MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 830/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 830         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 decembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.388. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

 

1.389. - Hotărâre privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Timis, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.390. - Hotărâre privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării, si pentru actualizarea anexei hr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.391. - Hotărâre privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Maramures, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.392. - Hotărâre privind modificarea lungimii si a traseului unui drum judetean, situat în judetele Prahova si Dâmbovita

 

1.411. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor acte normative de înfiintare, organizare si functionare a Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării si a unor entităti din subordinea sa

 

1.412. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Institutului de Stiinte ale Educatiei

 

1.469. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 537/2009 privind aprobarea subventiei unitare acordate pentru actiuni de ecologizare Societătii Comerciale „Romplumb" - S.A. Baia Mare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            3.279. - Ordin al ministrului finantelor publice privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            44. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede cu tema „Timisoara - primul oras european iluminat electric"

 

            990. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale I.F.N. GAMA-LEASING -S.A.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public

al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - În anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tarlungeni" la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 si 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia 82 se introduce o nouă pozitie, pozitia 83, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.388.

 

ANEXA

 

COMPLETARE

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tarlungeni, judetul Brasov

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii, sau, după caz, al dării

în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

83.

1.6.2

Teren arabil

CF nr. 1663 Zizin, nr. cadastral 1021, în suprafată de 15.830 m2

Vecinătăti: N - Primăria Tarlungeni; S - Primăria Tarlungeni; E -DJ103A; V - Primăria Tarlungeni

2009

47.490

Domeniul public al comunei Tarlungeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2009


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Timis, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum si al art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unitătii de administrare pentru imobilele aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii situate în localitatea Moravita, sos. Timisoara-Belgrad, judetul Timis, si în localitatea Jimbolia, sos. Jimbolia-Kikinda, judetul Timis, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            (2) Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor mentionate la alin. (1) se face în vederea scoaterii din functiune si casării, în conditiile legii.

            Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.389.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor la care se modifică înregistrările făcute în

inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa

Persoana juridică ce detine imobilul

Persoana juridică ce preia imobilul

Valoarea de inventar

- lei -

104801

8.29.10

49-451

Tara: România;

judetul: Timis

Inspectoratul General al Politiei de Frontieră - Inspectoratul Judetean

al Politiei de Frontieră Giurgiu

Inspectoratul General al Politiei de Frontieră - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Timis

1.446.446

104802

8.29.10

49-452

Tara: România;

judetul: Timis

Inspectoratul General al Politiei de Frontieră - Inspectoratul Judetean

al Politiei de Frontieră Giurgiu

Inspectoratul General al Politiei de Frontieră - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Timis

857.380


ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora

 

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Numărul M.F.P.

Localitatea Moravita,

sos. Timisoara-Belgrad,

judetul Timis

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul judetean al Politiei de Frontieră Timis

Pavilion copertină si tonetă control

Suprafata construită = 648,00 m2

Valoarea contabilă = 14.175,21 lei

104.801 (partial)

49-451-03

Pavilion copertină si tonetă control

Suprafata construită = 1.058,00 m2

Valoarea contabilă = 14.175,21 lei

49-451-04

Pavilion centrală termică

Suprafata construită = 247,85 m2

Valoarea contabilă = 51.938,80 lei

49-451-05

Pavilion grup sanitar

Suprafata construită = 80,85 m2

Valoarea contabilă = 18.324,80 lei

49-451-09

Pavilion grup sanitar

Suprafata construită = 80,85 m2

Valoarea contabilă = 12.185,43 lei

49-451-10

Localitatea Jimbolia,

sos. Jimbolia-Kikinda,

judetul Timis

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Timis

Pavilion partial (doar copertinele de la extremitătile clădirii)

Suprafata construită = 295,50 m2

Valoarea contabilă = 598,42 lei

104.802 (partial)

49-452-01

Pavilion grup sanitar

Suprafata construită = 80,85 m2

Valoarea contabilă = 67.991,34 lei

49-452-09

Pavilion tonetă control

Suprafata construită = 94,40 m2

Valoarea contabilă = 46.029,82 lei

49-452-10

Pavilion tonetă control

Suprafata construită = 94,40 m2

Valoarea contabilă = 46.029,82 lei

49-452-11

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii situate în municipiul Drăgăsani, str. I.C. Brătianu nr. 74, judetul Vâlcea, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, identificate potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si desfiintării acestora, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ- centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.390.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării acestora

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Valoarea contabilă

- lei -

Număr de înregistrare atribuit de M.F.P.

Municipiul Drăgăsani,

str. I.C. Brătianu nr. 74,

judetul Vâlcea

Ministerul Administratiei si Internelor

Pavilion 45-156-04 C9 „machetă institutie publică"

Suprafata construită = 133 m2

Suprafata desfăsurată = 133 m2

6.877,12

101.527 (partial)

Pavilion 45-156-06 C7 „depozit"

Suprafata construită = 109 m2

Suprafata desfăsurată = 109 m2

2.164,83

Pavilion 45-156-10 C3 „depozit"

Suprafata construită = 67 m2

Suprafata desfăsurată = 67 mp2

874,10

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Maramures, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii situate în localitatea Viseu de Sus, Str. Libertătii nr. 18, judetul Maramures, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Maramures, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si casării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.391.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Maramures, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora

 

Adresa imobilului

 

 

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec

în domeniul privat al statului

Număr

de înregistrare

atribuit de M.F.P.

Localitatea Viseu de Sus,

Str. Libertătii nr. 18, judetul

Maramures

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei

de Frontieră Maramures

Pavilion administrativ

Suprafata construită = 187,69 m2

Valoarea contabilă = 38.019,66 lei

105.180

(partial)

49-348-01

Pavilion magazie

Suprafata construită = 74,41 m2

Valoarea contabilă = 10.308,18 lei

49-348-02

Pavilion garaj

Suprafata construită = 85,40 m2

Valoarea contabilă = 2.206,35 lei

49-348-03

Pavilion padoc câini

Suprafata construită = 15,76 m2

Valoarea contabilă = 1.297,75 lei

49-348-04

Pavilion bordei zarzavat

Suprafata construită = 12,89 m2

Valoarea contabilă = 1.910,80 lei

49-348-05

Pavilion depozit carburanti

Suprafata construită = 7,80 m2

Valoarea contabilă = 1.269,51 lei

49-348-06

Pavilion W.C.

Suprafata construită = 7,14 m2

Valoarea contabilă = 939,24 lei

49-348-07

Pavilion padoc porci

Suprafata construită = 42,74 m2

Valoarea contabilă = 4.389,76 lei

49-348-08

Împrejmuire

Lungime = 213 ml

Valoarea contabilă = 1.214,49 lei

49-348

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea lungimii si a traseului unui drum judetean, situat în judetele Prahova si Dambovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea lungimii si a traseului drumului judetean DJ 713, situat în judetele Prahova si Dambovita, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.392.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului judetean DJ 713, situat în judetele Prahova si Dambovita, care îsi modifică lungimea si traseul

 

Denumirea drumului

Traseul drumului

 

 

Pozitia kilometrică

Lungimea

 

 

Traseul drumului - modificat -

 

Pozitia kilometrică

- modificată -

Lungimea reală

Origine

Destinatie

Origine

Destinatie

DJ713

DN 71 (Sinaia) - Sinaia - limita judetului Dambovita (km 3+000) limita judetului Dambovita (km 8+700) - Saua Dichiului - Saua Dichiului Judetul Prahova

0+000

16+000

10,3 km

Sinaia (DN 71) - limita judetului Dambovita

0+000

6+030

6,030 km

Limita judetului Prahova - cabana Cuibul Dorului - Seaua Dichiului - limita judetului Prahova Judetul Dambovita

3+000

8+700

5,7 km

Limita judetului Prahova - Cabana Cuibul Dorului - Saua Dichiului

6+030

16+000

9,97 km


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor acte normative de înfiintare, organizare si functionare a Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării si a unor entităti din subordinea sa

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2008 privind înfiintarea Agentiei de Administrare a Retelei Nationale de Informatică pentru Educatie si Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare si Operare al Infrastructurii de Comunicatii de Date „Roedunet", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 8. - (1) Agentia functionează cu un număr maxim de 45 de posturi, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat."

Art. II. - Alineatul (1) al articolului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 34/1999 privind înfiintarea Institutului Limbii Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 27 ianuarie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„Art. 6. - (1) Numărul maxim de posturi al Institutului Limbii Române este de 14, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru unitătile din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, finantate din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat. În numărul maxim de posturi nu sunt cuprinsi membrii consiliului de coordonare prevăzut la art. 4."

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

1. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Autoritate este de 134, exclusiv presedintele si vicepresedintele."

2. Numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 1 se modifică după cum urmează:

„Numărul maxim de posturi = 134, exclusiv presedintele si vicepresedintele".

Art. IV. - Alineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 76/2005 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formării Profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 februarie 2005, se modifică după cum urmează:

Art. 2. - (1) Agentia utilizează un număr maxim de 66 de posturi stabilite în raport si de atributiile ce decurg din programele de lucru plurianuale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru unitătile din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat."

Art. V. - După alineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 624/1995 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale a României pentru UNESCO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 august

1995, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi aprobate este de 11"

Art. VI. - Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 1 noiembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, institutie publică, de interes national, aflată în coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Caransebes nr. 1, sectorul 1, prevăzut în anexa nr. 1."

2. La anexa nr. 1, articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, este institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării."

3. În anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi ale aparatului propriu al ARACIP este de 40, din care 35 sunt posturi de executie si 5 de conducere, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru unitătile din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, finantate din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat."

4. În anexa nr. 1, la articolul 11 alineatul (6), litera j) se abrogă.

5. În anexa nr. 1, la articolul 12 alineatul (3), litera h) se abrogă.

6. La anexa nr. 1, articolul 24 se abrogă.

Art. VII. - Hotărârea Guvernului nr. 1.239/1996 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Federatiei Sportului Scolar si Universitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 25 noiembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Se aprobă înfiintarea Federatiei Sportului Scolar si Universitar, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, institutie publică cu personalitate juridică, care functionează în subordinea Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării."

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Federatia Sportului Scolar si Universitar este institutie publică finantată integral de la bugetul de stat."

3. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi al Federatiei Sportului Scolar si Universitar este de 6 si se încadrează în numărul maxim de posturi aprobat pentru unitătile si activitătile Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării finantate integral de la bugetul de stat."

4. La anexa nr. 1, articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Federatia Sportului Scolar si Universitar este institutie publică cu personalitate juridică, care functionează în subordinea Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării."

5. La anexa nr. 1, articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Finantarea cheltuielilor Federatiei Sportului Scolar si Universitar se face integral de la bugetul de stat."

Art. VIII. - Alineatul (2) al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Calificările din învătământul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social - ACPART, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 21 noiembrie 2005, se modifică după cum urmează:

„(2) Agentia are un număr maxim de 24 de posturi, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru unitătile din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, finantate din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat."

Art. IX. - Alineatul (1) al articolului 8 din Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înfiintarea Centrului National de Dezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 4 decembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Art. 8. - (1) Numărul maxim de posturi ale Centrului National de Dezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic este de 144."

Art. X. - Hotărârea Guvernului nr. 604/2001 privind înfiintarea Centrului National de Formare a Personalului din învătământul Preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 9 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Se înfiintează Centrul National de Formare a Personalului din învătământul Preuniversitar, denumit în continuare CNFP, care functionează la nivel de directie generală în structura Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării."

2. Articolele 4, 5 si 9 se abrogă.

3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

Art. 8. - (1) CNFP poate realiza venituri din activităti de evaluare si acreditare a programelor de formare continuă, studii de specialitate, consultantă în domeniul formării personalului didactic, care se varsă integral la bugetul de stat.

(2) Structurile de personal, patrimoniul aferent, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se preiau de la CNFP, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat potrivit art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International."

Art. XI. - Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 3 februarie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării este de 449, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului."

2. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

3. Anexa nr. 3 se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

4. La anexa nr. 5, punctul 1 va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

„1.

Institutul de Stiinte ale Educatiei

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat"

 

5. La anexa nr. 5, notele vor avea următorul cuprins:

,,a) Numărul maxim de posturi pentru unitătile si activitătile din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, finantate integral de la bugetul de stat, este de 9.942.

b) Numărul maxim de posturi pentru unitătile din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, este de 5.186."

6. La anexa nr. 6, nota va avea următorul cuprins:

„Numărul maxim de posturi pentru unitătile finantate prin bugetul Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, este de 32."

Art. XII. - Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei hotărâri, se face cu respectarea dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 329/2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea


 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.411.

 

 

ANEXA Nr. V)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 51/2009)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

A MINISTERULUI EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

Numărul maxim de posturi: 449, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 51/2009)

 

INSTITUTIILE SI UNITĂTILE

care functionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, exceptând unitătile de cercetare stiintifică si unitătile care functionează în subordinea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

I.

Inspectorate scolare judetene si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, în a căror subordine functionează unitătile conexe, unităti pentru activitatea extrascolară si cluburi sportive scolare deconcentrate ale Ministerului Educatiei Cercetării si Inovării în a căror subordine functionează

Bugetul de stat

II.

Institutii de învătământ superior de stat:

 

1.

Universitatea Politehnica din Bucuresti

Venituri proprii

2.

Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti

Venituri proprii

3.

Universitatea de Arhitectură si Urbanism Ion Mincu din Bucuresti

Venituri proprii

4.

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicină Veterinară din Bucuresti

Venituri proprii

5.

Universitatea din Bucuresti

Venituri proprii

6.

Universitatea de Medicină si Farmacie Carol Davila din Bucuresti

Venituri proprii

7.

Academia de Studii Economice din Bucuresti

Venituri proprii

8.

Universitatea Natională de Muzică din Bucuresti

Venituri proprii

9.

Universitatea de Arte din Bucuresti

Venituri proprii

10.

Universitatea Natională de Artă Teatrală si Cinematografică Ion Luca Caragiale din Bucuresti

Venituri proprii

11 .

Academia Natională de Educatie Fizică si Sport din Bucuresti

Venituri proprii

12.

Scoala Natională de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

Venituri proprii

13.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Venituri proprii

14.

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Venituri proprii

15.

Universitatea din Bacău

Venituri proprii

16.

Universitatea de Nord din Baia Mare

Venituri proprii

17.

Universitatea Transilvania din Brasov

Venituri proprii

18.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Venituri proprii

19.

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Venituri proprii

20.

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca

Venituri proprii

21.

Universitatea de Medicină si Farmacie Iuliu Hatieganu din Cluj-Napoca

Venituri proprii

22.

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

Venituri proprii

23.

Universitatea de Artă si Design din Cluj-Napoca

Venituri proprii

24.

Universitatea Ovidius din Constanta

Venituri proprii

25.

Universitatea Maritimă din Constanta

Venituri proprii

26.

Universitatea din Craiova

Venituri proprii

27.

Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova

Venituri proprii

28.

Universitatea Dunărea de Jos din Galati

Venituri proprii

29.

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iasi

Venituri proprii

30.

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad din Iasi

Venituri proprii

31.

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi

Venituri proprii

32.

Universitatea de Medicină si Farmacie Grigore T Popa din Iasi

Venituri proprii

33.

Universitatea de Arte George Enescu din Iasi

Venituri proprii

34.

Universitatea din Oradea

Venituri proprii

35.

Universitatea din Petrosani

Venituri proprii


Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

36.

Universitatea din Pitesti

Venituri proprii

37.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti

Venituri proprii

38.

Universitatea Eftimie Murgu din Resita

Venituri proprii

39.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Venituri proprii

40.

Universitatea Stefan cel Mare din Suceava

Venituri proprii

41.

Universitatea Valahia din Târgoviste

Venituri proprii

42.

Universitatea Constantin Brâncusi din Târgu Jiu

Venituri proprii

43.

Universitatea Petru Maior din Târgu Mures

Venituri proprii

44.

Universitatea de Medicină si Farmacie din Târgu Mures

Venituri proprii

45.

Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mures

Venituri proprii

46.

Universitatea Politehnica din Timisoara

Venituri proprii

47.

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

Venituri proprii

48.

Universitatea de Vest din Timisoara

Venituri proprii

49.

Universitatea de Medicină si Farmacie „Victor Babes” din Timisoara

Venituri proprii

III.

Comisia Natională a României pentru UNESCO

Bugetul de stat

IV.

Universitare

Bugetul de stat

V.

Centrul National de Evaluare si Examinare

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

VI.

Agentia Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formării Profesionale

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

VII.

Agentia pentru Credite si Burse de Studii

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

VIII.

Centrul National de Dezvoltare a Învătământului Profesional si Tehnic

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

IX.

Federatia Sportului Scolar si Universitar

Bugetul de stat

X.

Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

XI.

Secretariatul National Român al Retelei Universitătilor de la Marea Neagră

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

XII.

Agentia Română de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

XIII.

Corul National de Cameră Madrigal

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

XIV.

Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informare pentru Educatie si Cercetare

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

XV.

Agentia Natională pentru Calificările din Învătământul Superior si Parteneriat cu Mediul

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat


Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

XVI.

Palatul National al Copiilor din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

XVII.

Centrul National de Evaluare si Examinare

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

B.

Alte unităti aflate în coordonarea Ministerului Educatiei Cercetării si Inovării

 

 

Regia Autonomă Editura Didactică si Pedagogică

Venituri proprii

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Institutului de Stiinte ale Educatiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Institutul de Stiinte ale Educatiei, denumit în continuare I.S.E., se organizează si functionează ca institutie publică de cercetare si dezvoltare cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Stirbei Vodă nr. 37, sectorul 1.

(2) I.S.E. preia activitatea de curriculum si pe cea privind manualele scolare de la Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, care se desfiintează.

(3) Activitatea I.S.E. se desfăsoară în concordantă cu programele si politicile educationale ale Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării.

(4) Pentru îndeplinirea atributiilor în domeniile sale de activitate, I.S.E. realizează colaborări cu institutii de învătământ preuniversitar sau superior, cu alte organizatii si asociatii profesionale din tară si din străinătate.

Art. 2. - I.S.E are ca scop realizarea de proiecte de cercetare si dezvoltare în domeniul educatiei, selectarea, pregătirea, stimularea si valorificarea potentialului tinerilor capabili de performantă, proiectarea, dezvoltarea, aplicarea si revizuirea curriculumului national.

Art. 3. - (1) I.S.E. are următoarele atributii:

a) contribuie la fundamentarea stiintifică a deciziilor privind reforma si inovatia în învătământul românesc;

b) propune conducerii Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării politici, precum si initierea unor proiecte de acte normative privind curriculumul national în învătământul preuniversitar, pregătirea si sustinerea tinerilor si a cadrelor didactice în activităti de înaltă performantă;

c) asigură expertiză si consultantă, participă la formarea continuă în stiintele educatiei;

d) asigură asistentă Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării în fundamentarea proiectelor de dezvoltare si a deciziilor referitoare la sistemul de învătământ;

e) editează publicatii de specialitate precum reviste, studii, cărti, rapoarte tehnice în domeniul stiintelor educatiei;

f) participă la viata stiintifică internă si internatională în vederea schimbului si difuzării de informatii;

g) dezvoltă relatii si proiecte de colaborare cu alte institutii, organizatii guvernamentale si nonguvernamentale si asociatii profesionale din tară si din străinătate;

h) acordă asistentă de specialitate unitătilor de învătământ care îsi propun teme de cercetare;

i) realizează expertize cu privire la procesul de aplicare si de functionare în sistemul de învătământ a curriculumului national, în scopul asigurării revizuirii periodice a acestuia;

j) asigură coordonarea stiintifică a elaborării componentelor curriculumului national, planuri de învătământ, programe scolare si revizuirea periodică a acestora;

k) asigură corelarea stiintifică si coerenta metodologică dintre curriculum si celelalte componente ale sistemului national de învătământ;

l) realizează unele suporturi metodologice necesare proceselor de aplicare si de functionare eficientă a curriculumului national;

m) elaborează materiale si desfăsoară programe de formare pentru cadre didactice, în vederea dezvoltării competentelor de proiectare, implementare si evaluare a curriculumului;

n) oferă consultantă pentru elaborarea, aplicarea si evaluarea materialelor curriculare proiectate la nivel local;

o) elaborează standarde nationale de evaluare, care vor fi utilizate ca repere pentru elaborarea probelor de evaluare la nivel national;

p) participă la proiecte nationale si internationale în domeniul curriculumului si formării cadrelor didactice, finantate din fondurile interne sau internationale;

q) constituie si coordonează activitatea unor grupuri de lucru compuse din specialisti si din cadre didactice cu experientă, în scopul proiectării/revizuirii curriculumului national si al pregătirii elevilor capabili de performantă;

r) desfăsoară activităti de cercetare si de analiză specifice în domeniile curriculumului national si evaluării de proces;

s) propune Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării acordarea de burse de studii în tară si în străinătate, de premii, precum si alte modalităti de sustinere a performantei pentru elevii laureati ai olimpiadelor si concursurilor internationale;

t) organizează tabere de studiu si de odihnă, excursii în tară si în străinătate pentru elevii capabili de performantă;

u) formează autorii de manuale scolare;

v) coordonează metodologic structura si continutul manualelor scolare;


w) acordă consultantă în vederea realizării instrumentelor de elaborare a manualelor scolare.

(2) I.S.E. va cuprinde structuri fără personalitate juridică, care să realizeze atributiile specifice scopului pentru care a fost înfiintată institutia.

Art. 4. - (1) Structura organizatorică, statul de functii si regulamentul de functionare ale I.S.E. se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării.

(2) Conducerea I.S.E. este asigurată de un director general, numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, pe baza rezultatelor concursului organizat în conditiile legii.

(3) Numărul maxim de posturi ale I.S.E. este de 105.

(4) Posturile sunt prevăzute, în conditiile legii, pentru personal contractual.

(5) Posturile I.S.E. se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru unitătile din subordinea Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, prin redistribuirea numărului de posturi de la unitătile finantate integral de la bugetul de stat la unitătile din structura Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat si cu încadrarea în cheltuielile aprobate prin bugetul ministerului.

(6) I.S.E. are dreptul de a utiliza pentru unele dintre activitătile desfăsurate colaboratori externi, în conditiile legii.

(7) I.S.E. preia personalul Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar cu atributii în sfera curriculumului si a coordonării metodologice a elaborării manualelor scolare.

Art. 5. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale I.S.E. se asigură din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

(2) Salarizarea personalului I.S.E. se face conform prevederilor legislatiei în vigoare.

(3) Veniturile proprii ale I.S.E. provin din tarife percepute pentru activităti de elaborare de planuri de învătământ si programe scolare pentru învătământul particular sau alternativ, consultantă pentru elaborarea de strategii în domeniul dezvoltării curriculare, elaborare/derulare de programe de pregătire a profesorilor, evaluare de proiecte curriculare si alte activităti, precum si din sponsorizări sau donatii si alte venituri dobândite în conditiile legii. Cuantumul tarifelor se stabileste prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării.

Art. 6. - Structurile de personal, patrimoniul aferent, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se preiau de la Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar pe bază de protocol de predare-preluare încheiat potrivit prevederilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.412.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 537/2009 privind aprobarea subventiei unitare acordate pentru actiuni de ecologizare Societătii Comerciale „Romplumb" - S.A. Baia Mare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 537/2009 privind aprobarea subventiei unitare acordate pentru actiuni de ecologizare Societătii Comerciale „Romplumb" - S.A. Baia Mare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 12 mai 2009, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Suplimentarea cu suma de 800 mii lei la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare si constructii", titlul 40 „Subventii", articolul 40.06 „Actiuni de ecologizare" se asigură din prevederile bugetare ale Ministerului Economiei, aprobate pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu


 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.469.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 537/2009)

 

SUBVENTII

pe anul 2009 pentru actiuni de ecologizare a Societătii Comerciale „Romplumb" - S.A. Baia Mare

 

Denumirea produsului

Subventii unitare

(lei/t)

Subventii totale

(mii lei)

Deseuri si subproduse plumboase reciclate

470

16.800

TOTAL:

470

16.800

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 8 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 14 iulie 2009, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:

„8. plata, în luna decembrie 2009, a facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau a lucrărilor efectuate."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2009.

Nr. 3.279.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede cu tema „Timisoara - primul oras european iluminat electric"

 

Art. 1. - In conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 25 noiembrie 2009, o monedă din argint cu tema „Timisoara - primul oras european iluminat electric".

Art. 2. următoarele:

- valoare nominală: 10 lei

- formă: rotundă;

- diametru: 37 mm;

Caracteristicile monedei din argint sunt


- metal: argint;

- titlu: 999%0;

- greutate: 31,103 g;

- calitate: proof;

- margine: zimtată.

Aversul prezintă în partea stângă valoarea nominală 10 LEI, un felinar de epocă pentru iluminatul stradal, inscriptia „ROMÂNIA", anul de emisiune 2009 si stema României, iar în partea dreaptă imaginile câtorva clădiri si monumente reprezentative din Timisoara, si anume: Domul Romano-Catolic, un fragment din monumentul Sfintei Treimi, statuia Fecioarei Măria, Opera Română, Catedrala Ortodoxă, Muzeul Banatului si podul „Mitropolit Saguna" peste râul Bega.

Reversul prezintă inscriptia în arc de cerc pe patru rânduri „TIMISOARA - PRIMUL ORAS EUROPEAN ILUMINAT ELECTRIC", imagini reprezentând: centrala hidroelectrică de pe râul Bega, un grup de 3 generatoare de curent electric si clădirea primei centrale electrice din Timisoara, iar în partea de jos, inscriptia „1884".

Art. 3. - Monedele, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a tematicii emisiunii, redactate în limbile română, engleză si franceză. Brosurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central. Monedele vor fi prezentate în cutii adecvate, pe al căror capac este inscriptionată sigla BNR, cu folio argintiu.

Art. 4. - Monedele din argint, cu tema „Timisoara - primul oras european iluminat electric", au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din argint din emisiunea cu tema „Timisoara - primul oras european iluminat electric" se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, lasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2009.

Nr. 44.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale I.F.N. GAMA-LEASING - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale I.F.N. GAMA-LEASING - S.A., formulată, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, prin scrisoarea înregistrată la Banca Natională a României sub nr. C/17.607 din 30 septembrie 2009, precum si respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) si art. 7 alin. (2) din Legea nr. 93/2009,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale I.F.N. GAMA-LEASING - S.A., cu sediul în Suceava, bd. George Enescu nr. 38, bl. T90, mezanin, judetul Suceava, înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. J33/368/2002, cod unic de înregistrare 14741969, înscrisă în Registrul general al institutiilor financiare nebancare la sectiunea h) „Leasing financiar" sub nr. RG-PJR-34-080091.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2009.

Nr. 990.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.