MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 599/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 599            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 31 august 2009

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            17. - Ordonantă pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale

 

            20. - Ordonantă cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009

 

            21. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora

 

            22. - Ordonantă privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de scolarizare, în valută, a cetătenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiană

            25. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 274/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Adoptii

 

            758. - Hotărâre pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar international 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            76. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Medias

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

            3. - Regulament privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situatiei deponentilor garantati

 

            4. - Regulament privind participarea la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a sucursalelor din România ale institutiilor de credit autorizate în alte state membre

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii de către autoritătile administratiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.4 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - La articolul 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Sumele respective se aprobă anual, prin legea bugetului de stat, ca anexă la bugetul Ministerului Sănătătii, repartizate pe judete si municipiul Bucuresti. Repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale în care functionează institutiile respective se face de către directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti sau de către autoritătile/institutiile de sănătate publică nationale."

Art. II. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Viceprim-ministru, ministrul

administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 26 august 2009.

Nr. 17.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul asigurărilor pentru somaj pe anul 2009, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 27 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonante.

Art. 2. - (1) În bugetul asigurărilor sociale de stat veniturile aferente sistemului public de pensii se diminuează la contributiile de asigurări sociale de stat cu suma de 5.053.527 mii lei si se majorează la subventii de la bugetul de stat cu suma de 5.540.900 mii lei.

(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat la capitolul 68.03 „Asigurări si asistentă socială" se majorează la titlul „Asistentă socială" cu suma de 500.000 mii lei si se diminuează la titlul „Cheltuieli de personal" cu suma de 12.627 mii lei, iar la capitolul 69.03 „Asigurări si asistentă socială pentru accidente de muncă si boli profesionale" se majorează cu suma de 500 mii lei la titlul „Cheltuieli de personal" si se diminuează cu aceeasi sumă la titlul „Alte transferuri".

(3) În bugetul asigurărilor sociale de stat se introduce în anexa 5/03/20/121 o fisă nouă „c - Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate" cod 20.68.03.0001 SF, cu suma de 500 mii lei pentru anul 2009, si se majorează prevederile aprobate pentru fisa „b - Dotări independente" cod 20.68.03.001 bBM-CP cu suma de 400 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a prevederilor aprobate pentru fisa „Extindere sediu CNPAS" cod 20.68.03.0005 cu suma de 700 mii lei si pentru fisa „Alte cheltuieli asimilate investitiilor" cod 20.68.03.01 si RK, cu suma de 200 mii lei.

Art. 3. - Sumele alocate din credite externe în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 la capitolul 68.06 „Asigurări si asistentă socială" se diminuează la titlul „Active nefinanciare" cu suma de 1.000 mii lei.

Art. 4. - (1) În bugetul asigurărilor pentru somaj, veniturile aferente sistemului asigurărilor pentru somaj se diminuează la contributii de asigurări pentru somaj cu suma de 226.252 mii lei, cheltuielile se majorează la capitolul 68.04 „Asigurări si asistentă socială" cu suma de 858.084 mii lei, prin majorarea cu 643.219 mii lei la titlul „Asistentă socială", cu suma de 215.478 mii lei la titlul „Transferuri între unităti ale administratiei publice" si cu suma de 5.467 mii lei la titlul „Bunuri si servicii" si prin diminuarea cu 6.080 mii lei la titlul „Cheltuieli de personal", iar deficitul se majorează cu suma de 1.084.336 mii lei.

(2) În bugetul asigurărilor pentru somaj, veniturile aferente sistemului asigurărilor pentru somaj se suplimentează la capitolul 45.04 „Sume primite de la UE în contul plătilor efectuate" cu suma de 37.273 mii lei, suplimentându-se cu aceeasi sumă si cheltuielile la capitolul 80.04 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă", titlul 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".

Art. 5. - Veniturile fondului de garantare pentru plata creantelor salariale se diminuează la contributia angajatorilor cu suma de 16.523 mii lei si se diminuează cu aceeasi sumă excedentul acestui fond.

Art. 6. - Sumele alocate din credite externe în bugetul asigurărilor pentru somaj pe anul 2009 la capitolul 68.06 „Asigurări si asistentă socială" se majorează la titlul „Bunuri si servicii" cu suma de 30 mii lei si se diminuează la titlul „Active nefinanciare" cu suma de 430 mii lei, iar la capitolul 80.06 „Actiuni generale, economice, comerciale si de muncă" se diminuează la titlul „Bunuri si servicii" cu suma de 70 mii lei.

Art. 7. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute în prezenta ordonantă în volumul si structura bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj si bugetului fondurilor provenite din credite externe pe anul 2009.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), ordonatorul principal de credite, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, comunică Ministerului Finantelor Publice detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.

(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influentele aprobate si să introducă modificările prevăzute în prezenta ordonantă în bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul asigurărilor pentru somaj si în anexele la acestea pe anul 2009.

Art. 8. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 29 august 2009.

Nr. 20.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Controlul la sediile întreprinderilor si operatorilor de transport rutier se efectuează de către personalul cu atributii de control din cadrul Autoritătii Rutiere Române-A.R.R. si/sau de către personalul cu atributii de control din cadrul Inspectiei Muncii - I.M., Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita de competentă a acestora."

2. La articolul 5, literele c) si e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raportări statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 si ale Deciziei Comisiei nr. 5.123 din data de 22 septembrie 2008 privind elaborarea formularelor standard prevăzute la articolul 17 al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006;

e) transmite informatiile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 si, respectiv, la art. 19 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 organismelor similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene."

3. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Toate institutiile implicate în activitatea de control vor înainta anual Coordonatorului national statistici detaliate cu privire la controalele desfăsurate, în limita de competentă a acestora, conform Deciziei Comisiei nr. 5.123 din data de 22 septembrie 2008.

(2) Statisticile prevăzute la alin. (1) se centralizează de către Coordonatorul national si se transmit la fiecare 2 ani Comisiei Europene.

(3) Întreprinderile/operatorii de transport rutier au obligatia de a descărca si stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto, iar datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizează, cel mai târziu la fiecare 90 de zile."

4. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - (1) În cazul efectuării controlului în trafic privind respectarea prevederilor prezentei ordonante, personalul cu atributii de control va verifica tahografele cu care sunt echipate vehiculele, pentru a detecta montarea si/sau utilizarea unei instalatii destinate să distrugă, să elimine, să manipuleze ori să modifice orice date sau să interfereze cu orice fractiune a unui schimb electronic de date între părtile componente ale tahografului ori destinate să blocheze sau să modifice datele înainte de criptare în unul dintre modurile enumerate.

(2) În vederea efectuării controlului în trafic, personalul cu atributii de control va dispune de aparatură specifică de analiză, cu soft adecvat, pentru a verifica si confirma semnătura digitală atasată datelor, precum si de soft specific de analiză pentru a stabili în detaliu variatiile de viteză ale vehiculelor înainte de verificarea tahografului."

5. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Următoarele fapte reprezintă încălcări foarte grave ale dispozitiilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 si ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 si constituie contraventii, dacă acestea nu sunt considerate infractiuni potrivit legii penale:

1. depăsirea perioadei zilnice de conducere, respectiv a perioadei maxime zilnice de conducere cu două ore sau mai mult;

2. depăsirea perioadei săptămânale de conducere cu 14 ore sau mai mult;

3. depăsirea perioadei maxime de conducere, în două săptămâni consecutive, cu 22 de ore si 30 de minute sau mai mult;

4. depăsirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu o oră si 30 de minute sau mai mult;

5. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică cu două ore si 30 de minute sau mai mult;

6. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică redusă cu două ore sau mai mult;

7. nerespectarea perioadei de odihnă zilnică fractionată cu două ore sau mai mult;

8. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj, în conformitate cu art. 8 alin. (5) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, cu două ore sau mai mult;

9. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală redusă cu 4 ore sau mai mult;

10. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală normală cu 9 ore sau mai mult;

11. acordarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a unor plăti conducătorilor auto, chiar si sub formă de bonificatii sau prime, în functie de distanta parcursă si/sau de cantitatea de mărfuri transportată;

12. utilizarea unui vehicul fără tahograf conform reglementărilor în vigoare sau a unui vehicul înmatriculat pentru prima oară după 1 ianuarie 2007, echipat cu tahograf analogic;

13. nerespectarea prevederilor anexei I.B la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 prin montarea/repararea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate, defecte, calibrarea incorectă a tahografelor sau montarea, repararea, calibrarea unor tahografe de către un operator economic neautorizat;

14. nerespectarea prevederilor anexei I.B la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 prin utilizarea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate, defecte sau care au termenul de valabilitate al verificării/calibrării periodice depăsit;


15. conducerea unui vehicul dotat cu tahograf fără a utiliza diagrame tahograf si/sau cartela tahografică;

16. deteriorarea voluntară a tahografului;

17. nerespectarea obligatiei întreprinderii/operatorului de transport rutier de a descărca si stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto si/sau nerespectarea obligatiei de a descărca si stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 90 de zile, datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizează, în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 si cu Regulamentul Consiliului(CEE) nr. 3.821/85;

18. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind detinerea de către un conducător auto a mai mult de o cartelă tahografică validă;

19. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind utilizarea de către un conducător auto a unei cartele tahografice eliberate altei persoane;

20. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;

21. nerespectarea obligatiei întreprinderii/operatorului de transport rutier de a păstra înregistrările privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto cel putin un an de la efectuarea acestora, în ordine cronologică si separat pentru fiecare conducător auto;

22. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare sau deteriorate, cu datele ilizibile;

23. utilizarea incorectă a diagramelor tahograf sau a cartelei tahografice de către conducătorul auto;

24. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind scoaterea neautorizată a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital înaintea terminării zilei de lucru, care afectează înregistrarea datelor relevante;

25. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadă mai lungă decât cea prevăzută, care afectează înregistrarea datelor relevante;

26. nerespectarea de către conducătorul auto a obligatiei prevăzute la art. 15 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind introducerea manuală a unor date sau nerespectarea de către conducătorul auto a obligatiei prevăzute la art. 16 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind introducerea manuală a unor date în cazul defectării tahografului;

27. nerespectarea prevederilor art. 26 pct. 4 liniuta a doua lit. b) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 privind utilizarea cartelelor tahografice atunci când vehiculul este condus de un echipaj;

28. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind utilizarea comutatorului, omisiunea de a introduce manual în tahograful digital datele prevăzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;

29. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevăzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind numele si/sau prenumele conducătorului auto;

30. refuzul conducătorului auto, în cursul controlului în trafic, de a permite verificarea, retinerea sau copierea oricărei înregistrări privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale acestuia;

31. neprezentarea în trafic a numărului necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a listărilor efectuate cu imprimanta tahografului digital, conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 sau Acordului AETR, după caz;

32. neprezentarea, în cursul controlului la sediul întreprinderii/operatorului de transport rutier, a înregistrărilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto solicitate de personalul cu atributii de inspectie si control;

33. conducerea unui vehicul imobilizat de personalul cu atributii de inspectie si control;

34. stergerea, distrugerea datelor înregistrate pe diagramele tahograf, a celor stocate în tahograf sau pe cartela tahografică sau a rapoartelor imprimate de tahograf;

35. montarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului, diagramelor tahograf si/sau cartelelor tahografice;

36. utilizarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului, diagramelor tahograf si/sau cartelelor tahografice;

37. nerespectarea obligatiei de a asigura posibilitatea utilizării imprimantei tahografului digital în trafic la solicitarea personalului de control, conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;

38. nedeclararea de către conducătorul auto a pierderii sau furtului cartelei tahografice la autoritatea competentă a statului pe teritoriul căruia s-a petrecut acest fapt.

(2) Următoarele fapte reprezintă încălcări grave ale dispozitiilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 si ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 si constituie contraventii, dacă acestea nu sunt considerate infractiuni potrivit legii penale:

1. depăsirea perioadei zilnice de conducere, respectiv a perioadei maxime zilnice de conducere cu mai mult de o oră, dar mai putin de două ore;

2. depăsirea perioadei săptămânale de conducere cu mai mult de 4 ore, dar mai putin de 14 ore;

3. depăsirea perioadei maxime de conducere, în două săptămâni consecutive, cu mai mult de 10 ore, dar mai putin de 22 de ore si 30 de minute;

4. depăsirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu mai mult de 30 de minute, dar mai putin de o oră si 30 de minute;

5. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică cu mai mult de o oră, dar mai putin de două ore si 30 de minute;

6. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică redusă, cu mai mult de o oră, dar mai putin de două ore;

7. nerespectarea perioadei de odihnă zilnică fractionată cu mai mult de o oră, dar mai putin de două ore;

8. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul e condus de un echipaj, în conformitate cu art. 8 alin. (5) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, cu mai mult de o oră, dar mai putin de două ore;

9. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală redusă cu mai mult de două ore, dar mai putin de 4 ore;

10. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală normală cu mai mult de 3 ore, dar mai putin de 9 ore;

11. nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind asigurarea unui număr suficient de diagrame tahografice omologate, corespunzătoare tipului de tahograf utilizat pentru efectuarea operatiunilor de transport rutier;

12. nedepunerea la autoritatea competentă, de către conducătorul auto, a unei cereri de înlocuire a cartelei tahografice deteriorate, cu functionare defectuoasă, pierdută sau furată, în termen de 7 zile calendaristice de la data constatării deteriorării, functionării defectuoase, pierderii sau furtului acesteia;


13. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind reglarea ceasului tahografului;

14. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevăzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind data de începere si data de încheiere a cursei;

15. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevăzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind kilometrii înregistrati la plecare;

16. nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind obligativitatea reparării tahografului care s-a defectat în cursul călătoriei;

17. lipsa semnăturii conducătorului auto de pe înregistrările efectuate manual la defectarea tahografului sau de pe rapoartele imprimate în cazul defectării, pierderii sau furtului cartelei tahografice.

(3) Următoarele fapte reprezintă încălcări minore ale dispozitiilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 si ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 si constituie contraventii:

1. depăsirea perioadei zilnice de conducere, respectiv a perioadei maxime zilnice de conducere cu până la o oră;

2. depăsirea perioadei de conducere săptămânală cu până la 4 ore;

3. depăsirea perioadei de conducere în două săptămâni consecutive cu până la 10 ore;

4. depăsirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu până la 30 de minute;

5. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică cu până la o oră;

6. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică redusă cu până la o oră;

7. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică fractionată cu până la o oră;

8. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul e condus de un echipaj, în conformitate cu art. 8 alin. (5) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, cu până la o oră;

9. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală redusă cu până la două ore;

10. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală normală cu până la 3 ore;

11. neasigurarea hârtiei necesare pentru imprimarea rapoartelor la controlul în trafic;

12. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare ori deteriorate, cu datele lizibile;

13. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind scoaterea neautorizată a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital înaintea terminării zilei de lucru, care nu afectează înregistrarea datelor relevante;

14. nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadă mai lungă decât cea prevăzută, care nu afectează înregistrarea datelor relevante;

15. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevăzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind locul de plecare si de sosire;

16. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevăzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind numărul de înmatriculare a vehiculului;

17. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevăzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind kilometrii la sosire;

18. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevăzute la art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind ora schimbării vehiculului;

19. neintroducerea simbolului tării în tahograf.

(4) Falsificarea datelor înregistrate pe diagramele tahograf, a celor stocate în tahograf ori pe cartela tahografică sau a rapoartelor imprimate de tahograf se sanctionează conform legii penale."

6. La articolul 9, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 8 se sanctionează după cum urmează:

a) cele de la alin. (1) pct. 12, 14, 17, 21, 33 si 34, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;

b) cele de la alin. (1) pct. 15, 16 si 36, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier sau conducătorului auto, după caz;

c) cele de la alin. (1) pct. 1-10, cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;

d) cele de la alin. (1) pct. 11, 30, 31, 32 si 37, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;

e) cele de la alin. (1) pct. 18-20, 22-29 si 38, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, aplicabilă conducătorului auto;

f) cea de la alin. (1) pct. 13, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicabilă atelierului autorizat sau operatorului economic care a montat sau a calibrat incorect tahograful;

g) cea de la alin. (1) pct. 35, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicabilă operatorului economic sau conducătorului auto care a montat dispozitivele ilegale;

h) cele de la alin. (2) pct. 1-10, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;

i) cele de la alin. (2) pct. 11 si 16, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;

j) cele de la alin. (2) pct. 12-15 si 17, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă conducătorului auto;

k) cele de la alin. (3) pct. 1-10, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;

l) cele de la alin. (3) pct. 11 si 12, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;

m) cele de la alin. (3) pct. 13-19, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, aplicabilă conducătorului auto.

(2) În măsura în care contraventiile referitoare la respectarea timpilor de conducere, odihnă sau pauze sunt constatate în trafic, precum si în toate celelalte situatii în care conducătorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor si/sau perioadelor minime de odihnă prevăzute de legislatia în vigoare, suplimentar fată de sanctiunea cu amenda prevăzută la alin. (1) se va aplica si sanctiunea imobilizării vehiculului până la îndeplinirea conditiilor de legalitate pentru continuarea transportului."

Art. II. - În termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va modifica în mod corespunzător Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor si perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto si al utilizării aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 721 din 25 octombrie 2007.


Art. III. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii comunică Comisiei Europene textele dispozitiilor de drept intern, inclusiv actele administrative adoptate pentru implementarea măsurilor legislative luate în domeniul prevenirii si detectării manipulării înregistrărilor cu tahograful, al legislatiei sociale cu privire la activitătile de transport rutier si al aparaturii de înregistrare în transportul rutier.

Art. IV. - Prezenta ordonantă intră în vigoare în 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezenta ordonantă transpune prevederile Directivei 2009/4/CE a Comisiei din 23 ianuarie 2009 privind contramăsuri de prevenire si detectare a manipulării înregistrărilor cu tahograful, de modificare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind conditiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 si (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislatia socială referitoare la activitătile de transport rutier si de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial nr. L21 din 24 ianuarie 2009, p. 39-40, si prevederile Directivei 2009/5/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2009 de modificare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind conditiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 si (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislatia socială referitoare la activitătile de transport rutier, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 29 din 31 ianuarie 2009, p. 45-50.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 29 august 2009.

Nr. 21.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de scolarizare, în valută, a cetătenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiană

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VII. 1 si VII.3 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Începând cu anul de învătământ 2009-2010, cuantumul minim al taxelor de scolarizare, în valută, a cetătenilor care studiază pe cont propriu în România, din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiană, este cel prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.

(2) Senatele universitătilor pot stabili valoarea finală a acestor taxe de scolarizare, în conditiile legii.

(3) Sumele încasate din taxele de scolarizare prevăzute la alin. (1) se utilizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Prevederile prezentei ordonante se aplică începând cu anul de învătământ 2009-2010. Pe data publicării prezentei ordonante se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de scolarizare, în valută, a cetătenilor din alte tări care studiază pe cont propriu în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 23 august 1993, aprobată prin Legea nr. 102/1994, cu completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 29 august 2009.

Nr. 22.

 


ANEXĂ

 

CUANTUMUL MINIM

al taxelor de scolarizare, în valută, a cetătenilor care studiază pe cont propriu în România, din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiană, începând cu anul de învătământ 2009-2010

 

A. învătământ cu frecventă

1. învătământul liceal secundar superior: 180 euro/lună

2. învătământul universitar si postuniversitar

 

Domeniul de învătământ

Învătământ universitar de licentă, de masterat, rezidentiat

(euro/lună)

Învătământ postuniversitar, doctorat

(euro/lună)

Tehnic, agronomic, stiinte, matematici si matematici aplicate, sport

270

290

Arhitectură

350

370

Sociouman, psihologie, economic

220

240

Medicină

320

340

Muzică si arte

420

440

Interpretare muzicală, teatru

750

770

Film

950

970

 

Taxele se plătesc pe întreaga durată a anului de învătământ, inclusiv pentru perioadele de practică prevăzute în planurile de învătământ. Taxele se plătesc cu anticipatie pentru o perioadă de 9 luni.

La taxele de mai sus se adaugă costul cazării si, respectiv, al mesei la cantină, în cazul în care se beneficiază de aceste servicii din partea institutiei de învătământ.

B. Învătământ cu frecventă redusă si alte forme de învătământ organizate conform legii

a) Studii liceale - învătământ liceal secundar superior: pentru fiecare an de studii se plătesc, cu anticipatie, taxele pentru 3 luni, la cuantumul corespunzător învătământului cu frecventă.

b) Studii universitare de licentă: pentru fiecare an de studii se plătesc taxele pentru 3 luni, la cuantumul corespunzător domeniilor de învătământ mentionate la învătământul cu frecventă. Taxele se achită integral, anterior primei sesiuni de examene.

c) Studii universitare de masterat, doctorat:

1. pentru colocviul de admitere sa va achita echivalentul taxei lunare stabilite la pct. A;

2. pentru programul de pregătire universitară avansată, plata taxelor se va efectua în conditiile stabilite la pct. A;

3. pentru programul de cercetare stiintifică se vor plăti numai activitătile prevăzute în planul individual de studiu, cu echivalentul taxei lunare stabilite la pct. A.

d) La sustinerea bacalaureatului, licentei, disertatiei, tezei de doctorat se achită taxa prevăzută mai jos:

 

Domeniul de învătământ

Bacalaureat (euro)

Diplomă de licentă, disertatie

(euro)

Teză de doctorat

(euro)

Elevi, indiferent de profilul liceului absolvit

220

-

-

Tehnic, agronomic, stiinte, matematici si matematici aplicate, sport

-

270

540

Arhitectură

-

350

700

Sociouman, psihologie, economic

-

220

440

Medicină

-

320

640

Muzică si arte

-

420

840

Interpretare muzicală, teatru

-

750

1.500

Film

-

950

1.900

 

            Orice alte cheltuieli personale se asigură de către cei în cauză (inclusiv cazarea si masa).

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 274/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Adoptii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VI.4 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Legea nr. 274/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Adoptii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea si controlul aplicării si respectării reglementărilor din domeniul adoptiei, precum si coordonarea activitătilor desfăsurate de persoane juridice de drept public sau privat în acest domeniu;".

2. La articolul 6 alineatul (1), după litera o) se introduc patru noi litere, literele p), q), r) si s), cu următorul cuprins:

,,p) asigură controlul si îndrumarea metodologică a activitătilor desfăsurate în cadrul procedurilor de adoptie de către directiile generale de asistentă socială si protectia copilului si organismele private si propune institutiilor competente stabilirea răspunderii disciplinare, materiale, contraventionale sau penale, după caz, a persoanelor vinovate de săvârsirea abaterilor constatate;

q) monitorizează si controlează respectarea standardelor minime obligatorii privind procedura adoptiei interne;

r) ia măsurile necesare sau, după caz, propune autoritătilor ori institutiilor competente luarea măsurilor necesare pentru prevenirea sau, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte ori fapte care încalcă principiile si normele tratatelor internationale în domeniul adoptiei, la care România este parte;

s) sprijină copiii adoptati în demersurile lor de a-si cunoaste originile si propriul trecut, colaborând în acest scop cu alte persoane juridice publice sau private."

3. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În îndeplinirea atributiilor de control care îi revin, Oficiul are dreptul să solicite informatii si documente, în conditiile legii, de la orice persoană juridică publică sau privată, acestea având obligatia de a le pune la dispozitia personalului Oficiului în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării."

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Oficiul Român pentru Adoptii va supune Guvernului spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi si a Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului Român pentru Adoptii, cu modificările si completările ulterioare.

Art. III. - Legea nr. 274/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Adoptii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Oficiul Român pentru Adoptii,

Bogdan Adrian Panait,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 29 august 2009.

Nr. 25.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar international 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ministerele si entitătile prevăzute în anexa nr. 1 care au atributii privind gestionarea traficului de pasageri, mărfuri si animale la nivelul porturilor, aeroporturilor si punctelor terestre de trecere a frontierei de stat sunt denumite autorităti competente pentru punerea în aplicare în România a Regulamentului sanitar international 2005, adoptat de Adunarea Generală a Organizatiei Mondiale a Sănătătii (OMS), la 23 mai 2005, prin Rezolutia WHA 58.3, prevăzut în anexa nr. 2, denumit în continuare RSI2005.

Art. 2. - Se desemnează Punctul focal national pentru RSI 2005 în cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucuresti.

Art. 3. - (1) Punctul focal national pentru RSI 2005 are următoarele atributii principale:

a) coordonează comunicarea la nivel national cu OMS în probleme de boli transmisibile, accidente nucleare si accidente chimice, fiind disponibil permanent pentru această comunicare 24 de ore, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an;

b) asigură legătura operativă, respectiv transmiterea si primirea de informatii, cu toate autoritătile competente pentru punerea în aplicare a prevederilor RSI 2005, prioritar cu Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, precum si cu autoritătile de sănătate publică responsabile cu supravegherea si răspunsul în domeniul sănătătii publice, cu furnizorii de servicii de sănătate si cu alte structuri desemnate;

c) este informat operativ de structurile de sănătate publică nationale si de autoritătile competente pentru implementarea RSI 2005 în legătură cu orice alertă de boală transmisibilă, accident nuclear, chimic sau eveniment de origine necunoscută, caz în care utilizează instrumentul de decizie prevăzut în anexa nr. 2 la RSI 2005 si stabileste în timp real legătura cu OMS, respectiv în primele 24 de ore de la producere, pentru schimb de informatii, consultare sau notificare, după caz;

d) în situatia alertelor internationale, evaluează informatiile primite de la OMS referitoare la evenimente care amenintă sănătatea publică si care evoluează pe teritoriul altui stat, utilizează instrumentul de decizie prevăzut în anexa nr. 2 la RSI 2005 în vederea evaluării riscului de sănătate publică pentru România si recomandă implementarea măsurilor de sănătate publică derăspuns atunci când este cazul.

(2) Punctul focal national pentru RSI 2005 îndeplineste orice alte atributii specifice punctelor focale nationale, prevăzute înanexa nr. 2.

Art. 4. - (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, fiecare dintre autoritătile competente prevăzute în anexa nr. 1 îsi va desemna, prin decizie internă, reprezentantii responsabili de implementarea RSI 2005 în România.

(2) Reprezentantii desemnati potrivit prevederilor alin. (1) constituie Grupul de lucru pentru implementarea RSI 2005 în România (Grupulde lucru), sub coordonarea Ministerului Sănătătii.

(3) Secretariatul Grupului de lucru este asigurat de Punctul focal national pentru RSI 2005.

Art. 5. - Grupul de lucru are următoarele atributii principale:

a) identificarea tuturor aspectelor tehnice si legislative legate de completa implementare a RSI 2005 pânăîn anul 2012;

b) întocmirea planului national de implementare a RSI 2005 în functie de atributiile fiecărei institutii;

c) identificarea punctelor de intrare desemnate pentru RSI 2005 si supunerea lor spre aprobare;

d) monitorizarea implementării RSI 2005 în România.

Art. 6.  - În aplicarea prevederilor RSI 2005, autoritătile competente prevăzute în anexa nr. 1 pot emite reglementari obligatorii potrivit legii si pot încheia protocoale de colaborare.

Art. 7. - Autoritătile competente se vor informa reciproc operativ asupra tuturor aspectelor ce decurg din RSI 2005.

Art. 8. - Planul national de implementare a RSI 2005 prevăzut la art. 5 lit. b) vaasigura preluarea tuturor prevederilor RSI 2005, din domeniul de responsabilitate al fiecărei autorităti competente, si va fi supus aprobării prin hotărâre a Guvernului, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, de către Ministerul Sănătătii.

Art. 9. - Autoritătile competente vor asigura resursele umane, financiare si logistice necesare pentru implementarea RSI 2005, în functie de atributiile legale.

Art. 10. - Anexele nr. f si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

p. Ministrul apărării nationale,

Viorel Oancea,

secretar de stat

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 24 iunie 2009.

Nr. 758.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 bis care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Medias

 

Având în vedere prevederile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Tariful pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale pentru perioada 1 septembrie 2009-30 iunie 2010, conform Contractului-cadru pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de capacitate prin Sistemul national de transport, se stabileste după cum urmează:

a) componenta fixă pentru rezervarea capacitătii pentru servicii ferme - 0,22 lei pentru fiecare MWh si oră de rezervare;

b) componenta volumetrică pentru fiecare MWh transportat - 7,50 lei.

(2) Tariful pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale pentru perioada 1 septembrie 2009-30 iunie 2010, conform Contractului-cadru pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport, se stabileste după cum urmează:

a) componenta fixă pentru rezervarea capacitătii pentru servicii întreruptibile - 0,17 lei pentru fiecare MWh si oră de rezervare;

b) componenta volumetrică pentru fiecare MWh transportat - 7,50 lei.

(3) Componentele tarifului pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, prevăzute la alin. (1) si (2), nu contin T.V.A.

Art. 2. - (1) Se stabilesc venitul total si venitul reglementat total aferente anului 3 al celei de-a doua perioade de reglementare, iulie 2007-iunie 2012, pentru Societatea Natională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Medias, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Regularizarea veniturilor aferente anului 3 al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza venitului total si a venitului total reglementat prevăzute în anexă.

Art. 3. - Societatea Natională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Medias va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 66/2009 privind prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Medias, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 24 iunie 2009.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 septembrie 2009.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dan lulius Plaveti

 

Bucuresti, 27 august 2009.

Nr. 76.

 

ANEXĂ

 

VENITUL TOTAL Sl VENITUL REGLEMENTAT TOTAL

aferente anului 3 al celei de-a doua perioade de reglementare, iulie 2007-iunie 2012, pentru Societatea Natională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Medias

 

Capacitatea operatională a Sistemului national de transport (1 iulie 2009-30 iunie 2010)

U.M.

 

Capacitatea de transport anuală

MWh

344.780.927,2

Capacitatea de transport orară, din care:

MWh

39.358,55

- capacitate de transport întreruptibilă

MWh

6.080,27

Cantitatea anuală programată pentru transportul prin Sistemul National de Transport (1 iulie 2009-30 iunie 2010)

MWh

153.394.575,16

Venitul total aferent anului 3 al celei de-a doua perioade de reglementare

mii lei

1.223.863,33

Venitul reglementat total aferent anului 3 al celei de-a doua perioade de reglementare

mii lei

922.687,12

Rata de crestere a eficientei economice pentru perioada de reglementare

%

0,91%


ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

REGULAMENT

privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situatiei deponentilor garantati

 

Având în vedere prevederile art. 61 si 19 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare, ordonanta,

în temeiul art. 461 din ordonantă,

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul, emite prezentul regulament.

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste modalitatea transmiterii către Fond de către institutiile de credit participante la acesta a datelor aferente deponentilor garantati.

Art. 2. - Termenii si expresiile utilizate în cuprinsul prezentului regulament au semnificatia prevăzută în ordonantă.

Art. 3. - (1) În vederea întocmirii raportărilor în conformitate cu prevederile legale, institutiile de credit participante la Fond sunt obligate să dispună de sisteme informatice adecvate, care să asigure existenta în permanentă a unei evidente complete si exacte cuprinzând toate datele referitoare la deponentii garantati, depozitele garantate ale acestora, creantele exigibile ale institutiei de credit fată de acestia, precum si orice alte informatii necesare determinării valorii compensatiei datorate fiecărui deponent garantat si întocmirii listei compensatiilor de plătit.

(2) În aplicarea prevederilor legale, în termen de 3 zile lucrătoare de la sfârsitul fiecărui trimestru sau de la o dată de referintă (data pentru care se face raportarea), institutiile de credit participante la Fond raportează acestuia lista cu informatiile prevăzute la alin. (1) pentru ultima zi a trimestrului/data de referintă, pe fiecare unitate a institutiei de credit si pe fiecare deponent, respectiv pe structura prevăzută în

Lista deponentilor garantati la data de ..........., prevăzută în anexă.

(3) Sumele aferente depozitelor si obligatiilor de plată exigibile la data raportării ale unui deponent garantat fată de institutia de credit înregistrate în evidentele acesteia se iau în considerare la stabilirea valorii compensatiilor de plată.

(4) În stabilirea compensatiilor se va tine cont de prevederile art. 6 alin. (1)-(4) din ordonantă si de prevederile din anexă.

(5) Lista de la alin. (2) se prezintă si se completează nominal, separat pentru deponentii garantati persoane fizice, precum si pentru cei persoane juridice (inclusiv entităti fără personalitate juridică).

(6) În sensul prezentului regulament, persoanele fizice autorizate, persoanele fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent, persoanele fizice având profesii liberale, conform legii, precum si alte persoane fizice a căror activitate economică este reglementată prin legi speciale, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale sunt incluse în categoria persoanelor juridice.

Art. 4. - (1) La întocmirea bazelor de date prevăzute în anexă, institutia de credit va respecta următoarele cerinte:

a) suma totală a depozitelor unui deponent garantat (câmpul „Depozit") se determină prin însumarea valorii tuturor depozitelor detinute de un deponent - persoană fizică sau persoană juridică - la data ultimei zile din trimestru/data de referintă aflate în conturile deponentului la toate unitătile teritoriale ale institutiei de credit, inclusiv a dobânzilor datorate la respectiva dată si neplătite acestuia, incluzându-se, dacă este cazul, si partea acestuia din conturi comune si depozitele pentru care este îndreptătit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2)-(4) din ordonantă;

b) suma obligatiilor de plată exigibile ale deponentului - persoană fizică sau persoană juridică - la data de raportare fată de institutia de credit (câmpul „Credit") se determină prin însumarea tuturor obligatiilor de plată exigibile ale acestuia (rate de credit nerambursate, dobânzi, comisioane, alte sume datorate si neachitate, inclusiv depozitele colaterale) evidentiate la toate unitătile teritoriale ale institutiei de credit;

c) fiecare deponent - persoană fizică sau persoană juridică - să figureze în listă o singură dată. în acest scop, în cazul deponentilor care au conturi deschise la mai multe unităti ale institutiei de credit, consolidarea (totalizarea) sumelor din conturi se face după următoarele cerinte:

- după unitatea la care acesta are rata de credit scadentă cea mai mare la data raportării, dacă deponentul are mai multe credite primite de la diferite unităti ale institutiei de credit;

- după unitatea la care suma depozitelor deponentului este cea mai mare, dacă nu are credite primite;

d) în cazul unui cont comun, deschis în numele a două sau mai multe persoane ori conturi asupra cărora au drepturi două sau mai multe persoane, partea fiecărui deponent ce se înscrie în situatie este cea prevăzută în documentele din evidenta institutiei de credit. Dacă în documentele din evidenta referitoare la contul comun nu este individualizată partea fiecărei persoane, suma se divizează în părti egale între deponenti, soldul contului comun fiind tratat conform art. 6 alin. (2) din ordonantă;

e) pentru depozitul pentru care este îndreptătită altă persoană decât titularul contului, în situatie se include persoana îndreptătită, cu conditia ca persoana respectivă să fi fost identificată sau să fie identificabilă înainte de data de raportare, în cazul în care există mai multe persoane îndreptătite, se aplică regula contului comun;

f) în cazul unui cont comun, asupra căruia au drepturi mai multe persoane în calitatea lor de membri ai unei asociatii lucrative, asocieri sau grupări de aceeasi natură, fără personalitate juridică, pentru determinarea nivelului compensatiei, depozitul aflat în contul comun va fi tratat ca si când ar apartine unui singur deponent;

g) încadrarea persoanelor nerezidente (câmpul „Nerezident" din baza de date) se face în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat;

h) se asigură concordanta sumelor înscrise în câmpurile „Depozit" si „Credit" din baza de date cu cele din evidentele institutiei de credit;

i) suma compensatiei cuvenite se calculează prin scăderea din câmpul „Depozit" a sumei din câmpul „Credit" si se scrie în câmpul „Compensatie". Dacă rezultatul este negativ, în acest câmp se scrie 0. în cazul în care rezultatul este mai mare decât echivalentul în lei al plafonului de garantare, în acest câmp se scrie valoarea maximă a plafonului de garantare în lei;

j) se iau în calcul atât depozitele în moneda natională - leu, cât si cele în valută. Pentru sumele în valută se calculează echivalentul lor în lei. Echivalentul în lei se stabileste astfel: pentru valutele convertibile - prin utilizarea cursurilor de schimb valutar comunicate de Banca Natională a României în data de raportare; pentru valutele neconvertibile - cursurile folosite de institutia de credit respectivă;

k) soldurile conturilor contabile tranzitorii aflate în curs de lămurire vor fi luate în considerare după clarificarea acestora, respectiv după ce sumele au fost înregistrate în conturile clientilor.

(2) Listele mentionate în anexă vor fi remise Fondului, pe suport electronic.

Art. 5. - Institutia de credit raportatoare poartă întreaga răspundere asupra datelor preluate din evidenta contabilă a institutiei de credit si înscrise în listele întocmite si transmise Fondului.

Art. 6. - Fondul verifică informatic datele prezentate în liste, inclusiv corelatiile dintre acestea. Verificările vor urmări cel putin: respectarea prevederilor privind cerintele de raportare, unicitatea fiecărui deponent, dacă informatiile despre fiecare deponent sunt suficiente, calculul corect al compensatiilor de plătit, corelatiile între listele raportate. Eventualele erori continute în liste vor fi comunicate în scris institutiei de credit respective pentru analiză si luarea măsurilor necesare pentru evitarea unor asemenea erori.

Art. 7. - Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 8. - Prezentul regulament intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Adrian Cosmescu

 

Bucuresti, 27 august 2009.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

LISTA DEPONENTILOR GARANTATI

la data de................

 

Lista deponentilor garantati la institutia de credit, persoane fizice si persoane juridice, inclusiv entităti fără personalitate juridică, se întocmeste de aceasta, conform prevederilor incidente ale art. 3 si 4 din regulament, sub forma unei baze de date. Baza de date se prezintă sub formă de tabele, care vor avea următoarea structură:

1. Tabelul persoanelor fizice garantate - LIST_DEP_PF - va include totalitatea sumelor deponentilor persoane fizice garantati de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul. Sumele de la toate unitătile institutiei de credit sunt cumulate într-o singură pozitie (nu se includ în listă persoanele fizice ale căror depozite mentionate în Lista depozitelor negarantate - anexa la Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonanta, nu sunt garantate ori datorate de Fond).

 

 

Denumire câmp

Tip câmp

Lung

Explicatii

Unitate

Unitic

C

4

Contine codul intern al unitătii institutiei de credit

Nume deponent garantat

Nume

C

50

Contine numele deponent garantat

Prenume deponent garantat

Prenume

C

50

Contine prenumele deponent garantat

Seria si numărul actului de identitate

Ai

C

20

Contine seria si numărul actului de identitate al deponentului garantat (care poate fi buletin de identitate, carte de identitate ori alt act de identitate emis conform legii si pasaport)

Cod numeric personal

Cnp

C

13

Contine codul numeric personal al deponentului garantat

Nerezident

Nerezident

L

1

Se completează „N" pentru cetătenii străini nerezidenti în România

Adresa

Adresa

C

150

Contine adresa domiciliului deponentului garantat

Obligatiile institutiei de credit fată de deponentul garantat

Depozit

N

19,2

Soldul tuturor depozitelor la data de referintă

Obligatiile de plată exigibile ale deponentului garantat fată de institutia de credit

Credit

N

19,2

Soldul creantelor de plată exigibile la data de referintă ale institutiei de credit asupra deponentului

Compensatia de plătit

Compensatie

N

19,2

Diferenta pozitivă între câmpul „Depozit" si câmpul „Credit"; dacă este negativă se înscrie 0.

Identificatorul unic al înregistrării (numărul curent)

Codjich

C

13

Câmp format astfel:

4 digiti - Codul unitătii institutiei de credit

9 digiti - Pozitia deponentului în listă


            2. Tabelul persoanelor juridice garantate - LIST_DEP_PJ - include totalitatea sumelor titularilor persoane juridice (inclusiv entitătile fără personalitate juridică) care sunt garantate de Fond. Sumele de la toate unitătile institutiei de credit sunt cumulate într-o singură pozitie (nu se includ în listă persoanele juridice ale căror depozite mentionate în Lista depozitelor negarantate - anexa la ordonantă nu sunt garantate ori datorate de Fond).

 

 

Denumire câmp

Tip câmp

Lung

Explicatii

Unitate

Unitic

C

4

Contine codul intern al unitătii institutiei de credit

Denumirea persoanei juridice sau entitătii fără personalitate juridică

Nume

C

100

Contine denumirea persoanei juridice

Identificator fiscal

Cui

C

15

Contine codul unic de înregistrare/codul fiscal atribuit persoanei juridice

Numărul de înregistrare la registrul comertului sau al autorizatiei de functionare

RC

C

20

Numărul de înregistrare la registrul comertului sau alt registru sau numărul autorizatiei de functionare al persoanei juridice, după caz

Adresa

Adresa

C

150

Contine adresa sediului persoanei juridice

Obligatiile institutiei de credit fată de persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică

Depozit

N

19,2

Soldul tuturor depozitelor la data de referintă

Obligatiile de plată exigibile ale persoanei juridice sau entitătii fără personalitate juridică fată de institutia de credit

Credit

N

19,2

Soldul creantelor de plată exigibile la data de referintă ale institutiei de credit asupra deponentului

Compensatia de plătit

Compensatie

N

19,2

Diferenta pozitivă între câmpul „Depozit" si câmpul „Credit"; dacă este negativă, se înscrie 0.

Identificatorul unic al înregistrării (numărul curent)

Codjich

C

12

Câmp format astfel:

4 digiti - Codul unitătii institutiei de credit

8 digiti - Pozitia deponentului în listă

 

            3. Tabelul unitătilor institutiei de credit - UNIT IC - contine denumirea unitătilor institutiei de credit.

 

 

Denumire câmp

Tip câmp

Lung

Explicatii

Unitate

Unit_ic

C

4

Contine codul intern al unitătii institutiei de credit

Denumirea unitătii

Den_unit

C

30

Contine denumirea unitătii institutiei de credit

Adresa

Adr

C

70

Contine adresa sediului unitătii institutiei de credit

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR

 

REGULAMENT

privind participarea la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a sucursalelor din România ale institutiilor de credit autorizate în alte state membre

 

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (2), art. 7 alin. (1) lit. a), art. 8 alin. (3) lit. b) si alin. (41) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonanta,

în temeiul art. 461 din ordonantă,

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul, emite următorul regulament:

Art. 1. - Prezentul regulament reglementează procedura de dobândire a calitătii de participant la schema de garantare a depozitelor în sistemul bancar de către sucursalele din România ale institutiilor de credit având sediul într-un alt stat membru.

Art. 2. - (1) Sucursalele din România ale institutiilor de credit autorizate într-un alt stat membru din Uniunea Europeană, mentionate la art. 21 alin. (2) din ordonantă, pot solicita obtinerea calitătii de participant la schema de garantare a depozitelor în sistemul bancar, adresând în acest scop Fondului o cerere al cărei model este prevăzut în anexă.

(2) Cererea trebuie să fie semnată de persoanele din conducerea sucursalei legal împuternicite să o reprezinte în raporturile cu tertii si trebuie să fie însotită de o traducere autorizată în limba română a reglementărilor în domeniul garantării depozitelor din statul membru de origine aplicabile schemei de garantare a depozitelor la care participă institutia de credit respectivă.

Art. 3. - (1) Fondul va analiza cererea primită de la sucursala în cauză si, după obtinerea unui acord de principiu privind cooperarea bilaterală de la schema de garantare a depozitelor la care participă institutia de credit în statul membru de origine, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data primirii cererii, va comunica sucursalei cerintele pe care trebuie să le respecte în calitate de participant la Fond.

(2) În cazul în care Fondul consideră că cererea sucursalei nu se încadrează în prevederile art. 21 alin. (2) din ordonantă, va comunica acest lucru sucursalei în termen de cel mult 90 de zile de la data primirii cererii, împreună cu motivatiile care au condus la această concluzie.

Art. 4. - (1) Calitatea de participant la Fond se dobândeste efectiv de către sucursală din ziua plătii contributiei initiale.

(2) Fondul va comunica coordonatele contului bancar (numărul contului, codul IBAN, denumirea băncii etc.) în care se efectuează plata contributiei initiale de către sucursala în cauză, aceasta urmând să transmită Fondului o copie a ordinului de plată sau, după caz, a documentului care atestă efectuarea plătii.

(3) Plata contributiei initiale trebuie efectuată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării prevăzute la art. 3 alin. (1).

(4) În cazul în care suma în cauză nu este plătită în termenul mai sus mentionat, Fondul va atentiona conducerea sucursalei respective în legătură cu acest aspect si va stabili un nou termen de plată care nu poate depăsi 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării.

(5) Neplata contributiei în termenul de mai sus semnifică că cererea de participare la schema de garantare din România rămâne fără obiect.

Art. 5. - (1) Pentru calculul contributiei initiale, Fondul va solicita Băncii Nationale a României - Directia supraveghere încadrarea sucursalei, pe baza informatiilor privind activitătile acesteia notificate potrivit art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în una dintre categoriile de institutii de credit prevăzute de art. 3 din actul normativ mentionat.

(2) Valoarea contributiei initiale se stabileste la echivalentul a 0,5% din capitalul initial reglementat aplicabil în România categoriei de institutii de credit în care a fost încadrată sucursala potrivit prevederiloralin. (1).

Art. 6. - În cazul în care o sucursală a unei institutii de credit doreste să renunte la calitatea de participant la schema de garantare din România trebuie să notifice în scris Fondul în legătură cu această decizie, precizând data de la care această calitate încetează.

Art. 7. - O sucursală care renuntă la calitatea de participant la schema de garantare din România sau aceasta îi este retrasă de Fond are obligatia să informeze deponentii în legătură cu acest fapt, depozitele atrase de respectiva sucursală înainte de retragerea calitătii de participant continuând să fie garantate de Fond până la data scadentei lor.

Art. 8. - Contributia initială nu se restituie în cazul în care o sucursală îsi încetează activitatea, renuntă la calitatea de participant la schema de garantare din România sau această calitate îi este retrasă de către Fond.

Art. 9. - Prevederile prezentului regulament intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. - Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Adrian Cosmescu

 

Bucuresti, 27 august 2009.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

CERERE

privind obtinerea calitătii de participant la schema de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

- model -

 

Prin prezenta cerere solicităm să devenim participanti la schema de garantare a depozitelor bancare din România,

începând cu data..................................

Mentionăm ca suntem membri ai schemei de garantare din..............

1. Denumirea sucursalei

2. Sediul

3. Cod fiscal

4. CUI

5. Nivelul plafonului de garantare din tara de origine

6. Diferenta de plafon pentru care se solicită includerea în schema de garantare din România (după caz)

7. Categorii de depozite care nu sunt garantate de schema de garantare din tara de origine, pentru care se solicită includerea în schema de garantare din România ( după caz)

8. Alte informatii considerate a fi relevante ( dacă este cazul)

9. Persoanele din conducere, legal abilitate să reprezinte societatea:

a) numele si prenumele......................................., functia............................;

b) numele si prenumele......................................., functia............................;

c)....................................................................................................................

Am luat cunostintă de reglementările existente în România cu privire la functionarea schemei de garantare a depozitelor din sistemul bancar, inclusiv de cele ale Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cumodificările si completările ulterioare, precum si de cele emise de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar în aplicarea acestora.

 

Semnăturile autorizate,

..................................

Data...........................


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.