- cheltuieli privind dobânzile

34

0

- alte cheltuieli financiare

35

10

3. Cheltuieli extraordinare

36

0

III. REZULTATUL BRUT {profit/pierdere)

37

28

IV. IMPOZITUL PE PROFIT

38

8

V. REZULTATUL NET

39

20

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

40

0


VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

41

20

a) pentru cointeresarea personalului angajat in activitatea

42

4

b) pentru finantarea dezvoltării institutului national

43

12

c) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru finantarea proiectelor

44

4

IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:

45

200

1. Surse proprii

46

200

2. Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

47

 

3. Credite bancare pentru investitii

48

 

- interne

49

 

- externe

50

 

4. Alte surse

51

 

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

52

200

1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

53

200

2. Rambursarea de rate aferente creditelor pentru investitii

54

 

- interne

55

 

- externe

56

 

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd.01)

57

7.430

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

58

7.402

3. Rezultate {+/-) (rd. 57 - rd. 58)

59

28

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

60

124

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

61

115

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoana/luna

62

2.466

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoana

63

2.638

7. Rentabilitatea (rd.59/58* 100)

64

0,38

9. Rata rentabilitătii financiare rd. 39*100/capital propriu

65

61

10. Plati restante

66

0

11 Creante de incasat

67

200


ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura Stefănesti – Arges

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

 

 

 

-mii lei-

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2009

A

0

2

1. VENITURI TOTALE, din care:

01

8.894

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

8894

a) Venituri din activitatea de bază

03

1670

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare - dezvoltare

04

7224

c) Venituri din subventii de la bugetul de stat pentru investitii

05

0

2. VENITURI FINANCIARE

06

0

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

8865

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

8845

a) Bunuri si servicii

10

5296

b) Cheltuieli de personal, din care:

II

2493

- cheltuieli cu salariile

12

1929

- indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

19

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

49

- contributii de asigurări sociale de stat

15

398

- contributii de asigurări de somaj

16

18

- contributii de asigurări sociale de sănătate

17

99

- contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

18

5

- contributii pentru concedii si indemnizatii

19

16

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

20

5

- contributii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

23

- deplasări, detasări

23

23

- tichete de masă

24

0

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

535

d) Cheltuieli de protocol

26

1

e) Cheltuieli de reclamă sî publicitate

27

20

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

g) Cheltuieli prevăzute la art. 21(3- litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

0

- tichete de crese

30

0

- tichete cadou

31

0

h) Alte cheltuieli

32

500


2. Cheltuieli financiare, din care:

33

20

- cheltuieli privind dobânzile

34

19

- alte cheltuieli financiare

35

1

3. Cheltuieli extraordinare

36

0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

37

29

IV. IMPOZIT PE PROFIT

38

8

V. REZULTATUL NET

39

21

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

40

0

VIL PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENT!

41

21

a) pentru cointeresarea personalului

42

4

b) pentru finantarea dezvoltării institutului national

43

12

c) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

44

5

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

45

12

1. Surse proprii

46

12

2. Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

47

0

3. Credite bancare pentru investitii:

48

0

- interne

49

0

- externe

50

0

4. Alte surse

51

0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

52

12

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

53

12

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

54

0

- interne

55

0

- externe

56

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale {rd. 01)

57

8894

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

58

8865

3. Rezultate {+/-) /rd. 57 - rd. 58)

59

28

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

60

99

- număr mediu de personal, de cercetare - dezvoltare

61

33

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoana/luna

62

1.582

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare -lei/persoana/luna

63

1,750

7. Rentabilitatea {rd. 59/58*100)

64

0.32

9. Rata rentabilitătii financiare Rd. 39* 100 capital propriu

65

0.17

10. Plăti restante

66

5420

11. Creante de încasat

67

1650


ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru îmbunătătiri Funciare - I.N.C.D.I.F. „ISPIF" Bucuresti

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

 

 

 

-mii lei-

INDICATORI

Nr. rd.

PROGRAM 2009

A

0

2

1. VENITURI TOTALE, din care:

01

18760

1.VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:

02

18752

a) Venituri din activitatea de baza*)

03

14720

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

04

4056

c} Venituri din subventii de la bugetul de stat pentru investitii

05

0

2. VENITURI FINANCIARE

06

8

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

18672

1. Cheltuieli de exploatare, total, din acestea:

09

18672

a) Bunuri si servicii

10

7280

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

9338

- cheltuieli cu salariile

12

6912

- indemnizatiile membrilor consiliuliu de administratie

13

59

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

80

- contributii de asigurări sociale de stat

15

1425

- contributii de asigurări de somai

16

34

-contributi de asigurări sociale de sănătate

17

360

- contributii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

18

19

-contributii pentru concedii si indemnizatii

19

58

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

20

17

- contributii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

500

- tichete de masa

23

 

- deplasări, detasări

24

 

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

280

d) Cheltuieli de protocol

26

6

e) Cheltuieli de reclama si publicitate

27

2

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art.21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

 

- tichete de cresa

30

 

- tichete cadou

31

 

h) Alte cheltuieli

32

1090

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

34

 

- alte cheltuieli financiare

35

 

3. Cheltuieli extraordinare

36

 

III. REZULTAT BRUT-(profit/pierdere)

37

88

IV. IMPOZIT PE PROFIT

38

16

V.REZULTATUL NET

39

72

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

40

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI:

41

72

a) pentru cointeresarea personalului

42

14

b) pentru finantarea dezvoltării institutului national

43

44

c) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

44

14

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

45

688

1. Surse proprii

46

688

2. Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

47

 

3. Credite bancare pentru investitii

48

 

-interne

49

 

-externe

50

 

4. Alte surse

51

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

52

 

1. Investitiijnclusiv investitii in curs la finele anului

53

 

2. Rambursări de rate aferente creditelor ptinvestitii

54

 

-interne

55

 

-externe

56

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd.01)

57

18760

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

58

18672

3. Rezultate (+/-)(rd.57-rd.5B)

59

88

4. Număr mediu de personal, total institute, din care:

60

360

-număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

61

155

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoana/luna

62

1.600

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare-Dezvoltare - lei/persoana/luna

63

2000

7. Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)

64

0.47

8. Rata rentabilitătii financiare rd. 39*100 capital propriu

65

3.73

10. Plati restante

66

906

11. Creante de incasat

67

3885


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării/Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt in suma de 1500 mii lei, incheiate pana la data de 31.12.2008, iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt in suma de......0....... mii lei.

 


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

Nr. 916 din 3 noiembrie 2009

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 3.364 din 11 decembrie 2009

 

ORDIN

pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică si socială", domeniul major de interventie „Sprijinirea cooperării transfrontaliereîn mediul de afaceri si promovarea unei imagini si identităti regionale" pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 7 si 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, ale art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 49-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională si prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013,

în temeiul art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare, si al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Prin prezentul ordin se aprobă categoriile de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică si socială", domeniul major de interventie „Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri si promovarea unei imagini si identităti regionale" pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, denumit în continuare Programul.

Art. 2. - (1) Cheltuielile efectuate în conditiile prevăzute la art. 1 sunt considerate eligibile de la data intrării în vigoare a contractului de finantare semnat între autoritatea de management si partenerul lider de proiect.

(2) Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii cu caracter general:

a) să fie în concordantă cu obiectivele si rezultatele activitătilor propuse, să fie necesară pentru a duce la bun sfârsit proiectul, să fie prevăzută în contractul de finantare si să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros;

b) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finantare încheiat de către autoritatea de management pentru aprobarea proiectului, cu respectarea art. 54 alin. (5) si art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999;

c) să fie efectiv plătită de către beneficiar sau de partenerii lui în perioada de implementare a proiectului;

d) să fie înregistrată în contabilitatea sau documentele fiscale ale beneficiarului sau ale partenerilor beneficiarului si să fie documentată de contracte si facturi sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, pe baza cărora cheltuiala să poată fi auditată si identificată;

e) să fie conformă cu prevederile legislatiei nationale.

(3) Contributia beneficiarului la realizarea proiectului trebuie să fie sub formă financiară.

(4) Regulile stabilite în prezentul ordin sunt aplicabile cheltuielilor realizate din fondurile comunitare, precum si din cofinantarea natională a proiectelor - din bugetul de stat, bugetul local, alte surse publice si private.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cheltuielile pentru pregătirea proiectelor sunt eligibile de la data aprobării programului prin Decizia Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, dacă valoarea cumulată a acestora nu depăseste 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului finantat.

Art. 3. - (1) În categoria cheltuielilor de pregătire a proiectelor sunt incluse următoarele tipuri de cheltuieli privind:

a) întâlniri între partenerii proiectului, în scopul dezvoltării proiectului;

b) achizitia de teren;

c) achizitia de clădiri;

d) consultantă, studii, asistentă tehnică si traducerea documentelor;

e) organizarea de santier, respectiv a oricăror lucrări ce au ca scop pregătirea amplasamentului pentru proiect;

f) cheltuielile cu obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor strict necesare implementării proiectului sau solicitate de autoritatea de management.

(2) Pentru activitatea prevăzută la alin. (1) lit. d) sunt eligibile următoarele cheltuieli:

a) studii de teren, inclusiv cheltuieli pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotometrice, topografice si de stabilitate pentru amplasamentul investitiei;


b) alte studii, inclusiv studii de oportunitate, în concordantă cu obiectivele proiectului supus finantării;

c) proiectare si inginerie, inclusiv studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de executie, documentatia pentru obtinerea de avize si autorizatii, documentatia privind planul de urbanism, studii de impact, studii/expertize de amplasament, inclusiv verificarea tehnică a acestor documente;

d) studiile de fezabilitate trebuie să fie elaborate/actualizate cu cel mult un an înainte de depunerea proiectului;

e) consultantă pentru pregătirea cererii de finantare si a altor documente solicitate de autoritatea de management, în măsura în care valoarea maximă cumulată a acestor cheltuieli nu depăseste 1% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului finantat, dar nu mai mult de 10.000 de euro;

f) traducerea documentelor.

(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (1) lit. e) sunt eligibile următoarele cheltuieli:

a) nivelarea terenului, închiderea căilor de comunicare sau a constructiilor, conectarea la retelele de utilităti, realizarea de căi de acces, construirea sau refacerea constructiilor existente necesare organizării de santier;

b) achizitionarea sau închirierea indicatoarelor rutiere specifice semnalizării santierului;

c) întreruperea/devierea temporară a utilitătilor, respectiv apă, canalizare, electricitate, gaz, termoficare, a retelelor sau căilor de comunicatii, respectiv cale ferată, trafic fluvial sau aerian;

d) furnizarea temporară de utilităti si servicii de salubrizare;

e) asigurarea serviciului de pază.

(4) Pentru activitatea prevăzută la alin. (1) lit. f) sunt eligibile următoarele cheltuieli:

a) certificate de urbanism, autorizatii de construire;

b) avize si autorizatii de racordare si conectare la reteaua publică de apă, sistem de canalizare, gaz, termoficare, energie electrică, retele sau căi de comunicatii;

c) acorduri si autorizatii de mediu;

d) avize PSJ;

e) alte taxe, inclusiv taxe notariale, taxe de transport, cheltuieli pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare aferente lucrărilor de organizare de santier, taxe de amplasament, taxe de eliberare a unor documente strict necesare implementării sau solicitate de autoritatea de management.

(5) Pentru activitatea prevăzută la alin. (1) lit. a) sunt eligibile următoarele cheltuieli:

a) cheltuieli de transport;

b) cheltuieli pentru cazare, în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice;

c) cheltuieli pentru traducerea în timpul întâlnirilor;

d) cheltuieli pentru diurnă, în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice;

e) servicii de catering, în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice.

(6) Cheltuielile pentru pregătirea proiectului pot fi incluse de către un beneficiar numai în prima cerere de rambursare a cheltuielilor.

(7) Cheltuielile de pregătire nu pot fi declarate ulterior de către un beneficiar ca fiind cheltuieli de implementare.

Art. 4. - (1) Cheltuielile privind investitiile în teren si constructii sunt eligibile si privesc:

a) pregătirea terenului;

b) organizarea de santier;

c) investitia de bază;

d) amenajarea si reabilitarea terenului pentru protectia mediului.

(2) Pregătirea terenului include lucrări ce au ca scop pregătirea amplasamentului pentru proiect - inclusiv toate cheltuielile efectuate la începerea lucrărilor de pregătire a amplasamentului ce constau în: demolări, demontare, dezafectare, curătarea amplasamentului, evacuarea materialelor rezultate, devierea retelelor de tevi pentru utilităti, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente, exclusiv cele aferente lucrărilor pentru investitia de bază, canalizare, devierea cursurilor de apă etc.

(3) Organizarea de santier include lucrări ce au ca scop pregătirea amplasamentului pentru proiect:

a) nivelarea terenului, închiderea căilor de comunicare sau a constructiilor, conectarea la retelele de utilităti, realizarea de căi de acces, construirea sau refacerea constructiilor existente necesare organizării de santier;

b) achizitionarea sau închirierea semnelor de circulatie;

c) întreruperea/devierea temporară a utilitătilor, respectiv apă, canalizare, electricitate, gaz, termoficare, a retelelor sau căilor de comunicatii, respectiv cale ferată, trafic fluvial sau aerian;

d) furnizare temporară de utilităti si servicii de salubrizare;

e) asigurarea serviciului de pază;

f) desfiintarea organizării de santier.

(4) Investitia de bază include:

a) cheltuieli privind constructia, extinderea, reabilitarea si modernizarea clădirilor si infrastructurii de turism, inclusiv drumuri si căi de acces la obiectul investitiei de bază, parcări, garduri, semne de circulatie, facilităti pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităti;

b) asigurare de utilităti: conectarea la reteaua de curent electric/gaze, apă si canalizare a clădirilor, termoficare, retele sau căi de comunicatii pentru investitia de bază;

c) cheltuieli cu achizitia mijloacelor fixe, respectiv bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe si sunt strict necesare implementării proiectului.

(5) Amenajarea si reabilitarea terenului pentru protectia mediului are în vedere lucrări si actiuni destinate protejării mediului, inclusiv refacerea cadrului natural după încheierea lucrărilor: plantare de copaci, refacerea zonelor verzi.

Art. 5. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contributiile salariale, suportate de angajat si angajator, pentru personalul angajat de către organizatiile partenere în proiect, cu atributii în procesul de implementare a proiectului, conform fiselor de prezentă/fiselor de post, asa cum sunt descrise în cererea de finantare.

(2) Cheltuielile de personal pentru personalul angajat de către organizatiile partenere în proiect, cu atributii în procesul de implementare a proiectului, sunt eligibile numai în măsura în care nu se externalizează exact acelasi tip de servicii, de exemplu, managementul financiar nu poate fi realizat simultan de un manager financiar si un furnizor extern de servicii.

(3) Salariile ce pot fi decontate în cadrul proiectelor sunt aferente numai personalului angajat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu fractiune de normă sau cu normă întreagă de lucru, având atributii în procesul de implementare a proiectului, si nu pot depăsi nivelul salarial practicat în organizatia respectivă, în conditii similare.

(4) Pentru personalul care este implicat partial în implementarea proiectului se vor deconta doar cheltuielile efectuate pentru timpul efectiv lucrat în cadrul proiectului conform fiselor de prezentă/fiselor de post/rapoartelor de activitate.

(5) Cheltuielile salariale, inclusiv contributiile salariale suportate de către angajat si angajator, nu sunt eligibile în cazul


functionarilor publici care derulează activităti în implementarea proiectului conform legislatiei în vigoare.

(6) Timpul de muncă alocat proiectului nu poate depăsi durata normală de lucru, conform prevederilor legislatiei în vigoare.

Art. 6. - (1) Cheltuielile efectuate de personalul cu atributii în implementarea proiectelor, cu ocazia deplasărilor, pentru transport, cazare, diurnă sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea acestora pentru derularea implementării proiectului si sunt în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice.

(2) Cheltuielile cu deplasarea de tipul cheltuielilor de transport, cazare si diurnă în România si Bulgaria sunt eligibile si pentru expertii solicitati de beneficiari în contextul implementării activitătilor de bază din proiect, dacă se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului si dacă se respectă legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice.

Art. 7. - Categoriile de cheltuieli eligibile pentru prestarea de servicii necesare implementării proiectelor sunt următoarele:

a) studii de teren, inclusiv cheltuieli pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotometrice, topografice si de stabilitate pentru locul de investitie;

b) alte studii, în concordantă cu obiectivele proiectului supus finantării;

c) proiectare si inginerie, inclusiv studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de executie, documentatia pentru obtinerea de avize si autorizatii, documentatia privind planul de urbanism, studii de impact, studii/expertiză de amplasament, inclusiv verificarea tehnică a acestor documente;

d) consultantă financiară, contabilă, juridică, cheltuielile pentru expertiza tehnică, managementul proiectului, precum si consultanta în scopul elaborării documentatiei de atribuire si/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice, doar dacă sunt direct legate de proiectul finantat si sunt necesare pentru implementarea acestuia;

e) supravegherea executiei lucrărilor de către inspectorii de constructii, până la limita a 10% din contractul lucrărilor;

f) achizitionarea serviciilor de audit independent necesare implementării, pentru proiectele pentru care finantările nerambursabile sunt mai mari de 500.000 euro, fără a depăsi 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile;

g) traducere si interpretare;

h) organizare de evenimente, reuniuni, conferinte, întâlniri de lucru, sesiuni de instruire;

i) achizitia de servicii informatice si de comunicatii, actualizarea si dezvoltarea aplicatiilor informatice;

j) informare si publicitate, panouri publicitare, postere, brosuri, pliante, reclame media, materiale promotionale, conferinte de presă, conform Manualului de identitate vizuală a Programului si prevederilor acordului de parteneriat încheiat între partenerul lider de proiect si ceilalti parteneri si între partenerul lider de proiect si autoritatea de management;

k) cheltuieli de administratie, care reprezintă costuri directe pentru proiect, în scopul derulării unei activităti de bază a proiectului, în concordantă cu obiectivul acestuia, respectiv cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului, plata utilitătilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază, telefon, fax, servicii postale, curierat rapid si internet, consumabile si rechizite; cheltuielile efectuate pentru achizitionarea materialelor si serviciilor de întretinere a sediului, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, doar când respectivele cheltuieli sunt subiect al unui contract/unei facturi sau al altor documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, încheiate special pentru proiect.

Art. 8. - (1) Sunt eligibile cheltuielile cu achizitia/închirierea de echipamente în scopul realizării activitătilor de bază ale proiectului si justificate prin prisma obiectivelor proiectului.

(2) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achizitia de active necorporale strict necesare implementării proiectului se includ cheltuielile pentru achizitia de aplicatii informatice, brevete, licente, software.

(3) Toate echipamentele trebuie să îndeplinească conditiile cerute prin proiect si trebuie să fie în conformitate cu principiul eficientei economice.

Art. 9. - (1) Cheltuielile generale de administratie reprezintă cheltuielile efectuate pentru functionarea de ansamblu a beneficiarului si care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităti din cadrul proiectului, în întelesul art. 56 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006; în categoria cheltuielilor generale de administratie se includ cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului, plata utilitătilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază, telefon, fax, servicii postale, curierat rapid si internet, consumabile si rechizite, cheltuielile efectuate pentru achizitionarea materialelor si serviciilor de întretinere a sediului, doar când respectivele cheltuieli nu sunt cheltuieli directe pentru proiect.

(2) Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile dacă sunt îndeplinite anumite conditii:

a) valoarea totală a acestor cheltuieli nu poate depăsi 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

b) respectă metoda de calcul pro-rata pentru determinarea cheltuielilor de administratie direct generate de proiect, conform anexei la contractele de finantare.

Art. 10. - (1) Sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

a) comisioanele bancare pentru tranzactiile financiare transnationale;

b) cheltuielile cu comisioanele bancare la deschiderea si administrarea conturilor separate necesare pe perioada implementării proiectului;

c) taxele notariale strict necesare pentru depunerea cererii de finantare si implementarea proiectului;

d) taxele de participare la diverse evenimente, respectiv sesiuni de pregătire, conferinte, seminarii, cu conditia ca evenimentele respective să fie strict necesare implementării proiectului;

e) taxele de transport (taxa de drum, taxa de bac, taxa de pod), cu conditia ca acestea să fie strict necesare implementării proiectului;

f) alte taxe specifice strict necesare pentru depunerea cererii de finantare si implementarea proiectului, inclusiv certificate de urbanism, autorizatii de construire, avize si autorizatii de racordare si conectare la reteaua publică de apă, sistem de canalizare, gaz, termoficare, autorizatii de mediu, avize PSI;

g) TVA aferentă cheltuielilor eligibile, care este eligibilă dacă: (i) nu este recuperabilă prin orice alte mijloace; (ii) este stabilit faptul că este suportată de beneficiarul final; si (iii) este identificată clar în pro-punerea de proiect.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. g), nu este eligibilă TVA aferentă cheltuielilor generale de administratie, calculate pe bază de pro-rata, pentru acei beneficiari care desfăsoară atât operatiuni cu drept de deducere, cât si operatiuni fără drept de deducere.

(3) Valoarea totală a acestor cheltuielilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) nu poate depăsi 3% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Art. 11. - (1) Orice venit neestimabil generat de un proiect finantat din Program trebuie să fie dedus din totalul costurilor directe eligibile declarate pentru proiectul respectiv.

(2) În cazul proiectelor generatoare de venituri, cheltuielile eligibile se calculează de autoritatea de management în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006.


(3) În cazul proiectelor generatoare de venituri, pentru care cheltuielile eligibile nu au putut fi calculate, conform prevederilor alin. (1), beneficiarul are obligatia rambursării sumelor deduse sau returnate bugetului Uniunii Europene de către Autoritatea de certificare si plată, conform prevederilor art. 55 pct. 3 si 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006.

Art. 12. - Prezentul ordin se aplică si proiectelor strategice din cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică si socială",

domeniul major de interventie „Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri si promovarea unei imagini si identităti regionale", cu exceptia proiectului strategic finantat în cadrul primului apel pentru proiecte strategice.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Pogea

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

Nr. 917 din 3 noiembrie 2009

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 3.362 din 11 decembrie 2009

 

ORDIN

privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Mediu", domeniul major de interventie „Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protectia mediului", pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 7 si 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, ale art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 49-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională si prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013,

în temeiul art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare, si al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Prin prezentul ordin se aprobă categoriile de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Mediu", domeniul major de interventie „Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protectia mediului", pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, denumit în continuare Programul.

Art. 2. - (1) Cheltuielile efectuate în conditiile prevăzute la art. 1 sunt considerate eligibile de la data intrării în vigoare a contractului-cadru de finantare semnat între autoritatea de management si partenerul lider de proiect.

(2) Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii cu caracter general:

a) să fie în concordantă cu obiectivele si rezultatele activitătilor propuse, să fie necesară pentru a duce la bun sfârsit proiectul, să fie prevăzută în contractul de finantare si să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros;

b) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finantare încheiat de către autoritatea de management pentru aprobarea proiectului, cu respectarea art. 54 alin. (5) si a art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si

Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999;

c) să fie efectiv plătită de către beneficiar sau de partenerii lui în perioada de implementare a proiectului;

d) să fie înregistrată în contabilitatea sau în documentele fiscale ale beneficiarului sau ale partenerilor beneficiarului si să fie documentată de contracte si facturi sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, pe baza cărora cheltuiala să poată fi auditată si identificată;

e) să fie conformă cu prevederile legislatiei nationale.

(3) Contributia beneficiarului la realizarea proiectului trebuie să fie sub formă financiară.

(4) Regulile stabilite în prezentul ordin sunt aplicabile cheltuielilor realizate din fonduri comunitare, precum si din cofinantarea natională a proiectelor - din bugetul de stat, bugetul local, alte surse publice si private.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cheltuielile pentru pregătirea proiectelor sunt eligibile de la data aprobării Programului prin Decizia Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, dacă valoarea cumulată a acestora nu depăseste 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului finantat.


Art. 3. - (1) În categoria cheltuielilor de pregătire a proiectelor sunt incluse următoarele tipuri de cheltuieli privind:

a) întâlniri între partenerii proiectului, în scopul dezvoltării proiectului;

b) achizitia de teren;

c) achizitia de clădiri;

d) consultantă, studii, asistentă tehnică si traducerea documentelor;

e) organizare de santier, respectiv orice lucrări ce au ca scop pregătirea amplasamentului pentru proiect;

f) cheltuielile cu obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor strict necesare implementării proiectului sau solicitate de autoritatea de management.

(2) Pentru activitatea prevăzută la alin. (1) lit. a) sunt eligibile următoarele cheltuieli:

a) cheltuieli de transport;

b) cheltuieli pentru cazare, în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice;

c) cheltuieli pentru traducerea în timpul întâlnirilor;

d) cheltuieli pentru diurnă, în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice;

e) servicii de catering, în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice.

(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (1) lit. d) sunt eligibile următoarele cheltuieli privind:

a) studii de teren, inclusiv cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotometrice, topografice si de stabilitate pentru amplasamentul de investitie;

b) alte studii, inclusiv studii de oportunitate, în concordantă cu obiectivele proiectului supus finantării;

c) proiectare si inginerie, inclusiv studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de executie, documentatie pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor, documentatie de planificare urbană, studii de impact, studii/expertiză de amplasament, inclusiv verificarea tehnică a acestor documente;

d) studiile de fezabilitate trebuie să fie elaborate/actualizate cu cel mult un an înainte de depunerea proiectelor;

e) consultanta pentru pregătirea cererii de finantare si a altor documente solicitate de autoritatea de management, în măsura în care valoarea maximă cumulată a acestor cheltuieli nu depăseste 1% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului finantat, dar nu mai mult de 10.000 euro;

f) traducerea documentelor.

(4) Pentru activitatea prevăzută la alin. (1) lit. e) sunt eligibile următoarele cheltuieli:

a) nivelarea terenului, desfiintarea constructiilor, drumurilor si utilitătilor, dacă este necesar, conectarea la retelele de utilităti, realizarea căilor de acces, construirea sau refacerea constructiilor existente necesare organizării de santier;

b) întreruperea/devierea temporară a utilitătilor, respectiv apă, canalizare, electricitate, gaz, termoficare, a retelelor sau căilor de comunicatii, respectiv cale ferată, trafic fluvial sau aerian;

c) achizitionarea sau închirierea indicatoarelor rutiere specifice semnalizării santierului;

d) furnizarea temporară de utilităti si servicii de salubrizare;

e) asigurarea serviciului de pază.

(5) Pentru activitatea prevăzută la alin. (1) lit. f) sunt eligibile următoarele cheltuieli:

a) certificate de urbanism, autorizatii de construire;

b) avize si autorizatii de racordare si conectare la reteaua publică de apă, sistem de canalizare, gaz, termoficare, energie electrică, retele sau căi de comunicatii;

c) acorduri si autorizatii de mediu;

d) avize PSJ;

e) alte taxe, inclusiv taxe notariale, taxe de transport, cheltuieli pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare aferente lucrărilor de organizare de santier, taxe de amplasament, taxe de eliberare a unor documente strict necesare implementării sau solicitate de autoritatea de management.

(6) Cheltuielile pentru pregătirea proiectului pot fi incluse de către un beneficiar numai în prima cerere de rambursare a cheltuielilor.

(7) Cheltuielile de pregătire nu pot fi declarate ulterior de către un beneficiar ca fiind cheltuieli de implementare.

Art. 4. - (1) Cheltuielile privind investitiile în teren si constructii sunt eligibile si includ:

a) pregătirea terenului;

b) organizare de santier;

c) investitia de bază;

d) amenajarea si reabilitarea terenului pentru protectia mediului.

(2) Pregătirea terenului include lucrări ce au ca scop pregătirea amplasamentului pentru proiect - inclusiv toate cheltuielile efectuate la începerea lucrărilor de pregătire a amplasamentului ce constau în demolări, demontare, dezafectare, curătarea amplasamentului, evacuarea materialelor rezultate, devierea retelelor de tevi pentru utilităti, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente, exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investitia de bază, canalizare, dragare, devierea cursurilor de apă etc.

(3) Organizare de santier include lucrări care au ca scop pregătirea amplasamentului pentru proiect:

a) nivelarea terenului, desfiintarea constructiilor, drumurilor si utilitătilor, dacă este necesar, conectarea la retelele de utilităti, realizarea căilor de acces, construirea sau refacerea constructiilor existente necesare organizării de santier;

b) întreruperea/devierea temporară a utilitătilor, respectiv apă, canalizare, electricitate, gaz, termoficare, a retelelor sau căilor de comunicatii, respectiv cale ferată, trafic fluvial ori aerian;

c) achizitionarea sau închirierea indicatoarelor rutiere specifice semnalizării santierului;

d) furnizarea temporară de utilităti si servicii de salubrizare;

e) asigurarea serviciului de pază;

f) desfiintarea organizării de santier.

(4) Investitia de bază are în vedere următoarele tipuri de cheltuieli:

a) costuri de constructie: inclusiv constructie, reabilitare si modernizare a clădirilor, infrastructură a ariilor naturale protejate, inclusiv constructia observatoarelor, centrelor de vizitare si informare, locurilor pentru vizitare, drumuri si căi de acces la clădiri, parcări, garduri, semne de circulatie sau alte cheltuieli de aceeasi natură;

b) cheltuieli privind împădurirea/reîmpădurirea, având ca scop îmbunătătirea stării mediului natural;

c) asigurare de utilităti, conectarea la reteaua de curent electric/gaze, apă si canalizare a clădirilor, termoficare, retele sau căi de comunicatii;

d) cheltuieli cu achizitia mijloacelor fixe, respectiv bunuri care, conform legii, intră în componenta mijloacelor fixe si sunt strict necesare implementării proiectului.

(5) Amenajarea si reabilitarea terenului pentru protectia mediului cuprind lucrări si actiuni destinate protejării mediului, inclusiv refacerea cadrului natural după încheierea lucrărilor: plantare de copaci, refacerea zonelor verzi.

Art. 5. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contributiile salariale, suportate de angajat si angajator, pentru personalul angajat de către organizatiile partenere în proiect, cu atributii în procesul de implementare a proiectului, conform fiselor de prezentă/fiselor de post, asa cum sunt descrise în cererea de finantare.

(2) Cheltuielile de personal pentru personalul angajat de către organizatiile partenere în proiect, cu atributii în procesul de implementare a proiectului, sunt eligibile numai în măsura în care nu se externalizează exact acelasi tip de servicii; de exemplu, managementul financiar nu poate fi realizat simultan de un manager financiar si un furnizor extern de servicii.

(3) Salariile ce pot fi decontate în cadrul proiectelor sunt aferente numai personalului angajat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu fractiune de normă sau cu normă întreagă de lucru, având atributii în procesul de implementare a proiectului, si nu pot depăsi nivelul salarial practicat în organizatia respectivă, în conditii similare.

(4) Pentru personalul care este implicat partial în implementarea proiectului se vor deconta doar cheltuielile efectuate pentru timpul efectiv lucrat în cadrul proiectului, conform fiselor de prezentă/fiselor de post/rapoartelor de activitate.

(5) Cheltuielile salariale, inclusiv contributiile salariale suportate de către angajat si angajator, nu sunt eligibile în cazul functionarilor publici care derulează activităti în implementarea proiectului conform legislatiei în vigoare.

(6) Timpul de muncă alocat proiectului nu poate depăsi durata normală de lucru, conform prevederilor legislatiei în vigoare.

Art. 6. - (1) Cheltuielile efectuate de personalul cu atributii în implementarea proiectelor, cu ocazia deplasărilor, pentru transport, cazare, diurnă sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea acestora pentru derularea implementării proiectului si sunt în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice.

(2) Cheltuielile cu deplasarea de tipul cheltuielilor de transport, cazare si diurnă în România si Bulgaria sunt eligibile si pentru expertii solicitati de beneficiari în contextul implementării activitătilor de bază din proiect, dacă se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului si dacă se respectă legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice.

Art. 7. - Categoriile de cheltuieli eligibile pentru prestarea de servicii necesare implementării proiectelor sunt următoarele:

a) studii de teren, inclusiv cheltuieli pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotometrice, topografice si de stabilitate pentru locul de investitie;

b) alte studii, incluzând studii de oportunitate;

c) proiectare si inginerie - studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de executie, documentatia pentru obtinerea de avize si autorizatii, documentatie pentru planificare urbană, studii de impact, studii-expertiză de amplasament, inclusiv verificarea tehnică a acestor documente; pentru lucrările de interventii la constructii existente sau pentru continuarea lucrărilor la obiective începute si neterminate se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnică, cu conditia ca aceste clădiri sau obiective să facă parte integrantă si inseparabilă din rezultatul proiectului;

d) consultantă financiară, contabilă, fiscală si juridică, cheltuielile pentru expertiza tehnică, cele legate de managementul proiectului, precum si consultanta în scopul elaborării documentatiei de atribuire si/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice doar dacă sunt direct legate de proiectul finantat si sunt necesare pentru implementarea acestuia;

e) pregătirea documentatiei de atribuire si pentru managementul derulării procedurilor de achizitii publice, conform legislatiei în vigoare;

f) expertiza tehnică oferită de către proiectant pe perioada de executie a lucrărilor, în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectantului;

g) supravegherea executiei lucrărilor de către inspectorii de constructii, până la limita a 10% din contractul lucrărilor;

h) achizitionarea serviciilor de audit independent necesare implementării, pentru proiectele pentru care finantările nerambursabile sunt mai mari de 500.000 euro, fără a depăsi 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile;

i) traducere si interpretare;

j) organizare de evenimente, reuniuni, conferinte, întâlniri de lucru, sesiuni de instruire;

k) achizitia de servicii informatice si de comunicatii, actualizarea si dezvoltarea aplicatiilor informatice;

l) informare si publicitate - panouri publicitare, postere, brosuri, pliante, reclame media, materiale promotionale, conferinte de presă, conform Manualului de identitate vizuală a Programului si prevederilor acordului de parteneriat încheiat între partenerul lider de proiect si ceilalti parteneri si între partenerul lider de proiect si autoritatea de management;

m) cheltuieli de administratie, care reprezintă costuri directe pentru proiect, în scopul derulării unei activităti de bază a proiectului, în concordantă cu obiectivul acestuia, respectiv cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului, plata utilitătilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază; telefon, fax, servicii postale, curierat rapid si internet, consumabile si rechizite; cheltuielile efectuate pentru achizitionarea materialelor si serviciilor de întretinere a sediului, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, doar când respectivele cheltuieli sunt obiect al unui/unei contract/facturi sau al altor documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, încheiate special pentru proiect.

Art. 8. - (1) Sunt eligibile cheltuielile cu achizitia/închirierea de echipamente în scopul realizării activitătilor de bază ale proiectului si justificate prin prisma obiectivelor proiectului.

(2) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achizitia de active necorporale strict necesare implementării proiectului se includ cheltuielile pentru achizitia de aplicatii informatice, brevete, licente, software.

(3) Toate echipamentele trebuie să îndeplinească conditiile cerute prin proiect si trebuie să fie în conformitate cu principiul eficientei economice.

Art. 9. - (1) Cheltuielile generale de administratie reprezintă cheltuielile efectuate pentru functionarea de ansamblu a beneficiarului si care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităti din cadrul proiectului, în întelesul art. 56 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006; în categoria cheltuielilor generale de administratie se includ cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului, plata utilitătilor - energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază; telefon, fax, servicii postale, curierat rapid si internet, consumabile si rechizite; cheltuielile efectuate pentru achizitionarea materialelor si serviciilor de întretinere a sediului, doar când respectivele cheltuieli nu sunt cheltuieli directe pentru proiect.

(2) Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile dacă sunt îndeplinite anumite conditii:

a) valoarea totală a acestor cheltuieli nu poate depăsi 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

b) respectă metoda de calcul pro-rata pentru determinarea cheltuielilor de administratie direct generate de proiect, conform anexei la contractele de finantare.

Art. 10. - (1) Sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

a) comisioanele bancare pentru tranzactiile financiare transnationale;


b) comisioanele bancare la deschiderea si administrarea conturilor separate, necesare pe perioada implementării proiectului;

c) taxele notariale strict necesare pentru depunerea cererii de finantare si implementarea proiectului;

d) taxele de participare la diverse evenimente, respectiv sesiuni de pregătire, conferinte, seminare, cu conditia ca evenimentele respective să fie strict necesare implementării proiectului;

e) taxele de transport, respectiv taxa de drum, taxa de bac, taxa de pod, sunt eligibile cu conditia ca acestea să fie strict necesare implementării proiectului;

f) alte taxe specifice, strict necesare pentru depunerea cererii de finantare si implementarea proiectului, inclusiv certificate de urbanism, autorizatii de construire, avize si autorizatii de racordare si conectare la reteaua publică de apă, sistem de canalizare, gaz, termoficare, autorizatii de mediu, avize PSI;

g) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

(2) TVA aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă dacă îndeplineste următoarele conditii:

a) nu este recuperabilă prin orice alte mijloace;

b) este stabilit faptul că este suportată de beneficiarul final;

c) este identificată clar în propunerea de proiect.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. g), nu este eligibilă TVA aferentă cheltuielilor generale de administratie,

calculate pe bază de pro-rata, pentru acei beneficiari care desfăsoară atât operatiuni cu drept de deducere, cât si operatiuni fără drept de deducere.

(4) Valoarea totală a cheltuielilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) nu poate depăsi 3% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Art. 11. - (1) Orice venit neestimabil generat de un proiect finantat din Program trebuie să fie dedus din totalul costurilor directe eligibile declarate pentru proiectul respectiv.

(2) În cazul proiectelor generatoare de venituri, cheltuielile eligibile se calculează de autoritatea de management în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006.

(3) În cazul proiectelor generatoare de venituri pentru care cheltuielile eligibile nu au putut fi calculate, conform prevederilor alin. (1), beneficiarul are obligatia rambursării sumelor deduse sau returnate bugetului Uniunii Europene de către Autoritatea de certificare si plată, conform prevederilor art. 55 pct. 3 si 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006.

Art. 12. - Prezentul ordin se aplică si proiectelor strategice din cadrul axei prioritare „Mediu", domeniul major de interventie „Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protectia mediului".

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Pogea

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

Nr. 918 din 3 noiembrie 2009

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 3.366 din 11 decembrie 2009

 

ORDIN

privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Accesibilitate", domeniul major de interventie „Dezvoltarea retelelor si serviciilor de informare si comunicatii în zona transfrontalieră", pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 7 si 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, ale art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 49-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională si prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013,

în temeiul art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare, si al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Prin prezentul ordin se aprobă categoriile de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Accesibilitate," domeniul major de interventie „Dezvoltarea retelelor si a serviciilor de informare si comunicatii în zona transfrontalieră", pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, denumit în continuare Programul.

Art. 2. - (1) Cheltuielile efectuate în conditiile prevăzute la art. 1 sunt considerate eligibile de la data intrării în vigoare a contractului-cadru de finantare semnat între autoritatea de management si partenerul lider de proiect.


(2) Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii cu caracter general:

a) să fie în concordantă cu obiectivele si rezultatele activitătilor propuse, să fie necesară pentru a duce la bun sfârsit proiectul, să fie prevăzută în contractul de finantare si să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros;

b) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finantare încheiat de către autoritatea de management pentru aprobarea proiectului, cu respectarea art. 54 alin. (5) si a art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999;

c) să fie efectiv plătită de către beneficiar sau de partenerii lui în perioada de implementare a proiectului;

d) să fie înregistrată în contabilitatea sau în documentele fiscale ale beneficiarului sau ale partenerilor beneficiarului si să fie documentată de contracte si facturi sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, pe baza cărora cheltuiala să poată fi auditată si identificată;

e) să fie conformă cu prevederile legislatiei nationale în vigoare.

(3) Contributia beneficiarului la realizarea proiectului trebuie să fie sub formă financiară.

(4) Regulile stabilite în prezentul ordin sunt aplicabile cheltuielilor realizate din fondurile comunitare, precum si din cofinantarea natională a proiectelor - din bugetul de stat, bugetul local, alte surse publice si private.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cheltuielile pentru pregătirea proiectelor sunt eligibile de la data aprobării Programului prin Decizia Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, dacă valoarea cumulată a acestora nu depăseste 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului finantat.

Art. 3. - (1) În categoria cheltuielilor de pregătire a proiectelor sunt incluse următoarele tipuri de cheltuieli privind:

a) întâlniri între partenerii proiectului, în scopul dezvoltării proiectului;

b) achizitia de clădiri;

c) consultantă, studii, asistentă tehnică si traducerea documentelor;

d) organizarea de santier, respectiv orice lucrări ce au ca scop pregătirea amplasamentului pentru proiect;

e) cheltuielile cu obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor strict necesare implementării proiectului sau solicitate de autoritatea de management.

(2) Pentru activitatea prevăzută la alin. (1) lit. a) sunt eligibile următoarele cheltuieli:

a) cheltuieli de transport;

b) cheltuieli pentru cazare, în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice;

c) cheltuieli pentru traducerea în timpul întâlnirilor;

d) cheltuieli pentru diurnă, în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice;

e) servicii de catering, în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice.

(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (1) lit. c) sunt eligibile următoarele cheltuieli privind:

a) alte studii, inclusiv studii de oportunitate în concordantă cu obiectivele proiectului supus finantării;

b) proiectare si inginerie, inclusiv studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de executie, documentatia pentru

obtinerea de avize si autorizatii, documentatia privind planul de urbanism, studii de impact, studii/expertize de amplasament, inclusiv verificarea tehnică a acestor documente;

c) studiile de fezabilitate trebuie să fie elaborate/actualizate cu cel mult un an înainte de depunerea proiectului;

d) consultanta pentru pregătirea cererii de finantare si a altor documente solicitate de autoritatea de management, în măsura în care valoarea maximă cumulată a acestor cheltuieli nu depăseste 1% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului finantat, dar nu mai mult de 10.000 euro;

e) traducerea documentelor.

(4) Pentru activitatea prevăzută la alin. (1) lit. d) sunt eligibile următoarele cheltuieli privind:

a) închiderea căilor de comunicare sau a constructiilor, conectarea la retelele de utilităti, realizarea de căi de acces, construirea sau refacerea constructiilor existente necesare organizării de santier;

b) achizitionarea sau închirierea indicatoarelor rutiere specifice semnalizării santierului;

c) întreruperea/devierea temporară a utilitătilor, respectiv apă, canalizare, electricitate, gaz, termoficare a retelelor sau căilor de comunicatii, respectiv cale ferată, trafic fluvial ori aerian;

d) furnizarea temporară de utilităti si servicii de salubrizare;

e) asigurarea serviciului de pază.

(5) Pentru activitatea prevăzută la alin. (1) lit. e) sunt eligibile următoarele cheltuieli privind:

a) certificate de urbanism, autorizatii de construire;

b) avize si autorizatii de racordare si conectare la reteaua publică de apă, sistem de canalizare, gaz, termoficare, energie electrică, retele sau căi de comunicatii;

c) acorduri si autorizatii de mediu;

d) avize PSJ;

e) alte taxe, inclusiv taxe notariale, taxe de transport, cheltuieli pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare aferente lucrărilor de organizare de santier, taxe de amplasament, taxe de eliberare a unor documente strict necesare implementării sau solicitate de autoritatea de management.

(6) Cheltuielile de pregătire nu pot fi declarate ulterior de către un beneficiar ca fiind cheltuieli de implementare.

(7) Cheltuielile pentru pregătirea proiectului pot fi incluse de către un beneficiar numai în prima cerere de rambursare a cheltuielilor.

Art. 4. - (1) Cheltuielile privind investitiile în teren si constructii sunt eligibile si cuprind:

a) organizarea de santier, respectiv orice lucrări ce au ca scop pregătirea amplasamentului pentru proiect;

b) investitia de bază;

c) amenajarea si reabilitarea terenului pentru protectia mediului - lucrări si actiuni destinate protejării mediului, inclusiv refacerea cadrului natural după încheierea lucrărilor: plantare de copaci, refacerea zonelor verzi.

(2) Pentru activitătile prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt eligibile cheltuieli pentru:

a) nivelarea terenului, inclusiv toate cheltuielile efectuate la începerea lucrărilor, închiderea căilor de comunicare sau a constructiilor, demontare, curătarea amplasamentului, evacuarea materialelor rezultate, conectarea la retelele de utilităti, realizarea de căi de acces, construirea sau refacerea constructiilor existente necesare organizării de santier;

b) achizitionarea sau închirierea semnelor de circulatie;

c) întreruperea/devierea temporară a utilitătilor, respectiv apă, canalizare, electricitate, gaz, termoficare a retelelor sau căilor de comunicatii, respectiv cale ferată, trafic fluvial ori aerian;

d) furnizare temporară de utilităti si servicii de salubrizare;


e) asigurarea serviciului de pază;

f) desfiintarea organizării de santier.

(3) Pentru activitătile prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt eligibile cheltuieli pentru:

a) costuri de constructie, inclusiv reabilitarea sau modernizarea clădirilor pentru integrarea infrastructurii ITC cu impact transfrontalier, constructia, reabilitarea si modernizarea retelelor si conexiunilor ITC, respectiv retele de fibră optică, antene satelit si tehnologie digitală etc, facilităti pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităti;

b) asigurare de utilităti - conectarea la reteaua de curent electric/gaze, apă si canalizare a clădirilor, termoficare, retele sau căi de comunicatii pentru investitia de bază;

c) cheltuieli cu achizitia mijloacelor fixe, respectiv bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe si sunt strict necesare implementării proiectului.

Art. 5. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contributiile salariale, suportate de angajat si angajator, pentru personalul angajat de către organizatiile partenere în proiect, cu atributii în procesul de implementare a proiectului, conform fiselor de prezentă/fiselor de post, asa cum sunt descrise în cererea de finantare.

(2) Cheltuielile de personal pentru personalul angajat de către organizatiile partenere în proiect, cu atributii în procesul de implementare a proiectului, sunt eligibile numai în măsura în care nu se externalizează exact acelasi tip de servicii; de exemplu, managementul financiar nu poate fi realizat simultan de un manager financiar si un furnizor extern de servicii.

(3) Salariile ce pot fi decontate în cadrul proiectelor sunt aferente numai personalului angajat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu fractiune de normă sau cu normă întreagă de lucru, având atributii în procesul de implementare a proiectului, si nu pot depăsi nivelul salarial practicat în organizatia respectivă.

(4) Pentru personalul care este implicat partial în implementarea proiectului se vor deconta doar cheltuielile efectuate pentru timpul efectiv lucrat în cadrul proiectului, conform fiselor de prezentă/fiselor de post/rapoartelor de activitate.

(5) Cheltuielile salariale, inclusiv contributiile salariale suportate de către angajat si angajator, nu sunt eligibile în cazul functionarilor publici care derulează activităti în implementarea proiectului conform legislatiei în vigoare.

(6) Timpul de muncă alocat proiectului nu poate depăsi durata normală de lucru, conform prevederilor legislatiei în vigoare.

Art. 6. - (1) Cheltuielile efectuate de personalul cu atributii în implementarea proiectelor, cu ocazia deplasărilor, pentru transport, cazare, diurnă sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea acestora pentru derularea implementării proiectului si sunt în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice.

(2) Cheltuielile cu deplasarea de tipul cheltuielilor de transport, cazare si diurnă în România si Bulgaria sunt eligibile si pentru expertii solicitati de beneficiari în contextul implementării activitătilor de bază din proiect, dacă se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului si dacă se respectă legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice.

Art. 7. - Categoriile de cheltuieli eligibile pentru prestarea de servicii necesare implementării proiectelor sunt următoarele:

a) proiectare si inginerie, inclusiv studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de executie, documentatia pentru obtinerea de avize si autorizatii, studii de impact, studii/expertiză de amplasament, inclusiv verificarea tehnică a acestor documente;

b) alte studii, în concordantă cu obiectivele proiectului supus finantării;

c) consultantă financiară, contabilă, fiscală si juridică, cheltuielile pentru expertiza tehnică legate de managementul proiectului, precum si consultanta în scopul elaborării documentatiei de atribuire si/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice, doar dacă sunt direct legate de proiectul finantat si sunt necesare pentru implementarea acestuia;

d) supravegherea executiei lucrărilor de către inspectorii de constructii, până la limita a 10% din contractul lucrărilor;

e) achizitionarea serviciilor de audit independent necesare implementării, pentru proiectele pentru care finantările nerambursabile sunt mai mari de 500.000 euro, fără a depăsi 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile;

f) traducere si interpretare;

g) organizare de evenimente, reuniuni, conferinte, întâlniri de lucru, sesiuni de instruire;

h) achizitia de servicii informatice si de comunicatii, actualizarea si dezvoltarea aplicatiilor informatice;

i) informare si publicitate - panouri publicitare, postere, brosuri, pliante, reclame media, materiale promotionale, conferinte de presă, conform Manualului de identitate vizuală al Programului si prevederilor acordului de parteneriat încheiat între partenerul lider de proiect si ceilalti parteneri si între partenerul lider de proiect si autoritatea de management;

j) cheltuieli de administratie, care reprezintă costuri directe pentru proiect, respectiv cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului, plata utilitătilor - energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază; telefon, fax, servicii postale, curierat rapid si internet, consumabile si rechizite; cheltuielile efectuate pentru achizitionarea materialelor si serviciilor de întretinere a sediului, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, doar când respectivele cheltuieli sunt subiect al unui/unei contract/facturi sau al altor documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, încheiate special pentru proiect.

Art. 8. - (1) Sunt eligibile cheltuielile cu achizitia/închirierea de echipamente în scopul realizării activitătilor de bază ale proiectului si justificate prin prisma obiectivelor proiectului.

(2) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achizitia de active necorporale strict necesare implementării proiectului se includ cheltuielile pentru achizitia de aplicatii informatice, brevete, licente, software.

(3) Toate echipamentele trebuie să îndeplinească conditiile cerute prin proiect si trebuie să fie în conformitate cu principiul eficientei economice.

Art. 9. - (1) Cheltuielile generale de administratie reprezintă cheltuielile efectuate pentru functionarea de ansamblu a beneficiarului si care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităti din cadrul proiectului, în întelesul art. 56 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006; în categoria cheltuielilor generale de administratie se includ cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului, plata utilitătilor - energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază; telefon, fax, servicii postale, curierat rapid si internet, consumabile si rechizite; cheltuielile efectuate pentru achizitionarea materialelor si serviciilor de întretinere a sediului, doar când respectivele cheltuieli nu sunt subiect al unui contract încheiat special pentru proiect.

(2) Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile dacă sunt îndeplinite anumite conditii:

a) valoarea totală a acestor cheltuieli nu poate depăsi 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

b) respectă metoda de calcul pro-rata pentru determinarea cheltuielilor de administratie direct generate de proiect, conform anexei la contractele de finantare.


Art. 10. - (1) Sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

a) comisioanele bancare pentru tranzactiile financiare transnationale;

b) cheltuielile cu comisioanele bancare la deschiderea si administrarea conturilor separate, necesare pe perioada implementării proiectului;

c) taxele notariale strict necesare pentru depunerea cererii de finantare si implementarea proiectului;

d) taxele de participare la diverse evenimente, respectiv sesiuni de pregătire, conferinte, seminare, sunt eligibile, cu conditia ca evenimentele respective să fie strict necesare implementării proiectului;

e) taxele de transport, respectiv taxa de drum, taxa de bac, taxa de pod, sunt eligibile cu conditia ca acestea să fie strict necesare implementării proiectului;

f) alte taxe specifice, strict necesare pentru depunerea cererii de finantare si implementarea proiectului sunt eligibile, inclusiv certificate de urbanism, autorizatii de construire, avize si autorizatii de racordare si conectare la reteaua publică de apă, sistem de canalizare, gaz, termoficare, autorizatii de mediu, avize PSI;

g) TVA aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă dacă: (i) nu este recuperabilă prin orice alte mijloace; (ii) este stabilit faptul că este suportată de beneficiarul final; (iii) este identificată clar în propunerea de proiect.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. g), nu este eligibilă TVA aferentă cheltuielilor generale de administratie, calculate pe bază de pro-rata, pentru acei beneficiari care desfăsoară atât operatiuni cu drept de deducere, cât si operatiuni fără drept de deducere.

(3) Valoarea totală a cheltuielilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) nu poate depăsi 3% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Art. 11. - (1) Orice venit neestimabil generat de un proiect finantat din Program trebuie să fie dedus din totalul costurilor directe eligibile declarate pentru proiectul respectiv.

(2) În cazul proiectelor generatoare de venituri, cheltuielile eligibile se calculează de autoritatea de management în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006.

(3) În cazul proiectelor generatoare de venituri pentru care cheltuielile eligibile nu au putut fi calculate, conform prevederilor alin. (1), beneficiarul are obligatia rambursării sumelor deduse sau returnate bugetului Uniunii Europene de către Autoritatea de certificare si plată, conform prevederilor art. 55 pct. 3 si 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006.

Art. 12. - Prezentul ordin se aplică si proiectelor strategice din cadrul axei prioritare „Accesibilitate", domeniul major de interventie „Dezvoltarea retelelor si a serviciilor de informare si comunicatii în zona transfrontalieră".

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Pogea

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

Nr. 919 din 3 noiembrie 2009

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 3.367 din 11 decembrie 2009

 

ORDIN

privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Accesibilitate", domeniul major de interventie „îmbunătătirea facilitătilor de transport transfrontalier terestru si fluvial", pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 7 si 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, ale art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 49-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională si prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013,

în temeiul art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare, si al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Prin prezentul ordin se aprobă categoriile de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Accesibilitate", domeniul major de interventie „îmbunătătirea facilitătilor de transport transfrontalier terestru si fluvial", pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte

pentru Programul de cooperare transfrontalieră România- Bulgaria 2007-2013, denumit în continuare Programul.

Art. 2. - (1) Cheltuielile efectuate în conditiile prevăzute la art. 1 sunt considerate eligibile de la data intrării în vigoare a contractului de finantare semnat între autoritatea de management si partenerul lider de proiect.


(2) Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să fie în concordantă cu obiectivele si rezultatele activitătilor propuse, să fie necesară pentru a duce la bun sfârsit proiectul, să fie prevăzută în contractul de finantare si să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros;

b) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finantare încheiat de către autoritatea de management pentru aprobarea proiectului, cu respectarea art. 54 alin. (5) si a art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999;

c) să fie efectiv plătită de către beneficiar sau de partenerii lui în perioada de implementare a proiectului;

d) să fie înregistrată în contabilitatea sau în documentele fiscale ale beneficiarului ori ale partenerilor beneficiarului si să fie documentată de contracte si facturi sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, pe baza cărora cheltuiala să poată fi auditată si identificată;

e) să fie conformă cu prevederile legislatiei nationale.

(3) Contributia beneficiarului la realizarea proiectului trebuie să fie sub formă financiară.

(4) Regulile stabilite în prezentul ordin sunt aplicabile cheltuielilor realizate din fondurile comunitare, precum si din cofinantarea natională a proiectelor - din bugetul de stat, bugetul local, alte surse publice si private.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cheltuielile pentru pregătirea proiectelor sunt eligibile de la data aprobării Programului prin Decizia Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, dacă valoarea cumulată a acestora nu depăseste 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului finantat.

Art. 3. - (1) În categoria cheltuielilor de pregătire a proiectelor sunt incluse următoarele tipuri de cheltuieli privind:

a) întâlniri între partenerii proiectului, în scopul dezvoltării proiectului;

b) achizitia de teren;

c) achizitia de clădiri;

d) consultantă, studii, asistentă tehnică si traducerea documentelor:

e) organizarea de santier, respectiv orice lucrări ce au ca scop pregătirea amplasamentului pentru proiect;

f) cheltuielile cu obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor strict necesare implementării proiectului sau solicitate de autoritatea de management.

(2) Pentru activitatea prevăzută la alin. (1) lit. a) sunt eligibile următoarele cheltuieli:

a) cheltuieli de transport;

b) cheltuieli pentru cazare, în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice;

c) cheltuieli pentru traducerea în timpul întâlnirilor;

d) cheltuieli pentru diurnă, în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice;

e) servicii de catering, în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice.

(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (1) lit. d) sunt eligibile următoarele cheltuieli privind:

a) studii de teren, inclusiv cheltuieli pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidro-geotehnice, fotometrice, topografice si de stabilitate pentru amplasamentul investitiei;

b) alte studii, inclusiv studii de trafic, studii de oportunitate, în concordantă cu obiectivele proiectului supus finantării;

c) proiectare si inginerie, inclusiv studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de executie, documentatia pentru obtinerea de avize si autorizatii, documentatia privind planul de urbanism, studii de impact, studii/expertize de amplasament, inclusiv verificarea tehnică a acestor documente;

d) studiile de fezabilitate trebuie să fie elaborate/actualizate cu cel mult un an înainte de depunerea proiectului;

e) consultantă pentru pregătirea cererii de finantare si a altor documente solicitate de autoritatea de management, în măsura în care valoarea maximă cumulată a acestor cheltuieli nu depăseste 1% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului finantat, dar nu mai mult de 10.000 euro;

f) traducerea documentelor.

(4) Pentru activitatea prevăzută la alin. (1) lit. e) sunt eligibile următoarele cheltuieli privind:

a) nivelarea terenului, închiderea căilor de comunicare sau a constructiilor, conectarea la retelele de utilităti, realizarea de căi de acces, construirea sau refacerea constructiilor existente, necesare organizării de santier;

b) achizitionarea sau închirierea indicatoarelor rutiere specifice semnalizării santierului;

c) întreruperea/devierea temporară a utilitătilor, respectiv apă, canalizare, electricitate, gaz, termoficare a retelelor sau căilor de comunicatii, respectiv cale ferată, trafic fluvial ori aerian;

d) furnizare temporară de utilităti si servicii de salubrizare;

e) asigurarea serviciului de pază.

(5) Pentru activitatea prevăzută la alin. (1) lit. f) sunt eligibile următoarele cheltuieli privind:

a) certificate de urbanism, autorizatii de construire;

b) avize si autorizatii de racordare si conectare la reteaua publică de apă, sistem de canalizare, gaz, termoficare, energie electrică, retele sau căi de comunicatii;

c) acorduri si autorizatii de mediu;

d) avize PSI;

e) alte taxe, inclusiv taxe notariale, taxe de transport, cheltuieli pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare aferente lucrărilor de organizare de santier, taxe de amplasament, taxe de eliberare a unor documente, strict necesare implementării sau solicitate de către autoritatea de management.

(6) Cheltuielile pentru pregătirea proiectului pot fi incluse de către un beneficiar numai în prima cerere de rambursare a cheltuielilor.


(7) Cheltuielile de pregătire nu pot fi declarate ulterior de către un beneficiar ca fiind cheltuieli de implementare.

Art. 4. - (1) Cheltuielile privind investitiile în teren si constructii sunt eligibile si au în vedere următoarele activităti:

a) pregătirea terenului;

b) organizarea de santier;

c) investitia de bază;

d) amenajarea si reabilitarea terenului pentru protectia mediului.

(2) Pregătirea terenului cuprinde orice lucrări ce au ca scop pregătirea amplasamentului pentru proiect, inclusiv toate cheltuielile efectuate la începerea lucrărilor de pregătire a amplasamentului ce constau în demolări, demontare, dezafectare, curătarea amplasamentului, evacuarea materialelor rezultate, devierea retelelor de tevi pentru utilităti, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente, exclusiv cele aferente lucrărilor pentru investitia de bază, canalizare, dragări, devieri de cursuri de apă.

(3) Organizarea de santier cuprinde orice lucrări ce au ca scop pregătirea amplasamentului pentru proiect, respectiv:

a) nivelarea terenului, închiderea căilor de comunicare sau a constructiilor, conectarea la retelele de utilităti, realizarea de căi de acces, construirea sau refacerea constructiilor existente, necesare organizării de santier;

b) achizitionarea sau închirierea semnelor de circulatie;

c) întreruperea/devierea temporară a utilitătilor, respectiv apă, canalizare, electricitate, gaz, termoficare, a retelelor sau căilor de comunicatii, respectiv cale ferată, trafic fluvial sau aerian;

d) furnizare temporară de utilităti si servicii de salubrizare;

e) asigurarea serviciului de pază;

f) desfiintarea organizării de santier.

(4) Investitia de bază este activitatea în cadrul căreia se pot deconta următoarele cheltuieli:

a) cheltuieli privind constructia, reabilitarea sau modernizarea drumurilor, segmentelor de drumuri, podurilor, punctelor de trecere cu feribotul, inclusiv drumuri de acces la obiectul investitiei de bază, parcări, împrejmuiri, semnalizatoare luminoase si indicatoare de trafic, canale pentru drenarea apelor, dragarea canalelor navigabile, platforme de stationare si îmbarcare, pasarele, diguri, facilităti pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităti;

b) cheltuieli privind extinderea, modernizarea si reabilitarea clădirilor care fac obiectul investitiei de bază;

c) asigurarea de utilităti, respectiv conectarea la reteaua de curent electric/gaze, apă si canalizare a clădirilor, termoficare, retele sau căi de comunicatii pentru investitia de bază;

d) cheltuieli cu achizitia mijloacelor fixe, respectiv bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe si sunt strict necesare implementării proiectului, inclusiv categoria mijloacelor de transport navale, respectiv nave fluviale de trecere - bacuri de trecere fluviale, pentru vehicule si călători, poduri fluviale plutitoare, pe cablu.

(5) Amenajarea si reabilitarea terenului pentru protectia mediului cuprind cheltuieli aferente lucrărilor si actiunile destinate protejării mediului, inclusiv refacerea cadrului natural după încheierea lucrărilor: plantare de copaci, refacerea zonelor verzi.

Art. 5. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contributiile salariale, suportate de angajat si

angajator, pentru personalul angajat de către organizatiile partenere în proiect, cu atributii în procesul de implementare a proiectului, conform fiselor de prezentă/fiselor de post, asa cum sunt descrise în cererea de finantare.

(2) Cheltuielile de personal pentru personalul angajat de către organizatiile partenere în proiect, cu atributii în procesul de implementare a proiectului, sunt eligibile numai în măsura în care nu se externalizează exact acelasi tip de servicii; de exemplu, managementul financiar nu poate fi realizat simultan de un manager financiar si un furnizor extern de servicii.

(3) Salariile ce pot fi decontate în cadrul proiectelor sunt aferente numai personalului angajat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu fractiune de normă sau cu normă întreagă de lucru, având atributii în procesul de implementare a proiectului, si nu pot depăsi nivelul salarial practicat în organizatia respectivă, în conditii similare.

(4) Pentru personalul care este implicat partial în implementarea proiectului se vor deconta doar cheltuielile efectuate pentru timpul efectiv lucrat în cadrul proiectului, conform fiselor de prezentă/fiselor de post/rapoartelor de activitate.

(5) Cheltuielile salariale, inclusiv contributiile salariale suportate de către angajat si angajator, nu sunt eligibile în cazul functionarilor publici care derulează activităti în implementarea proiectului conform legislatiei în vigoare.

(6) Timpul de muncă alocat proiectului nu poate depăsi durata normală de lucru, conform prevederilor legislatiei în vigoare.

Art. 6. - (1) Cheltuielile efectuate de personalul cu atributii în implementarea proiectelor, cu ocazia deplasărilor, pentru transport, cazare, diurnă sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea acestora pentru derularea implementării proiectului si sunt în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice.

(2) Cheltuielile cu deplasarea de tipul cheltuielilor de transport, cazare si diurnă în România si Bulgaria sunt eligibile si pentru expertii solicitati de beneficiari în contextul implementării activitătilor de bază din proiect, dacă se justifică efectuarea deplasărilor în scopul implementării proiectului si dacă se respectă legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice.

Art. 7. - Categoriile de cheltuieli eligibile pentru prestarea de servicii necesare implementării proiectelor sunt următoarele:

a) studii de teren, inclusiv cheltuieli pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidro-geotehnice, fotometrice, topografice si de stabilitate pentru locul de investitie;

b) alte studii, în concordantă cu obiectivele proiectului supus finantării;

c) proiectare si inginerie, inclusiv studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de executie, documentatia pentru obtinerea de avize si autorizatii, documentatia privind planul de urbanism, studii de impact, studii/expertiză de amplasament, inclusiv verificarea tehnică a acestor documente;

d) consultantă financiară, contabilă, juridică, cheltuielile pentru expertiza tehnică, managementul proiectului, precum si consultanta în scopul elaborării documentatiei de atribuire si/sau al aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice, doar dacă sunt direct legate de proiectul finantat si sunt necesare pentru implementarea acestuia;


e) supravegherea executiei lucrărilor de către inspectorii de constructii, până la limita a 10% din contractul lucrărilor;

f) achizitionarea serviciilor de audit independent necesare implementării, pentru proiectele pentru care finantările nerambursabile sunt mai mari de 500.000 euro, fără a depăsi 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile;

g) traducere si interpretare;

h) organizare de evenimente, reuniuni, conferinte, întâlniri de lucru, sesiuni de instruire;

i) achizitia de servicii informatice si de comunicatii, actualizarea si dezvoltarea aplicatiilor informatice;

j) informare si publicitate - panouri publicitare, postere, brosuri, pliante, reclame media, materiale promotionale, conferinte de presă, conform Manualului de identitate vizuală al Programului si prevederilor acordului de parteneriat încheiat între partenerul lider de proiect si ceilalti parteneri si între partenerul lider de proiect si autoritatea de management;

k) cheltuieli de administratie, care reprezintă costuri directe pentru proiect, în scopul derulării unei activităti de bază a proiectului, în concordantă cu obiectivul acestuia, respectiv cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului, plata utilitătilor - energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază; telefon, fax, servicii postale, curierat rapid si internet, consumabile si rechizite; cheltuielile efectuate pentru achizitionarea materialelor si serviciilor de întretinere a sediului, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, doar când respectivele cheltuieli sunt obiect al unui contract/unei facturi sau al altor documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, încheiate special pentru proiect.

Art. 8. - (1) Sunt eligibile cheltuielile cu achizitia/închirierea de echipamente în scopul realizării activitătilor de bază ale proiectului si justificate prin prisma obiectivelor proiectului.

(2) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achizitia de active necorporale strict necesare implementării proiectului se includ cheltuielile pentru achizitia de aplicatii informatice, brevete, licente, software.

(3) Toate echipamentele trebuie să îndeplinească conditiile cerute prin proiect si trebuie să fie în conformitate cu principiul eficientei economice.

Art. 9. - (1) Cheltuielile generale de administratie reprezintă cheltuielile efectuate pentru functionarea de ansamblu a beneficiarului si care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităti din cadrul proiectului, în întelesul art. 56 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006; în categoria cheltuielilor generale de administratie se includ cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului, plata utilitătilor - energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază, telefon, fax, servicii postale, curierat rapid si internet, consumabile si rechizite, cheltuielile efectuate pentru achizitionarea materialelor si serviciilor de întretinere a sediului, doar când respectivele cheltuieli nu sunt cheltuieli directe pentru proiect.

(2) Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile dacă sunt îndeplinite anumite conditii:

a) valoarea totală a acestor cheltuieli nu poate depăsi 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

b) respectă metoda de calcul pro-rata pentru determinarea cheltuielilor de administratie direct generate de proiect, conform anexei la contractele de finantare.

Art. 10. - (1) Sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

a) comisioanele bancare pentru tranzactiile financiare transnationale;

b) cheltuielile cu comisioanele bancare la deschiderea si administrarea conturilor separate, necesare pe perioada implementării proiectului;

c) taxele notariale strict necesare pentru depunerea cererii de finantare si implementarea proiectului;

d) taxele de participare la diverse evenimente, de exemplu: sesiuni de pregătire, conferinte, seminare, cu conditia ca evenimentele respective să fie strict necesare implementării proiectului;

e) taxele de transport, respectiv taxa de drum, taxa de bac, taxa de pod, cu conditia ca acestea să fie strict necesare implementării proiectului;

f) alte taxe specifice, strict necesare pentru depunerea cererii de finantare si implementarea proiectului, inclusiv certificate de urbanism, autorizatii de construire, avize si autorizatii de racordare si conectare la reteaua publică de apă, sistem de canalizare, gaz, termoficare, autorizatii de mediu, avize PSI;

g) TVAaferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă dacă: (i) nu este recuperabilă prin orice alte mijloace; (ii) este stabilit faptul că este suportată de beneficiarul final; si (iii) este identificată clar în propunerea de proiect.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. g), nu este eligibilă TVA aferentă cheltuielilor generale de administratie, calculate pe bază de pro-rata, pentru acei beneficiari care desfăsoară atât operatiuni cu drept de deducere, cât si operatiuni fără drept de deducere.

(3) Valoarea totală a cheltuielilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) nu poate depăsi 3% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Art. 11. - (1) Orice venit neestimabil generat de un proiect finantat din Program trebuie să fie dedus din totalul costurilor directe eligibile declarate pentru proiectul respectiv.

(2) În cazul proiectelor generatoare de venituri, cheltuielile eligibile se calculează de autoritatea de management, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006.

(3) În cazul proiectelor generatoare de venituri pentru care cheltuielile eligibile nu au putut fi calculate, conform prevederilor alin. (1), beneficiarul are obligatia rambursării sumelor deduse sau returnate bugetului Uniunii Europene de către Autoritatea de certificare si plată, conform prevederilor art. 55 pct. 3 si 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006.

Art. 12. - Prezentul ordin se aplică si proiectelor strategice din cadrul axei prioritare „Accesibilitate", domeniul major de interventie „îmbunătătirea facilitătilor de transport transfrontalier terestru si fluvial".

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Pogea


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

Nr. 920 din 3 noiembrie 2009

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 3.368 din 11 decembrie 2009

 

ORDIN

pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică si socială", domeniul major de interventie „Cooperarea people to people" pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 7 si 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, ale art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 49-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională si prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013,

în temeiul art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare, si al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Prin prezentul ordin se aprobă categoriile de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică si socială", domeniul major de interventie „Cooperarea people to people", pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, denumit în continuare Programul.

Art. 2. - (1) Cheltuielile efectuate în conditiile prevăzute la art. 1 sunt considerate eligibile de la data intrării în vigoare a contractului de finantare semnat între autoritatea de management si partenerul lider de proiect.

(2) Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii cu caracter general:

a) să fie în concordantă cu obiectivele si rezultatele activitătilor propuse, să fie necesară pentru a duce la bun sfârsit proiectul, să fie prevăzută în contractul de finantare si să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros;

b) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finantare încheiat de către autoritatea de management pentru aprobarea proiectului, cu respectarea art. 54 alin. (5) si art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999;

c) să fie efectiv plătită de către beneficiar sau de partenerii lui în perioada de implementare a proiectului;

d) să fie înregistrată în contabilitatea sau în documentele fiscale ale beneficiarului sau ale partenerilor beneficiarului si să fie documentată de contracte si facturi sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, pe baza cărora cheltuiala să poată fi auditată si identificată;

e) să fie conformă cu prevederile legislatiei nationale.

(3) Contributia beneficiarului la realizarea proiectului trebuie să fie sub formă financiară.

(4) Regulile stabilite în prezentul ordin sunt aplicabile cheltuielilor realizate din fondurile comunitare, precum si din cofinantarea natională a proiectelor - din bugetul de stat, bugetul local, alte surse publice si private.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cheltuielile pentru pregătirea proiectelor sunt eligibile de la data aprobării

Programului prin Decizia Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, dacă valoarea cumulată a acestora nu depăseste 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului finantat.

Art. 3. - (1) În categoria cheltuielilor de pregătire a proiectelor sunt incluse următoarele tipuri de cheltuieli privind:

a) întâlniri între partenerii proiectului în scopul dezvoltării acestuia;

b) consultantă, studii, asistentă tehnică si traducerea documentelor;

c) taxe, inclusiv taxe notariale, taxe de transport, taxe de eliberare a unor documente strict necesare implementării proiectului sau solicitate de autoritatea de management.

(2) Pentru activitatea prevăzută la alin. (1) lit. a) sunt eligibile următoarele cheltuieli:

a) cheltuieli de transport;

b) cheltuieli pentru cazare, în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice;

c) cheltuieli pentru traducerea în timpul întâlnirilor;

d) cheltuieli pentru diurnă, în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice;

e) servicii de catering, în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice.

(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt eligibile următoarele cheltuieli privind:

a) consultanta pentru pregătirea cererii de finantare si a altor documente solicitate de autoritatea de management, în măsura în care valoarea maximă cumulată a acestor cheltuieli nu depăseste 1% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului finantat, dar nu mai mult de 10.000 euro;

b) traducerea documentelor.

(4) Cheltuielile pentru pregătirea proiectului pot fi incluse de către un beneficiar numai în prima cerere de rambursare a cheltuielilor.

(5) Cheltuielile de pregătire nu pot fi declarate ulterior de către un beneficiar ca fiind cheltuieli de implementare.


Art. 4. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contributiile salariale, suportate de angajat si angajator, pentru personalul angajat de către organizatiile partenere în proiect, cu atributii în procesul de implementare a proiectului, conform fiselor de prezentă/fiselor de post, asa cum sunt descrise în cererea de finantare.

(2) Cheltuielile de personal pentru personalul angajat de către organizatiile partenere în proiect, cu atributii în procesul de implementare a proiectului, sunt eligibile numai în măsura în care nu se externalizează exact acelasi tip de servicii, de exemplu managementul financiar nu poate fi realizat simultan de un manager financiar si un furnizor extern de servicii.

(3) Salariile ce pot fi decontate în cadrul proiectelor sunt aferente numai personalului angajat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu fractiune de normă sau cu normă întreagă de lucru, având atributii în procesul de implementare a proiectului si nu pot depăsi nivelul salarial practicat în organizatia respectivă, în conditii similare.

(4) Pentru personalul care este implicat partial în implementarea proiectului se vor deconta doar cheltuielile efectuate pentru timpul efectiv lucrat în cadrul proiectului conform fiselor de prezentă/fiselor de post/rapoartelor de activitate.

(5) Cheltuielile salariale, inclusiv contributiile salariale suportate de către angajat si angajator, nu sunt eligibile în cazul functionarilor publici care derulează activităti în implementarea proiectului conform legislatiei în vigoare.

(6) Timpul de muncă alocat proiectului nu poate depăsi durata normală de lucru, conform prevederilor legislatiei în vigoare.

Art. 5. - (1) Cheltuielile efectuate de personalul cu atributii în implementarea proiectelor, cu ocazia deplasărilor, pentru transport, cazare, diurnă sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea acestora pentru derularea implementării proiectului si sunt în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice.

(2) Cheltuielile cu deplasarea de tipul cheltuielilor de transport, cazare si diurnă în România si Bulgaria sunt eligibile si pentru expertii solicitati de beneficiari în contextul implementării activitătilor de bază din proiect, dacă se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului si dacă se respectă legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice.

Art. 6. - Categoriile de cheltuieli eligibile pentru prestarea de servicii necesare implementării proiectelor sunt următoarele:

a) consultantă financiară, contabilă, juridică, cheltuielile pentru expertiza tehnică - cele legate de managementul proiectului, precum si consultanta în scopul elaborării documentatiei de atribuire si/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice, doar dacă sunt direct legate de proiectul finantat si sunt necesare pentru implementarea acestuia;

b) efectuarea de studii, în concordantă cu obiectivele proiectului supus finantării;

c) achizitionarea serviciilor de audit independent necesare implementării, pentru proiectele pentru care finantările nerambursabile sunt mai mari de 500.000 euro, fără a depăsi 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile;

d) traducere si interpretare;

e) organizare de evenimente, reuniuni, conferinte, întâlniri de lucru, sesiuni de instruire;

f) achizitia de servicii informatice si de comunicatii, actualizarea si dezvoltarea aplicatiilor informatice;

g) informare si publicitate, panouri publicitare, postere, brosuri, pliante, reclame media, materiale promotionale, conferinte de presă, conform Manualului de identitate vizuală a Programului si prevederilor acordului de parteneriat încheiat între partenerul lider de proiect si ceilalti parteneri si între partenerul lider de proiect si autoritatea de management;

h) cheltuieli de administratie, care reprezintă costuri directe pentru proiect, în scopul derulării unei activităti de bază a proiectului, în concordantă cu obiectivul acestuia, respectiv cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului, plata utilitătilor, energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază, telefon, fax, servicii postale, curierat rapid si internet, consumabile si rechizite, cheltuielile efectuate pentru achizitionarea materialelor si serviciilor de întretinere a sediului, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, doar când respectivele cheltuieli sunt subiect al unui contract/unei facturi sau al altor documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, încheiate special pentru proiect.

Art. 7. - (1) Sunt eligibile cheltuielile cu achizitia/închirierea de echipamente în scopul realizării activitătilor de bază ale proiectului si justificate prin prisma obiectivelor proiectului.

(2) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achizitia de active necorporale strict necesare implementării proiectului se includ cheltuielile pentru achizitia de aplicatii informatice, brevete, licente, software.

(3) Toate echipamentele trebuie să îndeplinească conditiile cerute prin proiect si trebuie să fie în conformitate cu principiul eficientei economice.

Art. 8. - (1) Cheltuielile generale de administratie reprezintă cheltuielile efectuate pentru functionarea de ansamblu a beneficiarului si care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităti din cadrul proiectului, în întelesul art. 56 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006; în categoria cheltuielilor generale de administratie se includ cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului, plata utilitătilor, energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază, telefon, fax, servicii postale, curierat rapid si internet, consumabile si rechizite, cheltuielile efectuate pentru achizitionarea materialelor si serviciilor de întretinere a sediului, doar când respectivele cheltuieli nu sunt cheltuieli directe pentru proiect.

(2) Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile dacă sunt îndeplinite anumite conditii:

a) valoarea totală a acestor cheltuieli nu poate depăsi 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

b) respectă metoda de calcul pro-rata pentru determinarea cheltuielilor de administratie direct generate de proiect, conform anexei la contractele de finantare.

Art. 9. - (1) Sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

a) comisioanele bancare pentru tranzactiile financiare transnationale;

b) cheltuielile cu comisioanele bancare la deschiderea si administrarea conturilor separate, necesare pe perioada implementării proiectului;

c) taxele notariale strict necesare pentru depunerea cererii de finantare si implementarea proiectului;

d) taxele de participare la diverse evenimente, respectiv sesiuni de pregătire, conferinte, seminare cu conditia ca evenimentele respective să fie strict necesare implementării proiectului;

e) taxele de transport, inclusiv taxa de drum, taxa de bac, taxa de pod, cu conditia ca acestea să fie strict necesare implementării proiectului;


f) alte taxe specifice strict necesare pentru depunerea cererii de finantare si implementarea proiectului;

g) TVA aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă dacă: (i) nu este recuperabilă prin orice alte mijloace; (ii) este stabilit faptul că este suportată de beneficiarul final; si (iii) este identificată clar în propunerea de proiect.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. g) nu este eligibilă TVA aferentă cheltuielilor generale de administratie, calculate pe bază de pro-rata, pentru acei beneficiari care desfăsoară atât operatiuni cu drept de deducere, cât si operatiuni fără drept de deducere.

(3) Valoarea totală a acestor cheltuielilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) nu poate depăsi 3% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Art. 10. - (1) Orice venit neestimabil generat de un proiect finantat din Program trebuie să fie dedus din totalul costurilor directe eligibile declarate pentru proiectul respectiv.

 

Ministrul dezvoltam regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Pogea

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

Nr. 921 din 3 noiembrie 2009

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 3.365 din 11 decembrie 2009

 

ORDIN

pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică si socială", domeniul major de interventie „Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane - dezvoltarea în comun a aptitudinilor si a cunostintelor", pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 7 si 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, ale art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 49-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională si prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului operational de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013,

în temeiul art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare, si al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Prin prezentul ordin se aprobă categoriile de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică si socială", domeniul major de interventie „Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane - dezvoltarea în comun a aptitudinilor si a cunostintelor" pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România- Bulgaria 2007-2013, denumit în continuare Programul.

Art. 2. - (1) Cheltuielile efectuate în conditiile prevăzute la art. 1 sunt considerate eligibile de la data intrării în vigoare a contractului de finantare semnat între autoritatea de management si partenerul lider de proiect.


(2) Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii cu caracter general:

a) să fie în concordantă cu obiectivele si rezultatele activitătilor propuse, să fie necesară pentru a duce la bun sfârsit proiectul, să fie prevăzută în contractul de finantare si să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros;

b) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finantare încheiat de către autoritatea de management pentru aprobarea proiectului, cu respectarea art. 54 alin. (5) si art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999;

c) să fie efectiv plătită de către beneficiar sau de partenerii lui în perioada de implementare a proiectului;

d) să fie înregistrată în contabilitatea sau în documentele fiscale ale beneficiarului sau ale partenerilor beneficiarului si să fie documentată de contracte si facturi sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, pe baza cărora cheltuiala să poată fi auditată si identificată;

e) să fie conformă cu prevederile legislatiei nationale.

(3) Contributia beneficiarului la realizarea proiectului trebuie să fie sub formă financiară.

(4) Regulile stabilite în prezentul ordin sunt aplicabile cheltuielilor realizate din fondurile comunitare, precum si din cofinantarea natională a proiectelor - din bugetul de stat, bugetul local, alte surse publice si private.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. 1, cheltuielile pentru pregătirea proiectelor sunt eligibile de la data aprobării Programului prin Decizia Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, dacă valoarea cumulată a acestora nu depăseste 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului finantat.

Art. 3. - (1) În categoria cheltuielilor de pregătire a proiectelor sunt incluse următoarele tipuri de cheltuieli privind:

a) întâlniri între partenerii proiectului, în scopul dezvoltării proiectului;

b) consultantă, studii, asistentă tehnică si traducerea documentelor;

c) taxe, inclusiv taxe notariale, taxe de transport, taxe de eliberare a unor documente strict necesare implementării proiectului sau solicitate de autoritatea de management.

(2) Pentru activitatea prevăzută la alin. (1) lit. a) sunt eligibile următoarele cheltuieli:

a) cheltuieli de transport;

b) cheltuieli pentru cazare, în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice;

c) cheltuieli pentru traducerea în timpul întâlnirilor;

d) cheltuieli pentru diurnă, în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice;

e) servicii de catering, în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice.

(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt eligibile următoarele cheltuieli privind:

a) consultanta pentru pregătirea cererii de finantare si a altor documente solicitate de autoritatea de management, în măsura în care valoarea maximă cumulată a acestor cheltuieli nu depăseste 1% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului finantat, dar nu mai mult de 10.000 euro;

b) traducerea documentelor.

(4) Cheltuielile pentru pregătirea proiectului pot fi incluse de către un beneficiar numai în prima cerere de rambursare a cheltuielilor.

(5) Cheltuielile de pregătire nu pot fi declarate ulterior de către un beneficiar ca fiind cheltuieli de implementare.

Art. 4. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contributiile salariale, suportate de angajat si angajator, pentru personalul angajat de către organizatiile partenere în proiect, cu atributii în procesul de implementare a proiectului, conform fiselor de prezentă/fiselor de post, asa cum sunt descrise în cererea de finantare.

(2) Cheltuielile de personal pentru personalul angajat de către organizatiile partenere în proiect, cu atributii în procesul de implementare a proiectului sunt eligibile numai în măsura în care nu se externalizează exact acelasi tip de servicii, de exemplu managementul financiar nu poate fi realizat simultan de un manager financiar si un furnizor extern de servicii.

(3) Salariile ce pot fi decontate în cadrul proiectelor sunt aferente numai personalului angajat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu fractiune de normă sau cu normă întreagă de lucru, având atributii în procesul de implementare a proiectului si nu pot depăsi nivelul salarial practicat în organizatia respectivă, în conditii similare.

(4) Pentru personalul care este implicat partial în implementarea proiectului se vor deconta doar cheltuielile efectuate pentru timpul efectiv lucrat în cadrul proiectului conform fiselor de prezentă/fiselor de post/rapoartelor de activitate.

(5) Cheltuielile salariale, inclusiv contributiile salariale suportate de către angajat si angajator, nu sunt eligibile în cazul functionarilor publici care derulează activităti în implementarea proiectului conform legislatiei în vigoare.

(6) Timpul de muncă alocat proiectului nu poate depăsi durata normală de lucru, conform prevederilor legislatiei în vigoare.

Art. 5. - (1) Cheltuielile efectuate de personalul cu atributii în implementarea proiectelor, cu ocazia deplasărilor, pentru transport, cazare, diurnă sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea acestora pentru derularea implementării proiectului si sunt în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice.

(2) Cheltuielile cu deplasarea de tipul cheltuielilor de transport, cazare si diurnă în România si Bulgaria sunt eligibile si pentru expertii solicitati de beneficiari în contextul implementării activitătilor de bază din proiect, dacă se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului si dacă se respectă legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice.

Art. 6. - Categoriile de cheltuieli eligibile pentru prestarea de servicii necesare implementării proiectelor sunt următoarele:

a) consultantă financiară, contabilă, juridică, cheltuielile pentru expertiza tehnică, managementul proiectului, precum si consultanta în scopul elaborării documentatiei de atribuire si/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice, doar dacă sunt direct legate de proiectul finantat si sunt necesare pentru implementarea acestuia;

b) efectuarea de studii, în concordantă cu obiectivele proiectului supus finantării;

c) achizitionarea serviciilor de audit independent necesare implementării, pentru proiectele pentru care finantările nerambursabile sunt mai mari de 500.000 euro, fără a depăsi 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile;

d) traducere si interpretare;

e) organizare de evenimente, reuniuni, conferinte, întâlniri de lucru, sesiuni de instruire;

f) achizitia de servicii informatice si de comunicatii, actualizarea si dezvoltarea aplicatiilor informatice;

g) informare si publicitate, panouri publicitare, postere, brosuri, pliante, reclame media, materiale promotionale, conferinte de presă, conform Manualului de identitate vizuală a Programului si prevederilor acordului de parteneriat încheiat între partenerul lider de proiect si ceilalti parteneri si între partenerul lider de proiect si autoritatea de management;

h) cheltuieli de administratie, care reprezintă costuri directe pentru proiect, în scopul derulării unei activităti de bază a proiectului, în concordantă cu obiectivul acestuia, respectiv cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului, plata utilitătilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază, telefon, fax, servicii postale, curierat rapid si internet, consumabile si rechizite, cheltuielile efectuate pentru achizitionarea materialelor si serviciilor de întretinere a sediului, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, doar când respectivele cheltuieli sunt obiect al unui contract/unei facturi sau al altor documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, încheiate special pentru proiect.

Art. 7. - (1) Sunt eligibile cheltuielile cu achizitia/închirierea de echipamente în scopul realizării activitătilor de bază ale proiectului si justificate prin prisma obiectivelor proiectului.

(2) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achizitia de active necorporale strict necesare implementării proiectului se includ cheltuielile pentru achizitia de aplicatii informatice, brevete, licente, software.

(3) Toate echipamentele trebuie să îndeplinească conditiile cerute prin proiect si trebuie să fie în conformitate cu principiul eficientei economice.

Art. 8. - (1) Cheltuielile generale de administratie reprezintă cheltuielile efectuate pentru functionarea de ansamblu a beneficiarului si care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităti din cadrul proiectului, în întelesul art. 56 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006; în categoria cheltuielilor generale de administratie se includ cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului, plata utilitătilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază, telefon, fax, servicii postale, curierat rapid si internet, consumabile si rechizite, cheltuielile efectuate pentru achizitionarea materialelor si serviciilor de întretinere a sediului, doar când respectivele cheltuieli nu sunt cheltuieli directe pentru proiect.

(2) Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile dacă sunt îndeplinite anumite conditii:

a) valoarea totală a acestor cheltuieli nu poate depăsi 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

b) respectă metoda de calcul pro-rata pentru determinarea cheltuielilor de administratie direct generate de proiect, conform anexei la contractele de finantare.

Art. 9. - (1) Sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

a) comisioanele bancare pentru tranzactiile financiare transnationale;

b) cheltuielile cu comisioanele bancare la deschiderea si administrarea conturilor separate, necesare pe perioada implementării proiectului;

c) taxele notariale strict necesare pentru depunerea cererii de finantare si implementarea proiectului;

d) taxele de participare la diverse evenimente, respectiv sesiuni de pregătire, conferinte, seminare, cu conditia ca evenimentele respective să fie strict necesare implementării proiectului;

e) taxele de transport, respectiv taxa de drum, taxa de bac, taxa de pod, cu conditia ca acestea să fie strict necesare implementării proiectului;

f) alte taxe specifice strict necesare pentru depunerea cererii de finantare si implementarea proiectului;

g) TVA aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă dacă: (i) nu este recuperabilă prin orice alte mijloace; (ii) este stabilit faptul că este suportată de beneficiarul final; si (iii) este identificată clar în propunerea de proiect.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. g) nu este eligibilă TVA aferentă cheltuielilor generale de administratie, calculate pe bază de pro-rata, pentru acei beneficiari care desfăsoară atât operatiuni cu drept de deducere, cât si operatiuni fără drept de deducere.

(3) Valoarea totală a acestor cheltuielilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) nu poate depăsi 3% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Art. 10. - (1) Orice venit neestimabil generat de un proiect finantat din Program trebuie să fie dedus din totalul costurilor directe eligibile declarate pentru proiectul respectiv.

(2) În cazul proiectelor generatoare de venituri, cheltuielile eligibile se calculează de autoritatea de management în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006.

(3) În cazul proiectelor generatoare de venituri pentru care cheltuielile eligibile nu au putut fi calculate, conform prevederilor alin. (1), beneficiarul are obligatia rambursării sumelor deduse sau returnate bugetului Uniunii Europene de către Autoritatea de certificare si plată, conform prevederilor art. 55 pct. 3 si 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006.

Art. 11. - Prezentul ordin se aplică si proiectelor strategice din cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică si socială", domeniul major de interventie „Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane - dezvoltarea în comun a aptitudinilor si a cunostintelor".

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Pogea


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

Nr. 922 din 3 noiembrie 2009

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 3.363 din 11 decembrie 2009

 

ORDIN

privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Mediu", domeniul major de interventie „Dezvoltarea infrastructurii comune si a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale si cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situatii de urgentă", pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 

Având în vedere prevederile art. 7 si 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, ale art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 49-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională si prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului operational de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007- 2013,

în temeiul art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare, si al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Prin prezentul ordin se aprobă categoriile de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Mediu", domeniul major de interventie „Dezvoltarea infrastructurii comune si a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale si cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situatii de urgentă" pentru proiecte finantate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, denumit în continuare Programul.

Art. 2. - (1) Cheltuielile efectuate în conditiile prevăzute la art. (1) sunt considerate eligibile de la data intrării în vigoare a contractului-cadru de finantare semnat între autoritatea de management si partenerul lider de proiect.

(2) Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii cu caracter general:

a) să fie în concordantă cu obiectivele si rezultatele activitătilor propuse, să fie necesară pentru a duce la bun sfârsit proiectul, să fie prevăzută în contractul de finantare si să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros;

b) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finantare încheiat de către autoritatea de management pentru aprobarea proiectului, cu respectarea art. 54 alin. (5) si a art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999;

c) să fie efectiv plătită de către beneficiar sau de partenerii lui în perioada de implementare a proiectului;

d) să fie înregistrată în contabilitatea sau în documentele fiscale ale beneficiarului ori ale partenerilor beneficiarului si să fie documentată de contracte si facturi sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, pe baza cărora cheltuiala să poată fi auditată si identificată;

e) să fie conformă cu prevederile legislatiei nationale în vigoare.

(3) Contributia beneficiarului la realizarea proiectului trebuie să fie sub formă financiară.

(4) Regulile stabilite în prezentul ordin sunt aplicabile cheltuielilor realizate din fondurile comunitare, precum si din cofinantarea natională a proiectelor - din bugetul de stat, bugetul local, alte surse publice si private.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cheltuielile pentru pregătirea proiectelor sunt eligibile de la data aprobării Programului prin Decizia Comisiei Europene nr. 6.331/2007 privind aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, dacă valoarea cumulată a acestora nu depăseste 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului finantat.

Art. 3. - (1) În categoria cheltuielilor de pregătire a proiectelor sunt incluse următoarele tipuri de cheltuieli privind:

a) întâlniri între partenerii proiectului, în scopul dezvoltării proiectului;

b) achizitia de teren;

c) achizitia de clădiri;

d) consultantă, studii, asistentă tehnică si traducerea documentelor;

e) organizare de santier, respectiv orice lucrări ce au ca scop pregătirea amplasamentului pentru proiect;

f) cheltuielile cu obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor strict necesare implementării proiectului sau solicitate de autoritatea de management.

(2) Pentru activitatea prevăzută la art. (1) lit. d) sunt eligibile următoarele cheltuieli privind:

a) studii de teren, inclusiv cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotometrice, topografice si de stabilitate pentru amplasamentul de investitie;

b) alte studii, inclusiv studii de oportunitate în concordantă cu obiectivele proiectului supus finantării;

c) proiectare si inginerie, inclusiv studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de executie, documentatie pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor, documentatie de planificare urbană, studii de impact, studii/expertiză de amplasament, inclusiv verificarea tehnică a acestor documente;

d) studiile de fezabilitate trebuie să fie elaborate/actualizate cu cel mult un an înainte de depunerea proiectelor;

e) consultanta pentru pregătirea cererii de finantare si a altor documente solicitate de autoritatea de management, în măsura în care valoarea maximă cumulată a acestor cheltuieli nu depăseste 1% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului finantat, dar nu mai mult de 10.000 euro;

f) traducerea documentelor.


(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (1) lit. e) sunt eligibile următoarele cheltuieli:

a) nivelarea terenului, desfiintarea constructiilor, drumurilor si utilitătilor, dacă este necesar, conectarea la retelele de utilităti, realizarea căilor de acces, construirea sau refacerea constructiilor existente, necesare organizării de santier;

b) întreruperea/devierea temporară a utilitătilor, respectiv apă, canalizare, electricitate, gaz, termoficare, a retelelor sau căilor de comunicatii, respectiv cale ferată, trafic fluvial sau aerian;

c) achizitionarea sau închirierea indicatoarelor rutiere specifice semnalizării santierului;

d) furnizarea temporară de utilităti si servicii de salubrizare;

e) asigurarea serviciului de pază;

f) desfiintarea organizării de santier.

(4) Pentru activitatea prevăzută la alin. (1) lit. f) sunt eligibile următoarele cheltuieli privind:

a) certificate de urbanism, autorizatii de construire;

b) avize si autorizatii de racordare si conectare la reteaua publică de apă, sistem de canalizare, gaz, termoficare, energie electrică, retele sau căi de comunicatii;

c) acorduri si autorizatii de mediu;

d) avize PSJ;

e) alte taxe, inclusiv taxe notariale, taxe de transport, cheltuieli pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare aferente lucrărilor de organizare de santier, taxe de amplasament, taxe de eliberare a unor documente, strict necesare implementării sau solicitate de autoritatea de management.

(5) Pentru activitatea prevăzută la alin. (1) lit. a) sunt eligibile următoarele cheltuieli:

a) cheltuieli de transport;

b) cheltuieli pentru cazare, în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice;

c) cheltuieli pentru traducerea în timpul întâlnirilor;

d) cheltuieli pentru diurnă, în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice;

e) cheltuieli pentru servicii de catering, în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice.

(6) Cheltuielile pentru pregătirea proiectului pot fi incluse de către un beneficiar numai în prima cerere de rambursare a cheltuielilor.

(7) Cheltuielile de pregătire nu pot fi declarate ulterior de către un beneficiar ca fiind cheltuieli de implementare.

Art. 4. - (1) Cheltuielile privind investitiile în teren si constructii sunt eligibile si privesc:

a) pregătirea terenului;

b) organizarea de santier;

c) investitia de bază;

d) amenajarea si reabilitarea terenului pentru protectia mediului.

(2) Pregătirea terenului include lucrări ce au ca scop pregătirea amplasamentului pentru proiect - inclusiv toate cheltuielile efectuate la începerea lucrărilor de pregătire a amplasamentului, ce constau în: demolări, demontare, dezafectare, curătarea amplasamentului, evacuarea materialelor rezultate, devierea retelelor de tevi pentru utilităti, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente, exclusiv cele aferente lucrărilor pentru investitia de bază, canalizare etc.

(3) Organizarea de santier include lucrări ce au ca scop pregătirea amplasamentului pentru proiect:

a) nivelarea terenului, desfiintarea constructiilor, drumurilor si utilitătilor, dacă este necesar, conectarea la retelele de utilităti, realizarea căilor de acces, construirea sau refacerea constructiilor existente, necesare organizării de santier;

b) întreruperea/devierea temporară a utilitătilor, respectiv apă, canalizare, electricitate, gaz, termoficare, a retelelor sau

căilor de comunicatii, respectiv cale ferată, trafic fluvial sau aerian;

c) achizitionarea sau închirierea indicatoarelor rutiere specifice semnalizării santierului;

d) furnizarea temporară de utilităti si servicii de salubrizare;

e) asigurarea serviciului de pază;

f) desfiintarea organizării de santier.

(4) Investitia de bază include:

a) costuri de constructie, respectiv constructie, reabilitare si modernizare a clădirilor, consolidarea malurilor, reducerea eroziunii costiere a Mării Negre, crearea zonelor de retentie, inclusiv constructia de centre de management al situatiilor de urgentă, drumuri si căi de acces la clădiri, parcări, garduri, semne de circulatie, facilităti pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităti;

b) cheltuieli privind împădurirea/reîmpădurirea având ca scop micsorarea riscului de inundatie si/sau alunecări de teren;

c) asigurare de utilităti, conectarea la reteaua de curent electric/gaze, apă si canalizare a clădirilor;

d) cheltuieli cu achizitia mijloacelor fixe, respectiv bunuri care, conform legii, intră în componenta mijloacelor fixe si sunt strict necesare implementării proiectului.

(5) Amenajarea si reabilitarea terenului pentru protectia mediului au în vedere lucrări si actiuni destinate protejării mediului, inclusiv refacerea cadrului natural după încheierea lucrărilor: plantare de copaci, refacerea zonelor verzi.

Art. 5. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contributiile salariale, suportate de angajat si angajator, pentru personalul angajat de către organizatiile partenere în proiect, cu atributii în procesul de implementare a proiectului, conform fiselor de prezentă/fiselor de post, asa cum sunt descrise în cererea de finantare.

(2) Cheltuielile de personal pentru personalul angajat de către organizatiile partenere în proiect, cu atributii în procesul de implementare a proiectului, sunt eligibile numai în măsura în care nu se externalizează exact acelasi tip de servicii; de exemplu, managementul financiar nu poate fi realizat simultan de un manager financiar si un furnizor extern de servicii.

(3) Salariile ce pot fi decontate în cadrul proiectelor sunt aferente numai personalului angajat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu fractiune de normă sau cu normă întreagă de lucru, având atributii în procesul de implementare a proiectului, si nu pot depăsi nivelul salarial practicat în organizatia respectivă, în conditii similare.

(4) Pentru personalul care este implicat partial în implementarea proiectului se vor deconta doar cheltuielile efectuate pentru timpul efectiv lucrat în cadrul proiectului, conform fiselor de prezentă/fiselor de post/rapoartelor de activitate.

(5) Cheltuielile salariale, inclusiv contributiile salariale suportate de către angajat si angajator, nu sunt eligibile în cazul functionarilor publici care derulează activităti în implementarea proiectului conform legislatiei în vigoare.

(6) Timpul de muncă alocat proiectului nu poate depăsi durata normală de lucru, conform prevederilor legislatiei în vigoare.

Art. 6. - (1) Cheltuielile efectuate de personalul cu atributii în implementarea proiectelor, cu ocazia deplasărilor, pentru transport, cazare, diurnă sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea acestora pentru derularea implementării proiectului si sunt în conformitate cu plafoanele prevăzute în legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice.

(2) Cheltuielile cu deplasarea de tipul cheltuielilor de transport, cazare si diurnă în România si Bulgaria sunt eligibile si pentru expertii solicitati de beneficiari în contextul implementării activitătilor de bază din proiect, dacă se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului si dacă se respectă legislatia natională în vigoare, aplicabilă institutiilor publice.


Art. 7. - Categoriile de cheltuieli eligibile pentru prestarea de servicii necesare implementării proiectelor sunt următoarele:

a) studii de teren, inclusiv cheltuieli pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotometrice, topografice si de stabilitate pentru locul de investitie;

b) alte studii, în concordantă cu obiectivele proiectului supus finantării;

c) proiectare si inginerie: studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii deexecutie, documentatia pentru obtinerea de avize si autorizatii, documentatie pentru planificare urbană, studii de impact, studii-expertiză de amplasament, inclusiv verificarea tehnică a acestor documente;

d) consultantă financiară, contabilă, juridică, cheltuielile pentru expertiza tehnică, managementul proiectului, precum si consultantă în scopul elaborării documentatiei de atribuire si/sau al aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice, doar dacă sunt direct legate de proiectul finantat si sunt necesare pentru implementarea acestuia;

e) expertiza tehnică oferită de către proiectant pe perioada de executie a lucrărilor, în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectantului;

f) supravegherea executiei lucrărilor de către inspectorii de constructii, până la limita a 10% din contractul lucrărilor;

g) achizitionarea serviciilor de audit independent necesare implementării, pentru proiectele pentru care finantările nerambursabile sunt mai mari de 500.000 euro, fără a depăsi 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile;

h) traducere si interpretare;

i) organizare de evenimente, reuniuni, conferinte, întâlniri de lucru, sesiuni de instruire;

j) achizitia de servicii informatice si de comunicatii, actualizarea si dezvoltarea aplicatiilor informatice;

k) informare si publicitate: panouri publicitare, postere, brosuri, pliante,  reclame media, materiale promotionale, conferinte de presă, conform Manualului de identitate vizuală a Programului si prevederilor acordului de parteneriat încheiat între partenerul lider de proiect si ceilalti parteneri si între partenerul lider de proiect si autoritatea de management;

l) cheltuieli de administratie, care reprezintă costuri directe pentru proiect, în scopul derulării unei activităti de bază a proiectului, în concordantă cu obiectivul acestuia, respectiv cheltuielile efectuate pentruînchirierea sediului, plata utilitătilor - energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază; telefon, fax, servicii postale, curierat rapid si internet, consumabile si rechizite; cheltuielile efectuate pentru achizitionarea materialelor si serviciilor de întretinere a sediului, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, doar când respectivele cheltuieli sunt subiect al unui contract/unei facturi sau al altor documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, încheiate special pentru proiect.

Art. 8. - (1) Sunt eligibile cheltuielile cu achizitia/închirierea de echipamente în scopul realizării activitătilor de bază ale proiectului si justificate prin prisma obiectivelor proiectului.

(2) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achizitia de active necorporale strict necesare implementării proiectului se includ cheltuielile pentru achizitia de aplicatii informatice, brevete, licente, software.

(3) Toate echipamentele trebuie să îndeplinească conditiile cerute prin proiect si trebuie să fie în conformitate cu principiul eficientei economice.

Art.9. - (1) Cheltuielile generale de administratie reprezintă cheltuielile efectuate pentru functionarea de ansamblu a beneficiarului si care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităti din cadrul proiectului, în întelesul art. 56 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006;în categoria cheltuielilor generale de administratie se includ cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului, plata utilitătilor - energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, pază; telefon, fax, servicii postale, curierat rapid si internet, consumabile si rechizite; cheltuielile efectuate pentru achizitionarea materialelor si serviciilor de întretinere a sediului, doar când respectivele cheltuieli nu sunt cheltuieli directe pentru proiect.

(2) Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile dacă sunt îndeplinite anumite conditii:

a) valoarea totală a acestor cheltuieli nu poate depăsi 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

b) respectă metoda de calcul pro-rata pentru determinarea cheltuielilor de administratie direct generate de proiect, conform anexei la contractele de finantare.

Art. 10. - (1) Sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

a) comisioanele bancare pentru tranzactiile financiare transnationale;

b) cheltuielile cu comisioanele bancare la deschiderea si administrarea conturilor separate, necesare pe perioada implementării proiectului;

c) taxele notariale strict necesare pentru depunerea cererii de finantare si implementarea proiectului;

d) taxele de participare la diverse evenimente, respectiv sesiuni de pregătire, conferinte, seminare, cu conditia ca evenimentele respective să fie strict necesare implementării proiectului;

e) taxele de transport, respectiv taxa de drum, taxa de bac, taxa de pod, cu conditia ca acestea să fie strict necesare implementării proiectului;

f) alte taxe specifice, strict necesare pentru depunerea cererii de finantare si implementarea proiectului, inclusiv certificate de urbanism, autorizatii de construire, avize si autorizatii de racordare si conectare la reteaua publică de apă, sistem de canalizare, gaz, termoficare, autorizatii de mediu, avize PSI;

g) TVA aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă dacă: (i) nu este recuperabilă prin orice alte mijloace; (ii) este stabilit faptul că este suportată de beneficiarul final; si (iii) este identificată clar în propunerea de proiect.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. (g), nu este eligibilă TVA aferentă cheltuielilor generale de administratie, calculate pe bază de pro-rata, pentru acei beneficiari care desfăsoară atât operatiuni cu drept de deducere, cât si operatiuni fără drept de deducere.

(3) Valoarea totală a acestor cheltuieli prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) nu poate depăsi 3% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Art. 11. - (1) Orice venit neestimabil generat de un proiect finantat din Program trebuie să fie dedus din totalul costurilor directe eligibile declarate pentru proiectul respectiv.

(2) În cazul proiectelor generatoare de venituri, cheltuielile eligibile se caiculează de autoritatea de management în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006.

(3) În cazul proiectelor generatoare de venituri pentru care cheltuielile eligibile nu au putut fi calculate, conform prevederilor alin. (1), beneficiarul are obligatia rambursării sumelor deduse sau returnate bugetului Uniunii Europene de către Autoritatea de certificare si plată conform prevederilor art. 55 pct. 3 si 4 din Regulamentul(CE) nr. 1.083/2006.

Art. 12. - Prezentul ordin se aplică si proiectelor strategice din cadrul axei prioritare „Mediu", domeniul major de interventie „Dezvoltarea infrastructurii comune si a serviciilor pentrua preveni impactul crizelor naturale si cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situatii de urgentă".

Art. 13. - Prezentul ordin se pubiică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Poge

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.