MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 594/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 594            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 28 august 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            1.319. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de garantie semnat între statele membre UE si Banca Europeană de Investitii (BEI) privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investitii pentru proiectele de investitii din statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe si Pacific si din tările si teritoriile de peste mări, precum si a Acordului privind administrarea arieratelor, semnat fntre statele membre UE si Banca Europeană de Investitii (BEI) privind procedurile de plată si rambursare în cadrul garantiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investitii, semnate de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

11. - Ordonantă privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE

 

12. - Ordonantă pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranzitie pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contributia financiară a Facilitătii de tranzitie pentru întărirea capacitătii institutionale în România

 

13. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

917. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

940. - Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părti dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia fostului proprietar, respectiv trecerea unor constructii, ce fac parte din acelasi imobil, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

533. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind atribuirea în gestiune către Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară „Ion lonescu de la Brad" din lasi a faunei cinegetice din fondul cinegetic nr. 24 Frasin, judetul Suceava

 

536. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei raselor de câini admise la vânătoare în România

 

540. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

Rectificări la:


 - Decretul nr. 562/1996;

 - Hotărârea Guvernului nr. 601/2006;

 - Hotărârea Guvernului nr. 615/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.572/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 3.242/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 498/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 741/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 907/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 977/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.115/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.116/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.236/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.409/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.635/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.636/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.637/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.783/C/2009;

             - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.788/C/2009;

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de garantie semnat între statele membre UE si Banca Europeană de Investitii (BEI) privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investitii pentru  proiectele de investitii din statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe si Pacific si din tările si teritoriile de peste mări, precum si a Acordului privind administrarea arieratelor, semnat între statele membre UE si Banca Europeană de Investitii (BEI) privind procedurile de plată si rambursare în cadrul garantiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investitii, semnate de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 162 din 8 iulie 2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supun spre ratificare Parlamentului Acordul de garantie semnat între statele membre UE si Banca Europeană de Investitii (BEI) privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investitii pentru proiectele de investitii din statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe si Pacific si din tările si teritoriile de peste mări, precum si Acordul privind administrarea arieratelor, semnat între statele membre UE si Banca Europeană de Investitii (BEI) privind procedurile de plată si rambursare în cadrul garantiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investitii, semnate de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

în temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 26 august 2009.

Nr. 1.319.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE

 

Având în vedere necesitatea adoptării de urgentă a unor măsuri pentru asigurarea sumelor necesare contractării si implementării proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, pentru ducerea la îndeplinire a obligatiilor autoritătilor nationale asumate în cadrul acordurilor de finantare PHARE pentru asistenta financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană, precum si pentru îndeplinirea obiectivelor proiectelor si evitarea aplicării de corectii financiare de către Comisia Europeană,

având în vedere prevederile Acordului-cadru semnat între România si Comisia Comunitătilor Europene la data de 12 martie 1991, conform cărora orice cheltuieli ce depăsesc finantarea nerambursabilă acordată de Comisia Comunitătilor Europene vor fi suportate de beneficiarii proiectelor, precum si ale acordurilor de finantare privind programele PHARE,

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I pozitia 6 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Ordonatorii principali de credite ai autoritătilor publice centrale cu rol de autorităti de implementare/beneficiari ai proiectelor PHARE includ în bugetele proprii la liniile bugetare „Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă", cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor Publice, sumele necesare pentru:

a) încheierea de contracte de servicii, de achizitii de bunuri si executări de lucrări, inclusiv costurile legate de relansarea procesului de achizitie, în vederea implementării proiectelor/componentelor necontractate din fondurile alocate prin Programul PHARE, pentru care nu au fost identificate alte surse de finantare;

b) finantarea, pe baza unor justificări întemeiate, a oricăror costuri suplimentare neimputabile contractorului si beneficiarului si care nu pot fi acoperite de beneficiar, pentru implementarea contractelor prevăzute la lit. a), în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în Acordul de finantare pentru Programul PHARE.

(2) Pentru anul 2009 sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) se vor asigura din prevederile bugetare aprobate ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităti de implementare/ beneficiari ai proiectelor PHARE prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) vor fi gestionate de autoritătile de implementare/beneficiari.

Art. 2. - (1) Sumele necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor PHARE prevăzute la art. 1 alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea institutiilor care au calitatea de autoritate de implementare/beneficiar.

(2) Autoritătile de implementare/Beneficiarii care vor beneficia de sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt autorităti ale administratiei publice centrale si locale, unităti subordonate sau în coordonarea acestora. Aceste prevederi nu se aplică altor entităti sau operatori economici.

Art. 3. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante se vor elabora norme de aplicare, care se vor aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 4. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

 

Bucuresti, 26 august 2009.

Nr. 11.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranzitie pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contributia financiară a Facilitătii de tranzitie pentru întărirea capacitătii institutionale în România

 

Având în vedere necesitatea aplicării prevederilor Deciziei Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 referitoare la implementarea programului Facilitatea de tranzitie pentru România si pentru încadrarea în termenul final stabilit pentru încheierea contractelor,

tinând cont de faptul că disponibilizarea sumelor aferente asistentei nerambursabile din partea Comisiei Europene trebuie efectuată cât mai rapid, în vederea luării măsurilor care să permită demararea si finalizarea proiectelor cuprinse în cadrul programului Facilitatea de tranzitie 2007 mentionat,

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I pozitia 3 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - În cadrul contractelor încheiate cu contractorii locali pentru executarea de lucrări, precum si furnizarea de bunuri si servicii, în baza prevederilor Deciziei Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contributia financiară a Facilitătii de tranzitie pentru întărirea capacitătii institutionale în România, plătile pot fi efectuate si în moneda euro.

Art. 2. - Alocarea în bugetul Ministerului Finantelor Publice la „Actiuni generale", capitolul „Cheltuieli - Buget de stat", titlul „Alte transferuri", alineatul „Fondul National de Preaderare", a sumelor necesare pentru finantarea diferentelor nefavorabile de curs valutar ca urmare a plătilor si/sau a recuperării creantelor bugetare în lei, în cadrul contractelor încheiate de agentiile de implementare cu contractorii locali pe baza Deciziei Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 prevăzute la art. 1, pentru executarea de lucrări, precum si pentru furnizarea de bunuri si servicii se efectuează cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - în cazul aparitiei de diferente favorabile de curs valutar aferente plătilor si recuperării creantelor bugetare, în cadrul contractelor încheiate de agentiile de implementare cu contractorii locali pe baza Deciziei Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 prevăzute la art. 1, acestea se vor constitui în venit la bugetul de stat.

Art. 4. - Sumele alocate din fondurile externe nerambursabile pentru programul Facilitatea de tranzitie 2007, în baza Deciziei Comisiei C(2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 mentionate la art. 1, pe proiecte, precum si cele cu titlu de co­finantare alocate de la bugetul de stat, bugetele locale sau din alte surse reprezintă sume indicative. Guvernul României, cu acordul Comisiei Europene, poate efectua modificări ale alocărilor financiare în conformitate cu procedurile programului Facilitatea de tranzitie si legislatia natională în vigoare.

Art. 5. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

 

Bucuresti, 26 august 2009.

Nr. 12.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VI pozitia 3 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 14 august 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 4. - (1) în vederea compensării cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibilii utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei prin sisteme centralizate pe perioada derulării programului «Termoficare 2006-2015 căldură si confort», aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului «Termoficare 2006-2015 căldură si confort» si înfiintarea Unitătii de management al proiectului, republicată, se acordă furnizorilor de energie termică sume din bugetele locale, inclusiv din sume transferate bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor."

2. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 52, cu următorul cuprins:

„Art. 52. - (1) Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie în sistem centralizat si neacceptate în pret/tarif, înregistrate de operatorii economici din subordinea autoritătilor administratiei publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, pierderile prevăzute la alin. (1) pot fi acoperite si din excedentul anual al bugetului local înregistrat la încheierea exercitiului bugetar, înainte de constituirea fondului de rulment sau în cursul exercitiului bugetar, din disponibilitătile fondului de rulment.

(3) În vederea eliminării pierderilor din prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice pentru populatie în sistem centralizat, autoritătile administratiei publice locale prevăzute la alin. (1), pentru perioada 2009-2015, au următoarele obligatii:

a) să implementeze programe de reorganizare a operatorilor economici din subordinea autoritătilor administratiei publice locale si de modernizare a infrastructurii de operare;

b) să eficientizeze serviciul de termoficare prin implementarea celei mai fezabile solutii, inclusiv prin atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.

(4) Ministerul Administratiei si Internelor va monitoriza modul de îndeplinire a obligatiilor prevăzute la alin. (3)."

3. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Sumele acordate operatorilor economici din subordinea autoritătilor administratiei publice locale care prestează serviciile de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice destinate populatiei sunt folosite numai pentru compensarea costurilor legate de prestarea acestor servicii si a pierderilor înregistrate conform art. 52. Compensarea nu trebuie să depăsească suma necesară acoperirii totale sau partiale a costurilor înregistrate cu prestarea obligatiilor serviciului de interes economic general, luându-se în considerare veniturile relevante, precum si un profit rezonabil."

4. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - În baza prevederilor prezentei ordonante, Ministerul Administratiei si Internelor elaborează o schemă de ajutor de stat cu respectarea prevederilor Deciziei Comisiei din 28 noiembrie 2005 nr. 2005/842/CE privind aplicarea articolului 86 alineatul (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensatiei pentru obligatia de serviciu public, acordat anumitor întreprinderi cărora Ie-a fost încredintată prestarea unui serviciu de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 312 din 29 noiembrie 2005."

Art. II. - Autoritătile de reglementare competente actualizează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante metodologiile de determinare a valorii sumelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă.

Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 26 august 2009.

Nr. 13.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 litera a), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) cu amendă de la 600 lei la 1.600 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 8.500 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:".

2. La articolul 2 litera b), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) cu amendă de la 1.200 lei la 2.400 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:".

3. La articolul 2 litera c), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) cu amendă de la 2.400 lei la 3.600 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 12.000 lei la 24.000 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:".

4. La articolul 3 litera a), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) cu amendă de la 600 lei la 1.200 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:".

5. La articolul 3 litera b), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) cu amendă de la 720 lei la 1.500 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:".

6. La articolul 3 litera c), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) cu amendă de la 1.200 lei la 2.400 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 18.000 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:".

7. La articolul 3 litera d), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 12.000 lei la 24.000 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:".

8. La articolul 31, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) cu amendă de la 1.200 lei la 1.800 lei nerespectarea prevederilor legale aplicabile mijloacelor de transport de animale vii, în călătorii de până la 65 de km;".

9. La articolul 31 litera b), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 12.000 lei la 24.000 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:".

10. La articolul 31 litera c), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:".

11. La articolul 31 litera d), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) cu amendă de la 18.000 lei la 30.000 lei:".

12. La articolul 4 litera a), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) cu amendă de la 600 lei la 1.200 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:".


13. La articolul 4 litera b), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei:".

14. La articolul 4 litera b), punctul 13 se abrogă.

15. La articolul 4 litera c), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei:".

16. La articolul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) cu amendă de la 45.000 iei la 50.000 lei valorificarea produselor alimentare cu termen de valabilitate expirat si a celor retrase din consum de către autoritătile competente în acest sens."

17. La articolul 6 litera a), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) cu amendă de la 1.200 lei la 2.400 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele fizice, precum si în cazurile prevăzute la pct. 3-8, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârsite de persoanele juridice:".

18. La articolul 6 litera b), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei:".

19. La articolul 7 litera a), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei:".

20. La articolul 7 litera b), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei:".

21. La articolul 7 litera c), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei:".

22. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Neîndeplinirea conditiilor de functionare prevăzute de legislatia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, conform declaratiei pe propria răspundere, dată de către operatorii economici, persoane fizice sau juridice, a căror activitate se desfăsoară în baza declaratiei pe propria răspundere, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, precum si cu suspendarea activitătii desfăsurate până la data remedierii deficientelor constatate cu ocazia controlului."

23. Articolul 12 se abrogă.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 12 august 2009.

Nr. 917.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părti dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia fostului proprietar, respectiv trecerea unor constructii, ce fac parte din acelasi imobil, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părti dintr-un imobil, înregistrat la pozitia cu numărul M.F.P 102.059, aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a retrocedării acesteia către persoana îndreptătită, în conditiile legii.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situate în municipiului Câmpina, judetul Prahova, str. Vasile Alecsandri nr. 4, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 2 se face în vederea scoaterii din functiune si desfiintării acestora.

Art. 4. - După scoaterea din functiune si desfiintarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si împreună cu Ministerul Finantelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si comDletările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

p. Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Gheorghe Răzvan Murgeanu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 940.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părtii din imobil, aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care se scade din inventarul domeniului public al statului, ca urmare a retrocedării acesteia către fostul proprietar

 

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se scade imobilul

Caracteristicile tehnice ale constructiei

Numărul de identificare al imobilului atribuit de M.E.F.

Municipiul Câmpina,

judetul Prahova,

str. Vasile Alecsandri nr. 4

Ministerul Administratiei si Internelor

Clădirea 01 - pavilion administrativ

Suprafata construită = 485,11 m2

Valoarea de inventar = 16.141,20 lei

102.059

(partial)

 

 

Clădirea 02 - pavilion administrativ

Suprafata construită = 280,51 m2

Valoarea de inventar = 9.592,10 lei

 

 

Teren

Suprafată = 6.517,80 m2

Valoarea de inventar = 514.841,02 lei

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale constructiei

Numărul de identificare al imobilului atribuit de M.F.P

1.

Municipiul Câmpina,

judetul Prahova,

str. Vasile Alecsandri nr. 4

Ministerul Administratiei si Internelor

Clădirea 03 -WC uscat

Suprafata construită = 9 m2

Suprafata desfăsurată = 9 m2

Valoarea de inventar = 2.197,80 lei

102.059

(partial)

2.

Clădirea 04 - Bordei carburanti

Suprafata construită = 28 m2

Suprafata desfăsurată = 28 m2

Valoarea de inventar = 462,90 lei

3.

Clădirea 05 - Depozit (Baracă metalică)

Suprafata construită = 310 m2

Suprafata desfăsurată = 310 m2

Valoarea de inventar = 4.268,40 lei

4.

Clădirea 06 - Padoc porci

Suprafata construită = 142 m2

Suprafata desfăsurată = 142 m2

Valoarea de inventar = 17.967,64 lei

5.

Clădirea 07 - Depozit materiale

Suprafata construită = 39 m2

Suprafata desfăsurată = 39 m2

Valoarea de inventar = 10.722,60 lei

6.

Clădirea 08 - Depozit (Baracă metalică)

Suprafata construită = 51 m2

Suprafata desfăsurată = 51 m2

Valoarea de inventar = 1.030,80 lei


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind atribuirea în gestiune către Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară „Ion lonescu de la Brad" din lasi a faunei cinegetice din fondul cinegetic nr. 24 Frasin, judetul Suceava

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 253.844 din 11 august 2009 al Directiei generale de regim silvic si cinegetic în baza prevederilor art. 8 alin. (1) pct. Alit. b), ale art. 9, 10 si art. 11 alin. (1)si (3) din Legea vânătorii si a protectiei fondului

cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului

Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă atribuirea în gestiune, în mod direct, în scop didactic, către Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară „Ion lonescu de la Brad" din lasi a faunei cinegetice din cuprinsul fondului cinegetic nr. 24 Frasin, judetul Suceava.

(2) Atribuirea în gestiune prevăzută la alin. (1) se face pe o perioadă de 10 ani.

Art. 2. - (1) Valoarea tarifului de gestionare pentru atribuirea prevăzută la art. 1 alin. (1) se calculează conform prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Valoarea tarifului de gestionare prevăzută la alin. (1) se modifică anual conform prevederilor art. 15 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură si structurile teritoriale ale acesteia pun în aplicare prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Controlul aplicării prevederilor prezentului ordin se asigură, în conditiile legii, de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură si de structurile teritoriale ale acesteia, potrivit limitelor de competentă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 18 august 2009.

Nr. 533.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei raselor de câini admise la vânătoare în România

 

Având în vedere Avizul Consiliului National de Vânătoare nr. 1/2009 si Referatul de aprobare nr. 253.857 din 17 august 2009 al Directiei generale de regim silvic si cinegetic,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. s) si ale art. 56 alin. (1) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista raselor de câini admise la vânătoare în România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pentru utilizarea câinilor de vânătoare de alte rase neincluseîn listă se solicită aprobarea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 3. - Controlul aplicării prevederilor prezentului ordin se realizează de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură si de structurile teritoriale ale acesteia, potrivit limitelor de competentă.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 94/2003 privind stabilirea raselor de câini admise la vânătoare în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 11 martie 2003, se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltam rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 20 august 2009.

Nr. 536.

 


ANEXA

 

LISTA

raselor de câini admise la vânătoare în România

 

 

 

Nr. crt.

Categoria

Sectiunea

Rasa

0

1

2

3

1

I. Prepelicari

A. Prepelicari pontatori

- Pointer

- Setter

- Brac

- Vijla

- Pudel Pointer

- Munsterlander

- Epagneul Breton

- Spinone

B. Prepelicari scotocitori

- Cocker Spaniei

- Springer Spaniei

- Wachtel Hund

2

II. Gonitori-hărtuitori

 

- Copoi

- Beagle

- Jagd Terrier

- Fox Terrier

- Teckel

- Terrier Irlandez

- Airedale Terrier

- Basset Hound

- Metis din rasele de gonitori-hărtuitori

3

III. Limieri-retrieveri

 

- Limier

- Blood Hound

- Retriever

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

Având în vedere Avizul Consiliului National de Vânătoare nr. 1/2009 si Referatul de aprobare nr. 253.858 din 17 august 2009 al Directiei generale de regim silvic si cinegetic,

în baza prevederilor art. 49, art. 50 alin. (2), art. 51 si art. 57 alin. (1), (3), (4) si (5) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul procesului-verbal de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Caracteristicile de tipărire a formularului tipizat mentionat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Procesul-verbal de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor în domeniul cinegetic prevăzut la art. 1 se utilizează de persoanele prevăzute de Legea nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, competente să constate contraventii si să aplice sanctiuni.

Art. 3. - Persoanele juridice din care fac parte agentii constatatori potrivit art. 2 tipăresc personalizat, prin unităti tipografice specializate, carnete/blocuri continând formulare de procese-verbale în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Controlul aplicării prevederilor prezentului ordin se realizează de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură si de structurile teritoriale ale acesteia, potrivit limitelor de competentă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 25 august 2009.

Nr. 540.

 


ANEXA Nr. 1

 

Exemplar nr...........................

Unitatea*.....................................................................................

 

PROCES-VERBAL

de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor în domeniul cinegetic

 

Seria .................... nr. .................

Încheiat astăzi, ............ luna ............ anul ............., ora ........., în localitatea ................................ Judetul ............................... Agent constatator ....................................., functia ..................................., în cadrul ......................................., împuternicit în temeiul art. ......... alin. ......... din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, constat că:

Domnul/Doamna ..............................., CNP ................................, posesor/posesoare al/a B.I/C.l/pasaport seria  .................... nr. ................., cu domiciliul în ................................................, str. .................................. nr. ......, bl. ........, et. ....., ap. ........., sectorul/judetul ..................................., Persoana juridică .........................................................................................., cu sediul în ......................................................., str. ........................... nr. ......bl. ........, et. ....., ap. ........., sectorul/judetul ..................................., CUI ..............................................., reprezentată prin domnul/doamna ......................................, CNP ...................................., posesor/posesoare al/a B. I/C. l/pasa port seria ............................nr. ................., cu domiciliul în ..............................................., str. ...................................nr. ......, bl. ........, et. ....., ap. ........., sectorul/judetul ..................................., în ziua de ...... luna ......anul ......, ora ......, locul ................................, a săvârsit următoarele: ........................................

Fapta/Faptele săvârsită/săvârsite este/sunt prevăzută/prevăzute de Legea nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, si sanctionată/sanctionate, după cum urmează:

- art. ........ alin. ........ lit. ......, sanctionată de art. ........ alin. ........ lit. ......cu amendă contraventională de la .............. lei la ................. lei;

- art. ........ alin. ........ lit. ......, sanctionată de art. ........ alin. ........ lit. ......cu amendă contraventională de la .............. lei la ................. lei;

- art. ........ alin. ........ lit. ......, sanctionată de art. ........ alin. ........ lit. ......cu amendă contraventională de la .............. lei la ................. lei.

Stabilesc:

a) amendă contraventională în sumă de .................. lei;

b) despăgubiri în sumă de ................. lei, în temeiul ..................;

c) retinerea în vederea confiscării a următoarelor bunuri folosite de contravenient la săvârsirea contraventiei:

d) retinerea permisului de vânătoare seria .........nr. ........, emis de ......................................, pentru a fi transmis emitentului.

Contravenientul achită amenda, în cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii/comunicării procesului-verbal de constatare a contraventiei, la bugetul de stat, în contul „Amenzi".

Despăgubirea se achită la casieria gestionarului pe raza căruia a fost constatată paguba/casieria structurii teritoriale a administratorului pe raza căruia a fost constatată paguba, urmând a fi distribuită conform prevederilor art. 51 alin. (3) sau (5) din Legea nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, după caz.

Contravenientul este/nu este de fată la constatarea contraventiei/întocmirea procesului-verbal si refuză/nu poate să semneze procesul-verbal, împrejurări dovedite de martorul asistent ....................................., CNP ...................................., posesor al BI/CI/ .... seria ........................... nr. ...................

Alte mentiuni:


Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, care se depune la judecătoria pe raza căreia a fost săvârsită contraventia.

Actul doveditor al plătii amenzii contraventionale, despăgubirii si o copie a procesului-verbal vor fi depuse/transmise, în termen de maximum 15 zile de la data primirii procesului-verbal, la sediul agentului constatator din ............................................., str. ...............................................nr. ........., bl. ........., ap. ........., sectorul/judetul .....................................

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, dintre care unul a fost înmânat/comunicat contravenientului.

 

Agent constatator,

....................................

Martor asistent,

...............................................

Contravenient

.....................................................

Am luat cunostintă si am primit o copie a procesului-verbal si înstiintarea de plată.

 

* Se completează, după caz, cu denumirea unitătilor prevăzute de Legea nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, competente să constate contraventii si să aplice sanctiuni.

 

ÎNSTIINTARE DE PLATĂ

 

Domnului/Doamnei ...................................................., CNP............................, posesor/posesoare al/a B.I/C.l/pasaport seria ......................... nr. ................., cu domiciliul în ........................................., str. ............................... nr. ......, bl. ........, et. ....., ap. ........., sectorul/judetul .............................. Conform Procesului-verbal seria ..............nr. .............., încheiat la data de ................, s-au stabilit amenda contraventională în sumă de ....................... lei si despăgubiri în sumă de ............................... lei, care trebuie achitate de dumneavoastră la unitătile specificate în procesul-verbal.

Chitantele de plată a amenzii si despăgubirii, precum si copia procesului-verbal vor fi transmise/depuse, în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului-verbal, la unitatea din care face parte agentul constatator.

În caz de neplată a amenzii si despăgubirii se va trece la executarea silită.

 

Agent constatator,

......................................

Contravenient,

......................................

 

ANEXA Nr. 2

 

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE,

modul de achizitionare, de utilizare si de păstrare a formularelor de proces-verbal

 

1. Denumire: Proces-verbal de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor în domeniul cinegetic

2. Formularul se tipăreste în 3 exemplare, pe format A4, de culori diferite (alb, rosu si verde), folosindu-se caractere Times New Roman, font 8, astfel încât să se încadreze într-o singură pagină.

3. Caracteristici de tipărire:

a) formularele se tipăresc pe hârtie autocopiativă pe ambele fete, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât si pe copii;

b) formularele se brosează în carnete/blocuri a câte 25 de procese-verbale, continând câte 75 de file fiecare;

c) formularele se vor înseria si numerota de fiecare unitate prevăzută la art. 3 din ordin, având seria CV, începând cu numărul 0.000.001.

4. Se achizitionează de la unităti tipografice specializate, contra cost, pe baza propriilor comenzi.

5. Se utilizează la constatarea unor fapte contraventionale prevăzute de Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, si de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare, în limita de competentă a agentilor constatatori.

6. Se întocmeste în 3 exemplare, dintre care:

- cel alb revine organului fiscal cu atributii în executarea contraventiei;

- cel rosu revine persoanei contraveniente;

- cel verde rămâne la cotor, în posesia organului constatator.


 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 562/1996 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 28 noiembrie 1996, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexă, în loc de: „Adam Ghiorghe Gheorghe" se va citi: „Adam Ghiorghe Ghiorghe".

 

La Hotărârea Guvernului nr. 601/2006 privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 16 mai 2006, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexă, la coloana „Denumirea si locul unde este situat terenul", în loc de: „Bazinul portuar Midia, judetul Constanta" se va citi: „Bazinul portuar Midia, judetul Constanta - Terenuri câstigate asupra mării";

- în anexă, la coloana „Numărul atribuit de Ministerul Finantelor Publice", în loc de: „34.019" se va citi: „33.973 (partial)".

 

La Hotărârea Guvernului nr. 615/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 20 iunie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, la pozitia 49, în loc de: „49. Rabei Piotr, fiul lui Nicolai (născut la 27.08.1936 în localitatea Hîjdieni, raionul Glodeni) si Măria,..." se va citi: „49. Rabei Piotr, fiul lui Nicolae (născut la 27.08.1936 în localitatea Hîjdieni, raionul Glodeni) si Măria,...".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.572/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 17 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 89, în loc de: „89. Sivroni Clara, fiica lui Glodstein lancu si Manea, născută la data de 12 august 1929 în localitatea Bazargic, Bulgaria, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Brazaville 1/28. (Dosar nr. 5.876RD/2004)"se va citi: „89. Sivroni Clara, fiica lui Goldstein lancu si Manea, născută la data de 12 august 1929 în localitatea Bazargic, Bulgaria, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Brazaville 1/28. (Dosarnr. 5.876RD/2004)".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.242/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 12 ianuarie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 75, în loc de: „75. Sarev Minai, fiul lui Tudor (născut la 7.02.1920 în localitatea Anenii Noi) si Eudochia, născut la data de 18 septembrie 1960 în localitatea Puhăceni, judetul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Puhăceni, raionul Anenii Noi. (6.007/2004) Copii minori: Sarev Dorin, născut la data de 17.01.1997, si Sarev Danu, născut la data de 10.10.1998." se va citi: „75. Sarev Minai, fiul lui Tudor (născut la 7.02.1920 în localitatea Anenii Noi) si Eudochia, născut la data de 18 septembrie 1960 în localitatea Puhăceni, judetul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Puhăceni, raionul Anenii Noi. (6.007/2004) Copii minori: Sarev Dorin, născut la data de 17.01.1997, si Sarev Dan, născut la data de 10.10.1998."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 498/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 18 februarie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 142, în loc de: „142. ShannyAnnat, fiica lui Steiner Zoltan si Joiana, născută la data de 16 mai 1946 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hofit 40295, P.O. Box 274. (2.691/2007)" se va citi: „142. Shany Annat, fiica lui Steiner Zoltan si Joiana, născută la data de 16 mai 1946 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hofit 40295, P.O. Box 274. (2.691/2007)".


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 741/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 25 martie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 59, în loc de: „59. Botea Nadejda, fiica lui Cociu Gheorghe (născut la 21.01.1931 în localitatea Chisinău) si Măria, născută la data de 25 februarie 1963 în localitatea Crusesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 16, bl. 1, ap. 24. (957/2004) Copii minori: Botea Victoria, născută la data de 16.12.1991." se va citi: „59. Botea Nadejda, fiica lui Cociu Gheorghe (născut la 21.01.1931 în localitatea Chisinău) si Măria, născută la data de 25 februarie 1963 în localitatea Cruzesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 16, bl. 1, ap. 24. (957/2004) Copii minori: Botea Victoria, născută la data de 16.12.1991.";

- în anexa nr. 2, la pozitia 73, în loc de: „73. Macari Ion, fiul lui Constantin (fiul lui Ivan, născut la 6.09.1929 în localitatea Bălti) si Efrosinia, născut la data de 7 octombrie 1984 în localitatea Rădoiaia, judetul Sîngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cîsla, raionul Telenesti. (3.582/2005)" se va citi: „73. Macari Ion, fiul lui Constantin (fiul lui Ivan, născut la 6.09.1929 în localitatea Bălti) si Efrosinia, născut la data de 7 octombrie 1984 în localitatea Rădoaia, judetul Sîngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cîsla, raionul Telenesti. (3.582/2005)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 907/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 27 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 86, în loc de: „86. Zisu David, fiul lui losif si Adela, născut la data de 12 februarie 1953 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Belkind nr. 16. (2.839/2007)." se va citi: „86. Zisu David, fiul lui losif si Adela, născut la data de 2 februarie 1952 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Belkind nr. 16. (2.839/2007)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 977/C/2009 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexă, la pozitia 71, în loc de: „71. Tawil Rabih, fiul lui AH si Shoukeir Sania, cetătean libanez, născut la data de 15 august 1976 în localitatea El Khyam, Liban, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Anastasie Panu nr. 3, bl. A3, ap. 83, sectorul 3. (1.370/2008)" se va citi: „71. Tawil Rabih, fiul lui AH si Shoukeir Sania, cetătean libanez, născut la data de 15 august 1976 în localitatea Al Khiam, Liban, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Anastasie Panu nr. 3, bl. A3, ap. 83, sectorul3. (1.370/2008)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.115/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 14 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 232, în loc de: „232. Struli Valentina, fiica lui Cozlov Alexandru si Anastasia (născut la 11.11.1926 în localitatea Tîrnova), născută la data de 1 mai 1957 în localitatea Ungheni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Donduseni, Str. Independentei nr. 1, bl. 3, ap. 12. (775/2003) Copii minori: Struli Lidia, născută la data de 3.08.1992" se va citi: „232. Struli Valentina, fiica lui Cozlov Alexandru si Anastasia (născut la 11.11.1926 în localitatea Tîrnova), născută la data de 1 mai 1957 în localitatea Unghuri, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Donduseni, Str. Independentei nr. 1, bl. 3, ap. 12. (775/2003) Copii minori: Struli Lidia, născută la data de 3.08.1992."


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.116/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 16, în loc de: „ 16. Berladski Baruch Silvia, fiica lui Moise si Martha, născută la data de 13 martie 1966 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Bat-Yam, str. Hatavornr. 5. (892/2008) Copii minori: Baruch Uri Jack, născut la data de 25.02.2003, si Baruch Matan, născut la data de 26.09.2005." se va citi: „16. Berladski Baruch Silvia, fiica lui Moise si Martha, născută la data de 13 martie 1966 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Bat-Yam, str. Hatavor nr. 5. (892/2008) Copii minori: Baruch Uri Jack, născut la data de 21.02.2003, si Baruch Matan, născut la data de 26.09.2005.";

- în anexa nr. 1, la pozitia 129, în loc de: „129. Rotman EsterEti, fiica lui Tokok Nicolae si Elisabeta, născută la data de 2 aprilie 1949 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. AlufeyZahal nr. 42. (3.725/2005)" seva c\t\: „129. Rozman Ester Eti, fiica lui Torok Nicolae si Elisabeta, născută la data de 2 aprilie 1949 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Alufey Zahal nr. 42. (3.725/2005)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 146, în loc de: „146. Sivroni Han, fiul lui Speranta Emilian si Clara, născut la data de 31 iulie 1958 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon LeZion, str. Halormim nr. 7/7. (6.000/2004) Copii minori: Sivroni Hen, născută la data de 16.11.1994." seva citi: „146. Sivroni Han, fiul lui Speranta Emilian si Clara, născut la data de 31 iulie 1958 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon LeZion, str. Halormim nr. 7/7. (6.000/2004) Copii minori: Sivroni Chen, născută la data de 16.11.1994."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.236/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 29 aprilie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 38, în loc de: „38. Encel Yehuda, fiul lui Martin si Eva, născut la data de 27 martie 1951 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Hasharon, str. Gordon nr. 35. (3.417/2008) Copii minori: Engel Mordechai Yosef, născut la data de 6 noiembrie 1991."se va citi: „38. Engel Yehuda, fiul lui Martin si Eva, născut la data de 27 martie 1951 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Hasharon, str. Gordon nr. 35. (3.417/2008) Copii minori: Engel Mordechai Yosef, născut la data de 6 noiembrie 1991.";

- în anexa nr. 1, la pozitia 75, în loc de: „75. Kidon lancovici Mona, fiica lui Bernard si Hinda, născută la data de 15 aprilie 1963 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon LeZion, str. Haama nr. 16. (407/2008) Copii minori: Kidon Daniel, născut la data de 13 august 1996."se va citi: „75. lancovici Kidon Mona, fiica lui Bernard si Hinda, născută la data de 15 aprilie 1963 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon LeZion, str. Haama nr. 16. (407/2008) Copii minori: Kidon Daniel, născut la data de 13 august 1996.";

- în anexa nr. 1, la pozitia 94, în loc de: „94. Mendel Fredy, fiul lui Pinhas si Cecilia, născut la data de 8 august 1951 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon LeZion, str. Horovitz nr. 12, cod 75233. (3.420/2006)" se va citi: „94. Mendel Fredi, fiul lui Pinhas si Cecilia, născut la data de 8 august 1951 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon LeZion, str. Horovitz nr. 12, cod 75233. (3.420/2006)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 139, în loc de: „ 139. Simionovici Aviv-Vlad, fiul lui Simionovici Marcu si Victorina-Rodica, născut la data de 24 decembrie 1971 în Bucuresti, România, cetătean israelian cu domiciliul actual în Israel, Kibutz Se/f Oren. (1.365/2006) Copii minori: Simionovici Lior, născut la data de 30 noiembrie 2001, si Simionovici Shachar, născut la data de 10 iulie 1998."se va citi: „139. Simionovici Aviv-Vlad, fiul lui Simionovici Marcu si Victorina-Rodica, născut la data de 24 decembrie 1971 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kibutz Se/f Oren. (1.365/2006) Copii minori: Simionovici Lior, născut la data de 30 noiembrie 2001, si Simionovici Shachar Shlomo, născut la data de 10 iulie 1998.";

- în anexa nr. 1, la pozitia 144, în loc de: „144. Stainberg Ron, fiul lui Stainberg Mendel si Sofia, născut la data de 18 iulie 1963 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Zoran, Tzabarnr. 15. (1.836/2004) Copii minori: Stainberg Ester, născută la data de 16 februarie 1994, Stainberg Shmuel, născut la data de 16 decembrie 1996, si Stainberg Avishag, născută la data de 19 februarie 1998." se va citi: „744. Stainberg Ron, fiul lui Stainberg Mendel si Sofia, născut la data de 18 iulie 1963 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Zoran, Tzabarnr. 15. (1.836/2004) Copii minori: Stainberg Ester, născută la data de 16 februarie 1994, Stainberg Shmuel, născut la data de 16 decembrie 1996, si Stainberg Avisag, născută la data de 19 februarie 1998.";


- în anexa nr. 1, la pozitia 161, în loc de: „161. Zahavi Paz-Jacob, fiul lui Goldstain Avram si Fani, născut la data de 16 mai 1937 în localitatea Codăesti, judetul Vaslui, România, cetătean israel ian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, Atlit, str. Dereh Haiam 108, P.O.B. 425." se va citi: „161. Zahavy Paz-Jacob, fiul lui Goldstain Avram si Fani, născut la data de 16 mai 1937 în localitatea Codăesti, judetul Vaslui, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, Atlit, str. Dereh Haiam 108, P.O.B. 425."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.409/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 13, în loc de: „13. Beselea Zinovia, fiica lui Ion si Liuba (născută la 20.05.1939 în localitatea Pîrjolteni, raionul Călărasi), născută la data de 20 februarie 1965 în localitatea Pîrjolteni, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Muncesti nr. 810, ap. 45. (1.669/2008) Copii minori: Beselea Cornel, născut la data de 25.05.1992, si Catîru Nicoleta, născută la data de 1.11.2002." se va citi: „13. Beselea Zinovia, fiica lui Ion si Liuba (născută la 20.05.1939 în localitatea Pîrjolteni, raionul Călărasi), născută la data de 20 februarie 1965 în localitatea Pîrjolteni, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Muncesti nr. 810, ap. 45. (1.669/2008) Copii minori: Beselea Cornel, născut la data de 25.05.1992, si Catîrău Nicoleta, născută la data de 1.11.2002.";

- în anexa nr. 1, la pozitia 182, în loc de: „182. Oprea Margreta, fiica lui Andrei si lulia, născută la data de 19 octombrie 1990 în localitatea Delacău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Delacău, raionulAnenii Noi. (1.426/2008)"se va citi: „182. Oprea Margareta, fiica lui Andrei si lulia, născută la data de 19 octombrie 1990 în localitatea Delacău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Delacău, raionul Anenii Noi. (1.426/2008)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.635/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 23 iunie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 118, în loc de: „118. Focsa Nicolae, fiul lui Boris (născut la 23.03.1936 în localitatea Tîntăreni) si Larisa, născut la data de 17 noiembrie 1962 în localitatea Sărătenii Vechi, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 32, ap. 68. (11.563/2003) Copii minori: Focsa Boris, născut la data de 6.08.1992, si Focsa Victor, născut la data de 21.01.1994." se va citi: „118. Focsa Nicolae, fiul lui Boris (născut la 23.03.1936 în localitatea Tîntăreni) si Larisa, născut la data de 17 noiembrie 1962 în localitatea Sărătenii Vechi, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 32, ap. 68. (11.563/2003) Copii minori: Focsa Boris, născut la data de 6.08.1991, si Focsa Victor, născut la data de 21.01.1994.";

- în anexa nr. 1, la pozitia 124, în loc de: „124. Gheorghită Alexandru, fiul lui Vasile (născut la 8.06.1920 în localitatea Musteata) si Elisaveta, născut la data de 29 iunie 1957 în localitatea Bastanovka, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba lulia nr. 200, ap. 138. (3.257/2008)" se va citi: „124. Gheorghită Alexandru, fiul lui Vasile (născut la 8.06.1920 în localitatea Musteata) si Elisaveta, născut la data de 29 iunie 1957 în localitatea Bastanovca, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba lulia nr. 200, ap. 138. (3.257/2008)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.636/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 22 iunie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 61, în loc de: „61. Galchin Măria, fiica lui Raducan Aurel si Viorica (născută la 6.06.1932 în localitatea Privorochi), născută la data de 30 noiembrie 1969 în localitatea Privorochi, raionul Hliboca, regiunea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Republica Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Hliboca, localitatea Privorochi. (12.300/2003) Copii minori: Galchin Micola, născut la data de 11.09.1991." se va citi: „61. Galchin Măria, fiica lui Raducan Aurel si Viorica (născută la 6.06.1932 în localitatea Privorochi), născută la data de 30 noiembrie 1969 în localitatea Privorochi, raionul Hliboca, regiunea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Republica Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Hliboca, localitatea Privorochi. (12.300/2003) Copii minori: Galchin Micola, născut la data de 11.08.1991."


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.637/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 25 iunie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 271, în loc de: „271. Său Ludmila, fiica lui SIiusarenco Anatolie si Liuba (fiica lui Pantea Mihail, născut la 20.09.1919 în localitatea Suruceni), născută la data de 1 aprilie 1969 în localitatea Suruceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău str. Aldea Teodorovici nr. 17, ap. 64. (1.675/2007). Copii minori: Său Marina, născută la data de 11.10.1993, si Său Marius, născut la data de 26.09.1998." se va citi: „271. Său Ludmila, fiica lui SIiusarenco Anatolie si Liuba (fiica lui Pantea Mihail, născut la 20.09.1919 în localitatea Suruceni), născută la data de 1 aprilie 1969 în localitatea Suruceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Aldea Teodorovici nr. 17, ap. 64. (1.675/2007) Copii minori: Său Marina, născută la data de 11.08.1993, si Său Marius, născut la data de 26.09.1998.";

- în anexa nr. 2, la pozitia 2, în loc de: „2. Andriuta Corina, fiica lui Mihail si Eugenia (fiica lui Frunza Vasile, născut la 27.01.1909 în localitatea Criuleni, si Elisaveta), născută la data de 10 iulie 1978 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ungheni, Str. Livezilor nr. 27. (3.106/2008)" se va citi: „2. Ciutescu Corina, fiica lui Mihail si Eugenia (fiica lui Frunza Vasile, născut la 27.01.1909 în localitatea Criuleni, si Elisaveta), născută la data de 10 iulie 1978 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ungheni, Str. Livezilor nr. 27. (3.106/2008)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.783/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 15 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 70, în loc de: „70. Cibotari lurie, fiul lui Constantin (fiul lui Nicanor, născut la 10.10.1925 în localitatea Mînzătesti) si Ioana, născut la data de 24 decembrie 1971 în localitatea Hîncesti, raionul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Sf. Ilie nr. 62, ap. 2. (1.976/2007)" se va citi: „70. Cibotari lurie, fiul lui Constantin (fiul lui Nicanor, născut la 10.10.1925 în localitatea Mînzătesti) si Ioana, născut la data de 24 decembrie 1971 în localitatea Hîrcesti, raionul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Sf. Ilie nr. 62, ap. 2. (1.976/2007)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.788/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 10 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexă, la pozitia 43, în loc de: „43. Planks losefina Noeimi, fiica lui Goldschmidt Ladislau si Marioara, născută la data de 15 august 1954 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petach-Tikva, str. Keren Katemet Lisrpel nr. 19/4. (16/2009)" se va citi: „43. Plaks losefina Noeimi, fiica lui Goldschmidt Ladislau si Marioara, născută la data de 15 august 1954 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petach-Tikva, str. Keren Katemet Lisrpel nr. 19/4. (16/2009)".


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.