MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 872/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 872         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 15 decembrie 2009

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.600 din 26 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi

 

ACTE ALE INSTANTELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 

            Sentinta civilă nr. 2.838/2008 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal

 

REPUBLICĂRI

 

            Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.600

din 26 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, exceptie ridicată de Dumitru Morosanu în Dosarul nr. 474/86/2009 al Curtii de Apel Suceava - Sectia penală si pentru cauze cu minori.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, deoarece prevederile legale criticate în prezenta cauză au fost declarate neconstitutionale printr-o decizie anterioară.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 13 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 474/86/2009, Curtea de Apel Suceava - Sectia penală si pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, exceptie ridicată de Dumitru Morosanu în dosarul de mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (3), art. 16 alin. (1)si (2), art. 21 alin. (1)-(3), art. 24, art. 53 alin. (2) si art. 124 alin. (2).

Curtea de Apel Suceava - Sectia penală si pentru cauze cu minori opinează că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, deoarece prin Decizia nr. 783/2009 a fost admisă o exceptie identică.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, având următorul cuprins: „Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

[...] 185. La articolul 3859, punctul 171 al alineatului 1 se abrogă."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prin Decizia nr. 783 din 12 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 15 iunie 2009, a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi.

Or, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, „(3) Nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale."

Asa fiind, Curtea constată că prezenta exceptie a devenit inadmisibilă.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, alart. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca devenită inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, exceptie ridicată de Dumitru Morosanu în Dosarul nr. 474/86/2009 al Curtii de Apel Suceava - Sectia penală si pentru cauze cu minori.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 noiembrie 2009.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ACTE ALE INSTANTELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 

CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII- A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Dosar nr. 1.546/2/2008

 

SENTINTA CIVILĂ Nr. 2.838

Sedinta publică din data de 27 octombrie 2008

 

Curtea compusă din:

Presedinte Canacheu Claudia Marcela

Grefier Radu Mariana

Pe rol se află solutionarea actiunii în contencios administrativ formulate de reclamantii Gerota Ion Adrian si Gerota Mihai în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României - prin Secretariatul General al Guvernului si cu intervenientii Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor si Cancelaria Primului-Ministru.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în sedinta publică de la 13 octombrie 2008, fiind consemnate în încheierea de sedintă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanta, având nevoie de timp pentru a delibera si pentru a da posibilitate părtilor să depună concluzii scrise, a amânat pronuntarea la 20 octombrie 2008 si la 27 octombrie 2008.

CURTEA

Prin actiunea înregistrată pe rolul acestei instante la data de 12 martie 2008, reclamantii Gerota Ion Adrian si Gerota Mihai au chemat în judecată pârâtul Guvernul României, solicitând anularea partială a Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006, respectiv a anexei nr. 1, a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 - anexa nr. 1 si obligarea pârâtului să emită o nouă hotărâre pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001.

În motivarea actiunii au arătat că prin Dispozitia nr. 219/2007 a Ministerului Internelor si Reformei Administrative (MIRA) s-a dispus, în temeiul unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile, restituirea în natură a terenului aferent constructiilor vechi în suprafată de 2.466 mp si a constructiei „Pavilionul de chirurgie" din Bucuresti, bd. Ferdinand I nr. 50, sectorul 2, precum si mentinerea afectatiunii publice a imobilului pe o perioadă de până la 5 ani de la data emiterii dispozitiei, pe perioada mentinerii afectatiunii reclamantii urmând să beneficieze de plata unei chirii.

Conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, care a modificat Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006, cuantumul chiriei lunare pentru acest imobil este de 20.258 lei.

Reclamantii au apreciat că prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, care au diminuat chiriile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006, aduc o gravă atingere dreptului lor de proprietate si dezmembrămintelor acestuia, drept garantat de art. 44 din Constitutia României.

Prin dispozitiile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 legiuitorul a înteles să limiteze temporar exercitarea dreptului de proprietate asupra imobilelor retrocedate în natură, impunând proprietarilor obligativitatea încheierii unor contracte de închiriere cu detinătorii imobilelor.

Prevederile art. 16 alin. (2) din aceeasi lege aduc o a doua limitare, impunând proprietarului, prin intermediul unei hotărâri de Guvern, una dintre clauzele esentiale ale contractului de locatiune, cea privind cuantumul chiriei.

Prin cele două hotărâri de Guvern se impune un cuantum al chiriilor derizoriu, total disproportionat fată de valoarea de piată a chiriilor, aducându-se o încălcare gravă drepturilor reclamantilor.

S-a mai precizat că nota de fundamentare se referă la necesitatea protejării intereselor economice ale institutiilor publice detinătoare si a bugetelor locale ale acestora, fără să se pună în discutie protejarea drepturilor si intereselor proprietarilor care sunt vătămati.


La termenul de judecată din 15 septembrie 2008, reclamantii si-au modificat si completat actiunea, în sensul că au solicitat anularea partială a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, respectiv anexa nr. 1, alin. 2, obligarea pârâtului la repararea prejudiciului material cauzat prin emiterea Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, reprezentat de diferenta de chirie lunară la care ar fi avut dreptul în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 si cea la care sunt îndreptătiti în baza Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, în cuantum de 21.756 lei/lunar, de la emiterea Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 până la solutionarea definitivă si irevocabilă a cauzei, suspendarea executării Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 până la solutionarea definitivă si irevocabilă a cauzei si obligarea pârâtului la emiterea unei noi hotărâri pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor ce fac obiectul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001.

În motivarea acestei cereri au arătat că sunt îndeplinite conditiile prevăzute de art. 15 din Legea nr. 554/2004, pentru suspendarea executării actului administrativ, si că este necesară repararea prejudiciului cauzat, chiria calculată conform Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 fiind de 42.014 lei/lună, iar cea calculată conform Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 fiind de 20.258 lei/lună.

Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii, la elaborarea Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 fiind respectate dispozitiile Legii nr. 24/2000, proiectul fiind avizat de Consiliul Legislativ, iar reclamantii nu indică vreun act normativ de nivel superior care să fi fost încălcat prin dispozitiile hotărârii.

Cu privire la Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, a mentionat că adoptarea acesteia s-a impus întrucât odată cu punerea în practică a Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 s-a constatat că nu a fost dimensionat în mod real cuantumul chiriilor în raport cu situatia reală a imobilelor ce fac obiectul acestui act normativ.

Întrucât autoritătile locale au semnalat, în numeroase cazuri, că sumele datorate cu titlu de chirie sunt foarte mari, disproportionate chiar si cu pretul pietei, Guvernul a considerat necesară modificarea actului normativ.

Pârâtul a mai precizat că MIRAsuportă cheltuielile de întretinere aferente imobilului, iar reclamantii sunt scutiti de impozitul pe aceste clădiri si terenuri, nefiind justificată stabilirea chiriei proportional cu suprafata imobilului, întrucât imobilele se închiriază în ansamblul lor, nu în functie de suprafata pe care o au.

În cauză a formulat cerere de interventie în interesul pârâtului Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor (ANRP), motivată de calitatea sa de initiator al Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, solicitând respingerea actiunii având în vedere că prin Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 nu a fost dimensionat în mod real cuantumul chiriilor si impactul financiar al acestora asupra bugetelor locale.

Cancelaria Primului-Ministru a formulat, de asemenea, cerere de interventie în interesul pârâtului fată de împrejurarea că hotărârile adoptate de Guvern se prezintă primului-ministru în vederea semnării si ministrilor care au obligatia punerii lor în executare, în vederea contrasemnării, cele două hotărâri fiind contrasemnate de conducătorul Cancelariei Primului-Ministru.

A solicitat respingerea actiunii invocând aceleasi motive de fapt si de drept ca si pârâtul si intervenienta ANRP.

Cele două cereri de interventie accesorie au fost admise în principiu la termenul din 13 octombrie 2008.

Intervenienta ANRP a formulat întâmpinare la cererea de modificare si completare a actiunii prin care a invocat exceptia tardivitătii solicitării de anulare a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 în raport de dispozitiile art. 11 din Legea nr. 554/2004, precizând că Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 a intrat în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, la 19 aprilie 2007, iar actiunea a fost introdusă la 12 martie 2008.

Totodată, a invocat exceptia tardivitătii cererii de modificare si completare a actiunii fată de dispozitiile art. 132 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Pe fond a solicitat respingerea cererii, reluând considerentele din cererea de interventie si sustinând cu privire la cererea de suspendare a executării Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 că nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute de art. 15 din Legea nr. 554/2004.

Reclamantii au depus la dosar Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006, Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 si anexele la acestea, dovada îndeplinirii procedurii prealabile, Dispozitia nr. 219/2007 emisă de MIRA, Procesul-verbal nr. 1.614.297 din 26 iulie 2007 de predare-primire a Pavilionului chirurgie si a terenului liber de constructii din bd. Ferdinand I nr. 50, sectorul 2, si notă privind calculul chiriei.

Pârâtul a depus la dosar notele de fundamentare a celor două hotărâri de Guvern contestate prin actiunea în formă initială.

Curtea apreciază că exceptia tardivitătii solicitării de anulare a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 invocată de intervenienta ANRP este neîntemeiată si urmează a fi respinsă, având în vedere dispozitiile art. 11 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 554/2004, conform cărora cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual (...) se pot introduce în termen de 6 luni de la data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă.

La dosar a fost depusă dovada îndeplinirii procedurii prealabile, plângerea fiind înregistrată la pârât sub nr. 17/11.512 din 15 noiembrie 2007, la aceasta reclamantii primind răspuns, prin Adresa nr. 15A/4.801/CAdin 17 decembrie 2007 (fila 16 dosar), în sensul că reclamatia administrativă este neîntemeiată.

Termenul de 6 luni pentru introducerea prezentei actiuni, întemeiată pe dispozitiile Legii nr. 554/2004, curge de la data de 17 decembrie 2007, când a fost comunicat răspunsul la plângerea prealabilă, si nu de la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern contestate, astfel cum se sustine în mod neîntemeiat în întâmpinare.

Cum cererea de chemare în judecată a fost formulată la data de 12 martie 2008, se constată respectarea termenului de 6 luni prevăzut de dispozitiile legale sus-mentionate.

Neîntemeiată este si exceptia tardivitătii cererii de modificare si completare a actiunii, fată de dispozitiile art. 134 din Codul de procedură civilă, conform cărora este socotită ca prima zi de înfătisare aceea în care părtile, legal citate, pot pune concluzii.

Curtea retine că primul termen de judecată a fost în data de 25 iunie 2008, când s-a comunicat reprezentantului reclamantilor întâmpinarea pârâtului si cele două cereri de interventie accesorie, dispunându-se amânarea cauzei pentru a-i da posibilitatea să ia cunostintă de continutul acestora.

La următorul termen de judecată din 15 septembrie 2008 a fost depusă cererea de modificare si completare a actiunii, acesta fiind prima zi de înfătisare, întrucât a putea pune concluzii, în sensul art. 134 din Codul de procedură civilă, înseamnă că partea este în măsură să-si exprime punctul de vedere în legătură cu orice aspect din proces, la acest termen reclamantii având posibilitatea să-si exprime pozitia cu privire la apărările din întâmpinare si la admisibilitatea în principiu a cererilor de interventie accesorie.

În consecintă, si această exceptie va fi respinsă.

Pe fondul cauzei, Curtea retine că prin Dispozitia nr. 219 din 1 iunie 2007 emisă de MIRA în temeiul Deciziei civile nr. 150A din 12 mai 2006 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a, irevocabilă, s-a dispus restituirea în natură către reclamanti a terenului aferent constructiilor vechi în suprafată de 2.466 mp si a constructiei „Pavilionul de chirurgie" cu o suprafată de 3.215 mp din Bucuresti, bd. Ferdinand I nr. 50, sectorul 2.

Conform art. 16 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, s-a dispus mentinerea afectatiunii publice a imobilului pe o perioadă de până la 5 ani, chiria lunară cuvenită reclamantilor pentru acest imobil fiind de 42.014 lei conform Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 - anexa nr. 1.

La data de 19 aprilie 2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 care a modificat si completat Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 în sensul diminuării cuantumului chiriilor stabilite de aceasta, reclamantilor comunicându-li-se prin Adresa nr. 1.614.754 din 15 august 2007 emisă de MIRA că suma cuvenită lunar cu titlu de chirie pentru imobilul restituit în natură este de 20.258 lei.

Curtea constată că anexa nr. 1, alin. 2, la Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 introduce un nou criteriu pentru calcularea chiriei, respectiv suprafata construită desfăsurată sau suprafata de teren aferent, inclusiv terenul de sub constructie, criteriu în raport de care cuantumul chiriei este invers proportional cu suprafata imobilului închiriat.

Sub acest aspect pârâtul si intervenientii au sustinut că nu se justifică stabilirea chiriei proportional cu suprafata imobilelor, întrucât acestea se închiriază în ansamblul lor si nu în functie de suprafata pe care o au, sustinere care nu poate fi retinută, având în vedere că nivelul chiriei, în mod firesc, chiar si pe piata liberă, se stabileste în functie de suprafata închiriată, fiind direct proportional cu aceasta, si nu invers proportional asa cum prevede hotărârea contestată.

Introducerea acestui criteriu pentru calcularea chiriei nu are temei legal, fiind în contradictie cu modul obisnuit de calcul al chiriei.

În nota de fundamentare a hotărârilor depusă la dosar se mentionează că odată cu punerea în practică a Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 s-a constatat faptul că nu a fost dimensionat în mod real cuantumul chiriilor în raport de situatia reală a imobilelor care fac obiectul acestui act normativ. Actul normativ initial nu a avut în vedere impactul financiar al chiriilor asupra bugetelor locale, cu precădere în cazul imobilelor cu suprafete construite desfăsurate si de teren aferent foarte mari, neexistând o corelare a cuantumului chiriei în raport cu suprafetele imobilelor. S-a mai mentionat că autoritătile locale au semnalat în numeroase cazuri faptul că sumele datorate cu titlu de chirie sunt foarte mari, disproportionate chiar si cu pretul pietei, în unele cazuri.

Desi instanta a pus în vedere pârâtului să depună la dosar toată documentatia care a stat la baza adoptării acestei hotărâri, a fost depusă doar nota de fundamentare, nu si celelalte înscrisuri la care aceasta face referire, astfel încât sustinerile pârâtului si ale intervenientilor nu au suport probator.

Curtea apreciază că prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 343/2007, care a diminuat, în cazul reclamantilor, la jumătate chiria obtinută pentru imobil, s-a adus o vătămare dreptului de proprietate asupra imobilului, drept garant al art. 44 din Constitutia României, fiind neîntemeiată sustinerea pârâtului că reclamantii nu indică un act normativ care să fi fost încălcat prin adoptarea hotărârii, reclamantii invocând prin actiune încălcarea dispozitiilor constitutionale.

Astfel, prin modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006, reclamantii au fost lipsiti de o parte importantă a despăgubirilor acordate initial pentru lipsa de folosintă asupra imobilului, fără ca măsura diminuării să fie justificată.

Cu privire la posibilitatea reducerii prin efectul legii a chiriei percepute de un proprietar, pârâtul si intervenientii au invocat practica CEDO, respectiv cauza Hutten - Czapska împotriva Poloniei, în care a fost acceptată această posibilitate când este justificată de considerente de interes public ce au un impact economic si social semnificativ.

Invocarea acestei cauze nu constituie un argument pentru respingerea actiunii, întrucât în speta respectivă CEDO a admis că legile poloneze de control asupra chiriilor au la bază lipsa de locuinte, nivelul scăzut al ofertei de locuinte si costul ridicat al apartamentelor, scopul adoptării lor fiind acela de a asigura protectia socială a locatarilor si trecerea progresivă de la sistemul controlat de stat la sistemul contractual.

Or, în prezenta cauză, scopul adoptării hotărârii contestate a fost acela de a asigura suportabilitatea cheltuielilor cu chiria din bugetele proprii, în conditiile mentinerii activitătii de utilitate publică în conditii optime.

Curtea apreciază că prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 pârâtul nu a respectat obligatia indemnizării echitabile a proprietarului pentru lipsa de folosintă asupra bunului său, obligatie retinută de CEDO în cauza Sporrong si Lonnroth contra Suediei, în care s-a stabilit necesitatea existentei unui just echilibru între cerintele interesului general al comunitătii si imperativele apărării drepturilor fundamentale ale individului.

Un asemenea just echilibru Curtea apreciază că nu a fost stabilit între interesul public urmărit prin diminuarea cuantumului chiriei determinată de încadrarea mobilului în categoria imobilelor cu suprafată mare si asigurarea reparării prejudiciului suferit de proprietari prin lipsirea de folosintă a imobilului.

Se mai face referire în cauza sus-mentionată la faptul că legislatia suedeză a exclus posibilitatea de a reanaliza, la intervale rezonabile, interesele orasului si ale proprietarilor.

Din actele depuse la doar rezultă că la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 s-au avut în vedere exclusiv interesele economice ale institutiilor publice detinătoare ale imobilelor, necesitatea protejării bugetelor acestora, nu si necesitatea protejării drepturilor proprietarilor care au suferit deja o limitare a dreptului de proprietate prin mentinerea afectatiunii publice a imobilului restituit în natură conform Legii nr. 10/2001, pe o perioadă de cel mult 5 ani.

Pentru această lipsă de folosintă, reclamantii erau îndreptătiti să obtină o indemnizatie echitabilă, or, nu se poate considera că indemnizatia cuvenită reclamantilor conform Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 are un asemenea caracter, în raport de suprafata imobilului, locul situării acestuia si nivelul chiriei de pe piata liberă, fiind o chirie disproportionată.

S-a sustinut de către pârât si intervenienti că MIRA suportă cheltuielile de întretinere aferente imobilului, iar reclamantii sunt scutiti de impozitul pe aceste clădiri si terenuri, ceea ce constituie o facilitate considerabilă, în raport cu sumele pe care ar fi trebuit să le plătească cu titlu de impozit.

Aceste aspecte nu pot constitui o justificare pentru diminuarea chiriei prin Hotărârea Guvernului nr. 373/2007, în conditiile în care au fost avute în vedere de pârât la momentul adoptării Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006, conform căreia reclamantilor li se cuvenea o chirie de două ori mai mare decât cea actuală, nefiind elemente ivite ulterior, ele fiind reglementate de Legea nr. 10/2001 si Codul fiscal.

Cât priveste posibilitatea prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 de restrângere a suprafetei afectate destinatiei de utilitate publică în situatia în care aceasta nu este necesară în întregime scopului stabilit de legiuitor, se constată că aceasta nu este relevantă în cauză, având în vedere că pentru întregul imobil s-a dispus mentinerea afectatiunii publice, reclamantii fiind lipsiti în totalitate de folosinta imobilului.

Fată de toate aceste considerente, Curtea apreciază că Hotărârea Guvernului nr. 343/2007 reprezintă pentru reclamanti un act administrativ vătămător în sensul art. 1 din Legea nr. 554/2004, prin această hotărâre dispunându-se diminuarea considerabilă a cuantumului indemnizatiei pentru lipsa de folosintă a bunului, fără să se realizeze un just echilibru între interesul public si dreptul reclamantilor la o indemnizatie rezonabilă pentru lipsa de folosintă a bunului aflat în proprietatea lor.

În consecintă se constată existenta cazului bine justificat, fiind îndeplinită prima conditie prevăzută de art. 15 din Legea nr. 554/2004 pentru suspendarea executării actului administrativ.

De asemenea, este îndeplinită si cea de-a doua conditie referitoare la iminenta producerii unei pagube, reclamantii înregistrând lunar un prejudiciu material constând în diferenta de chirie rezultată din aplicarea modului de calcul stabilit de cele două hotărâri de Guvern.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 15 din Legea nr. 554/2004, Curtea va suspenda executarea Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 - anexa nr. 1, alin. 2, până la solutionarea irevocabilă a cauzei.

În temeiul art. 18 alin. (1) din aceeasi lege, va admite în parte actiunea, astfel cum a fost modificată si completată, anulând partial Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, si anume anexa nr. 1, alin. 2, care stabileste categoriile de imobile în raport de suprafata construită sau suprafata de teren aferent, stabilind cuantumul chiriei ca urmare a încadrării imobilelor în aceste categorii.

În baza art. 18 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, pârâtul va fi obligat la plata către reclamanti a sumei de 21.756 lei/lunar, de la data punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 până la solutionarea irevocabilă a cauzei, reprezentând daune materiale constând în diferenta de chirie, între chiria calculată conform Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 si cea calculată conform Hotărârii Guvernului nr. 343/2007.

Curtea va respinge însă, ca neîntemeiată, cererea reclamantilor de obligare a pârâtului la emiterea unei noi hotărâri pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, constatând că prin cererea de modificare si completare a actiunii reclamantii au renuntat la cererea de anulare a Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006, solicitând doar anularea partială a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007.

Prin anularea alin. 2 al anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, calcularea chiriei urmează să se facă în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006, act administrativ cu caracter normativ care este în vigoare, nefiind revocat si nici anulat de instantă prin hotărârea irevocabilă.

În conditiile în care Hotărârea Guvernului nr. 1.886/2006 este în vigoare, solicitarea de obligare a pârâtului la emiterea hotărârii de Guvern nu are temei legal, acesta îndeplinindu-si obligatia stipulată la art. 16 din Legea nr. 10/2001 de a stabili cuantumul chiriilor prin hotărâre.

Fată de solutia de admitere în parte a actiunii, Curtea va respinge cererile de interventie în interesul pârâtului formulate de intervenientii ANRP si Cancelaria Primului-Ministru.

În temeiul dispozitiilor art. 274 din Codul de procedură civilă, pârâtul va fi obligat la plata sumei de 51 lei cheltuieli de judecată către reclamanti.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge, ca neîntemeiate, exceptia tardivitătii solicitării de anulare a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 si exceptia tardivitătii cererii de modificare si completare a actiunii.

Admite în parte actiunea, astfel cum a fost modificată si completată de reclamantii Gerota Ion Adrian, domiciliat în Bucuresti, str. Sofia nr. 24, sectorul 1, si Gerota Mihai, domiciliat în Bucuresti, Bd. Unirii nr. 64, bl. K4, se. 2, et. 2, ap. 40, sectorul 3, ambii cu domiciliul ales la Cabinetul de Avocat Oana Moldovan din Bucuresti, str. Rasuri nr. 19, et. 1, sectorul 2, în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României - prin Secretariatul General al Guvernului, cu sediul în Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1, si cu intervenientii Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor, cu sediul în Bucuresti, calea Floreasca nr. 202, sectorul 1, si Cancelaria Primului-Ministru, cu sediul în Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1.

Suspendă executarea Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 - anexa nr. 1, alin. 2, până la solutionarea irevocabilă a cauzei.

Anulează partial Hotărârea Guvernului nr. 343/2007, si anume anexa nr. 1, alin. 2.

Obligă pârâtul la plata către reclamanti a sumei de 21.756 lei lunar, de la data punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 343/2007 până la solutionarea irevocabilă a cauzei, reprezentând daune materiale constând în diferenta de chirie.

Respinge ca neîntemeiată cererea de obligare a pârâtului la emiterea unei noi hotărâri pentru stabilirea chiriilor aferente imobilelor ce fac obiectul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001.

Respinge cererile de interventie în interesul pârâtului formulate de intervenientii Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor si Cancelaria Primului-Ministru.

Obligă pârâtul la 51 lei cheltuieli de judecată către reclamanti.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 27 octombrie 2008.

 

PRESEDINTE,

CANACHEU CLAUDIA MARCELA

Grefier,

Radu Mariana

 


REPUBLICĂRI

 

ANEXĂ

 

 

REGULAMENTUL Nr. 7/2006

privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare*)

 


*) Republicat în temeiul art. 3 din Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 54/2009 privind aprobarea Regulamentului nr. 7/2009 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 29 octombrie 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 5 aprilie 2006 si a fost modificat si completat prin:

- Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului nr. 7/2007 de modificare a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 10 septembrie 2007;

- Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 54/2009 privind aprobarea Regulamentului nr. 7/2009 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 29 octombrie 2009.

Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, a fost rectificat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 10 decembrie 2009.


CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste veniturile care se constituie ca surse proprii de finantare ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., potrivit următoarelor acte normative:

- Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea hr. 297/2004.

Art. 2. - Constituirea veniturilor proprii se face în conformitate cu prevederile art. 13 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumit în continuare Statutul C.N.V.M.

Art. 3. - (1) C.N.V.M. stabileste si modifică nivelul cotelor si tarifelor prevăzute în Statutul C.N.V.M. la art. 13 alin. (2) lit. a)-d), alin. (4), precum si la alin. (5) al aceluiasi articol, în cadrul limitei maxime.

(2) Cuantumul tarifelor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. f), g) si j) din Statutul C.N.V.M. este stabilit prin prezentul regulament.

(3) Cuantumul tarifelor si veniturilor prevăzute în Statutul C.N.V.M. la art. 13 alin. (2) lit. e) si k) si alin. (4) privind cuantumul tarifelor pentru tranzactiile cu instrumente financiare derivate derulate în cadrul oricărui sistem alternativ de tranzactionare se stabileste de C.N.V.M. ca anexă la bugetul propriu de venituri si cheltuieli si se aprobă de Parlamentul României.

 

CAPITOLUL II

Determinarea, încasarea si gestionarea veniturilor C.N.V.M.

 

Art. 4. - (1) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. pentru tranzactiile derulate pe orice piată reglementată si în cadrul sistemelor alternative de tranzactionare, cu exceptia pietelor reglementate de instrumente financiare derivate, este evidentiat la pct. 1 din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Sumele provenind din cota prevăzută la alin. (1) se suportă de cumpărător si se calculează zilnic de către:

- operatorii de piată, pentru tranzactiile efectuate pe pietele reglementate administrate de acestia;

- operatorii de sistem, pentru tranzactiile efectuate în cadrul sistemelor alternative de tranzactionare administrate de acestia.

(3) Entitătile prevăzute la alin. (2) au obligatia să încaseze de la toti participantii care au acces la tranzactionare pe pietele reglementate si/sau care tranzactionează în cadrul sistemelor alternative de tranzactionare sumele reprezentând cota prevăzută la alin. (1), aplicată la valoarea tranzactiilor zilnice, si să efectueze viramentele respective, conform alin. (4), în contul indicat de C.N.V.M.

(4) Virarea sumelor datorate se va realiza lunar, cel târziu până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice, corespunzător volumului tranzactiilor din luna precedentă, fără deducerea comisioanelor bancare din obligatia de plată.

(5) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. pentru monitorizarea tranzactiilor derulate în afara unei piete reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzactionare, cu exceptia tranzactiilor cu instrumente financiare derivate, este evidentiat la pct. 6.12 din anexă.

(6) Sumele provenind din cota prevăzută la alin. (5) se suportă de cumpărător si se calculează zilnic de către intermediari.

(7) Intermediarii de la alin. (6) au obligatia să încaseze de la toti clientii pentru care efectuează tranzactii în afara unei piete reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzactionare sumele reprezentând cota prevăzută la alin. (5) aplicată la valoarea tranzactiilor zilnice si să efectueze viramentele respective, conform alin. (4), în contul indicat de C.N.V.M.

Art. 5. - (1) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. din valoarea activului net înregistrat de organismele de plasament colectiv (O.P.C.V.M.) sau de către alte organisme de plasament colectiv (A.O.P.C), al căror stat de origine este România si care sunt înregistrate la C.N.V.M., este evidentiat la pct. 2 din anexă.

(2) Baza de calcul la care se aplică cota prevăzută la alin. (1) este reprezentată de valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) si a altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) înregistrate la C.N.V.M., calculată de societatea de administrare a investitiilor, de societatea de investitii autoadministrată sau de către A.O.P.C. autoadministrat, după caz, si certificată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice.

(3) Suma lunară datorată C.N.V.M. se calculează pe baza valorii activului net, în conformitate cu prevederile alin. (2), si se determină conform formulei:

 

Valoare activ net/12 x nivel cota (%)

 

(4) Virarea sumelor datorate se va realiza lunar, cel mai târziu până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă.

(5) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se virează de către societătile de administrare a investitiilor (S.A.I.) pentru O.P.C.V.M. si A.O.P.C. aflate în administrarea sa si de către O.P.C.V.M. si A.O.P.C. autoadministrate.

Art. 6. - (1) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. pentru ofertele publice de vânzare este evidentiat la pct. 3 din anexă.

(2) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se calculează la valoarea determinată pe baza subscrierilor realizate si se virează de către ofertant la data închiderii derulării ofertei, în contul indicat de C.N.V.M.

(3) Dovada plătii corecte a sumelor prevăzute la alin. (2) se prezintă la C.N.V.M. o dată cu raportul privind rezultatele ofertei.

Art. 7. - (1) Nivelul cotelor percepute de C.N.V.M. pentru ofertele publice de cumpărare, respectiv de preluare, este evidentiat la pct. 4 din anexă.

(2) Sumele provenite din aplicarea cotelor prevăzute la alin. (1) se calculează la valoarea determinată pe baza subscrierilor realizate în ofertele publice de cumpărare, respectiv de preluare, si se virează de către ofertant la data închiderii derulării ofertei, în contul indicat de C.N.V.M.

(3) Dovada plătii corecte a sumelor prevăzute la alin. (2) se prezintă la C.N.V.M. o dată cu raportul privind rezultatele ofertei.

Art. 8. - (1) Sumele provenite din aplicarea tarifelor stabilite în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. e) din Statutul C.N.V.M, precum si din aplicarea tarifelor pentru tranzactiile derulate cu instrumente financiare derivate în cadrul oricărui sistem alternativ de tranzactionare se calculează si se retin lunar de către operatorii de piată si/sau operatorii de sistem de la fiecare parte contractantă si se virează de către acestia în contul indicat de C.N.V.M., cel mai târziu până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă.

(2) Sumele provenite din aplicarea tarifelor pentru monitorizarea tranzactiilor derulate cu instrumente financiare derivate în afara unei piete reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzactionare se calculează si se retin lunar de către intermediari de la fiecare client si se virează de către acestia în contul indicat de C.N.V.M., cel mai târziu până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă.

Art. 9. - (1) Tarifele percepute în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. f) din Statutul C.N.V.M., privind operatiunile efectuate de C.N.V.M., sunt evidentiate la pct. 5.1-5.7 din anexă.

(2) Eliberarea actelor individuale se va face cu conditia prezentării către C.N.V.M. a dovezii achitării sumelor datorate, cu exceptia cazului în care dovada achitării este cerută ca document de autorizare/avizare/aprobare/înregistrare/atestare.

Art. 10. - (1) Tarifele percepute în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. g) si j) din Statutul C.N.V.M. sunt evidentiate la pct. 6 si 8 din anexă.

(2) Sumele percepute pentru monitorizarea entitătilor autorizate si supravegheate de C.N.V.M. se determină prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 6.1 din anexă si au drept bază de calcul veniturile din exploatare obtinute lunar din activitătile autorizate de C.N.V.M. realizate de acestea, calculate conform reglementărilor contabile elaborate de C.N.V.M.

(3) Sumele datorate conform alin. (2) se virează trimestrial, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se datorează, în contul indicat de C.N.V.M. În cazul în care aceste sume se plătesc anticipat astfel:

a) pentru trimestrul I, până la data de 25 martie inclusiv;

b) pentru trimestrul II, până la data de 25 iunie inclusiv;

c) pentru trimestrul III, până la data de 25 septembrie inclusiv;

d) pentru trimestrul IV, până la data de 25 decembrie inclusiv, se acordă o reducere de 5%.

(4) Sumele provenite din tarifele de examinare si de coordonare a activitătii de formare profesională se calculează prin aplicarea la veniturile încasate de la beneficiarii serviciilor, de către organismele de formare profesională atestate de C.N.V.M., a cotei evidentiate la pct. 6.1.1 din anexă.

(5) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operatiunile prevăzute la pct. 6.3, 6.8, 6.9, precum si la pct. 8.1 din anexă se achită de beneficiarii serviciilor la data efectuării operatiunilor respective, în contul indicat de C.N.V.M.

(6) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operatiunile prevăzute la pct. 6.4 si 6.10 din anexă se achită de către beneficiarii serviciilor anticipat, în contul indicat de C.N.V.M.

(7) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operatiunile prevăzute la pct. 6.11, precum si la pct. 8.2 din anexă se achită de beneficiarii serviciilor, în contul indicat de C.N.V.M.

(8) Emitentii valorilor mobiliare care se radiază din evidentele C.N.V.M. În baza unor acte individuale emise în cursul primului semestru al unui an calendaristic vor plăti 50% din tariful de mentinere a valorilor mobiliare prevăzut la pct. 6.5 din anexă pentru acel an calendaristic.

(9) Pentru perioada cuprinsă între deschiderea procedurii de insolventă, astfel cum este ea reglementată de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare, si reinsertia debitorului în activitatea comercială sau, după caz, trecerea la faliment în conditiile legii, obligatia de plată prevăzută la pct. 6.5 din anexă se suspendă.

Art. 11. - (1) Veniturile proprii ale C.N.V.M. se utilizează potrivit destinatiei prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli al C.N.V.M., aprobat anual de Parlamentul României, potrivit prevederilor art. 14 alin. (3) din Statutul C.N.V.M.

(2) Utilizarea veniturilor proprii încasate de C.N.V.M. se face conform prevederilor Statutului C.N.V.M. si ale reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea legii.

(3) Veniturile proprii rămase neutilizate la închiderea exercitiului bugetar rămân la dispozitia C.N.V.M., urmând să fie folosite în anul următor, conform prevederilor art. 14 alin. (4) din Statutul C.N.V.M.

 

CAPITOLUL III

Încasarea veniturilor proprii

 

Art. 12. - (1) Entitătile care datorează sumele prevăzute la art. 4, 5, 8 si art. 10 alin. (2) si (4) au obligatia să informeze C.N.V.M. prin situatii lunare întocmite în baza datelor prevăzute la alin. (2).

(2) Situatiile lunare se transmit în formă scrisă si în format electronic până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă si vor contine cel putin următoarele:

a) datele de identificare a debitorului;

b) categoria de venit;

c) scadenta plătii;

d) baza de calcul;

e) nivelul cotei/comisionului;

f) cuantumul sumei datorate, din care suma achitată, inclusiv data si numărul documentului de plată, după caz;

g) observatii;

h) semnăturile autorizate.

(3) Entitătile care datorează sumele prevăzute la art. 10 alin. (2) au obligatia să transmită, cel târziu până la data de 25 a lunii următoare, balanta de verificare din care să rezulte distinct veniturile din exploatare.

Art. 13. - (1) În cazul constatării unor diferente între datele raportate si situatia rezultată în urma verificărilor efectuate, C.N.V.M. solicită în scris debitorului în cauză clarificările si corecturile ce se impun.

(2) Debitorul este obligat să răspundă solicitării în termen de 5 zile lucrătoare, iar C.N.V.M. va recalcula obligatia de plată, conform dispozitiilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Penalităti si sanctiuni

 

Art. 14. - Pentru nevirarea sumelor prevăzute în prezentul regulament la termenele stabilite, C.N.V.M. va calcula penalităti pe zi de întârziere, în conformitate cu legislatia aplicată veniturilor bugetare.

Art. 15. - (1) În cazul neraportării în termenele stabilite a datelor necesare pentru calcularea veniturilor C.N.V.M. se aplică următoarele penalităti:

a) majorarea cu 10% a sumei datorate, pentru întârzieri de cel mult 30 de zile calendaristice;

b) majorarea cu 30% a sumei datorate, pentru întârzieri cuprinse între 31 si 60 de zile calendaristice;


c) majorarea cu 50% a sumei datorate, pentru întârzieri de peste 60 de zile calendaristice.

(2) În cazul raportării eronate a bazei de calcul, C.N.V.M. aplică o penalitate de 50% la diferentele constatate, la care se adaugă în mod corespunzător si penalitătile prevăzute la art. 14.

Art. 16. - Pentru neplata sumelor datorate la termenele si în conditiile stabilite prin prezentul regulament sau pentru întârzieri de peste 90 de zile în conditiile art. 15 alin. (1), C.N.V.M. va recurge la executarea silită a acestora, potrivit legii, si poate hotărî, după caz, sanctionarea entitătilor respective în conformitate cu prevederile art. 17 din Statutul C.N.V.M.

Art. 17. - Sumele rezultate din penalitătile aplicate corespunzător art. 14 si 15, precum si cele mentionate la pct. 7 din anexă se constituie ca venit al C.N.V.M. În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. h) din Statutul C.N.V.M.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 18. - (1) C.N.V.M. poate actualiza semestrial nivelul tarifelor percepute în conformitate cu evolutia indicatorilor macroeconomici care stau la baza fundamentării bugetului de stat.

(2) C.N.V.M. poate încasa în valută (EUR sau USD la cursul Băncii Nationale a României din ziua plătii) tarifele si cotele datorate de către entitătile din state membre care urmează să fie înregistrate în Registrul C.N.V.M. si să tranzactioneze pe piata de capital, prestând servicii pe teritoriul României.

(3) Tarifele prevăzute în anexă se aplică pentru actele individuale emise începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Art. 19. - Tarifele achitate de entitătile reglementate si supravegheate de C.N.V.M. nu se restituie acestora în cazul respingerii, prin decizie motivată, a cererii de autorizare/avizare/atestare/înregistrare.

Art. 20. - Cota prevăzută la art. 4 alin. (1) se aplică tuturor tranzactiilor efectuate în cadrul sistemelor de tranzactionare administrate de Societatea Comercială „BVB" - S.A., urmând a fi încasată de Societatea Comercială „BVB" - S.A. si virată, conform art. 4 alin. (4), în contul indicat de C.N.V.M.

Art. 21. - (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia si a ordinului de aprobare a acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. si pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 28 martie 2005, si Regulamentul nr. 12/2005 de modificare a Regulamentului nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 56/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 octombrie 2005.

 

ANEXA

la regulament

 

Nr.

crt.

Categoria de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.

Felul operatiunii/entitătii

Nivelul tarifului (lei)/ cotă percepută conform Regulamentului

C.N.V.M. nr. 7/2006

1.

Cotă de cel mult 0,08% din valoarea tranzactiilor derulate pe orice piată reglementată, suportate de către cumpărător, cu exceptia pietelor reglementate de instrumente financiare derivate

Cota prevăzută la alin. (2) lit. a) si e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată prin Legea nr.  514/2002, se aplică si sistemelor alternative de tranzactionare.

a) Cotă din valoarea tranzactiilor derulate pe pietele reglementate si/sau în cadrul sistemelor alternative de tranzactionare;

0,08%

b) Cotă din valoarea tranzactiilor:

0,04%

- cu obligatiuni, inclusiv cele convertibile în actiuni;

0,04%

- cu drepturi de preferintă;

0,04%

- cu drepturi de alocare;

0,0004%

c) Cotă din valoarea tranzactiilor cu titluri de stat derulate pe pietele reglementate si în cadrul sistemelor alternative de tranzactionare

 

2.

Cotă de cel mult 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare

Cota prevăzută la alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată prin Legea nr. 514/2002, se aplică si altor organisme de plasament colectiv, altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare {O.P.C.V.M.)

Cota asupra activului net al organismelor de plasament colectiv (O.P.C.)

0,1%

3.

Cotă de cel mult 0,5% din valoarea ofertelor publice de vânzare*)

*) Nu se aplică pentru cazurile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2 si 3 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Cotă de cel mult 0,5% din valoarea ofertelor publice de vânzare*)

0,5%

Cotă din valoarea ofertelor publice de vânzare în vederea admiterii la tranzactionare pe piete reglementate si sisteme alternative de tranzactionare *)

*) Se aplică si în cazul ofertelor publice transfrontaliere efectuate de un emitent pentru care România este stat membru de origine si care intentionează să deruleze o ofertă publică de vânzare/admitere la tranzactionare pe o piată dintr-un stat membru, altul decât România.

0,1%


4.

Cotă de cel mult 2% din valoarea ofertelor publice de cumpărare-preluare

a) cotă din valoarea ofertei publice de cumpărare

1,50%

b) cotă din valoarea ofertei publice de preluare

2%

5.

Tarife percepute la activitătile pentru care se emite de către C.N.V.M. un act individual

 

 

5.1.

Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de solutionare a cererii de autorizare

 

 

5.1.1.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de autorizare a societătilor de servicii de investitii financiare/sucursalelor intermediarilor

15.000 lei

5.1.2.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de autorizare a:

- consultantilor de investitii:

 

 

- persoane fizice

2.500 lei

- persoane juridice

7.500 lei

- traderilor

7.500 lei

5.1.3.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de autorizare/validare a:

 

- conducătorilor;

5.000 lei

- membrilor consiliului de administratie al operatorului de piată, depozitarului central, casei de compensare si contrapărtii centrale;

5.000 lei

- reprezentantului compartimentului de control intern;

1.000 lei

- agentului pentru servicii de investitii financiare.

Notă:

Tariful se va percepe pentru fiecare persoană fizică autorizată în parte.

1.000 lei

5.1.4.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de autorizare a societătilor de administrare a investitiilor/sucursalelor societătilor de administrare a investitiilor

15.000 lei

5.1.5.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de autorizare a fondurilor deschise de investitii

10.000 lei

5.1.6.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de autorizare a societătii de investitii care:

 

- sunt administrate de o societate de administrare a investitiilor (S.A.I.)

20.000 lei

- se autoadministrează

30.000 lei

5.1.7.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de autorizare a operatorilor de:

 

- piată

150.000 lei

- sistem

50.000 lei

5.1.8.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de autorizare/aprobare a autorizării pietelor reglementate, de constituire si administrare de un sistem alternativ de tranzactionare

25.000 lei

5.1.9.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de autorizare a depozitarilor centrali, a caselor de compensare si a contrapărtilor centrale

200.000 lei


5.1.10.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de autorizare a vehiculelor investitionale:

a) societătilor de securitizare:

 

 

- pentru constituire

20.000 lei

- pentru functionare

10.000 lei

b) constituirea si functionarea unui fond de securitizare

20.000 lei

5.1.11.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de autorizare a societătilor de administrare a vehiculelor investitionale:

 

a) de constituire

10.000 lei

b) de functionare

5.000 lei

5.1.12.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de autorizare a societătilor de management de portofoliu al unor vehicule investitionale

15.000 lei

5.1.13.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de:

- autorizare a modificării în modul de organizare si functionare/a conditiilor avute în vedere la data autorizării entitătilor autorizate, reglementate si

supravegheate*)

*) Tariful se percepe pentru fiecare înfiintare/desfiintare de sedii secundare.

1.000 lei

5.1.14.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de autorizare a modificărilor intervenite în continutul minim al reglementărilor interne ale societătilor de administrare a investitiilor si ale O.P.C. autoadministrate

1.000 lei

5.1.15.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de autorizare a:

 

- dobândirii unei participatii calificate în cadrul entitătilor autorizate, altele decât operatorii de piată si depozitarii centrali

5.000 lei

- intentiei de achizitie a 5% din drepturile de vot la un operator de piată si la un depozitar central

Notă:

Obligatia de plată a acestui tarif revine persoanei care solicită C.N.V.M. aprobarea dobândirii/majorării participatiei calificate.

50.000 lei

5.1.16.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de autorizare ca investitor calificat:

 

- persoană fizică

5.000 lei

- persoană juridică

10.000 lei

5.1.17.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de autorizare a reglementărilor emise de operatorii de piată, operatorii de sistem, depozitarii centrali, casele de compensare, contrapărtile centrale

5.000 lei

5.1.18.

 

Aprobarea anuntului preliminar pentru ofertele publice

1.000 lei

5.1.19.

 

Aprobarea anuntului întocmit în vederea exercitării dreptului prevăzut la art. 206 din Legea nr. 297/2004 Aprobarea anuntului întocmit în vederea exercitării dreptului prevăzut la art. 207 din Legea nr. 297/2004

20.000 lei

0 lei


5.1.20.

 

Aprobarea prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzactionare pe o piată reglementată, în conditiile în care admiterea nu este precedată de o ofertă publică

5.000 lei

5.1.21.

 

Aprobarea prospectului simplificat întocmit pentru cazurile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2 si 3 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

3.000 lei

5.1.22.

 

Aprobarea prospectului simplificat întocmit pentru cazul prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, pentru valorile mobiliare oferite, alocate sau care urmează să fie alocate:

 

 

- cu titlu gratuit

3.000 lei

- cu titlu oneros

0,5% din valoarea acestora, dar nu mai putin de 3.000 lei

5.1.23.

 

Aprobarea prospectului preliminar în vederea evaluării succesului unei viitoare oferte

2.500 lei

5.1.24.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de autorizare a agentilor care reprezintă interesele detinătorilor de obligatiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate

7.500 lei

5.2.

Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de solutionare a cererii de avizare

 

 

5.2.1.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de avizare depozitar al activelor O.P.C.

20.000 lei

5.2.2.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de înregistrare a:

- altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C);

- O.P.C. nearmonizate din state membre/O.PC. din state nemembre

10.000 lei

5.2.3.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de avizare a modificărilor aduse documentelor depuse în vederea înregistrării la C.N.V.M. a entitătilor mentionate la pct. 5.2.1 si 5.2.2

1.000 lei

5.2.4.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de avizare a agentilor de distributie ai S.A.I.

500 lei

5.2.5.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de avizare a transferurilor directe prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. g* din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005

0,15% din valoarea transferurilor, dar nu mai putin de 5.000 lei

5.3.

Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de solutionare a cererii de înregistrare a grupurilor la C.N.V.M.

 

10.000 lei

5.3.1.

Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de solutionare a cererii de radiere din evidentele C.N.V.M. a grupurilor

 

1.000 lei


5.4.

Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de solutionare a cererii de validare a agentului care reprezintă interesele detinătorilor de obligatiuni/instrumente financiare securitizate

 

2.500 lei

5.5.

Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de solutionare a cererii de confirmare a calitătii de operator independent

 

5.000 lei

5.6.

Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de solutionare a cererii de avizare a delegării de către S.A.I./O.P.C. autoadministrate a activitătilor prevăzute la art. 55 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare

 

10.000 lei

5.7.

Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de solutionare a cererii de înscriere în Registrul C.N.V.M.

 

 

5.7.1.

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de înscriere în Registrul C.N.V.M. a entitătilor ce se autorizează/avizează de C.N.V.M., pentru:

 

 

 

- persoane juridice

 

1.000 lei

- persoane fizice

 

100 lei

5.7.2.

Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de solutionare a cererii de înscriere în Registrul C.N.V.M. a entitătilor care nu sunt subiect al autorizării/avizării C.N.V.M.

 

 

5.7.2.1.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de înscriere în Registrul C.N.V.M. a institutiilor de credit din România ca intermediar

20.000 lei

5.7.2.2.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de înscriere a administratorilor speciali/lichidatorilor/evaluatorilor/expertilor independenti:

 

- persoane fizice

1.000 lei

- persoane juridice

5.000 lei

5.7.2.3.

 

Operarea în Registrul C.N.V.M. a modificărilor în modul de organizare si functionare a entitătilor mentionate la pct. 5.7.2.1- 5.7.2.2

1.000 lei

5.7.2.4.

 

Emiterea unui act individual de solutionare a cererii de înscriere a agentiilor de rating si a sucursalelor acestora

15.000 lei

5.7.3.

Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de solutionare a cererii de formare profesională

 

 

5.7.3.1.

 

Emiterea unui act individual care atestă calitatea de organism de formare profesională

10.000 lei

5.7.3.2.

 

Emiterea unui act individual care atestă modificarea conditiilor de autorizare a organismelor de formare profesională

2.500 lei


5.7.3.3.

 

Emiterea unui act individual care atestă formarea profesională a persoanelor fizice

100 lei

5.7.3.4.

 

Modificarea deciziei de autorizare a cursului organizat de organismele de formare profesională

200 lei

5.7.4.

Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de solutionare a cererii de retragere a autorizatiei/avizului/atestatului la cererea entitătii

Retragerea autorizatiilor/avizelor/atestatelor la solicitarea entitătilor respective, astfel:

 

- persoane fizice

200 lei

- persoane juridice

1.000 lei

5.7.5.

Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de solutionare a cererii de radiere, la cererea entitătii, a fiecăruia dintre instrumentele financiare înregistrate la C.N.V.M.

 

500 lei

5.7.6.

Tarif perceput pentru emiterea atestatului de radiere, la cererea agentilor de distributie ai S.A.I.

 

200 lei

5.7.7.

Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de solutionare a cererii de interpretare oficială a reglementărilor

Emiterea avizelor la răspunsuri oficiale la chestiuni privind aplicarea legii si a normelor reglementare

7.500 lei

5.7.8.

Tarif perceput pentru emiterea de acte individuale, altele decât cele mentionate expres în prezenta anexă

 

1.000 lei

5.7.9.

Tarif perceput pentru acordarea de consultantă de către C.N.V.M., pentru întocmirea documentatiei aferente autorizatiilor, avizelor, atestatelor, ofertelor publice, în baza unei cereri

 

1.000 lei

6.

Tarife percepute pentru prestarea de servicii către entitătile supravegheate sau terte persoane

 

 

6.1.

Cotă aplicată la veniturile din exploatare percepută pentru monitorizarea entitătilor supravegheate, cu exceptia societătilor de investitii

Societăti de servicii de investitii financiare cu activitătile lor/ S.A.I./societăti de administrare a vehiculelor investitionale/traderi/operatori de piată/operatori de sistem/depozitari centrali cu activitătile lor/casa de compensare/contraparte centrală/institutii de credit/intermediari si societăti de administrare a investitiilor din statele membre sau nemembre înregistrate în Registrul C.N.V.M. pentru activitătile desfăsurate în România/consultanti de investitii/depozitari

1% din veniturile din exploatare obtinute din

activităti monitorizate de C.N.V.M.

6.1.1.

 

Organisme de formare profesională

30% din veniturile încasate de la beneficiarii

cursurilor de formare

6.2.

Tarif pentru eliberarea de duplicate ale actelor individuale emise de C.N.V.M.

 

5 lei/pagină

6.3.

Tarif pentru eliberarea de copii ale documentelor cu caracter public referitoare la emitentii de valori mobiliare si la instrumentele financiare, aflate în păstrarea si administrarea C.N.V.M.

Persoane fizice/juridice interesate

 

- pe suport hârtie

0,5 lei/pag.

- pe suport magnetic

0,5 lei/pag. Fiecărui fisier continut, plus costul suportului


6.4.

Tarif pentru înregistrarea la C.N.V.M. a fiecăruia dintre instrumentele financiare prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. a) si pct. 12 din Legea nr. 297/2004*)

*) Pentru exercitiul financiar 2010, nivelul tarifului pentru înregistrarea la C.N.V.M. a titlurilor de stat este 0.

 

1.000 lei

6.5.

Tarif de mentinere a valorilor mobiliare la C.N.V.M. pentru:

- societăti cu capital social/valoare emisiune de până la 200.000 lei inclusiv

350 lei/an

- societăti cu capital social/valoare emisiune peste 200.000 lei, până la 300.000 lei inclusiv

500 lei/an

- societăti cu capital social/valoare emisiune peste 300.000 lei, până la un milion lei inclusiv

1.000 lei/an

- societăti cu capital social/valoare emisiune peste un milion, până la 5 milioane inclusiv

2.000 lei/an

- societăti cu capital social/valoare emisiune peste 5 milioane, până la 10 milioane inclusiv

3.000 lei/an

- societăti cu capital social/valoare emisiune peste 10 milioane

4.000 lei/an

6.6.

Tarif perceput pentru activitătile de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de O.P.C.VM. pentru fiecare subfond al unui fond compartimentat

 

1.000 lei/an pentru fiecare subfond al unui fond compartimentat (umbrella fund)

6.7.

Tarif perceput pentru activitatea de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de O.P.C. nearmonizate din state membre/O.P.C. din state nemembre

 

5.000 lei/an

6.8.

Tarif pentru publicarea unor documente pe website-ul C.N.V.M.*)

*) Nu se aplică rapoartelor transmise, în conformitate cu prevederile art. 112 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 de entitătile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piată reglementată.

Persoane fizice si juridice prevăzute în reglementările C.N.V.M.

60 lei/pagină, dar nu mai putin de 180 lei

6.9.

Tarif pentru accesarea anumitor sectiuni ale website-ului C.N.V.M.

 

35 lei/lună

6.10.

Tarif perceput pentru acordarea de consultantă, la cerere, de către C.N.V.M. În vederea înfiintării unei entităti supuse autorizării/avizării de către C.N.V.M.

 

1.000 lei

6.11.

Tarif perceput pentru organizarea de cursuri si seminarii realizate de Centrul de Cercetare si Formare Profesională din cadrul C.N.V.M.

 

Tariful/participant se stabileste prin decizie a C.N.V.M., pentru fiecare curs/seminar sau

categorie de curs/seminar


6.12.

Tarif pentru monitorizarea tranzactiilor efectuate în afara pietelor reglementate/sistemelor alternative de tranzactionare

 

0,15% din valoarea tranzactiilor raportate

7.

Penalităti stabilite prin reglementări proprii ca sanctiuni patrimoniale

Entitătile supuse supravegherii C.N.V.M.

0,15% pentru fiecare zi de întârziere

8.

Activităti de editură, publicitate, multiplicare

 

 

8.1.

Tarif perceput pentru publicarea în Buletinul C.N.V.M. (forma tipărită si forma electronică)

a) acte individuale privind entitătile autorizate de C.N.V.M.:

50 lei/pag.

b) declararea furtului de valori mobiliare sau instrumente financiare

25 lei/pag.

c) rapoarte cerute de C.N.V.M. privind operatiuni reclamate si rapoarte curente ale societătilor admise la tranzactionare care contin până la două pagini

150 lei

d) rapoarte cerute de C.N.V.M. privind operatiuni reclamate si rapoarte curente ale societătilor admise la tranzactionare care contin peste două pagini

60 lei/pag.

8.2.

Tarif perceput pentru vânzarea de ghiduri, brosuri si alte materiale de specialitate

 

Tariful se stabileste prin decizie a C.N.V.M. pentru fiecare material

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.