MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 843/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 843         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 7 decembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.417. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 9 obiective de investitii prioritare din infrastructura de mediu si dezvoltare durabilă

 

1.418. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu si dezvoltare durabilă

 

1.429. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului

 

1.479. - Hotărâre pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

 

1.484. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Varianta de ocolire Cluj Nord-Est, km 1+600-km 4+520", judetul Cluj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.648. - Ordin al ministrului mediului, interimar, pentru modificarea si completarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 578/2006

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

29. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 21/2009 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat

 

30. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

9. - Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 13/2007 privind situatiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile institutiilor de credit

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 9 obiective de investitii prioritare

din infrastructura de mediu si dezvoltare durabilă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) si (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu si dezvoltare durabilă, prevăzute în anexa nr. I la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), cuprinsi în anexele nr. M/1-II/9*).

Art. 2. - (1) Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexele nr. M/1-M/8 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, precum si din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

(2) Finantarea obiectivului de investitii prevăzut în anexa nr. M/9 se realizează din creditul extern acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului „Investitii prioritare în domeniul Gospodăririi apelor", derulat conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, precum si din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexele nr. I si M/1-II/9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) pozitia 18 din anexa nr. I si anexa nr. M/18 privind caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Amenajări pe Valea Sticlăriei, judetul Ilfov" din Hotărârea Guvernului nr. 443/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investitii cuprinse în Proiectul „Prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului", finantat printr-un credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si cofinantat de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 13 aprilie 2004;

b) pozitia 21 din anexa nr. IA si anexa nr. M/21 privind caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Acumularea nepermanentă Ginta pe râul Crisul Negru, judetul Bihor", pozitia 3 din anexa nr. IB si Anexa nr. Ml/3 privind caracteristicileprincipale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Amenajare râu Crisul Repede, judetul Bihor", pozitia 4 din anexa nr. IB si anexa nr. Ml/4 privind caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Amenajare Valea Hălmăgel, judetul Arad" si pozitia 11 din Anexa nr. IB si anexa nr. 111/11 privind caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Amenajarea râu Somesul Mic în municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj" din Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 21 mai 2007.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului, interimar,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.417.


*) Anexele 11/1-II/9 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. I

 

LISTA

obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu si dezvoltare durabilă

 

Nr. crt.

Denumire

1.

Amenajare râu Somesul Mic în municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj

2.

Amenajare Valea Cris Nou la Lunca, judetul Bihor

3.

Amenajare râu Crisul Repede, judetul Bihor

4.

Amenajare Vale Hălmăgel, judetul Arad

5.

Regularizare pârâu Pogănis si afluenti pe sectorul Brebu - confluentă râu Timis, judetul Caras-Severin si judetul Timis

6.

Amenajare râu Topolog si afluenti pe sectorul Sălătrucu - Tigveni, judetul Arges

7.

Amenajări pe Valea Sticlăriei, judetul Ilfov

8.

Regularizarea văilor Agigea si Lazu, judetul Constanta

9.

Acumulare nepermanentă Ginta pe râul Crisul Negru, judetul Bihor

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare

din infrastructura de mediu si dezvoltare durabilă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) si (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu si dezvoltare durabilă, prevăzute în anexa nr. I la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), cuprinsi în anexele nr. M/1-11/18*).

Art. 2. - (1) Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexele nr. M/1-M/16 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, precum si din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

(2) Finantarea obiectivului de investitii prevăzut în anexa nr. M/17 se realizează din creditul extern acordat României de Banca Internatională de Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului „Diminuarea riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale", derulat conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, precum si din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

(3) Finantarea obiectivului de investitii prevăzut în anexa nr. M/18 se realizează din creditul extern acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului „Investitii prioritare în domeniul Gospodăririi apelor", derulat conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, precum si din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexele nr. I si 11/1-M/18 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 802/1996 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Mărirea gradului de sigurantă a acumulării Dridu, judetul Ialomita", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 septembrie 1996;

b) pozitia 99 din anexa nr. IA si anexa nr. M/99 privind caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Apărare mal drept râu Ozana, în zona Orasului Tîrgu-Neamt, judetul Neamt" din Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 21 mai 2007.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului, interimar,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.418.


*) Anexele 11/1-11/18 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. I

 

LISTA

obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu si dezvoltare durabilă

 

Nr. crt.

Denumire

1.

Regularizare râu Amaradia în zona localitătii Melinesti - confluentă râu Jiu, judetul Dolj

2.

Apărare mal stâng râu Moldova în zona localitătilor Verseni-Mitesti, comuna Miroslovesti, judetul Iasi

3.

Regularizare Valea Păuleasca la Micesti, judetul Arges

4.

Combaterea inundatiilor în subbazinul hidrografic Cricovul Dulce, judetul Dâmbovita

5.

Regularizare râu Stâmnicsi afluenti, comuna Starchiojd, judetul Prahova

6.

Regularizare râu Teleajen în zona Plopeni - confluentă râu Prahova, judetul Prahova

7.

Consolidare dig si regularizare râu Buzău în zona municipiului Buzău, judetul Buzău

8.

Amenajare râu Arges pe sectorul Baraj Ogrezeni-Baraj Mihăilesti pentru stabilizare talveg si reabilitare Priză Arges-Ifovăt, judetul Giurgiu

9.

Lucrări de regularizare a pârâului Solea si afluenti pe tronsonul Solea-Arbore si decolmatare la acumularea Solea, judetul Suceava

10.

Lucrări de amenajare pe afluentii râului Bistrita (Trebes, Negel, Limpedea) în zona municipiului Bacău, judetul Bacău

11.

Protectia si reabilitarea părtii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanta - Tomis Sud, judetul Constanta

12.

Protectia si reabilitarea părtii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanta - Tomis Nord, judetul Constanta

13.

Protectia si reabilitarea părtii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului Constanta - Tomis Centru, judetul Constanta

14.

Protectia si reabilitarea părtii sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona Mamaia Sud, judetul Constanta

15.

Consolidare de mal râu Tisa la Crăciunesti, judetul Maramures

16.

Regularizare râu Tisa la Remeti, judetul Maramures

17.

Mărirea gradului de sigurantă a acumulării Dridu, judetul Ialomita

18.

Apărare mal drept râu Ozana, în zona Orasului Târgu-Neamt, judetul Neamt

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea si functionarea

Ministerului Turismului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„UNITATEA

care functionează în subordinea Ministerului Turismului,

cu finantare din venituri proprii

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT Bucuresti - 30 de posturi."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.429.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice

din surse regenerabile de energie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (1) si (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pentru promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie se aplică sistemul cotelor obligatorii combinat cu tranzactionarea de certificate verzi.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică producătorilor de energie electrică ce valorifică potentialul national de resurse regenerabile si sunt calificati de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru aplicarea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile.

Art. 3. - Producătorul de energie electrică din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare stabilit prin prezenta hotărâre îsi asigură veniturile din:

a) vânzarea pe piata de energie electrică a energiei electrice produse;

b) vânzarea pe piata de certificate verzi a certificatelor verzi.

Art. 4. - (1) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de producătorii prevăzuti la art. 3 se tranzactionează pe piata angro de energie electrică, în regim concurential.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), producătorii de energie din surse regenerabile de energie produsă în centrale cu puteri instalate sub 1 MW optează pentru tranzactionarea acesteia fie la pret reglementat, fie la pret negociat.

(3) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, ANRE va elabora metodologia de calcul al pretului reglementat, prevăzut la alin. (2), care va fi aprobată prin ordin al presedintelui.

Art. 5. - Producătorii de energie electrică din surse regenerabile cărora li se aplică prevederile prezentei hotărâri sunt scutiti de la plata dezechilibrelor provocate, conform reglementărilor ANRE, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) energia electrică este produsă în centrale cu puteri instalate de cel mult 0,25 MW pe amplasament;

b) sursele regenerabile utilizate sunt: energia eoliană, energia solară sau energia hidro;

c) optează numai pentru tranzactionarea la pret reglementat a energiei electrice produse în centralele prevăzute la lit. a).

Art. 6. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.056 din 15 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Sistemul de promovare a producerii de energie electrică din surse regenerabile stabilit prin prezenta hotărâre se aplică după autorizarea acestuia de către Comisia Europeană.

(3) Până în momentul autorizării prezentului sistem de către Comisia Europeană se va aplica sistemul stabilit prin intermediul Hotărârii Guvernului nr. 1.892/2004, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor, interimar,

Vasile Blaga

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul

Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.479.


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Varianta de ocolire Cluj Nord-Est, km 1+600-km 4+520", judetul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Varianta de ocolire Cluj Nord-Est, km 1+600-km 4+520", judetul Cluj, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.484.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 578/2006

 

Având în vedere avizul favorabil al Asociatiei de Standardizare din România transmis prin Adresa nr. 11.892 din 24 noiembrie 2009,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

ministrul mediului emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 578/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 14 iunie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 65 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 65. - Obligatia de a calcula si plăti ecotaxa de 0,2 lei/bucată revine operatorilor economici care introduc pe piata natională pungi având mânere integrate sau aplicate destinate a fi umplute la punctele de vânzare, oricare ar fi modul de comercializare/distribuire al acestora sau cumpărătorul/ beneficiarul, după cum urmează:

a) producătorului, pentru pungile fabricate în România;


b) importatorului, pentru pungile provenind din tări din afara Uniunii Europene;

c) persoanei fizice sau juridice române autorizate, care introduce pe piata natională pungile provenind din tări membre ale Uniunii Europene."

2. Articolul 66 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 66. - Nu sunt supuse taxării pungile confectionate din materiale pentru care operatorii economici prevăzuti la art. 65 fac dovada biodegradabilitătii acestuia."

3. Articolul 67 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 67. - Caracterul biodegradabil al materialului se stabileste în baza evaluării conformitătii, potrivit prevederilor Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată, cu cerintele esentiale de biodegradabilitate stabilite prin Directiva Parlamentului European si Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje, transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare."

4. Articolul 68 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 68. - (1) Operatorii economici care introduc pe piata natională pungile prevăzute la art. 66 trebuie să întocmească

declaratia de conformitate, să detină si să păstreze rapoartele de încercare, certificatele sau alte documente ce atestă conformitatea materialului cu cerintele esentiale de biodegradabilitate prevăzute la art. 67 si să informeze cumpărătorii si consumatorii finali asupra caracterului biodegradabil al pungii prin inscriptionare sau marcare, suplimentar elementelor de informare a consumatorilor obligatorii potrivit legislatiei în vigoare.

(2) Conformitatea cu standardele europene armonizate, adoptate la nivel national, prevăzute la pct. 52 din anexa la prezenta metodologie, conferă prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale de biodegradabilitate prevăzute la art. 67. Lista se completează cu standardele europene preluate la nivel national ulterior datei publicării prezentului ordin."

5. Articolul 69 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 69. - În aplicarea prevederilor cap. XI, semnificatiile termenilor utilizati sunt prezentate la pct. 51 si 52 din anexa la prezenta metodologie."

6. În anexa la metodologie, după punctul 51 se introduce un nou punct, punctul 52, cu următorul cuprins:

„52. Lista standardelor române armonizate, adoptate la nivel national la data publicării prezentului ordin, referitoare la caracterul biodegradabil al materialelor este următoarea:

 

1.SREN 13193:2003

Ambalaje. Ambalaje si mediu. Terminologie

2. SREN 13427:2005

Ambalaje. Cerinte referitoare la utilizarea standardelor în domeniul ambalajelor si deseurilor de ambalaje

3. SREN 13432:2002*)

Ambalaje. Cerinte referitoare la ambalajele valorificabile prin formarea compostului si biodegradare. Program de încercare si criterii de evaluare a acceptării finale a ambalajelor

4. SREN ISO 14851: 2005

Determinarea biodegradabilitătii aerobe finale, în mediu apos, a materialelor plastice. Metoda prin măsurarea consumului de oxigen într-un respirometru închis

5. SREN ISO 14852: 2005

Determinarea biodegradabilitătii aerobe finale, în mediu apos, a materialelor plastice. Metoda prin analiza dioxidului de carbon degajat

6. SR EN ISO 14855-1: 2008

Determinarea biodegradabilitătii aerobe finale a materialelor plastice în conditii controlate de compostaj. Metoda prin analiza dioxidului de carbon degajat. Partea 1: Metodă generală

7. SREN ISO 17556: 2005

Materiale plastice. Determinarea biodegradabilitătii aerobe finale în sol prin măsurarea consumului de oxigen într-un respirometru sau a cantitătii de dioxid de carbon degajate

8. SREN ISO 20200: 2006

Materiale plastice. Determinarea gradului de dezintegrare a materialelor plastice în conditii de încercare la compostaj simulate la scară de laborator

9. SREN ISO 846: 2000

Materiale plastice. Evaluarea actiunii microorganismelor

10. SREN 14047:2004

Ambalaje. Determinarea biodegradabilitătii aerobe finale a materialelor de ambalare în mediu apos. Metoda prin analiza dioxidului de carbon eliberat

11. SREN 14048:2004

Ambalaje. Determinarea biodegradabilitătii aerobe finale a materialelor de ambalare în mediul apos. Metodă prin măsurarea consumului de oxigen într-un respirometru închis

12. SREN 14046:2004

Ambalaje. Evaluarea biodegradabilitătii aerobe finale si a dezintegrării materialelor de ambalare în conditii controlate de formare a compostului. Metoda prin analiza dioxidului de carbon eliberat

13. SREN14995:2007

Materiale plastice. Evaluarea compostabilitătii. Program de încercări si specificatii

 


*) Standardul armonizat national român, care face referire la caracterul biodegradabil al materialului plastic si reprezintă adoptarea, prin metoda traducerii, a standardului european EN 13432: 2000.

 

NOTĂ:

1. Standardele mentionate la pozitiile 1-9 au fost adoptate prin metoda traducerii.

2. La pozitiile 10-13 au fost adoptate versiunile oficiale în limba engleză ale standardelor."

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului,

interimar,

Elena Gabriela Udrea

 

Bucuresti, 2 decembrie 2009.

Nr. 1.648.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 21/2009 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat

 

În baza Notei de fundamentare nr. 735 din 12 noiembrie 2009 a Directiei reglementare, prezentată în cadrul sedintei din data de 20 noiembrie 2009,

în baza Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 41 lit. f)si ale art. 46 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 131 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, ale art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. c)din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 21/2009 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Directia secretariat, directorul general si Directia reglementare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2009.

Nr. 29.

ANEXĂ

 

NORMA

Nr. 21/2009 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat

 

Având în vedere prevederile art. 41 lit. f) si ale art. 46 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art. 131 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, ale art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. c)din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

Art. I. - Norma nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 2 mai 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Prezenta normă reglementează:

a) colectarea contributiilor participantilor la fondurile de pensii administrate privat;

b) prelucrarea declaratiilor nominale, declaratiilor si contractelor de asigurare;

c) calculul, evidenta, virarea si regularizarea contributiilor individuale către fondurile de pensii administrate privat;

d) transmiterea informatiilor între entitătile implicate în procesul de colectare si virare a contributiilor la fondurile de pensii."

2. La articolul 2, alineatele (2)-(4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) Legea pensiilor publice - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

b) contractul de asigurare socială - contractul prevăzut la art. 5 alin. (2) din Legea pensiilor publice, conform anexei nr. 3 la norma de aplicare a acestei legi;

c) declaratie de asigurare - declaratia de asigurare depusă de persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V din Legea


pensiilor publice, asa cum este descrisă în anexa nr. 4 la norma de aplicare a acestei legi;

d) declaratie nominală - declaratia privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, initială, prevăzută de art. 6 din Legea pensiilor publice, asa cum este descrisă în anexa nr. 1.1 la norma de aplicare aacestei legi;

e) act aditional - documentul care modifică contractul de asigurare;

f) comunicare de modificare - documentul care modifică declaratia de asigurare;

g) declaratie rectificativă - documentul care modifică declaratia nominală initială;

h) luna si anul de referintă - luna si anul pentru care se depun declaratiile nominale initiale;

i) Norma de aplicare a Legii pensiilor publice - Norma de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000, aprobată prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001, cu modificările si completările ulterioare;

j) Tabel electronic al contributiilor - tabelul electronic de evidentă a contributiilor la fondurile de pensii administrate privat, denumit în continuare TEC;

k) validare declaratie - procesul de înregistrare în sistemul public de pensii a unei declaratii nominale, a unei declaratii de asigurare sau a unui contract de asigurare, corecte si întocmite conform prevederilor Normei de aplicare a Legii pensiilor publice."

„(3) în procesul de colectare, calcul, evidentă, virare si regularizare a contributiilor individuale sunt implicate, după caz, următoarele entităti:

a) administratorii fondurilor de pensii administrate privat;

b) depozitarii activelor fondurilor de pensii administrate privat;

c) fondul de pensii administrat privat;

d) institutia de colectare, respectiv Agentia Natională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ÂNAF;

e) institutia de evidentă, respectiv Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS;

f) participantii la fondurile de pensii administrate privat;

g) plătitorul/prevăzut la art. 2 alin. (1) pct. 26 din Lege." „(4) Evidenta participantilor, precum si viramentele către fondurile de pensii administrate privat serealizează pe baza elementelor de identificare, respectiv nume, prenume si a codului numeric personal."

3. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Cota de contributie la fondul de pensii administrat privat se stabileste prin lege."

4. La capitolul II, titlul sectiunii a 2-a se modifică si va avea următorul cuprins:

„Declaratiile necesare determinării cuantumului contributiilor la fondurile de pensii administrate privat"

5. La articolul 6, alineatele (2)-(4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) La depunerea declaratiilor nominale, declaratiilor de asigurare, precum si, după caz, informatiilor înscrise în contractele de asigurare, casele teritoriale de pensii procedează la verificarea acestora din punctul de vedere al întocmirii corecte, solicitând totodată persoanelor juridice sau persoanelor fizice care au calitatea de angajator ori entitătilor asimilate angajatorului corectarea eventualelor erori semnalate în cuprinsul acestora si retransmiterea declaratiilor corectate până la termenul legal de depunere prevăzut de lege."

„(3) Declaratiile nominale corecte depuse în termenul prevăzut de lege, precum si cele corectate, retransmise în acelasi termen, se prelucrează si se validează de casele teritoriale de pensii până la termenul prevăzut la art. 7 alin. (1)."

„(4) Declaratiile nominale corecte, depuse peste termenul prevăzut de lege, precum si cele corectate, retransmise peste termen, se prelucrează si se validează de casele teritoriale de pensii până la următoarele termene prevăzute la art. 7 alin. (1), în functie de data depunerii acestor declaratii."

6. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 7. - (1) Pe data de întâi a fiecărei luni următoare celei în care au fost depuse declaratiile nominale, casele teritoriale de pensii transmit la CNPAS informatiile aferente declaratiilor nominale validate, însotite de un inventar al acestora.

(2) În acelasi termen prevăzut la alin. (1), casele teritoriale de pensii transmit la CNPAS declaratiile de asigurare si contractele de asigurare aflate în evidentă, însotite de un inventar al acestora.

(3) Plătile, reprezentând contributia de asigurări sociale, luate în considerare la stabilirea stagiului de cotizare pentru luna de referintă sunt plătile înregistrate la nivelul caselor teritoriale de pensii până la data inventarului.

(4) Modalitătile concrete de transmitere de la casele teritoriale de pensii la CNPAS, precum si formatele informatiilor prevăzute la alin. (1) si (2), inclusiv continutul si formatul inventarelor, sunt stabilite prin norme interne de lucru ale CNPAS, aprobate prin decizie a presedintelui CNPAS."

7. La articolul 8, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Procedurile de regularizare prevăzute la alin. (1) se efectuează în conformitate cu procedura de regularizare a sumelor reprezentând contributia datorată fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 97/641/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 22 aprilie 2009."

8. La articolul 9, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 9. - (1) În vederea efectuării calculului si evidentei contributiilor pentru fiecare participant, CNPAS actualizează Registrul participantilor în baza:

a) procesului de aderare prevăzut în reglementările în vigoare, emise de către Comisie, privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat;

b) procesului de actualizare a informatiilor continute în Registrul participantilor la fondurile de pensii administrate privat, prevăzut în reglementările în vigoare, emise de către Comisie;

c) procesului de aplicare a deciziilor Comisiei privind apartenenta unor persoane la un anumit fond de pensii, ca urmare a analizării unor contestatii depuse de participanti ori a controalelor efectuate de Comisie sau orice alte decizii ale Comisiei;

d) procesului de transfer al participantilor între fondurile de pensii, prevăzut de Norma nr. 12/2009 privind transferul participantilor între fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2009;

e) procesului de repartizare aleatorie lunară, prevăzut în reglementările în vigoare, emise de către Comisie."

9. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Procedura prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e) se efectuează de către CNPAS lunar, în perioada 10-15 a lunii următoare celei în care au fost depuse declaratiile nominale.

(2) CNPAS aplică procedurile prevăzute în reglementările în vigoare, emise de către Comisie, referitoare la repartizarea aleatorie a persoanelor eligibile obligate să adere la un fond de pensii administrat privat, care, în ultimele 4 luni anterioare lunii în care se efectuează repartizarea aleatorie, nu au fost comunicate de către administratorii fondurilor de pensii că au aderat, dar ale căror date figurează în declaratiile nominale sau în declaratiile de asigurare aflate în evidenta CNPAS cu obligatii de plată."

10. La articolul 11, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Lunar, în perioada 16-18 a lunii următoare celei în care au fost depuse declaratiile nominale, în vederea


îndeplinirii obligatiilor prevăzute de art. 431 alin. (7) din Lege, CNPAS actualizează TEC."

11. La articolul 11 alineatul (2), literele e) si g)se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,e) numele si prenumele participantului, astfel cum au fost raportate în declaratia nominală, declaratia de asigurare, respectiv contractul de asigurare;

g) informatii aferente lunii pentru care se datorează contributia la fondul de pensii:

1. venitul asigurat în lună;

2. cuantumul contributiei lunare datorate la fondul de pensii în lună;

3. cuantumul contributiei lunare virate efectiv la fondul de pensii în lună;

4. suma restantă/de retinut datorată (suma cu semn plus sau minus);

5. suma totală virată/retinută în lună (suma cu semn plus sau minus)."

12. La articolul 11, alineatul (3) se abrogă.

13. La articolul 11, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Cuantumul contributiei individuale lunare datorate la fondul de pensii administrat privat se calculează prin aplicarea cotei de contributie prevăzute la art. 4 asupra bazei de calcul prevăzute la art. 3 alin. (3)."

14. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Procedura de actualizare prevăzută la art. 11 alin. (1) se efectuează pe baza datelor din Registrul participantilor si a celor înscrise în declaratiile prevăzute la art. 6 alin. (1).

(2) În situatia în care persoanele care au aderat sau au fost repartizate aleatoriu se află înregistrate în declaratiile nominale depuse în termenul stabilit de către CNPAS conform art. 6 alin. (1) din Legea pensiilor publice, CNPAS calculează sumele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. g) si le înregistrează în TEC.

(3) În situatia în care persoanele au aderat sau au fost repartizate aleatoriu si au realizat stagii de cotizare în sistemul public de pensii pe bază de declaratie sau contract de asigurare, CNPAS calculează sumele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. g) si le înregistrează în TEC.

(4) In situatia în care persoanele care au aderat sau au fost repartizate aleatoriu se află înregistrate în declaratiile nominale rectificative sau îsi modifică venitul asigurat înscris în declaratia de asigurare, prin comunicări de modificare, aferente unei perioade anterioare, CNPAS calculează sumele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. g) si le înregistrează în TEC. Sumele restante calculate pot fi pozitive sau negative, în functie de sumele înscrise în TEC ca fiind achitate efectiv la fondurile de pensii, pentru lunile care au făcut obiectul rectificărilor.

(5) În situatia în care persoanele care au aderat sau au fost repartizate aleatoriu îsi modifică venitul asigurat înscris în contractul de asigurare, prin act aditional, CNPAS calculează sumele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. g) datorate de participantul la fondul de pensii, începând cu luna de la care acest act produce efecte pentru viitor. Sumele astfel recalculate le înregistrează în TEC.

(6) In situatia în care persoanele care au aderat sau au fost repartizate aleatoriu nu se află înregistrate în declaratiile nominale prevăzute la art. 7 sau, după caz, nu au realizat stagii de cotizare în luna de referintă ori figurează ca debitori în cazul declaratiilor sau contractelor de asigurare, CNPAS va înscrie în TEC cifra «0» în rubricile aferente obligatiilor lunare.

(7) În cazul persoanelor pentru care CNPAS a procedat, conform normelor în vigoare, la repartizarea aleatorie, sumele prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. g) se calculează si se înregistrează în TEC luându-se în considerare si lunile

anterioare din intervalul legal în care persoana eligibilă si obligată să contribuie avea posibilitatea să adere voluntar la un fond de pensii."

15. Titlul capitolului III se modifică si va avea următorul cuprins:

Virarea contributiilor în sistemul pensiilor administrate

private"

16. La capitolul III, titlul sectiunii 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Listele nominale de viramente ale contributiei la fondurile de pensii administrate privat"

17. La articolul 13 alineatul (2), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) pentru fiecare participant:

- codul numeric personal al participantului;

- numele si prenumele participantului, astfel cum au fost raportate în declaratia nominală, declaratia de asigurare, respectiv contractul de asigurare. Numele si prenumele se scriu în câmpuri separate;

- suma totală virată la fondul de pensii administrat privat;

- codul unic de identificare (CUI) al angajatorului."

18. La articolul 13, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Participantii pentru care nu se efectuează plăti sunt înscrisi în listele nominale de viramente, având înscrisă cifra «0» în câmpul «suma totală virată la fondul de pensii»."

19. La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41) cu următorul cuprins:

„(41) În cazul în care suma virată în contul participantului, rezultată ca urmare a regularizărilor, este negativă, valoarea acesteia poate fi cel mult egală cu totalul contributiilor pozitive plătite pentru respectivul participant, în intervalul dintre prima contributie virată si momentul viramentului de sumă negativă în contul respectivului participant."

20. La articolul 13, alineatele (5)-(7) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(5) Suma totală ce urmează a fi virată pentru fiecare fond de pensii se obtine prin însumarea algebrică a contributiilor în câmpul «suma totală virată la fondul de pensii»."

(6) Listele nominale de viramente se transmit fiecărui administrator de fond de pensii si Comisiei în format electronic, în termenul prevăzut la art. 431 alin. (3) din Lege, prin fisiere semnate cu semnătură electronică extinsă emisă de un furnizor autorizat, în conditiile prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

(7) Fiecare administrator de fond de pensii administrat privat arhivează toate fisierele prevăzute la alin. (4) si (5)."

21. La articolul 14, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Recapitulatia prevăzută la alin. (1) se întocmeste pe suport hârtie si în format electronic, se semnează cu semnătura electronică extinsă de persoanele împuternicite în acest scop de către presedintele CNPAS si se distribuie după cum urmează:

a) un exemplar rămâne la CNPAS;

b) un exemplar se transmite la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti împreună cu documentele de plată;

c) un exemplar se transmite administratorului fondului de pensii administrat privat la care se efectuează plata;

d) un exemplar se transmite depozitarului la care se virează sumele."

22. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Un exemplar al recapitulatiei prevăzute la alin. (1) se transmite, de asemenea, Comisiei, în format electronic."


23. La capitolul III, titlul sectiunii a 2-a se modifică si va avea următorul cuprins:

„Virarea contributiilor la fondurile de pensii administrate privat"

24. După articolul 15 se introduc două noi articole, articolele 151 si 152, cu următorul cuprins:

„Al. 151. - (1) În situatia în care, la data de 20 a fiecărei luni, la un fond de pensii administrat privat se constată virarea unor sume negative, administratorul respectivului fond aplică următoarea procedură, pentru participantii cu contributie individuală negativă la nivel de cod numeric personal:

a) înregistrează contributia brută lunară, ca rezultat al totalizării viramentelor, posibil multiple, la nivel de cod numeric personal, pe fiecare participant, cu semnul minus (-);

b) înregistrează comisionul de administrare retinut din contributia brută lunară, pe cale de consecintă, cu semnul minus (-);

c) înregistrează contributia netă rezultată după deducerea comisionului de administrare din contributia brută, de asemenea, după caz, cu semnul minus (-);

d) corectează numărul de unităti de fond pentru un participant cu contributie negativă, astfel:

1. corectarea activului personal al participantului se face cu cel mult numărul excedentar de unităti de fond atribuit acestuia, ca efect al viramentului excedentar;

2. determinarea numărului excedentar de unităti de fond se face prin echivalarea contributiei negative nete în unităti de fond, folosind maximul valorii unitătii de fond utilizate pentru convertire, identificat în intervalul de la data încasării primei contributii pozitive pentru respectivul participant si până la momentul convertirii prezente - interval închis. Înregistrarea acestor unităti de fond se face cu semnul minus (-);

3. corectarea activului personal al participantului se face prin anularea din contul său a numărului de unităti de fond determinat conform pct. 2;

4. anularea numărului corespunzător de unităti de fond din activul personal se face prin însumarea numărului de unităti de fond existent în contul participantului cu numărul celor negative aferente contributiei negative nete, determinat conform pct. 2;

5. determinarea sumei rezultate în urma anulării unitătilor de fond din activul personal al participantului se face prin înmultirea numărului de unităti de fond anulate cu valoarea la zi a unitătii de fond;

6. În cazul în care contravaloarea la zi a unitătilor de fond anulate este mai mică decât valoarea totală a contributiei nete negative, administratorul acoperă acest deficit cu o sumă corespunzătoare dedusă din comisionul de administrare din contributii.

(2) Administratorul furnizează depozitarului lista de contributii negative emisă de CNPAS si a numărului de unităti de fond anulate pe fiecare cod numeric personal.

(3) Pentru verificarea si corecta calculatie, suma din contul colector virată de către CNPAS, plus contravaloarea la zi a unitătilor de fond anulate, plus deficitul de numerar, după caz, acoperit de administrator, trebuie să fie egală cu suma contributiilor nete pozitive calculate în baza listei nominale de viramente.

(4) După identificarea sumei prevăzute la alin. (1) lit. d) pct. 6 si verificarea calculatiei prevăzute la alin. (3), se procedează la convertirea în unităti de fond conform prevederilor legale.

Art. 152. - (1) În cazul eliminării unui participant din Registrul participantilor, ca urmare a unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile de desfiintare a actului individual de aderare, CNPAS procedează la recuperarea contributiei brute virate până la momentul eliminării din Registrul participantilor către bugetul asigurărilor sociale de stat, prin compensare cu contributiile de virat la data următorului virament lunar.

(2) CNPAS înscrie în listele nominale de viramente, la următorul termen de virament, pentru participantul în cauză, suma reprezentând contravaloarea contributiilor totale brute virate, cu semnul minus, după eliminarea din Registrul participantilor.

(3) În cazul în care activul personal al participantului este mai mic decât valoarea contributiilor brute virate în fond, diferenta se acoperă din veniturile administratorului prevăzute la art. 85 lit. a) din Lege.

(4) In cazul în care activul personal al participantului este mai mare decât valoarea contributiilor brute virate în fond, diferenta se face venit din exploatare la fondul respectiv."

25. La articolul 17, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Comisia comunică CNPAS lunar, până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni, prin documente semnate cu semnătura electronică extinsă, următoarele informatii:

a) denumirea fondului de pensii administrat privat;

b) codul fondului administrat privat din Registrul Comisiei;

c) denumirea depozitarului la care se virează contributiile;

d) codul depozitarului din Registrul Comisiei;

e) codul IBAN al depozitarului;

f) denumirea agentului de marketing persoană juridică;

g) codul agentului de marketing persoană juridică din Registrul Comisiei;

h) denumirea agentului de marketing persoană fizică;

i) codul agentului de marketing persoană fizică din Registrul Comisiei."

26. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Nerespectarea dispozitiilor cuprinse în prezenta normă se sanctionează în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, respectiv art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), art. 141 alin. (2)-(11) din Lege."

Art. II. - Prezenta normă intră în vigoare ia 1 ianuarie 2010.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat

 

În baza Notei de fundamentare nr. 734 din 12 noiembrie 2009 a Directiei reglementare, prezentată în cadrul sedintei din data de 20 noiembrie 2009,

în baza Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 41 lit. a), c), d), e) si i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (1) si art. 36 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,


în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, ale art. 23 lit. f)si ale art. 24 lit. c)din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 22/2009 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Directia secretariat, directorul general si Directia reglementare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2009.

Nr. 30.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 22/2009

privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat

 

Având în vedere prevederile art. 41 lit. a), c), d), e) si i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (1) si art. 36 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, ale art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. c)din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează:

a) dobândirea si încetarea calitătii de participant la un fond de pensii administrat privat;

b) forma si continutul actului individual de aderare la un fond de pensii administrat privat si procedura de modificare a acestuia;

c) aderarea la un fond de pensii administrat privat;

d) validarea si repartizarea aleatorie a participantilor la un fond de pensii administrat privat;

e) evidenta participantilor la un fond de pensii administrat privat;

f) actualizarea informatiilor referitoare la participanti, continute în Registrul participantilor, de către Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) Legea pensiilor publice - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

b) aderare - procesul prin care persoanele eligibile semnează din proprie initiativă un act individual de aderare sau sunt repartizate aleatoriu de către CNPAS;

c) baza de date a administratorilor- informatiile înregistrate cronologic si sistematic cu privire la participanti si conturile acestora, la contributii, precum si la modificări ale acestor date,

administrate printr-un sistem de evidentă a informatiilor, astfel încât să reflecte complet, corect si consistent toate operatiunile aferente fondului de pensii administrat privat;

d) contractul de asigurare socială - contractul prevăzut la art. 5 alin. (2) din Legea pensiilor publice, conform anexei nr. 3 la norma de aplicare a acestei legi;

e) declaratii la sistemul public de pensii - declaratia privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, declaratia de asigurare depusă de persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V din Legea pensiilor publice;

f) listă de atentionare - documentul transmis de CNPAS administratorilor, prin care sunt semnalate concordante în legătură cu informatiile referitoare la participantii la un fond de pensii administrat privat;

g) persoană eligibilă - persoana în vârstă de până la 35 de ani la data luării în evidentă de către CNPAS în sistemul asigurărilor sociale, în baza declaratiei la sistemul public de pensii, precum si persoana care nu a împlinit vârsta de 45 de ani la data semnării actului individual de aderare la un fond de pensii administrat privat si care este asigurată la sistemul public de pensii;

h) repartizare aleatorie - procesul prin care persoanele eligibile în vârstă de până la 35 de ani care nu au aderat din proprie initiativă la un fond de pensii administrat privat în termenul stabilit de Lege si de prezenta normă sau care au semnat mai multe acte individuale de aderare transmise la CNPAS în aceeasi perioadă de raportare sunt repartizate aleatoriu de către aceasta;

i) validare - procesul ulterior aderării, care constă în înregistrarea de către CNPAS în Registrul participantilor a unei persoane eligibile, ca participant la un fond de pensii administrat privat, pe baza informatiilor cuprinse în actul individual de


aderare, transmise de către administratori si/sau în baza datelor din declaratiile la sistemul public de pensii.

 

CAPITOLUL II

Dobândirea si încetarea calitătii de participant la un fond de pensii administrat privat

 

SECTIUNEA 1

Dobândirea calitătii de participant

 

Art. 3. - Persoana eligibilă dobândeste calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

a) a aderat la un fond de pensii administrat privat prin semnarea unui act individual de aderare sau prin repartizarea aleatorie de către CNPAS la un fond de pensii administrat privat;

b) CNPAS a validat actul individual de aderare, semnat sau alocat.

 

SECTIUNEA a 2-a

Încetarea calitătii de participant

 

Art. 4. - (1) Calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat încetează în următoarele cazuri:

a) prin deschiderea dreptului la pensia privată;

b) prin decesul participantului;

c) prin pensionarea de invaliditate pentru afectiuni care nu mai permit reluarea activitătii, potrivit prevederilor legale din sistemul public de pensii sau potrivit prevederilor legale incidente din actele normative privind legile speciale, după caz.

(2) Momentul încetării calitătii de participant este data efectuării plătii prevăzută la art. 6 alin. (4) sau la art. 7 alin. (4), după caz.

Art. 5. - (1) Administratorii notifică CNPAS cu privire la cererile primite de la participantii care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau II pentru afectiuni care nu mai permit reluarea activitătii, care au mentiunea „nerevizuibil" în conditiile Legii pensiilor publice sau potrivit prevederilor legale incidente din alte sisteme de pensii, precum si de la beneficiarul/beneficiarii participantului decedat, prin care se solicită contravaloarea drepturilor cuvenite, prevăzute la art. 37 si 38 din Lege.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este transmisă de către administratori la acelasi termen si împreună cu raportul lunar prevăzut la art. 16 alin. (2), având specificatia „invalid/decedat", după caz, pentru participantii care se încadrează în luna respectivă în această situatie.

(3) CNPAS transmite administratorilor, la împlinirea a 12 luni de la data emiterii deciziei de pensionare de invaliditate, respectiv de la data decesului, odată cu raportul prevăzut la art. 18 alin. (2), un raport separat continând următoarele informatii, pentru participantii respectivi:

a) cifra „0" pentru suma totală virată/retinută în lună;

b) cifra „0" pentru codul unic de identificare al angajatorului.

(4) În cadrul raportului prevăzut la alin. (3) CNPAS precizează că informatiile de la lit. a) si b) reprezintă ultima informatie în legătură cu viramentele contributiilor pentru participantii în cauză si nicio modificare referitoare la contributii nu mai poate avea loc după această dată.

Art. 6. - (1) Plata contravalorii activului personal net al participantului pensionat de invaliditate se va efectua conform prevederilor art. 6 din Norma nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat în caz de invaliditate si în caz de deces, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 35/2008.

(2) Contul participantului pensionat de invaliditate rămâne activ pe o perioadă de 12 luni de la data deschiderii dreptului la pensia de invaliditate.

(3) În perioada mentionată la alin. (2) se pot primi contributii si se pot efectua regularizări.

(4) După 12 luni de la data deschiderii dreptului la pensia de invaliditate si în urma primirii raportului de la CNPAS, prevăzut la art. 5 alin. (3), administratorii efectuează, după caz, plata contravalorii activului personal acumulat de la data plătii prevăzută art. 6 alin. (2) din Norma nr. 19/2008 până în acel moment si îi închid contul participantului.

Art. 7. - (1) Transferul contravalorii activului personal net al participantului decedat către beneficiarul acestuia se va efectua conform prevederilor art. 8 din Norma nr. 19/2008.

(2) Contul participantului decedat rămâne activ pe o perioadă de 12 luni de la data decesului.

(3) În perioada mentionată la alin. (2) se pot primi contributii si se pot efectua regularizări.

(4) După 12 luni de la data decesului si în urma primirii raportului de la CNPAS prevăzut la art. 5 alin. (3), administratorii efectuează, după caz, transferul contravalorii activului personal acumulat de la data plătii prevăzută la art. 9 alin. (4) din Norma nr. 19/2008 până în acel moment si îi închid contul participantului decedat.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii generale privind actul individual de aderare si procedura de modificare a acestuia

 

SECTIUNEA 1

Actul individual de aderare utilizat în cadrul procesului de aderare

 

Art. 8. - (1) Prin semnarea actului individual de aderare persoana îsi exprimă acordul de a fi parte la contractul de societate civilă, acceptul cu privire la continutul acestuia si la prospectul schemei de pensii private.

(2) Actul individual de aderare este completat de către persoana eligibilă care aderă sau de către agentul de marketing pe baza informatiilor furnizate de către persoana eligibilă si este semnat în fata agentului de marketing.

(3) La momentul semnării actului individual de aderare agentul de marketing are următoarele obligatii:

a) să solicite o copie a actului de identitate valabil, cu semnătura în original a persoanei eligibile pe aceeasi pagină cu imaginea reprodusă prin copiere;

b) să confrunte datele din actul de identitate original cu copia acestuia, precum si cu datele înscrise în actul individual de aderare;

c) să prezinte prospectul în vigoare la data semnării si să înmâneze gratuit un exemplar al acestuia persoanei care aderă;

d) să înmâneze persoanei eligibile un exemplar semnat al actului individual de aderare, în original.


(4) Este interzisă utilizarea sau semnarea unor acte individuale de aderare ale căror formă si continut nu au fost avizate de către Comisie, sub sanctiunea nulitătii absolute a actului individual de aderare.

(5) Este interzisă delegarea, împuternicirea sau reprezentarea persoanei în relatia cu agentul de marketing, sub sanctiunea nulitătii absolute a actului individual de aderare încheiat cu nerespectarea acestei prevederi.

Art. 9. - (1) Actul individual de aderare se completează în două exemplare, fiecare exemplar se semnează în original de către persoana eligibilă si de către agentul de marketing si se distribuie astfel:

a) un exemplar se păstrează de către administratorul fondului de pensii administrat privat la care persoana eligibilă a aderat;

b) un exemplar se păstrează de către persoana eligibilă care a aderat la un fond de pensii administrat privat.

(2) Pentru actele individuale de aderare detinute de participanti, care sunt pierdute sau distruse în mod ireversibil, administratorii eliberează copii, în urma cererilor adresate de participanti.

Art. 10. - (1) Forma si continutul actului individual de aderare sunt avizate de către Comisie odată cu autorizarea prospectului schemei de pensii private.

(2) Forma si continutul actului-cadru individual de aderare utilizat în cadrul procesului de aderare sunt prevăzute în anexa la prezenta normă.

(3) Seriile si numerele unice ale actelor individuale de aderare, necesare fondatorilor în vederea obtinerii deciziei de autorizare a fondului de pensii administrat privat, sunt alocate de Comisie la momentul obtinerii deciziei de avizare a actului individual de aderare.

(4) Comisia alocă numerele si seriile actelor individuale de aderare pentru fiecare fond de pensii administrat privat.

(5) Este interzisă introducerea de către administratori în actele individuale de aderare a altor informatii decât cele prevăzute în anexă, cu exceptia seriei si numărului unic alocate de Comisie, precum si a siglei si logoului administratorului.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modificarea actului individual de aderare utilizat în cadrul procesului de aderare

 

Art. 11. - (1) Modificarea formei si continutului actului individual de aderare se va face de către administrator numai cu obtinerea în prealabil a avizului Comisiei.

(2) Avizul de modificare a formei si continutului actului individual de aderare se eliberează de Comisie ca urmare a unei cereri scrise depuse la Comisie de către administrator, împreună cu modificările propuse si cu motivatia solicitării.

Art. 12. - (1) Comisia hotărăste cu privire la eliberarea avizului de modificare a formei si continutului actului individual de aderare în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Administratorul este obligat ca în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a unei autorizatii sau a unui aviz de la Comisie care determină modificarea informatiilor prevăzute în actul individual de aderare, cu privire la administrator si/sau la fondul de pensii administrat privat, să solicite avizarea modificării actului individual de aderare.

(3) Orice solicitare din partea Comisiei privind informatii suplimentare sau pentru modificarea documentelor prezentate initial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informatii sau modificări.

(4) Depunerea informatiilor suplimentare sau a documentelor cu modificări solicitate de Comisie nu poate fi făcută, sub sanctiunea respingerii cererii, mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data solicitării Comisiei.

(5) În situatia în care se constată lipsa unor documente solicitate sau documentele depuse sunt incomplete, ilizibile ori au o formă necorespunzătoare, se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz.

Art. 13. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre conditiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii de eliberare a avizului pentru modificarea actului individual de aderare.

(2) Decizia de respingere, scrisă si motivată, se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia de către Comisie.

(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 14. - O nouă cerere de eliberare a avizului pentru modificarea actului individual de aderare poate fi adresată Comisiei numai după ce au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.

 

CAPITOLUL IV

Validarea si repartizarea aleatorie a persoanelor eligibile în cadrul procesului de aderare

 

SECTIUNEA 1

Validarea persoanelor eligibile în cadrul procesului de aderare

 

Art. 15. - (1) CNPAS întocmeste Registrul participantilor, prevăzut la art. 34 din Lege.

(2) CNPAS completează lunar Registrul participantilor cu informatiile referitoare la persoanele eligibile prevăzute la:

a) art. 30 alin. (1) din Lege, care sunt obligate să adere la un fond de pensii administrat privat;

b) art. 30 alin. (2) din Lege, care îsi exprimă optiunea de a adera la un fond de pensii administrat privat.

(3) Registrul participantilor la fondurile de pensii administrate privat cuprinde:

a) numele, prenumele si domiciliul tuturor participantilor aflati în evidenta CNPAS;

b) codul numeric personal al acestora;

c) seria si numărul actului de identitate;

d) seria si numărul unic ale actului individual de aderare;

e) data semnării actului individual de aderare;

f) numărul de registru al administratorului din Registrul Comisiei;

g) numărul de registru al fondului de pensii administrat privat din Registrul Comisiei;

h) codul unic de identificare si denumirea angajatorului sau a angajatorilor, după caz;

i) numărul de registru al agentului de marketing persoană juridică din Registrul Comisiei;

j) numărul de registru al agentului de marketing persoană fizică din Registrul Comisiei.

Art. 16. - (1) Administratorii au obligatia de a verifica informatiile înscrise în actele individuale de aderare cu datele înscrise în copia actului de identitate, de a înregistra informatiile în evidentele proprii, în maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea actului individual de aderare, si de a transmite informatiile în vederea validării de către CNPAS la următorul raport lunar.

(2) Administratorii au obligatia să întocmească lunar un raport care să cuprindă informatii privind persoanele eligibile care au semnat un act individual de aderare.

(3) Administratorii transmit lunar raportul prevăzut la alin. (2) către CNPAS si către Comisie, la data de 25 a fiecărei luni, pentru persoanele eligibile care au semnat un act individual de aderare, pe suport electronic, sub semnătură electronică extinsă.

(4) Raportul transmis lunar contine următoarele informatii:

a) numele si prenumele persoanelor care au semnat un act individual de aderare;

b) codul numeric personal al acestora;

c) seria si numărul actului de identitate;

d) seria si numărul unic ale actului individual de aderare;

e) data semnării actului individual de aderare;

f) codul de înregistrare a administratorului în Registrul Comisiei;

g) codul de înregistrare a fondului de pensii administrat privat în Registrul Comisiei;

h) codul unic de identificare si denumirea angajatorului;

i) codul de înregistrare a agentului de marketing persoană juridică în Registrul Comisiei;

j) codul de înregistrare a agentului de marketing persoană fizică în Registrul Comisiei.

(5) Odată cu transmiterea raportului prevăzut la alin. (2), administratorii au obligatia să transmită Comisiei, prin intermediul mijloacelor tehnice oferite de către aceasta sau pe suport electronic, sub semnătură electronică extinsă, imaginea scanată a actelor individuale de aderare si a actelor de identitate ale persoanelor ale căror date au fost înregistrate în raport.

(6) Imaginea scanată a documentelor prevăzute la alin. (5) este memorată în fisiere tip TIF, după forma xxx CNP, unde xxx reprezintă seria unică alocată de Comisie administratorului la momentul obtinerii deciziei de avizare a actului individual de aderare, iar CNP reprezintă codul numeric personal al fiecărei persoane înregistrate în raport.

(7) În cazul nerespectării termenului de transmitere a raportului de către administratori, acesta se transmite la următorul termen prevăzut la alin. (3).

(8) În cazul în care pentru o anumită lună un administrator nu încheie niciun act individual de aderare, acesta nu întocmeste si nu transmite raportul prevăzut la alin. (2).

Art. 17. - (1) Pe baza raportului transmis lunar de către administratori, CNPAS verifică:

a) dacă persoana este înscrisă în Registrul participantilor;

b) dacă persoana este înscrisă în Registrul de evidentă al asiguratilor din sistemul public de pensii, administrat de CNPAS;

c) dacă persoana figurează cu un singur act individual de aderare raportat la CNPAS, în cadrul aceleiasi raportări.

(2) Până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se întocmeste raportul, CNPAS actualizează Registrul participantilor si înscrie în acesta, ca validate, informatiile din actele de aderare pentru persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1).

(3) CNPAS invalidează informatiile din actele de aderare pentru persoanele care:

a) figurează cu un singur act individual de aderare raportat de către administratori, dar nu sunt înregistrate în Registrul de evidentă a asiguratilor din sistemul public de pensii;

b) au aderat anterior raportării lunare curente sau pentru care au fost raportate mai multe acte de aderare în cadrul aceleiasi raportări lunare;

c) au semnat acte individuale de aderare care nu sunt completate cu toate informatiile solicitate, cu exceptia denumirii si codului unic de înregistrare al angajatorului, precum si a numărului de telefon si e-mailului persoanelor eligibile.

Art. 18. - (1) În cazul persoanelor ale căror acte individuale de aderare au fost invalidate întrucât acestea nu figurează în Registrul de evidentă a asiguratilor din sistemul public de pensii, dar pentru care administratorul detine un act individual de aderare completat si semnat, precum si copia actului de identitate, administratorul include datele acestora în următoarele minimum 3 rapoarte către CNPAS si către Comisie, începând cu luna următoare semnării actului individual de aderare.

(2) În data de 12 a fiecărei luni, CNPAS transmite administratorilor si Comisiei un raport asupra procesului de validare a actelor individuale de aderare ale participantilor, care contine informatiile prevăzute la art. 16 alin. (4), câmpurile aferente codurilor de validare si motivele invalidărilor pe baza datelor din Registrul de evidentă a asiguratilor din sistemul public de pensii, precum si data validării si înscrierii în Registrul participantilor.

(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii raportului CNPAS prevăzut la alin. (2), administratorul are obligatia de a notifica în scris persoanelor cu care a semnat un act individual de aderare rezultatul procesului de validare.

(4) Notificarea participantilor se va face după fiecare raport primit din partea CNPAS, prin orice mijloc care poate fi dovedit ulterior.

 

SECTIUNEA a 2-a

Repartizarea aleatorie a persoanelor eligibile în cadrul procesului de aderare

 

Art. 19. - (1) Persoanele eligibile au la dispozitie o perioadă de 4 luni de la data la care sunt obligate prin efectul legii pentru a adera la un fond de pensii administrat privat.

(2) În data de 10 a fiecărei luni, CNPAS începe procesul de repartizare aleatorie, prin identificarea persoanelor care sunt obligate să adere la un fond de pensii administrat privat, care nu au semnat niciun act individual de aderare validat la un fond de pensii administrat privat si pentru care niciun administrator nu a transmis informatiile prevăzute la art. 16 alin. (4) în rapoartele aferente ultimelor 4 luni de la data la care acestea sunt obligate prin efectul legii să adere.

Art. 20. - În vederea organizării repartizării aleatorii, CNPAS clasifică persoanele eligibile care urmează a fi repartizate în functie de următoarele criterii:

a) vârstă;

b)gen.

Art. 21. - (1) CNPAS organizează datele persoanelor pe categorii, după criteriul de vârstă, astfel:

a) persoanele cu vârsta de până la 25 de ani;

b) persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 si 35 de ani.


(2) Fiecare categorie de persoane prevăzută la alin. (1) este împărtită în functie de gen, prima grupă fiind cea a persoanelor de gen feminin.

(3) Categoriile de persoane care urmează a fi repartizate aleatoriu de către CNPAS sunt:

a) prima grupă de persoane ce urmează a fi repartizată către fondurile de pensii administrate privat contine persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) de genul feminin;

b) a doua grupă de persoane ce urmează a fi repartizată către fondurile de pensii administrate privat contine persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) de genul masculin;

c) a treia grupă de persoane ce urmează a fi repartizată către fondurile de pensii administrate privat contine persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) de genul feminin;

d) a patra grupă de persoane ce urmează a fi repartizată către fondurile de pensii administrate privat contine persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) de genul masculin.

Art. 22. - (1) CNPAS repartizează persoanele eligibile din fiecare categorie prevăzută la art. 21 alin. (3) astfel: pe o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei norme, fondurile de pensii administrate privat care detin o cotă de peste 20% din numărul total de participanti nu participă la procesul de repartizare aleatorie a persoanelor eligibile. Pentru celelalte fonduri, repartizarea aleatorie a persoanelor eligibile se face direct proportional cu numărul actelor individuale de aderare validate în luna respectivă.

(2) Repartizarea persoanelor eligibile din cadrul fiecărei grupe se efectuează, una câte una, în ordinea crescătoare a vârstei, începând cu fondul de pensii administrat privat cu cel mai mare număr de persoane validate.

Art. 23. - (1) Repartizarea aleatorie lunară este finalizată de către CNPAS până cel târziu la data de 15 a lunii respective.

(2) La finalizarea repartizării aleatorii, CNPAS înregistrează ca validate persoanele eligibile pentru fiecare fond de pensii administrat privat, generează serii si numere unice ale actelor individuale de aderare pentru persoanele repartizate aleatoriu si actualizează informatiile în Registrul participantilor.

Art. 24. - În data de 18 a lunii respective, CNPAS notifică fiecărui administrator si Comisiei lista cu elementele de identificare, precum nume, prenume si cod numeric personal, si elementele de contact, precum domiciliul si seria si numărul actului de aderare alocat pentru persoanele repartizate aleatoriu, precum si data validării si înscrierii în Registrul participantilor.

Art. 25. - Administratorul căruia i-au fost repartizate aleatoriu persoane eligibile de către CNPAS are obligatia de a le informa în scris, prin intermediul serviciilor postale, în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării prevăzută la art. 24 cu privire la denumirea fondului de pensii administrat privat si a administratorului acestuia, precum si cu privire la numărul si seria actului individual de aderare alocat.

 

CAPITOLUL V

Actualizarea informatiilor cuprinse în Registrul participantilor la fondurile de pensii administrate privat

 

Art. 26. - în cadrul procesului de aderare, CNPAS actualizează Registrul participantilor în baza:

a) rapoartelor lunare transmise de către administratori cu informatiile cuprinse în actele individuale de aderare;

b) rapoartelor lunare transmise de către administratori cu informatiile cu privire la datele de identificare si de contact ale participantilor cuprinse în documentele justificative ale participantilor sau angajatorilor;

c) informatiilor cuprinse în declaratiile nominale initiale sau rectificative, în declaratiile de asigurare ori comunicările de modificare sau, după caz, în contractele de asigurare, respectiv actele aditionale la acestea;

d) informatiilor primite de la Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, denumit în continuare CNABDEP;

e) informatiilor primite de la Oficiul Român pentru Imigrări, denumit în continuare ORI;

f) deciziilor Comisiei.

Art. 27. - (1) Ori de câte ori este cazul, administratorii întocmesc, suplimentar fată de raportul prevăzut la art. 16 alin. (2), rapoarte pe care le transmit către CNPAS la termenul prevăzut la art. 16 alin. (3), în baza:

a) cererilor primite din partea participantilor;

b) listelor de atentionare primite de la CNPAS;

c) cererilor primite de la beneficiari, în cazul decesului participantului;

d) cererilor primite de la participanti care se află în situatia prevăzută la art. 30 alin. (1) si (2) din Lege si care au obtinut o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă de desfiintare totală a actului individual de aderare.

(2) Cererile primite din partea participantilor sau beneficiarilor pot fi pentru modificarea unor elemente de identificare ori de contact, pentru executarea unor hotărâri judecătoresti, ca urmare a deschiderii dreptului la pensie de invaliditate pentru afectiuni ireversibile, ca urmare a deschiderii dreptului la pensia privată, sau pentru solicitarea contravalorii activului personal net, ca urmare a decesului participantului.

(3) Administratorii au obligatia efectuării de îndată a tuturor modificărilor cu privire la elementele de identificare si de contact ale unui participant la fondul de pensii pe care îl administrează, după confirmarea operării acestora în Registrul participantilor de către CNPAS.

(4) Administratorii au obligatia înregistrării, evidentierii cronologice si păstrării istoricului modificărilor cu privire la elementele de identificare si de contact ale unui participant la fondul de pensii pe care îl administrează.

Art. 28. - Rapoartele prevăzute la art. 27 alin. (1) transmise la CNPAS de către administratori contin un cod de descriere a tipului de operatiuni, cu valori distincte pentru:

a) solicitarea de stergere a participantului din Registrul participantilor ca urmare a unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile de desfiintare totală a actului individual de aderare;

b) solicitarea de schimbare a datelor aferente actului individual de aderare;

c) solicitarea de schimbare a numelui si prenumelui participantului, a seriei si numărului actului de identitate;

d) solicitarea de modificare a codului numeric personal al participantului ca urmare a schimbării cetăteniei;

e) solicitarea de modificare a codului numeric personal al participantului ca urmare a unei erori materiale;

f) solicitarea privind luarea în evidentă a încetării calitătii de participant prin dobândirea calitătii de pensionar de invaliditate;

g) solicitarea privind luarea în evidentă a încetării calitătii de participant prin deschiderea dreptului la pensia privată;


h) solicitarea privind luarea în evidentă a încetării calitătii de participant, prin deces, ca urmare a depunerii de către beneficiar a copiei de pe certificatul de mostenitor.

Art. 29. - (1) Pe baza datelor si informatiilor continute în rapoartele primite de la administratori, corelate cu informatiile existente în baza de date a asiguratilor la sistemul public de pensii, CNPAS actualizează elementele de identificare ale participantilor referitoare la codul numeric personal, seria si numărul actului de identitate, numele si prenumele, domiciliul si/sau Registrul participantilor cu privire la încetarea calitătii de participant.

(2) Pe baza datelor primite de la CNABDEP, ORI sau administratori, CNPAS întocmeste, după caz, liste de atentionare, prevăzute la art. 30.

Art. 30. - (1) În data de 12 a fiecărei luni, CNPAS transmite administratorilor listele de atentionare.

(2) Listele de atentionare cuprind:

a) informatii referitoare la persoanele eligibile, cu mai multe acte individuale de aderare, care au acelasi nume si acelasi cod numeric personal;

b) informatii referitoare la persoanele eligibile cu nume diferite, dar având acelasi cod numeric personal;

c) informatii referitoare la participantii decedati sau la cei care au pierdut ori au primit cetătenia română, obtinute lunar de către CNPAS de la CNABDEP;

d) informatii referitoare la participanti care au deschise mai multe conturi;

e) informatii referitoare la participantii care au dobândit calitatea de pensionar de invaliditate;

f) informatii referitoare la participantii ale căror coduri numerice personale nu se regăsesc în baza de date a CNABDEP;

g) alte informatii referitoare la participanti care au drept efect modificări în Registrul participantilor.

Art. 31. - (1) În cel mai scurt timp posibil de la primirea listelor de atentionare, administratorii analizează situatia si se adresează, după caz, fiecărui participant mentionat în listă, angajatorilor sau altor administratori, în vederea clarificării situatiei notificate.

(2) În cazul notificării participantului de către administrator cu privire la semnalizarea unor erori materiale referitoare la elementele de identificare ale participantului, participantul este obligat să întreprindă toate măsurile necesare în vederea corectării erorii.

(3) Participantul este obligat să notifice în scris administratorului fondului de pensii administrat privat la care a aderat sau a fost repartizat aleatoriu, precum si angajatorului sau angajatorilor, după caz, orice modificare referitoare la elementele de identificare si/sau de contact, însotite de copii ale actelor doveditoare eliberate de institutiile abilitate, în termen de 30 de zile calendaristice de la eliberarea acestora.

Art. 32. - (1) În cazul în care CNPAS constată că pentru acelasi cod numeric personal există diferente semnificative între numele participantului transmis prin informatiile cuprinse în actul individual de aderare si numele din declaratia nominală transmisă de către angajator, CNPAS notifică administratorului această situatie în lista de atentionare.

(2) În cel mai scurt timp posibil de la primirea listei de atentionare, administratorul se adresează în scris participantului

mentionat în listă si, după caz, angajatorului, în vederea clarificării situatiei descrise la alin. (1).

(3) În cazul în care se constată că datele apartin aceluiasi participant, iar eroarea materială a apărut în declaratia nominală transmisă de către angajator casei teritoriale de pensii, administratorul notifică participantului să solicite angajatorului îndreptarea erorii materiale si transmiterea unei declaratii rectificative casei teritoriale de pensii, care să contină numele corect.

(4) În cazul în care se constată că datele apartin aceluiasi participant, iar numele acestuia s-a modificat ca urmare a unor schimbări legale de nume, respectiv căsătorie, divort sau pe cale administrativă, operate în baza de date administrată de CNABDEP, si modificările nu au fost comunicate angajatorilor de către participant, administratorul notifică participantul să solicite angajatorului înscrierea noului nume în următoarea declaratie nominală transmisă la CNPAS.

(5) În cazul în care modificările legale de nume sunt comunicate administratorului de către participant, administratorul are obligatia de a întocmi raportul prevăzut la art. 27 si de a notifica CNPAS cu privire la noul nume al participantului, prin înscrierea unei pozitii având mentiunea „modificări de elemente de identificare", continând noul nume al participantului, în termenul prevăzut la art. 16 alin. (3), atasând la raport copia actului de identitate.

(6) CNPAS, pe baza rapoartelor primite de la administratori, corelate cu informatiile existente în baza de date a asiguratilor la sistemul public de pensii, operează modificarea numelui participantului în Registrul participantilor si îl informează pe administrator asupra operării modificării.

Art. 33. - (1) În cazul cererilor primite de administrator de la persoane care se află în situatia prevăzută la art. 30 alin. (1) din Lege si care au obtinut o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă de desfiintare totală a actului individual de aderare, iar persoana respectivă are obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat, se întreprind următoarele actiuni:

a) persoana transmite administratorului la care este înregistrat ca participant, precum si CNPAS o copie a hotărârii judecătoresti definitive si irevocabile;

b) la primirea copiei hotărârii judecătoresti definitive si irevocabile, administratorul comunică CNPAS desfiintarea actului individual de aderare pentru participantul respectiv, prin înscrierea mentiunii „stergerea participantului din Registrul participantilor", îi remite o copie a hotărârii judecătoresti definitive si irevocabile;

c) CNPAS procedează la recuperarea contributiei brute virate până la momentul eliminării din Registrul participantilor, în vederea returnării acesteia către Bugetul asigurărilor sociale de stat, prin compensare cu contributiile de virat la data următorului virament lunar;

d) CNPAS înscrie în listele nominale de viramente, la următorul termen de virament, pentru participantul în cauză, suma reprezentând contravaloarea contributiilor totale brute virate, cu semnul minus, după eliminarea din Registrul participantilor;

e) în cazul în care activul personal al participantului este mai mic decât valoarea contributiilor brute virate la fond, diferenta se acoperă din veniturile administratorului prevăzute la art. 85 lit. a) din Lege;


f) în cazul în care activul personal al participantului este mai mare decât valoarea contributiilor brute virate la fond, diferenta se face venit din exploatare la fondul respectiv;

g) după efectuarea operatiunilor prevăzute la lit. a)-f), administratorul închide contul participantului.

(2) În cazul cererilor primite de administrator de la persoane care se află în situatia prevăzută la art. 30 alin. (2) din Lege si care au obtinut o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă de desfiintare totală a actului individual de aderare, iar persoana respectivă nu are obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat, sunt aplicabile prevederile alin. (1).

Art. 34. - (1) În cazul în care CNPAS nu comunică administratorului informatiile referitoare la domiciliul participantilor repartizati aleatoriu, administratorul procedează astfel:

a) identifică participantii care au fost repartizati aleatoriu la fondul de pensii pe care îl administrează si care nu figurează cu adresă de domiciliu;

b) identifică angajatorul după codul unic de identificare si se adresează acestuia, în scris, în vederea identificării adresei de domiciliu a participantului;

c) după primirea adresei de domiciliu de la angajatorul participantului, administratorul solicită în scris participantului transmiterea unei copii de pe actul de identitate, cu semnătură în original pe aceeasi pagină cu imaginea reprodusă prin copiere;

d) în următorul raport transmis către CNPAS, administratorul comunică adresa participantului prin mentiunea „modificări de date personale" si atasează copia actului de identitate.

(2) În baza raportului mentionat la alin. (1) lit. d) si a documentelor justificative primite, CNPAS înscrie în evidentele proprii adresa de domiciliu a respectivului participant.

Art. 35. - (1) În cazul în care un cetătean străin, rezident în România, având un cod numeric personal care începe cu cifra 7 sau 8, participant la un fond de pensii administrat privat, dobândeste cetătenia română, acesta are obligatia notificării administratorului si angajatorului asupra acestui fapt, în termen de 30 de zile calendaristice de la data eliberării actelor de identitate si atasează documentele justificative.

(2) Angajatorul, la primirea notificării prevăzute la alin. (1) si a copiilor de pe documentele justificative, transmite la casa teritorială de pensii o declaratie nominală rectificativă, la următorul termen de depunere a declaratiilor.

(3) Administratorul notificat conform alin. (1) informează CNPAS, prin înscrierea în următorul raport lunar a respectivei modificări, în vederea modificării codului numeric personal al participantului în Registrul participantilor.

(4) CNPAS, în baza raportului si a documentelor justificative primite de la administrator, precum si a declaratiei nominale rectificative primite de la angajator, operează modificarea codului numeric personal în Registrul participantilor, după consultarea CNABDEP, si informează administratorul la data prevăzută la art. 30 alin. (1).

(5) Administratorul, în baza informării din partea CNPAS, operează modificarea codului numeric personal al participantului în evidentele proprii.

Art. 36. - (1) In cazul în care din evidentele CNABDEP rezultă ca a fost modificat codul numeric personal al unui participant si acesta are un nou act de identitate, participantul are obligatia de a transmite administratorului o copie după noul act de identitate, cu semnătură în original pe aceeasi pagină cu imaginea reprodusă prin copiere, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la eliberarea noului document.

(2) Administratorul notifică CNPAS în vederea înscrierii noului cod numeric personal în Registrul participantilor, pentru participantul în cauză.

(3) CNPAS, în baza raportului si a documentelor justificative primite de la administrator, precum si a declaratiilor din sistemul public de pensii, operează modificarea codului numeric personal în Registrul participantilor si informează administratorul la data prevăzută la art. 30 alin. (1).

(4) Administratorul, în baza informării din partea CNPAS, operează modificarea codului numeric personal al participantului în evidentele proprii.

Art. 37. - Administratorii au obligatia de a păstra în evidentele proprii istoricul operatiunilor descrise la art. 27 alin. (2), art. 32-36 si documentele justificative aferente.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 38. - Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se vor prelungi până la sfârsitul următoarei zile lucrătoare.

Art. 39. - (1) Angajatorii, persoane fizice si juridice, sunt obligati să pună la dispozitia Comisiei si administratorilor de fonduri de pensii administrate privat datele si documentele necesare pentru identificarea participantilor la fondurile de pensii administrate privat.

(2) Administratorii îsi transmit reciproc informatii, la solicitarea scrisă a unuia dintre acestia cu privire la datele participantilor inclusi în operatiunile descrise la art. 32, 35 si 36.

Art. 40. - Nerespectarea dispozitiilor cuprinse în prezenta normă se sanctionează în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, respectiv art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g) si art. 141 alin. (2)-(11) din Lege.

Art. 41. - Toate rapoartele transmise de către CNPAS la Comisie vor fi în format electronic, sub semnătură electronică extinsă, iar formatul acestor rapoarte se va stabili prin act aditional la protocolul încheiat între cele două institutii.

Art. 42. -Anexa face parte integrantă din prezenta normă.

Art. 43. - Prezenta normă intră în vigoare la 1 ianuarie 2010.

Art. 44. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 18/2007 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 46/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 13 iulie 2007, republicată, precum si orice alte dispozitii contrare.


 

ANEXĂ

la normă

 

ACT-CADRU DE ADERARE

 

Nr. deciziei de autorizare ca administrator............................................................................................................................

Nr. deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii private......................................................................................

Nr. deciziei de autorizare afondului de pensii administrat privat...........................................................................................

Numele si prenumele participantului:...................................................................................................................................

Codul numeric personal....................................................................B.l./C.l. seria.................nr.......................................

Data nasterii: zz/ll/aaaa:.........................................................................................................................................................

Adresa de domiciliu................................................................................................................................................................

(localitate, judet/sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod postal)

Adresa de corespondentă...................................................................................................................................................

(localitate, judet/sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod postal)

Numărul de telefon:..........................................................................adresa e-mail...............................................................

Denumirea fondului de pensii administrat privat....................................................................................................................

Administrat de.......................................................................................................................................................................

(denumirea administratorului)

Adresa de corespondentă a administratorului........................................................................................................................

(localitate, judet/sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod postal)

Denumirea angajatorului..................................................................................................................CUI...............................

Conform prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, „administratorului, agentului de marketing si persoanelor afiliate acestora le este interzis:

1. să ofere beneficii colaterale în scopul de a convinge o persoană să adere la un fond de pensii sau să rămână participant la acesta;

2. să acorde foloase pentru facilitarea aderării potentialilor participanti." Declaratia participantului:

1. Declar pe propria răspundere că mă aflu la prima aderare la un fond de pensii administrat privat si că nu am mai semnat un alt act individual de aderare la un astfel de fond. □

(Se marchează cu X de către participant numai în situatia în care se află la prima aderare.)

2. Declar pe propria răspundere că am semnat acest act individual de aderare în vederea transferului meu de la un alt fond de pensii administrat privat. □

(Se marchează cu X de către participant numai în situatia în care se transferă de la un alt fond de pensii administrat privat.)

3. Am luat cunostintă de prevederile prospectului schemei de pensii private si sunt de acord să fiu parte la contractul de societate civilă si la contractul de administrare al fondului de pensii administrat privat.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, participantul beneficiază de dreptul de acces, de interventie, de a nu fi supus unei decizii individuale si de a se adresa justitiei. Participantul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc si de a solicita stergerea datelor, printr-o cerere scrisă, datată si semnată, adresată.................................................

(denumirea administratorului) care prelucrează datele participantului continute în prezenta anexă, în scopul prevăzut de Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Administrator,

..........................................

Participant,

..........................................

Reprezentant legal,

..........................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

(numele si prenumele)

 

..........................................

 

Data .............

..........................................

(semnătura)

 

Brokerde pensii private..........................................

(denumirea)

 

Agent,

..........................................

(numele, prenumele si semnătura)

Nr. de Registru agent

..........................................


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 13/2007 privind situatiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile institutiilor de credit

 

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Modelele situatiilor financiare FINREP la nivel individual si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit, prevăzute în anexa la Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2007 privind situatiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile institutiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 si 703 bis din 18 octombrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situatiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru data de 31 decembrie 2009.

(2) Situatiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru data de 31 decembrie 2009 vor fi însotite si de informatii comparative pentru data de 31 decembrie 2008 aferente situatiilor financiare FINREP la nivel individual ale căror modele au fost modificate prin prezentul ordin, cu exceptia FIN40.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2009.

Nr. 9.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI SI COMPLETĂRI

ale Modelelor situatiilor financiare FINREP la nivel individual si ale normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit

 

I. În cuprinsul textului, referirile la RON se vor citi ca referiri la lei, referirile la provizioane (pentru depreciere) se vor citi ca referiri la ajustări pentru depreciere, iar referirile la „Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare" se vor citi ca referiri la „Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar".

II. Capitolul II „Dispozitii referitoare la modelele si regulile de întocmire si transmitere/depunere a situatiilor financiare FINREP la nivel individual" se modifică după cum urmează:

1. La punctul 1.2, prima teză se modifică si va avea următorul cuprins:

„La întocmirea situatiilor financiare FINREP la nivel individual de către institutiile de credit se au în vedere prevederile Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008 (denumite în continuare Reglementările contabile), prezentele norme metodologice, precum si oricare alte reglementări în materie în vigoare."

2. La punctele 3.1 si 3.2, sintagma „150 de zile" se înlocuieste cu sintagma „130 de zile".

III. Capitolul III „Modelele situatiilor financiare FINREP la nivel individual si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora" se modifică si se completează după cum urmează:

1. La punctul II.3, normele metodologice privind întocmirea si utilizarea situatiei financiare „FIN3 - Instrumente financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire" se modifică si vor avea următorul cuprins:

„3. FIN3 - Instrumente financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire

PREZENTARE

Situatia FIN3 furnizează informatii în legătură cu valoarea contabilă si valoarea notionalului instrumentelor financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire.

CONTINUT

Linii

Corespund diferitelor categorii de instrumente financiare derivate, grupate în functie de:

- tipul de risc, respectiv tipul bazei/elementului suport:

- curs de schimb (FX);

- rata dobânzii;

- actiuni si indici bursieri; si

- altele;

- tipuri de instrumente financiare derivate. Coloane

Situatia FIN3 prezintă pe coloane:


- valoarea contabilă (activ sau datorie) a instrumentelor financiare derivate, înregistrată în conturile bilantiere; si

- valoarea notionalului aferent instrumentelor financiare derivate, înregistrată în conturile în afara bilantului. În cazul contractelor de schimb la termen, a contractelor swap de trezorerie, precum si a contractelor swap financiar de devize ce implică schimbul monedei nationale, în această coloană se înscrie valoarea devizelor de primit/de livrat, în timp ce în cazul celor ce implică schimbul a două devize, în această coloană se înscrie valoarea devizelor de primit.

periodicitate: trimestrial."

2. La punctul 11.4, normele metodologice privind întocmirea si utilizarea situatiei financiare „FIN5 - Titluri de plasament" se modifică si vor avea următorul cuprins:

„4. FIN5 - Titluri de plasament

PREZENTARE

Situatia FIN5 prezintă informatii referitoare la valoarea contabilă brută a titlurilor de plasament, ajustările pentru depreciere constituite, valoarea de piată a titlurilor de plasament depreciate si valoarea contabilă netă a titlurilor de plasament.

CONTINUT

Linii

Corespund tipurilor de instrumente clasificate în categoria titluri de plasament:

- actiuni si alte titluri cu venit variabil, detaliate în continuare în instrumente cotate si necotate; si

- efecte publice si valori asimilate, obligatiuni si alte titluri cu venit fix, detaliate în functie de calitatea emitentului respectivelor instrumente.

Coloane

Situatia FIN5 prezintă pe coloane următoarele informatii:

- coloana 1 - valoarea contabilă brută (fără a lua în calcul valoarea ajustărilor pentru depreciere aferente) a titlurilor de plasament pentru care nu au fost constituite ajustări pentru depreciere la nivel individual, indiferent dacă pentru acestea au fost sau nu constituite ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare;

- coloana 2 - valoarea contabilă brută a titlurilor de plasament depreciate, respectiv pentru care au fost constituite ajustări pentru depreciere la nivel individual;

- coloana 3 - valoarea ajustărilor pentru depreciere constituite pentru titlurile de plasament, atât la nivel individual, cât si pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare;

- coloana 4 - valoarea de piată a titlurilor de plasament depreciate, respectiv pentru care au fost constituite ajustări pentru depreciere la nivel individual; si

- coloana 5 - valoarea contabilă netă totală a titlurilor de plasament, respectiv suma valorilor contabile brute prezentate în coloanele 1 si 2, diminuată cu valoarea ajustărilor pentru depreciere prezentată în coloana 3.

periodicitate: trimestrial."

3. La punctul II.4, modelul situatiei financiare „FIN5 - Titluri de plasament" se modifică si va avea următorul cuprins:

„DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT:

DATA RAPORTĂRII:

FIN5 - Titluri de plasament

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

 

Cod pozitie

Valoarea contabilă a titlurilor de plasament nedepreciate

Valoarea contabilă brută a titlurilor de plasament depreciate

Ajustări pentru deprecierea

titlurilor de plasament

Valoarea de piată a titlurilor

de plasament depreciate

Valoarea contabilă netă totală a titlurilor de plasament

A

B

1

2

3

4

5

Actiuni si alte titluri cu venit variabil

010

 

 

 

 

 

- Cotate

011

 

 

 

 

 

- Necotate

012

 

 

 

 

 

Efecte publice si valori asimilate, obligatiuni si alte titluri cu venit fix

020

 

 

 

 

 

- Administratii centrale

021

 

 

 

 

 

- Institutii de credit

022

 

 

 

 

 

- Institutii, altele decât cele de credit

023

 

 

 

 

 

- Societăti

024

 

 

 

 

 

- Retail

025

 

 

 

 

 

Total

030

 

 

 

 

 

 

Administrator,

.......................................

(conducătorul institutiei de credit)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.......................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila institutiei de credit)

(numele, prenumele si semnătura)"


            4. La punctul 11.5, normele metodologice privind întocmirea si utilizarea situatiei financiare „FIN6 - Credite si creante (inclusiv leasing financiar) si titluri de investitii" se modifică si vor avea următorul cuprins:

„5. FIN6 - Credite si creante (inclusiv leasing financiar) si titluri de investitii

PREZENTARE

Situatia FIN6 prezintă informatii referitoare la valoarea brută, ajustările pentru depreciere constituite si valoarea netă a creditelor si creantelor (inclusiv leasing financiar), precum si a titlurilor de investitii.

CONTINUT

Linii

Corespund celor două categorii de active financiare incluse în această situatie:

- credite si creante (inclusiv leasing financiar), detaliate în continuare în functie de calitatea contrapartidei (debitorului); si

- titluri de investitii, detaliate în functie de calitatea emitentului respectivelor instrumente. Coloane

Situatia FIN6 prezintă pe coloane următoarele informatii:

- coloana 1 - valoarea contabilă brută (fără a lua în calcul valoarea ajustărilor pentru depreciere aferente) a creditelor si creantelor (inclusiv leasing financiar), precum si a titlurilor de investitii pentru care nu au fost constituite ajustări pentru depreciere la nivel individual, indiferent dacă pentru acestea au fost sau nu constituite ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare;

- coloana 2 - valoarea contabilă brută a respectivelor tipuri de active financiare, care sunt depreciate, respectiv pentru care au fost constituite ajustări pentru depreciere la nivel individual;

- coloana 3 - valoarea ajustărilor pentru depreciere la nivel individual, constituite pentru respectivele tipuri de active financiare;

- coloana 4 - valoarea ajustărilor constituite pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare;

- coloana 5 - valoarea contabilă netă totală a creditelor si creantelor (inclusiv leasing financiar), precum si a titlurilor de investitii, respectiv suma valorilor contabile brute prezentate în coloanele 1 si 2, diminuată cu suma valorilor ajustărilor pentru depreciere prezentate în coloanele 3 si 4.

periodicitate: trimestrial."

5. La punctul II.5, modelul situatiei financiare „FIN6 - Credite si creante (inclusiv leasing financiar) si titluri de investitii" se modifică si va avea următorul cuprins:

„DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT:

DATA RAPORTĂRII:

FIN6 - Credite si creante (inclusiv leasing financiar) si titluri de investitii

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

 

Cod pozitie

Valoarea contabilă a activelor nedepreciate

Valoarea contabilă brută  a activelor depreciate

Ajustări pentru depreciere la nivel individual

Ajustări pentru

Deprecieri identificate la nivelul grupurilor de  active financiare

Valoare contabilă netă totală

A

B

1

2

3

4

5

Credite si creante (inclusiv leasing financiar)

010

 

 

 

 

 

- Administratii centrale

011

 

 

 

 

 

- Institutii de credit

012

 

 

 

 

 

- Institutii, altele decât cele de credit

013

 

 

 

 

 

- Societăti

014

 

 

 

 

 

- Retail

015

 

 

 

 

 

Titluri de investitii

020

 

 

 

 

 

- Administratii centrale

021

 

 

 

 

 

- Institutii de credit

022

 

 

 

 

 

- Institutii, altele decât cele de credit

023

 

 

 

 

 

- Societăti

024

 

 

 

 

 

- Retail

025

 

 

 

 

 

 

Administrator,

(conducătorul institutiei de credit)

…………………………………………….

(numele, prenumele, semnătura si stampila institutiei de credit)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

…………………………………………….

(numele, prenumele si semnătura)"


            6. La punctul 11.7, normele metodologice privind întocmirea si utilizarea situatiei financiare „FIN8 - Instrumente financiare derivate de acoperire" se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„7. FIN8 - Instrumente financiare derivate de acoperire

PREZENTARE

Situatia FIN8 prezintă informatii în legătură cu valoarea contabilă si valoarea notionalului instrumentelor financiare derivate de acoperire.

CONTINUT

Linii

Corespund diferitelor categorii de instrumente financiare derivate, grupate în functie de:

- tipul de risc, respectiv tipul bazei/elementului suport:

- curs de schimb (FX);

- rata dobânzii;

- actiuni si indici bursieri; si

- altele;

- tipuri de instrumente financiare derivate. Coloane

Situatia FIN8 prezintă pe coloane:

- valoarea contabilă (activ sau datorie) a instrumentelor financiare derivate înregistrată în conturile bilantiere; si

- valoarea notionalului aferent instrumentelor financiare derivate, înregistrată în conturile în afara bilantului. În cazul contractelor de schimb la termen, al contractelor swap de trezorerie, precum si al contractelor swap financiar de devize ce implică schimbul monedei nationale, în această coloană se înscrie valoarea devizelor de primit/de livrat, în timp ce în cazul celor ce implică schimbul a două devize, în această coloană se înscrie valoarea devizelor de primit.

periodicitate: trimestrial."

7. La punctul 11.8, normele metodologice privind întocmirea si utilizarea situatiei financiare „FIN9 - Imobilizări corporale" se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„8. FIN9 - Imobilizări corporale

PREZENTARE

FIN9 - Imobilizări corporale reflectă existentul si miscările de imobilizări corporale, precum si ajustările aferente acestora (amortizări si ajustări pentru depreciere).

CONTINUT

Tabelul A: Imobilizări corporale evaluate prin aplicarea regulilor alternative de evaluare

Prezintă situatia imobilizărilor corporale evaluate prin aplicarea regulilor alternative de evaluare.

Linii

Liniile reprezintă:

- valoarea contabilă netă a imobilizărilor corporale existente la începutul exercitiului financiar;

- valoarea intrărilor de imobilizări corporale în cursul anului, reflectată în rulajele debitoare ale conturilor de imobilizări corporale;

- valoarea cedărilor de imobilizări corporale în cursul anului, reflectată în rulajele creditoare ale conturilor de imobilizări corporale;

- valoarea cresterilor sau diminuărilor rezultate din reevaluările imobilizărilor corporale efectuate în cursul perioadei de raportare;

- valoarea amortizării aferentă imobilizărilor corporale înregistrată în cursul perioadei de raportare;

- valoarea constituirilor sau majorărilor de ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale efectuate în cursul perioadei de raportare;

- valoarea diminuărilor sau reluărilor de ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale efectuate în cursul perioadei de raportare;

- alte modificări survenite în cursul perioadei de raportare;

- valoarea contabilă netă a imobilizărilor corporale existente la data raportării;

- valoarea amortizării cumulate, înregistrată la data raportării, aferentă imobilizărilor corporale, respectiv atât valoarea amortizării aferente perioadei de raportare, cât si valoarea amortizării aferente perioadelor anterioare;

- valoarea contabilă netă a activelor detinute în regim de leasing financiar (în calitate de locatar);

- valoarea contabilă netă a activelor detinute în regim de leasing operational (în calitate de locator). Coloane

Coloanele detaliază categoriile de imobilizări corporale evaluate prin aplicarea regulilor alternative de evaluare.

Tabelul B: Imobilizări corporale evaluate la cost

Prezintă situatia imobilizărilor corporale evaluate la cost.

Liniile sunt aceleasi cu cele ale tabelului A, cu exceptia liniei corespunzătoare modificărilor rezultate din reevaluări.

Coloane

Coloanele detaliază categoriile de imobilizări corporale evaluate la cost.

Pozitia 400 - Valoare contabilă totală - sold final total (total tabele A+B) reprezintă valoarea contabilă netă totală a imobilizărilor corporale existente la data raportării.

La completarea situatiei financiare FIN9 (tabelele A si B) se au în vedere si imobilizările în curs si avansurile pentru imobilizări care vor fi repartizate în mod corespunzător, în functie de natura lor, în coloanele 1-4 aferente categoriilor de imobilizări corporale prevăzute de formularul FIN9.

PERIODICITATE: anual."


8. La punctul 11.9, normele metodologice privind întocmirea si utilizarea situatiei financiare „FIN11 - Fond comercial si alte imobilizări necorporale" se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„9. FIN11 - Fond comercial si alte imobilizări necorporale

PREZENTARE

FIN 11 reflectă existentul si miscările de imobilizări necorporale, precum si ajustările aferente acestora (amortizări si ajustări pentru depreciere).

CONTINUT

Prezintă situatia imobilizărilor necorporale.

Linii

Liniile reprezintă:

- valoarea contabilă netă a imobilizărilor necorporale existente la începutul exercitiului financiar;

- valoarea intrărilor (din dezvoltarea internă si din achizitii) de imobilizări necorporale în cursul anului, reflectată în rulajele debitoare ale conturilor de imobilizări necorporale;

- valoarea cedărilor si/sau casărilor de imobilizări necorporale în cursul anului, reflectată în rulajele creditoare ale conturilor de imobilizări necorporale;

- valoarea amortizării aferentă imobilizărilor necorporale, înregistrată în cursul perioadei de raportare;

- valoarea constituirilor sau majorărilor de ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale efectuate în cursul perioadei de raportare;

- valoarea diminuărilor sau reluărilor de ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale efectuate în cursul perioadei de raportare;

- alte modificări survenite în cursul perioadei de raportare;

- valoarea contabilă netă a imobilizărilor necorporale existente la data raportării;

- valoarea contabilă netă a activelor detinute în regim de leasing financiar (în calitate de locatar);

- valoarea contabilă netă a activelor detinute în regim de leasing operational (în calitate de locator). Coloane

Coloanele detaliază categoriile de imobilizări necorporale.

La completarea situatiei financiare FIN11 se au în vedere si imobilizările în curs si avansurile pentru imobilizări care vor fi repartizate în mod corespunzător, în functie de natura lor, în coloanele 3-5 aferente categoriilor de imobilizări necorporale prevăzute de formularul FIN11.

PERIODICITATE: anual."

9. La punctul 11.18, modelul situatiei financiare „FIN36 - Angajamente de finantare, angajamente de garantie si alte angajamente, precum si creante scoase din activ, urmărite în continuare" se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT:.................................

DATA RAPORTĂRII:...........................................................................................

FIN36 -Angajamente de finantare, angajamente de garantie si alte angajamente, precum si creante scoase din activ, urmărite în continuare

 

 

 

- lei -

 

Cod pozitie

Valoare

A

B

1

Angajamente de finantare

 

 

- Date

110

 

- Administratii centrale

111

 

- Institutii de credit

112

 

- Institutii, altele decât cele de credit

113

 

- Societăti

114

 

- Retail

115

 

- Primite

120

 

- Administratii centrale

121

 

- Institutii de credit

122

 

- Institutii, altele decât cele de credit

123

 

- Societăti

124

 

- Retail

125

 

Angajamente de garantie

 

 

- Date

210

 

- Administratii centrale

211

 

- Institutii de credit

212

 

- Institutii, altele decât cele de credit

213

 

- Societăti

214

 

- Retail

215

 

- Primite

220

 

- Administratii centrale

221

 

- Institutii de credit

222

 

- Institutii, altele decât cele de credit

223

 

- Societăti

224

 

- Retail

225

 

- Instrumente financiare derivate de risc de credit primite

230

 

Angajamente privind titlurile

 

 

- Titluri de primit

310

 

- Administratii centrale

311

 

- Institutii de credit

312

 

- Institutii, altele decât cele de credit

313

 

- Societăti

314

 

- Retail

315

 

- Titluri de livrat

320

 

- Administratii centrale

321

 

- Institutii de credit

322

 

- Institutii, altele decât cele de credit

323

 

- Societăti

324

 

- Retail

325

 

Alte angajamente

 

 

- Date

410

 

- Administratii centrale

411

 

- Institutii de credit

412

 

- Institutii, altele decât cele de credit

413

 

- Societăti

414

 

- Retail

415

 

- Primite

420

 

- Administratii centrale

421

 

- Institutii de credit

422

 

- Institutii, altele decât cele de credit

423

 

- Societăti

424

 

- Retail

425

 

Creante scoase din activ, urmărite în continuare

500

 

- Creante scoase din activ si urmărite în continuare

510

 

- Dobânzi aferente creantelor scoase din activ, urmărite în continuare

520

 

- Creante atasate

530

 

 

 

Administrator,

(conducătorul institutiei de credit)

…………………………………………….

(numele, prenumele, semnătura si stampila institutiei de credit)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

…………………………………………….

(numele, prenumele si semnătura)"

 

10. La punctul 11.19, normele metodologice privind întocmirea si utilizarea situatiei financiare „FIN40 -Alte informatii" se completează cu prezentarea tabelului C „Număr de clienti", cu următorul cuprins:

Tabelul C: Număr de clienti

PREZENTARE

Situatia FIN40 (tabelul C) prezintă numărul de clienti ai institutiei de credit. Pentru completarea acestui tabel se vor avea în vedere persoanele cu care, în desfăsurarea activitătilor prevăzute la art. 18 si la art. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, institutia de credit a negociat o tranzactie care se derulează si în prezent, precum si orice persoană care beneficiază de serviciile institutiei de credit.

CONTINUT

Linii

Prezintă numărul de clienti, după cum urmează:

- total;

- persoane fizice;

- persoane juridice."

 

11. La punctul 11.19, modelul situatiei financiare „FIN40 -Alte informatii - Tabelul A: Active la valoarea brută" se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„DENUMIREA INSTITUTIEI DE CREDIT:.................................

DATA RAPORTĂRII:...........................................................................................

 

FIN40 - Alte informatii

 

            Tabelul A: Active la valoarea brută

 

 

 

 

 

- lei -

 

Cod pozitie

Amortizări si ajustări

pentru depreciere

Active nete

Active brute

A

B

1

2

3

Operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare

100

 

 

 

- Casa si alte valori

110

 

 

 

- Casa

113

 

 

 

- Numerar în ATM-uri si ASV-uri

116

 

 

 

- Alte valori

119

 

 

 

- Cont curent la bănci centrale

120

 

 

 

- Conturi de corespondent la institutii de credit (nostro)

130

 

 

 

- Depozite la institutii de credit

140

 

 

 

- Credite acordate institutiilor de credit

150

 

 

 

- Valori primite în pensiune

160

 

 

 

- Valori de recuperat

170

 

 

 

- Operatiuni între organizatiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiasi retele

180

 

 

 

- Creante restante, din care:

190

 

 

 

- credite restante

193

 

 

 

- dobânzi restante

196

 

 

 

- alte creante restante

199

 

 

 

- Creante îndoielnice, din care:

200

 

 

 

- credite îndoielnice

203

 

 

 

- dobânzi îndoielnice

206

 

 

 

- alte creante îndoielnice

209

 

 

 

- Creante atasate

210

 

 

 

Operatiuni cu clientela

300

 

 

 

- Creante comerciale

310

 

 

 

- Credite de trezorerie

320

 

 

 

- Credite de consum si vânzări în rate

330

 

 

 

- Credite pentru finantarea operatiunilor de comert exterior

340

 

 

 

- Credite pentru finantarea stocurilor si pentru echipamente

350

 

 

 

- Credite pentru investitii imobiliare

360

 

 

 

- Alte credite acordate clientelei

370

 

 

 

- Credite acordate institutiilor financiare

380

 

 

 

- Valori primite în pensiune

390

 

 

 

- Conturi curente debitoare

400

 

 

 

- Valori de recuperat

410

 

 

 

- Creante restante, din care:

420

 

 

 

- credite restante

423

 

 

 

- dobânzi restante

426

 

 

 

- Creante îndoielnice, din care:

430

 

 

 

- credite îndoielnice

433

 

 

 

- dobânzi îndoielnice

436

 

 

 

- Creante atasate

440

 

 

 

Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse

500

 

 

 

- Titluri primite în pensiune livrată

510

 

 

 

- Titluri de tranzactie

520

 

 

 

- Titluri de plasament

530

 

 

 

- Titluri de investitii

540

 

 

 

- Instrumente financiare derivate

550

 

 

 

- Conturi de decontare privind operatiunile cu titluri

560

 

 

 

- Decontări intrabancare si între organizatiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiasi retele

570

 

 

 

- Personal si conturi asimilate

580

 

 

 

- Asigurări sociale, protectia socială si conturi asimilate

590

 

 

 

- Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate

600

 

 

 

- Debitori diversi

610

 

 

 

- Decontări din operatiuni în asocieri în participatie

620

 

 

 

- Conturi de stocuri

630

 

 

 

- Conturi de regularizare

640

 

 

 

- Creante restante, din care:

650

 

 

 

- titluri primite în pensiune livrată restante

652

 

 

 

- dobânzi restante aferente titlurilor primite în pensiune livrată

655

 

 

 

- Creante îndoielnice, din care:

660

 

 

 

- titluri primite în pensiune livrată îndoielnice

662

 

 

 

- dobânzi îndoielnice aferente titlurilor primite în pensiune livrată

665

 

 

 

- Creante atasate

670

 

 

 

Valori imobilizate

700

 

 

 

- Credite subordonate

710

 

 

 

- Părti în cadrul societătilor comerciale legate, titluri de participare si titluri ale activitătii de portofoliu

720

 

 

 

- Imobilizări în curs si avansuri acordate pentru imobilizări, imobilizări necorporale si corporale

730

 

 

 

- Creante din operatiuni de leasing financiar

740

 

 

 

- Creante restante

750

 

 

 

- Creante îndoielnice

760

 

 

 

- Creante atasate

770

 

 

 

Actionari sau asociati

800

 

 

 

Total

900

 

 

 

 

Administrator,

(conducătorul institutiei de credit)

…………………………………………….

(numele, prenumele, semnătura si stampila institutiei de credit)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

…………………………………………….

(numele, prenumele si semnătura)"

 

IV. Capitolul IV „Corespondenta cu planul de conturi aplicabil institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situatiilor financiare FINREP la nivel individual" se modifică după cum urmează:

1. La punctul 1, corespondenta cu planul de conturi a pozitiilor 061 si 063 din cadrul situatiei financiare „FIN1 - Bilantul" se modifică si va avea următorul cuprins:

 

COD POZITIE

PLAN DE CONTURI

„061

ex.141 + ex.181 + ex.182 - ex.191 + ex.201 + ex.202 + ex.203 + ex.204 + ex.205 + ex.206 + ex.209 + ex.241 + ex.2511 (solduri debitoare) + ex.25171 + ex.261 + ex.281 + ex.282 - ex.291 + ex.3011 + ex.3551 + ex.3557 + ex.381 + ex.382 - ex.399 + ex.401 + ex.402 + ex.407 + ex.471 + ex.481 + ex.482 - ex.493 - ex.499

063

121 + 1271 + 131 + ex.141 + 151 + 161 + 1741 + 1761 + 1781 + 1782 + ex.181 + ex.182 - ex.191 + ex.201 + ex.281 + ex.282 - ex.291 + ex.3011 + ex.3551 + ex.3557 + ex.381 + ex.382 - ex.399 + ex.401 + ex.402 + ex.407 + ex.471 + ex.481 + ex.482 - ex.493 - ex.499"

 

2. La punctul 3, corespondenta cu planul de conturi a pozitiilor 020 coloana 3, 030 coloana 3, 050 coloana 3 si 060 coloana 3 din cadrul situatiei financiare „FIN3 - Instrumente financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire" se modifică si va avea următorul cuprins:

 

COD POZITIE

NR. COL.

PLAN DE CONTURI

„020

3

ex.9523

030

3

95212 + 95213 + 95215

050

3

ex.9523

060

3

ex.9523 + ex.95311 + ex.95321"

 

3. La punctul 4, corespondenta cu planul de conturi a situatiei financiare „FIN5 - Titluri de plasament" se modifică după cum urmează:

3.1. Corespondenta aferentă pozitiilor 010 coloana 1, 011 coloana 1, 012 coloana 1, 020 coloana 1, 021 coloana 1, 022 coloana 1, 023 coloana 1, 024 coloana 1 si 025 coloana 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

COD POZITIE

NR. COL.

PLAN DE CONTURI

„010

 

ex.30313 + ex.30353 + ex.30373 + ex.381 + ex.382

011

 

ex.30313 + ex.30353 + ex.30373 + ex.381 + ex.382

012

 

ex.30313 + ex.30353 + ex.30373 + ex.381 + ex.382

020

 

ex.30311 + ex.30312 + ex.30351 + ex.30352 + ex.30371 + ex.30372 + ex.381 + ex.382

021

 

ex.30311 + ex.30312 + ex.30351 + ex.30352 + ex.30371 + ex.30372 + ex.381 + ex.382

022

 

ex.30312 + ex.30352 + ex.30372 + ex.381 + ex.382

023

1

ex.30312 + ex.30352 + ex.30372 + ex.381 + ex.382

024

1

ex.30312 + ex.30352 + ex.30372 + ex.381 + ex.382

025

1

ex.30312 + ex.30352 + ex.30372 + ex.381 + ex.382"

 

3.2. Pentru pozitiile 010-012, 020-025 se introduce corespondenta aferentă coloanei 4, cu următorul cuprins:

 

COD POZITIE

NR. COL.

PLAN DE CONTURI

„010

4

ex.30313 + ex.30353 + ex.30373 + ex.381 + ex.382 - ex.39113 - ex.399

011

4

ex.30313 + ex.30353 + ex.30373 + ex.381 + ex.382 - ex.39113 - ex.399

012

4

ex.30313 + ex.30353 + ex.30373 + ex.381 + ex.382 - ex.39113 - ex.399

020

4

ex.30311 + ex.30312 + ex.30351 + ex.30352 + ex.30371 + ex.30372 + ex.381 + ex.382 - ex.39111 -ex.39112- ex.399

021

4

ex.30311 + ex.30312 + ex.30351 + ex.30352 + ex.30371 + ex.30372 + ex.381 + ex.382 - ex.39111 -ex.39112-ex.399

022

4

ex.30312 + ex.30352 + ex.30372 + ex.381 + ex.382 - ex.39112 - ex.399

023

4

ex.30312 + ex.30352 + ex.30372 + ex.381 + ex.382 - ex.39112 - ex.399

024

4

ex.30312 + ex.30352 + ex.30372 + ex.381 + ex.382 - ex.39112 - ex.399

025

4

ex.30312 + ex.30352 + ex.30372 + ex.381 + ex.382 - ex.39112 - ex.399"

 

4. La punctul 5, corespondenta cu planul de conturi a situatiei financiare „FIN6 - Credite si creante (inclusiv leasing financiar) si titluri de investitii" se modifică după cum urmează:

4.1. Corespondenta pozitiilor 010 coloanele 1-3, 011 coloanele 1-3, 012 coloana 1, 013 coloana 1, 014 coloana 1, 015 coloana 1, 020 coloana 1 si coloana 3, 021 coloana 1 si coloana 3, 022 coloana 1, 023 coloana 1, 024 coloana 1 si 025 coloana 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

COD POZITIE

NR. COL.

PLAN DE CONTURI

„010

1

ex.121 + ex.1271 + ex.131 + ex.141 + ex.151 + ex.161 + ex.1741 + ex.1761 + ex.1781 + ex.181 + ex.182 + ex.201 + ex.202 + ex.203 + ex.204 + ex.205 + ex.206 + ex.209 + ex.231 + ex.241 + ex.2511 (solduri debitoare) + ex.25171 + ex.261 + ex.281 + ex.282 + ex.3011 + ex.3551 + ex.3557 + ex.381 + ex.382 + ex.401 + ex.402 + ex.407 + ex.471 + ex.481 + ex.482

 

2

ex.121 + ex.1271 + ex.131 + ex.141 + ex.151 + ex.161 + ex.1741 + ex.1761 + ex.1781 + 1782 + ex.181 + ex.182 + ex.201 + ex.202 + ex.203 + ex.204 + ex.205 + ex.206 + ex.209 + ex.231 + ex.241 + ex.2511 (solduri debitoare) + ex.25171 + ex.261 + ex.281 + ex.282 + ex.3011 + ex.3551 + ex.3557 + ex.381 + ex.382 + ex.401 + ex.402 + ex.407 + ex.471 + ex.481 + ex.482

 

3

ex.191 + ex.291 + ex.399 + ex.493 + ex.499

011

1

ex.141 + ex.181 + ex.182 + ex.201 + ex.202 + ex.203 + ex.204 + ex.205 + ex.206 + ex.209 + ex.241 + ex.2511 (solduri debitoare) + ex.25171 + ex.261 + ex.281 + ex.282 + ex.3011 + ex.3551 + ex.3557 + ex.381 + ex.382 + ex.401 + ex.402 + ex.407 + ex.471 + ex.481 + ex.482

 

2

ex.141 + ex.181 + ex.182 + ex.201 + ex.202 + ex.203 + ex.204 + ex.205 + ex.206 + ex.209 + ex.241 + ex.2511 (solduri debitoare) + ex.25171 + ex.261 + ex.281 + ex.282 + ex.3011 + ex.3551 + ex.3557 + ex.381 + ex.382 + ex.401 + ex.402 + ex.407 + ex.471 + ex.481 + ex.482

 

3

ex.191 + ex.291 + ex.399 + ex.493 + ex.499

012

1

ex.121 + ex.1271 + ex.131 + ex.141 + ex.151 + ex.161 + ex.1741 + ex.1761 + ex.1781 + ex.181 + ex.182 + ex.201 + ex.281 + ex.282 + ex.3011 + ex.3551 + ex.3557 + ex.381 + ex.382 + ex.401 + ex.402 + ex.407 + ex.471 + ex.481 + ex.482

013

1

ex.201 + ex.202 + ex.203 + ex.204 + ex.205 + ex.206 + ex.209 + ex.231 + ex.241 + ex.2511 (solduri debitoare) + ex.25171 + ex.261 + ex.281 + ex.282 + ex.3011 + ex.3551 + ex.3557 + ex.381 + ex.382 + ex.401 + ex.402 + ex.407 + ex.471 + ex.481 + ex.482

014

1

ex.201 + ex.202 + ex.203 + ex.204 + ex.205 + ex.206 + ex.209 + ex.241 + ex.2511 (solduri debitoare) + ex.25171 + ex.261 + ex.281 + ex.282 + ex.3011 + ex.3551 + ex.3557 + ex.381 + ex.382 + ex.401 + ex.402 + ex.407 + ex.471 + ex.481 + ex.482

015

1

ex.201 + ex.202 + ex.203 + ex.204 + ex.205 + ex.206 + ex.209 + ex.241 + ex.2511 (solduri debitoare) + ex.25171 + ex.261 + ex.281 + ex.282 + ex.3011 + ex.3551 + ex.3557 + ex.381 + ex.382 + ex.401 + ex.402 + ex.407 + ex.471 + ex.481 + ex.482

020

1

ex.304 + ex.381 + ex.382

 

3

ex.3912 + ex.399

021

1

ex.30411 + ex.30412 + ex.30451 + ex.30452 + ex.30471 + ex.30472 + ex.381 + ex.382

 

3

ex.39121 + ex.39122 + ex.399

022

1

ex.30412 + ex.30452 + ex.30472 + ex.381 + ex.382

023

1

ex.30412 + ex.30452 + ex.30472 + ex.381 + ex.382

024

1

ex.30412 + ex.30452 + ex.30472 + ex.381 + ex.382

025

1

ex.30412 + ex.30452 + ex.30472 + ex.381 + ex.382"

 

            4.2. Pentru pozitiile 010-015, 020-025 se introduce corespondenta aferentă coloanei 4, cu următorul cuprins:

 

COD POZITIE

NR. COL.

PLAN DE CONTURI

„010

4

ex.191 + ex.291 + ex.399 + ex.493 + ex.499

011

4

ex.191 + ex.291 + ex.399 + ex.493 + ex.499

012

4

ex.191 + ex.291 + ex.399 + ex.493 + ex.499

013

4

ex.291 + ex.399 + ex.493 + ex.499

014

4

ex.291 + ex.399 + ex.493 + ex.499

015

4

ex.291 + ex.399 + ex.493 + ex.499

020

4

ex.3912 + ex.399

021

4

ex.39121 + ex.39122 + ex.399

022

4

ex.39122 + ex.399

023

4

ex.39122 + ex.399

024

4

ex.39122 + ex.399

025

4

ex.39122 + ex.399"

 

            5. La punctul 6, corespondenta cu planul de conturi a pozitiei 031 coloanele 1-6 din Tabelul A „FIN7 - Informatii referitoare la active financiare depreciate, restante si neperformante" se modifică si va avea următorul cuprins:

 

COD POZITIE

NR. COL.

PLAN DE CONTURI

„031

1

ex.181 + ex.281 + ex.381 + ex.481

 

2

ex.181 + ex.281 + ex.381 + ex.481

 

3

ex.181 + ex.281 + ex.381 + ex.481

 

4

ex.181 + ex.281 + ex.381 + ex.481

 

5

ex.141 + ex.181 + ex.182-ex.191 + ex.201 + ex.202 + ex.203 + ex.204 + ex.205 + ex.206 + ex.209 + ex.241 + ex.2511 (solduri debitoare) + ex.25171 + ex.261 + ex.281 + ex.282 - ex.291 + ex.3011 + ex.3551 + ex.3557 + ex.381 + ex.382 - ex.399 + ex.401 + ex.402 + ex.407 + ex.471 + ex.481 + ex.482 - ex.493 - ex.499

 

6

ex.191 + ex.291 + ex.399 + ex.493 + ex.499"

 

            6. La punctul 7, corespondenta cu planul de conturi a pozitiilor 020 coloana 3, 030 coloana 3, 050 coloana 3 si 060 coloana 3 din cadrul situatiei financiare „FIN8 - Instrumente financiare derivate de acoperire" se modifică si va avea următorul cuprins:

 

COD POZITIE

NR. COL.

PLAN DE CONTURI

„020

3

ex.9524

030

3

95222 + 95223 + 95225

050

3

ex.9524

060

3

ex.9524 + ex.95312 + ex.95322"


            7. La punctul 18, corespondenta cu planul de conturi a situatiei financiare „FIN36 - Angajamente de finantare, angajamente de garantie si alte angajamente, precum si creante scoase din activ, urmărite în continuare" se modifică după cum urmează:

            7.1. Corespondenta pozitiilor 111,112, 121, 122, 211, 212, 221 si 222 se modifica si va avea următorul cuprins:

 

COD POZITIE

PLAN DE CONTURI

„111

ex.901 + ex.903 + ex.981

112

ex.901 + ex.981

121

ex.902 + ex.904

122

ex.902

211

ex.911 +ex.913 +ex.981

212

ex.911 + ex.981

221

ex.912 + ex.914

222

ex.912"

 

            7.2. Se introduce corespondenta pozitiei 230, cu următorul cuprins:

 

COD POZITIE

PLAN DE CONTURI

„230

ex.959"

 

            8. La punctul 19, corespondenta cu planul de conturi a pozitiilor 500, 640 si 800 din cadrul situatiei financiare ,FIN40 -Alte informatii - Tabelul A: Active la valoarea brută" se modifică si va avea următorul cuprins:

 

COD POZITIE

PLAN DE CONTURI

„500

3011 + 3021 + 3025 + 3026 + 3031 + 3035 + 3037 + 3041 + 3045 + 3047 + 312 + 3362 + 3371 + 341 (sold debitor) + 342 (sold debitor) + 3514 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (sold debitor) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 355 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 +371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 374 + 375 + 378 + 381 + 382-391-393-399 + (333 + 373 + 379 + 311 + 319) solduri debitoare

640

371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 373 (solduri debitoare) + 374 + 375 + 378 + 379 (solduri debitoare) - ex.399

800

508 (sold debitor)"

 

V. Capitolul V „Controlul situatiilor financiare FINREP la nivel individual" se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 2 „Controlul situatiei FIN2 - Contul de profit si pierdere" se completează cu subpunctul 2, cu următorul cuprins:

„2. Corelatii între situatia FIN2 si situatia FIN1

 

FIN2

relatia

FIN1

243

=

493

246

=

496"

 

2. Punctul 4 „Controlul situatiei FIN5 - Titluri de plasament" se modifică după cum urmează:

2.1. Subpunctul 1 „Controlul orizontal" se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Controlul orizontal

Pentru fiecare linie din situatia FIN5 se va respecta următoarea corelatie:

col.1 + col.2 - col.3 = col.5".

2.2. În cadrul corelatiilor între situatia FIN5 si situatia FIN1, „FIN5 col. 4" se înlocuieste cu „FINScol. 5".

3. Punctul 5 „Controlul situatiei FIN6 - Credite si creante (inclusiv leasing financiar) si titluri de investitii" se modifică după cum urmează:

3.1. Subpunctul 1 „Controlul orizontal" se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Controlul orizontal

Pentru fiecare linie din situatia FIN6 se va respecta următoarea corelatie:

col.1 + col.2 - col.3 - col.4 = col.5".


3.2. În cadrul corelatiilor între situatia FIN6 si situatia FIN1, „FIN6 col.4" se înlocuieste cu „FIN6 col.5".

4. Punctul 6 „Controlul situatiei FIN7 - Informatii referitoare la active financiare depreciate, restante si neperformante" se modifică si se completează după cum urmează:

„1. Controlul vertical

Tabelul A: Informatii referitoare la active financiare depreciate si restante

010 = 011 +012

020 = 021 + 022 + 023 + 024 + 025

030 = 031 + 032 + 033 + 034 + 035

050 = 010 + 020 + 030 + 040

Tabelul B: Informatii referitoare la activele financiare neperformante si alte active financiare depreciate

030 = 010 + 020

 

            2. Corelatii în cadrul situatiei FIN7

 

Tabelul A

relatia

Tabelul B

050 col.6

=

030 col .2

050 (col.5 + col.6)

=

030 col. 1

 

            3. Corelatii între situatia FIN7 si situatia FIN6

 

FIN7 -Tabelul A

relatia

FIN6

030 (col.5 + col.6)

=

010 (col .2)

031 (col.5 + col.6)

=

011 (col.2)

032 (col.5 + col.6)

=

012 (col .2)

033 (col.5 + col.6)

=

013 (col.2)

034 (col.5 + col.6)

=

014 (col.2)

035 (col.5 + col.6)

=

015 (col.2)"

 

5. La punctul 19 „Controlul situatiei FIN40 - Alte informatii", tabelul A: Active la valoarea brută se completează cu subpunctul 3, cu următorul cuprins:

 

„3. Corelatia între situatia FIN40 - Tabelul A si situatia FIN1

 

FIN40 -Tabelul A

relatia

FIN1

900 (col.2)

=

130 (col. 1)"

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.