MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 556/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 556            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 10 august 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

805. - Hotărâre pentru modificarea art. 10 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2004

 

852. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati ai obiectivului de investitii „Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni” si pentru aprobarea continuării lucrărilor si a finantării obiectivului

 

855. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

856. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare DN76 (E79) Deva - Oradea km 0+000 - km 184+390”

 

857. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Editură Didactică si Pedagogică”, regie autonomă aflată sub autoritateaMinisterului Educatiei, Cercetării si Inovării

 

858. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Sectie de detinere - Penitenciar Pantelimon”

 

859. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001

 

875. - Hotărâre privind trecerea unor bunuri aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea casării

 

879. - Hotărâre privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

884. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

451. - Ordin al ministrului economiei privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de crestere a competitivitătii produselor industriale”

 

1.355. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru aprobarea Instructiunilor de completare a formatelor-standard si de transmitere a datelor si informatiilor cu privire la evidenta functiilor publice si a functionarilor publici

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

572. - Decizie privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei acordate Societătii Comerciale „QUICK Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 10 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - La articolul 10 din Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 1 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 10. - (1) Administratia are în structura sa 14 sucursale teritoriale si cel mult 55 de unităti de administrare.”

Art. II. - Înfiintarea noilor sucursale teritoriale si noilor unităti administrative, prevăzute la art. 10 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2004, cu modificările si completările ulterioare, se face cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2009 pentru Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 15 iulie 2009.

Nr. 805.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati ai obiectivului de investitii „Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni” si pentru aprobarea continuării lucrărilor si a finantării obiectivului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici reactualizati ai obiectivului de investitii „Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă continuarea si finantarea lucrărilor, în limita valorilor prevăzute în anexă, în vederea finalizării fazei a III-a la obiectivul de investitii prevăzut la art. 1, obiectiv la cheie.

Art. 3. - Finantarea lucrărilor prevăzute la art. 2 va fi asigurată din sursele proprii ale Companiei Nationale „Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti” - S.A., din credite bancare interne si externe, rambursate din sursele proprii ale companiei, fără garantie guvernamentală.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 852.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată conform legii.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Valoarea de inventar a terenului înregistrat la pozitia M.F.P. nr. 34031 în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 855.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui teren aflat în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii la care se modifică valoarea de inventar ca urmare a reevaluării

 

Ordonator principal de credite

13633330

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Regii autonome si companii

3026110

Societatea Natională „Aeroportul International Bucuresti- Băneasa Aurel Vlaicu” - S.A.

Număr M.F.P.

Denumire imobil

Descriere tehnică (pe scurt)

Valoarea de inventar (lei)

34031

teren aferent obiectivelor 1, 2, 3

suprafată totală 386.582,2717 mp

1.632.304.830


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare DN76 (E79) Deva - Oradea km 0+000 - km 184+390”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si ai art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare DN76 (E79) Deva - Oradea km 0+000 - km 184+390”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face dintr-un împrumut contractat de la Banca Europeană de Investitii asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale

si locuintei,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 856.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Editura Didactică si Pedagogică”, regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 


Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Editura Didactică si Pedagogică”, regie autonomă aflată în coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Editura Didactică si Pedagogică” se va face de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, cu aprobarea secretarului de stat coordonator.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Editura Didactică si Pedagogică”, prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării si cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă „Editura Didactică si Pedagogică” va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale, proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică managerului regiei vinovat de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 857.

 

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 


ANEXĂ

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

EDITURA DIDACTICA SI PEDAGOGICĂ R.A.

Str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, Bucuresti

CUI: RO 1589983

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

2009 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

6.613,00

 

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

6.588,00

 

 

a) productia vândută

3

6,488,00

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

50.00

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

subventii cf. preved. legale în vigoare

6

 

 

 

transferuri, cf. preved. legale în vigoare

7

 

 

 

d) productia imobilizată

8

 

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

50,00

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

25,00

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

20,00

 

 

d) alte venituri financiare

14

5.00

 

3

Venituri extraordinare

15

 

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+47+50)

16

6.433,29

 

1

Cheltuieli din exploatare - total, din care

17

6.419,29

 

 

a) clieltuieli materiale

18

149,73

 

 

b) alte clieltuieli externe (cu energie si apă)

19

 

 

 

c) clieltuieli privind mărfurile

20

35.00

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

1.640.03

 

 

salarii

22

1.025,90

 

 

contracte de mandat

23

106,77

 

 

cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

24

296.76


 

 

cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

232,20

 

 

cheltuieli privind contribui ia de asigurări pentru somai

26

5,66

 

 

cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

58,90

 

 

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

210,60

 

 

cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 5 71/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet. ulterioare, din care

29

5.65

 

 

tichete de cresă. potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

ticliete cadou pentru cheltuieli sociale potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

17,00

 

 

fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

28.92

 

 

tichete de masă

33

159,03

 

 

tichete de vacantă

34

 

 

 

e) amortizarea imobilizărilor corporale st necorporale

35

59,60

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

36

4.534,93

 

 

cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

37

4.499,93

 

 

cheltuieli de protocol, clin care:

38

3,81

 

 

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

39

 

 

 

cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

40

7,22

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările si completările ulterioare

42

 

 

 

cheltuieli cu sponsorizarea

43

 

 

 

alte cheltuieli, din care:

44

35,00

 

 

taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

45

 

 

 

redeventa din concesionarea bunurilor publice

46

 

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

47

14,00

 

 

cheltuieli privind dobânzile

48

 

 

 

alte cheltuieli financiare

49

14,00

 

3

Cheltuieli extraordinare

50

 

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

51

179,71

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

52

37,74

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

53

141,97


 

1

Rezerve legale

54

 

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

55

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

57

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

58

 

 

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de lard. 54,55, 56, 57 si 58

59

 

 

7

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

60

14,20

 

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

61

70.98

 

9

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

62

56,79

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

63

59,60

 

1

Surse proprii

64

59.60

 

2

Alocatii de la buget

65

 

 

3

Credite bancare

66

 

 

 

interne

67

 

 

 

externe

68

 

 

4

Alte surse

69

 

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

70

59,60

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

71

59,60

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

72

 

 

 

interne

73

 

 

 

externe

74

 

VIII.

REZERVE, din care:

75

 

 

1

Rezerve legale

76

 

 

2

Rezerve statutare

77

 

 

3

Alte rezerve

78

 

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

79

 

 

1

Venituri totale

80

6.613.00


 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

6.433,29

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

82

71.00

 

4

Nr. mediu de salariati total

83

71,00

 

5

Fond de salarii, din care:

84

1.025,90

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

85

1.004,22

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

86

21,68

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

87

1.178,66

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în preturi curente)

88

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în preturi comparabile)

89

 

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

90

9.513,19

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd.l6/rd.l)x 1000

91

972,82

 

11

Plăti restante

92

 

 

 

preturi curente

93

 

 

 

preturi comparabile

94

 

 

12

Creante restante

95

 

 

 

preturi curente

96

 

 

 

preturi comparabile

97

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Sectie de detinere - Penitenciar Pantelimon”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sectie de detinere - Penitenciar Pantelimon”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din fonduri externe nerambursabile, în conformitate cu Acordul de finantare externă nerambursabilă dintre Ministerul Afacerilor Externe din Olanda si Ministerul Justitiei din România si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie pentru Administratia Natională a Penitenciarelor, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


Art. 3. - Administratia Natională a Penitenciarelor răspunde de realizarea si punerea în functiune a obiectivului de investitii prevăzut la art. 1, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 858.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 17 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 75, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 75. - (1) În situatia în care societatea comercială se află în lichidare administrativă sau în faliment, A.D.S. va demara, pe baza studiului de oportunitate aprobat de consiliul de administratie, concesionarea prin metoda licitatiei cu plic închis a suprafetei de teren cu destinatie agricolă care s-a aflat în exploatarea societătii sau părti din suprafata totală de teren, urmărindu-se prin aceasta concesionarea în totalitate a suprafetelor de teren initiale.”

2. La articolul 75, alineatul (2) se abrogă.

3. La articolul 771, literele a), b) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) pentru plantatii de orice fel - vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantatii de hamei si duzi, sere, solarii, răsadnite, altele asemenea - pot concesiona prin atribuire directă terenuri cu destinatie agricolă: productiv - arabil, precum si teren cu destinatie agricolă aflat sub vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantatii de hamei si duzi, păsuni, fânete, sere, solarii, răsadnite, altele asemenea, curti-constructii, drumuri tehnologice si de exploatare si terenuri neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricolă;

b) pentru capacităti de productie din zootehnie pot concesiona prin atribuire directă teren cu destinatie agricolă productiv - arabil, păsuni, fânete, cele cu vegetatie forestieră, dacă nu fac parte din amenajamente silvice, păsuni împădurite, curti-constructii si instalatii zootehnice, drumuri tehnologice si de exploatare agricolă si terenuri neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricolă;

d) pentru platforme betonate si spatii de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole, fabrici de nutreturi combinate dezafectate sau active ce implică necesitatea exploatării unui teren cu destinatie agricolă, precum sedii de societăti comerciale agricole, sedii de ferme agricole, cantine, dormitoare, ateliere mecanice, pot concesiona teren cu destinatie agricolă din incintă, aferent activului;”.

4. La articolul 771 se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) pentru amenajări piscicole pot concesiona prin atribuire directă terenul aflat permanent sub luciu de apă aferent activului, precum si terenul cu destinatie agricolă, necesar exploatării acestuia.”

5. La articolul 771, literele c) si e) se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 859.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor bunuri aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea casării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor bunuri aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române” din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, bunuri având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a bunurilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si casării acestora, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si casarea bunurilor prevăzute la art. 1, Administratia Natională „Apele Române” va actualiza în mod corespunzător evidenta contabilă si inventarul bunurilor apartinând domeniului public al statului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 29 iulie 2009.

Nr. 875.

 


ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în administrarea Administratiei Nationale Apele Române, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele tehnice ale obiectelor transferate

Adresa bunului

Anul punerii în functiune

Valoarea

D.S.N.

Durata serviciului

Justificare

1

64494 partial

8.21

Suport antenă RTF

3 buc. antenă

Localitatea Timisoara, judetul Timis

1981

56,69

20

27

complet degradată, D.S.N. expirată

2

64498 partial

8.21

Posturi hidrometrice

2 posturi hidrometrice; 1 scară pentru adăpost

Judetul Timis

1977

40,46

10

31

complet degradată, D.S.N. expirată

3

64499 partial

8.21

Posturi si instalatii hidrometrice

1 post hidrometric

Localitatea Voislova, judetul Caras-Severin

1979

60,90

10

29

complet degradată, D.S.N. expirată

4

64516

8.21

Traseu telefonic

14 km

Localitatea Sânpetru Mare, judetul Timis

 

1.531,00

12

27

complet degradată, D.S.N. expirată

5

64601

8.21

Adăpost instrumente meteo

3 buc.

Localitatea Timisoara, judetul Timis

1982

15,00

10

26

complet degradată, D.S.N. expirată

6

64890 partial

8.21

Canton 1 Hetin-Bega Veche

Circuit telefonic = 12,8 km

Localitatea Hetin, judetul Timis

1949

56,26

12

57

complet degradată, D.S.N. expirată

7

64922 partial

8.21

Canton 4 Rudna - aval Timis mal drept

Traseu telefonic = 0,5 km

Localitatea Rudna, judetul Timis

1979

77,56

12

27

complet degradată, D.S.N. expirată

8

64926 partial

8.21

Canton 8 Giulvaz Timis mal drept

Linie telefon - 0,4 km

Localitatea Giulvaz, judetul Timis

1979

62,03

12

27

complet degradată, D.S.N. expirată

9

64927 partial

8.21

Canton 9 Cebza - amonte Timis mal stâng

Circuit telefonic

Localitatea Cebza, judetul Timis

1979

237,73

12

27

complet degradată, D.S.N. expirată

10

64928 partial

8.21

Canton 10 Cebza - amonte Timis mal drept

Circuit telefon

Localitatea Cebza, judetul Timis

1979

167,35

12

27

complet degradată, D.S.N. expirată

11

64929 partial

8.21

Canton 11 Parta Timis mal stâng

Linie telefon - 0,4 km

Localitatea Parta, judetul Timis

1979

21,92

12

27

complet degradată, D.S.N. expirată

12

64931 partial

8.21

Canton 13 Sag Timis mal stâng; sediu SM Timis baracă

Circuite telefonice

Localitatea Sag, judetul Timis

1979

508,40

12

27

complet degradată, D.S.N. expirată

13

62951 partial

8.21

Canton 21 Uliuc Timis mal stâng

Circuit telefonic

Localitatea Uliuc, judetul Timis

1979

140,58

12

27

complet degradată, D.S.N. expirată

14

64963 partial

8.21

Canton 5 Deta

Circuit telefonic

Localitatea Deta, judetul Timis

1979

531,72

12

27

complet degradată, D.S.N. expirată


15

64964 partial

8.21

Canton Bacova, cu anexe

Traseu telefonic

Localitatea Bacova, judetul Timis

1984

3.354,56

12

24

complet degradată, D.S.N. expirată

16

64970 partial

8.21

Canton Tofaia

Linie telefonică

Localitatea Tofaia, judetul Timis

1984

1.433,74

12

24

complet degradată, D.S.N. expirată

17

64080 partial

8.18.03

Acumularea Budeasa si clădire administrativă râu Arges

5 buc. electromotoare

Comuna Bascov, judetul Arges

 

7.120,00

 

 

complet degradată, D.S.N. expirată

18

64567 partial

8.19

Posturi hidrometrice DA Prut

Părti componente: 6 buc. cabină, 3 buc. mire stadimetrice, punti hidrometrice, 1 buc. plută evaporimetrică, 1 buc. scară acces, racord apă canal, instalatie automată măsurători hidro, troliu electric, ponton debarcader

Judetul Botosani

1981

12.890,78

10

27

nefunctionale, uzură fizică si morală

19

65300 partial

8.21

Canton Vânători

Părti componente: pompă submersibilă M x M204

Vânători, judetul Iasi

1997

1.423,47

8

11

nefunctionale, uzură fizică si morală

20

65302 partial

8.21

Canton Rediu

Părti componente: pompă submersibilă, indicator electric de nivel, aparat măsură nivel, contor Ker

Rediu, judetul Iasi

1987

2.444,54

8

11

nefunctionale, uzură fizică si morală

21

65294 partial

8.21

Canton Aroneanu

Părti componente: 3 buc. barăci (casă TIP INA)

Aroneanu, judetul Iasi

1984

3.985,26

10

24

nefunctionale, uzură fizică si morală

22

65288 partial

8.21

Canton Belcesti

Părti componente: baracă metalică acumularea Tansa

Belcesti, judetul Iasi

1984

900,87

10

24

nefunctionale, uzură fizică si morală

23

65299 partial

8.19

Canton Hâlceni

Părti componente: baracă dormitor TIP LILA

Hâlceni, judetul Iasi

1996

2.147,46

10

12

nefunctionale, uzură fizică si morală

24

65301 partial

8.19

Canton Sârca

Părti componente: contor KER

Sârca, judetul Iasi

1984

2.436,66

8

24

nefunctionale, uzură fizică si morală

25

64569 partial

8.19

Instalatii hidrometrice DA Prut

Părti componente: punte hidrometrică, cabină climatizată

Judetul Iasi

1988

4.057,89

10

21

nefunctionale, uzură fizică si morală

26

65332 partial

8.21

Statie meteo Husi, părti componente

Părti componente: 2 buc. punti hidrometrice, 2 buc. baracă, 2 buc. scări metalice, paratrăsnet, heliograf meteo

Husi, judetul Vaslui

1983

4.191,21

10

25

nefunctionale, uzură fizică si morală


27

65251 partial

8.21

Canton Plopana

Părti componente: cazan evaporimetric, 2 buc. scări metalice, grup electrogen, electropompă, heliograf meteo

Plopana, judetul Bacău

1980

2.829,80

10

29

nefunctionale, uzură fizică si morală

28

64570 partial

8.19

Instalatii hidrometrice DA Prut

Părti componente: 3 buc. cabină climatizată, împrejmuire cabină, punte hidro, 4 buc. cabină si grup limnimetric, limnigraf, 2 buc. plan înclinat, punte metalică

Judetul Vaslui

1992

14.031,53

10

18

nefunctionale, uzură fizică si morală

29

64566 partial

8.19

Instalatii hidrometrice DA Prut

Părti componente: 2 buc. cabină si put limnimetric, 1 buc. scară acces miră

Judetul Bacău

1992

2.594,13

10

16

nefunctionale, uzură fizică si morală

30

64849 partial

8.20

Consolidări de albii DA Prut

Părti componente: consolidare albie Fundătura la Băcesti, consolidare mal drept Bârlad la Viisoara

Judetul Vaslui

1968

19.756,36

24

40

complet degradată, D.S.N. expirată

31

64320

8.18.02

Stăvilare S Delea

2 buc.

Vaslui, judetul Vaslui

1973

42.630,93

24

36

nefunctionale, D.S.N. expirată

32

64568 partial

8.19

Instalatii hidrometrice DA Prut

Părti componente: portită flotori meteo la Tecuci

Tecuci, judetul Galati

1992

20,63

10

16

nefunctionale, uzură fizică si morală

33

64561 partial

8.19

Mire si limnigrafe

Părti componente: 6 buc. constructie limnigraf, 5 buc. constructie miră

Judetul Bihor

1991

25.236,44

10

17

nefunctionale, uzură fizică si morală

34

64562 partial

8.19

Mire si limnigrafe

Părti componente: 1 buc. constructie miră

Judetul Arad

1982

2.000,00

10

26

nefunctionale, uzură fizică si morală

35

65210 partial

8.19

Canton Ineu

Părti componente: 1 buc. platformă evaporimetrică Ineu

Judetul Arad, orasul Ineu

1985

7.319,57

10

22

nefunctionale, uzură fizică si morală

36

64556 partial

8.19

Mire si limnigrafe

Părti componente: 1 buc. constructie limnigraf

Judetul Sălaj

1979

2.515,53

10

30

nefunctionale, uzură fizică si morală

37

64564 partial

8.19

Mire si limnigrafe

Părti componente: 1 buc. constructie limnigraf

Judetul Satu Mare

1987

3.033,96

10

21

nefunctionale, uzură fizică si morală

38

64559

8.19

Mire si limnigrafe, tot bunul

3 buc. constructie limnigraf

Judetul Cluj

1983

5.600

10

25

nefunctionale, uzură fizică si morală

39

64563

8.19

Mire si limnigrafe, tot bunul

1 buc. constructie limnigraf

Judetul Cluj

1984

1.300

10

24

nefunctionale, uzură fizică si morală

40

65410 partial

8.19

Cabine Hidro

Părti componente: 1 buc. plută evaporimetrică Cefa

Judetul Bihor

1985

5.134,66

10

13

nefunctionale, uzură fizică si morală

41

65388 partial

8.19

Linii electrice si TC

Părti componente: 4 buc. linii TC

Judetul Arad

1981

92.667,49

15

27

nefunctionale, uzură fizică si morală

42

64555

8.19

Linii electrice si TC, tot bunul

Linie TC

Judetul Arad

1981

36.363

15

27

nefunctionale, uzură fizică si morală

43

65234

8.19

Canton Ucuris I

Canton si 1 buc. Împrejmuire

Judetul Arad, comuna Silindia

1965

105

20

43

nefunctionale, uzură fizică si morală

44

65190

8.19

Canton Delani

Canton si 2 buc. Împrejmuire

Judetul Bihor, comuna Delani

1987

1.076

20

21

nefunctionale, uzură fizică si morală


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii situate în municipiul Bucuresti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sectorul 1, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si desfiintării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 29 iulie 2009.

Nr. 879.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării acestora

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Număr de înregistrare

atribuit de M.F.P.

Municipiul Bucuresti,

Aleea Privighetorilor nr. 1A,

sectorul 1

Ministerul Administratiei si Internelor

Pavilion 42.01.15 „copertină vizitatori” Suprafata construită = 200 m2 Suprafata desfăsurată = 200 m2 Valoarea contabilă = 7.407 lei

35.344 (partial)

Pavilion 42.01.23 „poligon tragere” Suprafata construită = 1.450 m2 Suprafata desfăsurată = 1.450 m2 Valoarea contabilă = 54.370 lei

Pavilion 42.01.27 „magazie materiale” Suprafata construită = 84,24 m2 Suprafata desfăsurată = 84,24 m2 Valoarea contabilă = 10.579 lei

Pavilion 42.01.29 „seră flori” Suprafata construită = 280,50 m2 Suprafata desfăsurată = 280,50 m2 Valoarea contabilă = 38.245 iei

Pavilion 42.01.42 „crematoriu” Suprafata construită = 10 m2 Suprafata desfăsurată = 10 m2 Valoarea contabilă = 6.323 lei


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - Pentru călătoria gratuită pe calea ferată, la alegere, cu tren de persoane sau accelerat, clasa a ll-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, persoanele cu handicap, precum si asistentii personali sau însotitorii acestora vor utiliza biletele de călătorie emise de către organismele abilitate. Asistentii personali sau însotitorii persoanelor cu handicap călătoresc în baza biletelor speciale de călătorie gratuită acordate persoanei cu handicap, pe care se bifează cu X mentiunea «asistent personal», respectiv «însotitor». Biletele folosite de către titulari vor avea bifată cu X mentiunea «titular».”

2. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru călătoria cu fiecare operator de transport interurban se va utiliza câte un bilet de călătorie gratuită distinct.”

3. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Biletele de călătorie gratuită pe calea ferată se tipăresc de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători «CFR - Călători» - S.A., costul tipăririi fiind suportat din bugetul DGASPC.”

4. La articolul 6, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

Art. 6. - (1) Călătoriile gratuite pe calea ferată se efectuează pe baza biletului de călătorie gratuită, dus-întors, acordat în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de DGASPC, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(2) Biletele de călătorie gratuită pe calea ferată sunt tipărite pe hârtie de culoare galbenă, cu filigran «CFR» în masa hârtiei, nominale, netransmisibile si anuale. Biletele de călătorie gratuită au tipărite aceeasi serie, care reprezintă initialele judetului, si acelasi număr pe fiecare dintre părtile componente, în casetă oranj, care devine fluorescentă sub actiunea razelor UV, precum si numele judetului sau al sectorului de care apartine beneficiarul. Anul calendaristic de valabilitate este tipărit în întregime.”

5. La articolul 6, alineatul (3) se abrogă.

6. La articolul 8, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Însotitorii sau asistentii personali ai persoanelor cu handicap călătoresc în baza biletelor de călătorie gratuită, acordate conform prevederilor legale în vigoare, pe care emitentul a bifat cu X mentiunea «asistent personal» sau «însotitor» pentru biletele de călătorie gratuită prevăzute în anexă.”

7. Articolul 11 se abrogă.

8. Anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

9. Anexa nr. 2 la normele metodologice se abrogă.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2010, cu exceptia dispozitiilor pct. 2 si 3 ale art. I, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Dumitru-Nicu Cornoiu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 29 iulie 2009.

Nr. 884.

 


ANEXĂ*)

la normele metodologice

 

FATA BILETULUI

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 


VERSOUL BILETULUI

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de crestere a competitivitătii produselor industriale”

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2008 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor industriale,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă schema de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de crestere a competitivitătii produselor industriale”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 10 martie 2009.

Nr. 451.

 

ANEXĂ

 

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS

„Sprijin acordat pentru implementarea Programului de crestere a competitivitătii produselor industriale”

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, denumită „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de crestere a competitivitătii produselor industriale”, cu finantare de la bugetul de stat.

Art. 2. - (1) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute în Regulamentul CE nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 pentru aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379/5 din 28 decembrie 2006.

(2) Prezenta schemă este exceptată de la obligatia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.998/2006.

Art. 3. - Schema se aplică pe întregul teritoriu al României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

 

CAPITOLUL II

Obiectivul si scopul schemei

 

Art. 4. - Obiectivul prezentei scheme de ajutor de minimis constă în sprijinirea dezvoltării durabile a operatorilor economici cu activitatea principală industrie prelucrătoare, conform sectiunii C pozitiile 1310-3320, sau/si recuperarea materialelor, conform sectiunii D pozitiile 3831-3832 inclusiv, din Clasificarea activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, în vederea realizării obiectivului general al Programului de crestere a competitivitătii produselor industriale, si anume cresterea competitivitătii produselor realizate de întreprinderile din România, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile si reducerea decalajelor comparativ cu media Uniunii Europene.

Art. 5. - Prezenta schemă are ca scop cresterea competitivitătii produselor industriale prin sprijinul acordat operatorilor economici de la bugetul de stat, pentru:

a) implementarea si certificarea sistemelor de management al calitătii si/sau a sistemelor de management al mediului si/sau a schemei de management de mediu si audit - EMAS;

b) implementarea si certificarea sistemelor de management al sănătătii si sigurantei ocupationale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială si de igienă alimentară si/sau a sistemelor de management al securitătii informatiei;

c) dotarea si/sau modernizarea laboratoarelor de testare si etalonare existente, precum si acreditarea acestora, după caz;

d) certificarea voluntară a produselor si/sau obtinerea etichetei ecologice pentru produse;

e) asimilarea de tehnologii si produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obtinute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri publice si aplicarea inventiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci;

f) efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităti din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată;

g) organizarea si amenajarea în incinta operatorilor economici, în spatiile existente, de expozitii si/sau standuri de prezentare a produselor industriale;


h) înregistrarea si protejarea pe piata externă a mărcilor, desenelor si modelelor industriale românesti.

 

CAPITOLUL III

Baza legală

 

Art. 6. - Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:

a) Regulamentul CE nr. 1.998/2006;

b) Programul „Cresterea competitivitătii produselor industriale”, aprobat în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, republicată, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2008 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor industriale.

 

CAPITOLUL IV

Domeniul de aplicare

 

Art. 7. - Prezenta schemă de ajutor se adresează întreprinderilor, inclusiv societătilor cooperative, care activează în sectoarele industriei prelucrătoare, asa cum s-a precizat la art. 4, precum si entitătilor din infrastructura conformitătii produselor industriale, asociatiilor profesionale si patronatelor de ramură, beneficiare de fonduri bugetare în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.510/2008.

Art. 8. - Prezenta schemă de minimis nu se aplică pentru:

a) ajutoarele în favoarea activitătilor de export către terte tări sau statele membre, si anume ajutoarele legate direct de cantitătile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

b) ajutoarele care favorizează utilizarea produselor nationale în detrimentul celor importate.

 

CAPITOLUL V

Definitii

 

Art. 9. - În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

a) administrator al schemei - Ministerul Economiei, prin Directia generală politică industrială si competitivitate, pentru gestionarea fondurilor destinate Programului de crestere a competitivitătii produselor industriale;

b) cheltuieli eligibile - cheltuielile aferente realizării activitătilor prevăzute la art. 5;

c) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Economiei, prin Directia buget, contabilitate internă;

d) întreprinderi mici si mijlocii (IMM) - sunt acele întreprinderi care au mai putin de 250 de angajati si care au fie o cifră de afaceri anuală netă care nu depăseste echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie detin active totale care nu depăsesc echivalentul în lei a 43 milioane euro. Încadrarea în categoria IMM se va face în functie de cele 3 tipuri de întreprinderi: autonome, legate si partenere, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, care a preluat prevederile Recomandării CE nr. 361 din 6 mai 2003 privind definitia microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 124 din 20 mai 2003:

(i) în cadrul categoriei de IMM, întreprinderea mijlocie este întreprinderea care are între 50 si 249 de salariati si realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau detine active totale care nu depăsesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;

(ii) în cadrul categoriei de IMM, întreprinderea mică este întreprinderea care are între 10 si 49 de salariati si realizează o cifră de afaceri anuală netă sau detine active totale care nu depăsesc echivalentul în lei a 10 milioane euro;

(iii) în cadrul categoriei de IMM, microîntreprinderea este întreprinderea care are până la 9 salariati si realizează o cifră de afaceri anuală netă sau detine active totale care nu depăsesc echivalentul în lei a două milioane euro;

e) rată de referintă - este cea comunicată de Banca Natională a României pentru ziua în care a avut loc sedinta Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, denumită în continuare Comisie, în care a fost acceptat proiectul;

f) Ghid (Ghidul solicitantului) - este documentul în care sunt prezentate toate informatiile necesare accesării Programului de crestere a competitivitătii produselor industriale;

g) societate cooperativă*) - o asociatie autonomă de persoane fizice si/sau juridice, după caz, constituită pe baza consimtământului liber exprimat de acestea, în scopul promovării intereselor economice, sociale si culturale ale membrilor cooperatori, fiind detinută în comun si controlată democratic de către membrii săi, în conformitate cu principiile cooperatiste;

h) societăti în dificultate - întreprinderile definite conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004.

 

*) Conform prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.

 

CAPITOLUL VI

Conditii de eligibilitate pentru solicitanti

 

Art. 10. - (1) Pot beneficia de ajutorul de minimis operatorii economici care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) să fie persoane juridice cu sediul în România, înregistrate la registrul comertului ca societăti comerciale sau ca societăti cooperative si să îsi desfăsoare activitatea în România;

b) să realizeze profit din activitatea de exploatare, conform ultimei situatii financiare anuale transmise si înregistrate la administratia teritorială a Ministerului Finantelor Publice;

c) să nu se afle în stare de insolventă, să nu aibă afacerile administrate de un judecător-sindic, să nu le fi fost impusă nicio restrictie asupra activitătii comerciale, să nu fie subiectul unor aranjamente între creditori sau să se afle într-o altă situatie similară cu cele mentionate anterior, reglementate prin lege;

d) să nu înregistreze datorii restante la bugetul de stat, respectiv bugetele locale, atestate prin certificate fiscale; fac exceptie operatorii economici care beneficiază de înlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, acordate prin conventii si/sau ordine conform prevederilor legale, si respectă termenele de plată, atestate prin certificate fiscale;

e) reprezentantul legal să nu fi fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instantă de judecată, din motive profesionale sau etic profesionale;

f) să nu se afle în dificultate conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004;

g) să nu fi beneficiat în ultimii 2 ani fiscali si în anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autoritătilor locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitată în proiect, să depăsească echivalentul în lei a 200.000 euro;

h) să nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată si creanta integral recuperată;

i) să detină resursele financiare necesare asigurării cofinantării pentru implementarea proiectului;

j) să realizeze produse prelucrate pentru care există piată asigurată;

k) să aibă structura organizatorică specializată pentru implementarea proiectului, pentru categoriile de activităti prevăzute la art. 5 lit. a)-c);

l) să prezinte sinteza rezultatelor cercetărilor si, după caz, copia brevetului eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci si să demonstreze avantajele aplicării industriale a acestora, pentru activitătile prevăzute la art. 5 lit. e);

m) să prezinte certificatul de înregistrare a mărcilor, desenelor si a modelelor industriale la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci si să demonstreze avantajele înregistrării acestora pe pietele externe pentru proiectele aferente activitătii prevăzute la art. 5 lit. h);

n) alte conditii specificate în Ghid, fără a aduce atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

(2) Beneficiarii activitătilor prevăzute la art. 5 sunt următorii:

a) pentru activitătile mentionate la lit. a) si d) - întreprinderi mari si societăti cooperative mari;

b) pentru activitătile mentionate la lit. b), e), g) si h) - microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari si societăti cooperative, indiferent de mărime;

c) pentru activitătile mentionate la lit. c) - întreprinderi mari, societăti cooperative mari si entităti din infrastructura conformitătii produselor industriale;

d) pentru activitătile mentionate la lit. f) - si asociatii profesionale sau patronate de ramură, care îndeplinesc conditiile precizate la alin. (1).

Art. 11. -Verificarea îndeplinirii conditiilor de eligibilitate se realizează de către Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, denumită în continuare Comisie, înainte de acordarea ajutorului de minimis. Comisia va asigura publicitatea listei documentelor ce dovedesc îndeplinirea conditiilor de eligibilitate si a altor conditii specifice, după caz.

 

CAPITOLUL VII

Criterii de eligibilitate a proiectelor

 

Art. 12. - Pentru a fi eligibil în cadrul prezentei scheme de finantare un proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

a) să se încadreze în categoriile de activităti prevăzute la art. 5;

b) să contină etapele proiectului, precum si structura de finantare pe etape;

c) să asigure implementarea proiectului în maximum 24 de luni de la încheierea contractului de finantare;

d) să prezinte elementele care fundamentează rezultatele estimate la finalizarea proiectului;

e) dimensiunea finantării solicitate pentru activitătile mentionate la art. 5 trebuie să se încadreze în următoarele limite, din totalul cheltuielilor eligibile, respectiv:

- 50% de la bugetul de stat, din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari, si 50% cofinantare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitătile prevăzute la art. 5 lit. a) - f);

- 30% de la bugetul de stat, din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari, si 70% cofinantare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la art. 5 lit. g);

- 45% de la bugetul de stat, din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari, si 55% cofinantare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la art. 5 lit. h);

f) să se încadreze în conditiile specificate în contractul de finantare.

 

CAPITOLUL VIII

Criterii de selectie a proiectelor

 

            Art. 13. - Evaluarea si selectia proiectelor se vor efectua de către Comisie, al cărei regulament de organizare si functionare se aprobă prin ordin al ministrului economiei. Conditiile de eligibilitate ale solicitantilor si criteriile de eligibilitate ale proiectelor sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2008 si vor fi detaliate în Ghidul solicitantului.

 

CAPITOLUL IX

Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

 

Art. 14. - (1) Măsurile de sprijin se acordă în baza unei cereri de finantare, însotită de documentele solicitate si prezentate în Ghidul solicitantului.

(2) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme constau în alocări financiare nerambursabile din fonduri bugetare.

(3) Administratorul prezentei scheme de minimis va informa în scris operatorii economici beneficiari cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme si caracterul de minimis al acestuia*).

Art. 15. - În cadrul schemei pot fi finantate exclusiv proiectele care au ca obiect activitătile mentionate la art. 5.

Art. 16. - Intensitatea maximă a ajutorului de minimis acordat în cadrul acestei scheme de finantare, asa cum este prevăzut la art. 12, este de 50% pentru activitătile prevăzute la art. 5 lit. a)-f), 30% pentru activitatea prevăzută la art. 5 lit. g) si, respectiv, 45% pentru activitatea prevăzută la art. 5 lit. h), indiferent de beneficiar.

Art. 17. - (1) Beneficiarul de ajutor de minimis în cadrul acestei scheme trebuie să facă dovada unei contributii de - 50% pentru activitătile prevăzute la art. 5 lit. a) - f), 70% pentru activitatea prevăzută la art. 5 lit. g), si, respectiv, 55% pentru activitatea prevăzută la art. 5 lit. h) - din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, contributie asigurată de solicitant fie din resurse proprii, fie prin surse atrase, într-o formă liberă de ajutor de stat si confirmată printr-o declaratie pe propria răspundere la depunerea proiectului la registratura Ministerului Economiei.

(2) Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate integral de către beneficiarul ajutorului de minimis.

Art. 18. - (1) Activitătile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de finantare vor fi finantate numai dacă au fost solicitate prin proiect, au fost acceptate de Comisie, au fost consemnate în contractul de finantare dintre Ministerul Economiei si beneficiar si au fost initiate după semnarea contractului de finantare.

(2) Ajutorul de minimis va fi acordat după ce beneficiarul a depus cererea de rambursare, însotită de documentele justificative prevăzute în Ghidul solicitantului.

            (3) Ajutoarele plătibile în mai multe etape vor fi rambursate pe baza prezentării de documente de plată, corect întocmite si, după caz, până la nivelul maxim prevăzut în contract, pentru fiecare etapă.


*) Asa cum este prevăzut la art. 3 din Regulamentul CE nr. 1.998/2006.

 

CAPITOLUL X

Reguli privind cumulul ajutoarelor de minimis

 

Art. 19. - (1) Pentru a beneficia de finantare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme de finantare, beneficiarul va da o declaratie privind ajutoarele de minimis primite în acel an fiscal si alte ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali, fie din surse ale statului sau ale autoritătilor locale, fie din surse comunitare.

(2) Comisia va acorda ajutorul de minimis după ce va verifica, pe baza declaratiei pe propria răspundere a operatorului economic, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autoritătilor locale, fie din surse comunitare, nu depăseste echivalentul în lei a 200.000 euro.

(3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui operator economic pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăseste echivalentul în lei a 200.000 euro, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme de finantare nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depăseste acest plafon.

(4) Comisia va verifica dacă solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleasi cheltuieli eligibile, pe baza declaratiei pe propria răspundere date de beneficiar.

Art. 20. - Ajutorul de minimis se va cumula cu alte ajutoare de stat pentru aceleasi cheltuieli eligibile. Dacă acest cumul conduce la o intensitate a ajutorului care depăseste nivelul intensitătii fixat în conformitate cu prevederile unui regulament de exceptare în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană, ajutorul de minimis nu se va acorda.

 

CAPITOLUL XI

Cheltuielile eligibile

 

Art. 21. - Programul finantează cheltuielile eligibile, pentru cheltuielile mentionate la art. 5, numai pentru activitătile si echipamentele legate direct de tema proiectului, astfel:

1. Pentru proiectele privind implementarea si certificarea sistemului de management al calitătii (conformarea cu SR EN ISO 9001: 2001 silSOTS 16949: 2002) se finantează:

a) activităti legate de instruirea personalului în domeniul calitătii, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentantii managementului pentru calitate, auditorul/auditorii intern(i) si personalul implicat;

b) consultanta pentru elaborarea manualului calitătii si/sau a procedurilor si implementarea sistemului pe nivele;

c) tehnica de calcul, soft si hard pentru urmărire, aparatură si dispozitive de măsurare, control si monitorizare a proceselor si produselor;

d) cheltuielile aferente activitătii de evaluare si certificare a sistemului, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.

2. Pentru proiectele privind implementarea si certificarea sistemului de management de mediu (conformarea cu SR EN ISO 14001: 2005) se pot acoperi cheltuieli privind:

a) analiza situatiei actuale, instruirea personalului în domeniul managementului de mediu, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentantii managementului de mediu, auditorul/auditorii intern(i) si personalul implicat;

b) consultanta pentru elaborarea manualului si/sau a procedurilor si implementarea sistemului pe nivele;

c) tehnica de calcul, soft si hard pentru urmărire, aparatură si dispozitive de măsurare, control, monitorizare si analiză a emisiilor, precum si echipamente pentru rezolvarea problemelor de mediu, în baza Programului de conformare negociat cu agentia teritorială de mediu, ca parte integrantă a autorizatiei de mediu;

d) cheltuielile aferente activitătii de evaluare si certificare a sistemului, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.

3. Pentru proiectele privind schema de management si audit EMAS (conformarea cu legislatia europeană si natională în domeniu, respectiv Regulamentul CE nr. 761/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntară a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS), Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 50/2004 privind stabilirea procedurii de organizare si coordonare a schemelor de management de mediu si audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizatiilor la aceste scheme, cu modificările si completările ulterioare, si Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 1.018/2006 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare EMAS):

a) costurile necesare pentru îndeplinirea cerintelor în vederea obtinerii înregistrării EMAS si de verificare si validare a informatiilor de către verificatorii de mediu în procesul de evaluare a performantelor de mediu ale organizatiei;

b) cheltuielile pentru obtinerea înregistrării EMAS acordată de către Comitetul Consultativ EMAS.

4. Pentru proiectele privind implementarea si certificarea sistemelor de management al sănătătii si sigurantei ocupationale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială si de igienă alimentară si/sau a sistemelor de management al securitătii informatiei (conformarea cu SR OHSAS 18001: 2008 si ISO CEI 17799: 2005) se acoperă cheltuieli pentru:

a) analiza situatiei actuale, instruirea personalului în domeniul managementului specific, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentantii managementului de sistem, auditorul/auditorii intern(i) si personalul implicat;

b) consultanta pentru elaborarea manualului si/sau a procedurilor si implementarea sistemului pe nivele;

c) tehnică de calcul, soft si hard pentru urmărire;

d) efectuarea unor dotări specifice privind încadrarea societătii în cerintele standardelor respective, ce vor fi detaliate în Ghid;

e) cheltuielile aferente activitătii de evaluare si certificare a sistemului, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.

5. Pentru proiectele privind dotarea laboratorului si/sau modernizarea laboratoarelor de testare si etalonare existente, se acoperă cheltuieli pentru:

a) achizitionarea si instalarea de instrumente, echipamente si aparatură pentru determinări specifice produselor si activitătilor realizate, inclusiv echipamente IT si programe informatice specifice, achizitionarea de mobilier specific laboratoarelor, cursuri specializate pentru utilizarea echipamentelor achizitionate;

b) compartimentări în spatii existente, placări cu gresie si faiantă, izolatii, climatizare, instalatii aferente functionării laboratorului (apă, aer, gaze, electricitate);

c) cheltuieli pentru obtinerea de acorduri, avize, autorizatii;

d) conformarea cu cerintele standardului SR EN ISO 17025: 2005 în cazul în care se doreste acreditarea laboratorului, consultantă pentru elaborarea documentatiei, cheltuieli aferente acreditării în baza contractului încheiat cu organismul de acreditare (dacă este cazul).


6. Pentru proiectele privind certificarea voluntară a produselor si/sau obtinerea etichetei ecologice pentru produse, se acoperă cheltuieli legate de:

a) costuri legate de încercări de laborator efectuate în vederea certificării;

b) costul produselor supuse verificării în scopul certificării, atunci când în timpul testării produsele sunt distruse;

c) costurile cu tehnica de calcul necesară productiei, reglării si verificării produselor si echipamentelor supuse verificărilor de certificare;

d) cheltuieli legate de testarea produselor în vederea îndeplinirii criteriilor de acordare a etichetei ecologice pe grupe de produse - analize, teste si alte încercări necesare (pentru produsele a căror procedură de acordare a etichetei ecologice este stabilită prin legislatia europeană si natională), inclusiv costul produselor supuse verificării dacă acestea sunt distruse în timpul testării;

e) consultantă pentru elaborarea documentelor, tarife pentru obtinerea dreptului de utilizare a etichetei ecologice;

f) cheltuieli legate de activitatea de evaluare si certificare a produselor aflate în fabricatie, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.

7. Pentru proiectele privind asimilarea de tehnologii si produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obtinute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri publice si aplicarea inventiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, se acoperă cheltuieli legate de:

a) asimilarea de tehnologii si produse noi, achizitionarea de echipamente, componente/subansamble si/sau materiale, precum si costurile cu manopera pentru realizarea de echipamente si/sau instalatii;

b) cheltuieli de constructii-montaj pentru echipamente si/sau instalatii necesare asimilării de tehnologii si produse noi;

c) asistenta tehnică pentru asimilarea de tehnologii si produse noi, costuri privind testările si punerea în functiune.

8. Pentru proiectele privind efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităti din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată, se acoperă cheltuieli legate de:

a) activităti de documentare si pregătirea datelor;

b) consultantă cu firme specializate în întocmirea analizelor (dacă este cazul).

9. Pentru proiectele privind organizarea si amenajarea în incinta operatorilor economici, în spatiile existente, de expozitii si/sau standuri de prezentare a produselor industriale, se acoperă cheltuieli legate de:

a) pregătirea spatiului de expunere existent, organizarea si amenajarea standurilor de prezentare;

b) costuri legate de prezentarea produselor (mobilier specific, calculator, videoproiector, ecran, aparat de fotografiat, cameră video).

10. Pentru proiectele privind înregistrarea si protejarea pe piata externă a mărcilor, desenelor si modelelor industriale românesti, se acoperă cheltuieli legate de activitătile de înregistrare a mărcilor, desenelor si modelelor industriale românesti pe diverse piete.

11. Toate cheltuielile eligibile vor fi considerate fără TVA.

 

CAPITOLUL XII

Durata de aplicare a schemei

 

            Art. 22. - Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică până la 31 decembrie 2012, în limita bugetului alocat.

 

CAPITOLUL XIII

Bugetul schemei

 

            Art. 23. - Bugetul total estimat al prezentei scheme este de 149.000.000 lei. Repartitia estimativă pe ani este următoarea:

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Anul

Suma prevăzută

1.

2009

30.000.000

2.

2010

37.000.000

3.

2011

40.000.000

4.

2012

42.000.000

5.

TOTAL:

149.000.000

 

            Art. 24. - Numărul estimat al beneficiarilor prezentei scheme de finantare este 1.000.

 

CAPITOLUL XIV

Modalitatea de derulare a schemei

 

Art. 25. - Comisia este responsabilă de administrarea prezentei scheme de finantare, urmând să asigure derularea acesteia si fiind răspunzătoare pentru buna ei desfăsurare, sub coordonarea Ministerului Economiei, în calitate de furnizor de ajutor de minimis.

Art. 26. - Procedura de implementare si derulare a schemei de finantare se desfăsoară după cum urmează:

a) lansarea cererii de propuneri de proiecte;

b) primirea si înregistrarea cererilor de finantare;

c) verificarea administrativă, respectiv conformitatea cererilor si a documentelor însotitoare;

d) verificarea eligibilitătii beneficiarilor si proiectelor, în ordinea înregistrării acestora la registratura Ministerului Economiei;

e) selectia proiectelor de către Comisie;

f) întocmirea si semnarea contractelor de finantare;

g) demararea implementării proiectelor;

h) depunerea cererii/cererilor de rambursare, însotită/e de documentele justificative pentru etapa/etapele efectuată/e;

i) acordarea finantării nerambursabile - se face de către Directia generală politică industrială si competitivitate si Directia buget, contabilitate internă, numai pe bază de documente justificative si după verificarea cheltuielilor;

j) monitorizarea derulării proiectelor, conform prevederilor contractuale;

k) verificarea la operatorii economici beneficiari a implementării proiectelor, conform prevederilor contractuale.

Art. 27. - Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schemă, solicitantul va depune la registratura Ministerului Economiei o cerere de finantare, însotită de documentele solicitate, mentionate în Ghidul solicitantului.

Art. 28. - (1) Cererea de finantare va fi însotită de o declaratie pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că sunt îndeplinite conditiile pentru a nu fi considerat societate în dificultate, conform Liniilor directoare comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004.

(2) Solicitantul va depune, de asemenea, o declaratie pe propria răspundere referitoare la alte ajutoare de stat sau de minimis acordate pentru aceleasi cheltuieli eligibile.


Administratorul schemei are obligatia de a verifica respectarea regulii de minimis.

(3) Administratorul schemei are obligatia de a verifica îndeplinirea tuturor conditiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât si cele referitoare la proiectul ce a fost depus spre finantare.

Art. 29. - Detalierea modalitătii de implementare a prezentei scheme de finantare se va realiza prin Ghidul solicitantului, acesta fiind publicat pe site-ul www.minind.ro al Ministerului Economiei.

Art. 30. - Data de la care se pot depune cererile de finantare si documentele justificative va fi anuntată pe site-ul www.minind.ro al Ministerului Economiei.

 

CAPITOLUL XV

Reguli privind raportarea si monitorizarea ajutoarelor

 

Art. 31. - Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul www.minind.ro al Ministerului Economiei.

Art. 32. - Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislatia comunitară si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007.

Art. 33. - Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenta detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidentă trebuie să contină toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

Art. 34. - (1) Furnizorul are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, si de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării conditiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislatia natională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) Furnizorul are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, în formatul si în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*), toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national.

(3) În cazul în care există îndoieli cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurentei poate să solicite date si informatii suplimentare si, după caz, să facă verificări la fata locului.

(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului, acesta va transmite valori estimative.

(5) Erorile constatate de furnizor si corectiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

(6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurentei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 35. - Pe baza unei cereri scrise furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării conditiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

Art. 36. - Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar are obligatia de a pune la dispozitia Directiei buget, contabilitate internă, în formatul si în termenul solicitat de către aceasta, toate datele si informatiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 32-35.


*) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007.

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

AGENTIA NATIONALĂ A FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor de completare a formatelor-standard si de transmitere a datelor si informatiilor cu privire la evidenta functiilor publice si a functionarilor publici

 

Având în vedere:

- prevederile art. 22 alin. (1) lit. d) si i) si ale art. 25 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile art. 3 lit. b) si f) si ale art. 6 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu modificările ulterioare;

- prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 553/2009 privind stabilirea unor măsuri cu privire la evidenta functiilor publice si a functionarilor publici,

în temeiul art. 21 alin. (2) si al art. 22 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Prin prezentul ordin se asigură un cadru unitar privind stabilirea metodelor de completare, transmitere si colectare periodică a datelor si informatiilor relevante privind evidenta functiilor publice si a functionarilor publici din cadrul autoritătilor si institutiilor publice.

(2) Scopul prezentului ordin îl constituie asigurarea conditiilor necesare îmbunătătirii procesului de colectare a informatiilor privind evidenta functiilor publice si a functionarilor publici.

Art. 2. - Se aprobă Instructiunile de completare a formatelor-standard si de transmitere a datelor si informatiilor cu privire la evidenta functiilor publice si functionarilor publici, denumite în continuare Instructiuni, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Formatele-standard de raportare prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 553/2009 privind stabilirea unor măsuri cu privire la evidenta functiilor publice si a functionarilor publici, denumită în continuare Hotărâre, se completează cu respectarea regulilor procedurale prevăzute în Instructiuni.

(2) Conducătorii autoritătilor si institutiilor publice răspund de corectitudinea datelor si informatiilor completate în formatele-standard de raportare.

(3) Persoana sau persoanele desemnate în conditiile art. 3 din Hotărâre duc la îndeplinire obligatiile autoritătilor si institutiilor publice prevăzute de prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Formatul-standard privind modificările intervenite în situatia functionarilor publici prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărâre se aprobă de conducătorul autoritătii sau institutiei publice si se transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici în termen de 10 zile lucrătoare de la data intervenirii modificării respective.

(2) Formatul-standard al evidentei functiilor publice si functionarilor publici prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărâre se aprobă de conducătorul autoritătii sau institutiei publice si se transmite bianual Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în cursul lunii mai, respectiv noiembrie a fiecărui an.

Art. 5. - (1) Formatele-standard de raportare sunt publicate în format Excel pe portalul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, la adresa http://www.anfp.gov.ro, sectiunea „Materiale utile”, subsectiunea „Evidenta functiilor si functionarilor publici”.

(2) Persoana sau persoanele desemnate în conditiile art. 3 din Hotărâre au obligatia să descarce modelul celor două formate-standard de raportare si să le completeze numai în format prestabilit, cu respectarea conditiilor tehnice de formatare si de completare stabilite în Instructiuni, pentru a permite prelucrarea automată a datelor.

(3) Fisierul tip .xls cuprinzând informatii privitoare la evidenta functiilor publice si a functionarilor publici, respectiv fisierele tip .xls cuprinzând modificările intervenite în situatia functionarilor publici, completate în conditiile prevăzute de Instructiuni, se comunică Agentiei Nationale a Functionarilor Publici în format electronic, ca fisier atasat al unui singur e-mail, al cărui subiect va fi format din indicativuljudetuluinumele complet al autoritătii sau institutiei publice respectiveanul (exemplu: B_Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă_2009; VS_Primăria Zorleni_2009).

(4) Transmiterea formatelor de raportare completate se face prin comunicarea electronică la adresele de e-mail, astfel:

a) evidentafpcentrale@anfp.gov.ro, pentru autoritătile si institutiile publice din administratia publică centrală;

b) evidentafpteritoriale@anfp.gov.ro, pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale în unitătile administrativ-teritoriale;

c) evidentafplocale@anfp.gov.ro, pentru autoritătile si institutiile publice din administratia publică locală.

Art. 6. - (1) Datele si informatiile cuprinse în formatele-standard de raportare completate si transmise în conditiile prevăzute la art. 5 sunt centralizate si prelucrate de Agentia Natională a Functionarilor Publici pe baza unor programe informatice.

(2) Agentia Natională a Functionarilor Publici validează rapoartele care sunt transmise în conditiile prevăzute de Hotărâre si de Instructiuni.

(3) Pe baza programelor informatice folosite pentru centralizarea si prelucrarea datelor, Agentia Natională a Functionarilor Publici poate decide invalidarea formatelor de raportare si neintegrarea datelor si informatiilor cuprinse în acestea, ca măsură procedurală specifică ce se aplică în situatia neconformitătii cu instructiunile de completare.

(4) Invalidarea rapoartelor poate avea loc în următoarele situatii:

a) netransmiterea formatelor de raportare în termenul prevăzut la art. 4;

b) netransmiterea formatelor de raportare în conditiile prevăzute la art. 5 alin. (3);

c) constatarea de către Agentia Natională a Functionarilor Publici a unor date nereale sau erori procedurale în completarea formatelor de raportare.

Art. 7. - (1) Pe baza datelor si informatiilor cuprinse în formatele de raportare privind evidenta functiilor publice si a functionarilor publici si în formatele de raportare privind modificările intervenite în situatia functionarilor publici, Agentia Natională a Functionarilor Publici elaborează rapoarte bianuale, pe care le publică pe portalul institutiei, după cum urmează:

a) în luna iulie, pe baza informatiilor din anexa nr. 2 la Hotărâre comunicate în luna mai a anului în curs si pe baza informatiilor din anexa nr. 1 la Hotărâre comunicate în semestrul I al anului în curs;

b) în luna ianuarie a anului următor, pe baza informatiilor din anexa nr. 2 la Hotărâre comunicate în luna noiembrie a anului precedent si pe baza informatiilor din anexa nr. 1 la Hotărâre comunicate în semestrul II al anului precedent.

(2) Agentia Natională a Functionarilor Publici poate prezenta în cuprinsul rapoartelor prevăzute la alin. (1) si lista institutiilor si autoritătilor publice care nu au transmis de două ori consecutiv formatele-standard de raportare completate în conditiile si termenele prevăzute în prezentul ordin.

Art. 8. - Agentia Natională a Functionarilor Publici recomandă prefecturilor si consiliilor judetene să acorde, la cererea acestora, sprijinul necesar primăriilor comunelor care nu au acces la mijloacele de comunicare informatică, în vederea transmiterii în format electronic a datelor si informatiilor din formatele de raportare, în conditiile prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. c).

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Andras Zsolt Szakal

 

Bucuresti, 20 iulie 2009.

Nr. 1.355.


 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formatelor-standard si de transmitere a datelor si informatiilor cu privire la evidenta functiilor publice si a functionarilor publici

 

CAPITOLUL I

Dispozitii comune aplicabile pentru completarea formatelor-standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Hotărâre

 

SECTIUNEA 1

Scopul instructiunilor si responsabilităti ale autoritătilor si institutiilor publice în implementarea instructiunilor

 

Art. 1. - Scopul prezentelor instructiuni este de a asigura, prin intermediul unei reglementări unitare aplicabile autoritătilor si institutiilor publice, coordonarea metodologică necesară pentru completarea si transmiterea formatului-standard privind modificările intervenite în situatia functionarilor publici, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărâre, si a formatului-standard al evidentei functiilor publice si functionarilor publici, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărâre.

Art. 2. - Conducătorii autoritătilor si institutiilor publice implicate în procesul de raportare dispun completarea cu atributii corespunzătoare a fisei postului si/sau desemnează prin act administrativ persoana sau persoanele responsabile de implementarea prezentelor instructiuni, precum si de completarea formatelor-standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Hotărâre, precum si de transmiterea acestora în conditiile si în termenele reglementate.

Art. 3. - (1) Persoana sau persoanele responsabile de implementarea prezentelor instructiuni, precum si de completarea si transmiterea formatului-standard de raportare prevăzut în anexele nr. 1 si 2 la Hotărâre este/sunt persoana(ele) de contact în relatia cu Agentia Natională a Functionarilor Publici, denumită în continuare Agentie.

(2) Datele de contact ale persoanei sau persoanelor sunt utilizate de Agentie pentru a lămuri anumite aspecte legate de raportare.

(3) Agentia introduce datele de contact ale persoanei sau persoanelor responsabilă/responsabile într-o bază de date, administrată si utilizată în vederea dezvoltării retelei de raportare.

Art. 4. - (1) Fiecare coloană sau rubrică a tabelelor afisează în momentul selectării un marcaj electronic care contine îndrumări metodologice de completare si se referă la principalele dispozitii speciale despre modul de completare a coloanei sau a rubricii respective, cuprinse în prezentele instructiuni.

(2) În cadrul foilor de lucru există coloane sau rubrici care nu trebuie completate; acestea sunt blocate la scriere.

(3) Coloanele sau rubricile care trebuie completate sunt formatate în ceea ce priveste dimensiunea, culoarea si proprietătile caracterelor.

(4) Coloanele sau rubricile evidentiate prin culoare mai închisă se completează numai cu cifre. Este obligatorie completarea acestor rubrici. În cazul în care nu există date exprimate în cifre, se înscrie în mod obligatoriu cifra 0 (zero), înscrierea cifrei zero este necesară pentru a permite utilizarea formulelor si prelucrarea datelor pe baza programelor informatice utilizate de Agentie. Fiecărei coloane sau rubrici care trebuie completată îi sunt atribuite limite ale valorilor numerice care pot fi înscrise. La completarea cu text sau în momentul în care coloana ori rubrica se completează cu alte valori numerice decât cele considerate admisibile din punct de vedere procedural, se afisează automat un mesaj de eroare, fiind necesară revizuirea modului de completare a coloanei sau a rubricii respective.

(5) Coloanele sau rubricile neevidentiate prin culoare mai închisă se completează cu text care poate contine si cifre.

(6) Modificarea oricărui tabel sau completarea cu litere a coloanelor ori rubricilor evidentiate prin culoare mai închisă îl face inutilizabil.

(7) Formatele de raportare prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Hotărâre contin tabele care se completează cu respectarea conditiilor tehnice prestabilite specifice fiecărui format de raportare stabilit de Agentie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Reguli si responsabilităti privind evaluarea si îmbunătătirea procesului de implementare

 

Art. 5. - (1) Evaluarea si îmbunătătirea procesului de implementare a prezentelor instructiuni se realizează:

a) la nivelul fiecărei autorităti sau institutii publice, pe baza analizelor interne, a concluziilor rezultate pe baza acestora si a solutiilor considerate adecvate pentru cresterea calitătii implementării prezentelor instructiuni;

b) la nivelul Agentiei, pe baza analizei generale a procesului de raportare si implementare a prezentelor instructiuni la nivelul autoritătilor si institutiilor publice, precum si pe baza analizei interne a procesului de centralizare si prelucrare a datelor si informatiilor transmise de autorităti si institutii publice.

(2) Pentru asigurarea calitătii procesului de implementare a prezentelor instructiuni, Agentia poate posta pe portalul institutiei, la adresa http://www.anfp.gov.ro, sectiunea „Materiale utile”, subsectiunea „Evidenta functiilor si functionarilor publici”, următoarele:

a) modele cu caracter exemplificativ privind completarea unor rubrici sau coloane cuprinse în tabelele din formatele-standard de raportare prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Hotărâre, în scopul facilitării întelegerii si aplicării prezentelor instructiuni;

b) recomandări privind îmbunătătirea procesului de raportare sau, după caz, de eliminare/diminuare a erorilor de raportare, pe baza analizelor periodice pe care Agentia le efectuează cu privire la aplicarea prezentelor instructiuni si la desfăsurarea procesului de implementare.

(3) Persoanele desemnate în conditiile art. 2 au obligatia de a consulta periodic, anterior completării si transmiterii formatelor de raportare prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Hotărâre, portalul Agentiei la adresa de internet din Hotărâre, în vederea informării lor cu privire la măsuri de natura celor prevăzute la alin. (2).

 

CAPITOLUL II

Dispozitii speciale privind completarea formatului-standard de raportare privind modificările intervenite în situatia functionarilor publici, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărâre

 

Art. 6. - Datele si informatiile cuprinse în formatul-standard de raportare prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărâre se referă la orice modificare intervenită în situatia functionarilor publici din cadrul autoritătii sau institutiei publice, după cum urmează:

a) numirea unei persoane într-o functie publică, pe perioadă nedeterminată sau determinată, în urma unui concurs de recrutare;

b) modificarea raporturilor de serviciu ale unui functionar public;


c) modificări în situatia disciplinară a unui functionar public;

d) promovarea în functia publică;

e) avansarea în treptele de salarizare;

f) suspendarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici;

g) încetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici.

Art. 7. - Formatul de raportare prevăzut în anexa nr. 1 la

Hotărâre contine un fisier Excel, intitulat „FSR_MISFP”, care la rândul său contine 7 foi de lucru (tabele), după cum urmează:

a) foaia „Numire”, anexa nr. 1a la Hotărâre, contine informatii referitoare la persoanele care sunt numite într-o functie publică, pe perioadă nedeterminată sau determinată [conform prevederilor art. 4 alin. (2) si (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare], în urma unui concurs de recrutare (art. 56 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare);

b) foaia „Modificare”, anexa nr. 1b la Hotărâre, cuprinde informatii referitoare la orice modificare a raporturilor de serviciu ale unui functionar public, în conditiile prevăzute de art. 87 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) foaia „Sanctiuni”, anexa nr. 1c la Hotărâre, cuprinde informatii referitoare la orice modificare intervenită în situatia unui functionar public, conform prevederilor cap. VIII din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

d) foaia „Promovare”, anexa nr. 1d la Hotărâre, cuprinde informatii referitoare la functionarii publici care au promovat în clasa sau în gradul profesional, conform prevederilor sectiunilor a 4-a si a 5-a a cap. VI din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

e) foaia „Avansare”, anexa nr. 1e la Hotărâre, cuprinde informatii referitoare la functionarii publici care au avansat în treapta de salarizare conform prevederilor legislatiei aplicabile functionarilor publici;

f) foaia „Suspendare”, anexa nr. 1f la Hotărâre, cuprinde informatii referitoare la orice functionar public căruia i se suspendă raportul de serviciu, conform prevederilor sectiunii a 2-a a cap. IX din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

g) foaia „încetare”, anexa nr. 1g la Hotărâre, cuprinde informatii referitoare la orice functionar public căruia îi încetează raporturile de serviciu, conform prevederilor art. 97 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - În foaia „Numire” se vor completa informatiile referitoare la persoanele care au fost numite într-o functie publică în urma unui concurs de recrutare, după cum urmează:

a) coloanele „Numele” si „Prenumele” se vor completa cu numele, respectiv prenumele, complet, fără prescurtări, al functionarului public respectiv;

b) coloana „CNP” se va completa cu codul numeric personal al functionarului public - maximum 13 caractere; prima cifră trebuie să fie cuprinsă între 1 si 4;

c) coloana „Functia publică” se completează, prin selectare din lista predefinită, cu functia publică pe care o ocupă persoana respectivă;

d) coloanele „Clasa”, „Gradul” si „Treapta de salarizare” se completează, prin selectare din lista predefinită, cu clasa, gradul profesional si treapta de salarizare corespunzătoare functiei publice detinute de persoana respectivă;

e) coloana „Data numirii în functia publică” va fi completată cu data la care functionarul public respectiv a ocupat functia publică prevăzută la lit. c) si d);

f) coloana „Procent spor vechime” se completează, prin selectare din lista predefinită, cu valoarea corespunzătoare;

g) coloana „Procent indemnizatie de conducere” se completează, prin selectare din lista predefinită, cu valoarea corespunzătoare sau prin completarea manuală a procentului. În cazul functiilor publice de executie pentru care indemnizatia de conducere este 0, se va selecta optiunea „-” (liniută);

h) coloana „Procent spor gestiune fonduri” se va completa cu valoarea corespunzătoare;

i) coloana „Procent total alte sporuri” se va completa cu valoarea procentuală totală a celorlalte drepturi salariale lunare primite de persoana respectivă;

j) coloana „Tipul compartimentului” se completează, prin selectare din lista predefinită, alegându-se tipul departamentului în care este încadrat functionarul public respectiv;

k) coloana „Denumirea compartimentului” se va completa cu denumirea completă, fără prescurtări, a compartimentului în care este încadrat functionarul public respectiv.

Art. 9. - (1) În foaia „Numire” se vor completa informatii referitoare atât la functionarii publici care sunt numiti într-o functie publică pe perioadă nedeterminată, cât si la persoanele care ocupă o functie publică pe perioadă determinată.

(2) Pentru functiile publice de conducere si cele din categoria înaltilor functionari publici, la coloanele „Clasa”, „Grad profesional” si „Treapta de salarizare” se va selecta din lista predefinită optiunea „-” (liniută).

Art. 10. - În foaia „Modificare” se vor completa informatii referitoare la functionarii publici cărora li se modifică raportul de serviciu, după cum urmează:

a) coloanele „Numele” si „Prenumele” se vor completa cu numele, respectiv, prenumele, complet, fără prescurtări, al functionarului public respectiv;

b) coloana „CNP” se va completa cu codul numeric personal al functionarului public - maximum 13 caractere; prima cifră trebuie să fie cuprinsă între 1 si 4;

c) coloana „Tipul modificării” se completează, prin selectare din lista predefinită, cu una dintre modalitătile prevăzute de art. 87 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

d) coloana „Data modificării raporturilor de serviciu” se va completa cu data actului administrativ prin care a fost modificat raportul de serviciu al functionarului public respectiv;

e) coloana „Noua functie publică” se va completa prin selectare din lista predefinită, doar în cazul în care se impune [detasare pe o functie publică inferioară conform art. 89 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare; transferul într-o functie publică inferioară conform art. 90 alin. (4) si (5) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare; exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere], dacă este cazul;

f) coloanele „Clasa”, „Gradul” si „Treapta de salarizare” se completează, dacă este cazul, prin selectare din lista predefinită, cu clasa, gradul profesional si treapta de salarizare corespunzătoare noii functii publice ocupate de functionarul public în urma modificării raportului de serviciu;

g) coloana „Noua autoritate/institutie publică” se va completa cu denumirea completă, fără prescurtări, a autoritătii sau institutiei publice în care îsi va desfăsura activitatea functionarul public respectiv în urma modificării raporturilor de serviciu. Această coloană nu se va completa în cazul mutării în cadrul altui compartiment din aceeasi autoritate/institutie publică sau în cazul exercitării cu caracter temporar a unei functii publice de conducere în cadrul aceleiasi autorităti ori institutii publice, dacă este cazul;

h) coloana „Cod fiscal al noii autorităti/institutii publice” se va completa, dacă este cazul, cu codul fiscal al institutiei sau autoritătii publice în care îsi va desfăsura activitatea functionarul


public, respectiv în urma modificării raporturilor de serviciu, dacă este cazul;

i) coloana „Tipul compartimentului” se completează, prin selectare din lista predefinită, alegându-se tipul departamentului în care este încadrat functionarul public, respectiv în urma modificării raporturilor de serviciu;

j) coloana „Denumirea departamentului” se va completa denumirea completă, fără prescurtări, a compartimentului în care este încadrat functionarul public, respectiv în urma modificării raporturilor de serviciu.

Art. 11. - (1) În foaia „Sanctiuni” se vor completa informatii referitoare la functionarii publici a căror situatie disciplinară a suferit modificări, după cum urmează:

a) coloanele „Numele” si „Prenumele” se vor completa cu numele, respectiv prenumele, complet, fără prescurtări, al functionarului public respectiv;

b) coloana „CNP” se va completa cu codul numeric personal al functionarului public - maximum 13 caractere; prima cifră trebuie să fie cuprinsă între 1 si 4;

c) coloana „Functia publică” se completează, prin selectare din lista predefinită, cu functia publică pe care o ocupă persoana respectivă;

d) coloanele „Clasa”, „Gradul” si „Treapta de salarizare” se completează, prin selectare din lista predefinită, cu clasa, gradul profesional si treapta de salarizare corespunzătoare functiei publice detinute de persoana respectivă;

e) coloana „Sanctiunea aplicată” se completează prin selectare din lista predefinită;

f) coloana „Data aplicării sanctiunii disciplinare” se va completa cu data actului administrativ prin care s-a aplicat sanctiunea disciplinară respectivă;

g) coloana „Motivul sanctionării” se completează prin selectare din lista predefinită.

(2) Tabelul al doilea al anexei nr. 1c se completează cu respectarea regulilor prevăzute la alin. (1).

(3) Coloana „Data radierii” se completează cu data de la care sanctiunea aplicată functionarului public se radiază de drept, în conditiile legii.

Art. 12. - În foaia „Promovare” se vor completa informatii referitoare la functionarii publici care promovează în clasă, grad profesional sau într-o functie publică de conducere, după cum urmează:

a) coloanele „Numele” si „Prenumele” se vor completa cu numele, respectiv prenumele, complet, fără prescurtări, al functionarului public respectiv;

b) coloana „CNP” se va completa cu codul numeric personal al functionarului public - maximum 13 caractere; prima cifră trebuie să fie cuprinsă între 1 si 4;

c) coloana „Tipul promovării” se completează, prin selectare din lista predefinită, în functie de situatia respectivă;

d) coloana „Functia publică pe care promovează” se va completa, prin selectare din lista predefinită, selectându-se noua functie publică ocupată de functionarul public în urma promovării;

e) coloanele „Clasa”, „Gradul” si „Treapta” se completează, prin selectare din lista predefinită, cu clasa, gradul profesional si treapta de salarizare corespunzătoare noii functii publice ocupate de functionarul public în urma promovării;

f) coloana „Data promovării” se va completa cu data actului administrativ prin care functionarul public este numit în noua functie publică în urma promovării.

Art. 13. - În foaia „Avansare” se vor completa informatii referitoare la functionarii publici care avansează în treapta de salarizare, după cum urmează:

a) coloanele „Numele” si „Prenumele” se vor completa cu numele, respectiv prenumele, complet, fără prescurtări, al functionarului public respectiv;

b) coloana „CNP” se va completa cu codul numeric personal al functionarului public - maximum 13 caractere; prima cifră trebuie să fie cuprinsă între 1 si 4;

c) coloanele „Clasa” si „Gradul” se completează, prin selectare din lista predefinită, cu clasa si gradul profesional corespunzătoare functiei publice detinute de persoana respectivă;

d) coloana „Treapta de salarizare de pe care avansează” se completează, prin selectare din lista predefinită, cu treapta de salarizare detinută de functionarul public înaintea avansării;

e) coloana „Treapta de salarizare pe care avansează” se completează, prin selectare din lista predefinită, cu treapta de salarizare detinută de functionarul public după avansare;

f) coloana „Data avansării” se va completa cu data actului administrativ prin care functionarul public este avansat în treapta de salarizare.

Art. 14. - (1) Foaia „Suspendare” se va completa cu informatii referitoare la functionarii publici care au raporturile de serviciu suspendate, după cum urmează:

a) coloanele „Numele” si „Prenumele” se vor completa cu numele, respectiv prenumele, complet, fără prescurtări, al functionarului public respectiv;

b) coloana „CNP” se va completa cu codul numeric personal al functionarului public - maximum 13 caractere; prima cifră trebuie să fie cuprinsă între 1 si 4;

c) coloana „Functia publică” se completează, prin selectare din lista predefinită, cu functia publică pe care o ocupă persoana respectivă;

d) coloanele „Clasa”, „Gradul” si „Treapta de salarizare” se completează, prin selectare din lista predefinită, cu clasa, gradul profesional si treapta de salarizare corespunzătoare functiei publice detinute de persoana respectivă;

e) coloana „Motivul suspendării” se completează prin selectare din lista predefinită;

f) coloana „Data suspendării” se va completa cu data actului administrativ prin care se constată suspendarea raporturilor de serviciu ale functionarului public.

(2) Tabelul al doilea al anexei nr. 1f se completează cu respectarea regulilor prevăzute la alin. (1).

(3) Coloana „Data încetării suspendării” se completează cu data de la care încetează suspendarea raporturilor de serviciu ale functionarului public.

Art. 15. - Foaia „încetare” va cuprinde informatii referitoare la functionarii publici cărora le-au încetat raporturile de serviciu, după cum urmează:

a) coloanele „Numele” si „Prenumele” se vor completa cu numele, respectiv prenumele, complet, fără prescurtări, al functionarului public respectiv;

b) coloana „CNP” se va completa cu codul numeric personal al functionarului public - maximum 13 caractere; prima cifră trebuie să fie cuprinsă între 1 si 4;

c) coloana „Functia publică” se completează, prin selectare din lista predefinită, cu functia publică pe care o ocupă persoana respectivă;

d) coloanele „Clasa”, „Gradul” si „Treapta de salarizare” se completează, prin selectare din lista predefinită, cu clasa, gradul profesional si treapta de salarizare corespunzătoare functiei publice detinute de persoana respectivă;

e) coloana „Motivul încetării” se completează prin selectare din lista predefinită;

f) coloana „Data încetării” se va completa cu data actului administrativ prin care se constată încetarea raporturilor de serviciu ale functionarului public.


 

CAPITOLULUI

Dispozitii speciale privind completarea formatului- standard al evidentei functiilor publice si functionarilor publici prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărâre

 

Art. 16. - Datele si informatiile cuprinse în formatul-standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărâre se referă la semestrul pentru care acesta se completează la nivelul autoritătilor si institutiilor publice si se transmite Agentiei.

Art. 17. - Formatul de raportare prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărâre contine un fisier Excel, intitulat „FSR_EFPFP”, care la rândul său contine 3 foi de lucru (tabele), după cum urmează:

a) foaia „Institutie”, tabelul I din anexa nr. 2 la Hotărâre, contine informatii referitoare la autoritatea sau institutia publică la care se referă raportarea;

b) foaia „Structura_posturi”, tabelul II din anexa nr. 2 la Hotărâre, contine informatii referitoare la numărul de posturi vacante aferente functiilor publice din cadrul institutiei sau autoritătii publice;

c) foaia „Functionari”, tabelul III din anexa nr. 2 la Hotărâre, contine informatii referitoare la functionarii publici din cadrul autoritătii sau institutiei publice respective.

Art. 18. - În foaia „Institutie” se completează singurul rând, după cum urmează:

a) coloana „Cod fiscal” se completează cu codul fiscal al institutiei sau autoritătii publice;

b) coloana „Tipul autoritătii/institutiei publice” nu se completează, valoarea predefinită fiind introdusă de către Agentie;

c) coloana „Judetul” se completează, prin selectare din lista predefinită, cu judetul în care îsi are sediul autoritatea sau institutia publică;

d) coloana „Localitatea” se completează, prin selectare din lista predefinită, cu localitatea în care îsi are sediul autoritatea sau institutia publică;

e) coloana „Denumirea autoritătii/institutiei publice” se va completa cu denumirea completă, fără prescurtări, a autoritătii sau a institutiei publice;

f) coloana „Adresa” se va completa cu adresa completă a autoritătii sau a institutiei publice (mai putin judetul si localitatea, care au fost completate în coloanele C si D);

g) coloanele „Nr. telefon” si „Nr. fax” se vor completa cu numărul de telefon, respectiv de fax, al autoritătii sau institutiei publice, inclusiv prefixul judetului respectiv, fără puncte sau alte caractere - maximum 10 caractere (de ex. 0217007070).

Art. 19. - În foaia „Structură posturi” se vor completa informatiile referitoare la numărul de posturi vacante aferent functiilor publice vacante, actualizat la data completării raportării, după cum urmează:

a) coloana „Functia publică” se completează, prin selectare din lista predefinită, prin alegerea denumirii functiei publice vacante pentru care există posturi vacante;

b) coloana „Clasa” se completează, prin selectare din lista predefinită, prin alegerea clasei corespunzătoare functiei publice;

c) coloana „Gradul profesional” se completează, prin selectare din lista predefinită, cu gradul profesional corespunzător functiei publice;

d) coloana „Treapta de salarizare” se completează prin selectare din lista predefinită, cu treapta de salarizare corespunzătoare functiei publice;

e) coloana „Posturi vacante” se va completa cu numărul de posturi vacante aferente functiei publice, clasei, gradului profesional si treptei de salarizare.

Art. 20. - (1) În coloana „Functia publică” se vor completa numai functiile publice pentru care există posturi vacante.

(2) Pentru functiile publice de conducere si cele din categoria înaltilor functionari publici, la coloanele „Clasa”, „Gradul profesional” si „Treapta de salarizare” se va selecta din lista predefinită optiunea „-” (liniută).

Art. 21. - În foaia „Functionari publici” se vor completa informatiile referitoare la functionarii publici, actualizate la data completării raportării, după cum urmează:

a) coloana „CNP” se va completa cu codul numeric personal al functionarului public - maximum 13 caractere; prima cifră trebuie să fie cuprinsă între 1 si 4;

b) coloanele „Numele” si „Prenumele” se vor completa cu numele, respectiv prenumele, complet, fără prescurtări, al functionarului public respectiv;

c) coloana „Functia publică” se completează, prin selectare din lista predefinită, cu functia publică pe care o ocupă persoana respectivă;

d) coloanele „Clasa”, „Gradul profesional” si „Treapta de salarizare” se completează, prin selectare din lista predefinită, cu clasa, gradul profesional si treapta de salarizare corespunzătoare functiei publice detinute de persoana respectivă;

e) coloana „Spor vechime (Procent)” se completează, prin selectare din lista predefinită, cu valoarea corespunzătoare;

f) coloana „Indemnizatie conducere (Procent)” se completează, prin selectare din lista predefinită, cu valoarea corespunzătoare sau se completează manual procentul. În cazul functiilor publice de executie pentru care indemnizatia de conducere este 0 se va selecta optiunea „-” (liniută);

g) coloana „Procent total alte sporuri” se va completa cu valoarea procentuală totală a celorlalte drepturi salariale lunare primite de persoana respectivă;

h) coloana „Data numirii în functie” va fi completată cu data la care functionarul public respectiv a ocupat functia publică prevăzută la lit. c) si d);

i) coloana „Modalitatea de ocupare a functiei” se va completa, prin selectare din lista predefinită, cu modalitatea prin care persoana respectivă a ocupat functia publică prevăzută la lit. c) si d);

j) coloana „Tipul compartimentului” se completează, prin selectare din lista predefinită, alegându-se tipul departamentului în care este încadrat functionarul public;

k) coloana „Denumirea compartimentului” se va completa denumirea completă, fără prescurtări, a compartimentului în care este încadrat functionarul public.

Art. 22. - (1) În foaia „Functionari publici” se vor completa informatii referitoare atât la functionarii publici care ocupă o functie publică pe perioadă nedeterminată, cât si persoanele care ocupă o functie publică pe perioadă determinată.

(2) În cazul în care o persoană exercită cu caracter temporar o functie publică de conducere la data completării raportării, va fi luată în considerare functia publică de conducere exercitată temporar.

(3) Nu vor fi luati în considerare functionarii publici care sunt detasati sau delegati la alte autorităti ori institutii publice. Responsabilitatea transmiterii de informatii referitoare la aceste persoane revine autoritătilor sau institutiilor publice la care sunt delegati/detasati functionarii publici respectivi.

(4) În cazul în care postul aferent functionarilor publici delegati/detasati nu a fost ocupat pe perioadă determinată, acesta va fi considerat post vacant si va fi inclus în foaia „Structura posturi”.

(5) Pentru functiile publice de conducere si cele din categoria înaltilor functionari publici la coloanele „Clasa”, „Gradul” si „Treapta de salarizare” se va selecta din lista predefinită optiunea „-” (liniută).


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu retragerea autorizatiei acordate Societătii Comerciale „QUICK Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

ca urmare a controlului efectuat conform art. 381 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul din procesul-verbal al sedintei din data de 21 iulie 2009, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Referatului de constatare nr. X.4.966 din 20 iulie 2009 privind nerespectarea termenului de transmitere a raportărilor aferente trimestrului III 2008, netransmiterea situatiilor financiare si a raportărilor anuale aferente exercitiului financiar 2008 si netransmiterea raportărilor aferente trimestrului I 2009 de către Societatea Comercială „QUICK Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Washington nr. 28A, parter, sectorul 1, J40/22372/29.11.2007, CUI 22832731/29.11.2007, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 839 din 8 septembrie 2008, RBK-509 din 10 septembrie 2008, reprezentată legal de domnul Robert Masters, în calitate de administrator,

a constatat următoarele:

1. Raportările aferente trimestrului III 2008 au fost transmise cu întârziere fată de termenul legal.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 alin. (4) din Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Situatiile financiare si raportările anuale aferente exercitiului financiar 2008 nu au fost transmise.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 pct. I din Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 din Normele privind încheierea exercitiului financiar 2008 pentru societătile din domeniul asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2009.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Raportările aferente trimestrului I 2009 au fost transmise cu întârziere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 pct. III din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în sedinta din data de 21 iulie 2009, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât retragerea autorizatiei acordate Societătii Comerciale „QUICK Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L., drept care decide:

Art. 1. - Se retrage autorizatia Societătii Comerciale „QUICK Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Washington nr. 28A, parter, sectorul 1, J40/22372/29.11.2007, CUI 22832731/29.11.2007, autorizată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 839 din 8 septembrie 2008, RBK-509 din 10 septembrie 2008, reprezentată legal de domnul Robert Masters, în calitate de administrator, începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform dispozitiilor art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Se interzice Societătii Comerciale „QUICK Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L., de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Art. 3. - Societatea Comercială „QUICK Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L. are obligatia să îsi notifice clientii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, Societatea Comercială „QUICK Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L. rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte, anterior publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „QUICK Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.


(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) si ale art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 28 iulie 2009.

Nr. 572.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.