MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 590/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 590            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 25 august 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.263. - Decret privind conferirea Ordinului Bărbătie si Credintă în grad de Cavaler

 

1.318. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător si numirea sa în functia de procuror

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            602. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 184/2007 privind numirea membrilor Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.438. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creantelor fiscale

 

2.351. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind stabilirea personalului tmputemicit să constate contraventii si să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum si pentru aprobarea modelului legitimatiei persoanelor împuternicite, a modelelor proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si a modelului înstiintării de plată

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

            20. - Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti care au depus până la data de 24 august 2009 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 779/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor în unele circumscriptii electorale

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

31. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu anul de emisiune 2009

 

Rectificări la:

- Ordinul ministrului justitiei nr. 3.242/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 649/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 865/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.115/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.116/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.134/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.238/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.239/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.406/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.409/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.635/C/2009;

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.636/C/2009;

 

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Bărbătie si Credintă în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor,

în semn de apreciere deosebită pentru rezultatele remarcabile obtinute în activitatea profesională si a înaltului profesionalism dovedit în îndeplinirea misiunilor încredintate,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul decret si care se comunică institutiilor interesate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 1.263.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător si numirea sa în functia de procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 870/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Voicescu Aurelian se eliberează din functia de judecător la Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti si se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 1.318.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 184/2007 privind numirea membrilor Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) si (3) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, al art. 10 alin. (2) si (3) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si propunerea presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei formulată prin Adresa nr. 26.180 din 27 iulie 2009,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Anexa la Decizia primului-ministru nr. 184/2007 privind numirea membrilor Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 18 iunie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 24 august 2009.

Nr. 602.

 

ANEXĂ

(Anexa la Decizia nr. 184/2007)

 

LISTA

persoanelor propuse a fi numite reglementatori în cadrul Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

1. Viorel Alicus, director general - Departamentul preturi si tarife în domeniul energiei electrice;

2. Maria Mânicută, director general, cu delegare - Departamentul piată de energie electrică;

3. Sorin Bulagea, director general - Departamentul acces la retea si autorizare în domeniul gazelor naturale;

4. Alina Manuela Tache, director general - Departamentul preturi si tarife în domeniul gazelor naturale;

5. Zoltan Nagy-Bege, director general - Departamentul piată de gaze naturale;

6. Adriana Baz, director general, cu delegare - Departamentul comunicare si cooperare;

7. Mihaela Popescu, director - Directia licente, autorizatii si atestări - Departamentul acces la retea si autorizare în domeniul energiei electrice.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creantelor fiscale

 

Având în vedere prevederile art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelele, precum si caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare ale următoarelor formulare:

1. Titlul executoriu - MFP- ANAF, cod 14.13.30.99/a, prevăzut în anexa nr. 1;

2. Somatia - MFP- ANAF, cod 14.13.28.99/a, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 21 august 2009.

Nr. 1.438.


 

ANEXA Nr. 1

 

SIGLA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

UNITATEA FISCALĂ1) ..............................................................

Str............................nr......, localitatea...........................

 

Dosar de executare nr......................./........................

Nr.....................din................................................

Nume si prenume/denumire debitor.................................

cod de identificare fiscală2)...........................................,

str..........................nr........., bl..........., sc. ........., et.........,

ap......, sectorul.............., localitatea....................................,

judetul......................................, cod postal.........................

 

TITLUL EXECUTORIU

Nr...........................3)

 

Natura obligatiei fiscale4)

Documentul prin care s-a evidentiat suma de platăs)

Termenul legal de plata sau perioada pentru care au fost calculate majorări de întârziere

Cuantumul sumei datorate

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

X

X

 

 

Întrucât a expirat scadenta/termenul de plată a obligatiilor fiscale înscrise în document, prin care s-a stabilit sau individualizat suma de plată, a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 141 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestatie la instanta judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostintă, în conformitate cu prevederile art. 172 si 173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Data emiterii......................................................

 

Conducătorul organului de executare,

................................................

(numele si prenumele)

 

            Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură si stampilă, conform prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.364/2007 privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative.


1) Se va mentiona denumirea organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

2) Se va mentiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

3) în titlul executoriu se înscriu toate creantele fiscale neachitate la scadentă, precum si accesoriile aferente acestora, stabilite în conditiile legii.

4) Se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxă, contributie, amendă sau alte sume datorate bugetului general consolidat ori a creantei fiscale accesorii.

5) Se vor mentiona: denumirea documentului, numărul, data si emitentul.

MFP- ANAF cod 14.13.30.99/a

 

COD DE BARE

 

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare ale formularului „Titlul executoriu", cod 14.13. 30.99/a

 

1. Denumire: Titlu executoriu

2. Cod: 14.13.30.99/a

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire: se tipăreste fată-verso.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: în baza art. 141 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

7. Se întocmeste:

            - de organul de executare, în format electronic pentru tipărire, transmitere si arhivare;

            - de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie.

8. Circulă:         - un exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;

                        - un exemplar la debitor, în format hârtie.

9. Se arhivează în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.


 

ANEXA Nr. 2

 

SIGLA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

UNITATEA FISCALĂ1) ..............................................................

Str............................nr......, localitatea...........................

 

 

 

COD DE BARE

 

 

 

Dosar de executare nr......................./........................

Nr.....................din................................................

Nume si prenume/denumire debitor.................................

cod de identificare fiscală2)...........................................,

str..........................nr........., bl..........., sc. ........., et.........,

ap......, sectorul.............., localitatea....................................,

judetul......................................, cod postal.........................

 

SOMATIE

Nr......./.................

 

            În baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, vă înstiintăm ca figurati în evidenta fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de........................anexat/anexate.

 

Natura obligatiei fiscale3)

Titlul executoriu nr./data4)

Cuantumul sumei datorate

(lei)

 

 

 

TOTAL:

X

 

 

Dacă în termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate pentru care termenul legal de plată a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, în baza prevederilor art. 145 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se va proceda la continuarea măsurilor de executare silită. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor mentionate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin postă, vor fi suportate de către dumneavoastră.

Împotriva prezentului înscrisse poate introduce contestatie la instanta judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostintă, în conformitate cu prevederile art. 172 si 173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Conducătorul organului de executare,

................................................

(numele si prenumele)

 

            Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură si stampilă, conform prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.364/2007 privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative.

 

1) Se va mentiona denumirea organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

2) Se va mentiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

3) Se va preciza denumirea creantei fiscale principale: impozit, taxă, contributie, amendă sau alte sume datorate bugetului general consolidat ori a creantei fiscale accesorii.

4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul si data emiterii.

MFP- ANAF cod 14.13.28.99/a

COD DE BARE

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare ale formularului „Somatie", cod 14.13. 28.99/a

 

1. Denumire: Somatie

2. Cod: 14.13.28.99/a

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire: se tipăreste fată-verso.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: în baza art. 145 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

7. Se întocmeste:

            - de organul de executare, în format electronic pentru tipărire, transmitere si arhivare;

            - de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie.

8. Circulă:         - un exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;

                        - un exemplar la debitor, în format hârtie.

9. Se arhivează în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.


 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind stabilirea personalului împuternicit să constate contraventii si să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum si pentru aprobarea modelului legitimatiei persoanelor împuternicite, a modelelor proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si a modelului înstiintării de plată

 

În conformitate cu prevederile:

- art. 6 alin. (2) si (3) din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, republicată;

- art. 25 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 29 din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicată, cu completările ulterioare;

- art. 80 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicată;

- art. 57 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare;

- art. 12 si 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federatiei Comunitătilor Evreiesti din România asupra lăcasurilor de cult, cimitirelor si altor bunuri destinate activitătilor Cultului Mozaic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2002;

- art. 38 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor si colectiilor publice, republicată;

- art. 28 alin. (2) din Legea nr. 186/2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise, republicată;

- art. 9 alin. (3) din Legea monumentelor de for public nr. 120/2006,

în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite următorul ordin:

Art. 1. - Persoanele împuternicite să constate contraventii si să aplice sanctiuni sunt numite prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national sau, după caz, prin decizie a directorului coordonator al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, conform legii.

Art. 2. - Se aprobă modelul si continutul formularului tipizat al proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiei, utilizat de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National pentru contravenientii persoane fizice si, respectiv, pentru contravenientii persoane juridice, prevăzute în anexele nr. 1A si 1B.

Art. 3. - Se aprobă modelul si continutul formularului tipizat al înstiintării de plată, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. - Caracteristicile de tipărire a formularelor tipizate mentionate la art. 2 si 3 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. - Se aprobă modelul legitimatiei persoanelor împuternicite potrivit art. 1, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 6. - Anexele nr. 1A, 1B, 2, 3 si 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Directiile si compartimentele din cadrul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National si persoanele numite potrivit art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitie contrară.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 10 august 2009.

Nr. 2.351.

 


ANEXA Nr. 1A

 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului/Municipiului Bucuresti

Str..............................nr......, bl...............

Nr..................../................................

L.S.

Regim special

Seria M.C.C.P.N., nr..........................

 

PROCES-VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiei

Nr..............din...........................

 

Încheiat astăzi: ziua .................................................., luna ...................., anul ............, în localitatea .................................

Subsemnatul/Subsemnata, ...................................................................................(numele si prenumele), în calitate de ......................................... la ...................................................., am constatat că persoana fizică ................................................................................... (numele si prenumele), fiul/fiica lui ............ si al/a .........., născut/născută la data de ........ în ......................., domiciliat/domiciliată în ............, str. ......................... nr. ...., bl. ....., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judetul....., posesor/posesoare al/a BI/CI seria.....nr...............,  eliberat/eliberată de ............... la data de .............., CNP ................ (pentru contravenientul cetătean străin, persoană fără cetătenie sau cetătean român cu domiciliul în străinătate se completează si următoarele date: pasaport/alt document de trecere a frontierei seria ...... nr. ............, eliberat la data de ............., statul emitent ..........), având functia de ............la ................, se face vinovat/vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte: ......................................, săvârsită/săvârsite la data de ..................., ora ........, în localitatea ......................, în următoarele împrejurări: .........................................................................

Fapta/Faptele constatată/constatate mai sus constituie contraventie, fiind prevăzută/prevăzute de dispozitiile art. ....... alin. ......lit. ......din ......... si este/sunt sanctionată/sanctionate de prevederile art. .....alin. .....lit. ....din ........., care atrage/atrag sanctionarea cu amendă de la .............. la .............. lei.

Agentul constatator aplică amenda de .............. lei.

 

Agent constatator,

………………………

Martor,

………………………

Contravenient,

………………………

 

Alte mentiuni.............................................................................................................................................................................

Contravenientul a formulat următoarele obiectii: ....................................................................................................................

Contravenientul nu este de fată/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de martorul ...................................., fiul/fiica lui .................................................. si al/a ..............................................., născut/născută la data de ..................................

În .........................., domiciliat/domiciliată în .........................., str. ................nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judetul ......, posesor/posesoare al/a BI/CI seria .....nr. ........, eliberat/eliberată de .................. la data de ...................., CNP............................

Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: ............................................................

Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însotită de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei se vor depune la judecătoria în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul împreună cu înstiintarea de plată s-au înmânat contravenientului astăzi,.............../vor fi comunicate contravenientului în termen de o lună de la data încheierii procesului-verbal.

 

Agent constatator,

………………………

Martor,

………………………

Am primit procesul-verbal si înstiintarea de plată.

Contravenient,

………………………


ANEXA Nr. 1B

 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului/Municipiului Bucuresti

Str..............................nr......, bi...............

Nr..................../................................

L.S.

Regim special

Seria M.C.C.P.N., nr..........................

 

PROCES-VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiei

Nr..............din...........................

 

Încheiat astăzi: ziua ...................., luna ...................., anul ............, în localitatea .................................................................

Subsemnatul/Subsemnata, ..................................................................................... (numele si prenumele), în calitate de ....................................... la ....................................., am constatat că persoana juridică ................................................................................. (denumire), cu sediul social în (localitatea)...................................................................................................................... (adresa completă), sectorul/judetul ................., CUI ..............., din data de .......................

Fapta/Faptele constatată/constatate mai sus constituie contraventie, fiind prevăzută/prevăzute de dispozitiile art. ....... alin. ......lit. ......din ......... si este/sunt sanctionată/sanctionate de prevederile art. ..... alin. .....lit. ....din. ........, care atrage/atrag sanctionarea cu amendă de la .............. la .............. lei.

Agentul constatator aplică amenda de .............. lei.

 

Agent constatator,

………………………

Martor,

………………………

Contravenient,

………………………

 

Alte mentiuni .........................................................................................................................................................................

Contravenientul a formulat următoarele obiectii: ....................................................................................................................

Contravenientul nu este de fată/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de martorul ...................................., fiul/fiica lui ..................................................si al/a .................................................., născut/născută la data de .............................., în ........................., domiciliat/domiciliată în ..........................., str. ................nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judetul. ....., posesor/posesoare al/a BI/CI seria .....nr. ........, eliberat/eliberată de .................. la data de ...................., CNP ..................

Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: ..........................................................

Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însotită de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei se vor depune la judecătoria în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul împreună cu înstiintarea de plată s-au înmânat contravenientului astăzi, ............... / vor fi comunicate contravenientului în termen de o lună de la data încheierii procesului-verbal.

 

Agent constatator,

………………………

Martor,

………………………

Am primit procesul-verbal si înstiintarea de plată.

Contravenient,

………………………

 

ANEXA Nr. 2

 

 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului/Municipiului Bucuresti

Str..............................nr......, bl...............

Nr..................../................................

L.S.

Regim special

Seria M.C.C.P.N., nr..........................

 

ÎNSTIINTARE DE PLATĂ

 

Amenda prevăzută în Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. ............................., încheiat la data de ................................., aveti obligatia să o achitati în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului-verbal, la institutiile abilitate să o încaseze, potrivit legislatiei în vigoare, urmând să predati o copie de pe chitantă la sediul institutiei din care face parte agentul constatator.

În caz de neachitare a amenzii în termenul mentionat mai sus se va proceda la executarea silită, potrivit legii.

 

Agent constatator,

………………………

Am luat cunostintă.

Contravenient,

………………………

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE

 

Denumire:

a) Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria ..................nr. .................

Caracteristici tehnice:

- fiecare formular de proces-verbal se tipăreste, pe fată, în 3 exemplare;

- hârtie autocopiativă de culoare albă, roz, verde, scrisă cu cerneală de culoare albastră, neagră;

- format A4;

- sistem de înscriere propriu: seria M.C.C.PN. nr. 0.000.001.;

- formularele se leagă în blocuri lipite a câte 50 de seturi de procese-verbale.

b) înstiintare de plată pentru debitor:

Fiecare formular se tipăreste în 3 exemplare, pe format standard A4, de culori diferite.

Formularele se tipăresc pe hârtie de calitate, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât si pe copii.

Formularele se brosează în carnete, continând câte 120 de file fiecare.

 

ANEXA Nr. 4

 

LEGITIMATIE

 

 

 

 

 

Coperta

Interior

 

FOTO

LEGITIMATIE

Leqitimatie nr................................

Numele..........................................

 

Prenumele......................................

Functia............................................

BI/CI seria................nr......................., eliberat/eliberată de ........................ la data de .............., este împuternicit să constate contraventii si să aplice sanctiuni pentru contraventiile constatate, potrivit prevederilor actelor normative indicate prin Ordinul nr...........

 

 

Conducătorul institutiei,

...............................................

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National Interior

 

 

Emitentul legitimatiei va fi, după caz, Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National sau serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, în functie de institutia publică în care este încadrat titularul acesteia.

 


ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti care au depus până la data de 24 august 2009 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 779/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor în unele circumscriptii electorale

 

Judetul Suceava, comuna Dorna Candrenilor:

- Partidul Democrat Liberal;

- Partidul Social Democrat.

 

Bucuresti, 24 august 2009.

Nr. 20.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu anul de emisiune 2009

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va lansa în circuitul numismatic, începând cu data de 26 august 2009, un set de monetărie cu anul de emisiune 2009.

Setul de monetărie contine monedele românesti aflate în circulatie, cu valorile nominale de 1 ban, 5 bani, 10 bani si 50 bani, precum si o medalie de argint, dedicată aniversării Anului International al Astronomiei.

Caracteristicile medaliei din argint sunt următoarele:

- formă: rotundă;

- diametru: 28 mm;

- metal: argint;

- titlu: 800%o;

- greutate: 15,5 g;

- calitate: proof;

- margine: netedă.

Aversul medaliei prezintă emblema oficială a Anului International al Astronomiei si inscriptia circulară „ANUL INTERNATIONAL AL ASTRONOMIEI ROMÂNIA 2009".

Reversul medaliei prezintă în centru o compozitie grafică ce cuprinde: cupola Observatorului Astronomic al Academiei Române din Bucuresti, luneta lui Galileo Galilei, portretul acestuia si planetele Sistemului Solar; la exterior, în arc de cerc, inscriptia„DESCOPERĂ SINGUR UNIVERSUL".

Art. 2. - Atât medalia, cât si monedele care alcătuiesc setul sunt realizate în conditii de calitate proof.

Art. 3. - Setul va fi prezentat sub formă de pliant, introdus într-un etui, piesele componente fiind încastrate în locasuri speciale.

Art. 4. - Lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu anul de emisiune 2009 se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, lasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 12 august 2009.

Nr. 31.


 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.242/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 12 ianuarie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1,1a pozitia 64, în loc de: „64. Postolachi Zinaida, fiica lui Evsevii si Lidia (născută la 16.02.1928 în localitatea Mărcăuti), născută la data de 10 iunie 1959 în localitatea Mărcăuti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Briceni, str. Lermontov M. nr. 12, ap. 3, judetul Edinet. (10.173/2003)" se va citi: „64. Postolachii Zinaida, fiica lui Evsevii si Lidia (născută la 16.02.1928 în localitatea Mărcăuti), născută la data de 10 iunie 1959 în localitatea Mărcăuti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Briceni, str. Lermontov M. nr. 12, ap. 3, judetul Edinet. (10.173/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 649/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 142*), în loc de: „142. Grecu Tatiana, fiica lui Nasca Diomid (născut la 16.08.1923 în satul Ermoclia) si Maria, născută la data de 10 martie 1958 în satul Ermoclia, raionul Stefan-Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Ermoclia, str. Stefan cel Mare nr. 55, raionul Stefan-Vodă. (2.494/2006) Copii minori: Grecu Ana, născută la data de 9.09.1990." se va citi: „142. Grecu Tatiana, fiica lui Nasco Diomid (născut la 16.08.1923 în satul Ermoclia) si Maria, născută la data de 10 martie 1958 în satul Ermoclia, raionul Stefan-Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Ermoclia, str. Stefan cel Mare nr. 55, raionul Stefan-Vodă. (2.494/2006) Copii minori: Grecu Ana, născută la data de 9.09.1990."

*) A se vedea si rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 4 mai 2009.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 865/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 27 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 57, în loc de: „57. Coceban Olga, fiica lui Lobanov Ghenrih si Popa Elena (născută la 31.01.1930 în localitatea Străseni, judetul Chisinău), născută la data de 6 decembrie 1954 în localitatea Mulîmia, judetul Condin, regiunea Tiumeni, Rusia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Iserlia, raionul Basarabeasca. (14.921/2003)" se va citi: „57. Coceban Olga, fiica lui Lobanov Ghenrih si Lobanova Elena (născută la 31.01.1930 în localitatea Străseni, judetul Chisinău), născută la data de 6 decembrie 1954 în localitatea Mulîmia, raionul Kondinskii, regiunea Tiumen, Rusia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Iserlia, raionul Basarabeasca. (14.921/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.115/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 14 aprilie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 29, în loc de: „29. Brodetchi Daniela, fiica lui Ion si Viorica (fiica lui Crăciun Boris, născut la 2.03.1938 în localitatea Leuseni), născută la data de 24 octombrie 1988 în localitatea Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, Str. Mestesugarilor nr. 10. (3.634 bis/2002)" se va citi: „29. Brodetchi Daniela, fiica lui Ion si Viorica (fiica lui Crăciun Boris, născut la 2.03.1938 în localitatea Leuseni), născută la data de 24 octombrie 1988 în localitatea Sadaclia, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, Str. Mestesugarilor nr. 10. (3.634 bis/2002)";

- în anexa nr. 2, la pozitia 23, în loc de: „23. Dobîndă Valeriu, fiul lui Pavel si Nadejda (născută la 18.04.1930 în localitatea Mîndîc), născut la data de 7 iulie 1966 în localitatea Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mîndîc, raionul Donduseni. (2.427/2008) Copii minori: Dobîndă Cristian, născut la data de 21.09.1995, si Dobîndă Valeria, născută la data de 28.02.2002." se va citi: „23. Dobîndă Valeriu, fiul lui Pavel si Nadejda (născută la 18.04.1930 în localitatea Mîndîc), născut la data de 7 iulie 1966 în localitatea Mîndîc, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mîndîc, raionul Donduseni. (2.427/2008) Copii minori: Dobîndă Cristian, născut la data de 21.09.1995, si Dobîndă Valeria, născută la data de 28.02.2002.";


- în anexa nr. 2, la pozitia 30, în loc de: „30. Gorita Anastasia, fiica lui Dogoter Ion (născut la 2.09.1925 în localitatea Trifesti) siAxenia, născută la data de 4 februarie 1953 în localitatea Cricova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cricova, str. B. Glavan nr. 6, judetul Chisinău. (15.076/2003)" se va citi: „30. Gorita Anastasia, fiica lui Dogoter Ion (născut la 2.09.1925 în localitatea Trifesti) siAxenia, născută la data de 4 februarie 1953 în localitatea Trifesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cricova, str. B. Glavan nr. 6, judetul Chisinău. (15.076/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.116/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 1, în loc de: „1. Ablamit Melhat, fiica lui Fiti Isleam Zecheria si Miusfera, născută la data de 17 noiembrie 1935 în localitatea Bazargic, judetul Caliacra, Bulgaria, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, S-141 33 Huddinge, Merkuriusvagen 11B. (784/2006)" se va citi: „1. Ablamit Melahat, fiica lui Fiti Isleam Zecheria si Miusfera, născută la data de 17 noiembrie 1935 în localitatea Bazargic, judetul Caliacra, Bulgaria, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, S-141 33 Huddinge, Merkuriusvagen 11B. (784/2006)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 95, în loc de: „95. Lazăr Rene Dana, fiica lui Iulian si Iris, născută la data de 17 iulie 1990 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa 34486, str. Zafririm nr. 24. (138/2006)." se va citi: „95. Lazăr Rene Dana, fiica lui Iulian si Iris, născută la data de 19 iulie 1990 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa 34486, str. Zafririm nr. 24. (138/2006)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.134/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 15 aprilie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 218*), în loc de: „218. Spînu Maria, fiica lui Pascal si Dina (născută la 7.03.1927 în localitatea Samarca), născută la data de 19 iulie 1958 în satul Grătiesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Porumbeni, raionul Criuleni. (14.301/2003) Copii minori: Spînu Valentina, născută la data de 28.12.1992." se va citi: „218. Spînu Maria, fiica lui lacob si Dina (născută la 7.03.1927 în localitatea Samarca), născută la data de 19 iulie 1958 în satul Grătiesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Porumbeni, raionul Criuleni. (14.301/2003) Copii minori: Spînu Valentina, născută la data de 28.12.1992.";

*) Ase vedea si rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2009.

- în anexa nr. 1, la pozitia 227, în loc de: „227. Sturza Andrei, fiul lui lacob (născut la 17.03.1929 în localitatea Vărzăresti, judetul Ungheni) si Elisaveta, născut la data de 26 martie 1969 în localitatea Nisporeni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Nisporeni, Str. Suveranitătii nr. 15, ap. 14. (527/2004) Copii minori: Sturza Mariana, născută la data de 17.11.1994."se va citi: „227. Sturza Andrei, fiul lui lacob (născut la 17.03.1929 în localitatea Vărzăresti, judetul Ungheni) si Elisaveta, născut la data de 26 martie 1969 în localitatea Vărzăresti, raionul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Nisporeni, Str. Suveranitătii nr. 15, ap. 14. (527/2004) Copii minori: Sturza Mariana, născută la data de 17.11.1994.";

- în anexa nr. 2, la pozitia 2, în loc de: „2. Babin Dorina, fiica lui Nicolae (fiul lui lacob, născut în anul 1913 în localitatea Chisinău) si Ana, născută la data de 14 iulie 1984 în localitatea Gaura, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bender, str. Miciurina nr. 14, ap. 29. (14.080/2003) Copii minori: Babin Dorin, născut la data de 8.06.2006."se va citi: „2. Babin Dorina, fiica lui Nicolae (fiul lui lacob, născut în anul 1913 în localitatea Chisinău) si Ana, născută la data de 14 iulie 1984 în localitatea Gaugura, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bender, str. Miciurina nr. 14, ap. 29. (14.080/2003) Copii minori: Babin Dorin, născut la data de 8.06.2006";

- în anexa nr. 2, la pozitia 56, în loc de: „56. Melesinschi Natalia, fiica lui Leonid si Elizaveta (fiica lui Badura Vladimir, născut la 12.11.1934 în localitatea Tăhnăuti), născută la data de 8 ianuarie 1986 în localitatea Tăhnăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Tăhnăuti, raionul Rezina. (2.781/2008)"se va citi: „56. Melesinschi Natalia, fiica lui Leonid si Elizaveta (fiica lui Badura Vladimir, născut la 12.11.1934 în localitatea Tăhnăuti), născută la data de 8 ianuarie 1986 în localitatea Tăhnăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Tăhnăuti, raionul Rezina. (2.781/2008)".


La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.236/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 29 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 87, în loc de: „87. Lupu Liliah, fiica lui lacob-losua si Janeta, născută la data de 17 martie 1977 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Nesher, Hatapuz 33/12. (1.899/2006)"se va citi: „87. Lupu Kirmayer Lilah, fiica lui lacob-losua si Janeta, născută la data de 17 martie 1977 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Nesher, Hatapuz 33/12. (1.899/2006)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.238/C/2009 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 24 aprilie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexă, la pozitia 47, în loc de: „47. Khalaf Miad Mohamad, fiica lui Mohamed Khalaf si Nazira Ibrahim, cetătean irakian, născută la data de 10 octombrie 1967 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Clucereasa Elena, nr. 84-90, sectorul 1. (3.316/2008)" se va citi: „47. Khalaf Miad Mohamed, fiica lui Mohamed Khalaf si Nazira Ibrahim, cetătean irakian, născută la data de 10 octombrie 1967 în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Clucereasa Elena nr. 84-90, sectorul 1. (3.316/2008)";

- în anexă, la pozitia 54, în loc de: „54. Mkrtchyan Grigor, fiul lui Mkrtchyan Djanic Liparitovici si Liusia Smbatova, cetătean rus, născut la data de 21 iulie 1970 în localitatea Erevan, Armenia, cu domiciliul actual în localitatea Târgu Mures, Piata Republicii nr. 18, ap. 14, judetul Mures. (769/2008) Copii minori: Mkrtchyan Elena, născută la data de 7.09.1998, si Mkrtchyan Milena, născută la data de 17.03.1994." se va citi: „54. Mkrtchyan Grigor, fiul lui Mkrtchyan lanik Liparitovici si Yeganyan Lusya Smbatovna, cetătean rus, născut la data de 21 iulie 1970 în localitatea Erevan, Armenia, cu domiciliul actual în localitatea Târgu Mures, Piata Republicii nr. 18, ap. 14, judetul Mures. (769/2008) Copii minori: Mkrtchyan Elena, născută la data de 7.09.1998, si Mkrtchyan Milena, născută la data de 17.03.1994.";

- în anexă, la pozitia 56, în loc de: „56. Mhmood YousifA. Mhmood, fiul luiAhmed Mhmood si Kariba Umăr, cetătean irakian, născut la data de 10 iunie 1956 în localitatea AI- Anbar-lrq, Irak cu domiciliul actual în Bucuresti, Calea Mosilor nr. 290, bl. 36, ap. 13, sectorul 2. (218/2009)" se va citi: „56. Mhmood Yousif, fiul luiAhmed Mhmood si Kariba Umăr, cetătean irakian, născut la data de 10 iunie 1956 în localitatea Al- Anbar, Irak, cu domiciliul actual în Bucuresti, Calea Mosilor nr. 290, bl. 36, ap. 13, sectorul 2. (218/2009)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.239/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 210, în loc de: „210. Pîrău Lidia, fiica lui Tichie Teodor (născut la 20.04.1932 în localitatea Dahmovici) si Elisaveta, născută la data de 3 august 1968 în localitatea Bobeica, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Dahmovici, raionul Hîncesti. (811/2003)" se va citi: „210. Pîrău Lidia, fiica lui Tichie Teodor (născut la 20.04.1932 în localitatea Dahmovici) si Elisaveta, născută la data de 3 august 1968 în localitatea Bobeica, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Dahmovici, raionul Hîncesti. (811/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.406/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 21 mai 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 6, în loc de: „6. Barram Itzhac, fiul lui Buium losub si Roza, născut la data de 19 august 1946 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ashqelon 78475, str. Hataiasim nr. 11. (1.990/2006)"se va citi: „6. Baram Itzhac, fiul lui Buium losub si Roza, născut la data de 19 august 1946 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ashqelon 78475, str. Hataiasim nr. 11. (1.990/2006)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 43, în loc de: „43. Grosz Moshe, fiul lui Lazlo si Sarolta, născut la data de 5 septembrie 1947 în localitatea Cărei, judetul Satu Mare, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, Homa Umigdal 19. (1.868/2006)" se va citi: „43. Grosz Moshe, fiul lui Laszlo si Sarolta, născut la data de 5 septembrie 1947 în localitatea Cărei, judetul Satu Mare, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, Homa Umigdal 19. (1.868/2006)".


La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.409/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 37, în loc de: „37. Buruiană Maria, fiica lui Anin locob si Anin Mavra (născută în anul 1903 în localitatea Sărata-Galbenă, judetul Lăpusna), născută la data de 31 octombrie 1953 în localitatea Sărata-Galbenă, raionul Hîncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mereseni, raionul Hîncesti. (1.704/2008)" se va citi: „37. Buruiană Maria, fiica lui Anin lacob si Anin Mavra (născută în anul 1903 în localitatea Sărata-Galbenă, judetul Lăpusna), născută la data de 31 octombrie 1953 în localitatea Sărata-Galbenă, raionul Hîncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mereseni, raionul Hîncesti. (1.704/2008)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.635/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 23 iunie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 84, în loc de: „84. Curciuc Angela, fiica lui Gladîrca Vasile (născut la 27.08.1935 în localitatea Sîngerei, raionul Sîngerei) si Nina, născută la data de 17 mai 1968 în localitatea Sîngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîngerei, str. M. Viteazul nr. 29. (7.420/2003)"se va citi: „84. Curciuc Angela, fiica lui Hadîrca Vasile (născut la 27.08.1935 în localitatea Sîngerei, raionul Sîngerei) si Nina, născută la data de 17 mai 1968 în localitatea Sîngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîngerei, str. M. Viteazul nr. 29. (7.420/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.636/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 22 iunie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 54, în loc de: „54. Dumitras lulita, fiica lui Gore Pavel (născut la 8.10.1911 în localitatea Rădeni, judetul Ungheni) si Sofia, născută la data de 16 iulie 1948 în localitatea Rădeni, Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Porumbeni, Str. Păcii nr. 10, raionul Criuleni. (12.816/2003)" se va citi: „54. Dumitras lulita, fiica lui Gore Pavel (născut la 8.10.1911 în localitatea Rădeni, judetul Ungheni) si Sofia, născută la data de 16 iulie 1948 în localitatea Rădeni, Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Porumbeni, Str. Păcii nr. 10, raionul Criuleni. (12.816/2003)";

- în anexa nr. 1, la pozitia 102, în loc de: „702. Nagacevschi Viorica, fiica lui Cebar Vasile (născut la 2.06.1938 în localitatea Cosăuti, raionul Soroca) si Haritina, născut la data de 13 decembrie 1968 în localitatea Cosăuti, raionul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ion Creangă nr. 20, bl. 4, ap. 15. (2.325/2006) Copii minori: Nagacevschi Vasile, născut la data de 31.05.1991." se va citi: „702. Nagacevschi Viorica, fiica lui Ceban Vasile (născut la 2.06.1938 în localitatea Cosăuti, raionul Soroca) si Haritina, născut la data de 13 decembrie 1968 în localitatea Cosăuti, raionul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ion Creangă nr. 20, bl. 4, ap. 15. (2.325/2006) Copii minori: Nagacevschi Vasile, născut la data de 31.05.1991.";

- în anexa nr. 1, la pozitia 105, în loc de: „705. Negară Natalia, fiica lui Stefan si Maria, născută la data de 16 august 1982 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gh. Madan nr. 46, bl. 5, ap. 93. (4.720/2004)"se va citi: „705. Negară Natalia, fiica lui Stefan si Maria, născută la data de 16 august 1982 în localitatea Molovata, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gh. Madan nr. 46, bl. 5, ap. 93. (4.720/2004)".


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.