MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 578/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 578            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 19 august 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            866. - Hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 657/2009 privind aprobarea limitelor pe anul 2009 pentru finantările rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitătile administrativ-teritoriale

 

            889. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 14B, Teius - Copsa Mică, km 0+000 - km 21+907; km 39+527 - km 56+241, judetele Alba si Sibiu"

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            600. - Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 420/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Iftimoaei Ciprian Constantin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

            601. - Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 430/2009 privind stabilirea atributiilor doamnei Dobrilă Niculina, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.028. - Ordin al ministrului mediului pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1-5 la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 798/2005

 

            2.323. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Registrului artelor spectacolului

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

            19. - Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti care au depus până la data de 18 august 2009 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 779/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor în unele circumscriptii electorale

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 657/2009

privind aprobarea limitelor pe anul 2009 pentru finantările rambursabile care pot fi contractate

si pentru tragerile din finantările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate

de către unitătile administrativ-teritoriale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 657/2009 privind aprobarea limitelor pe anul 2009 pentru finantările rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitătile administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 12 iunie 2009, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (4) se abrogă.

2. Alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor se poate aproba redistribuirea pro rata a economiilor, înregistrate în cursul anului, între sumele stabilite ca limite pe categorii de unităti administrativ-teritoriale, prevăzute la alin. (3), si sumele autorizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 29 iulie 2009.

Nr. 866.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 14B, Teius - Copsa Mică, km 0+000 - km 21+907; km 39+527 - km 56+241, judetele Alba si Sibiu"

 

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 14B, Teius - Copsa Mică, km 0+000 - km 21+907; km 39+527 - km 56+241, judetele Alba si Sibiu", prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 5 august 2009.

Nr. 889.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 


DECIZII ALE PRlMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 420/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Iftimoaei Ciprian Constantin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Articolul unic din Decizia primului-ministru nr. 420/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Iftimoaei Ciprian Constantin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 1 aprilie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Iftimoaei Ciprian Constantin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judetului Vaslui, atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Administratiei si Internelor. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau reprezentantul Ministerului Administratiei si Internelor la nivelul judetului unde îsi desfăsoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 17 august 2009.

Nr. 600.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 430/2009 privind stabilirea atributiilor doamnei Dobrilă Niculina, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere propunerea ministrului mediului transmisă cu Adresa nr. 6.676/N.N din 7 august 2009, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/15.534/D.NA. din 10 august 2009,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Articolul unic din Decizia primului-ministru nr. 430/2009 privind stabilirea atributiilor doamnei Dobrilă Niculina, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 1 aprilie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Dobrilă Niculina, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnată să îndeplinească, la nivelul judetului Neamt, atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Mediului.

Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului mediului. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau reprezentantul Ministerului Mediului la nivelul judetului unde îsi desfăsoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 17 august 2009.

Nr. 601.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1-5 la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 798/2005

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 117.113 al Directiei generale pentru managementul apelor din 15 mai 2009, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

ministrul mediului emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexele nr. 1-5 la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 798/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 19 septembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Graficul de punere la dispozitia beneficiarului a resurselor de apă se stabileste anual, în baza necesarului solicitat de beneficiar, în limitele prevăzute de actul de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor, si se completează pe formularul-tip prevăzut în anexa nr. 1.1 la abonamentul-cadru."

2. În anexa nr. 1, la articolul 9, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Cantitătile de substante poluante din apele uzate evacuate de beneficiar se stabilesc pe baza debitelor de apă evacuate, măsurate cu echipamente autorizate metrologic, montate prin grija beneficiarului în instalatiile proprii de evacuare, a concentratiilor substantelor impurificatoare respective determinate de beneficiar si/sau de operator ori de un alt laborator acreditat, precum si a duratei efective de functionare a instalatiilor de evacuare. Calculul cantitătilor de substante poluante din apele uzate evacuate se face conform art. 12-16 din anexa nr. 3 la abonamentul-cadru. Facturarea se face la nivelul cantitătilor lunare recunoscute de părti prin proces-verbal semnat de persoanele împuternicite în acest sens."

3. În anexa nr. 1, articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Plata pentru cantitătile de resurse de apă utilizate se face de către beneficiar cu instrumente legale de plată, în baza facturii emise de operator, în termen de 30 de zile de la emiterea acesteia.

(2) Refuzul de plată a facturii emise de operator va fi comunicat de către beneficiar, în scris si motivat, în termen de maximum 7 zile de la data primirii de către acesta a facturii. Necomunicarea, comunicarea ulterioară termenului de 7 zile, lipsa motivării sau transmiterea în altă formă decât cea scrisă a refuzului este considerată ca acceptare a sumei facturate."

4. În anexa nr. 1, articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Pentru neachitarea facturilor în termenul scadent al obligatiilor de plată, utilizatorii datorează majorări de întârziere calculate la nivelul si după procedura celor prevăzute în Codul de procedură fiscală pentru creantele bugetare.

(2) În cazul în care s-au acordat înlesniri la plata debitelor, majorările de întârziere se datorează până la data emiterii documentului prin care se acordă aceste înlesniri.

Nerespectarea înlesnirilor la plată, asa cum au fost acordate, conduce la calculul majorărilor de întârziere de la data încetării valabilitătii acestora, conform legii.

(3) Majorările de întârziere la plată se facturează trimestrial, corespunzător perioadei de întârziere la plată."

5. În anexa nr. 1, articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadentei obligatiei si până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul sumelor datorate ca majorări de întârziere sau amenzi."

6. În anexa nr. 1, articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Nivelul majorării de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere si va fi modificat prin notificare, în conditiile prevăzute de prezentul abonament si de legislatia în vigoare."

7. În anexa nr. 1, la articolul 18, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Beneficiarul are obligatia să încheie cu operatorul, trimestrial, un proces-verbal de reglare si confirmare certă a debitelor restante, care constituie si înstiintare de plată de la data înmânării sau comunicării acestuia."

8. În anexa nr. 1, la articolul 20, partea introductivă si litera a) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 20. - Administratia Natională «Apele Române» - Directia Apelor...........................se obligă:

a) să aducă la cunostinta beneficiarului modificările legale ale contributiilor specifice, conform art. 4, în termen de 5 zile de la modificare; în aceste conditii, notificarea împreună cu confirmarea de primire tin loc de act aditional la prezentul abonament si fac dovada acceptării noii contributii specifice de către beneficiar;".

9. În anexa nr. 1, la articolul 21, literele a) si e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) să accepte aplicarea contributiilor legal modificate, de la data fixată prin actul normativ de modificare;

e) să suporte plata majorărilor de întârziere la plată a facturilor, precum si a penalitătilor pentru abateri de la normele de utilizare a resurselor de apă si de evacuare a apelor uzate, conform prevederilor anexei nr. 7 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale «Apele Române», aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare;".


10. În anexa nr. 1, articolul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 23. - Solutionarea litigiilor se realizează, de regulă, pe cale amiabilă. În caz de litigii neconciliabile pe cale amiabilă, solutionarea acestora revine instantelor de judecată competente conform legii."

11. În anexa nr. 1, articolul 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 24. - (1) Părtile se obligă să adapteze abonamentele de utilizare/exploatare în derulare în cazul aparitiei unor modificări aduse prevederilor legale pe baza cărora au fost încheiate.

(2) În cazul în care pe parcursul derulării abonamentului apare ca necesară renegocierea anumitor clauze si conditii, datorată altor cauze decât modificările legislative, aceasta se va face prin acte aditionale.

(3) Modificările datorate modificărilor legislative se fac conform prevederilor din prezentul abonament.

(4) Părtile pot conveni si alte clauze, acestea neputând să contravină prevederilor specifice gospodăririi apelor si prevederilor legale în vigoare."

12. În anexa nr. 1, articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 26. - Prezentul abonament de utilizare/exploatare încetează în următoarele cazuri:

a) prin acordul părtilor, exprimat în scris;

b) la expirarea duratei abonamentului de utilizare/exploatare;

c) la retragerea sau expirarea actului de reglementare, în cazul în care nu s-a solicitat prelungirea acestuia;

d) dacă beneficiarul cesionează drepturile sau obligatiile fără a avea acordul scris al celeilalte părti;

e) în caz de dizolvare, lichidare sau faliment al beneficiarului;

f) în caz de reziliere în conditiile art. 17."

13. În anexa nr. 1, articolul 29 se abrogă.

14. În anexa nr. 2, articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Plata volumelor extrase se face de către beneficiar cu instrumente uzuale de plată, în baza facturii emise de operator, în termen de 30 de zile de la emiterea acesteia."

15. În anexa nr. 2, articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Pentru neachitarea facturilor în termenul scadent al obligatiilor de plată, utilizatorii datorează majorări de întârziere calculate la nivelul si după procedura celor prevăzute în Codul de procedură fiscală pentru creantele bugetare.

(2) În cazul în care s-au acordat înlesniri la plata debitelor, majorările de întârziere se datorează până la data emiterii documentului prin care se acordă aceste înlesniri. Nerespectarea înlesnirilor la plată, asa cum au fost acordate, conduce la calculul majorărilor de întârziere de la data încetării valabilitătii acestora, conform legii.

(3) Majorările de întârziere la plată se facturează trimestrial, corespunzător perioadei de întârziere la plată."

16. În anexa nr. 2, articolul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadentei obligatiei si până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul sumelor datorate ca majorări de întârziere sau amenzi."

17. În anexa nr. 2, articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - Nivelul majorării de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere si va fi modificat prin notificare, în

conditiile prevăzute de prezentul abonament si de legislatia în vigoare."

18. În anexa nr. 2, la articolul 22, teza I se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Neîndeplinirea de către beneficiar în termen de 3 luni de la data scadentei a obligatiei de plată a facturii dă dreptul operatorului să rezilieze de drept prezentul abonament de utilizare/exploatare si să sisteze utilizarea/exploatarea nisipurilor si pietrisurilor."

19. În anexa nr. 2, la articolul 23, alineatul (1)se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Beneficiarul are obligatia să încheie cu operatorul, trimestrial, un proces-verbal de reglare si confirmare certă a debitelor restante, care constituie si înstiintare de plată de la data înmânării sau comunicării acestuia."

20. În anexa nr. 2, la articolul 24, partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - Administratia Natională «Apele Române» - Directia Apelor...........................se obligă:".

21. În anexa nr. 2, articolul 29 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Părtile se obligă să adapteze abonamentele în derulare în cazul aparitiei unor modificări aduse prevederilor legale pe baza cărora au fost încheiate.

(2) În cazul în care, pe parcursul derulării abonamentului, apare ca necesară renegocierea anumitor clauze si conditii, datorată altor cauze decât modificările legislative, aceasta se va face prin acte aditionale.

(3) Părtile pot conveni si alte clauze, acestea neputând să contravină prevederilor specifice gospodăririi apelor si prevederilor legale în vigoare."

22. În anexa nr. 3, la articolul 7, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) la operatorii economici din acvacultura (iazuri piscicole), cu exceptia cazurilor în care se încheie contracte pentru serviciile comune prevăzute la cap. II pct. 7 si 14 din anexa nr. 5 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare, se ia în considerare necesarul de apă solicitat de utilizator, care trebuie să fie corespunzător volumului de apă utilizat pentru umplerea iazului plus cel pentru primenire; în cazul iazurilor piscicole amplasate în cascadă, volumul de apă brută asigurat în sursă este cel utilizat pentru primul lac din cascadă plus cel utilizat pentru primenire si, după caz, diferentele dintre volumele de apă aferente pentru fiecare dintre lacurile mai mari din aval fată de volumul de apă al primului lac;".

23. În anexa nr. 3, la articolul 9, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru utilizarea resurselor de apă, pentru volume anuale mici si foarte mici, procesul-verbal de receptie si facturarea se pot face trimestrial sau semestrial."

24. În anexa nr. 3, la articolul 12, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) În cazul prelevării de apă dintr-o sursă subterană, diferentele se aplică numai în situatia în care emisarul prezintă o încărcare naturală mare la unul sau, după caz, la mai multi indicatori specifici tipului de apă uzată evacuată, mai mare decât cea corespunzătoare clasei II de calitate din «Normativul pentru obiectivele de referintă pentru clasificarea calitătii apelor de suprafată». Limitele corespunzătoare acestei clase corespund valorilor-tintă (obiective de calitate) si reflectă conditia de calitate pentru protectia ecosistemelor acvatice."


25. În anexa nr. 3, la articolul 14, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

„7. În cazul în care determinările beneficiarului prezintă abateri mai mari de 20% fată de cele de control ale operatorului, beneficiarul poate efectua, pe cheltuiala proprie, analiza probei/probelor-martor la un laborator independent acreditat, amplasat în localitatea unde îsi are sediul operatorul. Proba-martor este recoltată la momentul controlului, etichetată si sigilată de reprezentantii operatorului si păstrată în conditii corespunzătoare la sediul beneficiarului. Beneficiarul va informa prin fax operatorul asupra laboratorului si datei la care se efectuează analiza, pentru ca un reprezentant al operatorului să asiste la desigilarea probei-martor. Dacă beneficiarul nu prezintă operatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea abaterii buletinul de analiză al probei-martor, se vor lua în calcul rezultatele buletinului de analiză al operatorului ca valori pe baza cărora se vor determina cantitătile de substante impurificatoare evacuate în emisar."

26. În anexa nr. 3, articolul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 23. - Anual, reprezentantii Administratiei Nationale «Apele Române» reglează facturarea cantitătilor efectiv extrase în baza cantitătilor ce rezultă că au fost excavate din profilele post executie prezentate de beneficiar la sfârsitul perioadei de valabilitate a autorizatiei si din profilele post executie depuse la documentatia pentru obtinerea autorizatiei de gospodărire a apelor pentru perioada următoare, cu exceptia celor care desfăsoară activitate de extractie pe fluviul Dunărea si lacuri de acumulare; reglarea facturării cantitătilor efectiv extrase se face si pe bază de punctaj, tinând cont de datele obtinute de la Agentia Natională pentru Resurse Minerale."

27. În anexa nr. 4 la punctul A, subpunctul A.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„A-1 - Calculul penalitătilor pentru depăsirea debitelor sau volumelor de apă prelevate prevăzute în actele de reglementare sau abonament

Abaterile se determină pe bază de măsurători efectuate de către utilizatorii de apă sau de către unitătile de gospodărire a apelor. Măsurătorile se înscriu în fisa de măsurători hidrometrice prezentată în anexa nr. 4.1, de către cel ce realizează măsurătoarea.

Depăsirea volumului de apă corespunzător debitului reglementat prevăzut în actul de reglementare sau abonament se determină cu relatia:

 

 

n

 

 

Δ Vn =

Σ

[ (Qpnc - Qpna ) Df ]

, unde:

 

I =1

 

 

 

            ΔVn = depăsirea volumului corespunzător debitului reglementat;

Qpnc = debitul mediu zilnic prelevat, care se ia din coloana 11 a fisei de măsurători hidrometrice si din rândurile în care acest debit este mai mare decât cel reglementat prevăzut în actul de reglementare sau abonament;

Qpna - debitul maxim zilnic reglementat prevăzut în actul de reglementare sau abonament;

Df = durata zilnică de functionare;

I = 1.....n = numărul de zile în care debitul prelevat este mai mare decât cel reglementat.

Relatia de mai sus se aplică pentru fiecare captare si se însumează pe totalul folosintei de apă.

Suma de plată se determină prin înmultirea mărimii abaterii cu penalitatea prevăzută în anexa nr. 7 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale «Apele Române», aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare (corespunzătoare procentului de depăsire)."

28. Anexa nr. 5 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - În tot cuprinsul Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 798/2005, sintagma „dobânzi si penalităti de întârziere" se înlocuieste cu sintagma „majorări de întârziere".

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Abonamentul-cadru de utilizare/exploatare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 798/2005, cu modificările si completările aduse prin prezentul ordin, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

 

Bucuresti, 28 iulie 2009.

Nr. 1.028.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 798/2005)

 

FORMULARE-TIP PENTRU PROCESELE-VERBALE DE CONSTATARE A ABATERILOR

            A. În cazul depăsirii volumelor de apă maxim admise pentru prelevare

 

ADMINISTRATIA NATIONALA „APELE ROMÂNE"

DIRECTIA APELOR...............................

UTILIZATORUL DE APĂ

 

PROCES-VERBAL

de constatare a abaterilor de la normele de utilizare/exploatare a resursei

 

Seria ...........nr. .............

Încheiat în ziua ......... luna .................. anul ............

Subsemnatul/Subsemnatii, ................................................, salariat/salariati la Directia Apelor ........................................, având functia de ................................................, împuternicit/împuterniciti de director prin Decizia nr. .......emisă în baza art. 6 alin. (1) si (6) din anexa nr. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale „Apele Române", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare, posesor/posesori al/ai legitimatiei/legitimatiilor nr. ........................, eliberată/eliberate de ...................................., în urma controlului efectuat în ziua de .................luna .......................anul .................... la ................................., str. .......................nr. ....., am constatat următoarele:

 

Nr. crt.

Abaterea

Mărimea abaterii (mii mc)

Nivelul penalitătilor (lei/1.000 mc)

Suma de penalizare (lei)

0

1

2

3

4

1.

Volumul de apă prelevat peste cel corespunzător debitului reglementat

 

 

 

2.

Volumul de apă prelevat peste cel corespunzător debitelor prevăzute în planul de restrictii

 

 

 

3.

Volumul de apă preluat fără abonament de utilizare/exploatare

 

 

 

4.

Volumul de apă folosit în alt scop decât cel reglementat

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

De săvârsirea acestor fapte se face vinovat/vinovată (unitatea) ................ înregistrată la registrul comertului ...................., cod fiscal R .............., reprezentat/reprezentată prin ..........................., având calitatea de ........................, domiciliat/domiciliată în localitatea ....................., str. .....................nr. ...., si legitimatia seria ... nr. ...............

În temeiul art. 4 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru abaterile de la prevederile reglementate de utilizare/exploatare a resursei de apă, înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr. ...., are de plată suma de ........................... lei, reprezentând penalităti calculate pentru abaterea constatată, pe baza prevederilor pct. B din anexa nr. 7 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Penalitătile se vor achita în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării procesului-verbal, prin ordin de plată, în contul nr. ......................... al ....................., deschis la .....................................

Unitatea penalizată a formulat următoarele obiectiuni:

Împotriva prezentului proces-verbal, care tine loc si de înstiintare de plată, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării.

Plângerea va fi însotită de copia procesului-verbal si se va depune la judecătoria teritorială competentă.

Prezentul proces-verbal de constatare, neatacat în justitie în termen de 15 zile de la data comunicării, constituie titlu executoriu, în întelesul art. 372 din Codul de procedură civilă.

Întocmit în ..... exemplare, dintre care o cooie s-a comunicat astăzi ............/ se va comunica unitătii penalizate.

 

Organul constatator,

............................................

Unitatea penalizată,

....................................

 

            B. În cazul depăsirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate

 

ADMINISTRATIA NATIONALA „APELE ROMÂNE"

DIRECTIA APELOR...............................

UTILIZATORUL DE APĂ

 

PROCES-VERBAL

de constatare a depăsirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate

Seria ......nr. ...............

Încheiat în ziua ......... luna .................. anul ............

Subsemnatul/Subsemnatii, ....................................................., salariat/salariati la Directia Apelor .................., având functia de ........................................................., împuternicit/împuterniciti de director prin Decizia nr. ........emisă în baza art. 6 alin. (1) si (6) din anexa nr. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale „Apele Române", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare, posesor/posesori al/ai legitimatiei/legitimatiilor nr. ............................, eliberată/eliberate de ................................., în urma controlului efectuat în ziua de ... luna ................ anul .... la .................................................., str. ....................... nr. ......, am constatat următoarele:

De săvârsirea acestor fapte se face vinovat/vinovată (unitatea) ............................................, înregistrată la registrul comertului ..........................................., cod fiscal R .............., reprezentat/reprezentată prin ..........................., având calitatea de ..........................., domiciliat/domiciliată în localitatea .........................................., str. ..................... nr. ..., si legitimatia seria ..................nr. .................

În temeiul art. 4 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru abaterile de la prevederile reglementate referitoare la concentratiile maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate în resursele de apă, înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr. ..........., are de plată suma de ........................... lei, reprezentând penalităti calculate pentru abaterea constatată pentru fiecare poluant (indicator de calitate) a cărui concentratie depăseste limitele admise, conform tabelului anexat.


Penalitatea se va achita în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării procesului-verbal, prin ordin de plată, în contul nr. ..................................... al .............., deschis la ......................................

Unitatea penalizată a formulat următoarele obiectiuni:

Împotriva prezentului proces-verbal, care tine loc si de înstiintare de plată, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării.

Plângerea va fi însotită de copia procesului-verbal si se va depune la judecătoria teritorială competentă.

Prezentul proces-verbal de constatare, neatacat în justitie în termen de 15 zile de la data comunicării, constituie titlu executoriu, în întelesul art. 372 din Codul de procedură civilă.

Întocmit în ..... exemplare, dintre care o copie s-a comunicat astăzi ............/se va comunica unitătii penalizate.

 

Organul constatator,

............................................

Unitatea penalizată,

....................................

 

            C. În cazul constatării abaterilor de la normele de utilizare/exploatare a nisipurilor si pietrisurilor

 

ADMINISTRATIA NATIONALA „APELE ROMÂNE" UTILIZATORUL DE BALAST

DIRECTIA APELOR...............................

 

PROCES-VERBAL

de constatare a abaterilor de la normele de utilizare/exploatare a nisipurilor si pietrisurilor

Seria........... nr. .............

 

Încheiat în ziua ......... luna .................. anul ............

Subsemnatul/Subsemnatii, .................................................... salariat/salariati la Directia Apelor .................., având functia de ......................., împuternicit/împuterniciti de director prin Decizia nr. ........emisă în baza art. 6 alin. (1) si (6) din anexa nr. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale „Apele Române", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare, posesor/posesori al/ai legitimatiei/legitimatiilor nr. ..........., eliberată/eliberate de ................................, în urma controlului efectuat în ziua de ............... luna ................ anul .... la .................................................., str. .......................nr. ......, am constatat următoarele:

 

Nr. crt.

Abaterea

Mărimea abaterii (mii mc)

Nivelul penalitătilor (lei/mc)

Suma de penalizare (lei)

0

1

2

3

4

1.

Volumul de nisipuri si pietrisuri peste cel corespunzător volumului reglementat

*

 

 

2.

Volumul de nisipuri si pietrisuri fără abonament de utilizare/exploatare

 

De zece ori contributia

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

- Mărimea abaterii se determină în conformitate cu pct. B alin. (1) si (3) din anexa nr. 7 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

De săvârsirea acestor fapte se face vinovat/vinovată (unitatea) ..............., înregistrată la registrul comertului ...................., cod fiscal R .............., reprezentat/reprezentată prin ..........................., având calitatea de ........................, domiciliat/domiciliată în localitatea ....................., str. .....................nr. ..., si legitimatia seria ... nr. .......

În temeiul art. 4 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru abaterile de la prevederile reglementate de utilizare/exploatare a resursei de nisip si pietris, înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr. ...., are de plată suma de ........................... lei, reprezentând penalităti calculate pentru abaterea constatată, pe baza prevederilor pct. B din anexa nr. 7 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Penalitătile se vor achita în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării procesului-verbal, prin ordin de plată, în contul nr. ......................... al ....................., deschis la ......................................

Unitatea penalizată a formulat următoarele obiectiuni:

Împotriva prezentului proces-verbal, care tine loc si de înstiintare de plată, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării.

Plângerea va fi însotită de copia procesului-verbal si se va depune la judecătoria teritorială competentă.

Prezentul proces-verbal de constatare, neatacat în justitie în termen de 15 zile de la data comunicării, constituie titlu executoriu, în întelesul art. 372 din Codul de procedură civilă.

Întocmit în ..... exemplare, dintre care o copie s-a comunicat astăzi............/se va comunica unitătii penalizate.

 

Organul constatator,

............................................

Unitatea penalizată,

....................................


MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Registrului artelor spectacolului

 

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăsurarea activitătii de impresariat artistic, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2007,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Registrului artelor spectacolului, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Centrul de Pregătire Profesională în Cultură va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 2.323.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Registrului artelor spectacolului

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Registrul artelor spectacolului, denumit în continuare Registrul, constituie documentul unitar de evidentă în care sunt înscrise institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si persoanele fizice titulare ale atestatului de impresar artistic si persoanele juridice de drept privat care au obtinut avizul de impresariat artistic.

Art. 2. - (1) Registrul este administrat de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National prin Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, denumit în continuare Centrul.

(2) Registrul este tinut pe suport hârtie si în format electronic.

Art. 3. - Informatiile cuprinse în Registru sunt publice, în conditiile prevăzute de prezentul regulament.

Art. 4. - Operatiunile în Registru, precum si oferirea de informatii din acesta se fac prin decizie a directorului Centrului, după caz, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice îndreptătite, în urma referatului întocmit de persoanele care asigură secretariatul.

 

CAPITOLUL II

Organizarea Registrului

 

Art. 5. - (1) Efectuarea operatiunilor în Registru se face de către persoanele desemnate prin decizie a directorului Centrului.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) îndeplinesc următoarele atributii:

a) primesc si înregistrează solicitările de înscriere sau reînscriere în Registru;

b) întocmesc referatul prevăzut la art. 4 si îl înaintează directorului Centrului;

c) efectuează operatiunile de înscriere, reînscriere si înregistrare a mentiunilor în Registru;

d) asigură efectuarea corespondentei referitoare la Registru;

e) asigură si verifică actualizarea si corectitudinea informatiilor cuprinse în versiunea electronică a extrasului din Registru, publicate pe pagina de internet gestionată de Centru;

f) alte atributii prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a Centrului sau prin decizie a directorului Centrului, în conditiile legii.

Art. 6. - (1) Registrul este organizat pe următoarele sectiuni:

a) „Institutii de spectacole sau concerte";

b) „Companii de spectacole sau concerte";

c) „Impresari artistici" - care are 3 părti: Partea A „Impresari artistici - persoane fizice"; Partea B „Impresari artistici - persoane juridice"; Partea C „Institutii de spectacole sau concerte care desfăsoară activităti de impresariat al propriilor productii".

(2) Pentru fiecare sectiune se organizează registre de evidentă, care se completează în ordine cronologică, pe baza cererilor si a documentatiei prezentate.

Art. 7. - Sectiunea „Institutii de spectacole sau concerte" cuprinde următoarele înregistrări si mentiuni:

a) înregistrări:

(i) numărul de înregistrare;

(ii) denumirea autoritătii administratiei publice în subordinea căreia îsi desfăsoară activitatea;

(iii) denumirea institutiei;

(iv) codul de înregistrare fiscală;

(v) adresa sediului la care îsi desfăsoară activitatea si titlul cu care îl detine;


(vi) numele si prenumele directorului general/directorului, precum si ale directorilor generali adjuncti/directorilor adjuncti;

(vii) obiectivele si principalele activităti, specificate în actul constitutiv si/sau în regulamentul de organizare si functionare;

(viii) facilităti (numărul de săli, ateliere, spatii de depozitare, alte spatii utilizate);

(ix) număr de angajati - personal de specialitate artistic, tehnic si administrativ;

b) mentiuni referitoare la înregistrările prevăzute la lit. a).

Art. 8. - Sectiunea „Companii de spectacole sau concerte" cuprinde următoarele înregistrări si mentiuni:

a) înregistrări:

(i) numărul de înregistrare;

(ii) denumirea companiei;

(iii) codul unic de înregistrare si numărul de înregistrare în registrul comertului sau în Registrul asociatiilor si fundatiilor, după caz;

(iv) adresa sediului la care îsi desfăsoară activitatea si titlul cu care îl detine;

(v) adresa filialelor sau a sucursalelor, după caz;

(vi) numele si prenumele persoanelor care reprezintă compania, precum si limitele puterilor conferite;

(vii) obiectivele si principalele activităti, specificate în actul constitutiv;

(viii) facilităti (numărul de săli, ateliere, spatii de depozitare, alte spatii utilizate);

b) mentiuni referitoare la înregistrările prevăzute la lit. a).

Art. 9. - Sectiunea „Impresari artistici" cuprinde următoarele înregistrări si mentiuni:

1. Partea A „Impresari artistici - persoane fizice":

a) înregistrări:

(i) numărul de înregistrare;

(ii) numele si prenumele;

(iii) domiciliul;

(iv) cetătenia;

(v) data, locul nasterii si codul numeric personal;

(vi) numărul, seria si data obtinerii atestatului de impresar artistic si ale legitimatiei;

(vii) data si numărul autorizatiei detinute în conformitate cu prevederile legale privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate sau data si numărul contractului de muncă/asociere încheiat cu o persoană juridică avizată să desfăsoare activităti de impresariat artistic;

b) mentiuni:

(i) persoana juridică în cadrul căreia îsi desfăsoară activitatea, după caz;

(ii) suspendarea atestatului si motivul pentru care a fost suspendat;

(iii) numărul suspendărilor;

(iv) retragerea atestatului si motivul pentru care a fost retras;

(v) orice modificări si/sau mentiuni privitoare la înregistrările prevăzute la lit. a).

2. Partea B „Impresari artistici - persoane juridice":

a) înregistrări:

(i) numărul de înregistrare;

(ii) denumirea persoanei juridice;

(iii) sediul la care îsi desfăsoară activitatea si titlul cu care îl detine;

(iv) codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală;

(v) numărul de înregistrare în registrul comertului sau în

Registrul asociatiilor si fundatiilor, după caz;

(vi) domeniul/domeniile de activitate;

(vii) numărul, seria si data obtinerii avizului pentru desfăsurarea activitătii de impresariat artistic si ale legitimatiei;

(viii) numele si prenumele persoanelor împuternicite să reprezinte persoana juridică, precum si limitele puterilor conferite;

(ix) numele si prenumele impresarului sau impresarilor artistici persoane fizice atestati angajati/asociati ai persoanei juridice;

b) mentiuni:

(i) suspendarea avizului si motivul pentru care a fost suspendat;

(ii) numărul de suspendări;

(iii) retragerea avizului si motivul pentru care a fost retras;

(iv) orice modificări si/sau mentiuni privitoare la înregistrările prevăzute la lit. a). 3. Partea C „Institutii de spectacole sau concerte care desfăsoară activităti de impresariat al propriilor productii":

a) înregistrări:

(i) numărul de înregistrare;

(ii) denumirea institutiei;

(iii) sediul la care îsi desfăsoară activitatea;

(iv) codul de înregistrare fiscală;

(v) documentul prin care s-a aprobat desfăsurarea de activităti de impresariere a propriilor productii artistice - numărul si data acestuia;

(vi) numele si prenumele impresarului sau impresarilor artistici persoane fizice atestati angajati/asociati ai institutiei;

b) mentiuni: orice modificări si/sau mentiuni privitoare la înregistrările prevăzute la lit. a).

Art. 10. - Informatiile prevăzute la art. 7-9 pot fi aduse la cunostinta publică sub formă de extras din Registru, publicat pe pagina de internet a Centrului.

 

CAPITOLULUI

Înscrierea în Registru

 

Art. 11. - (1) Cererile pentru înscrierea în Registru a institutiilor de spectacole sau concerte se depun la sediul Centrului si se înregistrează de persoanele care asigură secretariatul, conform dispozitiilor art. 5.

(2) Formularele-tip ale cererilor pentru înscrierea în Registru sunt prevăzute în anexele nr. 1-3.

(3) Documentele care însotesc cererile de înscriere sunt depuse de solicitanti în copie certificată.

(4) Dacă consideră necesar, persoanele care asigură secretariatul pot solicita solicitantilor prezentarea documentelor în original, în vederea confruntării.

 

SECTIUNEA 1

Institutii si companii de spectacole sau concerte

 

Art. 12. - Cererea pentru înscrierea în Registru a institutiilor de spectacole sau concerte, întocmită conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, se depune de reprezentantul mandatat al institutiei si trebuie să fie însotită de următoarele documente:

a) actul de înfiintare, după caz;

b) regulamentul de organizare si functionare a institutiei, aprobat în conditiile legii, din care să reiasă tipul acesteia - de repertoriu/de proiecte/altele;

c) actul juridic/actele juridice referitor/referitoare la titlul cu care detine si/sau utilizează sediul în care functionează institutia;

d) descrierea (tehnică) a sediului si a altor facilităti detinute/aflate în administrare;


e) contractul de management al directorului general/ directorului institutiei;

f) certificatul de înregistrare fiscală al institutiei;

g) actul de identitate al reprezentantului persoanei juridice care solicită înscrierea;

h) documentul de plată a tarifului legal pentru înscrierea în Registru si pentru eliberarea certificatului de înscriere.

Art. 13. - Cererea pentru înscrierea în Registru a companiilor de spectacole sau concerte, întocmită conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 2, se depune de reprezentantul mandatat al companiei si trebuie să fie însotită de următoarele documente:

a) actul constitutiv si/sau statutul, după caz, si orice acte modificatoare legale ale acestora;

b) certificatul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului si ultimul certificat constatator eliberat de acesta, la data depunerii cererii, dacă au apărut modificări fată de actul constitutiv initial sau, după caz, dovada înscrierii în Registrul asociatiilor si fundatiilor;

c) certificatul de înregistrare fiscală;

d) contractul de mandat al directorului/directorului general al companiei, după caz;

e) actul juridic/actele juridice referitor/referitoare la titlul cu care detine si/sau utilizează sediul în care functionează compania;

f) descrierea (tehnică) a sediului si a altor facilităti detinute/aflate în administrare;

g) regulamentul de organizare si functionare al companiei; h) actul de identitate a reprezentantului persoanei juridice care solicită înscrierea;

i) documentul de plată a tarifului legal pentru înscrierea în Registru si pentru eliberarea certificatului de înscriere.

 

SECTIUNEA a 2-

Impresari artistici

 

Art. 14. - Înscrierea persoanelor fizice si a persoanelor juridice care obtin atestatul de impresar artistic, respectiv avizul pentru desfăsurarea activitătilor de impresariat artistic se face din oficiu, în termen de 30 de zile de la data atestării/avizării pe baza documentelor depuse în vederea obtinerii atestatului/ avizului.

Art. 15. - Cererile formulate de impresarii artistici prevăzuti la art. 27 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăsurarea activitătii de impresariat artistic, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2007, pentru înscrierea în Registru, întocmite conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 3, se depun la sediul Centrului si trebuie să fie însotite de următoarele documente:

1. În cazul persoanelor fizice:

a) atestatul de impresar artistic;

b) autorizatia detinută în conformitate cu prevederile legale privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate sau contractul de muncă/asociere încheiat cu o persoană juridică avizată să desfăsoare activităti de impresariat artistic, după caz;

c) curriculum vitae;

d) certificatul de cazier judiciar;

e) certificatul de cazier fiscal;

f) raportul activitătilor de impresariat desfăsurate de la data obtinerii atestatului;

g) declaratia pe propria răspundere, sub sanctiunea prevederilor legale referitoare la falsul în declaratii, privind veridicitatea informatiilor cuprinse în raportul activitătilor;

h) deciziile de suspendare a atestatului de impresar, după caz;

i) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care solicitantul este reprezentat de o altă persoană;

j) documentul de plată a tarifului legal pentru înscrierea în Registru si pentru eliberarea certificatului de înscriere.

2. În cazul persoanelor juridice:

a) actul constitutiv si/sau statutul, după caz, si orice acte modificatoare legale ale acestora;

b) avizul de impresariat artistic;

c) certificatul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului si ultimul certificat constatator eliberat de acesta, la data depunerii cererii, dacă au apărut modificări fată de actul constitutiv initial, sau, după caz, dovada înscrierii în Registrul asociatiilor si fundatiilor;

d) certificatul de atestare fiscală;

e) certificatul de cazier fiscal;

f) contractele de muncă/asociere ale impresarilor angajati sau asociati, după caz;

g) atestatele persoanelor prevăzute la lit. f);

h) raportul activitătilor de impresariat desfăsurate de la data obtinerii avizului;

i) declaratia pe propria răspundere, sub sanctiunea prevederilor legale referitoare la falsul în declaratii, a reprezentantului persoanei juridice privind veridicitatea informatiilor cuprinse în raportul activitătilor;

j) deciziile de suspendare a atestatului de impresar si/sau a avizului de impresariat artistic, după caz;

k) documentul de plată a tarifului legal pentru înscrierea în Registru si pentru eliberarea certificatului de înscriere.

Art. 16. - (1) Înscrierea în Registru a institutiilor de spectacole sau concerte care desfăsoară activităti de impresariere a propriilor productii artistice si care au prevăzut distinct această activitate în propriile regulamente de organizare si functionare se face pe baza cererii depuse de reprezentantul mandatat al acestora, întocmită conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi depusă concomitent cu cererea pentru înscrierea institutiei în Registru, caz în care va fi însotită de aceleasi documente prevăzute la art. 12v

(3) În situatia în care cererea prevăzută la alin. (1) este depusă ulterior înscrierii institutiei în Registru, sectiunea „Institutii de spectacole sau concerte", aceasta trebuie să fie însotită de regulamentul de organizare si functionare al institutiei, continând dispozitii exprese referitoare la desfăsurarea activitătilor de impresariat, aprobat în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Eliberarea certificatului de înscriere

 

Art. 17. - (1) Persoanele desemnate să asigure secretariatul verifică dosarele depuse de solicitanti în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererilor.

(2) În cazul în care se constată că dosarul este incomplet, secretariatul solicită documente suplimentare în interiorul termenului prevăzut la alin. (1), prin scrisoare cu confirmare de primire.

(3) Documentele suplimentare solicitate conform dispozitiilor alin. (2) se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării secretariatului, personal sau prin scrisoare cu confirmare de primire.

(4) Depunerea unui dosar incomplet si necompletarea acestuia în conformitate cu prevederile alin. (3) atrag respingerea solicitării de înscriere.

(5) Solicitantii vor putea formula o nouă solicitare în termen de 60 de zile de la respingerea solicitării anterioare.


Art. 18. - (1) In cazul în care dosarul depus este complet, secretariatul îl înaintează, însotit de referat, directorului Centrului în vederea aprobării, prin decizie, a înscrierii în Registru, la expirarea termenului prevăzut la art. 17. alin. (1) sau (3), după caz.

(2) În cazul impresarilor prevăzuti la art. 27 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2007, dacă dosarul depus este complet, acesta, însotit de referat, este înaintat Comisiei de atestare si avizare în domeniul impresariatului artistic, denumită în continuare Comisia, în vederea evaluării.

Art.19. - În vederea adoptării hotărârii privind efectuarea înregistrărilor în Registru a impresarilor prevăzuti la art. 27 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2007, Comisia analizează, după caz:

a) concordanta dintre informatiile cuprinse în documentele depuse de solicitanti;

b) concordanta dintre informatiile cuprinse în documentele depuse de solicitanti si alte informatii referitoare la acestia detinute de autoritătile pe care le reprezintă membrii Comisiei;

c) activitatea depusă de impresarii artistici de la data obtinerii atestatului/avizului, precum si motivele nedesfăsurării activitătii, după caz;

d) mentinerea conditiilor de acordare a atestatului de impresar artistic/avizului de impresariat artistic.

Art. 20. - (1) În cazul în care Comisia constată că există temeiuri justificate pentru respingerea unei solicitări, va adopta o hotărâre motivată în acest sens.

(2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) se comunică în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare solicitantului în vederea depunerii de documente justificative, respectiv luării de măsuri menite să corecteze deficientele constatate de Comisie.

(3) Documentele justificative prevăzute la alin. (2) se depun si sunt analizate cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 17-19.

Art. 21. - (1) În cazul în care, în urma analizării dosarelor depuse, Comisia constată existenta unor indicii referitoare la săvârsirea unor infractiuni sau contraventii, va adopta o hotărâre de suspendare a procedurii de înregistrare, cu indicarea autoritătii competente să decidă asupra existentei infractiunii sau contraventiei.

(2) Secretariatul va informa solicitantul asupra hotărârii de suspendare în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare, iar directorul Centrului va transmite de îndată o copie a hotărârii autoritătii indicate în aceasta.

(3) Suspendarea procedurii de înregistrare produce efecte, după caz, până la primirea răspunsului autoritătii căreia i-a fost transmisă hotărârea Comisiei.

Art. 22. - (1) Pentru solicitările care îndeplinesc conditiile prevăzute de lege Comisia va adopta o hotărâre de efectuare a reînscrierii.

(2) În cazul solicitărilor prevăzute la art. 20 alin. (1), dacă documentele nu sunt depuse în termenul legal sau dacă acestea nu înlătură temeiurile respingerii, Comisia va adopta o hotărâre motivată în acest sens.

(3) Prin grija secretariatului, hotărârea prevăzută la alin. (1) va fi comunicată directorului Centrului, care emite decizia de efectuare a înregistrării în Registru în termen de două zile de la primirea hotărârii.

Art. 23. - (1) Decizia prevăzută la art. 22 alin. (2) se aduce la cunostinta publică, prin grija secretariatului, în termen de două zile lucrătoare de la data emiterii, si poate fi contestată în termen de 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunostinta publică.

(2) Contestatiile se depun la Centru si se solutionează de către Comisia de solutionare a contestatiilor, constituită conform dispozitiilor art. 8 alin. (3) din Procedurile de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului pentru desfăsurarea activitătii de impresariat artistic, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 86/2008.

Art. 24. - (1) Certificatul de înscriere a persoanelor fizice si juridice în Registru se eliberează în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înscrierii, în conditiile prevăzute la art. 16 si 17.

(2) Copia certificatului de înscriere se păstrează de către Centru în dosarul solicitantului.

 

CAPITOLUL IV

Înscrierea de mentiuni

 

Art. 25. - (1) Înscrierea de mentiuni în Registru se face:

a) la solicitarea persoanelor fizice sau juridice titulare;

b) la solicitarea organelor judecătoresti sau a altor autorităti publice competente;

c) din oficiu, de către autoritatea administratiei publice centrale sau locale în subordinea căreia functionează institutia de spectacole sau concerte ori de către Centru.

(2) Mentiunile se referă la orice modificare privitoare la datele înregistrate, precum: modificarea numelui persoanei fizice sau a denumirii persoanei juridice, modificarea adresei, telefonului, a celorlalte date de identificare, modificarea obiectului de activitate, încetarea ori suspendarea activitătii, fuziunea, comasarea, dizolvarea si lichidarea, suspendarea sau retragerea atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului de impresariat artistic, alte sanctiuni aplicate persoanelor fizice si/sau persoanelor juridice titulare etc.

(3) Mentiunile sunt înscrise din oficiu în situatia în care o autoritate publică ori Centrul a decis sau are cunostintă despre respectiva modificare ori a aplicat respectiva sanctiune.

Art. 26. - (1) Persoana fizică sau persoana juridică ce solicită înscrierea de mentiuni urmează să depună la sediul Centrului următoarele:

a) cererea-tip, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1,2 sau 3, după caz;

b) documentele referitoare la înscrierea mentiunilor, în copie certificată;

c) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care solicitantul este reprezentat de altă persoană;

d) documentul de plată a tarifului legal pentru eliberarea certificatului de mentiuni.

(2) Înscrierea de mentiuni la solicitarea organelor judecătoresti sau a altor autorităti publice competente se efectuează gratuit.

(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii de înscriere de mentiuni, Centrul eliberează un certificat de înscriere de mentiuni, cu aplicarea corespunzătoare a dispozitiilor art. 17 si 18.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 27. - (1) Efectuarea operatiunilor în cadrul Registrului, precum si oferirea de informatii referitoare la acesta se tarifează în conformitate cu prevederile ordinului ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind tarifele pentru acordarea atestatelor si avizelor în domeniul impresariatului artistic, precum si pentru înscrierea în Registrul artelor spectacolului în vigoare la data efectuării operatiunilor.

(2) Plata tarifului pentru operatiunile ce se efectuează în cadrul Registrului se face la casieria sau în contul bancar al Centrului.

(3) La propunerea Centrului, tarifele percepute pentru efectuarea operatiunilor în cadrul Registrului pot fi modificate si actualizate prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national.


Art. 28. - (1) Centrul eliberează, la solicitarea si pe cheltuiala persoanei fizice sau a persoanei juridice titulare, extrase ori duplicate ale înscrierilor si mentiunilor înregistrate în Registru, precum si certificatele constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat.

(2) Centrul eliberează, la solicitarea si pe cheltuiala altor persoane fizice sau juridice, orice extrase referitoare la înscrierile publice existente în Registru.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) si (3) pot fi solicitate si eliberate personal sau prin scrisoare cu confirmare de primire.

Art. 29. - Neîndeplinirea demersurilor pentru înscrierea în Registru a institutiilor si companiilor de spectacole sau concerte, neînscrierea în Registru de către impresarii artistici, în termenele legale, respectiv desfăsurarea activitătilor de impresariat artistic de către persoane fizice sau juridice de drept privat fără înscrierea în Registru se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 33 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2007.

Art. 30. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

 

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură

 

Registrul artelor spectacolului

CERERE

înscriere institutii de spectacole sau concerte

înscriere mentiuni

Nr. intrare.................

Data..........

 

Domnule Director,

 

I. Subsemnatul/Subsemnata, .................................., domiciliat(ă) în ......................................, str. ...........................nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap. ........ Judetul/sectorul ........................, cod postal .................................., telefon ...........................,

fax .........................., e-mail ......................, act de identitate ...................., seria....... nr. ..............., eliberat de .......................... la data de .........................., CNP ...........................,în calitate de ........................................, conform..................................................., solicit pentru

II ..................................................................., cod înregistrare fiscală ............................., cu sediul în ............................, str. ...................... nr. ......., judetul/sectorul ....................., cod postal ......................., telefon ......................., fax ......................, e-mail ....................., website .................................................., institutie/companie de spectacole sau concerte,

III. În subordinea ....................................................., cod de identificare fiscală ......................................., cu sediul în localitatea .........................., str. ............................... nr. ....... Judetul/sectorul ..........., cod postal ......................., telefon ...................., fax ......................, e-mail .................., website ..............................,

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăsurarea activitătii de impresariat artistic, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2007,

următoarele:

înscriere institutii de spectacole sau concerte

înscriere/radiere mentiuni:

 

A. Schimbarea sediului institutiei de spectacole sau concerte

în localitatea ......................, str. .................................. nr. ......., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ........ Judetul/sectorul ..............., cod postal .................., telefon ...................., fax ........................, e-mail ................., website .....................................

B. Schimbarea reprezentantului persoanei juridice cu Domnul/Doamna ......................................., domiciliat(ă) în..............................., str. .............................., nr. ...., bl. ...., sc. ......, et. ....., ap. ........ Judetul/sectorul ............................., cod postal .........................., telefon .................., fax .................., e-mail ....................., act de identitate ........... seria ....... nr. .........., eliberat de ............................... la data de ............................., CNP ........................, în calitate de .............................

C. Modificarea categoriei în:             de repertoriu,               de proiecte,             alta

D. Altele


ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

 

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură

 

Registrul artelor spectacolului

CERERE

 

înscriere companii de spectacole sau concerte

înscriere mentiuni

Nr. intrare...................

 

Data..............

 

Domnule Director,

I. Subsemnatul/Subsemnata, .........................................................., domiciliat(ă) în ..............................................................., str. ................................................................. nr. ........., bl. .........., sc. ......., et. ......, ap. ........ Judetul/sectorul ....................................., cod postal ..........................., telefon .........................., fax ........................, e-mail ........................., act de identitate ............................. seria....... nr. ..................., eliberat de ............................................. la data de ..........................., CNP .............................................., în calitate de .........................................................., conform ........................................................................................................, solicit pentru

II. .............................................................., având număr de înregistrare în registrul comertului/Registrul asociatiilor si fundatiilor ..................................., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală ......................................., cu sediul în localitatea ................................................, str. .................................................................. nr. ......., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ........, judetul/sectorul ............................................, cod postal ......................., telefon ............................................................................, fax ....................................................., e-mail ........................................................., website .................................................., companie de spectacole sau concerte,

în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăsurarea activitătii de impresariat artistic, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2007,

următoarele:

înscriere companii de spectacole sau concerte

înscriere/radiere mentiuni

 

A. Schimbarea sediului companiei de spectacole sau concerte în localitatea ..................................................., str. .................................................................. nr. ......., bl. ......, sc. ......, et......, ap. ........ Judetul/sectorul ............................................, cod postal ......................., telefon ............................................, fax ....................................................., e-mail ........................................................., website ...................................................

B. Schimbarea reprezentantului persoanei juridice cu

Domnul/Doamna ........................................, domiciliat(ă) în .........................................., str. ................................................ nr........., bl. ........, sc. ......, et. ....., ap. ........ Judetul/sectorul  .............................................., cod postal ..................................., telefon .................................,fax ............................, e-mail ........................, act de identitate ........... seria ....... nr. ........................, eliberat de ................................................................................ la data de ..........................., CNP ...................................................,

în calitate de ...........................................................

C. Modificarea formei juridice din.................................................................în..........................

D. Suspendarea activitătii

E. Reluarea activitătii

F. Altele

 


ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

 

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură

 

Registrul artelor spectacolului

CERERE

reînscriere impresar persoană juridică

reînscriere impresar persoană fizică

înscriere impresar institutie de spectacole sau concerte

înscriere mentiuni

Nr. intrare...................

 

Data.................

 

Domnule Director,

I. Subsemnatul/Subsemnata, ..........................................., domiciliat(ă) în ........................................................................., str. ................................................................... nr. ........, bl. ........., sc. ......, et. ....., ap. ....... Judetul/sectorul ....................................., cod postal ..................................., telefon ............................., fax ............................., e-mail ............................, act de identitate ............................. seria ....... nr. ........................., eliberat de ...................................................................... la data de .........................., CNP .............................................., în calitate de ..............................................., conform..............................................................,  solicit pentru

II. ............................................................., având număr de înregistrare în registrul comertului/Registrul asociatiilor si fundatiilor ......................................, cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală ......................................., cu sediul în localitatea ................................................, str. ............................................................. nr. ......., bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ........, judetul/sectorul ............................................, cod postal ......................., telefon ..........................................................., fax

....................................................., e-mail ........................................................., website ..................................................,

III. atestată/avizată pentru desfăsurarea de activităti de impresariat artistic; care desfăsoară activităti de impresariere a propriilor productii artistice, în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăsurarea activitătii de impresariat artistic, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2007, următoarele: reînscriere ca persoană fizică autorizată să desfăsoare activităti de impresariat artistic reînscriere ca persoană juridică avizată să desfăsoare activităti de impresariat artistic

înscriere ca institutie de spectacole sau concerte care desfăsoară activităti de impresariere a propriilor productii artistice înscriere/radiere mentiuni

 

A. Schimbarea sediului/domiciliului

în localitatea ............................................., str. ............................................................... nr. ......., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap......... Judetul/sectorul ............................................, cod postal ......................., telefon ..........................................................., fax ....................................................., e-mail ........................................................., website ...................................................

B. Schimbarea reprezentantului persoanei juridice cu

Domnul/Doamna ......................................, domiciliat(ă) în ...................................., str. ...................................................... nr........., bl. ........, sc. ......, et. ....., ap. ........ Judetul/sectorul ..................................................., cod postal ..................................., telefon .................................,fax .........................., e-mail ..........................., act de identitate ........... seria ....... nr. ......................, eliberat de ................................................................................. la data de ..........................., CNP ...................................................,

în calitate de ...........................................................

C. Modificarea formei juridice din................................................................în............................................

D. Suspendarea activitătii

E. Reluarea activitătii

F. Altele

 


ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti care au depus până la data de 18 august 2009 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 779/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor în unele circumscriptii electorale

 

            - Judetul Vaslui, comuna Ivănesti: Partidul Social Democrat

 

Bucuresti, 18 august 2009.

Nr. 19. 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.