MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 593/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 593            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 27 august 2009

 

SUMAR

 

DECIZII

 

            8. - Decizie privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune ordinară

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

939. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.102/2008 privind aprobarea Programului national de asistentă medicală, psihologică si socială a consumatorilor de droguri - 2009-2012

 

941. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 65A km 0+000 - km 130+005"

 

942. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 54 km 1+550 - km 65+950"

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            603. - Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Dumitru Silviu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

175. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind avizarea operatiunilor petroliere de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol

 

874. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.250/2008 privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

 

879. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Metodologiei de executare a procedurilor de control al calitătii în domeniul securitătii aviatiei civile

 

Raport privind ajutoarele de stat acordate în România pe perioada 2005-2007*)


*) Raportul se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune ordinară

 

            În temeiul art. 66 alin. (1) si (3) din Constitutia României, republicată, Camera Deputatilor este convocată în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2009 în ziua de marti, 1 septembrie 2009, ora 14,00.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 24 august 2009.

Nr. 8.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.102/2008 privind aprobarea Programului national de asistentă medicală, psihologică si socială a consumatorilor de droguri - 2009-2012

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Punctul 8 „Subprogramul «Servicii de asistentă de nivel 3»" din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.102/2008 privind aprobarea Programului national de asistentă medicală, psihologică si socială a consumatorilor de droguri - 2009-2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 1 octombrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La subtitlul „Servicii principale", punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. asigurarea functionării Comunitătii Terapeutice Dejani - capacitate de 30 de locuri:

a) asigurarea tratamentului de mentinere a abstinentei (pentru dependenti de opiacee si alcool) cu naltrexonă;

b) testarea prezentei drogurilor în lichide biologice;

c) servicii de terapie ocupatională (ergoterapie);

d) servicii de asistentă medicală medie;

e) servicii de asistentă medicală psihiatrică;

f) asigurarea testării standardizate în vederea evaluării psihologice;

g) servicii psihologice, educative, culturale, si sportive; h) servicii de asigurare a hranei;

i) servicii de găzduire;

j) marketing servicii de nivel 3 (activităti de promovare)."

2. La subtitlul „Indicatori de rezultat", liniuta a treia va avea următorul cuprins:

„- Comunitatea Terapeutică Dejani - functională - 30 de locuri;".

3. Punctul 8.3 va avea următorul cuprins:

„8.3. Proiectul «Asigurarea functionării Comunitătii Terapeutice Dejani»

Bugetul aferent acestui proiect este de 2.800 mii lei."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 939.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 65A km 0+000 - km 130+005"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 65A km 0+000 - km 130+005", judetele Arges si Teleorman, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Gheorghe Răzvan Murgeanu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 941.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 54 km 1+550 - km 65+950"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 54 km 1 +550 - km 65+950", judetele Teleorman si Olt, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul dezvoltării regionale si

locuintei,

Gheorghe Răzvan Murgeanu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 942.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Dumitru Silviu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere Decizia Casei Judetene de Pensii Dolj nr. 303.207 din 18 august 2009 privind acordarea pensiei de invaliditate, comunicată si înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 15A/3.012/R.U./20 august 2009,

tinând cont de prevederile art. 98 alin. (1) lit. d) si alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea de drept, la data de 20 august 2009, a raportului de serviciu al domnului Dumitru Silviu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, ca urmare a comunicării deciziei de pensionare pentru invaliditate.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 26 august 2009.

Nr. 603.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind avizarea operatiunilor petroliere de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol

 

Având în vedere prevederile art. 54 lit. j) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

 

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile tehnice privind avizarea operatiunilor petroliere de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 207/2007 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind abandonarea/ridicarea abandonării sondelor de petrol si programul de asigurare a sondelor propuse spre abandonare si abandonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 17 decembrie 2007.

(3) Cererile privind conservarea, abandonarea ori ridicarea abandonării/conservării sondelor, aflate în curs de solutionare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, inclusiv documentatiile ce însotesc aceste cereri, se supun prevederilor legale în vigoare la data formulării acestora.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gelu Agafiel Mărăcineanu

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 175.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI TEHNICE

privind avizarea operatiunilor petroliere de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor de petrol

 

1. Dispozitii generale

1.1. Prezentele instructiuni tehnice se aplică titularilor, cărora li s-a acordat dreptul de a efectua operatiuni petroliere în baza unui acord petrolier/permis de prospectiune, si stabilesc cadrul tehnic si normele minime privind avizarea lucrărilor de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor.

1.2. Conservarea, abandonarea si, respectiv, ridicarea abandonării/conservării sondelor de exploatare/explorare se solicită de către titulari în baza unui proiect tehnic, aprobat si însusit de către acestia.

1.3. Conservarea, abandonarea si, respectiv, ridicarea abandonării/conservării sondelor se avizează de către directia de specialitate din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) si se aprobă de presedintele A.N.R.M.

1.4. Tarifarea acordului de principiu pentru abandonarea sondelor, respectiv a acordului de începere a lucrărilor de abandonare în sondă si a acordului de începere a lucrărilor de dezafectare a sondei si ecologizare a terenului aferent sondei, inclusiv a căilor de acces, se face în aceleasi conditii ca si la avizul de abandonare a sondelor.

1.5. Proiectele tehnice de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonării/conservării sondelor, întocmite de către titular, respectiv avizele/acordurile aferente emise de A.N.R.M. nu vor contine date si informatii privind resursele geologice/rezervele de petrol din cadrul zăcământului comercial.

2. Definitii

2.1. Conservare semnifică ansamblul lucrărilor executate în sondă care au ca scop punerea ei în sigurantă până la realizarea conditiilor tehnice, tehnologice si economice necesare punerii în exploatare a zăcămintelor de petrol sau a depozitelor subterane de gaze naturale.

2.2. Abandonare semnifică ansamblul lucrărilor executate în sondă pentru protectia tuturor formatiunilor geologice traversate, precum si al lucrărilor de suprafată executate în scopul refacerii si reabilitării mediului.

2.3. Ridicarea abandonării/conservării semnifică ansamblul lucrărilor executate în sondă în scopul reactivării acesteia.

3. Domeniul de aplicare

3.1. Conservarea sondelor de exploatare/explorare se impune în următoarele cazuri:

- lipsa conditiilor tehnologice necesare punerii în productie a sondelor;

- protejarea capetelor de gaze din zăcămintele de titei;

- imposibilitatea punerii în exploatare a sondelor de cercetare din perimetrele de explorare;

- necesitatea efectuării unei analize economice a conditiilor de exploatare.

3.2. Abandonarea sondelor de exploatare/explorare se impune în situatia în care:

- lucrările de foraj nu mai pot fi continuate din motive tehnice sau geologice;

- sonda a epuizat rezervele din toate stratele cunoscute ca fiind productive si/sau a inventariat toate colectoarele posibil a fi saturate;

- sonda nu mai poate fi repusă în productie din motive tehnice;

- debitele sondelor au coborât sub limita de exploatare economică stabilită pentru zăcământ;


- utilitatea publică necesită o asemenea decizie;

- titularul renuntă la concesiune.

3.3. Ridicarea abandonării/conservării sondelor de petrol poate fi cerută de către titulari pe baza unor documentatii tehnice care să ateste modificările structurale evidentiate ca urmare a obtinerii unor noi informatii geologice, prin utilizarea de noi tehnologii de interpretare a datelor, ori pentru repunerea sondei în productie sau reluarea operatiunilor petroliere.

4. Descrierea instructiunilor

4.1. Conservarea, abandonarea si, respectiv, ridicarea abandonării/conservării sondelor de exploatare/explorare se solicită de către titulari, în baza unui proiect tehnic, prin scrisoare-comandă, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele instructiuni tehnice.

4.2. Documentatiile se înaintează la directia generală de specialitate din cadrul A.N.R.M., care, după caz, va elibera acordul/avizul solicitat.

4.3. A.N.R.M., prin directia generală de specialitate, analizează documentatiile si emite comunicarea de plată prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele instructiuni tehnice, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei. Eliberarea acordului/avizului se va face după ce titularul acordului petrolier prezintă dovada achitării tarifului jegal.

4.4. În situatia în care directia generală de specialitate din cadrul A.N.R.M. solicită completări, termenul de 30 de zile pentru emiterea comunicării de plată se calculează de la data depunerii completărilor.

4.5. Continutul-cadru al proiectelor tehnice

4.5.1. Proiectul tehnic de conservare a sondei, executat de un proiectant atestat de A.N.R.M., va fi însusit si semnat de către titular si se înaintează pe hârtie si pe suport magnetic.

Proiectul tehnic cuprinde:

- denumirea sondei, caracterul initial, localizarea acesteia (judet, perimetru, coordonate STEREO 70), nr. avizului de săpare, scurt istoric al forajului (acolo unde aceste date există);

- adâncimea, obiectivul si perioada în care a fost săpată, denumirea firmei care a executat forajul sondei;

- limite geologice, constructia sondei, programul de tubaj si deviatia, atât proiectate, cât si realizate;

- probele de productie efectuate si rezultatele obtinute, istoricul exploatării;

- cauzele si motivatia pentru care se solicită trecerea în conservare a sondei;

- mentionarea studiului tehnico-economic prin care sonda a fost propusă pentru conservare (după caz);

- anexe - grafice (fragmente de hărti structurale, diagrafii geofizice);

- programul lucrărilor de conservare, cu precizarea perioadei pentru care se solicită conservarea sondei.

4.5.2. Proiectul tehnic de abandonare, executat de un proiectant atestat de A.N.R.M., va fi însusit si semnat de către titular si va fi înaintat pe hârtie si pe suport magnetic.

Proiectul tehnic de abandonare are 3 componente, conform prezentelor instructiuni tehnice.

4.5.2.1. Proiectul tehnic de obtinere a acordului de principiu pentru abandonare, executat de un proiectant atestat de A.N.R.M. (înaintat si pe suport magnetic), cuprinde:

- denumirea sondei, caracterul sondei, localizarea acesteia (judet, perimetru, coordonate STEREO 70);

- scurt istoric al lucrărilor executate în sondă si starea instalatiilor de fund si suprafată;

- cauzele si motivele pentru care se solicită abandonarea sondei;

- schita topografică cu amplasamentul sondei, careul sondei si drumul de acces;

- imagini fotografice cu starea actuală a instalatiei de suprafată si a perimetrului sondei, inclusiv a zonelor afectate de poluare în urma desfăsurării operatiunilor petroliere;

- acceptul proprietarilor terenurilor pe care sunt amplasate căile de acces la sondă si careul sondei.

4.5.2.2. Proiectul tehnic de obtinere a acordului de începere a lucrărilor de abandonare, însusit si semnat de către titular, se înaintează pe hârtie si pe suport magnetic si cuprinde două faze, conform prezentelor instructiuni tehnice.

4.5.2.2.1. Proiectul tehnic de obtinere a acordului pentru începerea lucrărilor de abandonare în sondă contine:

- denumirea sondei, caracterul initial, localizarea acesteia (judet, perimetru, coordonate STEREO 70), numărul avizului de săpare, scurt istoric al forajului (acolo unde aceste date există);

- adâncimea, obiectivul si perioada în care a fost săpată, denumirea firmei care a executat forajul sondei;

- limite geologice, constructia sondei, programul de tubaj si deviatia, atât proiectate, cât si realizate;

- probele de productie efectuate si rezultatele obtinute, istoricul exploatării;

- cumulativul extras pe obiective;

- cauzele si motivatia care au condus la oprirea din productie si abandonarea sondei;

- mentionarea studiului tehnico-economic prin care sonda a fost propusă pentru abandonare (după caz);

- sondele prin care se poate recupera rezerva rămasă (după caz) si situatia lor actuală (de unde exploatează, starea tehnică etc);

- data si modul în care sonda a fost asigurată tehnic (conservată) până la abandonarea definitivă;

- programul lucrărilor de abandonare;

- anexe - grafice (schită cu constructia sondei, imagini foto ale careului si facilitătilor sondei, planul ortofoto 1:5.000, fragmente de hărti structurale, sectiuni geologice, diagrafiile geofizice echipate cu datele geologo-tehnice si probele de productie, plan de situatie 1: 500 sau 1: 1.000, carotajul acustic de cimentare etc).

4.5.2.2.2. Proiectul tehnic de obtinere a acordului de începere a lucrărilor de dezafectare a sondei si ecologizare a terenului aferent sondei, inclusiv a căilor de acces, cuprinde:

- denumirea sondei, caracterul initial, localizarea acesteia (judet, perimetru, coordonate STEREO 70), numărul avizului de săpare, scurt istoric al forajului (acolo unde aceste date există);

- adâncimea, obiectivul si perioada în care a fost săpată, denumirea firmei care a executat forajul sondei;

- cauzele si motivatia care au condus la oprirea din productie si abandonarea sondei;

- mentionarea studiului tehnico-economic prin care sonda a fost propusă pentru abandonare (după caz);

- programul lucrărilor de dezafectare a suprafetei de teren aferent sondei, inclusiv a căilor de acces;

- programul lucrărilor de reconstructie ecologică a mediului;

- toate avizele necesare accesului si desfăsurării tuturor lucrărilor ce se vor executa în vederea abandonării sondei si reabilitării terenului afectat;

- anexe - grafice (schită cu constructia sondei, imagini foto ale careului si facilitătilor sondei, planul ortofoto 1: 5.000, plan de situatie 1: 500 sau 1: 1.000).

4.5.2.3. Proiectul tehnic de obtinere a avizului de abandonare, executat de un proiectant atestat de A.N.R.M., cuprinde:

- raportul tehnic de executare a lucrărilor prevăzute în acord, întocmit de un expert/specialist atestat A.N.R.M. si însusit de titular;

- raportul de executare a lucrărilor de refacere a mediului, vizat de autoritătile de mediu;

- procesul-verbal de predare-primire către proprietarul terenului a suprafetei din zona afectată de operatiunile petroliere desfăsurate la sondă, vizat de compartimentul de inspectie teritorială din A.N.R.M. (CI. T.), căruia îi este arondat zăcământul comercial sau perimetrul.


4.5.3. Proiectul tehnic de ridicare a abandonării/conservării sondelor, executat de un proiectant atestat de A.N.R.M. (înaintat si pe suport magnetic), cuprinde:

- denumirea sondei, caracterul initial, localizarea acesteia (judet, perimetru, coordonate STEREO 70), numărul avizului de săpare, scurt istoric al forajului (acolo unde aceste date există);

- adâncimea, obiectivul si perioada în care a fost săpată, denumirea firmei care a executat forajul sondei;

- limite geologice, constructia sondei, programul de tubaj si deviatia, atât proiectate, cât si realizate;

- probele de productie efectuate si rezultatele obtinute, istoricul exploatării;

- productia extrasă pe obiective;

- cauzele si motivatia care au condus la oprirea din productie si abandonarea/conservarea sondei;

- cauzele si motivatia pentru care se solicită ridicarea abandonării/conservării sondei;

- programul lucrărilor de reactivare a sondei;

- anexe - grafice (schită cu constructia sondei, fragmente de hărti structurale, sectiuni geologice, diagrafiile geofizice echipate cu datele geologico-tehnice si probele de productie, plan de situatie 1: 500 sau 1: 1.000, carotajul acustic de cimentare etc).

4.6. Numai după obtinerea avizului de conservare sau de ridicare a abandonării/conservării sondelor, respectiv a acordurilor de începere a lucrărilor de abandonare în sondă si de începere a lucrărilor de dezafectare a sondei si ecologizare a terenului aferent sondei, inclusiv a căilor de acces, se va trece la executarea lucrărilor conform programelor din proiectele tehnice^

4.7. În perioada de valabilitate a acordului de principiu pentru abandonare nu se execută operatiuni petroliere în sondă, această etapă fiind necesară exclusiv pentru accesul la sondă în vederea obtinerii tuturor datelor si informatiilor necesare întocmirii documentatiilor de începere a lucrărilor de abandonare.

4.8. Nu este necesară emiterea acordului de principiu pentru abandonare în cazul în care titularul desfăsoară operatiuni petroliere în sondă si solicită acceptul pentru continuarea operatiunilor petroliere cu lucrări de abandonare.

4.9. În cazul în care titularul desfăsoară operatiuni petroliere în sondă, la solicitarea argumentată, titularul poate obtine acceptul pentru continuarea operatiunilor petroliere cu lucrările de abandonare, urmând ca în 30 de zile de la data solicitării să transmită proiectul tehnic de obtinere a acordului pentru începerea lucrărilor de abandonare în sondă.

4.10. Sonda va fi scoasă din evidenta contabilă numai după obtinerea avizului de abandonare.

5. Programe de lucrări, ca norme tehnice minime

5.1. Programul lucrărilor de conservare a sondelor constă în:

5.1.1. umplerea putului cu un fluid de aceleasi caracteristici ca cel utilizat în timpul forajului;

5.1.2. echiparea sondei cu material tubularsi echipament de suprafată care să asigure posibilitatea de executie a interventiilor în sondă si monitorizarea acesteia;

5.1.3. În cazul în care potentialul energetic al zăcământului impune luarea unor măsuri suplimentare, intervalele deschise se vor izola fie prin înnisipări si/sau dopuri de ciment, fie utilizând dopuri mecanice.

5.2. Programele de lucrări de abandonare constau, după caz, în lucrări prevăzute în mod minimal, conform prezentelor instructiuni tehnice.

5.2.1. Pentru sondele ce se vor abandona din foraj se va executa următorul program minim de lucrări:

- umplerea găurii de sondă cu fluid de densitatea celui folosit în timpul forajului, executarea unui dop de ciment de cea 50 m deasupra obiectivului pentru care a fost săpată sonda, dopuri de ciment de cea 50 m (pe cât posibil în dreptul stratelor poros-impermeabile) din 200 în 200 m pe portiunea de gaură liberă, dop de ciment de cea 50 - 100 m în teren sub siul ultimei

coloane tubate, respectiv de cea 50 m în coloană deasupra siului;

- coloanele defecte se vor cimenta pe toată lungimea afectată, începând cu 50 m sub si terminând cu 50 m deasupra zonei afectate (dacă acest lucru este posibil);

- se vor efectua dopuri de ciment de cea 50 m deasupra si sub capetele de lyner (unde este cazul);

- la sondele în care există material tubular rămas accidental la put se va executa un dop de ciment pe o lungime de 50 m deasupra capului de operare;

- la gura sondei se va tăia coloana la cea 2,50 m sub nivelul solului, se va executa un dop de ciment de cea 50 m, se va suda o blinda stantată cu numărul sondei, peste care se va pune sol vegetal.

5.2.2. Pentru sondele care se abandonează din probe de productie sau după iesirea din productie se va executa următorul program minim de lucrări:

- se va efectua un dop de ciment în coloană cu oglinda la 50 m deasupra perforaturilor;

- se va umple gaura de sondă cu un fluid de aceleasi caracteristici ca si cel utilizat în timpul forajului;

- se vor efectua dopuri de ciment de cea 50 m deasupra si sub capetele de lyner (unde este cazul);

- coloanele defecte se vor cimenta pe toată lungimea afectată, începând cu 50 m sub si terminând cu 50 m deasupra zonei afectate (dacă acest lucru este posibil);

- la sondele la care coloana de exploatare nu este cimentată pe toată lungimea se va perfora coloana de exploatare si se va executa o cimentare sub presiune, astfel încât să se obtină un inel de ciment pe o lungime de cel putin 100 m sub siul ultimei coloane cimentate la zi;

- la sondele în care există material tubular rămas accidental la put se va executa un dop de ciment suspendat pe o lungime de 50 m, deasupra capului de operare;

- în sondele care probează strate în gaură liberă se vor executa dopuri de ciment de cea 50 m deasupra siului ultimei coloane tubate si 100 m în teren sub siul ultimei coloane cimentate la zi, astfel încât să se asigure etanseitatea sondei;

- se va efectua un dop de ciment de 50 m la gura sondei si se va blinda si stanta pe capul de coloană numărul sondei;

- în cazul sondelor a căror stare tehnică nu mai permite reintrarea în sondă pentru reluarea probelor de productie, cu avizul A.N.R.M., se vor tăia coloanele la cea 2,50 m sub nivelul solului, se va executa un dop de ciment de cea 50 m, se va suda o blinda stantată cu numărul sondei, peste care se va pune sol vegetal.

5.3. Lucrările necesare pentru ridicarea abandonării/conservării sondelor depind de natura lucrărilor executate anterior si presupun următoarele operatiuni petroliere:

- spălarea dopurilor de nisip, extragerea dopurilor mecanice, frezarea dopurilor de ciment până la baza intervalului de interes;

- perforare, reperforare, testare, tratamente de stimulare pe intervalele de interes;

- echiparea sondei pentru noua utilizare.

6. Monitorizarea lucrărilor de abandonare

6.1. Realizarea abandonării în conformitate cu proiectul tehnic va fi supervizată de un expert/specialist independent, atestat de A.N.R.M., care în raportul de abandonare va confirma exactitatea operatiunilor efectuate.

6.2. În cazuri speciale, când pe parcursul desfăsurării lucrărilor apar situatii tehnice neprevăzute, de natură să modifice programul avizat de A.N.R.M., atât expertul/specialistul, cât si titularul/operatorul sunt obligati să informeze imediat directia generală de specialitate din cadrul A.N.R.M., astfel:

- aparitia unor presiuni tubing - coloană si/sau între coloane (altele decât cele măsurate/cunoscute) ce pot conduce la manifestări eruptive;

- alte accidente tehnice decât cele cunoscute (material tubular scăpat la put, coloane sparte si/sau deformate);


- instalatii de fund sau de suprafată afectate de alunecări de teren sau de alte calamităti.

Directia generală de specialitate din cadrul A.N.R.M, de comun acord cu reprezentantii titularului, stabileste noul program de operatiuni petroliere în sondă, supus aprobării conform prezentelor instructiuni tehnice.

6.3. Listele cu expertii/specialistii si proiectantii atestati de A.N.R.M. se afisează la toate compartimentele de inspectie teritorială, precum si pe site-ul A.N.R.M.

7. Durata de executare a lucrărilor si termenele de valabilitate a actelor emise

În urma analizării proiectelor tehnice de conservare, abandonare, ridicarea abandonării/conservării sondelor, A.N.R.M., prin directia generală de specialitate, emite următoarele avizele/acorduri:

- avizul de conservare a sondei, emis conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentele instructiuni tehnice, valabil 36 de luni de la data emiterii, cu posibilitatea prelungirii duratei acestuia, în conditiile refacerii documentatiei tehnice si reluării procedurii; lucrările de conservare în sondă se execută în termen 6 luni de la data emiterii avizului;

- acordul de principiu pentru abandonarea sondei, emis conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentele instructiuni tehnice, valabil 12 luni de la data emiterii;

- acordul pentru începerea lucrărilor de abandonare în sondă, emis conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentele instructiuni tehnice, valabil 6 luni de la data emiterii; lucrările de abandonare în sondă se execută în termen de 6 luni de la data emiterii acordului;

- acordul de începere a lucrărilor de dezafectare a sondei si ecologizare a terenului aferent sondei, inclusiv a căilor de acces, emis conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentele instructiuni tehnice, valabil 18 luni de la data emiterii; lucrările de dezafectare a sondei si ecologizare a terenului aferent sondei se execută în termen de 18 luni de la data emiterii acordului;

- avizul de abandonare a sondelor, cu valabilitate nedeterminată, emis conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, care face parte integrantă din prezentele instructiuni tehnice;

- avizul de ridicare a abandonării/conservării, emis conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezentele instructiuni tehnice; lucrările privind ridicarea abandonării/conservării sondelor se execută în termen de 6 luni de la data emiterii avizului, care are valabilitatea nedeterminată, în cazul executării în termen a lucrărilor.

8. Sanctiuni

8.1. Nerealizareaîn conformitate cu documentatia a lucrărilor de abandonare, în termenele precizate la cap. 7, atrage anularea acordului si reluarea procedurilor de abandonare.

8.2. Modificarea prevederilor acordurilor eliberate se face numai cu aprobarea A.N.R.M., prin directia generală de specialitate.

8.3. Neinformarea A.N.R.M. de către expert/specialist, respectiv operator/titular cu privire la una dintre situatiile prevăzute la art. 6.2 se sanctionează cu anularea atestatului pentru expert, respectiv sanctionarea cu amendă a operatorului/titularului.

8.4. Nerealizarea lucrărilor de conservare si de ridicare a abandonării/conservării sondelor conform cu avizul, în termen de 6 luni de la data emiterii, atrage anularea avizului.

 

ANEXA Nr. 1

la instructiunile tehnice

 

Persoana juridică.............................................................

Reprezentată prin............................................................

Adresa .............................................................................

Cod unic de înregistrare..................................................

Nr. de înregistrare la registrul comertului........................

Telefon, fax.....................................................................

SCRISOARE-COMANDĂ

 

Către Agentia Natională pentru Resurse Minerale

În baza prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, vă transmitem anexat proiectul privind ..............................................................sondei ................................, amplasată în perimetrul ......................................., judetul .........................., în vederea emiterii acordului/avizului.

În termen de 10 zile de la data primirii comunicării de plată vom achita tariful perceput prin ordin de plată sau în numerar.

Prezenta tine loc de comandă fermă.

 

Reprezentantul autorizat al operatorului economic,

...........................................................................

Director general,

.......................................

Director economic,

.......................................

 

Încadrarea documentatiei

Proiectul a fost evaluat în cadrul Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve petrol (D.G.G.E.C.RR.P.)/Directiei generale inspectie si supraveghere teritorială a activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere (D.G.I.S.T.A.M.O.P.), se încadrează la pozitia II.a din anexa nr. 1 la Instructiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în domeniul petrolier, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 130/2009, si se tarifează cu suma de..............................lei.

Data .............

Director

D. G. G. E. C. R. R. R/D. G. I. S. T.A.M.O.P.,

...........................................................................


 

ANEXA Nr. 2

la instructiunile tehnice

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

D.G.G.E.C.R.R.P./D.G.I.S.T.A.M.O.P.

Adresa ..............................................

Telefon/fax.........................................

Nr.........../......

 

COMUNICARE DE PLATĂ

 

Denumirea operatorului economic............................................................................................................................................

Adresa sediului...................................................., cod unic de înregistrare.............................., cod fiscal.........................

Potrivit art. 52 din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, si anexei nr. 1 la Instructiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor pentru actele eliberate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în domeniul petrolier, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 130/2009, vă comunicăm că pentru întocmirea si eliberarea acordului/avizului privind .................. sondei ...................., solicitat de către dumneavoastră prin Scrisoarea-comandă nr. .....................,  urmează să achitati tariful în sumă de............................lei în contul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale......................, deschis la............................

Tariful poate fi achitat si în numerar la casieria Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

La primirea de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale a extrasului de cont în care este înregistrată plata sau, după caz, la achitarea la casierie a tarifului, se va emite factura.

Avizele/Acordurile solicitate nu se eliberează fără dovada achitării tarifului.

Mentionăm că aveti obligatia, conform angajamentului asumat prin Scrisoarea-comandă nr. .................., să achitati tariful sus-mentionat în termen de 10 zile de la data primirii prezentei comunicări.

 

Director

D. G. G. E. C. R. R. R/D. G. I. S. T.A.M.O.P.,

...........................................................................

 

ANEXA Nr. 3

la instructiunile tehnice

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

D.G.G.E.C.R.R.P./D.G.I.S.T.A.M.O.R

Adresa ..............................................

 

 

Se aprobă

Presedinte,

.......................

 

AVIZ Nr................./.....................

 

Obiect: conservarea sondei ................ Judetul .............................................. perimetrul .......................................................

I. Titularul acordului de concesiune .............................................................  (numele si adresa), prin Adresa nr. .........., înregistrată la Directia generală gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve petrol cu nr. ........................., solicită avizarea executării lucrărilor de conservare a sondei ................., judetul ........ perimetrul ..............

II. Din examinarea proiectului tehnic au rezultat următoarele:

1. date despre sondă:

- perioada în care a fost săpată sonda, de către cine;

- constructia sondei;

- limite geologice;

2. date despre probele de productie/exploatare:

- obiectivele productive;

3. cauzele si motivatia care au condus la conservarea sondei;

4. perioada pentru care se acordă trecerea în conservare.

III. Avizul

În urma analizării proiectului tehnic de conservare si în conformitate cu legislatia în vigoare, presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, la propunerea Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve petrol, avizează executarea lucrărilor de conservare a sondei ...........

Eventualele modificări ale prevederilor avizului eliberat se vor face numai cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

Director

D. G. G. E. C. R. R. R/D. G. I. S. T.A.M.O.P.,

...........................................................................

 


ANEXA Nr. 4

la instructiunile tehnice

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

D.G.G.E.C.R.R.P./D.G.I.S.T.A.M.O.R

Adresa ..............................................

 

Se aprobă

Presedinte,

.......................

 

ACORD Nr......................../.......................

 

Obiect: acord de principiu pentru abandonarea sondei .................................. Judetul ................... perimetrul .........................

I. Titularul acordului de concesiune ...................................................  (numele si adresa), prin Adresa nr. ...........înregistrată la Directia generală gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve petrol cu nr. ................................., solicită acordul de principiu pentru abandonarea sondei ........................... Judetul ....................................

II. Din examinarea proiectului tehnic au rezultat următoarele: 1. date despre sondă:

- denumirea sondei, caracterul sondei, coordonatele sondei;

- cauzele si motivele pentru care se solicită abandonarea sondei;

- se va specifica existenta acordului proprietarilor de acces la sondă si careul sondei. NI. Acordul

În urma analizării proiectului tehnic de obtinere a acordului de principiu pentru abandonare si în conformitate cu legislatia în vigoare, presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, la propunerea Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve petrol, aprobă acordul de principiu privind abandonarea sondei ...............

Definitivarea lucrărilor de abandonare nu va depăsi 12 luni de la obtinerea acordului.

Eventualele modificări ale prevederilor acordului eliberat se vor face numai cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

Director

D. G. G. E. C. R. R. R/D. G. I. S. T.A.M.O.P.,

...........................................................................

 

ANEXA Nr. 5

la instructiunile tehnice

 

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

D.G.G.E.C.R.R.P./D.G.I.S.T.A.M.O.R

Adresa ..............................................

 

Se aprobă

Presedinte,

.......................

 

ACORD Nr...................../..........................

 

Obiect: acord pentru începerea lucrărilor de abandonare în sonda ...................., judetul ...................., perimetrul............

I. Titularul acordului de concesiune .............................................  (numele si adresa), prin Adresa nr. .........., înregistrată la Directia generală, gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve petrol cu nr. ....., solicită acordul începerii lucrărilor de abandonare în sonda ......................... judetul ..........................., perimetrul ................

II. Din examinarea proiectului tehnic au rezultat următoarele:

1. date despre sondă:

- perioada în care a fost săpată sonda, de către cine;

- constructia sondei;

- limite geologice;

2. date despre probele de productie/exploatare:

- perioada în care a produs;

- obiectivele productive;

3. cauzele si motivatia care au condus la abandonarea sondei;

4. numărul avizelor obtinute si emitentul. NI. Acordul

În urma analizării proiectului tehnic de obtinere a acordului pentru începerea lucrărilor de abandonare în sondă si în conformitate cu legislatia în vigoare, presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, la propunerea Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve petrol, emite acordul pentru începerea lucrărilor de abandonare a sondei ................................., cu respectarea următoarelor măsuri:

- definitivarea lucrărilor de abandonare nu va depăsi 6 luni de la obtinerea acordului;

- asigurarea tehnică a sondei si inscriptionarea ei.

Eventualele modificări ale prevederilor acordului eliberat se vor face numai cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

Director

D. G. G. E. C. R. R. R/D. G. I. S. T.A.M.O.P.,

...........................................................................

 


ANEXA Nr. 6

la instructiunile tehnice

 

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

D.G.G.E.C.R.R.P./D.G.I.S.T.A.M.O.R

Adresa ..............................................

 

Se aprobă

Presedinte,

.......................

 

ACORD Nr...................../..........................

 

Obiect: acordul de începere a lucrărilor de dezafectare a sondei si ecologizare a terenului aferent sondei, inclusiv a căilor de acces, pentru sonda ................ Judetul ..................., perimetrul...........

I. Titularul acordului de concesiune ............................................. (numele si adresa), prin Adresa nr. .........., înregistrată la Directia generală gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve petrol cu nr. ........................., solicită acordul începerii lucrărilor de dezafectare a sondei si ecologizare a terenului aferent sondei, inclusiv a căilor de acces, pentru sonda ..................., judetul ...................., perimetrul.........

II. Din examinarea proiectului tehnic au rezultat următoarele:

- programul lucrărilor de dezafectare a suprafetei de teren aferent sondei, inclusiv a căilor de acces;

- programul lucrărilor de reconstructie ecologică a mediului;

- cauzele si motivatia care au condus la abandonarea sondei;

- numărul avizelor obtinute si emitentul. NI. Acordul

În urma analizării proiectului tehnic de obtinere a acordului de începere a lucrărilor de dezafectare a sondei si ecologizare a terenului aferent sondei, inclusiv a căilor de acces, si în conformitate cu legislatia în vigoare, presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, la propunerea Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve petrol, emite acordul de începere a lucrărilor de dezafectare a sondei ....................................si ecologizare a terenului aferent sondei, inclusiv a căilor de acces, cu respectarea următoarelor măsuri:

- eliberarea suprafetei aferente de lucrările petroliere si de orice sarcină;

- refacerea terenului afectat, aducându-l la parametrii productivi si ecologici naturali sau la un nou ecosistem functional, asigurând mijloacele financiare pentru acestea si monitorizând zona;

- definitivarea lucrărilor nu va depăsi 18 luni de la obtinerea acordului.

Eventualele modificări ale prevederilor acordului eliberat se vor face numai cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

Director

D. G. G. E. C. R. R. R/D. G. I. S. T.A.M.O.P.,

...........................................................................

 

ANEXA Nr. 7

la instructiunile tehnice

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

D.G.G.E.C.R.R.P./D.G.I.S.T.A.M.O.R

Adresa ..............................................

 

Se aprobă

Presedinte,

.......................

 

AVIZ Nr...................../..........................

 

Obiect: abandonarea sondei ......., judetul ...............

I. Titularul acordului de concesiune ...................................... (numele si adresa), prin Adresa nr. ....înregistrată la Directia generală gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve petrol cu nr. ...................................., solicită avizarea abandonării sondei ..................., judetul .........................................., perimetrul..............

II. Din examinarea proiectului tehnic de abandonare au rezultat următoarele:

1. lucrările de abandonare efectuate în sondă au fost expertizate de..............................................., atestat nr. ................;

2. lucrările de refacere a mediului executate la sondă au fost validate de inspectoratul teritorial de mediu.......................

III. Avizul

În urma analizării proiectului tehnic de abandonare si în conformitate cu legislatia în vigoare, presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, la propunerea Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve petrol, avizează abandonarea sondei.

Eventualele modificări ale prevederilor avizului eliberat se vor face numai cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

Director

D. G. G. E. C. R. R. R/D. G. I. S. T.A.M.O.P.,

...........................................................................

 


ANEXA Nr. 8

la instructiunile tehnice

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

D.G.G.E.C.R.R.p./D.G.I.S.T.A.M.O.P.

Adresa ..............................................

 

Se aprobă

Presedinte,

.......................

 

 

AVIZ Nr...................../..........................

 

Obiect: ridicarea abandonării/conservării sondei .................................... Judetul ..........................., perimetrul..................

I. Titularul acordului de concesiune ............................................ (numele si adresa), prin Adresa nr. .........., înregistrată la Directia generală gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve petrol cu nr. ................., solicită avizarea ridicării abandonării/conservării sondei ............. Judetul ......................................

II. Din examinarea proiectului tehnic de ridicare a abandonării/conservării au rezultat următoarele:

1. date despre sondă:

- perioada în care a fost săpată sonda, adâncimea realizată, obiectivul;

- constructia sondei;

- limite geologice;

- perioada în care a produs;

- obiectivele productive;

- lucrările de abandonare/conservare executate la sondă;

2. datele care justifică ridicarea abandonării/conservării sondei.

III. Avizul

În urma analizării proiectului tehnic de ridicare a abandonării/conservării si în conformitate cu legislatia în vigoare, presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, la propunerea Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve petrol, avizează ridicarea abandonării/conservării sondei.

Definitivarea lucrărilor nu va depăsi 6 luni de la obtinerea acordului.

Eventualele modificări ale prevederilor avizului eliberat se vor face numai cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

Director

D. G. G. E. C. R. R. R/D. G. I. S. T.A.M.O.P.,

...........................................................................

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru completarea Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.250/2008 privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

 

În temeiul art. 9 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.250/2008 privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 17 octombrie 2008, se completează după cum urmează:

1. La nota din anexa nr. 1, după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 22, cu următorul cuprins:

„22. Tarifele prevăzute la pct. 60, 62 si 63 se reduc cu 50% pentru navele care intră în santierele navale din România pentru reparatii."

2. La nota din anexa nr. 2, după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 23, cu următorul cuprins:

„23. Tarifele prevăzute la pct. 58, 59 si 60 se reduc cu 50% pentru navele care intră în santierele navale din România pentru reparatii."

Art. II. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 874.

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de executare a procedurilor de control al calitătii în domeniul securitătii aviatiei civile

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate în domeniul aviatiei civile si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de executare a procedurilor de control al calitătii în domeniul securitătii aviatiei civile, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 24 august 2009.

Nr. 879.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA

de executare a procedurilor de control al calitătii în domeniul securitătii aviatiei civile

 

CAPITOLUL 1

Proceduri de control al calitătii în domeniul securitătii aviatiei civile

 

1.1. Responsabilitatea executării procedurilor

1.1.1. Autoritatea prevăzută de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate în domeniul aviatiei civile, denumită în continuare autoritate competentă, este responsabilă de executarea procedurilor de control al calitătii în domeniul securitătii aviatiei civile.

1.2. Proceduri de control al calitătii

1.2.1. Autoritatea competentă execută următoarele proceduri de control al calitătii în domeniul securitătii aviatiei civile:

a) audit de securitate, denumit în continuare audit;

b) inspectie de securitate, denumită în continuare inspectie;

c) expertiză de securitate, denumită în continuare expertiză;

d) test de securitate, denumit în continuare test.

1.2.2. Auditul si expertiza sunt proceduri anuntate.

1.2.3. Inspectiile pot fi anuntate si neanuntate, ponderea mai mare, de cel putin două treimi din totalul inspectiilor executate de autoritatea competentă, fiind alocată inspectiilor neanuntate.

1.2.4. Expertiza se execută:

a) la cererea aeroporturilor, transportatorilor aerieni sau entitătilor de aviatie civilă, caz în care autoritatea competentă decide asupra oportunitătii executării activitătii;

b) în cazul aeroporturilor si terminalelor nou-construite;

c) în cazul modificărilor constructive majore ale aeroporturilor si terminalelor existente, de natură să influenteze aplicarea măsurilor si procedurilor de securitate.

1.2.5. Testul este procedură neanuntată.

1.2.6. Procedurile de control al calitătii includ metode comune tuturor categoriilor si metode specifice fiecărei categorii.

1.3. Executarea procedurilor

1.3.1. Autoritatea competentă este responsabilă de parcurgerea etapelor potrivite pentru a se asigura că procedurile de control al calitătii, planificate si neplanificate, se execută în mod regulat si continuu.

1.3.2. La planificarea executării procedurilor de control al calitătii, autoritatea competentă are în vedere cel putin următoarele:

a) lista completă a aeroporturilor, transportatorilor aerieni si entitătilor de aviatie civilă care urmează să facă obiectul procedurilor de control al calitătii; si

b) durata procedurii, data începerii, tipul procedurii.

1.3.3. Planificarea executării procedurilor de control al calitătii este independentă de activitătile de control intern al calitătii pe care aeroporturile, transportatorii aerieni si entitătile de aviatie civilă le-au executat sau urmează să le execute.

1.3.4. Planificarea anuală a executării auditului se aprobă de ministrul transporturilor si infrastructurii, la propunerea directorului general al Directiei generale infrastructură si transport aerian, denumită în continuare DGITA.

1.3.5. Planificarea anuală a executării inspectiilor anuntate se aprobă de directorul general al DGITA, la propunerea directorului Directiei securitate aeronautică si facilităti, denumită în continuare DSAF. Frecventa minimă de executare a inspectiilor, anuntate si neanuntate, la aeroporturile cu volumul traficului mai mare de 500.000 de pasageri/an este de 2 inspectii/an si la aeroporturile cu volumul traficului mai mic de 500.000 de pasageri/an este de 1 inspectie/an.

1.3.6. Inspectiile neanuntate si expertizele nu se planifică.

1.3.7. Testele nu se planifică, dar se tine cont că frecventa minimă de executare la aeroporturile cu volumul traficului mai mare de 500.000 de pasageri/an este de 2 teste/an si la aeroporturile cu volumul traficului mai mic de 500.000 de pasageri/an este de 1 test/an.

1.3.8. În scopul utilizării optime a resurselor umane si a timpului disponibil, la întocmirea planificării executării procedurilor de control al calitătii se are în vedere o abordare corectă a prioritătilor, tinându-se cont de următoarele criterii:

a) rezultatele activitătilor anterioare de audit/inspectie/etc. executate de autoritatea competentă;

b) operatiile aeroportuare;

c) traficul de pasageri/numărul de miscări de aeronave;

d) volumul operatiilor de cargo si postă;

e) evaluarea amenintării (existenta unei amenintări specifice care are ca tintă un aeroport, un transportator aerian, o categorie specifică de zboruri); si

f) rezultatele misiunilor anterioare de audit/inspectie/etc. executate de Comisia Europeană, Conferinta Europeană a Aviatiei Civile, Organizatia Aviatiei Civile Internationale sau alte autorităti si organisme internationale.

1.4. Prevederi privind realizarea procedurilor de control al calitătii

1.4.1. Toate procedurile de control al calitătii se execută cu referire la aplicarea unuia sau mai multor standarde ale regulamentelor Uniunii Europene si Programului national de securitate aeronautică, denumit în continuare PNSA.

1.4.2. Auditul de securitate acoperă:

a) toate măsurile de securitate aplicate de un aeroport; sau

b) toate măsurile de securitate aplicate de un terminal al unui aeroport, administrat separat; sau

c) toate măsurile de securitate aplicate de un transportator aerian; sau

d) prevederile PNSA aplicate de un aeroport, un terminal administrat separat sau un transportator aerian.

1.4.3. Realizarea auditului contine următoarele:

a) anuntul transmis aeroportului sau transportatorului aerian, cu cel putin 30 de zile înainte de începerea activitătii, la sediul structurii supuse auditului, si transmiterea spre completare, în cazul în care se consideră necesar, a unui chestionar prealabil de audit;

b) faza pregătitoare care include analizarea chestionarului prealabil de audit completat si examinarea documentelor relevante;

c) sedinta de deschidere (briefing), care se poate realiza în următoarele forme:

(i) cu participarea conducerii structurii supuse auditului, care are scopul de a prezenta si de a explica metodologia de control al calitătii, de a definitiva agenda de lucru, de a clarifica aspecte divergente sau neîntelese etc;

(ii) optional, dacă se consideră necesar, se poate organiza suplimentar o sedintă lărgită cu participarea reprezentantilor transportatorilor aerieni, autoritătilor si institutiilor statului prezente pe aeroport, companiilor de securitate si pază, companiilor de catering, agentilor de handling etc;

(iii) poate fi organizată o singură sedintă cu participarea tuturor persoanelor prevăzute la paragrafele (i) si (ii);

d) activitatea la sediul aeroportului sau transportatorului aerian supus auditului;

e) raportul interimar - pentru sedinta de închidere, echipa care a executat auditul pregăteste un raport interimar, care contine descrierea procedurii executate, constatările echipei, deficientele identificate, măsurile de remediere a acestora, măsurile compensatorii si, după caz, date despre măsurile cu caracter sanctionatoriu dispuse sau propuse;

f) sedinta de închidere (debriefing) - se organizează cu scopul de a prezenta constatările, de a identifica măsuri de remediere a deficientelor si măsuri compensatorii până la remedierea deficientelor si, după caz, de a motiva măsurile cu caracter sanctionatoriu dispuse, precum si de a face persoanele participante si, prin acestea, personalul structurii auditate să înteleagă nivelul de conformitate cu standardele regulamentelor Uniunii Europene si PNSA;

g) raportul de audit;

h) procesul de corectare a deficientelor si monitorizarea acestuia.

1.4.4. În scopul determinării nivelului de conformitate cu standardele si cerintele stabilite de regulamentele comunitare si PNSA, auditul se bazează pe culegerea sistematică a informatiilor prin una sau mai multe dintre următoarele tehnici:

a) examinarea documentelor;

b) observatii;

c) interviuri;

d) verificări.

1.4.5. Realizarea inspectiei contine următoarele:

a) anuntul transmis aeroportului, transportatorului aerian sau entitătii de aviatie civilă, cu cel putin 10 zile înainte de începerea activitătii, la sediul structurii supuse inspectiei, în cazul inspectiei anuntate;

b) faza pregătitoare;

c) activitatea la sediul aeroportului, transportatorului aerian sau entitătii de aviatie civilă;

d) sedinta de închidere (debriefing);

e) raportul de inspectie;

f) procesul de corectare a deficientelor si monitorizarea acestuia.

1.4.6. În scopul determinării nivelului de conformitate cu standardele si cerintele stabilite de regulamentele comunitare si PNSA, inspectia se bazează pe culegerea sistematică a informatiilor prin una sau mai multe dintre următoarele tehnici:

a) examinarea documentelor;

b) observatii;

c) interviuri;

d) verificări.

1.4.7. Testul se execută în scopul determinării eficientei aplicării următoarelor măsuri de securitate a aviatiei civile:

a) controlul accesului în zonele cu acces limitat securizate;

b) protectia aeronavei;

c) controlul de securitate al pasagerilor si bagajelor de cabină;

d) controlul de securitate al personalului si obiectelor transportate;

e) protectia bagajelor de cală;

f) controlul de securitate al încărcăturilor cargo si postale;

g) protectia încărcăturilor cargo si postale.

1.4.8. Realizarea testului contine următoarele:

a) faza pregătitoare;

b) activitatea la sediul aeroportului, transportatorului aerian sau al entitătii de aviatie civilă;

c) sedinta de închidere (debriefing);

d) raportul de test;

e) procesul de corectare a deficientelor si monitorizarea acestuia.


1.4.9. Expertiza se execută în situatiile în care autoritatea competentă consideră necesară reevaluarea operatională în scopul de a identifica orice vulnerabilitate. În cazul identificării unei vulnerabilităti, autoritatea competentă solicită aplicarea măsurilor de securitate corespunzătoare nivelului de amenintare.

1.4.10. Raportul de audit, de inspectie, de test si de expertiză are următorul continut:

a) tipul procedurii;

b) aeroportul, transportatorul aerian sau entitatea de aviatie civilă la care s-a executat procedura de control al calitătii;

c) datele si orele începerii si încheierii activitătii la sediul structurii supuse procedurii de control al calitătii;

d) componenta echipei care execută procedura de control al calitătii;

e) scopul executării procedurii;

f) constatările echipei raportate la standardele si cerintele corespunzătoare stabilite de legislatia comunitară sau PNSA;

g) clasificarea conformitătilor;

h) recomandări de remediere a deficientelor, unde este cazul; i) termenele de remediere, unde este cazul.

1.5. Confidentialitate

1.5.1. Auditorii de securitate a aviatiei civile au obligatia de a respecta cerintele de confidentialitate. Astfel, toate informatiile culese pe durata executării procedurii de control al calitătii vor fi utilizate numai pentru redactarea raportului interimar, unde este cazul, si a raportului care încheie procedura de control al calitătii si pentru stabilirea măsurilor de remediere a deficientelor.

1.5.2. Raportul interimar al auditului se încheie în două exemplare originale, un exemplar fiind înmânat conducerii structurii de aviatie civilă auditate, la sfârsitul sedintei de închidere (debriefing), este proprietatea autoritătii competente si nu poate fi multiplicat decât cu aprobarea emitentului.

1.5.3. Autoritatea competentă păstrează un exemplar al raportului interimar la dosarul auditului.

1.5.4. Raportul de audit, de inspectie, de expertiză sau de test se încheie în două exemplare originale, dintre care un exemplar se transmite aeroportului, transportatorului aerian sau entitătii de aviatie civilă în termen de 45 de zile de la data sedintei de închidere în cazul auditului si expertizei, în termen de 30 de zile de la data sedintei de închidere în cazul inspectiei si în termen de 15 zile de la data sedintei de închidere în cazul testului.

Raportul este proprietatea autoritătii competente si nu poate fi multiplicat decât cu acordul emitentului.

1.5.5. Autoritatea competentă păstrează la dosarul procedurii un exemplar al raportului prevăzut la pct. 1.5.4. în baza raportului de audit se întocmesc formele legale privind îndemnizatia prevăzută la art. 7 din Legea nr. 94/2009.

1.5.6. Accesul la rapoartele prevăzute la pct. 1.5.2 si 1.5.4 este permis numai aeroportului, transportatorului aerian sau entitătii de aviatie civilă care a făcut obiectul activitătii de control al calitătii, personalului autoritătii competente cu atributii si responsabilităti în domeniul securitătii aeronautice, precum si structurilor comunitare fată de care România are obligatii specifice conform prevederilor regulamentelor comunitare.

1.5.7. Planul de actiuni corective se încheie în două exemplare originale, în termen de 30 de zile de la primirea raportului prevăzut la pct. 1.5.4, de structura de aviatie civilă supusă procedurii de control al calitătii, este supus aprobării autoritătii competente, este proprietatea emitentului si nu poate fi distribuit decât cu aprobarea autoritătii competente.

1.5.8. Accesul la planul de actiuni corective prevăzut la pct. 1.5.7 este permis numai structurii de aviatie civilă care a făcut obiectul procedurii de control al calitătii, personalului autoritătii competente cu atributii si responsabilităti în domeniul securitătii aeronautice, precum si structurilor comunitare fată de

care România are obligatii specifice conform prevederilor regulamentelor comunitare.

1.5.9. Autoritatea competentă păstrează la dosarul procedurii un exemplar al planului de actiuni corective prevăzut la pct. 1.5.7.

1.5.10. Nerespectarea prevederilor referitoare la păstrarea secretului profesional se sanctionează potrivit legii.

1.6. Componenta echipelor de control al calitătii

1.6.1. Componenta echipelor de control al calitătii este desemnată de autoritatea competentă, prin unul dintre modurile de mai jos, în functie de tipul si scopul activitătii.

1.6.2. Componenta echipelor de audit este desemnată potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 94/2009.

1.6.3. Componenta echipelor de inspectie, expertiză si test este desemnată prin dispozitie a directorului general al DGITA pentru fiecare misiune în parte.

1.6.4. Responsabilitatea managementului echipei de control al calitătii revine sefului echipei, care, în cazul inspectiei si testului, poate fi si o persoană care nu detine titlul de auditor de securitate a aviatiei civile.

1.6.5. Echipele de test au în componenta lor câte o persoană care îndeplineste atributiile de controlor al testului si testatori care pot fi cooptati, cu respectarea prevederilor legale, după ce si-au declarat consimtământul participării la test, din personalul autoritătii competente sau din alte structuri. Testatorii sunt instruiti de seful echipei, prin grija căruia li se înmânează autorizatiile de executare a testului, emise de autoritatea competentă.

1.6.6. În echipele de control al calitătii pot fi cooptate persoane din alte domenii, cum sunt specialisti în operatii aeroportuare, specialisti în exploatarea si întretinerea echipamentelor de control de securitate, arhitecti, constructori, specialisti în instalatii de constructii, geodezi eto, în calitate de consultanti.

1.6.7. Persoana cooptată în calitate de consultant prezintă sefului echipei de control al calitătii un raport cu referintă strictă la tematica si atributiile specifice pe durata misiunii. Seful echipei de control al calitătii fixează termenul de predare a raportului întocmit de specialistul cooptat, tinând cont de termenul de predare a raportului final al misiunii.

1.7. Durata activitătii la fata locului

1.7.1. Durata activitătii desfăsurate la fata locului este stabilită odată cu desemnarea echipei care execută activitatea de control al calitătii si poate fi:

- pentru audit, între 3 si 7 zile;

- pentru expertiză, de 5 zile;

- pentru inspectie, de minimum 4 ore si de maximum 3 zile.

1.7.2. Durata testului este nenormată.

1.8. Categorii de conformităti

1.8.1. Următoarele categorii de conformităti se aplică la executarea activitătilor de monitorizare:

 

 

Audit

Inspectie

Test

Conform în totalitate

Conform, dar sunt necesare îmbunătătiri

Neconform

Neconform, cu deficiente grave

Nu se aplică

 

Nu se confirmă

 

 


CAPITOLUL 2

Activitătile de remediere a deficientelor

 

2.1. Baza legală

2.1.1. Autoritatea competentă este învestită prin Legea nr. 94/2009 să dispună remedierea deficientelor identificate si să stabilească termenele de remediere.

2.1.2. Autoritatea competentă este învestită să aplice, după caz, măsuri cu caracter sanctionatoriu, de natură disciplinară, administrativă si contraventională, în functie de gravitatea încălcării normelor si consecintelor acesteia, în cazul în care aplicarea prevederilor regulamentelor Uniunii Europene si PNSA este deficitară.

2.1.3. În cazul identificării de neconformităti, aeroportul, transportatorul aerian sau entitatea în cauză are obligatia de a remedia imediat deficientele sau de a aplica măsuri compensatorii până la remedierea integrală a deficientelor.

Totusi, în multe cazuri, remedierea tuturor deficientelor necesită mult timp si nu se poate realiza imediat. În această situatie, în termenul prevăzut la pct. 1.5.7, aeroportul, transportatorul aerian sau entitatea în cauză are obligatia de a înainta autoritătii competente, în vederea aprobării, un plan de actiuni corective referitor la deficientele identificate.

2.1.4. În planul de actiuni corective, aeroportul, transportatorul aerian sau entitatea în cauză propune termenele de remediere a deficientelor si, suplimentar, în cazul deficientelor grave, precizează măsurile compensatorii prevăzute la pct. 2.1.3.

2.1.5. După aprobarea planului de actiuni corective, autoritatea competentă urmăreste aplicarea acestuia si poate solicita situatii privind stadiul îndeplinirii planului de actiuni corective. De asemenea, autoritatea competentă poate dispune executarea de inspectii privind stadiul de îndeplinire a planului de actiuni corective.

Pe parcursul aplicării planului de actiuni corective, în functie de eficienta si corectitudinea corectării deficientelor, autoritatea competentă poate dispune executarea si a altor măsuri corective.

2.2. Abordarea succesivă

2.2.1. Privitor la procesul de remediere a deficientelor, se stabileste următoarea abordare succesivă si proportională cu gravitatea încălcării normelor, în 4 pasi, prin aplicarea metodelor în ordinea de mai jos:

a) consiliere si persuasiune;

b) avertisment oficial;

c) notificare imperativă;

d) măsuri sanctionatorii.

2.2.2. Autoritatea competentă poate omite unul sau mai multi pasi, mai ales în cazul deficientelor grave ori repetate.

2.3. Consiliere si persuasiune

2.3.1. Obiectivul acestui prim pas este de a explica, într-o manieră cu caracter de consiliere si de informare, modul în care structura de aviatie în cauză a încălcat norma legală si de a dezbate cu reprezentantii legali căile de rectificare a deficientelor într-un interval de timp acceptabil.

2.3.2. Această metodă se aplică deficientelor minore si numai ca primă abordare a rectificării acestora.

2.3.3. În întelesul metodei, are loc o dezbatere cu reprezentantii structurii de aviatie în cauză, încheindu-se un înscris în care se consemnează fiecare recomandare si actiune corectivă stabilite pe durata discutiei.

în cazul auditului de securitate, această metodă se consideră ca fiind aplicată, în cadrul sedintei de închidere, prin prezentarea raportului interimar al activitătii de control al calitătii.

înscrisul se păstrează la dosarul misiunii activitătii de control al calitătii, astfel încât, în cazul în care se impune aplicarea măsurilor prevăzute la pct. 2.6, să constituie evidenta oficială a actiunilor corective stabilite.

2.4. Avertisment oficial

2.4.1. Obiectivul acestei metode este de a indica structurii de aviatie în cauză, de o manieră precisă, norma încălcată si de a-i atrage atentia asupra obligatiilor privind remedierea deficientelor la termenele aprobate.

2.4.2. Această metodă se aplică deficientelor grave, ca prim pas, si deficientelor minore, în cazul în care consilierea si persuasiunea nu au fost suficiente.

2.4.3. Avertismentul oficial este un document scris, redactat în termeni fermi, cu precizarea fiecărei deficiente si a actiunii corective potrivite, care este transmis în mod oficial structurii de aviatie civilă, cerându-se acesteia să raporteze despre finalizarea fiecărei actiuni corective în parte. Avertismentul se păstrează până la finalizarea tuturor actiunilor corective consemnate, astfel încât, în cazul în care se impune aplicarea măsurilor prevăzute la pct. 2.6, să constituie evidenta oficială a actiunilor corective stabilite.

2.5. Notificare imperativă

2.5.1. Obiectivul acestei metode este de a impune structurii de aviatie în cauză să execute actiunea corectivă corespunzătoare, în intervalul de timp dispus de autoritatea competentă.

2.5.2. Această metodă se aplică în cazul deficientelor grave după ce două sau mai multe avertismente oficiale au fost insuficiente sau în cazul celor mai grave deficiente, ca prim pas.

Notificarea imperativă este ultimul pas înainte de aplicarea măsurilor sanctionatorii.

2.6. Măsuri sanctionatorii

2.6.1. Măsurile sanctionatorii se constată si se aplică în conformitate cu actele normative în care sunt prevăzute.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.