MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 847/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 847         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 decembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.428. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            90. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroeriergetic

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURÂRI DE SĂNĂTATE

 

            969. - Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în patrimoniu a cardurilor europene de asigurări sociale de sănătate la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al caselor de asigurări de sănătate

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            10. - Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 6/2007 privind situatiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, solicitate institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială

 

            11. - Ordin privind modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 14/2008 pentru aprobarea Modelelor raportărilor periodice cuprinzând informatiile statistice de natură financiar-contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile sucursalelor din România ale institutiilor de credit din alte state membre


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, al art. 6 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetică si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei se organizează si functionează ca institutie publică autonomă de interes national, cu personalitate juridică, cu patrimoniu propriu, în coordonarea directă a viceprim-ministrului, prin preluarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei din cadrul Ministerului Economiei, agentie care se desfiintează.

(2) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei este finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar veniturile încasate, potrivit legii, se varsă integral la bugetul de stat.

(3) Veniturile încasate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei provin din tarifele percepute pentru acordarea de licente, autorizatii si atestări, prestări servicii, precum si din contributii ale operatorilor economici din sectorul energiei si gazelor naturale sau din fonduri acordate de organismele internationale.

(4) Sediul principal al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei este în municipiul Bucuresti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2. Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei îsi desfăsoară activitatea si în alte sedii.

Art. 2. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei elaborează, stabileste si urmăreste aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel national, necesar functionării sectorului si pietei energiei electrice, precum si a gazelor naturale, în conditii de eficientă energetică, concurentă, transparentă si protectie a consumatorilor si exercită atributiile stabilite prin lege.

Art. 3. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei îndeplineste atributiile si competentele prevăzute în Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, si în Ordonanta Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetică si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie sau prin alte acte normative în vigoare.

Art. 4. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei cooperează, pe bază de reciprocitate, cu autoritătile de reglementare ale altor state, precum si cu organismele internationale de specialitate, putând participa la activitatea acestora sau putând deveni membră a acestora.

Art. 5. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei colaborează, pe bază de protocol, cu alte institutii ale statului sau entităti, pentru realizarea atributiilor proprii si pentru utilizarea eficienta a energiei si reduceriiimpactuluinegativ asupra mediului.

Art. 6. - (1) În scopul îndeplinirii atributiilor ce îi revin, Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei poate beneficia de servicii de consultantă, studii si asistentă de specialitate din tară sau din străinătate ori poate încheia acorduri de colaborare cu alte autorităti, precum si de programe de formare si perfectionare profesională a personalului său.

(2) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei poate desfăsura activităti de instruire si pregătire profesională.

Art. 7. - (1) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei este condusă de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit si revocat prin decizie a primului-ministru pentru un mandat de 5 ani. În subordinea presedintelui se organizează si functionează, potrivit legii, cabinetul demnitarului.

(2) Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei este ajutat de 3 vicepresedinti, cu rang de subsecretari de stat, numiti si revocati prin decizie a primului-ministru, pentru un mandat de 5 ani.

(3) Presedintele si cei 3 vicepresedinti asigură îndeplinirea atributiilor si competentelor ce revin Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, potrivit prevederilor legale în vigoare si ale prezentei hotărâri.

(4) În exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine si decizii.

(5) Ordinele si deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - (1) Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei are următoarele atributii principale:

a) reprezintă Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu celelalte autorităti publice, cu institutii nationale si internationale, cu persoanele juridice si fizice, române sau străine;

b) aprobă strategia de dezvoltare institutională a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, programele de activitate si programele de cooperare;

c) aprobă încheierea, modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de muncă ale salariatilor Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, în conditiile legii;

d) acordă delegările de competentă si împuternicirile de reprezentare vicepresedintilor si personalului Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, în actul de delegare fiind precizate expres limitele si conditiile delegării;

e) aprobă atributiile si competentele celor 3 vicepresedinti, ale personalului si ale departamentelor, directiilor, serviciilor, birourilor, altor structuri functionale si ale oficiilor teritoriale organizate în cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei;

f) aprobă statul de functii al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei;

g) aprobă deplasările în străinătate ale personalului Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei;

h) propune si înaintează Secretariatului General al Guvernului proiectul de buget al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) Înlocuitorul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei este numit prin decizie a acestuia pentru situatiile în care, din motive întemeiate, presedintele nu îsi poate exercita atributiile prevăzute în actele normative în vigoare, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 9. - (1) Pentru aprobarea reglementărilor elaborate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei se constituie Comitetul de reglementare, în conditiile legii.


(2) Comitetul de reglementare este alcătuit din presedinte, cei 3 vicepresedinti si 7 reglementatori, numiti si revocati prin decizie a primului-mihistru, în conditiile legii.

(3) Comitetul de reglementare adoptă, cu votul majoritătii membrilor, ordinele si deciziile Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei cu privire la reglementare.

(4) Activitatea Comitetului de reglementare este coordonată de presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(5) Activitatea Comitetului de reglementare se desfăsoară pe baza unui regulament de organizare si functionare propriu, aprobat prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 10. - (1) În activitatea sa, Comitetul de reglementare este asistat de un consiliu consultativ cu rol în asigurarea armonizării intereselor operatorilor economici din sectorul energiei electrice si al gazelor naturale cu cele ale consumatorilor, evaluarea impactului reglementărilor Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si formularea de propuneri de îmbunătătire a acestora.

(2) Consiliul consultativ este format din 11 membri, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, în conformitate cu art. 9 alin. (12) din Legea nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 10 alin. (7) din Legea nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Activitatea consiliului consultativ se desfăsoară în baza unui regulament de organizare si functionare propriu, aprobat prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(4) Hotărârile consiliului consultativ au caracter de recomandare.

Art. 11. - (1) Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Orice alte atributii si sarcini ale departamentelor, inclusiv atributiile si sarcinile directiilor, serviciilor, birourilor, altor structuri functionale si ale oficiilor teritoriale organizate în cadrul institutiei se stabilesc prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(3) Atributiile si răspunderile individuale ale personalului angajat al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei se stabilesc prin fisa postului, în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare si cu legislatia în vigoare.

(4) Angajarea personalului Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei se face pe posturile vacante, prin concurs sau examen, potrivit legii.

(5) Salarizarea personalului Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei se face potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile personalului din institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat.

Art. 12. - (1) Structura organizatorică a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei este prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică a departamentelor, inclusiv directiile, serviciile, birourile, alte structuri functionale si oficii teritoriale organizate în cadrul institutiei, precum si numărul posturilor de conducere, se aprobă prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, în conditiile legii.

(3) Prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pot fi constituite servicii, birouri si alte structuri functionale, conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Numărul maxim de posturi este de 275.

(5) Încadrarea în numărul de posturi si în noua structură organizatorică, precum si statul de functii se aprobă prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, în conditiile legii.

(6) Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, prin decizie, pentru motive justificate, poate redistribui posturile între structuri functionale si oficii teritoriale organizate în cadrul institutiei si poate promova personalul institutiei, în baza unui regulament specific.

Art. 13. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul Agentiei Române pentru Conservarea Energiei se preia de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) În termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul preluat potrivit alin. (1) se încadrează pe noile functii în limita numărului de posturi aprobat Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu stabilirea drepturilor salariale aferente.

(3) Patrimoniul Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, creditele bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, precum si celelalte drepturi si obligatii se preiau de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, pe bază de protocol de predare-preluare, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 410/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 18 mai 2007, si Hotărârea Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 11 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art.15. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 15 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

p. Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

lulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.428.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Departamentele din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei asigură îndeplinirea următoarelor atributii principale, care le revin, în conditiile legii, în următoarele domenii de activitate:

a) Departamentul reglementare piată de energie electrică, preturi si tarife asigură:

- elaborarea de reglementări privind preturile si cantitătile de energie electrică si termică pe piata reglementată, tarifele pentru reteaua de transport, servicii de sistem, retelele de distributie, preturi/tarife ale furnizorilor de ultimă optiune, tarifele la clientii finali captivi, precum si tarifele de racordare la reteaua electrică;

- elaborarea de reglementări comerciale pe piata natională de energie electrică, armonizarea cadrului de reglementare pentru dezvoltarea pietei regionale de energie electrică, precum si monitorizarea pietei de energie electrică.

b) Departamentul reglementare piată de gaze naturale, preturi si tarife asigură:

- elaborarea de reglementări privind preturile si tarifele reglementate, inclusiv preturile pentru furnizorii de ultimă optiune, precum si analizarea costurilor prezentate de operatorii licentiati la fundamentarea preturilor si tarifelor reglementate, cu prelucrarea unor indicatori specifici;

- elaborarea de reglementări comerciale pe piata natională de gaze naturale, armonizarea cadrului de reglementare pentru dezvoltarea pietei regionale de gaze naturale, precum si monitorizarea pietei de gaze naturale.

c) Departamentul reglementare acces la retea si autorizare în domeniul energiei electrice si gazelor naturale asigură:

- elaborarea de reglementări tehnice, precum si reglementări privind acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice, al gazelor naturale si al energiei termice produse în cogenerare, autorizarea electricienilor si atestarea operatorilor economici în sectorul energiei electrice, precum si autorizarea operatorilor economici si a persoanelor de specialitate în sectorul gazelor naturale.

d) Departamentul reglementare în domeniul eficientei energetice asigură:

- implementarea si monitorizarea aplicării politicii nationale de eficientă energetică, monitorizarea programelor de utilizare eficientă a energiei si a economiilor de energie rezultate, evaluarea tehnică a proiectelor de investitii în domeniul eficientei energetice pentru care se solicită finantare, elaborarea împreună cu Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si publicarea liniilor directoare privind eficienta energetică si economiile de energie ca posibile criterii de evaluare a ofertelor la procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice, autorizarea auditorilor energetici si atestarea managerilor energetici;

- promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie si în cogenerare de înaltă eficientă.

e) Departamentul control si protectia consumatorilor asigură:

- realizarea de activităti specifice privind protectia consumatorilor, solutionarea divergentelor din domeniul energiei electrice si al gazelor naturale, în conditiile legii, controlul respectării reglementărilor emise de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum si a normelor, reglementărilor si măsurilor specifice privind cresterea eficientei energetice în toate domeniile de activitate.

f) Departamentul cooperare, programe si comunicare asigură:

- relatiile cu institutiile Uniunii Europene si cu entitătile nationale care coordonează transpunerea si implementarea acquis-ului comunitar, derularea programelor de asistentă cu organisme internationale, coordonarea alinierii sistemului de reglementări din domeniul energiei electrice si din domeniul gazelor naturale, care sunt de competenta Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, la legislatia Uniunii Europene, asigură relatiile cu persoanele fizice si juridice din tară si din străinătate, relatiile publice, relatia cu mass-media, activitătile specifice în domeniul comunicării si al transparentei decizionale, precum si administrarea si dezvoltarea sistemului informatic al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei.

g) Cabinetul presedintelui este organizat si functionează în conformitate cu prevederile legii.

h) Directia juridică asigură legalitatea în desfăsurarea activitătilor Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum si apărarea drepturilor si intereselor institutiei, în conformitate cu legislatia în vigoare.

i) Directia economică asigură efectuarea lucrărilor specifice privind:

- bugetul de venituri si cheltuieli, contabilitatea financiară si de gestiune, contabilitatea de angajamente, finantarea activitătilor institutiei, evidenta si gestiunea patrimoniului;

- gestionarea, paza si protectia bunurilor ce formează patrimoniul institutiei, achizitiile publice, dezvoltarea bazei materiale si gospodărirea acesteia, gestionarea arhivei de documente;

j) Directia management si resurse umane asigură:

- efectuarea lucrărilor specifice privind planificarea si monitorizarea Programului de reglementări al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, a sedintelor Comitetului de reglementare si a sedintelor consiliului consultativ; controlul managerial intern, care include sistemul calitătii; securitatea si sănătatea în muncă în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare în domeniu; situatiile de urgentă si gestionarea documentelor clasificate;

- activitatea de management organizatoric, gestiunea resurselor umane, formarea profesională a salariatilor, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, întocmirea si evidenta deciziilor privind organizarea si functionarea institutiei.

k) Biroul audit public intern se organizează si functionează în conformitate cu prevederile legii.


 

ANEXA Nr. 21)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Număr posturi: 275


* organizare la nivel de directii generale

1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (10) si ale art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), m) si t) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Titularii de licente si atestate acordate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum si societătile comerciale care desfăsoară activităti în sectorul energiei electrice vor respecta prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor duce la îndeplinire si vor urmări respectarea de către operatorii economici a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 5 septembrie 2007.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2009.

Nr. 90.

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic

 

CAPITOLUL I

Cadrul legislativ

 

Art. 1. - În conformitate cu cerintele normelor în vigoare, activitătile de proiectare, executare, verificare si exploatare a instalatiilor electrice din Sistemul electroenergetic national se realizează de către electricieni autorizati si/sau operatori economici atestati de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei (autoritatea competentă) în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007.

 

CAPITOLUL II

Scop

 

Art. 2. - Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, denumit în continuare regulament, stabileste conditiile de autorizare pentru electricienii care proiectează si execută lucrări de instalatii electrice, incluzând:

a) procedura de autorizare;

b) procedurile de organizare si desfăsurare a examenului de autorizare;

c) procedura de reautorizare, pentru electricienii care detin sau au detinut legitimatie emisă de autoritatea competentă;

d) competentele, drepturile si obligatiile electricianului autorizat;

e) conditiile de suspendare sau de retragere a autorizatiei, respectiv de aplicare a sanctiunilor electricienilor autorizati.

Art. 3. - Regulamentul precizează:

a) modul de autorizare a electricienilor care exploatează instalatii electrice;

b) modul de desfăsurare a activitătilor în domeniul verificării proiectelor si lucrărilor de instalatii electrice.

 

CAPITOLUL III

Domeniul de aplicare

 

Art. 4. - Prevederile regulamentului se aplică: a) persoanelor fizice, române sau străine, care solicită autorizarea în vederea desfăsurării, pe teritoriul României, cu respectarea legilor si normelor în vigoare aplicabile în domeniul energiei electrice, a activitătilor de proiectare si/sau executare de lucrări de instalatii electrice;


b) persoanelor fizice care, în desfăsurarea activitătii de exploatare a instalatiilor electrice, execută lucrări de mentenantă/întretinere/reparatii curente ale acestora, ca parte componentă a activitătii de exploatare, cu respectarea obligatiilor precizate la art. 6;

c) persoanelor fizice, române sau străine, care desfăsoară, pe teritoriul României, în baza autorizatiilor obtinute, activităti de proiectare si/sau executare de lucrări de instalatii electrice.

Art. 5. - Prevederile regulamentului nu se aplică la autorizarea personalului care desfăsoară activităti de proiectare si/sau executare de echipamente electrice ori materiale destinate utilizării lor în instalatiile electroenergetice.

Art. 6. - Exploatarea instalatiilor electrice se face de către un operator economic care detine, sub orice formă, capacităti energetice racordate la Sistemul electroenergetic national, pe care le exploatează cu personal autorizat în conformitate cu prevederile legale în domeniul securitătii si sănătătii în muncă, în baza instructiunilor proprii; calitatea de electrician autorizat pentru exploatarea instalatiilor electrice este conferită prin Talonul de autorizare emis de operatorul economic angajator, în conformitate cu prevederile legale din domeniul securitătii si sănătătii în muncă.

Art. 7. - Verificarea proiectelor de instalatii electrice interioare si de utilizare la joasă tensiune se realizează în conformitate cu prescriptiile si normele tehnice aplicabile, de către elaborator, conform prevederilor legale; în vederea asigurării calitătii lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale, verificarea proiectelor de instalatii electrice tehnologice industriale racordate la Sistemul electroenergetic national se face de către specialisti atestati de Ministerul Economiei ca verificatori de proiecte, în conformitate cu prevederile legale si ale Regulamentului privind monitorizarea si controlul specialistilor atestati pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 324/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea si controlul specialistilor atestati pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Verificarea instalatiilor electrice interioare, bransamentelor si instalatiilor de utilizare la joasă tensiune se realizează în timpul executării acestora, înainte de punerea în functiune si, periodic, după punerea în functiune (în vederea emiterii certificatelor ori buletinelor de încercări si verificări), cu respectarea normelor tehnice si de securitate si sănătate a muncii, aplicabile, de către executant, conform prevederilor legale; în vederea asigurării calitătii lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale, verificarea instalatiilor electrice tehnologice industriale racordate la Sistemul electroenergetic national se face de către specialisti atestati de Ministerul Economiei ca responsabili tehnici cu executia, în conformitate cu prevederile legale si ale Regulamentului privind monitorizarea si controlul specialistilor atestati pentru lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 324/2005, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Definitii si abrevieri

 

Art. 9. - (1) Termenii utilizati în regulament sunt definiti în Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, si în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2008, în vigoare.

(2) În întelesul regulamentului, termenii utilizati se definesc după cum urmează:

1. autoritate competentă - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în Bucuresti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro sau orice succesor al acesteia;

2. autorizare - activitatea de emitere a unui act tehnic si juridic, denumit legitimatie, prin care se acordă unei persoane fizice dreptul de a desfăsura în conditiile legii activităti de proiectare (inclusiv de a oferi asistenta tehnică la executarea lucrărilor) si/sau de executare (respectiv de a conduce executarea lucrărilor) a lucrărilor de instalatii electrice racordate la Sistemul electroenergetic national;

3. conducerea executării unei instalatii electrice - activitatea de coordonare organizatorică si tehnică, de urmărire si control, de către un electrician autorizat, a executării unei instalatii electrice, cu respectarea proiectelor si a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activitătii de executare a instalatiei;

4. departamentul de specialitate - Departamentul de acces la retea si autorizare în domeniul energiei electrice, din cadrul autoritătii competente;

5. directia de specialitate - Directia de licente si autorizatii în domeniul energiei electrice, din cadrul autoritătii competente;

6. electrician autorizat - persoana fizică, titulară a unei legitimatii emise de autoritatea competentă, autorizată în conditiile regulamentului pentru a desfăsura, conform competentelor acordate, activităti de proiectare/executare a instalatiilor electrice racordate la SEN;

7. exploatare (tehnică) a instalatiilor electrice - supravegherea permanentă a functionării instalatiilor electrice, pregătirea si coordonarea manevrelor, realizarea operatiilor si manevrelor în mod nemijlocit într-o instalatie electrică, în vederea functionării sigure si economice a acesteia, cu respectarea reglementărilor tehnice, de securitate si sănătate în muncă si în domeniul protectiei mediului, stabilite prin legislatia în vigoare;

8. instalatie electrică - ansamblu de echipamente, celule si elemente legate functional între ele, de regulă amplasate într-un spatiu comun si exploatate de aceeasi formatie operativă; sunt incluse partea electrică a centralelor electrice, retelele electrice si instalatiile electrice de utilizare; instalatia electrică este racordată la SEN;

9. instalatie electrică de utilizare (a energiei electrice) - instalatii electrice care apartin unui consumator si sunt situate în aval fată de punctul de delimitare de cele aferente retelei electrice apartinând operatorului de distributie/transport al energiei electrice; instalatia electrică de utilizare creează conditiile de alimentare cu energie electrică a receptoarelor;

10. instalatie electrică interioară - instalatie electrică de joasă tensiune pentru prize si iluminat aferentă unei constructii, realizată în interiorul acestora;

11. instalatie electrică tehnologică - instalatie electrică realizată în aer liber sau în interiorul unei constructii si destinată unei activităti tehnologice;


12. Întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, înregistrată conform prevederilor legale, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa (în contextul regulamentului, întreprinderea familială este constituită din cel putin 2 membri având calitatea de electrician autorizat gradul II, III sau IV);

13. Întreprindere individuală - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică, înregistrată conform prevederilor legale (în contextul regulamentului, întreprinderea individuală este constituită de un electrician autorizat gradul II, III sau IV);

14. mentenantă - ansamblul tuturor actiunilor tehnice si organizatorice care se execută asupra structurilor, instalatiilor (sistemelor) si componentelor aflate în exploatare si care sunt efectuate pentru mentinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii functiilor pentru care au fost proiectate;

15. ministerul de resort- Ministerul Economiei sau orice succesor al acestuia având atributii în domeniul energiei;

16. operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări - persoană juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piată produse, servicii si/sau executie de lucrări;

17. operator economic atestat - operatorul economic, persoană juridică, titular al unui atestat, în termen de valabilitate, acordat de către autoritatea competentă în conformitate cu Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007;

18. persoană fizică autorizată - persoana fizică autorizată pentru desfăsurarea de activităti economice, înregistrată conform prevederilor legale, care desfăsoară orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forta sa de muncă;

19. responsabil tehnic cu executia - persoana fizică responsabilă, în conditiile legii, cu implementarea sistemului de calitate în realizarea lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale, cu asigurarea disponibilitătii de personal calificat si de echipamente specifice, care să dea garantia respectării exigentelor de calitate stabilite în prevederile legale si de documentatia aferentă realizării lucrărilor de montaj, verificată si aprobată;

20. retragere a autorizării - anularea dreptului de practică în calitate de electrician autorizat, incluzând anularea legitimatiei emise de autoritatea competentă;

21. serviciul de specialitate - serviciul atestări, din cadrul autoritătii competente;

22. suspendarea autorizării - retragerea dreptului de practică în calitate de electrician autorizat si a legitimatiei corespunzătoare de către autoritatea competentă, pentru un interval de timp determinat;

23. supravegherea executării unei instalatii electrice - activitatea organizatorică si tehnică de urmărire de către un electrician autorizat a executării unei instalatii electrice, cu respectarea proiectelor si a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activitătii de executare a instalatiei;

24. verificator de proiecte - persoana fizică responsabilă, în conditiile legii, cu verificarea continutului documentatiei pentru lucrările de montaj dotări tehnologice industriale în conformitate cu exigentele cuprinse în prevederile legale, care îndeplineste următoarele atributii: verificarea existentei continutului-cadru a documentatiei, pe faze de proiectare, încadrarea documentatiei în exigentele legale, inclusiv a normelor PSI, de securitate si sănătate în muncă, respectarea prevederilor legale cu privire la urbanism si sistematizare, verificarea legalitătii solutiilor adoptate în documentatii, verificarea conformitătii documentatiei de executie a lucrărilor de montaj dotări tehnologice cu reglementările legale si tehnice specifice. (3) Abrevierile utilizate sunt următoarele:

1. ANRE - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2. SEN - Sistemul electroenergetic national.

 

CAPITOLUL V

Autorizarea electricienilor care desfăsoară activităti de proiectare si executare de instalatii electrice

 

Art. 10. - (1) Autorizarea electricienilor care desfăsoară activităti de proiectare a instalatiilor electrice racordate la SEN se realizează de către autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile regulamentului.

(2) Autorizarea electricienilor care desfăsoară activităti de executare, inclusiv lucrări de întretinere/mentenantă/reparatii curente ale instalatiilor electrice racordate la SEN, se realizează de către autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile regulamentului.

(3) Calitatea de electrician autorizat este conferită prin legitimatia emisă de autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 58.

Art. 11. - (1) Electricienii autorizati pentru proiectarea/executarea de instalatii electrice racordate la SEN pot avea, după caz, următoarele grade de autorizare: I, II, III si IV

(2) Pentru fiecare dintre gradele II, III si IV sunt definite două tipuri de autorizări:

a) autorizare de tip A, pentru proiectare de instalatii electrice;

b) autorizare de tip B, pentru executare de instalatii electrice. Art. 12. - Autorizatiile enumerate la art. 11 conferă, în functie

de tip si grad, următoarele competente:

a) gradul I, pentru executarea sub coordonarea sau supravegherea electricienilor autorizati gradul MB, IIIB sau IVB a instalatiilor electrice;

b) gradul NA, pentru proiectare de instalatii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă si la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

c) gradul MB, pentru executare de lucrări de instalatii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă si la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

d) gradul MIA, pentru proiectare de instalatii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă si la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

e) gradul IIIB, pentru executare de instalatii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă si la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

f) gradul IVA, pentru proiectare de instalatii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă si la orice tensiune nominală standardizată;

g) gradul IVB, pentru executare de instalatii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă si la orice tensiune nominală standardizată.


 

CAPITOLUL VI

Procedura de autorizare pentru proiectare si executare de instalatii electrice

 

Art. 13. - Autorizarea electricienilor care desfăsoară activităti de proiectare/executare a instalatiilor electrice racordate la SEN se face:

a) pe bază de examen, în conformitate cu prevederile Regulamentului;

b) cu aprobarea Comitetului de reglementare al autoritătii competente, în conformitate cu prevederile art. 14.

Art. 14. - (1) Comitetul de reglementare al autoritătii competente poate aproba autorizarea gradul IVA, fără examen, a inginerilor proiectanti principali gradul I din cadrul institutelor de proiectare din domeniul energetic sau a profesorilor/conferentiarilor universitari din cadrul facultătilor din domeniul energetic, la cererea acestora, dacă solicitantii îndeplinesc următoarele conditii:

- calificare profesională/specializare în domeniul retelelor electrice si/sau părtii electrice a centralelor electrice;

- vechime de minimum 20 de ani în activitatea de proiectare de instalatii electrice de înaltă tensiune sau în activitatea didactică, în discipline de profil, în domeniul retelelor electrice si/sau părtii electrice a centralelor electrice.

(2) Cererea de autorizare va fi însotită de curriculum vitae si documente (copii ale diplomelor de calificare, specializare, copia cărtii de muncă etc.) care demonstrează îndeplinirea conditiilor precizate la alin. (1).

Art. 15. - Etapele procesului de autorizare stabilit prin prevederile art. 13 lit. a) sunt:

a) înscrierea la examenul de autorizare, denumit în continuare examen;

b) acceptarea de către autoritatea competentă a cererii solicitantului de a participa la examen în calitate de candidat;

c) examinarea candidatilor;

d) emiterea legitimatiei.

 

SECTIUNEA 1

Înscrierea la examen

 

Art. 16. - Pentru înscrierea la examen, solicitantul înregistrează sau transmite prin serviciul postal la autoritatea competentă un dosar cuprinzând documentele precizate la art. 18.

Art. 17. - (1) Participarea la primul examen, indiferent de gradul si tipul solicitat, este permisă numai după ce candidatul face dovada că a urmat un curs de pregătire teoretică în domeniul instalatiilor electrice.

(2) Cursul trebuie să aibă un continut corespunzător tematicii si bibliografiei recomandate si publicate pe pagina de internet a autoritătii competente; organizatorii cursurilor vor obtine în prealabil aprobarea autoritătii competente privind tematica si bibliografia acestora pentru verificarea conformitătii.

(3) Cursul va fi organizat de institutii de învătământ superior, prin facultătile din domeniul energetic, sau de societăti comerciale de formare profesională autorizate conform legislatiei în domeniu.

Art. 18. - Documentele necesar a fi incluse în dosarul întocmit în vederea înscrierii la examen sunt:

a) cererea de autorizare însotită de documentele „Informatii profesionale", „Detalii privind lucrările realizate" si „Pagina de informatii" anexate cererii de autorizare, întocmite conform anexei nr. 1 pct. A, B, C si D;

b) copia actului de identitate;

c) copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională;

d) document care atestă recunoasterea certificatelor sau diplomelor de calificare profesională pe teritoriul României, emis în conformitate cu prevederile legale pentru persoanele fizice străine;

e) copia integrală a carnetului de muncă, care să ateste experienta profesională în domeniul în care se solicită autorizarea, acolo unde este cazul;

f) documentul care atestă absolvirea unui curs de pregătire teoretică în conformitate cu obligatia precizată la art. 17 si 63;

g) copia chitantei de achitare a tarifului pentru autorizare.

Art. 19. - Titularul de legitimatie, la expirarea acesteia, precum si candidatul care a fost declarat „respins" la oricare dintre examenele organizate de autoritatea competentă în sesiunile anterioare se pot înscrie la un nou examen, pentru acelasi grad si tip de autorizare, înregistrând sau transmitând prin serviciul postal, în vederea înregistrării, la autoritatea competentă un dosar cuprinzând documentele precizate la art. 18 lit. a), b), f) si g), respectiv lit. d), dacă este cazul.

Art. 20. - Solicitantul achită tariful pentru autorizare fie direct la casieria autoritătii competente, fie în contul acesteia.

Art. 21. - Operatorii economici care proiectează/execută lucrări de instalatii electrice racordate la SEN pot solicita autorizarea mai multor electricieni angajati, transmitând către autoritatea competentă o solicitare conformă cu anexa nr. 2, lista solicitantilor si câte un dosar pentru fiecare solicitant, care să cuprindă documentatia precizată la art. 18.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conditii de acceptare la examen

 

Art. 22. - Verificarea dosarului transmis de solicitant se face de către directia de specialitate din cadrul autoritătii competente.

Art. 23. - Acceptarea la examen se face numai în cazul în care sunt îndeplinite concomitent următoarele cerinte:

a) cererea de autorizare si documentele „Informatii profesionale", „Detalii privind lucrările realizate" si „Pagina de informatii" sunt întocmite în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 1 pct. A, B, C si D;

b) documentatia inclusă în dosar este completă;

c) candidatul demonstrează că are experientă profesională minimă în domeniul instalatiilor electrice, pentru calificarea profesională proprie, în conformitate cu prevederile art. 24, 25 si 26.

Art. 24. - Solicitantul trebuie să detină o diplomă de calificare care să se încadreze în una dintre următoarele calificări profesionale acceptabile (CPA):

- CPA1: lucrători calificati absolventi ai unor cursuri de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor electrice pentru constructii;

- CPA2: lucrători calificati absolventi ai scolilor profesionale cu durată de 1,5 ani, specializati în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor electrice pentru constructii;

- CPA3: lucrători calificati absolventi ai scolilor profesionale cu durată de 3 ani, specializati în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor electrice pentru constructii;

- CPA4: absolventi de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalatii sau industrial, având specializare de lucrător calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru constructii;


- CPA5: absolventi ai scolilor tehnice postliceale, cu diplomă în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor pentru constructii;

- CPA6: subingineri, ingineri licentiati si ingineri diplomati, având diplomă în domeniul inginerie energetică, conform Nomenclatorului domeniilor, structurilor institutiilor de învătământ superior si specializărilor/programelor de studii universitare si de licentă acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu organizate de acestea:

- CPA6.1: ingineri diplomati, având diplomă de licentă în domeniul inginerie energetică si diplomă de master în specializarea electroenergetică;

- CPA6.2: ingineri diplomati, având diplomă de licentă în domeniul inginerie energetică si diplomă de master în specializarea energetică;

- CPA6.3: subingineri, ingineri licentiati, având diplomă în specializarea electroenergetică;

- CPA7: subingineri, ingineri licentiati si ingineri diplomati, având diplome în unul dintre domeniile de studii universitare stabilite conform Nomenclatorului domeniilor, structurilor institutiilor de învătământ superior si specializărilor/programelor de studii universitare si de licentă acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu organizate de acestea: inginerie electrică/electrotehnică, inginerie electronică si telecomunicatii, ingineria instalatiilor, ingineria sistemelor:

- CPA7.1: subingineri, ingineri licentiati si ingineri diplomati, având diplome în domeniul inginerie electrică si una dintre specializările sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică;

- CPA7.2: subingineri, ingineri licentiati si ingineri diplomati, având diplome în domeniul inginerie electronică si telecomunicatii si una dintre specializările electronică aplicată;

- CPA7.3: subingineri, ingineri licentiati si ingineri diplomati, având diplome în domeniul ingineria instalatiilor, specializarea instalatii pentru constructii;

- CPA7.4: subingineri, ingineri licentiati si ingineri diplomati, având diplome în domeniul ingineria sistemelor, specializarea automatică;

- CPA7.5: ingineri diplomati, având diplomă de licentă în domeniul inginerie electrică si una dintre specializările sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică, precum si diplomă de master în domeniul energetic/ electric;

- CPA8: subingineri, ingineri licentiati si ingineri diplomati, având diplome în alte domenii de studii universitare ingineresti decât cele nominalizate la CPA7, conexe domeniului energetic/electric: inginerie minieră, inginerie de petrol si gaze, informatică aplicată în ingineria electrică, informatică industrială, inginerie economică în domeniile electric, electronic sau energetic, electromecanică navală etc;

- CPA8.1: ingineri diplomati, având diplomă de licentă în domeniile/specializările nominalizate la CPA8, precum si diplomă de master într-o specializare în domeniul energetic.

Art. 25. - Prin experientă profesională în activitătile de proiectare (EPP), executare (EPEx) sau exploatare (EPExpl), dobândită de candidatul la autorizare, se întelege activitatea de proiectare, executare sau exploatare a instalatiilor electrice racordate la sisteme energetice, astfel:

a) EPP - activitatea de elaborare de proiecte în domeniul instalatiilor electrice desfăsurată de solicitant în calitate de:

- membru, vicepresedinte sau presedinte al comisiilor de avizare din cadrul operatorului de retea, titular de licentă sau al unui institut de proiectare având compartimente de proiectare în domeniul instalatiilor electrice;

- angajat al unui operator economic atestat;

- persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială;

b) EPEx - activitatea de executare de instalatii electrice, care a fost efectuată de solicitant în calitatea sa de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau în cadrul unei întreprinderi familiale ori ca angajat al unui titular de licentă, operator economic atestat ori al unui consumator de energie electrică, industrial sau asimilat;

c) EPExpl - activitatea de exploatare a instalatiilor electrice, care a fost efectuată de solicitant ca angajat al unui operator economic titular de licentă emisă de autoritatea competentă sau al unui operator economic având calitatea de consumator de energie electrică, industrial sau asimilat.

Art. 26. - Experienta profesională minimă în activităti de tipul celor precizate la art. 25, pentru fiecare CPA stabilită la art. 24, este prevăzută în anexa nr. 7.

Art. 27. - Candidatul care îndeplineste conditiile de calificare si experientă profesională cumulate, din punct de vedere al numărului de ani de experientă profesională, poate fi acceptat la examen pentru două tipuri de autorizare, cu plata integrală a tarifului pentru un tip de autorizare, plus plata a 50% din tariful pentru cel de-al doilea tip de autorizare; în aceste cazuri, pentru obtinerea legitimatiei, candidatul sustine un singur examen.

Art. 28. - Trecerea la un grad de autorizare superior sau obtinerea unui alt tip de autorizare se poate face prin promovarea unui nou examen.

 

SECTIUNEA a 3-a

Organizarea examenului de autorizare a electricienilor

 

Art. 29. - (1) Examenul se organizează, de regulă, în sesiuni de autorizare, de două ori pe an: sesiune de primăvară si, respectiv, sesiune de toamnă.

(2) Prin decizie a presedintelui autoritătii competente se pot organiza examene si în sesiuni extraordinare de autorizare, denumite în continuare extrasesiuni.

Art. 30. - (1) Examenul constă în sustinerea unei probe scrise, cu subiecte care să verifice cunostintele candidatilor în domeniul pentru care se solicită autorizarea.

(2) Lista cuprinzând tematica si elementele bibliografice minimale pentru sustinerea examenului se publică pe pagina de internet a autoritătii competente.

Art. 31. - (1) Anuntul privind organizarea si desfăsurarea examenului se publică pe pagina de internet a autoritătii competente, cu minimum 30 de zile înainte de data la care încep înscrierile.

(2) Termenul final de înregistrare a cererilor de autorizare este, de regulă, de 30 de zile înainte de data fixată pentru începerea perioadei de desfăsurare a examenului.

(3) Pentru buna desfăsurare a examenului, autoritatea competentă poate limita numărul cererilor înregistrate în fiecare sesiune.

Art. 32. - În functie de numărul candidatilor si de locul în care acestia îsi au domiciliul sau îsi desfăsoară activitatea, autoritatea competentă decide numărul si localizarea, pe teritoriul tării, a centrelor în care urmează să se organizeze examen; anuntul privind nominalizarea centrelor în care se organizează examen se publică pe pagina de internet a autoritătii competente în cel mult 15 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de înscriere la examen.

Art. 33. - Cu 10 zile înainte de perioada stabilită pentru desfăsurarea examenului, pe pagina de internet a autoritătii competente se publică listele candidatilor, cuprinzând informatii privind solicitantii care îndeplinesc conditiile prevăzute în regulament pentru a participa la examen, precum si informatii privind solicitantii care nu îndeplinesc conditiile prevăzute în regulament pentru a participa la examen, cu indicarea motivelor de neîndeplinire; listele precizează pentru fiecare solicitant centrul de examinare în care urmează să sustină examenul.

Art. 34. - Solicitantii care nu îndeplinesc conditiile prevăzute în regulament pentru a participa la examen din cauza lipsei unor documente sau a unor neclarităti legate de acestea pot transmite completările sau clarificările solicitate de autoritatea competentă, în termenul stabilit, însă nu cu mai putin de 5 zile lucrătoare înainte de perioada de desfăsurare a examenului.

Art. 35. - Candidatii sunt examinati de comisii de examinare numite prin decizie a presedintelui autoritătii competente, la propunerea departamentului de specialitate.

Art. 36. - Comisia de examinare, denumită în continuare Comisia, are următoarele atributii:

a) asigurarea organizării si desfăsurării examenului;

b) preluarea si verificarea lucrărilor;

c) întocmirea si publicarea listelor cu rezultatele examenului;

d) emiterea legitimatiilor;

e) transmiterea documentelor de examen la autoritatea competentă pentru evidentă si arhivare.

Art. 37. - (1) Comisia are în componentă 5 membri: un presedinte, un vicepresedinte, 2 experti si un secretar; cel putin 3 membri fac parte din cadrul autoritătii competente.

(2) Din Comisie pot face parte cadre didactice din învătământul superior din cadrul facultătilor din domeniul energetic, caz în care autoritatea competentă asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării si indemnizatiei pentru activitatea prestată.

(3) Membrii Comisiei pot fi înlocuiti, în cazuri justificate, prin decizie a presedintelui autoritătii competente.

(4) Activitatea Comisiei se desfăsoară în prezenta a minimum 4 membri.

Art. 38. - Subiectele de examen, denumite în continuare subiecte, sunt propuse de membrii Comisiei cu 10 zile înainte de sustinerea examenului si sunt aprobate de departamentul de specialitate.

Art. 39. - (1) Examenul constă într-o probă scrisă, având unul sau două subiecte: un chestionar tip grilă, denumit în continuare chestionar, continând 30 de întrebări, cu câte 3 variante de răspuns pentru fiecare întrebare si, după caz, o aplicatie numerică, denumită în continuare problemă.

(2) Subiectul pentru gradul I constă într-un chestionar.

(3) Subiectele pentru gradul II constau într-un chestionar si o problemă.

(4) Subiectele pentru gradele III si IV constau într-un chestionar si o problemă, diferite pentru tipurile de autorizare.

Art. 40. - (1) Pentru examen, Comisia elaborează mai multe variante de chestionare si de probleme.

(2) Chestionarul pentru gradele I si II contine întrebări având câte un singur răspuns corect.

(3) Chestionarul pentru gradele III si IV contine întrebări care pot avea unul sau două răspunsuri corecte.

Art. 41. - Chestionarului si problemei li se atribuie un cod format dintr-un număr de identificare si din indicativul corespunzător gradului de autorizare pentru care s-au întocmit.

Art. 42. - După aprobare, chestionarele si problemele se multiplică corespunzător numărului de candidati înscrisi pentru sustinerea examenului pentru fiecare grad/tip de autorizare, după caz; documentele se introduc în plicuri, care se sigilează.

 

SECTIUNEA a 4-a

Desfăsurarea examenului

 

Art. 43. - În data si la ora programată, candidatii sunt acceptati în sălile de examen pe baza listelor întocmite de serviciul de specialitate, cu următoarele precizări:

a) acceptarea în sală se realizează în ordine alfabetică, în baza actului de identitate;

b) candidatii sunt fotografiati.

Art. 44. - (1) Fiecare candidat primeste, în functie de gradul/tipul de autorizare, după caz, următoarele documente: chestionarul, problema si formularul de înscriere a răspunsurilor la chestionar, denumit în continuare formular.

(2) Formularul si problema contin o zonă în care fiecare candidat îsi înscrie datele personale; zona se pliază, se sigilează si se stampilează de către membrii Comisiei.

(3) Continutul formularelor este prezentat în anexele nr. 5 si 6.

Art. 45. - După rezolvarea subiectelor, candidatul predă supraveghetorului toate documentele primite; candidatul semnează pentru predarea lucrării în listele utilizate la accesul în sală.

Art. 46. - Durata alocată rezolvării subiectelor este diferită în functie de gradul/tipul de autorizare pentru care se organizează examenul:

1. la gradele I si II, examenul durează o oră;

2. la gradul III, examenul durează două ore;

3. la gradul IV, examenul durează 3 ore.

Art. 47. - (1) Nu se admit asupra candidatului materiale pe care acesta le-ar putea consulta în vederea solutionării subiectelor de examen; orice încercare de fraudă din partea unui candidat în timpul desfăsurării examenului se sanctionează cu eliminarea candidatului din examen, cu înscrierea în toate documentele de examen (chestionar, formular si, după caz, problemă) referitoare la acest candidat a mentiunii „Eliminat din examen".

(2) Eliminarea din examen se face numai în prezenta si cu acordul presedintelui sau vicepresedintelui Comisiei.

Art. 48. - Comisia procedează la verificarea lucrărilor, notând cu culoare rosie în rubrica „Rezultatul verificării" a fiecărui formular punctajul acordat la fiecare subiect.

Art. 49. - La notarea chestionarului si problemei se aplică următoarele reguli:

a) se acordă 1 punct în cazul în care au fost marcate numai variantele/varianta corecte/corectă de răspuns;

b) se acordă 0,5 puncte în cazul în care chestionarul este de tipul mentionat la art. 40 alin. (3) si întrebarea are două variante corecte de răspuns, iar candidatul a marcat doar una dintre acestea;

c) se acordă 0 puncte în cazurile contrare celor mentionate la lit. a) si b);

d) notarea problemei se realizează cu un punctaj maxim de 5 puncte stabilit după următoarele criterii:

- precizarea formulelor de calcul;

- înlocuirea datelor în formulele de calcul;

- efectuarea calculelor;

- precizarea unitătilor de măsură pentru variabilele utilizate în formulele de calcul;

- stabilirea rezultatului final, pe baza calculelor efectuate. Art. 50. - După verificarea tuturor lucrărilor, în prezenta membrilor Comisiei, se procedează la desigilarea lucrărilor (desfacerea zonei din formular si problemă pe care sunt înscrise datele personale ale fiecărui candidat) si întocmirea listelor cu rezultatele examenului.


Art. 51. - Se consideră că au promovat examenul candidatii la gradul I care au obtinut minimum 24 de puncte la chestionar si candidatii la gradele II, III si IV care au obtinut minimum 24 de puncte la chestionar si minimum 3 puncte la problemă.

Art. 52. - În listele cu rezultatele examenului se înscrie calificativul „admis", dacă s-au obtinut punctajele minime precizate la art. 51, sau „respins", dacă cel putin unul dintre punctajele obtinute este sub valoarea precizată la art. 51.

Art. 53. - Rezultatele examenului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de către membrii Comisiei si la care se anexează listele cu rezultatele examenului publicate în centrul de examinare; procesul-verbal, precum si documentele de examen ale candidatilor se arhivează la sediul autoritătii competente.

Art. 54. - Listele cu rezultatele examenului se publică si pe pagina de internet a autoritătii competente, în termen de 15 zile de la data încheierii perioadei de desfăsurare a examenelor.

Art. 55. - Eventualele contestatii cu privire la desfăsurarea si rezultatele examenului se înregistrează la autoritatea competentă în termen de 5 zile de la data publicării rezultatelor pe pagina de internet a autoritătii competente.

Art. 56. - Reverificarea lucrărilor ale căror rezultate sunt contestate se face de către o comisie de solutionare a contestatiilor, numită prin decizie a presedintelui autoritătii competente, având componentă diferită de cea a Comisiei.

Art. 57. - Analizarea contestatiilor se face în cel mult 20 de zile de la expirarea termenului de înregistrare a acestora; rezultatele analizei contestatiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toti membrii comisiei de solutionare a contestatiilor si se arhivează.

 

SECTIUNEA a 5-a

Emiterea legitimatiei

 

Art. 58. - (1) Candidatul declarat „admis" în urma examenului dobândeste calitatea de electrician autorizat, atestată prin legitimatia eliberată de autoritatea competentă.

(2) Legitimatia este nominală si netransmisibilă; formatul legitimatiei este prezentat în anexa nr. 3.

(3) Legitimatiile se înregistrează, în ordinea emiterii, într-un registru electronic de evidentă, conform modelului prezentat în anexa nr. 4; numărul de legitimatie este numărul de ordine din registru, care poate fi consultat la sediul autoritătii competente după obtinerea unui acord din partea departamentului de specialitate din cadrul autoritătii competente.

(4) Legitimatiile se emit si se eliberează candidatilor declarati „admis", de regulă, în ziua si la locul de desfăsurare a examenului.

Art. 59. - Pentru fiecare candidat la examen se vor păstra, pe durata de valabilitate a legitimatiei, la sediul autoritătii competente, documentele examenului.

Art. 60. - Legitimatia eliberată în conditiile regulamentului este valabilă pentru o perioadă de 5 ani de la data promovării examenului.

 

CAPITOLUL VII

Drepturile electricianului autorizat

 

Art. 61. - Electricianul autorizat are dreptul să exercite activităti în conformitate cu competentele aferente gradului si tipului de autorizare, astfel:

A. În calitate de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau ca membru al unei întreprinderi familiale:

a) electricianul autorizat gradul NA, MIA sau IVA proiectează instalatii electrice interioare aferente constructiilor civile, dacă este titular al unei legitimatii de electrician autorizat emise de autoritatea competentă;

b) electricianul autorizat execută instalatii electrice interioare aferente constructiilor civile, dacă îndeplineste simultan următoarele conditii:

(i) este titular al unei legitimatii de electrician autorizat emise de autoritatea competentă, pentru unul dintre gradele MB, IIIBsau IVB;

(ii) este titular al unui act de abilitare (diplomă, certificat, atestat eto), conform prevederilor legale, în domeniul securitătii si sănătătii muncii; (iii) asigură executarea instalatiilor electrice interioare prin asocierea/împreună cu un alt electrician autorizat, care îndeplineste conditiile mentionate la pct. (i) si (ii), desfăsurându-si activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală;

c) electricianul autorizat proiectează instalatii electrice interioare aferente constructiilor civile si industriale, dacă îndeplineste simultan următoarele conditii:

(i) este titular al unei legitimatii de electrician autorizat emise de autoritatea competentă, pentru unul dintre gradele MIA sau IVA;

(ii) este titular al unui act de abilitare (diplomă, certificat, atestat eto), conform prevederilor legale, în domeniul securitătii si sănătătii muncii; (iii) asigură proiectarea instalatiilor electrice de utilizare prin asocierea/împreună cu un alt electrician autorizat, care îndeplineste conditiile mentionate la pct. (i) si (ii), desfăsurându-si activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală;

d) electricianul autorizat execută instalatii electrice interioare aferente constructiilor civile si industriale, dacă îndeplineste simultan următoarele conditii:

(i) este titular al unei legitimatii de electrician autorizat emise de autoritatea competentă, pentru unul dintre gradele IIIBsau IVB; (ii) este titular al unui act de abilitare (diplomă, certificat, atestat eto), conform prevederilor legale, în domeniul securitătii si sănătătii muncii; (iii) asigură executarea de instalatii electrice de utilizare prin asocierea/împreună cu un alt electrician autorizat, care îndeplineste conditiile mentionate la pct. (i) si (ii), desfăsurându-si activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală. B. În calitate de angajat al unui operator economic care desfăsoară activităti în baza unor atestate emise de autoritatea competentă, conform prevederilor Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, astfel:

a) electricianul autorizat gradul/tipul NA, MIA sau IVA coordonează elaborarea proiectului de către un colectiv de electricieni calificati/autorizati, după caz;

b) electricianul autorizat gradul/tipul MB, IMB sau IVB coordonează si/sau supraveghează executarea lucrărilor de către o echipă de electricieni calificati/autorizati, după caz;

c) electricianul autorizat gradul I face parte din structura minimă de personal a operatorului economic atestat si execută lucrări de instalatii electrice sub coordonarea/supravegherea electricianului autorizat gradul MB, IIIBsau IVB.


C. În calitate de angajat al unui operator de retea:

a) electricianul autorizat gradul I, care desfăsoară activitatea de exploatare a instalatiilor din patrimoniul operatorului de retea, execută, sub coordonarea/supravegherea electricianului gradul IIB, IIIB sau IVB, lucrări de întretinere/reparatii ale instalatiilor electrice respective;

b) electricianul autorizat gradul/tipul MB, IIIB sau IVB, care desfăsoară activitatea de exploatare a instalatiilor din patrimoniul operatorului de retea, coordonează/supraveghează executarea activitătilor de întretinere/reparatii ale instalatiilor electrice respective.

D. În calitate de angajat al unui operator economic având calitatea de consumator de energie electrică, industrial sau asimilat:

a) electricianul autorizat gradul I, care desfăsoară activitatea de exploatare a instalatiilor din patrimoniul consumatorului de energie electrică, industrial sau asimilat, execută, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizati gradul IIB, IIIB sau IVB, lucrări de întretinere/reparatii ale instalatiilor electrice respective;

b) electricianul autorizat gradul/tipul MB, IIIB sau IVB, care desfăsoară activitatea de exploatare a instalatiilor electrice din patrimoniul consumatorului de energie electrică, industrial sau asimilat, coordonează/supraveghează executarea lucrărilor de întretinere/reparatii ale instalatiilor electrice respective;

c) electricianul autorizat gradul/tipul MA, MIA sau IVA coordonează/supraveghează realizarea proiectelor de instalatii electrice din patrimoniul consumatorului de energie electrică, industrial sau asimilat, în vederea dezvoltării sau retehnologizării acestora.

Art. 62. - (1) Electricienii autorizati care îsi desfăsoară activitatea cu respectarea prevederilor art. 61 lit. A, B si D au dreptul să întocmească documentatii ale instalatiilor electrice proiectate/executate în conformitate cu competentele precizate si să le înregistreze la operatorul de retea, în conformitate cu prevederile art. 41 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2008, în vigoare.

(2) La înregistrarea dosarului instalatiei electrice la operatorul de retea, electricienii autorizati vor prezenta operatorului de retea o copie a legitimatiei, precum si următoarele documente, după caz:

a) pentru situatia reglementată prin art. 61 lit. A: copia certificatului de înregistrare fiscală pentru persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială, emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările utlerioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare; se atribuie codul de înregistrare fiscală, în conformitate cu procedura aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entităti fără personalitate juridică, precum si a modelului unor formulare;

b) pentru situatia reglementată prin art. 61 lit. B: la înregistrarea unui dosar al instalatiei electrice proiectate/ executate de operatorul economic atestat, se vor prezenta copia atestatului emis de autoritatea competentă si copia unei adeverinte emise de operatorul economic atestat din care să rezulte că electricianul autorizat este angajatul său;

c) pentru situatia reglementată prin art. 61 lit. D: la înregistrarea unui dosar al instalatiei de utilizare a consumatorului de energie electrică, se va prezenta copia unei adeverinte din care să rezulte că electricianul autorizat este angajatul consumatorului de energie electrică.

 

CAPITOLUL VIII

Obligatii ale electricianului autorizat

 

Art. 63. - Pentru pregătirea teoretică corespunzătoare a persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare/executie în domeniul energiei electrice, electricienii autorizati au obligatia de a urma, cel putin o dată la 10 ani, un curs de pregătire teoretică organizat de un furnizor de formare profesională sau de o institutie de învătământ superior, conform prevederilor art. 17 alin. (2) si (3).

Art. 64. - Pentru fiecare tip de autorizare detinut, titularul unei legitimatii emise de autoritatea competentă are obligatia de a utiliza calitatea sa de electrician autorizat doar în relatia cu un singur operator economic la care este angajat, în vederea atestării acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic; această obligatie nu restrictionează posibilitatea desfăsurării de activităti în baza diplomelor de calificare, în calitate de angajat al altor operatori economici.

Art. 65. - Electricienii autorizati trebuie să se conformeze obligatiei prevăzute la art. 64 în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a regulamentului.

Art. 66. - Electricianul autorizat are obligatia de a respecta următoarele cerinte asociate legitimatiei de electrician autorizat:

a) de a cunoaste si respecta prevederile regulamentului si ale reglementărilor emise de autoritatea competentă aplicabile activitătii sale;

b) de a executa lucrări numai în limita competentelor acordate de gradul si de tipul de autorizare obtinute;

c) de a executa lucrări în instalatiile electrice numai cu obtinerea acordurilor sau avizelor legale necesare;

d) de a executa lucrări de instalatii electrice numai pe bază de proiecte întocmite de electricieni autorizati sau operatori economici atestati;

e) de a respecta proiectul în baza căruia execută instalatia electrică; în cazul constatării unor neconformităti de orice natură, electricianul autorizat este obligat să sesizeze proiectantul;

f) de a nu semna documentatii de orice fel pentru lucrări pe care nu le proiectează, execută sau nu le supraveghează direct;

g) de a avea un comportament corect, etic si profesional în relatia cu persoanele fizice sau cu operatorii economici cu care vine în contact în relatia profesională;

h) în cazul în care îsi desfăsoară activitatea ca persoană fizică autorizată, electricianul autorizat va oferi beneficiarului, la încheierea contractului, copii ale documentelor legale în baza cărora îsi desfăsoară activitatea (legitimatia de electrician autorizat, certificatul de înregistrare fiscală); pe parcursul realizării lucrării, electricianul autorizat va avea în permanentă asupra sa documentele mentionate si le va prezenta persoanelor abilitate, la solicitarea acestora;

i) de a participa la receptia si la punerea în functiune a instalatiei electrice de utilizare proiectată/executată, în cazul în care i se solicită acest lucru de către beneficiarul sau operatorul de retea la care urmează a se racorda instalatia electrică de utilizare;

j) de a solicita operatorului de retea punerea sub tensiune a instalatiilor electrice executate, după receptionarea acestora si încheierea tuturor contractelor prevăzute de lege în vederea alimentării/furnizării energiei electrice;

k) de a nu executa lucrări, manevre sau interventii sub orice formă în instalatiile operatorilor de retea si/sau de a nu utiliza componentele retelelor electrice de distributie sau transport fără contracte încheiate cu operatorul de retea în patrimoniul căruia se află acestea;

l) de a nu utiliza componentele retelelor electrice de distributie sau transport în alte scopuri decât cele prevăzute prin legislatia în vigoare;

m) de a prezenta autoritătii competente, la solicitarea acesteia, orice date si informatii necesare desfăsurării propriei activităti;

n) de a permite verificările, inspectiile si controalele prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea competentă;

o) de a aplica orice măsuri dispuse de autoritatea competentă.

 

CAPITOLUL IX

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 67. - (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor se fac în conditiile legii.

(2) Sanctiunile contraventionale pot fi asociate cu următoarele măsuri ale autoritătii competente:

a) suspendarea autorizării, pe termene cuprinse între o lună si un an;

b) retragerea autorizării, cu drept de prezentare la o nouă examinare;

c) retragerea autorizării, fără drept de prezentare la o nouă examinare.

Art. 68. - Decizia autoritătii competente de aplicare a măsurilor precizate la art. 67 alin. (2) va tine seama de tipul si efectele încălcării cerintelor precizate la art. 66, precum si de modul în care decizia autoritătii competente influentează alimentarea cu energie electrică a consumatorului de energie electrică.

Art. 69. - Electricianul autorizat sanctionat are dreptul de a contesta, conform prevederilor legale în vigoare, sanctiunea/ măsura aplicată de autoritatea competentă.

Art. 70. - Sanctiunile contraventionale, precum si măsurile aplicate de autoritatea competentă se consemnează într-un registru de evidentă întocmit de aceasta si:

a) se comunică electricianului autorizat sanctionat si, după caz, angajatorului acestuia si operatorului de retea;

b) se publică pe pagina de internet a autoritătii competente; titularii de licente si atestate emise de autoritatea competentă au obligatia să se informeze cu privire la sanctiunile aplicate de aceasta.

Art. 71. - În termen de cel mult 48 de ore de la primirea comunicării privind aplicarea sanctiunii de suspendare sau de retragere a autorizării, cel sanctionat va preda legitimatia de electrician autorizat la departamentul de specialitate al autoritătii competente; la expirarea perioadei de suspendare a autorizării, titularul îsi va ridica personal legitimatia de la departamentul de specialitate al autoritătii competente.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 72. - Tarifele pentru autorizarea electricienilor care proiectează si execută instalatii electrice se stabilesc si se actualizează anual, prin ordin al presedintelui autoritătii competente, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 73. - La expirarea duratei de valabilitate a legitimatiei, calitatea de electrician autorizat poate fi redobândită în urma promovării unui nou examen pentru autorizare, în conditiile regulamentului.

Art. 74. - Operatorii de retea au obligatia, conform art. 41 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2008, în vigoare, de a asigura punerea sub tensiune a instalatiilor electrice de utilizare doar dacă documentatiile acestora, depuse la operatorul de retea, sunt întocmite de operatori economici atestati, titulari de atestate emise pentru activităti corespunzătoare tipului de instalatie electrică de utilizare sau de către electricieni autorizati, care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 61 din regulament.

Art. 75. - (1) Candidatul care nu poate participa la examenul la care a fost acceptat poate solicita autoritătii competente, în scris, cu cel putin 3 zile anterior datei de desfăsurare a examenului:

a) reprogramarea participării la examen într-un alt centru de examinare sau în următoarea sesiune de examinare organizată de autoritatea competentă;

b) retragerea cererii de autorizare.

(2) Sumele încasate de autoritatea competentă nu se restituie:

a) candidatului care nu se prezintă la examenul la care a fost acceptat;

b) candidatului care nu promovează examenul de autorizare;

c) candidatului care a fost acceptat pentru a sustine examenul la un grad/tip de autorizare diferit de cel solicitat prin cererea înregistrată la autoritatea competentă;

d) solicitantului care nu îndeplineste conditiile de participare la examen, inclus în lista întocmită conform prevederilor art. 33 si 34.

Art. 76. - (1) Legitimatiile de electrician autorizat pierdute se declară nule într-un ziar local; electricianul autorizat poate solicita autoritătii competente emiterea unui duplicat.

(2) Tariful de emitere a duplicatului se aprobă anual, prin ordin al presedintelui autoritătii competente.

Art. 77. - Legitimatiile emise de autoritatea competentă în urma examenelor organizate în baza Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2004 privind aprobarea tarifelor si a contributiilor percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2004, a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2005 privind acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică, a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 55/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic si a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007 pentru aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic rămân valabile până la expirarea lor, titularii având obligatia de a se conforma si de a respecta prevederile regulamentului.

Art. 78. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din regulament.


 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Model de cerere de autorizare

 

            Această cerere va fi transmisă împreună cu paginile de „Informatii profesionale", „Detalii privind lucrările realizate", precum si copii ale documentelor prevăzute la art. 18 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2009, către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, Bucuresti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2.

 
A. CERERE

pentru înscrierea la examenul de autorizare a electricienilor

Codul numeric personal:.......................................................................................................................................................

Numele si prenumele:...........................................................................................................................................................

Adresa de domiciliu [localitatea, str., nr., bl., sc. , et. , ap. , judetul (sectorul), codul postal]:...............................................

Telefon:............................................................................, e-mail:...........................................................................................

Gradul si tipul de autorizare solicitat:....................................................................................................................................

Declar pe propria răspundere că sunt de acord ca Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) să prelucreze datele mele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Declar pe propria răspundere că am luat cunostintă de prevederile din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2009 (regulament), conform cărora nu îmi vor fi returnate sumele achitate în următoarele cazuri:

a) dacă nu îndeplinesc conditiile de autorizare;

b) dacă nu îndeplinesc conditiile de calificare si experientă profesională necesare gradului/tipului de autorizare solicitat, fiind acceptat pentru examinare pentru alt grad sau tip de autorizare;

c) dacă nu mă prezint la examen, cu exceptiile prevăzute în regulament;

d) dacă nu promovez examenul.

Sumele achitate îmi vor fi returnate doar dacă îmi retrag cererea de autorizare înainte de a fi analizată de ANRE.

 

Data ………………

 

Semnatura ………………………..

 

 

B. INFORMATII PROFESIONALE

Numele si prenumele: ..................................

Codul numeric personal: ...............................

 

Formare profesională

 

Forme de învătământ absolvite

(de exemplu: scoli profesionale/licee/scoli postliceale/institute de învătământ superior)

Calificare profesională obtinută

(profil/specializare)

Cursuri de perfectionare

Pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            Experientă profesională

 

Numele angajatorului

Functia în care a fost angajat

Perioada de angajare

Pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura

..................................

 

C. DETALII PRIVIND LUCRĂRILE REALIZATE

 

Numele si prenumele: ..................................

Codul numeric personal: ...............................

 

Nr. crt.

Denumirea lucrării sau activitătii desfăsurate/Obiective ale lucrării

Tipul lucrării/activitătii

Precizati:

P – proiectare

Ex. – executar

Expl. - exploatare

Tensiunea

(kV)

Angajator

(conform CM)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura,

 .................................


 

D. PAGINĂ DE INFORMATII ANEXATĂ CERERII DE AUTORIZARE

 

Numele si prenumele:....................................................

Codul numeric personal:................................................

 

Formare profesională: se vor anexa copii ale diplomei/diplomelor de calificare profesională, cum ar fi: curs de calificare, scoală profesională, liceu, scoală post-liceală, universitate, după caz, în domeniul electrotehnic/energetic sau altele asemenea în domeniul electric.

Experientă profesională: se va anexa copia carnetului de muncă si se va completa documentul C „Detalii privind lucrările realizate".

Act de identitate: se va anexa copia actului de identitate.

Întrebări: Dacă aveti întrebări punctuale legate de Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2009, denumit în continuare regulament, le puteti adresa Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei. Regulamentul îl puteti accesa pe pagina de internet a ANRE la adresa www.anre.ro

Verificarea dosarului: întrebările următoare vă ajută să vă verificati completitudinea dosarului dumneavoastră înainte de a-l transmite la ANRE. Vă rugăm marcati fiecare căsută din stânga, în cazul în care răspunsul la întrebare este „Da":

□ Ati precizat în cerere toate informatiile personale?

□ Ati indicat în cerere corect gradul/gradele si tipul/tipurile de autorizatii solicitate?

□ Ati inclus în dosar o copie a actului de identitate (buletin sau carte de identitate)?

□ Ati inclus în dosar documentul de absolvire al unui curs de pregătire teoretică organizat conform prevederilor regulamentului?

□ Ati inclus în dosar copii ale tuturor diplomelor precizate în documentul B „Informatii profesionale"?

□ Ati inclus în dosar copia integrală a carnetului de muncă? DAti completat documentul C. „Detalii privind lucrările realizate"? DAti numerotat paginile dosarului dumneavoastră?

□ Ati precizat în documentul B „Informatii profesionale" numărul paginii unde se află fiecare document în dosarul dumneavoastră?

□ Ati inclus, după caz, copia legitimatiei de electrician autorizat pe care o detineti?

□ Ati semnat toate cele 3 documente (cererea propriu-zisă, „Informatii profesionale" si „Detalii privind lucrările realizate")?

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Model de solicitare de către un operator economic a autorizării angajatilor cu calificare de electrician

 

Către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Bucuresti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2

Domnule presedinte,

Subsemnatul,..........................................., în calitate de..................................................................(administrator/director general/etc.) al operatorului economic ..........................................................., cu sediul social în localitatea..........................., str.............................nr............., bl............., sc........., ap........., judetul ...................., codul postal .................................., solicit înscrierea la examenul de autorizare a electricienilor a unora dintre angajatii proprii.

Mentionez că operatorul economic pe care îl reprezint:

- este înregistrat la oficiul registrului comertului sub nr. J/...../................;

- are codul fiscal (codul unic de înregistrare, CUI) .................................. si contul nr. ............................................................, deschis la Banca ......................................................sucursala ......................................................................................................... (denumirea/localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul) în scopul comunicării cu Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, vă aduc la cunostintă că pot fi contactat la sediul operatorului economic, precum si la nr. de telefon fix .........................., nr. de fax ............................., nr. de telefon mobil...............................

 

Cererea este însotită de:

a) lista solicitantilor;

b) o copie a documentului prin care s-a achitat tariful de autorizare;

c) câte un dosar pentru fiecare solicitant, care cuprinde cererea de autorizare individuală si documentatia precizată la art. 18 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2009.

 

Semnătura si stampila


..............................................

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Model de legitimatie de electrician autorizat

(fată)

SIGLA

Anrl

ANRE Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

Loc pentru fotografie

LEGITIMATIE Nr............/.......................

ELECTRICIAN AUTORIZAT

Gradul/Tipul

Numele....................................................

Prenumele...............................................

CNP.........................................................

Valabilitate...............................................

 

(verso)

Titularul acestei legitimatii are competenta să proiecteze si/sau să execute lucrări de instalatii electrice în conformitate cu gradul si tipul de autorizatie.

Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligatiilor prevăzute în Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2009.

Semnătura autorizată Stampila electricianului autorizat

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Model pentru registrul electronic de evidentă a legitimatiilor de electrician autorizat

 

            Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Numărul legitimatiei

Data examinării

Electrician - numele si prenumele

Codul numeric personal

Gradul/Tipul de autorizare

Judetul

Localitatea

Sanctiunile aplicate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

Model de formular de înscriere a răspunsurilor la chestionarul pentru gradele I si II

(pagina 1)

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei Examen de electrician autorizat

Numele ........................................................

Prenumele ...................................................

CNP .............................................................

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE A RĂSPUNSURILOR

Instructiuni de completare a formularului

 

a) Se citeste cu atentie fiecare subiect si se apreciază care este varianta corectă de răspuns; la fiecare întrebare există o singură variantă corectă de răspuns.

b) Se marchează numai cu pix albastru spatiile corespunzătoare variantei corecte de răspuns din dreptul întrebării respective. De exemplu, dacă la întrebarea 2 se consideră corectă varianta b), iar la întrebarea 3 se consideră corectă varianta c), formularul se completează astfel:

 

Întrebarea nr.

Varianta a)

Varianta b)

Varianta c)

1.







2.





3.





4.







………








            c) Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidatii au făcut corecturi sau stersături în formularul de înscriere a răspunsurilor, (pagina 2)

 

Întrebarea nr.

Varianta a)

Varianta b)

Varianta c)

Punctaj

1.







 

2.







 

3.







 

4.







 

5.







 

6.







 

7.







 

8.







 

9.







 

10.







 

11.







 

12.







 

13.







 

14.







 

15.







 

16.







 

17.







 

18.







 

19.







 

20.







 

21.







 

22.







 

23.







 

24.







 

25.







 

26.







 

27.







 

28.







 

29.







 

30.







 

 

 

Punctaj total

 

 

 

Semnături (membrii comisiei de examinare)


........................................................

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

Model de formular de înscriere a răspunsurilor la chestionarul pentru gradele III si IV

(pagina 1)

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei Examen de electrician autorizat

Numele........................................................

Prenumele...................................................

CNP.............................................................

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE A RĂSPUNSURILOR

Instructiuni de completare a formularului

a) Se citeste cu atentie fiecare subiect si se apreciază care este varianta corectă de răspuns; la fiecare întrebare pot exista una sau două variante corecte de răspuns.

b) Se marchează numai cu pix albastru spatiile corespunzătoare variantei sau variantelor corecte de răspuns din dreptul întrebării respective. De exemplu, dacă la întrebarea 1 se consideră corecte variantele a) si b), iar la întrebarea 2 se consideră corectă numai varianta c), formularul se completează astfel:

 

Întrebarea nr.

Varianta a)

Varianta b)

Varianta c)

1.



2.





3.







 







 

            c) Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidatii au făcut corecturi sau stersături în formularul de înscriere a răspunsurilor, (pagina 2)

 

Întrebarea nr.

Varianta a)

Varianta b)

Varianta c)

Punctaj

1.







 

2.







 

3.







 

4.







 

5.







 

6.







 

7.







 

8.







 

9.







 

10.







 

11.







 

12.







 

13.







 

14.







 

15.







 

16.







 

17.







 

18.







 

19.







 

20.







 

21.







 

22.







 

23.







 

24.







 

25.







 

26.







 

27.







 

28.







 

29.







 

30.







 

 

 

Punctaj total

 

 

 

Semnături (membrii comisiei de examinare)


........................................................

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

Experienta profesională minimă de tip EPP, EPEx sau EPExpl pentru fiecare CPA

 

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în patrimoniu a cârdurilor europene de asigurări sociale de sănătate la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al caselor de asigurări de sănătate

 

Având în vedere:

- art. 320-329 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Decizia Curtii de Conturi a României nr. 1 din 7 iulie 2009 - Departamentul V;

- Referatul de aprobare al Directiei financiar, contabilitate si salarizare nr. FC/388 din 11 noiembrie 2009,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind înregistrarea în patrimoniu a cârdurilor europene de asigurări sociale de sănătate la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al caselor de asigurări de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Irinel Popescu

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2009.

Nr. 969.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind înregistrarea în patrimoniu a cârdurilor europene de asigurări sociale de sănătate la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al caselor de asigurări de sănătate

 

1. În vederea asigurării eliberării cârdului european de asigurări sociale de sănătate către asigurati potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, Casa Natională de Asigurări de Sănătate organizează procedura de achizitie potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, si încheie contract cu un furnizor, câstigător al acestei proceduri, pentru serviciile de producere, personalizare si distribuire a cârdurilor europene de asigurări sociale de sănătate (EHIC) pentru România.

2. Furnizorul va preda la Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Directia sisteme informatice, fisierele electronice care contin informatii referitoare la cârdurile distribuite la asigurat si fisierul cu cârdurile pentru care nu s-a reusit distributia si care au fost predate la casele de asigurări de sănătate.

3. Directia sisteme informatice verifică în sistemul electronic de migranti numărul de cârduri tipărite si distribuite în perioada respectivă si întocmeste, împreună cu furnizorul, un proces-verbal de predare-primire a cârdurilor europene de asigurări sociale de sănătate, atasând un borderou centralizator pe judete din care să rezulte numărul total de cârduri tipărite si distribuite pentru fiecare judet, si anume numărul de cârduri distribuite la asigurati si numărul de cârduri predate la casele de asigurări de sănătate.

4. În baza procesului-verbal de predare-primire si a borderoului centralizator, prestatorul va emite factură fiscală, până la data de 15 a lunii următoare celei în care s-au livrat cârdurile.

5. În baza procesului-verbal de predare-primire, a borderoului centralizator si a facturii fiscale, Directia financiar, contabilitate si salarizare evidentiază în contabilitatea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în contul 532 „Alte valori", cârdurile europene de asigurări sociale de sănătate tipărite.

6. Cârdurile europene de asigurări sociale de sănătate care au fost predate asiguratilor în baza borderoului centralizator se scad din evidenta Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, fiind trecute pe cheltuiala institutiei.

7. Pentru cârdurile care au fost predate de furnizor la casele de asigurări de sănătate se întocmesc procese-verbale de transfer între Casa Natională de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate, documente care vor sta la baza scăderii din patrimoniul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate a cârdurilor europene de asigurări de sănătate si a înregistrării lor în patrimoniul caselor de asigurări de sănătate.

8. Pe măsură ce cârdurile europene de asigurări sociale de sănătate sunt eliberate asiguratilor, acestea se vor scădea din evidenta caselor de asigurări de sănătate, pe baza unui borderou cu semnătura de primire a asiguratului.

9. Cârdurile europene de asigurări sociale de sănătate neridicate de asigurati după expirarea termenului de valabilitate vor fi scăzute din evidenta caselor de asigurări de sănătate pe baza unui proces-verbal.

10. Înregistrarea în contabilitate a operatiunilor prevăzute la pct. 5-9 se efectuează potrivit monografiei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.


 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

MONOGRAFIE

privind înregistrarea în contabilitate a operatiunilor privind distribuirea cârdurilor europene de asigurări sociale de sănătate (EHIC) pentru România

 

            1. La Casa Natională de Asigurări de Sănătate

 

Înregistrarea cârdurilor europene de asigurări sociale de sănătate în evidenta Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si a obligatiei de plată către furnizori

532

„Alte valori"

401

„Furnizori"

Achitarea obligatiei de plată către furnizori

401

„Furnizori"

770

Scăderea din evidentă a cârdurilor predate către asigurati

628

„Alte cheltuieli cu servicii executate de terti"

532

„Alte valori"

Înregistrarea obligatiei de predare a cârdurilor către asigurati pentru cele rămase nedistribuite la asigurati

628

„Alte cheltuieli cu servicii executate de terti"

462

„Creditori"

Transferarea cârdurilor rămase nedistribuite către asigurati la casele de asigurări de sănătate

462

„Creditori"

481

„Decontări între institutia superioară si institutiile subordonate"

Scăderea din evidenta Casei Nationale de Asigurări de Sănătate a cârdurilor predate la casele de asigurări de sănătate

481

„Decontări între institutia superioară si institutiile subordonate"

532

„Alte valori"

           

            2. La casele de asigurări de sănătate

 

Înregistrarea cârdurilor europene de asigurări de sănătate primite prin transfer de la Casa Natională de Asigurări de Sănătate

532

„Alte valori"

481

„Decontări între institutia superioară si institutiile subordonate"

Înregistrarea obligatiei de predare a cârdurilor către asigurati

481

„Decontări între institutia superioară si institutiile subordonate"

462

„Creditori"

Scăderea din evidentă a cârdurilor predate către asigurati

462

„Creditori"

532

„Alte valori"

Scăderea din evidentă a cârdurilor neridicate de către asigurati, care au termenul de valabilitate expirat

462

„Creditori"

532

„Alte valori"


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 6/2007 privind situatiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, solicitate institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială

 

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Modelele situatiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, solicitate institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială (situatii financiare consolidate FINREP) si normele metodologice privind întocmirea acestora, prevăzute în anexa la Ordinul Băncii Nationale a României nr. 6/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 8 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Situatiile financiare consolidate FINREP întocmite pentru sfârsitul exercitiului financiar se transmit Băncii Nationale a României, atât electronic, cât si letric, până la data de 15 mai a exercitiului financiar următor.

Art. III. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situatiile financiare consolidate FINREP întocmite pentru data de 31 decembrie 2009.

(2) Situatiile financiare consolidate FINREP întocmite pentru data de 31 decembrie 2009 vor fi însotite si de informatii comparative pentru data de 31 decembrie 2008, aferente situatiilor financiare consolidate FINREP ale căror modele au fost introduse, respectiv modificate si completate prin prezentul ordin.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Bancn Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2009.

Nr. 10.

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI SI COMPLETĂRI

ale Modelelor situatiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, solicitate institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială (situatii financiare consolidate FINREP) si ale normelor metodologice privind întocmirea acestora

 

I. - În cuprinsul textului, referirile la RON se vor citi ca referiri la lei, iar referirile la „provizioane pentru deprecieri/pierderi" se vor citi ca referiri la „ajustări pentru deprecieri/pierderi".

II. - Punctul I „Normele metodologice privind întocmirea situatiilor financiare consolidate FINREP" se modifică după cum urmează:

1. La punctul 1, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) informatii, altele decât cele de bază:

1. FIN5 - Active financiare disponibile pentru vânzare;

2. FIN6 - Credite si creante (inclusiv leasing financiar) si investitii păstrate până la scadentă;

3. FIN7 - Informatii referitoare la active neperformante, alte active depreciate si active restante;

4. FIN29 - Cheltuiala cu impozitul aferent profitului din activităti întrerupte;

5. FIN30 - Pierderi nete din deprecierea activelor neperformante;

6. FIN36 - Angajamente de creditare, garantii financiare si alte angajamente."

2. Punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. La completarea situatiilor financiare consolidate FINREP se vor avea în vedere prevederile standardelor internationale de contabilitate utilizate la elaborarea situatiilor financiare consolidate publicabile, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008, cu respectarea prevederilor pct. 3 din prezenta anexă."

3. La punctul 6, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(1) În cadrul situatiilor financiare consolidate FINREP, elementele «Instrumente de datorie», «Credite si avansuri», «Angajamente de creditare, garantii financiare si alte angajamente» sunt defalcate pe următoarele clase de sectoare economice (în functie de calitatea agentului - contrapartidă): administratii centrale; institutii de credit; institutii, altele decât cele de credit; societăti; retail."

III. - La punctul II „Modelele situatiilor financiare consolidate FINREP", litera B „Informatii, altele decât cele de bază" se modifică si se completează după cum urmează:


1. Înainte de tabelul „FIN 7 - Informatii referitoare la active neperformante, alte active depreciate si active restante" se introduc două noi tabele, tabelele „FIN5 - Active financiare disponibile pentru vânzare" si „FIN6 - Credite si creante (inclusiv leasing financiar) si investitii păstrate până la scadentă", cu următorul cuprins:

 

„DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: .............................

DATA RAPORTĂRII:....................................................................................

FIN5 - Active financiare disponibile pentru vânzare

 

 

 

 

 

 

- lei -

 

 

Valoarea justă a activelor

nedepreciate

Valoarea justă a activelor depreciate

Valoarea contabilă netă totală

(Depreciere)

 

Referinte

CP

IAS 39.58-70

 

IAS 39.67-70

A

B

1

2

3

4

1. Instrumente de capitaluri proprii

1.1. Instrumente cotate

1.2. Instrumente necotate, dar a căror valoare justă poate fi determinată

1.3. Instrumente de capitaluri proprii la cost

IAS 32.11

 

 

 

 

2. Instrumente de datorie

2.1. Administratii centrale

2.2. Institutii de credit

2.3. Institutii, altele decât cele de credit

2.4. Societăti

2.5. Retail

IAS 39.9

 

 

 

 

3. Credite si avansuri

3.1. Administratii centrale

3.2. Institutii de credit

3.3. Institutii, altele decât cele de credit

3.4. Societăti

3.5. Retail

IAS 39.9

 

 

 

 

4. Total

 

 

 

 

 

 

Administrator,

(conducătorul institutiei de credit)

........................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila institutiei de credit)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

........................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: .............................

DATA RAPORTĂRII:....................................................................................

FIN6 - Credite si creante (inclusiv leasing financiar) si investitii păstrate până la scadentă

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

 

 

Active nedepreciate

Active depreciate

(valoare contabilă brută totală)

(Ajustări pentru deprecieri identificate la nivel individual)

(Ajustări pentru deprecieri

identificate la nivelul grupurilor de

active financiare)*

Valoare contabilă netă totală

 

Referinte

CP

IFRS 7.37; IFRS 7 IG29(a)

IAS 39 AG 84-86; IFRS 7.37 (b)

IAS 39 AG 84-90

 

A

B

1

2

3

4

5

1. Credite si creante

1.1. Instrumente de datorie

1.1.1. Administratii centrale

1.1.2. Institutii de credit

1.1.3. Institutii, altele decât cele de credit

1.1.4. Societăti

1.1.5. Retail

IAS 39AG26

 

 

 

 

 

1.2. Credite si avansuri

IAS 39.9

 

 

 

 

 

1.2.1. Administratii centrale

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Institutii de credit

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Institutii, altele decât cele de credit

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Societăti

 

 

 

 

 

 

1.2.5. Retail

 

 

 

 

 

 

2. Investitii păstrate până la scadentă

2.1. Instrumente de datorie

IAS39 AG26

 

 

 

 

 

2.1.1. Administratii centrale

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Institutii de credit

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Institutii, altele decât cele de credit

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Societăti

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Retail

 

 

 

 

 

 

2.2. Credite si avansuri

IAS 39 AG26

 

 

 

 

 

2.2.1. Administratii centrale

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Institutii de credit

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Institutii, altele decât cele de credit

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Societăti

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Retail

 

 

 

 

 

 

3. Total

 

 

 

 

 

 

 

* Include ajustările pentru pierderi generate, dar neraportate.

 

Administrator,

(conducătorul institutiei de credit)

........................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila institutiei de credit)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

........................................................

(numele, prenumele si semnătura)


            2. Tabelul „FIN7 - Informatii referitoare la active neperformante, alte active depreciate si active restante" se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: .............................

DATA RAPORTĂRII:....................................................................................

 

FIN7 - Informatii referitoare la active neperformante, alte active depreciate si active restante

 

 

 

 

- lei -

 

Valoare contabilă brută

Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel  Individual IAS 39 AG 84-92

Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare* IAS 39 AG 84-92

A

1

2

3

1. Active neperformante

 

 

 

 

 

2. Alte active depreciate

 

 

3. Total active depreciate, din care:

 

 

3.1. Instrumente de datorie si credite si avansuri depreciate

 

 

X

4. Instrumente de datorie si credite si avansuri restante, dar nedepreciate

 

X

X

 

Include ajustările pentru pierderi generate, dar neraportate.

 

Administrator,

(conducătorul institutiei de credit)

........................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila institutiei de credit)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

........................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

3. Tabelul „FIN36 - Angajamente de creditare, garantii financiare si alte angajamente" se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT: .............................

DATA RAPORTĂRII:....................................................................................

FIN36 - Angajamente de creditare, garantii financiare si alte angajamente

 

 

- lei -

 

Valoarea notionalului

Angajamente de creditare

 

1. Date

 

1.1. Administratii centrale

 

1.2. Institutii de credit

 

1.3. Institutii, altele decât cele de credit

 

1.4. Societăti

 

1.5. Retail

 

2. Primite

 

2.1. Administratii centrale

 

2.2. Institutii de credit

 

2.3. Institutii, altele decât cele de credit

 

2.4. Societăti

 


 

Valoarea notionalului

Garantii financiare

3. Garantii date

3.1. Administratii centrale

3.2. Institutii de credit

3.3. Institutii, altele decât cele de credit

3.4. Societăti

3.5. Retail

4. Garantii primite

4.1. Administratii centrale

4.2. Institutii de credit

4.3. Institutii, altele decât cele de credit

4.4. Societăti

4.5. Retail

5. Instrumente financiare derivate de risc de credit primite

5.1. Administratii centrale

5.2. Institutii de credit

5.3. Institutii, altele decât cele de credit

5.4. Societăti

5.5. Retail

 

Alte angajamente (de exemplu, facilităti de emisiune de efecte comerciale, facilităti de subscriere reînnoibile)

 

6. Date altei contrapartide

6.1. Administratii centrale

6.2. Institutii de credit

6.3. Institutii, altele decât cele de credit

6.4. Societăti

6.5. Retail

7. Primite de la altă contrapartidă

7.1. Administratii centrale

7.2. Institutii de credit

7.3. Institutii, altele decât cele de credit

7.4. Societăti

7.5. Retail

 

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 14/2008 pentru aprobarea Modelelor raportărilor periodice cuprinzând informatiile statistice de natură financiar-contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile sucursalelor din România ale institutiilor de credit din alte state membre

 

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. e) si ale art. 59 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Modelele raportărilor periodice cuprinzând informatiile statistice de natură financiar-contabilă si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile sucursalelor din România ale institutiilor de credit din alte state membre, prevăzute în anexa la Ordinul Băncii Nationale a României nr. 14/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 8 ianuarie 2009, se modifică si se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu raportările periodice cuprinzând informatiile statistice de natură financiar-contabilă întocmite pentru data de 31 decembrie 2009.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2009.

Nr. 11.

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI SI COMPLETĂRI

ale Modelelor raportărilor periodice cuprinzând informatiile statistice de natură financiar-contabilă si ale normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile sucursalelor din România ale institutiilor de credit din alte state membre

 

I. În cuprinsul textului, referirile la provizioane (pentru depreciere) se vor citi ca referiri la ajustări pentru depreciere.

II. La capitolul II „Dispozitii referitoare la modelele si regulile de întocmire si transmitere/depunere a raportărilor periodice cuprinzând informatiile statistice de natură financiar-contabilă aplicabile sucursalelor", punctul 3.2, sintagma „150 de zile" se înlocuieste cu sintagma „130 de zile".

III. Capitolul III „Modelele raportărilor periodice cuprinzând informatiile statistice de natură financiar-contabilă si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile sucursalelor" se modifică după cum urmează:

1. Normele metodologice privind întocmirea si utilizarea formularului „3. Alte informatii - Tabelul B - Număr de clienti" se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„Tabelul B - Număr de clienti

PREZENTARE

Cuprinde informatii privind numărul clientilor (persoane fizice si persoane juridice).

Pentru completarea acestui tabel se vor avea în vedere persoanele cu care, în desfăsurarea activitătilor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-n) si la art. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, sucursala a negociat o tranzactie care se derulează si în prezent, precum si orice persoană care beneficiază de serviciile sucursalei.

CONTINUT

Linii

Prezintă numărul de clienti, după cum urmează:

- total;

- persoane fizice;

- persoane juridice."


2. Formularul „3. Alte informatii -Tabelul A- Elemente de activ" se modifică si va avea următorul cuprins:

„DENUMIREA SUCURSALEI:

DATA RAPORTĂRII:

3.ALTE INFORMATII

            Tabelul A- Elemente de activ

 

 

 

 

 

 

- lei -

 

Cod pozitie

Amortizări si ajustări

pentru depreciere

Active nete

Active brute

A

B

1

2

3

Operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare, din care:

100

 

 

 

- Casa si alte valori

110

 

 

 

- Cont curent la bănci centrale

120

 

 

 

- Conturi de corespondent la institutii de credit (nostro)

130

 

 

 

- Depozite la institutii de credit

140

 

 

 

- Credite acordate institutiilor de credit

150

 

 

 

- Valori primite în pensiune

160

 

 

 

- Creante restante, din care:

190

 

 

 

- credite restante

193

 

 

 

- Creante îndoielnice, din care:

200

 

 

 

- credite îndoielnice

203

 

 

 

Operatiuni cu clientela

300

 

 

 

- Creante comerciale

310

 

 

 

- Credite de trezorerie

320

 

 

 

- Credite de consum si vânzări în rate

330

 

 

 

- Credite pentru finantarea operatiunilor de comert exterior

340

 

 

 

- Credite pentru finantarea stocurilor si pentru echipamente

350

 

 

 

- Credite pentru investitii imobiliare

360

 

 

 

- Alte credite acordate clientelei

370

 

 

 

- Credite acordate institutiilor financiare

380

 

 

 

- Valori primite în pensiune

390

 

 

 

- Conturi curente debitoare

400

 

 

 

- Valori de recuperat

410

 

 

 

- Creante restante, din care:

420

 

 

 

- credite restante

423

 

 

 

- dobânzi restante

426

 

 

 

- Creante îndoielnice, din care:

430

 

 

 

- credite îndoielnice

433

 

 

 

- dobânzi îndoielnice

436

 

 

 

- Creante atasate

440

 

 

 

Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse, din care:

500

 

 

 

- Titluri primite în pensiune livrată

510

 

 

 

- Conturi de stocuri

630

 

 

 

- Creante restante, din care:

650

 

 

 

- titluri primite în pensiune livrată restante

652

 

 

 

- dobânzi restante aferente titlurilor primite în pensiune livrată

655

 

 

 

- Creante îndoielnice, din care:

660

 

 

 

- titluri primite în pensiune livrată îndoielnice

662

 

 

 

- dobânzi îndoielnice aferente titlurilor primite în pensiune livrată

665

 

 

 

Valori imobilizate, din care:

700

 

 

 

- Imobilizări în curs si avansuri acordate pentru imobilizări, imobilizări necorporale si corporale

730

 

 

 

- Creante din operatiuni de leasing financiar

740

 

 

 

- Creante restante

750

 

 

 

- Creante îndoielnice

760

 

 

 

Total

800

 

 

 

 

Administrator,

 (conducătorul sucursalei)

........................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila sucursalei)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

........................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

            IV. Capitolul IV „Corespondenta cu planul de conturi a raportărilor periodice cuprinzând informatiile statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor" se modifică si se completează după cum urmează:

1. În cadrul formularului „1. Bilantul", corespondenta cu planul de conturi a pozitiilor 061, 063, 120 si 400 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

COD POZITIE

PLAN DE CONTURI

„061

ex.141 + ex.181 + ex.182 - ex.191 + ex.201 + ex.202 + ex.203 + ex.204 + ex.205 + ex.206 + ex.209 + ex.241 + ex.2511 (solduri debitoare) + ex.25171 + ex.261 + ex.281 + ex.282 - ex.291 + ex.3011 + ex.3551 + ex.3557 + ex.381 + ex.382 - ex.399 + ex.401 + ex.402 + ex.407 + ex.471 + ex.481 + ex.482 - ex.493 - ex.499

063

121 + 1271 + 131 + ex.141 + 151 + 161 + ex.181 + ex.182 - ex.191 + ex.201 + ex.281 + ex.282 - ex.291 + ex.3011 + ex.3551 + ex.3557 + ex.381 + ex.382 - ex.399 + ex.401 + ex.402 + ex.407 + ex.471 + ex.481 + ex.482 -ex.493 - ex.499

120

333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + 341 (sold debitor) + 3514 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + ex.355 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 373 (solduri debitoare) + 374 + 375 + 378 + 379 (solduri debitoare) + ex.381 + ex.382-393 - ex.399

400

3036 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + 341 (sold creditor) + 3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 354 + 3566 + ex.3567 + 3572 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 373 (solduri creditoare) + 376 + 377 + 379 (solduri creditoare) + 418 + 541"

 

            2. În cadrul formularului „3. Alte informatii - Tabelul A - Elemente de activ", corespondenta cu planul de conturi se completează cu corespondenta pozitiilor 100, 500 si 700, cu următorul cuprins:

 

COD POZITIE

PLAN DE CONTURI

„100

10 + 111 + 1171 + 121 + 1271 + 131 + 141 + 151 + 161 + 181 + 182 - 191

500

3011 + 3021 + 3025 + 3026 + 3031 + 3035 + 3037 + 3041 + 3045 + 3047 + 312 + 3362 + 3371 + 341 (sold debitor) + 3514 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (sold debitor) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 355 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 374 + 375 + 378 + 381 + 382 - 391 - 393 - 399 + (311 + 319 + 333 + 373 + 379) solduri debitoare

700

401 +402 + 407 + 411 +412 + 413 + 415 + 417 + 431 +432 + 433 + 434 + 441 +442-461 +471 +481 +482-491 -492-493-499"

 

V. La capitolul V „Controlul raportărilor periodice cuprinzând informatiile statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor", punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. Controlul raportării «Alte informatii»

Tabelul A - Elemente de activ

3.1. Controlul orizontal

Pentru fiecare linie se va respecta următoarea corelatie: col. 1 + col. 2 = col. 3


3.2. Controlul vertical

100 110 +120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 190 + 200

190 193

200 203

300 = 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 430 + 440

420 423 + 426

430 433 + 436

500 510+ 630+ 650+ 660

650 652 + 655

660 662 + 665

700 730 + 740 + 750 + 760

800 = 100 + 300 + 500 + 700

3.3. Corelatia dintre raportarea «3. Alte informatii» si raportarea «1. Bilantul»

 

Alte informatii - Tabelul A

relatia

Bilantul

800 (col. 2)

=

130 (col. 1)"

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.