MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 886/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 886         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 17 decembrie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.888. - Decret privind revocarea Decretului nr. 1.646/2009 pentru desemnarea candidatului la functia de prim-ministru

 

1.889. - Decret pentru desemnarea candidatului la functia de prim-ministru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.447. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.505. - Hotărâre privind modificarea si completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului rir. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

631. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modificarea art. 4 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 165/2007 pentru aprobarea Registrului de evidentă a operatiunilor de procesare a diamantelor brute si a Raportului anual privind operatiunile cu diamante brute

 

632. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind uneie măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar

 

733. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de plante agricole si a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de legume

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind revocarea Decretului nr. 1.646/2009 pentru desemnarea candidatului la functia de prim-ministru

 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (1), ale art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) si ale art. 103 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se revocă Decretul nr. 1.646/2009 pentru desemnarea candidatului la functia de prim-ministru, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 6 noiembrie 2009, privind desemnarea domnului Liviu Gheorghe Negoită în calitate de candidat la functia de prim-ministru, având în vedere depunerea de către acesta a mandatului încredintat de Presedintele României.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 17 decembrie 2009.

Nr. 1.888.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru desemnarea candidatului la functia de prim-ministru

 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (1), ale art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) si ale art. 103 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se desemnează domnul Emil Boc în calitate de candidat la functia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului si a listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 17 decembrie 2009.

Nr. 1.889.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii situate în localitatea Simian, Calea Hinovei, judetul Mehedinti, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si casării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si casarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si împreună cu Ministerul Finantelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.447.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din functiune si casării acestora

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul

Caracteristicile tehnice ale clădirii

Număr M.F.P.

1.

Localitatea Simian, Calea Hinovei, judetul Mehedinti

Ministerul Administratiei si Internelor

Corpul 1 „Adăpost animale"

Suprafata construită = 357 m2

Suprafata desfăsurată = 357 m2

Valoare de inventar = 45.950 lei

102.040 (partial)

 

 

 

2.

Corpul 2 „Patul lemn"

Suprafata construită = 54 m2

Suprafata desfăsurată = 54 m2

Valoare de inventar = 5.350 lei

3.

Corpul 3 „Fosă septică"

Suprafata construită = 9 m2

Suprafata desfăsurată = 9 m2

Valoare de inventar = 5.200 lei


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7, art. 12 alin. (1) si (2), precum si al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Datele de identificare ale imobilului apartinând domeniului public al statului, înregistrat la pozitia nr. M.F. 27187 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a lucrărilor de artă plastică, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.

Art. 3. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor identificate

potrivit anexei nr. 3 în domeniul public al statului si în administrarea Muzeului National de Istorie a României din Bucuresti.

Art. 4. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor mobile si imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, în domeniul public al statului si în administrarea Muzeului National al Satului „Dimitrie Gusti".

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică si se completează corespunzător anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 2 decembrie 2009.

Nr. 1.505.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Directiei Judetene pentru Cultură, Culte si Patrimoniu National Călărasi

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică

Adresa

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Situatie juridică

Tip bun

Bază legală

În administrare/ concesiune

27187

8.29.06

Sediul D.J.C.C.P.C.N. Călărasi

Corp principal si anexă: Suprafată construită = 490 m2 Suprafată teren aferent = 1.339 m2

Municipiul Călărasi, Str. 13 Decembrie nr. 9, judetul Călărasi

1982

Decizia nr. 144/ 11.06.1982

În administrare

Imobil


ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor care se înscriu în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

 

Nr. crt.

Denumirea bunului

Valoarea de inventar

- lei -

Caracteristici

Tipul bunului

Codul de clasificare

Anul dobândirii/ dării în

folosintă

Adresa

1.

Lucrare de artă plastică „Natură statică cu ochelari si carte"

176.000

Autor: Constantin D. Stahi

Tehnica: ulei pe pânză

Dimensiuni: 33,5 x 52 cm

Anul: 1882

Semnat, datat si localizat pe latura din stânga

jos cu negru: CD. Stahi, 1882, lassy

Stare de conservare: bună, restaurată

Mobil

8.28

2007

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

2.

Lucrare de artă plastică „Călcătoreasa"

140.800

Autor: Alexandru Ciucurencu

Tehnica: ulei pe carton

Dimensiuni: 60,5 x 49,5 cm

Anul: 1945(nedatat)

Semnat pe latura din stânga spre mijloc cu gri,

în monogramă: CA.

Stare de conservare: bună, restaurată

Mobil

8.28

2007

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

3.

Lucrare de artă plastică „Pod peste Sena"

123.200

Autor: Theodor Pallady

Tehnica: ulei pe carton

Dimensiuni: 54,2 x 44,5 cm

Anul: 1925 (nedatat)

Semnat pe latura din stânga mijloc, în

monogramă cu negru: T.P.

Stare de conservare: bună, restaurată

Mobil

8.28

2007

Municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor care se înscriu în domeniul public al statului si în administrarea Muzeului National de Istorie a României din Bucuresti

 

Nr. crt.

Denumirea bunului

Adresa

Caracteristicile tehnice ale bunului

Valoarea

- lei -

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Codul de clasificare

1.

Brătară plurispiralică

Municipiul Bucuresti,

Calea Victoriei nr. 12,

sectorul 3

- confectionată din aur, cu 6 spire si trei sferturi, având dimensiunile: D=12,2 cm, H max. = 10 cm, grosimea tijei = 5,5 mm, greutate = 1.196,03 g, lungimea spiralei = 2,50 m. Capetele tijei au fost aplatizate, această parte fiind împărtită în 3 câmpuri. Cel de la extremitate imită, într-o formă schematizată, un cap de sarpe, apoi urmează o portiune mai lată, decorată cu mai multe linii incizate în formă de brădut. Părtile laterale ale acestei portiuni sunt decorate cu scurte linii incizate, dispuse în formă de spinare de peste. Cea mai lungă portiune este decorată cu 7 palmete, imprimate prin stantare

131.013,10

2007

8.28

2.

Brătară plurispiralică

Municipiul Bucuresti,

Calea Victoriei nr. 12,

sectorul 3

- confectionată din aur, cu 5 spire si jumătate, având dimensiunile: D = 12 cm, H max. = 9,6 cm, grosimea tijei = 6 mm, greutate = 1.136,06 g, lungimea spiralei = 2,50m. Corpul sarpelui este realizat prin decorare cu două linii incizate, de o parte si cealaltă a unei linii centrale incizate, despicată spre coamă. Portiunea dreptunghiulară aplatizată - coama - are aplicat de 9 ori un decor de liniute fine dispuse sub formă de brădut, perpendiculare pe directia tijei. Părtile laterale ale coamei sunt decorate cu liniute fine în formă de spinare de peste.

221.785,70

2007

8.28

3.

Brătară plurispiralică

Municipiul Bucuresti,

Calea Victoriei nr. 12,

sectorul 3

- confectionată din aur, cu 5 spire si trei sferturi, având dimensiunile: D = 11,5 cm, H max. = 9,2 cm, greutate = 682,3 g, lungimea spiralei = 2,12 m. Capul de sarpe are gura alungită, părtile laterale marcate cu linii curbe incizate, iar mijlocul cu un sir de puncte. Ochii sunt marcati lateral cu un poanson rotund. Coama dreptunghiulară are pe centru un sir de incizii punctiforme, de o parte

221.785,70

2007

8.28

 

 

 

si de alta a lor sunt imprimate 10 grupe de liniute scurte incizate în formă de brădut. Partea stângă, supraînăltată, are un decor în forma spinării de peste, iar cea dreaptă are între sirurile de liniute un mic spatiu nedecorat.

 

 

 

4.

Brătară plurispiralică

Municipiul Bucuresti,

Calea Victoriei nr. 12,

sectorul 3

- confectionată din aur, având 8 spirale, înăltime de 13 cm, diametrul la exterior la capete de 10,8-11 cm, diametrul barei are o sectiune rotundă de 5,2-5,5 mm, o lungime totală desfăsurată de 2,49 si o greutate de 1,147 grame. Cele două extremităti redau stilizat o protomă de animal ce are botul alungit tăiat drept, iar marginile, fălcile, tesite oblic. Partea mediană a capului si a coamei este marcată punctiform, decorul fiind identic cu cele două părti rezultante. Pe frunte sunt două linii de puncte trasate curb între două linii incizate. Ochii sunt redati printr-un cerc mic, incizat, cu un punct în mijloc, sprâncenele, printr-o mică linie incizată, curbă, iar dintii, printr-o linie punctiformă. Lungimea capului este de 3 cm. În continuarea capului se află o placă dreptunghiulară cu marginile supraînăltate si decorate cu două siruri de mici linii incizate dispuse oblic, în formă de V, despărtite de o linie mediană. Marginea exterioară a uneia din extremităti are aceste linii dispuse în aceiasi directie, nu în V. Lungimea celor două plăci dreptunghiulare este de 3,3-3,5 cm. În continuarea fiecărei plăci dreptunghiulare se află, pe o lungime de 14,2-14,7 cm, 7 palmete cordiforme obtinute cu ajutorul a două stante - o primă stantă pentru 6 palmete si o a doua pentru a saptea, mai mică. Decorul este frunziform. Între palmete se află câte un mic cerc cu punct în mijloc obtinut cu ajutorul unui poanson. Marginile palmetelor sunt supraînăltate si decorate, prin incizie cu linii mici dispuse oblic. De asemenea, un decor de linii incizate, ondulate, se află în lungul palmetelor, pe cant. După ultima palmetă, cea mai mică, pe o lungime de 3-3,5 cm, corpul barei brătării contine două portiuni în formă de perlă alungită (bitronconice) părtile mai subtiri fiind marcate de un grupaj de două linii adâncite circular transversale. Începutul corpului propriu-zis al brătării este marcat pe o linie în zigzag care pe una dintre extremitătile brătării înconjoară toată bara, în timp ce pe cealaltă extremitate este prezentă doar pe partea vizibilă.

255.504,44

2008

8.28

5.

Brătară plurispiralică

Municipiul Bucuresti,

Calea Victoriei nr. 12,

sectorul 3

- confectionată din aur, având 7 spirale, o înăltime de 14 cm, diametrul la exterior, la capete, de 10,8-11 cm, diametrul barei are o sectiune rotundă de 4,5-5,47 mm, o lungime totală desfăsurată de 2,195 m si o greutate de 825 grame. Cele două extremităti redau stilizat o protomă de animal ce are botul alungit, tăiat drept. Partea mediană a capului si a coamei este marcată punctiform, decorul fiind identic pe cele două părti rezultante. Ochii si sprâncenele sunt redate prin linii trasate curb - 7 spre exterior si 6 spre interior. Dintii sunt redati prin câte o linie punctiformă pe cele două laturi ale capului. Lungimea capului este de 2,5 cm. În continuarea capului se află o placă dreptunghiulară cu marginile supraînăltate si decorate cu două siruri de mici linii incizate dispuse oblic, în formă de V, despărtite de o linie mediană. Lungimea celor două plăci dreptunghiulare este de 4,9-5,1 cm. În continuarea fiecărei plăci dreptunghiulare se află, pe o lungime de 11,6-12,4 cm, 6 palmete triunghiulare cu laturile arcuite obtinute cu ajutorul a trei stante - o primă stantă pentru 3 palmete mai mari, o a doua pentru două palmete mijlocii si o a treia pentru cea mai mică. Decorul este frunziform. Marginile palmetelor sunt supraînăltate si decorate, prin incizie, cu două mici linii dispuse oblic. După ultima palmetă, cea mai mică, pe o lungime de 2-3 cm, corpul barei brătării contine o portiune în formă de perlă alungită (bitronconică) părtile mai subtiri fiind marcate de un grupaj de 3 linii adâncite, circular transversale. De asemenea, un decor de 3 linii incizate, ondulate, se află în lungul palmetelor, pe cant.

255.504,44

2008

8.28

6.

Brătară plurispiralică

Municipiul Bucuresti,

Calea Victoriei nr. 12,

sectorul 3

- confectionată din aur, având 10 spirale, o înăltime de 15 cm, diametrul la exterior, la capete, de 9 cm, diametrul barei are o sectiune rotundă de 5 mm, o lungime totală desfăsurată de 2,63 m si o greutate de 887 grame. Cele două extremităti redau stilizat o protomă de sarpe ce are botul alungit, tăiat drept. Partea mediană a capului si a coamei este marcată punctiform, decorul fiind identic pe cele două părti rezultante. Ochii si sprâncenele sunt redate prin linii trasate curb - 6 linii spre exterior si 7 spre interior, prima linie, atât la exterior, cât si la interior, fiind redată prin puncte. Lungimea capului este de 2,2-2,3 cm. În continuarea capului se află o placă dreptunghiulară cu marginile supraînăltate si decorate cu două siruri de mici linii incizate dispuse oblic în formă de V, despărtite de o linie mediană. Lungimea celor două plăci dreptunghiulare este de 3,4- 3,7 cm. În continuarea fiecărei plăci dreptunghiulare se află, pe o lungime de 14,3-14,6 cm, 6 palmete tringhiular-ovale cu ajutorul a 3 stante - o stantă pentru primele 3 palmete, o a doua stantă pentru următoarele două palmete si a treia stantă pentru ultima palmetă, mai mică. Decorul este frunziform. Marginile palmetelor sunt supraînăltate si decorate, prin incizie, cu linii mici dispuse oblic. Diferentele dintre stante sunt minimale, dar sesizabile. În cadrul primei stante nervura mediană prezintă 5 bumbi, în timp ce în cazul următoarelor două stante nervurile mediane prezintă câte 6 bumbi. Diferenta dintre stanta a doua si a treia constă în spatierea diferentiată a bumbilor. Stanta 2 are o spatiere mai mare a ultimilor 2 bumbi, iar la stanta 3 primul si ultimul bumb sunt mai spatiati. După ultima palmetă corpul barei brătării contine o portiune de forma unei perle alungite (bitronconică), părtile mai subtiri fiind marcate de un grup de 3 linii adâncite, circular-transversale, foarte apropiate între ele.

316.297

2009

8.28

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului si în administrarea Muzeului National al Satului „Dimitrie Gusti"

 

Nr. crt.

Denumirea bunului

Adresa

Valoarea

de inventar

- lei -

Caracteristicile tehnice

Tipul bunului

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Codul de clasificare

1.

Moară cu pietre si piuă de bătut postav, cu motor „Deutz"

Sos. Kiseleff nr. 28, sectorul 1, Bucuresti

25.000

Descriere moară: serie motor 64767, fabricat în anul 1912 la GASMOTOREN FABRIK BERLIN Zona de provenientă: judetul Vâlcea

Mobil

2007

8.28

2.

Moară cu valturi „Ganz" si motor Diesel „D-110"

Sos. Kiseleff nr. 28, sectorul 1, Bucuresti

30.000

Descriere moară: - vait tip FREDERICH

TIMISOARAS.A. - 1935, seria 1103

- măcinarea a II-a: vait tip GANZ&C. PAT.

MECHWART- 1894, seria 2082 T; valt simplu tip

„Ganz", fabricat în anul 1900

Zona de provenientă: judetul Hunedoara

Mobil

2007

8.28

3.

Moară tărănească cu pietre

Sos. Kiseleff nr. 28, sectorul 1, Bucuresti

5.000

Zona de provenientă: judetul Hunedoara

Mobil

2007

8.28

4.

Imobil

Sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1, Bucuresti

34.493.125,40

Constructie S+P+3E pentru corpurile A, B si C si S+P pentru corpul D Suprafata construită = 2.387,52 m2 Suprafata desfăsurată = 8.530,04 m2 Suprafata terenului aferent = 4.400 m2

Imobil

2003

8.29.06

5.

Gospodăria CUT

Sos. Kiseleff nr. 28, sectorul 1, Bucuresti

145.500

Gospodărie, zonă de provenientă Alba, compusă din:

- casă de apicultor, datată 1882, cu 4 camere, cămară si pivnită

- sură cu grajd si felderă

- stupină

- fântână

- poartă si portită

Mobil

2009

8.28


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind modificarea art. 4 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 165/2007 pentru aprobarea Registrului de evidentă a operatiunilor de procesare a diamantelor brute si a Raportului anual privind operatiunile cu diamante brute

 

Având în vedere prevederile:

- Hotărârii Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.856/2006 pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comertul international cu diamante brute,

în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 284/2009, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 4 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 165/2007 pentru aprobarea Registrului de evidentă a operatiunilor de procesare a diamantelor brute si a Raportului anual privind operatiunile cu diamante brute, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 4. - (1) Raportul se întocmeste de către persoanele fizice si persoanele juridice care efectuează operatiuni cu diamante brute, referitor la întreaga activitate proprie cu diamante brute si diamante prelucrate, sortate sau procesate.

(2) Raportul se depune la sediul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor din Bd. Aviatorilor nr. 72, sectorul 1, Bucuresti, în atentia Directiei metale pretioase si pietre pretioase, însotit obligatoriu de o copie a registrului/registrelor întocmit/întocmite pentru anul aferent perioadei de raportare.

(3) Până la data de 31 martie a fiecărui an se vor transmite rapoartele anuale aferente anului calendaristic precedent."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 631.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar

 

Având în vedere:

- Referatul nr. 1/1.328 din 21 septembrie 2009, întocmit de Directia supraveghere servicii si produse,

- art. 1 si 8 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Operatorii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar au obligatia de a-i informa pe consumatori asupra cursurilor de schimb valutar, atât pentru operatiunile de vânzare, cât si pentru operatiunile de cumpărare de valută, prin afisare la loc vizibil, atât în interiorul, cât si în exteriorul casei de schimb valutar, conform prevederilor prezentului ordin.


Art. 2. - In exteriorul casei de schimb valutar, cursurile de schimb valutar atât pentru operatiunile de vânzare, cât si pentru operatiunile de cumpărare, vor fi înscrise pe un suport sau panou unic, într-o culoare contrastantă fată de culoarea de fond a panoului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. Afisarea altor informatii pe suportul sau panoul unic ori afisarea altor panouri ce fac referire la cursuri de schimb valutar este interzisă.

Art. 3. - (1) În interiorul casei de schimb valutar, cursurile de schimb valutar, atât pentru operatiunile de vânzare, cât si pentru operatiunile de cumpărare, vor fi înscrise pe un suport unic, pagină format A4, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Afisarea oricăror altor informatii pe suportul unic sau afisarea altor suporturi ce fac referire la cursuri de schimb valutar este interzisă.

(3) Panoul si suportul pe care se face afisarea trebuie să fie monocolore, fără degradeuri ori alte însemne grafice sau culori.

(4) Informatiile prevăzute la alin. (1) trebuie indicate în mod vizibil, într-o formă neechivocă, usor de citit si vor fi prezentate într-o formă care să nu inducă în eroare consumatorii.

(5) Informatiile afisate în interior trebuie să fie identice ca valoare si exprimare cu cele afisate în exterior.

Art. 4. - Cursurile de schimb valutar afisate conform art. 2 vor include comisioanele practicate de operatorul economic care desfăsoară activităti de schimb valutar, în cazul în care acestea există.

Art. 5. - (1) Înăltimea admisă a literelor si a cifrelor sau a simbolurilor grafice conventionale ale valutelor pentru afisarea în exteriorul casei de schimb valutar a cursurilor de schimb valutar, atât pentru operatiunile de vânzare, cât si pentru operatiunile de cumpărare de valută, este de 80 mm, grosimea de 10 mm, distanta dintre litere, cifre si semne de punctuatie sau a simbolurilor grafice ale valutelor, de 10 mm, iar distanta dintre cuvinte, de 20 mm.

(2) Mărimea fontului utilizat pe suportul unic, la afisarea în interiorul casei de schimb valutar a cursurilor de schimb valutar, atât pentru operatiunile de vânzare, cât si pentru operatiunile de cumpărare de valută, prevăzut la art. 3, este Times New Roman 20 Bold.

(3) Afisarea se face în câmpul vizual al consumatorului care efectuează tranzactia.

Art. 6. - (1) Consumatorii trebuie să fie informati în mod corect, complet si precis asupra cursurilor de schimb valutar.

(2) Operatorii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar sunt obligati să informeze consumatorul în scris, înainte de operatiunea efectivă de schimb valutar, asupra cursului practicat si asupra sumei ce urmează a fi înmânată consumatorului, prin completarea unui formular de acceptare a tranzactiei, ce va fi semnat de ambele părti, astfel încât consumatorul să aibă posibilitatea de a face o alegere ratională.

Operatorul economic trebuie să facă dovada că a informat în scris consumatorul înainte de efectuarea tranzactiei.

(3) Formularul de acceptare a tranzactiei va fi întocmit atât în limba română, cât si în limba engleză, în două exemplare, un exemplar pentru consumator, iar celălalt pentru operatorul economic.

(4) Formularul de acceptare a tranzactiei este pus la dispozitia consumatorului de către operatorul economic, înainte de efectuarea tranzactiei.

(5) Formularul trebuie să fie scris pe o pagină format A4, vizibil si lizibil, iar literele si cifrele să aibă mărimea Times New Roman 12, negru pe fond alb, si va cuprinde obligatoriu elementele prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(6) Consumatorul, după ce verifică dacă formularul este completat în mod corect, îl semnează, păstrând totodată un exemplar al acestuia.

Art. 7. - Consumatorul, în cazul în care constantă neconcordante între cursul valutar afisat si cel mentionat în formularul de acceptare a tranzactiei sau pe bonul fiscal, are dreptul de a solicita, în scris, în cel mult 24 de ore, anularea tranzactiei.

Art. 8. - Operatorii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar trebuie să dovedească corectitudinea tranzactiilor, prezentând organelor de control listele cursurilor de schimb de vânzare/cumpărare pentru valutele tranzactionate, care să cuprindă semnătura persoanelor împuternicite, precum si perioada pentru care au fost valabile, respectiv ziua si ora.

Art. 9. - (1) Informarea consumatorilor de către institutiile financiar-bancare cu privire la cursurile de schimb ale valutelor tranzactionate la ghiseu se face prin amplasarea în interiorul punctelor de lucru, lângă ghiseul de schimb valutar, a unor sisteme electronice care pot permite un afisaj vizibil, lizibil si usor accesibil consumatorilor.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) punctele de lucru ale institutiilor financiar-bancare din mediul rural, unde afisarea se face cu respectarea art. 3 alin. (1)-(4) si art. 5 alin. (2) si (3).

Art. 10. - Operatorii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar au obligatia să afiseze orice alte informatii, sub formă de listing, conform prevederilor normelor Băncii Nationale a României, numai în interior.

Art. 11. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 448/2009 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 7 iulie 2009.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 632.

 

ANEXA Nr. 1

 

PANOU EXTERIOR

- model -

 

S.C. .............................................

 

VALUTA*

CUMPĂRĂM

(WE BUY)

VINDEM

(WE SELL)

EURO

sau eur

sau€

 

 

DOLAR AMERICAN

sau usd

sau $

 

 

LIRĂ STERLINĂ

sau gbp

sau Ł

 

 

FRANC ELVETIAN

sau chf

 

 

etc.

 

 


* Pe panou se vor trece numai valutele tranzactionate.

ANEXA Nr. 2

SUPORT INTERIOR

- model -

 

S.C. ............................................

VALUTA*

CUMPĂRĂM

(WE BUY)

VINDEM

(WE SELL)

EURO

sau eur

sau€

 

 

DOLAR AMERICAN

sau usd

sau $

 

 

LIRĂ STERLINĂ

sau gbp

sau Ł

 

 

FRANC ELVETIAN

sau chf

 

 

etc.

 

 


* Pe suport se vor trece numai valutele tranzactionate.


ANEXA Nr. 3

 

FORMULAR DE ACCEPTARE A TRANZACTIEI

- model -

 

 

FORMULAR DE ACCEPTARE A TRANZACTIEI

(ACCEPTANCE FORM OF TRANSACTION)

 

Date de identificare ale operatorului economic: (Identification details of the economic operator)

1. Numele operatorului economic: .........................................................................

(Name of the economic operator)

 

2. Adresa operatorului economic: ...........................................................................

(Legal address of the economic operator)

 

3. Numărul formularului de acceptare a tranzactiei: ...............................................

(Number of the acceptance form of transaction)

 

4. Data si ora emiterii: .............................................................................................

(Date and time of issue)

 

5. Nume si prenume solicitant/consumator: ...........................................................

(Applicants/consumers full name)

 

6. Seria si numărul de buletin/carte de identitate/pasaport: ...................................

(Series and number of ID card/identity card/passport)

 

7. Suma tranzactionată: .........................................................................................

(Amount traded)

 

8. Curs valutar: .......................................................................................................

(Currency)

 

9. Suma ce urmează a fi încasată: .........................................................................

(Amount to be received)

 

10. Semnătura, stampila lucrătorului de la ghiseu

si stampila operatorului economic.......................................................................

(Signature, stamp of the worker at the counter and stamp of the economic operator)

 

ÎNAINTE DE A SEMNA, VERIFICATI CURSUL VALUTAR MENTIONAT LA PUNCTUL 8. ACESTA TREBUIE SA FIE IDENTIC CU CEL DE PE PANOU/SUPORT!!!

BEFORE YOU SIGN, PLEASE VERIFY THE CURRENCY MENTIONED AT POINT 8. THIS MUST BE THE SAME WITH THE CURRENCY ON THE PANEL/SUPPORT!!!

 

11. Semnătura solicitantului/consumatorului ....................................

(Signature of the applicant/consumer)

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de plante agricole si a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de legume

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 141.032 din 8 decembrie 2009,

în baza prevederilor art. 37 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

având în vedere necesitatea armonizării legislatiei românesti cu Directiva 2009/97/CE a Comisiei din 3 august 2009 de modificare a directivelor 2003/90/CE si 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a art. 7 din directivele 2002/53/CE si, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveste caracteristicile minime de analizat si conditiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole si specii de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 202/29 din 4 august 2009,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de plante agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006, se modifică după cum urmează:

- Anexele nr. 5 si 6 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de legume, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006, se modifică după cum urmează:

- Anexele nr. 4 si 5 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 3 si 4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Pentru verificările începute înainte de 1 ianuarie 2010 se aplică prevederile art. 7 alin. (2) lit. f) pct. (i) si (ii) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de plante agricole si prevederile art. 7 alin. (2) lit. d) pct. (i) si (ii) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de legume.

Art. IV. - Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2010.

Art. V. - Prezentul ordin transpune Directiva 2009/97/CE a Comisiei din 3 august 2009 de modificare a directivelor 2003/90/CE si 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a art. 7 din directivele 2002/53/CE si, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveste caracteristicile minime de analizat si conditiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole si specii de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 202/29 din 4 august 2009.

Art. VI. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

Bucuresti, 8 decembrie 2009.

Nr. 733.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.348/2005)

 

LISTA

speciilor care se examinează în conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO), în conformitate cu Directiva 2009/97/CE a Comisiei din 3 august 2009 de modificare a directivelor 2003/90/CE si 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a art. 7 din directivele 2002/53/CE si, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveste caracteristicile minime de analizat si conditiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole si specii de legume

 

Denumirea stiintifică

Denumirea comună

Protocolul CPVO

Pisum sativum L.

Mazăre furajeră

TP7/1 din 6.11.2003

Vicia faba L.

Bob

TP Bob/1 din 25.03.2004

Brassica napus L.

Colză (rapită)

TP 36/1 din 25.03.2004

Helianthus annuus L.

Floarea-soarelui

TP81/1 din 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

In textil/in pentru ulei

TP57/1 din 21.03.2007

A vena nuda L.

Ovăz nud mic, ovăz Hulless

TP20/1 din 6.11.2003

Avena sativa L. (include A. byzantina K. Koch)

Ovăz si ovăz rosu

TP20/1 din 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Orz

TP 19/2 din 6.11.2003

Oryza sativa L.

Orez

TP16/1 din 18.11.2004

Secale cereale L.

Secară

TP58/1 din 31.10.2002

X Triticosecale Wittm. Ex. Camus

Hibrizi rezultati din încrucisarea unei specii din genul Triticum cu o specie din genul Secale

TP 121/2 din 22.01.2007

Triticum aestivum L. emend. Fiori at Paol.

Grâu

TP 3/4 din 23.06.2008

Triticum durum Desf.

Grâu dur

TP 120/2 din 6.11.2003

Zea mays L.

Porumb

TP 2/2 din 15.11.2001

Solanum tuberosum L.

Cartof

TP 23/2 din 1.12.2005

 

            Textul acestor protocoale poate fi consultat pe pagina web a CPVO (www.cpvo.europa.eu).


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 1.348/2005)

 

LISTA

speciilor care se examinează în conformitate cu ghidurile Uniunii Internationale pentru Protectia Soiurilor (UPOV), în conformitate cu Directiva 2009/97/CE a Comisiei din 3 august 2009 de modificare a directivelor 2003/90/CE si 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a art. 7 din directivele 2002/53/CE si, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveste caracteristicile minime de analizat si conditiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole si specii de legume

 

Denumirea stiintifică

Denumirea comună

Ghiduri UPOV

Beta vulgaris L.

Sfeclă furajeră

TG/150/3 din 4.11.1994

Agrostis canina L.

Bucătel

TG/30/6din 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Bucătel mare

TG/30/6din 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Bucătel cu stoloni

TG/30/6din 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Bucătel comun

TG/30/6din 12.10.1990

Bromus catharcticus Vahl.

Iarbă bromică laxativă

TG/180/3 din 4.04.2001

Bromus sitchensis Trin.

Iarbă bromică sitchensis (obsigă)

TG/180/3 din 4.04.2001

Dactylis glomerata L.

Golomăt

TG/31/8din 17.04.2002

Festuca arundinacea Schreb.

Păius înalt

TG/39/8din 17.04.2002

Festuca filiformis Pourr.

Păiusul oilor, cu frunze mici

TG/67/5 din 5.04.2006

Festuca ovina L.

Păiusul oilor

TG/67/5 din 5.04.2006

Festuca pratensis Huds.

Păius de livezi

TG/39/8din 17.04.2002

Festuca rubra L.

Păius rosu

TG/67/5 din 5.04.2006

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Păius tare

TG/67/5 din 5.04.2006

Lolium multiflorum Lam.

Raigras aristat

TG/4/8 din 5.04.2006

Lolium perenne L.

Raigras peren

TG/4/8 din 5.04.2006

Lolium boucheanum Kunth

Raigras hibrid

TG/4/8 din 5.04.2006

Phleum nodosum L.

Timoftică noduroasă

TG/34/6 din 7.11.1984

Phleum pratense L.

Timoftică

TG/34/6 din 7.11.1984

Poa pratensis L.

Fi rută

TG/33/6din 12.10.1990

Lupinus albus L.

Lupin alb

TG/66/4 din 31.03.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupin albastru

TG/66/4 din 31.03.2004

Lupinus luteus L.

Lupin galben

TG/66/4 din 31.03.2004

Medicago sativa L.

Lucerna

TG/6/5 din 6.04.2005

Medicago x varia T. Martyn

Lucerna de nisip

TG/6/5 din 6.04.2005

Trifoiium pratense L.

Trifoi rosu

TG/5/7 din 4.04.2001

Trifoiium repens L.

Trifoi alb

TG/38/7 din 9.04.2003

Vicia sativa L.

Măzăriche comună

TG/32/6 din 21.10.1988

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Nap

TG/89/6 din 4.04.2001

Raphanus sativus L.

Ridiche furajeră

TG/178/3 din 4.04.2001

Arachis hypogea L.

Alune de pământ

TG/93/3din 13.11.1985

Brassica râpa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Rapită sălbatică

TG/185/3 din 17.04.2002

Carthamus tinctorius L.

Sofrănel

TG/134/3din 12.10.1990

Gossypium spp.

Bumbac

TG/88/6 din 4.04.2001

Papaver somniferum L.

Mac

TG/166/3 din 24.03.1999

Sinapis alba L.

Mustar alb

TG/179/3 din 4.04.2001

Glycine max (L.) Merill

Soia

TG/80/6din 1.04.1998

Sorghum bicolor L.

Sorg

TG/122/3 din 6.10.1989

 

Textul acestor ghiduri poate fi consultat pe pagina web a UPOV (www.upov.int).


 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.349/2005)

 

LISTA

speciilor care se examinează în conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO), în conformitate cu Directiva 2009/97/CE a Comisiei din 3 august 2009 de modificare a directivelor 2003/90/CE si 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a art. 7 din directivele 2002/53/CE si, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveste caracteristicile minime de analizat si conditiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole si specii de legume

 

Textul acestor protocoale poate fi consultat pe pagina web a CPVO (www.cpvo.europa.eu).

 

Denumirea stiintifică

Denumirea comună

Protocol CPVO

Allium cepa L. (grupul Cepa)

Ceapă si ceapă esalotă tip „banană"

TP 46/2 din 1.04.2009

Allium cepa L. (grupul Aggregatum)

Ceapă esalotă

TP 46/2 din 1.04.2009

Allium porrum L.

Praz

TP 85/2 din 1.04.2009

Allium sativum L.

Usturoi

TP 162/1 din 25.03.2004

Allium schoenoprasum L.

Ceapă de tuns

TP 198/1 din 1.04.2009

Apium graveolens L.

Telină

TP82/1 din 13.03.2008

Apium graveolens L.

Telină de rădăcină

TP74/1 din 13.03.2008

Asparagus officinalis L.

Sparanghel

TP 130/1 din 27.03.2002

Beta vulgaris L.

Sfeclă rosie

TP60/1 din 1.04.2009

Brassica oleracea L.

Conopidă

TP45/1 din 15.11.2001

Brassica oleracea L.

Broccoli

TP 151/2 din 21.03.2007

Brassica oleracea L.

Varză de Bruxelles

TP 54/2 din 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Gulie

TP 65/1 din 25.03.2004

Brassica oleracea L.

Varză creată de Milano, varză albă, varză rosie

TP 48/2 din 1.12.2005

Brassica râpa L.

Varză chinezească

TP105/1 din 13.03.2008

Capsicum annuum L.

Ardei iute

TP 76/2 din 21.03.2007

Cichorium endivia L.

Cicoare creată si scarola

TP 118/2 din 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Cicoare industrială

TP 172/2 din 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Andivă

TP 173/1 din 25.03.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Pepene verde

TP 142/1 din 21.03.2007

Cucumis melo L.

Pepene galben

TP 104/2 din 21.03.2007

Cucumis sativus L.

Castravete cu fruct semilung si lung si castravete cu fruct scurt

TP 61/2 din 13.03.2008

Cucurbita pepo L.

Dovlecel

TP 119/1 din 25.03.2004

Cynara cardunculus L.

Anghinare si cardon

TP 184/1 din 25.03.2004

Daucus carota L.

Morcov si morcov furajer

TP 49/3 din 13.03.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenicul

TP 183/1 din 25.03.2004

Lactuca sativa L.

Salată

TP 13/4 din 1.04.2009

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomate

TP 44/3 din 21.03.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Pătrunjel

TP 136/1 din 21.03.2007

Phaseolus coccineus L.

Fasole de Spania

TP9/1 din 21.03.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fasole pitică si fasole urcătoare

TP 12/3 din 1.04.2009

Pisum sativum L. (partim)

Mazăre cu bob zbârcit, mazăre cu bob neted si mazăre dulce

TP7/1 din 6.11.2003

Raphanus sativus L.

Ridiche

TP 64/1 din 27.03.2002

Solanum melongena L.

Pătlăgele vinete

TP117/1 din 13.03.2008

Spinacia oleracea L.

Spanac

TP 55/2 din 13.03.2008

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Fetică

TP 75/2 din 21.03.2007

Vicia faba L. (partim)

Bob

TP Bob/1 din 25.03.2004

Zea mays L. (partim)

Porumb zaharat si porumb de floricele

TP 2/2 din 15.11.2001


ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.349/2005)

 

LISTA

speciilor care se examinează în conformitate cu ghidurile Uniunii Internationale pentru Protectia Soiurilor (UPOV), în conformitate cu Directiva 2009/97/CE a Comisiei din 3 august 2009 de modificare a directivelor 2003/90/CE si 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a art. 7 din directivele 2002/53/CE si, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveste caracteristicile minime de analizat si conditiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole si specii de legume

 

Denumirea stiintifică

Denumirea comună

Ghid UPOV

Allium fistulosum L.

Ceapă de stufat

TG/161/3din 1.04.1998

Beta vulgaris L.

Sfeclă de petiol sau mangold

TG/106/4 din 31.03.2004

Brassica oleracea L.

Varză creată

TG/90/6 din 31.03.2004

Brassica râpa L.

Nap

TG/37/10 din 4.04.2001

Cichorium intybus L.

Cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană

TG/154/3 din 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Dovleac comestibil

TG/155/4 din 28.03.2007

Raphanus sativus L.

Ridiche neagră

TG/63/6 din 24.03.1999

Rheum rhabarbarum L.

Revent

TG/62/6 din 24.03.1999

Scorzonera hispanica L.

Scortoneră

TG/116/3 din 21.10.1988

 

Textul acestor ghiduri poate fi consultat pe pagina web a UPOV (www.upov.int).


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.