MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 592/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 592            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 27 august 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            914. - Hotărâre privind aprobarea hotărárilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Szeged la 13 mai 2009, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            192/14/302. - Ordin al ministrului sănătătii, al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinati utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 438/295/2002

 

            640. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate în cadrul Programului operational „Sud-Estul Europei”


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea hotărárilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Szeged la 13 mai 2009, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (5) din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotăráre.

 

Articol unic. - Se aprobă hotărârile cuprinse în Protocolul Sesiunii a XX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Szeged la 13 mai 2009, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2004.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 12 august 2009.

Nr. 914.

 

PROTOCOLUL

Sesiunii a XX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare

 

În baza prevederilor Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, intrat în vigoare la 17 mai 2004, a avut loc la Szeged, pe teritoriul Ungariei, în perioada 9-13 mai 2009, Sesiunea a XX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare.

Au participat:

- Delegatia părtii române:

Dan Cárlan - împuternicitul Guvernului;

Ovidiu Gabor - supleant al împuternicitului Guvernului;

Anna Peter - secretar pentru ape de frontieră al Comisiei hidrotehnice;

Pásztor Sándor - expert.

- Delegatia părtii ungare:

Kothay Lászlo- împuternicitul Guvernului;

Antok Gábor - supleant al împuternicitului Guvernului;

Domahidy Lászlo - secretar pentru ape de frontieră al Comisiei hidrotehnice;

Dr. Dobi Lászlo - expert.

Comisia a stabilit următoarea ordine de zi:

I. Informare asupra îndeplinirii hotărárilor Protocolului Sesiunii a XIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare (denumită în continuare Comisie), semnat la Baia Mare la 19 februarie 2008.

II. Diverse.


I. Informare asupra îndeplinirii hotărárilor Protocolului Sesiunii a XIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare

1.1. Activitatea subcomisiei ad-hoc pentru armonizarea regulamentelor în vigoare cu Acordul hidrotehnic româno-ungar si elaborarea de noi regulamente, conform cap. III art. 11 pct. 14 din Acord.

1.1.a. Comisia constată că:

- subcomisia ad-hoc a avut două întâlniri: întâlnirea extraordinară de la Băile Herculane, din perioada 20-23 mai 2008, respectiv întâlnirea ordinară de la Tulcea din perioada 7-10 octombrie 2008;

- subcomisia ad-hoc a continuat coordonarea verificării si reînnoirii regulamentelor existente si elaborarea noilor regulamente, în conformitate cu Programul, care reprezintă anexa nr. 6 la Protocolul Sesiunii a XVI-a a Comisiei;

- în legătură cu proiectele de text ale unor regulamente, cât si cu anexele acestora, Comisia constată următoarele:

- Pentru Regulamentul privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale, periculoase care nu se mai pot evita în vederea realizării sarcinii de reactualizare a regulamentului prin preluarea unor prevederi din Regulamentul privind procedura aplicabilă în cazul aparitiei unei stări de deteriorare neasteptată a calitătii apei, s-au realizat următoarele:

- în perioada 26-29 mai 2008 a avut loc Subcomisia extraordinară de calitate a apei, unde expertii părtilor si-au predat reciproc propunerile de text privind actualizarea Regulamentului privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale, periculoase care nu se mai pot evita si au convenit ca propunerea de text a părtii române să fie completată cu propuneri si observatii de către expertii părtii ungare;

- această propunere de text a părtii ungare a fost transmisă până la data de 1 septembrie 2008 către partea română si va sta ia baza discutiilor la următoarea întâlnire a Subcomisiei de calitate a apei.

Subcomisia ad-hoc solicită Subcomisiei de calitate a apei să depună eforturile necesare pentru finalizarea reactualizării Regulamentului privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale, periculoase care nu se mai pot evita până la sesiunea a XXI-a a Comisiei.

- Pentru Regulamentul privind apărarea împotriva inundatiilor produse de cursuri de apă

Datorită modului de abordare diferit de către organele hidrotehnice teritoriale, stadiului diferit de realizare, precum si costurilor ridicate de realizare a anexelor, procesul de finalizare a regulamentului a fost îngreunat.

Subcomisia ad-hoc solicită ca Subcomisia de apărare împotriva inundatiilor să reanalizeze, în spiritul Acordului hidrotehnic româno-ungar, textul, necesitatea, continutul si gradul de detaliere ale:

- Regulamentului de apărare împotriva inundatiilor produse de cursuri de apă, care este aprobat, dar nu este în vigoare;

- anexelor în lucru ale Regulamentului de apărare împotriva inundatiilor produse de cursuri de apă, care este aprobat, dar nu este în vigoare;

- Regulamentului de apărare împotriva inundatiilor produse de cursuri de apă, care este în vigoare;

- anexelor Regulamentului de apărare împotriva inundatiilor produse de cursuri de apă, care este în vigoare.

În urma reanalizării, Subcomisia de apărare împotriva inundatiilor trebuie să facă propuneri concrete si realizabile în timp scurt pentru finalizarea regulamentului si a anexelor până la sesiunea a XXI-a a Comisiei.

- Pentru Regulamentul privind apărarea împotriva inundatiilor produse de ape interne

Având în vedere volumul mare de lucru, subcomisia ad-hoc solicită Subcomisiei de apărare împotriva inundatiilor să finalizeze anexele Regulamentului de apărare împotriva

inundatiilor produse de ape interne până la sesiunea a XXI-a a Comisiei.

- Pentru Regulamentul de colaborare dintre organele hidrotehnice în domeniul scurgerii apelor mici (extraordinare) pe râurile din subunitătile hidrografice care formează sau traversează frontiera româno-ungară

Părtile au elaborat Metodologia privind determinarea debitului-limită (prag) în sectiunea de frontieră proprie care trebuie concordat în vederea obtinerii unei metodologii comune.

Subcomisia ad-hoc solicită Subcomisiei de gospodărire a apelor si hidrometeorologie să depună eforturile necesare pentru a finaliza Regulamentul de colaborare dintre organele hidrotehnice în domeniul scurgerii apelor mici (extraordinare) pe râurile din subunitătile hidrografice care formează sau traversează frontiera româno-ungară până la sesiunea a XXI-a a Comisiei.

- Pentru Regulamentul privind principiile si modul de actiune detaliat pentru cazurile în care poluarea apelor de frontieră produce pagube transfrontieră

Subcomisia ad-hoc propune Comisiei suspendarea elaborării regulamentului până la elaborarea de către Comisia Europeană a Ghidului de implementare a Directivei 2004/35/CE privind răspunderea de mediu.

- Părtile s-au informat reciproc în legătură cu posibilitătile comune de accesare a fondurilor Uniunii Europene. De asemenea au informat si organele teritoriale hidrotehnice, atrăgându-se atentia asupra importantei si a necesitătii de colaborare cu partenerii vecini.

- Datorită interventiilor părtilor, directiile de ape Somes-Tisa si Mures din România au devenit eligibile pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria - România, 2007-2013.

- Părtile au convenit ca în viitor să depună eforturile necesare pentru utilizarea eficientă a acestor fonduri.

1.1.b. Comisia hotărăste că:

- se aprobă procesele-verbale ale întâlnirilor subcomisiei ad-hoc, semnate la Băile Herculane la 23 mai 2008, respectiv la Tulcea la 10 octombrie 2008;

- se dispune continuarea de către subcomisia ad-hoc a activitătii pentru finalizarea regulamentelor;

- se suspendă elaborarea regulamentului până la elaborarea de către Comisia Europeană a Ghidului de implementare a Directivei 2004/35/CE privind răspunderea de mediu;

- următoarea întâlnire a subcomisiei ad-hoc, pentru trecerea în revistă a situatiei regulamentelor în curs de finalizare, va avea loc pe teritoriul Republicii Ungare, în trimestrul IV al anului 2009.

I.2. Activitatea Subcomisiei de calitate a apei

l.2.a. Comisia constată că:

- Subcomisia de calitate a apei a avut două întâlniri: întâlnirea extraordinară de la Balmazujvaros din 26-29 mai 2008, respectiv întâlnirea ordinară de la Albac din 3-7 noiembrie 2008.

- Expertii părtilor si-au transmis reciproc propunerile privind actualizarea Regulamentului privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale, periculoase care nu se mai pot evita. Pe baza analizei textelor, expertii vor continua actualizarea Regulamentului privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale, periculoase care nu se mai pot evita, ce se va face prin preluarea unor prevederi din Regulamentul privind procedura aplicabilă în cazul aparitiei unei stări de deteriorare neasteptată a calitătii apei, dar si prin completarea textului, tinándu-se cont de următoarele aspecte stabilite în comun:

1. regulamentul actualizat va contine un capitol referitor la definirea notiunilor utilizate în regulament;

2. tabelul 3 al anexei nr. 1.a la Regulamentul privind procedura aplicabilă în cazul aparitiei unei stări de deteriorare neasteptată a calitătii apei se va reconsidera pe o perioadă mai extinsă, preferabil 15 ani, în functie de datele existente în baza de date comună.

- Referitor la evaluarea integrată a calitătii apelor râului Tur, părtile au convenit să se elaboreze Planul armonizat de prevenire si combatere a poluărilor accidentale pentru râul Tur si afluenti. În acest scop se propune ca sursa de finantare să fie asigurată prin Programul de cooperare transfrontieră HU - RO 2007-2013, în axa de prioritate I, cap. 1.3 privind protectia mediului.

- Conform prevederilor Regulamentului privind urmărirea calitătii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară în vigoare, expertii părtilor au efectuat în anul 2007, cu frecventă lunară, recoltări de probe de apă din râurile Tur, Somes, Crasna, Barcău, Ier, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb si Mures.

Rezultatele nu arată diferentieri esentiale si sunt comparabile, la majoritatea indicatorilor si în majoritatea sectiunilor, cu exceptia unor indicatori din unele sectiuni de prelevare, unde există diferente mici care se datorează perioadei diferite de recoltare, precum si etaloanelor si calitătii reactivilor utilizati.

Pentru evaluarea stării calitătii cursurilor de apă au fost utilizate cele 24 de analize fizico-chimice, biologice si bacteriologice efectuate în anul 2007, câte 12 de către fiecare parte, în conformitate cu art. 9 din Regulamentul pentru urmărirea calitătii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară si care au fost înscrise în buletine centralizatoare, conform anexei nr. 6 la acelasi regulament.

În concluzie, se constată că numărul cazurilor care indică o tendintă de îmbunătătire a calitătii apei este de 50, iar al celor care indică o tendintă de înrăutătire a calitătii apei este de 37 si se păstrează tendinta generală de îmbunătătire calitativă înregistrată în ultima perioadă de 10 ani a apei pentru calitatea râurilor care formează sau traversează frontiera de stat româno-ungară.

Evaluarea calitătii apelor folosind indicatorii biologici s-a realizat pe baza datelor proprii ale părtilor.

Analizele elementelor biologice în sectiunile de frontieră, efectuate în anul 2007, au evidentiat în general o stare ecologică bună a apelor - clasa a ll-a de calitate, cu exceptia apelor din sectiunile de frontieră a râurilor Ier, Barcău, Crisul Repede si Crisul Alb, în care analizele de fitoplancton si/sau fitobentos au prezentat câteva valori caracteristice apelor din clasa de calitate III - stare ecologică moderată si din sectiunea de frontieră de pe râul Crasna în care macrozoobentosul a prezentat cele mai ridicate valori, caracteristice apelor din clasa de calitate V - stare ecologică proastă.

- Expertii părtilor au analizat rezultatele actiunii de intercalibrare anuală a laboratoarelor participante, în cadrul întâlnirii desfăsurate la Oradea, în perioada 7-10 octombrie 2008, si au fost de acord cu cele cuprinse în procesul-verbal încheiat cu această ocazie.

Efectuarea analizelor pe proba de apă naturală prelevată în data de 26 august 2008, în sectiunea Cheresig, pe râul Crisul Repede, precum si pe probele sintetice pregătite de Institutul de Cercetări Hidrologice VITUKI Kht, a avut loc în conditiile proprii ale fiecărui laborator.

Validarea rezultatelor a fost efectuată de Institutul de Cercetări Hidrologice VITUKI Kht, institutie acreditată international, neutră fată de laboratoarele ambelor părti, conform Programului de validare-intercalibrare Qualco-Danube. Pe baza rezultatelor validate, activitatea laboratoarelor se consideră ca fiind foarte bună.

Cu ocazia prelevării din data de 26 august 2008, laboratoarele au primit si probe sintetice în vederea determinării indicatorilor biologici (concentratia de clorofilă „a” si numărul indivizilor si componentei taxonomice din fitoplancton), respectiv au prelevat probe în sectiunea Cheresig a râului Crisul Repede, în vederea determinării clorofilei „a”, fitoplanctonului, fitobentosului, prelevat de pe substraturi diferite (piatră, macrofite).

Avându-se în vedere faptul că actiunea de intercalibrare pentru biologie s-a efectuat pentru prima dată, VITUKI Kht. nu a făcut o clasificare a laboratoarelor din punctul de vedere al indicatorilor biologici.

Expertii părtilor sustin de comun acord că trebuie asigurate si în viitor conditiile în vederea continuării cu succes a actiunii de intercalibrare internatională si evaluării rezultatelor de către Institutul VITUKI Kht, institut acreditat international, cu atât mai mult cu cât acesta realizează si intercalibrarea laboratoarelor părtii române care participă la evaluarea calitătii apelor fluviului Dunărea în cadrul sistemului TNMN (Trans National Monitoring Network - Reteaua Transnatională de Monitoring).

- în perioada de la Sesiunea a XIX-a a Comisiei (Baia Mare, 17-19 februarie 2008) si până la prezenta sesiune nu s-au înregistrat poluări accidentale cu efect transfrontier în întelesul Regulamentului privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale, periculoase care nu se mai pot evita.

- Referitor la constientizarea populatiei în legătură cu importanta prevenirii si curătarea eventualelor depuneri ilegale de deseuri din albia majoră a cursurilor de apă, părtile s-au informat reciproc despre actiunile întreprinse în acest sens.

Având în vedere că problematica prezentată mai sus depăseste competenta Subcomisiei de calitate a apei (fiind o problemă de gestionare a deseurilor), subcomisia propune ca această activitate să fie gestionată si de către Comisia mixtă pentru protectia mediului si să fie tratată în cadrul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protectiei mediului, semnat la 26 mai 1997, intrat în vigoare la 6 noiembrie 2000.

- Conform sarcinilor stabilite la pct. 7 al procesului-verbal al Subcomisiei de gospodărire a apelor si hidrometeorologie, de la Nyiregyhaza, semnat la 18 ianuarie 2007, privind calitatea apelor, în legătură cu examinarea posibilitătilor teoretice de tranzitare a apelor pe canalele Horea, Cutas si Ghepes s-au efectuat prelevări si analize comune privind calitatea apei pe canalele Cutas si Ghepes.

În vederea elaborării de către Subcomisia de gospodărire a apelor si hidrometeorologie a raportului în scopul evaluării posibilitătilor teoretice de tranzitare a apelor pe canalele Horea, Cutas si Ghepes, au fost centralizate si evaluate rezultatele analizelor privind calitatea apei, efectuate în perioada 2005- 2008, după cum urmează:

Canalul Horea:

Pe baza rezultatelor analizelor probelor de apă prelevate în luna mai a anilor 2005-2007, calitatea apei se încadrează în clasa de calitate II - bună si în clasa de calitate III - moderată.

Canalul Cutas:

Pe baza rezultatelor analizelor efectuate de către expertii părtilor în perioada 2005-2008, calitatea apei pe canalul CC2 obtinută în anul 2005 este de clasa de calitate V datorită concentratiei de fosfor total, iar conform rezultatelor din anii 2006, 2007 si 2008 este de clasa de calitate IV datorită conductivitătii.

Canalul Ghepes:

Asigurarea alimentării cu apă a canalului Ghepes se poate realiza, teoretic, din două canale:

- Canalul Ant - calitatea apei în ceea ce priveste concentratia de fosfor total în anul 2005 s-a încadrat în clasa de calitate IV, iar în anii 2007 si 2008 s-a încadrat în clasa de calitate V. în anul 2008, pe baza analizelor efectuate de partea ungară si la alti indicatori decât cei stabiliti, calitatea apei conform concentratiei de mercur se încadrează în clasa de calitate V si conform concentratiei de amoniu-azot se încadrează în clasa de calitate IV.

- Canalul colector - calitatea apei în ceea ce priveste concentratia de fosfor total în anul 2005 s-a încadrat în clasa de calitate III (moderată), iar în anul 2008 s-a încadrat în clasa de calitate IV.

Proiectarea suplimentării apei pe canalul Ghepes, pe baza analizelor de calitate a apei efectuate până acum, se propune să fie realizată prin tranzitarea apei din canalul colector.

- Părtile s-au informat reciproc în legătură cu proiectele în derulare, care au legătură cu activitatea subcomisiei.

- Referitor la elaborarea unui sistem comun de clasificare pentru toti indicatorii biologici pe baza armonizării metodologiilor de determinare si evaluare a calitătii apei, expertii părtilor au constatat si au convenit următoarele:

1. Metodologia de determinare si evaluare a indicatorilor biologici nu este definitivată la nivelul Uniunii Europene si nici între părti, ea fiind în lucru. Din acest motiv, expertii părtilor au convenit să nu se modifice modul de analiză si evaluare a calitătii apei folosit în prezent.

2. Expertii părtilor au convenit ca metodologia de determinare si evaluare a indicatorilor biologici să figureze si în Regulamentul de urmărire a calitătii apelor pe râurile care formează sau sunt întretăiate de frontiera româno-ungară.

3. Expertii părtilor au căzut de acord că modificarea art. 10 din regulament si a continutului anexei nr. 7 va fi posibilă după ce părtile vor finaliza metodologiile nationale proprii în conformitate cu cerintele Directivei-cadru pentru apă.

4. Paralel cu aceasta, în cadrul fazei a doua a intercalibrării nationale, care se va desfăsura în perioada 2008-2011, se va efectua compararea metodologiilor nationale compatibile cu cerintele Directivei-cadru pentru apă referitoare la elementele biologice si, totodată, se va elabora si se va armoniza clasificarea bazată pe cele 5 clase de calitate.

5. În vederea elaborării sistemului de evaluare a stării ecologice, expertii părtilor au căzut de acord asupra următoarelor etape (CIS Guidance Document no. 14/Guidance of the Intercalibration Process, Option 3):

- compararea metodologiei biologice (prelevare probe, prelucrare si evaluare);

- realizarea unei baze de date comune referitoare la elementele biologice;

- compararea elementelor de evaluare, a pragurilor de clasificare pentru evaluarea biologică cu privire la tipurile de apă transfrontalieră (5 clase de valori EQR);

- compararea rezultatelor evaluării biologice separat pentru fiecare grup de elemente biologice;

- compararea stării ecologice a unui corp de apă dat pe baza parametrilor fizico-chimici relevanti si pe baza rezultatelor evaluărilor biologice;

- estimarea preciziei si exactitătii, respectiv examinarea cauzelor diferentelor;

- armonizarea rezultatelor obtinute pe baza metodologiei nationale;

- propuneri privind armonizarea sistemelor nationale de încadrare a calitătii apei transfrontieră.

- Expertii părtilor propun ca, după analiza materialelor transmise reciproc si după finalizarea metodologiilor nationale, să aibă loc în anul 2009 o întâlnire a expertilor. Scopul întâlnirii îl constituie armonizarea sistemelor de clasificare biologică a părtilor si elaborarea anexei nr. 10 la regulament, respectiv tabelele privind abundenta relativă a speciilor, precum si cele cu listele de specii.

- Expertii părtilor au analizat necesitatea participării expertilor care activează în domeniul calitătii apei, la verificările de toamnă ale lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor si au concluzionat că nu este necesar deoarece verificarea existentei eventualelor deseuri în albiile cursurilor de apă poate fi făcută de către expertii participanti la verificări.

- Continuarea reactualizării Regulamentului privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale, periculoase care nu se mai pot evita nu a fost posibilă la întâlnirea ordinară a Subcomisiei de calitate a apei, datorită numărului mare si complexitătii subiectelor de pe ordinea de zi.

În vederea definitivării textului si a anexelor la regulament, expertii părtilor propun să aibă loc o întâlnire extraordinară a Subcomisiei de calitate a apei în primul semestru al anului 2009 pe teritoriul ungar. La această întâlnire, baza discutiilor o va constitui propunerea de text a părtii române completată de către partea ungară.

- Expertii părtilor propun modificarea art. 8, 9 si art. 14 lit. b) din Regulamentul pentru urmărirea calitătii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară, după cum urmează:

„Metodologia analizelor Art. 8

Pentru indicatorii de calitate ai apei, stabiliti în anexa nr. 4 la prezentul regulament, unitătile de măsură, standardele corespunzătoare, rotunjirea rezultatelor si abaterea admisă sunt cuprinse în anexa nr. 5.1 pentru indicatorii fizico-chimici si în anexa nr. 5.2 pentru indicatorii biologici, la prezentul regulament.”

„Evaluarea rezultatelor Art. 9

Pentru evaluarea calitătii apelor se utilizează cele 24 de rezultate ale analizelor fizico-chimice, bacteriologice si clorofilă „a”, care se efectuează anual, câte 12 de fiecare parte, care se vor înscrie în buletine centralizatoare pe fiecare râu si care vor fi transmise reciproc, după cum urmează:

- pentru primul semestru, până la 15 septembrie;

- pentru al doilea semestru, până la 15 februarie. Pentru evaluarea rezultatelor fizico-chimice, bacteriologice si clorofilă „a” se utilizează următoarele valori statistice: valoarea minimă, valoarea medie, valoarea maximă, valoarea cu asigurare (în general de 90% percentile). în cazul oxigenului dizolvat se va considera valoarea cu asigurare de 10% percentile, în cazul pH-ului ambele, luându-se în considerare, în acest caz, încadrarea în clasa de calitate cea mai defavorabilă. Datele se vor înscrie în tabelul centralizator cuprins în anexa nr. 6.1 la prezentul regulament. Valorile indicatorilor substantelor organice specifice, măsurate în apă, vor fi prezentate în acelasi tabel fără a fi calculate în cazul lor valorile statistice. Datele referitoare la indicatorii biologici se vor înscrie în tabelul centralizator cuprins în anexa nr. 6.2 la prezentul regulament.

Tabelele centralizatoare cu datele anuale pentru fiecare curs de apă vor fi transmise reciproc de către părti, pe cale electronică, în primul trimestru al anului următor celui analizat.”

„Dispozitii finale Art.l4

b) Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 si 9 la prezentul regulament reprezintă parte integrantă din acesta.”

- La întâlnirea extraordinară a subcomisiei, expertii părtii ungare au informat partea română că pe baza unei hotărári a Guvernului Republicii Ungare, începánd cu 1 aprilie 2008, au intervenit schimbări privind teritoriile aflate în jurisdictia Inspectoratului pentru Protectia Mediului, Protectiei Naturii si Apelor Tisa Inferioară (ATIKOTEVIF Szeged) si Inspectoratului pentru Protectia Mediului, Protectiei Naturii si Apelor dincolo de Tisa (TIKOTEVIF Debrecen), care aduc schimbări si în activitatea Subcomisiei de calitate a apei.

De la data mentionată, analiza calitătii apelor pentru râurile Crisul Repede, Crisul Negru si Crisul Alb va fi efectuată de laboratorul Inspectoratului pentru Protectia Mediului, Protectiei Naturii si Apelor (TI-KTVF), cu sediul în Debrecen.

În întelesul celor de mai sus, expertii părtilor propun modificarea anexelor nr. 1, 4, 5 si 6 la Regulamentul pentru urmărirea calitătii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară, precum si modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale, periculoase care nu se mai pot evita.

- Expertii părtilor au trecut în revistă si au analizat următoarele evenimente de poluări accidentale cu efect local produse:

- în bazinul hidrografic Mures, râul Aries aval de confluenta cu párâul Valea Sesei, localitatea Valea Lupsei, din data de 15 iulie 2008;

- în bazinul hidrografic Tisa, râul Viseu, la iazurile Colbu I si Colbu II, din data de 26 iulie 2008.

Expertii au constatat că partea română a făcut informările necesare, iar efectul poluărilor a fost strict local. I.2.b. Comisia hotărăste că:

- aprobă procesele-verbale ale întâlnirilor subcomisiei, semnate fiecare la Balmazujvaros, la 29 mai 2008, respectiv la Albac, la 7 noiembrie 2008;

- se va continua actualizarea Regulamentului privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale, periculoase care nu se mai pot evita, în cadrul unei întâlniri extraordinare a subcomisiei, ce va avea loc pe teritoriul Republicii Ungare în semestrul I al anului 2009;

- părtile vor sprijini organele hidrotehnice teritoriale competente în vederea elaborării Planului armonizat de prevenire si combatere a poluărilor accidentale pentru râul Tur si afluenti prin accesarea fondurilor Uniunii Europene din cadrul Programului de cooperare transfrontieră HU-RO 2007-2013, în axa de prioritate I, cap. 1.3 privind protectia mediului,

- se va face evaluarea rezultatelor analizelor fizico-chimice din anul 2008, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru urmărirea calitătii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară;

- se va continua activitatea de intercalibrare si se va face evaluarea acestei activităti, desfăsurată de laboratoarele care participă la urmărirea calitătii cursurilor de apă ce formează sau sunt întretăiate de frontieră, cu participarea Institutului de Cercetări Hidrologice VITUKI Kht;

- se va face trecerea în revistă a poluărilor accidentale cu efect transfrontier, începánd cu sesiunea a XX-a a Comisiei;

- problematica privind prevenirea si curătarea eventualelor depuneri ilegale de deseuri din albia majoră a cursurilor de apă, având în vedere că aceasta depăseste competenta Comisiei, fiind o problemă de gestionare a deseurilor, va fi trecută pe ordinea de zi a Comisiei mixte pentru protectia mediului si va fi tratată în baza Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protectiei mediului, semnat la 26 mai 1997, intrat în vigoare în 6 noiembrie 2000;

- se va continua activitatea grupelor comune de experti pentru examinarea posibilitătilor teoretice de tranzitare a apelor pe canalele Horea, Cutas si Ghepes, conform pct. 7 al procesului-verbal al Subcomisiei de gospodărire a apelor si hidrometeorologie, semnat la Nyiregyhaza la 18 ianuarie 2007, si pct. 6 al procesului-verbal al Subcomisiei de gospodărire a apelor, semnat la Szeged în data de 30 ianuarie 2009;

- expertii părtilor se vor informa reciproc în legătură cu proiectele în curs de derulare, care au legătură cu activitatea subcomisiei;

- în vederea armonizării sistemelor de clasificare biologice ale părtilor, cât si în vederea elaborării unei propuneri de anexă nr. 10 la regulament (tabelele privind abundenta relativă a speciilor, cât si cele cu listele de specii), va avea loc o întâlnire de experti, pe teritoriul României, în semestrul II al anului 2009;

- participarea expertilor care activează în domeniul calitătii apei, la verificările de toamnă ale lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor nu este necesară si din acest motiv scoate această temă de pe ordinea de zi a Comisiei;

- aprobă modificarea art. 8, 9 si art. 14 lit. b) din Regulamentul privind urmărirea calitătii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară, conform celor prevăzute în procesul-verbal al subcomisiei, semnat la Albac în data de 7 noiembrie 2008;

- aprobă anexa nr. 1 la Regulamentul pentru urmărirea calitătii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară, reactualizată, care reprezintă anexa nr. 1 la prezentul protocol;

- aprobă anexa nr. 4 la Regulamentul pentru urmărirea calitătii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară, reactualizată, care reprezintă anexa nr. 2 la prezentul protocol;

- aprobă anexa nr. 5.1 la Regulamentul pentru urmărirea calitătii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară, reactualizată, care reprezintă anexa nr. 3 la prezentul protocol;

- aprobă anexa nr. 5.2 la Regulamentul pentru urmărirea calitătii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară, reactualizată, care reprezintă anexa nr. 4 la prezentul protocol;

- aprobă anexa nr. 6.1 la Regulamentul pentru urmărirea calitătii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară, reactualizată, care reprezintă anexa nr. 5 la prezentul protocol;

- aprobă anexa nr. 6.2 la Regulamentul pentru urmărirea calitătii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară, reactualizată, care reprezintă anexa nr. 6 la prezentul protocol;

- aprobă anexa nr. 2 la Regulamentul privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale, periculoase care nu se mai pot evita, reactualizată, care reprezintă anexa nr. 7 la prezentul protocol;

- următoarea întâlnire a subcomisiei va avea loc în trimestrul IV al anului 2009, pe teritoriul României.

I.3. Activitatea Subcomisiei de apărare împotriva inundatiilor

l.3.a. Comisia constată că:

- subcomisia a avut o întâlnire la Bistrita, în perioada 9-13 februarie 2009;

- expertii au trecut în revistă situatia finalizării anexelor la Regulamentul privind apărarea împotriva inundatiilor produse de cursuri de apă si au formulat următoarele informări:

Informarea părtii române

Expertii părtii române au informat că au fost elaborate de către organele hidrotehnice teritoriale competente ale părtii române anexele nr. 2 si 3 la Regulamentul privind apărarea împotriva inundatiilor produse de cursuri de apă. Anexa nr. 2 la regulament contine gruparea pe subunităti hidrografice.

Expertii părtii române au informat expertii părtii ungare că, în prezent, în România au loc actualizarea si conformarea legislatiei românesti cu prevederile Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii.

Prin urmare, expertii părtii române sustin mentinerea sectoarelor de râuri si cursuri de ape, respectiv lucrările de apărare împotriva inundatiilor, asa cum sunt prevăzute în Regulamentul privind apărarea împotriva inundatiilor produse de cursurile de apă, aprobat în cadrul Protocolului Sesiunii a Vl-a a Comisiei mixte hidrotehnice româno-ungare.

Informarea părtii ungare

Expertii părtii ungare consideră a fi necesară consemnarea următoarelor:

- Directia Apelor Crisuri din Oradea, Directia Apelor TIKOVIZIG Debrecen si KORKOVIZIG Gyula au elaborat în comun propunerea anexei nr. 3 la regulament (propunerea anexei nr. 2 a fost elaborată anterior si reprezintă anexa nr. 1 la procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei de apărare împotriva inundatiilor, semnat la Balmazujvaros în data de 30 noiembrie 2007).

- Directia Apelor Somes Tisa si Directia FETIKOVIZIG au purtat discutii în cadrul unei întâlniri (la Mateszalka, 8 iulie 2008) referitor la elaborarea anexelor nr. 2 si 3 la regulament. Ca urmare a acestei întâlniri, expertii de la FETIKOVIZ au elaborat propunerea pentru anexele nr. 2 si 3 la regulament.

- Directia Apelor Mures si Directia ATIKOVIZG au purtat discutii în cadrul unei întâlniri (la Arad, 21 februarie 2008) referitor la elaborarea anexelor nr. 2 si 3 la regulament. Ca urmare a acestei întâlniri, expertii de la ATIKOVIZIG au elaborat propunerea pentru anexele nr. 2 si 3 la regulament.

Expertii părtii ungare consideră necesar ca:

în spiritul celor cuprinse în art. 2 si 5 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră,

pe baza celor cuprinse la punctul 1.3.b din Protocolul Sesiunii a XIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Baia Mare în data de 19 februarie 2008,

pe baza celor cuprinse în procesul-verbal al întâlnirii subcomisiei ad-hoc, semnat la Balmazujvaros în data de 1 februarie 2008,

pe baza celor cuprinse în procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei de apărare împotriva inundatiilor, semnat la Balmazujvaros, în data de 30 noiembrie 2007

să se continue si să se intensifice elaborarea si finalizarea anexelor la regulament.

Expertii părtilor consideră oportună continuarea discutiilor pentru armonizarea abordărilor si realizarea în comun a anexelor nr. 2 si 3.

- Expertii au trecut în revistă situatia finalizării anexelor la Regulamentul de apărare împotriva inundatiilor produse de ape interne si au formulat următoarele informări:

Informarea părtii române

Partea română informează că au fost elaborate anexele nr. 2 si 5c la Regulamentul privind apărarea împotriva inundatiilor produse de ape interne, în conformitate cu formatul propus la întâlnirea Subcomisiei de apărare împotriva inundatiilor din perioada 5-7 iulie 2006, la Gyula, si aprobat în cadrul Protocolului Sesiunii a XVII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Nyiregyhaza în data de 30 martie 2007.

Partea română va analiza continutul anexelor nr. 2 si 5c propuse până în prezent si propune continuarea discutiilor în vederea armonizării continutului acestora.

Informarea părtii ungare

În spiritul celor cuprinse în art. 2 si 5 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabilă a apelor de frontieră,

pe baza celor cuprinse la pct. 1.3.b din Protocolul Sesiunii a XIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Baia Mare în data de 19 februarie 2008,

pe baza celor cuprinse la pct. 1 al procesului-verbal al întâlnirii Subcomisiei de apărare împotriva inundatiilor, semnat la Balmazujvaros în data de 30 noiembrie 2007,

organele hidrotehnice teritoriale competente ale părtilor au elaborat în comun propunerile anexelor nr. 2 si 5c la Regulamentul privind apărarea împotriva inundatiilor produse de ape interne.

Partea ungară consideră că propunerea elaborată în comun de către toate organele teritoriale hidrotehnice competente este corespunzătoare si propune aprobarea acestora.

Expertii părtilor consideră oportună continuarea discutiilor pentru armonizarea abordărilor privind continutul anexelor nr. 2 si 5c în vederea aprobării în cadrul unei întâlniri extraordinare a subcomisiei.

- Expertii părtilor au informat că în perioada 21 iulie- 10 octombrie 2008, barajul Bekes de pe râul Crisul Dublu a functionat în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul de exploatare a barajului Bekes la nivel ridicat +510 cm de pe teritoriul ungar, corelat cu functionarea statiei de pompare Ant de pe teritoriul român.

Expertii părtilor constată că functionarea la nivel ridicat a barajului Bekes nu a influentat functionarea statiei de pompare Ant.

- Referitor la analiza formării si scurgerii viiturilor pe râul Barcău, în vederea compensării de către partea română a lucrărilor executate de către partea ungară pe Crisul Alb, dig mal drept, expertii părtilor au informat următoarele:

- în anul 2008 nu s-au înregistrat viituri pe râul Barcău, de aceea nu au fost realizate măsurători simultane de debit la viituri pentru completarea cheii limnimetrice în zona superioară;

- nu au existat surse financiare pentru realizarea măsurătorilor geodezice comune.

Expertii părtilor propun efectuarea în anul 2009 a măsurătorilor simultane de debit la viituri, dacă conditiile o vor permite. Expertii părtilor vor face eforturi pentru accesarea fondurilor terte necesare efectuării în comun a măsurătorilor geodezice.

Expertii părtilor consideră că prin intrarea în functiune si prelucrarea datelor celor două statii automate de pe teritoriul ungar (Barcău - Kismarja si Ier - Pocsaj) si ale celor două statii existente pe teritoriul român pe râul Barcău (de la Sălard si Marghita), analiza formării si curgerii viiturilor va fi completată.

În acest sens, expertii părtilor propun ca în cursul anului 2009, tinánd cont de înregistrările de la statiile automate calibrate, să se facă o corelatie pe baza nivelurilor corespondente.

Expertii părtilor propun să se prelungească termenul pentru măsurătorile simultane de debite până la efectuarea analizei.

Tinánd cont de cele mentionate mai sus, cu referire la situatia hidrometeorologică ce nu a permis, de mai multi ani, efectuarea de măsurători simultane de debit pentru trasarea cheii limnimetrice în zona superioară, subcomisia solicită Comisiei să analizeze posibilitatea găsirii în cadrul Acordului hidrotehnic româno-ungar a unui alt mod de solutionare a compensării lucrărilor executate pe Crisul Alb, mal drept, dacă va fi cazul.

- Studiul integrator pentru evaluarea la nivel de bazin a inundatiilor cu efect transfrontier, pe râul Mures, a fost completat si elaborat în comun de expertii părtilor.

Expertii părtilor si-au predat câte un exemplar din studiul elaborat în limba română, respectiv în limba maghiară. Rezultatele obtinute prin realizarea studiului vor fi utilizate de expertii părtilor în activitatea de gospodărire a apelor.

- Expertii părtilor au efectuat în perioada 2 septembrie - 17 octombrie 2008 examinarea anuală a lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor produse de cursuri de apă si de ape interne, din domeniul de aplicare al Acordului hidrotehnic româno-ungar, de pe teritoriile celor două tări.


În conformitate cu cele consemnate în procesele-verbale întocmite cu ocazia verificărilor, lucrările de apărare împotriva inundatiilor sunt în stare corespunzătoare.

Totodată, au constat că procesele-verbale întocmite cu ocazia acestor examinări, ca formă si continut, sunt în conformitate cu cele înscrise în anexa nr. 1 la Protocolul Sesiunii a Xl-a a Comisiei mixte hidrotehnice.

Expertii părtilor si-au predat reciproc dările de seamă referitoare la activitatea de apărare împotriva inundatiilor, desfăsurată în perioada ce s-a scurs de la ultima verificare.

- în cursul anului 2008 transferul de apă pentru beneficiarii Domeniile Hergheliei Mezohegyes (Mezohegyesi Menesbirtok Zrt) si pentru SRL Sistemul de aductiune a apei si irigatii Marosviz (Marosvîz Kft) s-a desfăsurat în conformitate cu Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru transferul de apă si pompări de ape interne, pe baza contractelor încheiate de furnizorii Administratia Natională „Apele Române” si Administratia Natională pentru îmbunătătiri Funciare - S.A.

Volumele de apă transferate în perioada 1 mai - 13 septembrie 2008 au fost:

Pentru Domeniile Hergheliei Mezohegyes 1.701.361 m3

Pentru SRL Sistemul de aductiune a apei si 1.776.842 m3 irigatii Marosviz

Total 3.478.203 m3

Decontarea cheltuielilor a fost efectuată între părti până la 15 decembrie 2008.

- Expertii părtii ungare informează subcomisia că, începánd cu anul 2009, în locul SRL Sistemul de aductiune a apei si irigatii Marosviz (Marosvîz Kft) să figureze Dombegyházi Vîzgazdálkodási Nonprofit Kft, în calitate de contractant.

- Expertii părtii române informează subcomisia că va analiza în continuare solicitarea părtii ungare, formulată în anul 2007, privind posibilitatea suplimentării debitelor de apă tranzitată, pe canalul Ier (Arad).

- în anul 2008, partea ungară nu a efectuat pompări de ape interne provenite de pe teritoriul României, ca urmare partea română nu are de efectuat plăti.

- Nu au avut loc informări în legătură cu proiectele în curs de derulare, care au legătură cu activitatea subcomisiei, deoarece nu au existat proiecte în derulare.

- Referitor la formularea punctului de vedere al subcomisiei în legătură cu problematica stăvilarului din sectiunea km 17+300 a canalului Horea, cuprins în procesul-verbal al Subcomisiei de gospodărire a apelor si hidrometeorologie, semnat la Bistrita la 23 noiembrie 2007, expertii părtilor au formulat următoarele:

1. propun mentinerea situatiei existente, cu privire la nemodificarea cotei radierului stăvilarului de pe canalul Horea, din sectiunea km 17+300;

2. expertii părtii ungare solicită cresterea nivelului apei cu până la 50 cm, prin manevrarea stăvilarului;

3. expertii părtilor au convenit să se realizeze de către organele teritoriale hidrotehnice competente, până la data de 30 aprilie 2009, un studiu comun cu privire la influenta acestor manevre pe teritoriul ambelor tări.

Studiul de mai sus a fost elaborat de către organele teritoriale hidrotehnice competente la termenul prevăzut.

Pe baza rezultatelor acestui studiu, Subcomisia de apărare împotriva inundatiilor va formula punctul de vedere cerut de Subcomisia de gospodărire a apelor si hidrometeorologie.

- În perioada 6-7 mai 2008 a avut loc cu succes exercitiul de simulare a inundatiilor în zona de frontieră româno-ungară.

I.3.b. Comisia hotărăste că:

- aprobă procesul-verbal al întâlnirii subcomisiei, semnat la Bistrita la 13 februarie 2009;

- în vederea elaborării si finalizării anexelor, va avea loc o întâlnire extraordinară a subcomisiei, pe teritoriul român, în trimestrul III al anului 2009, cu următoarea ordine de zi:

1. continuarea discutiilor pentru armonizarea abordărilor si realizarea în comun a anexelor nr. 2 si 3 la Regulamentul privind apărarea împotriva inundatiilor produse de cursuri de apă;

2. continuarea discutiilor pentru armonizarea abordărilor, privind continutul anexelor nr. 2 si 5c la Regulamentul privind apărarea împotriva inundatiilor produse de ape interne, în vederea aprobării.

În timpul discutiilor, expertii vor lua în considerare cele cuprinse la pct. 1 din procesul-verbal al întâlnirii subcomisiei ad-hoc, semnat la Tulcea în data de 10 octombrie 2008;

- se va examina situatia îndeplinirii prevederilor Regulamentului privind regimul de exploatare a barajului Bekes la nivel ridicat +510 cm de pe teritoriul ungar, corelat cu functionarea statiei de pompare Ant de pe teritoriul român;

- în legătură cu modul de compensare de către partea română a lucrărilor executate de către partea ungară (pe Crisul Alb, mal drept), expertii părtilor vor continua măsurătorile simultane de debit la viituri si vor efectua măsurătorile geodezice comune, în anul 2009, pentru analiza conditiilor de formare si scurgere a viiturilor pe râul Barcău si întocmirea raportului final. Această activitate se va realiza din fonduri proprii si/sau prin accesarea de fonduri terte;

- în eventualitatea în care modalitatea de compensare stabilită la alineatul precedent nu va putea fi realizată sau nu va acoperi integral efortul financiar al părtii ungare, subcomisia va analiza, până la sesiunea a XXI-a a Comisiei, posibilitatea găsirii în cadrul Acordului hidrotehnic româno-ungar si a unei alte proceduri de solutionare;

- subcomisia solicită Comisiei să analizeze posibilitatea găsirii în cadrul Acordului hidrotehnic româno-ungar a unui alt mod de solutionare a compensării lucrărilor executate pe Crisul Alb, mal drept, dacă va fi cazul;

- se vor examina procesele-verbale ale întâlnirilor de experti pentru verificarea lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor, din anul 2009;

- se va examina îndeplinirea sarcinilor cuprinse în Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru transferul de apă si pompări de ape interne. Comisia va fi informată în legătură cu rezultatul tratativelor pentru încheierea unor noi contracte de transfer al apei, precum si cu derularea acestora;

- la următoarea întâlnire a subcomisiei se va analiza solicitarea părtii ungare privind posibilitatea suplimentării debitelor de apă tranzitată, pe canalul Ier (Arad), si se va informa Comisia privind rezultatele analizei;

- Comisia va fi informată în cazul în care se efectuează pompări de ape interne;

- expertii părtilor se vor informa în legătură cu proiectele aflate în curs de derulare, care au legătură cu activitatea subcomisiei;

- la următoarea întâlnire a subcomisiei se va exprima punctul de vedere în legătură cu problematica stăvilarului din sectiunea km 17+300 a canalului Horea, cuprins în procesul-


verbal al Subcomisiei de gospodărire a apelor si hidrometeorologie, semnat la Bistrita la 23 noiembrie 2007 si a celor cuprinse la pct. 9 al procesului-verbal al întâlnirii Subcomisiei de apărare împotriva inundatiilor, semnat la Bistrita în data de 13 februarie 2009;

- următoarea întâlnire a subcomisiei va avea loc în trimestrul IV al anului 2009, pe teritoriul Republicii Ungare.

I.4. Activitatea Subcomisiei de gospodărire a apelor si hidrometeorologie

l.4.a. Comisia constată că:

- grupa de lucru pentru Directiva-cadru privind apa a avut o întâlnire la Balmazujvaros, în perioada 25-29 august 2008, iar subcomisia a avut o întâlnire la Szeged, în perioada 26-30 ianuarie 2009;

- sarcinile prevăzute în Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor si informatiilor meteorologice si hidrologice între România si Republica Ungară au fost îndeplinite;

- sarcinile prevăzute în Regulamentul privind efectuarea de observatii hidrometrice sistematice si determinarea în comun a resurselor de apă pe apele de frontieră au fost îndeplinite;

- referitor la elaborarea de către institutiile specializate ale părtilor a metodologiei pentru determinarea valorilor debitelor-limită (prag), în sectiunea de frontieră, cu luarea în considerare a celor cuprinse la pct. 3 al procesului-verbal al întâlnirii extraordinare a Subcomisiei de gospodărire a apelor si hidrometeorologie, semnat la Praid în data de 23 iunie 2006, partea ungară a întocmit si a transmis părtii române metodologia de stabilire a debitului minim (prag).

Partea română a predat părtii ungare propunerea proprie privind metodologia de stabilire a debitului minim (prag).

Părtile au convenit ca până la data de 30 aprilie 2009 să se realizeze concordarea metodologiilor mai sus mentionate si elaborarea unei metodologii de stabilire a debitului minim (prag) comune în cadrul unei întâlniri la nivel de experti, luând în considerare statiile corespondente cuprinse în anexa la regulament. întâlnirea la nivel de experti se va desfăsura pe teritoriul Republicii Ungare.

Expertii părtilor au convenit ca în trimestrul II al anului 2009 să aibă loc o întâlnire extraordinară a subcomisiei, unde se va analiza si se va aproba această metodologie comună, se vor determina valorile-limită (prag) si se vor face propuneri pentru modificarea Regulamentului de colaborare între organele teritoriale în cazul scurgerii apelor mici (extraordinare) pe râurile din subunitătile hidrografice care formează sau traversează frontiera româno-ungară.

- Schimbul de experientă între expertii români si unguri implicati în elaborarea prognozelor hidrologice a avut loc la Budapesta, în perioada 20-22 octombrie 2008.

Expertii părtilor propun continuarea schimbului de experientă în cadrul unei întâlniri ce se va desfăsura la Bucuresti, în perioada septembrie-octombrie 2009, la care să participe si experti ai directiilor teritoriale ale apelor implicate în elaborarea de prognoze hidrologice.

- Partea română a informat că datele din sistemele de transmitere automată elaborate în cadrul programelor PHARE CBC, în prezent, nu sunt conectate la serverele FTP din centrele bazinale, din cauza nefinalizării soft-ului pentru realizarea interfetei cu programul national DESWAT (Destructive Emergency System for Water) de elaborare a prognozelor în regim automat. Acesta din urmă se preconizează a fi finalizat la sfársitul anului 2009.

Expertii părtilor propun ca activitatea să se desfăsoare în continuare pe baza principiilor cuprinse la pct. 2.3 al procesului-verbal al Subcomisiei de gospodărire a apelor si hidrometeorologie, semnat la Arad la 13 februarie 2002.

- Referitor la posibilitătile teoretice de tranzitare a apelor pe canalele Horea, Cutas si Ghepes conform sarcinilor prevăzute la pct. 7 al ordinii de zi, din procesul-verbal întocmit cu ocazia întâlnirii Subcomisiei de gospodărire a apelor si hidrometeorologie, semnat la Nyiregyhaza la 18 ianuarie 2007, expertii părtilor au stabilit următoarele:

Pentru canalul Horea

La întâlnirea subcomisiei care a avut loc în perioada 19-23 noiembrie 2007, la Bistrita, expertii părtilor au constatat că pentru asigurarea echilibrului ecosistemului situat pe teritoriul ungar, singura posibilitate ar fi mărirea suprafetei luciului de apă prin ridicarea cotei stăvilarului de pe canalul Karolyi, de pe teritoriul ungar km 17 + 300. în acest context, a fost necesar punctul de vedere al Subcomisiei de apărare împotriva inundatiilor.

Solicitarea a fost transmisă Subcomisiei de apărare împotriva inundatiilor.

La întâlnirea Subcomisiei de calitate a apei care a avut loc în perioada 3-7 noiembrie 2008 laAlbac, pe baza rezultatelor de laborator ale probelor de apă prelevate în luna mai, între anii 2005-2007, expertii părtilor au constatat că calitatea apei se încadrează în clasa de calitate II - bună si în clasa de calitate III - moderată.

Expertii părtilor propun ca finalizarea acestei problematici să se realizeze după primirea punctului de vedere al Subcomisiei de apărare împotriva inundatiilor.

Pentru canalul Cutas

În tabelele nr. 1 si 2 din anexa nr. 4 la procesului-verbal al Subcomisiei de calitate a apei care a avut loc în perioada 3-7 noiembrie 2008 la Albac, sunt cuprinse rezultatele măsurătorilor româno-ungare pentru anii 2005-2008, care au la bază analizele făcute de către partea ungară. Conform evaluării pentru canalul CC2 calitatea apei pe baza măsurătorilor din anul 2005 este V datorită continutului de fosfor total, iar pentru anii 2006, 2007 si 2008 este IV datorită conductivitătii.

Expertii părtilor propun continuarea prelevărilor de probe si efectuarea analizelor de calitate o dată pe an.

Când se va constata îmbunătătirea calitătii apei se vor analiza posibilitătile tehnice de tranzitare.

Pentru canalul Ghepes

În tabelul nr. 3 din anexa nr. 4 la procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei de calitate a apei care a avut loc în perioada 3-7 noiembrie 2008 la Albac, sunt cuprinse rezultatele analizelor efectuate de părti în perioada 2005-2008, iar în tabelul nr. 4 din anexa nr. 4 la acelasi proces-verbal sunt cuprinse evaluările făcute pe baza analizelor efectuate de expertii părtii ungare.

Conform celor cuprinse în procesul-verbal posibilitatea teoretică de tranzitare a apei pe canalul Ghepes se poate efectua din două surse, si anume:

- pentru canalul Ant calitatea apei pentru anul 2005 s-a încadrat în clasa IV datorită continutului de fosfor total, iar între anii 2007-2008 a fost în clasa V;


- pentru canalul colector calitatea apei în ceea ce priveste concentratia de fosfor total, în anul 2005, s-a încadrat în clasa de calitate III (moderat), iar în anul 2008 s-a încadrat în clasa de calitate IV.

Conform datelor rezultante după prelevările de probe, măsurătorilor de debite, va fi analizată posibilitatea teoretică de tranzitare a apei din canalul colector.

Expertii părtilor propun ca grupa comună de experti pentru examinarea posibilitătilor teoretice de tranzitare a apelor pe canalul Ghepes să-si continue activitatea conform pct. 7 al procesului-verbal al Subcomisiei de gospodărire a apelor si hidrometeorologie, semnat la Nyiregyhaza la 18 ianuarie 2007.

Expertii părtilor consideră necesară continuarea măsurătorilor geodezice de pe teritoriul român, luând în considerare posibilitătile terte de finantare, având în vedere faptul că în prima etapă aceste măsurători nu au fost efectuate pe toată lungimea de 22,37 km, ci doar pentru incinta dintre frontieră si canalul Ant (CPE2). După efectuarea măsurătorilor va fi posibilă elaborarea unui studiu comun privind posibilitatea de tranzitare a apei pe canalul Ghepes din canalul colector.

- Părtile s-au informat reciproc în legătură cu proiectele aflate în curs de derulare, care au legătură cu activitatea subcomisiei.

Activitatea grupei de lucru pentru Directiva-cadru pentru apă:

Comisia constată că:

- expertii părtilor au prezentat în detaliu, în completarea materialelor transmise anterior, conform procesului-verbal al Subcomisiei de gospodărire a apelor, de la Bistrita, din 23 noiembrie 2007, metodologiile privind identificarea corpurilor de apă puternic modificate si artificiale, cât si evaluarea riscului din punctul de vedere al nutrientilor, substantelor organice, substantelor prioritar periculoase si alterărilor hidromorfologice.

Metodologia părtii române ia în considerare corpurile de apă la risc si posibil la risc din punct de vedere hidromorfologic, în desemnarea corpurilor de apă puternic modificate.

Metodologia părtii ungare în desemnarea corpurilor de apă puternic modificate, precum si la evaluarea riscului hidromorfologic a analizat corpurile de apă naturale, astfel cum partea ungară defineste această notiune.

1.a. ape de suprafată:

Expertii părtilor au trecut în revistă tabelul „Lista corpurilor de apă de suprafată transfrontiere Ro-Hu” (anexa nr. 1 la procesul-verbal, de la Bistrita, din 23 noiembrie 2007) care a fost reactualizată prin redefinirea unor caracteristici ale corpurilor de apă si prin reducerea numărului de corpuri de apă (ca urmare a redelimitării acestora).

Expertii părtilor au stabilit să continue examinarea posibilitătilor de armonizare a corpurilor de apă transfrontieră.

La următoarea întâlnire a Grupei de experti pentru Directiva-cadru pentru apă (DCA,) expertii părtilor vor prezenta metodologiile nationale, actualizate pentru evaluarea stării ecologice si chimice a corpurilor de apă în măsura în care acestea vor fi disponibile.

1.b. ape subterane:

Expertii părtilor au delimitat si armonizat corpurile de apă subterane transfrontiere si au întocmit tabelul care cuprinde corpurile de apă subterană transfrontieră.

Expertii părtilor s-au informat reciproc asupra metodologiei privind evaluarea cantitativă si calitativă a apelor subterane si au constatat că ambele metodologii sunt în conformitate cu Ghidul Comisiei Europene.

- Expertii părtilor si-au predat reciproc materialele referitoare la principalele probleme de gospodărire a apelor pentru subunitătile hidrografice, respectiv bazinele hidrografice care intră sub incidenta Acordului hidrotehnic româno-ungar.

Expertii părtilor vor analiza până la următoarea întâlnire a Grupei de lucru DCA aceste materiale în scopul cunoasterii acestora. De asemenea, expertii părtilor propun ca aceste materiale să fie transmise spre informare Subcomisiei de gospodărire a apelor si Subcomisiei de calitate a apei.

I.4.b. Comisia hotărăste că:

- aprobă procesul-verbal al întâlnirii Grupei de lucru pentru Directiva-cadru pentru apă, semnat la Balmazujvaros la 29 august 2008, si a Subcomisiei de gospodărire a apelor si hidrometeorologie, semnat la Szeged la 30 ianuarie 2009.

- se va examina îndeplinirea sarcinilor cuprinse în Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor si informatiilor meteorologice si hidrologice între România si Republica Ungară;

- se va examina îndeplinirea sarcinilor cuprinse în Regulamentul privind efectuarea de observatii hidrometrice sistematice si determinarea în comun a resurselor de apă pe cursurile de apă pe apele de frontieră;

- expertii părtilor vor avea o întâlnire, până la 30 iunie 2009, pe teritoriul Republicii Ungare, în cadrul căreia vor realiza concordarea metodologiilorsi vor elabora metodologia comună de stabilire a debitului minim (prag), luând în considerare statiile corespondente cuprinse în anexa Regulamentului de colaborare dintre organele teritoriale în cazul scurgerii apelor mici (extraordinare) pe râurile din subunitătile hidrografice care formează sau traversează frontiera româno-ungară;

- expertii părtilor vor avea o întâlnire extraordinară a subcomisiei, în trimestrul III al anului 2009, pe teritoriul ungar, în cadrul căreia vor analiza si vor aproba metodologia comună, prin care se vor determina valorile-limită (prag) si se vor face propuneri pentru modificarea anexei si a Regulamentului de colaborare dintre organele teritoriale în cazul scurgerii apelor mici (extraordinare) pe râurile din subunitătile hidrografice care formează sau traversează frontiera româno-ungară;

- se va continua schimbul de experientă dintre expertii români si unguri implicati în elaborarea prognozelor hidrologice, cu participarea expertilor directiilor teritoriale ale apelor implicate în elaborarea de prognoze hidrologice;

- se vor continua, după calibrare, discutiile privind introducerea datelor obtinute din sistemele de monitoring elaborate în cadrul proiectelor PHARE CBC (Cross Border Cooperation), în fluxul informational existent între părti;

- se va continua activitatea grupelor comune de experti pentru examinarea posibilitătilor teoretice de tranzitare a apelor pe canalele Horea, Cutas si Ghepes, conform pct. 7 al procesului-verbal al Subcomisiei de gospodărire a apelor si hidrometeorologie, semnat la Nyiregyhaza la 18 ianuarie 2007, si pct. 6 al procesului-verbal al Subcomisiei de gospodărire a apelor, semnat la Szeged în data de 30 ianuarie 2009;

- expertii părtilor se vor informa în legătură cu proiectele aflate în derulare, care au legătură cu activitatea subcomisiei;

- următoarea întâlnire a subcomisiei va avea loc în trimestrul IV al anului 2009, pe teritoriul Republicii Ungare;


- Grupa de lucru pentru Directiva-cadru pentru apă îsi va continua activitatea pe baza obiectivelor Comisiei internationale pentru protectia fluviului Dunărea (ICPDR) pentru realizarea sarcinilor comune reiesite din aplicarea Directivei-cadru pentru apă, 2000/60/CE si a celor stabilite conform procesului-verbal al Grupei de experti pentru DCA, semnat la Balmazujvaros la 29 august 2008, si va informa subcomisia în legătură cu activitatea sa;

- următoarea întâlnire a Grupei de lucru pentru Directiva-cadru pentru apă va avea loc în trimestrul III 2009, pe teritoriul României.

1.5. întâlnirea împuternicitilor în scopul verificării pe teren a lucrărilor hidrotehnice

În anul 2008 nu a avut loc întâlnirea împuternicitilor cu ocazia verificării comune pe teren a lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor.

1.6. Colaborarea organelor teritoriale:

1.6.a. Comisia apreciază favorabil colaborarea directă dintre organele hidrotehnice teritoriale ale părtilor, desfăsurată între cele două sesiuni, în diferitele domenii ale gospodăririi apelor care formează sau sunt întretăiate de frontiera de stat.

I.6.b. Comisia hotărăste că va sprijini în continuare colaborarea directă între organele hidrotehnice teritoriale, precum si participarea specialistilor din organele centrale si teritoriale la manifestările din domeniul gospodăririi apelor, organizate de oricare dintre părti.

1.7. Examinarea programului lucrărilor noi

1.7.a. Comisia constată că în perioada de la Sesiunea a XIX-a a Comisiei (Baia Mare, 17-19 februarie 2008) si până la prezenta sesiune, partea română, în baza Regulamentului privind procedura de urmat în cazul examinării interventiilor cu posibil efect transfrontier, a transmis spre examinare următoarele documentatii:

1. „Punerea în sigurantă a digului de apărare râu Mures, mal drept Nădlac-Seitin, judetul Arad”;

2. „Amenajarea si reabilitarea ecologică a râului Crisul Repede, judetul Bihor”.

Documentatiile transmise au fost examinate si avizate favorabil de către partea ungară.

I.7.b. Comisia hotărăste că organele hidrotehnice teritoriale competente trebuie să transmită Comisiei, spre avizare, documentatiile interventiilor cu posibil efect transfrontier, conform procedurii prevăzute în Regulamentul privind procedura de urmat în cazul examinării interventiilor cu posibil efect transfrontier.

1.8. Examinarea stadiului de elaborare a proiectelor realizate în domeniul de aplicare al Acordului hidrotehnic cu asistentă tehnică sau financiară tertă

l.8.a. Comisia constată că în cadrul subcomisiilor părtile s-au informat reciproc în legătură cu proiectele comune realizate cu asistentă tehnică si financiară tertă aflate în derulare.

I.8.b. Comisia hotărăste că va sprijini si va urmări în continuare cu atentie atât proiectele care se realizează în domeniul de aplicare a acordului cu asistentă tehnică si financiară tertă, cât si cele din bazinele hidrografice ale Tisei si al Dunării.

I.9. Următoarea întâlnire a Comisiei hidrotehnice

Comisia hotărăste ca următoarea sesiune ordinară a Comisiei să aibă loc pe teritoriul României, în trimestrul I al anului 2010.

II. Diverse

II.a. Comisia constată că:

- a avut loc cea de-a patra sedintă comună a Guvernului României si Guvernului Republicii Ungare, la Szeged, în data de 21 octombrie 2008;

- în data de 25 martie 2009 s-a desfăsurat la Nyiregyhaza, Republica Ungară, o masă rotundă internatională privind „Gestionarea deseurilor menajere si împiedicarea producerii poluării apelor transfrontiere”, la care au participat autoritătile din domeniul gospodăririi apelor, autorităti din domeniul protectiei mediului, autorităti teritoriale competente si municipalităti din România, Ungaria, Slovacia si Ucraina.

Delegatiile conduse de secretari de stat sau împuterniciti ai acestora în domeniul gospodăririi apelor din tările mentionate au prezentat eforturile pe care tările le-au întreprins în vederea prevenirii transportului de deseuri menajere pe cursurile de apă transfrontieră. La finalul întâlnirii, sefii delegatiilor au semnat în comun o minută.

II.b. Comisia hotărăste că:

- va sprijini realizarea sarcinilor părtilor ce decurg din hotărárile sedintelor comune ale Guvernului României si Guvernului Republicii Ungare, care intră sub incidenta Acordului hidrotehnic româno-ungar;

- va sprijini realizarea în domeniul de aplicare a acordului a celor cuprinse în minuta întâlnirii, semnată la Nyiregyhaza în data de 25 martie 2009, care a avut ca temă „Gestionarea deseurilor menajere si împiedicarea producerii poluării apelor transfrontiere”.

*

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul protocol. Hotărárile prezentului protocol vor intra în vigoare după aprobarea lor de către guvernele celor două state, conform cap. III art. 10 pct. 5 din acord.

Odată cu acesta îsi pierd valabilitatea:

1. anexele nr. 1, 4 si 5 la Regulamentul privind urmărirea calitătii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară, intrate în vigoare la data de 20 mai 2008;

2. anexa nr. 6 la Regulamentul privind urmărirea calitătii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară, intrate în vigoare la data de 5 aprilie 2006;

3. anexa nr. 2 la Regulamentul privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale, periculoase care nu se mai pot evita, intrate în vigoare la data de 20 mai 2008;

4. art. 8, 9 si art. 14 lit. b) din Regulamentul privind urmărirea calitătii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară, intrate în vigoare la data de 5 aprilie 2006.

Prezentul protocol a fost semnat la Szeged la 13 mai 2009, în două exemplare originale, fiecare în limba română si limba maghiară, toate textele fiind egal autentice.

 

Din partea română,

Dan Cárlan

Din partea ungară

Kothay Lászlo


ANEXA Nr. 1

la Protocolul Sesiunii a XX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, Szeged,

13 mai 2009

 

ANEXA Nr. 1

la Regulamentul pentru urmărirea calitătii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară

 

LISTA

institutiilor care execută prelevările de probe si analizele de calitate

 

A. Pentru râurile Tur, Somes si Crasna

a) Institutii competente din România:

Directia Apelor Somes - Tisa

400217 Cluj-Napoca, Str. Vánătorului nr. 17 Telefon: + 40-264-433028 Mobil: + 40-788-235758

+ 40-788-235759

+ 40-746-046240 Dispecerat:

Telefon/Fax: + 40-264-433021 E-mail: dispecerat@dast.rowater.ro

Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare

440012 Satu Mare, str. Mircea cel Bătrán nr. 8/A Telefon: + 40-261-770177 Fax: + 40-261-768302 E-mail: sgasm@dast.rowater.ro

b) Institutii competente din Ungaria:

Tiszántuli Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Vîzugyi Feliigyeloseg (TI-KTVF)

4025 Debrecen, Hatvan u. 16 Telefon: + 36-52-511000 Fax:+ 36-52-511040 E-mail: tiszantuli@zoldhatosag.hu

Felso-Tisza-videki Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Vîzugyi Feliigyeloseg (FTV-KTVF)

4400 Nyiregyháza, Kolcsey u. 12-14 Telefon: + 36-42-598930, 598931 Fax: + 36-42-598941 E-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu

B. Pentru râurile Ier, Barcău, Crisul Repede, Crisul Negru si Crisul Alb

a) Institutii competente din România:

Directia Apelor Crisuri

410204 Oradea, str. Ion Bogdan nr. 35

Telefon: + 40-259-443892 Fax: + 40-259-444237, 242064 E-mail: dispecerat@dac.rowater.ro , laborator@dac.rowater.ro

b) Institutii competente din Ungaria:

Tiszántuli Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Vîzugyi Feliigyeloseg (TI-KTVF)

4025 Debrecen, Hatvan u. 16 Telefon: + 36-52-511000 Fax:+ 36-52-511040 E-mail: tiszantuli@zoldhatosag.hu

C. Pentru râul Mures

a) Institutii competente din România:

Directia Apelor Mures

540057 Tárgu Mures, str. Koteles Samuel nr. 33 Telefon: + 40-265-265420 Dispecerat: + 40-265-261303 Fax: + 40-265-264290, 267955 E-mail: dispecer@dam.rowater.ro

Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad

310414 Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 101

Telefon: + 40-257-280362

Fax:+ 40-257-280812

E-mail: dispecer@sgaar.dam.rowater.ro

b) Institutii competente din Ungaria:

Also-Tisza-videki Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Vîzugyi Feliigyeloseg (ATI-KTVF)

6721 Szeged, Felso-Tisza part 17. Telefon: + 36-62-553060 Dispecerat: + 36-30-9382389 Fax: + 36-62-553068 E-mail: alsotiszavideki@zoldhatosag.hu


 

ANEXA Nr. 2*)

la Protocolul Sesiunii a XX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare,

Szeged, 13.05.2009

 

Anexa nr. 4

la Regulamentul pentru urmărirea calitătii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară

 

Tabel nr. 1

Indicatorii de determinat din apele de frontieră

(Tur, Somes, Crasna)

 

 

 

 

Indicator de calitate

UM

Probe/an

2008

2009

M

R

M

R

A Indicatorii regimului de oxigen

Oxigen dizolvat (DO)

mg/l

12

X

X

X

X

Saturatie de oxigen (Sat.Oxygen)

%

12

X

X

X

X

CB05 (BOD5)

mg/l

12

X

X

X

X

CCO-Mn (COD/KMO4)

mg/l

12

X

X

X

X

CCO-Cr tCOD/K2Cr207)

mg/l

12

X

X

X

X

TOC

mg/l

12

 

 

 

 

B Indicatorii regimului de nutrienti

Amoniu-N (NH4-N)

mg/l

12

X

X

X

X

Nitrit-N (NO2-N)

mg/l

12

X

X

X

X

Nitrat-N (N03-N)

mg/l

12

X

X

X

X

Azot organic (N org.)

mg/l

12

X

X

X

X

Azot total (N tot.)

mg/l

12

X

X

X

X

Ortofosfat-P (0-PO4-P)

mg/l

12

X

X

X

X

Fosfor total (Ptot.)

mg/l

12

X

X

X

X

C Indicatori de salinitate

Calciu (Ca)

mg/l

12

X

X

X

X

Magneziu (Mg)

mg/l

12

X

X

X

X

Sodiu (Na)

mg/l

12

X

X

X

X

Potasiu (K)

mg/l

12

X

X

X

X

Cloruri (Cl*)

mg/l

12

X

X

X

X

Sulfati (SO4)

mg/l

12

X

X

X

X

Carbonati (CO3)

mg/l

12

X

X

X

X

Bicarbonati (HC03)

mg/l

12

X

X

X

X

Reziduu fix (TDS)

mg/l

12

X

X

X

X

Conductivitate (Cond.)

μS/cm

12

X

X

X

X

Duritate (CaO) (Hardness)

mg/l

12

X

X

X

X

D Indicatori complementari

Temperatura apă (TW)

° C

12

X

X

X

X

Suspensii totale (TSS)

mg/l

12

X

X

X

X

pH

-

12

X

X

X

X

Alcalinitate (Alcalin)

mmol/l

12

X

X

X

X

E Indicatori micropoluanti anorganici

Fier (dizolvat) (Fe(dis.))

mg/l

12

X

X

X

X


 

 

 

Indicator de calitate

UM

Probe/an

2008

2009

M

R

M

R

Fier (total) (Fe(tot.))

mg/l

12

X

X

X

X

Mangan (dizolvat) (Mn(dis.))

mg/l

12

X

X

X

X

Mangan (total) (Mn(tot.))

mg/l

12

X

X

X

X

Zinc (dizolvat) (Zn(dis.))

μg/l

12

X

X

X

X

Zinc (total) (Zn(tot.))

μg/l

12

X

X

X

X

Cupru (dizolvat) (Cu(dis.))

μg/l

12

X

X

X

X

Cupru (total) (Cu(tol.))

μg/l

12

X

X

X

X

Crom totai (dizolvat) (Cr tot(dis.))

μg/l

12

X

X

X

X

Crom total (total) (Cr tot(tot.))

μg/l

12

X

X

X

X

Plumb (dizolvat) (Pb(dis.))

μg/l

12

X

X

X

X

Plumb (total) (Pb(îot.))

μg/l

12

X

X

X

X

Cadmiu (dizolvat) (Cd(dis.))

μg/l

12

X

X

X

X

Cadmiu (total) (Cd(tot.))

μg/l

12

X

X

X

X

Mercur (total) (Hg(tot.))

μg/l

12

X

X

X

X

Nichel (dizolvat) (Ni(dis.))

μg/l

12

X

X

X

X

Nichel (totai) (Ni(tot.))

μg/l

12

X

X

X

X

Arsen (dizolvat) (As(dis.))

μg/l

12

X

X

X

X

Arsen (total) (As(tot.))

μg/l

12

X

X

X

X

Cianuri (totale) (CN)

μg/l

12

X

X

X

X

F Indicatori micro pol uanti organici

Index fenolic (Phenol Index)

μg/l

12

X

X

X

X

Detergenti anionactivi (ANA Det)

μg/l

12

X

X

X

X

Hidrocarburi petroliere (UV) (Petrol. Hidrocarb.)

μg/l

12

X

X

X

X

AOX1)

μg/l

6

 

 

 

 

G Indicatori micropoluanti organici specifici

A iac lor

μg/l

3

X

 

X

 

A n tracen

μg/l

3

X

 

X

 

Atrazin

μg/l

3

X

 

X

 

Benzen

μg/l

3

X

X

X

X

Difenileteri brom urati

μg/l

3

 

 

 

 

C10-13 cloralcani

μg/l

3

 

 

 

 

Clorfenvinfos

μg/l

3

 

 

 

 

Clorpirifos

μg/l

3

 

 

 

 

1,2-dicloretan

μg/l

3

X

 

X

 

Diclormetan

μg/l

3

X

 

X

 

2-etil-hexil-diftalat

μg/l

3

 

 

 

 

Diuron

μg/l

3

 

 

 

 

Endosulfan (alfa-cndosulfan)

μg/l

3

X

 

X

 

Fluorantren

μg/l

3

X

 

X

 

Hexaclor-benzen

μg/l

3

X

 

X

 

Hexaclor-butadiena

μg/l

3

X

 

X

 

Flexaclor-ciciohexan (γ

-lindan)

μg/l

3

X

 

X

 

Izoproturon

μg/l

3

 

 

 

 

Naftalină

ng/l

3

X

X

X

X

Nonil-fenoli

μg/l

3

 

 

 

 


 

 

 

Indicator de calitate

UM

Probe/an

2008

2009

M

R

M

R

Octil-fenoli

ug/l

3

 

 

 

 

Pentaclor-benzen

ng/1

3

X

 

X

 

Pentaclor-fenol

ng/1

3

 

 

 

 

Benzo(a)pyrcn

ng/1

3

X

 

X

 

Benzo(b)fluorantcn

μg/l

3

X

 

X

 

Benzo(k)fluoranten

μg/l

3

X

 

X

 

Benzo(g,h,i)perylen

μg/l

3

X

 

X

 

Indeno( 1.2.3-cd)pyren

μg/l

3

X

 

X

 

Simazin

μg/l

3

X

 

X

 

Compusi tributil-stanici

μg/l

3

 

 

 

 

1.2.4 Triclorben/en

μg/l

3

X

 

X

 

Triclormetan (clorolbm)

μg/l

3

X

 

X

 

Trifluralin

μg/l

3

 

 

 

 

Tricloretilena

μg/l

3

X

 

X

 

Tetracloretilena

μg/l

3

X

 

X

 

Tetraclormetan

μg/l

3

X

 

X

 

DDT(p.p-)

μg/l

3

X

 

X

 

Aldrin

μg/l

3

X

 

X

 

Dieldrin

μg/l

3

X

 

X

 

Edrin

μg/l

3

X

 

X

 

Izodrin

μg/l

3

 

 

 

 

H Indicatori biologici

Clorofila-a (Chlorophyla-a)

μg/l

12

X

X

X

X

Fitoplancton3)

i/ml

6

X

X

X

X

Fitobentos4)

-

1

X

X

X

X

Macrofite5)

-

1

X

X

X

X

Macronevertebrate acvatice 6)

-

2

X

X

X

X

Pesti7)

-

1/3 ani

 

X

 

X

1 Indicatori microbiologici

Bacterii eoliforrne totale (Total Colifonn.)

i/ml

12

X

X

X

X

J Indicatori radiologiei

Activitate p-globală (Total (5)

Bq/l

12

X

X

X

X

K Cantitate de apă

Debit (Q) (Disch.)

m3/s

12

X

X

X

X

 

1) Analiza se va efectua după dotarea laboratoarelor cu aparatura necesară.

2) Indicatorii de calitate din aceasta grupă - se vor analiza doar cei marcati în tabel

Pentru determinarea acestora este necesară o dotare specifică, corespunzătoare, de care actualmente nu dispun toate laboratoarele implicate ale Părtilor.

3) Pe baza componentei de specii si date cantitative, în perioada de vegetatie, aprilie-septembrie.

4) Pe baza diatomcclor, speciilor componente si datelor cantitative stabiiite în prealabil, precum si a indexului saprobic. primăvara, după perioada de ape mari, în regim hidrologic constant, cu debite mici si uniforme.

5) Pe baza speciilor componente, a datelor cantitative stabilite în prealabil, perioadă de vară.

6) Pe baza speciilor componente si a datelor cantitative, primăvara si toamna.

7) Pe baza speciilor componente si a datelor cantitative, în situatia în care vor fi realizate conditiile tehnice si aprobările necesare.


 

Tabel nr.2

 

Indicatorii de determinat din apele de frontieră

(Ier, Barcău, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb)

 

 

 

 

Indicator de calitate

UM

Probe/an

2008

2009

M

R

M

R

A Indicatorii regimului de oxigen

Oxigen dizolvat (DO)

mg/l

12

X

X

X

X

Saturatie de oxigen (Sat.Oxygen)

%

12

X

X

X

X

CBO5 (BOD5)

mg/l

12

X

X

X

X

CCO-Mn (COD/KMO4)

mg/1

12

X

X

X

X

CCO-Cr (COD/K2Cr207)

mg/l

12

X

X

X

X

TOC

mg/l

12

 

 

 

 

B Indicatorii regimului de nutrienti

Amoniu-N (NH4-N)

mg/l

12

X

X

X

X

Nitrit-N (NO2-N)

mg/l

12

X

X

X

X

Nitrat-N (NO3-N)

mg/l

12

X

X

X

X

Azot organic (N org.)

mg/l

12

X

X

X

X

Azot total (N tot.)

mg/l

12

X

X

X

X

Ortofosfal-P (o-PO4-P)

mg/l

12

X

X

X

X

Fosfor total (P tot.)

mg/l

12

X

X

X

X

C Indicatori de salinitate

Calciu (Ca)

mg/l

12

X

X

X

X

Magneziu (Mg)

mg/l

12

X

X

X

X

Sodiu (Na)

mg/l

12

X

X

X

X

Potasiu (K)

mg/l

12

X

X

X

X

Cloruri (CI)

mg/l

12

X

X

X

X

Sulfati (SO4)

mg/l

12

X

X

X

X

Carbonati (C03)

mg/l

12

X

X

X

X

Bicarbonati (HCO3)

mg/l

12

X

X

X

X

Reziduu fix (TDS)

mg/l

12

X

X

X

X

Conductivitate (Cond.)

pS/cm

12

X

X

X

X

Duritate (CaO) (Hardness)

mg/l

12

X

X

X

X

D Indicatori complementari

Temperatura apă (TW)

°C

12

X

X

X

X

Suspensii totale (TSS)

mg/l

12

X

X

X

X

PH

-

12

X

X

X

X

Alcalinitate (Alcalin)

mmol/l

12

X

X

X

X

E Indicatori micropoluanti anorganici

Fier (dizolvat) (Fe(dis.))

mg/l

12

X

X

X

X

Fier (total) (Fe(tot.))

mg/l

12

X

X

X

X

Mangan (dizolvat) (Mn(dis.))

mg/l

12

X

X

X

X

Mangan (total) (Mn(tot.))

mg/l

12

X

X

X

X

Zinc (dizolvat) (Zn(dis.))

pg/l

12

X

X

X

X

Zinc (total) (Zn(tot.))

μg/l

12

X

X

X

X

Cupru (dizolvat) (Cu(dis.))

ng/i

12

X

X

X

X

Cupru (total) (Cu(tot.))

μg/l

12

X

X

X

X

Crom total (dizolvat) (Cr tot(dis.))

μg/l

12

X

X

X

X


 

 

 

Indicator de calitate

IM

Probe/an

2008

2009

M

R

M

R

Crom total (total) (Cr tot(tot.))

μg/l

12

X

X

X

X

Plumb (dizolvat) (Pb(dis.))

μg/l

12

X

X

X

X

Plumb (total) (Pb(tot.))

μg/l

12

X

X

X

X

Cadmiu (dizolvat) (Cd(dis.))

μg/l

12

X

X

X

X

Cadmiu (total) (Cd(tot.))

μg/l

12

X

X

X

X

Mercur (total) (Hg(tot.))

μg/l

12

X

X

X

X

Nichel (dizolvat) (Ni(dis.))

μg/l

12

X

X

X

X

Nichel (total) (Ni(tot.))

μg/l

12

X

X

X

X

Arsen (dizolvat) (As(dis.))

μg/l

12

X

X

X

X

Arsen (total) (As(tot.))

μg/l

12

X

X

X

X

Cianuri (totale) (CN)

μg/l

12

X

X

X

X

F Indicatori micropollianti organici

Index fenolic (Phenol Index)

μg/l

12

X

X

X

X

Detergenti anionactivi (ANA Del)

μg/l

12

X

X

X

X

Hidrocarburi petroliere (UV) (Petrol. Hidrocarb.)

μg/l

12

X

X

X

X

AOX 1)

μg/l

6

 

 

 

 

G Indicatori micro poluanti organici specifici 2)

Alaclor

μg/l

3

X

 

X

 

Antracen

μg/l

3

X

 

X

 

Atrazin

μg/l

3

X

 

X

 

Benzen

μg/l

3

X

X

X

X

Difenileteri bromurati

μg/l

3

 

 

 

 

C 10-13 cloralcani

μg/l

3

 

 

 

 

Clorfenvinfos

μg/l

3

 

 

 

 

Cloipirifos

μg/l

3

 

 

 

 

1,2-dicloretan

μg/l

3

X

 

X

 

Diclormetan

μg/l

3

X

 

X

 

2-etil-hexil-diftalat

μg/l

3

 

 

 

 

Diuron

μg/l

3

 

 

 

 

Endosulfan (alfa-endosulfan)

μg/l

3

X

 

X

 

Fluorantren

μg/l

3

X

 

X

 

Hexaclor-benzen

μg/l

3

X

 

X

 

Hexaclor-butadiena

μg/l

3

X

 

X

 

Hexaclor-ciclohexan (γ

-lindan)

μg/l

3

X

 

X

 

Izoproturon

μg/l

3

 

 

 

 

Naftalină

ng/l

3

X

X

X

X

Nonil-fenoli

μg/l

3

 

 

 

 

Octil-fenoli

μg/l

3

 

 

 

 

Pentaclor-benzen

ng/l

3

X

 

X

 

Pentaclor- fenol

ng/l

3

 

 

 

 

Benzo(a)pyren

μg/l

3

X

 

X

 

Benzo(b)fluoranten

μg/l

3

X

 

X

 

Benzo(k)fluoranten

μg/l

3

X

 

X

 

Benzo(g.h.i)perylen

μg/l

3

X

 

X

 

Indeno(1,2,3-cd)pyren

μg/l

3

X

 

X

 


 

 

 

Indicator de calitate

UM

Probe/an

2008

2009

M

R

M

R

Simazin

μg/l

3

X

 

X

 

Compusi tributil-stanici

μg/l

3

 

 

 

 

1,2,4 Triclorbenzen

Mgfl

3

X

 

X

 

Triclormetan (clorofom)

μg/l

3

X

 

X

 

Trifluralin

μg/l

3

 

 

 

 

Tricloretilena

μg/l

3

X

 

X

 

Tetraclorctilena

μg/l

3

X

 

X

 

Tetraclormetan

μg/l

3

X

 

X

 

DDT (p, P-)

μg/l

3

X

 

X

 

Aldrin

μg/l

3

X

 

X

 

Dieldrin

μg/l

3

X

 

X

 

Fdrin

μg/l

3

X

 

X

 

Izodrin

μg/l

 

 

 

 

 

H Indicatori biologici

Clorofila-a (Chlorophyla-a)

μg/l

12

X

X

X

X

Fitoplancton 3)

i/ml

6

X

X

X

X

Fitobentos 4)

-

1

X

X

X

X

Macrofite 5)

-

1

X

X

X

X

Macronevertebrate acvatice 6)

-

2

X

X

X

X

Pesti7)

-

1/3 ani

 

X

 

X

I Indicatori microbiologici

Bacterii coli forme totale (Total Coliform.)

i/ml

12

X

X

X

X

J Indicatori radiologiei

Activitate p-globală (Total p)

Bq/1

12

X

X

X

X

K Cantitate de apă

Debit (Q) (Disch.)

m3/s

12

X

X

X

X

 

1) Analiza se va efectua după dotarea laboratoarelor eu aparatura necesară.

2) Indicatorii de calitate din aceasta grupă - se vor analiza doar cei marcati în tabel

Pentru determinarea acestora este necesară o dotare specifică, corespunzătoare, de care actualmente nu dispun toate laboratoarele implicate ale Părtilor.

3) Pe baza componentei de specii si date cantitative, în perioada de vegetatie, aprilie-septembrie.

4) Pc baza dialomcclor. speciilor componente si datelor cantitative stabilite în prealabil, precum si a indexului saprobic, primăvara, după perioada de ape mari. în regim hidrologic constant, eu debite mici si uniforme.

5) Pe baza speciilor componente, a datelor cantitative stabilite în prealabil, perioadă de vară.

6) Pe baza speciilor componente si a datelor cantitative, primăvara si toamna.

7) Pe baza speciilor componente si a datelor cantitative, în situatia în care vor fi realizate conditiile tehnice si aprobările necesare.


 

Tabel nr. 3

 

Indicatorii de determinat din apele de frontieră

(Mures)

 

 

 

 

Indicator de calitate

IM

Probe/an

2008

2009

M

R

M

R

A Indicatorii regimului de oxigen

Oxigen dizolvat (DO)

mg/l

12

X

X

X

X

Saturatie de oxigen (Sat.Oxygen)

%

12

X

X

X

X

CBO5 (BOD5)

mg/l

12

X

X

X

X

CCO-Mn (COD/KMO4)

mg/1

12

X

X

X

X

CCO-Cr (COD/K2Cr207)

mg/l

12

X

X

X

X

TOC

mg/l

12

X

 

X

 

B Indicatorii regimului de nutrienti

Amoniu-N (NH4-N)

mg/l

12

X

X

X

X

Nitrit-N (NO2-N)

mg/l

12

X

X

X

X

Nitrat-N (NO3-N)

mg/l

12

X

X

X

X

Azot organic (N org.)

mg/l

12

X

X

X

X

Azot total (N tot.)

mg/l

12

X

X

X

X

Ortofosfat-P (o -PO4-P)

mg/l

12

X

X

X

X

Fosfor total (P tot.)

mg/1

12

X

X

X

X

C Indicatori de salinitate

Calciu (Ca)

mg/l

12

X

X

X

X

Magneziu (Mg)

mg/1

12

X

X

X

X

Sodiu (Na)

mg/l

12

X

X

X

X

Potasiu (K)

mg/l

12

X

X

X

X

Cloruri (Cl*)

mg/l

12

X

X

X

X

Sulfati (SO4)

mg/l

12

X

X

X

X

Carbonati (CO3)

mg/l

12

X

X

X

X

Bicarbonati (HC03)

mg/l

12

X

X

X

X

Reziduu fix (TDS)

mg/l

12

X

X

X

X

Conductivitate (Cond.)

μS/cm

12

X

X

X

X

Duritate(CaO) (Hardness)

mg/l

12

X

X

X

X

D Indicatori complementari

Temperatura apă (TW)

°C

12

X

X

X

X

Suspensii totale (TSS)

mg/l

12

X

X

X

X

PH

-

12

X

X

X

X

Alcalinitate (Alcalin)

mmol/l

12

X

X

X

X

E Indicatori micropoluanti anorganici

Fier (dizolvat) (Fe(dis.))

mg/l

12

X

X

X

X

Fier (total) (Fe(tot.))

mg/l

12

X

X

X

X

Mangan (dizolvat) (Mn(dis.))

mg/l

12

X

X

X

X

Mangan (total) (Mn(tot))

mg/l

12

X

X

X

X

Zinc (dizolvat) (Zn(dis.))

μg/l

12

X

X

X

X

Zinc (total) (Zn(tot.))

μg/l

12

X

X

X

X

Cupru (dizolvat) (Cu(dis.))

μg/l

12

X

X

X

X

Cupru (total) (Cu(tot.))

μg/l

12

X

X

X

X


 

 

 

Indicator de calitate

UM

Probe/an

2008

2009

M

R

M

R

Crom total (dizolvat) (Cr tot(dis.))

μg/l

12

X

X

X

X

Crom total (total) (Cr tot(tot.))

μg/l

12

X

X

X

X

Plumb (dizolvat) (Pb(dis.))

μg/l

12

X

X

X

X

Plumb (total) (Pb(tot.))

μg/l

12

X

X

X

X

Cadmiu (dizolvat) (Cd(dis.))

μg/l

12

X

X

X

X

Cadmiu (total) (Cd(tot.))

μg/l

12

X

X

X

X

Mercur (total) (Hg(tot.))

μg/l

12

X

X

X

X

Nichel (dizolvat) (Ni(dis.))

μg/l

12

X

X

X

X

Nichel (total) (Ni(tot.))

μg/l

12

X

X

X

X

Arsen (dizolvat) (As(dis.))

μg/l

12

X

X

X

X

Arsen (total) (As(tot.))

μg/l

12

X

X

X

X

Cianuri (totale) (CN)

μg/l

12

X

X

X

X

F Indicatori micropoluanti organici

Index fenolic (Phenol Index)

μg/l

12

X

X

X

X

Detergenti anionaclivi (ANA Det)

μg/l

12

X

X

X

X

Hidrocarburi petroliere (UV) (Petrol. Hidrocarb.)

μg/l

12

X

X

X

X

AOX 1)

μg/l

6

X

 

X

 

G Indicatori micropoluanti organici specifici 2)

Alaclor

μg/l

3

X

 

X

 

Antracen

μg/l

3

X

 

X

 

Atrazin

μg/l

3

X

 

X

 

Benzen

μg/l

3

X

X

X

X

Difenileteri bromurati

μg/l

3

 

 

 

 

C10-13 cloralcani

μg/l

3

 

 

 

 

Clorfenvinfos

μg/l

3

X

 

X

 

Clorpirifos

μg/l

3

X

 

X

 

1,2-dicloretan

μg/l

3

X

 

X

 

Diclormetan

μg/l

3

 

 

 

 

2-etil-hexil-diftalat

μg/l

3

 

 

 

 

Diuron

μg/l

3

 

 

 

 

Endosulfan (alfa-endosulfan)

μg/l

3

X

 

X

 

Fluorantren

μg/l

3

X

 

X

 

Hexaclor-benzen

μg/l

3

X

 

X

 

Hexaclor-butadiena

μg/l

3

X

 

X

 

Hexaclor-ciclohexan (y-lindan)

μg/l

3

X

 

X

 

Izoproturon

μg/l

3

 

 

 

 

Naftalină

μg/l

3

X

X

X

X

Nonil-fenoli

μg/l

3

 

 

 

 

Octil-fenoli

μg/l

3

 

 

 

 

Pentaclor-benzen

ng/1

3

X

 

X

 

Pentaclor-fenol

ng/1

3

 

 

 

 

Benzo(a)pyren

μg/l

3

X

 

X

 

Benzo(b)fluoranten

μg/l

3

X

 

X

 

Bcnzo( k) fluoranten

μg/l

3

X

 

X

 

Benzo(g,h,i)perylen

μg/l

3

X

 

X

 


 

 

 

Indicator de calitate

UM

Probe/an

2008

2009

M

R

M

R

Indeno( 1,2.3-cd)pyren

μg/l

 

X

 

X

 

Simazin

μg/l

3

X

 

X

 

Compusi tributil-stanici

μg/l

3

 

 

 

 

1,2,4 Triclorbenzen

μg/l

3

X

 

X

 

Triclormetan (clorofom)

μg/l

3

X

 

X

 

Trifluralin

μg/l

3

X

 

X

 

Tricloretilena

μg/l

3

X

 

X

 

Tetraclorelilena

μg/l

3

X

 

X

 

Tetraclormetau

μg/l

3

X

 

X

 

DDT (p, p-)

μg/l

3

X

 

X

 

Aldrin

μg/l

3

X

 

X

 

Dieldrin

μg/l

3

X

 

X

 

Edrin

μg/l

3

X

 

X

 

Izodrin

μg/l

3

X

 

X

 

H Indicatori biologici

Clorofila-a (Chlorophyla-a)

μg/l

12

X

X

X

X

Fitoplancton 3)

i/ml

6

X

X

X

X

Fitobentos 4)

-

1

X

X

X

X

Macrofitc 5)

-

1

X

X

X

X

Macronevertebrate acvatice 6)

-

2

X

X

X

X

Pesti7)

-

1/3 ani

 

X

 

X

I Indicatori microbiologici

Bacterii coliforme totale (Total Coliform.)

i/ml

12

X

X

X

X

J Indicatori radiologiei

Activitate (î-globală (Total p)

Bq/l

12

X

X

X

X

K Cantitate de apă

Debit (Q) (Diseh.)

m3/s

12

X

X

X

X

 

1) Analiza se va efectua după dotarea laboratoarelor cu aparatura necesară.

2) Indicatorii de calitate din aceasta grupă - se vor analiza doar cei marcati în tabel.

Pentru determinarea acestora este necesară o dotare specifică, corespunzătoare, de care actualmente nu dispun toate laboratoarele implicate ale Părtilor.

3) Pe baza componentei de specii si date cantitative. în perioada de vegetatie, aprilie-septembrie.

4) Pe baza diatomeelor, speciilor componente si datelor cantitative stabilite în prealabil, precum si a indexului saprobic. primăvara, după perioada de ape mari, în regim hidrologic constant, cu debile mici si uniforme.

5) Pe baza speciilor componente, a datelor cantitative stabilite în prealabil, perioadă de vară.

6) Pe baza speciilor componente si a datelor cantitative, primăvara si toamna.

7) Pe baza speciilor componente si a datelor cantitative, în situatia în care vor fi realizate conditiile tehnice si aprobările necesare.


 

ANEXA Nr. 3*)

la Protocolul Sesiunii a XX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare,

Szeged, 13.05.2009

 

Anexa nr. 5.1.

la Regulamentul pentru urmărirea calitătii apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară

 

Metode de analiză utilizate

(standard, exprimare rezultate, interval acceptabil)

 

Indicator de calitatea apei

UM

Standard (român)

Standard (maghiar)

Exprimare rezultate

(nr. zecimale/ precizie)

Interval acceptabil

A Indicatorii regimului de oxigen

Oxigen dizolvat (DO)

mg/l

SREN 25813:2000 SREN 25814:1999

MSZ ISO 5813:1993 MSZEN 25814:1999

1/0.1

± 0.5 mg/l

Saturatie de oxigen (Sat.Qxygen)

%

Calcul

Calcul MSZ 260-15: 1967

-/-

 

CBOs (BODs)

mg/l