MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 866/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 866         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 11 decembrie 2009

 

SUMAR

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.438. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Oficiului de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială

 

1.509. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bihor, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bihor

 

1.510. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Lucrări pentru reducerea riscului la inundatii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad”

 

1.511. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Comerciale „Editura Scrisul Românesc” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

 

1.518. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice si a Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice

 

1.519. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” si a componentei nominale a Consiliului stiintific

 

1.521. - Hotărâre privind unele măsuri în vederea înfiintării Institutului Regional de Oncologie Timisoara

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.019. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei privind retragerea desemnării si notificării Institutului de Cercetări pentru Echipamente si Tehnologii în Constructii ICECON - S.A. pentru functia de organism de certificare produse pentru constructii si pentru functia de organism de certificare a controlului productiei în fabrică pentru produse pentru constructii

 

1.020. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei privind suspendarea desemnării si notificării Laboratorului de cercetare si încercări pentru protectia hidrofugă a constructiilor si învelitori si a Laboratorului de cercetare si încercări pentru protectia la coroziune si degradare biochimică a constructiilor apartinând de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - ÎNCERC Bucuresti

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            922. - Decizie privind suspendarea, la cerere, a desfăsurării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială ASIRAN BROKER DE ASIGURĂRI SI REASIGURĂRI - S.R.L.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Oficiului de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Oficiul de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială, denumit în continuare Oficiu, este institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei.

(2) Oficiul are sediul în municipiul Bucuresti, str. Pictor Romano nr. 19, sectorul 2.

Art. 2. - Oficiul are ca obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru executarea operatiunilor compensatorii aferente contractelor de achizitii în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, denumite în continuare contracte de achizitii de tehnică specială.

Art. 3. - (1) Oficiul îndeplineste următoarele atributii principale:

a) supunerea spre aprobarea Guvernului a domeniilor prioritare ce beneficiază de derularea operatiunilor de compensare si a valorilor multiplicatorilor de compensare rezultati ca urmare a analizei prioritătilor de dezvoltare a României; supunerea spre aprobarea Guvernului a conditiilor de angajare, acceptare, derulare, creditare, a restrictiilor, cotelor si limitărilor aplicabile operatiunilor compensatorii, operatiunilor compensatorii în avans si transferului de credite de compensare;

b) colaborarea cu Ministerul Afacerilor Externe pentru promovarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările si completările ulterioare, în străinătate;

c) urmărirea tranzactiilor unde pot fi luate în considerare operatiuni compensatorii;

d) furnizarea de informatii contractantilor cu privire la procedurile legale în vigoare pentru încheierea acordurilor compensatorii si executarea obligatiilor de compensare, cu respectarea legislatiei privind informatiile clasificate;

e) colaborarea cu autoritătile contractante, pentru a asigura o bună corelare între prevederile contractelor de achizitie de tehnică specială si cele ale acordurilor compensatorii;

f) stabilirea procedurilor pentru derularea operatiunilor compensatorii, operatiunilor compensatorii în avans, transferului de credite de compensare si a tuturor documentelor conexe acestora;

g) asigurarea de asistentă potentialilor contractanti în identificarea de oportunităti pentru executarea obligatiilor de compensare;

h) elaborarea, întretinerea si actualizarea permanentă a unei baze de date cu privire la operatorii economici români, la produsele si serviciile românesti care, în conformitate cu domeniile prioritare de dezvoltare a României, pot beneficia de programe de compensare;

i) analizarea documentelor înaintate de către contractant si calcularea valorii creditului curent;

j) analizarea rapoartelor trimestriale, anuale si a oricăror alte documente referitoare la operatiunile compensatorii, depuse de contractanti, si elaborarea de sinteze pe baza acestora, stabilirea măsurilor ce trebuie luate ca urmare a situatiilor identificate, transmiterea de notificări contractantului pentru îndeplinirea/neîndeplinirea obligatiilor de compensare;

k) evaluarea, la sfârsitul perioadei de compensare, a stadiului de îndeplinire a obligatiei de compensare;

l) elaborarea procedurilor si propunerea reglementărilor în domeniu, în vederea aprobării;

m) asigurarea reprezentării în institutii si în organizatii internationale din domeniu;

n) elaborarea si publicarea de rapoarte, studii, analize etc. În domeniul de activitate, organizarea de actiuni promotionale de imagine si informare, seminarii, conferinte si altele asemenea, putând contracta în aceste scopuri serviciile necesare, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

o) elaborarea rapoartelor anuale cu privire la activitatea proprie, incluzând căile si măsurile de atingere a obiectivelor propuse, care se supun spre aprobare conducerii ministerului.

(2) Oficiul îndeplineste orice alte atributii si activităti prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările si completările ulterioare, sau stabilite de conducerea ministerului economiei.

Art. 4. - Oficiul acordă asistentă autoritătilor contractante, la cererea acestora, pentru elaborarea clauzelor de compensare si participă la negocierea clauzelor de compensare din contractul de achizitie.

Art. 5. - (1) Conducerea Oficiului este asigurată de un presedinte, asimilat din punct de vedere al salarizării cu functia de secretar de stat.

(2) Presedintele Oficiului este numit prin ordin al ministrului economiei.

(3) Presedintele Oficiului este ordonator tertiar de credite.

(4) În exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.

(5) Presedintele reprezintă Oficiul în relatiile cu tertii si poate delega, pe bază de mandat, potrivit legii, unele dintre atributiile sale persoanelor cu functii de conducere din cadrul Oficiului.

Art. 6. - (1) Oficiul este finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei.

(2) Oficiul obtine venituri din:

a) încasări din tarife pentru activităti de consultantă si asistentă acordate potentialilor contractanti si altor firme interesate;

b) încasări din cote procentuale aplicate la valoarea tranzactiilor curente de compensare;

c) încasări din furnizarea unor materiale documentare contra cost;

d) încasări din alte activităti;

e) orice alte surse prevăzute de lege.

(3) Veniturile încasate de Oficiu conform prevederilor alin. (2) se fac venit la bugetul de stat.

(4) Nivelul tarifelor, al cotelor procentuale si al preturilor aferente activitătilor prestate de Oficiu sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(5) Oficiul poate accepta donatii, legate si sponsorizări, în conditiile legii.

Art. 7. - (1) Structura organizatorică a Oficiului este prevăzută în anexa nr. 2.


(2) Sarcinile compartimentelor si ale personalului din cadrul Oficiului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului economiei.

(3) Numărul maxim de posturi pentru Oficiu este de 15, exclusiv presedintele.

(4) Personalul Oficiului se preia din cadrul Agentiei de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială, încadrarea în noile functii urmând sa se facă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, in conformitate cu prevederile legale.

(5) Salarizarea personalului Oficiului se va face potrivit reglementărilor aplicabile institutiilor publice finantate integral de la bugetul de stat.

Art. 8. - (1) Oficiul se subrogă în toate drepturile si obligatiile Agentiei de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială.

(2) Patrimoniul Agentiei de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială se preia integral de Oficiu.

(3) Protocolul de predare-primire se încheie între reprezentantul Secretariatului General al Guvernului si reprezentantul Ministerului Economiei, în termen de 15 zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.814/2005 privind organizarea si functionarea Agentiei de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2005.

Art. 11. - La litera A capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

„3. Oficiul de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială”.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.438.

 

ANEXA Nr. 1

 

NIVELUL

tarifelor, al cotelor procentuale si al preturilor aferente activitătilor prestate de Oficiul de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii

Nivelul tarifului/cotei procentuale/pretului

Observatii

1.

Consultantă si asistentă acordată potentialilor contractanti si altor firme interesate

Se stabilesc prin decizia presedintelui Oficiului de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială.

 

2.

Furnizarea unor materiale documentare contra cost

Se stabilesc prin decizia presedintelui Oficiului de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială.

 

3.

Perfectarea, derularea si monitorizarea acordurilor de compensare si a planurilor de afaceri

% din valoarea acordului de compensare, după cum urmează:

Se încheie contract de comision cu contractantul.

Valoarea acordului de compensare - milioane euro sau echivalent la cursul de schimb al Băncii Nationale a României din ziua încheierii Acordului de compensare

%

< 10

2

 

> = 10-50

1,75

 

> = 10-100

1,5

 

> = 100

1

 

4.

Perfectarea, derularea si monitorizarea acordurilor de precompensare aferente activitătilor compensatorii în avans

 

 

5.

Transformarea creditelor de compensare în avans în credite de compensare în conditiile si limitele prevăzute de reglementările în vigoare pentru astfel de activităti (titularul acordului de precompensare coincide cu titularul acordului de compensare)

0,1% din valoarea transformată

Pentru acordul de compensare propriu-zis se aplică cotele de la nr. crt. 3.

6.

Transferarea creditelor de compensare în avans către un contractant care are obligatii de compensare (beneficiarul transferului) pentru ca acesta din urmă să le utilizeze ca si credite de compensare în conditiile si limitele prevăzute de reglementările în vigoare pentru astfel de activităti (titularul acordului de precompensare nu coincide cu titularul acordului de compensare)

Titularul creditului de compensare în avans

(% din valoarea transferată)

Beneficiarul transferului

(% din valoarea transferată)

Se percepe în plus fată de comisionul prevăzut la nr. crt. 3 numai valoarea transferată.

0,5% din valoarea transferată

1,5% din valoarea transferată

7.

încasări din alte activităti

Se stabilesc prin decizia presedintelui Oficiului de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Oficiului de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bihor, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Salonta” la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bihor, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bihor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 671 si 671 bis din 10 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La sectiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 7.

2. La sectiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Străzi betonate 1.277 m”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Arany Jânos 777 m, str. Rozvâny Gyorgy 500 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „378.045,93”;

- la pozitia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Străzi asfaltate 27.199,41 m”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Ady Endre 674,91 m, Aleea Petre Păulescu 350 m, str. Aurel Lazăr 171,78 m, str. Avram lancu 769,68 m, Str. Bartok Bela 1.215,28 m, str. Battyány Lajos 1.043,52 m, Str. Bihorului 689,36 m, str. Bocskai István 910,73 m, str. Bolyai János 880,68 m, str. Corneliu Coposu 425 m, str. Crisan 763 m, str. Csokonai Vitez Mihály 608,89 m, str. Decebal 299,59 m, Str. Dornei 219,35 m, str. Erkel Ferenc 341,28 m, Str. Florilor 322,73 m, Str. Ghestului 1.250 m, str. Horea 585 m, str. I.Cantacuzino 685,86 m, str. lancu de Hunedoara 620,84 m, str. Rákoczi Ferenc 624,85 m, str. Ion Creangă 367,02 m, str. losif Vulcan 1.239,28 m, str. luliu Maniu 326,63 m, str. Împăratul Traian 814,28 m, str. Jozsef Attila 146,98 m, str. Kâlvin 627,64 m, str. Kossuth Lajos 275 m, str. Kulin Gyorgy 679,2 m, str. Mărăsesti 405,24 m, str. Menumorut 624,76 m, str. Moricz Zsigmond 83,73 m, str. Nicolae Bălcescu 400 m, str. Pelok Benedek 138,54 m, str. Petofi Sândor 332,53 m, Piata Democratiei 141,64 m, Piata Haiducilor 400 m, Piata Libertătii 238,28 m, Piata Madâch Imre 88,81 m, Piata Unirii734,62 ni, str. Războieni 356,49 m, str. Regele Carol I 321,08 m, str. Regele Ferdinand 771,49 m, Str. Republicii 1.283,38 m, str. Szechenyi Istvân 116,13 m, Str. Tincii 1.250 m, str. Toldi Miklos 375 m, str. Vasile Alecsandri 343,37 m, str. Vasile Lucaciu 175 m, str. Zilahy Lajos 200 m, str. 1 Decembrie 250 m, Str. 7 Iunie 240,96 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „783.053,15”;

- la pozitia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Străzi pietruite 38.545,31 m”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Alexandru cel Bun 85,55 m, str. Alexandru loan Cuza 547,02 m, str. Alexandru Vlahută 730 m, str. Andrei Muresan 857,61 m, str. Bajza Jozsef 239,27 m, str. Balogh Peter 154,61 m, str. B. St. Delavrancea 591,59 m, str. Bem Jozsef 418,48 m, str. Bercsenyi Miklos 619,3 m, str. Bolyai Jânos 200 m, str. Constantin Brâncoveanu 300 m, str. Călugăreni 132,89 m, str. Ceaikovski 324,3 m, str. Ciprian Porumbescu 383,94 m, str. Closca 550 m, Str. Constitutiei 396,6 m, str. Dacia 150 m, str. Danko Pista 250 m, str. Darwin 158,26 m, str. Dimitrie Cantemir 50 m, str. Dobrogeanu Gherea 400 m, str. E.Gojdu 650 m, str. Emil Zola 125 m, str. Erdelyi Jozsef 369,11 m, str. Foldi Jânos 134,69 m, str. Fundătura Viei 89,51 m, str. George Cosbuc 601,14 m, str. George Enescu 328,23 m, str. Gheorghe Baritiu 600 m, str. Gheorghe Doja 501,73 m, str. Goethe 375 m, str. Gyori Jakab 120,66 m, str. I.C.Brătianu 250 m, str. lancu de Hunedoara 275 m, str. lanus Pannonius 212,42 m, str. Râkoczi Ferenc 250 m, Str. Independentei 810,66 m, str. loan Slavici 303,51 m, str. loan Vitez 200 m, str. Ion Budai Deleanu 178,92 m, str. Ion Ciordas 222,09 m, str. Ion IIariu 209,38 m, str. Ion Luca Caragiale 153,13 m, str. losif Cos 500 m, str. Jokai Mor 662,39 m, str. Jothe Gergely 75 m, str. Kisfaludy Kâroly 500,72 m, str. Kiss Ferenc 284,44 m, str. Kolcsey Ferenc 400 m, str. Lacul Rosu 460 m, Str. Lăcrimioarei 400 m, Str. Lăutarilor 650 m, str. Leonardo da Vinci 150 m, str. Liszt Ferenc 187,23 m, str. Louis Eyraud 105,59 m, str. Louis Pasteur 200 m, str. Lovassy Lâszlo 258,74 m, str. Matei Corvin 380 m, str. Mihai Eminescu 728,76 m, str. Mihai Viteazul 692,63 m, str. Mihail Kogălniceanu 431 m, str. Mihail Sadoveanu 278,29 m, str. Mikes Kelemen 709,78 m, str. Mikszâth Kâlmân 400 m, str. Mircea cel Bătrân 625 m, str. Mircea Eliade 130 m, str. Mora Ferenc 150 m, str. Nicolae Bălcescu 450 m, str. Nicolae Grigorescu 360 m, str. Nicolae Talpos 650 m, str. Nicolae Titulescu 365 m, str. Nicolaus Olahus 385,48 m, str. Octavian Goga 497,99 m, Str. Olimpiadei 929,22 m, Str. Păcii 352,67 m, str. Petru Rares 325,95 m, Piata 8 Martie 215,4 m, Piata Fântânii 175 m, Piata Transilvaniei 170 m, Str. Poenitei 169,8 m, str. Puskin 342,4 m, str. Radnoti Miklos 542,77 m, str. Remenyik Sândor 300 m, str. Roman Ciorogariu 194,3 m, Str. Rozelor 75 m, str. Rozvâny Gyorgy 150 m, str. Samuil Micu 265,51 m, str. Shakespeare 200 m, str. Sinka Istvân 217,34 m, str. Spiru Haret 450 m, Str. Sportului 125 m, str. Szel Kâlmân 137,89 m, str. St. O. losif 326,1 m, str. Stefan cel Mare 286,7 m, str. Teodor Nes 532,94 m, str. Titu Maiorescu 325,8 m, str. Tompa Mihâly 607,99 m, str. Traian Mosoiu 317,04 m, str. Traian Vuia 361,15 m, str. Tudor Vladimirescu 512,6 m, str. Vasile Goldis 400 m, str. Victor Babes 425 m, str. Victor Hugo 575 m, Str. Viei 76,64 m, str. Vlad Tepes 615,8 m, Str. 22 Decembrie 594,99 m, Str. 9 Mai 681,67 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „294,85”;

- la pozitia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Străzi pavate 1.778,7 m”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Bocskai Istvân 100 m, str. I.C.Brătianu 584,78 m, Str. Nouă (fără nume) 150 m, str. Vasile Lucaciu 479,77 m, str. Zilahy Lajos 464,15 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „258,31”;

- la pozitia nr. 497, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren, Str. Republicii nr. 92, CF nr. 100996 provenit din conversia pe hârtie a CFNDF nr. 240, nr. cadastral 568 cu suprafata de 4.702 mp si clădire în regim P+1 cu destinatia de cazare si sport, suprafata construită = 268 mp, CFNDF nr. 80 cu nr. cadastral 48”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „175.134,94”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta nr. 9/2005, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta nr. 54/2009”;

- la pozitia nr. 499, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Parcul central al municipiului, suprafata = 16.450 mp”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Piata Libertătii, nr. topo 3058/20”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „120.518,40”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „CF nr. 15132, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta nr. 141/2009”;

- la pozitia nr. 500, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Parcul Arany Janos, suprafata = 2.164 mp”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Piata Libertătii, nr. topo 2 si nr. topo 3058/20”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.847,95”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „CF nr. 18039 si CF nr. 15132, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta nr. 141/2009”;

- la pozitia nr. 503, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Parc popular - Zona gării, suprafata = 6.532 mp”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Republicii, nr. cadastral 100853”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.087,29”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „CF nr. 100853, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Salonta nr. 54/2009”;

- la pozitia nr. 671, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Republicii nr. 10, CF nr. 1863, nr. cadastral 1343”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „766.408,46”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanta Guvernului nr. 70/2002.”

3. La sectiunea I „Bunuri imobile”, după pozitia nr. 734 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 735, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor, interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 decembrie 2009.

Nr. 1.509.

 

ANEXA

 

COMPLETARE

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Salonta, judetul Bihor

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

1.

1

2

3

4

5

6

735

 

Teren intravilan pentru parc Piata Transilvaniei

Municipiul Salonta, Piata Transilvaniei, teren în suprafată de 10.066 mp destinat amenajării unui parc, identificat prin:

- CF si nr. cadastral 100857, suprafata = 2.390 mp,

- CF si nr. cadastral 100858, suprafata = 2.418 mp,

- CF si nr. cadastral 100859, suprafata = 2.565 mp,

- CF si nr. cadastral 100860, suprafata = 2.693 mp

2009

136.898

Domeniul public al municipiului Salonta, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Salonta nr. 153/2009

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Lucrări pentru reducerea riscului la inundatii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Lucrări pentru reducerea riscului la inundatii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face în proportie de 80% din Grantul UE - Fondul de coeziune în cadrul Programului operational sectorial de mediu Axa prioritară 5 - „Dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, Domeniul major de interventie 1 - Protectia împotriva inundatiilor” si în proportie de 20% de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, precum si din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului, interimar,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 2 decembrie 2009.

Nr. 1.510.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Comerciale „Editura Scrisul Românesc” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Societătii Comerciale „Editura Scrisul Românesc” - S.A., companie de interes national aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Societătii Comerciale „Editura Scrisul Românesc” - S.A., prevăzut la alin. (1), se aprobă de către Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor, înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Societătii Comerciale „Editura Scrisul Românesc” - S.A., prevăzut la art. 1 alin. (1), reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsită decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială „Editura Scrisul Românesc” - S.A. poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia prevăzută la alin. (1) intră sub incidenta dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia prevăzută la art. 3 alin. (1) se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 2 decembrie 2009.

Nr. 1.511.

 

ANEXĂ

 

Societatea Comercială „Editura Scrisul Românesc” - S.A.

Str. Mihai Viteazul nr. 4-200478 Craiova Tel./Fax 0251-413763

C.F. R10997205

 

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

2009 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

80.000

 

1.

Venituri din exploatare - total, din care:

2

80.000

 

 

a. productia vândută

3

9.000

 

 

b. venituri din vânzarea mărfurilor

4

32.000

 

 

c. venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

39.000

 

 

- subventii, conform prevederilor legale în vigoare

6

39.000

 

 

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d. productia imobilizată

8

 

 

 

e. alte venituri din exploatare

9

 

 

2.

Venituri financiare - total, din care:

10

 

 

 

a. venituri din interese de participare

11

 

 

 

b. venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c. venituri din dobânzi

13

 

 

 

d. alte venituri financiare

14

 

 

3.

Venituri extraordinare

15

 

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+47+50)

16

79.130

 

1.

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

75.830

 

 

a. cheltuieli materiale

18

500

 

 

b. alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

 

 

 

c. cheltuieli privind mărfurile

20

16.000

 

 

d. cheltuieli cu personalul, din care:

21

49.130

 

 

- salarii

22

39.276

 

 

- contracte de mandat

23

 

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

24

9.854

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

7.855

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pentru somaj

26

50

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

1.949

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

 

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

 

 

 

- tichete de cresă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

 

 

 

- tichete de masă

33

 

 

 

- tichete de vacantă

34

 

 

 

e. amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

35

 


0

1

2

3

4

 

 

f. alte cheltuieli de exploatare, din care:

36

10.200

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

37

10.200

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

38

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

39

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

40

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

42

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

43

 

 

 

- alte cheltuieli, din care:

44

 

 

 

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

45

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

46

 

 

2.

Cheltuieli financiare - total, din care:

47

3.300

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

48

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

49

3.300

 

3.

Cheltuieli extraordinare

50

0

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

51

870

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

52

 

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

53

 

 

1.

Rezerve legale

54

 

 

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

55

870

 

3.

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

57

 

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

58

 

 

6.

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 si 58

59

 

 

7.

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

60

 

 

8.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

61

 

 

9.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare.

62

 

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

63

 

 

1.

Surse proprii

64

 

 

2.

Alocatii de la buget

65

 

 

3.

Credite bancare

66

 

 

 

- interne

67

 

 

 

- externe

68

 

 

4.

Alte surse

69

 


0

1

2

3

4

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

70

 

 

1.

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

71

 

 

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

72

 

 

 

- interne

73

 

 

 

- externe

74

 

VIII.

REZERVE, din care:

75

 

 

1.

Rezerve legale

76

 

 

2.

Rezerve statutare

77

 

 

3.

Alte rezerve

78

 

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

79

 

 

1.

Venituri totale

80

80.000

 

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

79.130

 

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

82

5

 

4.

Nr. mediu de salariati total

83

5

 

5.

Fond de salarii, din care:

84

49.130

 

 

a. fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

85

49.130

 

 

b. Alte cheltuieli cu personalul

86

 

 

6.

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

87

819

 

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 -în preturi curente)

88

16.000

 

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 -în preturi comparabile)

89

16.000

 

9.

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

90

 

 

10.

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1)x 1000

91

989

 

11.

Plăti restante

92

 

 

 

- preturi curente

93

 

 

 

- preturi comparabile

94

 

 

12.

Creante restante

95

 

 

 

- preturi curente

96

 

 

- preturi comparabile

97

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice si a Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 10 iunie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 litera i), subpunctul (iii) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(iii) importă ori exportă, cu titlu profesional, EEE din ori în România sau un alt stat membru al Uniunii Europene.”

2. La articolul 5, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:

„(14) Începând cu anul 2009, rata medie anuală de colectare selectivă de DEEE pe cap de locuitor provenite de la gospodăriile particulare este de 4,00 kg.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 12 septembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) producător - orice persoană fizică sau juridică care, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv prin comunicare la distantă în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă, republicată, cu modificările ulterioare, produce si comercializează, sub propria marcă, echipamente electrice si electronice sau revinde, sub propria marcă, echipamente produse de alti furnizori, un revânzător nefiind considerat producător atunci când marca producătorului figurează pe echipament ori importă sau exportă, cu titlu profesional, echipamente electrice si electronice din sau în România ori un alt stat membru al Uniunii Europene.”

2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul utilizărilor prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. În anexă, punctul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„7. Plumb în aliaje de lipit cu temperatură de topire înaltă, respectiv aliaje de plumb având un continut mai mare sau egal cu 85%:

- plumb în aliaje de lipit pentru servere, sisteme de stocare si retele de stocare, echipamente de infrastructură de retele pentru comutare, semnalizare, transmisie, precum si pentru gestionarea retelelor de telecomunicatii;

- plumb în piese electronice din ceramică (de exemplu, dispozitive piezoelectrice).”

4. În anexă, punctul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

„23. Plumbul ca impuritate, în rotatorii Faraday RIG (granat ferifer cu pământuri rare) utilizate la sistemele de comunicatii prin fibră optică până la data de 31 decembrie 2009.”

5. În anexă, după punctul 32 se introduc sase noi puncte, punctele 33-38, cu următorul cuprins:

„33. Plumbul din aliajele de lipit pentru lipirea firelor subtiri de cupru cu un diametru de 100 um sau mai mic din transformatoare

34. Plumbul din elementele potentiometrelor ajustabile metalo-ceramice

35. Cadmiul din fotorezistoarele pentru optocuploarele echipamentelor audio profesionale, până la data de 31 decembrie 2009

36. Mercurul utilizat ca inhibitor de pulverizare a catodului în ecranele cu plasmă continând până la 30 mg per ecran, până la data de 1 iulie 2010

37. Plumbul din stratul acoperitor al diodelor de înaltă tensiune pe baza unui corp din sticlă de borat de zinc

38. Cadmiul si oxidul de cadmiu în pastele pentru straturi groase utilizate pe oxidul de aluminiu aliat cu beriliu.”

Prezenta hotărâre transpune art. 3 lit. i) subpct. (iii) din Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 37 din 13 februarie 2003; art. 3 alin. 1 lit. b) si art. 4 alin. (2) din Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice, publicată în JOUE nr. L 37 din 13 februarie 2003; anexa la Decizia Comisiei 2009/428/CE din 4 iunie 2009 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei la Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste scutirea referitoare la aplicatia plumbului ca impuritate în rotatorii Faraday RIG utilizati lasistemele de comunicatii prin fibră optică, publicată în JOUE nr. L 139 din 5 iunie 2009; anexa la Decizia Comisiei 2009/443/CE din 10 iunie 2009 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei la Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste scutirile referitoare la aplicatii ale plumbului, cadmiuluisi mercurului, publicată în JOUE nr. L 148 din 11 iunie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

p. Ministrul mediului, interimar,

Silvian Ionescu,

secretar de stat

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 2 decembrie 2009.

Nr. 1.518.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” si a componentei nominale

a Consiliului stiintific

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” si a componentei nominale a Consiliului stiintific, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 25 aprilie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Consiliul stiintific este alcătuit din 17 membri, după cum urmează:

- presedinte, guvernatorul Administratiei Rezervatiei;

- membru, reprezentant al Ministerului Mediului;

- membru, reprezentant al Academiei Române;

- membru, reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei;

- membru, reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

- membru, reprezentant al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;

- membru, reprezentant al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucuresti;

- membru, reprezentant al Universitătii din Bucuresti;

- membru, reprezentant al Consiliului Judetean Tulcea;

- membru, reprezentant al Consiliului Judetean Constanta;

- membru, reprezentant al Institutiei Prefectului Judetului Tulcea;

- membru, reprezentant al Administratiei Nationale „Apele Române”;

- membru, reprezentant al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva;

- 3 membri, reprezentanti al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului;

- membru, reprezentant al societătii civile.”

2. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului, interimar,

Silvian Ionescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 2 decembrie 2009.

Nr. 1.519.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2002)

 

COMPONENTA

Consiliului stiintific al Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

 

Presedinte: dr. ing. Grigore Baboianu - guvernatorul Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” Membri:

1. Silviu Augustin Megan - director, Ministerul Mediului

2. prof. dr. Marian Traian Gomoiu - Academia Română, membru corespondent

3. Anca Ginavar - director general - Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei

4. prof. dr. Cristian Hera - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - presedintele biroului prezidiului Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”

5. Ioan Suciu - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Directia generală de infrastructură si transport naval - consilier superior

6. dr. ing. Gheorghe Oaie - director general, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucuresti

7. prof. dr. Anghelută Vădineanu - Universitatea din Bucuresti

8. Victor Tarhon - presedinte al Consiliului Judetean Tulcea

9. Titi Cenusă - arhitect-sef al judetului Constanta, Consiliul Judetean Constanta

10. Gudu Vasile - prefect al Institutiei Prefectului Judetului Tulcea

11. ing. Olaru Neculai - director general, Administratia Natională „Apele Române”

12. dr. ing. Ion Machedon - seful Serviciului organizare, resurse umane, programare si cercetare stiintifică, Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

13. dr. Gabriel Chiriac - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti

14. dr. ing. Mircea Staras - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului

15. dr. ing. Simion Nicolaev - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului

16. dr. Dan Hulea - director executiv, Societatea Ornitologică Română

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri în vederea înfiintării Institutului Regional de Oncologie Timisoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 174 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înfiintarea Institutului Regional de Oncologie Timisoara, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Timisoara, Calea Torontalului, în subordinea Ministerului Sănătătii, obiectiv de investitii în curs de finalizare.

Art. 2. - La finalizarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1, imobilul compus din teren si constructie nefinalizată, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trece din domeniul public al municipiului Timisoara si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii si va fi înscris în conditiile legii în inventarul bunurilor din domeniul public al statului.

Art. 3. - În cazul în care lucrările de constructie la Institutul Regional de Oncologie Timisoara nu demarează în termen de maximum 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, imobilul compus din teren si constructie nefinalizată, prevăzut la art. 2, va reveni în domeniul public al municipiului Timisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - Institutul Regional de Oncologie Timisoara este finantat integral din venituri proprii, realizate din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate pe bază de contract, precum si din alte surse, conform dispozitiilor prevăzute de art. 190 alin. (2) lit. a) si b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Structura organizatorică a Institutului Regional de Oncologie Timisoara se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Institutul Regional de Oncologie Timisoara urmează să fie acreditat de Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor, în conditiile legii.

Art. 7. - (1) Conducerea Institutului Regional de Oncologie Timisoara va fi asigurată de un manager si un comitet director, în conditiile prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Până la numire, pe baza concursului organizat, în conditiile prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, conducerea Institutului Regional de Oncologie Timisoara va fi numită, prin ordin al ministrului sănătătii, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 8. - (1) Institutul Regional de Oncologie Timisoara preia, prin ordin al ministrului sănătătii, structuri de profil oncologie din cadrul unitătilor sanitare din municipiul Timisoara, prin reorganizare, conform legii.

(2) Personalul, bunurile mobile, drepturile si obligatiile aferente structurilor prevăzute la alin. (1) se preiau la data finalizării lucrărilor de amenajare si dotare a imobilului din Timisoara, Calea Torontalului, de către Institutul Regional de Oncologie Timisoara, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între institut si unitătile sanitare implicate, în conditiile legii.

Art. 9. - La anexa nr. 2 litera A „Unităti aflate în subordinea Ministerului Sănătătii”, punctul II „Unităti finantate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate” din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare, după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 221, cu următorul cuprins:

„221. Institutul Regional de Oncologie Timisoara;”.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii, interimar,

Adriean Videanu

p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 2 decembrie 2009.

Nr. 1.521.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale obiectivului de investitii, Institutul Regional de Oncologie Timisoara, compus din teren si constructie nefinalizată

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Timisoara, Calea Torontalului

din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara

în administrarea Ministerului Sănătătii - Institutul Regional de Oncologie Timisoara

- parcela cu nr. top 23485/2, înscris în CF nr. 416654, cu suprafata de 34.200 m2

- parcela cu nr. top 23484/2/1, înscris în CF nr. 416655, cu suprafata de 21.285 m2

2.

Timisoara, Calea Torontalului

din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara

în administrarea Ministerului Sănătătii - Institutul Regional de Oncologie Timisoara

- constructie nefinalizată

- valoareade inventar = 17.577 mii lei


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind retragerea desemnării si notificării Institutului de Cercetări pentru Echipamente si Tehnologii în Constructii ICECON - S.A. pentru functia de organism de certificare produse pentru constructii si pentru functia de organism de certificare a controlului productiei în fabrică pentru produse pentru constructii

 

În baza concluziilor din Procesul-verbal nr. 59 din 26 octombrie 2009 al Comisiei de recunoastere si desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii si a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, republicată si ale art. 28 alin. (1) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.134/460/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se retrag desemnarea si notificarea Institutului de Cercetări pentru Echipamente si Tehnologii în Constructii ICECON - S.A. pentru următoarele functii:

a) organism de certificare produse pentru constructii;

b) organism de certificare a controlului productiei în fabrică pentru produse pentru constructii.

(2) În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Institutul de Cercetări pentru Echipamente si Tehnologii în Constructii ICECON - S.A. depune la Secretariatul Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii certificatele de recunoastere aferente functiilor retrase.

Art. 2. - Directia generală tehnică în constructii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei si Secretariatul Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 3 decembrie 2009.

Nr. 1.019.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind suspendarea desemnării si notificării Laboratorului de cercetare si încercări pentru protectia hidrofugă a constructiilor si învelitori si Laboratorului de cercetare si încercări pentru protectia la coroziune si degradare biochimică a constructiilor apartinând de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor- INCERC Bucuresti

 

În baza concluziilor din Procesul-verbal nr. 61 din 16 noiembrie 2009 al Comisiei de recunoastere si desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii si a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) si (5) coroborate cu prevederile art. 13 din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, republicată,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,


ministrul dezvoltării regionale si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - La data publicării prezentului ordin se suspendă desemnarea si notificarea Laboratorului de cercetare si încercări pentru protectia hidrofugă a constructiilor si învelitori si Laboratorului de cercetare si încercări pentru protectia la coroziune si degradare biochimică a constructiilor apartinând de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - ÎNCERC Bucuresti, pentru functia de laborator de încercări.

Art. 2. - (1) Pe perioada suspendării, Secretariatul Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii:

a) va stabili, împreună cu laboratoarele de încercări prevăzute la art. 1, în termen de 3 zile de la data publicării prezentului ordin, măsurile necesare în vederea aplicării prevederilor acestuia;

b) va monitoriza actiunile laboratoarelor de încercări prevăzute la art. 1, în scopul eliminării neconformitătilor privind valabilitatea certificatului de acreditare.

(2) Pe perioada suspendam, certificatele de recunoastere ale laboratoarelor de încercări prevăzute la art. 1 se păstrează de Secretariatul Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii.

Art. 3. - La data prezentării de către laboratoarele de încercări prevăzute la art. 1 a certificatelor de acreditare aflate în perioada de valabilitate, Secretariatul Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii va declansa procedura de ridicare a suspendării.

Art. 4. - Directia generală tehnică în constructii, Secretariatul Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii si laboratoarele de încercări prevăzute la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 3 decembrie 2009.

Nr. 1.020.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind suspendarea, la cerere, a desfăsurării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială ASIRAN BROKER DE ASIGURĂRI SI REASIGURĂRI - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 10 noiembrie 2009, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. IX.963 din 4 noiembrie 2009 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială ASIRAN BROKER DE ASIGURĂRI SI REASIGURĂRI - S.R.L., cu sediul social în municipiul Craiova, str. C-tin Argetoianu nr. 20, bl. 12, se. 1, ap. 17, judetul Dolj, înmatriculată în registrul comertului cu numărul J16/1821/06.10.2006, cod unic de înregistrare 19078329/06.10.2006 si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub numărul RBK-397 din 28 februarie 2007, reprezentată legal de dnul Mihai Petrescu, în calitate de director executiv, si dna Mihaela Panduru, în calitate de administrator,

ca urmare a celor solicitate de societate privind aprobarea cererii de suspendare a activitătii, precum si a constatărilor cuprinse în Procesul-verbal înregistrat la societate sub nr. 20 din 23 octombrie 2009, iar la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 30.351 din 26 octombrie 2009, au rezultat următoarele:

1. Prin Cererea înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 26.325 din 4 septembrie 2009, Societatea Comercială ASIRAN BROKER DE ASIGURĂRI SI REASIGURĂRI - S.R.L a solicitat suspendarea activitătii societătii pentru o perioada de 2 ani, începând cu 1 august 2009.

2. Societatea Comercială ASIRAN BROKER DE ASIGURĂRI SI REASIGURĂRI - S.R.L. a reziliat contractele încheiate cu directorul executiv, personalul propriu si cu asistentii în brokeraj, precum si contractele de intermediere încheiate cu societătile de asigurare si/sau de reasigurare.

3. Societatea Comercială ASIRAN BROKER DE ASIGURĂRI SI REASIGURĂRI - S.R.L. nu are litigii înregistrate pe rolul instantelor de judecată.


Fată de motivele arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 10 noiembrie 2009, suspendarea, pentru o perioadă de 2 ani, a activitătii Societătii Comerciale ASIRAN BROKER DE ASIGURĂRI SI REASIGURĂRI - S.R.L., reprezentată legal prin dl Mihai Petrescu, director executiv, si dna Mihaela Panduru, administrator, începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I,

drept care decide:

Art. 1. - Se suspendă, pentru o perioadă de 2 ani, activitatea Societătii Comerciale ASIRAN BROKER DE ASIGURĂRI SI REASIGURĂRI - S.R.L., cu sediul social în municipiul Craiova, str. C-tin Argetoianu nr. 20, bl. 12, se. 1, ap. 17, judetul Dolj, înmatriculată în registrul comertului cu numărul J16/1821/06.10.2006, codul unic de înregistrare 19078329/06.10.2006, si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub numărul RBK-397 din 28 februarie 2007, reprezentată legal de dnul Mihai Petrescu, în calitate de director executiv, si dna Mihaela Panduru, în calitate de administrator, începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si art. 4 alin. (4) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Pe perioada de suspendare a activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs sau în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) si art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 3 decembrie 2009.

Nr. 922.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.