MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 862/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 862         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 decembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.416. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Polone cu privire la functionarea Institutului Cultural Român de la Varsovia si a Institutului Polonez din Bucuresti, semnat la Varsovia la 5 martie 2009

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Polone cu privire la functionarea Institutului Cultural Român de la Varsovia si a Institutului Polonez din Bucuresti

 

1.488. - Hotărâre pentru abrogarea pct. 4 din anexa nr. 1 la Legea nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil

 

1.489. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, prin Directia Judeteană pentru Tineret Gorj, în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            280. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru de parteneriat dintre Ministerul Administratiei si Internelor si Agentia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, semnat la Varsovia la 12 octombrie 2009

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

            955. - Decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

            09/180. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 08/91/2008


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Polone cu privire la functionarea Institutului Cultural Român de la Varsovia si a Institutului Polonez din Bucuresti, semnat la Varsovia la 5 martie 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Polone cu privire la functionarea Institutului Cultural Român de la Varsovia si a Institutului Polonez din Bucuresti, semnat la Varsovia la 5 martie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe, interimar,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.416.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Polone cu privire la functionarea Institutului Cultural Român de la Varsovia si a Institutului Polonez din Bucuresti

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Polone, denumite în continuare părti,

plecând de la dorinta de a aprofunda relatiile de prietenie dintre cele două state si de a contribui la extinderea cooperării în domeniul cultural si educativ, pe baza respectului si încrederii reciproce,

animate fiind de intentia realizării prevederilor Actului final al Conferintei pentru Securitate si Cooperare în Europa, semnat la Helsinki la 1 august 1975, si ale Cartei pentru o nouă Europă, adoptată la Paris la 21 noiembrie 1990,

având în vedere dispozitiile Tratatului cu privire la relatiile prietenesti si la cooperarea dintre România si Republica Polonă, semnat la Bucuresti la 25 ianuarie 1993, si ale Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în domeniile stiintei, învătământului si culturii, semnat la Varsovia la 23 iunie 1994,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

1. Prezentul acord reglementează functionarea Institutului Cultural Român de la Varsovia si a Institutului Polonez din Bucuresti, precum si functionarea institutelor noi sau a filialelor acestora, care pot fi înfiintate în conformitate cu alin. 2.

2. Fiecare parte, după obtinerea acordului celeilalte părti, poate înfiinta noi institute sau filiale ale lor pe teritoriul statului celeilalte părti. Părtile se vor informa reciproc prin schimb de note verbale despre intentia de înfiintare a unor noi institute sau filiale ale acestora.

 

ARTICOLUL 2

 

            Institutele îsi vor desfăsura activitatea în conformitate cu legislatia în vigoare în statul fiecăreia dintre cele două părti si cu dispozitiile prezentului acord.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Institutul Cultural Român de la Varsovia se subordonează Ministerului Afacerilor Externe al României si Institutului Cultural Român.

2. Institutul Polonez din Bucuresti se subordonează ministrului afacerilor externe al Republicii Polone.

3. Părtile îsi vor comunica pe căi diplomatice eventualele schimbări survenite în subordonarea celor două institute.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Institutele au ca obiectiv promovarea limbii si culturii române, în cazul Institutului Cultural Român de la Varsovia, si, respectiv, a limbii si culturii poloneze, în cazul Institutului Polonez din Bucuresti, precum si promovarea educatiei, stiintei si cunoasterii statului trimitător.


2. Acest obiectiv se realizează prin următoarele activităti, desfăsurate în conformitate cu legislatia în vigoare a statului primitor si cu prevederile dreptului international:

a) organizarea de cursuri de limbă română, respectiv de limbă polonă;

b) difuzarea de cunostinte despre cultură, stiintă, educatie, precum si despre realizările istorice si contemporane ale părtilor;

c) organizarea de si participarea la evenimente culturale, în special expozitii, proiectii cinematografice, spectacole, concerte, prezentări, festivaluri, ateliere de creatie si altele, precum si seminare, conferinte si alte proiecte complexe;

d) înfiintarea si administrarea bibliotecilor si mediatecilor cu săli de lectură si servicii de împrumut de cărti, periodice si alte produse tipărite si orice alt tip de material cu caracter cultural, stiintific, educativ si informativ, pe orice suport;

e) publicarea si difuzarea de materiale culturale, stiintifice, educative si sportive;

f) crearea de consilii, cluburi si comitete potrivit domeniilor de activitate ale institutelor, cu participarea reprezentantilor societătii civile si mediilor de comunicare, precum si a personalitătilor din lumea culturii, stiintei si sportului;

g) organizarea de si participarea la alte activităti similare, care au legătură cu obiectivele institutelor.

3. Institutele pot organiza, în afara sediilor lor, activităti care să corespundă obiectivelor prezentului acord si participă la astfel de activităti.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Fiecare parte recunoaste institutului celeilalte părti capacitatea de a îndeplini acte juridice care permit realizarea obiectivelor enumerate în art. 4, iar institutele vor putea:

a) să deschidă conturi bancare;

b) să încheie contracte cu institutii publice si cu orice persoane fizice sau juridice, publice ori private, nationale sau străine din statul primitor;

c) să îsi asume alte obligatii necesare îndeplinirii obiectivelor definite în prezentul acord.

2. Directorul sau directorul adjunct împuternicit pot deschide conturi bancare, încheia contracte si asuma alte obligatii în numele institutului.

3. Directorul si directorul adjunct, ca reprezentanti ai institutului, în domeniile de activitate mentionate la alin. 1 lit. b) si c), nu beneficiază de imunitate de jurisdictie civilă si administrativă în statul părtii primitoare.

 

ARTICOLUL 6

 

1. Părtile vor facilita, în limitele prevăzute de legislatia în vigoare a statului părtii primitoare si conform principiului reciprocitătii, crearea conditiilor necesare pentru functionarea corespunzătoare a institutelor si pentru realizarea obiectivelor lor.

2. În limita posibilitătilor, fiecare parte va sprijini institutul celeilalte părti pe lângă autoritătile locale în vederea obtinerii autorizatiilor necesare pentru functionarea corespunzătoare a acestuia.

3. Fiecare parte va asigura institutului său spatii care corespund cerintelor privind localizarea, suprafata, scopul si tipul activitătilor desfăsurate, de pe piata imobiliară a statului părtii primitoare.

4. Fiecare parte suportă toate costurile administrative legate de functionarea institutului său.

 

ARTICOLUL 7

 

            Părtile asigură accesul liber al publicului la activitătile organizate de institute, fie în sediile proprii, fie în afara acestora. Institutele pot folosi toate mijloacele de difuzare adecvate, conform legislatiei în vigoare în statul părtii primitoare, pentru promovarea activitătilor lor.

 

ARTICOLUL 8

 

1. În activitatea lor, institutele se conduc după principiul nonprofitului si desfăsoară activităti cu caracter nelucrativ.

2. În cadrul prezentului acord si în conformitate cu prevederile acestuia si ale legislatiei în vigoare în statul părtii primitoare, institutele pot avea totusi încasări pentru organizarea si desfăsurarea de cursuri de limbă, pentru examene si diplome, pentru materiale audiovizuale, de bibliografie si didactice, pentru orice alte materiale si operatiuni legate de cursurile de limbă si, după caz, pentru participarea la manifestări culturale, educationale si stiintifice sau pentru organizarea acestora.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Institutele sunt conduse de un director si un director adjunct, numiti de organele statului părtii trimitătoare. Acestia beneficiază de privilegiile si imunitătile diplomatice, scutirile fiscale si facilitătile prevăzute în Conventia privind relatiile diplomatice, semnată la Viena la 18 aprilie 1961, când statul părtii trimitătoare, pe cale diplomatică, îi notifică drept membri ai personalului său diplomatic.

2. Membrii personalului institutelor care nu au detinut cetătenia statului părtii primitoare si nici resedintă permanentă pe teritoriul acestuia înainte de a fi angajati la institut sunt supusi legislatiei muncii si legislatiei asigurărilor sociale în vigoare în statul părtii trimitătoare.

3. Membrii personalului institutelor care au cetătenia statului părtii primitoare sau care au resedinta permanentă pe teritoriul acestuia se supun legislatiei asigurărilor sociale si legislatiei muncii în vigoare în statul părtii primitoare.

4. Fiecare parte va informa cealaltă parte, pe cale diplomatică, despre membrii personalului trimisi sau angajati la institute, precum si despre începerea ori încetarea activitătii acestora.

 

ARTICOLUL 10

 

1. Impozitele pe venitul si bunurile institutelor si personalului acestora sunt reglementate de legislatiile părtilor, precum si de prevederile Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Polone pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnat la Varsovia la 23 iunie 1994.

2. Dacă legislatia în vigoare permite o astfel de posibilitate, părtile exonerează institutele de impozite, TVA si alte taxe pentru activitătile derulate în conformitate cu art. 4 alin. 2.

 

ARTICOLUL 11

 

            În cadrul legislatiilor lor si pe baza principiului reciprocitătii, fiecare dintre părti întocmeste, în cel mai scurt timp posibil, permisele de rezidentă sau eliberează alte documente asemănătoare pentru membrii personalului institutului trimisi de către cealaltă parte si pentru membrii de familie care locuiesc împreună cu acestia.

 

ARTICOLUL 12

 

            Diferendele legate de interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi solutionate pe cale diplomatică, cu exceptia cazului în care părtile convin o altă modalitate.

 

ARTICOLUL 13

 

1. Părtile se vor informa reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord prin schimb de note verbale. Acordul va intra în vigoare la data primirii ultimei note verbale prin care părtile se informează despre îndeplinirea acestor proceduri.

2. La data intrării în vigoare a prezentului acord îsi încetează valabilitatea Conventia dintre Guvernul Republicii Socialiste


România si Guvernul Republicii Populare Polone privind înfiintarea si activitatea Centrului de Informatii si Cultură Română la Varsovia si a Centrului de Informatii si Cultură Polonă la Bucuresti, semnată la Bucuresti la 11 iulie 1972.

3. Părtile, de comun acord, pot amenda în orice moment prezentul acord. Amendamentele intră în vigoare potrivit procedurii mentionate la alin. 1.

4. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 5 ani. Acesta va fi prelungit automat, prin tacită reconductiune, pentru perioade ulterioare de câte 5 ani, dacă niciuna dintre părti nu îl va denunta, în scris, cu cel putin 9 luni înainte de expirarea perioadei corespunzătoare de valabilitate.

Semnat la Varsovia la data de 5 martie 2009, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si poloneză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Bogdan Aurescu,

secretar de stat,

Ministerul Afacerilor Externe

Pentru Guvernul Republicii Polone

Grazyne Bernatowicz,

subsecretar de stat,

Ministerul Afacerilor Externe

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea pct. 4 din anexa nr. 1 la Legea nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 28 alin. (2) din Legea nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se abrogă pct. 4 din anexa nr. 1 „Instalatii si echipamente exceptate de la prevederile prezentei legi" la Legea nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.488.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, prin Directia Judeteană pentru Tineret Gorj, în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, prin Directia Judeteană pentru Tineret Gorj, în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, pentru Arhiepiscopia Craiovei.

(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) va fi utilizat în scopul organizării de tabere scolare, cu respectarea standardelor de calitate privind desfăsurarea activitătilor specifice.

(3) În cazul în care nu se respectă obligatiile de la alin. (2), imobilul revine de drept în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică si se completează corespunzător anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Sorina Luminita Plăcintă

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.489.

 

ANEXA

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, prin Directia Judeteană pentru Tineret Gorj, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

39374

8.29.06

România,

judetul Gorj,

orasul Tismana.

Statul român, Ministerul Tineretului si Sportului, prin Directia Judeteană pentru Tineret Gorj

Statul român, în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, pentru Arhiepiscopia Craiovei

Tabăra Tismana

Clădire - vilă cu etaj

Valoare de inventar: 300,940 lei


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru de parteneriat dintre Ministerul Administratiei si Internelor si Agentia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, semnat la Varsovia la 12 octombrie 2009

 

În vederea aplicării prevederilor Acordului-cadru de parteneriat dintre Ministerul Administratiei si Internelor si Agentia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, semnat la Varsovia la 12 octombrie 2009,

având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 2.007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agentiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, în vederea îmbunătătirii managementului integrat la frontierele externe,

în temeiul dispozitiilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si ale art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, interimar, emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune publicarea, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru de parteneriat dintre Ministerul Administratiei si Internelor si Agentia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, semnat la Varsovia la 12 octombrie 2009, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor, interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2009.

Nr. 280.

 

ANEXĂ

 

ACORD-CADRU DE PARTENERIAT*

 


* Traducere.

 

Între

Ministerul Administratiei si Internelor (Partener), reprezentat în scopul semnării prezentului acord de către domnul Vasile Blaga, viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor, interimar,

si

Agentia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operationale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - FRONTEX

în vederea stabilirii unui cadru între FRONTEX si Partener pentru finantarea participării Partenerului la activitătile operationale în conformitate cu Regulamentul FRONTEX1, precum si cu alte prevederi comunitare relevante

Partenerul si FRONTEX au convenit asupra preambulului, a Conditiilor speciale si a Conditiilor generale care formează prezentul acord-cadru de parteneriat (acord-cadru).

Preambulul stabileste contextul parteneriatului stabilit între părti în domeniul managementului frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Conditiile speciale si Conditiile generale specifică subiectul, termenii, conditiile si durata acordului-cadru, precum si aranjamentele pentru activitătile operationale în baza parteneriatului.

Prin semnătura sa, Partenerul acceptă continutul acordului-cadru si aplicarea acestuia asupra oricărei decizii de finantare specifică implementate ulterior în baza prezentului acord-cadru.

PREAMBUL

Politica Comunitătii Europene în domeniul frontierelor externe ale Uniunii Europene are ca obiectiv managementul integrat al frontierei, asigurând un nivel uniform si înalt de control si supraveghere, care este un corolar necesar pentru libera circulatie a persoanelor în cadrul Uniunii Europene. Managementul integrat al frontierei (IBM) este si o componentă fundamentală a unui spatiu de libertate, securitate si justitie.

În scopul îmbunătătirii IBM, FRONTEX facilitează si eficientizează aplicarea măsurilor comunitare în acest domeniu. FRONTEX realizează aceasta prin asigurarea coordonării îmbunătătite a cooperării operationale a statelor membre si a tărilor asociate Schengen2.

În conformitate cu Regulamentul FRONTEX, FRONTEX poate decide să cofinanteze operatiunile comune si proiectele-pilot ale statelor membre (activităti operationale) în conformitate cu regulile financiare aplicabile pentru FRONTEX. Astfel de contributii financiare directe sunt menite să sprijine realizarea îmbunătătirilor IBM si nu pot sub nicio formă să aducă profit Partenerului.

În îndeplinirea obligatiilor si îndatoririlor în conformitate cu Regulamentul FRONTEX,  FRONTEX aplică principiile transparentei si ale tratamentului egal.


1 Regulamentul (CE) nr. 2.007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agentiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operationale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, Jurnalul Oficial, seria L 349, 25 noiembrie 2004, p.1, modificată.

2 Pentru scopul acestui acord-cadru, termenul de „state membre" include de asemenea tările asociate Schengen.

 

I. CONDITII SPECIALE

 

ARTICOLUL 1.1

Scopul

 

Acordul-cadru este încheiat ca parte a unei relatii de cooperare formalizate, în desfăsurare, între FRONTEX si Partener (Parteneriat), în baza obiectivelor Comunitătii si a planurilor multianuale FRONTEX (MAP) si a programelor de lucru anuale (PoW), pentru a contribui la obiectivele politicii Comunitătii mentionate în preambul.

Principalul scop al acordului-cadru este de a defini rolurile si responsabilitătile părtilor în implementarea Parteneriatului, precum si termenii si conditiile în care finantarea specifică poate fi decisă si acordată.

Semnarea acordului-cadru de către părti nu obligă FRONTEX să decidă si să acorde o finantare specifică.

 

ARTICOLUL I.2

Acordarea finantării specifice

 

În contextul MAP si PoW, FRONTEX si Partenerul poartă discutii bilaterale pentru a conveni asupra activitătilor operationale viitoare coordonate de FRONTEX la care participă Partenerul. Aceste discutii bilaterale si activitătile operationale convenite constituie baza pentru acordarea unei finantări specifice.

În baza întelegerilor comune rezultate în urma discutiilor bilaterale, FRONTEX si statele membre participante (adică statele membre care au convenit să participe la activitatea operatională respectivă) convin asupra unui plan operational (sau a unui plan documentat similar) pentru fiecare activitate operatională. Fiecare astfel de plan indică participarea unui stat membru în activitatea operatională. Prin convenirea planului operational (sau a altor planuri similare) Partenerul acceptă, în ceea ce priveste activitatea operatională respectivă, să fie obligat de prezentul acord-cadru, inclusiv de rezultatele cheltuielilor curente cu mijloacele tehnice (RE/W), proiect derulat în 2007 de FRONTEX.

FRONTEX decide separat cu privire la finantarea specifică si acordă finantarea specifică în scopul activitătii operationale vizate. Fiecare finantare specifică a FRONTEX trebuie să respecte prevederile relevante ale Regulamentului FRONTEX si ale Regulamentului financiar FRONTEX3.

Finantarea specifică decisă si acordată de FRONTEX ia forma unei decizii de finantare specifică a FRONTEX, adoptată de directorul executiv. Astfel de decizii de finantare specifică pot fi adoptate si de adjunctul directorului executiv, de un director sau de un sef de serviciu/sector, în conformitate cu subdelegările de autoritate existente pentru implementarea bugetului în vigoare în FRONTEX. Un buget pentru activitatea operatională vizată este anexat la fiecare decizie de finantare specifică.

Toate deciziile de finantare specifică ale FRONTEX trebuie să aibă legătură cu un plan operational convenit (sau alt plan similar) pentru activitatea operatională vizată. Planul operational sau alt plan similar este pregătit si elaborat în conformitate cu prevederile relevante ale Regulilor interne de procedură FRONTEX4. Un plan operational se stabileste si se semnează de adjunctul directorului executiv în conformitate cu art. 31 alin. (2) din Regulile interne de procedură FRONTEX.

 

ARTICOLUL I.3

Durata

 

Acordul-cadru intră în vigoare la data imediat următoare datei la care ultima dintre cele două părti îl semnează.

Acordul-cadru se încheie pentru o perioadă de 4 ani începând cu data intrării sale în vigoare.

Partenerul poate denunta prezentul acord-cadru în orice moment prin transmiterea unui preaviz scris de 60 de zile. Partenerul trebuie, în acest caz, să întreprindă finalizarea implementării oricărei activităti operationale în care este implicat, care a început înainte de data la care denuntarea contractului produce efecte si pentru care s-a întocmit o decizie de finantare specifică în baza prezentului acord-cadru.

FRONTEX poate decide să denunte prezentul acord-cadru în orice moment fără nicio despăgubire din partea sa, printr-un preaviz scris de 60 de zile. FRONTEX îsi onorează obligatiile ce decurg din implementarea activitătilor operationale care au început înainte de data la care denuntarea contractului produce efecte, în măsura în care această implementare dă nastere la cheltuieli prevăzute în decizia de finantare specifică respectivă.

Toate deciziile de finantare specifică FRONTEX în baza prezentului acord-cadru trebuie să fie adoptate înainte de data ia care acordul-cadru expiră. În cazul în care se desfăsoară o activitate operatională după data de expirare sus-mentionată, termenii si conditiile acordului-cadru continuă să se aplice pentru implementarea activitătii operationale corespunzătoare si a deciziei de finantare specifică respective.

 

ARTICOLUL I.4

Finantarea activitătilor operationale

 

Costurile totale eligibile pentru o activitate operatională trebuie indicate într-un buget (si formularele tip REM, atunci când acestea sunt folosite) anexat la decizia de finantare specifică FRONTEX corespunzătoare.

Eligibilitatea costurilor si cofinantarea cerută de la Partener sunt definite în art. 11.16 si în decizia de finantare specifică corespunzătoare.

 

ARTICOLUL I.5

Angajamente specifice ale Partenerului

 

Imediat după ce o decizie de finantare specifică FRONTEX în baza acestui acord-cadru a fost adoptată, Partenerul este notificat printr-un e-mail transmis Punctului national de contact FRONTEX corespunzător. Partenerul trebuie să răspundă în aceeasi zi la o astfel de notificare prin recunoasterea primirii deciziei de finantare specifică în baza acestui acord-cadru. Formularul care se va folosi pentru un astfel de răspuns este anexat la prezentul acord-cadru.

După primirea deciziei de finantare specifică, Partenerul se angajează să solicite o prefinantare în conformitate cu art. 11.17.

După încheierea activitătii operationale respective, Partenerul se angajează să înainteze către FRONTEX rapoartele si documentatia solicitate în conformitate cu art. 11.17.

 

3 Decizia Consiliului director FRONTEX 36/2008 din 16 decembrie 2008.

4 Decizia directorului executiv FRONTEX 2008/67 din 16 decembrie 2008.


 

II. CONDITII GENERALE

 

Partea A

Prevederi legale si administrative

 

ARTICOLUL 11.1

Angajamentele luate de Partener

 

            Prin consimtirea planului operational sau a unui alt plan similar pentru o activitate prevăzută, Partenerul acceptă să respecte pe lângă prevederile prezentului acord-cadru si prevederile oricăror conditii specifice posibile legate de activitatea vizată, precum si Decizia directorului executiv asupra schemei de cofinantare pentru operatiunile comune si proiectele-pilot din 15 ianuarie 2008 (nr. 2008/02) incluzând rezultatele proiectului REM derulat în cursul anului 2007 de FRONTEX.

 

ARTICOLUL II.2

Responsabilitate

 

1. Prezentele conditii generale sau orice conditii specifice nu vor afecta unica responsabilitate a Partenerului de a respecta orice obligatii juridice care îl privesc.

2. FRONTEX nu poate în niciun caz sau din niciun motiv să fie făcut răspunzător pentru pagubele sau daunele suferite de personalul sau proprietatea Partenerului în timpul desfăsurării actiunii sau ca o consecintă a actiunii. De aceea, FRONTEX nu poate accepta nicio solicitare pentru despăgubiri sau majorare a plătii în legătură cu o astfel de pagubă sau daună.

3. Cu exceptia cazurilor de fortă majoră, Partenerul va remedia orice pagubă suferită de echipamentul aflat în proprietatea FRONTEX ca rezultat al executării sau al executării deficitare a unei actiuni.

4. Partenerul îsi asumă răspunderea unică fată de terti, inclusiv răspunderea fată de orice pagubă sau daună de orice fel provocată de ei în legătură cu sau decurgând din activitătile operationale. Partenerul va absolvi FRONTEX de toată răspunderea asociată oricărei revendicări sau actiuni întreprinse ca rezultat al încălcării de către Partener ori de angajatii Partenerului sau de către alte persoane pentru care Partenerul ori un angajat individual al Partenerului este responsabil.

 

ARTICOLUL II.3

Conflicte de interes

 

1. Partenerul se angajează să ia toate măsurile necesare de prevenire a oricărui risc de conflict de interese care ar putea afecta îndeplinirea impartială si obiectivă a deciziei de finantare specifică si va informa FRONTEX, fără întârziere, cu privire la orice situatie care constituie sau care poate conduce la orice conflict de acest gen.

2. Există un conflict de interese atunci când exercitarea impartială si obiectivă a functiilor oricărei persoane în baza acordului-cadru este compromisă din motive care privesc familia, viata afectivă, afinitatea politică ori natională, interesul economic sau orice alt interes împărtăsit cu o altă parte.

 

ARTICOLUL II.4

Proprietatea/Utilizarea rezultatelor

 

1. Cu exceptia cazurilor când se stipulează altfel, dreptul de proprietate asupra rezultatelor unei activităti desfăsurate în baza unui acord-cadru FRONTEX, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală si de proprietate asupra rapoartelor si a altor documente legate de aceasta, va apartine FRONTEX.

2. Fără a prejudicia prevederile paragrafului 1, FRONTEX acordă Partenerului dreptul de a utiliza liber rezultatele unei activităti operationale, după cum consideră potrivit, cu conditia ca prin aceasta să nu încalce obligatiile sale de confidentialitate sau drepturile existente de proprietate industrială si intelectuală.

 

ARTICOLUL II.5

Confidentialitatea si protectia datelor cu caracter personal

 

1. Schimbul de date si informatii se va desfăsura în conformitate cu legislatia comunitară si natională existentă.

2. FRONTEX si Partenerul se obligă să păstreze confidentialitatea oricărui document, oricărei informatii sau a altui material aflat în legătură directă cu obiectul acordului-cadru, care este în mod corespunzător clasat/clasată ca fiind confidential/confidentială, dacă divulgarea poate aduce prejudicii celeilalte părti. Părtile trebuie să respecte această obligatie si după data expirării prezentului acord-cadru.

3. Orice informatie cu caracter personal cuprinsă în acordul-cadru si în deciziile de finantare specifică sau legată de aceste documente trebui să fie prelucrată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/20015. Astfel de date vor fi prelucrate doar în legătură cu activitatea de implementare si de continuare a acordului-cadru si a deciziilor de finantare specifică, fără a prejudicia posibilitatea de a transmite datele către Serviciul de audit intern, către Curtea Europeană de Conturi, către Grupul pentru nereguli financiare si/sau către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în scopul protejării intereselor financiare ale Comunitătii.

4. Partenerul poate, în urma unei cereri scrise, să obtină acces la datele sale cu caracter personal si să corecteze orice informatie care este inexactă sau incompletă. Partenerul ar trebui să adreseze orice întrebare referitoare la procesarea datelor sale personale ofiterului pentru protectia datelor din cadrul FRONTEX. Beneficiarii pot oricând depune o plângere împotriva prelucrării datelor lor personale la Autoritatea Europeană de Supervizare a Protectiei Datelor.

 

ARTICOLUL II.6

Publicitatea

 

Cu exceptia cazului în care FRONTEX solicită altfel, orice comunicare sau aducere la cunostinta opiniei publice de către Partener cu privire la o activitate operatională, inclusiv conferinte ori seminarii, va indica faptul că acea activitate a primit finantare de la Comunitate si a fost coordonată de către FRONTEX. Orice comunicare sau aducere la cunostinta opiniei publice de către Partener, în orice formă si prin orice mijloace, trebuie să indice faptul că răspunderea apartine numai autorului si că FRONTEX nu este responsabilă pentru nicio utilizare posibilă a informatiilor continute.

 

ARTICOLUL II.7

Evaluarea

 

            Ori de câte ori FRONTEX efectuează o evaluare intermediară sau finală a impactului activitătilor operationale, măsurat în functie de obiectivele Programului anual de lucru al FRONTEX, Partenerul se obligă să pună la dispozitia FRONTEX si/sau a persoanelor autorizate de aceasta toate documentele sau informatiile care sunt solicitate pentru ca evaluarea să se încheie cu succes.


5 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către institutiile si organele comunitare si privind libera circulatie a acestor date (Jurnalul Oficial, seria L 8, 12 ianuarie 2001, p. 1).


 

ARTICOLUL 11.8

Suspendarea

 

1. Partenerul si/sau FRONTEX poate suspenda implementarea unei activităti operationale dacă circumstante de natură exceptională fac acest lucru imposibil sau deosebit de dificil, în special în situatiile de fortă majoră. Acestia se vor informa reciproc fără întârziere, furnizând toate motivele si detaliile necesare, precum si data prevăzută pentru reluarea activitătii.

2. Dacă FRONTEX nu denuntă acordul-cadru conform prevederilor art. I.3, Partenerul va relua implementarea de îndată ce circumstantele permit acest lucru si va informa FRONTEX în mod corespunzător despre aceasta. Durata activitătii operationale va fi prelungită cu o perioadă echivalentă cu durata suspendării.

 

ARTICOLUL II.9

Atribuirea contractelor

 

            Dacă Partenerul încheie contracte în scopul desfăsurării unei activităti prevăzute de o decizie de finantare specifică, Partenerul va respecta prevederile si principiile normelor relevante privind achizitiile publice, principiile de bună gestionare financiară, precum si rezultatele proiectului REM desfăsurat în cursul anului 2007 de către FRONTEX.

 

ARTICOLUL 11.10

Forta majoră

 

Fortă majoră înseamnă orice situatie exceptională imposibil de anticipat sau eveniment care depăseste controlul părtilor, care le împiedică pe oricare dintre acestea să îsi îndeplinească oricare dintre obligatiile lor care decurg din acordul-cadru, care nu poate fi atribuită erorii sau neglijentei părtilor si care se dovedeste insurmontabilă în ciuda tuturor precautiilor adecvate. Defectele echipamentului sau ale materialelor ori întârzierile cu punerea acestora la dispozitie, conflictele de muncă, grevele sau dificultătile financiare nu pot fi invocate drept situatii de fortă majoră de către partea care nu îsi poate îndeplini obligatiile.

 

ARTICOLUL 11.11

Atribuirea

 

1. Solicitările către FRONTEX nu pot fi transferate.

2. În situatii exceptionale, atunci când situatia justifică acest lucru, FRONTEX poate autoriza atribuirea către o parte tertă a unei decizii de finantare specifică si a oricăror plăti care decurg din aceasta, în urma unei cereri scrise în acest sens, în care se vor indica motivele, din partea Partenerului. Dacă FRONTEX este de acord, trebuie să facă acest acord cunoscut în scris înainte ca atribuirea propusă să aibă loc. În absenta autorizării mai sus mentionate sau în situatia nerespectării acestor termeni, atribuirea nu trebuie să fie pusă în aplicare împotriva FRONTEX si nu va produce niciun fel de efecte asupra FRONTEX. În niciun caz o astfel de atribuire nu va elibera Partenerul de obligatiile sale fată de FRONTEX.

 

ARTICOLUL 11.12

Denuntarea, suspendarea si reducerea finantării

 

11.12.1. De către Partener

1. În cazurile justificate adecvat, Partenerul poate renunta la finantare, în orice moment, prin transmiterea către FRONTEX a unui preaviz de 60 de zile, precizând motivele pentru care se consideră că activitatea operatională pentru care a fost acordată finantarea este imposibil de realizat, fără a fi obligat să acorde vreo despăgubire din acest motiv.

2. Dacă nu sunt oferite motive sau dacă FRONTEX nu acceptă motivele, FRONTEX poate să solicite rambursarea partială sau totală a sumelor deja plătite conform deciziei de finantare specifică, în baza rapoartelor de implementare tehnică si a declaratiilor financiare aprobate de FRONTEX, proportional cu gravitatea esecurilor în cauză si după ce a permis Partenerului să îsi prezinte observatiile.

11.12.2. De către FRONTEX

FRONTEX poate hotărî denuntarea, suspendarea sau reducerea finantării, fără nicio obligatie din partea sa cu privire la plata vreunei despăgubiri, în următoarele situatii:

a) în cazul unei schimbări a situatiei juridice, financiare, tehnice, organizationale sau de proprietate a Partenerului, care este de natură să afecteze în mod considerabil prevederile acordului-cadru sau de natură să pună la îndoială decizia de acordare a finantării;

b) în cazul în care Partenerul nu reuseste să îsi îndeplinească o obligatie importantă care îi revine în conformitate cu acordul-cadru si cu decizia de finantare specifică, inclusiv anexele acestora;

c) în cazul în care activitatea operatională a fost suspendată ca rezultat al unor situatii exceptionale;

d) în cazul în care Partenerul se face răspunzător de o gravă abatere profesională dovedită prin orice mijloace;

e) în cazul în care Partenerul nu si-a îndeplinit obligatiile cu privire la plata contributiilor la asigurările sociale sau plata taxelor în conformitate cu prevederile juridice ale tării în care este stabilit;

f) în cazul în care Partenerul este subiectul unei acuzări care are valoare de resjudicata pentru fraudă, coruptie, implicare în organizatii criminale sau pentru orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare ale Comunitătii;

g) în cazul în care Partenerul a dat declaratii false sau prezintă rapoarte care nu corespund realitătii în scopul obtinerii finantării, prevăzute în decizia de finantare specifică.

11.12.3. Procedura de denuntare

1. Procedura este initiată printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau un echivalent al acesteia.

2. În cazurile mentionate la art. 11.12.2 lit. a) si b), Partenerul va avea la dispozitie 30 de zile pentru a-si prezenta observatiile si pentru a lua orice măsură necesară în scopul asigurării îndeplinirii în continuare a obligatiilor sale conform deciziei de finantare specifică. În cazul în care FRONTEX nu confirmă acceptarea acestor observatii prin înaintarea unei aprobări scrise în termen de 30 de zile de la primirea acestora, procedura continuă să se desfăsoare.

3. În cazul în care notificarea este trimisă, denuntarea produce efecte la sfârsitul perioadei de notificare, care va începe de la data la care este primită notificarea cu privire la decizia FRONTEX de denuntare a finantării.

4. În cazul în care înstiintarea nu este trimisă pentru situatiile prevăzute la art. 11.12.2 lit. c), d), e), f) si g), denuntarea produce efecte din ziua următoare datei la care este primită notificarea cu privire la decizia FRONTEX de denuntare a finantării.

11.12.4. Efectele denuntării

1. În cazul denuntării, plătile efectuate de către FRONTEX vor fi limitate la costurile eligibile suportate în fapt de către Partener până la data la care denuntarea produce efecte, în conformitate cu decizia de finantare specifică. Costurile legate de angajamentele curente, care nu trebuie să fie îndeplinite până după denuntare, nu vor fi luate în considerare.

2. Partenerul va avea 60 de zile de la data la care denuntarea produce efecte, după cum a fost notificat de FRONTEX, ca să redacteze o cerere pentru plata finală în conformitate cu decizia de finantare specifică. În cazul în care nu este primită nicio cerere de plată finală în acest termen-limită, FRONTEX nu va rambursa cheltuielile suportate de către Partener până la data denuntării si va fi recuperată orice sumă a cărei utilizare nu este fundamentată de rapoarte de implementare tehnică si nici pe declaratii financiare aprobate de FRONTEX.

3. În mod exceptional, la sfârsitul perioadei de notificare mai sus mentionate, atunci când FRONTEX termină finantarea pe motiv că Partenerul nu a reusit să realizeze raportul de implementare tehnică finală si declaratia financiară în termenul-limită stipulat în decizia de finantare specifică, iar Partenerul încă nu a respectat această obligatie în termen de două luni (după înstiintarea scrisă trimisă de FRONTEX printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau un echivalent al acesteia), FRONTEX nu va rambursa cheltuielile suportate de către Partener până la data la care s-a încheiat actiunea. FRONTEX va recupera, de asemenea, orice sumă a cărei utilizare nu este fundamentată de rapoartele de implementare tehnică si de declaratiile financiare aprobate de către aceasta.

 

ARTICOLUL 11.13

Penalităti financiare

 

            Se vor aplica prevederile art. 134b la care se face referire în art. 175 din Regulile de implementare a Regulamentului financiar general.

 

ARTICOLUL 11.14

Decizii aditionale

 

1. Orice amendament la decizia de finantare specifică, inclusiv durata activitătii operationale, trebuie să facă obiectul unei noi decizii de finantare specifică care să o înlocuiască pe cea anterioară. Nicio decizie verbală nu poate angaja părtile în acest sens.

2. Noua decizie de finantare specifică nu poate să aibă drept scop sau ca efect operarea de schimbări care pun la îndoială justificarea initială pentru acordarea finantării specifice sau care pot duce la tratament inegal.

3. Dacă cererea de modificare este formulată de către Partener, acesta trebuie să o trimită către FRONTEX cu 15 zile lucrătoare înainte ca aceasta să producă efecte si cu 10 zile lucrătoare înainte de data încetării actiunii, cu exceptia cazurilor fundamentate corespunzător de către Partener si acceptate de către FRONTEX.

4. Prin derogare de la prevederile de mai sus, Partenerul poate, atunci când desfăsoară activitatea operatională, să ajusteze bugetul estimat prin transferuri între titluri6 de costuri eligibile, cu conditia ca această ajustare a cheltuielilor să nu afecteze implementarea activitătii operationale si transferul dintre titluri să nu depăsească 10% din valoarea fiecărui titlu de costuri eligibile estimate către care este destinat transferul si fără a depăsi costurile eligibile totale mentionate în art. 3 pct. 3 din decizia de finantare specifică.

 

ARTICOLUL 11.15

Solutionarea diferendelor

 

            În cazul oricărui diferend sau litigiu în legătură cu interpretarea, aplicarea îndeplinirii unui acord-cadru, a prevederilor enumerate în art. 11.1, precum si a activitătilor operationale în conformitate cu decizia de finantare specifică, Partenerul si FRONTEX vor depune toate eforturile în vederea solutionării unui astfel de diferend pe cale amiabilă.

 

Partea B

Prevederi financiare

 

ARTICOLUL 11.16

Costuri eligibile

 

1. Pentru a fi considerate costuri eligibile ale activitătii operationale, costurile trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale:

- trebuie să aibă legătură cu obiectul deciziei de finantare specifică si trebuie să fie prevăzute în bugetul estimat (si în formularele-tip REM, atunci când se folosesc) anexat la aceasta;

- trebuie să fie necesare pentru desfăsurarea activitătii operationale acoperite de decizia de finantare specifică;

- trebuie să fie rezonabile si justificate si trebuie să fie conforme cu principiile de management financiar eficient, în special din punctul de vedere al valorii pentru bani si eficienta costului;

- trebuie să fie legate de activitătile implementate în perioada de eligibilitate, după cum a fost prevăzut în decizia de finantare specifică. În plus, costurile de călătorie ale personalului si pentru transportul echipamentului vor fi eligibile în baza bugetului;

- trebuie să fie de fapt realizate de Partener, să fie înregistrate în contabilitatea acestuia în conformitate cu principiile de contabilitate aplicabile si să fie declarate în conformitate cu cerintele legislatiei aplicabile din domeniul fiscal si social;

- trebuie să poată fi identificate si verificate;

- procedurile interne de contabilitate si audit ale Partenerului trebuie să permită reconcilierea directă a costurilor si venitului declarat în legătură cu activitatea, prin declaratiile contabile si prin documentele justificative corespunzătoare.

2. Costurile eligibile directe pentru activitatea operatională sunt acele costuri care, luând în considerare conditiile de eligibilitate stabilite la pct. 1, sunt identificabile drept costuri specifice legate direct de desfăsurarea activitătii operationale si care, prin urmare, pot fi cuprinse de aceasta în mod direct. În special, următoarele costuri directe sunt eligibile, cu conditia ca acestea să îndeplinească criteriile stabilite în paragraful anterior:

- costurile de călătorie, diurnă (DSA) si cazare;

- cheltuieli curente cu mijloace tehnice (REM), asa cum au fost identificate în proiectul REM desfăsurat în cursul anului 2007 de către FRONTEX;

- salariile si taxele pentru asigurare socială ale expertilor si/sau echipajului detasati.

Costurile legate de diurnă si cazare nu trebuie să depăsească plafoanele aprobate anual de către Comisie în conformitate cu regulamentele cu privire la personal.

Dacă Partenerul subcontractează activitătile sale operationale, personalul subcontractat va fi tratat ca personal propriu al Partenerului, în sensul prezentului articol.

3. Contributiile la salarii si la taxele pentru asigurări sociale realizate de statele membre relevante/tara asociată Schengen vor fi considerate ca fiind cofinantare a unei activităti operationale din partea statului membru implicat/tării asociate Schengen. FRONTEX va acoperi costurile legate de călătorie/DSA/cazare si REM. Cofinantarea nu poate fi asigurată din alte resurse finantate de UE.

4. Statul membru gazdă/tara asociată Schengen este, de asemenea, eligibil/eligibilă pentru cofinantarea pentru costurile eligibile asa cum sunt definite în alin. 2 si 3 pentru mijloacele suplimentare si personalul detasat/folosit pentru o anumită activitate operatională, cu conditia ca acesta/aceasta să poată arăta si demonstra în mod clar că mijloacele si personalul sunt de fapt detasate suplimentar pentru o anumită activitate operatională. Cofinantarea nu poate fi asigurată din alte resurse finantate de UE.


5. Costurile indirecte eligibile pentru activitatea operatională sunt acele costuri care, în conformitate cu conditiile de eligibilitate descrise în art. 11.16.1, nu sunt identificabile drept costuri specifice legate direct de prestarea activitătii operationale si care ar putea fi asociate în mod direct cu aceasta, dar care pot fi identificate si justificate de către Partener, folosind sistemul său contabil ca fiind efectuate în legătură cu costurile directe eligibile pentru activitatea operatională. Acestea nu pot include niciun fel de costuri directe eligibile.

6. Prin derogare de la art. 11.16.1, costurile indirecte realizate în desfăsurarea activitătii operationale pot fi eligibile pentru finantarea la o rată fixă nu mai mare de 7% din costurile directe eligibile totale. Dacă costul direct eligibil total depăseste suma de 100.000 euro, nivelul eligibil al costurilor indirecte trebuie să fie redus la nivelul stabilit între părti. Nivelul stabilit al costurilor indirecte ar trebui să fie specificat în decizia de finantare specifică. Dacă decizia de finantare specifică prevede o finantare la rata fixă cu privire la costurile indirecte, ele nu trebuie să fie sprijinite de documente contabile.


6 Itemi în acest context va fi înteles ca titluri.

 

 

ARTICOLUL 11.17

Solicitări de plată

 

1. Una sau mai multe plăti pot fi efectuate ca prefinantare. Suma totală acumulată a prefinantării nu va trebui să depăsească 50% din suma totală de finantare specificată în decizia de finantare specifică.

2. Prefinantarea are ca scop acoperirea cheltuielilor Partenerului legate de activitatea operatională aprobată. Prefinantarea va fi plătită în termen de 45 de zile de la primirea solicitării de prefinantare.

3. Plata soldului, care nu poate fi repetat, se efectuează la sfârsitul activitătii operationale pe baza costurilor eligibile actuale în desfăsurarea activitătii operationale. Poate lua forma unui ordin de recuperare, dacă plătile anterioare de prefinantare depăsesc suma finală de finantare determinată în conformitate cu decizia de finantare specifică.

4. Pentru plata soldului vor fi transmise următoarele rapoarte si următoarea documentatie în termen de 75 de zile după încheierea actiunii:

- solicitarea pentru plata finală;

- raport asupra implementării activitătii operationale din punctul de vedere al Partenerului;

- declaratia finală financiară a costurilor eligibile realizate de fapt, urmând structura bugetului estimat;

- acolo unde se solicită de către prevederile deciziei de finantare specifică privind plata soldului, un certificat privind declaratiile financiare ale actiunii si conturile curente, întocmite de un functionar public competent si independent. Certificatul va certifica, în conformitate cu standardele internationale recunoscute de contabilitate, că aceste costuri declarate de către Partener în declaratiile financiare pe care se bazează solicitarea de plată sunt cele reale, înregistrate cu exactitate, si că toate chitantele au fost declarate în conformitate cu decizia de finantare specifică.

5. Documentele care însotesc solicitarea de plată trebuie întocmite conform prevederilor relevante ale deciziei de finantare specifică, incluzând, unde este necesar, anexele acestora. Partenerul însusi va certifica faptul că documentele financiare transmise FRONTEX respectă prevederile financiare ale deciziei de finantare specifică, că aceste costuri declarate sunt costurile reale si că solicitarea de plată a acestuia este sustinută de documente justificative care pot fi verificate.

6. După primirea documentelor mentionate în art. 11.17.4 si/sau 11.17.5, FRONTEX:

- va aproba raportul final privind implementarea activitătilor operationale;

- va solicita Partenerului să prezinte documentele justificative sau orice altă informatie considerată a fi necesară pentru a permite aprobarea raportului;

- va respinge raportul si va solicita prezentarea unui nou raport.

7. În cazul în care nu se primeste un răspuns scris din partea FRONTEX în termen de 45 de zile, se va considera că documentatia a fost suficientă. Aprobarea documentelor care însotesc solicitarea de plată nu va implica recunoasterea regularitătii sau a autenticitătii, a caracterului complet si a corectitudinii declaratiilor si informatiilor pe care acestea le contin.

8. Solicitările de informatii suplimentare sau ale unui nou raport vor fi transmise în scris Partenerului. Partenerul va avea la dispozitie perioada stabilită în decizia de finantare specifică pentru a trimite informatiile sau noile documente solicitate. În cazul în care se solicită informatii suplimentare, termenul-limită pentru verificare va fi extins cu perioada necesară obtinerii acestor informatii. Dacă se respinge un raport si se solicită un nou raport, se aplică procedura de aprobare mentionată mai sus. În cazul unei respingeri reînnoite, FRONTEX îsi rezervă dreptul de a rezilia finantarea.

9. Soldul finantării va fi determinat de FRONTEX în conformitate cu art. 11.19. Plata soldului va fi realizată în termen de 45 de zile de la data aprobării documentelor mentionate în art. 11.17.4.

 

ARTICOLUL 11.18

Prevederi generale privind plătile

 

1. Plătile se efectuează de către FRONTEX în euro. Partenerul trimite solicitările de plată, inclusiv declaratiile financiare aflate la baza acestora, în euro. Orice conversie a costurilor efective în euro se efectuează de către Partener la rata lunară stabilită de Comisie si publicată pe site-ul acesteia din ziua realizării costului.

2. Plătile făcute de FRONTEX vor fi considerate a fi efectuate la data debitării acestora din contul FRONTEX.

3. FRONTEX poate suspenda oricând perioada pentru plata indicată în decizia de finantare specifică, notificând Partenerului faptul că solicitarea de plată a acestuia nu poate fi îndeplinită fie pentru că nu este conformă cu prevederile deciziei, fie pentru că trebuie prezentate documentele justificative corespunzătoare, fie pentru că există suspiciuni cu privire la faptul că unele cheltuieli din declaratia financiară nu sunt eligibile si se realizează verificări suplimentare.

4. FRONTEX poate, de asemenea, să îsi suspende plătile oricând, dacă se constată sau se presupune că Partenerul a încălcat prevederile acordului-cadru si ale deciziei de finantare specifică, în special în urma controalelor si a auditurilor prevăzute la art. 11.21.

5. FRONTEX informează Partenerul despre orice astfel de suspendare printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau printr-un document echivalent.

6. Suspendarea intră în vigoare la data transmiterii avizului de către FRONTEX. Perioada rămasă de plată reîncepe de la data înregistrării unei solicitări de plată întocmite corespunzător, atunci când sunt primite documentele justificative solicitate sau la finalul perioadei de suspendare notificate de FRONTEX.

7. Partenerul are la dispozitie două luni de la data notificării de către FRONTEX a sumei finale de finantare ce stabileste suma de plată a soldului sau ordinul de recuperare ori, în cazul necomunicării datei de primire a plătii soldului, solicită informatii în scris privind stabilirea finantării finale, oferind motive pentru orice dezacord. După această perioadă, astfel de solicitări nu vor mai fi luate în considerare. FRONTEX se angajează să răspundă în scris, într-o perioadă de două luni după data primirii solicitării de informatii, motivând răspunsul său. Această procedură nu prejudiciază dreptul Partenerului de a contesta decizia luată de FRONTEX. În conformitate cu legislatia comunitară în acest domeniu, astfel de contestatii trebuie să fie depuse în termen de două luni după notificarea deciziei către solicitant sau, în lipsa acesteia, după data la care solicitantul a aflat despre decizie.

 

ARTICOLUL 11.19

Determinarea finantării finale

 

1. Fără a aduce prejudiciu informatiilor obtinute ulterior în conformitate cu art. 11.21, FRONTEX adoptă suma plătii finale care urmează a fi acordată Partenerului pe baza documentelor mentionate la art. 11.17, pe care Ie-a aprobat.

2. Suma totală plătită de către FRONTEX Partenerului nu poate depăsi, sub nicio formă, suma maximă a finantării stabilită în decizia de finantare specifică, chiar dacă costurile eligibile totale efective realizate depăsesc costurile eligibile totale estimate specificate în bugetul estimat, anexat la decizia de finantare specifică.

3. Dacă aceste costuri eligibile efective realizate la finalul activitătii operationale sunt mai mici decât costurile eligibile totale estimate, contributia FRONTEX se limitează la costurile eligibile totale efective realizate în legătură cu transportul/DSA/cazare si REM.

4. Astfel, Partenerul este de acord cu faptul că finantarea se limitează la suma necesară pentru a echilibra încasările si cheltuielile activitătii operationale si aceasta nu poate produce, în nicio formă, profit pentru acesta.

Încasările efective care vor fi luate în considerare sunt cele care au fost stabilite, generate sau confirmate la data la care solicitarea de plată este întocmită de către Partener. În scopul acestui articol, vor fi luate în considerare doar costurile eligibile efective ale activitătii operationale sau ale bugetului de operare, care se încadrează în categoriile stabilite în bugetul estimat, anexat la decizia de finantare specifică.

Orice surplus determinat în acest fel va duce la o reducere corespunzătoare a sumei de finantare.

În cazul în care suma totală a plătilor deja efectuate depăseste suma finantării finale, FRONTEX emite un ordin de recuperare pentru surplus.

 

ARTICOLUL II.20

Recuperarea

 

1. Dacă orice sumă este plătită în mod necorespunzător Partenerului sau dacă recuperarea este justificată în baza deciziei de finantare specifică, Partenerul se angajează să returneze FRONTEX suma respectivă în conditiile si la orice dată pe care o specifică.

2. Dacă Partenerul nu returnează suma până la data scadentă, suma datorată va avea dobânda la rata aplicată de Banca Centrală Europeană operatiunilor sale principale de refinantare, publicată în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene în prima zi a lunii în care plata era scadentă, majorată cu 3,5 puncte procentuale. Dobânda se plăteste pentru perioada scursă de la data ulterioară expirării termenului de plată până în ziua plătii. Orice plată partială acoperă mai întâi dobânda.

3. Sumele care vor fi returnate către FRONTEX pot fi compensate din orice fel de sume datorate Partenerului, după informarea acestuia în mod corespunzător. Nu este necesar consimtământul în prealabil al Partenerului. Acest fapt nu va afecta optiunea părtilor de a stabili plata în rate.

4. Taxele bancare suportate în legătură cu rambursarea sumelor datorate FRONTEX sunt suportate în întregime de Partener.

 

ARTICOLUL 11.21

Controale si audituri

 

1. Partenerul se angajează să furnizeze orice informatii detaliate cerute de FRONTEX sau de orice alt organism din afară autorizat de FRONTEX pentru a verifica dacă activitătile operationale si prevederile acordului-cadru si ale deciziei de finantare specifică sunt implementate în mod corespunzător.

2. Partenerul păstrează la dispozitia FRONTEX toate documentele originale, în special înregistrările contabile si fiscale, sau, în cazurile exceptionale si justificate în mod corespunzător, copii legalizate ale documentelor originale legate de decizia de finantare specifică pe o perioadă de 5 ani de la data plătii soldului pentru activitatea operatională corespunzătoare.

3. Partenerul este de acord ca FRONTEX să poată efectua un audit al modului de utilizare a finantării acordate, fie efectuat direct de personalul propriu al FRONTEX, fie de orice alt organism din afară autorizat să procedeze astfel în numele FRONTEX. Astfel de audituri pot fi efectuate de-a lungul perioadei de implementare a deciziei de finantare specifică până ia plata soldurilor acestora si pe o perioadă de 5 ani de la data plătii soldului pentru activitătile operationale corespunzătoare. Atunci când este adecvat, constatările auditului pot duce la decizii de recuperare adoptate de FRONTEX.

4. Partenerul se angajează să permită personalului FRONTEX si personalului extern autorizat de FRONTEX dreptul corespunzător de acces la locurile si sediile în care se desfăsoară activitătile operationale si la toate informatiile, inclusiv la informatiile în format electronic, necesare pentru a efectua astfel de audituri.

5. În temeiul Regulamentului (Euratom, CE) nr. 2.185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele si inspectiile la fata locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunitătilor Europene împotriva fraudei si a altor abateri si al Regulamentului (CE) nr. 1.073/1999 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigatiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Biroul European Antifraudă (OLAF) poate organiza, de asemenea, controale si inspectii la fata locului în conformitate cu procedurile stipulate de legislatia Comunitătii pentru protectia intereselor financiare ale Comunitătilor Europene împotriva fraudelor si altor nereguli. Unde este necesar, constatările inspectiei pot duce la decizii de recuperare adoptate de către FRONTEX.

6. Curtea Europeană de Auditori va avea aceleasi drepturi ca si FRONTEX, în special drept de acces, în ceea ce priveste controalele si auditurile.

Semnat la 12 octombrie 2009 la Varsovia, în două exemplare originale în limba engleză.

 

Pentru Ministerul Administratiei si Internelor,

Vasile Blaga,

viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar

Pentru FRONTEX,

Illka Laitinen,

director executiv al FRONTEX


ANEXĂ

la acord

 

Model de răspuns

 

Confirm prin prezenta primirea Deciziei de finantare specifică a FRONTEX nr.................../an, din data de ........................................, adresată [denumirea oficială a Partenerului], stabilită si acordată în conformitate cu prevederile acordului-cadru semnat la [data] între FRONTEX si [denumirea oficială a Partenerului].

Înteleg deplin că decizia de finantare specifică se supune termenilor si conditiilor acordului-cadru de mai sus si prin aceasta consimt în mod explicit în numele [denumirea oficială a Partenerului] să fiu obligat de prevederile acordului-cadru în ceea ce priveste prezenta decizie de finantare specifică.

 

Semnătura, data si locul (de către o persoană deplin autorizată să reprezinte Partenerul în scopul acordului-cadru).

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 12, ale art. 11 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, ale art. 19 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 62 alin. (1) si (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. I. - Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.166 din 22 decembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), literele a), b) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) licente - licentele de utilizare a frecventelor radio, eliberate în conformitate cu prevederile art. 13 din O.U.G. nr. 79/2002, si licentele de emisie, eliberate în conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 504/2002;

b) tarife - sumele datorate cu titlu de tarif de utilizare spectru si care sunt încasate anual, semestrial sau trimestrial, după caz;

d) documente de asignare - licentele si autorizatiile aferente, care contin parametrii tehnici în baza cărora se calculează sumele datorate cu titlu de tarif de utilizare spectru;".

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 4. - (1) Tarifele se încasează anual, cu următoarele exceptii:

a) tarifele prevăzute la cap. I pct. 3, 4 si 5.2, la cap. II pct. 1, 2, 3.1, 3.2 si 3.3, la cap. III, IV, V, la cap. VI pct. 1, la cap. VII si la cap. VIII pct. 1 si 2 din anexă, care se încasează trimestrial;

b) tarifele prevăzute la cap. I pct. 1 si 2 si la cap. II pct. 3.4, 3.5 si 3.6 din anexă, care se încasează semestrial."

3. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc sase noi alineate, alineatele (11) - (16), cu următorul cuprins:

„(11) În situatia în care, la data de 1 ianuarie a unui an, valoarea totală a tarifului de utilizare a spectrului datorat în baza unei licente nu depăseste cuantumul a 200 euro, tariful se va încasa anual.

(12) În cazul serviciilor de radiocomunicatii mobil maritim (inclusiv pe căile de navigatie interioară) si mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic si mobil aeronautic prin satelit, fix prin satelit, mobil terestru prin satelit, radiodeterminare, fix (toate retelele, cu exceptia celor de tip MMDS), precum si în cazul oricăror alte servicii de comunicatii prin satelit, raportarea la pragul mentionat la alineatul precedent se face pentru suma totală a tarifelor datorate în baza tuturor licentelor pe care un titular le detine în cadrul aceluiasi serviciu de radiocomunicatii.

(13) În situatia prevăzută la alin. (11)sau (12), în cazul în care, pe parcursul unui an, suma totală va depăsi pragul de 200 euro, modalitatea de încasare a tarifului rămâne anuală până la sfârsitul anului respectiv.


(14) Dispozitiile alin. (11) sau (12) nu se aplică în situatia în care, pe parcursul unui an, suma totală va scădea sub pragul de 200 euro, modalitatea de încasare a tarifului deja stabilită rămânând neschimbată.

(15) La cererea expresă a titularului licentei, tarifele care se încasează trimestrial sau semestrial potrivit alin. (1) si care nu se încadrează în situatia prevăzută la alin. (11) sau (12) pot fi încasate anual.

(16) Optiunea exprimată potrivit alin. (15) este valabilă începând cu anul următor formulării cererii până la revocarea sa expresă de către titularul licentei. Optiunea de revocare produce efecte în anul următor celui în care a fost formulată aceasta."

4. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Cuantumul tarifelor care se încasează semestrial este egal cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicat cu 1A"

5. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În cazul tarifelor care se încasează semestrial, deciziile se emit până la data de 31 a primei luni a fiecărui semestru."

6. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Termenul de plată pentru diferentele de obligatii fiscale principale si pentru obligatiile fiscale accesorii se stabileste potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare."

7. La articolul 7, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 7. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 6, pentru primul an de emisie, titularii licentelor eliberate conform art. 59 din Legea nr. 504/2002 au obligatia plătii tarifului de utilizare a spectrului în conditiile stabilite în art. 62 alin. (3) din Legea nr. 504/2002."

8. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Pentru anul, semestrul, respectiv trimestrul emiterii licentei, valoarea tarifului datorat este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexa la prezenta decizie, multiplicată cu 1/12 si cu numărul lunilor rămase până la sfârsitul anului, semestrului, respectiv trimestrului, luna obtinerii licentei fiind inclusă în acest număr.

(2) Pentru anul, semestrul, respectiv trimestrul expirării termenului de valabilitate a licentei, valoarea tarifului datorat este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexa la prezenta decizie, multiplicată cu 1/12 si cu numărul lunilor scurse de la începutul anului, semestrului, respectiv trimestrului si până la data expirării licentei, luna expirării fiind inclusă în acest număr."

9. La articolul 9, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

Art. 9. - (1) Modificarea parametrilor cuprinsi în documentele de asignare conduce la retarifare conform noilor conditii prevăzute în aceste documente modificate, începând cu luna imediat următoare emiterii documentelor referitoare la modificările respective, în cazul tarifelor care se încasează anual sau semestrial, si începând cu prima lună a trimestrului imediat următor, în cazul tarifelor care se încasează trimestrial.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), pentru tarifele care se încasează anual sau semestrial, valoarea tarifului datorat este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexa la prezenta decizie, multiplicată cu 1/12 si cu numărul lunilor rămase până la sfârsitul anului, respectiv semestrului, luna efectuării modificărilor nefiind inclusă în acest număr."

10. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Tarifele se reduc cu 75% pentru retelele de radiocomunicatii folosite de statiile de ambulantă si salvamar, pentru frecventele din serviciul mobil maritim si mobil aeronautic utilizate în exclusivitate pentru salvări de vieti omenesti.

(2) Tarifele se reduc cu 100% pentru retelele de radiocomunicatii folosite de serviciile publice salvamont, pentru frecventele din serviciul mobil terestru utilizate în exclusivitate pentru salvări de vieti omenesti.

(3) Acordarea reducerilor prevăzute la alin. (1) si (2) pentru utilizarea frecventelor radio de către statiile de ambulantă si salvamar, precum si de către serviciile publice salvamont se realizează în baza unei mentiuni exprese, în formă scrisă, a solicitantului de licentă, în sensul utilizării frecventelor radio solicitate în exclusivitate pentru salvări de vieti omenesti."

11. La articolul 12, alineatul (3) se abrogă.

12. După articolul 12 se introduc două noi articole, articolele 121 si 122, cu următorul cuprins:

„Art. 121. -în situatia suspendării licentei, în conformitate cu dispozitiile art. 57 sau ale art. 59 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, tariful de utilizare a spectrului este datorat inclusiv pentru perioada cât licenta este suspendată.

Art. 122. - (1) În situatia în care se solicită cesiunea licentei, valoarea tarifului datorat de către titularul cedent este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 si cu numărul lunilor scurse de la începutul anului, semestrului, respectiv trimestrului în care are loc cesiunea si până la data emiterii licentei modificate în favoarea cesionarului, luna emiterii fiind inclusă în acest număr.

(2) Cuantumul tarifului datorat de noul titular al licentei în situatia prevăzută la alin. (1) este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 si cu numărul lunilor rămase până la sfârsitul anului, semestrului, respectiv trimestrului în care are loc cesiunea, luna emiterii licentei modificate în favoarea cesionarului nefiind inclusă în acest număr.

(3) În situatia prevăzută la alin. (1), tarifele plătite de titularul cedent, aferente perioadei cuprinse între luna următoare celei în care a fost emisă licenta modificată în favoarea cesionarului si sfârsitul anului, semestrului, respectiv trimestrului în care are loc cesiunea, vor fi restituite, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003."

13. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) În situatia în care titularul renuntă la documente de asignare, înainte de data expirării perioadei de valabilitate, tarifele plătite, aferente perioadei cuprinse între luna următoare retragerii licentei si sfârsitul anului, semestrului, respectiv trimestrului vor fi restituite, iar tarifele neîncasate sunt datorate pentru perioada cuprinsă între începutul anului, semestrului, respectiv trimestrului si luna retragerii.

(2) Valoarea tarifului ce urmează a fi restituit este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 si cu numărul lunilor rămase până la sfârsitul anului, trimestrului, respectiv semestrului solicitării, luna retragerii nefiind inclusă în acest număr.

(3) Valoarea tarifului datorat în situatia prevăzută la alin. (1) este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 si cu numărul lunilor scurse de la începutul anului, trimestrului, respectiv semestrului solicitării si până la data retragerii licentei, luna retragerii fiind inclusă în acest număr.

(4) În situatia aplicării sanctiunii retragerii licentei tarifele plătite sunt datorate inclusiv pentru luna retragerii, iar tarifele neîncasate sunt datorate pentru perioada cuprinsă între începutul anului, semestrului, respectiv trimestrului si luna retragerii.

(5) Restituirea sumelor se realizează potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare."

14. La articolul 15, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Tarifele prevăzute la cap. I pct. 3 din anexă se datorează pentru fiecare canal simplex de 12,5 kHz asignat. Tariful se multiplică cu 2 pentru fiecare canal simplex de 25 kHz."


15. La articolul 15 alineatul (5), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) tariful se multiplică cu numărul canalelor simplex asignate prin documentul de asignare, în cazul retelelor/statiilor care au asignate mai mult de o frecventă;".

16. La articolul 15, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Tarifele prevăzute la cap. I pct. 4 din anexă se datorează pentru fiecare canal semiduplex sau duplex de 12,5 kHz asignat. Tariful se multiplică cu 2 pentru fiecare canal semiduplex sau duplex de 25 kHz."

17. La articolul 18, alineatele (1), (3) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Al. 18. - (1) Tarifele prevăzute la cap. IV pct. 1 si 2 din anexă se aplică si pentru statiile de navă de pe căile de navigatie interioară.

(3) Tariful prevăzut la cap. VI pct. 1.3 din anexă se aplică si pentru terminalele mobile prin satelit instalate pe nave/aeronave, care sunt declarate de către titularul de licentă de utilizare a frecventelor radio pentru statii de navă/aeronavă ca fiind utilizate în scop privat (acces la internet, postă electronică, comunicatii în interes personal ale membrilor echipajului sau pasagerilor etc).

(5) Tarifele prevăzute la cap. VII si la cap. VIII pct. 1 si 2 din anexă se aplică fiecărei statii de radiocomunicatii, pentru fiecare frecventă (bandă de frecvente) de emisie asignată."

18. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Tarifele prevăzute la cap. VIII pct. 3 din anexă se datorează pentru fiecare canal radio duplex de 200 kHz, alocat prin licentă, pentru retelele GSM 1800 (DCS 1800) la bordul aeronavelor."

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii,

Marius-Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2009.

Nr. 955.

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

CONSILIUL SUPERIOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 08/91/2008

 

În temeiul:

- art. 20 lit. c), art. 27 alin. (1) si art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată;

- pct. 3, 18, 25 si 147 din Regulamentul de organizare si functionare al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 1/1995, pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România si a Codului privind conduita etică si profesională a expertilor contabili si contabililor autorizati, republicat;

- dezbaterilor din cadrul lucrărilor Consiliului superior în legătură cu materialele prezentate si în baza stenogramei din 24 iulie 2009,

Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România hotărăste:

Art. I. - Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 08/91/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 26 iunie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) îndeplinirea obligatiilor de membru al Corpului în ceea ce priveste educatia, etica, plata cotizatiilor, depunerea raportului anual de activitate, participarea la activitătile organizate de Corp (auditul de conformitate)."

2. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Până la data de 20 februarie a fiecărui an, directorii executivi ai filialelor transmit la DUANPAC:

a) rapoartele anuale de activitate pe anul expirat, completate de toti membrii din raza de activitate, în conformitate cu normele privind evidenta si gestionarea membrilor;

b) o listă aprobată de adunarea generală, cuprinzând cabinetele pe care filiala apreciază că ar trebui să le auditeze în anul următor, cu precizarea cabinetelor care au cerut voluntar să beneficieze de un audit de calitate."

3. La articolul 17 litera b), a treia liniută se modifică si va avea următorul cuprins:

„- auditul de conformitate constă în verificarea modului în care cabinetul îsi îndeplineste obligatiile de membru cu privire la formarea si dezvoltarea profesională, depunerea raportului anual de activitate, plata obligatiilor financiare, aspecte etice etc."

4. La articolul 34 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) colaborarea cu directorii executivi la întocmirea graficelor de esalonare lunară a cabinetelor programate pentru auditul de calitate, urmărirea executiei acestora, transmiterea si primirea de la membrii Corpului a rapoartelor anuale de activitate, verificarea îndeplinirii obligatiilor de membru al Corpului în ceea ce priveste formarea si dezvoltarea profesională, achitarea cotizatiilor si respectarea obiectului de activitate autorizat;".

5. La articolul 34 alineatul (2), literele g), h) si i) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,g) la termenul stabilit în prezentul regulament, directorul executiv al filialei va asigura transmiterea la DUANPAC a rapoartelor anuale de activitate pe anul expirat, completate de toti membrii din raza de activitate. Auditorul de calitate va colabora la centralizarea si sintetizarea unor informatii cuprinse în «Raportul anual de activitate», referitoare la activitatea membrilor Corpului filialei;

h) în ceea ce priveste modul în care se achită cotizatiile de către membrii filialei, directorul executiv va pune la dispozitia auditorului de calitate «Rapoartele anuale de activitate» pentru consultare si verificarea realitătii datelor raportate si, respectiv, achitarea obligatiilor fată de Corp. Totodată, directorul executiv va înlesni cunoasterea de către auditorul de calitate a modului de realizare a programului de pregătirea profesională continuă de către membrii filialei;

i) auditorul de calitate va aduce la cunostintă si va sesiza consiliul filialei asupra tuturor aspectelor rezultate din auditul de calitate al cabinetelor în legătură cu nerespectarea normelor privind: depunerea rapoartelor anuale de activitate, pregătirea si dezvoltarea profesională continuă, achitarea cotizatiilor profesionale, exercitarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fără autorizatie eliberată de Corp;".

6. Anexa nr. 1 la regulament se abrogă.

7. La anexa nr. 2 la regulament, punctul III „Auditul de conformitate" se modifică si va avea următorul cuprins:

„III. Auditul de conformitate

În legătură cu rapoartele anuale de activitate ale cabinetului:

 

- au fost depuse rapoartele anuale de activitate pe ultimii 3 ani ?

da □;

nu □;

N/A □;

- au fost completate corect?

da □;

nu □;

N/A □;

În legătură cu dezvoltarea profesională continuă:

 

 

 

- s-a participat la actiunile organizate de Corp ?

da □;

nu □;

N/A □;

- s-au respectat cele 40 de ore de educatie în ultimii 2 ani ?

da □;

nu □;

N/A □;

Cabinetul a fost reprezentat la adunările generale în ultimii 3 ani ?

da □;

nu □;

N/A □;

Au fost plătite cotizatiile pe ultimii 3 ani ?

 

 

 

-fixe

da □;

nu □;

N/A □;

- variabile

da □;

nu □;

N/A □; "

 

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 08/91/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 26 iunie 2008, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. - Organele alese si structurile executive ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentei hotărâri.

 

Presedintele Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România,

Marin Toma

 

Bucuresti, 24 iulie 2009.

Nr. 09/180.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.