MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 602/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 602            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 31 august 2009

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            27. - Ordonantă pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale „Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public

 

            94. - Ordonantă de urgentă pentru asigurarea continuitătii activitătii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

            21. - Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti care au depus până la data de 27 august 2009 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 779/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor în unele circumscriptii electorale si Hotărârii Guvernului nr. 808/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea unor primari si a unui consiliu local

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE COMISIEI NATIONALE  AVALORILOR MOBILIARE

 

            6/43. - Ordin privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/5/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

            632. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale AKTUALIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.


 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale „Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VII.4 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Articolul 8 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale „Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 mai 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 8. - (1) Bursa se acordă în numele Guvernului României, iar derularea operatiunilor aferente bursei se realizează de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, prin Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate, în calitate de partener de implementare, care este institutie publică, cu personalitate juridică, organ de specialitate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării.

(2) Sumele aferente programului de acordare a burselor, inclusiv avansul, se alocă Centrului National de Burse de Studii în Străinătate, în calitate de partener de implementare, în conditiile legii.

(3) Comisioanele si celelalte cheltuieli efectuate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării prin Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate, în calitate de partener de implementare, ca urmare a efectuării operatiunilor determinate de acordarea bursei, se includ în bugetul programului si se suportă din sumele alocate de la bugetul de stat.

(4) În baza contractului încheiat cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate, în calitate de partener de implementare, efectuează operatiunile de încasări si plăti aferente derulării bursei, încheie contracte cu beneficiarii, urmăreste ducerea la îndeplinire a prevederilor contractuale, inclusiv în privinta efectuării de către acestia, ulterior definitivării studiilor, a activitătii în cadrul institutiilor publice, regiilor autonome, operatorilor economici cu capital majoritar de stat si al structurilor si organismelor internationale."

Art. II. - (1) Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate preia, prin efectul prezentei ordonante, drepturile si obligatiile, inclusiv cele procesuale derivând din lege si din contractele aflate în derulare încheiate de partenerul initial de implementare „Unitatea de Implementare - PUND - Filiala România", personalul din cadrul acesteia care si-a exprimat acordul de a fi preluat în cadrul centrului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

(2) Preluarea efectivă a personalului, a contractelor aflate în derulare, a elementelor patrimoniale de activ si pasiv se realizează pe baza protocolului de predare-primire, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. III. - În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării va supune Guvernului spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea si/sau completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale „Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.516/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 5 octombrie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. IV. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 29 august 2009.

Nr. 27.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru asigurarea continuitătii activitătii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

 

Având în vedere prevederile Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1.039/2009, prin care se constată că Legea de aprobare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea si completarea unor acte normative referitoare la organizarea si functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului este neconstitutională si, ca urmare, ordonanta în legătură cu această lege încetează să mai producă efecte juridice, fapt care determină suspendarea prevederilor referitoare la unele structuri ale aparatului de lucru al Guvernului,

luând în considerare că aceste structuri au în derulare o serie de activităti derivate din atributiile stabilite prin ordonanta de urgentă, precum si raporturi de muncă cu personalul angajat,

având în vedere faptul că în lipsa unei reglementări a prezentei situatii, pe calea ordonantei de urgentă, aceste structuri din aparatul de lucru al Guvernului se află în imposibilitatea de a asigura continuitatea activitătilor în vederea îndeplinirii obligatiilor asumate pe perioada functionării acestora,

luând în considerare faptul că toate aceste elemente vizează interesul public, iar reglementarea lor nu poate fi amânată,

a fost promovată prezenta ordonantă de urgentă în vederea producerii efectelor juridice mentionate până la data adoptării unei noi reglementări privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului, precum si a altor autorităti ale administratiei publice centrale,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) In cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în aparatul ministerelor, cu exceptia Ministerului Apărării Nationale, precum si în aparatul organelor de specialitate ale administratiei publice centrale se organizează si functionează, în subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului din administratia publică centrală, denumit în continuare cabinetul demnitarului.

(2) Numărul maxim de posturi din cadrul cabinetului viceprim-ministrului, pentru fiecare functie din cadrul acestuia, este cel stabilit potrivit anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, pentru functia de ministru de stat, iar numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, pentru fiecare functie din cadrul acestuia, este cel stabilit potrivit anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 32/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, pentru functia de secretar de stat.

(3) Numărul maxim de posturi din cadrul cabinetului secretarului general al Guvernului, pentru fiecare functie din cadrul acestuia, este cel stabilit potrivit anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 32/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, pentru functia de ministru, iar numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului, pentru fiecare functie din cadrul acestuia, este cel stabilit potrivit anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 32/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, pentru functia de secretar de stat.

Art. 2. - Secretarul general al Guvernului si secretarul general adjunct al Guvernului participă la sedintele Guvernului.

Art. 3. - (1) Conducerea Departamentului pentru Afaceri Europene se exercită de către un sef de departament cu rang de ministru, numit, respectiv eliberat din functie prin decizie a primului-ministru, care are calitatea de ordonator secundar de credite. Seful Departamentului pentru Afaceri Europene este ajutat de 2 subsecretari de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.

(2) Departamentul pentru Afaceri Europene are un secretar general, înalt functionar public, numit în conditiile legii.

(3) Seful departamentului reprezintă Departamentul pentru Afaceri Europene în raporturile cu autoritătile publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate.

(4) În exercitarea atributiilor ce îi revin, seful departamentului emite ordine, în conditiile legii.

(5) Seful departamentului conduce reuniunile Comitetului de coordonare, care se desfăsoară săptămânal.

(6) Seful departamentului participă la sedintele Guvernului.

Art. 4. - Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, este condus de ministrul pentru relatia cu Parlamentul, care are calitatea de ordonator tertiar de credite, ajutat de unul sau mai multi secretari de stat.

Art. 5. - Viceprim-ministrul este ajutat în activitatea sa de unul sau mai multi consilieri de stat si secretari de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a primului-ministru, la propunerea viceprim-ministrului.

Art. 6. - (1) Corpul de control al primului-ministru, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, este condus de un secretar de stat numit, respectiv eliberat din functie prin decizie a primului-ministru.

(2) Corpul de control al primului-ministru functionează în subordinea primului-ministru si în coordonarea, din punct de vedere administrativ-financiar, a secretarului general al Guvernului.


(3) Corpul de control al primului-ministru urmăreste modul în care, la nivelul fiecărei institutii vizate, s-au stabilit si respectat obligatiile sale cu privire la autorizarea si răspunderea persoanelor care au acces la resursele materiale, financiare si informationale si cum s-au separat atributiile si responsabilitătile pentru a se reduce riscul de eroare, de fraudă, de încălcare a legislatiei, precum si riscul de a nu putea detecta aceste situatii.

(4) Corpul de control al primului-ministru îndeplineste următoarele atributii principale:

a) în vederea realizării functiei de autoritate a Guvernului, controlează si urmăreste activitatea ministerelor, agentiilor, autoritătilor administratiei publice locale, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiilor publice, oficiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, societătilor comerciale, companiilor si societătilor nationale, institutiilor financiar-bancare, cu capital de stat integral sau majoritar, precum si dacă activitatea acestora se desfăsoară cu respectarea politicilor interne si a obligatiilor impuse de lege, regulamente si proceduri;

b) urmăreste îmbunătătirea modalitătilor de efectuare si corelare a activitătilor de control la nivel national pentru a se evita paralelismele si cresterea exigentei si responsabilitătii în actul de control;

c) acordă sprijin si colaborează cu celelalte entităti care desfăsoară activităti de control prin desfăsurarea de actiuni comune, prin verificarea modului în care la nivelul entitătilor vizate a crescut functia preventivă a controlului fiscal-bugetarsi a celui privind raporturile de muncă, pentru a se diminua economia necontabilizată si munca la negru;

d) verifică modul în care fiecare entitate vizată primeste, expediază, înregistrează si arhivează documentatia, modul în care se respectă formalitătile legale adecvate si dacă operatiunile sunt consemnate si transpuse veridic în documente si acte, pentru a se asigura continuitatea activitătii;

e) analizează abaterile de la proceduri, circumstantele si modul în care au fost gestionate actiunile, în vederea desprinderii unor concluzii de bună practică pentru viitor, sens în care va initia actiuni de formalizare si propuneri de îmbunătătire a legislatiei;

f) verifică modul în care s-a exercitat de către prefect controlul de legalitate asupra actelor administrative ale autoritătilor administratiei publice locale;

g) analizează si verifică sesizările primite de primul-ministru si Secretariatul General al Guvernului privind încălcări ale legii, cu respectarea principiului separatiei puterilor în stat;

h) monitorizează si controlează modul în care se elaborează si se asigură transparenta raportărilor periodice prezentate, conform reglementarilor legale în vigoare, de către autoritătile administratiei publice centrale, de institutii si entităti publice centrale si servicii deconcentrate;

i) exercită controlul administrativ intern privind respectarea prevederilor legale în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, la solicitare, în ministere, în celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si la regiile autonome, companiile si societătile nationale sau la societătile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat;

j) verifică eficienta si transparenta activitătii administratiei publice locale;

k) exercită controlul asupra activitătii autoritătilor si institutiilor publice centrale, stabilit prin sarcină încredintată de Guvern sau dispus de primul-ministru;

l) urmăreste implementarea politicilor si strategiilor în domeniul controlului;

m) coordonează si controlează aplicarea de către entitătile cu atributii de control a prevederilor actelor normative care reglementează controlul si conduita personalului cu atributii de control la nivelul administratiei publice centrale;

n) propune măsuri de corectare a disfunctionalitătilor si a încălcărilor legilor în vigoare, sesizate în activitatea de control, pe care le înaintează primului-ministru sau, după caz, ministerelor de resort, si transmite, când se impune, sesizări către organele de urmărire penală sau către Curtea de Conturi, pentru a se stabili prejudiciile si răspunderea penală, dacă este cazul;

o) îndeplineste orice alte atributii stabilite de actele normative în vigoare, cu exceptia Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritătile si institutiile publice, si dispuse de primul-ministru.

(5) În realizarea atributiilor de control, autoritătile si institutiile publice, precum si operatorii economici vizati au obligatia să pună la dispozitia reprezentantilor Corpului de control al primului-ministru documentele si informatiile în termenul solicitat. Refuzul nejustificat atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a persoanei vinovate.

(6) Institutiile cu atributii de control din cadrul administratiei publice centrale si locale au obligatia, la solicitarea Corpului de control al primului-ministru, să pună la dispozitie informatiile solicitate si să acorde sprijin pentru realizarea misiunii de control.

(7) Pentru realizarea atributiilor sale, personalul Corpului de control al primului-ministru efectuează controale directe, întocmind acte de control, respectiv rapoarte de control, procese-verbale, informări sau sinteze, care sunt prezentate spre aprobare sefului Corpului de control al primului-ministru, cu respectarea procedurilor legale.

(8) Cererile formulate de Corpul de control al primului-ministru pentru furnizarea de date si informatii sunt scutite de orice taxe sau tarife.

(9) Actele de control aprobate se transmit institutiilor vizate, care, în termen de 10 zile, au obligatia de a comunica Corpului de control al primului-ministru măsurile luate în conditiile legii.

(10) Numărul maxim de posturi al Corpului de control al primului-ministru, inclusiv demnitarul, se stabileste prin decizie a primului-ministru, în functie de necesităti, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.

(11) Personalul Corpului de control al primului-ministru beneficiază în continuare de salarii de bază cu 50% mai mari decât cele prevăzute de lege pentru aparatul de lucru al Guvernului.

(12) Numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de muncă, precum si sanctionarea disciplinară a personalului Corpului de control al primului-ministru se realizează prin act administrativ al ordonatorului principal de credite al Secretariatului General al Guvernului.

(13) Personalul Corpului de control al primului-ministru cu atributii de control trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute de lege, să prezinte dovada de studii corespunzătoare, specializări, să nu aibă antecedente penale, să aibă certificat de sănătate din care să rezulte că este apt din punctul de vedere al exercitării acestui tip de activitate, precum si recomandare de la ultimul loc de muncă si este obligat să aibă un comportament decent, moral si legal.

(14) Corpul de control al primului-ministru îsi desfăsoară activitatea prin personal propriu si în colaborare cu alte entităti specializate, dacă se impune.

(15) Persoanele cu atributii de control din cadrul Corpului de control al primului-ministru sunt persoanele desemnate de seful acestuia să exercite controale, în conditiile legii, pentru a se asigura legalitatea, regularitatea, economicitatea si eficienta în utilizarea fondurilor publice si administrarea patrimoniului public, si intră sub incidenta regimului incompatibilitătilorsi conflictelor de interese stabilit prin lege pentru functionarii publici.

Art. 7. - (1) Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF, denumit în continuare Departament, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, finantat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, functionează în subordinea primului-ministru si în coordonarea viceprim-ministrului si este condus de un sef cu rang de secretar de stat, ajutat de unul sau mai multi subsecretari de stat, numiti si, respectiv, eliberati din functie prin decizie a primului-ministru, la propunerea viceprim-ministrului.

(2) Departamentul este institutia de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF si asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligatiilor ce revin României privind protectia intereselor financiare ale Comunitătii Europene, în conformitate cu prevederile art. 280 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene, având atributia de control al obtinerii, derulării sau utilizării fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente.

(3) În îndeplinirea atributiilor care îi revin, potrivit legii, Departamentul actionează pe bază de autonomie functională si decizională, independent de alte institutii publice, conform obligatiilor asumate de România.

(4) Departamentul are următoarele atributii principale:

a) asigură coordonarea luptei antifraudă si protejarea efectivă si echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

b) efectuează controlul obtinerii, derulării si utilizării fondurilor provenite din asistenta financiară acordată României de Uniunea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente, în vederea identificării de nereguli, având si calitatea de organ de constatare, în sensul prevederilor art. 214 din Codul de procedură penală, în privinta fraudelor ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în România;

c) efectuează actiuni de control în vederea descoperirii fraudelor ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, prin diminuarea ilegală a resurselor proprii înscrise în bugetul general al Uniunii Europene, având calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală;

d) asigură si facilitează cooperarea dintre institutiile nationale implicate în protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, precum si dintre acestea si Oficiul European de Luptă Antifraudă si autoritătile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene;

e) initiază, prin Secretariatul General al Guvernului, si avizează proiecte de acte normative privind protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

f) culege, analizează si prelucrează datele în scopul realizării analizelor relevante în domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

g) elaborează si coordonează programe de perfectionare, stagii de pregătire si instruire în domeniul luptei antifraudă;

h) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative sau prin decizii ale primului-ministru.

(5) Departamentul primeste sesizările Oficiului European de Luptă Antifraudă sau din alte surse ori se sesizează din oficiu cu privire la posibile nereguli ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, efectuează controalele corespunzătoare si pune la dispozitia Oficiului European de Luptă Antifraudă actul de control cuprinzând aspectele constatate, precum si toate datele si informatiile cerute.

(6) Toate autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente, si directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice au obligatia să sesizeze de îndată Departamentul în cazul descoperirii unor indicii privind posibile fraude.

(7) În exercitarea atributiilor de control, Departamentul va proceda la efectuarea de controale la fata locului, la luarea de declaratii, va solicita documentele si informatiile necesare.

(8) În vederea efectuării eficiente si cu celeritate a controalelor, toate institutiile si autoritătile publice implicate, precum si operatorii economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, sunt obligati să permită reprezentantilor Departamentului accesul neconditionat în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport ori în alte spatii folosite în scopuri economice.

(9) Pe parcursul desfăsurării controalelor, Departamentul solicită tuturor institutiilor si autoritătilor publice implicate, precum si operatorilor economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, documentele si informatiile necesare întocmirii actului de control. Dacă din diverse motive acestea nu pot fi furnizate imediat, persoanele juridice mentionate au obligatia să răspundă corespunzător si complet în cel mult 10 zile de la data solicitării.

(10) Pentru ducerea la îndeplinire a obligatiei prevăzute la alin. (9), toate institutiile si autoritătile publice implicate, precum si operatorii economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, care derulează ori beneficiază de fonduri comunitare vor desemna una sau mai multe persoane de contact. Acestea trebuie să beneficieze de pregătire specifică si dotare tehnică pentru îndeplinirea corespunzătoare si operativă a solicitărilor Departamentului.

(11) În baza împuternicirii de control, reprezentantii Departamentului pot proceda la luarea de declaratii de la persoana a cărei activitate este supusă controlului sau de la reprezentantul acestuia, precum si de la martorii ce pot furniza date cu privire la săvârsirea unor nereguli ori fraude.

(12) La cererea Departamentului, organele de control financiar-fiscal, organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice sunt obligati să acorde sprijin echipei de control în exercitarea atributiilor ce îi revin.

(13) În cazul identificării de nereguli, Departamentul transmite actul de control autoritătilor cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente, în vederea luării masurilor care se impun pentru remedierea deficientelor si, după caz, recuperarea sumelor plătite necuvenit.

(14) În baza motivelor de fapt constatate de către Departament si a temeiului de drept indicat de acesta, autoritătile procedează la stabilirea si individualizarea obligatiilor de plată si emiterea titlului de creantă, în cazul în care au fost prejudiciate bugetul general al Comunitătilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor si/sau bugetele din care provine cofinantarea aferentă.

(15) Constatările Departamentului sunt obligatorii pentru autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare si a cofinantării aferente.

(16) Autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare pot solicita Departamentului reexaminarea situatiei de fapt în cazul existentei unor elemente care nu au fost avute în vedere în cadrul controlului efectuat de Departament, precum si dispunerea controlului si verificărilor proprii.

(17) Autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare si directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice au obligatia de a comunica, în termen de 30 de zile de la data primirii actului de control al Departamentului, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin acesta, precum si actiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.

(18) În cazul constatării unor elemente de natură infractională în gestionarea fondurilor comunitare, după efectuarea tuturor operatiunilor necesare, actul de control este transmis parchetului competent din punct de vedere material să efectueze urmărirea penală în vederea luării de îndată a măsurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului si restituirea acestuia, precum si pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate.

(19) În scopul îndeplinirii atributiei prevăzute la alin. (4) lit. f), toate autoritătile cu competente în gestionarea asistentei financiare nerambursabile, în controlul utilizării corespunzătoare a fondurilor comunitare, în prevenirea si combaterea neregulilor si fraudelor, precum si cele cu competente în efectuarea urmăririi penale si sanctionarea celor vinovati si în recuperarea prejudiciilor au obligatia de a transmite Departamentului, în termen de 15 zile, datele si informatiile solicitate.

(20) Autoritătile cu competente în gestionarea asistentei financiare comunitare au obligatia de a comunica, în termen de 30 de zile de la data dispunerii, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control ale Departamentului, precum si pentru recuperarea eventualelor prejudicii.

(21) Departamentul poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistentă si dotare tehnică, precum si de programe de pregătire specifică a personalului.

(22) La solicitarea Oficiului European de Luptă Antifraudă, reprezentantii acestuia pot participa direct la controalele efectuate de Departament. Reprezentantii Oficiului European de Luptă Antifraudă au acces la toate datele si informatiile care au stat la baza întocmirii actului de control, în conditiile legii.

(23) Numirea, modificarea, suspendarea si încetarea raporturilor de muncă ale personalului Departamentului se realizează prin act administrativ al ordonatorului principal de credite al Secretariatului General al Guvernului.

(24) Personalul din cadrul Departamentului si seful Departamentului beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Personalul încadrat în structurile din aparatul de lucru al Guvernului, prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă, existent la data publicării Deciziei Curtii Constitutionale nr. 1.039/2009, îsi păstrează toate drepturile si obligatiile rezultate din raporturile de muncă.

Art. 9. - Drepturile salariale aferente lunii august 2009 pentru personalul reglementat prin prezenta ordonantă de urgentă se acordă integral, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 10. - Prezenta ordonantă de urgentă produce efecte până la data adoptării unei noi reglementări privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului, precum si a altor autorităti ale administratiei publice centrale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

 

Bucuresti, 29 august 2009.

Nr. 94.

 


ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti care au depus până la data de 27 august 2009 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 779/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor în unele circumscriptii electorale si Hotărârii Guvernului nr. 808/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea unor primari si a unui consiliu local

 

1. Judetul Arad, comuna Sintea Mare:

- Uniunea Democrată Maghiară din România;

- Partidul Democrat Liberal;

- Partidul Conservator;

- Partidul Social Democrat;

- Partidul National Liberal.

2. Judetul Vaslui, comuna Ivănesti:

- Partidul România Mare.

3. Judetul Satu Mare, comuna Căpleni:

- Uniunea Democrată Maghiară din România;

- Partidul Civic Maghiar-Magyar Polgari Part;

- Partidul Democrat Liberal;

- Forumul Democrat al Germanilor din România;

- Independent: Schuller Ecaterina.

 

Bucuresti, 27 august 2009.

Nr. 21.

 


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI

Nr. 6 din 23 iulie 2009

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 43 din 13 august 2009

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/5/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

 

Având în vedere dispozitiile art. 126, art. 130-134, art. 278, art. 384 si ale art. 385 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 2 lit. a) din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul nr. 10/107/2006,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 1, art. 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/5/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/109/2006, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Banca Natională a României si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/109/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 si 1.033 bis din 27 decembrie 2006, cu modificările si completările aduse prin Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/5/2009, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Gabriela Anghelache

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT Nr. 12/5/2009

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

 

Articol unic. - Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/109/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 si 1.033 bis din 27 decembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (9) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(9) Termenii si expresiile «risc de credit al contrapartidei», «contrapartidă centrală», «tranzactii cu termen lung de decontare», «tranzactii de creditare în marjă», «tranzactie de răscumpărare», «set de compensare» si «ajustare unilaterală a evaluării creditului» au semnificatia prevăzută de Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă."

2. La articolul 1, alineatul (14) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(14) Expresia «portofoliu de tranzactionare» are semnificatia prevăzută de Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii."

3. La articolul 2, punctul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„8. expunere - un activ sau un element din afara bilantului prevăzut în anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, cu completările ulterioare."

4. La articolul 2, după punctul 8 se introduc opt noi puncte, punctele 9-16, cu următorul cuprins:

„9. abordare pe modele interne de rating de bază - abordarea bazată pe modele interne de rating în care institutiile de credit utilizează propriile estimări ale probabilitătii de nerambursare si valorile reglementate pentru pierderea în caz de nerambursare si pentru factorul de conversie;

10. abordare pe modele interne de rating avansată - abordarea bazată pe modele interne de rating în care institutiile de credit utilizează propriile estimări ale probabilitătii de nerambursare, ale pierderii în caz de nerambursare si ale factorului de conversie;

11. operatiuni de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut - orice tranzactie care corespunde definitiei prevăzute în cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit si al firmelor de investitii pentru «operatiuni de dare de titluri/mărfuri cu împrumut» sau «operatiuni de luare de titluri/mărfuri cu împrumut»;

12. structură de conducere - organele de administrare si de conducere ale unei institutii de credit stabilite potrivit actelor constitutive, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, care asigură îndeplinirea functiei de supraveghere si a functiei de conducere în cadrul institutiei de credit;

13. functie de supraveghere - ansamblul atributiilor de supraveghere/control exercitate asupra organelor cu functie de conducere, care revin consiliului de administratie, în cadrul sistemului unitar de administrare, si consiliului de supraveghere, în cadrul sistemului dualist de administrare;

14. functie de conducere - ansamblul atributiilor structurii de conducere, reprezentată de directori, în cadrul sistemului unitar de administrare, si de către directorat, în cadrul sistemului dualist de administrare;

15. control intern - proces continuu, destinat să furnizeze o asigurare rezonabilă pentru îndeplinirea obiectivelor de performantă - eficacitatea activitătilor desfăsurate, respectiv gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităti si raportul dintre efectul proiectat si rezultatul efectiv al activitătii respective, si eficienta activitătilor desfăsurate, respectiv maximizarea rezultatelor unei activităti în relatie cu resursele utilizate -, de informare - credibilitatea, integritatea si furnizarea la timp a informatiilor financiare si ale celor necesare conducerii - si de conformitate - conformarea cu legile si reglementările aplicabile, precum si cu politicile si procedurile interne - si care, pentru a fi eficace, necesită implementarea următoarelor 3 functii: functia de control al riscurilor, functia de conformitate si functia de audit intern. Controlul intern include, de asemenea, organizarea contabilitătii, tratamentul informatiilor, evaluarea riscurilor si sistemele de măsurare a acestora;

16. persoane cu functie de conducere de nivel mediu a unor activităti - persoane nominalizate să asigure conducerea structurilor în cadrul cărora se desfăsoară activitătile institutiei de credit."

5. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) ratingurile interne si estimările cu privire la stările de nerambursare si pierderi, utilizate în vederea determinării cerintelor de capital, precum si sistemele si procesele asociate au un rol hotărâtor în administrarea riscurilor si în procesul decizional, precum si în mecanismul de aprobare a creditelor, alocarea internă a capitalului si în cadrul de administrare a activitătii al institutiei de credit;".

6. La articolul 3 alineatul (2), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) institutia de credit colectează si păstrează toate datele relevante pentru a sustine în mod efectiv propriul proces de cuantificare si administrare a riscului de credit; si".

7. La articolul 13, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) creante sau creante potentiale fată de institutii;".

8. La articolul 16 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) să fie înregistrate fată de una sau mai multe persoane fizice sau fată de o entitate mică sau mijlocie, cu conditia ca, în acest din urmă caz, suma totală pe care clientul debitor sau grupul de clienti aflati în legătură o datorează institutiei de credit, societătii-mamă si filialelor acesteia, inclusiv orice expunere restantă, dar excluzând creantele sau creantele potentiale garantate cu proprietăti imobiliare cu destinatie locativă, să nu depăsească echivalentul în lei al sumei de 1 milion euro, potrivit informatiilor detinute de institutia de credit, care trebuie să fi luat măsuri rezonabile pentru a confirma respectivele informatii;".

9. La articolul 16 alineatul (3), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) expuneri de tip retail reînnoibile eligibile, care respectă prevederile cap. II art. 43 alin. (2) si (3);."

10. La articolul 22, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), valoarea ponderată la risc a expunerilor pentru riscul de credit în cazul expunerilor provenind din finantări specializate poate fi calculată potrivit prevederilor cap. II art. 36. Banca Natională a României aprobă metodologia întocmită de institutiile de credit pentru aplicarea ponderilor de risc respectivelor expuneri."


11. La articolul 22, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(7) În cazul expunerilor încadrate în clasa de expuneri prevăzută la art. 13 lit. d), institutiile de credit trebuie să determine propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare si ale factorilor de conversie, în conformitate cu prevederile art. 3-6 si ale cap. V."

12. La articolul 23 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) pentru toate celelalte expuneri suport se aplică prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, cu următoarele modificări:

(i) expunerile se încadrează în clasa de expuneri adecvată si le este aplicată ponderea de risc aferentă nivelului scalei de evaluare a calitătii creditului care are o valoare imediat superioară valorii nivelului la care ar fi încadrată în mod normal expunerea respectivă; si

(ii) expunerilor încadrate la nivelurile superioare ale scalei de evaluare a calitătii creditului, cărora le-ar fi atribuită în mod normal o pondere de risc de 150%, li se aplică o pondere de risc de 200%."

13. La articolul 23, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) În cazul în care expunerile sub forma titlurilor de participare detinute în OPC nu îndeplinesc criteriile stabilite la art. 61 si 62 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard sau institutia de credit nu are cunostintă de toate expunerile suport ale OPC, institutia de credit trebuie să ia în considerare în mod direct expunerile suport si să calculeze valorile ponderate la risc ale expunerilor si valorile pierderii asteptate în conformitate cu metoda prevăzută în cap. II art. 48-50. în cazul în care, în vederea îndeplinirii acestui scop, institutia de credit nu are capacitatea de a distinge între expuneri din investitii de tip private equity, expuneri din titluri de capital tranzactionate la bursă si expuneri din alte titluri de capital, aceasta va trata expunerile respective ca expuneri din alte titluri de capital. Pentru aceste scopuri, expunerile, altele decât cele din titluri de capital, se încadrează în una dintre clasele (expuneri din investitii de tip private equity, expuneri din titluri de capital tranzactionate la bursă sau expuneri din alte titluri de capital) prevăzute în art. 48, iar expunerile a căror natură nu este cunoscută se încadrează în clasa expunerilor din alte titluri de capital."

14. La articolul 23 alineatul (4), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) pentru toate celelalte expuneri suport se aplică prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, cu următoarele modificări:

(i) expunerile se încadrează în clasa de expuneri adecvată si le este aplicată ponderea de risc aferentă nivelului scalei de evaluare a calitătii creditului care are o valoare imediat superioară valorii nivelului la care ar fi încadrată în mod normal expunerea respectivă; si

(ii) expunerilor încadrate la nivelurile superioare ale scalei de evaluare a calitătii creditului, cărora le-ar fi atribuită în mod normal o pondere de risc de 150%, li se aplică o pondere de risc de 200%."

15. Articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - Calcularea valorii pierderii asteptate potrivit prevederilor cap. II art. 58-64 trebuie să se bazeze pe aceleasi valori de intrare ale probabilitătii de nerambursare, ale pierderii în caz de nerambursare si ale valorii expunerii, aferente fiecărei expuneri, ca cele utilizate la determinarea valorii ponderate la risc a expunerilor în conformitate cu prevederile art. 22 si 23. Pentru expunerile aflate în stare de nerambursare, în cazul în care institutiile de credit utilizează propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare, pierderea asteptată trebuie să ia valoarea celei mai bune estimări a institutiei de credit cu privire la pierderea asteptată pentru expunerea aflată în stare de nerambursare, în conformitate cu prevederile cap. V art. 195."

16. Articolul 33 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 35-39, valoarea ponderată la risc în cazul expunerilor fată de societăti, institutii, administratii centrale sau bănci centrale se calculează în conformitate cu următoarele formule:

Corelatia (R) = 0.12x (1-EXP (-50*PD))/(1-EXP (-50))+0.24* [1-(1-EXP(-50*PD))/(1-EXP(-50))]

Ajustarea în functie de scadentă (b) = [0,11852-0,05478*ln(PD)P

Ponderea de risc (RW) = (LGD*N[(1-R)-o.5 * G (PD) + (R/(1-R))0-5 * G (0.999)] - PD * LGD) * (1-1.5*b)-i * (1+(M-2.5) * b)* 12.5* 1.06

N(x) reprezintă functia de distributie cumulativă a unei variabile aleatoare normale standard (care exprimă probabilitatea ca o variabilă aleatoare normal distribuită, cu media zero si varianta 1, să fie mai mică sau egală cu x).

G(z) reprezintă inversa functiei de distributie cumulative pentru o variabilă aleatoare normală standard [care exprimă valoarea x astfel încât N (x) = z].

Valoarea ponderată la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii.

În cazul în care probabilitatea de nerambursare este nulă, ponderea de risc este 0%.

În cazul în care probabilitatea de nerambursare este unitară:

- pentru expunerile aflate în stare de nerambursare pentru care institutiile de credit utilizează valorile pierderii în caz de nerambursare prevăzute în cap. III art. 73, ponderea de risc este 0%; si

- pentru expunerile aflate în stare de nerambursare pentru care institutiile de credit utilizează propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare, ponderea de risc este maximum {0%;

12,5*(LGD-ELBE)},

unde:

ELBE reprezintă cea mai bună estimare a institutiei de credit cu privire la pierderea asteptată în cazul expunerilor aflate în stare de nerambursare, potrivit cap. V art. 195."

17. Articolul 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - Pentru orice expunere care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 30 si 61 din Regulamentul BNR - CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii, valoarea ponderată la risc a expunerii poate fi ajustată în conformitate cu următoarea formulă:

Valoarea ponderată la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii*(0,15+160*PDpp),

unde:

PDpp este probabilitatea de nerambursare aferentă furnizorului de protectie.


Ponderea de risc (RW) se calculează utilizând formula relevantă de ponderare la risc a expunerii prevăzută la art. 33, probabilitatea de nerambursare aferentă debitorului si pierderea în caz de nerambursare aferentă unei expuneri directe comparabile fată de furnizorul de protectie. Ajustarea în functie de scadentă (b) se calculează prin utilizarea celei mai scăzute dintre următoarele valori: probabilitatea de nerambursare a furnizorului de protectie si probabilitatea de nerambursare a debitorului."

18. Articolul 35 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - În cazul expunerilor fată de societăti, atunci când cifra de afaceri anuală totală consolidată la nivelul grupului din care face parte societatea este mai mică de 50 de milioane euro, institutiile de credit pot utiliza, pentru calculul ponderilor de risc, formula de corelatie de mai jos.

Corelatia (R)= 0.12*(1-EXP (-50*PD))/(1-EXP (-50)) + 0.24*[1-(1-EXP (-50*PD))/(1-EXP (-50)) ]-0.04*(1-(S-5)/45),

unde:

S reprezintă cifra de afaceri anuală totală consolidată, care este exprimată în milioane euro si care se încadrează în intervalul valoric de 5 milioane euro si 50 de milioane euro (5 milioane euro < S s 50 de milioane euro). Cifrele de afaceri al căror nivel raportat este mai mic de 5 milioane euro trebuie tratate ca fiind egale cu 5 milioane euro.

Pentru creantele achizitionate, cifra de afaceri anuală totală consolidată este media cifrelor de afaceri asociate creantelor, ponderată în functie de nivelul expunerilor individuale din cadrul portofoliului.

Institutiile de credit trebuie să utilizeze totalul activelor consolidate la nivelul grupului în locul cifrei de afaceri anuale totale consolidate, în cazul în care cifra de afaceri anuală totală consolidată nu reprezintă un indicator semnificativ pentru dimensiunea întreprinderii, iar totalul activelor consolidate reprezintă un indicator cu un grad mai mare de relevantă decât cifra de afaceri anuală totală consolidată."

19. La articolul 36, după alineatul (1)se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Banca Natională a României autorizează o institutie de credit să aplice, de o manieră generală, ponderi de risc preferentiale de 50% expunerilor din categoria 1 si, respectiv, de 70% expunerilor din categoria 2, în conditiile în care Banca Natională a României este convinsă că standardele de acordare a creditelor si alte caracteristici de risc, aferente institutiei de credit, sunt în mod substantial solide pentru categoria relevantă."

20. La articolul 36, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În procesul de încadrare în categoriile mentionate la alin. (1), în vederea aplicării ponderilor de risc expunerilor care provin din finantarea specializată, institutiile de credit trebuie să aibă în vedere următorii factori: puterea financiară, cadrul juridic si politic, caracteristicile tranzactiei si/sau ale activului, soliditatea sponsorului si a promotorului, inclusiv veniturile generate de orice parteneriat public-privat, precum si mecanismele de garantare aferente."

21. Articolul 40 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - Sub rezerva prevederilor art. 42 si 43, valoarea ponderată la risc pentru expunerile de tip retail se calculează potrivit următoarelor formule:

Corelatia (R) = 0.03*(1-EXP(-35*PD))/(1-EXP(-35)) + 0.16*[1-(1-EXP(-35*PD))/(1-EXP(-35))]

Ponderea de risc (RW) = (LGD*N[ (1-R)-o.5*G(PD)+(R/(1-R))0-5 * G(0.999)] - PD*LGD)*12.5*1.06

N(x) reprezintă functia de distributie cumulativă a unei variabile aleatoare normale standard (care exprimă probabilitatea ca o variabilă aleatoare normal distribuită, cu media zero si varianta 1, să fie mai mică sau egală cu x).

G(z) reprezintă inversa functiei de distributie cumulative pentru o variabilă aleatoare normală standard [care exprimă valoarea x pentru care N (x) = z].

Valoarea ponderată la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii.

În cazul în care probabilitatea de nerambursare este unitară (aferentă expunerilor aflate în stare de nerambursare), ponderea de risc este valoarea maximă dintre {0%; 12,5*(LGD-ELBE)},

unde:

ELBE reprezintă cea mai bună estimare a institutiei de credit cu privire la pierderea asteptată în cazul expunerilor aflate în stare de nerambursare, potrivit cap. V art. 195."

22. La articolul 43 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) expunerile sunt reînnoibile, negarantate si, în măsura în care creditul nu este utilizat, revocabile imediat si neconditionat de către institutia de credit. în acest context, expunerile reînnoibile sunt definite ca reprezentând acele expuneri în cazul cărora soldurile clientilor pot fluctua în functie de deciziile acestora de a împrumuta si de a rambursa, într-o limită stabilită de institutia de credit. Angajamentele de finantare neutilizate pot fi considerate ca fiind revocabile neconditionat de institutia de credit dacă termenii contractuali permit acesteia să le revoce în măsura maximă permisă de legislatia privind protectia consumatorului si legislatia conexă;".

23. La articolul 44, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) Creantele achizitionate nu trebuie să fi fost generate printr-o operatiune în conditii de favoare între vânzător si debitor, si anume vânzătorul si debitorul trebuie să interactioneze ca agenti independenti pe piata financiară. Astfel, nu sunt eligibile creantele din tranzactii între conturile aceleiasi societăti, precum nici creantele evidentiate în conturi de compensare reciprocă între societăti care vând si cumpără una de la cealaltă;".

24. La articolul 47, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1)si (2), Banca Natională a României poate permite determinarea valorii ponderate la risc pentru expunerile din titluri de capital fată de societătile prestatoare de servicii auxiliare în conformitate cu tratamentul aplicat activelor, altele decât cele care reprezintă creante de natura creditelor."

25. Articolul 48 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - Valoarea ponderată la risc a expunerii se calculează conform următoarei formule:

Valoarea ponderată la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii.

Ponderea de risc (RW) este de 190% pentru expunerile din investitii de tip private equitydin cadrul portofoliilor suficient de diversificate.

Ponderea de risc (RW) este de 290% pentru expunerile din titluri de capital tranzactionate la bursă.

Ponderea de risc (RW) este de 370% pentru orice alte expuneri din titluri de capital."

26. Articolul 49 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - Pozitiile scurte cash si instrumentele financiare derivate din afara portofoliului de tranzactionare pot compensa pozitiile lungi în titluri de capital identice, cu conditia ca aceste instrumente să fi fost în mod explicit destinate acoperirii expunerilor din titluri de capital specifice si să asigure acoperirea pentru încă cel putin un an. Alte pozitii scurte se tratează ca si cum ar fi pozitii lungi, prin aplicarea ponderii de risc relevante, la valoarea absolută a fiecărei pozitii. în cazul pozitiilor ale căror scadente sunt decalate, se aplică metoda utilizată pentru expunerile fată de societăti pentru determinarea efectului/tratamentul decalajului de scadentă, conform prevederilor art. 86."

27. La articolul 51, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Valoarea ponderată la risc a expunerii se calculează conform formulelor prevăzute la art. 33. Dacă institutiile de credit nu dispun de suficiente informatii pentru a utiliza definitia stării de nerambursare, prevăzută la cap. V art. 160-163, ponderilor de risc le este aplicat un factor de multiplicare de 1,5."

28. La articolul 68, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Dacă o institutie de credit are aprobarea de a utiliza propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare pentru expunerile fată de societăti si dacă, în cazul creantelor achizitionate fată de societăti, poate descompune estimările proprii ale pierderii asteptate, într-o manieră de încredere, în probabilităti de nerambursare si pierderi în caz de nerambursare, respectiva institutie de credit poate utiliza propria estimare a probabilitătii de nerambursare."

29. La articolul 72, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care o institutie de credit are aprobarea de a utiliza propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare pentru expunerile fată de societăti si poate descompune, într-o manieră de încredere, estimările proprii ale pierderii asteptate aferente riscului de diminuare a valorii creantei, pentru creantele achizitionate fată de societăti, în probabilităti de nerambursare si pierderi în caz de nerambursare, institutia de credit poate utiliza propria estimare a probabilitătii de nerambursare."

30. Articolul 74 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 74. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 73, în ceea ce priveste riscul de diminuare a valorii creantei si riscul de nerambursare, în cazul în care o institutie de credit a primit aprobarea Băncii Nationale a României să utilizeze propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare pentru expunerile fată de societăti si poate descompune, într-o manieră de încredere, propriile estimări ale pierderii asteptate aferente creantelor fată de societăti, achizitionate de institutia de credit, în probabilităti de nerambursare si pierderi în caz de nerambursare, respectiva institutie de credit poate utiliza propria estimare a pierderii în caz de nerambursare pentru aceste creante."

31. Articolul 76 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 76. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 73 si 75, în scopul art. 34, pierderea în caz de nerambursare pentru o expunere directă, comparabilă, fată de furnizorul de protectie este fie cea aferentă unei tranzactii negarantate cu garantul, fie cea aferentă unei tranzactii negarantate cu debitorul, după cum dovezile disponibile si structura garantiei personale indică faptul că, în cazul în care, pe durata de viată a tranzactiei garantate, atât garantul, cât si debitorul s-ar afla în stare de nerambursare, suma recuperată ar depinde de situatia financiară a garantului sau, respectiv, a debitorului."

32. La articolul 77, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 77. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2) si ale art. 78-84, institutiile de credit aplică expunerilor din

tranzactii de răscumpărare sau din operatiuni de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut o valoare a scadentei de 0,5 ani, iar pentru toate celelalte expuneri o valoare a scadentei de 2,5 ani."

33. La articolul 85, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 85. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 78, 79, 81 si 82, scadenta este de cel putin o zi pentru:

- instrumentele financiare derivate prevăzute în anexa la Regulamentul BNR - CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de răscumpărare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare în marjă care sunt acoperite integral sau aproape integral cu garantii reale;

- tranzactiile de creditare în marjă care sunt acoperite integral sau aproape integral cu garantii reale; si

- tranzactiile de răscumpărare si operatiunile de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut."

34. La articolul 85, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Fără a aduce atingere prevederilor art. 78, 79, 81 si 82, în cazul altor expuneri pe termen scurt, care nu fac parte din finantarea curentă a debitorului, scadenta nu va fi mai mică de o zi. Pentru fiecare situatie trebuie să se analizeze cu atentie detaliile specifice."

35. La articolul 89, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care o institutie de credit poate să descompună într-o manieră de încredere estimările proprii ale pierderii asteptate pentru riscul de diminuare a valorii creantei aferent creantelor achizitionate, în probabilităti de nerambursare si pierderi în caz de nerambursare, aceasta poate utiliza estimarea proprie a probabilitătii în caz de nerambursare."

36. La articolul 92, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care, pentru creantele achizitionate, o institutie de credit poate să descompună, într-o manieră de încredere, estimările proprii ale pierderii asteptate pentru riscul de diminuare a valorii creantei, în probabilităti de nerambursare si pierderi în caz de nerambursare, respectiva institutie de credit poate utiliza propria estimare a pierderii în caz de nerambursare."

37. Articolul 94 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 94. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 93, în scopul art. 41, pierderea în caz de nerambursare pentru o expunere directă, comparabilă, fată de furnizorul de protectie este fie cea asociată unei tranzactii negarantate cu garantul, fie cea asociată unei tranzactii negarantate cu debitorul, după cum dovezile disponibile si structura garantiei personale indică faptul că, în cazul în care atât garantul, cât si debitorul se află în stare de nerambursare pe durata de viată a tranzactiei garantate, suma recuperată ar depinde de situatia financiară a garantului sau, respectiv, a debitorului."

38. La articolul 108 alineatul (2), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) 0% pentru angajamentele de cumpărare neutilizate privind creantele achizitionate reînnoibile, care sunt revocabile neconditionat sau care permit efectiv institutiei de credit revocarea automată, în orice moment si fără aviz prealabil.


Pentru a putea aplica un factor de conversie de 0%, institutiile de credit trebuie să monitorizeze în mod activ situatia financiară a debitorului, iar sistemele lor de control intern trebuie să permită detectarea imediată a oricărei deteriorări a calitătii creditului aferente acestuia."

39. Articolul 119 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 119. - (1) În scopul prezentului regulament, prin clasă de rating a debitorilor se întelege o categorie de risc din cadrul scalei de rating a debitorilor aferente unui sistem de rating, în care debitorii sunt alocati pe baza unui set distinct si specificat de criterii de rating care stau la baza estimării probabilitătii de nerambursare.

(2) O institutie de credit trebuie să formalizeze relatia dintre clasele de rating ale debitorilor, din perspectiva nivelului riscului de nerambursare corespunzător fiecărei clase de rating, si criteriile utilizate în vederea diferentierii acelui nivel al riscului de nerambursare."

40. La articolul 120, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Concentrările semnificative în cadrul unei singure clase de rating trebuie justificate prin dovezi empirice convingătoare cu privire la faptul că respectiva clasă de rating a debitorilor acoperă un interval suficient de îngust al probabilitătii de nerambursare si că riscul de nerambursare al tuturor debitorilor din această clasă de rating se situează în cadrul acestui interval."

41. Articolul 122 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 122. - (1) În scopul prezentului regulament, prin clasă de rating a tranzactiilor se întelege o categorie de risc din cadrul scalei de rating a tranzactiilor, aferentă unui sistem de rating, în care sunt încadrate expunerile pe baza unui set distinct si specificat de criterii de rating, în baza cărora se obtin propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare. Definitia clasei de rating a tranzactiilor trebuie să includă atât o descriere a modului în care expunerile sunt alocate respectivei clase, cât si a criteriilor utilizate pentru a diferentia nivelul de risc de-a lungul claselor de rating.

(2) Concentrările semnificative în cadrul unei singure clase de rating a tranzactiilor trebuie justificate prin dovezi empirice convingătoare cu privire la faptul că respectiva clasă de rating a tranzactiilor acoperă un interval suficient de îngust al pierderii în caz de nerambursare si că riscul aferent tuturor expunerilor din această clasă de rating se situează în cadrul acestui interval."

42. La articolul 123, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Fără a aduce atingere prevederilor art. 118, institutiile de credit prevăzute la alin. (1) trebuie să dispună, pentru aceste expuneri, de un minim de 4 clase de rating pentru debitorii care nu se află în stare de nerambursare si de cel putin o clasă de rating pentru debitorii care se află în stare de nerambursare."

43. Articolul 145 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 145. - Institutia de credit trebuie să dispună de un ciclu periodic de validare a modelului, care să includă monitorizarea performantei si a stabilitătii acestuia, examinarea specificatiilor sale, precum si testarea rezultatelor modelului în raport cu rezultatele efective."

44. La articolul 147, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Documentatia trebuie să ateste respectarea cerintelor minime prevăzute în acest capitol si să trateze subiecte precum: diferentierea portofoliilor, criteriile de rating, responsabilitătile părtilor care acordă ratinguri debitorilor si expunerilor, frecventa cu care sunt revizuite alocările pe clase de rating si pe grupe de risc si monitorizarea procesului de rating de către persoanele cu functie de conducere de nivel mediu relevante."

45. La articolul 150, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) să descrie detaliat teoria, ipotezele si/sau baza matematică si empirică, plecând de la care estimările sunt alocate claselor de rating, debitorilor, expunerilor sau grupelor de risc, precum si sursa/sursele de date utilizate la estimarea modelului;".

46. Articolul 151 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 151. - Utilizarea unui model achizitionat de la un furnizor tertă parte, care pretinde drepturi de proprietate asupra tehnologiei, nu exonerează institutia de credit de îndeplinirea cerintelor cu privire la documentatie sau a oricăror altor cerinte cu privire la sistemele de rating. Institutiei de credit îi revine sarcina de a demonstra Băncii Nationale a României îndeplinirea acestor cerinte."

47. La articolul 154, litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) datele cu privire la pierderea în caz de nerambursare aferentă fiecărei expuneri, înainte si după luarea în considerare a efectelor unei garantii personale sau unui instrument financiar derivat de credit, în cazul acelor institutii de credit care reflectă, în calculul pierderii în caz de nerambursare, efectele de diminuare a riscului de credit aferente garantiilor personale sau instrumentelor financiare derivate de credit; si".

48. La articolul 160, alineatul (8) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(8) În toate cazurile, expunerile întârziate la plată trebuie să se situeze deasupra unui prag stabilit de Banca Natională a României, care reflectă un nivel acceptabil al riscului."

49. Articolul 163 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 163. - În cazul în care o institutie de credit consideră că o expunere, care anterior a fost clasificată ca fiind aflată în stare de nerambursare, nu mai răspunde conditiilor prevăzute de definitia stării de nerambursare, institutia de credit trebuie să clasifice debitorul sau tranzactia după cum ar proceda în cazul unei expuneri care nu se află în stare de nerambursare. în cazul în care conditiile prevăzute de definitia stării de nerambursare sunt ulterior îndeplinite, se consideră că s-a înregistrat o altă stare de nerambursare."

50. La articolul 167, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 167. - (1) Populatia de expuneri reprezentată în datele utilizate pentru estimare, standardele de creditare utilizate atunci când au fost generate datele, precum si alte caracteristici relevante trebuie să fie comparabile cu cele ale expunerilor si standardelor institutiei de credit."

51. Articolul 168 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 168. - În cazul creantelor achizitionate, estimările trebuie să reflecte toate informatiile relevante de care dispune institutia de credit cumpărătoare cu privire la calitatea creantelor suport, inclusiv datele cu privire la portofolii de creante similare, furnizate de vânzător, de institutia de credit cumpărătoare sau de surse externe. Institutia de credit cumpărătoare trebuie să evalueze orice date furnizate de vânzător, pe care aceasta îsi bazează estimările."

52. Articolul 187 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 187. - Institutiile de credit trebuie să identifice si să analizeze modificările asteptate ale parametrilor de risc pe durata de viată a expunerilor din credite [efectele maturizării expunerii (seasoning effects)]."

53. Articolul 202 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 202. - Institutiile de credit trebuie să estimeze factorii de conversie pe clase de rating sau pe grupe ale tranzactiilor, pe baza mediei valorilor factorilor de conversie efectivi, pe clase de rating sau pe grupe ale tranzactiilor, luând în considerare toate stările de nerambursare observate la nivelul surselor de date (medie ponderată în functie de numărul stărilor de nerambursare)."

54. Articolul 205 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 205. - În vederea efectuării propriilor estimări ale factorilor de conversie, institutiile de credit trebuie să ia în considerare politicile si strategiile lor specifice adoptate în ceea ce priveste monitorizarea conturilor clientilor si procesarea plătilor. Institutiile de credit trebuie, de asemenea, să tină cont de capacitatea si vointa lor de a împiedica noi trageri în circumstante apropiate intrării în stare de nerambursare, cum ar fi încălcarea angajamentelor contractuale sau alte evenimente considerate ca stări tehnice de nerambursare."

55. La articolul 218, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care există o neconcordantă între obligatia care beneficiază de protectie si obligatia de referintă aferentă instrumentului financiar derivat de credit sau între obligatia care beneficiază de protectie si obligatia utilizată pentru a determina dacă s-a produs un eveniment de credit, trebuie aplicate cerintele prevăzute la art. 60 din Regulamentul BNR - CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de institutiile de credit si firmele de investitii."

56. Articolul 226 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 226. - Institutia de credit trebuie să se asigure că primeste la timp de la societatea de administrare rapoarte suficient de detaliate privind maturizarea (ageing) si diminuarea valorii creantelor achizitionate, pentru a asigura conformitatea cu propriile criterii de eligibilitate si politici referitoare la acordarea de avansuri aferente creantelor achizitionate, precum si pentru a putea fi efectiv în măsură să monitorizeze si să confirme conditiile de vânzare ale vânzătorului si diminuarea valorii creantelor."

57. La articolul 229 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) angajamente de audit, desfăsurate cu regularitate, ale tuturor etapelor critice aferente programului pentru achizitionarea creantelor;".

58. La articolul 232, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Analiza trebuie să se bazeze pe date care sunt adecvate portofoliilor considerate, sunt actualizate cu regularitate si acoperă o perioadă de observare relevantă."

59. La articolul 236, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Datele utilizate pentru a reprezenta distributiile rentabilitătii titlurilor de capital trebuie să reflecte perioada de esantionare cea mai lungă pentru care sunt disponibile date pertinente pentru a reprezenta profilul de risc al expunerilor specifice ale institutiei de credit din titluri de capital. Datele utilizate trebuie să fie suficiente în vederea furnizării unor estimări prudente ale pierderii care, din punct de vedere statistic, trebuie să prezinte încredere si să fie robuste si care să nu se bazeze în mod exclusiv pe considerente subiective sau care tin de rationamentul profesional."

60. La articolul 237, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Populatia de expuneri reprezentată în datele utilizate pentru estimare trebuie să fie în mare măsură similară sau cel putin comparabilă cu populatia expunerilor institutiei de credit din titluri de capital."

61. La articolul 243, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) Integrarea deplină a modelului intern în cadrul sistemelor globale de informare a structurii de conducere ale institutiei de credit si în cadrul administrării portofoliului de titluri de capital din afara portofoliului de tranzactionare. Modelele interne sunt deplin integrate în infrastructura de administrare a riscurilor aferentă institutiei de credit, dacă aceste modele sunt utilizate în mod special în vederea măsurării si evaluării performantei portofoliului de titluri de capital (inclusiv performanta ajustată la risc), alocării capitalului economic expunerilor din titluri de capital si evaluării cu privire la adecvarea globală a capitalului si a procesului de administrare a investitiilor."

62. La articolul 243, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) Sistemele de administrare, procedurile si functiile de control care asigură examinarea periodică si independentă a tuturor elementelor procesului intern de modelare, inclusiv aprobarea revizuirilor modelului, verificarea datelor de intrare ale modelului si examinarea rezultatelor modelului, precum verificarea în mod direct a calculelor privind riscul. Aceste examinări trebuie să evalueze nivelurile de acuratete, exhaustivitate si adecvare ale datelor de intrare si ale rezultatelor modelului si să se concentreze atât către identificarea si limitarea erorilor potentiale asociate deficientelor cunoscute, cât si către identificarea deficientelor necunoscute ale modelului. Asemenea examinări pot fi efectuate de către o structură internă independentă sau de către o tertă parte independentă."

63. La articolul 243, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) Personalul responsabil cu oricare dintre aspectele procesului de modelare trebuie să aibă o calificare adecvată. Persoanele cu functie de conducere de nivel mediu relevante din cadrul institutiei de credit trebuie să aloce resurse umane suficient de calificate si competente functiei responsabile de modelare."


64. La articolul 248, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 248. - (1) Institutiile de credit trebuie să utilizeze si alte instrumente de validare cantitativă si comparatii cu surse de date externe. Analiza trebuie să se bazeze pe date care sunt adecvate portofoliului considerat, sunt actualizate în mod regulat si acoperă o perioadă de observare relevantă."

65. Titlul sectiunii 5 a capitolului V se modifică si va fi „Cadrul de administrare a activitătii si monitorizarea".

66. Titlul subsectiunii 5.1 din sectiunea 5 a capitolului V se modifică si va fi „Cadrul de administrare a activitătii".

67. Articolul 251 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 251. - Toate aspectele semnificative ale proceselor de rating si de estimare trebuie aprobate de structura de conducere a institutiei de credit sau de către un comitet desemnat în acest scop. Structura de conducere si, după caz, comitetul special desemnat trebuie să aibă o întelegere generală cu privire la sistemele de rating ale institutiei de credit, precum si o întelegere detaliată a rapoartelor de administrare asociate."

68. Articolul 252 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 252. - Organele cu functie de conducere ale institutiei de credit trebuie să informeze organele cu functie de supraveghere sau comitetul special desemnat cu privire la toate modificările semnificative ale politicilor stabilite sau la toate derogările semnificative de la acestea, care au un impact semnificativ asupra functionării sistemelor de rating ale institutiei de credit."

69. Articolul 253 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 253. - (1) Organele cu functie de conducere ale institutiei de credit trebuie să aibă o bună întelegere asupra conceperii si functionării sistemelor de rating.

(2) Organele cu functie de conducere ale institutiei de credit trebuie să se asigure în permanentă că sistemele de rating functionează în mod corect.

(3) Organele cu functie de conducere ale institutiei de credit trebuie să fie informate cu regularitate de către unitătile de control al riscului de credit cu privire la performanta procesului de rating, aspectele care necesită îmbunătătiri si stadiul eforturilor de remediere a deficientelor constatate anterior."

70. Articolul 254 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 254. - Analiza bazată pe modele interne de rating a profilului de risc de credit al institutiei de credit trebuie să fie o parte esentială a rapoartelor de administrare prezentate structurii de conducere sau, după caz, comitetului special desemnat. Rapoartele trebuie să includă informatii cu privire la cel putin următoarele aspecte: profilul de risc pe clase de rating, migratia debitorilor între clasele de rating, estimarea parametrilor de risc relevanti aferenti fiecărei clase de rating si compararea ratelor de nerambursare efective, precum si, în măsura în care estimările proprii sunt utilizate, a valorii pierderilor în caz de nerambursare efective si a factorilor de conversie efectivi, cu

valorile asteptate si cu rezultatele simulărilor de criză. Frecventa rapoartelor trebuie să depindă de importanta si tipul informatiei, precum si de nivelul ierarhic al destinatarului."

71. Articolul 255 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 255. - Unitatea de control al riscului de credit trebuie să fie independentă fată de personalul si functiile responsabile cu initierea sau reînnoirea expunerilor si trebuie să raporteze direct organelor cu functie de conducere. Această unitate este responsabilă cu conceperea sau selectarea, implementarea, monitorizarea si performanta sistemelor de rating. Unitatea de control al riscului elaborează si analizează cu regularitate rapoarte cu privire la rezultatele sistemelor de rating."

72. La articolul 256, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) implementarea procedurilor care vizează verificarea aplicării definitiilor claselor de rating si grupelor de risc de o manieră coerentă la nivelul diferitelor departamente si localizări geografice;".

73. După articolul 261 se introduce un nou articol, articolul 2611, cu următorul cuprins:

„Art. 2611. - (1) Până la data de 31 decembrie 2017, sunt exceptate de la aplicarea tratamentului riscului de credit potrivit abordării bazate pe modele interne de rating anumite expuneri din titluri de capital detinute, la data de 31 decembrie 2007, de către institutiile de credit, inclusiv filialele din România ale institutiilor de credit autorizate în alte state membre.

(2) Pozitia pe titluri de capital care face obiectul exceptării se calculează ca număr de părti detinute la data de 31 decembrie 2007 în capitalul unei entităti plus orice părti aditionale care rezultă în mod direct ca urmare a detinerii părtilor respective, cu conditia ca părtile aditionale să nu conducă la o crestere a cotei de participare la capitalul entitătii.

(3) În situatia în care o achizitie conduce la cresterea cotei de participare la capitalul unei entităti, partea care depăseste cota de participare initială nu face obiectul exceptării mentionate la alin. (1). De asemenea, exceptarea nu este aplicabilă nici în cazul detinerilor care au beneficiat initial de exceptare, dar care au fost vândute si ulterior reachizitionate.

(4) Expunerile din titluri de capital, cărora le sunt aplicabile aceste prevederi tranzitorii, sunt supuse cerintelor de capital calculate în conformitate cu Regulamentul BNR - CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard."

74. Formula de încheiere care urmează după articolul 265 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Prezentul regulament transpune prevederile art. 4 pct. 24-29, art. 77, art. 84-89, art. 154 alin. (2), (3), (5), (6) si (7) si ale anexei VII la Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind initierea si exercitarea activitătii institutiilor de credit (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177 din 30 iunie 2006."


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale AKTUALIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 18 august 2009, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale AKTUALIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială AKTUALIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Miercurea-Ciuc, Bd. Frătiei nr. 13, se. B, ap. 1, judetul Harghita, nr. de ordine în registrul comertului J19/309/10.06.2009, cod unic de înregistrare 25655405/11.06.2009, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul Brokerilor de Asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 24 august 2009.

Nr. 632.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.