MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 595/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 595            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 28 august 2009

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

53. - Ordin al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea Procedurii operationale privind eliberarea avizului de principiu referitor la stabilirea amplasamentelor statiilor de bază pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale pe calea unei frecvente radioelectrice

 

M.87. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru stabilirea duratelor de folosintă a materialelor de natura obiectelor de inventar si a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Nationale

 

1.031. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 842/2009 privind aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevăzute de Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale

 

4.728. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 4.495/2009 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii operationale privind eliberarea avizului de principiu referitor la stabilirea amplasamentelor statiilor de bază pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale pe calea unei frecvente radioelectrice

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 160/2008, ale Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.333/EN/2003 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice, cu modificările ulterioare, ale Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 385/2005 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale, ale Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 658/2005 privind procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radio, precum si prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu modificările si completările ulterioare,

directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura operatională privind eliberarea avizului de principiu referitor la stabilirea amplasamentelor statiilor de bază pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale pe calea unei frecvente radioelectrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare de la data publicării.

 

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

 

Bucuresti, 18 august 2009.

Nr. 53.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ OPERATIONALĂ

privind eliberarea avizului de principiu referitor la stabilirea amplasamentelor statiilor de bază pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale pe calea unei frecvente radioelectrice

 

1. Obiectivul procedurii

Prezenta procedură are ca obiectiv stabilirea modalitătii de analiză si răspuns din partea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, prin avizare pozitivă sau negativă, la solicitările persoanelor juridice, titulari ai licentelor de utilizare a frecventelor radio, privind stabilirea amplasamentelor statiilor de bază pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale pe calea unei frecvente radioelectrice.

2. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură se aplică pentru:

a) evaluarea corectă a riscului de aparitie a unor interferente prejudiciabile ce pot afecta retelele de radiocomunicatii speciale aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale;

b) transmiterea unui răspuns în termenul legal, la solicitările de eliberare a avizului de principiu în vederea stabilirii amplasamentelor statiilor de bază pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale pe calea unei frecvente radioelectrice.

3. Beneficiarii avizului de principiu

Beneficiarii avizului de principiu sunt persoanele juridice, titulari ai licentelor de utilizare a frecventelor radio.

4. Documente

4.1. Documentele de lucru necesare la analiza solicitării de eliberare a avizului de principiu sunt:

a) adresa de solicitare a avizului privind stabilirea amplasamentelor statiilor de bază pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale pe calea unei frecvente radioelectrice;


b) dosarul cu documentatia tehnică a statiei de bază, conform anexelor nr. 1 si 2;

c) corespondenta Serviciului de Telecomunicatii Speciale cu solicitantul avizului.

4.2. Documentul rezultat în urma analizei solicitării este adresa de răspuns cu avizare pozitivă sau negativă.

5. Modul de lucru privind eliberarea avizului de principiu

5.1. Beneficiarul, titular al licentei de utilizare a frecventei, înaintează o solicitare, în scris, directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale prin care solicită avizul de principiu referitor la stabilirea amplasamentelor statiilor de bază pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale pe calea unei frecvente radioelectrice, la care anexează dosarul cu documentatia tehnică a statiei de bază, întocmit conform anexei nr. 1.

5.2. Compartimentul specializat din cadrul Serviciului de Telecomunicatii Speciale verifică documentele transmise de către solicitant si, după caz, va lua legătura cu solicitantul pentru completarea documentatiei si clarificarea anumitor aspecte tehnice.

5.3. în baza analizelor proprii, Serviciul de Telecomunicatii Speciale transmite solicitantului avizul.

5.4. Avizul poate fi:

a) pozitiv (fără observatii sau cu restrictii/conditionări); sau

b) negativ.

5.5. în cazul unui aviz negativ se vor preciza solicitantului argumentele minim necesare pentru justificarea respingerii cererii.

6. Definitii ale termenilor utilizati în prezenta procedură:

a) interferentă - efectul asupra receptiei într-un sistem de radiocomunicatii a unei energii nedorite datorate unei emisiuni, radiatii sau inductii ori a unei combinatii de emisiuni, radiatii si inductii, care se manifestă prin degradarea calitătii transmisiei, deformare sau pierdere a informatiei care ar fi putut fi extrasă în absenta acestei energii nedorite (conform art. 1, sectiunea VII, pct. 1.166 din Regulamentul radiocomunicatiilor);

b) interferentă prejudiciabilă - interferentă care afectează functionarea unui serviciu de radiocomunicatii sau a altor servicii de securitate ori care degradează serios, întrerupe în mod repetat sau împiedică functionarea unui serviciu de radiocomunicatii ( conform art. 1, sectiunea VII, pct. 1.169 din Regulamentul radiocomunicatiilor);

c) radiocomunicatii - comunicatii electronice care se realizează prin intermediul undelor radio;

d) sistem de radiocomunicatii - unul sau mai multe emitătoare ori receptoare sau o combinatie de emitătoare si receptoare, inclusiv echipamentele accesorii, necesare pentru asigurarea unui serviciu de radiocomunicatii într-un amplasament dat sau într-o zonă de deplasare precizată;

e) serviciu de radiocomunicatii - serviciu care implică transmisia, emisia si/sau receptia undelor radio în scopuri specifice de telecomunicatii (conform art. 1, sectiunea III, pct. 1.19 din Regulamentul radiocomunicatiilor);

f) statie de bază - o statie terestră în serviciul mobil terestru;

g) serviciul mobil terestru - serviciu mobil între statii de bază si statii mobile terestre sau între statii mobile terestre (conform art. 1, sectiunea III, pct. 1.24 din Regulamentul radiocomunicatiilor).

7. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

LISTA

documentelor componente ale documentatiei tehnice necesare eliberării avizului de principiu referitor la stabilirea amplasamentelor statiilor de bază pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale pe calea unei frecvente radioelectrice

 

1. Cerere autentică (antet, număr de înregistrare, semnătura reprezentantului legal si stampila în original)

2. Certificat de urbanism (copie)

3. Contract de Închiriere/Act de proprietate pentru locatia aleasă (copie)

4. Licenta audiovizuală/Aviz de retransmisie (copie)

5. Licenta de emisie (copie)

6. Proiect tehnic al statiei de emisie (copie)

7. Fisa cu sinteza datelor tehnice pentru statia de emisie anexei nr. 2 la procedură - în două exemplare

8. Delegatie/Împuternicire pentru persoana care depune documentatia si cea care ridică avizul (în cazul în care nu se doreste trimiterea lui prin postă)

9. Date de contact ale departamentului specific pentru clarificări legate de solicitare/documentatie

10. Date de contact ale departamentului specific pentru comunicarea unor probleme (perturbatii), pe perioada exploatării (statie de bază/echipament legătură transport radio), conform licentei de emisie


 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

FISA

cu sinteza datelor tehnice pentru statia de emisie (statie de bază/echipament legătură transport radio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numai

AAF

(1)

Nume

statie

(2)

Cod statie

(3)

Amplasament

Antenă

Fider

Echipament

Frecventă

emisie

(20)

Frecventă

receptie

(20)

Capaci­tate

de trans- misie (21)

Tip modulatie

Putere

emisie

(22)

Putere

radiată

(23)

Judet (sector)

Localitate (4)

Adresă (5)

Latitu­dine (6)

Longi­tudine (6)

Cotă

teren

(7)

Tip (8)

înăltime

de la sol

(9)

Polarizare (10)

Unghi

elevatie

(11)

Azimut (12)

Câstig (13)

Directi-vitate (14)

Tip (15)

Lungime (16)

Atenuare (17)

Tip (18)

Fabricant (19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[m]

 

[m]

 

[gr]

[gr]

[dBi]

[gr]

 

[m]

[dB/100m]

 

 

[MHz]

[MHz]

[Mb/s]

 

[dBm si W]

[dBm si W]

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru stabilirea duratelor de folosintă a materialelor de natura obiectelor de inventar si a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Nationale

 

Pentru aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. r) si s) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste duratele de folosintă a materialelor de natura obiectelor de inventar si a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Nationale si constituie baza pentru gestionarea si, ulterior, declasarea acestor bunuri materiale.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, notiunea de material cuprinde:

a) materialele de natura obiectelor de inventar;

b) bunurile materiale care nu îndeplinesc conditiile necesare pentru a fi considerate materiale de natura obiectelor de inventar sau active fixe corporale.

Art. 3. - (1) Durata de folosintă a materialelor de natura obiectelor de inventar si a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Nationale este considerată durata minimă de utilizare a acestor bunuri materiale si reprezintă intervalul de timp exprimat în ani de la darea în folosintă până la data la care acestea pot fi declasate.

(2) Durata de folosintă poate fi perioada în care sunt îndepliniti un anumit număr de kilometri efectiv, un anumit număr de ore de functionare/de zbor sau un anumit număr de lovituri echivalente.

Art. 4. - (1) Materialele de natura obiectelor de inventar reprezintă bunurile cu o valoare mai mică decât limita prevăzută de lege pentru a fi considerate active fixe corporale, indiferent de durata lor de folosintă sau cu o durată mai mică de un an, indiferent de valoarea lor, precum si bunurile asimilate acestora: sculele, instrumentele, dispozitivele, verificatoarele, aparatele de măsură si control, echipamentul de protectie si de lucru, uniformele de serviciu si oras, echipamentul si materialul sportiv, îmbrăcămintea specială, materialele necesare reparării, transportului, depozitării si servitului hranei, accesoriile de pat si altele asemenea.

(2) Documentele aflate în fondurile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate în categoria bunurilor culturale ce fac parte din patrimoniul cultural national mobil, nu sunt active fixe si sunt luate în evidentă, gestionate si inventariate în conditiile legii. Aceste bunuri fac parte din categoria materialelor de natura obiectelor de inventar. Eliminarea documentelor din colectii se aplică numai la bunurile culturale comune, uzate fizic sau moral, după o perioadă de minimum 6 luni de la achizitie. Fac exceptie bunurile culturale de patrimoniu constituite în colectii speciale sau depozitate legal, clasate conform legii, care sunt active fixe.

Art. 5. - Duratele de folosintă ale materialelor de natura obiectelor de inventar din dotarea Ministerului Apărării Nationale sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 6. - Duratele de folosintă ale materialelor de la art. 2 lit. b) sunt prevăzute în anexele nr. 2 si 3.

Art. 7. - Duratele de folosintă ale materialelor de natura obiectelor de inventar si ale altor materiale specifice armelor, serviciilor si specialitătilor militare, stabilite prin alte acte normative specifice, aprobate prin ordin al ministrului apărării nationale, se aplică întocmai dacă nu contravin prezentului ordin.

Art. 8. - Lubrifiantii, lichidele speciale, precum si alte produse similare aflate în instalatiile echipamentelor militare sunt utilizate conform instructiunilor recomandate de către producătorul acestora.

Art. 9. - În cazul în care producătorul sau furnizorul oferă pentru bunurile materiale furnizate o perioadă de garantie mai mare decât durata de folosintă prevăzută în prezentul ordin, durata minimă de folosintă pentru bunul respectiv se stabileste în conformitate cu garantia acordată.

Art. 10. - (1) Directia logistică din Statul Major General are responsabilitatea de a actualiza periodic, prin ordin al ministrului apărării nationale, duratele de folosintă ale materialelor de natura obiectelor de inventar si ale altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Nationale, pe baza propunerilor transmise ierarhic de către structurile militare cu atributii în domeniu.

(2) La stabilirea duratelor de folosintă ale materialelor de natura obiectelor de inventar si ale altor materiale, în conditiile alin. (1), se tine seama în principiu de:

a) parametrii tehnico-tactici si functionali;

b) duratele tehnico-economice si perioadele de garantie stabilite de proiectanti si producători în cărtile sau documentatiile tehnice;

c) conditiile specifice de păstrare si de folosire;

d) gradul de compatibilitate cu bunuri similare din dotarea altor armate;

e) comportarea în exploatare.

(3) Propunerile de actualizare ale duratelor de folosintă înaintate de structurile militare cu atributii în domeniu trebuie fundamentate în scris pe baza elementelor prevăzute la alin. (2).

Art. 11. - Nu se stabilesc durate de folosintă pentru:

a) bunurile materiale rezultate din activitatea de cercetare, inginerie tehnologică, inventii si inovatii, reprezentând modele de laborator si experimentale, prototipuri si alte lucrări experimental-constructive;

b) matritele, sculele, dispozitivele si verificatoarele confectionate în scopul realizării produselor „unicat", a produselor din seria „zero" sau a formelor pentru turnarea pieselor acestor produse;

c) vesela din sticlă si portelan;

d) buteliile pentru gaze petroliere lichefiate sau cele sub presiune;

e) lucrările practice de diplomă realizate în institutiile militare de învătământ;

f) cutiile de ambalaj din carton;

g) pipetele din sticlă;

h) carburantii si lubrifiantii necesari întretinerii si functionării tehnicii din înzestrare;

i) materialele consumabile;


j) materialele destinate întretinerii, conservării/deconservării si verificării tehnicii, precum si materialele cu caracter functional;

k) materialele în prelucrare sau destinate prelucrării;

l) corzile si frânghiile de alpinism, în serviciu;

m) tuburile cartus de la munitia de infanterie trasă si munitia de infanterie rateu;

n) echipamentele de folosintă personală: măstile contra gazelor, măstile de respirat, căstile audio si completele de căsti cu microfoane atasate; acestea sunt declasate la expirarea termenului de garantie dat de producător sau atunci când sunt predate de utilizatorul care a încetat activitatea/a schimbat locul de muncă, chiar dacă nu a fost depăsită durata de garantie dată de producător.

Art. 12. - (1) Duratele de folosintă ale materialelor de natura obiectelor de inventar si ale altor materiale prevăzute în anexele nr. 1-3, aflate la structurile/militarii participante/participanti la misiuni în afara teritoriului national, se reduc, în functie de zona de dislocare, astfel:

a) cu 70% pentru zonele cu climat extrem;

b) cu 50% pentru zonele cu climat temperat.

(2) Clasificarea pe zone climatice se face în conformitate cu „STANAG 2895 MMS - Conditii climatice extreme si conditii

derivate utilizate în definirea criteriilor de proiectare/testare a materialelor utilizate de Fortele NATO".

(3) Duratele de folosintă ale materialelor de natura obiectelor de inventar si ale altor materiale, prevăzute în anexele nr. 1-3, aflate la structurile sau compartimentele care execută serviciu de luptă 24 de ore din 24 de ore, 7 zile pe săptămână, precum si serviciu interior, se reduc cu 66%.

(4) În cazul în care bunurile materiale se găsesc simultan, o anumită perioadă, în situatiile prevăzute la alin. (1) si (3), se aplică reducerea cea mai mare.

Art. 13. - Bunurile materiale care fac obiectul prezentului ordin nu sunt active fixe, nu se supun amortizării si se declasează si casează potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 14. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 15. - (1) Ordinul intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.

(2) La aceeasi dată se abrogă „L-5/1, Norme privind duratele de folosintă a materialelor de natura obiectelor de inventar si a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării", aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 153/2006*.

Art. 16. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul apărării nationale,

Dan Tătaru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 august 2009.

Nr. M.87.


* Ordinul nr. M. 153/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

ANEXA Nr. 1

 

DURATELE DE FOLOSINTA

a materialelor de natura obiectelor de inventar din dotarea Ministerului Apărării Nationale

 

Nr. crt.

Denumirea materialelor de natura obiectelor de inventar

Duratele de folosintă

- în ani -

1.1.

Materiale de natura obiectelor de inventar specifice fortelor terestre

 

1.1.1.

Adaptoare alimentare, amplificatoare de antene, antene TV de cameră, antene TV de exterior, convertoare UIF-FIF, dispozitive de prindere pe stativ a microfoanelor, distribuitoare de semnal TV, prize de radioficare, fise de radioficare, alimentatoare si stabilizatoare de tensiune de retea, stative pentru microfon, sumatoare de semnale TV, suporturi metalice pentru sustinerea liniilor de radioamplificare, telecomenzi, transformatoare de retea, microfoane

2

1.1.2.

Ajutaje pentru pulverizarea apei

2

1.1.3.

Alarme auto

3

1.1.4.

Alte bancuri, aparate si dispozitive de încercări, verificări si controale

4

1.1.5.

Altimetre-barometre pentru vânători de munte

6

1.1.6.

Amestecătoare de linie tip B de 3 toii si C de 2 toii

6

1.1.7.

Amplificatoare, autotransformatoare, bobine pentru film, condensatoare optice, cutii metalice transport film, derulatoare, filmostat, manivele pornire aparate proiectie, obiective, pompe de ungere, pompe pentru lipit film, trepiede

7

1.1.8.

Analizoare de culoare, aparate electrice de uscat fotografii, cabluri flexibile cu declansatoare, ceasuri pentru laboratoare foto, exponometre, filtre de lumină pentru aparate de fotografiat, ghilotine pentru fotografii, intermediare pentru obiective fotografice, lămpi cu filtre colorate pentru camera obscură, măsti de lumină pentru aparate de mărit foto color, rame gradate pentru aparate de mărit foto, reflectoare, rulouri de presat fotografii, tambururi pentru developat hârtie fotografică color, tancuri pentru developat, tăvi emailate, teleobiective, vizoare universale

10

1.1.9.

Analizoare de gaze

5

1.1.10.

Aparate cu neon pentru încercări

5

1.1.11.

Aparate de gresat manual si pneumatic

3

1.1.12.

Aparate de încărcat stilodozimetre

8

1.1.13.

Aparate de proiectie statică: aspectomat, epidiascop, epiproiector, retroproiector

4

1.1.14.

Aparate ecou muzical: ECHO electronic, delay, reverb, aparate efecte pentru chitară, aparate pentru determinat înăltimea sunetelor, diapazoane, masini pentru tăiat ancii, suporturi/trepiede pentru talere de fanfară/de jazz, tobă, table cu portativ pentru scris note muzicale, talere pentru fanfară/jazz

8

1.1.15.

Aparate electrice de măsură

8

1.1.16.

Aparate GPS

4

1.1.17.

Aparate izolante pentru respirat, cu aer si oxigen

5

1.1.18.

Aparate pentru curătat si verificat bujii

5

1.1.19.

Aparate pentru derulat casete video

2

1.1.20.

Aparate pentru distilat apă

4

1.1.21.

Aparate pentru îndosariat documente

4

1.1.22.

Aparate pentru măsurarea contaminării BETA

7

1.1.23.

Aparate pentru măsurat izolatia

5

1.1.24.

Aparate pentru măsurat tranzistoare

8

1.1.25.

Aparate pentru reglat faruri

5

1.1.26.

Aparate pentru spălat furtunuri

7

1.1.27.

Aparate pentru sudat folii de polietilenă

7

1.1.28.

Aparate pentru testări psihologice

8

1.1.29.

Aparate pentru zugrăvit manual

2

1.1.30.

Aparate portabile pentru sudură cu flacără

2

1.1.31.

Aparate profesionale de laminat/plastifiat documente

4

1.1.32.

Aparate stroboscopice pentru verificat aprinderea

8

1.1.33.

Aparate sub presiune pentru spălat autovehicule

3

1.1.34.

Aparate, utilaje si instalatii fotografice: aparate de fotografiat, aparate de mărit foto, instalatii automate de developat, minilaboratoare foto si similare

4

1.1.35.

Aparate/standuri pentru verificat instalatiile de alimentare ale motoarelor

5

1.1.36.

Aparatură audio: amplificatoare de audio frecventă, amplificatoare pentru instrumente, analizoare de frecventă, boxe audio, combine muzicale, compact disc playere, compact disc recordere, magnetofoane, mixere de audiofrecventă, mixere muzicale cu amplificator, picupuri, casetofoane, radiocasetofoane, tunere audio, amplitunere, radioreceptoare

6

1.1.37.

Aparatură electronică de măsură complexă, cu utilizare stationară

3

1.1.38.

Aparatură electronică de măsură cu utilizare stationară

8

1.1.39.

Aparatură electronică de măsură portabilă

3

1.1.40.

Aparatură optică: binocluri, lunete, aparate optice de observare, reglare si conducere a focului, periscoape, statii topografice, aparate de ochire pentru tunuri si aruncătoare, pentru conducerea tragerilor artileriei, altimetre, teodolite

7

1.1.41.

Aparatură pentru măsurarea temperaturii si umiditătii

3

1.1.42.

Armament si tehnică de luptă sectionate

10 sau la iesirea din înzestrare

1.1.43.

Articole de îmbrăcăminte si încăltăminte pentru repetitii

2

1.1.44.

Arzătoare pentru autoclave

8


1.1.45.

Aspiratoare de praf

3

1.1.46.

Avertizoare acustice

5

1.1.47.

Bacuri de filiere diferite

0,5

1.1.48.

Baionete pumnal - în folosintă

8

1.1.49.

Baionete pumnal - machetă

3

1.1.50.

Banchete cu schelet metalic

10

1.1.51.

Banchete din lemn

8

1.1.52.

Bancuri de lucru din lemn

5

1.1.53.

Bancuri de lucru metalice

8

1.1.54.

Bancuri de lucru pentru cizmari

10

1.1.55.

Bancuri mobile cu scule

4

1.1.56.

Bancuri pentru reglarea si verificarea aparaturii artileristice

8

1.1.57.

Bancuri pentru rodarea supapelor de motor

4

1.1.58.

Bancuri pentru verificarea si reglarea stabilizatoarelor si sistemelor de conducere a focului de pe masinile de luptă

8

1.1.59.

Bare fixe pentru gimnastică

5

1.1.60.

Bare paralele metalice pentru gimnastică

5

1.1.61.

Bănci cu schelet metalic

8

1.1.62.

Bănci gimnastică

5

1.1.63.

Bărci din PVC pentru persoane

3

1.1.64.

Benzi pentru alergare

3

1.1.65.

Bete pentru oină

1

1.1.66.

Bete pentru schi

1

1.1.67.

Biciclete de competitie pentru ciclism, triatlon etc.

2

1.1.68.

Biciclete ergonomice pentru sala de fitness

3

1.1.69.

Bidoane pentru lichid spumant

8

1.1.70.

Bile pentru popice, seturi de bile pentru biliard, tacuri, popice, casete cu jocuri electronice, palete, suporturi pentru fileu, fileu, seturi de piese pentru joc de sah, joc de table, rummy si jocuri logice

2

1.1.71.

Biurete ulei

4

1.1.72.

Bloc starturi

5

1.1.73.

Blocuri si cutii de comandă pentru mijloace de instructie si antrenament

6

1.1.74.

Bluze de corp

1

1.1.75.

Bobine pentru cablu proiector

8

1.1.76.

Bocanci pentru schi specializati, clăpari, bocanci pentru cătărat

1

1.1.77.

Bocanci prezentare

2

1.1.78.

Brâuri cu suspensor

3

1.1.79.

Brenere pentru pompă

3

1.1.80.

Burdufuri ranită 12,5 litri

5

1.1.81.

Burdufuri ranită pentru apă a 3 litri/CAMEL BACK

2

1.1.82.

Burlane si coturi pentru sobe

5

1.1.83.

Busole

2

1.1.84.

Cabluri pornire pentru autovehicule

1


1.1.85.

Cadrane artileristice

10

1.1.86.

Cal gimnastică

5

1.1.87.

Calculatoare de birou

2

1.1.88.

Calibre diferite

3

1.1.89.

Camere de gaze tip cort

4

1.1.90.

Camerton

1

1.1.91.

Canadiene pentru schi

1

1.1.92.

Cântare de precizie

3

1.1.93.

Cântare sport

2

1.1.94.

Capete chei tubulare

1

1.1.95.

Capete deversoare

10

1.1.96.

Capre pentru gimnastică

5

1.1.97.

Capre pentru suspendat autovehicule

4

1.1.98.

Capsatoare de birou

5

1.1.99.

Carabiniere pentru alpinism

2

1.1.100.

Cârlige de sigurantă pentru alpinism

5

1.1.101.

Carpete diferite

5

1.1.102.

Cască protectie pentru box

2

1.1.103.

Casete dozimetrice

5

1.1.104.

Casete pentru pictură, cutite pentru paletă, dălti de cioplit, scule de modelare, plansete, sevalete, scaun pliant, unelte si scule actionate manual, accesorii pentru materiale de scenă

4

1.1.105.

Cazane pentru topit aliaj tipografic, cazane pentru topit clei, cărucioare fundament, cărucioare platformă, cărucioare transpaletă, cărucioare pentru transportat si depozitat forme, dispozitive de tăiat rânduri cu colturi, dispozitive pentru perforat plăci, ferăstraie manuale pentru tăiat plăci de zinc, ferăstraie manuale pentru tăiat rânduri de linotip, forme pentru turnat monobare din plumb, fundament din metal pentru închis forme, magazie pentru linotip, pupitru cu zece casete pentru literă tipografică din plumb, regleti din aliaj din plumb/fontă/plastic, masină/dispozitiv de rotunjit colturi, prese de balotat hârtie si carton, presă manuală de legătorie, raclete pentru spălat valturi, rame de numerotat imprimate, rame pentru închis forme, rastere pentru fotoreproducere, sif cas, sif de zinc

11

1.1.106.

Căciulite pentru schi

1

1.1.107.

Căi ferate normale si înguste

15

1.1.108.

Cărucioara pentru transport materiale si munitii

3

1.1.109.

Cărucioare „Liză" pentru transport materiale

6

1.1.110.

Cărucioare pentru furtunuri

8

1.1.111.

Căsti alpinist

3

1.1.112.

Căsti de textolit

4

1.1.113.

Ceaprazuri

3

1.1.114.

Ceasuri

2

1.1.115.

Ceasuri pentru sah

3

1.1.116.

Centuri-brâu pentru electricieni

3

1.1.117.

Centuri complexe ham

1

1.1.118.

Centuri de salvare înot

3

1.1.119.

Centuri de sigurantă

3

1.1.120.

Centuri de sigurantă tip vânători de munte

3


1.1.121.

Chei de roti pentru autovehicule

2

1.1.122.

Chei franceze

3

1.1.123.

Chei pentru busoanele butoaielor metalice

5

1.1.124.

Chiloti sport

0,5

1.1.125.

Chingi salvare

1

1.1.126.

Chingi transport

3

1.1.127.

Chingi, cabluri de remorcare

2

1.1.128.

Ciocane electrice rotopercutante

2

1.1.129.

Ciocane pentru bătut coasa, buciardat, tinichigerie cu greutăti cuprinse între 0,5 si 5 kg

2

1.1.130.

Ciocane pentru lipit încălzite electric sau la foc

2

1.1.131.

Ciocane peste 5 kg/baroase

5

1.1.132.

Ciucuri pentru liră de fanfară, mape pentru repertoriu

3

1.1.133.

Cizme din cauciuc

0,5

1.1.134.

Clesti

1

1.1.135.

Clesti de sertizat

3

1.1.136.

Clesti pentru laborator foto

2

1.1.137.

Clichete

2

1.1.138.

Clupe reglabile

3

1.1.139.

Coborâtoare în rapel

2

1.1.140.

Colimatoare optice

7

1.1.141.

Comparatoare cu cadran

5

1.1.142.

Compasuri de raportat

5

1.1.143.

Compasuri de reducere

5

1.1.144.

Compasuri din lemn

3

1.1.145.

Compasuri din metal

5

1.1.146.

Complete pentru luptă antiteroristă

15

1.1.147.

Complete cu dispozitive pentru corectarea vederii, adaptabile la măstile contra gazelor md. 74 si md. 85/85F

3

1.1.148.

Complete de corturi, mijloace auxiliare si de iluminare pentru punctul de decontaminare

5

1.1.149.

Complete de decontaminare

Conform termenelor de garantie date de producător si buletinelor de analiză emise de institutii/ laboratoare de specialitate acreditate

1.1.150.

Complete de luat probe

5

1.1.151.

Complete de mascare pentru orice tip de tehnică - în depozitare

10

1.1.152.

Complete de mascare pentru orice tip de tehnică - în folosintă

8

1.1.153.

Complete de masini manuale pentru montarea suprastructurii de căi ferate

8


1.1.154.

Complete din material lemnos pentru refacerea podurilor mijlocii la căi ferate

5

1.1.155.

Complete materiale pentru pluton, statie, tren si revizii vagoane

10

1.1.156.

Complete meteorologic de campanie

5

1.1.157.

Complete mijlocii de transport panouri pentru căi ferate

10

1.1.158.

Complete minare, deminare, distrugeri, marcare drumuri, unelte si materiale de geniu, cabluri suspendate si punti suspendate

7

1.1.159.

Complete de piese, scule si accesorii nr. 1 si 2 pentru semiremorcarea PR-11BM

10

1.1.160.

Complete pentru baraje, estacade si obstacole putin vizibile

3

1.1.161.

Complete pentru reparat tehnică si materiale chimice tip R, complet de reparat materiale de protectie md. 65, complet pentru controlul si repararea materialelor de protectie pentru cal

6

1.1.162.

Complete sabloane pentru trasarea loviturilor chimice, complet sabloane pentru trasarea loviturilor chimice, rigle de calcul a chimistului, abace cu principalele proprietăti ale substantelor toxice de luptă

5

1.1.163.

Complete si accesorii pentru distrugeri

5

1.1.164.

Complete unelte si materiale de geniu pentru parasutisti

10

1.1.165.

Complete universale pentru fixarea tehnicii pe platformă vagoane

5

1.1.166.

Complete/costume de protectie chimică, bacteriologică, radiologică si nucleară/C.B.R.N., inclusiv componente ale acestora cum sunt mantale, mănusi, ciorapi, cordele de legare la centură a ciorapilor si mănusilor de protectie - în folosintă

3

1.1.167.

Complete/costume de protectie C.B.R.N., inclusiv componente ale acestora cum sunt mantale, mănusi, ciorapi, cordele de legare la centură a ciorapilor si mănusilor de protectie - în depozitare

Conform termenelor de garantie date de producător si buletinelor de analiză emise de

institutii/ laboratoare de specialitate acreditate

1.1.168.

Complete/pachete, truse, kituri de decontaminare individuală a personalului/tehnicii din dotare, pachete de decontaminare pentru cal, complete cu materiale consumabile pentru echipamentele de resortul apărare C.B.R.N. - în depozitare

Conform termenului de garantie dat de producător si buletinelor de analiză emise de institutii/ laboratoare de

specialitate acreditate

1.1.169.

Complete/truse cu semne de marcare a zonelor contaminate NBC

3

1.1.170.

Compostoare pentru orientare

2

1.1.171.

Compresoare si pompe de vacuum din compunerea simulatoarelor

8

1.1.172.

Compresometre

10

1.1.173.

Containere individuale

5

1.1.174.

Containere pentru documente topogeodezice

8

1.1.175.

Containere rame dulap cu microcontainere din mase plastice

12

1.1.176.

Convertizoare de frecventă de 200 HZ

5


1.1.177.

Corpuri de grenade de instructie

5

1.1.178.

Corpuri de iluminat, altele decât cele de constructii cazare

4

1.1.179.

Corturi izoterme pentru vânători de munte

3

1.1.180.

Corturi pentru grupuri electrogene

3

1.1.181.

Costume artistice pentru muzică usoară, cor, teatru

3

1.1.182.

Costume camuflaj vară

2

1.1.183.

Costume de camuflaj alb

2

1.1.184.

Costume de încălzire

1

1.1.185.

Costume de înot, costume de lucru în apă, cizme pantalon cauciuc - în folosintă

2

1.1.186.

Costume de înot, costume de lucru în apă, cizme pantalon cauciuc - în depozitare

5

1.1.187.

Costume de protectie C.B.R.N. filtrant-sorbante

La epuizarea ciclurilor de  spălare/ decon­taminare prevăzute în certificatele de garantie elaborate de  producător

1.1.188.

Costume de protectie C.B.R.N. cu filtroventilatie

5

1.1.189.

Costume judo, karate, schi

2

1.1.190.

Costume nationale

3

1.1.191.

Costume/salopete ignifuge rezistente la efectul caloric al arcului electric

3

1.1.192.

Cosuri menajere din material plastic

1

1.1.193.

Cosuri pentru hârtii

1

1.1.194.

Coti ere

1

1.1.195.

Coturi pentru furtunuri

3

1.1.196.

Creioane pentru gravat

4

1.1.197.

Cricuri

2

1.1.198.

Cronografe

4

1.1.199.

Cronometre, cronometre duble stoper sport

2

1.1.200.

Cuptoare pentru uscat bobine

10

1.1.201.

Curbimetre

5

1.1.202.

Custi Faraday

12

1.1.203.

Cutii jonctiune din poligoane

6

1.1.204.

Cutii metalice pentru acte film

3

1.1.205.

Cutii metalice pentru hidranti clădiri

8

1.1.206.

Cutii pentru ustensile încăltăminte

10

1.1.207.

Cutii plastic pentru acte film

3

1.1.208.

Debitmetre game portabile

10

1.1.209.

Decelerometre

10

1.1.210.

Densimetre pentru acid sulfuric

1

1.1.211.

Densimetre pentru măsurat antigel

2

1.1.212.

Detectoare acustice

9


1.1.213.

Diafilme, diamagazii, diapozitive

2

1.1.214.

Dinamometre

5

1.1.215.

Discuri atletism

5

1.1.216.

Discuri de apel pentru echipamente telefonice

3

1.1.217.

Discuri microsion pentru picup

1

1.1.218.

Dispozitive antisuflu

20

1.1.219.

Dispozitive cu role pentru tăiat tevi

3

1.1.220.

Dispozitive de alarmare mecanic pe usă pentru magazii

5

1.1.221.

Dispozitive de alarmare mecanic pe zid pentru magazii

5

1.1.222.

Dispozitive de comandă grup tinte

8

1.1.223.

Dispozitive de depresare anvelope

4

1.1.224.

Dispozitive de iluminat si încălzit: spirtiere, primusuri

4

1.1.225.

Dispozitive de ochire pe timp de noapte

5

1.1.226.

Dispozitive de ridicat tinte usoare, mijlocii sau grele

6

1.1.227.

Dispozitive de semnalizare, sesizare, iluminare si imitare a focului

8

1.1.228.

Dispozitive intermediare pentru comanda obiectivelor

6

1.1.229.

Dispozitive întindere cablu

10

1.1.230.

Dispozitive manuale de cătărare pe frânghie sau blocare

2

1.1.231.

Dispozitive manuale de numerotat coli, lămpi de iluminat pentru rame de copiat, răstave mecanice, spalte din lemn

5

1.1.232.

Dispozitive pentru curătat foi de arc

5

1.1.233.

Dispozitive pentru îndreptat si verificat biele

5

1.1.234.

Dispozitive pentru înlocuirea uleiului la sistemele de transmisii auto

5

1.1.235.

Dispozitive pentru măsurarea efortului si jocului la volan

5

1.1.236.

Dispozitive pentru montat pusca cu calibru redus pe teava tunului, obuzierului, obuzierului-tun

8

1.1.237.

Dispozitive pentru rectificat ferodouri

5

1.1.238.

Dispozitive pentru strunjit si alezat tamburi de frână

5

1.1.239.

Dispozitive pentru verificat injectoare

5

1.1.240.

Dispozitive si pupitre comandă program

7

1.1.241.

Dispozitive universale pentru verificare si reglare aparatură artileristică

15

1.1.242.

Dispozitive/nuci de numerotat imprimate, fundamente de lemn pentru coli

4

1.1.243.

Distrugătoare de documente

3

1.1.244.

Documente care fac parte din colectiile de bază ale bibliotecilor militare si care nu se împrumută la domiciliu

15 sau în functie de durata valorii informative a documen­telor, stabilită de către consiliul stiintific

1.1.245.

Documente care fac parte din colectiile pentru copii

3

1.1.246.

Documente care fac parte din colectiile uzuale ale bibliotecilor militare si care se împrumută la domiciliu, cu exceptia documentelor care fac parte din colectiile pentru copii

5

1.1.247.

Dornuri diferite

1


1.1.248.

Dulapuri metalice diferite

8

1.1.249.

Dulapuri pentru veselă

8

1.1.250.

Echere cu oglinzi

10

1.1.251.

Echipamente de înregistrare si reproducere a sunetelor si imaginilor din compunerea completelor aferente bazei materiale de instructie

5

1.1.252.

Echipamente de protectie individuală C.B.R.N. si echipamente de protectie C.B.R.N. pentru cal - în depozitare

Conform termenului de

garantie dat de producător si buletinelor de analiză emise de

institutii/ laboratoare de specialitate acreditate

1.1.253.

Echipamente de telecomunicatii din compunerea completelor aferente mijloacelor de instructie si antrenament

5

1.1.254.

Echipamente de transmisie din compunerea completelor aferente bazei materiale de instructie

5

1.1.255.

Ecrane cinematografice

3

1.1.256.

Ecrane portabile de proiectie, obiective pentru aparate de protectie stationare

2

1.1.257.

Etuve de 50 DMC

10

1.1.258.

Explozoare

6

1.1.259.

Felinare de vânt

1

1.1.260.

Ferăstraie, manuale sau mecanice, pentru tăiat lemn

1

1.1.261.

Ferăstraie, manuale sau mecanice, pentru tăiat metal

1

1.1.262.

Filme cinematografice alb-negru/color, difuzor de radioficare, difuzor cu pâlnie metalică, incintă acustică de 0,25 W

3

1.1.263.

Flori ornamentale din plastic

1

1.1.264.

Foarfece pentru birou

5

1.1.265.

Foarfece pentru croitorie

3

1.1.266.

Foarfece pentru frizerie

6

1.1.267.

Fotoreceptoare

10

1.1.268.

Frecventmetre digitale

5

1.1.269.

Frecventmetre, comparatoare numerice

5

1.1.270.

Frigidere

5

1.1.271.

Fummetre

5

1.1.272.

Furtunuri de cauciuc pentru acetilenă si oxigen

0,3

1.1.273.

Furtunuri de nivel

5

1.1.274.

Furtunuri diferite

2

1.1.275.

Generatoare de acetilenă

2

1.1.276.

Generatoare pentru spumă chimică

8

1.1.277.

Generatoare speciale: de tensiune, de frecventă, de impulsuri, de semnale programabile, de functii cu si fără modulatii, inclusiv cele aferente bazei materiale de instructie

6

1.1.278.

Genti corespondentă

4


1.1.279.

Genti de campanie

6

1.1.280.

Genti pentru chei

4

1.1.281.

Genti sport

1

1.1.282.

Genti tipuri diferite

8

1.1.283.

Genunchiere

1

1.1.284.

Ghete pentru fotbal, box, schi fond, cătărat, atletism, încălzire

1

1.1.285.

Ghivece din material plastic pentru flori

0,5

1.1.286.

Girofaruri

2

1.1.287.

Greutăti pentru haltere si atletism

5

1.1.288.

Halate albe pentru camuflaj

3

1.1.289.

Halate baie

2

1.1.290.

Haltere

7

1.1.291.

Hamuri de rapel

1

1.1.292.

Hamuri escală

1

1.1.293.

Hamuri pentru schi sau alpinism

1

1.1.294.

Helcometre

10

1.1.295.

Heliotropuri

10

1.1.296.

Hidranti, altii decât cei de resortul constructii-cazare

5

1.1.297.

Higrometre

2

1.1.298.

Husă pentru acoperit tehnica

2

1.1.299.

Huse pentru scule

2

1.1.300.

Huse tapiterie scaune autoturisme

3

1.1.301.

Indicatoare de tensiune

1

1.1.302.

Inele gimnastică

10

1.1.303.

Instalatii decorative electrice de exterior pentru pom de iarnă

2

1.1.304.

Instalatii decorative electrice de interior pentru pom de iarnă

3

1.1.305.

Instalatii si materiale de scenă: cortine, utilaje de scenă

10

1.1.306.

Instalatii, aparate si mijloace de antrenament specifice pregătirii fizice si sportului

5

1.1.307.

Instrumentare si aparatură de măsurare a timpului

5

1.1.308.

Încărcătoare pentru acumulatori cu tensiune nominală < 9V

3

1.1.309.

Întrerupătoare electrice, altele decât cele de resortul constructii-cazare

1

1.1.310.

Jaloane topografice

5

1.1.311.

Jaluzele orizontale

3

1.1.312.

Jaluzele verticale

3

1.1.313.

Jambiere

1

1.1.314.

Jocuri electronice de tir, jocuri electronice popice de cameră

6

1.1.315.

Jocuri electronice pe televizor, jocuri mecanice si electromecanice

3

1.1.316.

Jocuri popice de câmp

5

1.1.317.

Labe înot

2

1.1.318.

Laboratoare chimice de campanie

10


1.1.319.

Laboratoare chimice de campanie în depozitare

15

1.1.320.

Lanterne

0,5

1.1.321.

Lădita comandantului

5

1.1.322.

Lămpi bactericide

10

1.1.323.

Lămpi de benzină

2

1.1.324.

Lămpi de control pentru artilerie

4

1.1.325.

Lămpi de petrol

1

1.1.326.

Lămpi electrice pentru birou

2

1.1.327.

Lămpi electrice portative

2

1.1.328.

Lămpi fulger electronic, blitz-uri

6

1.1.329.

Lăzi din lemn si PFL

3

1.1.330.

Lăzi gimnastică

5

1.1.331.

Lăzi metalice de campanie

8

1.1.332.

Legături pentru schi

2

1.1.333.

Lere

2

1.1.334.

Liniare cu scară grafică

5

1.1.335.

Lire pentru note muzicale, metronoame, pupitre pentru note muzicale, suporti lire pentru note muzicale

8

1.1.336.

Logică receptie

10

1.1.337.

Lopeti mici de infanterie - machetă

3

1.1.338.

Lopeti mici pliabile

5

1.1.339.

Macarale de întins sârmă/trolii

3

1.1.340.

Machete imitare siluete tehnică si armament, pentru instructie

4

1.1.341.

Machete munitie

10

1.1.342.

Maiouri sport

0,5

1.1.343.

Mandrine

1

1.1.344.

Manometre pentru lichide

2

1.1.345.

Manometre pentru gaze

1,5

1.1.346.

Manometre verificat presiune anvelope

3

1.1.347.

Masini de magnetizat

10

1.1.348.

Masini de marcat terenul

4

1.1.349.

Masini electrice de calcul

3

1.1.350.

Masini electrice de găurit fixate pe suport

5

1.1.351.

Masini electrice de topit ceară

8

1.1.352.

Masini mecanice de găurit portative

3

1.1.353.

Masini portabile de polizat, slefuit, tăiat, găurit etc.

3

1.1.354.

Masini tuns iarba

1

1.1.355.

Materiale de geniu confectionate din material textil

3

1.1.356.

Mănusi de box, pentru schi, si de protectie tip noncontact

1

1.1.357.

Mănusi de protectie pentru electricieni, sudori si lăcătusi, manipulanti si alte categorii de personal.

0,5

1.1.358.

Mănusi pentru filat cablu/palmare

0,2


1.1.359.

Măsuri gradate, termometre pentru lichide

5

1.1.360.

Mături din plastic

0,5

1.1.361.

Menghine de mână

4

1.1.362.

Menghine paralele

2

1.1.363.

Menghine pentru demontat legături elastice

7

1.1.364.

Mese de biliard

5

1.1.365.

Mese de lucru pentru preparat schiuri

2

1.1.366.

Mese de stat major - în depozitare

10

1.1.367.

Mese de stat major - în folosintă

5

1.1.368.

Mese de tenis

5

1.1.369.

Microbarometre

10

1.1.370.

Micrometre de uz general

5

1.1.371.

Microscoape de laborator

10

1.1.372.

Mijloace de containerizare/paletizare din metal

8

1.1.373.

Mijloace de containerizare/paletizare din lemn

3

1.1.374.

Mijloace de mascare si mijloace de aprovizionare cu apă confectionate din cauciuc, materiale textile sau pânză cauciucată

3

1.1.375.

Mingi medicinale

5

1.1.376.

Minicontainere din mase plastice pentru piese electrice si electronice

5

1.1.377.

Minicontainere metalice pentru piese electrice si electronice

10

1.1.378.

Minitestere pentru circuite integrate operationale

10

1.1.379.

Mire invar si orizontale

10

1.1.380.

Mire nivelment tehnic

5

1.1.381.

Monitoare portabile

4

1.1.382.

Motoare de curent continuu si de curent alternativ

8

1.1.383.

Multimetre din lemn sau metal

4

1.1.384.

Nicovale

3

1.1.385.

Numărătoare nucleare de particule

5

1.1.386.

Numărătoare universale cu 7 cifre

10

1.1.387.

Nunchaku-uri

1

1.1.388.

Ochelari pentru schi, ochelari pentru înot

2

1.1.389.

Ochelari pentru sudor

1

1.1.390.

Odorizanti electrici pentru încăperi

3

1.1.391.

Oglinzi de perete cu ramă

2

1.1.392.

Ohmmetre pentru măsurat presiune relee

7

1.1.393.

Ohmmetre si megohmmetre

6

1.1.394.

Orgi de lumini

12

1.1.395.

Ornamente pentru pomi de iarnă: globuri, figurine, beteală, jucării

1

1.1.396.

Osciloscoape

6


1.1.397.

Pachete individuale, truse, kituri de decontaminare a personalului si pachet de decontaminare pentru cal

Conform termenelor de garantie date de producător si buletinelor de analiză emise de institutii/ laboratoare de specialitate acreditate

1.1.398.

Palete pentru tenis de masă

1

1.1.399.

Panouri de baschet cu suport

5

1.1.400.

Pantaloni pentru alpinism

1

1.1.401.

Pantofi pentru atletism, baschet, tenis, pantofi pentru încălzire

1

1.1.402.

Pasametre

10

1.1.403.

Paturi de lucru mobile

5

1.1.404.

Pedale jazz

2

1.1.405.

Pensete

2

1.1.406.

Perdele din doc

2

1.1.407.

Perdele simple

3

1.1.408.

Perforatoare de birou

5

1.1.409.

Perii diferite

0,5

1.1.410.

Perne perete box

3

1.1.411.

Pieptare protectie pentru karate

2

1.1.412.

Pile

0,3

1.1.413.

Piolete

3

1.1.414.

Pipete din metal si din PVC

3

1.1.415.

Pistoale electrice de lipit

1

1.1.416.

Pistoale pentru vopsit

1

1.1.417.

Planimetre

15

1.1.418.

Plansete desenator

8

1.1.419.

Plansete pentru ridicări din vedere

5

1.1.420.

Plase de mascare nr. 1, 2, 3, 4, 5 MOS 3A - în depozitare

10

1.1.421.

Plase de mascare nr. 1, 2, 3, 4, 5 MOS 3A - în folosintă

2

1.1.422.

Plase decorative electrice

2

1.1.423.

Plase/filee tenis de câmp, tenis de masă, volei

2

1.1.424.

Poansoane

2

1.1.425.

Pompe pentru umflat mingi

2

1.1.426.

Portcondici pentru note muzicale

5

1.1.427.

Portite si sonete

10

1.1.428.

Porti de fotbal, porti de handbal

2

1.1.429.

Postamente din lemn

8

1.1.430.

Preducele

0,5


1.1.431.

Prelate garnitură judo, protectie sărituri în înăltime

5

1.1.432.

Prelungitoare capete chei tubulare

3

1.1.433.

Prelungitoare de teava pentru generatoare de spumă

6

1.1.434.

Prese din lemn pentru încleiat

2

1.1.435.

Prese manuale cu surub si hidraulice

8

1.1.436.

Prese pivoti fără surub

2

1.1.437.

Presuri auto

2

1.1.438.

Prisme pentru trasaj

12

1.1.439.

Prize suko, altele decât cele de resortul constructii-cazare

1

1.1.440.

Prize multiple cu prelungitor

2

1.1.441.

Prize simple, altele decât cele de resortul constructii-cazare

1

1.1.442.

Proiectoare

5

1.1.443.

Proiectoare fixe pentru scenă

10

1.1.444.

Publicatii periodice de informare generală, în cazul bibliotecilor care nu constituie colectii de bază, în afara celor achizitionate pe profilul bibliotecilor

3

1.1.445.

Pulovere pentru schi

2

1.1.446.

Pupitre

10

1.1.447.

Rachete de zăpadă

3

1.1.448.

Rachete pentru tenis de câmp

1

1.1.449.

Rame din lemn pentru tablouri

2

1.1.450.

Rame ferăstrău de tăiat metale/bomfaiere

8

1.1.451.

Rampe, bascule din compunerea poligoanelor reduse

8

1.1.452.

Raportoare optice

15

1.1.453.

Rastele metalice pentru schiuri

2

1.1.454.

Răngi de fier

3

1.1.455.

Reflectoare poliedrice

7

1.1.456.

Rigle de calcul

10

1.1.457.

Rigle mecanice de tipuri diferite

8

1.1.458.

Roabe metalice

2

1.1.459.

Rucsacuri/saci de spate

2

1.1.460.

Saci de dormit tip vânători de munte

2

1.1.461.

Saci transport materiale contaminate

3

1.1.462.

Salopete ignifuge aluminizate cu întărituri din tesături de fibră de sticlă teflonată

4

1.1.463.

Saltele pentru gimnastică

3

1.1.464.

Scaune ergonomice

3

1.1.465.

Scaune pentru vizitatori

5

1.1.466.

Scări de tipuri diferite, altele decât cele din lemn

5

1.1.467.

Scări din lemn

3

1.1.468.

Schiuri din lemn

2

1.1.469.

Schiuri pentru competitie

1

1.1.470.

Scripeti pentru alpinism si escaladă

3


1.1.471.

Scrumiere din metal cu picior

5

1.1.472.

Scule de mână diferite pentru mecanici

2

1.1.473.

Scule diamantate

1

1.1.474.

Scule instalator: cheie pentru tevi si freză cilindrică

2

1.1.475.

Scule pentru lăcătusi: daltă, dorn, filiere pentru filete, metri articulati, tocilă, zgârieci, mască pentru sudură, cheie fixă, tubulară si inelară

2

1.1.476.

Scule pentru vulcanizare

3

1.1.477.

Scule portabile actionate electric, hidraulic sau pneumatic

3

1.1.478.

Scule portabile actionate manual

3

1.1.479.

Scule tapiter

2

1.1.480.

Sensitometre

10

1.1.481.

Sirene de alarmă

4

1.1.482.

Sisteme de analiză si afisare grafică a caracteristicilor, cu memorie digitală

8

1.1.483.

Sisteme de interfete analog-numerice

8

1.1.484.

Sisteme de măsurat alezaje

5

1.1.485.

Sisteme/dispozitive manuale sau mecanice pentru pătrunderea în clădiri/spatii închise

5

1.1.486.

Slipuri de înot

1

1.1.487.

Sobe metalice tip campanie

5

1.1.488.

Sonerii pentru alarmă

3

1.1.489.

Sorburi tip A de 4 toii si tip B de 3 toii

6

1.1.490.

Spaliere

5

1.1.491.

Stadii topografice

5

1.1.492.

Stâlpi săritură în înăltime

5

1.1.493.

Statie de amplificare auto

4

1.1.494.

Statii electrice de lipit

5

1.1.495.

Stegulete metalice

6

1.1.496.

Stereoscoape

10

1.1.497.

Stetoscoape auto

8

1.1.498.

Stilouri pentru scris pe ecran

2

1.1.499.

Stingătoare de incendiu (extinctor) pentru autovehicule

2

1.1.500.

Suporturi de lucru pentru piese si ansambluri

8

1.1.501.

Suporturi pentru creioane

5

1.1.502.

Suporturi pentru drapele, panouri

6

1.1.503.

Surse de tensiune si alimentatoare electrice

4

1.1.504.

Suspensori

1

1.1.505.

Sorturi de lucru

1

1.1.506.

Sorturi pentru sudor

1

1.1.507.

Stachete metalice săritură în înăltime

2

1.1.508.

Stăngi pentru remorcat autovehicule

4

1.1.509.

Stante pentru garnituri

4

1.1.510.

Stergătoare profesionale pentru curătat geamuri

0,5


1.1.511.

Streang, funie 4-18 m pentru cătărat

2

1.1.512.

Sublere de uz general

3

1.1.513.

Surubelnite antimagnetice

1

1.1.514.

Table de scris din lemn

7

1.1.515.

Table de scris din sticlă

2

1.1.516.

Table magnetic tip flip chart

3

1.1.517.

Table pentru conferintă

2

1.1.518.

Tablouri foto

3

1.1.519.

Tablouri, sculpturi si alte lucrări de arte plastice neclasate ca bunuri culturale mobile

10

1.1.520.

Tahometre

8

1.1.521.

Ta rozi

0,5

1.1.522.

Tăvite documente

1

1.1.523.

Tecalemit

4

1.1.524.

Teci baionetă

8

1.1.525.

Tensiometre

8

1.1.526.

Termodensimetre pentru lichid antigel

2

1.1.527.

Termometre de laborator

6

1.1.528.

Testere pentru tranzistoare, testere pentru circuite integrate

6

1.1.529.

Toaletă cu oglindă

10

1.1.530.

Trambuline elastice sau semielastice

3

1.1.531.

Transformatoare electrice pentru sudură alimentate la 220V sau 380V

5

1.1.532.

Tranzistometre

6

1.1.533.

Treninguri

1

1.1.534.

Tricouri sport

1

1.1.535.

Triunghiuri reflectorizante

2

1.1.536.

Trolii, cărucioare, tablouri pentru poligoane din compunerea instalatiilor sau a mijloacelor de instructie si antrenament

8

1.1.537.

Truse brunaj

5

1.1.538.

Truse compasuri

5

1.1.539.

Truse de buzunar pentru electricieni

2

1.1.540.

Truse de chei dinamometrice

3

1.1.541.

Truse de freze pentru scaunele supapelor

5

1.1.542.

Truse de pile pentru ceasornicărie

5

1.1.543.

Truse de scule antiterorism

8

1.1.544.

Truse de scule pentru acumulatoristi

3

1.1.545.

Truse de scule pentru curelari, marochineri

6

1.1.546.

Truse de scule pentru electronisti

3

1.1.547.

Truse de scule pentru mecanici, lăcătusi, tinichigii, electricieni (similari)

4

1.1.548.

Truse de scule pentru reparat carburatoare si injectoare

5

1.1.549.

Truse de scule pentru sudură electrică si autogenă

2

1.1.550.

Truse de scule specifice pentru activitatea de contraspionaj

5


1.1.551.

Truse de surubelnite pentru ceasornicărie

5

1.1.552.

Truse pentru desen topografic

5

1.1.553.

Truse medicale pentru autovehicule

2

1.1.554.

Truse optician, armurier cu verificatoare/calibre pentru armament

5

1.1.555.

Truse pentru desen tehnic si proiectare

1

1.1.556.

Truse pentru reparat schiuri

5

1.1.557.

Truse pentru sudură autogenă

2

1.1.558.

Truse pentru verificarea decontaminării chimice, determinarea clorului activ si pentru marcarea cu stegulete a terenului contaminat

3

1.1.559.

Tuburi de absorbtie, altele decât cele specifice apărării împotriva incendiilor

6

1.1.560.

Tuburi decorative electrice pentru exterior

2

1.1.561.

Tusiere

4

1.1.562.

Tărusi metalici pentru ancorare

6

1.1.563.

Umbrele topografice

5

1.1.564.

Undametre

10

1.1.565.

Unelte de esantionare cu două spoturi

12

1.1.566.

Unelte de geniu pentru lucru

1

1.1.567.

Unelte electrice rotopercutante

2

1.1.568.

Unelte pentru grădinărit

1

1.1.569.

Valturi pentru cauciuc

8

1.1.570.

Vane antisuflu

1

1.1.571.

Vârfuri rotative

1,5

1.1.572.

Veioze

3

1.1.573.

Ventilatoare pentru aparatură

2

1.1.574.

Versatestere

6

1.1.575.

Veste de avertizare cu benzi reflectorizante

3

1.1.576.

Veste pentru arbitri

3

1.1.577.

Veste pentru schi

1

1.1.578.

Veste reflectorizante pentru conducători auto

3

1.1.579.

Vinciuri manuale

5

1.1.580.

Vobuloscoape

7

1.1.581.

Voltmetre cu furcă pentru statii de încărcat acumulatori

5

1.1.582.

Voltmetre de curent alternativ, electronice sau digitale

5

1.1.583.

Voltmetre diferite

5

1.1.584.

Wattmetre

10

 

1.2.

Materiale de natura obiectelor de inventar specifice fortelor aeriene

 

1.2.1.

Aparate/instalatii de antrenament sau recuperare motorie

6

1.2.2.

Aparate/instalatii pentru testarea si antrenarea pilotilor în utilizarea echipamentelor de zbor

15

1.2.3.

Bănci pentru parasute

10

1.2.4.

Biciclete si covoare ergometrice

3

1.2.5.

Cărucioare de butuci rotor portant

8

1.2.6.

Cărucioare pentru cutii de transmisie

8

1.2.7.

Cărucioare pentru fuzelaj

8

1.2.8.

Cărucioare pentru motoare

8

1.2.9.

Cărucioare pentru pornire aeronave

8

1.2.10.

Cărucioare pentru transport butelii gaze

8

1.2.11.

Căsti de zbor, cască radio

8

1.2.12.

Complete de piese, scule si accesorii/P.S.A. nr. 2 si 3 pentru produsul IRL

25

1.2.13.

Complete P.S.A. pentru autoalimentatoare cu carburant

20

1.2.14.

Complete P.S.A. pentru autoalimentatoare cu oxidant

20

1.2.15.

Complete P.S.A. pentru autocompresoare de aer

20

1.2.16.

Complete P.S.A. pentru automacara 8T-210

20

1.2.17.

Complete P.S.A. pentru încălzitor de aer

20

1.2.18.

Complete P.S.A. pentru masini de neutralizare 8T-311

17

1.2.19.

Complete P.S.A. pentru produsele V-755 si V-759

17

1.2.20.

Complete P.S.A. individuale pentru remorci si autosasiuri ZIL-131

20

1.2.21.

Complete scule pentru produsele V-755

20

1.2.22.

Complete VPA-2 pentru probe de carburant

15

1.2.23.

Complete VPA-2 pentru probe de oxidant

15

1.2.24.

Costume compensare înăltime si suprasarcină

8

1.2.25.

Costume de imersiune pentru piloti

10

1.2.26.

Cutite pentru tăiat suspante

3

1.2.27.

Echipamente de sol/laboratoare/pentru stocarea si prelucrarea datelor furnizate de înregistratorul de bord

20

1.2.28.

Furci tractare aeronave

6

1.2.29.

Huse pentru aeronave

2

1.2.30.

Huse specifice pentru armament

5

1.2.31.

Instalatii pentru producerea aerului lichid

10

1.2.32.

Instalatii/dispozitive/bancuri pentru verificarea celulei, motoarelor si armamentului aeronavelor, precum si sistemelor acestora

20

1.2.33.

Instalatii/dispozitive/bancuri pentru verificarea sistemelor de radio si radiolocatie de la bordul aeronavelor

15

1.2.34.

Instalatii/dispozitive/bancuri pentru verificarea sistemelor electrice de la bordul aeronavelor

15

1.2.35.

Macarale pentru lucru la aeronave

12

1.2.36.

Mănusi de compensare

8

1.2.37.

Pantaloni antigravitationali

8

1.2.38.

Perne pentru pliat parasute

10

1.2.39.

Plase de mascare

8

1.2.40.

Rame metalice pentru împachetat parasute

10

1.2.41.

Statoergometre

10

1.2.42.

Suporturi pentru pale

5

1.2.43.

Tăvi speciale pentru verificarea plierii parasutelor

10

1.2.44.

Truse cu scule pentru pliat parasute

5

 

1.3.

Materiale de natura obiectelor de inventar specifice fortelor navale

 

1.3.1.

Abace hidrometeorologice

5

1.3.2.

Accesorii de înot pentru scafandri

2

1.3.3.

Acvaplane

2

1.3.4.

Albedometre

10

1.3.5.

Anemografe

7

1.3.6.

Anemometre cu cupă

7

1.3.7.

Anemometre cu inductie

10

1.3.8.

Anemometre mecanice cu palete

5

1.3.9.

Aparate cu spumogen lichid

5

1.3.10.

Aparate izolante în mediu de gaze

5

1.3.11.

Aparate pentru măsurători hidrologice

5

1.3.12.

Aparate pentru verificarea tensiunii si controlul circuitelor minelor

12

1.3.13.

Aparatură si dispozitive pentru verificarea, pregătirea si lansarea torpilelor

15

1.3.14.

Balante aerologice

15

1.3.15.

Balize

5

1.3.16.

Barografe

6

1.3.17.

Barometre

10

1.3.18.

Batormetre

7

1.3.19.

Bărci pneumatice pentru scafandri

3

1.3.20.

Binocluri pentru navigatie

8

1.3.21.

Burghie pentru gheată

10

1.3.22.

Caiace demontabile

2

1.3.23.

Calibre pentru corp bombe reactive

10

1.3.24.

Calibre pentru locas la aparat de aprindere

10

1.3.25.

Calibre pentru mine marine si fluviale

10

1.3.26.

Capoate/huse/prelate pentru protectia minelor

2

1.3.27.

Carcase metalice pentru termometre reversibile

7

1.3.28.

Cavalete pentru mine

20

1.3.29.

Cărucioare pentru depozitare si transport rachete navale

20

1.3.30.

Ceasuri de bord

4

1.3.31.

Ceasuri subacvatice

3

1.3.32.

Ceilometre

10

1.3.33.

Centuri de salvare

3

1.3.34.

Centuri pentru manevrarea bombelor

10

1.3.35.

Chei împreunare, sugrumare carabiniere, rodante, plăci rombice, zale deschise sau închise

2

1.3.36.

Colace de salvare

3

1.3.37.

Colimatoare pentru reglarea binoclurilor

15

1.3.38.

Containere pentru oxidant si carburant

5


1.3.39.

Costume anticalorice

2

1.3.40.

Costume de scufundare din neopren

3

1.3.41.

Costume si subvesminte pentru scafandri

2

1.3.42.

Cronometre pentru navigatie

12

1.3.43.

Curentografe

10

1.3.44.

Curentometre

10

1.3.45.

Decompresimetre

2

1.3.46.

Derivoare si profundoare

8

1.3.47.

Dinamometre

9

1.3.48.

Discuri pentru determinarea transparentei apei

5

1.3.49.

Dispozitive pentru depozitarea, manipularea si transportul bombelor antisubmarine

10

1.3.50.

Dispozitive pentru probe mine

10

1.3.51.

Dispozitive pentru stivuirea minelor

12

1.3.52.

Dispozitive pod capră pentru stivuirea minelor

12

1.3.53.

Distantiere cu prisme

5

1.3.54.

Echere pentru navigatie

3

1.3.55.

Felinare pentru navigatie

10

1.3.56.

Flotoare, drage

8

1.3.57.

Geamanduri pentru zona luminoasă sau neluminoasă

5

1.3.58.

Geamanduri fluviale biconice sau cilindrice

10

1.3.59.

Geamanduri luminoase

10

1.3.60.

Geamanduri maritime biconice sau cilindrice

5

1.3.61.

Gheare compas

5

1.3.62.

Giruete de vânt

5

1.3.63.

Greutăti pentru hărti

5

1.3.64.

Higrografe

7

1.3.65.

Higrometre de precizie

12

1.3.66.

Higrometre electrice

10

1.3.67.

Inclinometre pentru nave

10

1.3.68.

Linii/rigle paralele

5

1.3.69.

Lupe pentru citit hărti

10

1.3.70.

Maregrafe

10

1.3.71.

Măsti faciale

2

1.3.72.

Mire hidrometrice

5

1.3.73.

Paieturi pentru astuparea găurilor de apă

5

1.3.74.

Paieturi pentru astuparea găurilor de apă, de exercitiu

3

1.3.75.

Parasute recuperatoare

2

1.3.76.

Perspectometre de valuri

10

1.3.77.

Platouri cinematice de vânt

7

1.3.78.

Plute de salvare tip insulă

7


1.3.79.

Pluviografe

5

1.3.80.

Pluviometre

7

1.3.81.

Profund imetre

2

1.3.82.

Proiectoare subacvatice

5

1.3.83.

Psihrometre

10

1.3.84.

Rame pentru termometre reversibile

7

1.3.85.

Rampe pentru ambarcat rachete navale

10

1.3.86.

Raportoare

7

1.3.87.

Rigle pentru măsurarea grosimii ghetii

10

1.3.88.

Scala culorilor apei

10

1.3.89.

Scule de lucru sub apă

2

1.3.90.

Scule montaj drage

8

1.3.91.

Secundometre

10

1.3.92.

Sonde de mână

5

1.3.93.

Statiografe

10

1.3.94.

Surse de alimentare blocuri pentru aparatură mine

12

1.3.95.

Sabloane de semne conventionale

5

1.3.96.

Teodolite

8

1.3.97.

Termobatigrafe

5

1.3.98.

Termografe

6

1.3.99.

Termohidrografe

5

1.3.100.

Termometre

5

1.3.101.

Truse compensare

5

1.3.102.

Truse pentru determinarea salinitătii

10

1.3.103.

Unelte pentru spart gheata

10

1.3.104.

Uscătoare cu silicagel

7

1.3.105.

Veste de salvare

4

1.3.106.

Veste de salvare pentru scafandri

5

 

1.4.

Materiale de natura obiectelor de inventar specifice intendentei

 

1.4.1.

Agregate frigorifice

4

1.4.2.

Aragazuri

5

1.4.3.

Articole individuale de echipament si accesorii din categoria obiectelor de inventar si a materialelor cum sunt: articole de coifură, lenjerie, îmbrăcăminte, cazarmament aflate asupra structurilor militare - în depozitare

10

1.4.4.

Articole individuale de echipament si accesorii din categoria obiectelor de inventar si a materialelor cum sunt: articole individuale de echipament si accesorii confectionate din lână, blană naturală si piele, aflate asupra structurilor militare - în depozitare

7

1.4.5.

Balante semiautomate a 10-100 kg

2

1.4.6.

Bidoane din aluminiu a 10 litri cu capac

5

1.4.7.

Bidoane din aluminiu a 25 litri cu capac

5

1.4.8.

Bidoane din aluminiu cu cană