MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 834/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 834         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 decembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.415. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia

 

1.467. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

789. - Ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind aprobarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente radio

 

2.480. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008

       

6.002. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, pentru completarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene si instrumentele de lucru, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 5.351/2009

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

854. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale TITAN BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

855. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ULTRA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

856. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale MONEY COACH BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

857. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale INTEL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

858. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale NEUTRO RISK - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

859. - Decizie privind aprobarea reluării activitătii Societătii Comerciale PRO ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

861. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale LOGOS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

862. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE -S.R.L.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International si al art. 56 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, denumită în continuare Autoritatea, se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, autoritate de reglementare si control în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, în subordinea Guvernului si în coordonarea primului-ministru.

(2) Sediul Autoritătii este în municipiul Bucuresti, str. Negustori nr. 1B, sectorul 2.

(3) Autoritatea este reprezentată la nivel judetean de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, iar la nivel local, de circumscriptiile sanitar-veterinare zonale si de circumscriptiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.

(4) Domeniul de activitate al Autoritătii constă în totalitatea actiunilor si activitătilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor initiate, desfăsurate si finalizate, în vederea asigurării si garantării sănătătii animalelor, sănătătii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului si a sigurantei alimentelor.

Art. 2. - Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Autoritatea exercită următoarele functii:

a) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia adoptată, realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementărilor specifice activitătilor din domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor, cu respectarea legislatiei nationale si europene;

b) de control, prin care se dispune si se asigură supravegherea si controlul aplicării si respectării reglementărilor în domeniul său de activitate;

c) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului si cu tendintele pe plan international, strategia în domeniul său de activitate, evaluarea, analiza, managementul si comunicarea riscului în domeniul său de activitate, precum si proiecte de cercetare la nivel national si european cu referire la domeniul său de activitate;

d) de administrare a structurilor din subordine, prin care se asigură coordonarea si gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil în domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor;

e) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul său de activitate.

Art. 3. - (1) În exercitarea functiilor prevăzute la art. 2 Autoritatea are următoarele atributii principale:

A. În domeniul sanitar-veterinar:

1. organizează activitătile sanitar-veterinare publice pe întregul teritoriu al tării, după o conceptie unitară în domeniul său de activitate;

2. conduce serviciile sanitar-veterinare de stat si stabileste necesitătile de finantare a acestora;

3. elaborează norme sanitar-veterinare, aprobate prin ordin al presedintelui Autoritătii, pentru domeniul său de activitate, unice si obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice;

4. stabileste responsabilitătile medicilor veterinari pentru domeniul său de activitate;

5. stabileste drepturile si obligatiile medicilor veterinari oficiali;

6. stabileste drepturile si obligatiile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciti pentru efectuarea unor activităti sanitar-veterinare publice;

7. elaborează si avizează conventii, parteneriate, protocoale si acordurile interguvernamentale si cu autoritătile centrale similare din alte state privind colaborarea în domeniul sanitar-veterinar, cu respectarea legislatiei europene si nationale;

8. cooperează si răspunde împreună cu autoritătile administratiei publice centrale de organizarea si aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor animalelor si a celor comune omului si animalelor, precum si pentru siguranta alimentelor;

9. organizează, coordonează, gestionează si controlează activitatea privind identificarea si înregistrarea animalelor si a exploatatiilor, precum si radierea acestora din evidentele veterinare, conform cu realitatea din teren, prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti si medicii veterinari de liberă practică împuterniciti pentru efectuarea acestei activităti;

10. organizează, coordonează, gestionează si controlează activitatea de comert, import, export, tranzit si inspectie la frontieră, precum si comertul intracomunitar;

11. organizează si asigură functionarea sistemului informatic sanitar-veterinar national si conectarea acestuia la sistemul informatic veterinar comunitar;

12. elaborează regulamentul de organizare si functionare si stabileste atributiile si responsabilitătile unitătilor din subordine;

13. organizează, conform legii, prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, activitătile sanitar-veterinare publice de interes national, care controlează si răspund de efectuarea acestora de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciti;

14. organizează activitătile sanitar-veterinare publice de interes la nivel national, prin încheierea de acorduri-cadru, conform legislatiei privind achizitiile publice, sau prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, după caz, stabilite prin ordin al presedintelui Autoritătii;


15. stabileste cerintele sanitar-veterinare pentru: anuntarea, declararea, notificarea internă si internatională a oricărei suspiciuni de boală sau îmbolnăvire; producerea, comercializarea, detinerea si utilizarea substantelor tireostatice, hormonale, beta-agoniste ori a altor substante similare, pentru administrare la animale producătoare de hrană; supravegherea si monitorizarea unor substante si a reziduurilor la animale vii, produse si subproduse destinate consumului uman; supravegherea, prevenirea si controlul zoonozelor; producerea, testarea, autorizarea, prescrierea, utilizarea, importul, comertul intracomunitar, tranzitul si exportul de furaje medicamentate, aditivi furajeri si de hrană concentrată pentru animale de companie; inspectii si controale sanitar-veterinare; organizarea si functionarea posturilor de inspectie la frontieră, precum si procedurile de efectuare a acestor inspectii si controale; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul si comertul intracomunitar cu furaje, materii furajere, premixuri, zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte materii si produse utilizate în furajarea si nutritia animalelor; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul si comertul intracomunitar cu produse medicinale veterinare, precum si pentru alte activităti specifice domeniului sanitar-veterinar;

16. stabileste politicile în domeniul bunăstării animalelor, la fermă, în timpul transportului si la sacrificare sau ucidere;

17. face analize de risc epidemiologie si geoepidemiologic;

18. face studii de epidemiologie generală si epidemiologie descriptivă si biostatistică;

19. face studii de epidemiosupraveghere si supraveghere transfrontalieră;

20. face analize economico-veterinare prin evaluări micro- si macroeconomice;

21. participă la crearea si functionarea sistemului de notificare si înregistrare a bolilor la animale;

22. creează si asigură functionarea sistemului de clasificare si certificare a statusului de sănătate a animalelor;

23. elaborează politicile de luptă în cazul aparitiei de boli majore la animale;

24. elaborează concepte cu care să poată lucra în caz de necesitate;

25. elaborează si reactualizează planurile de contingentă în domeniul sanitar-veterinar;

26. elaborează manualele operationale de aplicare a planurilor de contingentă în domeniul sanitar-veterinar;

27. stabileste o retea de contact pentru facilitarea alertei în teritoriu în caz de criză;

28. solicită, atunci când este cazul, activarea Centrului National de Combatere a Bolilor, pentru organizarea actiunilor de interventie pentru combaterea epidemiilor în rândul animalelor, si coordonează activitatea grupurilor de lucru;

29. notifică organismelor internationale cu responsabilităti în domeniu, respectiv Directia Generală Sănătate si Protectia Consumatorilor din cadrul Comisiei Europene, denumită în continuare DG SANCO, si Organizatia Mondială pentru Sănătatea Animală, suspiciunile si confirmările cazurilor de boli infectioase cu mare difuzibilitate la animale;

30. activează centrele de criză create la nivel local, conform prevederilor legale;

31. controlează functionalitatea centrelor de criză în cazul epidemiilor în rândul animalelor, prin includerea de personal suplimentar în caz de necesitate;

32. contribuie efectiv la combaterea epidemiilor în rândul animalelor, conform normelor Uniunii Europene si conform măsurilor stipulate în manualul operational;

33. colaborează cu structurile subordonate în ceea ce priveste planificarea măsurilor de combatere a epidemiilor în rândul animalelor;

34. stabileste mijloacele necesare combaterii epidemiei si actualizează planurile organizationale si programele de desfăsurare a activitătilor pentru centrele de criză;

35. stabileste conditiile sanitare veterinare de comert intracomunitar, import, export si tranzit pentru animale vii, ovule, embrioni, spermă, hrană pentru animale;

36. stabileste politicile în domeniul bolilor care pot afecta animalele vii;

37. cooperează pe plan international cu toate organizatiile implicate în domeniul sănătătii animalelor si în alte domenii conexe pentru a păstra România în circuitul politicilor europene si internationale specifice;

38. elaborează programele nationale în domeniul sanitar-veterinar;

39. controlează aplicarea normelor sanitare veterinare;

40. coordonează si organizează în numele Autoritătii activitatea de formare, instruire si perfectionare a personalului implicat în domeniul sanitar-veterinar;

41. promovează si coordonează activitatea de instruire si perfectionare a personalului în domeniul sanitar-veterinar prin efectuarea de cursuri postuniversitare în domeniul său de activitate, în cadrul universitătilor acreditate în acest sens de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării pe bază de protocol sau parteneriat încheiat cu institutiile de învătământ superior acreditate în domeniul sanitar-veterinar;

42. organizează activităti specifice de audit în scopul realizării prevederilor regulamentelor europene;

43. Îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative în domeniul sanitar-veterinar.

B. În domeniul sigurantei alimentelor:

1. elaborează si implementează strategia si legislatia privind siguranta alimentelor;

2. elaborează norme pentru siguranta alimentelor, aprobate prin ordin al presedintelui Autoritătii, iar dacă este cazul, împreună cu autoritătile competente, aprobate prin ordine comune;

3. promovează si coordonează elaborarea metodologiilor unitare de evaluare a riscului în domeniul sigurantei alimentelor;

4. realizează evaluarea riscului si stabileste măsurile ce se impun atunci când apare o problemă majoră ce poate periclita sănătatea oamenilor;

5. coordonează activitătile de elaborare a codurilor de bună practică si alte asemenea activităti;

6. coordonează metodologic activitatea de supraveghere si control privind siguranta alimentelor, de la producerea materiilor prime până la consumatorul final;

7. asigură coordonarea elaborării si implementării politicilor guvernamentale în domeniul sigurantei alimentelor si al biotehnologiei;

8. coordonează identificarea specialistilor în vederea participării la activitătile Codex Alimentarius, precum si la activitătile organismelor si organizatiilor nationale si internationale în domeniul specific de activitate;

9. coordonează identificarea specialistilor în vederea participării la actiunile organismelor si organizatiilor nationale si internationale în domeniul standardizării, sigurantei si calitătii alimentelor;

10. coordonează activitatea de control în domeniul sigurantei si calitătii alimentelor, după modelul existent în tările din Uniunea Europeană;

11. coordonează metodologic activitatea de control, testare si expertizare a alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea către consumator;


12. realizează si valorifică bazele de date proprii prin colectarea, clasificarea, corelarea, actualizarea permanentă, arhivarea si diseminarea informatiilor privind monitorizarea înregistrărilor, avizărilor si a autorizărilor privind siguranta alimentelor, acordate de autoritătile publice cu atributii în acest domeniu, monitorizarea rezultatelor actiunilor de supraveghere si control privind siguranta alimentelor, precum si a cadrului legislativ în domeniu, datele statistice si datele privind procesul de cercetare-dezvoltare;

13. coordonează activitatea de formare, instruire si perfectionare a personalului implicat în domeniul sigurantei alimentelor;

14. acordă avize stiintifice si asistentă tehnică în domeniul specific de activitate;

15. reprezintă punctul national de contact si coordonatorul la nivel national al Sistemului rapid de alertă pentru alimente si furaje - SRAAF;

16. organizează un punct permanent de contact pe baza unui tel verde, telefon de urgentă de la care orice persoană fizică sau juridică poate obtine informatii obiective si la care aceasta poate prezenta contestatii în domeniul sigurantei alimentelor;

17. asigură supravegherea si controlul privind respectarea conditiilor generale din domeniul alimentar, prin punerea în practică a unor măsuri specifice care să conducă la diminuarea incidentei si la eliminarea bolilor transmisibile de la animale la om;

18. supraveghează si monitorizează, din punctul de vedere al sigurantei alimentelor, operatorii economici care îsi desfăsoară activitatea în domeniul industriei agroalimentare;

19. participă la activitatea de standardizare, gradare si clasificare a produselor agroalimentare, împreună cu celelalte institutii abilitate;

20. reprezintă punctul de contact si tine permanent legătura cu autoritătile pentru siguranta alimentelor, constituite la nivel national si international;

21. elaborează si promovează acte normative în domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor si participă la promovarea reglementărilor în domeniul calitătii alimentelor;

22. elaborează programe nationale în domeniul sigurantei alimentelor, împreună cu celelalte institutii abilitate;

23. promovează si coordonează activitatea de instruire si perfectionare a personalului în domeniul sigurantei alimentelor prin efectuarea de cursuri postuniversitare în domeniul său de activitate, în cadrul universitătilor acreditate în acest sens de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării pe bază de protocol sau parteneriat încheiat cu institutiile de învătământ superior acreditate în domeniul sigurantei alimentelor;

24. elaborează si avizează conventii, parteneriate, protocoale si acorduri interguvernamentale si cu autoritătile centrale similare din alte state privind colaborarea în domeniul sigurantei alimentelor, cu respectarea legislatiei europene si nationale;

25. organizează, coordonează, gestionează si controlează activitatea de comert intracomunitar, import, export, tranzit si inspectie la frontieră în domeniul sigurantei alimentelor;

26. elaborează regulamentul de organizare si functionare si stabileste atributiile si responsabilitătile unitătilor din subordine în domeniul sigurantei alimentelor;

27. participă la elaborarea strategiilor nationale si internationale în domeniul terorismului si bioterorismului alimentar;

28. cooperează si răspunde împreună cu autoritătile administratiei publice centrale de organizarea si aplicarea măsurilor necesare pentru siguranta alimentelor;

29. elaborează si reactualizează planurile de contingentă în domeniul sigurantei alimentelor;

30. notifică organismele internationale WHO, EFSA, DG SANCO, FAO cu responsabilităti în domeniul sigurantei alimentelor;

31. cooperează pe plan international cu toate organizatiile implicate în domeniul sigurantei alimentelor si în alte domenii conexe pentru a păstra România în circuitul politicilor europene si internationale specifice;

32. verifică aplicarea la nivel national si teritorial a normelor privind siguranta alimentelor;

33. asigură controlul oficial la operatorii care produc, procesează, transportă si comercializează alimente;

34. organizează activităti specifice de audit în scopul realizării si implementării prevederilor regulamentelor europene;

35. coordonează elaborarea Planului national unic de control integrat pentru România - PNUCI si Raportul anual referitor la PNUCI;

36. Îndeplineste orice alte atributii în domeniul sigurantei alimentelor, precum si în domeniul reglementării alimentatiei si biotehnologiei stabilite prin legislatia în vigoare natională si europeană.

(2) Autoritatea asigură armonizarea cadrului legislativ national cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor.

(3) Autoritatea elaborează si promovează acte normative în domeniul sanitar-veterinar si ai sigurantei alimentelor.

(4) Autoritatea întreprinde demersurile necesare în vederea obtinerii unor contributii financiare comunitare pentru unele activităti în domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor, în special pentru implementarea unor prevederi ale legislatiei comunitare.

(5) Autoritatea poate contracta servicii de consultantă în domeniul tehnologiei informatiei si comunicării, relatiilor publice, organizării campaniilor de promovare, publicitate, educare si informare referitoare la activitatea specifică, precum si în domeniul specific de activitate.

(6) Autoritatea editează buletine informative si alte publicatii de specialitate, în limita alocatiilor bugetare, precum si din diverse finantări.

(7) Autoritatea, prin specialistii din structura sa, stabiliti prin ordin al presedintelui Autoritătii, coordonează măsurile care se impun în situatiile de urgentă din domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor, iar atunci când este cazul, se consultă cu celelalte institutii abilitate.

(8) În exercitarea atributiilor sale, Autoritatea colaborează cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate din subordinea Guvernului, precum si cu alte autorităti ale administratiei publice centrale si locale, institutii publice, precum si cu alte organisme interesate.

Art. 4. - (1) Autoritatea este condusă de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru pe o perioadă de 5 ani.

(2) Vicepresedintii exercită atributiile delegate de presedintele Autoritătii. Răspunderile si atributiile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(3) în exercitarea atributiilor sale, presedintele Autoritătii emite ordine si instructiuni. Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Presedintele Autoritătii este ordonator principal de credite.

(5) Autoritatea are un secretar general, înalt functionar public, numit prin decizie a primului-ministru, pe bază de concurs organizat în conditiile legii.

(6) Secretarul general exercită atributiile prevăzute de legislatia specifică în vigoare, precum si alte atributii stabilite prin ordin al presedintelui Autoritătii.


(7) Presedintele conduce Autoritatea si unitătile subordonate, numeste si eliberează din functie personalul Autoritătii si conducerea unitătilor subordonate, în conditiile legii.

(8) Presedintele reprezintă Autoritatea în raporturile cu ministerele, cu autoritătile administratiei publice, cu alte autorităti si institutii publice, cu persoanele fizice si juridice din tară sau din străinătate, precum si în justitie. Presedintele participă ca invitat la sedintele Guvernului în care se dezbat probleme din domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor.

(9) Autoritatea poate initia proiecte de acte normative pe care le supune spre aprobare Guvernului.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Autoritătii este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al presedintelui Autoritătii, în cadrul acesteia se pot organiza, în conditiile legii, directii, servicii, birouri, compartimente si colective temporare. Functiile publice de director, director adjunct, sef serviciu si sef birou se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(2) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Autoritătii este de 396, inclusiv demnitarii si cabinetul presedintelui Autoritătii.

(3) Preluarea activitătii si a personalului care desfăsoară activităti sanitar-veterinare în cadrul Agentiei de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii se realizează în conditiile art. 6 alin. (1) si (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International.

(4) Personalul preluat este încadrat în limita posturilor aprobate prin prezenta hotărâre.

(5) Personalul din cadrul Autoritătii, institutelor de referintă si al directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti este format din functionari publici si din personal contractual.

(6) Salarizarea personalului din structura Autoritătii se face potrivit prevederilor legale aplicabile functionarilor publici si personalului contractual din cadrul administratiei publice centrale.

(7) Atributiile si responsabilitătile directiilor generale, directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din cadrul Autoritătii, precum si circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulament de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii.

Art. 6. - (1) Unitătile care functionează în subordinea Autoritătii, precum si numărul maxim de posturi al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sunt conduse de câte un director coordonator medic veterinar, ajutat de 3 directori coordonatori adjuncti. Conducătorii directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti se supun reglementărilor legale instituite de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Institutele nationale veterinare de referintă din subordinea Autoritătii sunt conduse de câte un director, ajutat de 2 directori adjuncti.

(4) Numărul circumscriptiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor si al circumscriptiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor zonale, precum si redimensionarea acestora se stabilesc, în functie de complexitatea activitătii, de numărul de unităti, precum si de numărul de animale, prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(5) Structura organizatorică, numărul de posturi conform statelor de functii, statele de functii, precum si regulamentul de organizare si functionare pentru unitătile subordonate se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(6) Salarizarea personalului din directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a institutelor nationale veterinare de referintă se face potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 7. - În cadrul Autoritătii functionează Consiliul stiintific si Consiliul consultativ.

Art. 8. - (1) Consiliul stiintific este format din cel putin 7 personalităti recunoscute în domeniile de competentă ale Autoritătii.

(2) Consiliul stiintific este format din cel mult 15 personalităti recunoscute în domeniile de competentă ale Autoritătii.

(3) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului stiintific se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(4) Consiliul stiintific se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este necesar pentru examinarea si dezbaterea unor probleme din domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor si prezintă avizele stiintifice la solicitarea Autoritătii.

(5) Consiliul stiintific poate fi consultat de către Autoritate cu privire la elaborarea de acte normative din domeniul său de activitate.

(6) Membrii Consiliului stiintific beneficiază de o indemnizatie de participare de maximum 20% din indemnizatia brută a presedintelui Autoritătii.

Art. 9. - (1) Consiliul consultativ este format din reprezentanti ai ministerelor, ai altor autorităti ale administratiei publice competente în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor si din reprezentanti ai societătii civile.

(2) Consiliul consultativ este prezidat de presedintele Autoritătii.

(3) Consiliul consultativ se întruneste periodic, la solicitarea presedintelui Autoritătii.

(4) Consiliul consultativ are atributii în stabilirea prioritătilor în ceea ce priveste cererile de consultări stiintifice privind identificarea, evaluarea si managementul riscului, precum si al situatiilor de criză.

(5) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului consultativ se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii, la propunerea ministerelor si a reprezentantilor societătii civile.

(6) Consiliul consultativ se întruneste pentru examinarea si dezbaterea unor probleme din domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor si prezintă avizele consultative la solicitarea Autoritătii.

Art. 10. - În cadrul Autoritătii, la Directia generală siguranta alimentelor, functionează Secretariatul operational pentru Codex Alimentarius, ale cărui componentă si atributii se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii.

Art. 11. - Autoritatea duce la îndeplinire atributiile în mod transparent si face publice avizele stiintifice, rapoartele de activitate si alte documente de interes public, în conditiile legii.

Art. 12. - Autoritatea asigură, în conditiile legii, accesul la documentele proprii si ia măsuri ca părtile interesate să primească informatii obiective si accesibile în domeniul său de activitate.

Art. 13. - Autoritatea reprezintă punctul national de contact si coordonatorul la nivel national al Sistemului rapid de alertă pentru alimente si furaje - SRAAF si punctul national de contact si coordonatorul la nivel national al Codex Alimentarius.

Art. 14. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Autoritătii si ale unitătilor din subordinea sa, prevăzute în anexa nr. 2, se asigură din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat.


(2) În scopul realizării rolului si atributiilor care îi revin, Autoritatea poate beneficia de consultantă si asistentă tehnică de specialitate din străinătate, precum si de programe de formare si perfectionare de specialitate a personalului, în limita fondurilor disponibile, potrivit legii.

Art. 15. - (1) Autoritatea are în dotare un număr de 21 de autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, cu un consum lunar de carburanti stabilit potrivit normativelor în vigoare, si 7 autolaboratoare cu un consum stabilit potrivit alin. (2). Repartizarea acestora se face conform ordinului presedintelui Autoritătii.

(2) Unitătile care functionează în subordinea Autoritătii, prevăzute în anexa nr. 2, pot utiliza pentru activităti specifice un număr de autoturisme, conform anexei nr. 3, cu un consum lunar de carburanti stabilit potrivit normativelor în vigoare pentru transport de persoane, autolaboratoarele având consum nenormat.

(3) Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Tulcea dispune, suplimentar, de un autolaborator fluvial, având consum nenormat.

(4) Cheltuielile aferente dotării si utilizării mijloacelor de transport prevăzute la alin. (1)-(3) se vor efectua în limita sumelor aprobate anual prin legile bugetare.

(5) Modificarea anexei nr. 3 se poate face conform ordinului presedintelui Autoritătii.

Art. 16. - În exercitarea atributiilor de serviciu, personalul împuternicit al Autoritătii aplică sanctiuni conform prevederilor legale în vigoare si dispune retinerea oficială si/sau punerea sub sechestru sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor a

alimentelor necorespunzătoare, măsuri precum confiscarea, distrugerea, incinerarea alimentelor improprii consumului si tăierea sau uciderea animalelor, în conditiile legii, conform cerintelor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Art. 17. - Contractele-tip pentru efectuarea unor activităti sanitar-veterinare publice, încheiate de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti cu medicii veterinari de liberă practică împuterniciti, se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii.

Art. 18. - Contractele de prestări de servicii pentru aplicarea mărcilor auriculare, precum si pentru alte servicii în domeniul sanitar-veterinar se încheie potrivit reglementărilor legale în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 19. - (1) Ca urmare a reorganizării Autoritătii, personalul acesteia este numit, în conditiile legii, în noua structură organizatorică, în limita numărului maxim de posturi prevăzut la art. 5 alin. (2).

(2) Numirea personalului potrivit alin. (1) se face în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 20. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 21. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.415.

 

ANEXA Nr. V

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

            Numărul maxim de posturi (inclusiv demnitarii, Cabinetul presedintelui, functiile publice si contractuale) – 396

 


* - se poate organiza, în conditiile legii, la nivel de compartiment, birou sau serviciu.

 

- se întruneste la convocarea presedintelui Autoritarii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.


1 Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTI

care functionează în subordinea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

Institutii publice cu personalitate juridică finantate din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat:

1. Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală;

2. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;

3. Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară;

4. directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti.

 

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi pentru unitătile subordonate este de 5.979, din care 1.800 de posturi pe durată determinată în vederea efectuării activitătilor de control oficial conform prevederilor legale nationale si europene.

 

ANEXA Nr. 3

 

NORMATIV

de autovehicule pentru activităti specifice desfăsurate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si de unitătile din subordine

 

Nr. crt.

 

 

Denumirea unitătii

 

 

Numărul maxim de autovehicule pentru activităti specifice

Total

din care:

1.

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

28

21 autoturisme, din care:

- 10 pentru aparatul central - transport de persoane

- 11 pentru posturile de inspectie la frontieră (PIF)

7 autolaboratoare, din care:

- 3 pentru PIF

- 1 pentru controlul privind siguranta alimentelor

- 2 pentru controlul privind sănătatea animală

- 1 pentru controlul privind sănătatea publică

2.

Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

6/unitate

2 autoturisme, din care:

- pentru transport de persoane - conducerea directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

- parc comun

3 autolaboratoare pentru:

- recoltare de probe pentru siguranta alimentelor

- recoltare de probe pentru sănătatea animală

- controlul laptelui si al produselor lactate

1 autoagregat pentru dezinfectie

3.

Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală

8

2 autoturisme pentru:

- transport de persoane pentru interventii rapide privind suspiciunea unor boli

- transport pentru evaluare veterinară

6 autolaboratoare pentru:

- transport de cadavre

- transport de probe-test

- transport de probe de laborator

- decontaminare

- situatii speciale

- autoutilitară pentru transport de biobază

4.

Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară

4

2 autoturisme pentru:

- deplasare pentru control în teritoriu

- transport de mărfuri

2 autolaboratoare pentru:

- recoltare de probe

- examene rapide de laborator în teritoriu

5.

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar

4

2 autoturisme pentru:

- deplasare pentru controlul în teritoriu si administratie

- testare clinică în teritoriu

2 autolaboratoare pentru:

- circulatia produselor medicinale în teritoriu

- recoltare de probe


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cumodificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cornetu" la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si ai oraselor si comunelor din judetul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 si 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: „sat Buda, pământ, L= 1.206 m, I = 17 m, S = 20.502 mp";

- la pozitia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: „sat Buda, pământ, L = 560 m, I = 11 m, S = 6.070 mp";

- la pozitia nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: „sat Buda, pământ, L = 2.120 m, I = 17 m, S = 30.305 mp";

- la pozitia nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: „sat Buda, pământ, L = 1.100 m, I = 11 m, S = 11.705 mp";

- la pozitia nr. 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada Merilor", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „sat Buda, pământ, L = 295 m, I = 11 m, S = 3.340 mp";

- la pozitia nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: „sat Buda, pământ, L= 1.395 m, I = 11 m, S = 15.400 mp".

b) la sectiunea I „Bunuri imobile" se abrogă următoarele pozitii: 126-131, 223, 236, 239, 242-247.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor, interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.467.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente radio

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si societătii informationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente radio, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Utilizarea frecventelor radio se realizează în conformitate cu prevederile Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente radio, cu reglementările în vigoare din domeniul comunicatiilor electronice si cu acordurile internationale la care România este parte.

(2) Nerespectarea destinatiei si a conditiilor de utilizare a frecventelor radio conduce la aplicarea sanctiunilor prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 3. - Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale se asigură ca Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente radio, precum si informatiile referitoare la utilizarea spectrului de frecvente radio să fie publicate si actualizate în concordantă cu prevederile Deciziei Comisiei 2007/344/CE din 16 mai 2007 privind disponibilitatea armonizată a informatiilor referitoare la utilizarea spectrului de frecvente radio în cadrul Comunitătii.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 232/2003 pentru aprobarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecventă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 si 641 bis din 9 septembrie 2003, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Marius-Constantin Fecioru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 789.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 bis din 3 decembrie 2009, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 17 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 21, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5)1, cu următorul cuprins:

„(5)1 Pentru situatia prevăzută la alin. (2) lit. b), dosarul de declasare cuprinde documentele prevăzute la art. 14 alin. (1), după caz, precum si Nota de constatare, elaborată conform modelului din anexa nr. 5."

2. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

3. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2009.

Nr. 2.480.

 

ANEXA

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

Notă de constatare pentru monumente dispărute

 

 

 

 

 

Se constată că obiectivul ...................................., înregistrat în Lista monumentelor istorice – anexă la Ordinul ministrului ..................- la pozitia nr.........., cod......................, din orasul /satul......................................, comuna ...........................

nu există în teren din motivul:........................................................................

Data disparitiei

Demolat cu aviz

Demolat fără aviz

Autodemolat

Calamităti

Neidentificat

Detalierea motivului:

 

 

 

 

 

Data constatării:

 

Stampila si semnătura:

Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului ..................

 

Primăria orasului/comunei........................

Inspectoratul Judetean în Constructii ……………………….

Reprezentant,

Reprezentant,

Reprezentant,

 

 

 

 

 

 

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru completarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene si instrumentele de lucru, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 5.351/2009

 

În conformitate cu dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene,

având în vedere Memorandumul privind implementarea cursului de limbă, cultură si civilizatie românească (LCCR)/limbă si cultură de origine (LCO) în Belgia, în anul scolar 2009-2010, în baza Cartei de Parteneriat,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene si instrumentele de lucru, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 5.351/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 2 octombrie 2009, se completează după cum urmează:

- La punctul III „Procedura privind selectia si repartizarea personalului implicat în predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească (curs LCCR)", după subpunctul 2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3, cu următorul cuprins:

„3. Selectia prin concurs de dosare a personalului care va preda cursul LCCR în anul scolar 2009-2010, în Belgia - Comunitatea franceză

Pentru ocuparea orelor vacante din Belgia - Comunitatea franceză, în urma repartizării personalului selectionat pe principiul continuitătii, se organizează la sediul Institutului Limbii Române, conform calendarului afisat, selectie prin concurs de dosare.

Înscrierea la concurs se face prin depunerea unui dosar care contine următoarele documente:

- lista documentelor cuprinse în dosar;

- formularul de înscriere completat;

- curriculum vitae în format european;

- atestat de cunoastere a limbii franceze;

- cartea de rezidentă sau permisul de sedere în tara pentru care aplică candidatul, valabil pe întregul an scolar, în copie;

- cazier judiciar;

- copii legalizate de pe următoarele acte de studii: diploma de bacalaureat, diploma de absolvire, diploma de licentă, foaia matricolă pentru studiile universitare, dovada de absolvire a modulului psihopedagogie sau a disciplinelor corespunzătoare acestuia;

- copie de pe atestatul de grad didactic (dacă este cazul);

- certificat medical cu mentiunea «apt de muncă»;

- un proiect didactic cu tema «Promovarea Limbii, culturii si civilizatiei românesti în tări ale Uniunii Europene» sau un proiect de deschidere interculturală pentru unităti scolare din Belgia - Comunitatea franceză.

NOTĂ:

Cazierul judiciar se va depune doar în cazul în care candidatul este admis, în termen de 30 de zile de la data sedintei publice de repartizare.

Toate documentele enumerate sunt obligatorii. Sunt evaluate doar dosarele complete si depuse în termenele stabilite prin calendarul afisat pe pagina web a Institutului Limbii Române.

3.1. Evaluarea dosarului

Evaluarea dosarului constă în acordarea unui punctaj de către Comisia de selectie. Punctajul maxim este de 100 de puncte, distribuite astfel:

a) acte de studii:

- diplomă de licentă în domeniul stiintelor umaniste - 20 de puncte;

- diplomă de absolvire a colegiului de institutori si învătători - 10 puncte;

- diplomă de liceu pedagogic, cu specializarea învătător - 8 puncte.

Se punctează numai diploma cu punctajul cel mai mare;

b) grade didactice:

- gradul didactic 1 - 10 puncte;

- gradul didactic 2 - 8 puncte;

- gradul didactic definitiv - 6 puncte.

Se punctează numai gradul didactic cel mai mare;

c) dovada de absolvire a modulului psihopedagogie sau a disciplinelor corespunzătoare acestuia (foaie matricolă sau atestat) - 20 de puncte;

d) atestat de cunoastere a limbii franceze - 10 puncte;

e) prezentarea unui proiect didactic cu tema «Promovarea Limbii, culturii si civilizatiei românesti în tări ale Uniunii Europene» sau a unui proiect de deschidere interculturală pentru unităti scolare din Belgia - Comunitatea franceză (maximum două pagini) - 40 de puncte.

Rezultatele evaluării dosarului se afisează la sediul Institutului Limbii Române.

Se consideră admis candidatul care are dosarul complet si a obtinut punctajul cel mai mare.

3.2. Repartizarea personalului admis în urma concursului Repartizarea orelor de Limbă, cultură si civilizatie românească se face în sedintă publică, în conformitate cu oferta educatională, pentru orele rămase vacante după repartizarea candidatilor declarati admisi pe principiul continuitătii, în ordine descrescătoare a punctajului obtinut la concursul de dosare."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2009.

Nr. 6.002.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale TITAN BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 3 noiembrie 2009, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale TITAN BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială TITAN BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Galati, bd. George Cosbuc nr. 5, bl. F1, ap. 8, judetul Galati, nr. de ordine în registrul comertului J17/902/18.08.2009, cod unic de înregistrare 25906272/19.08.2009, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 854.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ULTRA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 3 noiembrie 2009, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale ULTRA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială ULTRA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Sibiu, Intr. Siretului FN, bl. A1, ap. 2, judetul Sibiu, nr. de ordine în registrul comertului J32/750/18.09.2009, cod unic de înregistrare 26013268/21.09.2009, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 855.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale MONEY COACH BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 3 noiembrie 2009, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale MONEY COACH BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială MONEY COACH BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în satul Petresti, comuna Corbeanca, Sos. Unirii nr. 85, Vila 9, judetul Ilfov, nr. de ordine în registrul comertului J23/2056/07.10.2009, cod unic de înregistrare 26078550/08.10.2009, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 856.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale INTELBROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 3 noiembrie 2009, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale INTEL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială INTEL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Tincani nr. 10, bl. F13, se. 2, parter, ap. 24, sectorul 6, nr. de ordine în registrul comertului J40/8956/18.08.2009, cod unic de înregistrare 25902661/18.08.2009, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.


Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 857.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale NEUTRO RISK - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 3 noiembrie 2009, prin care s-a aprobat :ererea Societătii Comerciale NEUTRO RISK -BROKER DE ASIGURARE -S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca aroker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială NEUTRO RISK - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Calea Mosilor nr. 131, se. A, et. 4, ap. 12, sectorul 2, nr. de ordine în registrul comertului J40/6696/09.06.2009, cod unic de înregistrare 25648173/09.06.2009, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 858.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea reluării activitătii Societătii Comerciale PRO ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 3 noiembrie 2009, prin care s-a aprobat reluarea activitătii Societătii Comerciale PRO ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Se aprobă reluarea activitătii Societătii Comerciale PRO ASSISTANCE BROKER  DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., începând cu data de 1 noiembrie 2009, conform Deciziei asociatului unic din data de 19 octombrie 2009.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 859.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale LOGOS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 3 noiembrie 2009, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale LOGOS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială LOGOS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Arad, str. Pipos Petru nr. 5, judetul Arad, nr. de ordine în registrul comertului J02/611/27.05.2009, cod unic de înregistrare 25608284/28.05.2009, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înreqistrării în Reqistrul brokerilor de asiqurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 861.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 3 noiembrie 2009, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în localitatea Ghiroda, Calea Lugojului nr. 30 (Spatiul nr. 2), judetul Timis, nr. de ordine în registrul comertului J35/2934/11.08.2009, cod unic de înregistrare 24313498/11.08.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 862.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.