MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 541/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 541            LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE            Marti, 4 august 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

810. - Hotărāre privind conditiile referitoare la sistemele de acces conditionat la serviciile de difuzare īn format digital a programelor de radio si televiziune

 

832. - Hotărāre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale Societătii Feroviare de Turism „S.F.T - C.F.R." - S.A. si Societătii de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F." - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.75. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Instructiunilor privind activitatea legislativă si de asistentă juridică īn Ministerul Apărării Nationale

 

748. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aplicarea prevederilor Regulamentului privind transportul international feroviar al mărfurilor periculoase (RID), versiunea 2009

 

960. - Ordin al ministrului sănătătii privind numirea administratorului special la Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad

 

1.978/C.- Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane


 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind conditiile referitoare la sistemele de acces conditionat la serviciile de difuzare īn format digital a programelor de radio si televiziune

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărāre are ca scop stabilirea conditiilor referitoare la sistemele de acces conditionat la serviciile de difuzare īn format digital a programelor de radio si televiziune, indiferent de mijloacele de transmisie utilizate.

Art. 2. - Īn cuprinsul prezentei hotărāri sunt aplicabile definitiile prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, denumită īn continuare Ordonanta-cadru, la art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Sistemele de acces conditionat operate pe piată trebuie să aibă capacitatea tehnică necesară pentru un transcontrol cu costuri scăzute, care să permită operatorilor de retele publice de comunicatii electronice să detină, la nivel local sau regional, controlul complet asupra serviciilor care utilizează astfel de sisteme de acces conditionat.

Art. 4. - Furnizorii de servicii de acces conditionat, indiferent de mijloacele de transmisie utilizate, care asigură accesul la serviciile de difuzare īn format digital a programelor de radio si televiziune, de ale căror servicii de acces depind radiodifuzorii pentru a oferi servicii de radio si televiziune oricărui grup de potentiali consumatori de astfel de servicii, au obligatia:

a) să ofere tuturor radiodifuzorilor, īn conditii echitabile, rezonabile si nediscriminatorii, compatibile cu principiile dreptului concurentei, servicii tehnice care să permită receptionarea de către utilizatorii autorizati a serviciilor īn format digital a programelor de radio si televiziune, prin intermediul decodoarelor administrate de furnizorii de servicii, si să respecte dreptul concurentei;

b) să tină evidenta contabilă separată, īn cadrul contabilitătii interne de gestiune, pentru activitătile legate de furnizarea de servicii de acces conditionat.

Art. 5. - (1) Titularii drepturilor de proprietate industrială asupra unor echipamente si sisteme de acces conditionat acordă licente producătorilor de echipamente destinate consumatorilor īn conditii echitabile, rezonabile si nediscriminatorii.

(2) Luānd īn considerare factorii tehnici si comerciali, titularii drepturilor prevăzute la alin. (1) nu pot conditiona acordarea respectivelor licente de elemente care să interzică, să īmpiedice sau să descurajeze includerea īn acelasi echipament:

a) a unei interfete comune care să permită conectarea cu alte sisteme de acces; sau

b) a unor mijloace specifice altui sistem de acces, sub rezerva respectării de către titularul de licentă a conditiilor relevante si rezonabile care să asigure, īn ceea ce īl priveste, securitatea tranzactiilor furnizorilor de sisteme de acces conditionat.

Art. 6. - (1) Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare īn Comunicatii, denumită īn continuare ANCOM, poate realiza analize de piată, īn conformitate cu prevederile cap. V din Ordonanta-cadru, īn scopul mentinerii, modificării sau retragerii conditiilor impuse furnizorilor de servicii de acces conditionat, īn conformitate cu prevederile prezentei hotărāri.

(2) Dacă īn urma analizei de piată realizate potrivit prevederilor alin. (1) ANCOM constată că unul sau mai multi furnizori de servicii de acces conditionat nu au putere semnificativă pe piata relevantă, poate modifica sau retrage conditiile impuse acestora, numai īn măsura īn care:

a) accesul utilizatorilor finali la serviciile si programele de radio si televiziune prevăzute la art. 82 din Legea nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, nu va fi afectat īn mod negativ īn urma acestei modificări sau retrageri; si

b) această decizie nu are consecinte negative asupra concurentei efective de pe piata cu amănuntul a serviciilor de difuzare īn format digital a programelor de radio si televiziune si de pe piata sistemelor de acces conditionat si a altor facilităti asociate.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) pot fi luate numai īn urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 341 si 50 din Ordonanta-cadru.

(4) Decizia presedintelui ANCOM prin care se modifică sau se retrag conditiile impuse unui furnizor de servicii de acces conditionat, īn conditiile prezentului articol, va stabili un termen corespunzător de la care se modifică sau īncetează conditiile respective, pentru a permite persoanelor care sunt afectate prin luarea acestei măsuri să se adapteze la noile conditii.

Art. 7. - Conditiile impuse prin prezenta hotărāre nu aduc atingere obligatiilor ce pot fi impuse cu privire la modul de prezentare a ghidurilor electronice de programe sau a altor facilităti similare de listare si navigare.

Art. 8. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 3 si 4, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor se face de către personalul de control de specialitate īmputernicit īn acest scop al ANCOM.

(3) Sanctiunile pentru faptele prevăzute la alin. (1) se aplică, prin rezolutie scrisă, de către presedintele ANCOM.

Art. 9. - Prevederile art. 8 referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.


Art. 10. - Prezenta hotărāre intră īn vigoare īn termen de 90 de zile de la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Prezenta hotărāre transpune prevederile art. 6 si ale anexei I, partea I, la Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora (Directiva privind accesul), publicată īn Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare

si Reglementare īn Comunicatii,

Cătălin Marinescu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 15 iulie 2009.

Nr. 810.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale Societătii Feroviare de Turism „S.F.T - C.F.R." - S.A. si Societătii de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F." - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare īn domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, al Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare,

īn conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 203/2009,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale Societătii Feroviare de Turism „S.F.f. - C.F.R." - S.A. si Societătii de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F." - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzute īn anexele nr. 1 si 2.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale īnscrise īn bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decāt īn cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) Īn cazul īn care īn executie se īnregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, īmputernicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărāri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sārbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 832.

 

*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse īn facsimil.

 


ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

SOCIETATEA FEROVIARA DE TURISM „S.F.T - C.F.R." - S.A.,

bd. Dinicu Golescu nr. 27

Cod unic de īnregistrare RO 16004513

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2009

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rānd

2009 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.l5)

1

15.053,00

 

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

15.047,00

 

 

a) productia vāndută

3

10.751,00

 

 

b) venituri din vānzarea mărfurilor

4

4.296.00

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

- subventii, cf. prevederilor legale īn vigoare

6

 

 

 

- transferuri, cf prevederilor legale īn vigoare

7

 

 

 

d) productia imobilizată

8

 

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

 

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

6,00

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii si īmprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobānzi

13

2,00

 

 

d) alte venituri financiare

14

4,00

 

3

Venituri extraordinare

15

 

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.47+rd.50)

16

15.053,00

 

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

15.043,52

 

 

a) cheltuieli materiale

18

939,00

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

746,00

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

1.301.00

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

5.815.52

 

 

- salarii

22

4.434,57

 

 

-contract mandat

23

80,00

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

24

1.227,21

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

969,95

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări pi. somaj

26

22,53

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

234,73

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

73,74

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cit modificările si completările ulterioare, din care:

29

19,21

 

 

- tichete de cresă potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

54,53

 

 

- tichete de masă

5S

 

 

 

- tichete de vacantă

34

 

 

 

e) amortizarea imobilizărilor corporale sī necorporale

35

2.000,00

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare. din care:

36

4.242,00

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

37

4.235,00

 

 

- cheltuieli de protocol din care:

38

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

39

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

40

7,00

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivii Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

42

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

43

 

 

 

- alte cheltuieli, din care:

44

 

 

 

- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale

45

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

46

 

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

47

9,48

 

 

- cheltuieli privind dobānzile

48

9,43

 

 

- alte cheltuieli financiare

49

0,05

 

3

Cheltuieli extraordinare

50

 

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

51

 

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

52

 

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

53

 

 

1

Rezerve legale

54

 

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

55

 

 

3

Alte rezerve reprezentānd facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din īmprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobānzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor īinprumutur

57

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

58

 

 

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 si 58

59

 

 

7

Participarea salariatilor la profit īn limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic īn exercitiul finaneiar de referintă

60

 

 

8

Minim 50% vărsćminte la bugetul de stat sau local īn cazul regiilor autonome, ori dividende īn cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

61

 

 

9

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve si constiuie sursa proprie de finantare

62

 

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

63

2.000,00

 

1

Surse proprii

64

2.000,00

 

2

Alocatii de la buget

65

 

 

3

Credite bancare

66

 

 

 

- interne

67

 

 

 

- externe

68

 

 

4

Alte surse

69

 

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

70

2.000,00

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor īn curs la finele anului

71

2.000,00

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

72

 

 

 

- interne

73

 

 

 

- externe

74

 

VIII.

REZERVE, din care:

75

 

 

1

Rezerve legale

76

 

 

2

Rezerve statutare

77

 

 

3

Alte rezerve

78

 

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

79

 

 

1

Venituri totale

80

15.053,00

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

15.053,00

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

82

188

 

4

Nr. mediu de salariati total

83

188

 

5

Fond de salarii, din care:

84

4.434,57

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual do muncă

85

4.425,57

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

86

9,00

 

6

Cāstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

87

1.961,69

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoană) (rd. 80/83 - īn preturi curente)

88

80.069,15

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - īn preturi comparabile)

89

80.069,15

 

9

Productivitatea muncii īn unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

90

 

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. l)x 1000

91

1.000,00

 

11

Plăti restante - total

92

4.144,37

 

 

- preturi curente

93

4.144,37

 

 

- preturi comparabile

94

4.144,37

 

12

Creante restante - total

95

1.241.00

 

 

- preturi curente

96

1.241.00

 

 

- preturi comparabile

97

1.241,00


ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FEROVIARE „S.A.A.F." - S.A.

Sediul/Adresa: Bucuresti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38

Cod unic de īnregistrare RO 11059950

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2009

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rānd

2009 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd.2+rd,10+rd.l5)

l

8.670,79

 

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

8.652,79

 

 

a) produc (ia vāndută

 

915,00

 

 

b) venituri din vānzarea mărfurilor

4

25,00

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care:

5

 

 

 

- subventii, cf. prevederilor legale īn vigoare

6

 

 

 

- transferuri, cf. prevederilor legale īn vi «oare

7

 

 

 

d) productia imobilizată

8

 

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

7.712,79

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

18.00

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii si īmprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobānzi

13

3,00

 

 

d) alte venituri financiare

14

15,00

 

3

Venituri extraordinare

15

 

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.l7+rd.47+rd.50)

16

7.292,93

 

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

7.292,16

 

 

a) cheltuieli materiale

18

136,00

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energie ti apă)

19

41,64

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

10,52

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

3.129,00

 

 

- salarii

22

2.020,00

 

 

- contracte de mandat

23

73,60

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

24

894,86

 

 

- cheltuieli privind protectie disponibilizări

24 a

359,56

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

420,16

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări pt. somaj

26

10,10

 

 

- cheltuieli privind contribuita la asigurări sociale de sănătate

27

105,04


 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

140,54

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

40,40

 

 

- tichete de cresă potrivit Legii nr, 193/2006. cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

11,49

 

 

- tichete de masă

33

88,65

 

 

- tichete de vacantă

34

 

 

 

e) amortizarea imobilizărilor corporale si necorporalc

35

344,49

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

36

3.630,51

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

37

3.365,84

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

38

3,21

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

39

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

40

2,00

 

 

- chirii spatii, īntretinere si reparatii, prime de asigurări, comisioane si onorarii

41

680,66

 

 

- transport persoane, deplasări, posta, telefon, servicii bancare

42

300,00

 

 

- avizări, evaluări terenuri, servicii informatica, servicii cadastrale, alte servicii

43

2.379,97

 

 

- alte cheltuieli, din care:

44

264,67

 

 

 -impozite si taxe

45

92,12

 

 

- despăgubiri, amenzi, penalităti

46

172,55

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

47

0,77

 

 

- cheltuieli privind dobānzile

48

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

49

0,77

 

3

Cheltuieli extraordinare

50

 

III.

RRZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

51

1.377,86

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

52

220,46

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

53

1.157,40

 

1

Rezerve legale

54

57,87


 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

55

 

 

3

Alte rezerve reprezentānd facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din īmprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobānzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestorīmnīnmiituri externe

57

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

58

 

 

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 si 58

59

1.099,53

 

7

Participarea salariatilor la profit īn limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic īn exercitiul financiar de referintă

60

109,95

 

8

Minim 50% vărsă miri te la bugetul de stat sau local īn cazul regiilor autonome, ori dividende īn cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

61

549,76

 

9

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve si constiuie sursă proprie de finantare

62

439,82

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

63

344,49

 

1

Surse proprii

64

344,49

 

2

Alocatii de la buget

65

 

 

3

Credite bancare

66

 

 

 

- interne

67

 

 

 

-externe

68

 

 

4

Alte surse

69

 

V.

I.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

70

344,49

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor īn curs la finele anului

71

344,49

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

72

 

 

 

- inteme

73

 

 

 

- externe

74

 

VIII.

REZERVE, din care:

75

 

 

1

Rezerve legale

76

 

 

2

Rezerve statutare

77

 

 

3

Alte rezerve

78

 

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

79

 

 

1

Venituri totale

80

8.670,79

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

7.292,93


 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

82

40

 

4

Nr. mediu de salariati total

83

47

 

5

Fond de salarii, din care:

84

2.020,00

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajai pe bază de contract individual de muncă

85

2.011,16

 

 

b) alic cheltuieli cu personalul

86

8,84

 

6

Cāstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

87

3.565,89

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 -īn preturi curente)

88

184.484,89

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 -īn preturi comparabile)

89

184.484,89

 

9

Productivitatea muncii īn unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

90

 

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] = (rd. 16/rd. 1) x 1000

91

841,09

 

11

Plăti restante - total

92

45.459,72

 

 

- preturi curente

93

45.459,72

 

 

- preturi comparabile

94

45.459,72

 

12

Creante restante - total

95

27.651,37

 

 

- preturi curente

96

27.651,37

 

 

- preturi comparabile

97

27.651,37

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind activitatea legislativă si de asistentă juridică īn Ministerul Apărării Nationale

 

Pentru aplicarea dispozitiilor art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (1) lit. d), art. 9 si ale art. 32 alin. (1) si (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare, si ale art. 4 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind activitatea legislativă si de asistentă juridică īn Ministerul Apărării Nationale, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 80/2003 privind punerea īn aplicare īn Ministerul Apărării Nationale a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 476 din 3 iulie 2003;


b) Instructiunile privind activitatea legislativă si de asistentă juridică īn Armata Romāniei, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 81/2004*), cu modificările si completările ulterioare;

c) Ordinul ministrului apărării nr. M. 188/2006**) privind punerea īn aplicare, la nivelul Ministerului Apărării, a unor sanctiuni internationale;

d) Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 29/2009 privind delegarea sefului Directiei pentru relatia cu Parlamentul si asistentă juridică de a reprezenta interesele Ministerului Apărării Nationale īn fata instantelor de judecată si a altor organe cu activitate jurisdictională, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 166 din 17 martie 2009.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul apărării nationale,

Aurel Ionel Lascu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iulie 2009.

Nr. M.75.

 

ANEXA

 

INSTRUCTIUNI

privind activitatea legislativă si de asistentă juridică īn Ministerul Apărării Nationale

 

TITLUL I

Dispozitii generale

 

CAPITOLUL I

Consilierii juridici din Ministerul Apărării Nationale

 

Art. 1. - (1) Activitatea legislativă si de asistentă juridică īn Ministerul Apărării Nationale este desfăsurată de către consilierii juridici īncadrati īn Directia pentru relatia cu Parlamentul si asistentă juridică, denumită īn continuare Directia, unităti, institutii si formatiuni militare fără personalitate juridică, precum si īn alte structuri cu personalitate juridică.

(2) Activitatea legislativă si de asistentă juridică se realizează, īn principal, prin reprezentarea si apărarea intereselor Ministerului Apărării Nationale īn raporturile cu autoritătile publice, institutiile de orice natură, precum si cu orice persoană fizică sau juridică, romānă ori străină, acordarea consultantei de specialitate si avizarea juridică a actelor si măsurilor dispuse de comandanti/sefi īn scopul asigurării legalitătii actului de comandă/conducere, precum si prin participarea la procesul de elaborare si adoptare a actelor normative.

Art. 2. - (1) Activitatea legislativă si de asistentă juridică se realizează de către consilieri juridici: ofiteri si personal civil.

(2) Dobāndirea si īncetarea calitătii de consilier juridic se face īn conditiile legii.

(3) Īncadrarea si promovarea ofiterilor īn functii de consilieri juridici se fac potrivit prevederilor Statutului cadrelor militare si ale actelor normative care reglementează profesia de consilier juridic.

(4) Dreptul de primire īn profesie a consilierilor juridici civili se obtine pe baza unui concurs sau examen, organizat īn conditiile legii.

(5) La debutul exercitării profesiei, consilierul juridic efectuează obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, īn conformitate cu dispozitiile actelor normative, perioadă īn care, din punct de vedere profesional, are calitatea de consilier juridic stagiar.

(6) Consilierul juridic stagiar īsi desfăsoară activitatea coordonat de un consilier juridic īndrumător. Acesta este seful structurii juridice īn care consilierul juridic stagiar este īncadrat sau consilierul juridic definitiv cu functia cea mai īnaltă de la esalonul superior la care există consilier juridic.

(7) Examenul de definitivat se organizează si se desfăsoară īn conditiile legii.

Art. 3. - (1) Īn vederea cunoasterii specificului activitătii juridice, la īnceputul exercitării profesiei īn Ministerul Apărării Nationale, consilierul juridic efectuează o pregătire de specialitate cu durata de două luni, īn baza unui program si īn coordonarea consilierului juridic īndrumător prevăzut la art. 2 alin. (6).

(2) Īn perioada prevăzută la alin. (1) consilierul juridic nu poate semna documente pe linie de specialitate fără confirmarea consilierului juridic īndrumător.

Art. 4. - (1) Consilierul juridic stagiar poate pune concluzii la judecătorii si la tribunale ca instante de fond, la organele de urmărire penală, precum si la celelalte organe cu activitate jurisdictională.

(2) Consilierul juridic definitiv poate pune concluzii la instantele judecătoresti de toate gradele, la organele de urmărire penală, precum si la toate organele cu activitate jurisdictională.

Art. 5. - (1) Consilierii juridici īsi exercită profesia īn cadrul unitătilor militare unde sunt īncadrati, subordonāndu-se nemijlocit comandantilor/sefilor acestora.

(2) Consilierii juridici asigură asistenta juridică si unitătilor militare din subordinea structurii din care fac parte sau esalonului superior, dacă acestea nu au consilier juridic īncadrat sau acesta nu īsi poate īndeplini temporar atributiile.

(3) Īn situatia īn care esalonul superior este dislocat īn altă garnizoană, asistenta juridică pentru unitătile militare care nu au consilier juridic īncadrat sau acesta nu īsi poate īndeplini temporar atributiile se asigură de către un consilier juridic din garnizoana respectivă sau din cea mai apropiată garnizoană, īn urma unei cereri scrise adresate comandantului/sefului unitătii militare din care face parte acesta. Sunt exceptati de la această prevedere consilierii juridici cu atributii pe linie procesuală.

(4) Consilierul juridic stabilit conform prevederilor alin. (2) sau (3), precum si perioada īn care acesta asigură asistenta juridică se consemnează īn ordinul de zi al unitătii militare deservite.


*) Ordinul nr. M. 81/2004 nu a fost publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare si securitate natională.

**) Ordinul nr. M. 188/2006 nu a fost publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare si securitate natională.

 

Art. 6. - (1) Consilierii juridici au autonomie profesională īn exercitarea atributiilor functionale si trebuie să asigure apărarea cu fermitate, onestitate si principialitate, īn limitele prevăzute de lege, a drepturilor si intereselor legitime ale Ministerului Apărării Nationale, īn conformitate cu prevederile Constitutiei Romāniei si ale actelor normative.

(2) Orice imixtiune din partea oricăror persoane, indiferent de calitatea pe care o au, făcută īn activitatea consilierului juridic cu scopul de a-l determina să adopte o pozitie sau o solutie contrară legii ori intereselor Ministerului Apărării Nationale sau să renunte la aplicarea legii este interzisă si va fi adusă de īndată, pe linie ierarhică, la cunostinta sefului Directiei si a conducerii Ministerului Apărării Nationale.

Art. 7. - Consilierii juridici nu pot fi sanctionati si nu poate fi angajată răspunderea acestora pentru actiunile īntreprinse cu bună-credintă īn exercitiul atributiilor si īn limita acestora sau pentru inactiunile lor, cu exceptia cazurilor īn care au manifestat gravă neglijentă īn īndeplinirea atributiilor functiei.

Art. 8. - (1) Consilierii juridici au dreptul de a se constitui īn colegii sau asociatii profesionale, īn conditiile stabilite de lege si de regulamentele militare.

(2) Decontarea cheltuielilor de īnscriere īn colegiu sau īn asociatia profesională, precum si a cotizatiei periodice este īn sarcina Ministerului Apărării Nationale, operatiunea efectuāndu-se de către ordonatorii de credite care asigură plata drepturilor salariale, pe baza documentelor originale emise de către colegiile sau asociatiile profesionale legal constituite.

(3) Cheltuielile de īnscriere īn colegiu sau īn asociatia profesională se suportă o singură dată din bugetul Ministerului Apărării Nationale pentru consilierii juridici angajati sau numiti īn functie, urmānd ca decontarea cheltuielilor legate de cotizatia periodică să se facă o dată pe an pentru un singur colegiu sau asociatie profesională a consilierilor juridici.

(4) Īn situatia īn care pentru īnscriere sau pentru desfăsurarea activitătilor consilierilor juridici sunt necesare si alte cheltuieli decāt cele prevăzute la alin. (2), acestea vor fi decontate de către Ministerul Apărării Nationale numai dacă activitătile respective sunt prevăzute de actele normative privind exercitarea profesiei.

(5) Consilierilor juridici angajati sau numiti īn functie după data intrării īn vigoare a prezentelor instructiuni li se vor deconta cheltuielile prevăzute la alin. (2) si (4), efectuate numai după data angajării sau numirii īn functie.

(6) Īn cazul īncetării raporturilor de serviciu/muncă cu Ministerul Apărării Nationale, consilierii juridici vor restitui contravaloarea cotizatiei periodice decontate pentru anul īn care intervine această situatie, proportional cu perioada nelucrată din acesta.

Art. 9. - (1) Pentru īncadrarea, promovarea īn functie, īnaintarea īn gradul următor sau trimiterea la cursurile de carieră a consilierilor juridici militari, pānă la gradul de colonel inclusiv, la nivelul Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publică functionează Comisia de selectie nr. 14, compusă din:

a) loctiitorul sefului Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publică;

b) seful Directiei;

c) loctiitorul sefului Directiei;

d) sefii de servicii din Directie;

e) seful structurii juridice a Statului Major General;

f) un reprezentant al Directiei management resurse umane;

g) un reprezentant al categoriei de forte ale armatei/structurii centrale/structurii de specialitate īn care urmează să fie īncadrat sau īn care va fi promovat candidatul.

(2) Secretariatul Comisiei de selectie nr. 14 este asigurat de către Directie.

(3) Membrii Comisiei de selectie nr. 14 vor avea gradul militar cel putin egal cu cel al cadrelor militare analizate.

(4) Comisia de selectie nr. 14 īsi desfăsoară activitatea potrivit normelor privind organizarea si functionarea sistemului de selectie si ierarhizare īn vederea evolutiei īn carieră a cadrelor militare din Ministerul Apărării Nationale.

 

CAPITOLUL II

Directia

 

Art. 10. - Directia este structura specializată a Ministerului Apărării Nationale īn domeniu si are, īn principal, următoarele responsabilităti:

a) reprezentarea si apărarea drepturilor si intereselor legitime ale Ministerului Apărării Nationale īn raporturile cu autoritătile publice, instantele de judecată, alte organe cu activitate jurisdictională, institutiile de orice natură, precum si cu orice persoană fizică sau juridică, romānă ori străină;

b) analizarea si avizarea, sub aspectul legalitătii, a proiectelor de acte normative specifice si a documentelor īnaintate ministrului apărării nationale, care implică angajarea răspunderii patrimoniale a ministerului;

c) coordonarea īntocmirii proiectelor de acte normative de către structurile centrale sau de specialitate ale Ministerului Apărării Nationale;

d) sustinerea proiectelor de acte normative elaborate de Ministerul Apărării Nationale īn fata autoritătilor publice si īn cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului;

e) participarea la elaborarea regulamentelor, ordinelor, instructiunilor, precum si a oricăror alte acte normative specifice;

f) avizarea, īn colaborare cu structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Nationale cu atributii īn domeniul ce se doreste a fi reglementat, a proiectelor de acte normative īntocmite de autoritătile publice, pentru care s-a cerut avizul Ministerului Apărării Nationale;

g) asigurarea asistentei juridice conducerii ministerului, precum si structurilor centrale care nu au consilier juridic īncadrat sau acesta nu īsi poate īndeplini temporar atributiile;

h) gestionarea, din punct de vedere juridic, a măsurilor īntreprinse la nivelul Ministerului Apărării Nationale privind prevenirea si combaterea terorismului;

i) coordonarea procesului de armonizare a prevederilor proiectelor actelor normative initiate de Ministerul Apărării Nationale cu acquis-ul NATO si UE;

j) coordonarea asigurării asistentei juridice īn relatiile cu fortele armate străine;

k) participarea īn comisiile permanente de specialitate, care functionează la nivelul structurilor centrale ale ministerului, īn vederea asigurării legalitătii măsurilor adoptate sau propuse;


l) informarea operativă sau prin rapoarte periodice a conducerii Ministerului Apărării Nationale asupra principalelor probleme privind asistenta juridică, precum si a măsurilor ce se impun a fi luate;

m) elaborarea instructiunilor privind activitatea legislativă si de asistentă juridică īn Ministerul Apărării Nationale;

n) acordarea avizului īn vederea confirmării īn arma „Justitie Militară" a ofiterilor īn activitate numiti īn functii de consilieri juridici īn cadrul Ministerului Apărării Nationale;

o) tinerea evidentei consilierilor juridici din Ministerul Apărării Nationale;

p) transmiterea la Directia management resurse umane a propunerilor privind echivalarea cursurilor de carieră, īn functie de formele de pregătire cu specific juridic absolvite de consilierii juridici ofiteri;

q) consultarea cu reprezentantii asociatiilor si fundatiilor care īsi desfăsoară activitatea īn domeniul apărării, īn vederea stabilirii unor programe sau activităti comune īn procesul de elaborare a actelor normative si īn procesul de luare a deciziilor;

r) tinerea evidentei asociatiilor si fundatiilor care se adresează Ministerului Apărării Nationale si formularea răspunsurilor la solicitările acestora;

s) tinerea evidentei privind constituirea asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care īsi desfăsoară activitatea īn domeniul apărării;

s) analizarea documentelor transmise de către asociatiile, fundatiile si federatiile care īsi desfăsoară activitatea īn domeniul apărării, care solicită recunoasterea statutului de utilitate publică, si formularea de propuneri ministrului apărării nationale.

Art. 11. - (1) Avizul pentru confirmarea īn arma „Justitie Militară", prevăzut la art. 10 lit. n), se acordă după parcurgerea perioadei de pregătire stipulate la art. 3 alin. (1).

(2) Titlul de specialist de clasă īn specialitatea „Justitie Militară" se acordă/mentine/confirmă de seful Directiei.

(3) Examenul de acordare/mentinere a titlului de specialist de clasă īn specialitatea „Justitie Militară" se organizează de către Directie pentru toti consilierii juridici din Ministerul Apărării Nationale, conform prevederilor actelor normative specifice īn vigoare.

 

TITLUL II

Activitatea de consultantă si avizare juridică

 

Art. 12. - Consilierul juridic din Ministerul Apărării Nationale īndeplineste, īn principal, următoarele atributii pe linia activitătii de consultantă si avizare juridică:

a) analizează si avizează, sub aspectul legalitătii, proiectele de acte normative specifice ce se aprobă de conducătorii structurilor cărora le asigură asistentă juridică;

b) colaborează la īntocmirea proiectelor de acte normative initiate de structurile Ministerului Apărării Nationale;

c) colaborează la analizarea proiectelor de acte normative īntocmite de autorităti publice, pentru care s-a cerut avizul Ministerului Apărării Nationale;

d) reprezintă si apără interesele Ministerului Apărării Nationale īn raporturile cu autoritătile publice, institutiile de orice natură, precum si cu orice persoană fizică sau juridică, romānă ori străină, cu exceptia instantelor judecătoresti;

e) consiliază, pe linie de specialitate, comandantii/sefii unitătilor militare īn raporturile cu autoritătile publice, institutiile de orice natură, precum si cu orice persoană fizică sau juridică, romānă ori străină;

f) avizează, la cererea comandantilor/sefilor unitătilor militare, legalitatea măsurilor ce urmează a fi luate īn desfăsurarea activitătii lor, precum si a oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a unitătilor militare;

g) asigură asistentă juridică la īncheierea contractelor īn care este parte unitatea militară, le avizează si participă la concilierea litigiilor rezultate īn urma derulării acestora;

h) asigură asistenta juridică comisiilor de specialitate care functionează la nivelul structurilor centrale ale ministerului si unitătilor militare, īn vederea asigurării legalitătii măsurilor pe care acestea le adoptă sau le propun;

i) colaborează cu organele de resort din unitătile militare si cu parchetele militare, īn vederea stabilirii exacte a cuantumului pagubelor produse patrimoniului Ministerului Apărării Nationale;

j) acordă asistentă juridică de specialitate consiliilor de onoare sau consiliilor de judecată, după caz, prin participarea īn calitate de membri ai acestora, potrivit regulamentelor militare;

k) acordă asistentă juridică de specialitate cadrelor militare trimise īn fata consiliilor de onoare sau consiliilor de judecată, după caz, atunci cānd sunt alesi apărători ai acestora, potrivit regulamentelor militare;

l) informează operativ conducerea unitătii militare căreia īi asigură asistentă juridică asupra principalelor probleme constatate privind asigurarea legalitătii, precum si a măsurilor ce se impun a fi luate;

m) colaborează la īntocmirea documentatiei necesare promovării actiunilor la instantele judecătoresti;

n) participă, la cerere, la convocările īn care se analizează modul de executare a contractelor economice, abaterile sau accidentele de circulatie ori de muncă, starea si practica disciplinară, precum si la alte convocări si face propuneri pentru luarea măsurilor impuse de reglementările legale īn vigoare;

o) sprijină actiunile organizate īn unitătile militare pentru cunoasterea si respectarea legislatiei;

p) participă la planificarea si executarea controlului si evaluării asistentei juridice īn Ministerul Apărării Nationale;

q) participă la misiuni de cooperare internatională īn domeniul juridic, īn tară sau īn străinătate;

r) prezintă rapoarte de activitate comandantului/sefului unitătii militare īn care este īncadrat;

s) asigură documentarea juridică si tine evidenta actelor normative pentru pregătirea sa profesională, precum si a celor privind organizarea si functionarea structurii din care face parte.

Art. 13. - Īn raport cu esalonul īn care activează, consilierul juridic din structurile operative are si următoarele atributii specifice:

a) consiliază comandantii/sefii unitătilor militare īn aplicatii si antrenamente de stat major, prezentānd date, concluzii si propuneri privitoare la respectarea si aplicarea legilor si obiceiurilor războiului īn procesul elaborării hotărārilor;

b) asigură asistenta juridică de specialitate comandantilor/sefilor unitătilor militare pentru respectarea prevederilor actelor normative īn vigoare ce reglementează modul de interventie a Ministerului Apărării Nationale īn situatii de criză, īndeosebi īn cazurile de exercitare a dreptului de folosire a fortei militare;

c) participă la initierea si negocierea īntelegerilor tehnice pentru cooperarea cu fortele armate străine īn īndeplinirea unor misiuni comune pe teritoriul Romāniei sau al altor state;


d) consiliază comandantii/sefii si contribuie la pregătirea efectivelor de militari participante la misiuni īn afara teritoriului statului romān;

e) avizează sub aspectul legalitătii contractele īncheiate, potrivit dispozitiilor legale īn vigoare si uzantelor locale, īn zonele de operatii, cu persoane juridice sau fizice, după caz.

Art. 14. - (1) Comandantii/sefii unitătilor militare solicită īn mod obligatoriu avizul consilierului juridic, īn următoarele situatii:

a) la īntocmirea proiectelor de acte normative specifice care se aprobă de conducătorii structurilor cărora consilierul juridic le asigură asistentă juridică;

b) la īncheierea actelor juridice care vizează patrimoniul Ministerului Apărării Nationale;

c) la acordarea de drepturi bănesti sau de altă natură personalului Ministerului Apărării Nationale;

d) la īncheierea contractelor īn care este parte Ministerul Apărării Nationale, prin unitatea militară respectivă;

e) la scoaterea din functiune a activelor fixe, declasarea si casarea activelor fixe si a bunurilor materiale, altele decāt activele fixe;

f) la stabilirea răspunderii materiale īn sarcina personalului Ministerului Apărării Nationale;

g) la īncheierea/desfacerea contractelor de muncă/angajare ale personalului contractual civil/soldatilor si gradatilor voluntari, precum si la numirea/īncetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici;

h) la īncheierea contractelor de exercitare a profesiei de cadru militar īn activitate, precum si la trecerea īn rezervă a cadrelor militare din motive imputabile acestora;

i) la īntocmirea sesizării necesare promovării unei actiuni īn justitie, īn conditiile art. 69;

j) īn alte situatii prevăzute de actele normative īn vigoare.

(2) Solicitarea avizului este īn sarcina comandantului/sefului unitătii militare care are dreptul de a lua măsura respectivă.

(3) Avizul prevăzut la alin. (1) este prealabil si consultativ.

Art. 15. - (1) Termenul de acordare a avizului juridic este de minimum 24 de ore de la solicitare, durata urmānd a fi majorată īn functie de complexitatea problematicii analizate.

(2) Avizul juridic se formulează īn scris, iar cel nefavorabil sau cu observatii se motivează.

(3) Consilierul juridic este obligat să semneze avizul juridic si să aplice stampila specifică.

(4) Avizele juridice se īnregistrează īntr-un registru special, īn ordinea acordării.

Art. 16. - (1) Īn cazul spetelor complexe sau cu caracter de noutate, consilierii juridici se pot adresa īn mod direct structurii juridice/consilierului juridic de la esalonul imediat superior, īn vederea formulării unui punct de vedere juridic.

(2) Structura juridică/consilierul juridic căreia/căruia i s-a adresat solicitarea are obligatia să răspundă, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 15, cu luarea īn considerare a solutiei/solutiilor propuse de solicitant.

(3) Opiniile formulate īn conditiile alin. (2) au caracter consultativ si nu īnlătură răspunderea consilierului juridic solicitant.

Art. 17. - (1) Consilierul juridic care face parte din comisia de evaluare a ofertelor sau care este cooptat ca expert īntr-o procedură de achizitie publică nu poate aviza contractul de achizitie publică aferent acesteia.

(2) Īn cazul unitătilor militare īn care este īncadrat un singur consilier juridic si acesta face parte din comisia de evaluare a ofertelor ori este cooptat ca expert īn cadrul aceleiasi comisii, avizarea contractului de achizitie publică se va face īn conditiile art. 5 alin. (2) si (3).

(3) Situatia consilierului juridic prevăzută la alin. (2) este asimilată celei īn care acesta nu īsi poate īndeplini temporar atributiile.

Art. 18. - (1) Documentele prezentate spre avizare trebuie să fie analizate īn prealabil de structurile de specialitate din unitatea militară/Ministerul Apărării Nationale, potrivit domeniilor de competentă ale acestora, acordarea avizului juridic urmānd a avea loc după anexarea punctelor de vedere formulate, cu exceptia situatiilor īn care legea prevede altfel.

(2) Consilierul juridic nu se pronuntă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse īn documentul avizat ori semnat de acesta.

 

TITLUL III

Activitatea legislativă si relatia cu Guvernul si Parlamentul

 

CAPITOLUL I

Dispozitii introductive

 

Art. 19. - Prin activitatea legislativă, īn sensul prezentelor instructiuni, se īntelege parcurgerea fazelor de elaborare, dezbatere, adoptare si publicare a actelor normative cu fortă juridică egală sau superioară unei hotărāri a Guvernului, prin care se reglementează relatii sociale specifice domeniului militar, precum si avizarea de către Ministerul Apărării Nationale a proiectelor de acte normative cu incidentă īn domeniul apărării, initiate de autoritătile publice.

Art. 20. - (1) Activitatea legislativă a Ministerului Apărării Nationale este coordonată de secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul, informare publică si cresterea calitătii vietii personalului, prin Directie, structură specializată īn acest domeniu.

(2) Directia pregăteste si proiectele răspunsurilor, fundamentate juridic, la īntrebările sau interpelările formulate de parlamentari, pe baza informatiilor comunicate de structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Nationale ale căror domenii de responsabilitate sunt incidente cu obiectul īntrebărilor/ interpelărilor.

Art. 21. - Proiectele de acte normative initiate de Ministerul Apărării Nationale se elaborează īn conformitate cu prevederile Constitutiei Romāniei, republicată, cu dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărārii Guvernului nr. 1.361/2006 privind continutul instrumentului de prezentare si motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, ale Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, īn vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 561/2009, denumit īn continuare Regulament, cu respectarea principiilor ordinii de drept, precum si cu prevederile prezentelor instructiuni.


Art. 22. - Proiectele de acte normative se elaborează de structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Nationale, potrivit domeniilor de competentă ale fiecăreia, si se īnaintează, ierarhic, numai sub semnătura sefilor structurilor centrale.

 

CAPITOLUL II

Elaborarea, consultarea, avizarea si supunerea spre adoptare/aprobare īn cadrul sedintei Guvernului a proiectelor de acte normative initiate de Ministerul Apărării Nationale

 

SECTIUNEA 1

Elaborarea si consultarea

 

Art. 23. - (1) Elaborarea proiectelor de acte normative este precedată, īn functie de importanta si de complexitatea acestora, de o activitate de documentare si analiză stiintifică pentru cunoasterea temeinică a domeniului ce urmează a fi reglementat, a istoricului legislatiei interne, precum si a unor reglementări similare din legislatia altor state.

(2) La elaborarea proiectelor de acte normative, structura initiatoare urmăreste ca acestea să se integreze organic īn sistemul legislatiei īn domeniu, să se armonizeze cu acquis-ul NATO si UE, după caz, si să respecte normele de tehnică legislativă.

(3) Structurile initiatoare solicită, pentru documentare legislativă, informatii suplimentare la Directie.

(4) Īn activitatea de documentare si elaborare a proiectelor de acte normative este consultat īn mod obligatoriu consilierul juridic care asigură asistenta juridică a structurii respective.

Art. 24. - (1) Proiectul de act normativ, īn formă initială, īnsusit de către seful structurii centrale īn subordinea căruia se află structura initiatoare, se transmite pentru consultare si formulare a unor puncte de vedere structurilor care sunt interesate īn aplicarea sa.

(2) Proiectul de act normativ, revizuit īn urma analizării punctelor de vedere formulate de structurile prevăzute la alin. (1), īnsusit de către seful structurii initiatoare, se transmite, īn vederea obtinerii avizelor de specialitate, structurilor centrale sau de specialitate ale Ministerului Apărării Nationale, ale căror domenii de competentă intră sub incidenta dispozitiilor acestuia.

(3) Dacă proiectul de act normativ a fost avizat favorabil cu observatii si propuneri de către structurile care sunt interesate īn aplicarea sa, atunci structura initiatoare īntocmeste o notă justificativă, īn care sunt mentionate si motivate toate observatiile neīnsusite din avizul de specialitate si care īnsoteste documentul respectiv.

(4) Īn situatia īn care proiectul de act normativ este initiat īmpreună cu alte autorităti publice, īnaintea promovării acestuia, structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Nationale colaborează, īn vederea optimizării lui, cu structurile corespondente ori similare din aceste institutii, astfel īncāt proiectul propus să fie īnsusit fără observatii.

Art. 25. - (1) Proiectele de acte normative sunt avizate, din punctul de vedere al legalitătii, de către Directie, care īncheie etapa avizării de către structurile Ministerului Apărării Nationale, īn acest scop, structura initiatoare transmite Directiei următoarele documente:

a) raportul de prezentare a proiectului de act normativ adresat ministrului apărării nationale;

b) instrumentul de prezentare si motivare;

c) proiectul de act normativ;

d) tabelul comparativ cuprinzānd reglementarea īn vigoare si reglementarea propusă, īn situatia īn care proiectele de acte normative contin modificări si/sau completări ale actelor normative īn vigoare, avānd rubricile: număr curent, text actual, text propus, cu evidentierea modificărilor sau completărilor propuse, prin īngrosarea caracterelor cu care acestea sunt īnscrise;

e) tabelul de concordantă īntre actul normativ comunitar propus să fie transpus si proiectul de act normativ national care īl transpune, elaborat conform modelului prevăzut īn anexa nr. 3 la Regulament, dacă este cazul;

f) materialul documentar necesar, care contine si datele de identificare ale specialistilor implicati īn īntocmirea acestuia: gradul, numele si prenumele, structura din care fac parte, precum si numărul de telefon de contact.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) se transmit īn mod obligatoriu si pe suport magnetic sau optic ori pe e-mail, după caz.

Art. 26. - (1) Raportul prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. a), semnat de seful structurii initiatoare, cuprinde prezentarea succintă a reglementării propuse, necesitatea adoptării, precum si aspecte relevante privind oportunitatea demersului legislativ.

(2) Raportul este īnsotit de fisa cu avize/avizele structurilor de specialitate mentionate la art. 24 alin. (2).

Art. 27. - Instrumentele de prezentare si motivare a proiectelor de acte normative se elaborează īn conformitate cu prevederile incidente ale Legii nr. 24/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele ale Hotărārii Guvernului nr. 1.361/2006.

Art. 28. - (1) Īn cazul proiectelor de ordonantă de urgentă, structura initiatoare are obligatia de a motiva urgenta, inclusiv īn cuprinsul acestora.

(2) Directia are obligatia ca, īnaintea promovării proiectelor de ordonantă de urgentă, să ceară avizul de oportunitate al Departamentului pentru relatia cu Parlamentul din subordinea Guvernului.

Art. 29. - Adresele către conducătorii autoritătilor/institutiilor publice coinitiatoare si/sau avizatoare, precum si către Secretariatul General al Guvernului se redactează pe formulare tipizate, īn conformitate cu prevederile Regulamentului si ale Regulamentului de organizare si functionare al Ministerului Apărării Nationale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 118/2007*), cu modificările si completările ulterioare.

Art. 30. - (1) Materialul documentar prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. f) cuprinde orice element necesar fundamentării deciziei ce se propune a fi adoptată, īn legătură cu proiectul de act normativ promovat.

(2) Īn mod obligatoriu se anexează, īn original sau īn copie, documentele la care se face referire īn raport.

Art. 31. - Tratatele internationale care se supun Parlamentului pentru ratificare sau Guvernului pentru aprobare, īnsotite de raportul adresat ministrului apărării nationale, sunt prezentate Directiei pentru avizare de către Directia cooperare internatională īn domeniul apărării din cadrul Departamentului pentru politica de apărare si planificare, īn toate etapele īncheierii acestora, respectiv negociere, semnare si ratificare/aprobare, cu respectarea procedurilor stabilite prin Legea nr. 590/2003 privind tratatele.

Art. 32. - (1) Īn situatia avizării nefavorabile sau avizării favorabile cu observatii, documentele prevăzute la art. 31 se restituie Directiei cooperare internatională īn domeniul apărării.


(2) Īn cazul avizării favorabile sub aspect juridic, documentele se īnaintează ministrului apărării nationale pentru semnare si transmiterea acestora la autoritătile publice coinitiatoare sau avizatoare, după caz.


*) Ordinul nr. M.S. 118/2007 nu a fost publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, deoarece este clasificat potrivit legii.

 

Art. 33. - Pentru īncheierea tratatelor internationale, activitătile specifice se desfăsoară astfel:

a) negocierea si semnarea acestora sunt coordonate de Directia cooperare internatională īn domeniul apărării din cadrul Departamentului pentru politica de apărare si planificare;

b) procedura de ratificare/aprobare prin acte normative este gestionată de Directie, īn cooperare cu Directia cooperare internatională īn domeniul apărării.

Art. 34. - Textele tratatelor internationale se transmit Secretariatului General al Guvernului, stampilate pe fiecare pagină, iar pe ultima pagină se īnscriu explicit numele persoanelor semnatare si se atestă, prin semnătura persoanei autorizate si prin aplicarea stampilei, conformitatea documentului cu originalul.

Art. 35. - (1) Directia īnregistrează īn evidenta proprie proiectele de acte normative si le finalizează īn colaborare cu initiatorul.

(2) Īn acest sens, Directia formulează avize de specialitate īn termen de cel mult 5 zile lucrătoare, īn cazul proiectelor de acte normative cu procedură obisnuită, si de cel mult 48 de ore, pentru proiectele de acte normative promovate īn regim de urgentă. Termenul se calculează de la data īnregistrării documentului īn evidenta Directiei.

(3) Directia se pronuntă asupra aspectelor juridice, de tehnică legislativă si īn legătură cu modul de armonizare a proiectelor cu legislatia internă si internatională.

Art. 36. - (1) Proiectele de acte normative prezentate pentru aprobare ministrului apărării nationale se expertizează de către Secretariatul general, care verifică īndeplinirea conditiilor de promovare prevăzute īn ordinele si instructiunile īn vigoare.

(2) Proiectele de acte normative care nu īndeplinesc conditiile de promovare se īnapoiază, de către Secretariatul general, Directiei, care, īmpreună cu initiatorul/initiatorii, le reanalizează si ia măsuri pentru corectarea, refacerea, īmbunătătirea sau completarea continutului acestora.

Art. 37. - Asupra oportunitătii promovării proiectelor de acte normative se pronuntă ministrul apărării nationale sau īnlocuitorul său de drept, pe timpul absentei acestuia.

Art. 38. - (1) Īn situatia īn care, pentru reglementarea unui domeniu de activitate, este necesară adoptarea simultană a mai multor acte normative, proiectele acestora se transmit Directiei.

(2) Este interzisă promovarea unui proiect de act normativ care contine norme de trimitere la alt proiect care nu a parcurs īncă procedura reglementată īn această sectiune.

Art. 39. - (1) După īnsusirea proiectelor de acte normative de către ministrul apărării nationale, Directia le supune concomitent consultării publice, īn conditiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională īn administratia publică, precum si consultării preliminare interinstitutionale.

(2) Prevederile alin. (1) referitoare la consultarea publică nu se aplică proiectelor de acte normative care privesc elementele si situatiile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 52/2003, precum si altor situatii prevăzute expres de lege.

(3) Īn cazul reglementării unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, īn vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun aprobării īn procedura de urgentă prevăzută de reglementările īn vigoare.

(4) Directia analizează sugestiile si opiniile transmise īn scris cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice.

(5) Directia organizează dezbateri publice asupra proiectului de act normativ la sediul Ministerului Apărării Nationale, īn situatia īn care acest lucru a fost cerut īn scris de către o asociatie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

(6) Consultarea preliminară interinstitutională se realizează īn urma afisării proiectului de act normativ, īnsusit de ministrul apărării nationale, de către Directie, pe site-ul ministerului, pentru o perioadă de cel putin 30 de zile, precum si prin transmiterea concomitentă īn format electronic/pdf către Secretariatul General al Guvernului de către Secretariatul general, īnsotită de o adresă de īnaintare al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 1 la Regulament, īn vederea includerii la lit. d) a agendei reuniunii de lucru pregătitoare.

(7) Observatiile si propunerile formulate de autoritătile publice consultate se analizează si se solutionează de către structura initiatoare, care procedează, ulterior, la definitivarea proiectului, si după caz, a instrumentelor de prezentare si motivare initiale. La operatiunea de definitivare participă si reprezentanti ai Directiei, precum si reprezentanti ai autoritătilor publice avizatoare, după caz.

(8) Pentru observatiile si propunerile care nu au fost retinute, structura initiatoare īntocmeste o notă cu motivarea neīnsusirii acestora.

 

SECTIUNEA a 2-a

Avizarea

 

Art. 40. - (1) La terminarea perioadei de consultare interinstitutională preliminară, după operatiunea de definitivare, īn situatia cānd au fost formulate observatii sau propuneri, proiectul de act normativ īnsusit de ministrul apărării nationale si de coinitiatori, după caz, se transmite Secretariatului General al Guvernului, atāt pe suport hārtie, īn copie, cāt si īn format electronic/pdf, īmpreună cu o adresă de īnaintare al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 2 la Regulament, īnsotită de documentele prevăzute la art. 25 alin. (1), de către Secretariatul general, pus la dispozitie de către Directie.

(2) Īn ziua īn care a fost īnaintat către Secretariatul General al Guvernului, proiectul de act normativ, īn original, īnsotit de o adresă de īnaintare elaborată conform modelului prevăzut īn anexa nr. 4 la Regulament, se transmite de către Directie autoritătilor publice avizatoare.

(3) Īn această etapă, proiectul de act normativ care urmează să fie avizat de Ministerul Finantelor Publice si/sau de Departamentul pentru Afaceri Europene si/sau de Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, īn copie, se transmite acestora de către Directie, īn vederea analizei.

(4) După primirea avizelor solicitate potrivit alin. (2), proiectul de act normativ, īn original, se transmite de către Directie succesiv pentru avizare autoritătilor publice prevăzute la alin. (3), precum si īn copie la Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti.

(5) Īn situatia īn care proiectul a fost avizat favorabil cu observatii si propuneri sau avizat negativ, Directia va īntocmi, īmpreună cu structura initiatoare, o notă justificativă care să cuprindă modalitatea de īnsusire sau, după caz, argumentele care au condus la neīnsusirea observatiilor si propunerilor. O copie a notei justificative se transmite de către Directie autoritătii publice care a avizat favorabil cu observatii si propuneri sau a avizat negativ.

Art. 41. - (1) Derularea procedurii de avizare, precum si sustinerea punctului de vedere al Ministerului Apărării Nationale īn fata autoritătilor publice semnatare/avizatoare sunt īn competenta Directiei, care, după caz, poate solicita asistentă de specialitate structurii initiatoare.

(2) După finalizarea procedurii de avizare, Directia īntocmeste fisa circuitului de avizare, elaborată conform modelului prevăzut īn anexa nr. 5 la Regulament.

 

SECTIUNEA a 3-a

Supunerea spre adoptare/aprobare īn cadrul sedintei Guvernului a proiectelor de acte normative initiate de Ministerul Apărării Nationale

 

Art. 42. - (1) După finalizarea procedurii de avizare interministeriale, forma finală a proiectului de act normativ, īnsotită, dacă este cazul, de observatiile autoritătilor publice avizatoare si de nota justificativă privind nepreluarea acestora, se transmite de către Directie autoritătilor publice prevăzute la art. 22 din Regulament, īn vederea obtinerii avizelor, dacă obtinerea acestora este obligatorie.

(2) După obtinerea avizelor autoritătilor publice prevăzute la alin. (1), Directia va transmite Secretariatului General al Guvernului atāt pe suport hārtie, īn original, cāt si īn copie certificată, precum si pe e-mail, īn fisier electronic certificat, forma finală a proiectului de act normativ, īnsotită de eventualele observatii si propuneri ale tuturor autoritătilor publice avizatoare, precum si de nota justificativă privind īnsusirea sau neīnsusirea acestora, dacă este cazul, īn vederea includerii la lit. a) a agendei reuniunii de lucru pregătitoare, īnsotit, după caz, de documentele prevăzute la art. 28 din Regulament.

Art. 43. - (1) Directia analizează avizul Consiliului Legislativ, precum si, după caz, nota cuprinzānd observatiile formulate de Secretariatul General al Guvernului, reanalizează si, dacă este necesar, reface, īmpreună cu structura initiatoare, proiectul de act normativ.

(2) Īn situatia īn care Ministerul Apărării Nationale nu acceptă total sau partial observatiile si propunerile formulate īn documentele prevăzute la alin. (1), Directia va īntocmi, īmpreună cu structura initiatoare, o notă justificativă cuprinzānd argumentele care au condus la neīnsusirea observatiilor si propunerilor respective, pe care o va transmite Secretariatului General al Guvernului.

Art. 44. - Directia analizează documentele incluse pe agenda reuniunii de lucru pregătitoare sedintei Guvernului si pe agenda de lucru a sedintei Guvernului īnaintea desfăsurării acestora si prezintă, la solicitarea secretarului general, puncte de vedere referitoare la reglementările cu implicatii asupra activitătii Ministerului Apărării Nationale.

Art. 45. - Dacă apreciază că se impune, după adoptarea de către Guvern a proiectelor de acte normative cu implicatii asupra activitătii Ministerului Apărării Nationale, Directia informează structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Nationale cu atributii īn domeniul reglementat despre necesitatea elaborării unor proiecte de acte normative subsecvente.

 

CAPITOLUL III

Consultarea si semnarea/avizarea proiectelor de acte normative initiate de alte autorităti publice

 

Art. 46. - (1) Lista proiectelor de acte normative initiate de alte autorităti publice, pentru care Ministerul Apărării Nationale are calitatea de autoritate publică avizatoare, este comunicată Directiei de către Secretariatul general īn urma reuniunii de lucru pregătitoare a sedintei Guvernului.

(2) Proiectele prevăzute la alin. (1), obtinute de pe site-ul autoritătilor publice initiatoare sau al Secretariatului General al Guvernului, si cele primite de Ministerul Apărării Nationale, īn calitate de autoritate publică coinitiatoare, sunt luate īn evidentă de Directie, iar aceasta, īn functie de obiectul reglementării, le transmite īn copie structurilor de specialitate īn vederea formulării unor puncte de vedere autorizate.

(3) Pe baza observatiilor si propunerilor formulate de structurile consultate, precum si a analizei proprii, Directia īntocmeste un punct de vedere fundamentat, care este prezentat ministrului apărării nationale pentru a aproba continutul si expedierea acestuia autoritătii publice initiatoare/ avizatoare.

(4) Adresa de răspuns către autoritatea publică initiatoare/avizatoare, īnsotită, după caz, de nota cuprinzānd observatiile si propunerile Ministerului Apărării Nationale, se expediază de către Directie.

Art. 47. - (1) La primirea īn original a proiectului de act normativ pentru care Ministerul Apărării Nationale are calitatea de autoritate publică coinitiatoare/avizatoare, Directia verifică modul de īnsusire a observatiilor si propunerilor comunicate potrivit art. 46 alin. (3) si propune ministrului apărării nationale semnarea/nesemnarea sau avizarea favorabilă/avizarea favorabilă cu observatii/avizarea negativă, după caz.

(2) Adresa de restituire a proiectului de act normativ către autoritatea publică initiatoare/avizatoare, īntocmită potrivit uneia dintre situatiile prevăzute la alin. (1), se expediază de către Directie īn termen de 3 zile lucrătoare de la īnregistrare la această structură.

 

CAPITOLUL IV

Sustinerea proiectelor de legi īn comisiile permanente si īn plenul Camerelor Parlamentului

 

Art. 48. - Directia tine permanent legătura cu Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul din subordinea Guvernului, īn vederea monitorizării procesului legislativ pentru proiectele de legi initiate sau avizate de Ministerul Apărării Nationale.

Art. 49. - La sedintele comisiilor permanente ale Parlamentului, sesizate īn fond sau pentru aviz cu proiecte de legi initiate sau avizate de Ministerul Apărării Nationale, participă reprezentantii Directiei si specialistii īn domeniu din structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Nationale cu atributii īn domeniul ce se doreste a fi reglementat.

Art. 50. - Cu ocazia supunerii pentru dezbatere si adoptare plenului celor două Camere ale Parlamentului a proiectelor de legi initiate de Ministerul Apărării Nationale, la care participă ministrul apărării nationale sau secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul, informare publică si cresterea calitătii vietii personalului, acestia sunt asistati de reprezentantul Directiei si de un specialist din structurile de specialitate ale Ministerului


Apărării Nationale cu atributii īn domeniul ce se doreste a fi reglementat.

Art. 51. - (1) Īn cazul constatării neīntocmirii unor proiecte de acte normative care ar fi trebuit elaborate de către Ministerul Apărării Nationale īn baza prevederilor unor acte normative de nivel superior, Directia propune ministrului apărării nationale, prin secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul, informare publică si cresterea calitătii vietii personalului, structurile care să initieze aceste proiecte.

(2) Directia īsi exercită competenta si pentru initierea măsurilor necesare republicării actelor normative īn situatiile stabilite de lege, asanării legislatiei căzute īn desuetudine sau abrogate implicit ori indirect, precum si rectificării eventualelor erori apărute la publicarea actelor normative īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

CAPITOLUL V

Răspunsuri la īntrebări si interpelări

 

Art. 52. - Īntrebările si interpelările adresate ministrului apărării nationale de către deputati sau senatori sunt luate īn evidentă de către Directie care, īn functie de domeniul vizat, solicită de urgentă structurilor centrale ale Ministerului Apărării Nationale date relevante pentru formularea răspunsurilor.

Art. 53. - Pe baza informatiilor comunicate de structurile consultate, Directia īntocmeste proiectul de răspuns pe care īl va supune aprobării ministrului apărării nationale si, ulterior, īl transmite, īn termenul legal, Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul din subordinea Guvernului.

Art. 54. - La prezentarea răspunsurilor la īntrebări si interpelări, īn plenul Senatului ori al Camerei Deputatilor, ministrul apărării nationale sau, după caz, secretarul de stat desemnat de acesta este asistat de un reprezentat al Directiei si de specialisti din structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Nationale cu atributii īn domeniu.

 

CAPITOLUL VI

Alte dispozitii

 

Art. 55. - Directia tine evidenta, pentru fiecare proiect de act normativ initiat sau avizat de Ministerul Apărării Nationale, a tuturor modificărilor si completărilor de formă sau de fond făcute textului initial, īn parcurgerea fazelor procesului de legiferare, a motivatiei schimbărilor survenite, precum si a autorilor propunerilor/observatiilor respective. Pe lāngă acestea se păstrează si variantele proiectelor actelor normative neīnsusite īn procesul de elaborare, dezbatere si adoptare/aprobare.

Art. 56. - Pentru definitivarea, īn cadrul Ministerului Apărării Nationale, a unor proiecte de acte normative se pot constitui colective/grupuri de lucru conduse de secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul, informare publică si cresterea calitătii vietii personalului, compuse din 4-5 reprezentanti ai Directiei, precum si din 1-2 reprezentanti ai structurilor Ministerului Apărării Nationale cu atributii īn domeniul ce se doreste a fi reglementat prin proiectul de act normativ respectiv.

Art. 57. - Īn situatia īn care Directia solicită exprimarea unor puncte de vedere structurilor Ministerului Apărării Nationale, răspunsurile trebuie să fie comunicate īn termenul specificat īn cerere sau, dacă acesta nu este mentionat, īn cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Neīncadrarea īn termenele precizate anterior se interpretează īn sensul că structura respectivă nu are propuneri sau observatii ori, după caz, opinii īn contradictoriu cu fondul sau forma materialelor transmise pentru analiză.

Art. 58. - (1) Īn situatia īn care parcurgerea fazelor activitătilor legislative reclamă urgentă, iar propunerile de modificare sau completare a proiectului de act normativ, īnsusite de către seful structurii centrale initiatoare, nu pot fi făcute cu respectarea procedurii prevăzute de prezentele instructiuni, secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul, informare publică si cresterea calitătii vietii personalului stabileste o singură persoană, de regulă seful structurii initiatoare a proiectului actului normativ respectiv, care să răspundă de hotărārile luate asupra oportunitătii schimbărilor de fond ale textului.

(2) Seful structurii initiatoare consultă obligatoriu, īn situatia prevăzută la alin. (1), compartimentul juridic propriu.

 

TITLUL IV

Asistenta juridică īn relatiile cu fortele armate străine

 

Art. 59. - (1) Īn relatiile cu fortele armate străine, asistenta juridică a comandantilor/sefilor fortelor armate romāne este asigurată de către consilierii juridici ai structurilor respective sau, īn lipsa acestora, de consilierul juridic al esalonului superior.

(2) Asistenta juridică īn acest domeniu a sefilor structurilor centrale este asigurată de către consilierii juridici din structurile respective sau de către Directie, potrivit art. 10 lit. g).

Art. 60. - Directia coordonează actiunile pentru asigurarea asistentei juridice īn relatiile cu fortele armate străine. Īn acest scop, Directia are următoarele atributii:

a) avizează memorandumurile necesare obtinerii aprobărilor legale pentru participarea fortelor armate romāne la misiuni;

b) asigură asistentă, īmpreună cu alti specialisti īn domeniu din structurile centrale, conducerii Ministerului Apărării Nationale, cu ocazia sustinerii īn Parlament a propunerilor de trimitere a fortelor armate romāne īn afara teritoriului national;

c) avizează proiectele īntelegerilor tehnice de cooperare cu fortele armate străine supuse semnării ministrului apărării nationale, precum si pe cele a căror negociere este aprobată de acesta;

d) avizează memorandumurile pentru aprobarea īncheierii īn numele Guvernului Romāniei a īntelegerilor tehnice de cooperare cu fortele armate străine;

e) participă cu specialisti la negocierea īntelegerilor tehnice privind cooperarea cu fortele armate străine, la solicitarea structurilor centrale ale Ministerului Apărării Nationale si īn limita personalului disponibil;

f) coordonează actiunile pentru solutionarea, din punct de vedere juridic, a problemelor rezultate din aplicarea tratatelor privind statutul fortelor.

Art. 61. - La solicitarea structurilor de specialitate ale Ministerului Apărării Nationale, Directia initiază măsurile necesare pentru īmbunătătirea cadrului juridico-normativ necesar cooperării fortelor armate romāne cu cele străine.

Art. 62. - Structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Nationale implicate īn activităti NATO īsi pregătesc specialistii din domeniul lor de responsabilitate, care să fie īn măsură să actioneze operativ, īn cooperare cu Directia, pentru solutionarea problemelor privind aplicarea statutului fortelor.


 

TITLUL V

Activitatea procesuală

 

CAPITOLUL I

Dispozitii introductive

 

Art. 63. - (1) Īn Ministerul Apărării Nationale activitatea procesuală se realizează de către Directie si structurile din teritoriu subordonate acesteia, de regulă, prin consilierii juridici cu atributii pe linie procesuală.

(2) Organizarea activitătii procesuale īn Ministerul Apărării Nationale se realizează prin dispozitii ale sefului Directiei.

Art. 64. - (1) Se deleagă seful Directiei din cadrul Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publică să exercite toate drepturile procedurale si să reprezinte Ministerul Apărării Nationale, precum si structurile care nu au personalitate juridică īn fata instantelor de judecată si a altor organe cu activitate jurisdictională.

(2) Structurile Ministerului Apărării Nationale care au personalitate juridică, potrivit legii, pot fi reprezentate īn justitie de către Directie, la cererea conducătorilor acestora si cu aprobarea sefului Directiei, pe baza delegatiei semnate de conducătorul persoanei juridice reprezentate. Īn acest caz, cererile de chemare īn judecată, cele pentru exercitarea căilor de atac, īntāmpinările, recunoasterile privitoare la drepturile īn judecată, renuntările, precum si propunerile pentru tranzactii se depun sub semnătura conducătorului persoanei juridice reprezentate.

(3) Īn īndeplinirea atributiilor prevăzute la alin. (1) si (2), seful Directiei poate delega pe oricare dintre consilierii juridici din subordine.

(4) Pentru reprezentarea Ministerului Apărării Nationale īn fata instantelor judecătoresti, seful Directiei poate delega, alături de consilierii juridici din subordine, si consilieri juridici din alte unităti militare, cu acordul comandantilor/sefilor structurilor īn care acestia sunt īncadrati.

Art. 65. - Īn desfăsurarea activitătii specifice, consilierii juridici delegati īn conditiile prevăzute la art. 64 sunt obligati:

a) să respecte dispozitiile legale privitoare la interesele contrare īn aceeasi cauză sau īn cauze conexe ori la conflictul de interese pe care Ministerul Apărării Nationale īl poate avea;

b) să sustină cu demnitate si competentă drepturile si interesele legitime ale Ministerului Apărării Nationale īn concluziile orale sau scrise;

c) să respecte normele de deontologie profesională prevăzute īn Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si īn Statutul profesiei de avocat;

d) să respecte secretul si confidentialitatea activitătii sale, īn conditiile legii.

 

CAPITOLUL II

Atributiile specifice ale consilierilor juridici cu atributii pe linie procesuală

 

Art. 66. - Consilierii juridici cu atributii pe linie procesuală, din cadrul Directiei si din structurile din teritoriu subordonate acesteia, reprezintă interesele Ministerului Apărării Nationale īn fata instantelor de judecată. Acestia īndeplinesc următoarele atributii specifice:

a) formulează si promovează actiuni civile, comerciale, īn contencios administrativ, īn materia litigiilor de muncă, a asigurărilor sociale si de altă natură, potrivit legii;

b) formulează si promovează apărările, căile de atac ordinare si extraordinare, precum si orice alte acte procesuale de natură să asigure apărarea drepturilor si intereselor legitime ale Ministerului Apărării Nationale;

c) formulează si sustin cererile de constituire ca parte civilă īn procesele penale īn care inculpatii au produs prejudicii patrimoniului Ministerului Apărării Nationale;

d) apără, prin mijloace procesuale specifice, interesele Ministerului Apărării Nationale atunci cānd este chemat īn judecată īn calitate de parte responsabilă civilmente;

e) motivează propunerile de renuntare la drepturile aflate īn litigiu si la judecată, precum si la căile de atac exercitate;

f) colaborează cu unitătile militare īn vederea īntocmirii documentatiei necesare exercitării si sustinerii actiunilor si apărărilor īn fata instantelor de judecată;

g) examinează si avizează, sub aspectul legalitătii, titlurile executorii, īn vederea punerii īn executare a acestora;

h) Īndeplinesc orice alte atributii pe linie procesuală prevăzute de lege ori stabilite de seful Directiei.

 

CAPITOLUL III

Raporturile de subordonare/colaborare pe linia activitătii procesuale

 

Art. 67. - (1) Pentru sustinerea drepturilor si intereselor legitime ale Ministerului Apărării Nationale, consilierii juridici delegati colaborează cu structurile juridice ale unitătilor militare din compunerea ministerului.

(2) La termenele de judecată, consilierul juridic delegat poate fi īnsotit de consilierul juridic care, potrivit art. 5, asigură asistenta juridică a unitătii militare implicate īn litigiu.

Art. 68. - (1) Īn exercitarea atributiilor, consilierii juridici delegati solicită direct, īn scris, comandantilor/sefilor unitătilor militare, indiferent de esalon, informatii, puncte de vedere, īnscrisuri, precum si orice alte mijloace de probă detinute de unitătile militare, iar comandantii/sefii acestora sunt obligati să le pună la dispozitie īn timp util.

(2) Comandantii/Sefii unitătilor militare sunt obligati să transmită de īndată consilierului juridic delegat sau consilierului juridic cu atributii pe linie procesuală īn a cărui zonă de responsabilitate teritorială se află unitatea militară īn cauză, după caz, toate actele de procedură comunicate de instantele de judecată sau de organele de executare.

(3) Documentele clasificate care se constituie īn mijloace de probă se depun la instantă de către consilierul juridic delegat, după declasificarea acestora, īn conditiile legii, prin grija unitătii militare detinătoare.

(4) Documentele prevăzute la alin. (3), a căror declasificare nu este aprobată de emitent, se depun la instantă ca documente clasificate, cu respectarea legislatiei īn vigoare, de către consilierul juridic delegat.

Art. 69. - (1) Īn situatia īn care se constată un prejudiciu produs patrimoniului Ministerului Apărării Nationale ori unul pe cale de a se produce, pentru a cărui acoperire/prevenire este necesară promovarea unei actiuni īn justitie, comandantul/seful unitătii militare, al esalonului superior sau al structurii cu atributii de control, după caz, este obligat să sesizeze, īn scris, īn cel mai scurt timp, consilierul juridic cu atributii pe linie procesuală, īn a cărui zonă de responsabilitate teritorială se află unitatea militară īn cauză sau Directia.

(2) Sesizarea, avizată īn mod obligatoriu de consilierul juridic care asigură asistenta juridică a unitătii militare, va fi īnsotită de documentatia necesară pentru formularea si sustinerea actiunii īn justitie, certificat㠄conform cu originalul".

(3) Arondarea consilierilor juridici cu atributii pe linie procesuală pe zone de responsabilitate teritorială se stabileste prin dispozitie a sefului Directiei, care se va publica īn Buletinul Informativ al Armatei.

Art. 70. - (1) Consilierii juridici cu atributii pe linie procesuală īnaintează sefului Directiei cererile de chemare īn judecată, precum si memoriile pentru exercitarea recursurilor īn interesul legii, īn vederea aprobării acestora pentru a fi promovate la instantele de judecată sau la celelalte institutii abilitate de lege.

(2) Īntāmpinările, cererile reconventionale, cele pentru exercitarea căilor de atac, ordinare si extraordinare, altele decāt recursul īn interesul legii, precum si orice alte acte procesuale prevăzute de lege vor fi īnaintate de către consilierii juridici delegati instantelor de judecată, după aprobarea lor de către seful Directiei, consilierul juridic coordonator pentru teritoriu sau consilierii juridici zonali, după caz.

(3) Aprobările date potrivit alin. (1)si (2) nu īnlătură angajarea răspunderii proprii a consilierilor juridici pentru actele procesuale efectuate.

Art. 71. - (1) Renuntarea la drepturile aflate īn litigiu si la judecată, precum si la căile de atac exercitate se aprobă de către ministrul apărării nationale, la propunerea sefului Directiei.

(2) Neexercitarea căilor de atac se aprobă de către seful Directiei, la propunerea consilierului juridic delegat īnaintată ierarhic.

(3) Īn litigiile care au ca obiect imobile aflate īn patrimoniul Ministerului Apărării Nationale, aprobarea prevăzută la alin. (1) si (2) se acordă numai cu avizul prealabil al Directiei domenii si infrastructuri.

(4) Īn procesele si cererile civile si penale ale căror obiect este evaluabil īn bani, aprobarea prevăzută la alin. (1) si (2) se acordă numai cu avizul prealabil al Directiei financiar-contabile.

 

CAPITOLUL IV

Alte dispozitii

 

Art. 72. - (1) Pentru desfăsurarea optimă a activitătilor consilierilor juridici din teritoriu cu atributii pe linie procesuală, comandantii/sefii unitătilor militare īn care acestia īsi au sediul au obligatia de a dispune măsuri pentru asigurarea următoarelor conditii:

a) spatiu de lucru corespunzător cu dotare aferentă-mobilier, post telefonic interurban si militar conectat la reteaua telefonică a Armatei Romāniei, acces la servicii de internet/intranet;

b) facilităti de tehnoredactare si multiplicare a documentelor specifice, de registratură si de evidentă a documentelor clasificate;

c) acces la abonamente la Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si la alte publicatii cu caracter juridic;

d) drepturi de echipament si materiale de resortul echipamentului, īn natură sau sub formă bănească.

(2) Īn situatia īn care unitătile militare īn care īsi au sediul consilierii juridici din teritoriu cu atributii pe linie procesuală se desfiintează, comandantii de garnizoană au obligatia de a asigura spatiu corespunzător, precum si celelalte conditii prevăzute la alin. (1) la o altă unitate militară din garnizoana respectivă.

(3) Plata drepturilor de natură salarială si a altor drepturi bănesti, cu exceptia contravalorii echipamentului, cuvenită consilierilor juridici din teritoriu cu atributii pe linie procesuală, se asigură de către Directia financiar-contabilă sau altă structură centrală stabilită să asigure financiar Directia, pe baza documentelor transmise de această structură.

(4) Plata indemnizatiei de delegare/detasare si decontarea cheltuielilor de cazare si transport efectuate īn interesul serviciului se fac pe baza ordinelor de serviciu si a conturilor nominale emise de unitătile militare īn care īsi au sediul consilierii juridici din teritoriu cu atributii pe linie procesuală, iar sumele cuvenite vor fi virate īn conturile personale ale acestora.

(5) Fondurile bănesti necesare desfăsurării activitătii specifice de către consilierii juridici din teritoriu cu atributii pe linie procesuală, inclusiv pentru plata taxelor judiciare de timbru, timbre judiciare, onorarii pentru experti si/sau executori judecătoresti se asigură de către Directia financiar-contabilă sau de altă structură centrală stabilită să asigure financiar Directia, pe baza documentelor transmise de Directie.

 

TITLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 73. - Pentru perfectionarea pregătirii de specialitate, Directia poate organiza convocări ale consilierilor juridici din cadrul Ministerului Apărării Nationale aflati īn evidentă.

Art. 74. - Structurile juridice/Consilierii juridici desfăsoară īntālniri cu consilierii juridici de la esalonul direct subordonat, trimestrial sau ori de cāte ori este necesar, īn vederea īndrumării activitătilor acestora si monitorizării nivelului de performantă al activitătii de asistentă juridică desfăsurată.

Art. 75. - Consilierii juridici nu pot primi spre rezolvare alte lucrări decāt cele cu specific juridic, care decurg din atributiile ce le revin. Acestia nu se planifică pentru executarea serviciului interior si/sau a serviciului de control īn garnizoană.

Art. 76. - Īn exercitarea atributiilor, consilierii juridici pot solicita date, acte si īnscrisuri detinute de structurile cărora le acordă asistentă juridică, iar comandantii/sefii acestora sunt obligati să le pună la dispozitie īn timp util.

Art. 77. - Consilierii juridici sunt obligati să īsi perfectioneze permanent pregătirea de specialitate īn vederea īndeplinirii cu bune rezultate a atributiilor functionale.

Art. 78. - Pentru desfăsurarea optimă a activitătii consilierilor juridici, comandantii/sefii unitătilor militare au obligatia să asigure conditiile prevăzute la art. 72 alin. (1) lit. a)-c), precum si prezenta consilierului juridic la activitătile organizate īn plan profesional.

Art. 79. - Consilierii juridici īncadrati īn structurile cu personalitate juridică pot participa la activitătile de pregătire profesională organizate de către Directie, fără a face obiectul prezentelor instructiuni.

Art. 80. - Īn aplicarea prezentelor instructiuni, seful Directiei poate emite dispozitii si precizări.


 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aplicarea prevederilor Regulamentului privind transportul international feroviar al mărfurilor periculoase (RID), versiunea 2009

 

Īn conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001,

īn temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Īncepānd cu data de 15 iulie 2009, pentru transportul īn trafic intern al mărfurilor periculoase pe calea ferată se vor aplica prevederile Regulamentului privind transportul international feroviar al mărfurilor periculoase (RID), versiunea 2009.

(2) Versiunea RID 2009 cuprinde versiunea RID 2007, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 623 bis din 10 septembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute īn anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -Versiunea RID 2009 tradusă īn limba romānă va fi pusă la dispozitia celor interesati, contra cost, de către Centrul National de Calificare si Instruire - CENAFER, īncepānd cu luna iulie 2009.

Art. 3. - Articolul 2 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 590/2007 pentru stabilirea unor reguli privind transportul īn trafic intern al mărfurilor periculoase pe calea ferată, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 623 si 623 bis din 10 septembrie 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Vagoanele si recipientele construite īnainte de 15 iulie 2009, care nu respectă prevederile RID versiunea 2009, dar care sunt conforme cu legislatia natională īn vigoare la data constructiei lor, pot circula īn continuare īn trafic intern, cu conditia să fie mentinute la nivelul de securitate cerut, pānă la o dată care va fi stabilită de către Comitetul interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, constituit conform prevederilor art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001."

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Axinia

 

Bucuresti, 23 iunie 2009.

Nr. 748.


*) Anexa se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 541 bis din 4 august 2009, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind numirea administratorului special la Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad

 

Văzānd Referatul de aprobare al Secretariatului general nr. I.B. 7.481 din 28.07.2009,

avānd īn vedere prevederile art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Īncepānd cu data prezentului ordin, se numeste doamna Neluta Mihaela Petrescu īn calitate de administrator special al Societătii Comerciale SANEVIT 2003 - S.A. Arad.

Art. 2. - Pe perioada administrării speciale, administratorul special are atributiile stabilite prin contractul de mandat īncheiat cu Ministerul Sănătătii.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii,

Aurel Nechita,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 iulie 2009.

Nr. 960.

 


MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 din Hotărārea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 iulie 2009.

Nr. 1.978/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Ababii Margareta, fiica lui Pelipciuc Efim si Eudochia, născută la data de 23 iunie 1938 īn localitatea Corbu, raionul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Sīngerei, localitatea Grigorăuca. (4.565/2008)

2. Ababii Nicolae, fiul lui Mihail si Alexandra, născut la data de 5 aprilie 1938 īn localitatea Copăceni, raionul Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Sīngerei, localitatea Grigorăuca. (4.564/2008)

3. Alexeev Ivan, fiul lui Mihail (născut la 1.10.1921 īn localitatea Speia, raionul Anenii Noi, Republica Moldova) si Vera, născut la data de 30 septembrie 1962 īn localitatea Puhăceni, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Burebista nr. 42, ap. 113. (4.574/2008)

4. Alexeeva Măria, fiica lui Golubenco Fiodor (născut la 14.03.1929 īn localitatea Ulmu, raionul laloveni, Republica Moldova) si Elena, născută la data de 21 februarie 1965 īn localitatea Ulmu, raionul Cotovsc, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Burebista nr. 42, ap. 113. (4.576/2008)

5. Alexeeva Viorica, fiica lui Ivan (fiul lui Mihail, născut la 1.10.1921 īn localitatea Speia, raionul Anenii Noi, Republica Moldova) si Măria, născută la data de 18 decembrie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Burebista nr. 42, ap. 113. (4.575/2008)

6. Apostol Ion, fiul lui Gheorghe (fiul lui Vasile, născut la 22.09.1924 īn localitatea Truseni, raionul Străseni) si Vera, născut la data de 29 octombrie 1977 īn localitatea Truseni, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Truseni, municipiul Chisinău, str. B. Glavan. (4.400/2008)

7. Apostol Irina, fiica lui Madan Valerii (fiul lui Vasilii, născut la 18.09.1914 īn localitatea Truseni, municipiul Chisinău, Republica Moldova) si Vera, născută la data de 20 mai 1982 īn localitatea Truseni, municipiul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, localitatea Truseni, str. B. Glavan nr. 4. (4.402/2008) Copii minori: Apostol Andreea- Beatrice, născută la data de 13.12.2001.

8. Arteni Ion, fiul lui Vasile (născut la data de 15.06.1927 īn localitatea Nisporeni) si Vera, născut la data de 25 mai 1959 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba lulia, bl. 200/1, se. 4, ap. 117. (4.715/2008)

9. Arteni Vasile, fiul lui Ion (fiul lui Vasile, născut la 15.06.1927 īn localitatea Nisporeni) si Victoria, născut la data de 29 iulie 1988 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba lulia, bl. 200/1, se. 4, ap. 117. (4.716/2008)


10. Arteni Victoria, fiica lui Mītă Teodor (născut la 13.11.1935 īn localitatea Codreanca, raionul Străseni) si luliana, născută la data de 2 aprilie 1968 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Alba lulia, bl. 200/1, se. 4, ap. 117. (4.708/2008) Copii minori: Arteni lulia, născută la data de 23.04.1992.

11. Baciu Aliona, fiica lui Calmīs Vasile (fiul lui Ivan, născut la 20.10.1921 īn localitatea Pănăsesti, raionul Străseni) si Raisa, născută la data de 23 noiembrie 1974 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 21, ap. 8. (4.457/2008 )

12. Badea Vera, fiica lui Badea Ilie (fiul lui Ion, născut la 25.08.1925 īn localitatea Cărpineni, raionul Hīncesti) si Lidia, născută la data de 15 iulie 1980 īn localitatea Cărpineni, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, localitatea Cărpineni, Str. Fīntīnilor nr. 6. (4.398/2008)

13. Barbăros Vădim, fiul lui Tudor si Lucheria (fiica lui Costisanu Maxim, născut la 13.08.1929 īn localitatea Ciulucani, raionul Telenesti), născut la data de 24 iunie 1983 īn localitatea Codru, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Telenesti, localitatea Codru. (4.563/2008)

14. Barnaciuc Sergiu, fiul lui Ion (fiul lui Vasile, născut la 25.12.1924 īn localitatea Chirileni, raionul Ungheni, Republica Moldova) si Claudia, născut la data de 26 decembrie 1975 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn localitatea Chisinău, str. Mihai Sadoveanu 26/3, ap. 170, Republica Moldova. (4.530/2008) Copii minori: Barnaciuc Valeria, născută la data de 4.12.2000.

15. Bejenaru Vitalie, fiul lui Alexandru (născut la 12.10.1936 īn localitatea Brīnzeni, raionul Edinet) si Vera, născut la data de 16 noiembrie 1969 īn localitatea Brīnzeni, raionul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Edinet, localitatea Brīnzeni. (4.375/2008) Copii minori: Bejenaru Doina, născută la data de 23.08.1991 si Bejenaru Andreea, născută la data de 13.06.2004.

16. Belibov Axenia, fiica lui Bīrca Grigore (născut la 1.08.1927 īn localitatea Costesti, judetul Chisinău, Republica Moldova) si Matrena, născută la data de 5 februarie 1968 īn localitatea Costesti, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Bucuresti nr. 42, ap. 2. (4.368/2008) Copii minori: Belibov Grigore, născut la data de 12.02.1996.

17. Belibov Ina, fiica lui Grigore si Axenia (fiica lui Barca Grigore, născut la 1.08.1927 īn localitatea Costesti, judetul Chisinău, Republica Moldova), născută la data de 6 noiembrie 1988 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Bucuresti nr. 42, ap. 2. (4.369/2008)

18. Berdeagă Leonid, fiul lui Berdaga Tudor si Lidia (fiica lui Vīlcu Mihail, născut la data de 4.04.1921 īn localitatea Ulmu, raionul laloveni, Republica Moldova), născut la data de 24 aprilie 1977 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Drumul Viilor nr. 42, bl. 3, ap. 62. (4.452/2008)

19. Bīlhac Nicolae, fiul lui Mihail (fiul lui Ion si Măria, născută la data de 30.03.1912 īn raionul Nisporeni ) si Ana, născut la data de 6 martie 1983 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, Str. Viilor nr. 21. (4.465/2008)

20. Blajă lulia, fiica lui Ghilas Alexei si Domnica (fiica lui Ivantov Matvei, născut la data de 13.11.1914 īn raionul Căuseni), născută la data de 21 iulie 1983 īn localitatea Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tiraspol, str. C. Tetchin nr. 1, bl. 1, ap. 53. (4.562/2008)

21. Blajevschi Ion, fiul lui Stefan (fiul lui Blajevschi Dementie, născut la 8.03.1916 īn raionul Stefan Vodă) si Găsea, născut la data de 12 august 1977 īn localitatea Volintiri, raionul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Stefan Vodă, localitatea Volintiri, str. Stefan cel Mare. (4.570/2008) Copii minori: Blajevschi Ciprian, născut la data de 23.05.2002, Blajevschi Adriana, născută la data de 13.05.2006.

22. Blajevschi Sergiu, fiul lui Stefan (fiul lui Blajevschi Dementie, născut la 8.03.1916 īn raionul Stefan Vodă) si Găsea, născut la data de 3 martie 1984 īn localitatea Volintiri, raionul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ion Crerangă nr. 14, bl. 4, ap. 4. (4.561/2008)

23. Bojonca Dumitru, fiul lui Gheorghe (fiul lui Bojonca Samson, născut la 28.06.1926 īn judetul Tighina) si lulia, născut la data de 4 august 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Vasile Lupu nr. 87/2, ap. 6. (4.567/2008)

24. Bojonca Serghei, fiul lui Gheorghe (fiul lui Bojonca Samson, născut la 28.06.1926 īn judetul Tighina) si lulia, născut la data de 1 decembrie 1980 īn localitatea Antonesti, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Vasile Lupu nr. 87/2, ap. 6. (4.568/2008)

25. Boldisor Roman, fiul lui Fiodor (născut la 12.03.1928 īn satul Berezlogi, raionul Orhei) si Ana, născut la data de 3 octombrie 1954 īn localitatea Berezlogi, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, localitatea Berezlogi. (4.334/2008)

26. Bordei Ala, fiica lui Mocanu Petru (născut la 25.09.1935 īn localitatea Pojăreni, raionul Cotovsc) si Olga, născută la data de 7 decembrie 1969 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 21/2, ap. 22. (4.350/2008) Copii minori: Bordei Cristina, născută la data de 12.03.2001 si Bordei Dumitru, născut la data de 19.10.1992.

27. Bordei Veaceslav, fiul lui Vasile (fiul lui Bordei Nicolai, născut īn anul 1909 īn localitatea Corjeuti, raionul Briceni) si Daria, născut la data de 20 martie 1967 īn localitatea Corjeuti, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 21/2, ap. 22. (4.388/2008)

28. Bors Vladimir, fiul lui Mihail (fiul lui BorsAfanasie, născut la 1.05.1930 īn localitatea Furceni, raionul Orhei, Republica Moldova) si Eudochia, născut la data de 9 octombrie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cricova, Str. Livezilor nr. 48 A. (4.477/2008)

29. Botnari Sergiu, fiul lui Sevastian si Parascovia (născută la 20.10.1925 īn localitatea Camencea, judetul Orhei), născut la data de 24 februarie 1964 īn localitatea Camencea, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, judetul Chisinău, localitatea Stăuceni, Str. Livezilor nr. 95. (4.702/2008) Copii minori: Botnari Alexandru, născut la data de 11.08.1993.


30. Botnaru Ala, fiica lui Lungu Profir (născut la 27.02.1933 īn localitatea Cobusca Veche, raionul Anenii Noi, Republica Moldova) si Măria, născută la data de 11 august 1976 īn localitatea Cobusca Veche, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei nr. 10/5, ap. 6. (4.486/2008). Copii minori: Botnaru Ion, născut la data de 4.08.2006.

31. Bragaru Stepan, fiul lui Vasili (născut la 24.08.1932 īn localitatea Orlovka, raionul Reni, regiunea Odesa) si Xenia, născut la data de 14 iulie 1961 īn localitatea Orlovka, raionul Reni, regiunea Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara nr. 64, ap. 95. (4.345/2008)

32. Brīnza Olga, fiica lui Prodan Vasile si Vera (născută la 3.10.1938 īn judetul Edinet), născută la data de 25 mai 1960 īn localitatea Ruseni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. A. Vlahută nr. 9, bl. A, ap. 8. (4.435/2008)

33. Buga Tamara, fiica lui Criminschi Teodor (născut la 6.02.1926 īn localitatea Donduseni, raionul Donduseni) si Elena, născută la data de 22 februarie 1960 īn localitatea Donduseni, raionul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 14/1, ap. 172. (4.384/2008)

34. Busuioc Leonid, fiul lui Constantin (născut la 1.11.1907 īn localitatea Hīrtopul Mare, raionul Criuleni) si Varvara, născut la data de 24 ianuarie 1953 īn localitatea Sanighino, raionul Omutinskii, regiunea Tiumeni, RFSR, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Albisoara nr. 16, ap. 64. (4.346/2008)

35. Capatīna Viorica, fiica lui Ivan (fiul lui Capatīna Nicolae, născut īn anul 1929 īn localitatea Podgoreni, judetul Orhei, Republica Moldova) si Nelea, născută la data de 4 ianuarie 1983 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. 31 August nr. 7, ap. 22, (4.492/2008)

36. Carp Eugenia, fiica lui Dumitru (născut la 1.04.1933 īn localitatea Acui, raionul Cantemir) si Ana, născută la data de 16 august 1975 īn localitatea Baimaclia, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Măria Drăgan nr. 20/2, ap. 42. (4.356/2008) Copii minori: Manole Marius, născut la data de 11.11.2007.

37. Catanoi Aliona, fiica lui Ilia si Taisia (fiica lui Gabură Nicolai, născut la 28.06.1928 īn localitatea Bujor, judetul Lăpusna), născută la data de 2 august 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ion Creangă nr. 84/3, ap. 23. (4.393/2008)

38. Cazacu Radu, fiul lui Nicolae (născut la 13.05.1940 īn localitatea Visniovca, raionul Cantemir) si Lidia, născut la data de 6 februarie 1971 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 19/2, ap. 32. (4.693/2008) Copii minori: Cazacu Alexandru, născut la data de 22.01.1993, Cazacu Dorin, născut la data de 6.09.2001.

39. Chiriac Veaceslav, fiul lui Valeriu si Măria (fiica lui Cioară Alexei, născut la 16.03.1912 īn judetul Chisinău), născut la data de 8 septembrie 1972 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ginta Latină nr. 9, bl. 1, ap. 44. (4.444/2008) Copii minori: Chiriac Vladislav, născut la data de 2.04.2006.

40. Chiricec Eugenia, fiica lui Rosea Timofei si Ecaterina (fiica lui Botan Piotr, născut la 17.05.1908 īn localitatea Chiperceni, raionul Orhei), născută la data de 19 martie 1983 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Dorobanti nr. 96. (4.359/2008)

41. Ciliuta Vitalie, fiul lui Gheorghe (fiul lui Ciliuta Gheorghe, născut la 20.07.1911 īn localitatea Petruseni, raionul Rīscani) si Măria, născut la data de 17 iunie 1974 īn localitatea Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Glodeni, Str. Tineretului nr. 34. (4.349/2008) Copii minori: Ciliuta Mihaela, născută la data de 30.07.2000.

42. CioaricSergiu, fiul lui Vasile si Ana (născută la 5.06.1931 īn raionul Leova), născut la data de 1 aprilie 1965 īn localitatea Hănăsenii-Noi, raionul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 23, bl. 1, ap. 146 A. (4.670/2008)

43. Cioaric Sergiu, fiul lui Segiu (fiul lui Vasile si Ana, născută la 5.06.1931 īn raionul Leova) si Vera, născut la data 17 aprilie 1991 īn municipiul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 23, bl. 1, ap. 146 A. (4.670/2008)

44. Cioaric Silvia, fiica lui Sergiu (fiul lui Cioaric Vasile, născut la 6.02.1927 īn raionul Leova ) si Vera, născută la data de 6 februarie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 23, bl. 1, ap. 146 A. (4.674/2008)

45. Ciobanu Ludmila, fiica lui Nicolae si Dusea (fiica lui Leanca Pavel, născut la 1.07.1922 īn judetul Bălti), născută la data de 2 octombrie 1983 īn localitatea Cuhnesti, raionul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Glodeni, str. C. Stere nr. 6. (4.432/2008)

46. Ciobanu Ruslan, fiul lui Nicolae si Dusea (fiica lui Leanca Pavel, născut la 1.07.1922 īn judetul Bălti), născut la data de 1 ianuarie 1978īn localitatea Cuhnesti, raionul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Glodeni, str. Stere nr. 6. (4.431/2008)

47. Ciocla Ludmila, fiica lui Burduja Mircea- Mihail (născut la 7.09.1937 īn localitatea Orhei) si Rodica, născută la data de 28 noiembrie 1963 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. M. Eminescu nr. 13, ap. 15. (4.573/2008)

48. Ciocla Romeo, fiul lui Nicolae si Larisa (născută la 3.03.1939 īn localitatea Orhei), născut la data de 15 decembrie 1961 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. M. Eminescu nr. 13, ap. 15. (4.572/2008)

49. Ciorba Svetlana, fiica lui Nicolae (fiul lui Alexei si Anastasia, născută la 5.11.1933 īn localitatea Jara de Sus, judetul Orhei, Republica Moldova) si Raisa, născută la data de 23 aprilie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān, bl. 4, se. 7, ap. 181. (4.471/2008)

50. Cīrlig Petru, fiul lui Mihail si Lucheria (născută la 13.05.1922 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova), născut la data de 22 iulie 1961 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, str. Ion Soltīs nr. 16. (4.571/2008)


51. Cojocari Eduard, fiul lui Victor (fiul lui Pavel, născut la 30.06.1935 īn raionul Criuleni) si Galina, născut la data de 21 noiembrie 1984 īn localitatea Isnovăt, raionul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, localitatea Isnovăt. (4.459/2008)

52. Cojocari Pavel, fiul lui Victor (fiul lui Pavel, născut la 30.06.1935 īn raionul Criuleni) si Galina, născut la data de 17 mai 1987 īn localitatea Isnovăt, raionul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, localitatea Isnovăt. (4.460/2008)

53. Colontaeva Natalia, fiica lui Cojocari Alexei (fiul lui Gheorghe si Teodora, născută la 14.02.1928 īn judetul Tighina) si Irina, născută la data de 14 septembrie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Calea Orheiului nr. 109, bl. 2, ap. 36. (4.404/2008) Copii minori: Colontaeva Valeria, născută la data de 10.03.2007.

54. Cornea Vladimir, fiul lui Nicolae (născut la 4.08.1929 īn localitatea Japca, judetul Soroca) si Ariadna, născut la data de 7 mai 1958 īn localitatea Zastīnca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, judetul Soroca, localitatea Zastīnca. (4.391/2008)

55. Corpacean Liliana, fiica lui Alexeev Ivan (fiul lui Alexeev Mihail, născut la 1.10.1921 īn localitatea Speia, raionul Anenii Noi, Republica Moldova) si Măria, născută la data de 17 mai 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Burebista nr. 42, ap. 113. (4.557/2008)

56. Covalciuc Victoria, fiica lui Postolachi Efim (născut la 29.12.1934 īn judetul Soroca) si Raisa, născută la data de 3 februarie 1962 īn localitatea Hristoforovca, raionul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Zadnipru nr. 13, ap. 19. (4.692/2008)

57. Creangă Mariana, fiica lui Frunză Alexandru si Măria (fiica lui Bogos Andrei, născut la 24.08.1931 īn localitatea laloveni), născută la data de 26 noiembrie 1982 īn localitatea Dănceni, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, localitatea Dănceni. (4.698/2008) Copii minori: Creangă Iustin, născut la data de 15.12.2006.

58. Cretu Radu, fiul lui Valeriu (fiul lui Cretu Dumitru, născut la 21.09.1918 īn judetul Bălti) si Nadejda, născut la data de 17 ianuarie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Odesa nr. 2/A. (4.468/2008)

59. Croitor Nicolae, fiul lui Anatolie (fiul lui Croitor Semion, născut la 15.09.1928 īn raionul Dubăsar) si Anastasia, născut la data de 27 iulie 1982 īn localitatea Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Dubăsari, localitatea Cosnita. (4.555/2008)

60. Dănoi Mihalina, fiica lui Climbovschi Anton si Aculina (născută la 11.09.1932 īn raionul Rezina), născută la data de 25 octombrie 1959 īn localitatea Pīrlita, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Fălesti, satul Pīrlita. (4.464/2008) Copii minori: Dănoi Silvia, născută la data de 12.06.1993.

61. Dediu Ion, fiul lui Ion si Selia (fiica lui Covalciuc Ion, născut la 1.06.1935 īn localitatea Rīscani, Republica Moldova), născut la data de 13 ianuarie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Fierarilor nr. 11. (4.519/2008)

62. Dimitriu Liviu, fiul lui Stefan si Tatiana (fiica lui Cīrlan Tudor, născut la 4.06.1912 īn localitatea Ciocīlteni, raionul Orhei, Republica Moldova), născut la data de 1 ianuarie 1976 īn localitatea Ghetlova, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 2, ap. 37. (4.474/2008)

63. Doncă Mihail, fiul lui Gheorghe (fiul lui Donca Mihail, născut la 14.06.1920 īn judetul Lăpusna)si Măria, născut la data de 9 iunie 1973 īn localitatea Lăpusna, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, localitatea Lăpusna, str. Selepughin nr. 29. (4.443/2008)

64. Eni Diana, fiica lui Mihail si Galina (fiica lui Lazăr Alexei, născut la 19.02.1910 īn localitatea Vadul lui Vodă), născută la data de 27 ianuarie 1978 īn localitatea Vadul lui Vodă, municipiul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn localitatea Chisinău, Vadul lui Vodă, str. Stefan cel Mare nr. 38/A, ap. 22, Republica Moldova. (4.703/2008)

65. FedeaevaAlla, fiica lui FedeaevAlexandrsi Ludmila (fiica lui Nacai Olga, născută la 15.05.1934 īn localitatea Ucrainca, raionul Căuseni), născută la data de 12 iunie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cetatea Albănr. 5, ap. 11.(4.324/2008)

66. Fedeaeva Anna, fiica lui Fedeaev Alexandr si Ludmila (fiica lui Nacai Olga, născută la 15.05.1934 īn localitatea Ucrainca, raionul Căuseni), născută la data de 5 iulie 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cetatea Albă nr. 5, ap. 11. (4.323/2008)

67. Frunze Ana, fiica lui Căus Isac (fiul lui Căus Chirii, născut la 12.07.1918 īn localitatea Grătiesti, raionul Criuleni) si Tatiana, născută la data de 28 mai 1972 īn localitatea Grătiesti, municipiul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Grătiesti, str. B. P. Hasdeu nr. 31. (4.354/2008) Copii minori: Frunze Andrei, născut la data de 10.05.1993, si Frunze Tatiana, născută la data de 26.02.1998.

68. Frunze Vasile, fiul lui Frunză Andrei (născut la 10.12.1931 īn localitatea Grătiesti, Republica Moldova) si Irina, născut la data de 17 martie 1965 īn localitatea Grătiesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Grătiesti, str. B. P. Hasdeu nr. 31. (4.353/2008)

69. Gaber Elena, fiica lui Bogus Ion (născut la 23.06.1924 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni) si Ana, născută la data de 11 martie 1960 īn localitatea Călărasi, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. A. Mateevici nr. 22. (4.358/2008)

70. Ghemu Anatolie, fiul lui Tudor (născut la 6.06.1932 īn localitatea Caracui, Republica Moldova) si Nadejda, născut la data de 15 mai 1961 īn localitatea Caracui, judetul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Caracui, raionul Hīncesti. (4.694/2008)

71. Gherman Ion, fiul lui Eugeniu si Natalia (născută la 12.04.1936 īn raionul Sīngerei, Republica Moldova), născut la data de 21 mai 1962 īn localitatea Hăsnăsenii Mari, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Drochia, localitatea Hăsnăsenii Mari. (4.453/2008)


72. Gīrnaja Lucia, fiica lui Buhai Gheorghe (fiul lui Buhai Andrei, născut la 23.10.1930 īn localitatea Cenac, raionul Cimislia, Republica Moldova) si Efrosinia, născută la data de 19 septembrie 1982 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cimislia, str. I. Creangă nr. 68. (4.364/2008). Copii minori: Gīrnaja Mădălina Mirela, născută la data de 7.03.2007.

73. Godoroja lulia, fiica lui Timosenco Pavel (născut la 6.12.1926 īn localitatea Gandrabura, raionul Ananiev, regiunea Odesa, Ucraina) si Măria, născută la data de 3 iulie 1957 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, Str. Chisinăului nr. 2, bl. G, ap. 7. (4.430/2008)

74. Gogu Elena, fiica lui Curcă Filip (născut la 22.01.1928 īn localitatea Hārtop, sectorul Cimislia, Republica Moldova) si Olga, născută la data de 25 februarie 1951 īn localitatea Porumbrei, raionul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cimislia, localitatea Grădiste. (4.360/2008)

75. Gogu Ghenadie, fiul lui Efim si Nina (fiica lui Biviziuc Constantin, născut la 3.07.1913 īn localitatea Tīntareni, judetul Chisinău), născut la data de 29 iunie 1977 īn localitatea Mereni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Mereni, raionul Anenii Noi. (4.700/2008)

76. Gori Vladimir, fiul lui Vasile (fiul lui Gori Dumitru, născut la 20.06.1927 īn localitatea Lozova) si Natalia, născut la data de 15 aprilie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, sos. Muncesti nr. 176, ap. 81. (4.335/2008)

77. Grădinari Tatiana, fiica lui Nicolae si Tamara (fiica lui Chiricuta Vasile, născut la 20.11.1923 īn localitatea Ciocīlteni, raionul Orhei), născută la data de 4 ianuarie 1984 īn localitatea Teleseu, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Teleseu, raionul Orhei. (4.701/2008)

78. Grati Ala, fiica lui Idriceanu Gheorghe (născut la 12.01.1921 īn localitatea Chipesca, raionul Soldănesti, Republica Moldova) si Nina, născută la data de 28 iunie 1950 īn localitatea Răspopeni, raionul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Cuza-Vodă nr. 40, ap. 3. (4.362/2008)

79. Grati Marian, fiul lui Ivan si Ala (fiica lui Rusu Nina, născută la 10.12.1928 īn localitatea Găuzeni, Republica Moldova), născut la data de 21 septembrie 1972 īn localitatea Răspopeni, raionul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Grenoble nr. 130/3, ap. 19. (4.363/2008)

80. lacomachi Oleg, fiul lui Stefan si Elisaveta (fiica lui Lupan Dumitru, născut la 4.06.1926 īn localitatea Sestaci), născut la data de 12 decembrie 1974 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 6, ap. 17. (4.330/2008)

81. Iftodi Snejana, fiica lui Dumitru si Elena (fiica lui Ceban Grigore, născut la 15.10.1912 īn localitatea Găuzeni), născută la data de 2 ianuarie 1973 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Dimo nr. 1/1, ap. 152. (4.699/2008)

82. Jmurcu Ala, fiica lui Dionisie (născut la 21.06.1928 īn localitatea Moara-de-Piatră, raionul Drochia) si Larisa, născută la data de 6 mai 1964 īn localitatea Moara-de-Piatră, raionul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, sos. Muncesti nr. 806, bl. 2, ap. 55. (4.387/2008)

83. Lesnic Emilia, fiica lui Anton si Stepanida (născută īn anul 1917 īn localitatea Tăura Nouă, Republica Moldova), născută la data de 2 aprilie 1956 īn localitatea Tăura Nouă, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Mitropolit Dosoftei nr. 97/1, ap. 14.(4.527/2008)

84. Leunte Svetlana, fiica lui Romaniuc Leonid (născut la 17.02.1928 īn localitatea Piatra, raionul Orhei) si Vera, născută la data de 17 martie 1955 īn localitatea Piatra, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Morozeni, raionul Orhei. (4.340/2008)

85. Luchianov lurie, fiul lui Sergiu si Lidia (fiica lui Caraus Constantin, născut la 13.11.1937 īn localitatea Crocmaz, Republica Moldova), născut la data de 15 mai 1982 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stefan Vodă, Str. 31 August nr. 6, ap. 4. (4.523/2008)

86. Luchianov Roman, fiul lui Sergiu si Lidia (fiica lui Constantin, născut la 13.11.1937 īn localitatea Crocmaz, Republica Moldova), născut la data de 27 mai 1987 īn localitatea Stefan Vodă, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stefan Vodă, Str. 31 August nr. 6, ap. 4. (4.522/2008)

87. Lupei Cristina, fiica lui Grigore si Tatiana (fiica lui Zavtur Vasile, născut la 8.12.1930 īn raionul Dubăsari), născută la data de 29 noiembrie 1987 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, Str. M. Kogălniceanu nr. 13. (4.450/2008)

88. Lupu Ion, fiul lui Petru (născut la 7.05.1919 īn localitatea Durlesti, municipiul Chisinău) si Elena, născut la data de 9 decembrie 1945 īn localitatea Durlesti, municipiul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Alexandru cel Bun nr. 39. (4.372/2008)

89. Lupu Lidia, fiica lui Timotin Tudor (născut la 7.03.1923 īn localitatea Durlesti, raionul Străseni) si Alexandra, născută la data de 10 ianuarie 1951 īn localitatea Durlesti, municipiul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, localitatea Durlesti, str. Alexandru cel Bun nr. 39. (4.373/2008)

90. Machedon Viorica, fiica lui Ganta Stefan (născut la 27.03.1940 īn raionul Orhei, Republica Moldova) si Irina, născută la data de 17 mai 1980 īn localitatea Neculăieuca, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, localitatea Neculăieuca. (4.466/2008)

91. Maftei Axenia, fiica lui Bobeica Avram (născut la 16.09.1931 īn localitatea Vīprova, raionul Orhei) si Profira, născută la data de 9 februarie 1956 īn localitatea Putuntei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Lomonosov nr. 40/1, ap. 4. (4.397/2008)

92. Maftei Ion, fiul lui Dumitru (născut la 10.02.1929 īn judetul Cahul) si Tudora, născut la data de 4 martie 1960 īn localitatea Gotesti, sectorul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Nencev nr. 27. (4.526/2008)

93. Mălai Leonid, fiul lui Gheorghe (născut la 1.04.1921 īn satul Budăi, raionul Telenesti, Republica Moldova) si Măria, născut la data de 9 octombrie 1964 īn localitatea Budăi, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Mircesti nr. 22/2B. (4.707/2008) Copii minori: Mălai Cristian, născut la data de 15.10.1997.


94. Mălai Eugenia, fiica lui Leonid (fiul lui Gheorghe, născut la 1.04.1921 īn satul Budăi, raionul Telenesti, Republica Moldova) si Marina, născută la data de 15 februarie 1991 īn municipiul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Mircesti nr. 22/2B. (4.707/2008)

95. Malairău Sergiu, fiul lui Vasile si Raisa (fiica lui Veverita Ion, născut la 8.06.1931 īn raionul Orhei, Republica Moldova), născut la data de 9 decembrie 1982 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, str. Stefan cel Mare nr. 3, ap. 16.(4.461/2008)

96. Mandis Mariana, fiica lui Furdui Mihail si Agafia (fiica lui Ciugureanu Ilie, născut la 2.04.1925 īn judetul Lăpusna), născută la data de 22 ianuarie 1985 īn localitatea Cărpineni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, localitatea Cărpineni, Str. Grădinilor nr. 12. (4.394/2008)

97. Marcinschi Victor, fiul lui Alexandru (fiul lui Marcinschii Piotr, născut la 1.07.1911 īn localitatea Vadul lui Vodă, municipiul Chisinău, Republica Moldova) si Valentina, născut la data de 14 ianuarie 1977 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Studentilor nr. 3/2, ap. 68. (4.396/2008)

98. Medvetchi Ludmila, fiica lui Oprea Sofia (născută la 25.11.1934 īn raionul Fălesti, Republica Moldova), născută la data de 27 noiembrie 1953 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, Str. Natională nr. 39, ap. 8. (4.399/2008)

99. Mihalcean Ana, fiica lui Sofronii (născut la 17.08.1917īn judetul Soroca) si Lidia, născută la data de 20 iunie 1955 īn localitatea Vădeni, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, judetul Soroca, localitatea Redi-Ceresnovăt. (4.429/2008)

100. Mistreanu Oxana, fiica lui Gheorghe (fiul lui Mistreanu Ion, născut la 21.05.1928 īn localitatea Hlina, raionul Briceni, Republica Moldova) si lulia, născută la data de 13 mai 1977 īn localitatea Hlina, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hlina, raionul Briceni. (4.480/2008)

101. Mistreanu Vilen, fiul lui Gheorghe (fiul lui Mistreanu Ion, născut la 21.05.1928 īn localitatea Hlina, raionul Briceni, Republica Moldova) si lulia, născut la data de 12 august 1985 īn localitatea Lipcani, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hlina, raionul Briceni. (4.482/2008)

102. Mīnzăteanu lurie, fiul lui Isidor (născut la 27.06.1936 īn raionul Fălesti) si Nina, născut la data de 7 martie 1961 īn localitatea Călugăr, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Onisifor Ghibu nr. 2, bl. 3, ap. 93. (4.451/2008)

103. Mīnzăteanu Adrian, fiul lui lurie (fiul lui Isidor, născut la 27.06.1936 īn raionul Fălesti) si Tatiana, născut la data de 13 iunie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Onisifor Ghibu nr. 2, bl. 3, ap. 93. (4.451/2008)

104. Moisei Simion, fiul lui Gheorghe (născut la 10.09.1898 īn localitatea Truseni, municipiul Chisinău) si Victoria, născut la data de 20 octombrie 1946 īn localitatea Truseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, judetul Chisinău, localitatea Truseni, Str. 31 August nr. 4. (4.697/2008)

105. Moldovan Mihail, fiul lui Maxim si Anastasia (născută la 20.04.1926 īn raionul Căuseni), născut la data de 25 septembrie 1967 īn localitatea Baccealia, raionul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Căuseni, localitatea Baccealia. (4.559/2008) Copii minori: Moldovan Mihaela, născută la data de 29.08.1991, si Moldovan Marina, născută la data de 12.01.1993.

106. Moraru Angela, fiica lui Ilie si Raisa (fiica lui Morari Foma, născut la 12.04.1914 īn raionul Orhei), născută la data de 5 decembrie 1977 īn localitatea Chiperceni, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Florilor nr. 26, bl. 4, ap. 7. (4.558/2008) Copii minori: Rotari Alexandr, născut la data de 16.05.2007.

107. Moraru Gheorghe, fiul lui Ilie si Valentina (fiica lui Rusu Vasile, născut la 20.10.1933 īn judetul Lăpusna), născut la data de 5 iunie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. V. Alecsandri nr. 19, ap. 24. (4.405/2008)

108. Moraru Pavel, fiul lui Valeriu si lulia (fiica lui Stīngaci Stefan, născut la 12 aprilie 1930 īn localitatea Orhei), născut la data de 19 aprilie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 20/3, ap. 4. (4.714/2008)

109. Moraru Raisa, fiica lui Morari Foma si Marina (născută la 17.06.1921 īn raionul Orhei), născută la data de 24 septembrie 1950 īn localitatea Hulboaca, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Nisporeni, str. Alexandru cel Bun nr. 15. (4.556/2008)

110. Morozan Ion, fiul lui Constantin (născut la 10.04.1931 īn raionul Criuleni) si Vera, născut la data de 23 ianuarie 1959 īn localitatea Miclesti, raionul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Rosiori nr. 88. (4.421/2008)

111. Munteanu Victoria, fiica lui Gheorghe si Tatiana (născută la 13.01.1939 īn raionul Călărasi), născută la data de 21 martie 1975 īn localitatea Horodiste, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, localitatea Horodiste. (4.462/2008) Copii minori: Munteanu Virinela, născută la data de 20.01.2003.

112. Muravschi Ana, fiica lui Barbulat Alexandru (născut la 17.03.1916 īn localitatea Chiperceni, judetul Orhei, Republica Moldova) si Claudia, născută la data de 10 septembrie 1950 īn localitatea Chiperceni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Jakir nr. 7. (4.484/2008)

113. Nederită Valeriu, fiul lui Afanasă si Ioana (născută la 15.07.1937 īn raionul Hīncesti), născut la data de 9 ianuarie 1977 īn localitatea Bujor, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, localitatea Bujor. (4.554/2008)

114. Negoită Gavril, fiul lui Dumitru (născut la 26.10.1922 īn localitatea Drujineni, raionul Fălesti, Republica Moldova) si Măria, născut la data de 20 noiembrie 1959 īn localitatea Drujineni, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, Str. Viitorului nr. 6. (4.713/2008)

115. Negru Mihail, fiul lui Ion (născut la 20.01.1919 īn raionul Călărasi) si Iustina, născut la data de 1 martie 1958 īn localitatea Vălcinet, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Bojole nr. 35, ap. 30. (4.552/2008)


116. Oleinic Lidia, fiica lui Sava Ion (născut la 14.08.1923 īn localitatea Căinări, raionul Căuseni) si Fecla, născută la data de 12 noiembrie 1958 īn localitatea Cīrnătenii Noi, raionul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 13, ap. 169. (4.352/2008)

117. Onofrei Ludmila, fiica lui Oprea Ion (fiul lui Oprea Alexandru, născut la 25.05.1926 īn raionul Dubăsari) si Liuba, născută la data de 7 martie 1975 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 40/1, ap. 79. (4.553/2008). Copii minori: Onofrei Marius, născut la data de 1.08.1997, si Onofrei Cristian, născut la data de 11.06.2002.

118. Onofrei Marian, fiul lui Gheorghe si Măria (fiica lui Prodan Ion, născut īn anul 1919 īn raionul Herta), născut la data de 7 martie 1973 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, bd. Stefan cel Mare nr. 64, ap. 167. (4.531/2008)

119. Panfilii Eugenia, fiica lui Ion (fiul lui Panfilii Grigorii, născut la 27.09.1938 īn localitatea Gordinesti, raionul Rezina, Republica Moldova) si Natalia, născută la data de 6 mai 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Zadnipru nr. 15, ap. 22. (4.380/2008)

120. Panfilii Ion, fiul lui Grigorii (născut la 27.09.1938 īn localitatea Gordinesti, raionul Rezina) si Evghenia, născut la data de 24 noiembrie 1962 īn localitatea Gordinesti, raionul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 15, ap. 58. (4.379/2008)

121. Petrache Sofia, fiica lui Raicu Ion si Nina (născută la 28.11.1938 īn raionul Dubăsari), născută la data de 12 februarie 1970 īn localitatea Lărguta, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Durlesti, Str. Livezilor nr. 156. (4.438/2008) Copii minori: Petrache Adriana, născută la data de 26.06.1995, si Petrache Vasile, născut la data de 12.01.1998.

122. Pīslari Rosita, fiica lui Grigore si Elizaveta (fiica lui Vasile, născut la 23.12.1918 īn raionul Anenii Noi), născută la data de 1 martie 1976 īn localitatea Costesti, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Costesti, str. Ghiocel. (4.437/2008)

123. Plăcinta Dragos, fiul lui Trofim si Eudochia (fiica lui Ciorba loan, născut la 29.08.1924 īn raionul Orhei), născut la data de 5 aprilie 1986 īn localitatea Lopatna, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, localitatea Lopatna. (4.551/2008)

124. Plămădeala Rodica, fiica lui Panaida Valeriu (născut la 18.07.1939 īn localitatea Cioara, raionul Cărpineni) si Anastasia, născută la data de 18 ianuarie 1976 īn localitatea Cărpineni, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, localitatea Cărpineni, str. I. Creangă nr. 28. (4.710/2008) Copii minori: Plămădeala Octavian, născut la data de 28.10.1997, si Plămădeala Anastasia, născută la data de 16.11.2005.

125. Plosnită Magdalena, fiica lui Mardari Nicolae (născut la 2.02.1912 īn localitatea Leova, Republica Moldova) si Efrosinia, născută la data de 22 ianuarie 1952 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Leova, str. Dosoftei nr. 3. (4.528/2008)

126. Pogreban Adrian, fiul lui Petru si Nina (fiica lui SIuhinschi Alexei, născut la 15.03.1937 īn raionul Anenii Noi), născut la data de 27 iunie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. L. Tolstoi nr. 54, ap. 2. (4.440/2008)

127. Pricolota Alexei, fiul lui Victor si Jmurcu Ala (fiica lui Dionisie, născut la 21.06.1928 īn localitatea Moara de Piatră, raionul Drochia), născut la data de 25 septembrie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, sos. Muncesti nr. 806, bl. 2, ap. 55. (4.386/2008)

128. Procopisin Aliona, fiica lui Boris si Melania (fiica lui Cazacu Gheorghii, născut la 6.06.1902 īn localitatea Seliste, raionul Orhei, Republica Moldova), născută la data de 8 iulie 1973 īn localitatea Sărătenii Vechi, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 26/1. (4.361/2008)

129. Raducan Ana, fiica lui Baciu Ion (născut la 15.05.1934 īn localitatea Sīngera, municipiul Chisinău) si Eudochia, născută la data de 7 august 1960 īn localitatea Sīngera, municipiul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, localitatea Sīngera, Str. Aerogării nr. 32. (4.529/2008)

130. Raducan Liliana, fiica lui Petru si Ana (fiica lui Baciu Ion, născut la 15.05.1934 īn localitatea Sīngera, municipiul Chisinău), născută la data de 1 martie 1979 īn localitatea Sīngera, municipiul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, localitatea Sīngera, Str. Aerogării nr. 32. (4.420/2008)

131. Raicu Tudor, fiul lui Ion si Nina (născută la data de 28.11.1938 īn raionul Dubăsari), născut la data de 16 octombrie 1958 īn localitatea Lărguta, sectorul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cantemir, localitatea Lărguta. (4.439/2008). Copii minori: Raicu Anton, născut la data de 14.09.1995.

132. Raiu Nicolae, fiul lui Petru (născut la 4.05.1938 īn localitatea Grătiesti, municipiul Chisinău) si Anastasia, născut la data de 10 octombrie 1966 īn localitatea Grătiesti, municipiul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Voluntarilor nr. 12, bl. 3, ap. 21. (4.447/2008)

133. Rata Angela, fiica lui Pavel si Măria (fiica lui Varzari loachim, născut la 18.09.1922 īn localitatea Berezlogi, raionul Orhei), născută la data de 1 martie 1973 īn localitatea Susleni, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, localitatea Berezlogi. (4.328/2008)

134. Rata Gheorghe, fiul lui Pavel si Măria (fiica lui Varzari loachim, născut la 18.09.1922 īn localitatea Berezlogi, raionul Orhei), născut la data de 23 octombrie 1970 īn localitatea Susleni, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. V. Cupcea nr. 5, ap. 22. (4.327/2008)

135. Rata Raisa, fiica lui Boldisor Roman si Nina (fiica lui Garaz Vasile, născut la 2.01.1924 īn localitatea Vīscăuti, raionul Orhei), născută la data de 5 iunie 1976 īn localitatea Berezlogi, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. V. Cupcea nr. 5, ap. 22. (4.326/2008) Copii minori: Rata Cătălin, născut la data de 20.06.1999.


136. Rosea Vera, fiica lui Vasile si Elena (născută la 1.10.1933 īn raionul Ungheni), născută la data de 15 octombrie 1963 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 23, bl. 1, ap. 146 A. (4.418/2008)

137. Rosioru Irina, fiica lui Ichim Mihail (născut la 15.11.1938 īn localitatea Durlesti, municipiul Chisinău, Republica Moldova) si Măria, născută la data de 21 ianuarie 1965 īn localitatea Truseni, municipiul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Puschin, bl. 44, ap. 43. (4.712/2008) Copii minori: Rosioru Victor, născut la data de 10.01.1992.

138. Rotari Măria, fiica lui Pagu Emilian si Anastasia (născută la 13.06.1929 īn localitatea Sadova, Republica Moldova), născută la data de 24 martie 1960 īn localitatea Hiriseni, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Basarab nr. 8/2, ap. 26. (4.367/2008)

139. Rotari Victor, fiul lui Arcadie si Măria (fiica lui Morari Anastasia, născută la 13.06.1929 īn localitatea Sadova, Republica Moldova), născut la data de 3 mai 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Basarab nr. 8/2, ap. 26. (4.366/2008)

140. Rotaru Sergiu, fiul lui Alexandru (născut la 7.01.1938 īn raionul Dubăsari) si Nina, născut la data de 30 aprilie 1976 īn localitatea Holercani, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Dubăsari, localitatea Holercani. (4.412/2008) Copii minori: Rotaru Alexandru, născut la data de 22.12.2004.

141. Savciuc Alexandru, fiul lui Petru (născut la 25.07.1929 īn judetul Soroca) si Elisaveta, născut la data de 19 noiembrie 1966 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. 1 Mai nr. 127. (4.433/2008)

142. Savciuc Angela, fiica lui Ungureanu Constantin si Axenia (născută la 25.02.1939 īn judetul Sīngerei), născută la data de 18 iulie 1968 īn localitatea Dumbrăvita, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. 1 Mai nr. 127. (4.434/2008)

143. Savciuc Măria, fiica lui Nicolae si Ana (născută la 19.03.1930 īn raionul Ungheni), născută la data de 3 iulie 1957 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Ungureanu nr. 15, ap. 19. (4.414/2008)

144. Seu Mihail, fiul lui Tican Ion (născut la 22.08.1936 īn raionul Străseni) si Ana, născut la data de 20 mai 1959 īn localitatea Lozova, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Ion Neculce nr. 63, ap. 23. (4.406/2008)

145. Staci Viorel, fiul lui Andrei si Vera (fiica lui Foiu Irina, născută la 4.05.1912 īn localitatea Zăicana), născut la data de 18 martie 1973 īn localitatea Boscana, raionul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Parcova, raionul Edinet. (4.695/2008) Copii minori: Staci Denis, născut la data de 22.12.1993, si Staci Iulian, născut la data de 22.07.1999.

146. Stanila Angela, fiica lui Sandulescu Iulian (fiul lui Sandulescu Gheorghe, născut la 1.08.1916 īn raionul Criuleni) si Măria, născută la data de 16 aprilie 1969 īn localitatea Cruglic, raionul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, localitatea Izbiste. (4.417/2008)

147. Staver Olga, fiica lui Ciubotaru Ion si Zinaida (fiica lui Pāntea Teodor, născut la 7.06.1930 īn localitatea Seliste, raionul Orhei), născută la data de 15 februarie 1981 īn localitatea Seliste, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, localitatea Seliste. (4.337/2008) Copii minori: Staver Cristina, născută la datade 2.09.2006.

148. Stīngaci lulia, fiica lui Serghei (fiul lui Stīngaci Stefan Pavel, născut la 12.04.1930 īn localitatea Orhei) si Lucia, născută la data de 5 martie 1990 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, Str. Nistreană nr. 22, ap. 6. (4.423/2008)

149. Surdu Lilia, fiica lui Valentin (fiul lui Ion, născut la 7.06.1926 īn raionul Ungheni) si Sofia, născută la data de 18 iulie 1986 īn localitatea Cornesti, raionul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cornesti, str. C. Porumbescu nr. 25. (4.441/2008)

150. Surdu Valentin, fiul lui Ion (născut la 7.06.1926 īn raionul Ungheni) si Ioana, născut la data de 25 septembrie 1956 īn localitatea Mīnzătesti, raionul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ungheni, localitatea Cornesti, str. C. Porumbescu nr. 25. (4.442/2008)

151. Surdu Victoria, fiica lui Valentin (fiul lui Ion, născut la 7.06.1926 īn raionul Ungheni) si Sofia, născută la data de 25 martie 1991 īn localitatea Cornesti, raionul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ungheni, localitatea Cornesti, str. C. Porumbescu nr. 25. (4.442/2008)

152. Saptefrati Vitalie, fiul lui Ion si Feodosia (născută la 17.03.1930 īn raionul Orhei), născut la data de 6 aprilie 1969 īn localitatea Mīrzesti, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Telenesti, localitatea Negureni. (4.454/2008)

153. Schiopu Stela, fiica lui Matei Vasile (născut la 26.01.1932 īn localitatea Vorniceni, raionul Străseni) si Claudia, născută la data de 8 iunie 1968 īn localitatea Vorniceni, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Floresti, localitatea Lunga. (4.321/2008) Copii minori: Schiopu Nadejda, născută la data de 9.11.1991, si Schiopu Dan,născut la data de 14.03.1993.

154. Stirbu Pavel, fiul lui Pavel si Ecaterina (fiica lui Lazu Elena, născută la 30.09.1928 īn raionul Ungheni), născut la data de 27 decembrie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 28, ap. 226. (4.456/2008)

155. SumcovAla, fiica lui Oprea Conon (născut la 3.03.1932 īn localitatea Sestaci, raionul Soldănesti) si Valentina, născută la data de 3 aprilie 1964 īn localitatea Cunicea, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Pietrarilor nr. 4/1, ap. 5. (4.376/2008). Copii minori: Sumcov Nadejda, născută la data de 31.07.1992.

156. Sumcov Renata, fiica lui Gusan Grigore si SumcovAla (fiica lui Oprea Conon, născut la 3.03.1932 īn localitatea Sestaci, raionul Sodănesti), născută la data de 13 octombrie 1984 īn localitatea Sestaci, raionul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Pietrarilor nr. 4/1, ap. 5. (4.711/2008)


157. Svet Liuba, fiica lui Rusnac Vasile (născut la 1.01.1918 īn localitatea Echimăuti, raionul Orhei) si lulia, născută la data de 6 octombrie 1952 īn localitatea Echimăuti, raionul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Rezina, localitatea Saharna Nouă. (4.717/2008)

158. Tighineanu Adrian, fiul lui Nicolae si Emilia (fiica lui Chetrosanu Fiodor, născut la 10.02.1922 īn localitatea Sofia, raionul Drochia), născut la data de 1 iulie 1979 īn localitatea Sofia, raionul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sofia, raionul Drochia. (4.704/2008)

159. Timosenco Valeriu, fiul lui Pavel si Măria (născută la 22.07.1934 īn localitatea Gandrabura, raionul Ananiev, regiunea Odesa, Ucraina), născut la data de 22 februarie 1955 īn localitatea Gandrabura, raionul Ananiev, regiunea Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Hotin nr. 42. (4.448/2008)

160. Troian Viorica, fiica lui Ion (născut la 29.09.1935 īn judetul Chisinău) si lulia, născută la data de 18 ianuarie 1963 īn localitatea Tătăresti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Stefan cel Mare nr. 65/3, ap. 8. (4.428/2008)

161. Tulba Vasile, fiul lui Alexandru si Nina (fiica lui Popa Vasile, născut la 22.01.1936 īn localitatea Băcioi, municipiul Chisinău, Republica Moldova), născut la data de 6 ianuarie 1986 īn localitatea Băcioi, municipiul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, localitatea Băcioi, Str. Uzinelor nr. 4, ap. 7. (4.487/2008)

162. Tulba Veaceslav, fiul lui Alexandru si Nina (fiica lui Popa Vasile, născut la 22.01.1936 īn localitatea Băcioi, municipiul Chisinău, Republica Moldova), născut la data de 21 aprilie 1987 īn localitatea Băcioi, raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Băcioi, municipiul Chisinău, Str. Uzinilor nr. 4. (4.488/2008)

163. Tarălungă Eugenia, fiica lui Andrei (născut la 16.01.1930 īn raionul Vulcănesti) si Lidia, născută la data de

7 iulie 1977 īn localitatea Colibasi, raionul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. M. Viteazul nr. 31, ap. 57. (4.427/2008)

164. Turcan Olga, fiica lui Grosu Ion (născut la 22.08.1932 īn localitatea Coscodeni, raionul Sīngerei) si lulia, născută la data de 15 noiembrie 1972 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Călărasi, str. Grigore Ureche nr. 61. (4.696/2008)

165. Ursu Eugeniu, fiul lui Petru (fiul lui Ursu Dumitru, născut la 3.11.1926 īn raionul Criuleni) si Olga, născut la data de 1 februarie 1984 īn localitatea Podoima, raionul Camenca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Camenca, localitatea Podoima. (4.411/2008)

166. Vacarciuc Ion, fiul lui Gheorghii (născut la 21.05.1936 īn localitatea Sirăuti, raionul Briceni, Republica Moldova) si Olga, născut la data de 10 septembrie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Bd. Renasterii nr. 19, ap. 25. (4.491/2008)

167. Vacarciuc Olga, fiica lui Morarii Vasilie (născut la 9.06.1921 īn localitatea Stefănesti, raionul Floresti, Republica Moldova) si Elisaveta, născută la data de 29 iunie 1951 īn localitatea Stefănesti, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Bd. Renasterii nr. 19, ap. 25. (4.490/2008)

168. Vascan Ion, fiul lui Mihail (născut 11.05.1939 īn localitatea Cornova, raionul Ungheni) si Ecaterina, născut la data de 3 ianuarie 1967 īn localitatea Cornova, Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 26, bl. 3, ap. 154. (4.382/2008). Copii minori: Vascan Victor, născut la data de 28.08.1996.

169. Vascan Alina, fiica lui Ion (fiul lui Vascan Mihail, născut la 11.05.1939 īn localitatea Cornova, raionul Ungheni) si Măria, născută la data de 5 ianuarie 1991 īn localitatea Cornova, raionul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 26, bl. 3, ap. 154. (4.382/2008).

170. Vasian Ivan, fiul lui Nicolae (născut la 20.12.1902 īn localitatea Recea, raionul Străseni) si Ecaterina, născut la data de 2 octombrie 1949 īn localitatea Recea, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, localitatea Ghelăuza. (4.390/2008)

171. Vatamaniuc Elisaveta, fiica lui Puiu Efim (născut la 20.01.1918 īn localitatea Sireti, raionul Străseni) si Ecaterina, născută la data de 14 septembrie 1944 īn localitatea Sireti, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Moscova nr. 16, ap. 146. (4.395/2008)

172. Vechiu Elena, fiica lui Stratulat Andrei (născut la 26.07.1917 īn localitatea Chistelnita, judetul Orhei) si Eugenia, născută la data de 18 februarie 1955 īn localitatea Chistelnita, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Telenesti, str. D. Cantemir nr. 108, ap. 3. (4.331/2008)

173. Vechiu Ion, fiul lui Vasile (născut la 1.01.1918 īn localitatea Suhuluceni, raionul Telenesti) si Eugenia, născut la data de 13 februarie 1952 īn localitatea Suhuluceni, raionul Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Telenesti, str. D. Cantemir nr. 108, ap. 3. (4.332/2008)

174. Vitoroi Ion, fiul lui Ion si Vera (fiica lui Baraboi Afanasie, născut la 23.10.1929 īn raionul Nisporeni), născut la data de 8 ianuarie 1981 īn localitatea Bolduresti, raionul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. L. Deleanu 3/2, ap. 85. (4.449/2008)

175. Vitoroi Vitalie, fiul lui Ion si Vera (fiica lui Baraboi Parascovia, născută la 15.10.1925 īn raionul Nisporeni), născut la data de 20 martie 1982 īn localitatea Potsdam, Germania, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. L. Deleanu nr. 3, bl. 2, ap. 85. (4.469/2008)

176. Vlaicu Marcel, fiul lui Petru (fiul lui Vlaicu Tudor, născut la 2.03.1920 īn localitatea Codreanca, raionul Străseni, Republica Moldova) si Miroslava, născut la data de 19 octombrie 1985 īn localitatea Codreanca, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Codreanca, raionul Străseni. (4.521/2008)

177. Vutcari Nadejda, fiica lui Pavel (născut la 25.06.1934 īn localitatea Cenac, sectorul Cimislia, Republica Moldova) si Tamara, născută la data de 28 iunie 1966 īn localitatea Cenac, raionul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cimislia, localitatea Cenac. (4.458/2008) Copii minori: Vutcari luliana, născută la data de 8.04.1994.


178. Zbīrciog Luca, fiul lui Coman (născut la 5.03.1922 īn raionul Kilia, regiunea Odesa, Ucraina) si Măria, născut la data de 25 aprilie 1950 īn localitatea Dmitrovca, raionul Kilia, regiunea Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Stăuceni, str. Stefan cel Marenr. 19.(4.436/2008)

179. Zestrea Dumitru, fiul lui Nicolae (fiul lui Zestrea Ion, născut la 9.10.1923 īn localitatea Vorniceni, raionul Străseni) si Lidia, născut la data de 1 octombrie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Romană nr. 2/2, ap. 141.(4.339/2008)

180. Zestrea Lidia, fiica lui Salaru Simion (născut la 29.03.1920 īn localitatea Văratic, raionul Rīscani) si Evghenia, născută la data de 9 august 1951 īn localitatea Văratic, raionul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Romană nr. 2/2, ap. 97. (4.344/2008)

181. Zestrea Nicolae, fiul lui Ion (născut la 9.10.1923 īn localitatea Vorniceni, raionul Străseni) si Natalia, născut la data de 27 septembrie 1953 īn localitatea Vorniceni, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Romană nr. 2/2, ap. 141. (4.333/2008)

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Baciu Nina, fiica lui Nicolae (fiul lui Baciu Afanasie, născut la 2.01.1921 īn localitatea Gura Galbenei, raionul Cimislia) si Zinovia, născută la data de 12 februarie 1981 īn localitatea Gura Galbenei, raionul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cimislia, localitatea Gura Galbenei, str. Sciusev A nr. 29. (4.351/2008)

2. Cazacu Mariana, fiica lui Cretu Gheorghe si Elionora (născută la 24.07.1930 īn raionul Ungheni, Republica Moldova), născută la data de 26 august 1966 īn localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. A. Cristea nr. 29. (4.566/2008)

3. Cazacu Vasile, fiul lui Ion (născut la 1.08.1930 īn judetul Soroca) si Lidia, născut la data de 22 aprilie 1964 īn localitatea Ciutulesti, sectorul Floresti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. A. Cristea nr. 29. (4.686/2008)

4. Ianachevici Liuba, fiica lui Spătari Emilian, născut la 17.07.1934 īn localitatea Olănesti, judetul Tighina) si Efrosinia, născută la data de 28 ianuarie 1967 īn localitatea Antonesti, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Columna nr. 104, ap. 316. (4.329/2008)

5. Migăli Diana, fiica lui Nutu si Măria (fiica lui Oltu Gheorghe, născut la 5.04.1930 īn judetul Tighina), născută la data de 21 martie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, localitatea SIobozia Mare, Str. Unirii nr. 5. (4.525/2008)

6. Migăli Măria, fiica lui Oltu Gheorghe (născut la 5.04.1930 īn judetul Tighina) si Anastasia, născută la data de 27 ianuarie 1962 īn localitatea Puhăceni, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, localitatea SIobozia Mare, Str. Unirii nr. 5. (4.524/2008). Copii minori: Migăli Tatiana, născută la data de 21.07.1992.

7. Nichita Elena, fiica lui Moraru Vasile (născut la 31.12.1929 īn raionul Străseni) si Ecaterina, născută la data de 8 mai 1960 īn localitatea Vorniceni, raionul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Străseni, Str. Prieteniei nr. 4, ap. 46. (4.455/2008)

8. Popusoi Alexandr, fiul lui Nicolai si Axenia, născut la 26 februarie 1937 īn localitatea Selemet, raionul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, localitatea Tīntăreni, str. Primăria nr. 4. (4.706/2008)

9. Popusoi Olga, fiica lui Dem Gheorghe si Măria, născută la data de 15 februarie 1939 īn localitatea Mihailovca, raionul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, localitatea Tīntăreni, str. Primăria nr. 4. (4.705/2008)

10. Prunean Nicolae, fiul lui Petru (născut la 14.01.1929 īn raionul Călărasi) si Măria, născut la data de 29 octombrie 1962 īn localitatea Sipoteni, raionul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Cahul nr. 19. (4.470/2008)

11. Zugrav Marina, fiica lui Carapunarlī Vasile (născut la 29.11.1938 īn localitatea Surie, Republica Moldova) si Anastasia, născută la data de 9 iunie 1967 īn localitatea Surie, sectorul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Călărasi nr. 59/A. (4.520/2008)


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.