MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 894/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 894         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 21 decembrie 2009

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.444 din 5 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 10 si art. VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul justitiei

 

Decizia nr. 1.591 din 26 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, a dispozitiilor art. 10 alin. (3), (4) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, precum si ale art. 217 alin. 4 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.443. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

 

1.561. - Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu

 

1.562. - Hotărâre privind înfiintarea Serviciului de ambulantă Bucuresti-Ilfov al municipiului Bucuresti si al judetului Ilfov

 

1.571. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetele Hunedoara si Suceava

 

1.572. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Arad

 

1.573. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

1.574. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.046/2009 privind aprobarea bugetului si a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009

 

1.575. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Dolj de către domnul Brezniceanu Alexandru-Cosmin

 

1.576. - Hotărâre privind încetarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Ciobotea Ionel, subprefect al judetului Dolj

 

1.577. - Hotărâre privind stabilirea numărului autorizatiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2010

 

1.578. - Hotărâre privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru constructia si amenajarea unei unităti de asistentă socială

 

1.579. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centrul Multifunctional de Pregătire Schengen"

 

1.580. - Hotărâre privind completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

1.585. - Hotărâre privind recunoasterea asociatiei „Camera de Comert si Industrie România-Turcia" ca fiind de utilitate publică

 

1.587. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 496/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

1.588. - Hotărâre privind aprobarea proiectelor selectate si a finantării acestora în cadrul Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.444

din 5 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 10 si art. VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul justitiei

 

Tudorel Toader - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 10 si art. VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul justitiei, exceptie ridicată de Vasile P Pop în Dosarul nr. 3.547/117/2008 al Curtii de Apel Cluj - Sectia civilă, de muncă si asigurări sociale, pentru minori si familie.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei, întrucât criticile de neconstitutionalitate vizează modificarea legii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 7 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 3.547/117/2008, Curtea de Apel Cluj - Sectia civilă, de muncă si asigurări sociale, pentru minori si familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 10 si art. VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul justitiei, exceptie ridicată de Vasile P. Pop.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile de lege criticate contravin art. 16 si 52 din Constitutie, deoarece ar fi trebuit să prevadă că modificarea prin ordonantă a art. 85 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 va intra în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 2008. În absenta unei asemenea precizări, magistratii pensionari au fost discriminati fată de magistratii aflati în activitate, nerecunoscându-li-se dreptul de a li se majora pensia în raport cu sporul de vechime în muncă prevăzut de Legea nr. 45/2007, începând cu 1 aprilie 2007, dată de la care acest spor a fost plătit magistratilor aflati în activitate.

Curtea de Apel Cluj - Sectia civilă, de muncă si asigurări sociale, pentru minori si familie consideră că exceptia este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei îl reprezintă prevederile art. I pct. 10 si art. VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 684 din 8 octombrie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 97/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 15 aprilie 2008.

Textele criticate au următorul cuprins:

- Art. I pct. 10: „Articolul 85 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 85. - (1) Partea din pensia de serviciu care depăseste nivelul pensiei din sistemul public, pensia prevăzută de art. 82 alin. (2), art. 831 si art. 84 alin. (3), precum si pensia de serviciu acordată celor care nu îndeplinesc conditia de limită de vârstă prevăzută de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, se suportă din bugetul de stat.

(2) Pensiile de serviciu ale judecătorilor si procurorilor, precum si pensiile de urmas prevăzute la art. 84 se actualizează ori de câte ori se majorează indemnizatia brută lunară a unui judecător si procuror în activitate, în conditii identice de functie, vechime si grad al instantei sau parchetului, cu luarea în considerare, în procent, a sporurilor intrate în baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum si a sporului de vechime. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de serviciu mai mică, judecătorul sau procurorul îsi poate păstra pensia aflată în plată.

(3) Cererile de pensionare formulate de judecătorii si procurorii în activitate pentru acordarea pensiei de serviciu prevăzute de prezenta lege se depun la casa teritorială de pensii competentă. Plata pensiei se face de la data prevăzută în decretul Presedintelui României ca fiind cea a eliberării din functie sau, în cazul lipsei unei astfel de date, de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a decretului Presedintelui României de eliberare din functie.»";

- Art. VII: „Prezenta ordonantă de urgentă a Guvernului intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia punctului 4 al articolului I, care va intra în vigoare la data de 1 iunie 2008, si a punctului 2 al articolului VI, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2008."

Dispozitiile constitutionale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi si ale art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.


Examinând exceptia de neconstitutionalite astfel cum a fost formulată, Curtea constată că autorul acesteia solicită practic modificarea solutiei legislative criticate.

Acceptarea unei asemenea critici ar echivala cu transformarea instantei de contencios constitutional într-un legislator pozitiv, ceea ce ar contraveni art. 61 din Constitutie, potrivit căruia „Parlamentul este [...] unica autoritate legiuitoare a tării", fiind în contradictie si cu dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului". Astfel, exceptia urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 10 si art. VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul justitiei, exceptie ridicată de Vasile P. Pop în Dosarul nr. 3.547/117/2008 al Curtii de Apel Cluj - Sectia civilă, de muncă si asigurări sociale, pentru minori si familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. TUDOREL TOADER

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.591

din 26 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, a dispozitiilor art. 10 alin. (3), (4) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, precum si ale art. 217 alin. 4 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, a dispozitiilor art. 10 alin. (3), (4) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, precum si a dispozitiilor art. 217 alin. 4 din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Loredana Aurelia Tunas, Olina Ramona Bianca Dragos si Iuliana Mariana Sălăjan în Dosarul nr. 1.012/100/2008 al Tribunalului Maramures - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 15 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.012/100/2008, Tribunalul Maramures - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, a dispozitiilor art. 10 alin. (3), (4) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, precum si a dispozitiilor art. 217 alin. 4 din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Loredana Aurelia Tunas, Olina Ramona Bianca Dragos si Iuliana Mariana Sălăjan.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că, desi urmărirea penală în cauzele privind infractiunile de coruptie se efectuează în mod obligatoriu numai de către procuror, se atribuie organelor de politie judiciară competenta de a efectua acte de urmărire penală în numele procurorului, instituind o discriminare între inculpatii din cauzele instrumentate de structura anticoruptie si cei din alte cauze în care urmărirea penală este efectuată în mod obligatoriu de către procuror, lipsindu-i de garantiile procesuale care decurg din efectuarea urmăririi penale de către acesta. Se mai arată că, în conditiile în care art. 217 alin. 4 din Codul de procedură penală permite procurorului să dispună ca anumite acte de cercetare să fie făcute de organele politiei judiciare, fără a detalia întinderea acestora si a explicita continutul, dând posibilitatea arbitrariului si a înlăturării vointei legiuitorului de garantare a procesului penal, se încalcă dispozitiile constitutionale.

Tribunalul Maramures - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată în acest sens că în cauză „se pune o problemă de interpretare a legii, iar nu una de neconstitutionalitate".

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional, invocând sijurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 22 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, ale art. 10 alin. (3), (4) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si dispozitiile art. 217 alin. 4 din Codul de procedură penală, având următorul cuprins:

- Art. 22 din Legea nr. 78/2000: „în cazul infractiunilor prevăzute în prezenta lege, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror.";

- Art. 10 alin. (3), (4) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002:

„(3) Ofiterii si agentii de politie judiciară pot efectua numai acele acte de cercetare penală dispuse de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie. Ofiterii si agentii de politie judiciară îsi desfăsoară activitatea sub directa conducere, supraveghere si control al procurorului.

(4) Dispozitiile procurorilor din Directia Natională Anticoruptie sunt obligatorii pentru ofiterii de politie judiciară prevăzuti la alin. (1). Actele întocmite de ofiterii de politie judiciară din dispozitia scrisă a procurorului sunt efectuate în numele acestuia.

[...] (7) Ofiterii si agentii de politie judiciară nu pot primi de la organele ierarhic superioare nicio însărcinare.";

- Art. 217 alin. 4 din Codul de procedură penală: „în cauzele în care urmărirea penală se efectuează de către procuror, acesta poate dispune prin ordonantă ca anumite acte de cercetare penală să fie efectuate de către organele politiei judiciare."

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 16 - Egalitatea în drepturi, ale art. 124 alin. (2) potrivit căruia justitia este unică, impartială si egală pentru toti si ale art. 131 si 132 privind Rolul Ministerului Public si, respectiv, Statutul procurorilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că a mai examinat constitutionalitatea textelor de lege criticate în prezenta cauză, în raport de critici similare. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 217 din 17 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 17 martie 2009, prin care Curtea, pentru considerentele acolo retinute, a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 217 alin. 4 din Codul de procedură penală si ale art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002. Tot astfel, prin Decizia nr. 1.216 din 29 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 noiembrie 2009, si Decizia nr. 968 din 30 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 12 decembrie 2007, Curtea a constatat că dispozitiile alin. (7) si, respectiv, alin. (4) ale art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 sunt constitutionale. Considerentele care fundamentează jurisprudenta anterioară a Curtii în această materie se mentin, deoarece nu au intervenit elemente noi, fiind valabile si în ceea ce priveste dispozitiile art. 22 din Legea nr. 78/2000, în raport cu care nu au fost formulate critici distincte.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, a dispozitiilor art. 10 alin. (3), (4) si (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, precum si a dispozitiilor art. 217 alin. 4 din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Loredana Aurelia Tunas, Olina Ramona Bianca Dragos si Iuliana Mariana Sălăjan în Dosarul nr. 1.012/100/2008 al Tribunalului Maramures - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 noiembrie 2009.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Marieta Safta

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin.(1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 28 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi este de 190, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului."

2. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale are în subordine Centrul National de Management pentru Societatea Informatională si Centrul National «România Digitală» si în coordonare directă Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucuresti si Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, institutii prevăzute în anexele nr. 2 si 3."

3. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

4. Anexa nr. 2 „Unităti care functionează în subordinea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale va asigura realizarea măsurilor rezultate din reorganizare, cu respectarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

Ministrul afacerilor externe, interimar,

Cătălin Marian Predoiu

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.443.

 

ANEXA Nr. V)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 12/2009)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

 


1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 12/2009)

 

UNITĂTI

care functionează în subordinea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

1.

Centrul National de Management pentru Societatea Informatională

2.

Centrul National „România Digitală"


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Fondului pentru mediu, prevăzut în anexa nr. 1, si al Administratiei Fondului pentru Mediu, prevăzut în anexa nr. 2, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, finantată din venituri proprii.

Art. 2. - Se aprobă Lista programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2009, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului, interimar,

Elena Gabriela Udrea

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.561.


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2009

FONDUL PENTRU MEDIU

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

BVC 2009 cf HG 228/2009

BVC 2009 rectificare

Influente +/-

A

B

1

2

3=2-1

TOTAL VENITURI

 

1.799.673,33

878.720,09

-920.953,24

I. VENITURI CURENTE

 

1.799.673,33

878.720.09

-920.953,24

A. VENITURI FISCALE

 

1.785.770,00

786.570.09

-999.199,91

A4. IMPOZITE Sl TAXE PE BUNURI SI SERVICI

16.10

1.644.150,00

636.414,09

-1.007.735,91

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăsurarea de activităti

16.10.50

1.644.150,00

636.414,09

-1.007.735,91

taxa poluare pentru autovehicule conf O.U.G 50/2008

16.10.50.01

1.644.150,00

636.414,09

-1.007.735,91

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE

18.10

141.620,00

150.156,00

8.536,00

Alte impozite si taxe

18.10.50

141.620,00

150.156,00

8.536,00

o contributie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, precum si a bunurilor destinate dezmembrării, obtinute de către detinătorul deseurilor, respectiv detinătorul bunurilor, persoane fizice si/sau juridice

18.10.50.01

S8.200.00

47.258,31

-10.941,69

taxe încasate pentru emisiile de poluanti în atmosferă, datorate de operatorii economici detinători de surse stationare a căror utilizare afectează factorii de mediu

18.10.50.02

19.400.00

29.705,92

10.305,92

taxe încasate de la operatori economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile

18.10.50.03

14,55

1,36

-13,19

o contributie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici responsabili, pentru diferenta dintre obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje prevăzute în legislatia în vigoare

18.10.50.04

29.423,33

58.200,00

28.776,67

o contributie de 2% din valoarea substantelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piată de către producători si importatori, cu exceptia celor utilizate la producerea medicamentelor

18.10.50.05

2.910,00

3.148,67

238,67

în cazul vânzării de către proprietarul sau administratorul pădurii, după caz, a masei lemnoase pe picior sau a sortimentelor de lemn brut obtinute în urma exploatării, contributia la Fondul pentru Mediu se stabileste prin aplicarea unui procent de 1 % la valoarea de vânzare

18.10.50.06

2.425,00

2.450,09

25,09

o taxă de 1 leu/kg anvelopă, încasată de la producătorii si importatorii care introduc pe piată anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizării

18.10.50.07

533.50

275,59

-257,91

o contributie de 3% din suma care se plăteste anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

18.10.50.08

53,20

248,93

190,73

0,2 lei taxă, denumită în continuare ecotaxă, în valoare de 0,2 lei/bucată pentru pungile de tip sacosă - banană, cu mâner aplicat, sau maieu - din materiale care nu sunt biodegradabile

18.10.50.09

4.850,00

8.164,96

3.314,96

taxe pentru emiterea avizelor, acordurilor si a autorizatiilor de mediu

18.10.50.10

582,00

219,45

-362,55

taxe si contributii conform Legii nr. 73/2000, republicată cu modificările si completările ulterioare (abrogată)

18.10.50.11

23.223,42

482,72

-22.740,70

100 lei/tonă datorată de unitătile administrativ-teritoriale începând cu data de 1 iulie 2010, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitătilor de deseuri municipale si asimilabile, colectate si încredintate spre eliminare finală, plata făcându-se pentru diferenta dintre obiectivul anual de diminuare si obiectivul efectiv realiza

18.10.50.12

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

 

13.903,33

92.150,00

78.246,67

C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE

 

13.903,33

92.150,00

78.246,67

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

13.903,33

92.150,00

78.246,67

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

13.903,33

92 150,00

78.246,67

TOTAL CHELTUIELI

 

1.799.673,33

750.237,00

-1.049.436,33

CHELTUIELI CURENTE

01

1.799.673,33

750.237,00

-1.049.436,33

ALTE TRANSFERURI

55

1.799.673,33

750.237,00

-1.049.436,33

CAPITOLUL Protectia mediului

74.10.01

1.799.673,33

750.237,00

-1.049.436,33

Subcap. Reducerea si controlul poluării

74.10.01.03

1.799.673,33

750.237,00

-1.049.436,33

Cheltuieli privind finantarea proiectelor de mediu

74.10.01.03.01

1.799.673,33

750.237,00

-1.049.436,33

Transferuri interne *

55.10.01

1.799.673,33

750,237,00

-1.049.436,33

DEFICIT/EXCEDENT*

 

0,00

128.483.09

128.483,09

 

* În Contul de executie se vor detalia pe două alineate: 55.10.01.49 Transferuri interne către bugetele locale;

55.10.01.50 Transferuri interne către operatorii economici.

** Excedentul anului 2009 se reportează în anul 2010 cu aceeasi destinatie.


ANEXA Nr. 2

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2009

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

 

 

 

- mii lei -

 

Denumire indicator

Cod

BVC 2009 cf HG 228/2009

BVC 2009 rectificare

Influente +/-

A

B

1

2

3=2-1

TOTAL VENITURI

 

55.660,00

27.176,91

-28.483,09

1. VENITURI CURENTE

 

55.660,00

27.176,91

-28.483,09

A. VENITURI FISCALE

 

55.230,00

24.326,91

-30.903,09

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

16.10

50.850,00

19.682,91

-31.167,09

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăsurarea de activităti

16.10.50

50.850,00

19.632,91

-31.167,09

taxă poluare pentru autovehicule conf 0 U.G 50/2008

16.10.50.01

50.850.00

19.682.91

-31.167,09

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE

18.10

4.380,00

4.644,00

264,00

Alte impozite si taxe

18.10.50

4.380,00

4.644,00

2S4.00

o contributie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, precum si a bunurilor destinate dezmembrării, obtinute de către detinătorul deseurilor, respectiv detinătorul bunurilor, persoane fizice si/sau juridice

18.10.50.01

1.800.00

1.461.60

-338,40

taxe încasate pentru emisiile de poluanti in atmosferă, datorate de operatorii economici detinători de surse stationare a căror utilizare afectează factorii de mediu

18.10.50.02

600,00

918,74

318,74

taxe încasate de la operatort economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile

18.10.50.03

0,45

0,04

-0,41

o oontributie de 2 lei/kg. datorată de operatorii economici responsabili, pentru diferenta dintre obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje prevăzute în legislatia în

vigoare

18.10.50.04

910,00

1.800.00

890,00

o contributie de 2% din valoarea substantelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piată de către producători si importatori, cu exceptia celor utilizate la producerea medicamentelor

18.10.50.05

90,00

97,38

7,38

în cazul vânzării de către proprietarul sau administratorul pădurii, după caz, a masei lemnoase pe picior sau a sortimentelor de lemn brut obtinute în urma exploatării, contributia la Fondul pentru Mediu se stabileste prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de vânzare

18.10.50.06

75,00

75,78

0,78

o taxă de 1 leu/kg anvelopă, încasată de la producătorii si importatorii care introduc pe piată anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizării

18.10.50.07

16,50

8,52

-7,98

o contributie de 3% din suma care se plăteste anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

18.10.50.08

1,80

7,70

5,90

0,2 lei taxă. denumită în continuare ecotaxă, în valoare de 0,2 lei/bucată pentru pungile de tip sacosă - banană, cu miner aplicat, sau maieu - din materiale care nu sunt biodegradabiie

18.10.50.09

150,00

252,52

102,52

taxe pentru emiterea avizelor, acordurilor si a autorizatiilor de mediu

18.10.50.10

18,00

6,79

-11,21

taxe si contributii conform Legii nr. 73/2000, republicată cu

modificările si completările ulterioare (abrogată)

18.10.50.11

718,25

14,93

-703,32

100 lei/tonă datorată de unitătile admiriistrativ-teritoriale începând cu data de 1 iulie 2010, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitătilor de deseuri municipale si asimilabile, colectate si încredintate spre eliminare finală, plata făcându-se pentru diferenta dintre obiectivul anual de diminuare si obiectivul efectiv realiza

18.10.50.12

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

 

430,00

2.850,00

2.420,00

C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE

 

430,00

2.850,00

2.420,00

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

430,00

2.850.00

2,420.00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

430,00

2.850.00

2420.00

TOTAL CHELTUIELI

 

55.660,00

55.660.00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

01

16.733,25

16.733,25

0,00

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12.125.25

12.125.25

0,00

BUNURI SI SERVICII

20

4.608.00

4.608.00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

38.926,75

38.926.75

0,00

ACTIVE NEFINANCIARE

71

38.926.75

38.926.75

0,00

CAPITOLUL Protectia mediului

74.10.01

55.660,00

55.660,00

0,00

Subcap. Reducerea si controlul poluării

74.10.01.03

55.660,00

55.680,00

0,00

Cheltuieli proprii de functionare

74.10.01.03.02

55.660,00

55.660,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE

01

16.733,25

16.733,25

0,00

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12.125,25

12.125,25

0,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

9.129,53

S. 855.98

-273,60

Salariu de bază

10.01.01

4.931.86

4 931.86

0,00

Spor de vechime

10.01.04

831,44

831,44

0,00

Alte sporuri

10.01.06

213.08

213,08

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

53,25

53,25

0,00

Fond de premii

10.01.08

1.875.00

1 S75 00

0,00

Prima de vacantă

10.01.09

456,66

0,00

-456,66

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

10.01.12

338,88

338,88

0,00

Indemnizatii de deleqare

10,01.13

100,00

100,00

0,00

Alte drepturi salariale

10.01.30

329,41

512,47

183,06

Cheltuieli salariale in natură

10.02

383,04

656.64

273.50

Tichete de masă

10.02.01

383,04

383,04

0,00

Tichete de vacantă

10.02.05

0,00

273,60

273,60

Contributii

10.03

2.612,63

2.612,63

0,00

Contributii de asigurări sociale de stat

10 03.01

1.950.39

1.950.39

0,00

Contributii pentru asigurările de somaj

10.03.02

45.36

45,36

0,00

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

10.03.03

471,73

471,73

0,00

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale

10.03.04

45,36

45,36

0,00

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

77,11

77,11

0,00

Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

10.03.07

22,68

22,68

0,00

BUNURI SI SERVICII

20

4.608,00

4.608,00

0,00

Bunuri si servicii

20.01

836.00

1.328,00

492,00

Furnituri de birou

20.01.01

100,00

130.00

30,00

Materiale pentru curătenie

20.01 02

13,00

13,00

0,00

Încălzit, iluminat si fortă motrică

20.01.03

130,00

200,00

70,00

Apă canal si salubritate

20.01 04

15,00

25,00

10,00

Carburanti si lubrifiant!

20.01.05

100,00

100.00

0,00

Piese de schimb

20.01.05

30,00

30,00

0,00

Transport

20.01.07

50,00

50,00

0,00

Postă, telecomunicatii, radio. tv.. internet

20.01.08

150,00

220,00

70,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

20.01.09

58,00

60,00

2,00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01 30

190,00

500,00

310,00

Reparatii curente

20.02

1.000,00

586,00

-414,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

180,00

180.00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

180,00

180,00

0,00

Deplasări detasări transferări

20.06

1.200,00

852,00

-348,00

Deplasări interne detasări transferări

20.06.01

900,00

752,00

-148,00

Deplasări în străinătate

20.0602

300,00

100,00

-200,00

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

45,00

45,00

0,00

Consultantă si expertiză

20.12

40,00

40,00

0,00

Preqătire profesională

20.13

10,00

50,00

40,00

Potecii a muncii

20.14

21,00

21,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezenta rea i nte reseior stătu 1 u i, potrivit dispozitiilor legale

20.25

300,00

300,00

0,00

Alte cheltuieli

20.30

976,00

1.206,00

230.00

Reclame si publicitate

20.30.01

500,00

600,00

100,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

80.00

80,00

0,00

Prime de asiqurare non-viată

20.3003

6.00

16,00

0,00

Chirii

20.30.04

200,00

200.00

0,00

Fondul conducătorilor institutiilor publice

20.30.07

20.00

20,00

0,00

Executarea silită a creantelor bugetare

20.30.09

90,00

90,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30.02

70,00

200,00

130,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

38.926,75

38.926,75

0,00

ACTIVE NEFINANCIARE

71

38.926,75

38.926,75

0,00

Active fixe

71.01

19.752.25

38.926,75

19.174,50

Constructii

71.01.01

18.525.71

37.700.21

19.174.50

Masini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

300,00

300,00

0,00

Mobilier aparatură birotică si alte active corporale

71.01.03

544,20

444,20

-100,00

Alte active fixe

71.01.30

382,34

482,34

100.00

Reparatii capitale aferente activelor fixe

71.03

19.174,50

0,00

-19.174,50

DEFICIT/EXCEDENT*

-

0,00

-28,483.09

-28.483,09


*) Deficitul anului 2009 se acoperă integral din sumele rămase neutilizate la sfârsitul anului 2008, în valoare de 37.971,92 mii lei (aferent 3%)


ANEXA Nr. 3

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

LISTA

programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2009

 

 

 

 

 

- mii lei -

DENUMIREA PROGRAMELOR

cod

Realizări pana la

31.12.2003

2009 Program

T0TAL

A

6

1

2

7=1+..+6

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

 

 

0,00

207.801,80

 

1.350.848,33

750.237,00

 

1 850.848,33

958.038,80

Finantate din :

 

 

 

 

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

 

 

0.00

207 801,80

 

1.650.643,33

750.237,00

 

1.650.648,33

958.038,80

a) Programul Prevenirea poluării

finantat din :

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01.01

 

 

 

0,00

8.206,49

 

 

 

17.914,00

32.213,00

 

 

 

17.914,00

40.419,49

b) Programul Reducerea Impactului asupra atmosferei, apei, solului

finantat din :

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01.02

 

 

 

0,00

42988,59

 

 

 

34.036,00

53.000,00

 

 

 

34.036,00

95.966.59

c) Programul Reducerea nivelurilor de zgomot

finantat din :

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01.03

 

 

 

0,00

104,00

 

 

 

0,00

183,00

 

 

 

0,00

287,00

d) Programul Utilizarea de tehnologii curate

finantat din :

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01.04

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

0,00

255,00

 

 

 

0,00

255,00

e) Programul Gestionarea deseurilor, Inclusiv a deseurilor periculoase si închiderea depozitelor de deseuri

finantat din

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55. 10.01.05

 

 

 

0,00

23.872,79

 

 

 

249.140,00

73.372,00

 

 

 

249.140,00

97.244,79

 Programul Protectia resurselor de apa, statiile de tratare, statiile de epurare pentru comunităti locale

finantat din :

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01 06

 

 

 

0,00

13.993,16

 

 

 

85.428,00

35.000,00

 

 

 

85.428,00

48 993,16

g) Programul Gospodărirea integrata a zonei costiere

finantat din :

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01.07

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

0,00

0,00

h) Programul Conservarea biodiversitatii

finantat din :

- venituri proprii

I Credite de angajament

II Credite bugetare

55.10.01. 08

 

 

 

0,00

2.242,85

 

 

 

1.000,00

4.100,00

 

 

 

1.000,00

6 342,86

i) Programul Administrarea ariilor naturale proteste

finantat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55,10.01.09

 

 

0,00

486,08

0,00

1.200,00

 

 

 

0,00

1.686,06

j) Programul Educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului

finantat din :

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01.10

 

 

 

0,00

3.445,29

 

 

 

5677,00

3.830,00

 

 

 

5.677,00

7275,29

k) Programul Cresterea productiei de energie din surse regenerabile

finantat din :

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01.11

 

 

 

0,00

17.157,18

 

 

 

321.434.30

88.566,00

 

 

 

321.434.30

105.723,16

l) Programul Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera

finantat din :

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01.12

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

0,00

0,00

m) Programul Reconstructia si gospodărirea durabilă a pădurilor

finantat din :

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01.13

 

 

 

0,00

70,98

 

 

 

1.500,00

183,00

 

 

 

1.500,00

256,98


n) Programul Împădurirea terenurilor degradate situate in zonele deficitare in păduri, stabilite in conditiile legii a terenurilor din fondul forestier national afectate de calamităti naturale

finantat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01.14

 

 

 

 

0,00

169,09

 

 

 

 

104.750,00

50.330,00

 

 

 

 

104.750,00

50.499.09

o) Programul închiderea lazurilor de decantare din sectorul minier finantat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01 15

 

 

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00

p) Programul Lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului finantat din

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01. 16

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

0,00

20.000,00

 

 

 

0,00

20.000,00

q) Programul de stimulare a înnoirii parcului auto national finantat din

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01.17

 

 

0,00

89.508,00

 

 

0,00

2.28 000,00

 

 

0,00

317.506,00

r) Programul national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi in localităti lina ntat din

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01.18

 

 

0,00

5.565,32

 

 

192.443,00

60.000,00

 

 

192.443,00

65.555,32

s} Proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solara, energia geotermalâ si energia eoliana sau alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului finantat din

- venituri proprii

1 Credite de angajament II.Crediie bugetare

5510 01 13

 

 

0,00

0,00

 

 

310.000,00

100.000,00

 

 

310.000,00

100.000,00

s) Proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliana, solara, biomasa, hidro finantat din

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01 20

 

 

0,00

0,00

 

 

527.526.03

0,00

 

 

527.526,03

0,00

t) Proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural finantat din

- venituri proprii

I Credite de angajament

II .Credite bugetare

5510 01 21

 

 

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00

t) Proiecte de realizare a pistelor pentru blciclistl finantat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55 10 01 22

 

 

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00

v) Proiecte privind refacerea stturilor contaminate istoric, cu exceptia celor reglementate prin legi speciale finantat cBn

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.04.24

 

 

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00

 

 

0,00

0,00

x) proiecte privind reducerea riscului la fenomene hidrometeorologice periculoase, lucrări pentru eleborarea hartilor de risc pentru bazine sau subazine hidrografice finantat din

- venituri proprii

I Credite de angajament

II Credite bugetare

55.10.01 26

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

0,00

0,00

z) Proiecte prlvtnd înlocuirea acoperisurilor din azbest

finantat din

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

55.10.0126

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

0,00

0,00

 

 

 

0,00

0,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Serviciului de ambulantă Bucuresti-Ilfov al municipiului Bucuresti si al judetului Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Serviciul de ambulantă Bucuresti-Ilfov al municipiului Bucuresti si al judetului Ilfov, denumit în continuare Serviciul de ambulantă Bucuresti-Ilfov, prin reorganizarea Serviciului de ambulantă al municipiului Bucuresti, Statiei Centrale de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti si a Serviciului de ambulantă al judetului Ilfov, care se desfiintează.

(2) Serviciul de ambulantă Bucuresti-Ilfov, prevăzut la alin. (1), este institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Directiei de sănătate publică a municipiului Bucuresti, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr. 226-236, sectorul 2, si acordă asistentă medicală de urgentă pacientilor din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov.

(3) În subordinea Serviciului de ambulantă Bucuresti-Ilfov se organizează:

a) o substatie de ambulantă, fără personalitate juridică, care va functiona în locatia fostei Statii Centrale de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti, respectiv în municipiul Bucuresti, bd. Maresal Averescu nr. 3, sectorul 1, la nivelul căreia va fi organizat si serviciul care va coordona activitatea de transport nemedicalizat;

b) substatii de ambulantă, fără personalitate juridică, în care, la data prezentei hotărâri, îsi desfăsoară activitatea Statia Centrală de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti si Serviciul de ambulantă al judetului Ilfov, si substatii ale acestora;

c) substatii de ambulantă, fără personalitate juridică, în care, la data prezentei hotărâri, îsi desfăsoară activitatea actualele substatii ale Serviciului de ambulantă al municipiului Bucuresti.

Art. 2. - Serviciul de ambulantă Bucuresti-Ilfov este unitate finantată integral din venituri proprii, provenite din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate cu casele de asigurări de sănătate ale municipiului Bucuresti si judetului Ilfov, precum si din alte surse. Serviciul de ambulantă Bucuresti-Ilfov poate primi fonduri din bugetul Ministerului Sănătătii, din fonduri alocate de la bugetul de stat sau din venituri proprii, pe destinatiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Bunurile mobile si imobile aflate în patrimoniul Serviciului de ambulantă al municipiului Bucuresti, Statiei Centrale de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti si al Serviciului de ambulantă al judetului Ilfov se preiau de către Serviciul de ambulantă Bucuresti-Ilfov, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul din cadrul Serviciului de ambulantă al municipiului Bucuresti, Statiei Centrale de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti si al Serviciului de ambulantă al judetului Ilfov se consideră transferat în interesul serviciului si se preia cu aceleasi drepturi salariale de către Serviciul de ambulantă Bucuresti-Ilfov.

(2) Salarizarea personalului Serviciului de ambulantă Bucuresti-Ilfov se face conform prevederilor legale aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.

Art. 5. - Structura organizatorică, regulamentul de organizare si functionare a Serviciului de ambulantă Bucuresti-Ilfov, precum si statul de functii se aprobă, conform legii, prin ordin al ministrului sănătătii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.817/2004 privind înfiintarea Statiei Centrale de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.021 din 5 noiembrie 2004, pozitia nr. 45 a pct. II lit. A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 843/1998 privind înfiintarea Serviciului de Ambulantă al Judetului Ilfov prin reorganizarea Statiei de Salvare a Judetului Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 26 noiembrie 1998, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii, interimar,

Adriean Videanu

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.562.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetele Hunedoara si Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 cu suma de 6.000 mii lei, pentru judetele Hunedoara si Suceava, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, si alocarea acesteia bugetelor locale ale municipiilor Brad si Suceava, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.571.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetele Hunedoara si Suceava

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Suma - mii lei -

1.

Municipiul Brad, judetul Hunedoara

1.000

2.

Municipiul Suceava, judetul Suceava

5.000

 

TOTAL:

6.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor cu suma de 3.000 mii lei, pentru judetul Arad, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unor unităti administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finantarea cheltuielilor reprezentând ajutorul social.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor, interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.572.

 

ANEXA

 

REPARTIZAREA

sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, bugetelor locale ale unor unităti administrativ-teritoriale, pentru finantarea cheltuielilor reprezentând ajutorul social

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Suma - mii lei -

1.

Municipiul Arad

200

2.

Orasul Ineu

90

3.

Orasul Curtici

90

4.

Orasul Lipova

79

5.

Orasul Nădlac

114

6.

Orasul Pecica

180

7.

Orasul Pâncota

31

8.

Orasul Sântana

20

9.

Orasul Chisineu-Cris

20

10.

Orasul Sebis

178

11.

Comuna Almas

120

12.

Comuna Apateu

40

13.

Comuna Bata

16

14.

Comuna Bârzava

20

15.

Comuna Beliu

70

16.

Comuna Birchis

13

17.

Comuna Bârsa

70

18.

Comuna Bocsig

49

19.

Comuna Brazii

10

20.

Comuna Buteni

100

21.

Comuna Cărând

23

22.

Comuna Cermei

20

23.

Comuna Chisindia

80

24.

Comuna Conop

10

25.

Comuna Covăsint

100

26.

Comuna Dezna

8

27.

Comuna Dieci

20

28.

Comuna Dorobanti

9

29.

Comuna Felnac

31

30.

Comuna Frumuseni

24

31.

Comuna Ghioroc

100

32.

Comuna Hălmagiu

80

33.

Comuna Hălmăgel

70

34.

Comuna Hăsmas

22

35.

Comuna Ignesti

10

36.

Comuna Livada

10

37.

Comuna Macea

60

38.

Comuna Misca

50

39.

Comuna Moneasa

36

40.

Comuna Olari

20

41.

Comuna Păulis

77

42.

Comuna Peregu Mare

15

43.

Comuna Petris

5

44.

Comuna Plescuta

10

45.

Comuna Pilu

26

46.

Comuna Săvârsin

35

47.

Comuna Secusigiu

19

48.

Comuna Seleus

10

49.

Comuna Semlac

30

50.

Comuna Sagu

15

51.

Comuna Sintea Mare

20

52.

Comuna Sepreus

20

53.

Comuna Sicula

65

54.

Comuna Silindia

3

55.

Comuna Siria

35

56.

Comuna Seitin

10

57.

Comuna Taut

30

58.

Comuna Ususău

30

59.

Comuna Vinga

60

60.

Comuna Vârfurile

50

61.

Comuna Zăbrani

75

62.

Comuna Zărand

15

63.

Comuna Zimandu Nou

10

64.

Comuna Zădăreni

31

65.

Comuna Zerind

11

 

TOTAL:

3.000


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2009 la cap. 84.01 „Transporturi", titlul IV „Subventii", pozitia „Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de călători" cu suma de 13.122 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, în vederea asigurării subventiei pentru transportul feroviar public de călători.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.573.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.046/2009 privind aprobarea bugetului si a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.046/2009 privind aprobarea bugetului si a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 28 septembrie 2009, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar, Mihai Capră,

secretar de stat

p. Presedintele Autoritătii Electorale

Permanente,

Marian Muhulet

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.574.

 

ANEXĂ

(Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 1.046/2009)

 

BUGETUL de cheltuieli aferente alegerilor prezidentiale din anul 2009

 

 

 

 

- mii lei -

Institutia

Capitol

 

 

Cheltuieli

Total

 

 

Personal

Bunuri si servicii

Active nefinanciare

1. Ministerul Administratiei si Internelor

 

89.733

42.316

705

132.754

 

1. aparat propriu si institutiile prefectului

51.01

88.600

26.779

705

116.084

2. Biroul Electoral Central

51.01

600

600

 

1.200

3. Monitorul Oficial - tipărit buletine de vot si tabele electorale

51.01

 

1.521

 

1.521

4. Monetăria Statului - confectionat stampile tip „VOTAT"

51.01

 

700

 

700

TOTAL CAP. 51.01

51.01

89.200

29.600

705

119.505

1. Inspectoratul General al Politiei Române

61.01

364

4.850

 

5.214

2. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

61.01

70

5.645

 

5.715

3. Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

61.01

 

19

 

19

4. Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

61.01

50

725

 

775

5. Directia economico-administrativă

61.01

 

355

 

355

6. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă

61.01

49

1.122

 

1.171

TOTAL CAP. 61.01

61.01

533

12.716

0

13.249

2. Secretariatul General al Guvernului

51.01

12

3.138

0

3.150

 

Institutul National de Statistică

51.01

12

3.138

 

3.150

3. Autoritatea Electorală Permanentă

51.01

8

320

9.500

9.828

4. Serviciul de Telecomunicatii Speciale

61.01

 

2.023

427

2.450

5. Ministerul Afacerilor Externe

51.01

500

3.150

100

3.750

 

TOTAL GENERAL:

 

90.253

50.947

10.732

151.932

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Dolj de către domnul Brezniceanu Alexandru-Cosmin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si art. 92 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de subprefect al judetului Dolj de către domnul Brezniceanu Alexandru-Cosmin.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.575.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Ciobotea Ionel, subprefect al judetului Dolj

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si art. 94 alin. (2) si (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ciobotea Ionel, subprefect al judetului Dolj.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.576.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea numărului autorizatiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă si detasarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 134/2008, si al art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileste un număr total de 8.000 de autorizatii de muncă ce vor fi eliberate în anul 2010 străinilor care doresc să se încadreze în muncă sau să presteze muncă în România în baza deciziei de detasare a unui angajator persoană juridică străină, defalcate pe tipuri de autorizatii de muncă, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă si detasarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 134/2008.

(2) Tipurile si numărul de autorizatii de muncă care pot fi acordate străinilor în anul 2010 sunt următoarele:

a) autorizatii de muncă pentru lucrători permanenti - 5.500;

b) autorizatii de muncă pentru lucrători detasati - 1.000;

c) autorizatii de muncă pentru lucrători sezonieri - 400;

d) autorizatii de muncă nominale - 100;

e) autorizatii de muncă pentru lucrători stagiari - 200;

f) autorizatii de muncă pentru sportivi - 500;

g) autorizatii de muncă pentru lucrători transfrontalieri - 300.


Art. 2. - în situatia în care numărul cererilor pentru eliberarea de autorizatii de muncă este mai mare decât numărul stabilit la art. 1, acesta poate fi suplimentat prin hotărâre a Guvernului, în baza unui memoriu justificativ, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.577.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru constructia si amenajarea unei unităti de asistentă socială

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1) lit. d) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea sumei de 1.000 mii lei pentru finantarea unor cheltuieli pentru constructia si amenajarea Centrului Social Pietricica din municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt.

Art. 2. - (1) Sumele prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinatie si potrivit destinatiei aprobate.

(2) Sumele se acordă în transe, pe baza documentelor justificative întocmite de beneficiar, avizate si prezentate de Directia de Muncă si Protectie Socială a judetului Neamt la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 3. - Sarcina executiei bugetare si controlul modului de utilizare a sumelor alocate revin Directiei de Muncă si Protectie Socială a Judetului Neamt în a cărei rază teritorială are sediul unitatea de asistentă socială prevăzută la art. 1.

Art. 4. - Respectarea legislatiei privind achizitiile publice si sarcina obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor legale revin autoritătilor administratiei publice locale care înfiintează si administrează unitătile de asistentă socială beneficiare.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pozitiile 15 si 17 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.273/2008 privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru constructia, reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 15 octombrie 2008, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.578.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centrul Multifunctional de Pregătire Schengen"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centrul Multifunctional de Pregătire Schengen", prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face din Facilitatea Schengen si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate conform legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.579.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii în regim de compensare 100%", sectiunea C2 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii inclusi în programele nationale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu si spitalicesc" din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de

care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La punctul P1: „Programul national de boli transmisibile", subpunctul A „Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere", după pozitia 91 se introduc patru noi pozitii, pozitiile 92-95, cu următorul cuprins:

„92 Anidulafungin J02AX06

93 Etravirinum J05AG04

94 Raltegravirum J05AX08

95 Maravirocum J05AX09"

2. La punctul P3 „Programul national de oncologie", după pozitia 77 se introduc două noi pozitii, pozitiile 78 si 79, cu următorul cuprins:

„78

Temsirolimus

L01XE09

79

Mitotanum

L01XX23"

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii, interimar,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.580.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea asociatiei „Camera de Comert si Industrie România-Turcia" ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste asociatia „Camera de Comert si Industrie România-Turcia", persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Austrului nr. 58, sectorul 2, ca fiind de utilitate publică.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

p. Ministrul întreprinderilor mici si mijlocii,

comertului si mediului de afaceri, interimar,

Maria Pârcălăbescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.585.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 496/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 74 lit. I) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 496/2009 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 7 mai 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.587.*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

ADMINISTRATIA NATIONALĂAÎMBUNĂTĂTIRILOR FUNCIARE - R.A.

Sediul/Adresa: municipiul Bucuresti,

Sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4

Codul fiscal: R 16787270

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propunere rectificare BVC 2009

0

1

2

3

4

1.

 

VENITURI TOTALE

 

 

 

 

(rd. 02 + 10 + 15)

1

282.697,00

 

1

Venituri din exploatare-total, din care:

2

282.247.00

 

 

a) productia vânduta

3

90.000,00

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

175.017,00

 

 

- subventii, cf.preved.legale in vigoare

6

175.017,00

 

 

- transferuri, cf.preved.legale in vigoare

7

 

 

 

d) productia imobilizata

8

 

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

17.230,00

 

2

Venituri financiare-total, din care:

10

450,00

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

450,00

 

 

d) alte venituri financiare

14

 

 

3

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + 47 + 50)

16

278.204,00

 

1

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

278.187,00

 

 

a) cheltuieli materiale

18

64.018,54

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

19

62.000,00

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d) cheltuieli privind personalul, din care:

21

148.658,46

 

 

- salarii

22

113.560,28

 

 

- contracte de mandat

23

121,93

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, din care:

24

31.745,78

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

24.015,37

 

 

-cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

26

852,64

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

6.877,77

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

3.230,48

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute prin legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet. ulterioare, din care:

29

2.273,64

 

 

- tichete de cresa, potrivit Legii nr. 193/2006) cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006) cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

726,91

 

 

- tichete de masa

33

 

 

 

- tichete de vacanta

34

 

 

 

e) amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

35

3.500,00

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

36

10,00

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

37

10,00

 

 

- cheltuieli de protocol din care:

38

10,00

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

39

 

 

 

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

40

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

42

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

43

 

 

 

- alte cheltuieli, din care:

44

 

 

 

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

45

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

46

 

 

2

Cheltuieli financiare-total, din care:

47

17,00

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

48

15,00

 

 

- alte cheltuieli financiare

49

2,00

 

3

Cheltuieli extraordinare

50

 

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit / pierdere)

51

4.493,00

 

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

52

727,75

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

53

3.765,24

 

1

Rezerve legale

54

224,65

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

55

 

 

3

Alte rezerve reprez. facilitati fiscale prevăzute de lege

56

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

57

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

58

 

 

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.54, 55, 56, 57 si 58

59

3,540,59

 

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta

60

354,06

 

8

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

61

1.770,30

 

9

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

62

1.416,24

VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

63

91.100,00

 

1

Surse proprii

64

3.100,00

 

2

Alocatii de la buget

65

88.000,00

 

3

Credite bancare

66

 

 

 

- interne

67

 

 

 

- externe

68

 

 

4

Alte surse - Fonduri SAPARD

69

 

VII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

70

91.100,00

 

1

Cheltuieli aferente Investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

71

91.100,00

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

72

 

 

 

- interne

73

 

 

 

- externe

74

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

75

6.541.295,54

 

1

Rezerve legale

76

1.276.91

 

2

Rezerve statutare

77

 

 

3

Alte rezerve

78

6.540.018,63

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

79

 

 

1

Venituri totale

80

282.697,00

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

278.204,00

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

82

5.130.00

 

4

Nr. mediu de salariati total

83

5.048.00

 

5

Fond de salarii, din care:

84

113.560,28

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

85

113.543,38

 

 

c) alte cheltuieli cu personalul

86

16.90

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers)

87

1.874,40

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei / persoana) (rd. 80 / 83) - in preturi curente

88

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei / persoana) (rd. 80 / 83) - in preturi comparate

89

 

 

9

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/ persoana)

90

990,00

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale / venituri totale) x 1000] (rd.16/rd.1)x1000

91

984,11

 

11

Plati restante -total

92

35.930,17

 

 

- preturi curente

93

35.930,17

 

 

- preturi comparabile

94

35.930,17

 

12

Creante restante - total

95

8.625,35

 

 

- preturi curente

96

8.625,35

 

 

- preturi comparabile

97

8.625,35

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectelor selectate si a finantării acestora în cadrul Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 343/2007, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă proiectele selectate în cadrul Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti, sesiunea 3-31 ianuarie 2008, si finantarea acestora, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă proiectele selectate în cadrul Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti, sesiunea 25 august-5 septembrie 2008, si finantarea acestora, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Utilizarea sumelor alocate pentru proiectele selectate se face potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 343/2007, cu modificările ulterioare. Finantarea proiectelor în cadrul programului se asigură din bugetul Fondului pentru mediu pentru anul 2010.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului, interimar,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.588.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROIECTELE SELECTATE

în sesiunea 3-31 ianuarie 2008, finantate din Programul national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Localitatea

Titlul proiectului

Suma aprobată - lei -

1.

Orasul Chitila

Ilfov

Parc dendrologic peisager Chitila Verde, etapa a II-a, amenajarea zonelor promenadă si împrejmuiri

1.000.000,00

2.

Orasul Târgu-Neamt

Neamt

Reabilitare parc central

390.200,00

3.

Comuna Ghimpati

Giurgiu

Îmbunătătirea calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în comuna Ghimpati

999.926,00

4.

Comuna Dragalina

Călărasi

Parc verde în comuna Dragalina, judetul Călărasi

1.000.000,00

5.

Comuna Birchis

Arad

Amenajare spatii verzi, locuri dejoacă pentru copii si parcuri de agrement în localitătile Birchis, Căpălnas, Ostrov

468.546,23

6.

Comuna Nana

Călărasi

Realizare zonă verde în comuna Nana

460.000,00

7.

Comuna Viile Satu Mare

Satu Mare

Reabilitarea, extinderea si amenajarea de noi spatii verzi si teren de joacă în comuna Viile Satu Mare, judetul Satu Mare

500.000,00

8.

Comuna Stefan cel Mare

Călărasi

Aliniamente si scuaruri în comuna Stefan cel Mare, judetul Călărasi

1.000.000,00

9.

Municipiul Făgăras

Brasov

Îmbunătătirea calitătii mediului prin reabilitarea spatiului verde din Parc Cetate în municipiul Făgăras

519.618,14

10.

Comuna Corbii Mari

Dâmbovita

Amenajare parc comuna Corbii Mari, judetul Dâmbovita

1.000.000,00

11.

Comuna IIieni

Covasna

Reabilitarea si extinderea parcului central al localitătii Ilieni

243.698,48

12.

Comuna Ciucsângeorgiu

Harghita

Amenajare peisagistică a centrului localitătii Ciucsângeorgiu

500.000,00

13.

Comuna Ciceu

Harghita

Amenajare parc al centrului de cultură si tineret Ciceu

500.000,00

14.

Orasul Videle

Teleorman

Reabilitare parc central

400.000,00

15.

Comuna Independenta

Călărasi

Parc verde si aliniamente în comuna Independenta

992.802,97

16.

Comuna Frumoasa

Harghita

Amenajare piata Sf. Ladislau

382.096,00

17.

Orasul Râsnov

Brasov

Îmbunătătirea calitătii mediului prin înfiintarea de spatiu verde în piata Scolii, orasul Râsnov

377.635,15

18.

Comuna Andrid

Satu Mare

Amenajare peisagistică a centrului localitătii Andrid

488.457,00

19.

Comuna Creaca

Sălaj

Amenajare parc de joacă pentru copii în localitatea Jac, comuna Creaca, judetul Sălaj

441.155,07

20.

Orasul Jibou

Sălaj

Extindere si reabilitare spatii verzi în orasul Jibou

500.000,00

21.

Comuna Dichiseni

Călărasi

Parc verde în satul Coslogeni, comuna Dichiseni, judetul Călărasi

500.000,00

22.

Municipiul Botosani

Botosani

Reabilitare, modernizare si extindere Grădina publică „Mihai Eminescu" din Botosani

1.000.000,00

23.

Comuna Stăncuta

Brăila

Îmbunătătirea calitătii mediului prin amenajarea de spatii verzi si realizarea a două parcuri în localitatea Stăncuta, comuna Stăncuta, judetul Brăila

1.000.000,00

24.

Comuna Semlac

Arad

Amenajare parcul Luminilor în comuna Semlac, judetul Arad

400.000,00

25.

Orasul Titu

Dâmbovita

Amenajare parc orăsenesc în orasul Titu

1.000.000,00

26.

Comuna Saelele

Teleorman

Amenajare parc comunal, comuna Saelele, judetul Teleorman

450.000,00

27.

Comuna Micesti

Arges

Realizare de spatii verzi în comuna Micesti, judetul Arges

636.599,21

28.

Comuna Zăvoaia

Brăila

Îmbunătătirea calitătii mediului prin amenajarea parcului central din localitatea Zăvoaia, comuna Zăvoaia, judetul Brăila

412.669,17

29.

Comuna Roata de Jos

Giurgiu

Parcul Tineretului

1.000.000,00

30.

Municipiul Alba lulia

Alba

Îmbunătătirea calitătii mediului urban din municipiul Alba lulia prin realizarea parcurilor „Sf. Ecaterina" si „Zăvoi-Mircesti"

1.357.840,00

31.

Comuna Cincu

Brasov

Programul de amenajare a spatiilor verzi în comuna Cincu, etapa I

493.547,19

32.

Comuna Stefan Vodă

Călărasi

Realizare zonă verde în comuna Stefan Vodă

485.069,00

33.

Comuna Goicea

Dolj

Modernizare si extindere parc în comuna Goicea, judetul Dolj

456.655,00

34.

Comuna Olteni

Teleorman

Amenajare parc comuna Olteni

999.772,34

35.

Comuna Gorgota

Prahova

Îmbunătătirea calitătii mediului prin realizarea spatiului verde adiacent Grădinita, satul Potigrafu, comuna Gorgota

855.883,24

 

 

 

TOTAL:

23.212.170,19

 

ANEXA Nr. 2

 

PROIECTELE SELECTATE

în sesiunea 25 august-5 septembrie 2008, finantate din Programul national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Localitatea

Titlul proiectului

Suma aprobată - lei -

1.

Comuna Sagu

Arad

Amenajare spatii verzi în comuna Sagu, judetul Arad

500.000,00

2.

Comuna Bors

Bihor

Amenajare parcuri de agrement

952.842,60

3.

Municipiul Craiova

Dolj

Amenajare parcul Lunca Jiului din Municipiul Craiova

2.000.000,00

4.

Municipiul Constanta

Constanta

Reabilitarea si extinderea spatiilor verzi din zona parc Tăbăcărie - Expoflora din municipiul Constanta

1.000.000,00

5.

Comuna Bârzava

Arad

Amenajare parc în localitatea Bârzava, judetul Arad

692.223,94

6.

Comuna Silindia

Arad

Amenajare parc în localitatea Silindia, judetul Arad

500.000,00

7.

Comuna Simand

Arad

Amenajare parc

441.524,10

8.

Comuna Zăbrani

Arad

Amenajare parcuri

817.176,24

9.

Comuna Bordei Verde

Brăila

Amenajare spatiu verde - parc si loc de joacă pentru copii în localitatea Bordei Verde, judetul Brăila

600.800,00

10.

Comuna Petru Rares

Bistrita-Năsăud

Amenajare spatii verzi în comuna Petru Rares, judetul Bistrita-Năsăud

500.000,00

11.

Comuna Runcu Salvei

Bistrita-Năsăud

Amenajare spatii verzi în comuna Runcu Salvei

308.830,00

12.

Municipiul Turda

Cluj

Reabilitare si extindere Parcul Tineretului din municipiul Turda, judetul Cluj

750.000,00

13.

Comuna Dobrun

Olt

Înfiintare parc comunal, comuna Dobrun, judetul Olt

429.373,00

14.

Comuna Chirnogi

Călărasi

Amenajare zonă verde în comuna Chirnogi, judetul Călărasi

900.000,00

15.

Comuna Conop

Arad

Amenajare parcuri în localitătile Odvos, Chelmac, apartinătoare comunei Conop, judetul Arad

546.284,77

16.

Comuna Poiana Blenchii

Sălaj

Amenajare spatii verzi si alei pietonale în comuna Poiana Blenchii, judetul Sălaj

223.337,19

17.

Municipiul Galati

Galati

Amenajare parc Micro 21, aferent bl. R4-R7 - supermarket Selgros, municipiul Galati

1.000.000,00

18.

Orasul Ciacova

Timis

Tschako Park, veche bijuterie a orasului

499.940,25

19.

Municipiul Dorohoi

Botosani

Reabilitare, modernizare si extindere Parc „Cholet", municipiul Dorohoi, judetul Botosani

749.000,00

20.

Orasul Năsăud

Bistrita-Năsăud

Amenajare spatii verzi în orasul Năsăud, judetul Bistrita-Năsăud

500.000,00

21.

Municipiul Odorheiu Secuiesc

Harghita

Reabilitarea, extinderea si reamenajarea parcului municipal Odorheiu Secuiesc

750.000,00

22.

Comuna Alma

Sibiu

Amenajare spatii verzi si alte amenajări privind protectia mediului în localitătile Alma, Smig si Giacăs

145.956,00

23.

Comuna Călărasi

Dolj

Amenajare parc comunal, comuna Călărasi, judetul Dolj

439.925,00

24.

Municipiul Zalău

Sălaj

Amenajare peisageră a parcului central municipal Zalău

750.000,00

25.

Comuna Stănesti

Giurgiu

Amenajare parc Bălanu, comuna Stănesti

499.307,51

26.

Comuna Greaca

Giurgiu

Amenajare parc nou, comuna Greaca

448.915,88

27.

Comuna lacobeni

Sibiu

Amenajare spatii verzi în localitătile lacobeni, Netus si Stejărisu

441.520,00

28.

Comuna Peregu Mare

Arad

Amenajare de parcuri noi si locuri de joacă pentru copii în localitătile Peregu Mare si Peregu Mic

500.000,00

29.

Municipiul Adjud

Vrancea

Înfiintare si reamenajare parcuri - municipiul Adjud, judetul Vrancea

500.000,00

30.

Municipiul Cărei

Satu Mare

Realizare parc în centrul municipiului Cărei

1.000.000,00

31.

Comuna Jilavele

Ialomita

Ansamblu zonă verde în comuna Jilavele, judetul Ialomita

900.000,00

32.

Comuna Băbiciu