MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 863/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 863         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 decembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.516. - Hotărâre privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor ce contin obiective de investitii în infrastructura de mediu, care se vor executa în perioada 2009-2013 pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării"

 

1.517. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor ce contin obiective de investitii în infrastructura de mediu, care se vor executa în perioada 2009-2013

 

1.533. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

1.534. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

1.536. - Hotărâre privind acordarea de sprijin umanitar de urgentă pentru Republica Moldova, în vederea prevenirii îmbolnăvirilor prin gripa A/H1N1

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

773. - Decizie privind eliberarea domnului Irinel Popescu din functia de membru al Consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

774. - Decizie privind numirea domnului Nicolae-Lucian Dută în functia de membru al Consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            5.925. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, pentru aprobarea metodologiei privind organizarea si desfăsurarea cursului de initiere în limba română si scolarizarea copiilor străinilor si a procedurilor referitoare la elaborarea, aprobarea si distribuirea programelor si manualelor cursului de initiere în limba română pentru copiii străinilor care au dobândit o formă de protectie sau un drept de sedere în România, precum si ai cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor ce contin obiective de investitii în infrastructura de mediu, care se vor executa în perioada 2009-2013 pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă finantarea subprogramelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor pentru realizarea obiectivelor de investitii în infrastructura de mediu aferente programelor multianuale prioritare, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare.

(2) Lista subprogramelor prioritare de mediu si gospodărire a apelor ce contin obiective de investitii în infrastructura de mediu aferente programelor mentionate la alin. (1) este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Finantarea subprogramelor pentru realizarea obiectivelor de investitii în infrastructura de mediu, prevăzute la alin. (2), se asigură, în proportie de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, precum si din alte surse legal constituite.

Art. 2. - Fondurile asigurate de la bugetul de stat pentru finantarea subprogramelor prevăzute la art. 1 alin. (2) se asigură de la capitolul 74.01 „Protectia mediului", titlul 51 „Transferuri între unităti ale administratiei publice", articolele 51.02 „Transferuri de capital", începând cu anul 2010.

Art. 3. - Ministerul Mediului coordonează implementarea subprogramelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor prevăzute la art. 1 alin. (2).

Art. 4. - Ministerul Mediului urmăreste si controlează modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a fondurilor alocate potrivit prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului, interimar,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 2 decembrie 2009.

Nr. 1.516.

 

ANEXA

 

LISTA

subprogramelor si a obiectivelor de investitii aferente programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, care se vor executa în perioada 2009-2013 pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării"

 

Nr. crt.

Denumirea subprogramului/obiectivului de investitie

Denumirea unitătii administrativ-teritoriale

1.

Îmbunătătirea calitătii apei pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării" prin realizarea infrastructurii de apă si apă uzată în localitătile din Delta Dunării

1.1.

Modernizare derea, localitatea Bestepe, judetul Tulcea

Comuna Bestepe

1.2.

Realizarea sistemului de canalizare în satul Victoria, comuna Nufăru, si extinderea retelei de alimentare cu apă a comunei Nufăru, judetul Tulcea

Comuna Nufăru

1.3.

Modernizarea retelelor de apă potabilă si construirea retelei de canalizare ape menajere si pluviale si statie de epurare în comuna Chilia Veche, judetul Tulcea

Comuna Chilia Veche

1.4.

Extindere si modernizare retea de alimentare cu apă si realizare sistem de canalizare si statii de epurare în localitătile Sarinasuf si Colina, comuna Murighiol, judetul Tulcea

Comuna Murighiol

1.5.

Sistem centralizat de canalizare si statie de epurare în comuna Valea Nucarilor, judetul Tulcea

Comuna Valea Nucarilor

1.6.

Extindere retea de canalizare în localitatea Sfântu Gheorghe, judetul Tulcea

Comuna Sfântu Gheorghe

 

NOTĂ:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii, documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii din anexă, incluse în programul prevăzut la art. 2 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare, au fost aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale beneficiare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor ce contin obiective de investitii în infrastructura de mediu, care se vor executa în perioada 2009-2013

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă finantarea subprogramelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor pentru realizarea obiectivelor de investitii în infrastructura de mediu aferente programelor multianuale prioritare, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare.

(2) Lista subprogramelor prioritare de mediu si gospodărire a apelor ce contin obiective de investitii în infrastructura de mediu aferente programelor mentionate la alin. (1) este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Finantarea subprogramelor pentru realizarea obiectivelor de investitii în infrastructura de mediu, prevăzute la alin. (2), se asigură, în proportie de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, precum si din alte surse legal constituite.

(4) Finantarea subprogramelor pentru realizarea obiectivelor de investitii în infrastructura de mediu, prevăzute la alin. (2), se asigură, în proportie de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile, de la bugetul local si din alte surse legal constituite.

Art. 2. - Fondurile asigurate de la bugetul de stat pentru finantarea subprogramelor prevăzute la art. 1 alin. (2) se asigură de la capitolul 74.01 „Protectia mediului", titlul 51 „Transferuri între unităti ale administratiei publice", articolul 51.02 „Transferuri de capital", începând cu anul 2010.

Art. 3. - Ministerul Mediului coordonează implementarea subprogramelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor prevăzute la art. 1 alin. (2).

Art. 4. - Ministerului Mediului urmăreste si controlează modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a fondurilor alocate potrivit prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului, interimar,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 2 decembrie 2009.

Nr. 1.517.

 

ANEXĂ

 

LISTA

subprogramelor si a obiectivelor de investitii aferente programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, care se vor executa în perioada 2009-2013

 

Nr. crt.

Denumirea subprogramului/obiectivului de investitie

Denumirea unitătii administrativ-teritoriale

1.

Retele de canalizare si statie de epurare ape uzate în localitatea Tiur si retele de canalizare si statie de epurare în Manarade, orasul Blaj, judetul Alba

Orasul Blaj

2.

Statie compactă de epurare si canalizare, comuna Bistra, judetul Alba

Comuna Bistra

3.

Retea de canalizare menajeră si statii de epurare Cetatea de Baltă, judetul Alba

Comuna Cetatea de Baltă

4.

Alimentare cu apă în localitatea Gârbova, judetul Alba

Comuna Gârbova

5.

Alimentare cu apă a localitătii Decea, comuna Miraslău, judetul Alba

Comuna Miraslău

6.

Canalizare menajeră si statie de epurare în localitatea Posaga de Jos, comuna Posaga, judetul Alba

Comuna Posaga

7.

Înfiintare retea de canalizare si statie de epurare pentru localitatea Sâncel, comuna Sâncel, judetul Alba

Comuna Sâncel

8.

Extindere alimentare cu apă satul Captalan, Valea Captalanului, satul Gabud Mănăstire din localitatea Captalan si Gabud, comuna Noslac, judetul Alba

Comuna Noslac

9.

Construirea retelei de canalizare si a statiei de epurare în comuna Cermei, judetul Arad

Comuna Cermei

10.

Sistem integrat de alimentare cu apă si de canalizare în municipiul Curtea de Arges, judetul Arges

Municipiul Curtea de Arges

11.

Alimentare cu apă, retea de canalizare si statie de epurare a apelor menajere, zona Empire Furduesti, comuna Rătesti, judetul Arges

Comuna Rătesti

12.

Înfiintare retea de canalizare si statie de epurare - Bogati, satele: Suseni, Bujoi, Bârloi, Bogati, Glâmbocel, judetul Arges

Comuna Bogati

13.

Prima înfiintare a sistemului integrat de apă/apă uzată în comuna Căldăraru, judetul Arges

Comuna Căldăraru

14.

Canalizare si statie de epurare în localitatea Prăjesti, comuna Prăjesti, judetul Bacău

Comuna Prăjesti

15.

Alimentare cu apă, canalizare si statii de epurare în satele Ciuturesti, Odobesti, Tisa Silvestri, comuna Odobesti, judetul Bacău

Comuna Odobesti

16.

Înfiintarea sistemului de canalizare a apelor uzate din comuna Nicolae Bălcescu, judetul Bacău

Comuna Nicolae Bălcescu

17.

Extinderea frontului de captare si tratare a apei brute în localitatea Valea lui Mihai, judetul Bihor

Orasul Valea lui Mihai

18.

Canalizare menajeră si statie de epurare Lugasul de Jos si Urvind, judetul Bihor

Comuna Lugasul de Jos

19.

Sistem integrat de alimentare cu apă, canalizare si statie de epurare în localitatea Sant, judetul Bistrita-Năsăud

Comuna Sant

20.

Alimentare cu apă a localitătilor Cătămărăsti-Deal, Ipotesti, Cucorani si Cătămărăsti-Vale si extindere alimentare cu apă în localitatea Stâncesti, comuna Mihai Eminescu, si canalizare si epurare ape uzate în localitătile Stâncesti si Mănăstirea Doamnei în comunele Mihai Eminescu si Curtesti, judetul Botosani

Comunele Mihai Eminescu si Curtesti

21.

Sistem de alimentare cu apă în localitatea Cuza Vodă, comuna Viisoara, judetul Botosani

Comuna Viisoara

22.

Alimentare cu apă, canalizare menajeră si statie de epurare în localitătile Dăngeni, lacobeni si Strahotin, comuna Dăngeni, judetul Botosani

Comuna Dăngeni

23.

Sistem de alimentare cu apă si retea de canalizare în localitatea Podu Oltului, comuna Hărman, judetul Brasov

Comuna Hărman

24.

Extindere sistem de canalizare ape menajere în localitatea Beclean, comuna Beclean, judetul Brasov

Comuna Beclean

25.

Extinderi si reabilitări sisteme de retele canalizare si statie de epurare în orasul Predeal, cu zonele apartinătoare: Pârâul Rece, Predeal Nord, Timisul de Sus, Timisul de Jos, Dâmbul Morii, Cosbuc, Malul Ursului, Mănăstirii, judetul Brasov

Orasul Predeal

26.

Modernizarea retelei de alimentare cu apă în localitatea Ciocănesti, judetul Călărasi

Comuna Ciocănesti


Nr. crt.

Denumirea subprogramului/obiectivului de investitie

Denumirea unitătii administrativ-teritoriale

27.

Retea de canalizare ape menajere si statie de epurare în localitatea Sohatu, comuna Sohatu, judetul Călărasi

Comuna Sohatu

28.

Extinderea si îmbunătătirea retelei publice de apă si apă uzată în satele Izvoru Crisului, Saula si Nearsova, comuna Izvoru Crisului, judetul Cluj

Comuna Izvoru Crisului

29.

Canalizare menajeră si statie de epurare Prigor, judetul Caras-Severin

Comuna Prigor

30.

Alimentare cu apă si canalizare menajeră Cartier Dobrogea I A partial, Mangalia, judetul Constanta

Municipiul Mangalia

31.

Canalizare menajeră comuna Valu lui Traian - etapa III, judetul Constanta

Comuna Valu lui Traian

32.

Înfiintare retea de canalizare în localitatea 23 August si alimentare cu apă în localitatea Dulcesti, comuna 23 August, judetul Constanta

Comuna 23 August

33.

Extinderi si reabilitări sisteme de retele de alimentare cu apă, canalizare si statii de epurare în orasul Năvodari, cu zonele apartinătoare: Mamaia-Sat, Peninsula, zona C+T, judetul Constanta

Orasul Năvodari

34.

Extindere retea de alimentare cu apă si canalizare în comuna Mihail Kogălniceanu, judetul Constanta

Comuna Mihail Kogălniceanu

35.

Retele de canalizare si statii de epurare în localitătile Biruinta, Movilita si Potârnichea, comuna Topraisar, judetul Constanta

Comuna Topraisar

36.

Extinderi si reabilitări sisteme de retele de alimentare cu apă, canalizare si statie de epurare în orasul Ovidiu si satele apartinătoare: Poiana si Culmea, judetul Constanta

Orasul Ovidiu

37.

Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă si a retelelor de canalizare menajeră si pluvială în orasul Cernavodă

Orasul Cernavodă

38.

Extindere retea de alimentare cu apă si canalizare în comuna Cumpăna, judetul Constanta, si zonele adiacente acestora: - Movila dreapta - Movila stânga, zona Tabăra, Straja, Canal, Parcul verde 2, Industrială, precum si zonele H, H2, H3, H4, H5, C1, C2, C3 si F si F1 si extindere retea de canalizare zona canal si alte străzi

Comuna Cumpăna

39.

Realizare retele de alimentare cu apă, retele de canalizare si epurare apă uzată pentru satele Râmnicu de Jos si Gura Dobrogei si extindere retea de alimentare cu apă în satul Cogealac, comuna Cogealac, judetul Constanta

Comuna Cogealac

40.

Extindere retea de distributie apă Str. Aviatorilor si Pârâului, orasul întorsura Buzăului, judetul Covasna

Orasul întorsura Buzăului

41.

Extinderea retelei de canalizare în orasul Covasna, judetul Covasna

Orasul Covasna

42.

Retele canalizare si statii de epurare în comuna Mătăsaru, judetul Dâmbovita, satele Mătăsaru, Odaia Turcului, Cretulesti, Tetcoiu, Poroinica, Putu cu Salcie

Comuna Mătăsaru

43.

Sistem centralizat de canalizare, statie de epurare si extindere sistem de alimentare cu apă în satul Tărtăsesti, comuna Tărtăsesti, judetul Dâmbovita

Comuna Tărtăsesti

44.

Sistem de canalizare si statii de epurare a apelor uzate în comuna Corbii Mari, judetul Dâmbovita

Comuna Corbii Mari

45.

Înfiintare retea de canalizare cu statie de epurare în comuna Hulubesti, satele Măgura si Hulubesti, judetul Dâmbovita

Comuna Hulubesti

46.

Extindere retea de alimentare cu apă potabilă si canalizare în satul Sărata, comuna Călărasi, judetul Dolj

Comuna Călărasi

47.

Sistem centralizat de alimentare cu apă si canalizare menajeră în satul Cartojani, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu

Comuna Roata de Jos

48.

Prima înfiintare a retelei publice de apă si apă uzată în localitatea Valea Dragului, comuna Valea Dragului, judetul Giurgiu

Comuna Valea Dragului

49.

Înfiintare sisteme de retele de canalizare si statii de epurare în comuna Bălesti, judetul Gorj, si satele apartinătoare: Stolojani, Găvănesti, Cornesti, Tălpăsesti, Rasova si Ceauru

Comuna Bălesti


Nr. crt.

Denumirea subprogramului/obiectivului de investitie

Denumirea unitătii administrativ-teritoriale

50.

Reabilitare si extindere sisteme de alimentare cu apă si canalizare în orasul Turceni si satele apartinătoare: Murgesti, Gârbovu, Valea Viei, Strâmba-Jiu, Turcenii de Jos si Stolojani, judetul Gorj

Orasul Turceni

51.

Retele de canalizare si statie de epurare în comuna Ghidigeni, judetul Galati

Comuna Ghidigeni

52.

Alimentarea cu apă a satelor Bacea, Sîrbi, canalizare menajeră în localitătile Bacea, Sîrbi, Briznic Săcămas, comuna Ilia, judetul Hunedoara

Comuna Ilia

53.

Alimentare cu apă si canalizare în sistem centralizat în satul Silvasu de Sus, orasul Hateg, judetul Hunedoara

Orasul Hateg

54.

Retea de canalizare în zona turistică Pasul Vulcan, judetul Hunedoara

Orasul Vulcan

55.

Alimentare cu apă în satul Ponor si extindere retea de canalizare si apă în satul Galati, comuna Pui, judetul Hunedoara

Comuna Pui

56.

Alimentare cu apă si canalizare menajeră pentru localitatea Valea Lupului, comuna Baru, judetul Hunedoara

Comuna Baru

57.

Alimentare cu apă în sistem centralizat si sistem de colectare si evacuare ape uzate în localitatea Dobra, comuna Dobra, judetul Hunedoara

Comuna Dobra

58.

Alimentare cu apă si canalizare menajeră în localitătile Păucinesti si Zeicani, comuna Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Comuna Sarmizegetusa

59.

Canalizare menajeră si statie de epurare a apelor uzate menajere pentru satul Mintia, comuna Vetel, judetul Hunedoara

Comuna Vetel

60.

Alimentarea cu apă si canalizarea apelor menajere si epurarea acestora pentru localitătile Vadu, Bărăstii-Hategului, Săcel, Sânpetru, comuna Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara

Comuna Sântămăria-Orlea

61.

Regularizare Canalul Morii - Orăstie, judetul Hunedoara

Municipiul Orăstie

62.

Construirea sistemului de alimentare cu apă, canalizare si statie de epurare în satul Bozes, oras Geoagiu, judetul Hunedoara

Orasul Geoagiu

63.

Alimentare cu apă în localitătile Spini si Râpas, comuna Turdas, judetul Hunedoara

Comuna Turdas

64.

Canalizare menajeră în localitătile Suseni si Râu de Mori, comuna Râu de Mori, judetul Hunedoara

Comuna Râu de Mori

65.

Alimentare cu apă a satelor Vata de Jos, Brotuna, Prihodiste, Tătărăsti de Cris si Vata de Sus, comuna Vata de Sus, judetul Hunedoara

Comuna Vata de Sus

66.

Alimentarea cu apă a satului Bătrâna, comuna Bătrâna, judetul Hunedoara

Comuna Bătrâna

67.

Realizare canalizare si statii de epurare în satele Batiz si Strei, orasul Călan, judetul Hunedoara

Orasul Călan

68.

Ecologizarea statiunii turistice Lacu Rosu si dezvoltarea infrastructurii pentru turism - Etapa III - Extindere: a) Retea de apă potabilă, b) Retea de canalizare menajeră

Municipiul Gheorgheni

69.

Realizare sistem centralizat de canalizare pentru satele comunei Tomesti, judetul lasi

Comuna Tomesti

70.

Sistem centralizat de canalizare a comunei Mogosesti-Siret, judetul lasi

Comuna Mogosesti-Siret

71.

Canalizare si epurare ape uzate în comuna Horlesti, judetul lasi

Comuna Horlesti

72.

Alimentare cu apă si sistem centralizat de canalizare în comuna Cucuteni, judetul lasi

Comuna Cucuteni

73.

Înfiintare retea de alimentare cu apă în satul Albesti si retea de canalizare în comuna Brăesti, judetul lasi

Comuna Brăesti

74.

Alimentare cu apă, canalizare si epurare ape uzate în localitătile Petresti, Medeleni si Cotu lui Ivan, din comuna Golăiesti, judetul lasi

Comuna Golăiesti

75.

Extindere alimentare cu apă si înfiintare retea de canalizare în satele Bosia si Ungheni, comuna Ungheni, judetul lasi

Comuna Ungheni

76.

Extindere retea canalizare si alimentare cu apă în satul Miclăuseni si înfiintare retea canalizare si epurare a apelor uzate în satul Butea, comuna Butea, judetul lasi

Comuna Butea


Nr. crt.

Denumirea subprogramului/obiectivului de investitie

Denumirea unitătii administrativ-teritoriale

77.

Extindere sistem de canalizare si alimentare cu apă în comuna Miroslava, judetul lasi

Comuna Miroslava

78.

Sistem integrat de alimentare cu apă, canalizare si epurare ape uzate în comuna Costesti, localitătile Costesti si Giurgesti, judetul lasi

Comuna Costesti

79.

Sistem integrat de alimentare cu apă, canalizare si epurare ape uzate menajere în localitătile Cositeni, Holm si cartierele Budai, Henci din orasul Podu IIoaiei, judetul lasi

Orasul Podu IIoaiei

80.

Prima înfiintare a retelei publice de apă si apă uzată în localitătile Cârlig, Vânători si Vulturi, comuna Popricani, judetul lasi

Comuna Popricani

81.

Înfiintarea sistemului de canalizare (retea de canalizare si statie de epurare) ape uzate în comuna Bals, judetul lasi

Comuna Bals

82.

Înfiintare retea de canalizare pentru satele Rediu, Breazu, Horlesti, Tăutesti, retea de alimentare cu apă pentru satele Horlesti, Tăutesti în comuna Rediu, judetul lasi

Comuna Rediu

83.

Statie de epurare ape uzate menajere în satul Rudeni, orasul Chitila, judetul Ilfov

Orasul Chitila

84.

Alimentare cu apă potabilă si canalizare apă uzată menajeră în sistem centralizat, în comuna Jilava, judetul Ilfov

Comuna Jilava

85.

Canalizarea apelor menajere si statie de epurare, în comuna Berceni, judetul Ilfov

Comuna Berceni

86.

Reabilitare si extindere retele de alimentare cu apă si canalizare menajeră si pluvială si statie de epurare în orasul Măgurele, judetul Ilfov

Orasul Măgurele

87.

Extindere sistem centralizat de alimentare cu apă, sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare a efluentului uzat menajer în comuna Balotesti, judetul Ilfov

Comuna Balotesti

88.

Extindere retele de canalizare în comuna Mărculesti, judetul Ialomita

Comuna Mărculesti

89.

Retele de canalizare si statie de epurare în comuna Sfântul Gheorghe, judetul Ialomita

Comuna Sfântul Gheorghe

90.

Extindere retea de canalizare în orasul Amara, judetul Ialomita

Orasul Amara

91.

Alimentare cu apă potabilă a comunei Coroieni, judetul Maramures

Comuna Coroieni

92.

Extindere retea de canalizare ape menajere în comuna Dumbrăvita, localitatea Cărbunari, judetul Maramures

Comuna Dumbrăvita

93.

Canalizarea menajeră a orasului Somcuta Mare, judetul Maramures

Comuna Somcuta Mare

94.

Alimentare cu apă si canalizare menajeră în sistem centralizat a comunei Viseu de Jos, judetul Maramures

Comuna Viseu de Jos

95.

Înfiintare sistem de canalizare în comuna Cordun, judetul Neamt

Comuna Cordun

96.

Alimentare cu apă, canalizare si epurare ape uzate în comuna Bahna, judetul Neamt

Comuna Bahna

97.

Extindere si modernizare retea de alimentare cu apă în localitatea Creti, înfiintare retea de canalizare si statie de epurare în satele Cornătelu si Albesti, comuna Poboru, judetul Olt

Comuna Poboru

98.

Canalizare în sistem centralizat în comuna Bănesti, judetul Prahova

Comuna Bănesti

99.

Extindere si modernizare retea de canalizare în comuna Cornu, judetul Prahova

Comuna Cornu

100.

Extindere sistem de alimentare cu apă si executie sistem de canalizare-epurare ape uzate menajere în comuna Agrij, judetul Sălaj

Comuna Agrij

101.

Extindere sistem de alimentare cu apă si executie sistem de canalizare-epurare ape uzate menajere în comuna Buciumi, judetul Sălaj

Comuna Buciumi

102.

Sistem de canalizare-epurare ape uzate menajere în comuna Treznea, judetul Sălaj

Comuna Treznea

103.

Canalizare menajeră în comuna Creaca, judetul Sălaj

Comuna Creaca

104.

Înfiintare retea publică de apă si apă uzată în satele Firminis si Popeni, comuna Mirsid, judetul Sălaj

Comuna Mirsid

105.

Extinderea retelelor de canalizare în comunele Bocsa si Chiesd si alimentarea cu apă a comunei Chiesd, judetul Sălaj

Comuna Bocsa si Chiesd

106.

Alimentare cu apă a localitătii Cerisa si canalizare cu statie de epurare în localitatea Cerisa, comuna Hălmasd, judetul Sălaj

Comuna Hălmasd


Nr. crt.

Denumirea subprogramului/obiectivului de investitie

Denumirea unitătii administrativ-teritoriale

107.

Canalizare apă menajeră si statie de epurare în localitatea Nusfalău, comuna Nusfalău, judetul Sălaj

Comuna Nusfalău

108.

Retea de alimentare cu apă în localitatea Sadu, comuna Sadu, judetul Sibiu

Comuna Sadu

109.

Alimentare cu apă, canalizare si statie de epurare în satul Copsa Mare, comuna Biertan, judetul Sibiu

Comuna Biertan

110.

Realizarea infrastructurii de apă si apă uzată în localitătile Mosna, Nemsa si Alma Vii, judetul Sibiu

Comuna Mosna

111.

Retea de canalizare a apei uzate în satele Ruja si Coves, comuna Agnita, judetul Sibiu

Comuna Agnita

112.

Sistem de alimentare cu apă potabilă în satul Chirpar, comuna Chirpar, judetul Sibiu

Comuna Chirpar

113.

Sistem de canalizare a comunei Periam, judetul Timis

Comuna Periam

114.

Alimentare cu apă în sistem centralizat în satul Gladna Română, comuna Fârdea, judetul Timis

Comuna Fârdea

115.

Reabilitare si extindere retea de canalizare si statie de epurare în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judetul Timis

Comuna Nădrag

116.

Canalizare menajeră în comuna Ghizela si satul Sanovit, judetul Timis

Comuna Ghizela

117.

Canalizare menajeră si statie de epurare ape uzate în comuna Biled, judetul Timis

Comuna Biled

118.

Retea de canalizare si statie de epurare pentru comuna Volovăt, judetul Suceava

Comuna Volovăt

119.

Alimentare cu apă, canalizare si statie de epurare în localitatea Bivolărie si canalizare si statie de epurare în orasul Vicovu de Sus, judetul Suceava

Orasul Vicovu de Sus

120.

Alimentare cu apă potabilă, retea de canalizare si statie de epurare în comuna Capu Câmpului, judetul Suceava

Comuna Capu Câmpului

121.

Implementare statie de epurare a apelor uzate în localitatea lacobeni, judetul Suceava

Comuna lacobeni

122.

Alimentare cu apă în sistem centralizat în comuna Arbore, canalizare si statie de epurare în satul Bodnăreni si canalizare în satul Clit, comuna Arbore, judetul Suceava

Comuna Arbore

123.

Sistem centralizat de alimentare cu apă si canalizare ape uzate menajere în comuna Buzescu, judetul Teleorman

Comuna Buzescu

124.

Alimentare cu apă, canalizare menajeră si statie de epurare în comuna Gălăteni, judetul Teleorman

Comuna Gălăteni

125.

Sistem centralizat de alimentare cu apă si canalizare ape uzate menajere în satele Botoroaga si Valea Ciresului, comuna Botoroaga, judetul Teleorman

Comuna Botoroaga

126.

Sistem centralizat de alimentare cu apă si canalizare ape uzate menajere în comuna Nenciulesti, judetul Teleorman

Comuna Nenciulesti

127.

Sistem centralizat de alimentare cu apă si canalizare ape uzate menajere în satul Scrioastea, comuna Scrioastea, judetul Teleorman

Comuna Scrioastea

128.

Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în satul Blejesti, comuna Blejesti, judetul Teleorman

Comuna Blejesti

129.

Sistem centralizat de canalizare menajeră în comuna Balaci, satul Balaci, judetul Teleorman

Comuna Balaci

130.

Extindere si modernizare alimentare cu apă si canalizare menajeră în comuna Drăgănesti-Vlasca, judetul Teleorman

Comuna Drăgănesti-Vlasca

131.

Retea publică de canalizare si statie de epurare în comuna Brânceni, judetul Teleorman

Comuna Brânceni

132.

Extindere alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat a localitătii Ulmeni, comuna Bogdana, judetul Teleorman

Comuna Bogdana

133.

Sistem centralizat de alimentare cu apă si canalizare ape uzate menajere cu statie de epurare comuna Vitănesti, judetul Teleorman

Comuna Vitănesti


Nr. crt.

Denumirea subprogramului/obiectivului de investitie

Denumirea unitătii administrativ-teritoriale

134.

Sistem centralizat de alimentare cu apă si canalizare menajeră în satul Olteni, comuna Olteni, judetul Teleorman

Comuna Olteni

135.

Retea de alimentare cu apă a localitătilor Trivalea-Mosteni, Schela si Brătăsani si retea de canalizare si statie de epurare în localitătile Depărati si Trivalea-Mosteni, comuna Trivalea-Mosteni, judetul Teleorman

Comuna Trivalea-Mosteni

136.

Sistem centralizat de canalizare menajeră în comuna Slobozia Mândra, judetul Teleorman

Comuna Slobozia Mândra

137.

Canalizare menajeră în satele Călinesti si Copăceanca din comuna Călinesti, judetul Teleorman

Comuna Călinesti

138.

Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere, comuna Dobrotesti, judetul Teleorman

Comuna Dobrotesti

139.

Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare menajeră si statie de epurare în comuna Silistea-Gumesti, judetul Teleorman

Comuna Silistea-Gumesti

140.

Sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare si statie de epurare în satele Saelele si Pleasov, comuna Saelele, judetul Teleorman

Comuna Saelele

141.

Înfiintare retea publică de apă si canalizare cu statie de epurare în comuna Ciuperceni, judetul Teleorman

Comuna Ciuperceni

142.

Sistem de canalizare si statie de epurare în localitatea Slava Cercheză, judetul Tulcea

Comuna Slava Cercheză

143.

Realizare canalizare menajeră si pluvială în sistem centralizat si statie de epurare ape uzate în comuna Dăeni, judetul Tulcea

Comuna Dăeni

144.

Reabilitare sistem de alimentare cu apă si realizare retea de canalizare ape menajere si pluviale si statie de epurare în localitatea Peceneaga, judetul Tulcea

Comuna Peceneaga

145.

Extindere sistem de alimentare cu apă si executie sistem de canalizare-epurare ape uzate menajere în comuna Malaia, judetul Vâlcea

Comuna Malaia

146.

Înfiintare retea de alimentare cu apă si retea de apă uzată si statie de epurare în comuna Rosiile, judetul Vâlcea

Comuna Rosiile

147.

Reabilitare si extindere retea de alimentare cu apă si extindere retea de canalizare în comuna Măldăresti, judetul Vâlcea

Comuna Măldăresti

148.

Retele de canalizare ape uzate menajere si sisteme de epurare în orasul Berbesti, judetul Vâlcea

Orasul Berbesti

149.

Statii de tratare, extindere si reabilitare retea de alimentare cu apă, canalizare si statii de epurare în orasul Horezu, judetul Vâlcea

Orasul Horezu

150.

Statie de epurare si retea de canalizare în comuna Câmpuri, judetul Vrancea

Comuna Câmpuri

151.

Alimentare cu apă, canalizare si epurare ape uzate în localitatea Benesti din comuna Tănacu, judetul Vaslui

Comuna Tănacu

 

NOTĂ:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii, documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii din anexă, incluse în programul prevăzut la art. 2 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare, au fost aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale beneficiare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, cu suma de 77.292 mii lei, la capitolul 84.01 „Transporturi", din care 10.992 mii lei la titlul „Transferuri între unităti ale administratiei publice", 30.346 mii lei la titlul „Alte transferuri" si 35.954 mii lei la titlul „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă".

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.533.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe amil 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, cu suma de 190.000 mii lei la capitolul 84.01 „Transporturi", din care:

- 90.000 mii lei la titlul „Subventii", alineatul „Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de călători"; si

- 100.000 mii lei la titlul „Alte transferuri", alineatul „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat".

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.534.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea de sprijin umanitar de urgentă pentru Republica Moldova, în vederea prevenirii îmbolnăvirilor prin gripa A/H1N1

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea de sprijin umanitar de urgentă din partea României pentru Republica Moldova, în vederea prevenirii îmbolnăvirilor prin gripa A/H1N1, constând în transmiterea cu titlu gratuit a 500.000 de doze de vaccin gripal cu tulpină pandemică din rezerva Ministerului Sănătătii, în valoare de 2.109,15 mii lei.

Art. 2. - Se aprobă scoaterea din rezerva Ministerului Sănătătii si transmiterea cu titlu gratuit către ministerul omolog din Republica Moldova a cantitătilor de vaccin gripal cu tulpină pandemică mentionate la art. 1 pe bază de protocol de predare-primire.

Art. 3. - Cheltuielile de transport intern si international pentru produsele scoase din rezerva Ministerul Sănătătii se suportă de către Guvernul României, din bugetul aprobat al Ministerului Sănătătii pe anul 2009, de la capitolul 66.01, titlul 20 „Bunuri si servicii".

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii, interimar,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul afacerilor externe, interimar,

Cătălin Marian Predoiu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.536.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Irinel Popescu din functia de membru al Consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere prevederile art. 21 din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Irinel Popescu se eliberează din functia de membru al Consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 10 decembrie 2009.

Nr. 773.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Nicolae-Lucian Dută în functia de membru al Consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 276 alin. (1) lit. a) si al art. 277 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 17 alin. (3) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nicolae-Lucian Dută se numeste în functia de membru al Consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 10 decembrie 2009.

Nr. 774.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea metodologiei privind organizarea si desfăsurarea cursului de initiere în limba română si scolarizarea copiilor străinilor si a procedurilor referitoare la elaborarea, aprobarea si distribuirea programelor si manualelor cursului de initiere în limba română pentru copiii străinilor care au dobândit o formă de protectie sau un drept de sedere în România, precum si ai cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European

 

În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie sau un drept de sedere în România, precum si a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.483/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie sau un drept de sedere în România, precum si a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Metodologia privind organizarea si desfăsurarea cursului de initiere în limba română si scolarizarea copiilor străinilor care au dobândit o formă de protectie sau un drept de sedere în România, precum si ai cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă Procedurile referitoare la elaborarea, aprobarea si distribuirea programelor si manualelor cursului de initiere în limba română pentru copiii străinilor care au dobândit o formă de protectie sau un drept de sedere în România, precum si ai cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.709/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind scolarizarea copiilor străinilor care au dobândit statutul de refugiat în România si a minorilor refugiati neînsotiti.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, Directia generală formare continuă, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii, Directia acreditarea, evaluarea si performanta în cariera didactică, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, Institutul Limbii Române, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, precum si unitătile de învătământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul educatiei, cercetam si inovam, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2009.

Nr. 5.925.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

privind organizarea si desfăsurarea cursului de initiere în limba română si scolarizarea copiilor străinilor care au dobândit o formă de protectie sau un drept de sedere în România, precum si ai cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie se aplică copiilor minori ai următoarelor categorii de persoane:

a) străini care au dobândit o formă de protectie în România, în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie sau un drept de sedere în România, precum si a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, cu modificările si completările ulterioare;

b) străini care au dobândit un drept de sedere în România, în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare;

c) cetăteni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai Spatiului Economic European, în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prezenta metodologie se aplică si copiilor străini minori neînsotiti care au dobândit drept de protectie/sedere sau au solicitat drept de protectie/sedere în România.

Art. 2. - (1) Familiile de străini mentionati la art. 1 alin. (1), care au în întretinere copii în vârstă de până la 18 ani sau care au depăsit 18 ani, dar nu au încheiat studiile preuniversitare, au dreptul să solicite inspectoratelor scolare judetene, respectiv Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti înscrierea acestora în învătământul preuniversitar.

(2) În cazul minorilor neînsotiti, mentionati la art. 1 alin. (2), dreptul de a solicita înscrierea în învătământul preuniversitar revine reprezentantilor legali desemnati.

Art. 3. - În vederea scolarizării, copiii străinilor mentionati la art. 1 alin. (1), precum si minorii neînsotiti mentionati la art. 1 alin. (2), care nu cunosc limba română, beneficiază de un curs de initiere în limba română.

Art. 4. - (1) Cererile de participare la cursurile de initiere în limba română, însotite de copia legalizată a documentului de identitate, se depun de către unul dintre părinti sau reprezentantul legal la inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti sau la sediile centrelor teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări (ORI) în această din urmă situatie, centrele teritoriale ale ORI transmit cererile de participare, însotite de copiile legalizate ale documentelor de identitate, în termen de cel mult de 5 zile de la primire, inspectoratelor scolare în a căror rază domiciliază beneficiarii.

(2) Înscrierea la cursurile de initiere în limba română se realizează, de regulă, în perioada 15-30 august, înainte de începutul fiecărui an scolar.

(3) Dacă cererile de înscriere sunt depuse initial la centrele teritoriale ale ORI, acestea vor fi transmise inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, nu mai târziu de data de 30 august. Cererile de înscriere si copiile legalizate ale documentelor de identitate, transmise de centrele teritoriale ale ORI inspectoratelor scolare judetene/ale municipiului Bucuresti, vor fi însotite de o adresă de înaintare oficială.

(4) În situatia în care elevii nu pot fi înscrisi, din motive obiective, în perioada 15-30 august, se va putea solicita înscrierea si participarea la curs, în cadrul grupelor deja constituite, pe baza unei cereri speciale adresate inspectoratului scolar organizator.

Art. 5. - (1) Prin decizie a inspectorului scolar general, în perioada 6-10 septembrie, este numit un inspector responsabil cu organizarea, monitorizarea si evaluarea cursului de initiere în limba română.

(2) Prin decizie a inspectorului scolar general, în perioada 6- 10 septembrie, este nominalizată unitatea scolară sau, după caz, unitătile scolare unde urmează să se desfăsoare cursul. Unitătii scolare/unitătilor scolare i/li se aduce la cunostintă nominalizarea, prin transmiterea deciziei inspectorului scolar general, nu mai târziu de data de 11 septembrie.

(3) Unitatea scolară/unitătile scolare care organizează cursul va/vor stabili, prin decizia consiliului de administratie, până cel târziu la data de 14 septembrie, spatiul de desfăsurare, profesorul/profesorii care va/vor preda cursul si orarul cursului.


Art. 6. - (1) Cursurile de initiere în limba română se desfăsoară pe durata unui an scolar si respectă structura anului scolar stabilită anual prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării.

(2) Numărul de ore pe săptămână este de 4 (patru).

Art. 7. - (1)0 grupă este constituită în medie din 15 elevi. Numărul minim de participanti este de 10, iar numărul maxim de participanti este de 20.

(2) Prin exceptie, inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti poate aproba organizarea de grupe al căror efectiv depăseste numărul maxim sau este sub numărul minim de participanti.

(3) În desfăsurarea activitătilor de învătare a limbii române, în constituirea grupelor se va tine cont de diferentele de vârstă. Astfel, elevii vor fi organizati în cadrul a 3 grupe/categorii de vârstă, după cum urmează:

a) grupa/categoria de vârstă 6-10 ani;

b) grupa/categoria de vârstă 11-14 ani;

c) grupa/categoria de vârstă 15-18 ani. În cadrul acestei grupe vor fi înscrisi si elevii care au depăsit 18 ani, dar nu au încheiat studiile preuniversitare.

Art. 8. - Predarea cursului de initiere în limba română se realizează pe baza programelor speciale, elaborate si aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la ordin.

Art. 9. - (1) Elevii participanti la curs beneficiază gratuit de manuale. Beneficiază gratuit de câte un manual si profesorul/profesorii care sustine/sustin cursul.

(2) Distribuirea si asigurarea manualelor se realizează în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa nr. 2 la ordin.

Art. 10. - (1) În perioada urmării cursului de initiere în limba română, în vederea acomodării scolare, elevii străini pot participa, gratuit, la activităti didactice cu caracter teoretic, practic si recreativ organizate pentru elevii români, fără ca prezenta lor să fie înregistrată în documente oficiale.

(2) Activitătile didactice cu caracter teoretic, practic si recreativ la care participă elevii străini se aprobă în consiliul de administratie al unitătii scolare în care urmează să fie scolarizati, după consultarea elevului si a familiei acestuia.

Art. 11. - (1) La sfârsitul cursului de initiere în limba română, în perioada 1-15 iunie, elevii vor participa la o sesiune de evaluare a competentelor lingvistice si de stabilire a clasei în care vor fi integrati pentru a urma studiile.

(2) Comisia de evaluare este alcătuită din directorul unitătii scolare la care s-a desfăsurat cursul de initiere, 2 profesori de limba română, dintre care unul este profesorul care a sustinut cursul, un psihopedagog scolar si, după caz, un învătător/institutor, respectiv 2 profesori de matematică.

(3) Comisia de evaluare este numită prin decizie a inspectorului scolar general.

Art. 12. - (1) Directorul scolii la care s-a desfăsurat cursul de initiere în limba română îndeplineste functia de presedinte al comisiei.

(2) Pentru categoriile de vârstă 11-14 ani, respectiv 15-18 ani, evaluarea nivelului de cunoastere a limbii române se realizează de către 2 profesori de limba română. Pentru categoria de vârstă 6-10 ani, comisia va include, alături de cei 2 profesori, si un învătător/institutor.

(3) Evaluarea nivelului de cunoastere a limbii române are în vedere verificarea următoarelor competente:

a) întelegerea semnificatiei globale a unor mesaje orale;

b) construirea orală a unor enunturi coerente pe o temă dată;

c) citirea unor texte si desprinderea semnificatiei lor globale;

d) scrierea corectă a unor enunturi.

Art. 13. - (1) Studiile efectuate în tara de origine, dovedite cu acte, sunt echivalate, conform prevederilor legale, de serviciul specializat din Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

(2) Pentru elevii care au acte de studii, după echivalarea studiilor, tinând cont de rezultatele obtinute la testul de limbă, comisia recomandă părintilor sau sustinătorilor legali înscrierea candidatului, pentru anul scolar următor, în anul de studiu corespunzător.

Art. 14. - În lipsa actelor de studiu, elevul va sustine, pe lângă testul de limbă, si un test de verificare generală a cunostintelor de matematică. Comisia de evaluare va include, în această situatie, si 2 profesori de matematică.

Art. 15. - (1) Seturile de teste de matematică vor fi realizate, în termen de cel mult 3 luni de la aprobarea prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării a prezentei metodologii, de un grup de lucru care va include specialisti/experti în domeniul matematicii din cadrul Directiei generale educatie timpurie, scoli, performantă si programe si al Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar.

(2) Seturile de teste realizate în cadrul grupului de lucru vor fi preluate de Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar. În urma unei solicitări scrise a inspectoratelor scolare organizatoare către Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, seturile de teste vor fi transmise către acestea si utilizate în cadrul sesiunilor de evaluare de către comisiile constituite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Art. 16. - Pentru elevii care nu au acte de studii, în functie de rezultatele obtinute la testul de limbă si testul de matematică, având în vedere vârsta si studiile anterioare declarate de candidat, comisia recomandă părintilor/reprezentantilor legali înscrierea în anul de studiu corespunzător.

Art. 17. - În cazul în care copiii străini pentru care se solicită înscrierea în învătământul preuniversitar vorbesc limba română, acestia pot participa direct la testul de limbă română si, după caz, la testul de verificare generală a cunostintelor de matematică, fără urmarea cursului de initiere în limba română.

Art. 18. - (1) Pentru toate categoriile de elevi, precizate la art. 13 alin. (2), art. 16 si 17, recomandarea făcută părintilor sau sustinătorilor legali privind înscrierea elevilor într-un anumit an de studiu se realizează prin consensul membrilor comisiei. În situatia în care nu se realizează consensul membrilor comisiei, decizia finală revine presedintelui comisiei.

(2) Recomandarea privind înscrierea elevilor într-un anumit an de studiu se consemnează în cadrul unui proces-verbal, semnat de toti membrii comisiei. Pe semnătura presedintelui comisiei se aplică stampila unitătii scolare în cadrul căreia s-a realizat evaluarea.

(3) Părintii sau sustinătorii legali vor primi o adeverintă din partea presedintelui comisiei, cu stampila unitătii scolare. În cadrul acesteia se va înscrie recomandarea privind înscrierea elevilor într-un anumit an de studiu.


(4) Dacă părintii sau sustinătorii legali sunt de acord cu recomandarea comisiei, consfintirea acordului se face prin contrasemnarea adeverintei de către părintii sau sustinătorii legali ai elevilor. În acest caz, adeverinta eliberată de comisia de evaluare, contrasemnată de părintii sau sustinătorii legali ai elevilor, constituie documentul în baza căruia se va realiza înscrierea elevilor la scoală.

(5) În cazul în care părintii sau sustinătorii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei de evaluare, acest fapt va fi consemnat în cadrul unui proces-verbal special. În această situatie, părintii sau sustinătorii legali au dreptul de a solicita înscrierea copiilor în sistemul preuniversitar românesc, în clasa pe care o doresc, si îsi asumă integral responsabilitătile ce decurg din neacceptarea recomandării comisiei de evaluare.

Art. 19. - În situatia în care, după o perioadă de timp, se constată o evidentă inadaptare scolară a elevului, ca urmare a neatingerii standardelor sau a cunoasterii insuficiente a limbii române, directorul scolii poate decide, numai cu acordul părintilor sau al reprezentantului legal desemnat, trecerea elevului într-o clasă inferioară celei frecventate până atunci sau trimiterea/retrimiterea la cursurile de învătare a limbii române.

Art. 20. - În vederea depăsirii dificultătilor de adaptare, pe perioada urmării cursului de initiere în limba română, cât si ulterior, pe parcursul scolarizării, elevii vor beneficia de asistenta unui consilier scolar psihopedagog din cadrul centrului judetean de resurse si asistentă educatională/al municipiului Bucuresti sau din cadrul unui cabinet de asistentă psihopedagogică.

Art. 21. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, prin Directia generală formare continuă, asigură formarea profesorilor care vor preda cursul de initiere în limba română.

(2) În realizarea activitătilor de formare a profesorilor, Directia generală formare continuă colaborează cu Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe.

(3) În vederea bunei organizări si a sustinerii activitătilor de formare, de comun acord, Directia generală formare continuă, Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe si Institutul Limbii Române pot stabili parteneriate cu diferite institutii si organizatii acreditate/recunoscute din domeniu.

Art. 22. - Retributia profesorilor care predau cursurile de initiere se face, în conditiile legii, prin cumul sau plata cu ora.

Art. 23. - (1) În baza prevederilor art. 37 din cadrul Ordonantei Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare, finantarea activitătilor legate de desfăsurarea activitătilor prevăzute în prezenta metodologie, referitoare la formarea profesorilor si realizarea manualelor se asigură din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării.

(2) Fiecare inspectorat scolar judetean/al municipiului Bucuresti organizator va suporta cheltuielile de transport necesare distribuirii manualelor pentru cursantii din unitătile scolare din subordine, în care se desfăsoară cursul de initiere în limba română.

(3) Plata profesorilor care predau cursurile de initiere se face din bugetele unitătilor scolare care organizează cursul, în conditiile legii.

ANEXA Nr. 2

PROCEDURI

referitoare la elaborarea, aprobarea si distribuirea programelor si manualelor cursului de initiere în limba română pentru copiii străinilor care au dobândit o formă de protectie sau un drept de sedere în România, precum si ai cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European

 

Art. 1. - Predarea cursului de initiere în limba română se realizează pe baza unei programe speciale pentru cursurile de initiere în limba română pentru copiii străini, aprobată prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării.

Art. 2. - (1) Revizuirea actualei programe sau elaborarea unei noi programe se realizează de un grup de lucru care va include specialisti/experti în domeniul limbii si literaturii române din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării - Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, precum si 1-2 cadre didactice universitare, cu experientă în predarea cursurilor de limbă română pentru studentii străini.

(2) Programa elaborată în cadrul grupului de lucru va fi preluată de Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, în vederea elaborării documentatiei necesare aprobării prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării.

(3) În termen de cel mult 3 zile de la aprobare, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar realizează demersurile necesare în vederea postării programei pe site-ul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 3. - (1) Pentru predarea cursului de initiere în limba română se vor utiliza manualele aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

(2) Stocul de manuale tipărite se păstrează în depozitul de manuale al ISMB.

Art. 4. - (1) Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti care organizează cursul vor înainta o cerere la Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării - Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, prin care solicită primirea unui număr de manuale corespunzător numărului de cursanti înscrisi în anul scolar respectiv si numărului de profesori care predau cursul. Cererea va fi semnată de inspectorul scolar general si responsabilul pentru organizarea cursului din cadrul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti.

(2) Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti vor transmite la Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării - Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, alături de cererea prin care solicită primirea manualelor, lista nominală a participantilor la curs si datele generale de identificare ale acestora, care vor include:

a) precizarea explicită a categoriei copiilor străini pentru care se solicită înscrierea la cursul de initiere în limba română (copii ai străinilor care au dobândit o formă de protectie în România, copii ai străinilor care au dobândit un drept de sedere în România sau copii ai cetătenilor din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European);

b) tara de provenientă;

c) vârsta cursantilor (anul de nastere).

(3) Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe analizează cererea si documentele prezentate si transmite o adresă de răspuns inspectoratelor scolare judetene prin care aprobă numărul de manuale solicitate si transferul acestora din depozitul de manuale al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti către judetul respectiv.

(4) Inspectoratele scolare judetene vor adresa cererea lor Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, însotită de o copie a aprobării Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării.

(5) Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe solicită Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti transferul numărului de manuale către inspectoratele scolare judetene solicitante.

(6) Cheltuielile de transport/distribuire a manualelor vor fi suportate de inspectoratele scolare judetene solicitante.

(7) În cazul în care cererea pentru primirea manualelor apartine Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe analizează această cerere si transmite o adresă de răspuns prin care aprobă numărul de manuale solicitate, precum si transferul acestora din depozitul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti către unitătile scolare din municipiul Bucuresti care organizează cursul de initiere în limba română.

Art. 5. - Anual, până la data de 10 septembrie, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti transmite la Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării - Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe si la Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar un raport referitor la situatia manualelor distribuite, precizând numărul de manuale rămase în depozitul de manuale al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

Art. 6. - (1) Înainte de epuizarea stocului de manuale pentru cursul de initiere in limba română, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar va declansa procedurile legale de retipărire a acestora.

(2) Ca urmare a revizuirii programei sau a elaborării unei noi programe, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar va declansa procedurile de elaborare si editare de noi manuale.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.